T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gümrük ve Tekel Bakanlığından: Yönetmelik Gümrük Yönetmeliğindeki Değişikliğe İlişkin Yönetmelik Madde 1 Gümrük Yönetmeliğinin 4/5/1977 tarihli sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişik şekli aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: a) Gümrük Yönetmeliğinin 12. maddesinin 14. fıkrası (a) bendine sonradan ilâve olunan «III«Bölüm taşlığı aşağıdaki şekilde yeniden tanzim olunmuştur. «III Sakat kişinin kendisinin veya kan yahutta kocasının yurt dışında mukim ve geçimini temin etmiş anası, babası, evladı, kardeşi, karısı yahutta kocası, amcası, dayısı, halası, teyzesi ve bunların çocukları ile torunları ve kardeşinin kardeş çocukları tarafından bedeli ödenmek suretiyle alınan taşıtlarla ilgili olarak yapılacak ithalat:» b) İşbu III Bölümün 1., 2., 3. ve 4. maddeleri aynen muhafaza edilmiştir. c) III. Bölümün 5. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. «5 Bu yolla yapılacak ithalde esas olan; taşıtın, ilgilinin yurt dışında mukim ve geçim sahibi olmak üzere kendisinin veya karı yahutta kocasının anası, babası, evirdi, kardeşi, karısı yahutta kocası, amcası, dayısı, halası teyzesi, ve bunların çocukları ile torunları ve kardeşinin kardeş çocukları tarafından orada bedeli ödenerek satın alınması ve malûl adına Türk Gümrük Ambarına konulmasıdır.» Madde? Gümrük Yönetmeliğinin 12. maddesinin 14 fıkrası (a) bendinin Müşterek Hükümler Başlıklı bölümünün 2. maddesine 4/5/1977 tarihli sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile ilâve olunan «g» şıkkı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: «g Sakat kişinin kendisinin veya karı yahutta kocasının yurt dışında mukim ve geçimini temin etmiş anası, babası, evladı, kardeşi, karısı, yahutta kocası, amcası, dayısı halası, teyzesi ve bunların çocukları ile torunları ve kardeşinin kardeş çocuklan tarafından satın alınan ve Türkiye'deki malûl adına gümrük ambarına bırakılan Yürütme ve İdara Bölümü Sayfa : 3221

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 Sayı: taşıtlar için yukarıdaki (a), (b), (d) Ve (e) fıkralarında belirtilen belgelerin dışında ilgililer aşağıdaki belgeleri de ibraz etmek zorunluluğundadırlar. Yurt dışında mukim ve geçimini temin etmiş yukarıda sayılan kişilerin orada mukim ve geçimini temin etmiş olduğunu belirtir ikamet müsaadesi veya pasaport ve sigorta karnesi veya emsali belgeler Akrabalık durumunu belirtir ilgili nüfus idaresince, mahalli idarî birimlerce veya dış temsilciliklerimizce onaylı bir belge. Taşıt bedelinin yurt dışındaki kişi tarafından ödendiğini ve taşıtın özelliklerini belirtir orijinal fatura veya bunun yerine geçerli olabileceği Komitece kabul olunacak bir belge. Taşıtın, Türkiye'den herhangi bir şekil veya yolla Türk Lirası veya döviz çıkmaksızın yukarıda savılan kişiler tarafından bedelinin ödenerek satın alındılını ve Türkiye'deki malûle hiçbir karşılık ve menfaat mukabili olmaksızın gönderildiğini belirtir ve dış temsilciliklerimizce veya noterliklerimizce onanmış bir senet. Taşıtın gümrük ambarında bulunduğunu, nev'i ve niteliğini belirtir bir gelge veya ambar makbuzu. Komite, bunların dışında gerekli gördüğü diğer belgeleri de vâki müracaatı incelemeye esas olmak üzere ilgililerden istemeye yetkilidir. Madde 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Karar Sayısı: 7/13943 Atama Kararnamesi 27/6/1977 tarih ve 7/13391 sayılı Kararname ile TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne vekaleten atanmış bulunan Dr. Cengiz Taşer'in bu görevinden alınması; 359 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 22/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TURKES Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S A. EMRE S Devlet Bakanı SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı A. Ş. EREK Adalet Bakını N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ İçişleri Bakanı Prof K. ÖZAL Dışişleri Bakanı V S. ÖZTÜRK Maliye Bakanı V. N. MENTEŞE Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Sağ. ve Sos Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı V. M. R. KUTAN En. ve Tabiî Kay. Bakanı K. İNAN Turizm ve Tan. Bakanı İ C. EGE İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop Bakanı T. YÜCEL Orman Bakını S. SAVCI Gençlik ve Spor Bakanı Ö. ŞAKAR Kültür Bakanı A AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı T. KAPANLI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3222

3 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 SALI 4 Ekim 1977 Sayı : J İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR ; Ataköy/Çaykara Belediye Başkanlığından: Belediyemiz elinde bulunan 2 adet sabit Dizel Elektrojen gurubu motorlar 2490 sayılı Kanun gereğince ihale suretile satılacaktır. Satılması kararlaştırılan motorların karekteristik durumları aşağıya çıkarılmıştır. 1 Mevcut motorlar Deutz - Magirus markadır Ps. beher motor 4 zamanlı ve 1000/d. dır. 3 İlk Hareket Marşlıdır ve motorlar radyötörlüdür. 4 İmal tarihi 1967 dır. Jeneratörler 5 77 KWA ve 1000/d. dır. 6 Beher motorun bedeli x liradır. Mevcut motorlar ait panoların beheri x liradır. 7 İhale tarihi 12/10/1977 Çarşamba günü saat da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. 8 İhale 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile lira üzerinden artırmaya konulacaktır. 9 İhaleye girmek isteyenler en geç 12/10/1977 Çarşamba günü saat kadar kapalı zarflan Belediye Encümen Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri ve ayni saata kadar geçici teminat olan lirayı Belediye veznesine yatırmaları İlan olunur /4-4 Enez Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemize ait otopark zemin beton ve otopark hizmet binası inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile ihale edilecektir. 2 Bu işe ait şartname hergün mesai saatleri dahilinde Başkanlığımızda bedelsiz olarak görülebilir. 3 İhale 14 Ekim 1977 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat de Başkanlığımızda teşekkül edecek Encümen huzurunda yapılacaktır. 4 İşin keşif bedeli ,72 lira olup geçici teminatı % 7,5 olmak üzere , liradır. 5 Taliplilerin , liralık yeterlilik belgesi, teminat makbuzu ve bu işe ait teklif mektuplarım Encümene ibraz etmeleri, postadaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı duyurulur / 4-3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 Sayı: Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1977/762 K. No: 1977/ sayılı K. K. Muh. suçundan sanık Gazi Menteş hakkında Mahkememizce verilen 4/7/1977 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : Toplu kaçakçılık suçundan sanıklar Cizre İlçesi Dudeyran Köyünde kayıtlı, Tatvan Orta Mahallede mukim, Davut oğlu Türkan'dan 1951 doğumlu Ahmet İlmin üe aynı yerde kayıtlı ve aynı yerde mukün Silo oğlu Patım'dan 1956 doğumlu Mehmet İlhan haklarında mahkememizde yapılan yargılama sonunda : 1 Sanık Mehmet İlhan'ın delil yetersizliğinden Beraetine, 2 Sanık Ahmet İlmin'in sabit görülen ve o yolda nitelendirilen münferit kaçakçılık suçundan 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 25/3, TCK.nun 59. maddeleri uyarınca on ay hapis, 3.978, lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Ahmet llmin'e ait 254 m. kaçak kumaşın Zoralımına, 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 56. maddesi uyarınca; sanığın ağır para cezasını ödemekten aczi tahakkuk ettiği takdirde, ağur para cezasından TCK.nun 59. maddesi uyarınca 1/6 indirim yapıldıktan sonra bakiye 3.311,34 lira ağır para cezasının 647 sayılı Kanunun geçici 4/1. maddesi delaletiyle aynı Kanunun 5/6. maddesi uyarınca 1 gün 10 lira sayılmak üzere 11 ay 1 gün hapis cezasına çevrilerek çektirilmesine, 89,30 TL. nisbî harem ve 147, TL. yargılama giderinin Ahmet îlmin'den alınmasına, Ahmet llmin'e ait 1.000, TL. teminat parasının CMUK. nun 122. maddesi uyarınca hazineye irat kaydına, Dair sanıkların yokluğunda verilen 18/10/1976 gün ve 1975/24 esas, 1976/75 karar sayılı hüküm; sanıkların dosyada mevcut adreslerinde bulunmadıklarından tebliğ edilememiş olmakla; 7201 sayılı tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur Erzincan Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1976/926 K. No : 1977/112 Hırsızlık suçundan sanık Yusuf oğlu. Fidan'dan doğma 4/3/1961 doğumlu İmam Balcı hakkında Mahkememizin 4/3/1977 tarih 976/926 Esas 1977/112 Karar sayılı ilamiyla TCK.nun 491/4, 522/1, 55/3, 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri uyarınca sonuç olarak (Binaltıyüz lira) Ağır para cezasına sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde aclresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılamasına ve bir suretinin Mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi

5 Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara Gıda Kontrol, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden : Enstitümüzce; şartnamelerinde belirtilen özelliklerde, 2490 sayılı Kanunun bükümlerine göre kapalı zarf usulü ile aşağıda yazılı madde, malzeme ve cihazlar satm alınacaktır. İhale, Ankara - Yenimahalle Çuvarbidi Sok. No: 12 (1. Durak) daki Müessesemiz binasında toplanacak olan Komisyon huzurunda hizalarında belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. İstekliler şartnamelerde istenilen belgeleri ve adı geçen Kanunun 32. maddesine göre hazıruyacaklan tekliflerini, ihale saatinden en geç (bir) saat önce Komisyon Başkanlığı'na makbuz mukabili teslim etmeleri şartır. Şartnameler, çalışma saatlerinde Müessesemizden temin edilebilir. Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. Cinsi Şartname No. Miktarı M. Bedeli Lira Kr. G. Teminatı Lira Kr. İhale günü ve saati Kimyasal madde 1 59 Kal , , 26/10/1977 Çarşamba Laboratuvar malzemesi 3 7 Kal , , 26/10/1977 Çarşamba Cam malzeme 3 11 Kal , 3.335, 26/10/1977 Çarşamba Laboratuvar cihazları 4 4 Kal , 3.037,50 26/10/1977 Çarşamba İnce tabaka kromatografı 5 9 Kal , 5.474, 27/10/1977 Perşembe Kromatograf Yardımcıları 6 4 Kal , , 27/10/1977 Perşembe Kâğıt keski makinası 7 1 Ad /10/1977 Perşembe Marangoz Makinaları 9 3 Kal , 6.375, 27/10/1977. Perşembe Alkol-Uçar Asit Destilasyon Aygıtı 10 1 Ad , 2.250, 28/10/1977 Cuma Yangın malzemeleri 11 4 Kal , 1.900, 28/10/1977 Cuma /4-î 4 Ek'm 1977 Sayı: 16C74 RESMÎ GAZETE Sayfa: 5

6 Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden: Cinsi Müessese Adedi Miktarı Muh. Bedeli Lira Kr. Kat'i Tem. Lira Kr. Şekli i h a l e n i j n Tarihi Günü Saati Yaş sebze ve meyve 5 47 Kalem , ,40 Pazarlık 20/10/1977 Perşembe Tavuk eti ve yumurta 2 2 Kalem , 9.400, Pazarlık 20/10/1977 Perşembe ilimize bağlı Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Okullarının 1977 mali yılı yaş sebze ve meyve ile tavuk eti ihtiyacına 2490 sayılı Kanunun 31. ve 33. maddelerine göre talipli çıkmadığından sayılı Kanunun 46. maddesinin (R) fıkrası gereğince pazarlıkla satın alınacaktır. Cinsi, miktarı, muhammen bedeli, pazarlık gün ve saati yukarıda gösterilmiştir. Pazarlığa iştirak edeceklerin iştirak edecekleri müesseselerin muhammen bedelleri üzerinden kat'i teminatları ile birlikte yukarıda belirtilen gün ve saatte Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde toplanacak Satın Alma Komisyonunda hazır bulunmaları ilân olunur / 4-1 Beypazarı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Bölgesi Deposu Cinsi ve Kalitesi Güdül Güdül Güdül Güdül 1 Güdül Güdül Güdül Güdül II. S. N. B. Çam Tom. III. S. N. B. Çam Tom. III. S. N.B. Gök. Tom. III. S. Ks. B. Çam Tom. Parti Adedi Miktarı 1 Adet M 3 Dm , , , ,696 M. Bedeli Lira Kr , 1.3O0, 1.300, 1.000, % 7,5 Teminatı LiraJCr , , , , YEKÜN , , 1 İşletmemizin Güdül Bölgesi Güdül Deposunda mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvali açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 2 Satışın Mı 50 si peşin «/<ı50 si 3 ay vadeli Banka Mektubu karşılığındadır. 3 Artırmalı satış 14/10/1977 Cuma günü saat te TJrus Belediyesinde yapılacaktır. 4 Bu satışa ait şartname ve müfredat listeleri Orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğü ile Kızılcahamam, Çerkeş ve Nallıhan, İşletmeleri üe İşletmemizde ve Bölge Şefliklerinde görülebilir. 5 Taliplilerin almak istedikleri partilere ait belirli gün ve saatte teminat makbuzları İte birlikte Komisyonu müracaattan ilân olunur /1-1 Stsji a. 6 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 Sayı: 16074

7 4 Ekim 1977 Sayı: 16C74 RESMÎ GAZETE Sayla: 7 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük Dç. Fab. Müessesesi Müdürlüğünden: 1 Müessesemizce; 27 kalem muhtelif ölçülerde çelik, spiral kaynaklı, dikişli siyah ve galvanizli boru satın alınacaktır. 2 Bu işe ait şartname, a) Karabük'te: Müessesemiz Tedarik ve İkmal Müdürlüğünden, b) istanbul'da: Taksim, Lamartin Cad. Doğu Palas No. 7 deki Mümessilliğimizden, c) Ankara'da: Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki İrtibat Büromuzdan, bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 İsteklilerin şartnamemiz esasları dahilinde hazırhyacakları kapalı teklif mektuplarını geçici teminatlarıyla birlikte en geç 26/10/1977 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müessese Müdürlüğümüzün Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları şarttır. 4 Postada vaki gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmıyaçaktır. 5 Müessesemiz Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir / Pl Bandırma Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: % 7,5 M. Bedeli Teminatı Malın Cinsi Depo Adet W. Lira Lira III. S. N. B. Kaym Tom. Bodurmezar III. S. K. B. Kaym Tom. Bodurmezar II. S. Kaym Maden Direk Muhtelif Kaym Sanayi Odunu Bodurmezar İşletmemizde mevcut yukarıda cins nev'i ve miktarı yazılı muhtelif depolardaki kaym cinsi emval hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden 4/A model şartname hükümleri gereğince her parti ayrı ayrı ihale edilmek üzere; III. S. Kaym Tomruklar, II. S. Kayın Maden Direkler ve Sanayi Odunlarının r V 25 i peşin % 75 i müddetsiz banka mektubu karşılığı 6 ay vadeli "/o 9 faiz ve vergiler peşin alınmak kaydiyle açık arttırmalı satılacaktır. Satış 17 Ekim 1977 günü saat 14.00'de Gönen/Aladağ Orman Bölge Şefliği binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Taliplerin belirli gün ve saatte teminatlarının yatırılarak Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur / 1-1 Sümerbank Gemlik Sun'i ipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesinden: SODYUM SÜLFAT SATILACAKTIR ton sodyum sülfat satılacaktır. 2 Bu işle ilgili satış şartnamemiz Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 3 İşbu satışa iştirak edecek firmaların şartnamemize göre hazırhyacakları kapalı tekliflerini en geç 14 Ekim 1977 Cuma günü saat 14.30'a kadar Müessesemizde bulundurmaları gerekmektedir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı İhale Kanununa tabi değildir / 1-1

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 Sayı,: Y.S.E. 8. Bölge Müdürlüğünden:! Amasya İl YSE. Müdürlüğü 1977 yılı yapım ve yapım programında bulunan aşağıdaki işler 5539 sayılı Kanunun 26. maddesinin tadbiki ile yönetmelik uyarınca taşoranlara verilmek suretiyle yaptırılacaktır. İşçilik Keşif Bed. Geç. Tem. İhale İhalf İşin adı İşin yeri Lira Lira Tarihi saati Köprü İnş. Amasya-Merkez-Seyfe /10/ Köprü İns. Ama sya-merkez-değirmendere /10/ Köprü İnş. Taşova-Çaydibi /10/ U0 2 İstekli taşoranların talip oldukları işin, yukarıda belirtilen tarihten bir gün evvelinden en az bu işin keşif bedeli kadar benzer iş yaptıklarını tasdik eden resmi belge ile beraber dilekçesiyle Amasya YSE. İl Müdürlüğümüze; (benzeri iş yapmış taşoranların sadece dilekçe ile müracaatları kafidir.) müracaatla yeterlilik belgesi alması gerekir. 3 Taşoranların talip oldukları işe ait şartnameleri Amasya İl YSE. Mü dürlüğü Köprüler Şefliğinde tetkik edilecektir. 4 îstekiller idarece verilecek örneğe uygun teklif mektuplarını yeterlilik belgesi ve teminat mektubu veya Samsun İli Muhasebe Müdürlüğü teminat alındı makbuzu ile birlikte kapalı zarfa koyarak ihale tarihinden 1 saat evvel Amasya İl YSE. Müdürlüğü Köprüler Şefliğinde teşekkül eden Emanet Komisyonuna vermeleri gerekir. 5 İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Amasya İl YSE. Müdürlüğü Köprüler Şefliğinde yapılacaktır / 1-1 Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğünden: 1 Söğütözü mevkiinde Araştırma Labaratuvarı inşaatı 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İşin keşif bedeli ,90 TL. dır. 3 Eksiltme 21/10/1977 Cuma günü saat de Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğünde yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve ihale dosyası her gün mesai saatleri içinde Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğü İnşaat Kısım Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: a) , TL. lık geçici teminatını Sorumlu Saymanlığımızdan alınacak teslimat müzekkeresi gereğince Ziraat Bankası Akay Şubesindeki 640/30 hesabına yatırılması, b) 1977 yılma ait vizeli Ticaret Odası belgesini, c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (Eksiltme şaftnamesindeki belirtilen usulüne göre hazırlanmış bulunan) teknik personel ve teçhizat beyannamesini ve banka referansını, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan müteahhitlik karnesini makbuz karşılığı ibraz suretiyle Ankara Başmüdürlüğünden alınacak yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını havi zarflarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesini almak için Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğüne yapılacak son müracaat tarihi 19/10/1977 günü saat a kadardır. Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazara alınmaz /4-1

9 4 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Dört) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma satlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Muh. Bedeli Geç. Tem. I İhale Cinsi i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Portakal (öğ.) Portakal (Er.) Ad Ad , , , 26 Ekim , Çarşamba 1100 T.AM AMI i Elma (öğ. ve Hast.) Elma (Erat) Kğ Kğ , , , , Ekim , Çarşamba T A M A M I I , , / 4-1 Ankara Levazım Amirliği (3) No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : Aşağıda yazılı (13) kalem Malzeme 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv. A. liginde görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez. Muh. Bedeli Geç. Tem. u İhale Cinsi i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati W. Wagen komple motor ve yedek parçası Kripto beyaz kâğıt şerit Su tasviye cihazı 11 Kalem , Ad ,- 2 Ad , , , , 20/10/1977 Perşembe /10/1977 Perşembe /10/1977 Perşembe / 4-1 PTT Genel Müdürlüğünden : ( 1 Teşekkülümüz ihtiyacı için 2340 ton 3 mm. Hk galvanizli demir tel üe 37 ton 2 mm. lik galvanizli demir bağ teli kapalı yazılı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 2 Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Deresi Başkanlığından, istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 50, TL. mukabilinde temin edilebilir. 3 İhaleye iştirak edecek firmaların 25/10/1977 günü saat a kadar idari şartnamenin 6 ncı maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Teknik tş ler Dairesi Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri için verilecek yeterlik belgesini 31/10/1977 günü saat a kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından almaları gereklidir. 4 Teklifler en geç 1/11/1977 günü saat a kadar Genel Müdürlük Malzema Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır; 5 Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-1

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 Sayı,: Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1977/441 Davacı Fevzi Alpkaya vekili Av. Hasan Ali Şahin tarafından davalılar Hacer Cirit, Zehra Cirit, Nuri Cirit, Hayati Cirit ve Hüseyin Cirit aleyhlerine açılan tapudaki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi davasının yapılan muhakemesi sc-.nunda verilen 27/6/1977 tarih ve 1977/441 sayılı karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiş bulunduğundan davalılardan Zehra Cirit, Hayati Cirit ve Nuri Cirit'in kanunî süresi içerisinde temyiz dilekçesine cevap vermeleri aksi halde cevap vermemiş -sayılacakları adresleri meçhul olduğundan ilânen tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur /2 Yıldızeli Îmam-Hatip Lisesi Müdürlüğünden: ( 1 Sivas ili Yıldızeli ilçesi Îmam-Hatip Lisesi binasında yapılacak olan işin adı, kesif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati, son müracaat tarihi yazılı olan ikmal onarım inşaatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme Yıldızeli İmam-Hâtip Lisesi Müdürlüğü odasında eksiltme komisyonunca aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Îmam-Hatip Lisesinde görülebilir. 4 Müracaatçılar 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, geçici teminatını, müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde yazılı usulüne göre hazırlanmış olan) plan teçhizat beyannamesini, taahhüt beyannamesini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuptan ile birlikte zarfa koyacaklardır. 5 Teklif mektupları ihale saatmdan bir saat önce îhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Telgrafla müracaat ve posta gecikmeleri kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. îşin adı: İkmal ve onanm inşaatı, Keşif bedeli: , TL., Geçici teminatı : , TL., îhale tarihi: 20/10/1977 Perşembe günü saat 14.00, Son müracaat tarihi: 17/10/ / PTT Genel Müdürlüğünden : İnşaat İlâm , TL. keşif bedelli Balâ PTT Binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı , TL. dır. 2 Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve Ankara PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltme 14/10/1977 Cuma günü saat da Genel Müdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 4 İsteklilerin 11/10/1977 Salı günü saat a kadar eksiltme şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı İle Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almalan gerekmektedir. 5 Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdii edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 6 Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir / 2-2

11 4 Ekim 1977 Sayı: 16C74 RESMÎ GAZETE Sayla: 11 Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürülğünden: 1 Limanlar İnşaatı Bandırma Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde Biga Kemer Köyü Balıkçı Barınağı inşaatı işi 527,6237 ve 7305 sayılı Kanunlar gereğince kapalı zarf içinde birim fiaüar üzerinden eksiltme sureti ile, pazarlıkla ihaleye çıkartılmıştır. 2 Söz konusu işin tahmini keşif bedeli TL. dir. 3 Eksiltme 21/10/1977 Cuma günü saat de Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanı İnşaatı Genel Müdürlüğü Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe-Ankara adresinde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte (Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında) görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; A) Bayındırlık Bakanlığı namına , TL. lık geçici teminatlarını, B) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme Şartnamesinde be lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olun) C. 1 Sermaye ve kredi olanaklarını bildiren malî durum bildirisi ve bunu belirten banka referansını, C. 2 Teknik personel beyannamesini, C. 3 Yapı araçları bildirisini, C. 4 Dilekçenin veriliş tarihinde (iş bitirme belgeleri ile beyan edilen bitirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri durumları ile açıklayan taahhüt bildirisini, C. 5 Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az tahmini keşip bedeli kadar müteahhitlik karnesini, ibraz etmelerini ve yukarıda C.l - C. 5 maddelerinde zikredilen belgelerin tetkik neticesinde Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları inşâatı Genel Müdürlüğü Eksiltmeye Girme Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini, aşağıda (8) nci maddede verileceği bildirilen eksiltme dosyasının her sahifesini imzalayarak, teklif mektupları ile bir likte kapalı zarfa koymaları lâzımdır. 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 13/10/1977 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 7 iştirak belgesi, benzer bir işi yapıp bitiren ve malî imkânları ile tecrübeleri bakımından Bakanlıkça yeterli görülen firmalara verilecektir. 8 ihaleye iştiraki yeterli görülen firmaların eksiltmeye girme belgesi ile bu işe ait ücretsiz verilecek eksiltme dosyası «Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Genel Müdürlüğü (Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından), Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe-Ankara» adresinden 17/10/1977 Pazartesi günü saat den itibaren müracaat üzerine verilecektir. 9 istekliler teklif mektuplarını 21/10/1977 Cuma günü saat e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 10 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 19 Eylül 1977 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde yapılan /» 11 faizli Hürriyet İstikrazı Tahvillerinin 15 Ekim 1977 vâdesine ait itfa çekilişinde edilen tahvil numaralarını gösterir liste C numaralı kupon ve kur'a isabet etmiş tahvil bedelleri 15 Ekim 1977 tarihinden İtibaren ödenmeye başlanacak ve kupon bedelleri bu tarihten İtibaren 5 sene, tahvil bedelleri ise 10 sene sonra zamanaşımına uğrayacaktır /1-1

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 4 Ekim Sayı: Türkiye Demir ve Çelik isletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Müessese Müdürlüğünden: Fabrikaları Müessesemiz tarafından yurt içinden 27 kalem presbant, makaıon, asbestli elektrik izolasyon kağıdı satınalınacaıktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat: 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak tenin edilebilir. 2 İhale 21/10/1977 Cuma günü saat 15.30'da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından, /11 No. lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir, 3 Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir /1-1 Müessesemiz tarafından yurt içinden 1 adet ham kauçuk yoğurma makinası satmalınacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat: 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 İhale 18/10/1977 Salı günü saat 15.30'da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından No. lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:» 15952/1-1 İzmir İlinin Seferihisar İlçesi belediye şuurları içindeki taşınmaz malların 2613 sayılı Yasa uyarınca kadastrosu yapılacaktır. Keyiyet sözü edilen Yasanın 8. maddesi gereğince ilân olunur /1-1 Çanakkale İline bağlı Eceabat İlçesinin belediye hudutları dışında kalan yerlerdeki (Bütün bucaklar ve köyler dahil) taşınmaz malların 28/8/1966 gün ve 766 sayılı Tapulama Kanununa göre tapulamalarının yapüacağı ilân olunur / M

13 4 Ekim 1977 Sayı: 16C74 RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Ankara Levazım Amirliği (1) No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Altı) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Muh. Bedeli Geç. Tem. I İhale Cinsi i Miktarı Ura Kr. Lira Kr. Günü Saati Elma Beyaz Baş Lahcna Pırasa Ispanak Havuç Kğ » » » » , 31 Ekim , Pazartesi 11.00,70.000, , , T A M A M I I , , Karnıbahar Kg , , 31 Ekim 1977 Pazartesi / 4-1 Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (iki) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma satlerinde Komisyonda ve Istanbuı Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Muh. Bedeli Geç. Tem. I ihale Cinsi i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Mandalina Ad , , 24 Ekim 1977 Pazartesi Ekim 1977 Muz Kğ , Pazartesi / 4-1 Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Üç) kalem (Peçete ile tuz) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve Istanbu, Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz kars'lıp- Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edi'mor Cinsi ı Miktarı Muh. Bedeli Lira Kr. Geç. Tem. î ihale Lira Kr. Günü Saati Çekilmiş Mutfak Tuzu Çekilmiş Mutfak Tuzu (Yansı) Kağıt Peçete Kğ , Kğ , Ad , , 20 Ek'm , Perşembe Ekim , Perşembe /4-1

14 Bayındırlık Başkanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden : ANKARA 1 Aşağıda durumları yazılı bulunan inşaat ve tesisat işleri 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü üe ayrı, ayrı, eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme aşağıda yazılı günlerde Ankarada Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü namına her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatlarını, B 1977 yılma ait ticaret veya Sanayi odası belgesini, C) (Her iş için ayrı, ayrı, olmak üzere müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, Banka Referansım, Teknik Personel bildirisi, teahhüt bildirisi, En az aşağıda belirtilen keşif bedeli kadar bir işi yaptıklarım gösteren iş bitirme belgelerini ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları) Eksiltmeye girme belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 5 İstekliler teklif mektupları aşağıda belirtilen ihale tarihi ve saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır. 7 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyeti ilân olunur. İşin Adı K. Bedeli Lira Kr. G. Tem. Lira Kr. İHALENİN Tarihi Saati Son Müracaat Tarihi 1 _Ank. D. M. M. Akademisi Asansör Tesisat İşi , , 20/10/ /10/1977 Perşembe Cuma 2 Ank. D. M. M. Akademisi Oto Park İşti , , 20/10/ /10/1977 Perşembe Cuma 3 Ank. Ticaret ve Turizm Y. Öğt. Ok. Badana ve Yağlıboyaların , , 21/10/ /10/1977 Yapımı İşi. Cuma Pazartesi / 4-1 Karne Grubu l Sayfa: 14 ^SMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 Sayı: 16074

15 4 Ekim 1977 Sayı: 16C74 RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden : 128 Kalem muhtelif rulman 1 Müessesemiz ihtiyacı olan 128 kalem muhtelif rulmanlar İhtiyaç listesi Teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 2 Eksiltmesi 13/10/1977 tarih Perşembe günü saat de Müessesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat teklif tutarının 0/ o 7 sidir. 4 Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 5 Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 6 Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 7 E. L. M. S. eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir /2-1 < Ürgüp Belediye Başkanlığından : Mülkiyeti Belediyemize ait imren mahallesi yahyaefendi caddesinde 6 pafta. 48?dı ve 9 parselde kayıtlı M* miktarındaki Türkiye Vakıflar Bankası bitiricinde halen halı ve turistik hatıra eşya satış yen olarak kullanılan dükkân 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulü crtırma suretile satılacaktır. 1 İhale 21 Ekim 1977 Cuma günü saat de Belediyede Encümen huzurunda yapılacaktır. 2 Satışı yapılacak gayrimenkulun muhammen bedeli ( , ) TL. olup, "eçici teminat , TL. dir. 3 Özel şartnamesi hükümleri dahilinde satışı yapılacak dükkânın satış bedchmn % 50 si peşin mütebakisi 31/12/1978 tarihine kadar aylık müsavi taksit- ' t ^alinde ödenecektir. 4 Satışı yapılacak dükkân zemin kattan ibaret olup, üst kullanma hakkı Belediyemize aittir. 5 Bu satışa ait dosya her gün mesai saatleri dahilinde Belediyede görülebileceği ilân olunur / 2-1 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: Tahmini bedeli 2.22L0O0, TL. geçici teminatı , TL. olan dosya numaralı 13 kalem muhtelif makinalara ait pistonların imal ettirilerek satmalınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 20/10/1977 Perşembe günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile 50, TL. bedelle alınabilir. İstekliler 1977 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf belgesini, geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgeleri ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıyle hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur / 4-1

16 Sayfa: 16 Giresun Valiliğinden: RESMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 SayıJİ6074 Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: , lira keşif bedelli Giresun, Şebinkarahisar İlçesi Alişar Köyü Teknik Zıraal Aıcı^czı ııı^adu sayılı Kanun hukumlenne gore kapalı zarr usulü ile eksiltmeye konulmuştur, işin geçici teminatı 26250, Uradır, ihale 20/10/1977 Perşembe gunu saat de Bayındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak komisyonca yapılacaktır, ihaleye iştirak edeceklerin 18/10/1977 Salı günü mesai saati sonuca ısacıar dilekçe ile Giresun Valiliğine müracaatla, dilekçelerine keşif miktarı kaaar Denzerı ışı yaptığına dair iş bitirme belgesi, 1977 yılma ait ticaret veya sanayi ocıam belgesini ekiemek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden ihaleye iştirak belgesi alınması şarttır. İstekliler teklif mektuplarını 20/10/1977 Perşembe günü saat de kadu uaüüuz Karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. Telgrafla müra- «-auuar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 2-1 Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük DÇ Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: KARABÜK 5 kalem muhtelif kaynak elektrodu satın alınacaktır. Bu işle ilgili şartname; 1 Karabük Müessese Müdürlüğümüz Tedarik ve İkmal Müdürlüğü Iç Alımiar Servisinden, 2 İstanbul'da Taksim, Cumhuriyet Caddesi Doğu Palas Kat 4 No 7 deki istanbul Mümessilliğimizden, 3 Ankara'da, Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki Ankara irtibat Bü romuzdan bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlıyacakları kapalı teklif mek tuplarını en geç 19 Ekim 1977 Çarşamba günü saat e kadar Karabük'te Müessese Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları gereklidir Müessesemiz 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve ihale Kanununa tabi değildir / 2-1 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: İli: Kütahya, İlçesi: Merkez, Köyü veya Mevkii: Avdan, Madenin cinsi: Manyezit, Ruhsatnamenin tarihi: 28/9/1966, Numarası: AR Hudutları: Kuzeyi: Avdan köyü camiinden, Kızılkaya, (Kızıltaş, Sankaya) de ğirmenıne doğru hat. Doğusu : Kızılkaya (Kızıltaş, Sankaya) değirmeninden «A» tekatü noktasındaki beton sütuna doğru hat. Güneyi: «A» Tekatü noktasından 1176 rakımlı tepeye doğru hat. Batısı: 1176 rakımlı tepeden hudut başlangıcı olan Avdan köyü camiine doğru hat. «A» Tekatü Noktasının Tarifi: Kızılkaya (Kızıltaş - Sankaya) değirmeninden Ahmetoluğu köyü camiine çekilen hattın, Yenice çiftliği çeşmesinden 1176 rakımlı tepeye çekilen hatla kesim noktasıdır. Yukanda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Manyezit madeni için Kumaş Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş. uhdesine 10 yıl müddetle işletme verilecektir. itiraz olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur / 2-1

17 4 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: İli: Balıkesir, İlçesi: Erdek, Köyü veya Mevkii: Saraylar, Madenin Cinsi: Blokmermer, Ruhsatnamenin Tarihi: 8/3/1972, Numarası: 383/5165 Hudutları: Kuzeyi: (1/25000 lik G 19 DI. paftasında grafik koordoneleri Y = ; X = olan 493 rakımlı tepeden grad manyetik semt açısı ve m. mesafede bulunan) HP6 No.lu beton sütundan grad manyetik semt açısı ve m. mesafeyle HP2 No. lu beton sütuna, oradan grad manyetik semt açısı ve m. mesafeyle HPI No.lu beton sütuna kırık hat. Doğusu: HPI No.lu beton sütundan grad manyetik semt açısı ve m. mesafeyle HP4 No.lu beton sütuna, oradan grad manyetik semt açısı ve m. mesafeyle HP2 No.lu beton sütuna kırık hat. Güneyi : HP2 No. lu beton sütundan grad manyetik semt açısı ve m. mesafeyle HP3 No.lu beton sütuna oradan grad manyetik semt açısı ve m. mesafeyle HP4 No.lu beton sütuna, oradan da grad manyetik semt açısı ve m. mesafeyle HNR 5 No. lu beton sütuna kırık hat. Batısı : HNR 5 No, lu beton sütundan grad manyetik semt açısı ve m. mesafeyle hudut başlangıcı olan HP 6 numaralı beton sütuna doğru hat. Yukarıda mevkü, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Blok mermer madeni için Kâzım Aydoğan uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir. İtirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bü müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 nci madesi gereğince ilân olunur / V2 Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/441 Davacı Fevzi Alpkaya vekili Av. Hasan Ali Şahin tarafından davalılar Hacer Cirit, Zehra Cirit, Nuri Cirit, Havati Cirit ve Hüseyin Cirit aleyhlerine açılan tapudaki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi davasının yapılan muhakemesi sonunda verilen 27/6/1977 tarih ve 1977/441 sayılı kararla davanın Reddine karar verilmiştir. Davalılardan Zehra Cirit, Hayati Cirit ve Nuri Cirit'in adresleri meçhul olduğundan ilânen tebligatın yapılmasına karar verildiğinden karar gereğince davalıların kanuni süresi içerisinde yukarda tarih ve numarası yazılı kararı temyiz etmeleri aksi taktirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur /1 Çifteler Harası Müdürlüğünden: 1 Müessesemiz yetiştirmesi ve Angaj manii Koşullara kayıtlı 1975 doğumlu (11) baş Ankan Arap Tay, ll/ekim/1977 Salı günü saat (10,30) da İstanbul Hipodromur-da teker, açık arttırma ve pazarlık usulü ile satınalacaktır. 2 Satış Şartnamesi Ankara, İstanbul, İzmir, Adana Hipodrom Müdürlükleri ile Veteriner Müdürlüklerinde, Haramızda ve diğer Haralarımızda, Tayların da 5/ Ekim/1977 gününden itibaren İstanbul - Bakırköy'de Penim Simsaroğlı»a ait Ahırlarda görülebileceği ilân olunur / M

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 4 Ekim 1577 Sayı: Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden: Çankaya ilçesi Dikmen İlkokulu ihata duvarı ve çatı inşaatı kapalı zarı usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır, ihalesi 26/10/1977 Çarşamba günü saat de Vüâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Keşif bedeli , lira olup, geçici teminatı 8.750, liradır. Şartname Daimî Encümende görülür. İsteklilerin belirli gün saat 10.00'a kadar teminat makbuz veya banka mektubu, 1977 yılma ait Ticaret Odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işi yapabileceklerini tevsik eden belgeleriyle birlikte, ühaleden en geç üç gün evvel (Tatil günleri hariç) Vilâyet makamı kanali ile îl Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla bu iş için alacakları fenni yeterlik belgesini havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez /4-1 " m Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Dermr ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğünden: Müessesemiz tarafından yurt içinden 84 kalem bobin teli, 5 kalem makaran satınalınacaktır. Bu isle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c> istanbul'da (Jumihuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat: 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 İhale 18/10/1977 Salı günü saat 1'5.30'da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından, No. lu dosyayla ilgilidir, meşruhattı kaaplı teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir / 1-1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: DENİZ MOTORU SATIN ALINACAKTIR 1 Üniversitemize kapalı zarfla teklif alma suretiyle 2 adet deniz motoru satın alınacaktır. 2 İhale 12 Ekim 1077 günü saat dedir. 3 Muhammen bedel , TL. olup geçici teminatı , TL. dır. 4 Şartnamesi Satınalma Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. 5 Teklif mektuplarının ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 6 Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / 2-1

19 4 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 16 Kalem Lastik Takoz satm alınacaktır. 1 Müessesemiz ihtiyacı olan ekli liste muhteviyatı 16 kalem lâstik takoz, Resim, ihtiyaç listesi, Teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksutme suretiyle teklif alınarak satm alınacaktır. 2 Eksiltmesi 26/10/1977 tarih Çarşamba günü saat de Müessesemiz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir. 4 Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz adına'göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir. 5 Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat teminatı bulunmayan tejüif mektupları geçerli değildir. 6 Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir. 7 E. L. M. S. Ekşitme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. Sıra No Malzemenin Cinsi ve Ebadı Resmi No Miktarı 1 Lâstik Çelikli Conta BSB Ad. 2 Lâstik Çelikli Conta BSB » 3 Lâstik Çelikli Conta BSB » 4 Lâstik Çelikli Conta BSC » 5 Lâstik Çelikli Conta BSC » 6 Lâstik Çelikli Conta BSC » 7 Lâstik Conta 4x024, 5x049( Suni kauçuk) DE » 8 Fren Silindiri Köselesi (Seğman) DE.O » 9 Conta D: 288 d: 220-L=14 L » 10 Conta D: 230 d: 220-L=10 L.14,22.101/5 250» 11 Lastik Takoz 20» 12 Elâstik Bağlama Manşosu 100 DE » 13 Elâstik Bağlama Manşosu 75 DE » 14 Manşon 93 D » 15 Kapı Lastiği DE Mt. 16 Çelikli Lastik TR Ad / Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : Altındağ İlçesi Çalışkanlar Eski İlkokulu binasına ait enkaz, (Yıkımı işi, müteahhidine ait olmak kaydıyle) kapalı zarf usulü ile satışa çıkarılmıştır. Keşif bedeli , lira olup, geçici teminatı 1.519,87 liradır. ihalesi 26/10/1977 Çarşamba günü saat de Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. İsteklilerin belirli gün saat 10.00'a kadar teminat makbuz veya banka mektubunu havi, usulüne göre hazırlıyacafeları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez / 4-1

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 Sayı: Bolu Derlet Orman İşletmesi MMürlüğünden: İşletmesi Bölgesi Kod No. Başlangıç Sonu Tulll Kim. Bolu Sarıcam 098 Karapınar Fasüdere , Bolu Sarıcam 099 Dibeklerdibİ Fenerlik , Bolu Sarıçam 100 Sandaltepealltı Kayabaşı , İşletmemiz Sarıçam Bölge Şefliği hudutları dahilinde bulunan yukarıda kod No. başlangıç ve sonu ile KmJeri yazılı yeniden inşası yapılacak orman yollan 1977 yılı rayiç ve keşiflerine göre tahminen Km. tulündeki yeni orman yolu pazarlıkla yaptırılacaktır. İşin İcabı ve müracaat sahiplerinin durumuna göre iş toptan verileceği gibi parça parça da verilecektir. İşe talip olanların secim ve tercihinde makina parkı önemli bir unsur olarak dikkate alınacaktır. Taliplerin buna ait şartnameyi her gün mesai saatleri dahilinde İstetmemiz Müdürlüğünde görebilirler. İsteklilerin en geç 15 Ekim 1977 talibine kadar Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur /1-1 Köy İşleri Bakanlığı YSE. 3. Bölge Müdürlüğü İzmir İli YSE. Müdürlüğünden: 1 YSE. İzmir İl Müdürlüğü hudutları İçinde bulunan aşağıda isimleri yazılı grup sanat yapılan inşaatı 5539 sayılı Kanunun 26. maddesi gereğince tatbik edilecek esaslara göre emaneten kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 1. Keşif G. Teminat i! İHALE İşin Adı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 1) Kemalpaşa İlçesi Sütçüler Beşpınar İlt. - Bayramlık, İlt. Kamberler Köyyolu Gr. Sanat Yapılar. İnşaatı , , 11/10/ ) Bergama İlçesi Tumanlar - Çobanlar Köyyolu Gr. Sanat Yapılan İnşaatı , , 11/10/ Eksiltme hizasında yazılı gün ve saatte YSE. İl Müdürlüğü Yol İşleri Şefliği odasında yapılacaktır. 3 İşin dosyası mesai saatleri dahilinde YSE. İl Müdürlüğü Yol işleri Şefliğinde görülebilir. 4 Yeterlik belgesi alabilmek için en geç 7/10/1977 tarihine kadar bir dilekçe ile YSE. Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine : a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (C) grubundan müteahhitlik karnesi veya benzeri bir iş yapmış olduğuna dair en az işin keşif bedeli kadar olmak üzere resmî makamlarca onaylanmış iş bitirme belgesini ekliyerek 10/10/1977 tarihinde yeterlik belgesi almaları. 5 İhaleye iştirak için: a) Yeterlik belgesi, 1977 yılına alt ticaret ve sanayi odası belgesi şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile şirketin sirküleri, işlerin hizalarında yazılı geçici teminatın İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz veya kanunî şekilde hazırlanmış banka teminat mektubu (limit dahili) 6 İstenen belgelerle birlikte teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Keyfiyet ilân olunur /M

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat M Genel Müdürlüğüne M başvurulur. 12 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16082 YÜRÜTME

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim vm Ya»* işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm* başvurulur. 21 HAZİRAN 1977 SALI Sayı : 15973 J YÜRÜTME

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemi ile özelleştirilecektir. ÇANAKKALE

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA Sayı: 11450 J KANUN Birleşmiş Milletler

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İHALE KONUSU VARLIKLAR GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (Türk Lirası) TANITIM DOKÜMANI VE ŞARTNAME BEDELİ (Türk Lirası)

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

İ L A N ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İ L A N ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İ L A N ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YİVSİZ AV TÜFEĞİNİN İZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL SATIŞI İHALE İLANI Tahmini Bedeli(TL) Geçici Teminat Sıra Miktarı No Bulunduğu Yer Seri No

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44)

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile 488

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Temmuz 1977 ^ Sayı : 16010 PERŞEMBE!

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 3 Ocak 2014 Sayı : 28871 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 Karar No : 2013/201 Konu : Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İzmir ili, Bornova ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 14217 ada, 1 nolu

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,

Detaylı

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası)

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası) TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş DEN YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare) ye ait; a) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi 170 pafta, 3117

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2005/3709 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Bayraklı

Detaylı

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: SİRKÜLER SAYI : 2015 / 12 İstanbul,05.01.2015 KONU : Diğer Vergilerdeki Artışlar 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup;

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup; MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Erday Petrol LPG Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı 14 EJ 870 Plakalı Mercedes Benz marka 2013 model Actros 1844 LS E5, 290.000 km deki Beyaz ÇEKİCİ

Detaylı

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI Á r (fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN l_ Tarih Sayı Konu il. QS-2İ - 053\/L2*33 İlgi: Bolu İli Mudurnu İlçesi Babas Kaplıca Birliği

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı