HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ABD BAÞKANI OBAMA DAN ÝSRAÝL E: ÝÞGALÝ BÝTÝR ABD BAÞ KA NI BA RACK O BA MA, ÝS RA ÝL Ý KALICI ÝÞGALÝ BÝTÝRMEYE, 1967 ÖN CE SÝ SI NIR LA RI NA ÇE KÝL ME YE ÇA ÐIR DI. ORTADOÐU'DA BARIÞ ÝÇÝN u ABD'nin, mü za ke re le rin, Fi lis tin'in Ýs ra il, Ür dün ve Mý sýr'la, Ýs ra il'in de Fi lis tin'le ka lý cý sý nýr la ra sa hip ol du ðu i ki dev let le so nuç lan ma sý ge rek ti ði ne i nan dý ðý ný kay de den O ba ma, Ýs ra il ve Fi lis tin sý nýr la rý nýn, kar þý lýk lý mu ta ba ka ta va rý lan ta kas lar la 1967 sý nýr la rý ný te mel al ma sý ge rek ti ði ni, böy le ce i ki dev let i çin de gü ven li ve ta nýn mýþ sý nýr la rýn o luþ tu ru la bi le ce ði ni belirtti. Barack Obama ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI u ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn da yap tý ðý ''Or ta do ðu ko nuþ ma sýn da,'' Ýs ra il i le Fi lis tin a ra sýn da ki so ru na da bir bö lüm a yýr dý. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la ger çek ba rý þý ge tir me ye ce ði ni söy le di. Ýs ra il, 1967'de A rap ül ke le ri ne üs tün lük sað la dý ðý Al tý Gün sa vaþ la rý so nun da Do ðu Ku düs, Ba tý Þe ri a ve Gaz ze yi iþ gal et miþ ti. Ha be ri say fa 7 de Netanyahu: Çekilme sözkonusu deðil Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, ül ke si nin Fi lis tin li ler le bir ba rýþ an laþ ma sý çer çe ve sin - de 1967 de ki sý nýr la rý na ge ri çe kil me si nin söz ko nu su ol ma ya ca ðý ný vur gu la dý. Ha be ri say fa 7 de Gece evlerine girmekten korkan Simav halký, sokaklarda sabahladý. Depremin artçýlarý sürüyor. FO TOÐ RAFLAR: A A Korkusu daha büyük oldu Merkez üssü Kütahya nýn Simav ilçesi olan 5,9 büyüklüðündeki depremin geniþ bir coðrafyada hissedilmesi korkuyu arttýrdý. uönceki gece meydana gelen 5,9 bü yük lü ðün de ki dep rem de ka mu bi na la rý ve ev ler za rar gö rür ken, ca mi mi na re le ri de yý kýl dý. Dep rem son ra sý ev le ri ne gi re me yen va tan daþ lar, so kak ta sa bah la dý lar. Bu a ra da, Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý, Kü tah ya Va li li ði em ri ne 2 mil yon li ra âcil yar dým ö de ne ði gön de rdi. Kýzýlay va tan daþ lar i çin çe þit li yer ler de ça dýr kent ku ru yor.. DEMOKRATÝK AÇIDAN BAKARSAK TARTIÞILABÝLÝR Bülent Arýnç: De ðiþ mez mad de ler den þi kâ yet çi de ði liz ubaþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Ö zel lik le te mel ko nu lar da, de ðiþ mez 3 mad de siy le il gi li ba zý po le mik ler var söz le ri i le il gi li o la rak, A na ya sa mý zýn ilk 3 mad de si, dör dün cü mad de siy le bað lan tý lý o la rak, de mok ra tik, la ik, sos yal, hu kuk dev le ti ol ma sýn dan tu tu nuz, baþ ken tin An ka ra o lu þu gi bi mad de ler den þi kâ ye ti miz yok, a ma de mok ra tik a çý dan ba kar sak bun lar tar tý þý la bi lir de di. Ha be ri sayfa 5 te NUMAN KURTULMUÞ: Özgürlük talebi ertelenemez uhas Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, Sa yýn Baþ ba kan, Ba þör tü lü a day yok sa, oy da yok di yen plat - form ü ye le ri ne, Siz pro vo ka - tör lük ya pý yor su nuz di yor. Ar - dýn dan da Ba þör tü sü me se le - si ni 4 se ne son ra çö ze ce ðiz di - yor. Er te len miþ öz gür lük ta le bi ka dar bü yük bir zu lüm o la - maz de di. Ha be ri sayfa 5 te Depremde Simav ýn merkezinde bulunan binalarda büyük hasar meydana geldi. Bazý binalar yan yattý. Cezaevleri doldu taþtý uce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Se fa Mer mer ci, Þu an, 70 bin 267 si hü küm lü ol - mak ü ze re top lam 124 bin 214 ki þi ka lý yor. Do - lu luk o ra ný çok yük sek dü zey de dedi. n4 te Gazze ye 2. filo uýhh, Haziran ayý sonlarýnda Gazze ye 2. Özgürlük Filosu nu gönderiyor. Mavi Marmara nýn da yer alacaðý 15 gemilik yardým filosunda bin 500 aktivist yer alacak. n7 de BARO BAÞKANI: Ordu bizi kurtaracak dedik, yattýk uýs tan bul Ba ro su Baþ ka ný Doç. Dr. Ü mit Ko ca sa kal, Türk Or du su nun NA TO ya gir me - sin den son ra mil lî or du vas fý nýn ne ka dar de vam et tir di ði nin dü þü nül me di ði ni id di a et ti. Ko - ca sa kal, Biz 70 se ne dir yat týk. O ra da bir or du var, bi zi kur ta ra - cak, yat týk de ðer len dir me sin - de bu lun du. Ha be ri sayfa 4 te ISSN uyapýlan açýklamalara göre dep rem de 2 ki þi öl dü ve en 122 ki þi ya ra lan dý. Ö len Hü se yin O ran ýn (18) de de si Ha san Du var cý, to ru nu nun dep rem sý ra sýn da ka çar ken kal dý ðý e vin a na gi riþ ka pý sýn dan 5 met re ay rýl dýk tan son ra ba þý na 5 in ci kat tan du var par ça sý dü þe rek öl dü ðü nü bil dir di. Bölgede yakýn tarihte bilinen depremlerin en büyüðü 28 Mart 1970 te meydana gelen 7.6 büyüklüðündeki Gediz depremiydi ve orada bin 86 kiþi ölmüþ, bin 260 kiþi de yaralanmýþtý. Ha be ri sayfa 4 te Simav ilçesine baðlý köylerde toprak evler 5.9 büyüklüðündeki depremle birlikte yýkýldý. Kýzýlay bölgede ekmek ve çorba daðýttý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Göklerde ve yerde olan herþey Allah'ýndýr ve sonunda O na döner. Allah sizin yaptýklarýnýzdan da hakkýyla haberdardýr. Âl-i Ýmran Sûresi: 180 / Âyet-i Kerime Meâli Deprem korkusu Bu zelzelenin maddî musîbetinden daha elîm, mânevî bir musîbeti olarak, þu zelzelenin devamýndan gelen korku ve me yusiyet, ekser halkýn ekser memlekette gece istirahatini selb ederek, dehþetli bir azab vermesi nedendir? Ne za man ki yer müt hiþ bir sar sýn týy la sar sý lýr. Ve yer yü zü bü tün a ðýr lýk la rý ný dý þa rý çý ka rýr. Ve in - san Ne o lu yor bu na? der. O gün yer yü zü, ü ze rin - de her ke sin ne iþ yap tý ðý ný ha ber ve rir. Çün kü Rab bin o na ko nuþ ma sý ný em ret miþ tir. (Zil zâl Sû re si: 1-5.) Þu sû re ka ti yen i fa de e di yor ki, kü re-i arz, ha re ket ve zel ze le sin de va hiy ve il ha ma maz har o la rak e mir tah týn da dep re ni yor, bâ zan da tit ri yor. Mâ ne vî ve e hem mi yet li bir câ nib den, þim di ki zel ze le mü nâ se be tiy le al tý ye di cüz î su â le kar þý, yi ne mâ ne vî ih tar yar dý mýy la ce vap la rý kal be gel di. Taf sî len yaz mak kaç de fa ni yet et tim se de, i zin ve ril me di. Yal nýz ic mâ len, ký sa cýk ya zý la cak. Bi rin ci su âl: Bu zel ze le nin mad dî mu sî be tin den da ha e lîm, mâ ne vî bir mu sî be ti o la rak, þu zel ze le nin de va mýn dan ge len kor ku ve me yu si yet, ek ser hal kýn ek ser mem le ket te ge ce is ti ra ha ti ni selb e de rek, deh þet li bir a zab ver me si ne den dir? Yi ne mâ ne vî ce vap: Þöy le de nil di ki: Ra ma zâný Þe rî fin te râ vih vak tin de, ke mâl-i neþ e ve sü rur i le, sar hoþ ça sý na, ga yet he ves kâ râ ne þar ký la rý ve bâ zan kýz la rýn ses le riy le, rad yo að zýy la bu mü bâ rek mer kez-i Ýs lâ mi ye tin her kö þe sin de câ zi be da râ ne i þit ti ril me si, bu kor ku a za bý ný ne ti ce ver di. Ý kin ci su âl: Ni çin gâ vur la rýn mem le ket le rin de, bu se mâ vî to kat, baþ la rý na gel mi yor; bu bî ça re Müs lü man la ra i ni yor? El ce vap: Bü yük ha tâ lar ve ci nâ yet ler, te hir i le bü yük mer kez ler de ve kü çü cük ci nâ yet ler, tâ cil i le kü çük mer kez ler de ve ril di ði gi bi; mü him bir hik me te bi nâ en, ehl-i küf rün ci nâ yet le ri nin kýsm-ý â za mý, mah ke me-i küb râ-i haþ re te hir e di le rek, ehl-i i mâ nýn ha tâ la rý, kýs men bu dün ya da ce za sý ve ri lir. HÂ ÞÝ YE Ü çün cü su âl: Bâ zý eþ hâ sýn ha tâ sýn dan ge len bu mu sî bet, bir de re ce mem le ket te u mu mî þek le gir me si nin se be bi ne dir? El ce vap: U mu mi mu sî bet, ek se ri ye tin ha tâ sýn dan i le ri gel me si ci he tiy le, ek ser nâ sýn o zâ lim eþ hâ sýn ha re kâ tý na fi i len ve ya il ti zâ men ve ya il ti hâ ken ta raf tar ol ma sýy la, mâ nen iþ ti rak e der, mu sî bet-i âm me ye se be bi yet ve rir. Dör dün cü su âl: Mâ dem bu zel ze le mu sî be ti ha tâ la rýn ne ti ce si ve kef fâ re tü z-zü nub dur. Mâ sum la rýn ve ha tâ sýz la rýn o mu sî bet i çin de yan ma sý ne den dir? A dâ le tul lah na sýl mü sa a de e der? Yi ne mâ ne vî câ nib den el ce vap: Bu me se le sýrr-ý ka de re ta al lûk et ti ði i çin, Ri sâ le-i Ka de re ha va le e dip, yal nýz, bu ra da bu ka dar de nil di: Bir be lâ, bir mu sî bet ten çe ki ni niz ki, gel di ði va kit yal nýz zâ lim le re mah sus kal ma yýp, mâ sum la rý da ya kar. (En fâl Sû re si: 25.) Þu â ye tin sýr rý þu dur ki: Bu dün ya bir mey dan-ý tec rü be ve im ti han dýr ve dâr-ý tek lif ve mü câ he de dir. Ým ti han ve tek lif, ik ti zâ e der ler ki, ha ki kat ler per de li ka lýp, tâ mü sâ ba ka ve mü câ he de i le, E bû Be kir ler â lâ-yý il liy yî ne çýk sýn lar ve E bû Ce hil ler es fel-i sâ fi lî ne gir sin ler. E ðer mâ sum lar böy le mu sî bet ler de sað lam kal say dý lar, E bû Ce hil ler, ay nen E bû Be kir ler gi bi tes lim o lup, mü câ he de i le mâ ne vî te rak kî ka pý sý ka pa na cak tý ve sýrr-ý tek lif bo zu la cak tý. Mâ dem, maz lûm zâ lim i le be ra ber mu sî be te düþ mek, hik met-i Ý lâ hi ye ce lâ zým ge li yor; a ca ba o bî ça re maz lûm la rýn rah met ve a dâ let ten his se le ri ne dir? Bu su â le kar þý ce va ben de nil di ki: O mu sî bet te ki ga zab ve hid det i çin de, on la ra bir rah met cil ve si var. Çün kü, o mâ sum la rýn fâ nî mal la rý, on la rýn hak kýn da sa da ka o lup, bâ kî bir mal hük mü ne geç ti ði gi bi, fâ nî ha yat la rý da hi bir bâ kî ha ya tý ka zan dý ra cak de re ce de, bir ne vi þe hâ det hük mün de o la rak, nis be ten az ve mu vak kat bir me þak kat ve a zab dan bü yük ve dâ i mî bir ka zan cý ka zan dý ran bu zel ze le, on lar hak kýn da, ay ný ga zab i çin de bir rah met tir. HÂ ÞÝ YE: Hem, Rus gi bi o lan lar, men suh ve tah rif e dil miþ bir di ni terk et mek le, hak ve e be dî ve kà bil-i nesh ol ma yan bir di ne i hâ net et mek de - re ce sin de gay re tul la ha do kun ma dý ðýn dan, ze min þim di lik on la rý bý ra kýp, bun la ra hid det e di yor. De va mý i çin ba ký nýz: Söz ler, On Dör dün cü Sö zün Zey li, s. 278 Þükür nedir? Ve ri len bir ni me te kar þý bu ni me ti ve re ne gös te ri len say gý ve min net duy gu su i le ya pý lan te þek kü re þü kür de nir. Ni me tin bü yük lü ðü ve de ðe ri ne gö re þü kür de zi ya de le þir. Her i yi lik ve ha yýr ö vül me yi hak e der. Hay rý ya pan ve ni me ti ve re ne te þek kür et mek de o nu öv mek tir. Þü kür þ-k-r kö kün den gel mek te dir. Kur ân-ý Ke rim de bu kök ten ge len yet mi þe ya kýn ke li me bu lun mak ta dýr. Hamd i se met het me ve öv me an la mý na gel mek te dir. Hamd þük rün ba þý o lup kap sa mý þü kür den da ha ge niþ tir. Â lem le rin Rab bi ne ham dol sun (Fa ti ha, 1:2) â ye ti, in sa nýn bü tün â lem ler le o lan i liþ ki le ri ni ko nu a la rak, her â lem den in sa na ak se den ha yýr ve þer gi bi gö rü nen a ma ne ti ce si ha yýr o lan her ne vî ni me ti Al lah tan bil mek ve Al lah ý öv mek ve her hal de o na min net tar ol mak an la mý na gel mek te dir. Bu sebep le Pey gam be ri miz (asm) Al lah a hamd et me yen o na þük ret me miþ o lur (Ýbn-i Ke sir, Tef sir, 1:22) bu yu rur. Üç þe kil de þük re di lir: Bi rin ci si dil i le þü kür. Yü ce Al lah Rab bi nin ni me ti ge lin ce, o nu min net le an lat (Du ha, 93:11) bu yu rur. Bu dil i le þük rü i fa de e der. Al lah ýn ver di ði ni me ti on dan bi le rek an lat mak þük rün bi rin ci ne vi dir. Ý kin ci si, kalp le ya pý lan þü kür dür. Bu da ni met ve re ni ta ný mak ve ni me ti on dan bil mek tir. Ü çün cü sü, fi il ve dav ra nýþ la þük ret mek tir. Bu da ni met ve re ne say gý lý ol mak ve min net tar ol mak týr. Ay rý ca Al lah ýn ver di ði ni me ti ve ri liþ a ma cý na uy gun kul lan mak týr. Yü ce Al lah Kur ân-ý Ke rim de Siz hiç bir þey de ðil ken Al lah si zi a na la rý ný zýn kar nýn dan çý kar dý. Þük re de si niz di ye siz le re göz ler ve kalp ler ver di (Nahl, 16:78) bu yu ra rak göz, kalp ve a kýl gi bi ni met ler den do la yý Al lah a þük ret mek ve on la rý ve ri liþ a ma cý na gö re kul lan mak ge rek ti ði ni an lat mak ta dýr. Þük rün zýd dý kü für, ya ni in kâr ve nan kör lük tür. Ýn kâr ni me ti ve re ni in kâr et mek, ka bul et me mek ve ya bir baþ ka sýn dan bi le rek a sýl sa hi bi ni in kâr et mek tir. Nan kör lük i se ve ri len ni me ti a ma cý dý þýn da kul la na rak is raf ve za yi et mek tir. Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri Kâ i na týn ne ti ce si ha yat ol du ðu gi bi, ha ya týn ne ti ce si de þü kür ve i ba det tir (Lem a lar, 2001, s. 512) de mek te dir. En bü yük ni met ha yat týr. Ha ya týn ba þý na ge len her þey bu sebep le ni met o lup þü kür ge rek tir mek te dir. A sýl mal sa hi bi o lan Al lah biz den o kýy met tar mal la ra ve ni met le re be del is te di ði fi yat i se Zi kir, fi kir ve þü kür dür. Baþ ta Bis mil lah zi kir dir. A hir de El ham dü lil lah þü kür dür. Or ta - da bu kýy met tar ha ri ka-i sa nat o lan ni met ler E had ve Sa med o lan Al lah ýn mu 'ci ze-i kud re ti ve he di ye-i ni me ti ol du ðu nu dü þün mek ve an la mak fi kir dir. Bir pa di þa hýn kýy met li bir he di ye si ni sa na ge ti ren mis kin bir a da mýn a ya ðý ný ö püp, he di ye sa hi bi ni hiç ta ný ma mak ne de re ce be la het i se, öy le de zâ hi rî ni met ve ri ci le rin ha týr la rý ný sa yýp a sýl mal sa hi bi ve ni me ti gön de ren Mün im-i Ha ki ki yi u nut mak on dan bin de re ce da ha ah mak lýk týr. (Söz ler, s. 7) Be di üz za man þük rün öl çü sü nü de ver miþ tir. Þük rün de bel li ku ral la rý ve u yul ma sý ge re ken hu sus la rý var dýr. Ki þi di li i le Te þek kür e de rim der ken dav ra nýþ la rý i le bu nun ak si ni ya par sa bu söz a lay et mek an la mý na gel mek te dir. Þük rün mik ya sý/öl çü sü ka na at tir ve ik ti sat týr ve rý za dýr ve mem nu ni yet tir. Þü kür süz lü ðün mi zâ ný i se hýrs týr ve is raf týr, hür met siz lik tir, ha ram-he lâl de me yip rast ge le ni ye mek tir. (Mek tu bat, 1991, s.350) Þü kür Mik ya sý: 1. Ka na at: Þü kür sa hi bi Al lah ýn ken di si hak kýn da ha yýr o la rak tak dir et ti ði þe ye ka na at et me li ve hýrs gös te re rek e lin de ki ni me ti hor gör me me li dir ki þük ret miþ ol sun. A za ka na at et me yen ve a za þük ret me yen ço ðu na lâ yýk de ðil dir ve bu la maz. A za te þek kür e den ço ða da te þek kür e der. A za ka na at e den ço ðal dýk ça mem nu ni ye ti ni ve þük rü nü ar ttý rýr. Þük ret tik çe o ni me te li ya ka ti ni de gös ter miþ o lur. Bu se bep le yü ce Al lah Þük re der se niz art tý rý rým (Ýb ra him, 14:7) bu yur muþ tur. 2. Ýk ti sat: Ni me tin de ðe ri ni bi le rek boþ ye re za yi et me me ye ik ti sat de nir. Al lah ýn in sa na ih san ve ik ram et ti ði en kü çük ni met de de ðer li dir. Ve bu ni met Al lah ta ra fýn dan gel di ði i çin da ha de ðer li ol ma lý dýr. Zi ra bir pa di þa hýn sa na he di ye et ti ði bir el ma lez ze ti i çin de o el ma dan da ha çok il ti fat-ý þa ha ne lez ze ti var dýr. Pa di þa hýn il ti fa tý el bet te o el ma dan da ha de ðer li dir. Bu sebep le Al lah tan ge len ni met le ri Al lah ýn bi ze ik ra mý ve il ti fa tý o la rak bil mek ve ka bul et mek, o ni me tin þük rü ol mak ta dýr. Bu da o ni me tin yer li ye rin de kul la nýl ma sý ve is raf e dil me me si de mek tir. Ýs raf e den ni me tin de ðe ri ni bil me di ði gi bi ni me ti ve re ni de tah kir et miþ o lur. 3. Rý za: Al lah ýn ver di ði þe ye ra zý ol mak týr. Ýn sa nýn e lin de o lan ni met ler var - dýr, bir de e lin de ol ma yan hu sus lar var dýr. Ýn sa nýn cin si ye ti ni, su re ti ni ve mil li ye ti ni seç me ve be lir le me si söz ko nu su de ðil dir; a ma ha yat, sýh hat ve duy gu la rý ný ha yýr lý þey le re yö nelt me ve sa lih a mel le ri ya pa rak duy gu ve ka bi li yet le ri ni ge liþ tir me si ken di e lin de dir. Bu sebep le e lin de ol ma yan þey ler de Al lah tan ge le ne ra zý ol mak þü kür den dir. 4. Mem nu ni yet: Al lah ýn ken di si ne ver di ði ni me tin de ðe ri ni bil mek ve mem nun ol mak þü kür den dir. E lin de ki ni met ne o lur sa ol sun mem nun ol ma ma sý, Bu ne re den ba þý ma be lâ ol du? de me si nan kör lük i çin ye ter li dir. Bu du rum da Al lah o ni me ti o nun hak kýn da nýk me te, ya ni a za ba çe vi rir. Bu da o ki þi nin ken di kö tü ah la kýn dan kay nak la nýr. Ýn san i yi dü þün me li, her þe yi i yi ye yor ma lý ki i yi bir kal be sa hip ol sun. Kal ben mem nun ol ma mak, ni me ti ba þý na be la bil mek o ni me ti be lâ ha li ne ge ti rir. Þü kür süz lü ðün mi za ný: 1. Hýrs: Hýrs þü kür süz lük ol du ðu gi bi hem de se beb-i mah ru mi yet tir. Hem va sý ta-i zil let tir. Ka rýn ca hýr sý yü zün den a yak al týn da çið ne nir, a rý ka na a tin den do la yý baþ lar üs tün de u çar ve en fay da lý bir ba lý in san la ra ye di re rek fay da lý o lur. Ýn san da ka na at le ça lý þýr sa hem þük re den o lur, hem de ma lýn da ve öm rün de be re ket bu lur. Al lah ýn ni met le rin den pek çok is ti fa de e de rek, dün ya da ve a hi ret te çok kâr lý ka zanç lar el de e de rek mut lu o lur. 2. Ýs raf: Ni me tin de ðe ri ni bil me ye rek sa çýp sa vur mak ve yer li ye rin de kul lan ma mak týr. Al lah ýn ni met le ri nin de ðe ri ni bil me ye rek is raf e den kim se de mah ru mi yet le ce za gö rür. Ýs raf e den þey ta nýn tu za ðý na, zil le te ve se fa le te dü þer. 3. Hür met siz lik: Hür met say gý de mek tir. Bir þe ye say gý sý ol ma yan o þey den is ti fa de e de mez. Say gý lý o lan say gý gö rür. Bu sebep le bil has sa bü yük le rin kü çük le re say gý lý ol ma sý ge re kir. Ni met le rin de en kü çü ðü ne ge re ken hür me ti gös te rir ve de ðer ve rir se niz, on dan is ti fa de e der si niz. Al lah ýn en kü çük ni me ti o lan ne fes a lýp ver me nin ha ya tý mýz da ne ka dar de ðer li ol du ðu nu bil me ye ni miz yok tur. Bu sebep le en kü çük bir ni met de hür me te la yýk týr. Hür met i se þük rün ge re ði dir. 4. Ha ram ve he lâ li ta ný ma mak: Ni me tin de ðe ri ni bi len ve Al lah ý ni met le rin ha ki kî sa hi bi bi len o nun rý za sý ný a rar. O nun rý za sý i se he lâ le var dýr, ha ra ma yok tur. Al lah a þü kür de rý za sý na uy gun o lan he lâ li is te mek, ra zý ol ma dý ðý ha ram lar dan kaç mak la o lur. Bu ne den le he lâ le ö nem ver me ye nin þük rü ol maz. Þü kür an cak he lâl ni met le re dir. Þevki kaybetmemek için iradeyi güçlendirmek Ata let, in sa nýn ya ka sý ný bý rak ma yan, him met, gay ret, þevk ve he ye can dan a lý ko yan cid dî bir has ta lýk týr. Ön ce bir i þe ka rar ver me a þa ma sýn da ya ka ný za ya pý þýr. Ni yet et me sü re cin de ha re ke te geç me de ve ya ha re ke te geç tik ten son ra vaz ge çir me nok ta sýn da in sa ný fa a li yet ten a lý ko yan bir zih ni yet ve has ta lýk hâ li dir. Ne ti ce ye u laþ týk tan son ra da hi, in sa nýn pe þi ni bý rak maz, e ne ye ya pý þýp, Ben ar týk ol dum de mek gi bi bir ba tak lý ða sü rük ler. Bir i þe baþ la ma dan ön ce ki a ta let ü re ten dü þün ce ler ne ka dar teh li ke li i se, i þi ba þar dýk tan son ra da ya ka yý bý rak ma yan a ta let, bir o ka dar teh li ke li dir. Bu yüz den dir ki in san her ha lü kâr da bir im ti han ha lin de dir. Ni met siz lik de ni met de, ba þa rý da ba þa rý sýz lýk da, ka za ným lar da ka yýp lar da hep si bi rer im ti han dýr. Fa kat in san ge nel de o lum suz luk la rýn im ti han ol du ðu nu dü þü nür. O lum lu ge liþ me le rin de as lýn da fark lý bir im ti han ka pý sý ol du ðu nu dü þü ne mez. Bu yüz den ha dis-i þe rif te ki i kaz ö nem li dir. Ýn san lar he lâk o lur; an cak bi len ler ha riç. Bi len ler de he lâk o lur; an cak bil dik le ri ni ya þa yan lar ha riç. Bil dik le ri ni ya þa yan lar da he lâk o lur; an cak ih lâs lý o lan lar ha riç. Ýh lâs lý o lan lar da her an o nu kay bet me teh li ke siy le kar þý kar þý ya dýr. Na za rý mýz da bil mek bir ka za ným ve ba þa rý dýr. An cak bi li nen le rin ya þan ma ma sý hâ li bir ka yýp týr. Bi li ne nin ya þan ma sý bir ba þa rý dýr, an cak ih lâs lý ol ma ma sý bir ka yýp týr. Ýn san la rýn ge nel de prob lem le ri, bil mek ve uy gu la mak nok ta sýn da dýr. Bu a þa ma yý geç tik ten son ra ki a ðýr so ru ih lâs týr. Her za man doð ru bil gi doð ru dav ra ný þa se bep ol ma ya bi lir. Bir söz var dýr, Man týk lý dü þü nüp, man týk sýz dav ran mak in san ya pý sý nýn ö zel li ði dir. Ni te kim çok za man, in san, yan lý þý bi le bi le ter cih e der. Ýþ te a sýl me se le, i man i le a mel, bil gi i le ya þan tý, ey lem i le viz yon a ra sýn da ki me sa fe yi en ký sa ya in dir mek ve ya kýn laþ týr mak týr. Þüp he siz in sa nýn bil di ði i le a mel et me si ne ma ni o la cak iç me ka niz ma la rý var dýr. Her va kit þey ta nýn sö zü nü din le yen ve em mâ re o lan ne fis bun la rýn en ba þý dýr. Bu na bað lý ça lý þan had kon ma yan kuv ve ler de i man i le a mel, viz yon i le ey lem, bil gi i le ya þan tý nýn a ra sý na gir mek te ve me sa fe yi u zat mak ta ve ya hiç a me le dö nüþ me den bir sü re son ra i ma ný da, viz yo nu da, bil gi yi de kö rel tip, in sa ný sü kû ta a ta bil mek te dir. Ý ma nýn a me le, viz yo nun ey le me, dâ vâ nýn hiz met, him met, þevk ve gay re te dö nüþ me si i çin güç lü bir i ra de lâ zým dýr. Bu yüz den i ra de yi felç e den ih mal le ri, has ta lýk lý dü þün ce le ri, a ta let ü re ten zih ni ye ti, za yýf da mar la rý i yi tah lil et mek ve bun la rý Kur â nî düs tur lar la te da vi et mek ge re kir. Ýþ te Be di üz za man þev ki, gay re ti, him me ti ký ra cak, in sa ný yük sek i de al ve fa a li yet ler den a lý ko ya cak en gel le ri Mü nâ za rât ad lý e se rin de tek tek sý ra la mýþ týr. Bun dan baþ ka in san i ra de si ni fel ce uð ra tan, za af la rý ve za yýf da mar la rý Ri sâ le-i Nur un muh te lif yer le rin de zik ret miþ tir. Bun lar, ye is, ih lâs sýz lýk, tem bel lik, i þi bir bi ri ne bý rak mak, üs tün ol ma mey li, a ce le ci lik, ne ti ce ye ka rýþ mak, öz gü ven ek sik li ði, mey lü r-ra hat, þe he vâ nî is tek ler, hubb-u cah, e na ni yet, kor ku lar gi bi baþ lýk lar la be lir len miþ ve bu en gel le ri yok e de cek Kur â nî düs tur lar tes bit e dil miþ tir. Ön ce lik le in sa nýn a mel den, ey lem den, fa a li yet ten a lý ko yan, a ta let ü re ten dü þün ce ler den kur tul ma sý son ra i ra de yi kuv vet len di rip ha re ke te geç me si ge re ke cek tir. Bu nun i çin de sü rek li bir þevk ve gay ret i çin de bu lun mak, ak si yon hâ lin de ol mak, hep can lý ve di ri kal mak i çin ön ce du â et mek, i ma ný güç len di re cek Ý lâ hî þevk kay nak la rý na yö nel mek, hak ký ha týr la ta cak sa mi mî dost lar bul mak lâ zým dýr. Bun dan baþ ka þev kin hiç bit me me si fa a li ye tin ve ha re ke tin de vam e de bil me si i çin ö lüm ha ki ka ti ni ha týr la mak, dün ya ha ya tý nýn im ti han ol du ðu nu u nut ma mak ge re kir. Ay rý ca fa a li yet fa a li ye ti, a ta let a ta le ti ge ti re ce ðin den sü rek li bil gi ve ma ri fet nok ta sýn da ye ni len mek, o ku mak ve ka bi li yet le ri ne gö re bir yer ler de is tih dam o lu nup ça lýþ mak, in sa ný di ri, can lý ve ha re ket li ký la cak týr. Hâ sý lý, a sýl mak sat sa de ce bi len de ðil, bil di ði ni ya pa bi len, ya þa ya bi len, uy gu la ya bi len ol mak týr. Bu da güç lü i ra de ler ge rek ti rir. Zi ra þev kin bit me si, fa a li yet ve ha re ke ti bi ti re cek, fa a li yet ve ha re ke tin bit me si de ha ya ti ye ti bi ti re cek tir. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 18 C. Ahir 1432 Ru mî: 8 Mayýs 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Baðcýlar Belediye Baþkan Çaðýrýcý, basýn toplantýsý ve ardýndan 14 aracýn temizlik filosuna katýlýmý için düzenlenen törenle 14'üncü Çevre Etkinliði'ni baþlattý. Çöp ten, e ði ti me des tek BAÞKAN ÇAÐIRICI, BAÐCILAR ÝLÇESÝ'NDE TOPLANAN ÇÖPLERÝN AYRIÞTIRILMASINDAN KAZANDIKLARI 8 MÝLYON LÝRANIN HEPSÝNÝ EÐÝTÝME HARCAYACAKLARINI BELÝRTTÝ. ÜMÝT KIZILTEPE ÝSTANBUL BAÐCILAR Ýl çe si nde bir yýl da top la nan çöp le rin ay rýþ tý rýl ma sýn dan el de e di len 8 mil yon li ra lýk ge li rin hep si e ði ti me har ca na cak. Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, Bað cý lar Mey da ný nda dü zen le nen tö ren le 24 a ra cý da ha te miz lik fi lo su na ka ta rak, 14 ün cü Çev re Et kin lik le ri ni baþ lat tý. Tö ren den ön ce bir ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Baþ kan Ça ðý rý cý, be le di ye o la rak çev re du yar lý lý ðý nýn art tý rýl ma sý i çin ça lýþ ma lar yap týk la rý ný be lir te rek, 20 yýl ön ce ku ru lan Bað cý lar Be le di ye si nin ge le nek sel ha le ge tir di ði ve bu yýl 14 ün cü sü nü ger çek leþ ti re cek le ri Çev re Et kin lik le ri hak kýn da bil gi ver di. Gü nü müz dün ya sý nýn en ö nem li so run la rý nýn ba þýn da çev re nin gel di ði ni kay de den Ça ðý rý cý, Bað cý lar da 57 a raç la gün lük 740 ton çöp top la dýk la rý ný söy le di. 415 ki þi i le bu çöp le ri top la dýk la rý ný di le ge ti ren Ça ðý rý cý, bu çöp le rin ay rýþ tý rýl ma sýn dan 8 mil yon li ra ka zan dýk la rý ný ve bu pa ra nýn hep si ni e ði ti me har ca ya cak la rý ný vur gu la dý. Bu pa ray la i ki yýl i çe ri sin de Bað cý lar da ki bü tün o kul la ra ka pa lýs por sa lo nu ya pa cak la rý müj de si ni ve ren Çað rý cý, bu pa ra yý ay rý he sap la ya cak la rý ný ve sa de ce e ði ti me har ca ya cak la rý nýn al tý ný çiz di. Öðrenciler çevre temizliði yaptý HA TAY'IN Kum lu il çe sin de il köð re tim o ku lu öð ren ci ler am ba laj a týk la rý ve çev re te miz li ði ko nu sun da bil gi len di ril di. Kum lu ya bað lý Kýr cý oð lu Kö yün de bir þir ke tin or ga ni ze dü zen le di ði pro je kap sa mýn da Kýr cý oð lu Ýl köð re tim O ku lu öð ren ci le ri çev re te miz li ði yap tý. Çev re Mü hen di si Hak ký Ak baþ ve þir ket yö ne ti ci si Yýl maz Sa bak, pro je kap sa mýn da öð ren ci le re el bro þür le ri ve çöp po þet le ri da ðý ta rak çev re te miz li ði hak kýn da bil gi ver di. Öð ren ci ler da ha son ra köy i çe ri sin de ö zel lik le tar la ke nar la rý na a tý lan çöp le ri top la dý. Te miz li ðin ar dýn dan öð ren ci le re kek ve mey ve su yu ik ram e dil di. Ha tay / ci han FAALÝYETLER 11 GÜN SÜRECEK ÇEVRE Etkinlik le ri hak kýn da da bil gi ve ren Ça ðý rý cý þöy le de vam et ti: 11 gün de vam e de cek et kin lik le ri miz de, çev re du yar lý lý ðý nýn ta ba na ya yýl ma sý i çin çok sa yý da prog ram dü zen le ye ce ðiz. Faaliyetler kap sa - mýn da bu gün (dün) a ra la rýn da mo to sik let le rin de yer al dý ðý 24 a raç lýk (6 çöp kam yo nu, 5 mo to sik let, 4 sü pür me a ra cý ve 9 el le sü pür me a ra - cý) te miz lik fi lo mu zu hiz me te a lý yo ruz ve 10 ki þi lik Çev re Za bý ta mý zý gö re ve baþ la tý yo ruz. Bað cý lar 40 bin es na fýn fa a i le yet gös te di ði bir il - çe. Bü tün es naf la rý mý zý kap sa ya cak þe kil de te miz lik se ti da ðý tý mý na da baþ lý yo ruz. Bu ça lýþ ma la rý mýz i le her es na fý mý zýn ken di dük kâ ný nýn ö nü nü te miz tut ma sý ný he def li yo ruz. Dük kân la rýn ö nün den baþ la ya - cak te miz li ðin, ko nut la ra doð ru ge niþ le ye rek bütün top lum ta ba ný na ya yýl ma sý ný ve bu yön de bir an la yý þýn o luþ ma sý ný is ti yo ruz. Bu dü þün - ce nin va tan daþ la rý mý zýn ta ma mýn da o luþ ma sý i çin Mo to ri ze Çev re Za - bý ta E kip le ri miz gö rev ya pa cak ve çev re si nin ö nü nü te miz tut ma yan es naf la rý mýz u ya rý la cak. Çev re faaliyet le ri miz bu nun la sý nýr lý de ðil. 23 Ma yýs Pa zar te si gü nü Çev re Ku lü bü müz ta ra fýn dan Çev re Þu ra sý ger - çek leþ ti ri le cek. 25 Ma yýs ta çev re pa ne li ve u çurt ma þen li ði dü zen le - ne cek. 26 Ma yýs ta çev re ko nu lu ti yat ro gös te ri mi, 27 Ma yýs ta çev re yü rü yü þü, sar dun ya da ðý tý mý, a ðaç di ki mi ve Çý nar lý Park a çý lý þý, 30 Ma yýs ta çev re ko nu lu kon fe ran sý mýz ve 31 Ma yýs ta ger çek leþ ti re ce ði - miz Çev re Þö le ni ve Ö dül Tö re ni miz dü zen le ye ce ði miz di ðer et kin lik - le ri miz. Top lan tý son ra sý Bað cý lar Mey dan da dü zen le nen tö ren le 24 a raç, te miz lik fi lo su na ka týl dý ve Çev re Et kin lik le ri baþ la dý. Öðrenciler atýklar ve çevre temizliði konusunda bilgilendirildi. - FOTOÐRAF: CÝHAN ir ti ni as ya.com.tr Bunlar mý ortak deðer? Da ha ziyade se çim an ket le riy le bi li nen A&G a raþ týr ma þir ke ti nin sa hi bi A dil Gür, a la ný nýn dý þý na çý kýp, çok tar tý þý la cak bir id di a or ta ya at mýþ. De miþ ki: Bu ül ke de in san la rýn i ki or tak de ðe ri var: A ta türk çü lük ve mil li yet çi lik. (Mi ne Þe no cak lý, Va tan, ) Ne de mek þim di bu? Gür, ken di iç le rin de bi le bir bi riy le çe liþ ki li ve kav ga lý sa yý sýz ver si yon la rý bu lu nan bu kav ram la rý han gi ob jek tif bul gu ve tes bit le re da ya na rak or tak de ðer i lân e di yor? Me se lâ han gi A ta türk çü lük? 27 Ma yýs, 12 Mart, 12 Ey lül ve 28 Þu bat mü da ha le le ri ne da ya nak o la rak gös te ri le ni mi; yok sa O nun a sýl a ma cý de mok ra siy di id di a sýn da i fa de si ni bu lan yo ru mu mu? Ya da AKP nin sa hip çý karak sa vun du ðu þek li mi? Ki mi Er ge ne kon ve Bal yoz sa nýk la rý tarafýndan tem sil edilen u lu sal cý Ke ma list çiz gi mi ger çek A ta türk çü lü ðü i fa de e di yor; yok sa Gür ün Ken di si ni din dar, mu ha fa za kâr, mil li yet çi, A ta türk çü di ye ta rif e den kit le de var þek lin de ni te len dir di ði ke sim le rin yak la þý mý mý? Ki, hem din dar, hem A ta türk çü ol ma id di a sý nýn ta þý dý ðý ya man çe liþ ki dik ka te a lý nýr sa, bu id di a yý ses len di ren le rin top lum da ki o ra ný ne? Çok sý nýr lý ve mar ji nal bir ke sim ko nu mun da ki böy le le ri ni kit le ke li me si nin i fa de et ti ði yay gýn lý ða sa hip miþ gi bi gös ter mek doð ru o lur mu? A ta türk çü lü ðü her ke sin ka fa sý na çak ma he de fiy le iþ ba þý ya pan 12 Ey lül cü le rin, ca ný ný yak týk la rý baþ ka Ke ma list ler ta ra fýn dan gar drop, tö ren, ro zet A ta türk çü sü ol mak la suç lan mýþ ol ma la rý da bu çe þit li li ðin bir di ðer il ginç ör ne ði. Po lis Mes lek Yük se ko kul la rý gi riþ yö net me li ðin de de ði þik lik POLÝS Mes lek Yük se ko kul la rý Gi riþ Yö net me li ðin de De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik, Res mî Ga ze te nin Dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak, yü rür lü ðe gir di sa yý lý Ölç me, Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi Baþ kan lý ðý nýn Teþ ki lât ve Gö rev le ri Hak kýn da Ka nun i le 4652 sa yý lý Po lis Yük sek Öð re tim Ka nu nu nda ya pý lan de ði þik lik, yö net me li ðe yan sý týl dý. Ya sa da ki de ði þik lik le bütün li se ve den gi o kul me zun la rý nýn, po lis mes lek yük se ko kul la rý i le a ka de mi le ri ne gir me le ri ne im kân ta nýn mýþ tý. Yö net me lik le, po lis mes lek yük sek o ku lu na gi riþ sý nav la rý na i liþ kin dü zen le me ler de de de ði þik lik ya pýl dý. Es ki yö net me lik te, sý nav la rýn a day de ðer len dir me ve seç me i le ya zý lý ol mak ü ze re i ki a þa ma da ya pýl ma sý dü zen le ni yor du. De ði þik lik ya pan yö net me lik i se sý nav ve de ðer len dir me nin ; fi zik sel ye ter li lik sý na vý, mes le kî psi ko lo jik de ðer len dir me, mü lâ kat sý na vý ve ya zý lý sý nav ol mak ü ze re 4 a þa ma da ya pýl ma sý dü zen le me si ni ge ti ri yor. An ka ra / a a Bir baþ ka sý, ki mi le rin ce A ta türk ün he de fi o la rak gös te ri len AB ü ye li ði nin, ba zý la rýn ca da A ta türk çü lü ðün so nu o la rak yo rum lan ma sý. Gür, bü tün bun lar dan na sýl bir or tak de ðer çý ka rý yor, doð ru su an la ya bil mek müm kün de ðil. Ay ný þey, mil li yet çi lik bah sin de de ge çer li. Türk mil li yet çi li ði mi, Kürt mil li yet çi li ði mi? Ve Türk mil li yet çi li ði bað la mýn da, ne an la ma gel di ði ni kim se nin doð ru dü rüst i zah e de me di ði A ta türk mil li yet çi li ði mi or tak de ðer? E ðer öy le gö rü lü yor sa, ya þa nan bu ge ri lim le rin an la mý ne? *** To puk se lâ mý ve An ka ra kri ter le ri Em re Us lu se çim ön ce si ye ni pro vo kas yon lar dan söz et ti ði ya zý sýn da bir gü ven lik yet ki li si nin, AKP li ler eþ le ri ne ve ri len to puk se lâ mý nýn zev kin den sar hoþ ol muþ, a ma An ka ra kri ter le ri bil di ði niz gi bi iþ le ti li yor, hem de ay ný e kip ta ra fýn dan de miþ (Ta raf, ). To puk se lâ mýn dan mest o lan AKP li le rin his si ya tý ný A rýnç di le ge tir miþ ti. An ka ra kri ter le ri i fa de siy le i se, Er do ðan ýn AB ye her res tin de tek rar la dý ðý E ðer bi zi al maz sa nýz, biz Ko pen hag kri ter le ri ni An ka ra kri ter le ri ya par, yo la öy le de vam e de riz sö zü ne gön der me ya pý lý yor. A ma AB sü re ci nin bi ze ta al lûk e den ge rek le ri ya pýl ma dý ðý za man, Er do ðan ýn be ya ný i çi boþ bir re to rik ol mak tan ö te ye gi de mi yor. Ve Ko pen hag kri ter le ri dev re den çý kýn ca, ye ri ni Ma mak kri ter le ri o la rak da i fa de e di len ka rar gâh kri ter le ri a lý yor. Ne ti ce le ri ni ise en di þe ve ri ci son ge liþ me ler de gö rü yo ruz. *** De mi rel in söz le ri ve AKP sa vun ma sý Ta ha Ký vanç, De mi rel in Çan ka ya da ki da nýþ man la rýn dan Prof. Dr. Boz kurt Gü venç in bir ki ta bý ný ko nu e din di ði ya zý sýn da, Si ya sî ya sak lý ol du ðu ilk gün ler de Ri sa le-i Nur Ce ma a ti ne ya kýn du ru yor du De mi rel; der gi le rin de ya yýn lan mak ü ze re ko nuþ ma lar ya pý yor, son ra dan Ýs lâm ve De mok ra si a dýy la ki tap la þan ya zý lar ya zý yor du di ye yaz mýþ (Za man, ) li yýl lar da ki o ko nuþ ma la rý ön ce Köp rü der gi sin de ya yýn la yýp da ha son ra ki tap laþ tý ran, biz dik. Son ra sýn da ki çey rek as rý aþ kýn sü reç te o be yan la rýn çok fark lý mah fil ler de na sýl sürekli bir gün dem o luþ tur du ðu nu da hep bir lik te iz le dik. Ya kýn ta rih te ki il ginç ör nek le rin den bi ri, AKP nin 2008 de ki ka pat ma dâ vâ sýn da AYM ye ver di ði sa vun ma nýn en ö nem li da ya nak la rýn dan bi ri ni, De mi rel in o söz le ri nin yer al dý ðý ki tap la rýn teþ kil et me siy di... KPDS Pazar günü yapýlacak YABANCI dil tazminatý almak isteyen kamu personelinin yabancý dil bilgisi seviyesini belirlemek için düzenlenen Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS), 22 Mayýs Pazar günü yapýlacak. Sýnav, Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile Lefkoþa da gerçekleþtirilecek. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransýzca, Ýngilizce, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapýlacak sýnavda, 80 soru bulunacak ve sýnav 3 saat sürecek. ÖSYM tarafýndan daha önceki sýnavlarda alýnan güvenlik tedbirleri, bu sýnavda da devam edecek. Ankara / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER ca ni as ya.com.tr Kim ki me yük o la cak? TÜR KÝ YE'NÝN Av ru pa Bir li ði ü ye li ði nok ta sýn da ki ça lýþ ma la rý her za man tar týþ ma ko nu su ol muþ tur. Bu yol cu luk, ya rým a sýr ön ce baþ la yan, za man za man hýz la nan ve za man za man da ke sin ti ye uð ra yan bir yol cu luk tur. Ye ri gel miþ Av ru pa, ye ri gel miþ Tür ki ye i þi yo ku þa sür müþ, ça lýþ ma lar ak sa mýþ ve son ra sýn da ye ni den hýz ka zan ma ya baþ la mýþ. Þu bir ger çek ki, Tür ki ye den çok son ra AB ye ü ye lik mü ra ca a tý ya pan on lar ca ül ke, bir li ðe ü ye o la bil di ði hal de Tür ki ye hâ lâ bu yo lu ya rý la ya bil miþ de ðil dir. Ka ba hat kim de dir? so ru su nu ce vap la ya bil mek de çok ko lay de ðil. Fa kat, son tah lil de bu ge cik me den Tür ki ye nin mad dî ve ma ne vî an lam da za rar lý çýk tý ðý ný ra hat lýk la söy le ye bi li riz. Ge ri ye doð ru bak tý ðý mýz da, geç miþ yýl lar da AB ye ha yýr di yen le rin bu gün AB ye e vet de dik le ri ni gö rü yo ruz. Bu söz le rin de ne öl çü de sa mi mî ol duk la rý ay rý bir ko nu, a ma doð ru o lan bu gün kü ta výr dýr. Keþ ke, geç miþ yýl lar da da AB ye ha yýr! de me se ler ve Tür ki ye on yýl la rý ný bu u ður da bo þa har ca mýþ ol ma say dý... AB ye ha yýr di yen le rin en bi rin ci en di þe si, mil le tin ma ne vî de ðer le ri nin kay bo la ca ðý yö nün de ki en di þey di. Oy sa gü nü müz þart la rýn da biz AB ye gir me miþ ol sak da, AB nin tem sil et ti ði dü þün ce, ha yat an la yý þý ve fi kir le ri çok tan Tür ki ye ye, ma hal le mi ze ve e vi mi ze gir miþ ti. Kü re sel leþ me nin bir ne ti ce si o la rak in ter net gi bi va sý ta lar la Av ru pa nýn bü tün se fa ha ti ve kö tü lük le ri gün geç me den sý nýr la rý mýz dan i çe ri gir mi yor mu? O hal de Tür ki ye AB ye ü ye ol mak nok ta sýn da di ren dik çe muh te mel i yi lik le re u zak kal mýþ ol mu yor mu yuz? Ül ke mi zin AB ye ü ye li ði ko nu su, sa de ce i çe ri de de ðil, dý þa rý da da tar týþ ma ko nu su. Ki mi ya ban cý lar Tür ki ye yi AB ye ü ye lik nok ta sýn da ye ter li gör mez ken, ba zý la rý da Tür ki ye nin ü ye li ði nin AB ye de ðer ka ta ca ðý ka na a tin de. On lar da ken di a ra la rýn da ha ra ret li bir þe kil de bu tar týþ ma yý sür dü rü yor. Ni te kim AB Ko mis yo nu Baþ ka ný Jo se Ma nu el Bar ro so, Tür ki ye nin AB ye yük ol ma ya ca ðý ný, ak si ne ar tý de ðer ka ta ca ðý ný söy le miþ. Bar ro so, AB Ko mis yo nu nun Tür ki ye nin ü ye li ði ne tam des tek ver di ði ni fa kat ka tý lým mü za ke re le rin de ba zý ü ye ül ke ler den kay nak la nan zor luk lar ya þan dý ðý ný da ha týr lat mýþ. (A A, 18 Ma yýs 2011) Ba zý AB ül ke le ri nin bu a þa ma da Tür ki ye yi ü ye o la rak ka bul et me ye ha zýr ol ma dý ðý ný di le ge ti ren Bar ro so, Tür ki ye yi AB ye da ha da ya kýn laþ týr mak i çin hep be ra ber ça lý þa lým ve mü za ke re sü re ci nin so nun da Tür ki ye de þart lar uy gun mu, Tür ki ye bi ze ka týl mak is ti yor mu ve AB ü ye le ri Tür ki ye nin ü ye li ði ne ta raf tar mý gö re ce ðiz. Ke sin lik le i nan cým o dur ki Türk e ko no mi si AB ye ar tý de ðer ka ta cak. Tür ki ye AB ye yük ol ma ya cak, tam ter si ne genç nü fu suy la ve mev cut di na miz miy le çok ö nem li ar tý de ðer ge ti re cek þek lin de ko nuþ muþ. Ta biî ki Bar ro so gi bi Tür ki ye nin AB ü ye si ol ma sý ný is te yen Av ru pa lý yö ne ti ci le rin ol du ðu gi bi tam ak si ni dü þü nen ve Tür ki ye nin ü ye ol ma ma sý na ça lý þan yö ne ti ci ler de var. Bu mü ca de le geç miþ te de ya þan dý, muh te me len ö nü müz de ki yýl lar da da ya þa na cak. An cak Tür ki ye yi i da re e den ler e dü þen, bu me se le yi kav ga i le de ðil, mü za ke re i le i ler let me ye ça lýþ mak ol ma lý. Za man za man öy le lâf lar e di li yor ki, Tür ki ye nin Av ru pa da ki dost la rý bi le Tür ki ye yi sa vun mak ta zor la ný yor lar. Tür ki ye nin AB ü ye li ði ge cik tik çe a ðýr fa tu ra lar ö de me ye de vam e di yo ruz. Mad dî men fa at ler bir ya na, Tür ki ye nin AB ye ü ye ol ma sýn da hu ku kî ve in sâ nî men fa at le ri miz var. Ýn þâ al lah, piþ man o la ca ðý mýz yan lýþ a dým lar at ma yýz... TAZÝYE ve TEÞEKKÜR Ticaret, memuriyet ve imtihan için bu dâr-ý dünyaya gönderilmiþ olunan muhtereme annemiz; FATMA ALIÇ memuriyet ve ticaret vazifesini tamamlayýp Rabbimizin ÝRCÝÝ ÝLA RABBÝKE emrine uyarak vatanî aslimiz olan Cennete gitmek ve tüm sevdiklerine kavuþmak üzere Cennet bahçesinden bir bahçe olan kabir âlemine gitmiþ olmasý sebebiyle bizzat cenazesine katýlan, telefon ve gazetemiz YENÝ ASYA aracýlýðý ile taziyetlerini sunan tüm aðabey, kardeþ ve dostlarýmýza teþekkür ederiz. ALIÇ AÝLESÝ ADINA Ahmet, Halim, Ýbrahim ve Süleyman ALIÇ SÝ MAV LI LAR GE CE YÝ SO KAK TA GE ÇÝR DÝ Dep rem a nýn da pa nik i çin de ev le ri ni terk e den va tan daþ lar, bat ta ni ye le re sa rý na rak ve ya ký lan a teþ - ler le ý sý na rak sa ba hýn ilk sa at le ri ne u laþ tý. O to mo bi li o lan lar, þe hir dý þýn da ki a çýk a lan la ra çek tik le ri a - raç la rýn da sa ba hý bek ler ken, va tan daþ la rýn bü yük bö lü mü de spor sa lo nun da ve il çe ter mi na lin de sa - bah la dý. Þeh rin al týn da ki je o ter mal kay nak la rý nýn da dep rem dolayýsýyla za rar gör dü ðü bil di ril di. Þeh - rin bü yük bö lü mü ne ge ce den i ti ba ren e lek trik ve ri le me di. Si mav Kay ma ka mý Yük sel Ü nal, hal ký, pa- ni ðe ka pýl ma dan ha sar tes bit ça lýþ ma la rý ný bek le me le ri, ha sar lý ev le re gir me me le ri, bu na gö re dav ran - ma la rý, bütün ka mu gö rev li le ri ne yar dým cý ol ma la rý ko nu sun da u yar dý. Ö te yan dan ha ber leþ me nin sað la na bil me si i çin çev re il ler den ge ti ri len mo bil baz is tas yon la rý il çe ye ku rul du. Böy le ce ke si len cep te - le fo nu gö rüþ me le ri ye ni den sað la na bil di. FO TOÐ RAF: AA 5.9 LUK KORKU MERKEZ ÜSSÜ SÝMAV OLAN 5,9 LUK DEPREMDE, 2 KÝÞÝ ÖLDÜ, 122 KÝÞÝ YARA- LANDI. ÇEVRE ÝLLERDEN DE HÝSSEDÝLEN DEPREM PANÝÐE SEBEP OLDU. KÜTAHYA'NIN Si mav il çe sin de mey da na ge len 5.9 bü yük lü ðün de ki dep rem de 2 ki þi nin öl dü ðü, 122 ki þi nin de ya ra lan dý ðý bil di ril di. Dep rem, Ýs tan bul, An ka ra, Ça nak ka le, Bur sa, Ba lý ke sir, Ya lo va, Af yon ka ra hi sar, Es ki þe hir, U þak, Ýz mir, Ma ni sa ve E dir ne de de his se dil di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sün den a lý nan bil gi ye gö re, sa at te, mer kez üs sü Si mav il çe si o lan 5.9 bü yük lü ðün de ki dep re min his se dil di ði il ve il çe ler de va tan daþ lar, ev le ri ni terk e de rek so ka ða çýk tý. Bu a ra da, ABD Je o lo jik A raþ týr ma lar Ku ru mu nun in ter net si te sin de ki ve ri le re gö re, Tür ki ye nin ba tý ke si min de mey da na ge len dep re min mer kez üs sü nün, Kü tah ya ya 77, Bur sa ya 121 ve Ba lý ke sir e 123 ki lo met re me sa fe de ol du ðu be lir til di. Dep rem sý ra sýn da, Tev fik Fik ret Cad de si nde ya na dev ril di ði be lir le nen 5 kat lý bi na da ya ra la nan li se öð ren ci si Hü se yin O ran (18), vefat et ti. Dep rem de ö len li se öð ren ci si gen cin de de si Ha san Du var cý, Ak þam dep re min ol ma sý nýn ar dýn dan ev den dý þa rý ya ka çý yor muþ. E lin de te le viz yon ku man da sýy la ka pý dan 5 met re ay rý lýr ay rýl maz 5 in ci kat tan ko pan du va rýn par ça sý ba þý na düþ müþ. Da ha son ra am bu lans ça ðýr dýk, o ra da ya þa mý ný kay bet ti di ye ko nuþ tu. Hi sar cýk il çe sin de i se dep rem a nýn da kalp kri zi ge çi ren Ha lil Yýl dý rým (48), has ta ne ye kal dý rý lýr ken yol da öl dü. KA MU BÝ NA LA RI ZA RAR GÖR DÜ Dep rem dolayýsýyla Si mav Halk E ði tim Mer ke zi, Si mav Kýz Mes lek Li se si ve Si mav Dev let Has ta ne si bi na la rý ha sar gör dü. Kýz Mes lek Li se si nin ça tý sý çö ker ken du var la rýn da da ya rýk lar o luþ tu. PTT bi na sý nýn i se du va rý yý kýl dý. Halk E ði tim Mer ke zi nin du var la rý çat la dý. Dep rem den en az ha sa rý i se Dev let Has ta ne si al dý. Has ta ne nin ba ca la rý yý kýl dý. Ýl çe de ki i ki ca mi nin de mi na re si nin yý kýl dý ðý öð re nil di. GÖZ YAÞ LA RIY LA U ÐUR LAN DI Dep rem de ö len Hü se yin O ran'ýn ce na ze si, Çav - dur Ma hal le si'nde ki e vi - ne ge ti ril di. Ce na ze nin ge ti ri li þi sý ra sýn da ba ba Sü ley man, an ne Ne di - me, 6 ya þýn da ki kar de þi Ta ner O ran göz yaþ la rý - na ha kim o la ma dý. Ta - ner O ran'ý ya kýn la rý te - sel li et ti. O ran'ýn ce na ze - si Çav dur Ca mi i'nde ký lý - nan na ma zýn ar dýn dan Ak bal dýr me zar lý ðýn da top ra ða ve ril di. Ce na ze - ye O ran'ýn a i le si, ya kýn - la rý ve BBP Ge nel Baþ ka - ný Yal çýn Top çu ka týl dý. CU MA NA MA ZI NI BAH ÇE DE KIL DILAR Ö te yan dan, il çe mer ke zin de ki ca mi le rin ta ma mý na ya ký ný nýn dep rem de ha sar gör me si dolayýsýyla Si mav lý lar, Cu ma na ma zý ný ca - mi le rin bah çe le rin de kýl dý. Ýl çe nin Þe hir le ra ra sý O to büs Ter mi na lin de yak la þýk bin 500 ki þi nin top lu o la rak kýl dý ðý Cu ma na ma zý nýn ar dýn - dan dep rem de vefat e den ler i çin du â o kun du. Bu a ra da il çe nin ta - ma mý na e lek trik ve ril me ye baþ lan dý. ART ÇI SAR SIN TILAR PEÞ PEÞE GELDÝ BÖL GE DE sa at ten i tiba ren 2.6 i le 4.6 a ra sýn da ki bü yük lük ler de top lam 68 art çý sar sýn tý kay de dil di. 3.4 i le 7.9 ki lo met re a ra sýn da ki de - rin lik ler de o luþ tuk la rý be lir le nen art - çý sar sýn tý la rýn bü yük lük le ri nin 2.8 i - le 3.9 a ra sýn da de ðiþ ti ði be lir len di. 343 A RA MA E KÝ BÝ BÖL GE DE Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar - dým cý sý Ce mil Çi çek, böl ge ye, Ýs tan - bul, Ýz mir, Bur sa, Af yon ka ra hi sar, Kü tah ya ve U þak il le rin den top lam 343 a ra ma kur tar ma, sað lýk ve Ký zý - lay per so ne li, 50 am bu lans ol mak ü ze re 83 a raç i le meh te mel can ka - yýp la rý ve a ra ma lar i çin 5 a ra ma kö - pe ði nin u laþ tý rýl dý ðý ný bil dir di. Ký zý lay ýn dep rem böl ge si ne 2 bin 13 ça dýr, 10 bin bat ta ni ye, 2 bin 292 þi þe su, 2 sey yar mut fak, 3 sey yar o cak, 5 sey yar ik ram a ra cý, 279 muh te lif gý da pa ke ti gö tür dü ðü nü be lir ten Çi çek, Ma a le sef bu dep - rem se be biy le 2 va tan da þý mýz ha - ya tý ný kay bet miþ tir. 70 in ü ze rin de ya ra lý va tan da þý mýz var, bun la rýn te - da vi le ri de vam e di yor de di. SÝ YA NÜR BA RA JIN DA SO RUN YOK Çev re ve Or man Ba ka ný Vey sel E - roð lu, bir ga ze te ci nin, Dep rem, si - ya nür ba ra jý ný et ki ler mi, o la sý bir si - ya nür sý zýn tý sý ný te tik ler mi? þek lin - de ki so ru su ü ze ri ne sun la rý söy le di: Dep rem mer ke ziy le o ra sý nýn a - ra sýn da bü yük bir me sa fe var. Ay rý - ca biz o ra da bü tün ted bir le ri al dýk. Ba zý la rý nu mu ne a lý yor, çý ký yor, ban - gýr ban gýr te le viz yon da be ya nat lar ve ri yor. Yok si ya nür ka rýþ tý, yok fe - lâ ket o la cak fa lan. Bun la rýn as lý as - ta rý yok. Dep rem den son ra da tek - rar ba kýl dý. Þu an da hiç bir teh li ke yok. Kü tah ya Va li si Ke nan Çift çi de dep re min ar dýn dan il çe de e lek trik le - rin ke sil di ði ni be lir te rek, e lek trik ve - ri le bil me si i çin ça lýþ ma la rýn sür dü - ðü nü söy le di. ER DÝK: BU TÜR DEP REM LER NOR MAL Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra - sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü Mü dü rü Prof. Dr. Mus ta - fa Er dik, Si mav fay zo nun da a çýl ma ol du ðu nu i fa de e de rek, Böl ge, 1. de - re ce de dep rem böl ge si dir ve bu tür dep rem le rin ol ma sý her za man bek - le nir, nor mal dir de di. Prof. Dr. Er - dik, 5.9 bü yük lü ðün de ki dep re min, o luþ me ka niz ma sý ve mey da na gel - di ði fay hat tý nýn, Ku zey A na do lu fay hat týy la doð ru dan bir i liþ ki si bu lun - ma dý ðý ný, bu ba kým dan Ýs tan bul da bir dep re mi te tik le me si nin söz ko - nu su o la ma ya ca ðý ný be lirt ti. Böl ge de son yüz yýl da ger çek le þen en bü yük dep rem ol du ðu nu i fa de e - den Er dik, mey da na ge le bi le cek en bü yük dep re min þid de ti nin 9 a ka - dar çý ka bi le ce ði be lirt ti. Er dik, böl ge - de ki bütün va tan daþ la rýn ev le ri ni bu dep rem böl ge si ne gö re ha zýr la ma - la rý ge rek ti ði u ya rý sýn da bu lu nul du. FÝ NAL SI NAV LA RI ER TE LEN DÝ Bu a ra da dep rem dolayýsýyla Dum - lu pý nar Ü ni ver si te si ne bað lý Si mav, Þap ha ne ve Pa zar lar da bu lu nan fa - kül te ve yük se ko kul lar da ki fi nal sý - nav la rý er te len di. Sý nav la rýn 12 Ha zi - ran dan son ra ya pý la ca ðý be lir til di. HABERLER 70 yýl dýr or du bi zi kur ta ra cak de dik yat týk nýstanbul Ba ro su Baþ ka ný Doç. Dr. Ü mit Ko ca sa kal, Biz 70 se ne dir yat týk. O ra da bir or du var bi zi kur ta ra cak de dik, yat týk de di. A ta türk çü Dü þün ce Der ne ði Sam sun Þu be si nin, dü zen le di ði U lu sal Ba ðým sýz lýk pa ne lin de ko nu þan ö ze leþ ti ri ler de bu lun du. Ko ca sa kal, hal ka ka ba hat bul ma nýn yan lýþ ol du ðu nu i fa de e de rek, þun la rý söy le di: Hal ka lüt fen kim se ka ba hat bul ma sýn. Þid det le red de di yo rum. Bu ra da ka ba hat halk ta fa lan de ðil. Ka ba hat, hu kuk suz luk la rý zu lüm le ri meþ ru laþ tý ran, bu söz de sah te ay maz ay dýn la rýn dýr. Her ba þý ka pa lý o la ný; A ta türk düþ ma ný, Cum hu ri yet düþ ma ný o la rak gör mek ten vaz ge çe lim. Çün kü bu doð ru de ðil. Böy le yap ma ya lým. Yok sa bu ra da ken di ken di mi ze slo gan a ta rak marþ söy le ye rek bir ye re gi de me yiz. Dev rim ya pa cak sa nýz, bir a ra ya ge le cek se niz, bir ye re ge le cek se niz si ze bir halk la zým. CHP nin, halk tan ko puk bir par ti ha li ne gel di ði ni ö ne sü ren Ko ca sa kal, Ma a le sef CHP nin ilk bý rak tý ðý il ke ler den bir ta ne si halk çý lýk ol muþ tur. Halk tan ko pup böy le ba lon la yu ka rý çýk mýþ týr. Bu nu de ðiþ tir me miz ge re ki yor de di. Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin NA TO ya gir me sin den son ra mil lî or du vas fý nýn ne ka dar de vam et tir di ði nin dü þü nül me di ði ni söy le yen Ko ca sa kal, Biz 70 se ne dir yat týk. O ra da bir or du var bi zi kur ta ra cak de dik, yat týk. A dam lar ið ne i le ku yu kaz dý. Biz or du muz der ken, NA TO ya gi ril dik ten son ra bu or du mu zun da ne ka dar mil lî or du vas fý ný de vam et tir di ði ni de hiç dü þün me dik. Dü þün mek de is te me dik di ye ko nuþ tu. Sam sun / ci han Sah te e-pos ta da 2 ki þi da ha sor gu la na cak ndevlet Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, ÖSYM ye gön de ri len e-pos tay la bað lan tý lý 3 ki þi nin is mi ü ze rin de du rul du ðu nu be lir te rek, On lar dan bi ri si sor gu lan dý ve bý ra kýl dý. Sa ný yo rum di ðer le ri nin de i fa de le ri ni a lý na cak de di. Ha ya ti Ya zý cý, Ri ze Ga ze te ci ler ve Mu ha bir ler Der ne ðin de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, bir ga ze te ci nin ÖSYM ye e lek tro nik pos ta yol lan dý ðý id di a sý i le il gi li bir ki þi nin gö zal tý na a lý nýp ser best bý ra kýl ma sý ný ha týr lat ma sý ü ze ri ne, bu ko nu da de tay lý bil gi al ma dý ðý ný, a na hat la rý i le bil gi si ol du ðu nu be lir ti. Ya zý cý, Ýs mi mi kul la na rak ÖSYM baþ ka ný na gön de ri len ma il do la yý sýy la ki þi lik hak la rý ma sal dý rý teþ kil e den bir ko nu. Suç teþ kil e den bir du rum. Do la yý sýy la a vu ka tým a ra cý lý ðýy la þi kâ yet hak ký mý zý kul lan dýk. O ça lýþ ma so nu cun da ma il i le bað lan tý lý 3 ki þi nin is mi ü ze rin de du rul du ðu ba na söy len di. On lar dan bi ri si a lýn dý, sor gu lan dý ve bý ra kýl dý. Sa ný yo rum di ðer le ri nin de i fa de le ri ni a la cak lar. So nuç ta sav cý ve ya mah ke me tak dir e de cek de di. Ri ze / a a Ce za ev le ri dol du taþ tý nceza ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Se fa Mer mer ci, þu an Tür ki ye ge ne lin de 370 ce za e vi nin bu lun du ðu nu i fa de e de rek, 16 Ma yýs ta ri hi i ti ba rýy la bu ra lar da, 70 bin 267 si hü küm lü ol mak ü ze re top lam 124 bin 214 ki þi ka lý yor. Ce za e vin de do lu luk o ra ný çok yük sek dü zey de de di. Se fa Mer mer ci, De ne tim li Ser best lik Hiz met le rin de Ye tiþ kin Mü da ha le Prog ram la rý Se mi ne ri kap sa mýn da gel di ði Ha tay da yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye de 2005 yý lýn dan bu ya na yü rü tü len de ne tim li ser best lik uy gu la ma sý nýn 135 mer kez de ba þa rýy la sür dü rül dü ðü nü söy le di. Mer mer ci, bu gün i ti ba rýy la, ce za ev le rin de ki tu tuk lu sa yý sýn dan faz la, þüp he li sa nýk ve hü küm lü nün, De ne tim li Ser best lik Uy gu la ma sý kap sa mýn da ta ki bi ni yap týk la rý ný söy le di. Þu an Tür ki ye ge ne lin de 370 ce za e vi nin bu lun du ðu nu i fa de e den Mer mer ci, 16 Ma yýs ta ri hi i ti ba rýy la bu ra lar da, 70 bin 267 si hü küm lü ol mak ü ze re top lam 124 bin 214 ki þi ka lý yor. Ce za e vin de do lu luk o ra ný çok yük sek dü zey de de di. Mer mer ci, ye ni ce za ev le ri nin ya pý mýy la il gi li pro je le ri nin de vam et ti ði ni kay det ti. Tu tuk lu ve hü küm lü le rin ce za ev le rin den fark lý bi rer bi rey o la rak çýk ma sý i çin kurs lar la on la ra ser ti fi ka ver me ye ça lýþ týk la rý ný vur gu la yan Mer mer ci, ay rý ca psi ko log ve sos yal ça lýþ tý rý cý nýn gö ze ti min de ce za e vin de ka lan la rýn so run la rýy la da ya kýn dan il gi le nil di ði ni be lirt ti. A çýk ce za ev le rin de de yak la þýk 14 bin ki þi nin bu lun du ðu nu be lir ten Mer mer ci, bun la rýn 2 bin 500 ü nün si gor ta lý ol du ðu nu kay det ti. Ha tay / aa Se çim gü nü ya sak la rý Res mî Ga ze te de nmýlletvekýlý ge nel se çi mi nin ya pý la ca ðý 12 Ha zi ran 2011 Pa zar gü nü uy gu la na cak se çim ya sak la rý Res mî Ga ze te te ya yým lan dý. Ka ra ra gö re, se çim gü nü ya sak la rý þöy le: Sa bah sa at dan ge ce sa at e ka dar, her ne su ret le o lur sa ol sun al kol lü iç ki sa tý la ma ya cak, iç ki li yer ler de u mu mî ma hal ler de al kol lü iç ki ve ri le me ye cek, i çil me si ya sak o la cak. Oy ver me sü re sin ce bü tün u mu mî eð len ce yer le ri ka pa lý ka la cak, eð len ce ye ri ni te li ði ni ta þý yan lo kan ta lar da yal nýz ye mek ve ri le bi le cek. Sa bah sa at dan ge ce sa at e ka dar, em ni yet ve a sa yi þi ko ru mak la gö rev li o lan lar dan baþ ka hiç bir kim se, 5237 sa yý lý TCK nýn 6. mad de si nin 1. fýk ra sý nýn (f) ben di nin (1), (2), (3) ve (5) nu ma ra lý alt bent le rin de gös te ri len si lâh la rý köy, ka sa ba ve þe hir ler de ta þý ya ma ya cak. Oy ver me gü nü sa at e ka dar rad yo lar ve her tür lü ya yýn or gan la rý ta ra fýn dan se çim ve se çim so nuç la rý i le il gi li ha ber, tah min ve yo rum ya pýl ma sý ya sak o la cak. Sa at i le a ra sýn da rad yo lar da ve her tür lü ya yýn or gan la rýn da an cak YSK ta ra fýn dan se çim le il gi li o la rak ve ri le cek ha ber ve teb lið ler ya yýn la na bi le cek. Sa at den son ra bü tün ya yýn lar ser best o la cak, an cak YSK ta ra fýn dan ge rek gö rül me si ha lin de sa at den ön ce de ya yýn la rýn ser best bý ra kýl ma sý na ka rar ve ri le bi le cek. An ka ra / a a

5 Y HA BER 5 Se kiz bu çuk yýl lýk çý rak lýk ve kal fa lýk dö nem le rin den son ra Baþ ba kan ýn üç dö nem da ha ik ti dar da ka la cak mýþ gi bi 2023 ü ta rih ver me si ne mu ka bil, E ko no mik Kal kýn ma ve Ýþ bir li ði Ör gü tü nün (O ECD) ge çen ay ya yýn la dý ðý Bir Ba kýþ ta Top lum Ra po ru, Tür ki ye nin ger çek le ri ni bil di ri yor. E ko no mi den de mok ra tik leþ me ye, AB stan dart la rý na u laþ ma dan te mel hak ve öz gür lük le rin ha ya ta ge çi ril me si ne ka dar ra kam lar la Tür ki ye nin kar ne si ni o kut tu ru yor. Ra po ra ba kýl dý ðýn da, en ev vel Tür ki ye nin en yük sek ge lir e þit siz li ði ne sa hip üç ül ke a ra sýn da Þi li ve Mek si ka nýn ka te go ri sin de kal ma sý dik ka ti çe ki yor. Ra po ra gö re, Baþ ba kan ýn ve ik ti dar par ti si söz cü le ri nin, her fýr sat ta a çýk la dýk la rý yüz de 9 bü yü me ye kar þý lýk, Tür ki ye iþ siz lik te ilk sý ra lar da. O ECD ü ye si Gü ney Ko re de iþ siz lik o ra ný yüz de 3.2, Hol lan da da yüz de 3.9 i ken, Tür ki ye, 2009 da u laþ tý ðý yüz de 14.3 iþ siz lik o ra nýy la yüz de 18.1 lik Ýs pan ya dan son ra ge li yor... RA KAM LAR LA TÜR KÝ YE NÝN VA ZÝ YE TÝ Bi lin di ði gi bi da ha ön ce Tür ki ye Ýs ta tis - Mu vaz zaf as ker ler i fa de ver di cev ni as ya.com.tr n BAL YOZ Pla ný so ruþ tur ma sý kap sa mýn da, e mek li al bay Bü yük ün Es ki þe hir de ki e vin de ki a ra ma da e le ge çi ri len bel ge le re i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn da bir grup mu vaz zaf as ker, i fa de ver di. A lý nan bil gi ye gö re, Bal yoz Pla ný so ruþ tur ma sý kap sa mýn da Ha kan Bü yük ün Es ki þe hir de ki e vin de ya pý lan a ra ma son ra sý e le ge çen bel ge le re i liþ kin baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da sav cý lý ðýn da ve ti et ti ði ki þi ler den bir grup mu vaz zaf as ker, Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge le rek, so ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet sav cý sý Hü se yin A yar ýn bu lun du ðu ka ta çýk tý. Ad li ye ge len as ker le rin Sav cý A yar ta ra fýn dan i fa de le ri nin a lýn dý ðý be lir til di. Em ni ye te ge len bir ih ba rýn de ðer len di ril me si so nu cu, Es ki þe hir de ki e vin de ya pý lan a ra ma da Bal yoz Pla ný so ruþ tur ma sý na i liþ kin ye ni bel ge le rin e le ge çi ril me si ü ze ri ne gö zal tý na a lý nan e mek li al bay Ha kan Bü yük, sevk e dil di ði Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye sin de tu tuk lan mýþ tý. Ýs tan bul / a a Ýs tan bul da 4 a raç da ha ya kýl dý n BAÐ CI LAR DA park ha lin de ki 4 a raç, kim li ði be lir le ne me yen ki þi ya da ki þi ler ce kun dak lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Göz te pe Ma hal le si As ma lý Zam bak So kak ta park ha lin de bu lu nan 4 o to mo bil, ge ce sa at le rin de kim li ði he nüz be lir le ne me yen ki þi ya da ki þi ler ce ben zin dö kü le rek ya kýl dý. Ya nan o to mo bil ler den 3 ü va tan daþ lar ta ra fýn dan, di ðe ri i se o lay ye ri ne ge len it fa i ye e kip le ri nin mü da ha le siy le sön dü rül dü. Yan gýn dolayýsýyla a raç lar da or ta çap ta mad dî ha sar o luþ tu. Gü ven lik güç le ri, þüp he li le rin ya ka lan ma sý a ma cýy la ça lýþ ma baþ lat tý. Ýs tan bul / a a Belediye çalýþanýna saldýrý gözaltýsý n ÞIR NAK IN Si lo pi il çe sin de 2 po li sin te rö rist ler ce a çý lan a teþ so nu cu þe hit e dil me si o la yýy la il gi li o la rak Si lo pi Be le di ye sin de ça lý þan 1 ki þi gö zal tý na a lýn dý. E di ni len bil gi ye gö re, Si lo pi Em ni yet Mü dür lü ðü nün ö nün de ki po lis nok ta sý na 11 Ma yýs ta te rö rist ler ce a çý lan a teþ so nu cu po lis me mu ru Gök men Þim þek ve Mu har rem Ün lü nün þe hit e dil me si o la yýy la il gi li o la rak Si lo pi Be le di ye sin de ça lý þan bir ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý öð re nil di. Sal dý rý i le il gi li so ruþ tur ma de vam e di yor. Silopi / a a A dana da polise saldýrý: 5 yaralý n A DA NA DA i zin siz gös te ri ye mü da ha le e den 5 po li sin a tý lan pat la yý cý se be biy le ha fif ya ra lan dýk la rý bil di ril di. A lý nan bil gi ye gö re, O va Ma hal le si nde ço ðun lu ðu nu ço cuk la rýn o luþ tur du ðu bir grup ta ra fýn dan dü zen le nen i zin siz gös te ri ye mü da ha le e den po lis e kip le ri ne, tü rü be lir le ne me yen bir pat la yý cý mad de a týl dý. Pat la ma dolayýsýyla 5 po lis me mu ru ha fif þe kil de ya ra lan dý. Po lis me mur la rý, kal dý rýl dýk la rý has ta ne de a yak ta ya pý lan te da vi nin ar dýn dan ta bur cu e dil di. O lay la il gi li so ruþ tur ma sü rü yor. A da na / a a TÜRKÝYE RAPORU (1): Yoksulluk ekonomisi tik Ku ru mu (TÜ ÝK), da ha ön ce 2008 de yüz de 16.7 o lan yok sul luk sý ný rý nýn, 2009 da yüz de 17.1 e yük sel di ði ni; yok sul luk ris ki al týn da o lan la rýn sa yý sý nýn 11 mil yon 580 bin ki þi ye çýk tý ðý ný a çýk la mýþ tý. Giz li iþ siz le ri bu he sa ba kat ma yýp, yok sul lu ðun en baþ se be bi iþ siz li ðin yüz de 11 e düþ tü ðü nü de id di a et miþ ti. Bu na kar þý TÜ ÝK in yok sul luk sý ný rý ný yýl lýk 3 bin 164 li ra a çýk la ma sý ný ye ter siz bu lan uz man lar, ku ru mun hü kü met le hi ne a raþ týr ma yön te mi ni de ðiþ ti rip yok sul luk o ra ný ný dü þük gös ter di ði ni, ger çek yok sul luk o ra ný nýn yüz de 18.8 le ri aþ mak la 13 mil yon va tan da þýn se fâ let ve yok sul luk ba ra jý nýn al týn da kal dý ðý ný tes bit et mek te ler. Zi ra iþ bul ma u mu du nu kay be den ler, iþ a ra mak tan vaz ge çen ler ve mev sim lik ça lýþ tý ðý i çin iþ siz du ru ma dü þen ler bu na da hil e dil di ðin de, doð ru iþ siz lik o ra ný nýn yüz de 20 le ri aþ tý ðý, iþ siz ler or du su nun sa yý sý nýn 5.5 mil yon dan kat kat faz la ol du ðu ger çe ði ni te yid et mek te Bu na bað lý o la rak kü re sel kriz in ü ze rin den ü ze rin den üç yýl geç ti ði hal de ül ke ge ne lin de hâ lâ yüz bin ler ce iþ ye ri ka pa lý ve hâ lâ bir çok fab ri ka dü þük ka pa si te i le ça lýþ tý ðý ger çe ðiy le, kri zin Tür ki ye yi te ðet geç ti ði id di a sý da ha va da kal mak ta Ýþ siz li ðin bu den li yük sek ol ma sý nýn se be bi, þüp he siz is tih da mýn dü þük ol ma sý. O ECD de 2009 i ti ba rýy la is tih dam o ra ný OECD raporu, daha evvel Türkiye nin 110 ülke arasýnda 80. sýrada en alt kategoride kaldýðýný gösteren Legatum Institute nýn 2010 Refah Listesi ndeki yoksulluk ekonomi sinin bir baþka deþifresi oluyor. or ta la ma yüz de 66.1 i ken bu o ran Tür ki ye de yüz de 44.3 i le en dü þük dü zey de. Bu he sap la, Tür ki ye de her 100 ki þi den 44 ü ça lý þý yor ve ya iþ a rý yor. Ýs tih dam dü þük lü ðün de Tür ki ye ye en ya kýn ül ke nin u zun yýl lar bir de mir per de o la rak ka lan Ma ca ris tan ol ma sý, bir di ðer gös ter ge. Bun dan dýr ki ra po run en çar pý cý gös ter ge le rin den bi ri, yok sul luk ta da Tür ki ye nin ü çün cü ol ma sý. O ECD böl ge sin de or ta la ma yüz de 11.1 o ra na kar þý lýk, or ta la ma yok sul nü fus o ra ný, Mek si ka da yüz de 21 ve ABD de yüz de 17.3 ü Tür ki ye de yüz de 17 i le tâ kip e di yor HA YAL DE ÐÝL GER ÇEK! Bu a ra da se çim mey dan lar da pem be tab lo lar la e ko no mi nin du ru mu nun hep e ko no mi nin 5.7 kü çül dü ðü 2001 kri ziy le mu ka ye se si ne mu ka bil, TÜ ÝK in e ko no mi nin Ý kin ci Dün ya Sa va þýn dan bu ya na gö rül me yen ek si 13.8 e ka dar dü þen kü çül me ra po ru, ne ti ce de O ECD nin ra po ru nu o nay la mak ta. Ö zet le O ECD ra po ru, da ha ev vel Tür ki ye nin 110 ül ke a ra sýn da 80. sý ra da en alt ka te go ri de kal dý ðý ný gös te ren Le ga tum Ins ti tu te nýn 2010 Re fah Lis te si nde ki yok sul luk e ko no mi sinin bir baþ ka de þif re si o lu yor. Ne ti ce de, ya tý rým, ü re tim ve is tih dam dan yok sun, ca rî a çýk ve sý cak pa ra ü ze rin de dö nen e ko no mi nin i yi yö ne til me di ði ni, bü yü me ve is tih dam dan yok sun ol du ðu nu su yü zü ne çý ka rý yor. Çün kü, e ko no mik ve ri ler sap tý rý lý yor; pi ya sa lar da pa ha lý lýk ar tar ken ih ti yaç mad de si ol ma yan lüks ka lem ler ü ze rin den enf las yo nun sa nal o la rak dü þük gös te ri li yor, bü yü me ra kam la rý þi þi ri li yor, borç lar çar pý tý lý yor. Bol sý fýr lý ih ra cat ra kam la rý na kar þý, vâ him it ha lat ra kam la rý giz le ni yor Rek lâm lar da ki ha yal di ger çek ol du ya da ger çek ti ha yal ol du pro pa gan da la rý or ta sýn da Tür ki ye ra po ru nda ki ger çek ler Tür ki ye nin va zi ye ti ni or ta ya ko yu yor Deðiþmez maddelerden þikâyetçi deðiliz DEVLET BAKANI ARINÇ, ANAYASA'NIN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ BÝLE TEKLÝF EDÝLEMEYEN ÝLK 3 MADDESÝNDEN ÞÝKÂYETLERÝ OLMADIÐINI SÖYLEDÝ. DEV LET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý A rýnç, A na ya sa nýn de ðiþ ti ril me si bi le tek lif e di le me yen ilk 3 mad de sin den þi kâ yet le ri ol ma dý ðýn, a ma de mok ra tik a çý dan ba ký lýr sa bun la rýn tar tý þý la bi le ce ði ni söy le di. Bur sa da ya yýn ya pan AS TV de ki bir prog ra mýn ko nu ðu o lan A rýnç, ye ni si vil A na ya sa i le so ru ü ze ri ne Tür ki ye nin ye ni A na ya sa ya þid det le ih ti ya cý ol du ðu nu kay det ti. Si vil bir A na ya sa yý par la men to nun yap ma sý ge rek ti ði ni be lir ten A rýnç, Dar be bek len ti si ol ma dý ðý na gö re, u ma rým her kes i çin böy le dir. Ye ni a na ya sa bir ay da, i ki ay da, üç ay da bit me si di ye bir li mi ti miz yok. Bir yýl da o lur i ki yýl da o lur. Ye ni A na ya sa yý ger çek leþ ti re ce ðiz. Bi zim Zeybek, Yunanlýlar tarafýndan iþgal edildiðini söylediði Bulamaç Adasýnýn Büyük Ada büyüklüðünde, Eþek Adasý'nýn ise Bulamaç Adasý'nýn üç katý büyüklüðünde olduðunu vurguladý. Adalarýmýz Yunan iþ galinde DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, E ge açýklarýndaki Türk adalarýnýn Yu nan lý lar ta ra fýn dan iþ gal e dil di ði ni ö ne sür dü. Zey bek, ya zý lý a çýk la ma sýn da, Tür ki ye ye a it E ge De ni zi nde ki Bu la maç ve E þek a da la rý na Yu nan Bay ra ðý çe kil di ði ni, ki li se ve as ke rî te sis ya pýl dý ðý ný sa vun du. Bu gün Tür ki ye nin 19 Ma yýs 1919 þart la rýn da ol du ðu nu id di a e den Zey bek, E ge sa hil le ri miz de top rak la rý mýz Yu nan lý lar ta ra fýn dan iþ gal e di li yor i fa de le ri ni kul lan dý. Di dim a çýk la rýn da ki Bu la maç a da sý nýn Bü yük A da bü yük lü ðün de, E þek A da sý nýn i se Bu la maç A da sý nýn üç ka tý bü yük lü ðün de ol du ðu nu vur gu la yan Zey bek, þun la rý kay det ti: Bu a da lar bi zim a da mýz. Di dim e 6-8 mil u zak lýk ta, ya ni bi zim ka na a ti miz bu dur. CHP, MHP ne di yor bil mi yo rum. Ül ke nin ye ni a na ya sa ya ih ti ya cý yok tur di ye bi lir ler de di. A rýnç, da ha ký sa, öz, i de o lo ji si ol ma yan, bi rey, in san o dak lý bir A na ya sa he def le dik le ri ni, sa de ce te mel hak la rý ve bi re yin dev le te kar þý güç len me si ni ön gö ren bir a na ya sa ya pa cak la rý ný bil dir di. Mil le te kor ku ve ril di ði ni vur gu la yan A rýnç, ö zel lik le te mel ko nu lar da, de ðiþ mez 3 mad de siy le il gi li ba zý po le mik ler var den me si ü ze ri ne þun la rý kay det ti: A na ya sa mý zýn ilk 3 mad de si, dör dün cü mad de siy le bað lan tý lý o la rak ba zý ko nu la rýn tek lif da hi e di le me ye ce ði, bý ra kýn de ðiþ tir me yi hük me bað lan mýþ. Bun lar ne dir? De mok ra tik, la ik, sos yal, hu kuk dev le ti ol ma sýn dan ka ra su la rý mýz i çe ri sin de ki a da la rý mýz e ka dar da Yu nan lý lar bu a da lar bi zim dir di ye rek her han gi bir id di a da ve in san yer leþ tir me gi ri þi min de bu lun ma dý lar. A da la rýn iþ ga li ni fark et mek le yü küm lü o lan in san lar var. Sa hil gü ven li ði miz, ký yý em ni ye ti miz, as ke rî bir lik le ri miz, o böl ge de gö rev ya pan va li le ri miz, kay ma kam la rý mýz, mut la ka bu nu fark et ti ler. Bu nun fark e dil me me si müm kün de ðil. Zey bek, a çýk la ma sýn da, A da la rý mýz iþ gal al týn da, a ma sý fýr so run di ye bir ma sal or ta ya a týl dý. Siz kom þu la rý mý za, sý fýr so run der se niz, kol la rý ný zý a çýp ge lin, ne is ti yor sa nýz a lýn an la mý na ge lir. Bu da ne ti ce si ni ver di ve Yu nan lý lar bi zim i ki a da mý zý al mýþ du rum da lar gö rü þü nü sa vun du. An ka ra / a a tu tu nuz, Ýs tik lâl Mar þý, bay ra ðý mýz ve baþ ken tin An ka ra o lu þu gi bi. Bi zim bun lar dan þi kâ ye ti miz yok, a ma de mok ra tik a çý dan ba kar sak bun lar tar tý þý la bi lir. Ben A man kim se bir þey söy le me sin ya na rýz de mem, ko nu þa lým kar de þim. Ka na a ti mi söy le rim, a ma o nu tar tý þan in san la ra da say gý du ya rým. Bun lar dan þi kâ ye ti miz yok. Bun la rý tar týþ ma ko nu su da yap mak is te me yiz. Ye ni bir A na ya sa da böy le si ne güç lü bir þe kil de A na ya sa ya ko nul muþ hük mün her kes ta ra fýn dan ka bul e dil me si ha lin de tar tý þýl ma sý müm kün. Yok sa ba zý la rý çok þid det le i ti raz e de cek ler se, biz A na ya sa nýn bü tü nü nü dü þü nür ken sa de ce 3 mad de sin de tar týþ ma yý, bo ðul ma yý ak lý mý za ge tir mek is te mi yo ruz. Bursa / a a KURTULMUÞ: ÖZGÜRLÜK TALEBÝ ERTELENEMEZ HAS Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, Sa - yýn Baþ ba kan, ba þör tü lü a day yok sa, oy da yok di - yen plat form ü ye le ri ne, Siz pro vo ka tör lük ya pý yor - su nuz di yor. Ar dýn dan da ba þör tü sü me se le si ni 4 se ne son ra çö ze ce ðiz di yor. Er te len miþ öz gür lük ta le bi ka dar bü yük bir zu lüm o la maz de di. Kur tul - muþ, par ti si nin Ýs tan bul Ýl Baþ kan lý ðýn ca Bos tan cý Gös te ri Mer ke zi nde dü zen le nen prog ram da yap tý - ðý ko nuþ ma da, öz gür lük hak kýn da bir þey ler söy le - mek is te di ði ni be lir te rek, þunlarý söyledi: Sa yýn Baþ ba kan, ba þör tü lü a day yok sa, oy da yok di yen plat form ü ye le ri ne, Siz pro vo ka tör lük ya pý yor su - nuz di yor. Ar dýn dan da Ba þör tü sü me se le si ni 4 se ne son ra çö ze ce ðiz di yor. San ki kol tuk lar ba ba - la rý nýn ma lý. Ký ya me te ka dar o ra da kral se çi le cek le - ri ni zan ne di yor lar. Er te len miþ öz gür lük ta le bi ka dar bü yük bir zu lüm o la maz. Ýs tan bul / a a mka ni as ya.com.tr Si ya se tin di ðer yü zü Se çim mey dan la rýn da li der ler bir bir le ri ni a cý ma sýz ca e leþ ti rir ken, çir kin ya kýþ týr ma lar ya pý lý yor. A i le ve na mus ü ze rin den ya pý lan si ya set tar zý mil le tin tep ki si ni çe ker ken bu üs lûp suz tar týþ ma la rý za man za man e leþ ti ri yo ruz. An cak bu gün bu üs lûp suz tar týþ ma lar ye ri ne si ya set çi le rin yap týk la rý gaf lar ü ze rin den bir neb ze ol sun si ya se tin çir kin yü zü nü bý ra kýp se vim li yü zü nü gös ter mek is ti yo ruz. «««Ön ce lik le bir ka set skan da lý son ra sýn da ge nel baþ kan lýk kol tu ðu na o tu ran Ke mal Ký lýç da roð lu i le baþ la ya lým. Ge nel Baþ kan lý ða gel di ði gün den be ri yap tý ðý gaf lar ve ge ri a dým lar la is mi çark çý ya çý kan Ký lýç da roð lu, u zun sü re SSK da Ge nel Mü dür lük yap tý. Son ra sýn da i se si ya se te a týl dý. Par ti si nin grup baþ kan ve kil li ði sý ra sýn da yýl dý zý par la dý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan lý ðý na a day ol ma sý i le si ya se tin ö nem li bir fi gü rü ha li ne gel di. Son gün ler de bir çok ga fa im za a tan Ký lýç da roð lu nun bir ga fý ný bu ra ya not e de lim. He sap uz ma ný ol mak la ö vü nen Ký lýç da roð lu, Tay yip Er do ðan ý e leþ ti rir ken öy le bir ga fa im za at tý ki, a de ta o na he sap uz ma ný un va ný ve ren le rin yü zü nü ký zart tý. A na o ku lun da o ku yan, he sap ma ki ne si ni kul la nan bir ço cu ðun bi le ya pa bi le ce ði he sap la rý Er do ðan ýn ya pa ma dý ðý ný söy ler ken ken di öy le bir he sap yap tý ki þaþ týk kal dýk. Ge len yük ne ka dar? 7 mil yar. 4 mil yar da za ten har ca ný yor. 7 mil yar da i lâ ve et ti ði niz de yak la þýk 12 mil yar li ra Þim di bu ra ya ken di söy le di ði þu cüm le yi i lâ ve e de lim: Ma te ma tik bi li min te me li dir. Ma te ma ti ði bil me yen bir in san ül ke yi yö ne te mez «««Top lan tý lar da ve mi ting mey dan la rýn da kar þý sý na yerleþtirilen promp ter de ni len i ki ek ra na ba ka rak ko nu þan Er do ðan ýn za man za man bu âletin a rý za lan ma sý i le zor an lar ya þa dý ðý da o lu yor. Bun lar dan bi ri si An tal ya da ya þan dý. Bir ko nu yu an la týr ken ra kam la rý sý ra la yan Er do ðan, promp te rin a rý za lan ma sý i le 1-2 da ki ka ses siz kal dýk tan son ra kür sü de ge zin me ye baþ la dý ve çak týr ma dan di ðer promp te re bak tý. A ma na fi le on da da gö rün tü yok tu. Al lah tan bir kaç da ki ka son ra a rý za dü zel di de o da ko nuþ ma sý ný o ra dan yap ma ya, par don o ku ma ya de vam et ti. Er do ðan geç ti ði miz haf ta lar da da bir yý lý 367 gü ne çý kar ta rak bir il ke de im za at mýþ tý! Er do ðan ýn Ki lis te hal ka hi tap e der ken bir yý lý 367 gün o la rak ni te le me si es pri ko nu su ol du. Er do ðan bu nu söy ler ken 367 kri zi ni mi ha týr la dý, an la ya ma dýk. Bir yýl bi ze il ko kul da 365 gün 6 sa at di ye öð re til miþ ti. An cak bir bir le riy le va at ya rý þý na gi ren si ya set çi ler bir yý lý 367 gü ne de çý ka ra bi lir ler miþ. Bu nu da gör müþ ol duk. Zon gul dak ta da ay rý bir ga fa im za at tý Er do ðan. Hü kü me ti nin 8 yýl da ger çek leþ tir di ði ya tý rým la rý a çýk lar ken, sý ra Zon gul dak Ka ra el mas Ü ni ver si te si ne ge lin ce il ginç bir gaf yap tý. Ko nuþ ma sýn da mi ting a la nýn da ki seç men le ri ne Zon gul dak Ka ra el mas Ü ni ver si te si ni kim kur du? di ye sor du ve ar dýn dan so ru nun ce va bý ný ken di ver di: 2007 de biz kur duk. Zon gul dak ta ü ni ver si te var mýy dý? de di. Mi ting mey da nýn da ki ka la ba lýk da, söz le rin muhtevasýný dü þün me den bu ga fa or tak ol muþ tu. An cak or ta da bü yük bir yan lýþ lýk var dý, zi ra Ka ra el mas Ü ni ver si te si 1992 yý lýn da ku rul muþ tu... «««Yap tý ðý ma te ma tik he sap la rý i le ma te ma tik çi le ri bi le hay re te dü þü ren Dev let Bah çe li nin i se in ter net te ve te le viz yon lar da en çok iz le nen ve klip ha li ne ge len püs ke vit sö zü, son gün ler de par ti siy le il gi li ya þa nan ka set skan dal la rý i le bu na lan Bah çe li yi bi raz ol sun ra hat lat mý þa ben zi yor. Zi ra, ko mik vi de o lar a ra sýn da gös te ri len bu vi de o ya sa hip çý ka rak da bu nu is pat la mýþ ol du. Te le viz yon la rýn can lý ya yýn la rýn da püs ke vit in na sýl ya pýl dý ðý ný gös te ri yor, hak kýn da ya pý lan es pri le re gü lü yor. Gün de me gel me nin i yi si kö tü sü ol maz sö zü nü de böy le ce is pat la mýþ o lu yor. Bu ko mik gaf la ra ek le ne cek çok þey var. A ma bu ka dar lýk ye ter sa ný yo ruz. «««Si ya set te ya þa nan bu ko mik o lay lar ve dav ra nýþ lar si ya se tin se vim li yü zü nü gös te ri yor. Son gün ler de ek ran lar da kar þý lýk lý bir bi ri le ri ne söy le me dik le ri ni bý rak ma yan si ya set çi le rin bu ta raf la rý ný da ya zýp seç me ni bir neb ze ol sun bu ku tup laþ tý rý cý or tam dan u zak laþ týr ma ya gay ret et tik. U ma rým bir fay da sý ol muþ tur.

6 6 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ YURT HABER Y YHT, 220 km yi gör dü AN KA RA -KON YA YÜK SEK HIZ LI TREN HAT TIN DA KÝ TEST SÜ RÜÞ LE RÝN DE 220 KÝ LO MET - RE HI ZA U LA ÞIL DI. HATLARIN TAMAMLANMASINDAN SONRA BU HIZ 250 YE ÇIKACAK. Gülten Özbakýr, 1976 yýlýndaki Van depreminde çiçek satarak elde ettiði 3 bin 500 lirayý yardým için Kýzýlay a baðýþlamýþ. Kýzýlay Özbakýr a 35 yýl sonra madalya verdi. FO TOÐ RAF: A A Depremde baðýþ yaptý, 35 yýl sonra madalya aldý VAN DA 1976 yý lýn da mey da na ge len dep rem den son ra ih ti yaç sa hip le ri ne yar dým cý o la bil mek i çin yap tý ðý çi çek - le ri sa ta rak el de et ti ði 3 bin 500 li ra yý ba ðýþ la yan Gül ten Öz ba kýr a Ký zý lay, 35 yýl son ra Al týn Ma dal ya ver di. Van dep re mi son ra sýn da yap tý ðý ba - ðýþ la Ký zý lay ýn al týn ma dal ya lý ba ðýþ çý - la rý a ra sý na gi ren 76 ya þýn da ki Gül ten Öz ba kýr, dep rem den ön ce 5-6 yýl Van da kal dý ðý ný ve o ra da ya þa yan hal kýn ne ka dar fa kir, na sýl yar dý ma muh taç ol du ðu nu bil di ði ni, dep rem o lun ca da yar dým et me yi çok is te di ði - AL TIN MA DAL YA LIK BA ÐIÞ ni ve çi çek yap ma ko nu sun da ki be ce - ri si ni Van da ki dep rem ze de le re yar - dým i çin kul lan ma ya ka rar ver di ði ni be lirt ti. E lin de yap tý ðý çi çek le rin o dö - nem ler de çok kýy met li ol du ðu nu ve her ke sin bu çi çek ler den al mak is te di - ði ni i fa de e den Öz ba kýr, Ben e vim de 2 ay uð ra þa rak bu çi çek le ri yap tým. Kom þu mu zun a ra ba sý na koy dum ve Si vas Cad de si nde ka pý ka pý do la þýp sat tým. El de et ti ðim 3 bin 500 li ra ge - li ri de Van dep re min de mað dur o lan hal ký mý zýn ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý i çin Ký zý lay a ba ðýþ la dým de di. Ký zý lay ýn, ba ðýþ ta bu lu nan la rý al týn, gü müþ ve bronz ma dal ya i le tal tif et me si nin o dö - nem ler de gün de me gel di ði ni, an cak ken di si nin bu ma dal ya la rý hiç dü þün me di ði ni söy - le yen Öz ba kýr, þöy le de vam et ti: O za man ki Ký zý lay Kay se ri Þu be Baþ ka ný, be nim yap - tý ðým ba ðý þý An ka ra ya bil di re ce ði ni ve ba na An ka ra dan ma dal ya gön de re cek le ri ni söy le di. A ma ben bu nun ü ze rin de hiç dur ma dým. Çün kü ben yar dý ma muh taç in san la - ra hiç bir kar þý lýk bek le me den yar dým et mek is te dim. Ak lým dan hiç kar þý lýk bek le mek geç me di. An cak yar dým la rým kar þý lý ðýn da Ký zý lay dan ba na ve ri len mak buz lar, za man i - çe ri sin de yýp ran dý, bel ki bir sü re son ra ta ma men yok o la cak. Ço cuk la rý ma, to run la rý ma ka lý cý bir þey bý rak mak is ter ken, Ký zý lay ýn geç mi þe dö nük, ba ðýþ ta bu lu nan ki þi le ri ba ðýþ mik tar la rý na gö re al týn, gü müþ ve bronz ma dal ya i le tal tif et ti ði ni de öð re nin ce, e lim - de ki ba ðýþ mak buz la rý mý Ký zý lay Kay se ri Þu be si va sý ta sýy la An ka ra da ki Ký zý lay Ge nel Mer ke zi ne u laþ týr dým. Ký zý lay Ge nel Baþ ka ný Te kin Kü çü ka li, be ni gör mek is te miþ ve ge rek li tal ti fin ya pýl ma sý i çin e mir ver miþ. Kü çü ka li bey, geç ti ði miz Ni san a yýn da Kay - se ri ye gel di ðin de de ba na al týn ma dal ya mý tak dim et ti ler. Kay se ri / a a TCDD Ge nel Mü dü rü Sü ley man Ka ra man, An ka ra-kon ya Yük sek Hýz lý Tren (YHT) hat týn da ki test sü rüþ le rin de 220 ki lo - met re hý za u la þýl dý ðý ný be lir te rek, 25 Ma yýs ta her þe yiy le bi tir mek is ti yo ruz. Baþ ba ka ný mý zý 3 Ha zi ran da ki Kon ya mi tin gi ne tren le ge ti re bil mek i çin ça lýþ ma - la rý mý zý hýz lan dý rý yo ruz de di. Ka ra man, An ka ra-kon ya a ra sýn da ki Yük sek Hýz lý Tren hat týn da de vam e den test sü rüþ le ri ne ka týl dý. De ne me se fer le ri ni ya pan Pi ri Re is i sim li tren de so ru la rý ný ce - vap la yan Ka ra man, An ka ra-kon ya a ra sýn - da dö þe nen hat týn 300 ki lo met re hýz la gi di - le bi le cek alt ya pý ya sa hip ol du ðu nu, bu hý zý ya pa bi len set le rin a lý mý nýn plan lan dý ðý ný söy le di. Yük sek Hýz lý Tren le rin hat týn u la - þý ma a çýl ma sýn dan son ra mak si mum 250 ki lo met re hýz ya pa cak la rý ný kay de den Ka - ra man, Þu an ki de ne me se fer le rin de mak - si mum 220 ki lo met re hýz ya pa bi li yo ruz. De ne me ler de vam e di yor, üst hýz la ra çý ka - ca ðýz. Böy le ce 275 ki lo met re ye ka dar de - ne me ya pa ca ðýz. YHT ser ti fi ka sý a lýn dýk tan son ra An ka ra-kon ya a ra sýn da iþ let me hý zý - mýz 250 ki lo met re o la cak de di. De ne me se fer le ri ni Ý tal yan ve Türk or tak lý fir ma nýn yap tý ðý na dik ka ti çe ken Ka ra man, þun la rý kay det ti: Þu an da de ne me se fer le rin den el de e di - len ve ri le ri her kes ken di gö rev a la ný çer çe - ve sin de de ðer len di ri yor. Ek si ði miz gö rün - mü yor. Her gün de ne me ya pý lý yor. Þu a - na ka dar 20 bin ki lo met re yol ka te dil di hat ü ze rin de. An ka ra Es ki þe hir hat týn da 60 bin ki lo met re de ne me sü rü þü ya pýl - mýþ tý. Bu ra da bu ka dar yap ma ya bi li riz. Çün kü o za man de nen miþ tren le ri miz yok tu. Hem tren ler, hem de hat de ne ni - yor du. Bu ra da sa de ce yo lu de ni yo ruz. Ka mu o yun da kum tor ba la rý ko nu yor de ni yor o sa de ce tre ni de ne me se fer le - Konya nýn Ak þe hir il çe sin de, TIR ýn ti ca rî a raç ve mi ni büs le çar pýþ tý ðý ka za da 1 ki þi öl dü, 3 ü a ðýr 9 ki þi ya ra lan dý. FO TOÐ RAF: A A rin de kul la ný lýr. Þu an da 220 ki lo met re i le il gi li hiç bir sý kýn tý mýz yok. TÜR KÝ YE NÝN ÖR NEK A LI NA CAK BÝR PRO JE SÝ... An ka ra-kon ya hat tý nýn 1 mil yar li ra ya mal ol du ðu nu bil di ren Ka ra man Bu hat Türk mü te ah hit ve mü hen dis ler ta ra fýn - dan ya pýl dý. Bu nun i çin id di a e di yo ruz dün ya nýn en u cu za ve en hýz lý ya pý lan hat tý. 5 se ne gi bi ký sa sü re de bi ti ril di. Tür ki ye nin ör nek a lý na cak bir pro je si o la rak gö rü yo - rum. Her kes gö nül lü o la rak he ye can la ça lý - þý yor. Ül ke miz bu tek no lo ji yi yay gýn laþ tý ra - cak se vi ye ye gel di. Çev re ül ke le re bu ko nu - da des tek ol ma yý plan lý yo ruz de di. Yük sek hýz lý tren gi bi u la þým a raç la rýn da en ö nem li ko nu nun gü ven lik ol du ðu nu an la tan Ka ra man, gü ven li ðin ta ma men sað lan ma sýn dan son ra hat týn a çý lý þý nýn ya - pý la ca ðý ný be lirt ti. Kon ya hat týn da ge ce Ak þe hir de zin cir le me ka za: 1 ö lü, 9 yaralý KONYA NIN Ak þe hir il çe sin de, TIR ýn ti ca rî a raç ve mi ni - büs le çar pýþ tý ðý ka za da 1 ki þi öl dü, 3 ü a ðýr 9 ki þi ya ra lan - dý. E di ni len bil gi ye gö re, Mus ta fa A ki (35) yö ne ti min de ki 48 VS 389 plâ ka lý ti ca rî a raç, Af yon ka ra hi sar-kon ya ka ra - yo lu nun 108. ki lo met re sin de Ye þil köy kö yü ya kýn la rýn da Hü se yin Ça lýþ kan i da re sin de ki 63 B 5285 plâ ka lý TIR la çar pýþ tý. Çarp ma nýn þid de tiy le sav ru lan TIR, çar pýþ tý ðý a - ra cýn ar ka sýn da se yir ha lin de ki Ya þar Yýl dý rým (60) i da re - sin de ki 35 CES 28 plâ ka lý yol cu mi ni bü süy le çar pýþ tý. Ka - za da 48 VS 389 plâ ka lý a ra cýn sü rü cü sü A ki, o lay ye rin de vefat et ti. Ka za da mi ni büs te bu lu nan yol cu lar, Ýs ma il Ak - taþ (31), Bi lal Da nýþ, Ce lal Can (25), Meh met Bar tev (23), Ka dir Þa hin (33), Meh met Ay taþ (30), De niz Di lek (27), Ab dur rah man Er gin (27) ve Mu ham met Ca ným (28) ya - ra lan dý. Ya ra lý lar am bu lans lar la Ak þe hir Dev let Has ta ne - si ne kal dý rýl dý. A ðýr ya ra la nan 3 ki þi den bi ri o lan Bi lal Da - nýþ, ko lu nun kop ma sý so nu cu ilk mü da ha le si nin ar dýn - dan am bu lans he li kop ter le Kon ya Me ram Týp Fa kül te si Has ta ne si ne sevk e dil di. Mi ni büs sü rü cü sü Ya þar Yýl dý - rým, ka za ya 48 VS 389 plâ ka lý a ra cý kul la nan þo fö rün se - bep ol du ðu nu id di a e de rek Ka za ya ö nü müz de ki sey re - den a raç yol aç tý. Zan ne der sem u yu du ve TIR ýn al tý na gir di. O TIR ýn al tý na gi rin ce TIRýn ka sa sý da gel di bi ze çarp tý ve biz de ya na yat týk de di. Ak þe hir / a a gün düz ça lý þýl dý ðý ný be lir ten Ka ra man, 25 Ma yýs ta her þe yiy le bi tir mek is ti yo - ruz. Bi zim he de fi miz bu ay so nu gel - me den bu nu bi tir mek. A çý lýþ ta ri hi ve - re mi yo ruz, a ma Baþ ba ka ný mý zý 3 Ha zi - ran da ki Kon ya mi tin gi ne tren le ge ti re - bil mek i çin ça lýþ ma la rý mý zý hýz lan dý rý - yo ruz. Se çim ya sak la rý baþ la ya ca ðý i çin Baþ ba kan da yol cu o la rak gi de bi lir tren le di ye ko nuþ tu. Hat týn pro je si ne i liþ kin 8 bin paf ta ve 240 bin say fa ra por i le ser ti fi ka ü re til di. Hat týn ya pý mýn da 3,3 mil yon ton ba - last üç ta ba ka ha lin de se ril di, 240 bin ton tra vers ve 40 bin ton kab lo ka na lý ü re til di, dö þen di. 8 bin ka te ner di re ði di ki len hat ta, 5 bin ki lo met re sin yal kab lo la rý, se yir tel le ri ve fi ber op tik kab lo lar dö þen di. 21 tek nik bi na, 4 tra - fo is tas yo nu ve ku man da mer ke zi in þa e dil di. An ka ra / a a Sa bi ha Gök çen, Av ru pa nýn yýl dý zý ÝS TAN BUL Sa bi ha Gök çen U lus la ra ra sý Ha va li ma - ný, dün ya nýn ön de ge len ha va cý lýk ha ber ve a na liz si te si an na.a e ro ta ra fýn dan, ka pa si te si 10 mil yon ve ü ze rin de o lan ha va li man la rý a ra sýn da, 2010 yý - lýn da Av ru pa da yol cu tra fi ði ni en faz la ar tý ran ha - va li ma ný (Fas test Gro wing A ir port) se çil di. Sa bi ha Gök çen U lus la ra ra sý Ha va li ma ný Ya tý rým Ya pým ve Ýþ let me A.Þ den ya pý lan a çýk la ma da, ha va cý lýk ha ber ve a na liz si te si an na.a e ro nun, ka pa si te si 10 mil yon ve ü ze rin de o lan ha va li man la rý a ra sýn da yap tý ðý de ðer len dir me de, 2010 yý lýn da ki yol cu tra - fi ði ni bir ön ce ki yý la gö re yüz de 75 ar tý ran Sa bi ha Gök çen U lus la ra ra sý Ha va li ma ný ný, Av ru pa da yol - cu tra fi ði en faz la ar tan ha va li ma ný seç ti ði kay de - dil di. A çýk la ma da gö rüþ le ri ne yer ve ri len ÝSG Üst Yö ne ti ci si Gök han Buð day, 2009 yý lýn da da ay ný si te ta ra fýn dan yol cu sa yý sý 5-10 mil yon a ra sýn da de ði þen ha va li man la rý a ra sýn da Av ru pa da yol cu tra fi ði ni en faz la art tý ran ha va li ma ný se çil dik le ri ni ha týr la ta rak, üst üs te ay ný ö dü le la yýk gö rül me nin Sa bi ha Gök çen in ba þa rý sý ný tes cil len dir di ði ni i fa de et ti. Ýs tan bul / a a Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Yeni Asya Medya Grup Bünyesinde Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Alýnacaktýr. Tel: 0(212) Dahili: yeniasya Medya Grup E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomativ Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) nkýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) n DÝK MEN Ö VEÇ LER Ah met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n 100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL 0(212) SA TI LIK DA Ý RE n Bursa Orhangazi'de m 2 Zeytin Bahçesi TL n 400 TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA n Yalova'da Köy merkezine yakýn m 2 çiftlik yeri TL Yalova-Bursa asfaltýna cepheli her iþe uygun 3150m 2 sanayi yeri TL, n Orhangazi Sanayide kelepir m 2 arazi n Bilecik Gölpazarýnda 5000m TL n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) n KAY SE RÝ YE 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk (0532) (312) VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) n2003 model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) nacele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra sý ma ran goz lu 0(212) (0532) n SEMERKAND Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu 0(212) (216) (0532) IÞIK ÇEYÝZ PERDE BOL ÇEÞÝT UZUN VADE UYGUN FÝYAT GÜVENLÝ ALIÞ VERÝÞ'in ADRESÝ Dumlupýnar Cad. No: 36/A Cebeci / ANKARA Tel: 0(312)

7 Y DÜNYA 7 KA LI CI ÝÞ GAL SO NA ER ME LÝ DE RÝN de ði þim ler den ge çen bir böl ge nin, sa de ce bir i ki li der de ðil, mil yon lar ca in sa nýn ba rý þýn müm kün ol du ðu na i nan ma sý ge re ken bir po pü liz me sebep o la ca ðý ný an la tan O ba ma, U lus lar a ra sý top lum, hiç bir za man so nuç ü - ret me yen so nu gel mez bir sü reç ten ar týk býk mýþ du rum da. Ya hu di ve de mok ra tik dev let rü ya sý, ka lý cý iþ gal ol du - ðu sü re ce ha ya ta ge çi ri le mez di ye ko nuþ tu. O ba ma, þim di ha re ke te geç me nin Ýs ra il ve Fi lis tin li le re bað lý ol du - ðu nu, hiç bir ba rý þýn on la ra, ABD ve ya bir baþ ka sý ta ra fýn dan em po ze e di le me ye ce ði ni be lirt ti. OBAMA'DAN ÝSRAÝL E TARÝHÎ ÇAÐRI: 1967 sýnýrlarýna çekil ABD BAÞKANI, ÝSRAÝL'ÝN ÝÞGAL ETTÝÐÝ TOPRAKLARDA KALDIKÇA GERÇEK BARIÞIN OLMAYACAÐINI SÖYLEDÝ. Obama, 1967 sýnýrlarýnýn hem Ýsrail hem de Filistin için güvenli olacaðýný kaydetti. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la ger çek ba rý þý ge tir me ye ce ði ni söy le di. Ba rack O ba ma, Ýs ra il i 1967 ön ce si sý nýr la rý na çe kil me ye ça ðýr dý. Ýs ra il, Al tý Gün sa vaþ la rýn da Do ðu Ku düs, Ba tý Þe ri a ve Gaz ze yi iþ gal et miþ ti. ABD li de ri, Ha mas ýn El Fe tih le an laþ ma sý nýn Ýs ra il i çin te mel ve meþ ru gü ven lik en di þe le ri or ta ya çý kar dý ðý ný da söy le di. O ba ma, Ha mas ýn, Ýs ra il in var lýk hak ký ný ta ný ma dý ðý ný ha týr lat tý. ABD nin, mü za ke rele rin, Fi lis tin in Ýs ra il, Ür dün ve Mý sýr la, Ýs ra il in de Fi lis tin le ka lý cý sý nýr la ra sa hip ol du ðu i ki dev let le so nuç lan ma sý ge rek ti ði ne i nan dý ðý ný kay de den O ba ma, Ýs ra il ve Fi lis tin sý nýr la rý nýn, kar þý lýk lý mu ta ba ka ta va rý lan ta kas lar la 1967 sý nýr la rý ný te mel al ma sý ge rek ti ði ni, böy le ce i ki dev let i çin de gü ven li ve ta nýn mýþ sý nýr la rýn o luþ tu ru la bi le ce ði ni bil dir di. Fi lis tin hal ký nýn ken di ken di le ri ni yö net me ve e ge men, kom þu bir dev let te, tam po tan si yel le ri ne e riþ me hak ký na sa hip ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den O ba ma, her ül ke nin ken di ni sa vun ma hak ký na sa hip ol du ðu nu ve Ýs ra il in de her han gi bir teh di de kar þý ken di si ni sa vu na bil me si ge rek ti ði ni söy le di. O ba ma, þart la rýn te rö riz min ye ni den can lan ma sý ve si lâh la rýn sýz dý rýl ma sý nýn ön len me si ve et ki li bir sý nýr gü ven li ði nin sað lan ma sý na ye te cek ka dar sað lam ol ma sý nýn ö nem ta þý dý ðý ný be lirt ti. Fi lis tin li le rin, ken di dev let le ri nin sý nýr la rý nýn ne ol du ðu nu, Ýs ra il li le rin de te mel gü ven lik kay gý la rý nýn kar þý lan dý ðý ný bil me si ge rek ti ði ni i fa de e den O ba ma, top rak ve gü ven lik ko nu la rýn da i ler le me sað la ma nýn Ku düs ün ge le ce ði ve Fi lis tin li mül te ci le rin ge le ce ði gi bi i ki zor lu ko nu nun da a dil ve e þit, hem Ýs ra il li le rin hem de Fi lis tin li le rin hak la rý ve ar zu la rý na say gý gös te ren bir þe kil de çö zül me si i çin ze min ya ra ta ca ðý ný kay det ti. Was hing ton / a a GE LE CE ÐE BA KIL MA LI O BA MA, ko nuþ ma sýn - da El Fe tih i le Ha mas a - ra sýn da ki uz laþ ma ya da de ði ne rek, bu nun Ýs ra il i çin de rin ve meþ ru so ru lar u - yan dýr dý ðý ný söy le di. Si zin var ol ma hak ký ný zý ta ný ma da is tek siz ol du ðu nu gös te ren bir ta raf la na sýl mü za ke re e de cek - si niz? di yen O ba ma, ö nü müz de - ki haf ta lar ve ay lar da Fi lis tin li li der - le rin bu so ru ya gü ve ni lir bir ce vap ver me si ge rek ti ði ni bil dir di. O ba ma, ABD, Or ta do ðu Dört lü sü ve A rap ül - ke le ri nin þu an ki çýk ma zý a þa bil mek i - çin her tür lü ça ba yý gös ter me le ri ge - rek ti ði ni vur gu la dý. Bu nun ne ka dar zor ol du ðu nun far kýn da ol du ðu nu di le ge ti - ren O ba ma, þüp he ler ve düþ man lýk, ne - sil ler bo yun ca de vam et ti, A ma Ýs ra il li ve Fi lis tin li le rin ço ðun lu ðu nun, geç mi þe ta ký - lýp kal mak tan zi ya de ge le ce ðe ba ka cak la - rý na ik na ol muþ du rum da yýz de di. ÝS RAÝL, Baþ ba kan Bin ya min Ne tan ya hu nun Be yaz Sa ray zi ya re ti nin he men sa at ler ön ce sin de, Do ðu Ku düs ün Ya hu di ma hal le le rin den Pis gat Ze ev de, 625 ko nut luk in þa at pro je si ni o nay la dý. Ýs ra il Rad yo su nun ha be ri ne gö re, o nay ka ra rý, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý bün ye sin de ki Böl ge Plan la ma Ko mis yo nu - NETANYAHU DAN CEVAP: Çekilme söz konusu deðil ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn Or ta do ðu Po li ti ka sý ko nu sun da ki ö nem li ko nuþ ma sýy la il gi li gö rü þü nü a çýk la yan Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, ül ke si nin Fi lis tin li ler le bir ba rýþ an laþ ma sý çer çe ve sin de 1967 de ki sý nýr la rý na ge ri çe kil me si nin söz ko nu su ol ma ya ca ðý ný vur gu la dý. Ýs ra il Baþ ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re Ne tan ya hu, O ba ma nýn ba rýþ sü re ci ne o lan bað lý lý ðý ný tak dir et mek le bir lik te 2004 te Ýs ra il e ve ri len ta ah hüt le re bað lý lý ðý ný di le ge tir me si ni de bek le di ði ni i fa da et ti. Es ki Cum hur baþ ka ný Ge or ge W. Bin ya min Ne tan ya hu LÝKUD MÝLLETVEKÝLÝ DANÝ DANON: Bu, Yaser Arafat ýn plâný ÝS RAÝL DE sað ka nat par ti le ri nin ü ye le ri, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn ö zel lik le top rak ta ka sý na ve 1967 sý nýr la rý na da ya lý bir Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sý ný is te yen ko nuþ ma sý na tep ki gös te rir ken, Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu ya da O ba ma nýn pla ný ný ka bul et me me si çað rý sýn da bu lun du lar. Li kud mil let ve kil le rin den Da ni Da non, Ba rack Hü se yin O ba ma nýn, Ya ser nun top lan tý sýn da a lýn dý. Je ru sa lem Post ga ze te si, Ko mis yo nun o nay ka ra rýn dan ön ce Baþ ba kan lý ðýn, Do ðu Ku düs te Ye þil Hat top lam bin 608 bi rim lik ko nut la rýn du ru mu nun de ðer len di ri le ce ði Ko mis yon top lan tý sý na i zin ver di ði ni du yur muþ tu. Ýs ra il Rad yo su, Baþ ba kan lý ðýn ko nuy la il gi li bir yo rum da bu lun ma yý red det ti ði ni Bush ta ra fýn dan ve ri len ta ah hüt ler de Ýs ra il in 1967 sý nýr la rý na çe kil me si nin is ten me ye ce ði ve Ba tý Þe ri a da ki bü yük yer le þim blok la rý nýn Ýs ra il in e lin de ka la ca ðý be lir ti li yor du. A çýk la ma ya gö re Ne tan ya hu, Ýs ra il, ba rý þýn ka lý cý o la bil me si i çin Fi lis tin dev le ti nin ku ru lu þu nun Ýs ra il in ya þa ma þan sý nýn or ta dan kalk ma sý pa ha sý na ger çek leþ ti ri le me ye ce ði gö rü þün de dir de ðer len dir me sin de bu lun du ve sa de ce ABD nin de ðil, Fi lis tin li ler in de Ýs ra il i Ya hu di hal ký nýn u lus-dev le ti o la rak ka bul et me le ri ge rek ti ði ni vur gu la dý. Tel Aviv / a a A ra fat ýn Ýs ra il in yý ký mý i çin ha zýr la dý ðý pla ný be nim se di ði ni ö ne sü re rek, O ba ma nýn þim di de Ne tan ya hu yu zor la ma ya ça lýþ tý ðý ný sa vun du. Da non, O ba ma nýn ko nuþ ma sýn da ki ye ni un su run, kri zi çöz mek si zin Ýs ra il in 1967 sý nýr la rý na dön me çað rý sý ol du ðu nu i fa de et ti. Da non, tek bir se çe ne ði bu lun du ðu nu be lirt ti ði Ne tan ya hu ya O ba ma ya u nut git sin de di ye ses len di. Tel Aviv / a a ABD Baþkaný Barack Obama, Ortadoðu ile ilgili konuþma yaparken Ýsrail, Doðu Kudüs'te yeni bir inþaat projesini onayladý. Ýsrail, iþgale devam ediyor de du yur du. Ko mis yo nun o nay ka ra rý nýn, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn Or ta do ðu ve A rap ül ke le rin de ki son ge liþ me ler le il gi li ko nuþ ma sý ný sür dür dü ðü sý ra da gel me si de dik ka ti çek ti. Ko mis yon ay rý ca, Har Ho ma Ma hal le si nde de 983 bi rim lik ko nut in þa a týy la il gi li pla ný da gö rü þü yor. Tel Aviv / a a Suriye de Obama yankýlarý ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka ül ke le rin de ki ge liþ me le ri de ðer len dir di ði ko nuþ ma sý Su ri ye ba sý nýn da ge niþ yer al dý. O ba ma nýn Su ri ye de bir sü re dir de vam e den o lay la ra i liþ kin çað rý lar da da bu lun du ðu ko nuþ ma, Su ri ye ba sý nýn da, ABD nin Or ta do ðu ül ke le ri nin i çiþ le ri ne ka rýþ tý ðý nýn te yi di o la rak de ðer len di ril di. Res mî ha ber a jan sý SA NA, O ba ma nýn ko nuþ ma sý ný, ABD, böl ge de ki de ði þi mi ken di çý kar la rý na hiz met e de cek þe kil de bü tün gü cüy le des tek le ye cek baþ lý ðý i le du yu - ra rak, Ko nuþ ma nýn ABD nin böl ge ül ke le ri nin i çiþ le ri ne ka rýþ tý ðý nýn te yi di ol du ðu nu, bu ül ke ler den bi ri o lan Su ri ye ye yö ne lik yap tý rým ka rar la rý nýn ve bu ko nuþ ma nýn u lus lar a ra sý meþ rû uy gu la ma la ra ay ký rý ol du ðu nu sa vun du. Ba as ga ze te si, ha be ri ABD nin böl ge de ki ön ce li ði Ýs ra il in gü ven li ði ni ko ru mak baþ lý ðý i le ve rir ken, ABD nin 1967 sý nýr la rý e sas a lý na rak ku rul ma sý is te nen Fi lis tin dev le ti ko nu sun da Ýs ra il in ta lep le ri ni be nim se ye cek þe kil de ha re ket e de ce ði yo ru mu na yer ver di. Þam / a a Japon medyasý, Daiichi nükleer santralin müdürünün istifasýný beklenen bir geliþme olarak yorumladý. Fu ku þi ma mü dü rü is ti fa et ti JA PON YA DA KÝ dep rem den et ki le nen Fu ku þi ma Da i ic hi nük le er e ner ji san tra li nin mü dü rü Ma sa ta ka Shi mi zu gö re vin den is ti fa et ti ði ni du yur du. Tok yo E lek trik E ner ji Þir ke ti nin (TEP CO) Baþ ka ný Ma sa ta ka Shi mi zu, þir ke tin baþ þe hir Tok yo da ki mer ke zin de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, so rum lu lu ðu nu ka bul e de rek is ti fa et ti. Ja pon med ya sý Ma sa ta ka Shi mi zu nun is ti fa - sý ný o la ðan bir ge liþ me o la rak de ðer len dir di. Ja pon ya da 11 Mart ta mey da na ge len dep rem son ra sý o lu þan tsu na mi, Fu ku þi ma Da i ic hi nük le er e ner ji san tra lin de ki so ðut ma sis te mi ni kul la nýl maz ha le ge tir miþ ti. So ðut ma kay nak lý mey da na ge len çe kir dek e ri me si, Çer no bil nük le er fe lâ ke tin den bu ya na dün ya da ya þa nan en bü yük nük le er fe la ket þek lin de al gý lan mýþ tý. Tokyo / cihan Öz gür Fi lis tin i çin bin 500 u çurt ma n MA VÝ Mar ma ra sal dý rý la rý nýn ü ze rin den bir yýl geç ti. ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý sal dý rý la rýn yýl dö nü mün de 1 haf ta sü re cek an ma prog ram la rý ger çek leþ ti ri yor. Prog ram lar bu gün dü zen le ne cek u çurt ma fa a li ye ti i le baþ lý yor. Sa ray bur nu sa hi lin den bin 500 ö zel ya pým u çurt ma Fi lis tin in Öz gür lü ðü i çin ha va la na cak. Faaliyet, sa at 14:00 te, 1,5 met re bo yun da, Ma vi Mar ma ra ge mi si ve sal dý rý lar da vefat e den 9 Tür ki ye li ak ti vist i çin ö zel o la rak ta sar la nan u çurt ma la rýn ha va lan ma sý i le baþ la ya cak. Da ha son ra Fi lis tin bay ra ðý nýn renk le ri i le ta sar lan mýþ u çurt ma lar ha va lan dý rý la rak gör sel bir þö len o luþ tu ru la cak. Sa lih ten er ken se çim çað rý sý n YE MEN Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih, er ken dev let baþ kan lý ðý se çi mi çað rý sýn da bu lun du. Sa lih, baþ þe hir Sa na da dü zen le nen hü kü met yan lý sý gös te ri de yap tý ðý ko nuþ ma da, Kan dö kül me si ni ön le mek i çin er ken ge nel se çim çað rý sý ya pý yo ruz de di. Ye men de A li Ab dul lah Sa lih ve mu ha le fe tin, Kör fez Ýþ bir li ði Kon se yi KÝK in ha zýr la dý ðý ik ti dar de ði þi miy le il gi li pla ný im za la ma ko nu sun da an laþ ma ya var dýk la rý bil di ril miþ, an cak da ha son ra pla nýn im za lan ma dý ðý be lir til miþ ti. Sana / aa Gü ney Af ri ka da i ki tren çar pýþ tý n GÜ NEY Af ri ka da mey da na ge len tren ka za sýn da 850 den faz la ki þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Met ro ra il þir ke tin den ya pý lan a çýk la ma da, So ve to þeh rin de bir yol cu tre ni nin is tas yon da du ran bir tre ne çarp ma sý so nu cu mey da na ge len ka za da 2 si a ðýr 857 ki þi nin ya ra lan dý ðý be lir til di. Tren ka za sýy la il gi li o la rak so ruþ tur ma baþ la týl dý ðý da i fa de e dil di. Johannesburg / aa ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, Mavi Marmara'nýn da içinde bulunacaðý filonun Haziran sonunda yola çýkacaðýný söyledi. Filoda yer almak isteyenler arasýnda çok sayýda Yahudi de var. FOTOÐRAF: CÝHAN GAZZE YE YENÝ FÝLO HAZÝRAN DA GÝDÝYOR ÝN SAN Hak ve Hür ri yet le ri (ÝHH) Ýn sa ni Yar dým Vak fý, Ha zi ran a yý son la rýn da Gaz ze ye 2. Öz gür lük Fi lo su nu gön de ri yor. 15 ge mi lik yar dým fi lo sun da Ma vi Mar ma ra da yer a la cak. ÝHH Baþ ka ný Bü lent Yýl dý rým, bin 500 ak ti vis tin ka tý la ca ðý yar dým fi lo sun da yer al mak is te yen çok sa yý da Ya hu di nin de ken di le ri ne baþ vur du ðu nu söy le di. Gaz ze ye gi de cek o lan 2. Öz gür lük fi lo su Ha zi ran a yý nýn son haf ta sýn da yo la çý ka cak. Ya pý lan ha zýr lýk lar i le il gi li ÝHH Ge nel Mer ke zi nde bir ba sýn top lan tý sý dü zen le yen ge nel baþ kan Bü lent Yýl dý rým, Bu se fer sa de ce am bar go i çin de ðil dün ya da alt üst ol muþ hu ku kun ve a da le tin ye ni den te si si i çin gi di yo ruz de di. Yar dým fi lo sun da 15 ge mi nin yer a la ca ðý ný be lir ten Yýl dý rým, bu ge mi ler de dün ya nýn çe þit li ül ke le rin den ge len bin 500 ak ti vis tin de yer a la ca ðý ný söy le di. Ý kin ci fi lo nun bü yü tül - me me si u ya rý sýn da bu lu nan Yýl dý rým, Sa kýn 2. fi lo yu gö zü nüz de bü yüt me yin. Bu fi lo bu sü re cin çok kü çük bir par ça sý da ha bü yük ça lýþ ma la rý mýz var. Ýs ra il e a kýl lý ol ma sý ge rek ti ði ni ha týr la tý yo ruz. E ðer bi raz i zan sa hi bi i se niz bu fi lo nun yol ol ma sý na i zin ve rir si niz. Yap tý ðý nýz her þey si zin za ra rý ný za bu dan son ra. Sat ranç tah ta sý na ba kýn hiç bir ham le le hi ni ze de ðil. Za ra rý en az o la rak at lat ma ya ba kýn. Bu 2. fi lo ya do kun ma yýn bý ra kýn Gaz ze ye git sin. Tek rar mü da ha le e der se niz gün ler ce a çýk de niz den ka lýr gün dem o luþ tu ru ruz. So kak lar Ýs ra il a ley hi ne gös ter ci ler le do lar. Kim se Ýs ra il in ya nýn da yer a la maz. Vic dan sa hip le ri bi zim le be ra ber. E ðer siz bu ge mi le re do ku nur sa nýz öz gür lük a þýk la rý nýn sa yý sý ný art tý rýr sý nýz. En bü yük gü cü müz si vil, tek bir ça ký ta þý ma dan, dün ya yý ya ný mý za a la rak git mek tir di ye ko nuþ tu. Ýstanbul / cihan

8 8 21 MEDYA POLÝTÝK MAYIS 2011 CUMARTESÝ Y Nak ba o lay la rý ne den gö rül me di? FÝLÝSTÝNLÝLER 15 Ma yýs ý, yurt la rýn dan ko vul ma - la rý ný sem bol leþ ti ren Nak ba/fe la ket gü nü o la rak a - ný yor lar. Ya hu di Soy ký rý mý gi bi, Fi lis tin li le rin fe la - ket i nin de in san lýk ta ri hi nin ha fý za sý na ka zýl ma sý i - çin ça ba gös te ri yor lar. Bu yýl, Lüb nan Hiz bul lah ý, Fi lis tin li ler i çin 15 Ma yýs ta, Ýs ra il sý ný rý na yü rü yüþ çað rý sý yap tý. Su ri - ye, Lüb nan dan, Ýs ra il sý ný rý ný a þan gös te ri ci le re Ýs - ra il as ke ri a teþ aç tý, yüz ler ce in san ya ra lan dý, son o - la rak 17 ki þi nin öl dü ðü a çýk lan dý. Duy du nuz mu? Kim se den ses yok San mý yo rum. Ba tý dün ya sý bu o la yý ne re dey se ha ber yap ma dý. A ma da ha il gin ci, Or ta do ðu nun Pro me tus u El-Ce zi re ka na lý, þöy le bir geç ti. Da ha da il gin ci, ül ke miz de Fi lis tin da va sý nýn ön de gi den Or ta do ðu da yük se len öz gür lük a te þin den gö zü ka ma þan lar dan ses yok, Ýs ra il e sert çý kan Baþ ba - kan dan, ik ti dar par ti sin den, hiç bi rin den ses se da yok! ta kip çi le ri sus pus ol du. Mu ha fa za kâr ke si min ga - ze te le rin de tep ki yok, i kin ci Ma vi Mar ma ra se fe ri - ne ü ye kay det mek le meþ gul o lan lar dan ses yok, dev ri mi gö rüp te yem müm bo zan lar da ses yok, Or ta do ðu da yük se len öz gür lük a te þin den gö zü ka - ma þan lar dan ses yok, Ýs ra il e sert çý kan Baþ ba - kan dan, ik ti dar par ti sin den, hiç bi rin den ses se da yok! Çok il ginç de ðil mi? As lýn da, böl ge de ne ler o lup bit ti ði ni ya kýn dan iz - le yen ler ve sa de ce vic dan la rý nýn se siy le ta výr ta ký - nan lar a çý sýn dan þa þý la cak bir þey yok. Zi ra, bu kez Fi lis tin li ler a dý na çað rý Lüb nan Hiz bul lah ý ve Su ri - ye den gel di, ya ni Ý ran mer kez li it ti fak cep he - si nden gel di. Bu cep he, ö te den be ri Fi lis tin da va sý - nýn ha mi li ði ni ö ne çý ka rý yor, a ma son çað rý nýn, Ha - mas ýn el le rin den a lýn ma sý na kar þý ham le o la rak ya - pýl dý ðý or ta da. Yi ne de, böy le ce a sýl der din, Fi lis tin ko nu sun da da ya nýþ ma fa lan ol ma dý ðý da a çý ða çýk - mýþ ol du. Mý sýr bu çað rý ya u yup, ka týl ma ya ça lý þan - la rý þid det kul la na rak bas týr dý. Ür dün ve Ba tý Þe ri - Bayram ve baþbakan BÝRAZ Ýr lan da film le ri ni an dý rý yor. Boþ bir yol, yük sek bir du var, sý ra lan mýþ as ker ler ve bir i ki kü çük ço cuk. Þýr nak ta 19 Ma yýs Genç lik ve Spor Bay ra - mý nýn ger çek gö rün tü sü bu. Ço cuk la rý stad yu ma top la yýp, on la ra Ku zey Ko re mo de li ha re ket ler yap týr mak, bir bay ram ya rat ma ya yet mi yor. 19 Ma yýs la, A ta türk le, Vah det tin le, Kur tu luþ Sa va þý yla il gi li ya lan lar söy le mek de yet mi yor bay ra mý bay ram yap ma ya. Ýt ti hat çý lar la, 31 Mart la, Meþ ru ti yet le, Cum - hu ri yet le il gi li ya lan lar da yet mi yor. Kur tu luþ Sa va þý nýn baþ lan gý cýn dan dok san kü sur yýl son ra a da mýn bi ri bir re sim çe ki yor ve Kim kur tul du? di ye sor mak zo run da ka lý yor su - nuz. A ta türk ün, ya kýn ar ka daþ la rý nýn, Er me ni kat li - â mý na ka tý lan Ýt ti hat çý la rýn, Er me ni mal la rý na ko - nan eþ ra fýn, tek par ti yö ne ti ci le ri nin, dev let zen - gin le ri nin kur tul du ðu ke sin. Baþ ka? Din dar lar kur tul du mu? Kürt ler kur tul du mu? Köy lü ler kur tul du mu? Kur tul duk la rý ný san sa lar da hâ lâ resmî bir i ba det ha ne le ri ol ma yan A le vi - ler kur tul du mu? Ta ri hin en a ðýr kat li âm la rýn dan bi ri ne uð ra yan Der sim li ler kur tul du mu? Ýs viç re den a lý nan ka nun la me de ni hak la rý na ka vu þan a ma baþ la rý na ör tü yü na sýl ta ka cak la rý ný bi le be lir le me le ri ne i zin ve ril me yen ka dýn lar kur - tul du mu? Tü müy le be yin yý ka ma e sa sý na da ya nan tek tip bir e ði tim den ge çi ri len ço cuk lar kur tul du mu? Her dep rem de bi na la rý yer le bir o lan þe hir ler kur tul du mu? Hâ lâ Av ru pa stan dar dý na u la þa ma yan hu kuk kur tul du mu? Dört bir ya nýn dan su a lan, i çi dar be ci ler le, cun - ta cý lar la do lu o lan dev let kur tul du mu? Kur tu lan kim? Bu ül ke, bu halk, bu dev let, bu in san lar kur tul - duy sa, Þýr nak ta çe ki len bay ram res mi ne yin ne si? Kos ko ca Bi zans ve Os man lý Ým pa ra tor luk la rý - nýn mi ras çý sý ve yet miþ mil yon luk bü yük bir ül ke o la rak þim di ler de bi raz bi raz zen gin le þi yo ruz, a - ma a dam ba þý na mil li ge lir de hâ lâ ar ka lar da yýz. Hâ lâ in san la rý mýz dev let ve hu kuk kar þý sýn da a da ki Fi lis tin yö ne ti mi sin dir di. Ha mas da bu çað - rý ya al dýr ma dý. Her kes çý kar pe þin de Ba tý lý lar, Ýs lam dün ya sý ný bö lü yor, fit ne, mez hep kav ga sý çý kar ma ya ça lý þý yor di yen le re ba kar mý sý - nýz? Doð ru su, Ba tý lý la ra ha cet yok, Müs lü man dün ya za ten ken di iç ik ti dar sa vaþ la rý nýn iz le ri ni en za lim bi çim de sü rü yor, Ba tý lý la ra da ken di çý kar la rý doð rul tu sun da kat ký sun mak dü þü yor.(...) Or ta do - ðu da öz gür lük rüz gâ rý de ni len de ði þim, bu çer çe - ve de, Sün ni ül ke le rin Ý ran a kar þý saf la rý ný sýk laþ týr - ma sý þek lin de te za hür e di yor. A ma, bu o la yýn da mez hep i le il gi si yok. Ön ce Sov yet ler e, son ra Ý ran Ýs lam Dev ri mi ne kar þý, ö te den be ri Ba tý it ti fak sis - te mi i çin de yer a lan Sün ni ül ke ler ye ni den Ý ran mer kez li it ti fak sis te mi ne kar þý hi za la ný yor. Ba tý dün ya sý nýn, Or ta do ðu da o lan la rý bu den li se vinç le kar þý la ma sý nýn ne de ni buy du. Or ta do ðu da o lan lar kar þý sýn da ser gi le nen çif te stan dar dýn ne de ni de bu. Tu nus ta, Mý sýr da, Lib ya da o lan la ra ký ya met ko - pa ran lar, bu ne den le Bah reyn de o lan la rý gör me - me yi ter cih et ti. Çý kar lar ör tü þü yor Böl ge de, Ba tý çý kar la rý i le, ye ni ik ti dar la rýn a da yý Müs lü man Kar deþ ler ha re ke ti nin çý kar la rý ör tü þü - yor. Bu müt hiþ it ti fak, Ba tý i çin ar týk ta ham mül e di - le mez ha le ge len, Ý ran mer kez li güç den ge si ni de - ðiþ tir mek yö nün de ki ça ba la rý, mez hep kav ga sý for ma tý na sok ma ya ça lý þý yor. Mü ba rek re ji mi de, Ý - ran mer kez li ha re ket le rin di re niþ mü ca de le si de - dik le ri ni, Þi i li ði yay mak, böl ge yi Þi i leþ tir mek o la - rak lan se e der di, Ýh van ýn Mý sýr lý ün lü li de ri Kar da - vi de 2008 de bu hu su sun al tý ný çiz miþ ti. Þim di, Ýh - van ýn bu hi za da sey ret ti ði a þi kâr. Ký sa ca sý, me se le ne mez hep, ne de mok ra si ve öz gür lük, ne maz lum hak la rýn þah la ný þý me se le si, me se le güç, ik ti dar me se le si. Ve ya da ha doð ru su, sý ra dan in san la rýn bu te mel ler de ve bu is ti ka met - ler de ma ya la nan baþ kal dý rý la rý nýn ik ti dar he sap la rý - na ci ro e dil me si me se le si. Hak, hu kuk, vic dan a dý - na, maz lum dan ya na bu çir kin denk le me i ti raz e - den ler be ri gel sin. A ma, bu he sap la rý gör mez den ge len, da ha sý bu he sap lar i çin de hi za la nan, ken di le - ri ne dü þe cek sýrt lan pa yý na ha zýr la nan kim se, öz - gür lük ten, vic dan dan, zu lüm den, Müs lü man lýk tan bah set me sin, i ki yüz lü lük le ri mi de bu lan dý rý yor. Nu ray Mert, Mil li yet, 20 Ma yýs 2011 bir gü ven ce ye sa hip de ðil. On yýl sü re cek tu tuk la ma la rýn, sü re siz din le - me le rin ya sal ol du ðu bir ül ke de ya þý yo ruz. Hâ lâ in san lar ço cuk la rý ný is te dik le ri gi bi e ði te - mi yor, hâ lâ pa ra sý o lan ço cu ðu nu e ði tim i çin ge - liþ miþ bir ül ke ye gön der me ye ça ba lý yor. Hâ lâ ül - ke de iç sa vaþ sü rü yor. Hâ lâ dar be ci le rin a na ya sa - sýy la yö ne ti li yo ruz. Kur tu luþ Sa va þý, ül ke ye Ý kin ci Meþ ru ti yet ten da ha öz gür bir yö ne tim ge ti re me - di, tam ak si ne Meþ ru ti yet dö ne mi nin ha ya li ni bi - le ku ra ma ya ca ðý mýz bir o to ri ter lik ge tir di. O Þý rnak res mi de za ten o an la yý þýn bu gün kü res mi. Þim di hal kýn ger çek ten kur tul ma sý nýn za ma - ný. Bu ül ke nin bü tün in san la rý nýn öz gür ve e þit o - la ca ðý, ken di ni gü ven ce de his se de ce ði, ço cu ðu nu is te di ði dil de, is te di ði bi çim de e ði te ce ði, ka dýn la - rýn is te dik le ri gi bi gi yi ne ce ði, in san la rýn dü þün ce - le ri ni is te dik le ri gi bi a çýk la ya cak la rý bir dö ne me geç me nin za ma ný. Baþ ba kan Er do ðan, u zun za man dýr, böy le bir ül ke ya ra ta ca ðý nýn sö zü nü ve ri yor, bu sö zü ye ri - ne ge tir mek i çin bir a dým a tý yor son ra ge ri sin ge - ri ye çe ki li yor. A ma ar týk çe ki le cek yer kal ma dý. Kal kýp bu hal ka na sýl bir a na ya sa ya pý la ca ðý ný, na sýl e þit lik sað la na ca ðý ný, na sýl in san la rýn gü ven ce ye ka vu þa - ca ðý ný, e ði ti min, i ba de tin, gi yi min, ya þa ma bi çim - le ri nin na sýl öz gür o la ca ðý ný a çýk ça an lat ma lý. Yol lar, has ta ne ler, o kul lar, ba raj lar, ka nal lar bu ül ke yi kal kýn dý rýr a ma ge liþ tir me ye yet mez. Ge liþ mek, öz gür leþ mek le, dü þün ce nin ve ya ra - tý cý lý ðýn ö nü nü aç mak la müm kün. Baþ ba kan, en baþ ta Kürt ler ol mak ü ze re he pi - mi ze, na sýl bir ül ke de ya þa ya ca ðý mý zý an lat sýn, laf la rý do lan dýr ma sýn. Ya tý rým lar, yol lar, has ta ne ler, ba raj lar, o kul lar i çin min net ta rýz, a ma on lar bi zim kur tul ma mý - za yet mez, ge liþ me mi ze de yet mez, bi ze öz gür - lük la zým, bi ze e þit lik la zým, baþ ba kan bu nu sað - la ya cak ce sa re te, bu nu sað la ya cak is te ðe sa hip se ar týk ko nuþ sun. De kor dan bay ram lar la yü rü mez bu iþ. Bi ze, ne Þýr nak ta ne de baþ ka yer de öy le gö - rün tü le rin yer a la ca ðý ha ki ki bay ram lar la zým. Ahmet Altan, Taraf, 20 Mayýs 2011 Mil lî marþ, bay ram lar ve nor mal leþ me PAZARTESÝ sa ba hý Be þik taþ ta ki Bah çe þe hir Ü ni ver si te sin den i ki ders a ra sýn da Tak - sim de ki Ha ber Türk stüd yo la rý na bir prog - ram i çin gi di yo rum. Gi di yo rum di yo rum a ma as lýn da gi de mi - yo rum çün kü yol lar ka pa lý; El ma dað dan Tak sim ve Dol ma bah çe yö nü ne, el le rin de trom pet ler, da vul lar, tu haf ký ya fet li ço cuk lar, as ker yü rü yü þüy le gi di yor lar, geç mek müm - kün de ðil. 19 Ma yýs a üç gün kal mýþ, her hal de cad - de ler de tö ren pro va sý ya pý yor lar. Tö ren le rin, an lam lý gün le ri an mak, ü ze - rin de bir kez da ha dü þün mek, yo rum yap - mak, tar týþ mak i çin ge rek li ol du ðu dü þü - nü le bi lir a ma biz de ya pý lan lar hiç de bu doð rul tu da de ðil; tüm tö ren ler as ke ri bir ri tü el i çin de a de ta ta pýn ma a maç lý, tar týþ - ma de ðil, tam ak si ne tar týþ ma or ta mý ný yok et me ye yö ne lik bir at mos fer ya rat ma gö rün tü sü ve ri yor. Li se li ço cuk la rý as ker a dým la rýy la, el ler de trom pet ler, da vul lar la cad de ler de yü rüt me - nin an la mý ný söy le ye bi le cek ak lý ba þýn da bir ki þi var mý dýr a ca ba? 19 Ma yýs tö ren le ri de ay ný as ke ri gö rün tü - yü ve ri yor bu gün (ya zý mý 19 Ma yýs ta ya zý - yo rum). Cum hu ri yet Bay ra mý tö ren le rin de tank la - rýn, as ke ri a raç la rýn, ne i þi var? Tüm bun lar Tür ki ye nin hâ lâ nor mal leþ - me nin çok, a ma çok ge ri sin de ol du ðu nu gös te ri yor. Geç ti ði miz on beþ gün i çin de A na do - lu nun çe þit li kent le rin de, fark lý or tam lar da, ü ni ver si te ler de, kül tür mer kez le rin de kon fe - TUNUS MISIR ÝRAN CEZAYÝR SURÝYE Suç lu bi ziz (...)Meh met A li Bi rand ýn E vet, gen le ri miz de dar be - ci lik var dý! baþ lýk lý ya zý sý ný o ku yun ca key fim kaç dý. Ne den kaç dý, Meh met A li yan lýþ bir þey yaz dý ðý i çin mi? Ha yýr, tam ter si ne yaz dý ðý doð ru lar si nir uç la rý ma do - kun du ðu i çin! Biz ler be yin le ri yý kan mýþ, hat tâ ne ya lan söy le me li, ke se len miþ ne sil le riz. Bu gün yaþ la rý kýr kýn al týn da o lan la ra dâ ir ah kâm kes - mek is te mem a ma bun dan yu ka rý sý ke sin lik le ve e ði tim yo luy la þart lan dý rýl mýþ yüz bin ler, mil yon lar dýr. Ha yýr, bi ze doð ru yu söy le me di ler! A ma biz ler de doð ru nun ne ol du ðu nu pek sor ma dýk! Bi ze su bay la rý mý zýn ne ka dar mü kem mel e ði tim al dý - ðý ný an la ta rak he pi mi ze ma val o ku du lar. A ma 1968 de Tuz la Pi yâ de O ku lu na gi rip 24 ay a ra la rýn da ya þa yýn ca rans lar ver dim. Ko nu lar da a ðýr lýk lý o la rak e ði tim po li ti ka - la rý ya da si ya si ko nu lar i di. Bu ko nuþ ma la rýn ö nem li bir bö lü mü nün ba þýn da Ýs tik lal har bi þe hit le ri ne say gý du ru - þu ya pýl dý, ar ka sýn dan da Ýs tik lal Mar þý o - kun du. Ay nen Sü per Lig maç la rýn dan ön ce, ya ni i ki Tür ki ye ta ký mý nýn maç la rý baþ lar i ken Ýs - tik lal Mar þý o kun ma sý. Lüt fen bi raz a kýl lý o la lým, þart lan dýr ma la rý aþ ma ya ça lý þa lým; ben de ni zin, me se la e ði tim Li se li ço cuk la rý as ker a dým - la rýy la, el ler de trom pet ler, da vul lar la cad de ler de yü rüt me nin an la mý ný söy le - ye bi le cek ak lý ba þýn da bir ki þi var mý dýr a ca ba? po li ti ka la rý na i liþ kin bir sa lon ko nuþ ma sýn - dan ön ce Ýs tik lal Mar þý ne den o ku nur, ne - den o kut tu ru lur? Böy le saç ma ri tü el ler bay ra ðýn, Mil li Mar - þýn, þe hit le rin ger çek ten hak ket tik le ri say gýn ha tý ra ya hiz met et mek te mi dir? Bu an lam sýz ri tü el le ri kim, ne za man dan be ri zo run lu kýl mýþ týr? YEMEN LÝBYA ge nel e ði tim se vi ye le ri nin hiç de biz le re an la týl dý ðý gi bi ol ma dý ðý ný an la dým. Ýs tis nâ la rý ten zîh e de rim. Ge nel se - vi ye den bah se di yo rum. Si ze sa mî mî bir î ti raf da bu lu na yým: 13 Ey lül 1980 sa ba hý der Spi e gel den a ra yýp da bir ge ce ön ce ki dar be nin ne an la ma gel di ði ni sor duk la rýn - da ha mâ kat tâ ri hi ne al týn harf ler le geç me si ge re ke cek o lan þu par lak cüm ley le kar þý lýk ver miþ dim. TSK Türk Dev le ti ni in ti har dan kur tar dý! Ba kar mý sý nýz? Üs te lik bu ya yýn lan dý da! Bu gün dü þün dük çe di yo rum ki U lan (...), ku ra cak baþ ka cüm le mi bu la ma mýþ dýn? A ma Al lah bü yük dür! Ni te kim ce zâ mý bul dum ve ke fâ re ti mi ye di yýl Tür ki ye ye gi re me mek le ö de dim. Ba na me hel dir! Az bi le gi re me mi þim! De mek is te di ðim, biz, yâ ni be nim gi bi ler, bu gün TSK ve sâ ye tin den fi lan þi kâ yet e di yo ruz a ma 80 yýl dýr te pe - mi ze çý ka ran lar da yi ne ken di mi ziz. Yað mur At sýz, Star, 20 Ma yýs 2011 Ken ti, ye ri, ka tý lan la rý söy le me me ge rek yok a ma say gý du ru þu ve Ýs tik lal Mar þý son - ra sý her ke sin yü zün de bir býk kýn lýk, an lam - sýz lýk i fa de si gör düm. Ýs tik lal Mar þý nýn bu tür yön tem ler le is tis - ka le uð ra ma sý na ne den ol mak ki min fik ri? Bay rak, Ýs tik lal Mar þý sem bo lik de ðer le ri yük sek a ma tam da bu ne den den sa de ce çok ge rek li ol du ðu yer ler de kul la nýl ma sý ge re ken sim ge ler dir. Bay ra ðýn si ya si par ti mi ting le rin de, meþ - hur Cum hu ri yet mi ting le rin de kul la nýl ma sý da mut la ka ön len me li, bu tür sem bol le rin kul la ný mý an cak kar þýt lýk i çer me yen res mi tö ren le re in dir gen me li dir. Mil li maç lar da çok da hoþ du ran mil li marþ la rýn ça lýn ma sý nýn Pa zar gü nü oy na na - cak Fe ner bah çe-si vass por ma çýn da ne i þi var dýr? Ka pa lý sa lon lar da ya pý lan ya rý-a ka de mik top lan tý lar ön ce si ne den Mil li Marþ ça lý nýr? Bu uy gu la ma lar öy le sa nýl dý ðý gi bi ma sum ri tü el ler de ðil dir; ör ne ðin Lig maç la rýn da Mil li Marþ ça lýn ma sý ya nýl mý yor i sem 28 Þu - bat ýn saç ma sa pan bir uy gu la ma sý dýr. Öz gü ven li ve ne yap tý ðý ný bi len bir si ya si ik ti dar bu saç ma uy gu la ma lar dan, da yat ma - lar dan mut la ka vaz geç me li dir. Da ða ta þa ve ö zel lik le de kürt le rin ço ðun - luk ta ol du ðu böl ge le re Ne mut lu tür küm di ye ne ya za rak kürt le ri ve ül ke nin ge ne li ni na sýl mut lu ký la ma dýk i se, an lam sýz Mil li Marþ uy gu la ma la rýy la da ül ke bü tün lü ðü per çin le ne mi yor. Ne za man nor mal bir ül ke o la cak bu ra sý? E ser Ka ra kaþ, Star, 20 Ma yýs 2011 BAHREYN John Cole, The Scranton Times-Tribune GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Veteriner Orhan Uyar'ýn muhtereme eþi Demet Uyar'ýn uzun zamandan beri yoðun bakýmda olduðunu öðrendik. Kendisine ve yakýnlarýna geçmiþ olsun der. Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Kardeþlerimizden duâ bekliyoruz. Çorum Yeni Asya Okuyucularý PÝKNÝÐE DÂVET Gý na gel di 19 Ma yýs Genç lik ve Spor Bay ra mý kut la ma - la rý nýn bi çi min den ba na ar týk gý na gel di. (...) Be nim ço cuk lu ðum - dan be ri, 40 yýl dýr ay ný þey. Genç ler stad yu ma top la nýr. Kýz la rýn ren gâ renk giy si le ri, er kek le rin ya - kýþ ma mýþ ký lýk la rý i le an lam sýz ha re ket ler ya - pý lýr. As ke ri li se ler ku le ya par. Genç ler hop lar zýp lar. Be den e ði ti mi öð ret - men le ri san ki bü yük bir iþ ya pý yor muþ ça sý na poz lar la genç le rin an - lam sýz be den e ði ti mi ha re ket le ri ni yö ne tir. Tri bün ler de Do ðu Blo - ku ül ke le rin den öð ren - di ði miz kar ton lar la de - sen o luþ tur ma gös te ri - le ri ya pý lýr. Son ra her kes e vi ne gi der. Ya hu a dý ü ze - rin de bu nun is mi Genç lik ve Spor Bay - ra mý. Bu mu spor, bu mu genç lik! Fa tih Al tay lý, Ha ber türk, 20 Ma yýs 2011 Mavi ile yeþilin, ormanla denizin buluþtuðu Ürkmez -Payamlý Köyüne bütün okuyucularýmýz Pikniðe dâvetlidir. Tarih: 22 Mayýs 2011 Pazar Yer : Yeni Asya Sosyal Tesisleri-Ürkmez Payamlý Köyü-Ýzmir Konuþmacý: Halil Uslu (Dünya Barýþý ve Bediüzzamandan Evrensel Mesajlar) Organizasyon: Bornova-Ýzmir Yeni Asya Okuyucularý Ýrtibat: (0555) (0532) (0545)

9 A.A. Ru muz lu o ku yu cu muz: Na ma zý ce - ma at le kýl ma nýn hik met ve fa zî let le ri ne ler dir? Na ma zý ce ma at le ký lan, Pey gam ber E fen - di miz in (asm) sün net-i mü ek ke de si ni ih yâ et miþ, böy le ce Ýs lâm ýn mü him bir þe â i ri ni bil fi il ya þa mýþ o lur. E bû Hü rey re (ra) an la týr: Re sûl-i Ek rem (asm) þöy le bu yur du: Ge ce ve gün düz me - lek le ri si ze nö bet le þe ge lir ler. Sa bah ve i kin di na maz la rýn da bir le þir ler. Ya ný nýz da ge ce le yen me lek ler Al lah ýn hu zu ru na çýk týk la rýn da, Al - lah on la ra- Ken di si kul la rý nýn ha li ni da ha i yi bil di ði hal de þöy le bu yu rur: Kul la rý mý na sýl bý rak tý nýz? Me lek ler de: Yan la rý na var dý ðý mýz da na maz ký lý yor lar dý. Yan la rýn dan ay rý lýr ken de na maz ký lý yor lar dý. der ler. 1 Os man bin Af fan (ra) der ki: Al lah Re sû lü nün (asm) þöy le bu yur du ðu nu i þit tim: Kim na maz i - çin ab dest a lýr, ab des ti tam ve ek sik siz a lýr, son ra da farz na ma zý kýl mak i çin yü rür de, na ma zý ný in - san lar la be râ ber ve ce ma at le ve ya mes cid de ký lar - sa, Al lah o nun gü nah la rý ný af fe der. 2 Ce ma at le na maz kýl ma nýn hik met ve fay da la - rýn dan gö re bil dik le ri mi zi sý ra la ya lým: 1- Ce ma at le na maz ký lan, yu ka rý ya al dý ðý - mýz e mir ve tav si ye ye uy muþ sün net-i mü ek - ke de se va bý al mýþ o lur. 2- Ce ma a tin fe yiz ve fa zî le tin den ce ma at te bu lu nan lar is ti fâ de e der ler. Ay ný ce ma at te bu lu nan Al lah ýn mak bul say dý ðý kul lar hür - me ti ne di ðer fert le rin de Al lah ýn rý zâ sý na er - me le ri Al lah ýn rah me tin den u zak de ðil dir. Ce nâb-ý Hak, Ken di rý zâ sý i çin bir a ra ya ge len kul la rý ný top ye kûn ba ðýþ la dý ðýn da; bu mað fi - ret ten- Al lah ýn iz niy le o es na da ce ma at te bu lu nan bü tün Müs lü man lar his se dâr o lur. 3- Ce ma at le na maz kýl mak, Müs lü man lar a ra - sýn da yar dým laþ ma ya, kay naþ ma ya ve bir lik ve be - râ ber lik rû hu nun can lan ma sý na ve sî le o lur. Her na maz vak tin de Al lah rý zâ sý i çin ay ný saf ta ve ya ay - ný ce ma at i çin de bir a ra ya ge len Müs lü man lar, dar ve zor gün ler de de bir bir le ri nin dert le riy le dert le - þe cek, a cý la rý ný ve se vinç le ri ni pay la þa cak; böy le ce Al lah ýn râ zý ol du ðu þe kil de kar deþ lik rû hu nun te - sis e dil me si müm kün o la cak týr. 4- Na ma zýn ký ra a ti ve rü kün le ri ko nu sun da ye - ter li bil gi ye sa hip ol ma yan lar, na maz da i ma ma uy - duk la rý tak dir de na maz la rý ný sa hih bir tarz da kýl - ma im kâ ný el de et miþ ol mak ta dýr lar. Çün kü i ma - mýn ký ra a ti ce ma a tin de ký ra a ti de mek tir. 5- Gün de beþ de fa na maz i çin bir a ra ya ge - len Müs lü man lar, ge rek i bâ det hu su sun da, ge - rek kö tü lük le re ve sey yi â ta kar þý a lý na cak ta - výr da, ge rek se ha yýr ve ha se nât la il gi li a tý la cak a dým lar da bir bir le ri ne mü þev vik ve nu mû ne-i im ti sal teþ kil et mek te dir ler. Böy le ce bir bir le ri - nin hay ra rað bet et me le ri ne ve þer den u zak - laþ ma la rý na ve sî le ol mak ta dýr lar. 6- Her bir Müs lü man, ken di i bâ de tin den ka - zan dý ðý mik tar dan pek faz la bir se vap, ce ma at le na maz dan ka zan mak ta dýr. Çün kü her bi ri si di ðer ce ma at fert le ri ne hem du â cý, hem þe fa at çi, hem de mâ ne vî kir ler den a rýn ma sý na ve sî le hük mün de dir. Ay rý ca ce ma a te iþ ti rak e den Müs lü man lar, kâ i nât Ya ra tý cý sý na i bâ de te ve e be dî sa a de te nam zet ol - duk la rý ný topye kûn gös ter miþ ol mak ta dýr lar Ce ma a te iþ ti rak e den bir Müs lü man ýn na za - rýn da yer yü zü bir mes cid hük mü ne gi rer; böy le ce her bir Müs lü man, do ðu dan ba tý ya ka dar di zil miþ saf la rýn i çin de, bü tün mü min ler le o muz o mu za, bü yük bir ce ma at le bir lik te na maz kýl dý ðý ný mâ nen his se der; hat tâ mâ zi de ki en bi yâ ve ev li yâ da dâ hil bü tün ehl-i î mâ ný ve ge le cek te ki bü tün Müs lü - man la rý da ay ný ce ma at i çin de ta hay yül e der ve na ma zýn dan eþ siz bir lez zet a lýr Gün de beþ de fa Al lah ýn hu zu run da bir a - ra ya ge len Müs lü man lar, iç le rin de ki muh te - mel kin ve nef re ti, dar gýn lýk ve kýr gýn lý ðý sö küp a tar lar, bir bir le ri ni da ha çok af fe der ler ve kar - deþ ol duk la rý nýn lez ze ti ni ta dar lar. 9- Ce ma at na ma zý in san lar a ra sý sý nýf, gu - rup, ýrk ve üs tün lük-a þa ðý lýk far ký ný or ta dan kal dý rýr. Â mir le me mur, iþ çi i le iþ ve ren, kö le i le e fen di, zen gin i le fa kîr, ehl-i tak vâ i le gü - nah kâr, üst i le ast bir na maz i çin ay ný saf ta yan ya na bir a ra ya gel dik le rin de, hep si e þit - len miþ o lur; böy le ce her bir fert Al lah ýn hu - zu run da ger çek e þit li ði bil fi il ya þar. DU Â Ey Ca mi-i Fey yaz! Kalp le ri mi zi i man da cem et! U huv vet te cem et! Kar deþ lik te cem et! Ýh lâs ta cem et! Ý ba det te cem et! Dün ya da cem e et! Mah - þer de cem et! Cüm le mi zi Mah ke me-i Küb ra da mað fi re ti ne maz har kýl! Þe fa at-i Re sul e (asm) na il ey le! Sý rat ý â sân i le ge çen ler den kýl! Üm met le bir - lik te cen ne ti ne u laþ týr! Â min! Dip not lar: 1- Ne sâ î, Na maz, Ne sâ î, Ý mam lýk, Mes ne vî-i Nû ri ye, s Mes ne vî-i Nû ri ye, s MAKALE Y GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Be di üz za man, Ýh lâs Ri sâ le si nde her sa - ha yý il gi len di ren öl çü, ders ve pren sip - ler ve rir. Þöy le ki: Bu dün ya da, hu su san uh re vî [a hi re te yö - ne lik] hiz met ler de en mü him bir e sas, en bü yük bir kuv vet, en mak bul bir þe fa at çi, en me tin bir nok ta-i is ti nad [da ya nak nok ta sý], en ký sa bir ta rik-i ha ki kat [ha ki kat yo lu], en mak bul bir du â-i mâ ne vî, en ke râ met li bir ve si le-i ma ka sýd [mak sat la ra u laþ ma da ve si - le], en yük sek bir has let, en sâ fi bir u bu di yet [kul luk], ih lâs týr. 1 Dik kat e di lir se bu ra da ih lâ sýn do kuz bo - yu tu dik ka te su nu lur ken, do kuz psi ko lo jik ya pý da, fark lý ka rak ter de/mi zaç ta, ki þi lik - te ki fýt rat la ra hi tap e di lir. Bun lar, e sas, kuv vet, þe fa at çi, is ti nat nok ta sý, ha ki kat, du â, ke râ met/ha ri ka hâl, has let, u bu di - yet/kul luk ke li me le ri dir. Be di üz za man, "ih lâs"ý ta rif et ti ði pa rag - raf ta Bu dün ya da der ken, el bet te ihlâsýn dünya iþlerine, meselâ si ya se te ve si ya se te so yu nan la ra ba kan bo yu tunu da na za ra ver miþ o lur. Þim di Ýh lâs gü cü yle dün ya iþ le ri ne, do la yý sýy la si ya se te na sýl yak laþ - ma mýz ge rek ti ði nin psi ko-sos yal bo yut la - rý ný in ce le me ye ça lý þa lým: En mü him bir e sas : E sas a ö nem ve ren ka rak ter ler, mü kem me li yet çi, ti tiz, pren sip - le re bað lý, ten kit çi, de tay la ra dik kat li dir ler. Bu mo tif le re vur gu ya pan lar i çin ih lâ sýn en bü yük fay da sý ve kuv ve ti, e sas lar, ku ral lar çer çe ve sin de Al lah rý za sý ný ka zan ma yý ön pla na çý kar mak týr. Ya ni ih lâs, ku ral i çin ku ral cý lý ðý en gel ler. Mü kem me li yet çi li ði de ðil, mü kem mel li ði e sas a lýr. Ku ral cý lý ðý de ðil, Al lah rý za sý ný e sas mak sat yap mak ge rek ti ði der si ni ve rir. Kuv vet : Ba zý in san lar da ya ra dý lýþ la rý ge - re ði ak si yon mer kez li ol duk la rýn dan ha re ket ve fa a li yet en bü yük gý da la rý dýr. On la ra gö re güç-ik ti dar ve kon trol ol mak sý zýn i nan dýk - la rý de ðer ler ve gü zel lik le ri ha ya ta ta þý mak im kân sýz dýr. Ha yat bir mü ca de le dir ve bu, güç, kon trol ve ik ti da rý e lin de tu tan lar la tut mak is te yen ler a ra sýn da geç mek te dir. Ýþ te bu an la yýþ, si ya set le hiz me ti e sas a lýr. Ne var ki; ik ti dar, güç ve kon trol bir a raç ol mak - tan çý kýp ga ye/a maç o lur. Bu an la yýþ da gi de gi de is tib da da, hak sýz lý ða, zul me da ya na bi lir. Ýþ te güç, ik ti dar ve kon trol e ön ce lik ta ný - yýp bu na kar þý iþ tah du yan la ra kar þý da ih lâs en bü yük bir i lâç ve den ge un su ru dur. Çün - kü en bü yük kuv vet, en bü yük bir has let, va sýf ve fa zi let, ih lâs týr. Ya ni, ha ki kî güç, ik - ti dar ve kon trol ih lâs o lun ca, ar týk ik ti dar mü ca de le si ve si ya se te har ca na cak o lan e - ner ji ve im kân lar o na yö ne le cek tir. Baþ ta þa he ser ör nek Asr-ý Sa a det ol mak ü - ze re Ýs lâm ta ri hi bo yun ca bi rin ci plan da güç, ik ti dar ve kon trol ün de ðil, yal nýz ca ih - lâ sýn ö nem li ol du ðu fi i len de gö rü lür. Ce ha - let ve ka ran lýk çað la rýn dan mut lu luk dev ri ne ge çiþ te yal nýz ca Yü ce Ya ra tý cý nýn e mir le ri ni ih lâs la ye ri ne ge tir mek ve i man e sas la rý na ya pýþ mak var dýr. Dip not lar: Ýhlâs, her iþimizde en mühim bir esas Her ne ka dar ba zý la rý is te me se de, kýz sa, bo zul sa da, el bet te Ý lâ hî i - kaz! de nir. Bir kaç ya zý mýz da, ce - mi yet te ki ah lâk sýz lýk lar dan dem vu ra rak, Al lah mu ha fa za, ba þý mý za bir fe lâ ket gel mez in þâ al lah di yor duk. A ma, bu böy le de vam e der se, ge le bi le ce ði ni de tah min e de bi li yor duk! Çün kü, geç miþ ka vim ler bi ze bu ko nu da ö nem li ve ib - ret lik bir mi sâl di. O ge ce soh bet ten gel miþ, e ve ye ni gir - miþ tim. He nüz a yak tay dým, dý þa rý dan yað mu run ve ya lo do sun ca mý ya la yýp geç ti ðin de çý kar dý ðý ses gi bi, çýt, çýt di - ye ses ler gel me ye baþ la dý. Hal bu ki yað - mur ve lo dos da yok tu. Bi raz da ha dik - kat ke si lir ken, bir bak tým ki a vi ze sal lan - ma ya baþ la dý. Ha ným da i çer de ki o day dý, o na ba ðýr dým Dep rem o lu yor di ye. O da gel di, Al lah-u ek ber! di ye rek te fek - kür et tik. O na de dim ki: Al lah mu ha fa - za, a ma yi ne bir ta raf ta bü yük bir dep - rem ol du ve ger çek ten bi raz da ha ta kip e din ce ilk o la rak ya ban cý bir ha ber ka na - lýn dan öð ren dik, Simav'da 6 ve ya 5.9 þid - de tin de dep rem ol du ðu nu. Kü tah ya tem sil ci miz Ser vet Bil gin i a ra yýp, hem geç miþ ol sun di ye yim, hem de du ru mu öð re ne yim is te dim, a ma ma a le sef cep te le fon la rý yi ne ça lýþ mý yor du. E vet, son yýl lar da so kak lar da ki ah lâk - sýz lý ðýn, þim di ye ka dar hiç þa hit ol ma dý - ðý mýz, gör me di ði miz þe kil de ki bir ah lâk - sýz lý ðýn, ne re dey se A na do lu nun da bir çok ye ri ne si ra yet et miþ þe kil de ya yýl ma - sý, el bet te ga dab-ý Ý lâ hî yi celb e de bi lir di. Ne re dey se il köð re tim se vi ye sin de ki ço - cuk la ra ka dar i nen, so kak or ta la rýn da ki ah lâk sýz hal ler, biz le ri çok ra hat sýz e di - yor du. Mü da ha le de e de me yin ce, i ma - nýn en za yýf de re ce si buðz i le ken di mi - zi a vu tup u zak laþ tý ðý mýz o hal le ri bir se - fe rin de gör dü ðü müz de bir po li se söy le - yin ce A ða bey, hü kü met zi na yý suç ol - mak tan çý kar dý, bu hal de ne ya pý lýr ki? Ya ka la san da hi bir þey ol mu yor de yin ce Ey vah! de miþ tik. Geç ti ði miz ay lar da Ye ni As ya da, An - ka ra va li si nin bir a çýk la ma sý var dý. Bu þe kil de gi der se yir mi se ne son ra a i le ya - pý sý nýn sar sý la ca ðý mâ nâ sýn da... Ýþ te o - kul lar da ki 28 Þu bat dar be le ri nin iz le ri hâ lâ si lin me miþ ken... Üs tü ne üst lük bir de, on la rýn e se ri o lan bu ha in hal le rin ö - nü ne kim ge çip, ça re si ni kim bu la cak a - ca ba? Se çim pro pa gan da la rýn da hü kü - me ti miz, hep yap tý ðý mad dî ic ra at la rý rek lâm e di yor. Ya bu mil le tin, has sa ten ken di si ne oy ve ren bu mil le tin ma ne vî a lan lar da ki sar sýl ma la rý ne o la cak? On - lar dan ni ye bah se dil mi yor? Ba þör tü sü prob le mi, Ý mam-ha tip le rin or ta kýs mý - nýn ka pa týl ma sý, Kur ân kur su ya sa ðý v.s gi bi þey le ri kim hal le de cek? Ya ni bu ah lâk sýz lýk la rýn ö nü ve ted bi ri a lýn maz sa; Al lah mu ha fa za â lem-i gayb - dan â lem-i þe ha de te da ha be ter â fât nü - zul e de bi lir! Rab bim bü tün Ýs lâm ve in san lýk â le - mi ni, mad dî-mâ ne vî â fet ler den mu ha fa - za ey le sin. Ýkazýn böylesine ne denir? fer sa dog ni as ya.com.tr (0 505) Cemaatle namazýn hikmet ve faziletleri Ýs lâm â le min de Pey gam ber E fen di mi zin (asm) doð du ðu 12 Re bi ü lev ve le rast la yan gü ne mev lid ve ya Mev lid-i Ne be vî a dý ve ril mek te dir. Bu gün ve ge ce ler de an ma top lan tý la rý ya pýl mak ta dýr. Ba zen bu gü nün i - çin de yer al dý ðý haf ta da Kut lu Do ðum Haf - ta sý o la rak kut lan mak ta dýr. Her Ýs lâm ül ke - si nin ken di si ne gö re ge liþ tir di ði bir mev lid ge le ne ði o luþ muþ tur. Mev lid tö ren le ri nin ta ri hî sey ri ne ký sa bir yol cu luk ya pa lým: Mek ke li Müs lü man lar her yýl, Re bi ü lev vel a yý nýn 12 sin de ak þam na ma zý ný Mes cid-i Ha ram da (Kâ be) kýl dýk tan son ra, ce ma at le bir lik te Pey gam ber E fen di mi zin (asm) do - ðum ye ri o lan mes ci de ge lip yat sý na ma zý ný da bu ra da ký lar lar dý. Bu nu her yýl tek rar la - ma yý â det e din miþ ler di. Me di ne hal ký da, mev lid ge ce le ri ni Mes - cid-i Ne be vi de ge çi rir ler di. Sa ba ha kar þý Ba - bü n-ni sa ö nün de ki kum luk ta beþ mev lid - han din le nip ik ram e di len þer be ti iç tik ten son ra da ðý lýr lar dý. O gün, dük kân lar süs le nir, a lýþ ve riþ ler ke si - lir di. Bü yük-kü çük, zen gin-fa kir her kes te - miz el bi se le ri ni gi yer ler di. A tý lan top ve fi þek - ler le bir bay ram ha va sý ya þar lar dý. Re sul-i Ek rem E fen di mi zin (asm) doð du - ðu mü ba rek e vin et ra fýn da o tu ran lar da, mev lid ge ce le rin de ev le ri ni ý þýk lar ve bay rak - lar la, ku maþ lar la süs le yip bir bir le riy le teb rik - le þir ler di. Bir bir le ri ne ta bak lar do lu su þe ker ve hel va ik ram e der ler di. Ýs lâm ta ri hin de Pey gam ber E fen di mi zin (a.s.m.) do ðum gü nü mü na se be tiy le ge niþ çap lý tö ren ler ya pýl ma sý na ilk de fa Fâ tý mî ler za ma nýn da rast lan mak ta dýr. O za man, al tý do ðum gü nü ya pý lýr dý. Bun la rýn ba þýn da Pey - gam ber E fen di miz le (asm) Hz. A li nin (ra) do ðum gü nü ge lir di. Bu gün ler de halk, top - lan tý lar ya par lar dý. Bir bir le ri ne al týn lar, mü - cev her ler, el bi se ler vb. he di ye e der ler di. Ye - mek ler ve tat lý lar da ðý tý lýr dý. Er bil A ta bey le rin den Mu zaf fe red din Gök bö ri (Ö. 1232) din dar lý ðý ve ha yýr se - ver li ðiy le ta nýn mýþ týr. O, â lim le rin soh be - ti ne ka tý lýr, hal ka i yi lik ya par, fa kir le rin gün lük ih ti yaç la rý na ka dar her tür lü yar dý - mý ya par dý. Gök bö ri, her yýl mev lid do la - yý sýy la ak la ha ya le gel me dik bü yük þen lik - ler yap tý rýr dý. Her yýl Mu har rem a yýn dan baþ la mak ü ze re Ý ran, A na do lu, Su ri ye ve di ðer Ýs lâm ül ke le rin den â lim ler, fa kih ler, so fi ler, þa ir ler Er bil e ge lir di. Gök bö ri þeh - rin dý þý na o tað lar kur du rur du. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) do ðum gü nü ne i ki gün ka la, ka le den sü rü ler le de ve, ko yun ve i - nek ler in di ri lir di. Bun lar þeh rin bü yük mey da nýn da ö zel bir tö ren le kur ban e di - lir di. Bü yük ka zan lar ku ru lup çe þit li ye - mek ler pi þi ri le rek hal ka da ðý tý lýr dý. Do ðum ge ce si ak þam na ma zýn dan son - ra se ma ya pý lýr, fe ner a la yý i le ka le den þeh - re i ni lir di. Mev lid gü nü, as ker ler bir ge çit res mi ya par, mey dan lar da kür sü ler ku ru - lur, va az lar ve ri lir, nu tuk lar a tý lýr ve so fi le - rin el le riy le hal ka gi ye cek ler da ðý tý lýr dý. Ken di si de, va iz ve þa ir le re el bi se ler ih san e der di. O gün i kin di ye ka dar bu du rum de vam e der di. Ge ce i se sa ba ha ka dar se - ma mec lis le ri ya pý lýr dý. Bun dan son ra, dý - þa rý dan ge len ler mem le ket le ri ne dö ner ler - di. Gök bö ri, on la rýn her bi ri ne yol harç lýk - la rý ný ver me yi de ih mal et mez di. Ül ke miz de mev lid de nin ce ak la ilk o la rak Sü ley man Çe le bi nin Hic rî 812 (M.1409) yý lýn da yaz mýþ ol du ðu Mev lid (Ve si le tü n- Ne cat) gel mek te dir. Sü ley man Çe le bi mev lid man zu me si ni yaz dýk tan son ra, o - nun bu man zu me si bir ge le nek o la rak ön - ce le ri Pey gam ber E fen di mi zin do ðum ge - ce le rin de o kun ma ya baþ lan dý. Bu ge le nek yan gýn la þa rak gü nü müz de de ö lüm, do - ðum, dü ðün, sün net vs.ler de mev lid ler o - kut tu ru lup ye mek ler ve þer bet ler ik ram e - dil mek tar zýn da de vam et mek te dir. I I. Sul tan Mus ta fa, 1701 se ne sin den i ti - ba ren her yýl, Ra ma zan a yý nýn 17 in ci ge ce - sin de Pey gam ber E fen di mi zin (asm) pey - gam ber lik ha tý ra sý ný an mak mak sa dýy la Mek ke de ve Re bi ü lev vel a yý nýn 12 nci ge - ce sin de de an mak mak sa dýy la Me di ne de bi rer ce mi yet ku rul ma sý ný ve her i ki ce mi - yet i çin Mý sýr ge lir le rin den 3300 ku ruþ ay - rýl ma sý ný emr ve fer man et miþ ti. Mev lid-i Ne be vî nin o kun ma sý, çok fay da - lý ve gü zel bir â det tir. Gü zel bir Ýs lâ mi a det - tir. Bel ki Ýs lâm ýn sos yal ha ya tý na ga yet lâ tîf, par lak ve tat lý bir soh bet ve si le si dir. Ay ný za - man da, i man ha ki kat le ri nin ih ta rý i çin en hoþ ve þi rin bir ders tir. Bel ki, i ma nýn nur la rý - ný, mu hab be tul lah ve Ne be vî aþ ký gös ter me - ye, ha re ke te ge tir me ye en he ye can lý ve et ki li bir va sý ta dýr. Çün kü kâ i nat ne vi le ri nin en mü kem me li ha yat sa hip le ri dir. Ýþ te böy le bir Pey gam be - rin mev li di ni din le mek, ya ni ha ya tý ný baþ - lan gý cýn dan so nu na ka dar i þit mek, ya ni ma ne vî ta rih çe-i ha ya tý ný bil mek, o zâ tý ken di ne re is, sey yid, i mam ve þe fa at çi ka bul e den mü min le re ne ka dar zevk li, fa hir li, nur lu, ne þe li, ha yýr lý di nî yü ce bir mü sa me - re dir. 1 Ce nâb-ý Hakk tan bu gü zel â de ti e be de ka - dar de vam et tir me si ni ni yaz e di yo ruz. Sü ley - man Çe le bi gi bi Mev lid ya zan la ra da Ce nâb-ý Hak rah met et sin. Yer le ri ni Cen ne tü l-fir - devs yap sýn. (Â min.) 2 Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Mek tu bat, s Be di üz za man Sa id Nur sî, Mek tu bat, s Mevlid-i Nebevî merasimleri

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Kocaeli 3. Kitap Fuarýnýn ardýndan KENAN TAÞTAN UZM. DR. Ko ca e li Ki tap Fu a rý nda Ye ni As ya rüz gâ rý es me ye de vam e di yor ta ri hin de Ev li li ði ni zin Ka çýn cý Ki lo met re sin de si niz? ki - ta bý nýn im za gü nü i çin Ko ca e li Be le di ye si nin dü zen le di ði 3. Ko ca e li Ki tap Fu a rýn day dým. Ye ni As ya Neþ ri ya týn or ga ni ze et ti ði im za gü - nü ne ka tý la cak ve A i le Ý çi Ý le ti þim ko nu lu ki tap se ver le re kon fe rans ve - re cek tim. Bu tip se mi ner le re de fa lar ca ka týl mýþ ve im za gü nü yap mýþ tým. Bu - nun la bir lik te U çak tan i ner in mez be ni ha va a la nýn da kar þý la yan Rýd van Er can (Ko ca e li Sos yal Ýl Ko mis yon Tem sil ci si) ve Sa lih Çök ren (E mek li E de bi yat Öð ret me ni) A ða bey le rin gü ler yü zü ve il gi si bu or ga ni zas yo - nun na sýl gi de ce ði hak kýn da ba na i puç la rý ver me ye baþ la dý. Sa bi ha Gök çen Ha va a la nýn dan Ko ca e li ki tap fu a rý na ka dar 45 da ki ka nýn na sýl geç ti ði ni an la ya ma dým. Ki tap fu a rýn da bi zi Ko ca e li Ye ni As ya bü ro gö rev li si Sa lih O ral A ða - bey gü ler yü zü i le kar þý la dý. Ki tap stan dýn da iþ le ri ni tam bir gö rev þu u - ruy la ye ri ne ge ti ren Mah mut Av cý ve A li Dön mez (Va kýf gö rev li le ri) kar deþ ler le ta nýþ týk. Ký sa bir sü re son ra kon fe rans sa a ti nin gel di ði ni söy le di ler. 1. kon fe rans sa lo nun da yap tý ðý nýz A i le Ý çi Ý le ti þim kon fe - ran sý bü yük bir be ðe ni i le iz len di. A ka bin de ki tap stan dýn da ki Ev li li ði - ni zin Ka çýn cý Ki lo met re sin de si niz? ki ta bý ný zý im za la dýk ve Ko ca e li li ki - tap se ver ler le has bi hal et me fýr sa tý bul duk. Bu a ra da bi zim fo toð raf la rý - mý zý çe ken ve her tür lü tek nik des te ði biz den e sir ge me yen Ýb ra him Kur han A ða be yi miz le ta nýþ ma fýr sa tý mýz ol du. Bir ya zar ve ko nuþ ma cý nýn is te ye bi le ce ði bütün gü zel lik le ri ba na ya - þa tan bu a ða bey le ri me, Ko ca e li li ki tap se ver le re ve be ni ev le rin de mi sa - fir e den Meh met A li E miþ te kin A ða be yi me sev gi ve say gý la rý mý su nu - yo rum. A na do lu in sa ný nýn bu sý cak il gi si ya þa dý ðý mýz bu çað da yü re ði - me bir kez da ha su serp ti ve Ýs lâm kar deþ li ði nin gü zel li ði ni ba na bir kez da ha ya þat tý. Bu or ga ni zas yo nu dü zen le yen bütün yet ki li le re bir kez da - ha te þek kür e di yor ve ni ce ki tap fu ar la rý na di yo rum. Ço cuk lar i çin Fo toð raf Yaz O ku lu PHO TO WORLD Fo toð raf Mer ke zi nde psi ko log eþ li ðin de yaþ grup la rý na gö - re ö zel ha zýr la nan fo toð raf e ði tim prog ram la rýy la ço cuk lar ve genç ler dün - ya ya fark lý bir göz le ba ký yor. Ka dý köy Ba ha ri ye Cad de si nde ki mer kez de ger - çek le þe cek e ði tim ler de ço cuk la rýn ve genç le rin zi hin sel, duy gu sal ve sos yal ge li - þi mi ne kat ký da bu lu nu la rak, öz gün lük le ri ni or ta ya çý kar ma la rý he def le ni yor. Pho to World Fo toð raf Mer ke zi nde de ne yim li e ðit men ler eþ li ðin de ger çek le þe - cek o lan e ði tim ler 3 haf ta sü re cek. Haf ta i çi Pa zar te si, Çar þam ba ve Cu ma gün le ri ger çek le - þe cek o lan prog ram so - nun da öð ren ci le rin ça - lýþ ma la rý Pho to World Fo toð raf Mer ke zi nde ser gi le ne cek. Prog ram kap sa mýn da öð ren ci ler te mel fo toð raf bil gi le ri - ni öð re ne rek, uy gu la ma çe kim le riy le bir lik te bir yan dan dýþ dün ya ya ta nýk lýk e der ken, di ðer yan dan a i - le ler, ço cuk la rý nýn iç dün ya sý na yol cu luk ya pa cak lar. Ço cuk lar i çin Fo toð raf Yaz O ku lu, 3 ay rý dö nem den o lu þu yor. 1. Dö nem: 27 Ha zi ran - 11 Tem muz 2011, 2. Dö nem: 18 Tem muz - 1 A ðus tos 2011, 3. Dö nem: 8 A ðus tos - 22 A - ðus tos 2011 ta rih le ri a ra sýn da ger çek le þe cek. Kül tür Sa nat Ser vi si Necip Fazýl ýn kýzý defnedildi ÞA ÝR Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek in 62 ya þýn da ki bü yük ký zý Ay þe Ký sa kü rek, E yüp Sul tan Ca mi i nde ký lý nan ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan ba ba sý nýn E yüp te ki kab ri - nin ya ný na def ne dil di. Ce na ze na ma zý ný kýl dý ran i mam, ba ba sý nýn yaz dý ðý Pey - gam ber þi i ri ni o ku ya rak mev ta ya duâ et ti. Ce na ze ye Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül de çe lenk gön der di. Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek in 5 ço cu ðun dan Zey nep Ký sa - kü rek ve Ö mer Ký sa kü rek da ha ön ce rah met li ol muþ tu. Ýs tan bul / ci han Kâ zým Gü leç yüz, Ýt ti had-ý Ýs lâm ko nu lu bir kon fe ransýnda Be di üz za man ýn it ti had-ý Ýs lâm i le il gi li gö rüþ le ri ni e sas a la rak ko nu hak kýn da de ðer len dir me ler de bu lun du. GÜLEÇYÜZ, KOCAELÝ DE ÝTTÝHAD-I ÝSLÂM I ANLATTI Kâ zým Gü leçyüz konferans sonrasýnda Yeni Asya Neþriyat ýn standýnda kitaplarýný imzalayarak, okuyucularla sohbet etti, hatýra fotoðrafý çektirdi. ÝBRAHÝM KURHAN ÝZMÝT Düzce de kesme hat sergisi beðeni topladý SANATÇI ve gazeteci yazar Hayrullah Altay, 3. Özgün Hat Çalýþmalarý Sergisi ni Düzce de açtý. Sanatçý Hayrullah Altay, bu sanatýn kendisi tarafýndan geliþtirilen bir tarz olduðunu belirterek, eserlerine kesme hat sanatý denilebileceðini söyledi. Bu serginin, üçüncü sergisi olduðunu ve dördüncü sergisini Ekim ayýnda Ankara da Zafer Çarþýsý nda sanatseverlerin beðenisine sunacaðýný kaydeden Altay, Sanat hayatým 20 yýlý aþmaktadýr. Beþ yýldan beri bu yöntemle eserler vermeye aðýrlýk veriyorum. Çalýþmalarým, hat sanatkârlarýnýn ürünlerini üç boyutlu olarak tabloya yansýtma üzerine kuruludur. Teknoloji ile el sanatlarýný birleþtiriyorum dedi. Düzce / cihan man nok ta sýn da kuv vet li ve tah ki ki bir i man ih ti ya cý ve dün ya ü ze rin de Müs lü man la rýn ya þa dý ðý her ye rin Ýs lâm â le mi nin bir par ça sý o la rak ka bul gör me si gi bi þart lar dýr de di. 3. KOCAELÝ Ki tap Fu a rý çer çe ve sin de, Ye ni GÜ NÜ MÜZ AY DIN LA RI As ya Neþ ri yat ýn ger çek leþ tir mek te ol du ðu HAL KI NE DEN AN LA MI YOR? kon fe rans ve im za gün le ri nin bütün coþ ku - Gü leç yüz, bu te mel o luþ tu rul duk tan son - su de vam e di yor. 14 Ma yýs ta baþ la yan fu ar - ra bu it ti ha dýn han gi me tod lar la i ler le ti le bi - da her gü ne bir ya zar-bir im za gü nü slo ga ný al týn da yü rü tü len faaliyet le rin be þin ci gün de le ce ði so ru su na kar þý lýk o la rak da þun la rý Ye ni As ya ga ze te mi zin baþ ya za rý Kâ zým Gü - kay det ti: Be di üz za man, ce ha let, za ru ret, ih - leç yüz Ýt ti had-ý Ýs lâm ko nu lu bir kon fe rans ti lâf düþ man la rý na kar þý lýk ma ri fet, sa n'at, it - ver di. Gü leç yüz, bir sa at sü ren kon fe ran sýn - ti fak si lâh la rý i le ma ne vî ci ha dýn ger çek leþ ti - da Be di üz za man ýn it ti had-ý Ýs lâm i le il gi li ri le bi le ce ði Med re se tüz zeh ra pro je si ni sun - gö rüþ le ri ni e sas a la rak ko nu hak kýn da de - muþ tur. Bu pro je i le gü nü müz de din den ta - ðer len dir me ler de bu lun du. ma men so yut lan mýþ fen i lim le ri nin o ku tul - Gü leç yüz, Be di üz za man, za ma nýn en bü - du ðu bir e ði tim an la yý þý ye ri ne din i lim le ri i - yük farz va zi fe si nin it ti had-ý Ýs lâm ol du ðu nu le fen i lim le ri nin be ra ber o ku tul du ðu ez ber - vur gu la dý ðý ný i fa de e de rek, O, bu sö zü söy - ci an la yýþ tan u zak bir e ði tim mo de li nin ge - le di ðin de Os man lý bir çö küþ i çe ri sin de ve Ýs - rek li li ði ni sa vun muþ tur. Gü nü müz ay dýn la - lâm coð raf ya sý sö mür ge ha li ne gel miþ ti. A - rý nýn hal ký an la ya ma ma sý ve mil let le ça týþ - ra dan 100 se ne geç me si ne rað men þek len ma sý nýn a sýl se be bi bu e ði tim sis te mi dir. Ý - bir ba ðým sýz lýk ol ma sý na rað men dik ta (is - nanç kül tür ça týþ ma sý nýn a sýl çý kýþ nok ta sý tib dat) re jim le rin den Ýs lâ mî dev let le rin kur - Ay rý ca it ti ha dýn ö nün de ki en gel ler den en ö - tu la ma dý ðý a þi kâr dýr. Bu bir lik te li ði sað la mak nem li le rin den bi ri o la rak is tib da týn top lum - i çin de te mel o la rak bir ta kým çö züm yol la - da ha yat bul ma sý ol du ðu nu vur gu la mýþ týr. rý ný yi ne Be di üz za man sun muþ tur. Bun lar Bu na, des pot yö ne ti ci le rin ken di sal ta nat la - mü' min ler an cak kar deþ tir ler Kur ân î düs - rý nýn de va mý uð ru na hal kýn za yýf da mar la - tu run dan yo la çý ka rak in san la rýn kar deþ ol - rýn dan ya rar la nýp on la rý bir bir le ri ne dü þü re - duk la rý duy gu su nu ta þý ma sý ve ya þa ma sý, i - bil me le ri ni se bep o la rak gös ter miþ tir. HÜR RÝ YET-i ÞER ÝY YE Gü leç yüz, Be di üz za man ýn gö rüþ le rin den al dý ðý ve biz ce ma at men sup la rý na dü þen gö rev le ri sý - ra lar ken de; Müs lü man lar o la rak hür ri yet-i þer i ye yi te sis et me li, a sa yi þi mu ha fa za ve mu hab - bet ü ze re ha re ket et me miz ge rek ti ði ü ze rin de dur du. Gü leç yüz, kon fe rans son ra sýn da ko nuy la il gi li so ru la ra da ce vap ver di ve ki tap la rý ný im za la ya rak o ku yu cu la rýy la soh bet et ti. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Yeryü zü, dün ya. - Haf ni yu mun sim ge si. 2. Ol ma ih ti ma li bu lu nan, ol a bil mek fi i li nin ge niþ za ma ný. - Ya ban cý pa ra la rýn mil lî pa ra cin sin den de - ðe ri. 3. Da yan ma, kar þý dur ma, kar þý koy ma, da ya nýk lýk. - Ar jan tin'in pla ka i þa re ti. 4. Hay ret, kor ku, ke der, se vinç, kýz gýn lýk, a lay bil di ren ün lem. - Bal mu mun dan ya pý lan krem. - Bir yö ne e ðil miþ. 5. Af ri ka'da bir ne hir. - Dü þün ce, gö rüþ, fi kir. - Di le yiþ, di le - me, di lek. 6. Or du Yar dým laþ ma Ku ru mu nun ký sa sý. - Ýk ram ve yar dým da bu lun ma. 7. Ku zey Ý tal ya'nýn do ðu sun da Ad ri ya tik De ni zi'nin ku zey ký yý la rýn da, Ý tal ya'ya bað lý a da þe hir. - Fars ça da yý lan. 8. Hü zün, ke der. - Bir tro pi kal ik lim mey ve si. 9. A kar su, ýr mak. - A dem köp rü sü. 10. Ýn sa ný hay van dan a yý ran öz ni te lik, a kýl. - Rý zýk ve ren, rý - zýk lan dý ran Al lah (cc). - A yý ba rý na ðý. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ko mü nizm den ön ce Rus yö ne tim ha ne da ný. - Baþ lý ca i - çe ce ði miz. 2. Al lah'ýn zat ve sý fat la rýn dan söz e den bö lüm, i lâ hi yat. 3. Tu tu lup e le ge çi ri - len. 4. Bir i þe ra zý ol ma ma, bir iþ ten çe kin me, ka bul et me me. - Tah ta, a ðaç yont ma ya ve çi vi çak ma ya ya ra yan, ký sa sap lý, bir ya ný kes kin a ðýz lý çe lik a raç. 5. Zü beyir Gün dü - zalp'in (ra.) res mî a dý. - Var o la na, el - de bu lu na na ek o la rak. 6. E le me u su - lü i le o lan tur nu va. - A lâ met, be lir ti. 7. Kur'ân al fa be sin de bir harf. - Bir þe yin üst bö lü mü, fevk, a þa ðýnýn zýt tý. 8. Âd kav mi za ma nýn da Þed dad ta - ra fýn dan Cen net'e ben zet mek mak - sa dýy la yap tý rý lan bah çe. 9. Da ðý nýk, ka rý þýk, pe ri þan. 10. Üç kat lý ba lýk a ðý. 11. Çýk ma, dý þa rý çýk ma, çý kýþ. - Ýs - tan bul'da bir semt. 12. Mek ke ya kýn - la rýn da vak fe du ru lan dað. - Bir kim - se nin i þi, mes le ði ve ya top lum i çin - de ki du ru mu i le il gi li o la rak kul la ný - lan ad, un van, titr BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A C A M A T E T Ö R E A T Ý K A L Ý T A B E S S A N A K A S A R E N A E L A R A N E T Ý K E T N E Y T K A B A K Ý L Ý A T E Þ R K E L A M A R T A T O L A L A T A V E A S N R O M E N E R A K K A Z A N E M T Ý A Ý O A D A Y T T E A Z Þ O K

11 Y EKONOMÝ 11 IMF: Ký rýl gan lýk sü rü yor n ULUSLARARASI Pa ra Fo nu (IMF) Bi rin ci Baþ kan Yar dým cý sý John Lipsky, kü re sel e ko no mi de to par lan ma nýn hýz lan dý ðý ný, an cak ký rýl gan lýk ha li nin sür dü ðü nü söy le di. Lipsky, IMF ve Dün ya Ban ka sý i le çe þit li u lus la r a ra sý fi nan sal ku ru luþ la ra da nýþ man lýk ya pan Bret ton Wo ods Ko mi te si top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Kü re sel to par lan ma güç le ni yor, an cak be lir siz lik ler ne de niy le ký rýl gan lýk, i niþ li çý kýþ lý du rum ve sý kýn tý sü rü yor de di. Borç kriz le ri ne de niy le e ko no mik du rum la rý kri tik o lan Av ru pa ül ke le ri nin u lus la ra ra sý des te ði hak et ti ði ni i fa de e den Lipsky, Bu ül ke le rin re form ça ba la rý nýn, Av ru pa lý kom þu la rý ve IMF a ra cý lý ðýy la kü re sel top lu mun des te ði ni al ma sý i çin müc bir se bep le ri var. Av ru pa i çin tek uy gun se çe nek, kap sam lý, de vam lý, müþ te rek ve pay la þýl mýþ bir çö züm dür di ye ko nuþ tu. Yu na nis tan, Ýr lan da ve Por te kiz da hil ba zý Av ro Böl ge si ül ke le ri cid dî borç yü küy le kar þý kar þý ya bu lu nu yor. Av ru pa hü kü met le ri Yu na nis tan ýn if lâs et me si ni ön le ye cek bir pla ný de ðer len di ri yor. Lipsky, IMF yet ki li le ri nin, Yu na nis tan ýn e ko no mi yi dü zelt me prog ra mý ný des tek le mek i çin Yu nan hü kü me tiy le ça lýþ tý ðý ný i fa de et ti. Gö rev sü re si A ðus tos a yýn da so na e re cek IMF Bi rin ci Baþ kan Yar dým cý sý Lipsky, IMF Ýc ra Di rek tör le ri Ku ru lu is ti fa e den Do min qu e Stra uss-kahn ýn ha le fi ni se çin ce ye ka dar IMF baþ kan lý ðý na ve ka let e de cek. Was hing ton / a a Ö zel leþ ti ri len ba zý þir ket ler borç la rý ya pý lan dýr mý yor n TÜRKÝYE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, 6111 sa yý lý ka nun la, çift çi le rin su la ma dan kay nak la nan e lek trik borç la rý nýn ya pý lan dý rýl dý ðý ný, an cak ö zel leþ ti ri len ba zý e lek trik i da re le ri nin bu ya pý lan dýr ma yý yap ma dý ðý ný ve bu ne den le ü re ti ci le rin sý kýn tý ya þa dý ðý ný bil dir di. TZOB 25. o la ðan ge nel ku ru lu nun a çý lý þýn da ko nu þan TZOB Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, bir li ðin yü rüt tü ðü ça lýþ ma la ra de ði ne rek, 2003 yý lýn da 650 do la yýn da o lan zi ra at o da sý sa yý sý nýn bu gün 738 e u laþ tý ðý ný, son i ki yýl da o da la rýn la bo ra tu var sa yý sý nýn da 42 den 71 e yük sel di ði ni an lat tý. Ko nuþ ma sýn da AB hi be prog ram la rý na da de ði nen Bay rak tar, 2005 yý lýn dan bu gü ne 200 e ya kýn pro je nin bir li ðe bað lý o da lar ta ra fýn dan ha zýr lan dý ðý ný ve top lam 11 mil yon e u ro hi be ka za nýl ma sý nýn sað lan dý ðý ný bil dir di. Çift çi le rin so run la rý na i liþ kin bir ra por ha zýr la ya rak hü kü me te sun duk la rý ný ha týr la tan Bay rak tar, Bu ça lýþ ma la rý mý zýn ne ti ce si o la rak, 6111 sa yý lý ka nun la, su la ma dan kay nak la nan e lek trik borç la rý ya pý lan dý rýl mýþ týr. An cak, ö zel leþ ti ri len ba zý e lek trik i da re le ri bu ya pý lan dýr ma yý yap ma mak ta ve ü re tim se zo nu na gir di ði miz þu gün ler de çift çi le ri mi zi sý kýn tý ya sok mak ta dýr lar. Ay rý ca, e lek trik te uy gu la nan yüz de 18 KDV nin de in di ril me si i le il gi li ta le bi mi zin ger çek leþ me si ni bek li yo ruz de di. Bay rak tar, Ma zot ve güb re des te ði ar tý rýl mýþ ol ma sý na rað men fi yat ar týþ la rý kar þý sýn da ye ter siz kal mak ta dýr. Ö zel lik le güb re de sa na yi ci, güb re tü ke tim dö nem le rin de fi yat la rý a þý rý bir þe kil de ar týr mak ta dýr. Bu da, a lým gü cü dü þük o lan ve u cuz ol du ðu dö nem de güb re a la ma yan çift çi ye a þý rý ma li yet ge tir mek te dir. Bu ne den ler le ma zot ta KDV ve ÖTV, güb re de KDV dü þü rül me li ya da des tek ler ar tý rýl ma lý dýr di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Altýna olan talep yüzde 40 arttý n ÝLK çeyrek verilerinin ardýndan 2011 de altýna dair talep beklentisi olumlu 2011 in ilk çeyreðinde gerçekleþen altýn talebi, geçtiðimiz yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 40 artarken, yatýrýmda ise yüzde 26 lýk artýþ gözlendi. Bu dönemde gerçekleþen taleple Çin in 2020 yýlýnda gerçekleþtirmesi beklenen altýn talebine, beklenenden önce ulaþmasý öngörülüyor. Hindistan da yaklaþan düðün sezonu öncesi yapýlan alýmlar ise ülkenin dünya altýn piyasasýndaki etkisini ortaya koyuyor. Dünya Altýn Konseyi, ilk çeyrekte talepte yaþanan coðrafik ve sektörel çeþitlilikle birlikte ortaya çýkan güçlü göstergeler sonucunda, altýna olan küresel talep beklentisinin 2011 de hýz kesmeyeceðini bildirdi in ilk çeyreði için hazýrlanan Altýna Talep Eðilimleri raporuna göre 2011 in geri kalanýnda, altýna olan talebi þekillendirecek kilit unsurlar þu þekilde: * Etkisini süren küresel sosyo-ekonomik þartlar, altýna olan yatýrým talebini arttýrmaya devam edecek. Bu eðilimin temel nedenleri arasýnda, ABD ekonomisi ve dolarýn gidiþatýyla ilgili devam etmekte olan belirsizlikler, Avrupa ülkelerinin borçlarýna dair kaygýlar, global enflasyon kaygýlarý ve elbette Orta Doðu ve Kuzey Afrika da devam etmekte olan gerginlikler sayýlabilir. * Çin ve Hindistan ýn hýz kesmeyen mücevher talebi, 2011 yýlý içinde mücevher pazarýnýn büyümesini desteklemeyi sürdürecek. * Merkez bankalarýnýn kredi ve karþý taraf riski olmayan aktif varlýklara doðru rezervlerini çeþitlendirmek amacýyla altýn alým eðilimine girmesiyle, kamu sektörü tarafýndan yapýlan net alýmlarýn 2011 boyunca devam etmesi bekleniyor. Ýstanbul / Yeni Asya Yurt dý þýn da mar ka ve ta ným des te ðin de de ði þik lik n PARA Kre di ve Ko or di nas yon Ku ru lu, Yurt Dý þý Bi rim, Mar ka ve Ta ný tým Fa a li yet le ri nin Des tek len me si Hak kýn da Teb lið de de ði þik li ðe git ti. Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren ye ni dü zen le me de, bi rim ki ra ge lir le ri nin des tek len me sin de þir ke tin en az yüz de 51 i ne sa hip o lan or tak ve ya or tak la rýn yurt dý þýn da þir ket ya da bi rim aç mak i çin yet ki len dir me ko þu lu kalk tý. Net ki ra har ca ma la rý nýn des tek len me siy le il gi li hü küm de ya pý lan de ði þik lik le de, her bir bi rim, ki ra gi der le ri des te ðin den en faz la 4 yýl ya rar lan dý rý la cak. 4 yýl lýk sü re de, des tek ve ri len ilk ay dan baþ la ya cak. Yurt dý þýn da ki bi rim le re i liþ kin ki ra des te ðin den ya rar la ný la bil me si i çin ki ra cý i le ki ra ya ve ri len a ra sýn da or ga nik bað bu lun ma ma sý ve ki ra la nan ye rin ko nut o la rak kul la nýl ma ma sý ge re ke cek. Teb lið kap sa mýn da des tek le nen yurt dý þý bi ri mi bu lu nan þir ket ler ve iþ bir li ði ku ru luþ la rýn ca Tür ki ye de ü re ti len ü rün ler le il gi li o la rak yurt dý þýn da ger çek leþ ti ri len rek lam, ta ný tým ve pa zar la ma gi der le ri, yüz de 60 o ra nýn da ve yurt dý þý bi ri min bu lun du ðu her bir ül ke i çin yýl lýk en faz la 150 bin do la ra ka dar des tek le ne cek. Ankara / aa MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 18 MAYIS 2011 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5841 ÖN CE KÝ GÜN 1,5840 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2560 ÖN CE KÝ GÜN 2,2430 DÜN 76,60 ÖN CE KÝ GÜN 75,55 DÜN 516,00 ÖN CE KÝ GÜN 509,06 p p p 6 bin þirket re sen kapandý TOBB VERÝLERÝNE GÖRE, BU YILIN NÝSAN AYINDA BÝR ÖNCEKÝ AYA GÖRE RE SEN ÝPTAL DOLAYISIYLA KAPANAN GERÇEK VE TÝCARÎ ÝÞLETME SAYISI YÜZDE 130 ARTTI. NÝSAN DA 3 BÝN 987, OCAK-NÝSAN DÖNEMÝNDE DE 5 BÝN 742 GERÇEK KÝÞÝ TÝCARÎ ÝÞLETMESÝ RE SEN KAPATILDI. TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði nin (TOBB) verilerine göre, bu yýlýn Nisan ayýnda bir önceki aya göre re sen iptal sayýsýnýn fazlalýðýna baðlý olarak kapanan gerçek kiþi ve ticarî iþletme sayýsý yüzde 130,64 artýþ gösterdi. Yine bu yýlýn Nisan ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre kapanan gerçek kiþi ticari iþletme sayýsý da yüzde 173,33 yükseldi. TOBB un 2011 Nisan Ayýna Ait Kurulan ve Kapanan Þirket Ýstatistikleri açýklandý. Buna göre re sen kapanan þirket sayýsýnda patlama yaþandý. Buna göre Nisan ayýnda, bir önceki aya göre re sen iptal sayýsýnýn fazlalýðýna baðlý olarak kapanan gerçek kiþi ve ticarî iþletme sayýsý yüzde 130,64 artýþ gösterdi. Re sen iptal dolayýsýyla kapanmalar, yapýlan tebligatlarla ticarî faaliyeti bulunmadýðý belirlenen gerçek kiþi ticarî iþletmelerin kayýtlarýnýn baðlý olduðu odanýn ticaret siciliyle, oda üyelik kayýtlarýndan silinerek kapatýlmalarýný ifade ediyor. Buna göre bu yýlýn Nisan ayýnda 3 bin 987, Ocak-Nisan döneminde de 5 bin 742 gerçek kiþi ticarî iþletmesi re sen kapatýldý. Bu yýlýn ilk dört ayýnda kurulan þirket sayýsý, geçen yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 14,50 artarken, kapanan þirket sayýsý ise yüzde 9,66 geriledi. Yine ayný dönemde gerçek kiþiler tarafýndan kurulan ticarî iþletmesi sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 20,48 oranýnda artarken, kooperatif sayýsý yüzde 34,93 geriledi. Ayný dönem içinde kapanan gerçek kiþi ticarî iþletme sayýsý yüzde 26,25 artarken, kapanan kooperatif sayýsý yüzde 13,23 geriledi yýlýnýn ilk dört ayýnda toplam 21 bin 143 þirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 19 bin 639 limited þirket, toplam sermayenin yüzde 25,45 ini, bin 58 anonim þirket ise yüzde 74,53 ünü oluþturdu. Bu yýlýn ilk dört ayýnda kurulan yabancý ortak sermayeli þirket sayýsý bin 125 oldu. Bu þirketlerin 200 ü Ýran, 137 si Almanya, 68 i Azerbaycan ve 41 i Rusya Federasyonu ortaklý. Kurulan bin 125 yabancý ortak sermayeli þirketin 116 sý anonim, bin 9 u limited þirket. Bu þirketlerin 168 i ticaret ve 102 si inþaat sektöründe kuruldu. Ba ba can dan ka yýt dý þý i ti ra fý DEVLET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, ba þa rý lý o la ma dýk la rý a lan lar dan bi ri si nin ka yýt dý þý lýk la mü ca de le ol du ðu nu be lirt ti. SKY Türk te le viz yo nun da ka týl dý ðý bir prog ram da so ru la rý ce vap la yan Ba ba can, dün ya e ko no mi si nin ol duk ça sý kýn tý lý dö nem ler den geç ti ði ni be lir te rek, iþ ler, hem Av ru pa da hem A me ri ka da 2009 un o o lum suz tab lo sun dan bi raz da ha ü mit ve ren bir tab lo ya dön müþ gi bi gö rün se de çok yük sek borç sto ðu, çok yük sek ka mu a çýk la rý ve mer kez ban ka la rý nýn pi ya sa ya sür müþ ol du ðu o la ða nüs tü mik tar da li ki di te ve pek çok mer kez ban ka sý nýn bu nu kar þý lýk sýz pa ra ba sa rak yap mýþ ol ma sý nýn i le ri ye doð ru bü yük teh dit ler, risk ler o luþ tur du ðu nu söy le di. Ca ri a çýk ko nu su na da de ði nen Ba ba can, Þu na çok dik kat et me miz lâ zým, Tür ki ye ta sar ruf o ra ný dü þük o lan bir ül ke ve ta sar ruf o ra ný ný he men ak þam dan sa ba ha yük selt mek müm kün de ðil. Ta sar ruf o ra ný dü þük ol du ðu i çin en ö nem li ko nu, bi zim yurt dý þýn da ki ta sar ruf la rýn Tür ki ye ye gel me si ni sað la mak di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin dün ya nýn en pa ha lý ben zi ni ni kul lan dý ðý nýn i fa de e dil me si ü ze ri ne, a kar ya kýt ta ver gi yi sa bit tut tuk la rý ný ha týr la tan ve En pa ha lý de ðil de, en pa ha lý la rýn dan di ye lim di yen Ba ba can, bir baþ ka so ru ü ze ri ne de, ba þa rý lý o la ma dýk la rý a lan lar dan bi ri si nin ka yýt dý þý lýk la mü ca de le ol du ðu nu be lir te rek, A çýk ça söy le ye yim, biz 8,5 yýl da pek çok a lan da i ler le me kay det tik, fa kat ka yýt dý þýy la mü ca de le de ki i ler le me miz çok za yýf kal dý. Ya ni, ka yýt dý þý Tür ki ye de ha la çok yük sek ma a le sef. Bu nun ver gi mev zu a týn dan tu tun da, de ne ti me ka dar, yap tý rým la ra ka dar u za nan bir bo yu tu var. Biz ver gi o ran la rý ný dü þür dük ve id di a mýz þuy du, Biz sü rüm den ka za na ca ðýz di yor duk, fa kat ol ma dý. Ver gi o ran la rý ný dü þür dük a ma ka yýt i çi lik ço ða lýp da o tek rar ha ni in san la rýn da ha çok ver gi ö de me si ni sað la ya cak bir tab lo ma a le sef o luþ ma dý Tür ki ye de þek lin de ko nuþ tu. NÝSAN AYINDA KAPANAN ÞÝRKET YÜZDE 30,58 ARTTI KURULAN þirket sayýsý bu yýlýn Nisan ayýnda bir önceki aya göre yüzde 9 azalýrken, kapanan þirket sayýsý da yüzde 13,72 artýþ gösterdi. Nisanda kurulan kooperatif sayýsýnda yüzde 27,27 lik azama olurken, kurulan gerçek kiþi ticarî iþletme sayýsýnda yüzde 7,71 artýþ görüldü. Nisan ayýnda kapanan kooperatif sayýsý da yüzde 8,79 luk artýþ gösterdi. Bu yýlýn Nisan ayýnda, 2010 yýlý Nisan ayýna göre kurulan þirket sayýsýnda yüzde 9,88 ve kurulan gerçek kiþi ticarî iþletme sayýsýnda yüzde 28,63 artýþ, kurulan kooperatif sayýsýnda ise 53,40 gerileme belirlendi yýlý Nisan ayýnda kapanan þirket sayýsý, 2010 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 30,58 artýþ kaydederken, kapanan kooperatif sayýsý ise yüzde 10,81 azalma gösterdi. Bu yýlýn Nisan ayýnda kurulan toplam 4 bin 777 þirket ve kooperatifin yüzde 92,25 i limited þirket, yüzde 5,69 u anonim þirket, yüzde 2,01 i ise kooperatiflerden oluþtu. Þirket ve kooperatiflerin yüzde 35,36 sý Ýstanbul, yüzde 12,58 i Ankara, yüzde 5,57 si Ýzmir de kuruldu. Nisan ayýnda bütün illerde þirket kuruluþu gerçekleþti. Kurulan þirketlerin sermayelerinin toplamý, Mart ayýna göre 74,25 oranýnda azaldý. Bu ay kapanan þirket ve kooperatiflerin 400 ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taþýtlarýn ve motosikletlerin onarýmý, 214 ü imalat, 208 i inþaat sektöründe bulunuyor. Bu ay kapanan gerçek kiþi ticarî iþletmelerinin 4 bin 847 si toptan ve perakende ticaret, motorlu taþýtlarýn ve motosikletlerin onarýmý, 608 i inþaat, 429 u imalat sektöründe. Nisan ayýnda 272 adet yabancý ortak sermayeli þirket kuruldu. Bu þirketlerin 49 u Ýran, 35 i Alman, 35 i de yurtdýþýnda yerleþik Türk vatandaþlarýnýn ortaklýðý olarak kuruldu. Ankara / aa IMF YE A DAY KO NU SUN DA KA RAR VE RÝL ME DÝ Ba ba can, hü kü me tin, Ke mal Der viþ in IMF Baþ ka ný ol ma sý nok ta sýn da bir des tek, bir dip lo ma tik ça ba sý o lup ol - ma ya ca ðý yö nün de ki so ru ü ze ri ne, bu - gün i ti ba riy le hü kü me tin bir a day gös - te rip gös ter me ye ce ði ya da bir a day gös te re cek se bu nun kim o la ca ðý ko - nu sun da bir ka rar ver me di ði ni be lirt ti. Ba ba can, þöy le de vam et ti: A ma ge - rek Sa yýn Der viþ ol sun ge rek baþ ka a dý ge çen ar ka daþ la rý mýz ol sun hep si tek tek IMF Baþ kan lý ðý ný ra hat lýk la yü rü - te bi le cek bil gi ye, be ce ri ye, do na ný ma sa hip ler. Tür ki ye den bir bak sak et ra - fa, en az 10 ta ne, IMF Baþ kan lý ðý ný ra - hat ça ya pa cak i sim çý ka ra bi li riz. A ma bu en so nun da ül ke ler a ra sýn da bir si - ya sî al-ver, si ya sî pa zar lýk or ta mý na dö nü yor. Þim di ye ka dar ki u sul Ýþ te Dün ya Ban ka sý Baþ ka ný A me ri ka dan ol sun, IMF Baþ ka ný Av ru pa dan ol - sun þek lin dey di. An ka ra / a a 26 yýl da 42 mil yar do lar lýk ö zel leþ tir me ÖZELLEÞTÝRMELER ö zel lik le son yýl lar da Türk e ko no mi si nin ö nem li gün dem mad de si o lur ken, 26 yýl da ö zel leþ tir me ler den 42 mil yar 33 mil yon 904 bin 15 do lar ö zel leþ tir me iþ le mi ya pýl dý. Ö zel leþ tir me Ý da re si Baþ kan lý ðý ve ri le rin den ya pý lan der le me ye gö re, 2010 yý lýn da ö zel leþ tir me iþ le mi 3 mil yar 85 mil yon 479 bin 135 do lar o lur ken, 2011 yý lýn da bu gü ne ka dar 276 mil yon 670 bin 293 do lar ö zel leþ tir me iþ le mi ger çek leþ ti ril di. Ö zel leþ tir me le rin yak la þýk ya rý sý blok sa týþ yön te miy le ya pýl dý yý lý dö ne min de blok sa týþ yön te miy le 20 mil yar 257 mil yon 66 bin 639 do lar, te sis/var lýk sa tý þý yön te miy le 12 mil yar 706 mil yon 340 bin 792 do lar, hal ka arz yo luy la 7 mil yar 91 mil yon 202 bin 610 do lar, ÝMKB de sa týþ yön te miy le 1 mil yar 261 mil yon 53 bin 768 do lar, ya rým kal mýþ te sis le rin sa tý þý i le 4 mil yon 368 bin 792 do lar, be del li de vir ler i le de 713 mil yon 871 bin 414 do lar lýk ö zel leþ tir me iþ le mi ya pýl dý. Bir bö lü mü va de li ve dö viz cin sin den ger çek leþ ti ri len his se se ne di ve var lýk sa týþ iþ lem le rin den 31 A ra lýk 2010 i ti ba riy le 31 mil yar do lar net gi riþ sað lan dý. Ö zel leþ tir me kap sa mýn da ki ku ru luþ lar dan el de e di len 4 mil yar do lar te met tü ge li ri ve 10 mil yar do lar lýk di ðer kay nak la bir lik te dö ne mi top lam kay nak la rý 45 mil yar do lar dü ze yi ne u laþ tý. Ay ný dö nem de ö zel leþ tir me uy gu la ma la rý çer çe ve sin de 44 mil yar do lar tu ta rýn da kul la ným ger çek leþ ti ril di. Ö zel leþ tir me den sað la nan ve top lam yüz de 48 i ni o luþ tu ran 21 mil yar do lar Ha zi ne ye ve Ha zi ne bün ye sin de bu lu nan Ka mu Or tak lý ðý Fo nu na ak ta rýl dý. Ö ZEL LEÞ TÝR ME KAP SA MIN DA 25 KU RU LUÞ BU LU NU YOR Ha len ö zel leþ tir me kap sam ve prog ra mýn da 25 ku - ru luþ bu lu nu yor. Bu ku ru luþ la rýn 12 ta ne sin de yüz de 50 nin ü ze rin de ka mu pa yý bu lu nu yor. Bu nun ya ný sý - ra, ö zel leþ tir me kap sa mýn da 415 ta þýn maz, 52 te sis, 3 li man, 8 o to yol, 2 bo ðaz köp rü sü i le þans o yun la rý li sans hak ký da yer a lý yor. An ka ra / a a TEBRÝK Deðerli kardeþlerimiz Mesut Akgün ile Esra Hanýmefendinin Betül ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder, minik Betül'e hayýrlý ömürler dileriz. Erzurum Yeni Asya Okuyucularý Ford, geçen yýl Nisan ayýna göre satýþlarýný yüzde 6.8 arttýrdý. Ford dan Nisan rekorlarý AVRUPA DA yer aldýðý elli pazarda 128 bin 500 adetlik toplam satýþ gerçekleþtiren Ford, geçen yýl Nisan ayýna göre satýþlarýný yüzde 6.8 artýrdý. Ford Otosan, 2011 Nisan ayýnda gerçekleþtirdiði 12 bin 451 adetlik satýþla 2011 yýlýnýn ilk 4 ayýnda da toplam pazar liderliðini sürdürdü, ihracat satýþ adetlerinde de ikinci sýraya yükseldi. Avrupa pazarýndaki yüzde 2.5 lik daralmaya raðmen, önde gelen 19 pazarda 101 bin 900 adetlik satýþ gerçekleþtiren Ford, 2011 yýlýnýn ilk dört ayýnda Avrupa nýn en çok tercih edilen 2 nci otomobil markasý oldu. Ýlk dört ayda, büyük beðeni kazanan yeni Focus modeli ve yeni Ford C-MAX modeli Ford un satýþ baþarýsýný perçinledi. Yeni Ford Focus 25 bin, C-MAX de 56 bin satýþ adetlerine ulaþtý. Kocaeli fabrikasýnda üretilen Ford Transit modeli de sadece Nisan ayýnda 12 bin 200 adetlik satýþýyla Ford Avrupa nýn en çok satýlan ikinci modeli oldu. Ekonomi Servisi AÇILIÞA DÂVET 22 Mayýs 2011 Pazar günü saat 11:00-15:00 arasý Kastamonu'daki hizmet mahallimizin açýlýþýna bekleriz. Ýrtibat: Ýbrahim Vapur Tel: (0532) (366) (366)

12 12 AÝLE - SAÐLIK Y Ki min e lin de bak te ri da ha çok? ABD DE ya pý lan bir a raþ týr ma da 102 el de top lam 4 bin 742 çe þit bak te ri belirlendi. ABD de ki Co lo ra do Ü ni - ver si te sin den bi yo kim ya do çen ti Rub Knight ve ay ný ü ni ver si te den E - ko lo ji ve Ev rim sel Bi yo lo ji a na bi lim da lýn dan do çent No ah Fi e re rin ka le - me al dýk la rý bi lim sel ma ka le ye gö re a raþ týr ma lar da, el ler de sa nýl dý ðýn dan da ha faz la tür de bak te ri bu lun du ðu da an la þýl dý. Ya zý, Pro ce e dings of the Na ti o nal A ca demy of Sci en ces ad lý bi lim sel ya yý nýn on-li ne sa yý sýn - da ( ya yým lan - dý. Ya zý ya gö re, Fi e rer, A raþ týr ma - mý zýn so nu cun da be lir le di ði miz bak te ri tü rü sa yý sý bi zi çok þa þýrt tý. Ka dýn la rýn el le rin de çok da ha faz la çe þit ol du ðu nu da an la dýk de di. 26 kg süt tü ke ti yo ruz PI NAR Süt Ge nel Mü dü rü Er gun Ak yol, Tür ki ye de am ba laj lý süt pa za rý nýn ge çen yýl yüz de 8 bü yü - dü ðü nü, ü re ti len çið sü tün yüz de lýk bö lü mü nün ka yýt dý þýn da ol du ðu nu söy le di. Ak yol, AB ül ke - le rin de yýl lýk or ta la ma ki þi ba þý na 89 ki log ram süt tü ke til di ði ni, Tür - ki ye de son yýl lar da ki ar tý þa rað - men bu ra ka mýn he nüz 26 ki log - ram ol du ðu nu, ül ke de gün de 2 bar dak süt tü ket me a lýþ kan lý ðý ný yer leþ tir me yi he def le dik le ri ni i fa de et ti. Süt tü ke ti mi nin art tý rýl ma sý ve ço cuk la ra süt iç me yi sev dir mek a - ma cýy la sü rek li ye ni ü rün ler ü ze rin - de ça lýþ týk la rý ný, tü ke ti ci le rin bi linç - len di ril me si ve e ði tim ça lýþ ma la rý na ak tif o la rak ka týl dýk la rý ný söy le yen Ak yol, tü ke ti min art ma sý ko nu - sun da o kul sü tü pro je le ri ni ö nem - se dik le ri ni i fa de et ti. Ýz mir / a a Genç ler kay gý lý A NA BÝ LÝM E ði tim Ku rum la rý ta ra - fýn dan ya pý lan ve Üm ra ni ye Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ta ra fýn dan des tek le nen li se öð ren ci le ri ni kap - sa yan a raþ týr ma da genç le rin ge le - cek le ri i çin kay gý lý ol du ðu or ta ya çýk tý. Üm ra ni ye de ki dev let ve ö zel o kul lar da ki 11. ve 12. sý nýf ta o ku yan bin 47 öð ren ci ye a ka de mik ve mes - le kî ge le cek kay gý dü zey le ri i le il gi li so ru lar so rul du. Öð ren ci le rin yüz - de 48,3 ü is te di ði ü ni ver si te yi ve bö - lü mü ka za na ma mak tan' en di þe e - der ken, yüz de 44,3 ü i se yük se köð - re ti me yer leþ tir me de kul la ný lan mev cut pu an la ma sis te mi dolayýsýyla is te di ði bö lü me gi re me ye ce ði ni dü þü nü yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya Kim se Yok Mu dan ye tim ler i çin ker mes KÝM SE Yok Mu Derm ne ði ta ra fýn - dan Fes ha ne de a çý lan ker me se il gi bü yük ol du. Ker me sin a çý lý þý na Kim se Yok Mu Der ne ði Ge nel Baþ - ka ný Ü nal Öz türk, i þ a dam la rý, sa - nat çý lar ve çok sa yý da halk ka týl dý. 2 bin met re ka re a lan ü ze ri ne ku ru lan ker mes te 100 ki þi lik der nek gö nül - lü sü gö rev al dý. Ker mes ya rýn ak - þam 20:30 a ka dar de vam e de cek. A Ý LE YE DÜ ÞEN GÖ REV LER ÝN TER NET ba ðým lý lý ðýn da, a i le le re bü yük iþ ler düþ tü ðü nü vur gu la yan Tar han, ev i çi i le ti þim ek sik li ði nin ba ðým lý lý ðýn sebep - le rin den bi ri ol du ðu nu kay det ti. Tar han, söy le de vam et ti: Ço cuk e ve ge lir gel mez in ter ne ti a çý yor, a i le bi rey le ri a ra sýn da soh bet yok, pay la þým yok. An ne ba ba ge çim siz se ev de de vam lý bir ge ri lim ha va sý var sa, sý cak bir yu va yok sa ço cuk lar in ter - ne te gi re rek ken di le ri ni o ra da i fa de e dip ra hat la ma ya ça lý þý yor lar. Ço cuk, e ðer a i le bi rey le riy le bir lik te za man ge çi re bi li yor, ar ka daþ la rýy la ye te rin ce i yi di ya log lar ku ra bi li yor, spor et kin lik le ri ne ka tý lý yor sa in ter ne tin ba ðým lý lýk ha li ne gel me si da ha da a za lý yor. So ru nun çö zü mü i çin ço cuk la rý grup ak ti vi te le ri ne,sos yal ak ti vi te le re yön len dir mek ge re ki yor. Aþýrý internet kullanýmý beyni uyuþturuyor YAPILAN ARAÞTIRMALARDA, AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMININ BEYÝNDE OLUÞTURDUÐU ZARARIN KOKAÝN VE EROÝNÝN OLUÞTURDUÐU ZARARLA AYNI OLDUÐU BELÝRLENDÝ. UZ MAN LAR CA ya pý lan a raþ týr ma - lar da, a þý rý in ter net kul la ný mý nýn be yin de o luþ tur du ðu za ra rýn, ko - ka in ve e ro i nin o luþ tur du ðu za rar - la ay ný ol du ðu be lir len di. Nö rop si - ki yat ri Has ta ne si psi ki yat rist le rin - den Prof. Dr. Nev zat Tar han, sa - nal a lýþ tý rý cý o lan bil gi sa ya rýn ve in - ter net or ta mý nýn fiz yo lo jik ba ðým - lý lýk yap tý ðý nýn bu gün ke sin lik ka - zan dý ðý ný bil dir di. Ýn ter net ve bil - gi sa yar ba ðým lý lý ðý ný o la ðan ba - ðým lý lýk kri ter le ri ni kar þý la ya cak þe kil de bil gi sa yar la ve sun du ðu gö - rün tü ler le yo ðun bir bi çim de meþ - gul ol ma du ru mu o la rak ta ným la - yan Tar han, ba ðým lý lý ðýn teþhis öl - çüt le ri ni þöy le an lat tý: Ýn ter net le a þý rý zi hin sel uð raþ, is te ni len key fi al mak i çin gi de rek da ha faz la o - ran da in ter net kul la ný mý na ih ti ya - cý duy ma, in ter net kul la ný mý ný ta - ma men bý rak ma ya yö ne lik ba þa rý - sýz gi ri þim le rin ol ma sý, in ter net kul la ný mý ný kon trol et me ya da ta - ma men bý rak ma ya yö ne lik ba þa rý - sýz gi ri þim le rin ol ma sý, in ter net kul la ný mý nýn a zal týl ma sý ha lin de çök kün lük ve kýz gýn lýk his set me, baþ lan gýç ta plan la nan dan da ha u - zun sü re in ter net te kal ma, baþ ka - la rý na in ter net te kal ma sü re si ko - nu sun da ya lan söy le me, in ter ne ti prob lem ler den kaç mak ve ya o - lum suz duy gu lar dan u zak laþ mak i çin kul lan ma. Sa nal ba ðým lý lýk la - rýn, týp ký di ðer ba ðým lý lýk lar gi bi be yin de ö dül ve ce za sis te mi ni boz du ðu nu be lir ten Tar han, Sa - nal ba ðým lý lar da mad de ba ðým lý lý - ðýn da ol du ðu gi bi be yin de a zal mýþ et ki nin ay ný sý na rast la ný yor. Ya ni ki þi in ter ne ti kul lan dýk ça, ko ka in a lan ki þi nin al dý ðý do zun yet me - me si gi bi git tik çe da ha faz la kul - lan mak is ti yor di ye ko nuþ tu. BE YÝN DE BA ÐIM LI LIK YA PI YOR ÇO CUK LAR BA ÐIM LI OL MA DAN YA PI LA CAK OLAN LAR: ÇO CUK LA RIN in ter net ba ðým lý sý ol ma la rýn ö nü ne geç mek i çin in ter net ü ze rin den ço cuk lar la soh bet et me nin, yan lýþ la rý ko nuþ ma nýn i yi bir yön tem o - la bi le ce ði ni vur gu la yan Tar han, Ýn ter net te ço cu - ðu bek le yen muh te mel risk ler ne ler dir? Ço cuk in - ter ne te ilk gir di ðin de ço cuk ta za rar al gý sý o lu þa bi - le cek du rum la rý a bar tý ol ma yan ör nek ler le an lat - mak ge re kir. Ýn ter ne tin ya rar lý du rum lar i çin na sýl kul la ný la bi le ce ði an la tý la bi lir de di. Mo de min, bil - gi sa ya rýn fi þi ni çek mek gi bi bir ta kým dav ra nýþ la - rýn o lum suz du rum la rý da be ra be rin de ge ti re bi le - ce ði u ya rý sýn da bu lu nan Tar han, Za man za man kar þý la þý yo ruz, a i le bi re yi bil gi sa yar la rý kal dý rý yor. Ço cuk i se sa bah beþ te kal kýp bil gi sa ya rý ye ni den mon te e di yor. Mo de mi e lin den a lýn dý ðý i çin in ti - ha ra kal kan ço cuk lar var. Ýn ter ne ti kon trol süz kul lan dý ðý i çin yö ne ti ci le rin i þi ne son ver di ði ör - nek ler var. Ba zý in ter net te oy na nan o yun lar ne - de niy le iþ le rin den ko vu lan in san lar var de di. A i - le le rin ço cuk la rý na in ter net ko nu sun da ki e ði tim - le ri ö zel lik le 10 yaþ ön ce si ver me le ri tav si ye - sin de bu lu nan Tar han, bu yaþ tan ön ce ço cu - ðu di sip li ne et me nin, ba zý ko nu la rý be ce ri ha li ne ge tir me nin da ha ko lay ol du ðu - nu söy le di. YA PILAN a raþ týr ma lar da, a þý rý in ter net kul la ný mý nýn be yin de o luþ tur du ðu za ra rýn ko ka in ve e ro i nin o luþ tur du ðu za rar la ay ný ol du ðu be lir len di ði ni de bil di ren Tar han, Ýn ter net ve bil gi sa ya rýn a þý rý kul la ný mý be yin de mad de ba ðým lý lý ðý na ben zer nar ko tik bir et ki o luþ - tu rur. 24 sa at bil gi sa yar ba þýn da kal ma ya ça lý þan, ye me-iç me ve di ðer ih ti yaç la rý ný klav ye ö nün de gi der me yi ter cih e den le rin bir sü - re son ra be yin kim ya la rý mad de ba ðým lý la rýn da ol du ðu gi bi bo zu lur a çýk la ma sýn da bu lun du. Ý le ri dü zey sa nal ba ðým lý lý ðý o lan la rýn te da vi sin de has ta ne ye ya tý ra rak te da vi et me ye baþ la dýk la rý ný be lir ten Tar han, þu bil gi le ri ver di: Ý lâç lar la te da vi et tik ten son ra, da - ha son ra za rar al gý sý o luþ tu ru yo ruz ki þi de. Kay be de cek le ri ni söy lü yo ruz. Ýn ter net ba ðým lý lý ðý, di ðer mad de ba ðým lý lýk la rý na gö re çok da ha ça buk dü ze li yor. Be yin de ki o bo zul ma hýz la to par la ný yor. An cak bu ev de ken di ken di ne ya pý la mý yor. Bu nu in ter ne ti kon trol kul la ným, u zak laþ tý ra rak dav ra nýþ te ra pi le ri i le ya pý yo ruz. Te da vi miz de ba ðým lý lýk ta ki ge nel i lâç lar la te da vi e di yo ruz. Cep te le fo nuy la 5 da ki ka dan u zun ko nuþ ma yýn DO ÐUÞ Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Le vent Sev gi, cep te le fo nuy la 5 da ki ka dan faz la ko nuþ ma nýn za rar lý o la bi - le ce ði ni be lirt ti. Bur sa Kent Kon se yi ta ra fýn dan dü zen le nen Cep Te le fon la rý, Baz Ýs tas yon la rý ve Top lum sal Kay gý lar ko - nu lu top lan tý ya ko nuþ ma cý o la rak ka tý lan Prof. Dr. Le vent Sev gi, ko nu nun 15 yýl dýr tar tý þýl dý ðý ný, he nüz bi li nen þey le - rin, bi lin me yen le rin ya nýn da çok az kal dý ðý ný söy le di. Cep te - le fon la rý ve baz is tas yon la rý hak kýn da he nüz net, ke sin ve bi - lim sel bir bil gi ol ma dý - ðý ný ha týr la tan Sev gi, HER EV DE 3-4 BAZ ÝS TAS YO NU VAR DOÐ DU ÐUN DAN i ti ba ren ha ya týn da cep te le fo nu bu lu nan ye ni nes lin da - ha faz la risk al týn da ol du ðu nu kay - de den Sev gi, in san la rýn ku lak lýk kul - la na rak ko nuþ mak ve ya ko nuþ mak ye ri ne me saj la þa rak ko ru yu cu tedbir ler al ma sý ge rek ti ði ni vur gu la - dý. Baz is tas yo nu ko nu su na da de ði - nen Sev gi, cep te le fo nu kul la ný cý sa - yý sý art týk ça ye ni baz is tas yon la rý nýn da ku rul ma sý ge re ke ce ði ni söy le di. Bil gi yok sa þüp he ve risk ol ma lý dýr. Þüp he ve risk var sa in sa nýn kork ma sý ge re kir. Kor ku var sa da tem - kin li dav ran mak en i yi - si dir. An cak bu nu pa - ra no ya mer te be si ne de ge tir me mek ge re kir de di. Bi li min net ce - vap lar ver di ði a lan lar - da so mut teklif ler ve ri - le bi le ce ði ni an la tan Sev gi, þöy le ko nuþ tu: Cep te le fon la rý ve baz is tas yon la rý e lek tro - man ye tik kir li lik tir. Bir bar dak su i çer se niz fe rah lar sý nýz, a ma 20 bar dak su i çer se niz ö le bi lir si niz. Te le fon la da ne ka dar az ko nu þur sa nýz, ya rýn o lum suz bir þey çýk tý ðýn da o ka dar ken di - ni zi ko ru ma al tý na al mýþ o lur su nuz. Cep te le fo nu nu ku la ða da ya ya rak 5 da ki ka bo yun ca ko nuþ mak ka fa sý cak lý ðý ný 0.1 de re ce art tý rýr. 10 da ki ka da 0.25, 20 da ki ka da i se 2 de re ce ve üs tün de ka fa sý cak lý ðý ar tar. Te le fon la 5 da ki ka ko nu þa nýn 20 da ki ka ko nu þa na gö re ris ki her za man da ha az dýr. Do la yý sýy - la ko nuþ ma lar 5 da ki ka yý geç me me li dir. Bursa / ci han Kalp mi, araba mý? HER yýl dün ya da yak la þýk 300 bin ki þi nin kalp has ta - lýk la rýn dan do la yý öldüðü be lir ti li yor. Uz man lar, a lý - na cak ted bir ler le bu ra ka - mýn bü yük o ran da dü þü rü - le bi le ce ði ne dik kat çe ki yor. Kay se ri A na kalp Has ta ne si Baþ he ki mi Op. Dr. Mus ta - fa Kýr man, kalp has ta lýk la - rý nýn ö lüm sebep le ri a ra - sýn da bi rin ci sý ra da yer al - dý ðý ný söy le di. Bu na rað - men in san la rýn el bi se ve a - ra ba sý na gös ter di ði il gi ka - dar kal bi ne il gi gös ter me - di ði ne dik kat çe ken Kýr - man, Kalp ih ma le gel mez. 35 ya þýn ü ze rin de se ne de bir kalp kon trol le rin den ÝS VEÇ TE ya pý lan bir a raþ - týr ma ya gö re, faz la ki lo lar la bu na ma a ra sýn da doð ru dan bir bað lan tý söz ko nu su. Ki lo lu o lan or ta yaþ gru - bun da ki ki þi le rin bu na ma ihtimalleri yüz de 71 da ha faz la i ken, bu o ran o bez ki - þi ler de yüz de 288 gi bi bir ar týþ gös te ri yor. Faz la ki lo - la rýn bir çok sað lýk so ru nu - na dâ ve ti ye çý kar dý ðý na dik kat çe ken bi lim in san la - rýn dan ye ni bir u ya rý gel di. Ýs veç te ya pý lan bir a raþ týr - ma nýn so nuç la rý na gö re, faz la ki lo la rý o lan or ta yaþ lý ki þi le rin bu na ma ris ki de da ha faz la. Yak la þýk 8 bin 500 Ýs veç li i kiz ü ze rin de ge çil me si, ö zel lik le a i le de kalp, ra hat sýz lý ðý o lan la rýn ko nu ü ze rin de da ha ti tiz ol ma la rý ge re ki yor. Kü çük ço cuk la rýn kalp kri zin den kay be dil di ði ni, pro fes yo nel spor cu la rýn bi le kalp prob - lem le ri ya þa dý ðý ný her kes bi li yor. Kalp dok tor la rý ve kalp has ta ne le ri u la þýl maz de re ce de u za ðý mýz da de ðil di ye ko nuþ tu. A lý na cak ted - bir ler ve dü zen li kon trol - ler le kalp has ta lýk la rýn dan ö lüm o ran la rý nýn dü þü rü le - bi le ce ði ne dik kat çe ken Kýr man, bu na rað men in - san la rýn kalp kri zi ge çi re ne ka dar kon tro le git me di ði ni be lir ti yor. Kayseri / ci han Þiþmanlýk bunatýyor ya pý lan a raþ týr ma nýn so - nuç la rý çar pý cý... Uz man la - ra gö re, vü cut a ðýr lý ðý nýn boy u zun lu ðu nun ka re si ne bö lün me siy le he sap la nan be den kit le en dek si de ðe ri nor ma lin üs tün de, 25 i la 30 a ra sýn da o lan la rýn bu na ma ris ki yüz de 71 o ra nýn da ar tý - yor. Be den kit le en dek si 30 dan faz la o lan lar, ya ni o - bez sý ný fý na gi ren ler i çin i se bu risk tam yüz de 288 da ha faz la. 65 ya þýn üs tün de ki 20 ki þi den bi ri nin, bir tür bu na - ma has ta lý ðý na ya ka lan dý ðý ný be lir ten uz man lar, dün ya öl çe ðin de 1 mil yar 600 mil - yon ye tiþ ki nin a þý rý ki lo lu ol du ðu na dik kat çe ki yor.

13 DÝZÝ 13 Filipinler'deki Risâle-i Nur hizmetleri 7 yýl önce baþlamýþ... Mindanao'daki 'dershane'de Risâle-i Nurlar okunuyor... ÝCBA Baþkaný Dr. Hakan Yalman, (saðda) Filipinli yöneticilerle de görüþtü. Filipinler'deki hanýmlar da Risâle-i Nur'u tanýtmak için çalýþýyor. Filipinler, Risâle-i Nur'a sahip çýkýyor Kül tür ler A ra sý Köp rü Der ne ði Baþkaný Dr. Hakan Yalman, Filipinler seyahatini Yeni Asya'ya anlattý: "Bilhassa akademik çevreler, Risâle-i Nur'un Filipinler için önemli olduðunun farkýnda. Ziyaretimiz esnasýnda bunu ifade ettiler." FARUK ÇAKIR n Fi li pin ler se ya ha ti han gi ve si le i le ger çek leþ ti, han gi mak sat la bu ül ke ye git miþ ti niz? Bir ký sým iþ a da mý ar ka daþ lar la bir lik te Fi li - pin ler e git me ye ka rar ver miþ tik. Fi li pin ler de TU FÝF SA di ye (Tür ki ye Fi li pin ler Dost luk ve Kar deþ lik Der ne ði) bir der nek var. Tür ki ye den ge zi ye ka tý lan i þ a da mý ar ka daþ lar da ha ön ce TU FÝF SA i le ir ti bat kur muþ. O ra da hem Türk i þ a dam la rý nýn iþ a lan la rý ný a raþ týr mak, hem de o ra da ki ma ne vî hiz met ler den ha ber dar ol mak ve ne ler ya pýl dý ðý ný ye rin de gör mek mak sa dýy la grup o la rak Fi li pin ler e git tik. Ben IC - BA (Kül tür ler A ra sý Köp rü Der ne ði) a dý na bu se ya ha te ka týl mýþ ol dum. Ha týr la na ca ðý ü ze re Fi li pin ler de ki Ýs lâ mî hiz met ler, yüz yýl lar ön ce sin de yi ne tüc car la rýn o böl ge le re git me siy le baþ la mýþ. Sul tan Ab dül ha mid za ma nýn da tüc car la rýn o böl ge ye git me si Ýs lâ mî hiz met le ri baþ lat mýþ. O yýl lar da gi den tüc car lar, bir ta raf tan ti ca ret le meþ gul o lur ken, bir ta raf tan da Ýs lâ mý teb lið et miþ ler. Ýþ te bu i þ a da mý top lu lu ðu nun zi ya re ti nin böy le de bir ar kap la ný var dý. Ay ný mâ nâ yý ye ni den can lan dýr ma a dý na bir grup i þ a da mýy la o ra ya git mek ka ra rý a lýn dý. YENÝSÝAD üyesi ve Ankara'dan katýlan bazý iþadamlarý ile 30 ki þi lik bir grup olarak Fi li pin ler e git miþ ol duk. n Her hal de siz de ilk de fa Fi li pin ler e git miþ ol du nuz. Ne ler le kar þý laþ tý nýz? Um du ðu nuz gi bi bir ül ke mi yok sa sürpriz ler le mi kar þý laþ tý nýz? Da ha ön ce duy duk la rý mýz dolayýsýyla Fi li pin ler le il gi li ka fa mýz da bir þab lon o luþ tur muþ tuk. Bu þab lon pek de o lum lu bir þab lon de ðil di. Fark lý ki þi ve ca mi a lar dan, o ül ke nin gü ven li bir yer ol ma dý ðý yö nün de sü rek li bil gil er al mýþ týk. Ka fa mýz da çok so ru i þa ret le ri var dý. A ca ba na sýl in san lar la kar þý la þa ca ðýz di ye. Bun la rý çok bil me den git tik ve u çak ta kar þý laþ tý ðý mýz yol cu lar da hep o lum suz bil gi ler ver di. Fi li pin ler teh li ke li ve fa kir in san la rýn ya þa dý ðý bir ül ke o la rak an la týl dý. Can em ni ye ti ol ma dý ðý söy len di. Her ka pý da bir po lis ol du ðu ve maf ya nýn ha kim ol du ðu bir ül ke o la rak bah se dil di. Yol cu lu ðu muz da u zun sür dü. Ýs tan bul dan 5 sa at lik bir yol cu luk la A bu Da bi ye u laþ týk. O ra dan 8 sa at te Fi li pin ler in baþ þehri Ma ni la ya uç tuk. O ra dan da Zam bu a na e ya le ti ne ge çe cek tik, a ma u ça ðý ka çýr dýk. Çün kü A bu Da bi den kal kan u ça ðý mýz 2 sa at ge cik me li ha re ket et miþ ti. Ha liy le ak tar ma ya pa ca ðý mýz u ça ðý da ka çýr dýk. Bir gün son ra Zam bu a na ya u laþ mýþ ol duk. Yol cu luk ta böy le prob lem ler çý kýn ca sý kýn tý lar da art tý. Ýn san la rýn ka fa sýn da ki a ca ba? so ru la rý ço ðal dý. Böy le sý kýn tý lý bir baþ lan gýç ol du. Fi li pin ler, çok sa yý da a da lar dan mey da na ge li yor. Fark lý e ya let ler var ve o e ya let ler se çil miþ va li ler le yö ne ti li yor. Bir e ya let de Müs lü man la rýn yö ne ti min de. Ýç iþ le rin de ba ðým sýz ha re ket e di yor lar. Böy le bir ya pý la rý var. Er te si gün sa bah sa at 4 de yo la çýk týk ve sa at 6 gi bi Zam bu a na e ya le ti ne u laþ týk. Be nim ilk o la rak gör dü ðüm, bi ri ba na doð ru ge li yor, a ma san ki u zun sü re ay rý kal mýþ bir dos tun ka vuþ ma sý gi bi... Ben de Dr. Hakan Yalman Mindanao'daki "Bediüzzaman Said Nursî Okuma Merkezi"nde çocuklar ve gençler Risâle-i Nur dersleri alýyorlar... Her hal de be ni bi ri si ne ben zet ti di ye dü þün düm. Ya ni ba na doð ru ve be nim i çin ko þa rak gel di ði ak lý ma gel me di. Ney se ge lip boy nu ma sa rýl dý, hoþ gel di niz di ye bað rý na bas tý. Siz ler öy le bir mut lu luk ge tir di niz ki biz de çok mut lu ol duk de di ler. Her kes bu þe kil de he ye can la ve se vinç le kar þý lan dý. Ýlk baþ lan gýç bi zim i çin sür priz ol du. Bi zi kar þý la yan ar ka daþ, Mu ham med Rý zal Dal ký lýç a dýn da, 7 yýl ön ce Fi li pin ler e gi den ve o ra da ki Ri sâ le-i Nur hiz met le riy le meþ gul o lan bir ar ka da þý mýz. Ay ný za man da TU FÝF SA nýn da ku ru cu su. He men ba vul la rý mý zý kap tý lar, a ra ba ya yer leþ ti rip ka la ca ðýmýz o te le ka dar bi ze eþ lik et ti ler. Ký sa bir din len me nin ar dýn dan o gün kü prog ra ma baþ la dýk. Bi zi o ra nýn Ba si lan de ni len e ya le ti ne gö tür dü ler. Ba si lan e ya le ti, yi ne Müs lü man la rýn ö zerk böl ge si nin bir vi la ye ti. O ra da ön ce va li bi zi kar þý la dý. Va li yi zi ya ret et tik. Git ti ði miz yol bal ta gir me miþ or man o la rak ta rif e di le bi lir. Tro pik bir a lan da u zak lar da bir ye re git tik. Ön ce bir ge mi yol cu lu ðu yap týk. Ge mi nin ya naþ tý ðý is ke le de va li bi zi san ki res mî bir tö ren le kar þý la dý. As ker ler, po lis ler, kar þý la ma e ki bi... Bi zim der nek baþ ka nýy la Ýh san Ka sým A ða bey va li nin a ra ba sý na bin mek su re tiy le ve biz de o to büs le bir sa at ka dar da ha yol cu luk yap týk ve Ba si lan a u laþ týk. Va li nin e vi ne mi sa fir ol duk. Ye mek ik ram et ti ler. Ta biî bi zim a lý þýk ol du ðu muz bir ye mek çe þi di de ðil, a ma çok sý cak bir kar þý la ma i le mu ha tap ol duk. O ra ya gi der ken, da ha ön ce o ra da va li yar dým cý lý ðý yap mýþ o lan bir ha ným da bi zim le be ra ber gel di. Bu ha ným, Ri sâ le-i Nur dan ha ber dar o lan bir ha mý nýn bu e ser ler den bah set me si ne ti ce sin de Ri sâ le-i Nur lar la ta nýþ mýþ ve Ri sâ le-i Nur la rý he men be nim se miþ. O ra da bi zim an la dý ðý mýz mâ nâ da bir ders ha ne ol ma dý ðý i çin ken di ye ri ni, e vi ni bu iþ le re tah sis et miþ. Hat ta, ký zý na ver me yi dü þün dü ðü ye ri, da i re yi Ri sâ le-i Nur la rýn o ku na bi le ce ði yer o la rak tah sis et miþ, bir an lam da vak fet miþ. Va li nin e vi nin bah çe sin de bir de mes cid var dý. O ra da na maz la rý mý zý kýl dýk. Çý kýþ ta, Tür ki ye den gi den i þ a dam la rý mes ci din da ha da gü zel leþ ti ril me si i çin ni yet be ya nýn da bu lun du lar. Va li de, Üs tad la, Be di üz za man la il gi li o la rak çok si ta yiþ kâr i fa de ler kul lan dý. Ri sâ le-i Nur la rýn, Fi li pin ler a çý sýn dan çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. O ra da bir de Ri sâ le-i Nur der si ya pýl dý. Dö nüþ yo lun da, da ha ön ce va li yar dým cý lý ðý ya pan ba ya nýn bir an lam da vak fet ti ði e ve gel dik. Ka pý sýn da Med re set-üz Zeh ra ya zý lýy dý. Bi zi, Hoþ gel di niz di yen yaþ la rý kü çük kýz ve er kek (6 ve 10 yaþ la rýn da) ço cuk lar kar þý la dý. Me ðer bu ço cuk lar o ra da hem Kur ân, hem de Ri sâ le-i Nur der si a lý yor muþ. Bu mer ke zin is mi ni de Med re set-üz Zeh ra koy muþ lar. Üst kat ta da yaþ la rý da ha bü yük kýz lar ders gö rü yor muþ. Bu kar þý la ma, bi zim i çin sür priz ler den bi riy di. Bah set ti ði m ha ný me fen di, Yan ta raf ta bü yük bir ar sa ve bi na var. Ben o ra yý da, ya nýn da ki ca mi yi de a lýp bu hiz met ler i çin vak fe de ce ðim de di ki ha ki ka ten bu iþ le re sa mi mî ça lýþ tý ðý nýn bir gös ter ge siy di. Bir an lam da o ra yý kül li ye ye dön dür mek ha ya lin den bah set ti. Ya ni, tam bir va kýf ol muþ. Ri sâ le-i Nur u ye ni ta ný mýþ, bir kaç yýl dýr bu hiz me tin i çin de ol mak la be ra ber; a de ta ma lý ný, mül kü nü bu iþ le re has ret miþ. Tek ha ya li, yan da ki bi na yý da a lýp bu iþ le re tah sis et mek ol muþ. Sultan ll. Abdülhamid tarafýndan Hicrî 1309 (1893) yýlýnýn Ramazan ayý sonlarýnda Filipinler de dahil bütün dünyaya gönderilen Kur ân-ý Kerim in kopyasý. En önde koltukta oturan Ahmet Alonton. ( MSU Ünýversýtesý kurucusu, Filipin hizmetinin manevî öncüsü) Üniversite yöneticilerine Risâle-i Nur hediye edildi n Fi li pin ler de da ha ön ce Ri sâ le-i Nur e ser le ri nin o kul ders ki tap la rý na da hil e dil di ði yö nün de ha ber ler duy muþ tuk. Bu nok ta da ki ça lýþ ma lar dan, ge liþ me ler den bah se der mi si niz? O nun la il gi li o la rak da müs bet ge liþ me ler var. Fi li pin ler de ki Müs lü man böl ge nin YÖK baþ ka ný o lan No ra Þe rif Ha ným var. No ra Þe rif in bu ko nu da ça lýþ ma la rý var. Fi li pin ler in Min da no va böl ge sin de, Ma ra vi de ni len bir þe hir var. Bu ra sý ta ma men ba ðým sýz, Müs lü man bir böl ge. E sas ö zerk böl ge, Ma ra vi böl ge si. Gi riþ çý kýþ la rý kon trol al týn da o lan bir yer. Ö zel as ker le ri vs. var. O ra ya Müs lü man la rýn dý þýn da her kes ra hat ça gi rip çý ka mý yor. Bir an lam da ha rem gi bi bir yer. O ra da ya þa yan la rýn yüz de 90 ý Müs lü man. O nun he men ar ka kýs mýn da da Müs lü man bir ka bi le nin bu lun du ðu böl ge var. O böl ge nin i çin de de Min da no va Dev let Ü ni ver si te si var. Ýþ te, o Ma ra vi böl ge si nin Min da no va þeh ri nin biz de ki kar þý lý ðý YÖK o lan ku ru mun baþ ka ný No ra Þe rif. Bu böl ge i çe ri sin de de Ah met A lon to de ni len, o ra da ki ü ni ver si te nin de da ha ön ce de kan lý ðý ný yap mýþ bir þa hýs var ki þu an da Fi li pin ler de ma ne vî an lam da bir a ðýr lý ðý, bü yük bir say gýn lý ðý var. Hat ta, Fi li pin li ler o nu ma nevî bir ön der o la rak gör dük le ri ni söy lü yor lar. Ah met A lon to nun a i le si, Ýs pan yol la rýn iþ ga lin den son ra Ýs - lâ mi ye ti tek rar ya þa ma ya baþ la yan sü lâ le den ge li yor muþ. O dö nem de de Müs lü man la rýn to par la yý cý li der lik le ri ni yap týk la rý söy le ni yor. A lon to la rýn çok bü yük bir a ra zi si var. Ah met A lon to da Ri sâ le-i Nur a sa hip çý kan, o nu ta nýt ma yý ken di si ne me se le e den bir i sim. Biz o ü ni ver si te yi zi ya re te gi der ken, ön ce sin de No ra Þe rif in e vi nin ol du ðu ve bir ka týn da Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü ya zý sý nýn bu lun du ðu bir ye re git tik. O ra da No ra Þe rif ve be ra be rin de ba zý ü ni ver si te öð re tim ü ye le ri ve hat ta Sin ga pur dan ba zý ü ni ver si te ho ca la rýy la ta nýþ týk. No ra Þe rif, bir kaç yýl ön ce Ri sâ le le ri ta ný dý ðýn da çok hay ran ol muþ ve da ha son ra bu e ser le rin ü ni ver si te ler de o ku tul ma sý ný ar zu et miþ. Bu nu te min i çin de ü ni ver si te le rin rek tör le ri ne kül li yat he di ye et miþ, u laþ týr mýþ. Tür ki ye den de bu i þin te mi ni i çin bir ba ký ma yar dým ta le bi ol muþ. Bi zim o ra da bu lun du ðu muz gün ler de de çe þit li ü ni ver si te ler den ge len tem sil ci le re A rap ça ve ken di li san la rýn da Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý (ter cü me e dil miþ o lan lar) tö ren le ve ril di. Çok fark lý ma hal li dil ler var o ra da. Ri sâ le-i Nur e ser le ri ve Ýn gi liz ce ye ter cü me e di len Kur ân-ý Ke rim le rin ü ni ver si te tem sil ci le ri ne tes lim tö re ni ol du, biz de o ra da ha zýr bu lun duk. O ra da yi ne bi zim he yet baþ ka ný nýn ve bah set ti ðim Mu ham med Rý zal ýn ve o ra nýn YÖK baþ ka ný o lan No ra Þe rif in bi rer ko nuþ ma la rý ol du. YÖK baþ ka ný di ye an lat tý ðý mýz No ra Þe rif, da ha ön ce Tür ki ye de dü zen le nen Be di üz za man Sem poz yum la rý na da ka týl mýþ tý... Hat ta, No ra Þe rif Tür ki ye ye ge le ce ði za man YÖK Baþ ka nýy la gö rüþ mek is te di ði ni Muhammed Rýzal Dalkýlýç, ayný zamanda Tür ki ye Fi li pin ler Dost luk ve Kar deþ lik Der ne ði'nin (TUFÝFSA) baþkanlýðýný yapýyor... söy le miþ. Dâ vet e den ar ka daþ lar da Ne ta lep e de cek si niz? di ye sor muþ. Ce va ben, Tür ki ye nin YÖK baþ ka nýn dan, Ri sâ le-i Nur e ser le ri ni bi zim ü ni ver si te le ri miz de o ku ta bil mek i çin des tek is te ye ce ðim. Bu ra da mut la ka bu nu ya pa bi le cek ye tiþ miþ a ka de mis yen ler var dýr de miþ. Ta biî ar ka daþ lar bu nun zor o la ca ðý ný ve No ra Þe rif e bu nu i zah et me nin de ko lay ol ma ya ca ðý ný bil di ði i çin dö ne min TBMM Baþ ka nýy la gö rüþ tür müþ ler. Do la yý sýy la, Ri sâ le-i Nur e ser le ri nin ü ni ver si te ler de o ku tul ma ko nu su ha ya ta geç miþ gi bi. Bil has sa Min da no va böl ge sin de ü ni ver si te le rin Ri sâ le-i Nu ra sa hip çýk tý ðý ný bu bah set ti ði miz ha ný mýn da a i le siy le bir lik te bu ko nu yu o ra da yer leþ tir mek is te me sin den an la þý lý yor. Ve ar týk o ra da ki ü ni ver si te sis te mi nin de Ri sâ le ler le en teg re git ti ði ni gös te rir bir tab lo o luþ muþ, ö zel lik le Ma ra vi böl ge sin de. Ve za ten Ah met A lon to da on lar la be ra ber bu iþ i çin gay ret sarf e di yor. Bu an lam da çok hýz lý bir ge liþ me var. Fi li pin ler de ki a ka de mik çev re ler, hýz lý bir þe kil de Ri sâ le-i Nu ra sa hip çý ký yor. DEVAMI YARIN

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 14 Y Türk dünyasý minderde buluþuyor ''7. TÜRK DÜNYASI GÜREÞ TURNU- VASI VE KÜLTÜR ÞÖLENÝ'' HAFTA SONU ÝSTANBUL'DA YAPILACAK. TÜRK dün ya sý nýn genç gü reþ çi le ri, haf ta so nu Ýs - tan bul'da ''7. Türk Dün ya sý Gü reþ Tur nu va sý ve Kül tür Þö le ni''nde bir a ra ya ge le cek. Ýs tan bul Genç lik ve Spor Ýl Mü dür lü ðü nün Üs kü dar Be le - di ye si nin spon sor lu ðun da dü zen le di ði or ga ni zas - yo nun ta ný tý mý, Bur han Fe lek Spor Komp lek si Mil li Ta kým lar Kamp Mer ke zi'nde dü zen le nen ba sýn top lan tý sýy la ya pýl dý. Üs kü dar Be le di ye Baþ - ka ný Mus ta fa Ka ra'nýn da ka týl dý ðý top lan tý da, Genç lik ve Spor Ýl Mü dü rü Ta mer Taþ pý nar, Gü - reþ Fe de ras yo nu Baþ kan Yar dým cý sý Ka dir Ha ber - dar ve o lim pi yat þam pi yo nu es ki mil li gü reþ çi Mü za hir Sil le de ha zýr bu lun du. Tur nu vay la il gi li bil gi ler ve ren Taþ pý nar, bu yýl or ga ni zas yo na Tür - ki ye'nin ya ný sý ra A zer bay can, Öz be kis tan, Türk - me nis tan, Ya ku tis tan, Da ðýs tan, Bul ga ris tan, Ma - ke don ya, Ko so va ve Ku zey Kýb rýs Türk Cum hu - ri ye ti'nden spor cu la rýn ka tý la ca ðý ný, Üs kü dar Be - le di ye si Gü reþ Ta ký mý'nýn da tur nu va da yer a la ca - ðý ný söy le di. Bur han Fe lek Spor Komp lek si 50. Yýl Spor Sa lo nu'nda bu gün baþ la ya cak tur nu va, 22 Ma yýs Pa zar gü nü so na e re cek. G.Antep'li Elyasa Trabzon yolunda YENÝ se zon i çin trans fer ça - lýþ ma la rý na baþ la yan Trab - zons por'un, Ga zi an teps por i le söz leþ me si so na e ren El - ya sa Sü me i le il gi len di ði öð - re nil di. A lý nan bil gi ye gö re, bu se zon Ga zi an teps por'da oy na dý ðý fut bol la tek nik di - El ya sa Sü me rek tör To lu nay Kaf kas'ýn vaz ge çe me di ði i sim ler den bi ri o lan tec rü be li fut bol cu, Ka ra de niz e ki biy le trans fer gö rüþ me si yap tý. Ga zi an teps por i le söz leþ me si so na e ren ve bon ser vi si e lin de bu lu nan 27 ya þýn da ki fut bol - cu nun, ö nü müz de ki gün ler de Trab zons por i le tek rar ma sa ya o tu ra ca ðý ve res mi söz leþ me ye im za a ta ca ðý bil di ril di. Bu se zon Ga zi an tes por for ma sý i le 26 lig ve 8 ku pa ma çý na çý kan El ya sa, kýr mý zý si yah lý for may la 1 go le im za at tý. El ya sa Sü me, da ha ön ce An ka ra gü cü, Di yar ba kýrs por ve Sam suns por'da for ma giy miþ ti. GAZÝANTEP-BEÞÝKTAÞ BEÞÝKTAÞ ile Gaziantepspor, sezonun son haftasýnda bugün lig tarihinde 50. karþýlaþmalarýna çýkacak. Kamil Ocak Stadý'nda saat 20.00'de baþlayacak karþýlaþmayý Barýþ Þimþek yönetecek. SÜPER LÝG'DE BUGÜN Bucaspor-Kayserispor (Yeni Buca) Ankaragücü-MP Antalyaspor (Ankara 19 Mayýs) Bursaspor-Gençlerbirliði (Atatürk - Seyircisiz) Gaziantepspor-Beþiktaþ (Kamil Ocak) 22 Mayýs Pazar: Eskiþehirspor-Kasýmpaþa (Eskiþehir Atatürk) Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) Karabük-Trabzonspor (Necmettin Þeyhoðlu) Lider Alex'e güveniyor FE NER BAH ÇE'NÝN 17 MAÇ LIK YE NÝL MEZ LÝK SE RÝ SÝN DE 16 GOL A TAN BRE - ZÝL YA LI FUT BOL CU, SÝ VASS POR MA ÇIN DA DA TA KI MI NIN EN BÜ YÜK KO ZU. SÜPER Lig'de se zo - nu nun son haf ta sýn da dep las - man da Si vass por i le kar þý la þa cak Fe ner bah çe, bu maç ta da kap ta - ný A lex de So u za'ya gü ve ni yor. Sa rý-la ci vert li le rin 17 maç lýk ye - nil mez lik se ri sin de at tý ðý 16 gol le bü yük pay sa hi bi o lan Bre zil ya lý fut bol cu, þam pi yo nun bel li o la - ca ðý Si vass por ma çýn da da ta ký - mý nýn en bü yük ko zu o la cak. Lig de 27 gol le ''Gol Kral lý ðý''nda a çýk a ra zir ve de yer a lan A lex, 17 maç lýk ye nil mez lik se ri si nin ilk ma çý o lan 17. haf ta da ki Si vass - por kar þý laþ ma sýn da, ta ký mý na ga li bi ye ti ge ti ren go lü at tý. Ge çen haf ta An ka ra gü cü'ne 5 gol bir - den a tan yýl dýz fut bol cu, 17 maç - lýk ye nil mez lik se ri sin de 22. haf - ta da da der bi maç ta Be þik taþ'a 3 gol a ta rak, ''hat trick'' yap tý. TRABZONSPOR Ku lü bü Ge nel Sek re te ri Ha san Ye ner, ''Bu ka dar zor lu ge çen bir lig ya rý þýn da li gin so nu nun da en te re san ol ma sý do - ðal. U mu yo rum biz ka za ný rýz ve Fe ner bah çe de pu an kay bý ya þar'' de di. Ye ner, Meh met A li Yýl maz Te sis le ri'nde ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, li gin son haf ta sý na gi ril di ði ni, lig ya rý þý nýn so nuç la - na ca ðý en te re san bir haf ta o la ca - ðý ný söy le di. Bu haf ta dep las man - da oy na ya cak la rý Kar de mir Ka ra - büks por ma çý ný ka za na rak, Si - vas'tan ge le cek ha be ri bek le ye - cek le ri ni i fa de e den Ye ner, ''Bu ka dar zor lu ge çen bir lig ya rý þýn - A lex'in ar dýn dan 17 maç lýk se ri de en faz la gol a tan o yun cu lar 6 gol le Ni ang, 4 gol le Lu - ga no. F.Bah çe 17 maç - lýk ye il mez lik se ri sin de 41 gol a týp, 10 gol ye di. A LEX'ÝN AR DIN DAN NÝ ANG Fe ner bah çe'nin 17 maç lýk ye - nil mez lik se ri sin de A lex'ten son - ra en çok gol a tan o yun cu 6 gol - le Se ne gal li Ma ma do u Ni ang ol - du. Sa rý-la ci vert li le rin ye nil - mez lik se ri sin de Lu ga no 4, An - dre San tos ve Se mih 3'er, Di a 2, da li gin so nu nun da en te re san ol - ma sý do ðal. U mu yo rum biz ka za - ný rýz ve Fe ner bah çe de pu an kay - bý ya þar. Her þe ye rað men Trab - zons por'un bu yýl gös ter di ði per - for mans ve al dý ðý pu an ba þa rý lý bir so nuç. A ma bu nu þam pi yon - luk la taç lan dýr ma mýz ha lin de de ba þa rý lý bir so nu cun im za sý o - lur''de di. Fe ner bah çe'nin Si vas dep las ma nýn da ya pa ca ðý maç i çin bi let le rin da ðý lý mý ko nu sun da Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu na (TFF) haf ta ba þýn da ya zý lý bir so - ru sor duk la rý ný ha týr la tan Ye ner, TFF'nin, res mi in ter net si te si ü - ze rin den yap tý ðý a çýk la ma yý þöy le Gök han Gö nül, Ca ner, Em re, Be kir, Gü i za ve Stoch i se bi rer gol kay det ti. Fe ner bah çe'nin 4-2 ka zan dý ðý Be þik taþ ma çýn da 1 go lü Ne cip Uy sal ken di ka le si ne at mýþ tý. Fe ner bah çe, 17 maç lýk ye nil mez lik se ri sin de top lam 41 gol a tar ken, ken di ka le sin de 10 gol gör dü. Sa rý-la ci vert li ler, bu dö nem de sa de ce 0-0 be ra be re kal dý ðý Bur sas por ma çýn da gol a ta maz ken, 11 maç ta i se ka le - sin de gol gör me di. 17 MAÇ LIK YE NÝL MEZ LÝK SE RÝ SÝ Lig de en son 16. haf ta da, 12 A ra lýk 2010'da dep las man da An - ka ra gü cü'ne 2-1 ye ni len Fe ner - bah çe, bu maç tan son ra lig de 159 gün dür ye nil mi yor. Sa rý-la - ci vert li ler, An ka ra gü cü ma çýn - dan son ra yap tý ðý 17 maç ta 16 ga li bi yet, 1 be ra ber lik al dý. TRABZON UMUDUNU KORUYOR de ðer len dir di: ''FI FA, U E FA ve TFF'nin be lirt ti ði gi bi 'mi sa fir ta - kým la ra tri bün ka pa si te si nin en az yüz de 5'i tah sis e di lir' di ye bir hü küm var. An cak bu sa yý nýn ar - tý rýl ma sýy la il gi li her han gi bir hü - küm yok. Biz de bu ne den le Trab zons por Ku lü bü o la rak TFF'ye baþ vur duk. Si vass por Ku - lü bü, Fe ner bah çe'ye ol duk ça faz la mik tar da bi let tah sis et ti ði ni be - lirt miþ ti. Bu ra da ki a ma cý mýz, Fe - ner bah çe'nin dep las man da oy na - ya ca ðý maç ta se yir ci de za van ta jý - ný a van ta ja dö nüþ tür me si nin hak sýz bir re ka be te ne den o la ca - ðý ný dü þün me miz dir." NBA'nin efsaneleri Aþýk'ý övdü Ömer Aþýk NBA'deki ilk sezonunda baþarýlý maçlar çýkardý.. NBA'DE YAÞAYAN EFSANE ÝKÝ ÝSÝM SCOTTÝE PÝPPEN VE CHARLES BARKLEY, CHÝCAGO BULLS FORMASIYLA ÝLK SEZONUNU GEÇÝREN ÖMER AÞIK'IN PERFORMANSINI BEÐENEREK, SPORCUMUZUN ÇAYLAK SEZONUNU ÇOK ÝYÝ GEÇÝRDÝÐÝNÝ DÝLE GETÝRDÝ. NBA DEKÝ ilk se zo nu nu Chi ca go Bulls for ma sýy la ge çi ren mil li bas ket bol cu Ö mer A þýk hak kýn da, ef - sa ne i sim ler öv gü do la söz ler söy le di. Chi ca go Bulls a 6 þam pi yon luk ge ti ren ef sa ne kad ro nun Mic - ha el Jor dan dan son ra ki en ö nem li is mi o lan ve ha - len Bulls ta yö ne ti ci lik ya pan Pip pen, za man za man an tren man lar da bi ra ra ya gel di ði ni söy le di ði Ö mer A þýk hak kýn da, Çok hýrs lý ve po ta al týn da yýr tý cý bir ka rak te re sa hip. An tren man lar da fýr sat bul duk ça soh bet e di yo ruz. Ö mer e yap ma sý ge re ken le ri söy lü - yo rum. He nüz çok genç a ma NBA e ý sý ný yor de di. SÝVAS'TA KUPAYI KALDIRMIÞTI Fenerbahçe, Sivasspor'u sezon baþýnda Sivas'ta Fabio Bilica, Gökhan Ünal ve Recep Berk'in attýðý gollerle 3-0 yenerek 12. Cumhuriyet Kupasý'ný kazanmýþtý. Ö mer in Chi ca go da þans bul ma sý nýn çok bü yük bir a van taj ol du ðu nu da kay de den Pip pen, mil li o yun - cu nun bu nu i yi kul lan dý ðý ný i fa de et ti. NBA TV de yo rum cu luk ya pan Char les Bark ley i se Ö mer in çay lak o la rak çok i yi bir se zon ge çir di ði ni ve ken - di ni is pat la dý ðý ný vur gu la dý. Chi ca go da ol ma sý nýn da A þýk i çin ö nem li ol du ðu nu söy le yen Bark ley, u - zun bo yu nun ar tý bir de ðer o luþ tur du ðu na da dik ka - ti çek ti ði Ö mer in bu bo yu na rað men çe vik, a tak ve güç lü ol du ðu nu vur gu la dý. Bark ley, Ö mer in lig de ka lý cý o la ca ðý ný dü þün dü ðü nü be lirt ti. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 15 TERÝM: G.SARAY'IN 3 YIL BAÞINDAYIM Cimbom'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, "Alýnacak dersleri aldýk, inþallah onlarý daha güzel tarafa çevireceðiz. 3 senelik bir anlaþma yaptýk, ama her sene tekrar oturup analiz yapacaðýz" dedi. GALATASARAY Ku lü bü Baþ ka ný Ü nal Ay sal'ýn, tek nik di rek tör lük gö re vi i çin an la þýl dý ðý ný a çýk la dý ðý Fa tih Te rim, geç miþ ten ge rek li ders le ri al dýk la rý ný i fa de e de rek, ''Ýn þal lah on la rý gü zel ta ra fa çe vi re - ce ðiz'' de di. Te rim, sa rý-kýr mý zý lý ku lüp le an laþ tý ðý ný doð ru la ya rak, ''Ka za ný lan ba þa rý lar dan, ka za nýl - ma yan ba þa rý lar dan, ba þa rý sýz lýk - lar dan ders le ri a la rak, ya pa bi le ce - ði mi zin en mak si mu mu nu yap ma - yý is ti yo ruz. He def Ga la ta sa ray'da en yük sek ler ol muþ tur. A lý na cak ders le ri al dýk, in þal lah on la rý da ha gü zel ta ra fa çe vi re ce ðiz'' di ye ko - nuþ tu. Ga la ta sa ray'ýn en ký sa sü re - de ye ni den ya rýþ ma ya ih ti ya cý nýn ol du ðu nu be lir ten Fa tih Te rim, ''An cak, bir yan dan ya rýþ ma yý en i - yi yer de bi tir mek is ter ken, alt ya pý - dan ye ni Ar da'la rý bul ma ya ça lýþ - mak, en ö nem li me zi ye ti miz bi - zim. O ra sý Ga la ta sa ray'ýn ge le ce ði. Bir ta kým þey le ri be ra ber gö tür mek zo run da yýz'' i fa de si ni kul lan dý. Fa - tih Te rim, ye ni se çi len yö ne ti min 3 se ne si nin ol du ðu nu ha týr la ta rak, ''Biz de 3 se ne lik an laþ ma yap týk. A ma her se ne o tu ra rak tek rar a na - liz yap ma yý plan la dýk. U zun va de li dü þün mek te ya rar var'' de di. Terim, "G.Saray'ý çok özledim" dedi. HA YA TI MIZ HEP RÝSK Ýlk yýl so nun da ba þa rý lý o lun - ma ma sý ha lin de e leþ ti ri le rin ge le - bi le ce ði nin be lir til me si ü ze ri ne Te rim, ''E leþ ti ri ler ge lir se gel sin. En çok e leþ ti ri ler den bi ri si yim. Bun la ra a lýþ ký ným. Doð ru, düz - gün, gü zel, öð re ti ci e leþ ti ri ler den her þe yi a lý rýz. A ma i le ri de ben ba þa rý sýz o lur sam ne o lur kay gý - sýy la yo la çý kýl maz. Bi zim ha ya tý - mýz hep risk al mak týr'' di ye ko - nuþ tu. Te rim, ''Ga la ta sa ray'ý öz le - di niz mi?'' so ru sun da ''Ga la ta sa - ray öz len mez mi öz le nir ta bi i. Ga la ta sa ray da bi zi öz le miþ tir. Ha ta mýz la se va bý mýz la bi zi af fe - der ler. Bi zim her za man kre di - miz var dýr. O yüz den o la cak, i le - ri de muh te mel ba þa rý sýz lýk lar da da kork ma dan, her za man gi bi ol du ðu çý kýp ney se doð ru yu söy - le riz'' di ye cevapladý. Fa tih Te - rim, ''Ý le ri de Fa tih Te rim e ko lü nü de vam et ti re bi le cek bir an tre nör or ta ya çý kar ma yý he def li yor mu - su nuz?'' so ru su ü ze ri ne, ''Mu hak - kak ki bu nu is ti yo rum. Bu nu Ga - la ta sa ray'ýn i çin den gel miþ, ef sa - ne vi kad ro sun da hiz met et miþ ar ka daþ la rý mýz la ça lýþ mak is ti yo - rum'' þeklinde konuþtu. Marsel Ýlhan Fransa'da 3. tura yükseldi MÝLLÝ te nis çi Mar sel Ýl han, Fran sa A çýk Te nis Tur nu va sý (Ro land Gar ros) tek er kek ler e le me le ri nin i kin ci ma çýn da A vus tral ya lý Ma - rin ko Ma to se vic'i 2-0 ye ne rek ü - çün cü tu ra yük sel di. Ýl han, 3. tur e le me ma çýn da ra ki bi Fran sýz A u - gus tin Gens se'yi e le me si ha lin de, Fran sa A çýk'ta tek ler de a na tab lo - ya ka lan ilk Türk te nis çi o la cak. 1 sa at 17 da ki ka sü ren maç ta Ma to - se vic'i zor lan ma dan 6-2 ve 6-3'lük set ler le 2-0 ge çen Ýl han, kar þý laþ - ma da ra ki bi nin ''a ce''i ne 5 ''a ce'' i le kar þý lýk ver di. Ýl han'ýn, 1 kez çift ha ta yap tý ðý maç ta Ma to se vic, 3 çift ha ta yap tý. Dün ya klas ma nýn - da 127. sý ra da bu lu nan Ýl han, a na tab lo da mü ca de le et ti ði 2010 A - vus tral ya A çýk'a i kin ci tur da 2011 A vus tral ya A çýk'a ilk tur da, ge çen yýl ka týl dý ðý Wimb le don Te nis Tur nu va sý ve 2009 ABD A çýk'a i - kin ci tur da ve da et miþ ti. Milli sporcu, geçen yýl Ro land Gar ros'ta elemelerin üçüncü turunda elenmiþ ve ana tabloya kalamamýþtý. Genel Müdür Yunus Akgül, Formula 1'in Ýstanbul'da devam edeceðine inanyor. ÝSTANBUL PÝSTÝ PAZARLIÐI GENÇLÝK ve Spor Ge nel Mü dü rü Yu nus Ak gül, For mu la 1 ya rý þý nýn Ýs tan bul'da kal ma sý ko nu sun - da, ''For mu la 1 i le il gi li son sö zü mü zü söy le dik. Top ar týk Sa yýn Ecc les to ne'da'' de di. Ak gül, yap tý ðý a çýk la ma da, ya rý þýn Ýs tan bul'da sür me si i çin ken di - le rin den 26 mil yon do lar is ten di ði ni be lir te rek, ''Son For mu la 1 ya rý þýn da Ecc les to ne i le gö rüþ tük ve böy le bir da yat ma yý ka bul et me ye ce ði mi zi söy - le dik. Ken di le ri ne fark lý for mül ler ö ner dik. Söy le di - ði miz for mül le ri be ðen di ði ni ve gö rüþ me ye de vam et me miz ge rek ti ði ni söy le di. Ne re de, ne za man gö - rüþ me ta lep e der se gö rü þü rüz. Bu þe kil de ay rýl dýk'' di ye ko nuþ tu. For mu la 1 i çin her yýl 13,5 mil yon do lar pa ra ver dik le ri ne dik ka ti çe ken Ak gül, yap týk - la rý tek li fe i liþ kin þun la rý söy le di: ''Bu pa ra yý ö de me - ye de vam e de lim, an cak se yir ci ge lir le ri ni si ze bý ra - ka lým. Rek lam ge lir le ri ni si ze bý ra ka lým. Te le viz yon ya yýn hak la rý ný si ze bý ra ka lým. Ýþ let me den za rar et - ti ði ni söy lü yor du. O nu da bi ze bý ra kýn, de dik. Bun - la rý üst üst te koy du ðu nuz da za ten 20 mil yon do la rý bu lu yor. Al pa ra yý git, iþ let me yi bi ze bý rak. Se yir ci az, di yor su nuz. Ben si ze se yir ci ga ran ti si de ve ri yo - rum. An laþ tý ðý mýz pa ra dan se yir ci yi ga ran ti e de - yim. Di ye lim 3 gün bo yun ca 100 bin se yir ci. 100 bin se yir ci al tý na düþ tü ðün de biz kar þý la ya lým. Bu - nu tek lif et tim. Çok ho þu na git ti. Ken di si de Ýs tan - bul pis ti ni sev di ði ni ve tek lif le rin de gü zel ol du ðu - nu söy le di. Bun la rý ka bul e der se de vam e der."

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý SOSYAL PAYLAÞIM SÝTESÝNDE BAÞLADI Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y MERHAMET HABERÝ 'Her Ýnsan Bir Kitap' sloganýyla baþlatýlan kampanya çerçevesinde toplanan kitaplar, Doðu ve Güneydoðu'da binlerce gence ulaþtýrýlýyor. FOTOÐRAFLAR: AA Eðitime sanal yardým Ý KÝ GEN CÝN SOS YAL PAY LA ÞIM SÝ TE SÝN DE O LUÞ TUR DU ÐU GRUP, HER ÝN SAN BÝR KÝ TAP AD LI KAM PAN YAY LA AÐ RI, DÝ YAR BA KIR, ÞAN LI UR FA VE KARS TA O KUL LA RA KÜ TÜP HA NE KUR DU. SOS YAL pay la þým si te si Fa ce bo ok ta i ki gen cin kur du ðu ve bu gün ü ye sa yý sý 3 bi ni a þan grup, Her Ýn san Bir Ki tap slo ga nýy la Do ðu ve Gü ney do ðu da bin ler ce genç i çin ki tap top lu yor, e ði tim yar dý mýn da bu lu nu yor. Gru bun ku ru cu la rýn dan, bir a vu kat lýk bü ro sun da sek re ter lik ya pan Es ra Me nek þe, kam pan ya nýn hiç bir ku rum, ku ru luþ ve va kýf la bað lan tý sý bu lun ma dý ðý ný be lir te rek, pro je nin Fa ce bo ok ta mass-ma vi a dýy la yer a lan gru bun fik ri ol du ðu nu söy le di. Me nek þe, gru bun her ge çen gün ka tý lým cý sa yý sý nýn art tý ðý ný, bu gün 3 bin 500 ki þi nin kam pan ya yý ta kip et ti ði ni be lirt ti. Da ha ön ce aç týk la rý bir grup say fa sý nýn pay la þým si te si ta ra fýn dan ka pa týl dý ðý ný an la tan Me nek þe, Da ha ön ce kur du ðu muz grup 18 bin ü ye sa yý sý na u laþ tý. An cak, gru bu ku rar ken yap tý ðý mýz bir ha ta ne de niy le si te ta ra fýn dan ka pa týl dý. Ye ni den grup o luþ tur duk. Bun da da il gi ay ný se yir le de vam e di yor de di. Me nek þe, kam pan ya nýn ilk o la rak, 2003 yý lýn da so ba ya ký lýr ken çý kan yan gýn da öð ret men ler Ay sun Ka ra lar ve Bur çin Uy sal i le öð ren ci O kan Kö mür cü nün ya na rak öl dük le ri Að rý nýn Do ðu be ya zýt il - çe si nde ki Or ta Di rek Kö yü O kan Kö mür cü Ýl köð re tim O ku lu na ki tap gön de ri miy le baþ la dý ðý ný söy le di. Bu o ku la kü tüp ha ne o luþ tur mak i çin yo la çýk týk la rý ný ve ký sa sü re de fa a li yet le ri nin du yul ma ya baþ la dý ðý ný an la tan Me nek þe, þun la rý kay det ti: Ka tý lým cý la rý mý zýn te miz yü rek le riy le hýz lý bir þe kil de ki tap se fer ber li ði baþ lat mýþ ol duk. Son ra o ku lu mu zun fo toð raf la rý ný gö rün ce yü rek le ri miz bir kez da ha dað lan dý. Yar dým la rý ný e sir ge me yen ba zý i þ a dam la rý, o ku lu bo yat mak tan baþ la yýp çe þit li kýr ta si ye ih ti yaç la rý ný, bil gi sa yar ve bu na ben zer bir çok ih ti ya cý kar þý la dý lar. O ku la gi de rek ih ti yaç la rý biz zat kam pan ya ku ru cu la rý o la rak tes lim et tik. O ra ya git ti ði miz de bam baþ ka duy gu lar ya þa dýk. Ü zül dük, se vin dik, gül dük, að la dýk. Ýn sa na da ir ne var sa ya þa na cak his se di le cek o gün tüm duy gu la rý o ra da his set tik ve ya þa dýk. Öð ren ci ler yaz gü nü kýþ lýk ký ya fet gi yi ni yor lar dý ve ço ðu nun a yak ka bý sý yok tu. Ve o ra da bu ço cuk lar i çin da ha çok þey yap ma lý yýz di ye dü þün dük. Bu a maç ve is tek le ço cuk la ra ge çen yýl Kur ban Bay ra mýn da bay ram lýk lar te min et tik. 350 ço cu ða bay ram lýk la rý ný al dýk. Adana / aa KÜ TÜP HA NE DE KUR DU LAR ME NEK ÞE, grup sa ye sin de ken di le ri ne gön de ri len ki - tap la rýn Ýs tan bul da Ýb ra him Me riç te top lan dý ðý ný, o - nun da ki tap la rý grup la ra a yý ra rak, ih ti yaç sa hi bi o la - rak be lir le nen o kul la ra gön der di ði ni be lirt ti. Me nek þe, ha yýr se ver le rin yar dý mýy la Að rý, Di yar ba kýr, Þan lý ur fa ve Kars ta kü tüp ha ne kur duk la rý ný, Do ðu ve Gü ney - do ðu baþ ta ol mak ü ze re çe þit li il ler de ki 25 o ku la ki tap yar dý mýn da bu lun duk la rý ný vur gu la dý. Si irt Kur ta - lan da bu lu nan Ye þil ko nak Ýl köð re tim O ku lu na da kü - tüp ha ne kur mak i çin ça lýþ ma la rý sür dür dük le ri ni an la - tan Me nek þe, ki tap gön de ri le cek ler a ra sýn da 16 o ku - lun bu lun du ðu nu söy le di. Me nek þe, baþ vu ru ya pan o kul la rýn oy la ma ya ta bi tu tul du ðu nu ve grup ü ye le ri - nin oy la ma sýy la be lir le nen o kul la ra ki tap ve yar dým mal ze me le ri nin gön de ril di ði ni bil dir di. A da na lý la rýn da kam pan ya ya yo ðun il gi duy du ðu nu ve çok sa yý da ki - ta býn kam pan ya ya u laþ tý rýl dý ðý ný i fa de e den Me nek - þe, kam pan ya ya kat ký da bu lun mak is te yen le rin ken - di le ri ne he rin san bir ki ma il.com ad lý ma il ad re sin den u la þa bi le ce ði ni söz le ri ne ek le di. E lek trik li o to lar i çin 10 yýl ge rek li TO YO TA Pa zar la ma ve Sa týþ AÞ üst yö ne ti ci si (CE O) A li Hay dar Boz kurt, e lek trik li o to mo bil ler le il gi li çok faz la bek len ti nin bu lun du ðu nu, bu gün i çin alt ya pý ve kon fo ru nun kul la ný ma uy gun ol ma dý ðý ný be lirt ti. Boz kurt, Þu an da e lek trik li o to mo bi le hiç bir ül ke nin alt ya pý sý ha zýr de ðil. Ay ný za man da o to mo bi lin i çin de ki pil tek no lo ji si bi zim a ra dý ðý mýz kon fo ru sun ma ya ha zýr de ðil de di. E lek trik li o to mo bil tek no lo ji si nin da ha da ge liþ ti ril me si ge rek ti ði ni i fa de e den Boz kurt, Bir o to mo bil dü þü nün ki, kli ma la rý aç tý ðý nýz za man da ki ka se ya hat e de cek si niz, son ra bir yer de þarj e de cek si niz. Böy le bir o to mo bi li bu gün kü þart lar da Tür ki ye de kaç ki þi sa týn a lýr ve kul la nýr. Bi raz ger çek çi ol mak lâ zým. E lek trik li o to mo bille il gi li ça lýþ ma la rýn çok ge liþ ti ril me si ge re kir, alt ya pý nýn o luþ tu rul ma sý ge re kir. Bunun için en er ken 10 yýl gi bi bir sü re ön gö rü yo rum di ye ko nuþ tu. Adana / aa Fo toð ra fýn ye ni ad re si Bey þe hir KON YA NIN ta biî gü zel lik le ri i le ö ne çý kan Bey þe hir il çe si, son yýl lar da fo toð raf sa nat çý la rý i le fo toð ra fa il gi gös te ren le rin Ka pa dok ya, Saf ran bo lu, Mar din gi bi ad re si ol ma ya baþ la dý. Bey þe hir Fo toð raf Top lu lu ðu (BEY FOT) Baþ ka ný Se yit Kon ya lý, Bey þe hir Gö lü ve çev re si nin en i yi ta ný tý mý nýn fo toð raf ol du ðu nu, bu ra dan yo la çý ka rak gün cel le nen son fo toð raf lar la Bey þe hir Bel ge se li ha zýr la mak i çin ça lýþ ma baþ lat týk la rý ný bil dir di. Kon ya lý, Yý lýn her mev si mi, han gi a ný gör sek biz fo toð raf çý lar he men ken di mi zi dý þa rý a týp, ta ný tý ma kat ký su na cak fo toð raf la rý her an çe ke bil me im ka ný na sa hi biz di ye ko nuþ tu. Beyþehir / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı