T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gümrük ve Tekel Bakanlığından: Yönetmelik Gümrük Yönetmeliğindeki Değişikliğe İlişkin Yönetmelik Madde 1 Gümrük Yönetmeliğinin 4/5/1977 tarihli sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişik şekli aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: a) Gümrük Yönetmeliğinin 12. maddesinin 14. fıkrası (a) bendine sonradan ilâve olunan «III«Bölüm taşlığı aşağıdaki şekilde yeniden tanzim olunmuştur. «III Sakat kişinin kendisinin veya kan yahutta kocasının yurt dışında mukim ve geçimini temin etmiş anası, babası, evladı, kardeşi, karısı yahutta kocası, amcası, dayısı, halası, teyzesi ve bunların çocukları ile torunları ve kardeşinin kardeş çocukları tarafından bedeli ödenmek suretiyle alınan taşıtlarla ilgili olarak yapılacak ithalat:» b) İşbu III Bölümün 1., 2., 3. ve 4. maddeleri aynen muhafaza edilmiştir. c) III. Bölümün 5. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. «5 Bu yolla yapılacak ithalde esas olan; taşıtın, ilgilinin yurt dışında mukim ve geçim sahibi olmak üzere kendisinin veya karı yahutta kocasının anası, babası, evirdi, kardeşi, karısı yahutta kocası, amcası, dayısı, halası teyzesi, ve bunların çocukları ile torunları ve kardeşinin kardeş çocukları tarafından orada bedeli ödenerek satın alınması ve malûl adına Türk Gümrük Ambarına konulmasıdır.» Madde? Gümrük Yönetmeliğinin 12. maddesinin 14 fıkrası (a) bendinin Müşterek Hükümler Başlıklı bölümünün 2. maddesine 4/5/1977 tarihli sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile ilâve olunan «g» şıkkı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir: «g Sakat kişinin kendisinin veya karı yahutta kocasının yurt dışında mukim ve geçimini temin etmiş anası, babası, evladı, kardeşi, karısı, yahutta kocası, amcası, dayısı halası, teyzesi ve bunların çocukları ile torunları ve kardeşinin kardeş çocuklan tarafından satın alınan ve Türkiye'deki malûl adına gümrük ambarına bırakılan Yürütme ve İdara Bölümü Sayfa : 3221

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 Sayı: taşıtlar için yukarıdaki (a), (b), (d) Ve (e) fıkralarında belirtilen belgelerin dışında ilgililer aşağıdaki belgeleri de ibraz etmek zorunluluğundadırlar. Yurt dışında mukim ve geçimini temin etmiş yukarıda sayılan kişilerin orada mukim ve geçimini temin etmiş olduğunu belirtir ikamet müsaadesi veya pasaport ve sigorta karnesi veya emsali belgeler Akrabalık durumunu belirtir ilgili nüfus idaresince, mahalli idarî birimlerce veya dış temsilciliklerimizce onaylı bir belge. Taşıt bedelinin yurt dışındaki kişi tarafından ödendiğini ve taşıtın özelliklerini belirtir orijinal fatura veya bunun yerine geçerli olabileceği Komitece kabul olunacak bir belge. Taşıtın, Türkiye'den herhangi bir şekil veya yolla Türk Lirası veya döviz çıkmaksızın yukarıda savılan kişiler tarafından bedelinin ödenerek satın alındılını ve Türkiye'deki malûle hiçbir karşılık ve menfaat mukabili olmaksızın gönderildiğini belirtir ve dış temsilciliklerimizce veya noterliklerimizce onanmış bir senet. Taşıtın gümrük ambarında bulunduğunu, nev'i ve niteliğini belirtir bir gelge veya ambar makbuzu. Komite, bunların dışında gerekli gördüğü diğer belgeleri de vâki müracaatı incelemeye esas olmak üzere ilgililerden istemeye yetkilidir. Madde 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Karar Sayısı: 7/13943 Atama Kararnamesi 27/6/1977 tarih ve 7/13391 sayılı Kararname ile TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne vekaleten atanmış bulunan Dr. Cengiz Taşer'in bu görevinden alınması; 359 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 22/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TURKES Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Devlet Bakanı S A. EMRE S Devlet Bakanı SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı A. Ş. EREK Adalet Bakını N. CEVHERİ Milli Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ İçişleri Bakanı Prof K. ÖZAL Dışişleri Bakanı V S. ÖZTÜRK Maliye Bakanı V. N. MENTEŞE Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Sağ. ve Sos Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Güm. ve Tekel Bakanı G. SAZAK Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakanı V. M. R. KUTAN En. ve Tabiî Kay. Bakanı K. İNAN Turizm ve Tan. Bakanı İ C. EGE İmar ve İskân Bakanı M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop Bakanı T. YÜCEL Orman Bakını S. SAVCI Gençlik ve Spor Bakanı Ö. ŞAKAR Kültür Bakanı A AKYOL Sosyal Güvenlik Bakanı T. KAPANLI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3222

3 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 SALI 4 Ekim 1977 Sayı : J İLÂN BÖLÜMÜ İLANLAR ; Ataköy/Çaykara Belediye Başkanlığından: Belediyemiz elinde bulunan 2 adet sabit Dizel Elektrojen gurubu motorlar 2490 sayılı Kanun gereğince ihale suretile satılacaktır. Satılması kararlaştırılan motorların karekteristik durumları aşağıya çıkarılmıştır. 1 Mevcut motorlar Deutz - Magirus markadır Ps. beher motor 4 zamanlı ve 1000/d. dır. 3 İlk Hareket Marşlıdır ve motorlar radyötörlüdür. 4 İmal tarihi 1967 dır. Jeneratörler 5 77 KWA ve 1000/d. dır. 6 Beher motorun bedeli x liradır. Mevcut motorlar ait panoların beheri x liradır. 7 İhale tarihi 12/10/1977 Çarşamba günü saat da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır. 8 İhale 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile lira üzerinden artırmaya konulacaktır. 9 İhaleye girmek isteyenler en geç 12/10/1977 Çarşamba günü saat kadar kapalı zarflan Belediye Encümen Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri ve ayni saata kadar geçici teminat olan lirayı Belediye veznesine yatırmaları İlan olunur /4-4 Enez Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemize ait otopark zemin beton ve otopark hizmet binası inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf eksiltme usulü ile ihale edilecektir. 2 Bu işe ait şartname hergün mesai saatleri dahilinde Başkanlığımızda bedelsiz olarak görülebilir. 3 İhale 14 Ekim 1977 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat de Başkanlığımızda teşekkül edecek Encümen huzurunda yapılacaktır. 4 İşin keşif bedeli ,72 lira olup geçici teminatı % 7,5 olmak üzere , liradır. 5 Taliplilerin , liralık yeterlilik belgesi, teminat makbuzu ve bu işe ait teklif mektuplarım Encümene ibraz etmeleri, postadaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı duyurulur / 4-3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 Sayı: Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 1977/762 K. No: 1977/ sayılı K. K. Muh. suçundan sanık Gazi Menteş hakkında Mahkememizce verilen 4/7/1977 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : Toplu kaçakçılık suçundan sanıklar Cizre İlçesi Dudeyran Köyünde kayıtlı, Tatvan Orta Mahallede mukim, Davut oğlu Türkan'dan 1951 doğumlu Ahmet İlmin üe aynı yerde kayıtlı ve aynı yerde mukün Silo oğlu Patım'dan 1956 doğumlu Mehmet İlhan haklarında mahkememizde yapılan yargılama sonunda : 1 Sanık Mehmet İlhan'ın delil yetersizliğinden Beraetine, 2 Sanık Ahmet İlmin'in sabit görülen ve o yolda nitelendirilen münferit kaçakçılık suçundan 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 25/3, TCK.nun 59. maddeleri uyarınca on ay hapis, 3.978, lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Ahmet llmin'e ait 254 m. kaçak kumaşın Zoralımına, 1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 56. maddesi uyarınca; sanığın ağır para cezasını ödemekten aczi tahakkuk ettiği takdirde, ağur para cezasından TCK.nun 59. maddesi uyarınca 1/6 indirim yapıldıktan sonra bakiye 3.311,34 lira ağır para cezasının 647 sayılı Kanunun geçici 4/1. maddesi delaletiyle aynı Kanunun 5/6. maddesi uyarınca 1 gün 10 lira sayılmak üzere 11 ay 1 gün hapis cezasına çevrilerek çektirilmesine, 89,30 TL. nisbî harem ve 147, TL. yargılama giderinin Ahmet îlmin'den alınmasına, Ahmet llmin'e ait 1.000, TL. teminat parasının CMUK. nun 122. maddesi uyarınca hazineye irat kaydına, Dair sanıkların yokluğunda verilen 18/10/1976 gün ve 1975/24 esas, 1976/75 karar sayılı hüküm; sanıkların dosyada mevcut adreslerinde bulunmadıklarından tebliğ edilememiş olmakla; 7201 sayılı tebligat Kanunun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur Erzincan Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1976/926 K. No : 1977/112 Hırsızlık suçundan sanık Yusuf oğlu. Fidan'dan doğma 4/3/1961 doğumlu İmam Balcı hakkında Mahkememizin 4/3/1977 tarih 976/926 Esas 1977/112 Karar sayılı ilamiyla TCK.nun 491/4, 522/1, 55/3, 647 sayılı Kanunun 4. maddeleri uyarınca sonuç olarak (Binaltıyüz lira) Ağır para cezasına sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, sanığın 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. maddesindeki esaslar dairesinde aclresinin tesbit edilmediği ve meskeni meçhul kaldığından Yasanın 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyarınca Hüküm Resmî Gazete'de ilânen tebliğine, İlânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılamasına ve bir suretinin Mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi

5 Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara Gıda Kontrol, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden : Enstitümüzce; şartnamelerinde belirtilen özelliklerde, 2490 sayılı Kanunun bükümlerine göre kapalı zarf usulü ile aşağıda yazılı madde, malzeme ve cihazlar satm alınacaktır. İhale, Ankara - Yenimahalle Çuvarbidi Sok. No: 12 (1. Durak) daki Müessesemiz binasında toplanacak olan Komisyon huzurunda hizalarında belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. İstekliler şartnamelerde istenilen belgeleri ve adı geçen Kanunun 32. maddesine göre hazıruyacaklan tekliflerini, ihale saatinden en geç (bir) saat önce Komisyon Başkanlığı'na makbuz mukabili teslim etmeleri şartır. Şartnameler, çalışma saatlerinde Müessesemizden temin edilebilir. Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. Cinsi Şartname No. Miktarı M. Bedeli Lira Kr. G. Teminatı Lira Kr. İhale günü ve saati Kimyasal madde 1 59 Kal , , 26/10/1977 Çarşamba Laboratuvar malzemesi 3 7 Kal , , 26/10/1977 Çarşamba Cam malzeme 3 11 Kal , 3.335, 26/10/1977 Çarşamba Laboratuvar cihazları 4 4 Kal , 3.037,50 26/10/1977 Çarşamba İnce tabaka kromatografı 5 9 Kal , 5.474, 27/10/1977 Perşembe Kromatograf Yardımcıları 6 4 Kal , , 27/10/1977 Perşembe Kâğıt keski makinası 7 1 Ad /10/1977 Perşembe Marangoz Makinaları 9 3 Kal , 6.375, 27/10/1977. Perşembe Alkol-Uçar Asit Destilasyon Aygıtı 10 1 Ad , 2.250, 28/10/1977 Cuma Yangın malzemeleri 11 4 Kal , 1.900, 28/10/1977 Cuma /4-î 4 Ek'm 1977 Sayı: 16C74 RESMÎ GAZETE Sayfa: 5

6 Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden: Cinsi Müessese Adedi Miktarı Muh. Bedeli Lira Kr. Kat'i Tem. Lira Kr. Şekli i h a l e n i j n Tarihi Günü Saati Yaş sebze ve meyve 5 47 Kalem , ,40 Pazarlık 20/10/1977 Perşembe Tavuk eti ve yumurta 2 2 Kalem , 9.400, Pazarlık 20/10/1977 Perşembe ilimize bağlı Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Okullarının 1977 mali yılı yaş sebze ve meyve ile tavuk eti ihtiyacına 2490 sayılı Kanunun 31. ve 33. maddelerine göre talipli çıkmadığından sayılı Kanunun 46. maddesinin (R) fıkrası gereğince pazarlıkla satın alınacaktır. Cinsi, miktarı, muhammen bedeli, pazarlık gün ve saati yukarıda gösterilmiştir. Pazarlığa iştirak edeceklerin iştirak edecekleri müesseselerin muhammen bedelleri üzerinden kat'i teminatları ile birlikte yukarıda belirtilen gün ve saatte Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde toplanacak Satın Alma Komisyonunda hazır bulunmaları ilân olunur / 4-1 Beypazarı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Bölgesi Deposu Cinsi ve Kalitesi Güdül Güdül Güdül Güdül 1 Güdül Güdül Güdül Güdül II. S. N. B. Çam Tom. III. S. N. B. Çam Tom. III. S. N.B. Gök. Tom. III. S. Ks. B. Çam Tom. Parti Adedi Miktarı 1 Adet M 3 Dm , , , ,696 M. Bedeli Lira Kr , 1.3O0, 1.300, 1.000, % 7,5 Teminatı LiraJCr , , , , YEKÜN , , 1 İşletmemizin Güdül Bölgesi Güdül Deposunda mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvali açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 2 Satışın Mı 50 si peşin «/<ı50 si 3 ay vadeli Banka Mektubu karşılığındadır. 3 Artırmalı satış 14/10/1977 Cuma günü saat te TJrus Belediyesinde yapılacaktır. 4 Bu satışa ait şartname ve müfredat listeleri Orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğü ile Kızılcahamam, Çerkeş ve Nallıhan, İşletmeleri üe İşletmemizde ve Bölge Şefliklerinde görülebilir. 5 Taliplilerin almak istedikleri partilere ait belirli gün ve saatte teminat makbuzları İte birlikte Komisyonu müracaattan ilân olunur /1-1 Stsji a. 6 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 Sayı: 16074

7 4 Ekim 1977 Sayı: 16C74 RESMÎ GAZETE Sayla: 7 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karabük Dç. Fab. Müessesesi Müdürlüğünden: 1 Müessesemizce; 27 kalem muhtelif ölçülerde çelik, spiral kaynaklı, dikişli siyah ve galvanizli boru satın alınacaktır. 2 Bu işe ait şartname, a) Karabük'te: Müessesemiz Tedarik ve İkmal Müdürlüğünden, b) istanbul'da: Taksim, Lamartin Cad. Doğu Palas No. 7 deki Mümessilliğimizden, c) Ankara'da: Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki İrtibat Büromuzdan, bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 İsteklilerin şartnamemiz esasları dahilinde hazırhyacakları kapalı teklif mektuplarını geçici teminatlarıyla birlikte en geç 26/10/1977 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müessese Müdürlüğümüzün Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları şarttır. 4 Postada vaki gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmıyaçaktır. 5 Müessesemiz Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi değildir / Pl Bandırma Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: % 7,5 M. Bedeli Teminatı Malın Cinsi Depo Adet W. Lira Lira III. S. N. B. Kaym Tom. Bodurmezar III. S. K. B. Kaym Tom. Bodurmezar II. S. Kaym Maden Direk Muhtelif Kaym Sanayi Odunu Bodurmezar İşletmemizde mevcut yukarıda cins nev'i ve miktarı yazılı muhtelif depolardaki kaym cinsi emval hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerinden 4/A model şartname hükümleri gereğince her parti ayrı ayrı ihale edilmek üzere; III. S. Kaym Tomruklar, II. S. Kayın Maden Direkler ve Sanayi Odunlarının r V 25 i peşin % 75 i müddetsiz banka mektubu karşılığı 6 ay vadeli "/o 9 faiz ve vergiler peşin alınmak kaydiyle açık arttırmalı satılacaktır. Satış 17 Ekim 1977 günü saat 14.00'de Gönen/Aladağ Orman Bölge Şefliği binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Taliplerin belirli gün ve saatte teminatlarının yatırılarak Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur / 1-1 Sümerbank Gemlik Sun'i ipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesinden: SODYUM SÜLFAT SATILACAKTIR ton sodyum sülfat satılacaktır. 2 Bu işle ilgili satış şartnamemiz Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden temin edilebilir. 3 İşbu satışa iştirak edecek firmaların şartnamemize göre hazırhyacakları kapalı tekliflerini en geç 14 Ekim 1977 Cuma günü saat 14.30'a kadar Müessesemizde bulundurmaları gerekmektedir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı İhale Kanununa tabi değildir / 1-1

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 Sayı,: Y.S.E. 8. Bölge Müdürlüğünden:! Amasya İl YSE. Müdürlüğü 1977 yılı yapım ve yapım programında bulunan aşağıdaki işler 5539 sayılı Kanunun 26. maddesinin tadbiki ile yönetmelik uyarınca taşoranlara verilmek suretiyle yaptırılacaktır. İşçilik Keşif Bed. Geç. Tem. İhale İhalf İşin adı İşin yeri Lira Lira Tarihi saati Köprü İnş. Amasya-Merkez-Seyfe /10/ Köprü İns. Ama sya-merkez-değirmendere /10/ Köprü İnş. Taşova-Çaydibi /10/ U0 2 İstekli taşoranların talip oldukları işin, yukarıda belirtilen tarihten bir gün evvelinden en az bu işin keşif bedeli kadar benzer iş yaptıklarını tasdik eden resmi belge ile beraber dilekçesiyle Amasya YSE. İl Müdürlüğümüze; (benzeri iş yapmış taşoranların sadece dilekçe ile müracaatları kafidir.) müracaatla yeterlilik belgesi alması gerekir. 3 Taşoranların talip oldukları işe ait şartnameleri Amasya İl YSE. Mü dürlüğü Köprüler Şefliğinde tetkik edilecektir. 4 îstekiller idarece verilecek örneğe uygun teklif mektuplarını yeterlilik belgesi ve teminat mektubu veya Samsun İli Muhasebe Müdürlüğü teminat alındı makbuzu ile birlikte kapalı zarfa koyarak ihale tarihinden 1 saat evvel Amasya İl YSE. Müdürlüğü Köprüler Şefliğinde teşekkül eden Emanet Komisyonuna vermeleri gerekir. 5 İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Amasya İl YSE. Müdürlüğü Köprüler Şefliğinde yapılacaktır / 1-1 Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğünden: 1 Söğütözü mevkiinde Araştırma Labaratuvarı inşaatı 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İşin keşif bedeli ,90 TL. dır. 3 Eksiltme 21/10/1977 Cuma günü saat de Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğünde yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve ihale dosyası her gün mesai saatleri içinde Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğü İnşaat Kısım Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: a) , TL. lık geçici teminatını Sorumlu Saymanlığımızdan alınacak teslimat müzekkeresi gereğince Ziraat Bankası Akay Şubesindeki 640/30 hesabına yatırılması, b) 1977 yılma ait vizeli Ticaret Odası belgesini, c) Müracaat dilekçesi ile birlikte (Eksiltme şaftnamesindeki belirtilen usulüne göre hazırlanmış bulunan) teknik personel ve teçhizat beyannamesini ve banka referansını, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan müteahhitlik karnesini makbuz karşılığı ibraz suretiyle Ankara Başmüdürlüğünden alınacak yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarını havi zarflarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesini almak için Ankara Orman Bölge Başmüdürlüğüne yapılacak son müracaat tarihi 19/10/1977 günü saat a kadardır. Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazara alınmaz /4-1

9 4 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından: Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Dört) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma satlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Muh. Bedeli Geç. Tem. I İhale Cinsi i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Portakal (öğ.) Portakal (Er.) Ad Ad , , , 26 Ekim , Çarşamba 1100 T.AM AMI i Elma (öğ. ve Hast.) Elma (Erat) Kğ Kğ , , , , Ekim , Çarşamba T A M A M I I , , / 4-1 Ankara Levazım Amirliği (3) No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : Aşağıda yazılı (13) kalem Malzeme 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv. A. liginde görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez. Muh. Bedeli Geç. Tem. u İhale Cinsi i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati W. Wagen komple motor ve yedek parçası Kripto beyaz kâğıt şerit Su tasviye cihazı 11 Kalem , Ad ,- 2 Ad , , , , 20/10/1977 Perşembe /10/1977 Perşembe /10/1977 Perşembe / 4-1 PTT Genel Müdürlüğünden : ( 1 Teşekkülümüz ihtiyacı için 2340 ton 3 mm. Hk galvanizli demir tel üe 37 ton 2 mm. lik galvanizli demir bağ teli kapalı yazılı teklif almak suretiyle satın alınacaktır. 2 Bu alıma ait şartname Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü Malzeme Deresi Başkanlığından, istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden 50, TL. mukabilinde temin edilebilir. 3 İhaleye iştirak edecek firmaların 25/10/1977 günü saat a kadar idari şartnamenin 6 ncı maddesinde kayıtlı belgelerle Genel Müdürlük Teknik tş ler Dairesi Başkanlığına müracaatları ile uygun görüldüğü takdirde ihaleye iştirak edebilmeleri için verilecek yeterlik belgesini 31/10/1977 günü saat a kadar Malzeme Dairesi Başkanlığından almaları gereklidir. 4 Teklifler en geç 1/11/1977 günü saat a kadar Genel Müdürlük Malzema Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır; 5 Teşekkülümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-1

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 4 Ekim 1977 Sayı,: Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 1977/441 Davacı Fevzi Alpkaya vekili Av. Hasan Ali Şahin tarafından davalılar Hacer Cirit, Zehra Cirit, Nuri Cirit, Hayati Cirit ve Hüseyin Cirit aleyhlerine açılan tapudaki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi davasının yapılan muhakemesi sc-.nunda verilen 27/6/1977 tarih ve 1977/441 sayılı karar davacılar vekili tarafından temyiz edilmiş bulunduğundan davalılardan Zehra Cirit, Hayati Cirit ve Nuri Cirit'in kanunî süresi içerisinde temyiz dilekçesine cevap vermeleri aksi halde cevap vermemiş -sayılacakları adresleri meçhul olduğundan ilânen tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur /2 Yıldızeli Îmam-Hatip Lisesi Müdürlüğünden: ( 1 Sivas ili Yıldızeli ilçesi Îmam-Hatip Lisesi binasında yapılacak olan işin adı, kesif bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati, son müracaat tarihi yazılı olan ikmal onarım inşaatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltme Yıldızeli İmam-Hâtip Lisesi Müdürlüğü odasında eksiltme komisyonunca aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Îmam-Hatip Lisesinde görülebilir. 4 Müracaatçılar 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, geçici teminatını, müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde yazılı usulüne göre hazırlanmış olan) plan teçhizat beyannamesini, taahhüt beyannamesini ve Bayındırlık Bakanlığından alınmış karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuptan ile birlikte zarfa koyacaklardır. 5 Teklif mektupları ihale saatmdan bir saat önce îhale Komisyonu Başkanlığına verilebilir. Telgrafla müracaat ve posta gecikmeleri kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. îşin adı: İkmal ve onanm inşaatı, Keşif bedeli: , TL., Geçici teminatı : , TL., îhale tarihi: 20/10/1977 Perşembe günü saat 14.00, Son müracaat tarihi: 17/10/ / PTT Genel Müdürlüğünden : İnşaat İlâm , TL. keşif bedelli Balâ PTT Binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı , TL. dır. 2 Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve Ankara PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltme 14/10/1977 Cuma günü saat da Genel Müdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 4 İsteklilerin 11/10/1977 Salı günü saat a kadar eksiltme şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı İle Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almalan gerekmektedir. 5 Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdii edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 6 Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir / 2-2

11 4 Ekim 1977 Sayı: 16C74 RESMÎ GAZETE Sayla: 11 Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürülğünden: 1 Limanlar İnşaatı Bandırma Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde Biga Kemer Köyü Balıkçı Barınağı inşaatı işi 527,6237 ve 7305 sayılı Kanunlar gereğince kapalı zarf içinde birim fiaüar üzerinden eksiltme sureti ile, pazarlıkla ihaleye çıkartılmıştır. 2 Söz konusu işin tahmini keşif bedeli TL. dir. 3 Eksiltme 21/10/1977 Cuma günü saat de Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanı İnşaatı Genel Müdürlüğü Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe-Ankara adresinde toplanacak ihale komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte (Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığında) görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; A) Bayındırlık Bakanlığı namına , TL. lık geçici teminatlarını, B) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesini, C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme Şartnamesinde be lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olun) C. 1 Sermaye ve kredi olanaklarını bildiren malî durum bildirisi ve bunu belirten banka referansını, C. 2 Teknik personel beyannamesini, C. 3 Yapı araçları bildirisini, C. 4 Dilekçenin veriliş tarihinde (iş bitirme belgeleri ile beyan edilen bitirmiş olduğu işlerle elinde bulunan işleri durumları ile açıklayan taahhüt bildirisini, C. 5 Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az tahmini keşip bedeli kadar müteahhitlik karnesini, ibraz etmelerini ve yukarıda C.l - C. 5 maddelerinde zikredilen belgelerin tetkik neticesinde Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları inşâatı Genel Müdürlüğü Eksiltmeye Girme Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini, aşağıda (8) nci maddede verileceği bildirilen eksiltme dosyasının her sahifesini imzalayarak, teklif mektupları ile bir likte kapalı zarfa koymaları lâzımdır. 6 Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 13/10/1977 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 7 iştirak belgesi, benzer bir işi yapıp bitiren ve malî imkânları ile tecrübeleri bakımından Bakanlıkça yeterli görülen firmalara verilecektir. 8 ihaleye iştiraki yeterli görülen firmaların eksiltmeye girme belgesi ile bu işe ait ücretsiz verilecek eksiltme dosyası «Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Genel Müdürlüğü (Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından), Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe-Ankara» adresinden 17/10/1977 Pazartesi günü saat den itibaren müracaat üzerine verilecektir. 9 istekliler teklif mektuplarını 21/10/1977 Cuma günü saat e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 10 Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 19 Eylül 1977 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde yapılan /» 11 faizli Hürriyet İstikrazı Tahvillerinin 15 Ekim 1977 vâdesine ait itfa çekilişinde edilen tahvil numaralarını gösterir liste C numaralı kupon ve kur'a isabet etmiş tahvil bedelleri 15 Ekim 1977 tarihinden İtibaren ödenmeye başlanacak ve kupon bedelleri bu tarihten İtibaren 5 sene, tahvil bedelleri ise 10 sene sonra zamanaşımına uğrayacaktır /1-1

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 4 Ekim Sayı: Türkiye Demir ve Çelik isletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Müessese Müdürlüğünden: Fabrikaları Müessesemiz tarafından yurt içinden 27 kalem presbant, makaıon, asbestli elektrik izolasyon kağıdı satınalınacaıktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat: 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak tenin edilebilir. 2 İhale 21/10/1977 Cuma günü saat 15.30'da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından, /11 No. lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir, 3 Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir /1-1 Müessesemiz tarafından yurt içinden 1 adet ham kauçuk yoğurma makinası satmalınacaktır. Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası; 1 a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden, b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden, c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat: 4 Taksim adresindeki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak temin edilebilir. 2 İhale 18/10/1977 Salı günü saat 15.30'da Müessesemiz Satınalma Komisyonunda yapılacağından No. lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30'a kadar Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir. 3 Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:» 15952/1-1 İzmir İlinin Seferihisar İlçesi belediye şuurları içindeki taşınmaz malların 2613 sayılı Yasa uyarınca kadastrosu yapılacaktır. Keyiyet sözü edilen Yasanın 8. maddesi gereğince ilân olunur /1-1 Çanakkale İline bağlı Eceabat İlçesinin belediye hudutları dışında kalan yerlerdeki (Bütün bucaklar ve köyler dahil) taşınmaz malların 28/8/1966 gün ve 766 sayılı Tapulama Kanununa göre tapulamalarının yapüacağı ilân olunur / M

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 2 Ekim 1977 PAZAR. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işler için Başbakanlık ve Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 Ekim 1977 PAZAR Sayı : 16072 YÜRÜTME

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ YÜKSEK SAVCILAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdavvenai Genel Müdürlüğüne başvurulur. 18 Ağustos 1977 CUMARTESİ Sayı : 16026 YARGI

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Aralık 1991 SALI Sayı : 21077 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için \ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat \ 11 NİSAN 1977 Genel Müdürlüğüne PAZARTESİ Sayı : 15906 : \ başvurulur...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat 13 Mayıs 1984 Daire Başkanlığına PAZAR başvurulur Sayı: 18400 J YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Aralık 2012 PAZAR Sayı : 28506 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Başkent Üniversitesinden: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Ekim 1977 CUMA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kurulu? Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YönetimveYazıişleri için Başbakalık lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1977 CUMA Sayı : 16084 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Re smı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mudevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur 19 HAZİRAN 1968 ÇARŞAMBA Sayı: 12928 K A R A R N A M E L

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı