HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ABD BAÞKANI OBAMA DAN ÝSRAÝL E: ÝÞGALÝ BÝTÝR ABD BAÞ KA NI BA RACK O BA MA, ÝS RA ÝL Ý KALICI ÝÞGALÝ BÝTÝRMEYE, 1967 ÖN CE SÝ SI NIR LA RI NA ÇE KÝL ME YE ÇA ÐIR DI. ORTADOÐU'DA BARIÞ ÝÇÝN u ABD'nin, mü za ke re le rin, Fi lis tin'in Ýs ra il, Ür dün ve Mý sýr'la, Ýs ra il'in de Fi lis tin'le ka lý cý sý nýr la ra sa hip ol du ðu i ki dev let le so nuç lan ma sý ge rek ti ði ne i nan dý ðý ný kay de den O ba ma, Ýs ra il ve Fi lis tin sý nýr la rý nýn, kar þý lýk lý mu ta ba ka ta va rý lan ta kas lar la 1967 sý nýr la rý ný te mel al ma sý ge rek ti ði ni, böy le ce i ki dev let i çin de gü ven li ve ta nýn mýþ sý nýr la rýn o luþ tu ru la bi le ce ði ni belirtti. Barack Obama ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI u ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn da yap tý ðý ''Or ta do ðu ko nuþ ma sýn da,'' Ýs ra il i le Fi lis tin a ra sýn da ki so ru na da bir bö lüm a yýr dý. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la ger çek ba rý þý ge tir me ye ce ði ni söy le di. Ýs ra il, 1967'de A rap ül ke le ri ne üs tün lük sað la dý ðý Al tý Gün sa vaþ la rý so nun da Do ðu Ku düs, Ba tý Þe ri a ve Gaz ze yi iþ gal et miþ ti. Ha be ri say fa 7 de Netanyahu: Çekilme sözkonusu deðil Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, ül ke si nin Fi lis tin li ler le bir ba rýþ an laþ ma sý çer çe ve sin - de 1967 de ki sý nýr la rý na ge ri çe kil me si nin söz ko nu su ol ma ya ca ðý ný vur gu la dý. Ha be ri say fa 7 de Gece evlerine girmekten korkan Simav halký, sokaklarda sabahladý. Depremin artçýlarý sürüyor. FO TOÐ RAFLAR: A A Korkusu daha büyük oldu Merkez üssü Kütahya nýn Simav ilçesi olan 5,9 büyüklüðündeki depremin geniþ bir coðrafyada hissedilmesi korkuyu arttýrdý. uönceki gece meydana gelen 5,9 bü yük lü ðün de ki dep rem de ka mu bi na la rý ve ev ler za rar gö rür ken, ca mi mi na re le ri de yý kýl dý. Dep rem son ra sý ev le ri ne gi re me yen va tan daþ lar, so kak ta sa bah la dý lar. Bu a ra da, Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý, Kü tah ya Va li li ði em ri ne 2 mil yon li ra âcil yar dým ö de ne ði gön de rdi. Kýzýlay va tan daþ lar i çin çe þit li yer ler de ça dýr kent ku ru yor.. DEMOKRATÝK AÇIDAN BAKARSAK TARTIÞILABÝLÝR Bülent Arýnç: De ðiþ mez mad de ler den þi kâ yet çi de ði liz ubaþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Ö zel lik le te mel ko nu lar da, de ðiþ mez 3 mad de siy le il gi li ba zý po le mik ler var söz le ri i le il gi li o la rak, A na ya sa mý zýn ilk 3 mad de si, dör dün cü mad de siy le bað lan tý lý o la rak, de mok ra tik, la ik, sos yal, hu kuk dev le ti ol ma sýn dan tu tu nuz, baþ ken tin An ka ra o lu þu gi bi mad de ler den þi kâ ye ti miz yok, a ma de mok ra tik a çý dan ba kar sak bun lar tar tý þý la bi lir de di. Ha be ri sayfa 5 te NUMAN KURTULMUÞ: Özgürlük talebi ertelenemez uhas Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, Sa yýn Baþ ba kan, Ba þör tü lü a day yok sa, oy da yok di yen plat - form ü ye le ri ne, Siz pro vo ka - tör lük ya pý yor su nuz di yor. Ar - dýn dan da Ba þör tü sü me se le - si ni 4 se ne son ra çö ze ce ðiz di - yor. Er te len miþ öz gür lük ta le bi ka dar bü yük bir zu lüm o la - maz de di. Ha be ri sayfa 5 te Depremde Simav ýn merkezinde bulunan binalarda büyük hasar meydana geldi. Bazý binalar yan yattý. Cezaevleri doldu taþtý uce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dü rü Se fa Mer mer ci, Þu an, 70 bin 267 si hü küm lü ol - mak ü ze re top lam 124 bin 214 ki þi ka lý yor. Do - lu luk o ra ný çok yük sek dü zey de dedi. n4 te Gazze ye 2. filo uýhh, Haziran ayý sonlarýnda Gazze ye 2. Özgürlük Filosu nu gönderiyor. Mavi Marmara nýn da yer alacaðý 15 gemilik yardým filosunda bin 500 aktivist yer alacak. n7 de BARO BAÞKANI: Ordu bizi kurtaracak dedik, yattýk uýs tan bul Ba ro su Baþ ka ný Doç. Dr. Ü mit Ko ca sa kal, Türk Or du su nun NA TO ya gir me - sin den son ra mil lî or du vas fý nýn ne ka dar de vam et tir di ði nin dü þü nül me di ði ni id di a et ti. Ko - ca sa kal, Biz 70 se ne dir yat týk. O ra da bir or du var, bi zi kur ta ra - cak, yat týk de ðer len dir me sin - de bu lun du. Ha be ri sayfa 4 te ISSN uyapýlan açýklamalara göre dep rem de 2 ki þi öl dü ve en 122 ki þi ya ra lan dý. Ö len Hü se yin O ran ýn (18) de de si Ha san Du var cý, to ru nu nun dep rem sý ra sýn da ka çar ken kal dý ðý e vin a na gi riþ ka pý sýn dan 5 met re ay rýl dýk tan son ra ba þý na 5 in ci kat tan du var par ça sý dü þe rek öl dü ðü nü bil dir di. Bölgede yakýn tarihte bilinen depremlerin en büyüðü 28 Mart 1970 te meydana gelen 7.6 büyüklüðündeki Gediz depremiydi ve orada bin 86 kiþi ölmüþ, bin 260 kiþi de yaralanmýþtý. Ha be ri sayfa 4 te Simav ilçesine baðlý köylerde toprak evler 5.9 büyüklüðündeki depremle birlikte yýkýldý. Kýzýlay bölgede ekmek ve çorba daðýttý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Göklerde ve yerde olan herþey Allah'ýndýr ve sonunda O na döner. Allah sizin yaptýklarýnýzdan da hakkýyla haberdardýr. Âl-i Ýmran Sûresi: 180 / Âyet-i Kerime Meâli Deprem korkusu Bu zelzelenin maddî musîbetinden daha elîm, mânevî bir musîbeti olarak, þu zelzelenin devamýndan gelen korku ve me yusiyet, ekser halkýn ekser memlekette gece istirahatini selb ederek, dehþetli bir azab vermesi nedendir? Ne za man ki yer müt hiþ bir sar sýn týy la sar sý lýr. Ve yer yü zü bü tün a ðýr lýk la rý ný dý þa rý çý ka rýr. Ve in - san Ne o lu yor bu na? der. O gün yer yü zü, ü ze rin - de her ke sin ne iþ yap tý ðý ný ha ber ve rir. Çün kü Rab bin o na ko nuþ ma sý ný em ret miþ tir. (Zil zâl Sû re si: 1-5.) Þu sû re ka ti yen i fa de e di yor ki, kü re-i arz, ha re ket ve zel ze le sin de va hiy ve il ha ma maz har o la rak e mir tah týn da dep re ni yor, bâ zan da tit ri yor. Mâ ne vî ve e hem mi yet li bir câ nib den, þim di ki zel ze le mü nâ se be tiy le al tý ye di cüz î su â le kar þý, yi ne mâ ne vî ih tar yar dý mýy la ce vap la rý kal be gel di. Taf sî len yaz mak kaç de fa ni yet et tim se de, i zin ve ril me di. Yal nýz ic mâ len, ký sa cýk ya zý la cak. Bi rin ci su âl: Bu zel ze le nin mad dî mu sî be tin den da ha e lîm, mâ ne vî bir mu sî be ti o la rak, þu zel ze le nin de va mýn dan ge len kor ku ve me yu si yet, ek ser hal kýn ek ser mem le ket te ge ce is ti ra ha ti ni selb e de rek, deh þet li bir a zab ver me si ne den dir? Yi ne mâ ne vî ce vap: Þöy le de nil di ki: Ra ma zâný Þe rî fin te râ vih vak tin de, ke mâl-i neþ e ve sü rur i le, sar hoþ ça sý na, ga yet he ves kâ râ ne þar ký la rý ve bâ zan kýz la rýn ses le riy le, rad yo að zýy la bu mü bâ rek mer kez-i Ýs lâ mi ye tin her kö þe sin de câ zi be da râ ne i þit ti ril me si, bu kor ku a za bý ný ne ti ce ver di. Ý kin ci su âl: Ni çin gâ vur la rýn mem le ket le rin de, bu se mâ vî to kat, baþ la rý na gel mi yor; bu bî ça re Müs lü man la ra i ni yor? El ce vap: Bü yük ha tâ lar ve ci nâ yet ler, te hir i le bü yük mer kez ler de ve kü çü cük ci nâ yet ler, tâ cil i le kü çük mer kez ler de ve ril di ði gi bi; mü him bir hik me te bi nâ en, ehl-i küf rün ci nâ yet le ri nin kýsm-ý â za mý, mah ke me-i küb râ-i haþ re te hir e di le rek, ehl-i i mâ nýn ha tâ la rý, kýs men bu dün ya da ce za sý ve ri lir. HÂ ÞÝ YE Ü çün cü su âl: Bâ zý eþ hâ sýn ha tâ sýn dan ge len bu mu sî bet, bir de re ce mem le ket te u mu mî þek le gir me si nin se be bi ne dir? El ce vap: U mu mi mu sî bet, ek se ri ye tin ha tâ sýn dan i le ri gel me si ci he tiy le, ek ser nâ sýn o zâ lim eþ hâ sýn ha re kâ tý na fi i len ve ya il ti zâ men ve ya il ti hâ ken ta raf tar ol ma sýy la, mâ nen iþ ti rak e der, mu sî bet-i âm me ye se be bi yet ve rir. Dör dün cü su âl: Mâ dem bu zel ze le mu sî be ti ha tâ la rýn ne ti ce si ve kef fâ re tü z-zü nub dur. Mâ sum la rýn ve ha tâ sýz la rýn o mu sî bet i çin de yan ma sý ne den dir? A dâ le tul lah na sýl mü sa a de e der? Yi ne mâ ne vî câ nib den el ce vap: Bu me se le sýrr-ý ka de re ta al lûk et ti ði i çin, Ri sâ le-i Ka de re ha va le e dip, yal nýz, bu ra da bu ka dar de nil di: Bir be lâ, bir mu sî bet ten çe ki ni niz ki, gel di ði va kit yal nýz zâ lim le re mah sus kal ma yýp, mâ sum la rý da ya kar. (En fâl Sû re si: 25.) Þu â ye tin sýr rý þu dur ki: Bu dün ya bir mey dan-ý tec rü be ve im ti han dýr ve dâr-ý tek lif ve mü câ he de dir. Ým ti han ve tek lif, ik ti zâ e der ler ki, ha ki kat ler per de li ka lýp, tâ mü sâ ba ka ve mü câ he de i le, E bû Be kir ler â lâ-yý il liy yî ne çýk sýn lar ve E bû Ce hil ler es fel-i sâ fi lî ne gir sin ler. E ðer mâ sum lar böy le mu sî bet ler de sað lam kal say dý lar, E bû Ce hil ler, ay nen E bû Be kir ler gi bi tes lim o lup, mü câ he de i le mâ ne vî te rak kî ka pý sý ka pa na cak tý ve sýrr-ý tek lif bo zu la cak tý. Mâ dem, maz lûm zâ lim i le be ra ber mu sî be te düþ mek, hik met-i Ý lâ hi ye ce lâ zým ge li yor; a ca ba o bî ça re maz lûm la rýn rah met ve a dâ let ten his se le ri ne dir? Bu su â le kar þý ce va ben de nil di ki: O mu sî bet te ki ga zab ve hid det i çin de, on la ra bir rah met cil ve si var. Çün kü, o mâ sum la rýn fâ nî mal la rý, on la rýn hak kýn da sa da ka o lup, bâ kî bir mal hük mü ne geç ti ði gi bi, fâ nî ha yat la rý da hi bir bâ kî ha ya tý ka zan dý ra cak de re ce de, bir ne vi þe hâ det hük mün de o la rak, nis be ten az ve mu vak kat bir me þak kat ve a zab dan bü yük ve dâ i mî bir ka zan cý ka zan dý ran bu zel ze le, on lar hak kýn da, ay ný ga zab i çin de bir rah met tir. HÂ ÞÝ YE: Hem, Rus gi bi o lan lar, men suh ve tah rif e dil miþ bir di ni terk et mek le, hak ve e be dî ve kà bil-i nesh ol ma yan bir di ne i hâ net et mek de - re ce sin de gay re tul la ha do kun ma dý ðýn dan, ze min þim di lik on la rý bý ra kýp, bun la ra hid det e di yor. De va mý i çin ba ký nýz: Söz ler, On Dör dün cü Sö zün Zey li, s. 278 Þükür nedir? Ve ri len bir ni me te kar þý bu ni me ti ve re ne gös te ri len say gý ve min net duy gu su i le ya pý lan te þek kü re þü kür de nir. Ni me tin bü yük lü ðü ve de ðe ri ne gö re þü kür de zi ya de le þir. Her i yi lik ve ha yýr ö vül me yi hak e der. Hay rý ya pan ve ni me ti ve re ne te þek kür et mek de o nu öv mek tir. Þü kür þ-k-r kö kün den gel mek te dir. Kur ân-ý Ke rim de bu kök ten ge len yet mi þe ya kýn ke li me bu lun mak ta dýr. Hamd i se met het me ve öv me an la mý na gel mek te dir. Hamd þük rün ba þý o lup kap sa mý þü kür den da ha ge niþ tir. Â lem le rin Rab bi ne ham dol sun (Fa ti ha, 1:2) â ye ti, in sa nýn bü tün â lem ler le o lan i liþ ki le ri ni ko nu a la rak, her â lem den in sa na ak se den ha yýr ve þer gi bi gö rü nen a ma ne ti ce si ha yýr o lan her ne vî ni me ti Al lah tan bil mek ve Al lah ý öv mek ve her hal de o na min net tar ol mak an la mý na gel mek te dir. Bu sebep le Pey gam be ri miz (asm) Al lah a hamd et me yen o na þük ret me miþ o lur (Ýbn-i Ke sir, Tef sir, 1:22) bu yu rur. Üç þe kil de þük re di lir: Bi rin ci si dil i le þü kür. Yü ce Al lah Rab bi nin ni me ti ge lin ce, o nu min net le an lat (Du ha, 93:11) bu yu rur. Bu dil i le þük rü i fa de e der. Al lah ýn ver di ði ni me ti on dan bi le rek an lat mak þük rün bi rin ci ne vi dir. Ý kin ci si, kalp le ya pý lan þü kür dür. Bu da ni met ve re ni ta ný mak ve ni me ti on dan bil mek tir. Ü çün cü sü, fi il ve dav ra nýþ la þük ret mek tir. Bu da ni met ve re ne say gý lý ol mak ve min net tar ol mak týr. Ay rý ca Al lah ýn ver di ði ni me ti ve ri liþ a ma cý na uy gun kul lan mak týr. Yü ce Al lah Kur ân-ý Ke rim de Siz hiç bir þey de ðil ken Al lah si zi a na la rý ný zýn kar nýn dan çý kar dý. Þük re de si niz di ye siz le re göz ler ve kalp ler ver di (Nahl, 16:78) bu yu ra rak göz, kalp ve a kýl gi bi ni met ler den do la yý Al lah a þük ret mek ve on la rý ve ri liþ a ma cý na gö re kul lan mak ge rek ti ði ni an lat mak ta dýr. Þük rün zýd dý kü für, ya ni in kâr ve nan kör lük tür. Ýn kâr ni me ti ve re ni in kâr et mek, ka bul et me mek ve ya bir baþ ka sýn dan bi le rek a sýl sa hi bi ni in kâr et mek tir. Nan kör lük i se ve ri len ni me ti a ma cý dý þýn da kul la na rak is raf ve za yi et mek tir. Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri Kâ i na týn ne ti ce si ha yat ol du ðu gi bi, ha ya týn ne ti ce si de þü kür ve i ba det tir (Lem a lar, 2001, s. 512) de mek te dir. En bü yük ni met ha yat týr. Ha ya týn ba þý na ge len her þey bu sebep le ni met o lup þü kür ge rek tir mek te dir. A sýl mal sa hi bi o lan Al lah biz den o kýy met tar mal la ra ve ni met le re be del is te di ði fi yat i se Zi kir, fi kir ve þü kür dür. Baþ ta Bis mil lah zi kir dir. A hir de El ham dü lil lah þü kür dür. Or ta - da bu kýy met tar ha ri ka-i sa nat o lan ni met ler E had ve Sa med o lan Al lah ýn mu 'ci ze-i kud re ti ve he di ye-i ni me ti ol du ðu nu dü þün mek ve an la mak fi kir dir. Bir pa di þa hýn kýy met li bir he di ye si ni sa na ge ti ren mis kin bir a da mýn a ya ðý ný ö püp, he di ye sa hi bi ni hiç ta ný ma mak ne de re ce be la het i se, öy le de zâ hi rî ni met ve ri ci le rin ha týr la rý ný sa yýp a sýl mal sa hi bi ve ni me ti gön de ren Mün im-i Ha ki ki yi u nut mak on dan bin de re ce da ha ah mak lýk týr. (Söz ler, s. 7) Be di üz za man þük rün öl çü sü nü de ver miþ tir. Þük rün de bel li ku ral la rý ve u yul ma sý ge re ken hu sus la rý var dýr. Ki þi di li i le Te þek kür e de rim der ken dav ra nýþ la rý i le bu nun ak si ni ya par sa bu söz a lay et mek an la mý na gel mek te dir. Þük rün mik ya sý/öl çü sü ka na at tir ve ik ti sat týr ve rý za dýr ve mem nu ni yet tir. Þü kür süz lü ðün mi zâ ný i se hýrs týr ve is raf týr, hür met siz lik tir, ha ram-he lâl de me yip rast ge le ni ye mek tir. (Mek tu bat, 1991, s.350) Þü kür Mik ya sý: 1. Ka na at: Þü kür sa hi bi Al lah ýn ken di si hak kýn da ha yýr o la rak tak dir et ti ði þe ye ka na at et me li ve hýrs gös te re rek e lin de ki ni me ti hor gör me me li dir ki þük ret miþ ol sun. A za ka na at et me yen ve a za þük ret me yen ço ðu na lâ yýk de ðil dir ve bu la maz. A za te þek kür e den ço ða da te þek kür e der. A za ka na at e den ço ðal dýk ça mem nu ni ye ti ni ve þük rü nü ar ttý rýr. Þük ret tik çe o ni me te li ya ka ti ni de gös ter miþ o lur. Bu se bep le yü ce Al lah Þük re der se niz art tý rý rým (Ýb ra him, 14:7) bu yur muþ tur. 2. Ýk ti sat: Ni me tin de ðe ri ni bi le rek boþ ye re za yi et me me ye ik ti sat de nir. Al lah ýn in sa na ih san ve ik ram et ti ði en kü çük ni met de de ðer li dir. Ve bu ni met Al lah ta ra fýn dan gel di ði i çin da ha de ðer li ol ma lý dýr. Zi ra bir pa di þa hýn sa na he di ye et ti ði bir el ma lez ze ti i çin de o el ma dan da ha çok il ti fat-ý þa ha ne lez ze ti var dýr. Pa di þa hýn il ti fa tý el bet te o el ma dan da ha de ðer li dir. Bu sebep le Al lah tan ge len ni met le ri Al lah ýn bi ze ik ra mý ve il ti fa tý o la rak bil mek ve ka bul et mek, o ni me tin þük rü ol mak ta dýr. Bu da o ni me tin yer li ye rin de kul la nýl ma sý ve is raf e dil me me si de mek tir. Ýs raf e den ni me tin de ðe ri ni bil me di ði gi bi ni me ti ve re ni de tah kir et miþ o lur. 3. Rý za: Al lah ýn ver di ði þe ye ra zý ol mak týr. Ýn sa nýn e lin de o lan ni met ler var - dýr, bir de e lin de ol ma yan hu sus lar var dýr. Ýn sa nýn cin si ye ti ni, su re ti ni ve mil li ye ti ni seç me ve be lir le me si söz ko nu su de ðil dir; a ma ha yat, sýh hat ve duy gu la rý ný ha yýr lý þey le re yö nelt me ve sa lih a mel le ri ya pa rak duy gu ve ka bi li yet le ri ni ge liþ tir me si ken di e lin de dir. Bu sebep le e lin de ol ma yan þey ler de Al lah tan ge le ne ra zý ol mak þü kür den dir. 4. Mem nu ni yet: Al lah ýn ken di si ne ver di ði ni me tin de ðe ri ni bil mek ve mem nun ol mak þü kür den dir. E lin de ki ni met ne o lur sa ol sun mem nun ol ma ma sý, Bu ne re den ba þý ma be lâ ol du? de me si nan kör lük i çin ye ter li dir. Bu du rum da Al lah o ni me ti o nun hak kýn da nýk me te, ya ni a za ba çe vi rir. Bu da o ki þi nin ken di kö tü ah la kýn dan kay nak la nýr. Ýn san i yi dü þün me li, her þe yi i yi ye yor ma lý ki i yi bir kal be sa hip ol sun. Kal ben mem nun ol ma mak, ni me ti ba þý na be la bil mek o ni me ti be lâ ha li ne ge ti rir. Þü kür süz lü ðün mi za ný: 1. Hýrs: Hýrs þü kür süz lük ol du ðu gi bi hem de se beb-i mah ru mi yet tir. Hem va sý ta-i zil let tir. Ka rýn ca hýr sý yü zün den a yak al týn da çið ne nir, a rý ka na a tin den do la yý baþ lar üs tün de u çar ve en fay da lý bir ba lý in san la ra ye di re rek fay da lý o lur. Ýn san da ka na at le ça lý þýr sa hem þük re den o lur, hem de ma lýn da ve öm rün de be re ket bu lur. Al lah ýn ni met le rin den pek çok is ti fa de e de rek, dün ya da ve a hi ret te çok kâr lý ka zanç lar el de e de rek mut lu o lur. 2. Ýs raf: Ni me tin de ðe ri ni bil me ye rek sa çýp sa vur mak ve yer li ye rin de kul lan ma mak týr. Al lah ýn ni met le ri nin de ðe ri ni bil me ye rek is raf e den kim se de mah ru mi yet le ce za gö rür. Ýs raf e den þey ta nýn tu za ðý na, zil le te ve se fa le te dü þer. 3. Hür met siz lik: Hür met say gý de mek tir. Bir þe ye say gý sý ol ma yan o þey den is ti fa de e de mez. Say gý lý o lan say gý gö rür. Bu sebep le bil has sa bü yük le rin kü çük le re say gý lý ol ma sý ge re kir. Ni met le rin de en kü çü ðü ne ge re ken hür me ti gös te rir ve de ðer ve rir se niz, on dan is ti fa de e der si niz. Al lah ýn en kü çük ni me ti o lan ne fes a lýp ver me nin ha ya tý mýz da ne ka dar de ðer li ol du ðu nu bil me ye ni miz yok tur. Bu sebep le en kü çük bir ni met de hür me te la yýk týr. Hür met i se þük rün ge re ði dir. 4. Ha ram ve he lâ li ta ný ma mak: Ni me tin de ðe ri ni bi len ve Al lah ý ni met le rin ha ki kî sa hi bi bi len o nun rý za sý ný a rar. O nun rý za sý i se he lâ le var dýr, ha ra ma yok tur. Al lah a þü kür de rý za sý na uy gun o lan he lâ li is te mek, ra zý ol ma dý ðý ha ram lar dan kaç mak la o lur. Bu ne den le he lâ le ö nem ver me ye nin þük rü ol maz. Þü kür an cak he lâl ni met le re dir. Þevki kaybetmemek için iradeyi güçlendirmek Ata let, in sa nýn ya ka sý ný bý rak ma yan, him met, gay ret, þevk ve he ye can dan a lý ko yan cid dî bir has ta lýk týr. Ön ce bir i þe ka rar ver me a þa ma sýn da ya ka ný za ya pý þýr. Ni yet et me sü re cin de ha re ke te geç me de ve ya ha re ke te geç tik ten son ra vaz ge çir me nok ta sýn da in sa ný fa a li yet ten a lý ko yan bir zih ni yet ve has ta lýk hâ li dir. Ne ti ce ye u laþ týk tan son ra da hi, in sa nýn pe þi ni bý rak maz, e ne ye ya pý þýp, Ben ar týk ol dum de mek gi bi bir ba tak lý ða sü rük ler. Bir i þe baþ la ma dan ön ce ki a ta let ü re ten dü þün ce ler ne ka dar teh li ke li i se, i þi ba þar dýk tan son ra da ya ka yý bý rak ma yan a ta let, bir o ka dar teh li ke li dir. Bu yüz den dir ki in san her ha lü kâr da bir im ti han ha lin de dir. Ni met siz lik de ni met de, ba þa rý da ba þa rý sýz lýk da, ka za ným lar da ka yýp lar da hep si bi rer im ti han dýr. Fa kat in san ge nel de o lum suz luk la rýn im ti han ol du ðu nu dü þü nür. O lum lu ge liþ me le rin de as lýn da fark lý bir im ti han ka pý sý ol du ðu nu dü þü ne mez. Bu yüz den ha dis-i þe rif te ki i kaz ö nem li dir. Ýn san lar he lâk o lur; an cak bi len ler ha riç. Bi len ler de he lâk o lur; an cak bil dik le ri ni ya þa yan lar ha riç. Bil dik le ri ni ya þa yan lar da he lâk o lur; an cak ih lâs lý o lan lar ha riç. Ýh lâs lý o lan lar da her an o nu kay bet me teh li ke siy le kar þý kar þý ya dýr. Na za rý mýz da bil mek bir ka za ným ve ba þa rý dýr. An cak bi li nen le rin ya þan ma ma sý hâ li bir ka yýp týr. Bi li ne nin ya þan ma sý bir ba þa rý dýr, an cak ih lâs lý ol ma ma sý bir ka yýp týr. Ýn san la rýn ge nel de prob lem le ri, bil mek ve uy gu la mak nok ta sýn da dýr. Bu a þa ma yý geç tik ten son ra ki a ðýr so ru ih lâs týr. Her za man doð ru bil gi doð ru dav ra ný þa se bep ol ma ya bi lir. Bir söz var dýr, Man týk lý dü þü nüp, man týk sýz dav ran mak in san ya pý sý nýn ö zel li ði dir. Ni te kim çok za man, in san, yan lý þý bi le bi le ter cih e der. Ýþ te a sýl me se le, i man i le a mel, bil gi i le ya þan tý, ey lem i le viz yon a ra sýn da ki me sa fe yi en ký sa ya in dir mek ve ya kýn laþ týr mak týr. Þüp he siz in sa nýn bil di ði i le a mel et me si ne ma ni o la cak iç me ka niz ma la rý var dýr. Her va kit þey ta nýn sö zü nü din le yen ve em mâ re o lan ne fis bun la rýn en ba þý dýr. Bu na bað lý ça lý þan had kon ma yan kuv ve ler de i man i le a mel, viz yon i le ey lem, bil gi i le ya þan tý nýn a ra sý na gir mek te ve me sa fe yi u zat mak ta ve ya hiç a me le dö nüþ me den bir sü re son ra i ma ný da, viz yo nu da, bil gi yi de kö rel tip, in sa ný sü kû ta a ta bil mek te dir. Ý ma nýn a me le, viz yo nun ey le me, dâ vâ nýn hiz met, him met, þevk ve gay re te dö nüþ me si i çin güç lü bir i ra de lâ zým dýr. Bu yüz den i ra de yi felç e den ih mal le ri, has ta lýk lý dü þün ce le ri, a ta let ü re ten zih ni ye ti, za yýf da mar la rý i yi tah lil et mek ve bun la rý Kur â nî düs tur lar la te da vi et mek ge re kir. Ýþ te Be di üz za man þev ki, gay re ti, him me ti ký ra cak, in sa ný yük sek i de al ve fa a li yet ler den a lý ko ya cak en gel le ri Mü nâ za rât ad lý e se rin de tek tek sý ra la mýþ týr. Bun dan baþ ka in san i ra de si ni fel ce uð ra tan, za af la rý ve za yýf da mar la rý Ri sâ le-i Nur un muh te lif yer le rin de zik ret miþ tir. Bun lar, ye is, ih lâs sýz lýk, tem bel lik, i þi bir bi ri ne bý rak mak, üs tün ol ma mey li, a ce le ci lik, ne ti ce ye ka rýþ mak, öz gü ven ek sik li ði, mey lü r-ra hat, þe he vâ nî is tek ler, hubb-u cah, e na ni yet, kor ku lar gi bi baþ lýk lar la be lir len miþ ve bu en gel le ri yok e de cek Kur â nî düs tur lar tes bit e dil miþ tir. Ön ce lik le in sa nýn a mel den, ey lem den, fa a li yet ten a lý ko yan, a ta let ü re ten dü þün ce ler den kur tul ma sý son ra i ra de yi kuv vet len di rip ha re ke te geç me si ge re ke cek tir. Bu nun i çin de sü rek li bir þevk ve gay ret i çin de bu lun mak, ak si yon hâ lin de ol mak, hep can lý ve di ri kal mak i çin ön ce du â et mek, i ma ný güç len di re cek Ý lâ hî þevk kay nak la rý na yö nel mek, hak ký ha týr la ta cak sa mi mî dost lar bul mak lâ zým dýr. Bun dan baþ ka þev kin hiç bit me me si fa a li ye tin ve ha re ke tin de vam e de bil me si i çin ö lüm ha ki ka ti ni ha týr la mak, dün ya ha ya tý nýn im ti han ol du ðu nu u nut ma mak ge re kir. Ay rý ca fa a li yet fa a li ye ti, a ta let a ta le ti ge ti re ce ðin den sü rek li bil gi ve ma ri fet nok ta sýn da ye ni len mek, o ku mak ve ka bi li yet le ri ne gö re bir yer ler de is tih dam o lu nup ça lýþ mak, in sa ný di ri, can lý ve ha re ket li ký la cak týr. Hâ sý lý, a sýl mak sat sa de ce bi len de ðil, bil di ði ni ya pa bi len, ya þa ya bi len, uy gu la ya bi len ol mak týr. Bu da güç lü i ra de ler ge rek ti rir. Zi ra þev kin bit me si, fa a li yet ve ha re ke ti bi ti re cek, fa a li yet ve ha re ke tin bit me si de ha ya ti ye ti bi ti re cek tir. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 18 C. Ahir 1432 Ru mî: 8 Mayýs 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Baðcýlar Belediye Baþkan Çaðýrýcý, basýn toplantýsý ve ardýndan 14 aracýn temizlik filosuna katýlýmý için düzenlenen törenle 14'üncü Çevre Etkinliði'ni baþlattý. Çöp ten, e ði ti me des tek BAÞKAN ÇAÐIRICI, BAÐCILAR ÝLÇESÝ'NDE TOPLANAN ÇÖPLERÝN AYRIÞTIRILMASINDAN KAZANDIKLARI 8 MÝLYON LÝRANIN HEPSÝNÝ EÐÝTÝME HARCAYACAKLARINI BELÝRTTÝ. ÜMÝT KIZILTEPE ÝSTANBUL BAÐCILAR Ýl çe si nde bir yýl da top la nan çöp le rin ay rýþ tý rýl ma sýn dan el de e di len 8 mil yon li ra lýk ge li rin hep si e ði ti me har ca na cak. Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, Bað cý lar Mey da ný nda dü zen le nen tö ren le 24 a ra cý da ha te miz lik fi lo su na ka ta rak, 14 ün cü Çev re Et kin lik le ri ni baþ lat tý. Tö ren den ön ce bir ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Baþ kan Ça ðý rý cý, be le di ye o la rak çev re du yar lý lý ðý nýn art tý rýl ma sý i çin ça lýþ ma lar yap týk la rý ný be lir te rek, 20 yýl ön ce ku ru lan Bað cý lar Be le di ye si nin ge le nek sel ha le ge tir di ði ve bu yýl 14 ün cü sü nü ger çek leþ ti re cek le ri Çev re Et kin lik le ri hak kýn da bil gi ver di. Gü nü müz dün ya sý nýn en ö nem li so run la rý nýn ba þýn da çev re nin gel di ði ni kay de den Ça ðý rý cý, Bað cý lar da 57 a raç la gün lük 740 ton çöp top la dýk la rý ný söy le di. 415 ki þi i le bu çöp le ri top la dýk la rý ný di le ge ti ren Ça ðý rý cý, bu çöp le rin ay rýþ tý rýl ma sýn dan 8 mil yon li ra ka zan dýk la rý ný ve bu pa ra nýn hep si ni e ði ti me har ca ya cak la rý ný vur gu la dý. Bu pa ray la i ki yýl i çe ri sin de Bað cý lar da ki bü tün o kul la ra ka pa lýs por sa lo nu ya pa cak la rý müj de si ni ve ren Çað rý cý, bu pa ra yý ay rý he sap la ya cak la rý ný ve sa de ce e ði ti me har ca ya cak la rý nýn al tý ný çiz di. Öðrenciler çevre temizliði yaptý HA TAY'IN Kum lu il çe sin de il köð re tim o ku lu öð ren ci ler am ba laj a týk la rý ve çev re te miz li ði ko nu sun da bil gi len di ril di. Kum lu ya bað lý Kýr cý oð lu Kö yün de bir þir ke tin or ga ni ze dü zen le di ði pro je kap sa mýn da Kýr cý oð lu Ýl köð re tim O ku lu öð ren ci le ri çev re te miz li ði yap tý. Çev re Mü hen di si Hak ký Ak baþ ve þir ket yö ne ti ci si Yýl maz Sa bak, pro je kap sa mýn da öð ren ci le re el bro þür le ri ve çöp po þet le ri da ðý ta rak çev re te miz li ði hak kýn da bil gi ver di. Öð ren ci ler da ha son ra köy i çe ri sin de ö zel lik le tar la ke nar la rý na a tý lan çöp le ri top la dý. Te miz li ðin ar dýn dan öð ren ci le re kek ve mey ve su yu ik ram e dil di. Ha tay / ci han FAALÝYETLER 11 GÜN SÜRECEK ÇEVRE Etkinlik le ri hak kýn da da bil gi ve ren Ça ðý rý cý þöy le de vam et ti: 11 gün de vam e de cek et kin lik le ri miz de, çev re du yar lý lý ðý nýn ta ba na ya yýl ma sý i çin çok sa yý da prog ram dü zen le ye ce ðiz. Faaliyetler kap sa - mýn da bu gün (dün) a ra la rýn da mo to sik let le rin de yer al dý ðý 24 a raç lýk (6 çöp kam yo nu, 5 mo to sik let, 4 sü pür me a ra cý ve 9 el le sü pür me a ra - cý) te miz lik fi lo mu zu hiz me te a lý yo ruz ve 10 ki þi lik Çev re Za bý ta mý zý gö re ve baþ la tý yo ruz. Bað cý lar 40 bin es na fýn fa a i le yet gös te di ði bir il - çe. Bü tün es naf la rý mý zý kap sa ya cak þe kil de te miz lik se ti da ðý tý mý na da baþ lý yo ruz. Bu ça lýþ ma la rý mýz i le her es na fý mý zýn ken di dük kâ ný nýn ö nü nü te miz tut ma sý ný he def li yo ruz. Dük kân la rýn ö nün den baþ la ya - cak te miz li ðin, ko nut la ra doð ru ge niþ le ye rek bütün top lum ta ba ný na ya yýl ma sý ný ve bu yön de bir an la yý þýn o luþ ma sý ný is ti yo ruz. Bu dü þün - ce nin va tan daþ la rý mý zýn ta ma mýn da o luþ ma sý i çin Mo to ri ze Çev re Za - bý ta E kip le ri miz gö rev ya pa cak ve çev re si nin ö nü nü te miz tut ma yan es naf la rý mýz u ya rý la cak. Çev re faaliyet le ri miz bu nun la sý nýr lý de ðil. 23 Ma yýs Pa zar te si gü nü Çev re Ku lü bü müz ta ra fýn dan Çev re Þu ra sý ger - çek leþ ti ri le cek. 25 Ma yýs ta çev re pa ne li ve u çurt ma þen li ði dü zen le - ne cek. 26 Ma yýs ta çev re ko nu lu ti yat ro gös te ri mi, 27 Ma yýs ta çev re yü rü yü þü, sar dun ya da ðý tý mý, a ðaç di ki mi ve Çý nar lý Park a çý lý þý, 30 Ma yýs ta çev re ko nu lu kon fe ran sý mýz ve 31 Ma yýs ta ger çek leþ ti re ce ði - miz Çev re Þö le ni ve Ö dül Tö re ni miz dü zen le ye ce ði miz di ðer et kin lik - le ri miz. Top lan tý son ra sý Bað cý lar Mey dan da dü zen le nen tö ren le 24 a raç, te miz lik fi lo su na ka týl dý ve Çev re Et kin lik le ri baþ la dý. Öðrenciler atýklar ve çevre temizliði konusunda bilgilendirildi. - FOTOÐRAF: CÝHAN ir ti ni as ya.com.tr Bunlar mý ortak deðer? Da ha ziyade se çim an ket le riy le bi li nen A&G a raþ týr ma þir ke ti nin sa hi bi A dil Gür, a la ný nýn dý þý na çý kýp, çok tar tý þý la cak bir id di a or ta ya at mýþ. De miþ ki: Bu ül ke de in san la rýn i ki or tak de ðe ri var: A ta türk çü lük ve mil li yet çi lik. (Mi ne Þe no cak lý, Va tan, ) Ne de mek þim di bu? Gür, ken di iç le rin de bi le bir bi riy le çe liþ ki li ve kav ga lý sa yý sýz ver si yon la rý bu lu nan bu kav ram la rý han gi ob jek tif bul gu ve tes bit le re da ya na rak or tak de ðer i lân e di yor? Me se lâ han gi A ta türk çü lük? 27 Ma yýs, 12 Mart, 12 Ey lül ve 28 Þu bat mü da ha le le ri ne da ya nak o la rak gös te ri le ni mi; yok sa O nun a sýl a ma cý de mok ra siy di id di a sýn da i fa de si ni bu lan yo ru mu mu? Ya da AKP nin sa hip çý karak sa vun du ðu þek li mi? Ki mi Er ge ne kon ve Bal yoz sa nýk la rý tarafýndan tem sil edilen u lu sal cý Ke ma list çiz gi mi ger çek A ta türk çü lü ðü i fa de e di yor; yok sa Gür ün Ken di si ni din dar, mu ha fa za kâr, mil li yet çi, A ta türk çü di ye ta rif e den kit le de var þek lin de ni te len dir di ði ke sim le rin yak la þý mý mý? Ki, hem din dar, hem A ta türk çü ol ma id di a sý nýn ta þý dý ðý ya man çe liþ ki dik ka te a lý nýr sa, bu id di a yý ses len di ren le rin top lum da ki o ra ný ne? Çok sý nýr lý ve mar ji nal bir ke sim ko nu mun da ki böy le le ri ni kit le ke li me si nin i fa de et ti ði yay gýn lý ða sa hip miþ gi bi gös ter mek doð ru o lur mu? A ta türk çü lü ðü her ke sin ka fa sý na çak ma he de fiy le iþ ba þý ya pan 12 Ey lül cü le rin, ca ný ný yak týk la rý baþ ka Ke ma list ler ta ra fýn dan gar drop, tö ren, ro zet A ta türk çü sü ol mak la suç lan mýþ ol ma la rý da bu çe þit li li ðin bir di ðer il ginç ör ne ði. Po lis Mes lek Yük se ko kul la rý gi riþ yö net me li ðin de de ði þik lik POLÝS Mes lek Yük se ko kul la rý Gi riþ Yö net me li ðin de De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik, Res mî Ga ze te nin Dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak, yü rür lü ðe gir di sa yý lý Ölç me, Seç me ve Yer leþ tir me Mer ke zi Baþ kan lý ðý nýn Teþ ki lât ve Gö rev le ri Hak kýn da Ka nun i le 4652 sa yý lý Po lis Yük sek Öð re tim Ka nu nu nda ya pý lan de ði þik lik, yö net me li ðe yan sý týl dý. Ya sa da ki de ði þik lik le bütün li se ve den gi o kul me zun la rý nýn, po lis mes lek yük se ko kul la rý i le a ka de mi le ri ne gir me le ri ne im kân ta nýn mýþ tý. Yö net me lik le, po lis mes lek yük sek o ku lu na gi riþ sý nav la rý na i liþ kin dü zen le me ler de de de ði þik lik ya pýl dý. Es ki yö net me lik te, sý nav la rýn a day de ðer len dir me ve seç me i le ya zý lý ol mak ü ze re i ki a þa ma da ya pýl ma sý dü zen le ni yor du. De ði þik lik ya pan yö net me lik i se sý nav ve de ðer len dir me nin ; fi zik sel ye ter li lik sý na vý, mes le kî psi ko lo jik de ðer len dir me, mü lâ kat sý na vý ve ya zý lý sý nav ol mak ü ze re 4 a þa ma da ya pýl ma sý dü zen le me si ni ge ti ri yor. An ka ra / a a Bir baþ ka sý, ki mi le rin ce A ta türk ün he de fi o la rak gös te ri len AB ü ye li ði nin, ba zý la rýn ca da A ta türk çü lü ðün so nu o la rak yo rum lan ma sý. Gür, bü tün bun lar dan na sýl bir or tak de ðer çý ka rý yor, doð ru su an la ya bil mek müm kün de ðil. Ay ný þey, mil li yet çi lik bah sin de de ge çer li. Türk mil li yet çi li ði mi, Kürt mil li yet çi li ði mi? Ve Türk mil li yet çi li ði bað la mýn da, ne an la ma gel di ði ni kim se nin doð ru dü rüst i zah e de me di ði A ta türk mil li yet çi li ði mi or tak de ðer? E ðer öy le gö rü lü yor sa, ya þa nan bu ge ri lim le rin an la mý ne? *** To puk se lâ mý ve An ka ra kri ter le ri Em re Us lu se çim ön ce si ye ni pro vo kas yon lar dan söz et ti ði ya zý sýn da bir gü ven lik yet ki li si nin, AKP li ler eþ le ri ne ve ri len to puk se lâ mý nýn zev kin den sar hoþ ol muþ, a ma An ka ra kri ter le ri bil di ði niz gi bi iþ le ti li yor, hem de ay ný e kip ta ra fýn dan de miþ (Ta raf, ). To puk se lâ mýn dan mest o lan AKP li le rin his si ya tý ný A rýnç di le ge tir miþ ti. An ka ra kri ter le ri i fa de siy le i se, Er do ðan ýn AB ye her res tin de tek rar la dý ðý E ðer bi zi al maz sa nýz, biz Ko pen hag kri ter le ri ni An ka ra kri ter le ri ya par, yo la öy le de vam e de riz sö zü ne gön der me ya pý lý yor. A ma AB sü re ci nin bi ze ta al lûk e den ge rek le ri ya pýl ma dý ðý za man, Er do ðan ýn be ya ný i çi boþ bir re to rik ol mak tan ö te ye gi de mi yor. Ve Ko pen hag kri ter le ri dev re den çý kýn ca, ye ri ni Ma mak kri ter le ri o la rak da i fa de e di len ka rar gâh kri ter le ri a lý yor. Ne ti ce le ri ni ise en di þe ve ri ci son ge liþ me ler de gö rü yo ruz. *** De mi rel in söz le ri ve AKP sa vun ma sý Ta ha Ký vanç, De mi rel in Çan ka ya da ki da nýþ man la rýn dan Prof. Dr. Boz kurt Gü venç in bir ki ta bý ný ko nu e din di ði ya zý sýn da, Si ya sî ya sak lý ol du ðu ilk gün ler de Ri sa le-i Nur Ce ma a ti ne ya kýn du ru yor du De mi rel; der gi le rin de ya yýn lan mak ü ze re ko nuþ ma lar ya pý yor, son ra dan Ýs lâm ve De mok ra si a dýy la ki tap la þan ya zý lar ya zý yor du di ye yaz mýþ (Za man, ) li yýl lar da ki o ko nuþ ma la rý ön ce Köp rü der gi sin de ya yýn la yýp da ha son ra ki tap laþ tý ran, biz dik. Son ra sýn da ki çey rek as rý aþ kýn sü reç te o be yan la rýn çok fark lý mah fil ler de na sýl sürekli bir gün dem o luþ tur du ðu nu da hep bir lik te iz le dik. Ya kýn ta rih te ki il ginç ör nek le rin den bi ri, AKP nin 2008 de ki ka pat ma dâ vâ sýn da AYM ye ver di ði sa vun ma nýn en ö nem li da ya nak la rýn dan bi ri ni, De mi rel in o söz le ri nin yer al dý ðý ki tap la rýn teþ kil et me siy di... KPDS Pazar günü yapýlacak YABANCI dil tazminatý almak isteyen kamu personelinin yabancý dil bilgisi seviyesini belirlemek için düzenlenen Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (KPDS), 22 Mayýs Pazar günü yapýlacak. Sýnav, Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezince (ÖSYM) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Eskiþehir, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile Lefkoþa da gerçekleþtirilecek. Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransýzca, Ýngilizce, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapýlacak sýnavda, 80 soru bulunacak ve sýnav 3 saat sürecek. ÖSYM tarafýndan daha önceki sýnavlarda alýnan güvenlik tedbirleri, bu sýnavda da devam edecek. Ankara / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI n HABERÝ SAYFA 7 DE ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK n HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ORUCA NÝYET ETMENÝN ZAMANI nsüleyman KÖSMENE NÝN

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 HAZÝRAN 2012 CUMA/ 75 Kr 12 EYLÜLCÜLERE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 HAZÝRAN 2012 CUMA/ 75 Kr 12 EYLÜLCÜLERE AVUSTURYA DA ÝSLÂMIN 100. YILI Avustur ya Ýs lâm Ce ma a ti Ka nu nu nun ka bul e dil me si nin 100. yýl dö nü mü Vi - ya na da dü zen le ne cek et kin lik ler le kut la na cak. Bu gün kü et kin lik le

Detaylı

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ýslâma giriþin 1123. yýl coþkusu Tataristan ýn Ýslâma giriþinin 1123 üncü yýldönümü etkinliklerle kutlandý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkenin Kadim Bulgar þehrindeki kutlama etkinliðine

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı