heviyagel DAYATALlM TÜRKİYENİN SAVAŞ HAZlRLIGINA KARŞI İÇ SAVAŞI ,.,.. , _ Sömürgeci Irak yönetim inin emperyalist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.arsivakurd.org heviyagel DAYATALlM TÜRKİYENİN SAVAŞ HAZlRLIGINA KARŞI İÇ SAVAŞI ,.,.. , _ Sömürgeci Irak yönetim inin emperyalist"

Transkript

1 heviyagel 1,.,.., _ Sal : ~ llt jnı ar :.U Çiri-19 \10 KARKEılliN HEMÜ WELATAN 0 GELtN BiNDEST YEKBIN! TÜRKİYENİN SAVAŞ HAZlRLIGINA KARŞI İÇ SAVAŞI Sömürgeci Irak yönetim inin emperyalist amaçlı Kuveyt i.~g ali \ 'C i l hakı a rdınd a n, ciıııılc emperyalistler insan hak l arı savunueusu, anti-i.~galci kesilerek "i.)galci Saddam'a ders vermek"(! ) am a cıyla Ort a doğ u 'y u ye niden işgal ett iler. Sadece ABD en g cl i~ kin silahlarla donanm ış 200 bin ;ı s kcriııi bölgeye yı g dı. ingi ltere, Fransa,.J aponya ve bölgede ki gerici Arap ik t idarl a rı bu sava.) ha z ırlıklarına fii len asker vererek ka tılırk e n, F.Aima nya vb. ülkeler, yasalan e lvc rnı ediği için, asker yollamazken sava)a ti.ım maddi i mkanl a rı yla destck veriyorlar. Hclsinki zirvesinde ABD, lrak'a ka r~ ı!:-.av<l) ı b<l)lat ma konusunda (1 o rbaço"' daıı gerekli garantiyi a l dı. Bu ge lişmele r Ortadoğu ' ua her an patlamaya hazır bir s a vaş o rtaını yaratırk e n, ABD'nin sad ık U.)ağ ı TC yöneticilerine de yeni bir gün d oğmuş oldu. So~yalis ı siste min çözülmesi, D oğ u Avrupa ülkelerinin teker teker kapitali s ı çark ı n içine dü.)mcsi ve sistemler a ra s ı!-.oğuk!ıa V<L) ortaınının ye rin i sil a lı sı:.- lanmaya bırakma :-. ıyla birlikte, emperyalist beylerinin m:nli nde gönlcn d uşe n ve NA TO ' nuıı i}k\si:. hale gelmesiyle prestij i s ıfır a inen Türkiye, uşa klıkta ne kadar ~ adık o lduğ u nu d ostları cmpcryalistlcrc göstermek ve o la s ı ge l işme le rd e n pay kapın :ı k için, sava) kış k ı rtıcılığ ını n lin ~; ıltırı n da yerini aldı. Kukla ın e cli s ı en, s a va-ı a katı l ma ve aske r yollama yetkisini hu küın c t c dcvrcttirdi. Ve bu yc tkikrin hepsini kendi!?a h~ıııda toplaya n Cl t< ıl, ABD ve Ortad oğ u tıırıın:ı ç ı kt ı. () :.-: ıl d ı ~ ard a yiti rikn prestij ini y~ nid ~ n ka :.- anına \'e Körfl't kriti ~o nun da. lr :ık ' ı n DAYATALlM resmi s ınırları içinde bile olsa, Kürt halkının kendi insani ve demokratik h a klarını kazanma o l a sılığına karşı durma sava~ımın ı verdi. TC'nin en büyük ko rkusu, 1 rak'ta, Saddam sonra!:-. ı bir iktidarda, Kürtlerin ne oranda temsil e dil ec e ğ i ve hangi haklara kavuş: ı c ı ğıdır. Bu ko nu, körrez kri ziyle birli kı t:, tiiııı burjuva b a s ı nında t:n fazla işlene n konulardan biri oldu. Kürt te h likesi iş l e n e rek şove n duygular şahlan dırıldı. Or t a doğu ' da siyasi haritanın d eğişeceğ inc vc bundan pay kapmak için!) inıtlideıı aktif bir t ~ı r af olmak gerek t iği n e inanan Özal vı.; ~ ur c ka s ı nın t t: ıncl po li t ik a~ ı. ABD t.: ınpt:rya l iz nıiıı i n y anınd a sav< L'ı çı ğırtka n l ığ ı yapmak oldu. Körfez krizi ve!>ilv<l) ç ığırtkanlıgı içeride de faşis t i ktida rı n işin e yarıyor. % ı (ı- 1 7' lik bir oy potansiyel i ilc iktidarı elinde tut an ANAP iktida rı, içeridt:, gt:nel grc\'t: varaca k L)Çi cy kınli l i g i ilc yüz yüzedir. Memurlar on yıldan beri ilk kez, grevli,.e toplu süz l c~ nı e li sentlibi h a kları ıç ın sokak lara d ö kiılınü~ t iı r. Enlla::.ynn zapt t.:dikmiyor, ~s i ;k: r H du ~ u v..: gec..: kond ubr iktidarı tehdit ~diyo r. Ki ı r d i ~ t : ı n ' tb ı lı nı h a s kı la ra r ağıııt: n gerila hareketi durıııu yor, K ün h a lkı yer yer toplu ayaklanmalara \a ra n kitle ey l e nı l i liğin e gi r i.~iyor. Butl ııı bu gel işmele r Ü t.al \'e )U r t: kası için 1ı l i ı nı ç: ın la rı ıı ı ç:ı br iken. Kiirfez krizi ar a~ ı p t : ı bulaıııadıkbrı bir çıkı) yolu 11ldu. TC hcnı..: n bir!l a \':L~ o rtamına gird i. Ye ni bra rn : ı ııı c kr en katı bic;iıııd c uyg u l anıııa y; ı ~ okuldu. (jrc\'lcr ~rtc len i~m. i)çi \t: emdçikrin tüm h : ık ; ır ; ııııa ~ o ll ;ıı ı iy itl ~ n i y i yı.: t ı bnı y or. :- ; ı \ <L') lı : ıli ba lı a n ı.:s iyk :.-am \'e 1. ulünı katme rl eşt iril iyo r. Bu z uli.ım, ; aten sava~ halini y a~aya n Ti.ırk iyc Ki.ırdi s t a n 'ınd a, yaşamı çe kilnı ı.:z hale getiriyor. Şimd iye kadar dağda gördü kleri çiftçi, çoban vb. 'suçsuz ın s ani<jrı sorgusuzea k urş una dizenler, şimdı açıkça köy meydanında köyün d e l i ~ ini, cami lerde kiiy imamlarılll (K<.~ yadelcr Uzkundos'ta köy imamı ihrahim Döner) kat letmeye ba~ ladıl a r. Kürdistan'da köy k o ru y u c uluğunu kabul etmeyenlerin cvlcri özd timlerce at C'_?e veriliyor, y ilkıl ı p yıkılı yor. Sivil halkın bölgt:yi terk \.:tmesi isteniyor, surgün po litika s ı yeniden c.:e;.aevlerine yom.: liyor. Sun o lar ; ık D i y; ırb a kır 'da n surgün cd i k:ıı!l a v~l) c~irk:rinin ı ek ki.)i lik hücrelcrlc d u natılnıl) E!> ki.~e h i r cezaevine naklcdikeeklcri tahmin ediliyor. Böylece yüzlerce.: can verip ama teslim olmayan, insan l)nurunu iş ken ceye t:ğem e n k ıl an :.-ıııd a n d i n..: n ~ç il e r i tck tek teslim ı ıl ııımak i:.tcniyur.l3unca zulme ka rş ı, bölgedeki tüm d c m oknı t ik g liçl e r i ıı scsi, sava!} ç ığ ı n kan lıgmı <L'jıp kimst:kre ula)mı yo r. Sava.) k ı r ~ k ı rtkılığı demokrasi savw~ım ı nı c n gdliyor, ırk c; ılığ ı k ö rükli ıym, lll/ duman içinde f<l)ist ~ li ıııurgcci T<. ''nin kat l i amlarını ve anıi - de nıok r ;ıt ik uygulum ;ılarını gi:.-liym. İşt e o;.al \ ~ ~ ur ı.: ka s ı bu nede nle.: sava.) c.; ıgırı ka nlıgı yapı yo r. Turkiyc'nin!>aV<L)a bt ıl nıa~ ınd a, Turkiye ve K. Kürdistan hal kla rı n ın ç ı k a rı yok.. sa\'<l'jtan çık a r bekleyen soıııü rge c.:i Türk burjuvazisijir. O, bu politikaylu kendi iktidarın ı ~ ağl ami :L) ıırma, içcrdc demokratik muhalefeti ~ u :o- ı mın;ı n.: bi r bii ı i.ın ula ra k K iirt h ;ıl k ı m ) lık c ım ı.:k i!> t c ın e kı c dir. TC h iı,; bi ı

2 2 <.löncm<.l c anti-işgalci o lııı aıııı~tır; olam az.. Daha dün K ıbm'ı i)gal ctkn, asırla rdır Kürdi s tan ' ı siiınürgc::.i olarak kullanan ve bu halkı yok etmek için "s ı n ırl a r ötesi" harekatbra giri)ip sa\ ;ış uçaklarıyla bombalayan TC, i ıı s;ın haklarından, demokrasiden bah~e <.l e ınez. Anti-i.}galci bir tavır takınııı;ı s ı inandırıcı olamaz.. Türkiye ve Kuzey Kürd istan halkın ı n, körfezdeki i ı da l a~ıııda cınpcryalistlerin çıkarları doğru lı u su nda sav<t'.ia soku lma s ı halind<.:, ha lklarıııı ı z ı bekleyen açlık ve katmerli nıliiındiir. Böylesi bir savaş t a binlerce genç ve dinamik i n sa nımı z heba edilecek, kimyasal silahlarla bölge ya)annıal. h ;ıle sokulacak, Kürdistan boydan boya sava) alanı n a dönüşecek ve kurt halkı lrak devleti de bölgede ki d i ğe r devletler gibi, birinci ve iki nci pa y l ; t)ını sava.~la rı sonunda, emperyalistleri n ç ı karları d oğ rultu su nda, bölge lı a lkl;ırı nın bölünüp parçalanma s ı ve kum üzerinde sınırlarının çizilmesiyle o lu ~ ıu. 1918'de birinci emperya list pa y l a"iıııı savaş ı galibi olarak bölgeye giren ingilizlcr, bölgede ki Osman l ı varlığına son verirken karşı la..)ııkları en se rı ceviz kürtlerdi. Bu dönemde ingiliz işgaline karşı Şch Mahnıuı 13 c u.e nı.:i yö netiminde direne n Kiirıl e r, İn g ilizlerin böl-yönct poliı i ka ları vı.: Lozan'da dönen cnt rikalar ::.o ı ıtıcu ye nildiler. G üney Kürui sıa n Irak dı: v l c ı s ınırları içine alındı. Irak o g und ı: n bu ya na, bir sömürgeci devle t olarak cmpc r ya l i s ık:rin d ı.:s ı cgind c Kürt halkını yok etme savaşı vcr nı c kı cuir. I rak, 1920'lcrucn 19-+G'ya kadar ingiliz mandas ı olarak kaluı. İ ngilizler çeki lirken kendile rine sa dık H :tı;imi m ona rşi s i lrak ' ı yönetiyordu. 195X'de Ha)imi monar isi Ci cncral Abdu lke rim Ka sı m'ın darbesiyle yıkıld ı. On yıl boyunca darbeler biribirini i1bli, 1968'de ırkçı BAAS, ile rici muhalde ıi ı e mi zlcye re k tck b <t)ına iktidar oldu. top t ;ın imha cdi lııı c tclı l i k csiy lc yiizyiı IC gdecck tır. Biilgcyc çi'ı rckl c n e n e m peryalistler yen i birtakını paktlar oht)tıır ara k bölgelieki t ı'ı m ilt:rici çı kı ~ları e ngeleyecek ve ulm,;ıl kurıulıış ha rcketlcrini kanla b oğ ac<ıklardır. Körfez bunalımında, Türk iyc'nin, empe ryalistlerin yanı nda sava.'ia katılma s ı na karş ı d ururken, Irak'ta BAAS i kt i uarı nın ve Saddam canisinin cnıperya list amaçlı sa ldırılarını, Arap h a lk ı na k<ırşı an ı i-jcmokraı i k u yg ulaınaları ve Kürdisıan'a ytindik yuk etme poliıi ka s ını bir an için gö1 ard ı edcıncyi1.. Bu sava~ıa Türkiye \'C Kürdistan halkları nın ye ri, anti emperya listl ik perdesi alıında, f rkç ı 8 /\ 1\S' ı n,.c S;ıdd;un canisinin yanı o l anı;ıt. Irkçı BAAS iktidarı yıkılınalı Türkiye vc Kıı tı.:y Kurd istan halkları nı n, eıııpcrya l istlcrin vı.:y;ı eınpcryal i s ı anı;ıçl ı BAAS i kı i da rının yanı nd a sava'la s o kulma s ına hayır diyel im! Tiırkiye'nin, herhangi bir l<ıraf k:hi ne, sa\;l~a katılma s ı halinue, Türk iy ı: vı.: Kut.ey kürd i sıan lı ilericilcrc, devrimcikrc diışen ıar i h i görev; Türkiye'de iç ::.av<t)ı b;t)laııııak, Kürdistan'da anti-siimürgeci sava.'i ı yük selıı..:rck l'a'}i~ ı ::.ömu rgeci devlet ça rkı nı plırçalarııak, Tlırkiyc ve Kürdistan h a l kl arın ın dcm o kraıik i kı iuarlarını in.)a ı.: ını ck o l malıdır.13u poliıika ya denk dü.)ı.: n "Türki yı.:nin savaşa k alıl ma s ın a hayır!" şiarıy la mucadclcnin her a l anınd;ı b i rlikıclikler oltı.)ltıra lı nı : "sav<ı.)<ı kar~ı iç sav;t {' ~ia rı yla ıııiıc; ı delcyi yüksclı clim. emperyalizm ortadoğu'dan kovulnıalıdır!.. Kürt h a lkına yönelik imha pol it i b ~ ı hu süreçte de devam e ııi. BAAS iktidarı, ıarilıı cn günuıııiı1c kadar, kendi içinde k onıp l ocu bir anl a~ı besleyerek, parıi içinde,.c dı~ında mulıal efc ı e kar) ı bu yö nt e ııılı.: yakl ac;ıı. BAAS ' ın bu ön ll iği 19SO'dc yönetimi eline alan Saddam'la birl ikte daha bir belirginlik bt a nuı. Dara di'l) ı üğündc Kı'ırıl eri ve ile rici muhalefeti yanına almak için binbir türlü hileye ba)vuran BAAS i kı idarı, yerini sağla ma bağ l adık l an "ıı ıır ; ı e n büyük darbeyi yine Kurt lı ; ılkına \ 'C A rap nıuhalckıin c vu rdu. Ku rı h alkının ı üm ulusal dc nı o kra ıik lıakbrını gaspc ıııı e si, sü rgün po liıika s ı yla Kürd isı;ı n ' ı boşa lıma s ı yc ım cdiği g ilıi, 19S~'dc, MB kararı) la yasa klan;ın kiıııy;ıs;ıl s ilalıları l< ü rı halkına br~ı kull; ı n; ır ; ık.:'i.ooo'i < t)k ın in s anı hlığd ıı \C onbinlercesini ~; ıbı hırakıı. Bıııün bu btli;ını l ar vı.: an ı i-dcıııuk ı ; ıl ik U) gul ıııı :ı Lır ~ a)a ııırke ı ı di 'ınya kür,. ı..: sağ,ı ruı. Dun hiroşim a ve ;ıgalaki 'de atom bo n ıb;ıl; ırı yla ki tlesel btliaııılar yaralan Enıpc ry ali s ıl c rl e, Halcpc;c'nin nıi ın:ırı BA AS' ın ı.:mp ı.: ryalisı amaç lı sa l d ırıları ara s ı m l ;t ayrım yapınaya çal t~nıak bo~ıınadır. Ku vcyt'i i ~gal i de l r;ık'ı n ye ni bir ıııalıar c ıi degil, eskiden beri var olan i.) g;ılci \ 'C e nıperya li s ı ; ını açlı ::.a ldı rı ların bir de\'anııd ı r. ~ \ılllık ir;ın-lr a k -;;ıv:ı ~ı nda 1\ l ilyonbrc ı i n c.;;ının k aıliııc schı:p ol:ı n ~:ıldırgan 13AAS iktid:ırının ;ını i-l ıııpı.:ry;ıli'\l liği vı..: is bm adına "kuh;ıl lllpı;ıkl:ıı " ı i~g.;ılden kuııaı nı :ı di yı: bir derdi y\ık tıır : olamaz. Ke ndi ıılkt:~i n dc Ar;qı nııılı:ılı:fctinc soluk : ıl - dırtınayan vı.: ö rgiı ı lü hiç bir ıııuh;ıldeı i ya)<llnıayan BAAS f<t) imıinin Ar;ı p h alkları nın b irliğ i nden balıseımcsi i n and ı rıcı degildir, olamaz. 13ıınlar ikiyüzlü ve sahte pol i t ik ala rı nın bir yüııüd iir; Dar:.ı düştüğünd e yan ı na almak is ı ı.:digi güçlere kar ı bir ı u zaktır. Satl Llam hu po l itikasında bugün dc bdirli bir ıııı..:sak kaıetnıiş görünıiyor. Anticnıpı.:ryali!->l prop:.ığanda, Arap milliycıçi l iği ve ' kıı tsa lıoprakları kurtarma" şiarıy l a Arap halkının bell i bir kesimi ni, gcçici uc olsa, yanına alnıt) görünüyor. Ancak, SatiLianı bu kez cami duvarına i.-ıcıniştir. ~yıllık iran-irak ::.ava) ı ııda o ldııkc;;ı Ulnıaııh t) an, gcl i.)ki n ::. i l;ı lılar :ı ~a hip bir nrdııya ::.ahip nlıııak bile, BAAS ikıidarını yıkımuan kurıar aın ı yacakı ır. Emperyalistlerin, I rak'ın Kuvcyt'i il hakını bahane ederek, kendi çık; ı r l a rı dogrulıu s ıınd a bölgeye y ığınak ya pmal:.ırı, bölgede ye ni bir savıış ocağı yaratarak uzun vadeli ç ı karla rı nı ga r anı i yı..: almak isıe mel e r i ilc, K Lin d ı.:, aııı cdı.: n K ürı ulu~al ku rıuill) mu halk ı nın, Arap ıııııhal efc ıini n vc Irak'taki diğer azınlıkla rın Saddam dikt attırl iiğ un ü yık m a i ~tı.:nı i, bir an için çakı~ır gibi görünse bile, bu durum Irak Kurdi s ı anındaki ulusal uemokratik ımkadelcyc \ '1.! ilerici Arap muhalefet inin l3 AAS ka rşıtı ınücadclcs i n c engel o l ııüıııalıdır. K u, eyı i.)gali öncesi va r olan ve yarım asırdı r ara lık sıl

3 catlı.:lt:!-> ıjh.: n : )ıllardır dc, a ııı c d L: ıı Irak Arap ıııuh ;ıkfl:ti ııiıı -.: ı\ a~ı ıııın <ı golgc dtl)urnı t: nh: l idir. Unuıulııı;ııııa ~ ı gc rt:kir ki, ırkçı BAAS yonl:t i ıııi kendi c mpcrya li ~ ı amaçları tloğ ruh u s unda giri.~tiği s aldırılarla binaı cııı pcrya li; min c knı cğ in c yağ!->ü rmi L) \'C İr a n ~a ldırıs ında, Kürı halkına yondik yok l:tmc politika sında cmpl:ryalistlcrdcn destck alarak, on l arı n bölgcddi piyonu durumuna gelmiştir. l rak ' t ~ıki ulusal kurıulu) s a vaşının n: Arap ıııuhal e fcıinin, BAAS ırj..çılığıııa br) ı yü ruttüklcri ~a\'<l)ıının h~. tkfi "1 r ;ık ' a dcmokra~i Ku rdi'\lana nıu n oııı i " < ı l.ırak ht:lirlennıişıir.(ki, hu b.:lirkııı c bi;çc cb.ik ve yanlı'ılır) B.:lirkıı~. n bu hctldc yöne lmek b ik anı i- c ıııpcryali :-. ı nl ıııayı;orunlu kılıııakıadır. Bu n~. tknk, lra l.'ta, 13AA~ ikıid: ı rııı.ı kar~ı. Kurt, Arap, Asuri h.ıij..l:ırı \1.' diğ~. r a'lı nlıklar ölümcül darbeyi, urııı:ı~:ı çalışırken; Bu s a va~ ııııı, a) ııı olı.;üdc. c m pcryalist güçlerin hıilgc~ i ıcrkl:tııı c~i k o ııu s untla da s urtllırıııclidir. Giıncy Kurdi'\lan ulu,:tl ku rıulu:-ı güç leri, Irak Arap muhak fc ıi ilc ge ni) t abaııl ı Irak ıııuh a l cfcı cephesini ol u!ı turmak için uğr:t) \'L:rdiğ i hu gunlcrdc, yı.: nidcn s ilahlı s :ıv;t) ı b : t') laıııı : ı kuıı U!'>unda beldeme siirc.:cinc g.ir ııı i~ hulunmak ı ad ır. Eıııp c ryal i -.t giı çk r de hu süreele kcndilcr in ı.: uygun hir ıııu h. ıkfcıi ol ll'; turnıak için fa: ıl iyc ı yiı r uııııckı cd irlc.:r. H ı;bgeli.'ıt:n ~iı rcçı c. -.nnı nu n ç,ı;uııı i ı "bt:klc giir" pı ı litika s ı ~ l. ı cııı pcry.ı listlcrin tl:kcline \ c ' ijd. ı nı na bırak ılm amalıdır. Örgütlü, ~. b:ığ ıım ı L bir pol itika ilc BAAS ırk ç ılığın;ı,.c c ıııperyalizmc karş ı y iırutülc cd:, ı l : ın ımı ratlclc. Kürı halkının,.c biilgc h;ılkl:ırının c;ı karına nl:ıc:ık,.c h,ılgcdc i!'>tikr:ırın sağ lanm ası konusunda ik ri mı.: vz ilcrin ka1<ınınıını!'>ağlay:ıcakt:r. Dı 6e llona I'J'IO'dc lı h,ııar~ \\'c,ıcr'ı'.ı S"'cde. naıncyckc hı hoınhc ku ı ~uıiı.ı p..hıa bııır Q.ı~i re h :ııihü ~ıııdiıı. hı cı..:,ıc ı kı ().111 l wı 'c ~ir i ıı. tıuıııhc dc,ıc I Jcı ():llı<.k ıcqı:.ı ü ~c h i ı ~cı. Efcı ()at.i. KcÇJ l'c~ vayc 1-.:urJ.,cn ~0 k o ınara Kurd a ;\l ch.ıh<ıj.:. ()ati \ 1 u hcınıııcd Bu netlcnlc, Kiırtli s ı : ıni rcphcnin içinde yer aldığı gc.:ni'i ıabanlı Irak ıııuhakfctiniıııavrı: BAr\S iktidarını yıkmak \ C..:ıııp c ryali ;r ıni bölgcd..:n kü\ mak için sava) ı nıı ylıkseltmek ol malıdır. Eııı peryalist ler biitgc h al klarıııııı koruyucusu o laııı aı!.. Arap halkını kentli çıkar l arı tlogrultusunda hiilcn ve yaratııg ı hl:r ~unııi dcvktin ba)ına bir ~c h ya tla emir atay an; bu böl-yünet politikasıyla arap halkını ilikkrinc katl : ır sömüren l'mt h.:ry :ıli i'i ın ar;ıp lı : ılkı nı n ba) dii.) ın : ııııd ı r ; :ı ı : ı p lı : ıl l..ı nı n koruyucusu nl:ı ııı. ı;. D :ı h :ı dün Libya ~ ı lıuııı lıa b ; aıı, Suı iy~')i t ı.: hdit cdc n, İ ~ rai l ~ i yo ni z nıini arap h :ı lkın ; ı b ı ~ ı kuç b :t~ ı ol:ı ı ak kull:ııı : ııı ~ııı p.:ı ~.ıli 11ıı, : ı rap halkının do:-. ıu,ıl:ıma;. 1 1 iro-ıima \l.: 1\:ıg:ıl: ı k i ' dc al n m hoıııb:ılaııyla kitlesel k:ııliaııı l a r yaralan, Viı.:ıııanı'tl:ı i.~g: ıl cil i ğ. i ıı en uç m ııı.:ğiııi \ eren, P :ı ıı : ıııı:ı ~ ı i)g: ıl ı.: d c n, Lib..:rya')a :ıskc r c;ık:ır:ııı bu l:lllpl:ryali -. ık r in s:ın h :ı klarıııııı ' " unu cusu ıı l;ı ın:ı l. Bunlar :ı rtık Ortad oğ u h : ı lk l : ı rın ın hclkğ iııd c y..:r..:den olgu l: ırdır. Yıll a rdır c.:mpc.:ry:ıli;.ıııin lıas kı!'>l nı hctkniııdc.: duy:ınlı ü l g..: h:ılkl;ırı bu " kııru~ unıl.ırı" i~ i ı : ııııııı:ıkı adı r. Zat..:n emp~. r~. ılilllıiıı lıiilgcye g lı~ yığııı a s ıııııı alı ı nd.ı ~ : ıı : ııı ı c.:ıııd ıınkıı, bölgede t.:ıııp~ry: ıl i;mc \.; ~. ııı ı K ı~.ılisık ıin İ ) lı irl ikçi-. i g~ ri ci i J..ıida ı l. ı ı : ı k:ır)ı dipten g.ckn ı cpki kri :-.ind i ı ıııdıir. 13u gu ııc k.ıd.ır ırk<;ı B,\.-\~ ikıid.ıı ıııı dc:-ll'kkyl' n,.c k:ı ıl i: ı ıııl.ı rı ıı. ı go; ) u ıı ı:ır.ık ıınu ciır ı c ı knd iı ~ıı <.:unık c ıııpcry : ıli:-.ılt:r, Ku'c~ı i1galini lı: ıh : ın~_ ctkrd Orıad, ığu') ll )~ ıı idcn i ::g.ıl ~ııik r. s, ı n yıll : ı rd :ı sıı-.~ ; ı l i :-. ı -. i -, ı c.: ıııiıı çi\ll'ılnı..::-. i 1c L),ığu A1nıp:ıulkckriııi ıı bpiı : ıli l ııı c d ogn ı ~ııl : ıl ı ıı :ı:-. ı y b birl ikte AHupa c ıııp~. ry : ıli 'l ın i ~cııi açılan pa 1:ır:ı el :ı ı : ır:ık p :ıl: ı ;l:ı ııırk c ıı, ABD cııı- pcr)ali11ııi. ; ı y ııı ıilçlılcıtk. geli)ııı~krdcıı yar:ırbıı;ı ıııaııı : ı kla q; ckıııhııııik lll.ırak gcrilt.:ıııc!'ıtı r c<:iııc girılll) buluıını.ıkıatlır. EFET QAZi NE YA EWELfN Ü NE YA OAWiYf.: YE h u. 1 ıcı l).ıtı ~hıjc ınc }C ne cwılııı ııc ).t J:mi\C v~: J..u hı,h:,ı(n ~~'hhl\ali,t:.ın hoı l ıılc ~u>ı 11ı ı l c t cıı ~.. ı,ııı~. ıt ı,ı ıı,., uc m llc>ı h ı ıncıııd<ıı «h.ı ~11111\: (ı llı~ııı l ı lh ı l\1\ll!\(.ııijıııd tı..' h)~ın. ı :ıt~r'''\.' h\'"ıı ı Cı d/d\li~d ~uı\lı\t. ın C. ıı~u: n hiı j ı dc,ıcıı \l;ııı ı c ı ııı. ı c ~,ir ıı.ı~ııl 1 c \ ~ ll«cl. lı u. Ü ha ııim u hcvallıc ıı dc Scnı~c l'an ı y ~ ~cr- l ıcı tı. ıııiııı de hcı "clıı ı "'"~.;clı ıhııı (ı lı ı i x" c a K u n.jis ıaııc Emir Oali hu. lı cınlıcr Jıp ııııı d..:r~c\111 lı :ıl.ı ıdu~iııc:: lı crj~ Wc. ııyaıı~ '""c ji ho ritg.ıııya 1-.:urJi>ı:ııı~ J.ı ıı ~ıı.: ıııı Diın ya tlaki d l:gi.şiın!>uıı.:ci ilc bi rliklt: soğ uk sav<l)i Il sona ı:rnıl:si, ABD'nin A\'rupa ' d : ırı 50 bin askerini geri c;ck mck zorunda kalma s ı, A TO'ııuıı i.şkvinin t a rtı!) ılıııa s ı vb. gcl i~ ınd cr. ABD nin prestijini tlü.-ı ürürkı.:n, pcntc.ıgıırıun da ç ı karların ı Lt:hdi t c tın ck t cdi r. Yeni y<.:ni ~ a va'i o<.:akları <ıç mak istl:ycn p ı.: n ı ago ıı ve ABD için. Irak ' ın Kll\ ~y ı 'ı İ!ıg. ıli t.ııı kurı;ır;ııı simidi ııldu. r\ BD. 200 bin < ı!->kt: riııi bolgcyc y ı g.ıraı.. biılge deki petrol bynakların ı k o ııır ol ü nc alırken, "D~.: ın oj..r a!'> i lıa\ari :-.i" kc!->ikrck yitiri lt.:n prc.: ~ ıiji n i k:mıııın;ı ya \C i.-ıbiıı i ıı bitıncdiği ııi bııııl.ıııı.ı~. ı <;; ıl ı) l ı. C ; t.:i i :-ııııı:lcr, Ktı\'C) ı ı~galinırı, I r;ı k ık ABD ;ıra ~ıııda dan ı!) ıklı dıığtt)'lc l!t.: r çc.:k l c~ı i ğ iııi giı, ı er ıııt:kı ı.:d ir. A I3D ' niıı. Ir ak ' ı n KU\t:)t 'i ıclıd i ı c ını c'> ı k.ır') ı ~ı ıı d : ı!-tt:~!-> İI. J.. : ılııı:ı :-. ı \ 'l' L'ı._l!< ıl h. ı; ırlıkl.ııı s ur ı.::-. iıı cc l r;ık ' ı ; ı ; ıııcııiri ci 1:1\ırl:ır ; ı girmt:!'>i bu i lııiııı ali güçkııdirıııl:k t ctlir. 13iilgc zı.:ııgi ııliklcriıı i ıa l :ı ıı cdc ıı c ııı p ı.: ryali;riııı ve lı i ilgc gerici ikıid a rlırı. Arap, Kiırı \ 'C diğcı bi ı l gc lı;ılkl:ırıııııı dn:-.ıu ol.ıın.ı;. Sur un : ı kuki u ı.;ıı;um bulunın;ıdıkç ; ı, yeni yeni s. ı\,l) <lt:. ıkl.ı n nın aç ılın.ı!'>ı ihtim ali o rı;ıc..lan k :ıld ırıl.ııııa t. 13u ıı cdcıık. -. uruıı.ı, cın ( ll.:ıcyalı-.ı lerı n d e!->lcğiııtlc.: \ ll /U lll aramak " kırk k.ııııl :ı kırj.. '><ılır".ır.ı!'>ıııda ı crc ilııc bııluııııı.ıkıan uıc hir)c~ d'-~il dir. (,'ı.ıllıııı: hulgc lı : ılkl.ırıııın cnıpl ry.ılisılcrin biil-yönl:l puliıika :-, ını bo).ı ~ ıbra r ak, ı..~. ıı di kaderini kendi d in ~ alnı; ı ~ ı. BAAS dikıatmluğuııe vı.: lhil gı.: gerici ik ı idar i arı n a k:ır1ı :o.< ı, ; L')I Illl ~iıks clıııı c:-, id i r. llıılgcdc k;ılıcılı ;ı rı )ı ıı!'>ağl:ııııııa :-. ı, l ıo l g<.: lı alkl:ırıııın :-.d< ılctı L:ıı kurtulma s ı ve brd c.:~çc y; ın ya na y:l1a ııı;ı!'> ı nııı tck ~ ık ar yolu butlur. Dı~~ c l luııc de ı:ıcı ()ati lı ~"<.:J lı ıı. ıı arcl \Vc~ıcro,.; lı. ıı wc~ı rı iıı. Jı 2000 c Lcdcııriıı ~c. jı h:q.ırcıı çuda haıııı u lı«cqcrl)>c Jı ınc r:ısiın,ı rcn:11c \\ c lle lıqj;ır h(ııı (ı ~ııı u ııcl ı c ı.ı '"~ ıı J ı pıııı ırc llaıı \\d}: ıl. ı rııı ~u h ı ~u~ııııc Ku rji n:ı: ~ qcj ~ıııdiıı. ~ hill C::ıı mc ııcıııı rııı 3

4 4 BASINA AÇIKLAMA Temel insan hak ve Ül'gi"ırliiklcrine, insan kişiliğinin onur ve değer in e Ulus l arın hak eş i tl iğine, Ulu s larara!> ı H ll kukun te mel ilkele rine, halklar arasında evrensel barış ve giivenlige yüksek d eğe r biçen ve Inı yolda bir s ava.şım yürüten İNSAN HAKLA RI DERNEÖİ ' nin D İ YARBAKl R, S İİRT, ŞANLIURFA, VAN, TUN CEL İ ve AOlY AMAN ~u be yii neıi ci le ri 15 eylül 1990 günü Di y arbakır'da toplanarak bölgedeki son gelişmeler i degerlcndirmi.) ve a)ağıd:ıki ortak giirii)lcrin basın a r ac ılığ ı yla kaınuoyun ~ ı duyuru l ma s ında u z l a!}mı!ıtır. 1-A BD Emperyalizmi. Ortadoğuda ki ç ı karları ge r eğ i, uluslarara sı diğ c r emperya list güçleri de yl: tl<:ğine alıp, Kürt Hir oş im as ı Halcpçe'dc 5000 Kürdü, emperyalist s il;ıh tek<.: ll <.:rinin üretıiği kim yasal silahlarla kalkden faşist diktatör S<1ddam yi'ı n e t imi n dd:i lrak' ın, Ku vey ı ' i işga li ve ilhakını bahane ederek Türk, Kürt, Ar ; ıp, Fars ve tüm Ort;ıdog u halkbrına bi"ıyi"ık fd c ketler get irecek bi r s a\' ~ L'ıl, Türkiyt:'yi de içine alarak b<l)l:ı t m~ ı k istiyor. Türkiye, pentagon p~ıtcnlli!>:t\' <L)!>Cnaryo l arın ın piyonu ve A 13 D'nin Ortadoğu'dak i jandarma~ ola mal'. Türkiye'nin emperyalistlerin buyrukl arı doğrultus und a, lrak'a karşı bir sava)a girmesi, birçok irl)an ı n ii lüınünün ve sakat kalınas ın ın dı)ı nda, daha da yıkım a gidecek ekonomisinin f; ıtu rasının işçi vc t:mekçilcre (;ıka rılııı ası na, kı s ıtlı da olsu, hala qırol:ın demokratik hakların a s kıya a lı nmas ına ve özellikle Bölgemizde, halkımı z üzerindeki baskı ve soykırım politikalarının derinleı_ımesine neden ola<.:ak tır. Bir savaş durumunda bölgemiz, ba'jla kimyasal silahlar o l nı; ı k ü/'ert: tüm kitlesel k ı rım si l a hlarının dem: m:eeğ i bir manevra a lanına diınü) tııriil eeek, bu yoll a ulusal ve toplumsal muhalefetin ez ilın esi sağ l anacaktır. Bu nedenle, Türkiye'yi lrak'a karşı hak s ı z bir sm :ışın içine çekme çabaları kcır~ ı s ınd:ı, tüm demokrasi ve barışgiiçlcrini c ıkinliklerini art ır a ra k "SAV A.5A HA YI R" demeye çağı rıy o ru z. Bu sava} bizim ~ııvaşım ı z, bu savaş ha klı bir :.ava.) olımaz. 2- Ulusal Haklar, insan h ~ ı kbrı nın vazgeçilmez t enıc i bir öğes idir. Uzun yı llard ır, h a lkınımn ulusal varlığını, dili, kültürü ve tarihi d cğt: rlerini rededen inkar, talan ve a s iıııila ~yu n politika ları, son çık arılan SS Kararnamele riyle birlikle bölgeyi tecrit pol i ı i ka ~ ına yönelıni)tir. 13u ro l ilikanın anıa<.: ı, e~it lik, özgürlük ve adalet t t:ınc..:lindc yükselen Ulusal ve Top lunı s; ıl M uh alefet i LÜıııi 'ı ylc t:'l ıııc kti r. B i'ı l g~: d ~: dot.u gide rek artan insan h akla rı ilılalk ri, i.-ııe bu bas kı ve yı l dırma politikalarının eseridir. Son giınlerdt:, S<ı\':t) k ril'i ortamını fırsat bilerck ~ırn:ık, Erulı \ 'C Pcr\'ari'de oldugu gi lıi, kiiy k oruc uluğunu kabul t: lıııeyeıı kilylülerin evinini ate ~c ve ren, Biilgcdcki kiiyleri zorla bo )~ılıan vc orııı~ınbrınım yakan mil i tari s ı giiçle rin, Nus;ıybin ilçesi Kurukiiy'ü be) gün :ıbluka altına alarak <,:oc uk, kadın, ya~ l ı, gen~ ay rıın ı yapmadan ti'ı ııı küylülc ri i ) k~:nccd c n geçirikn, ai l e l c riııiıı ı!>r~ ırlı istcıııleriııe rağ nı c n, ölen gerillal;ırın t-enat.ekrini d:ılıi \ 'C rım:yc n ç:ıgdı1 ı l'i lıniy c ı iıı, daha d ün Siirı - C,'t:\Tinı l i \ 'C 1 Lı kb ri - i kiyakcı köylerimk ın ~ ı suın in,a nl:ırııı kanları Üterinde <;irkin '~:n ~ ı r~lll:ırı n dül'cnh.:~ icik ri llakbri il i Yuk~ckma ilçe sinde v ah~ i )iin ı cıııkrk kaıleııiklcr i k uy li'ıl c ri k ~ ııııu u) un ; ı " ıt.:nıri~ı" diye ilan c dt.:nkr i ıı, Diyarbakır (,' ~:\ ik Ku v \'t.:l Merkezimk o lduğ u gibi iş k ~: nceyi!>isil'illli olarak s ı'ırdür c nk:rin ve giiz:ı l tınd~ı k ~ ıybolan ki)ilcrin so nımlularınııı, Türkiye'nin de a l t ınd a im z ası oldugu insan H akl:ırı E\-rı.;n sc l Beyann~ıııı cs i, A\ rupa iıı s an H ak l ~ ırı Siil'.leş nıc ~ i. i)kencc vc Onur K ı rıcı D:ıvranı~ l ara k:ır~ı Siitle)nıe gibi; insanın in ~~ ı nll} lll:t!> ı ~i ır~:cind e ve insan onurunun y ü celc-,ıirilın csi nde öne mli adımlar ubrak tkğe rl cn d iri l ccck in!>~ ı nlık ı arilıiııiıı bu ıinı.;ın li lıc..:lgcl c rini per v a!> ıt.c:ı çiğncyt n leri n, in!>:ın lığa br) ı Ml\' i.) kdiklt:ı ini, h ~ ılkınıız ve tirm dünya hakları br~ı sı nda ins~ ı n l ık ka r Ş I!>J n da sıı\' lıı olduk l arını ilan cdiyoruz. 3-13ugiiıı lıülgeıııitdc, iıt clliklc de Van vı.; Siirt illerinin \'~ tr (l ~brın d a k ıl çad ırlarda b ~ı rı n ı r toprakla rından zorb atılan, cvkri y akıl ı p cvsiz bırakıl~ın, tüııı gcçiııı kaynakları \'l: t:ğit iın olanakla rından yoksun nbrak, ya kla); ın kış ~; ırtlarında barınak n: g ı da ~ ~ ı runları acil çözüm bekleyen, kendi lılkcl cri n de mült eci konumuna düşe n in sa nlarımı z için özellik le.; ~ ağlık koşullarından uzak ~a rı larda bulunan 0-2 yaş gr ubundaki yüzlerce çocuğumu z i<,:in h:t)la kı zılay ve kızıllıa~ kııı urnlan olmak üzere ı üııı ya rdım kurulw,larını acil yardıma çağırıyorul'. 4-Bu tiir kt:yli ve in san lık d~ı uygulamal arı n, politik o rtamı lahmin edilemeyecek derecede gerginl~t ireceğin i, bölgede huzura, ban)a \C kardcşl i ğl: a ~ la hizmet cınıt:yeceğini, ba}ta bu politik ala rın \ ı; uyg u l a maların so rumluları olmak üzere art ık herkt:s bilmelidir. Hiçbir neden bu tür u ygu l ama ları haklı gösterc mez. Bölgedeki s i l ah lı hareketler gerekçe gös ı erilc r c k ö'lgurlüge, demokrasiye, eş itliğe vt: adalc ı c s u sa mı~ halkım ızın, potansiyel suçlu muamelesiyle karş ı karş ı ya b ır akılmas ı, köylerinden, t oprak l arından göçe wrlanınaları, cvleriııin ya kılma s ı, e n ağır hareket ve i.)kencelerc maruz lll tulma s ı nın soruna çözi'ırıı ge tireceğini ~a n~ınl<ır, b:ın'ı ve kard qliği dinamiıle diklerini a rtık bilın e li, ~u runa askeri çözüm ara ın :ı ve yıldırma po litikalarını lwla t cr k c ım e lid irler. Ulusal \ 'C u l ıı ~ larara!> ı ıi.ını demokratik kurulu)lar vc anayasal organlar ıoplunıumu z da una rıl anıa; yaralar açacak bu lıukukdt)ı ve a y n ıncı uygu lamaları acilen durdurmak için han.: kett: gec;meli, bölge halkı ya lnı z bırakılnı<.ımalı, Turan Dur::.un 'un ka t kdilmesi o layında o lduğu gibi dü)iinceye kurş un s ı kan l a rın k ar ı s ına kar<ırlılıkla ç ı kılmalı, " savaşa hayır" bclgilcri çerçevesinde ba!>ı n organları, p:ırlamentcrlı.;r, ayd ı n l ar ve kamuoyu du ya rlılığını gösıe r me l id ir. 17 Eylül 1')90 Hatip Did~ (il-10 Oiyarl>akw şb. Hş k.) AV.Zübcyir Aydar (itıo Siirt ~b.hşk.) Yavuz Rinl>a,Y (it ID Van şl>.bş k. ) Salih Özliirk ( iıio!j.urhı şb. R~k. ) Av. l\1urut Bilgi~ (IHO Adıya man şb.bşk.) Atilla Kızılaslan (iiio Tunceli ş b.yk. üy~ s i )

5 5 Sömürgcci TC yer üstü ve yer a ltı zenginl ik kay n ak l a rımı z ı talan ediyordu c tın ckk ı<a lmıyo r. Halkıını zı bir büt ün olarak yoketme ça b as ı içinde olan sömürgeci güçler Kürdistan'da sadece iusana d eğil, doğaya da d üşman lık ederek Kürdistan toprakl ar üzerinde ca nlı ne varsa yok etmeye ça lt) ı yo r. Bu nedenle, evleri yıkıyor, ormanlar ya kı yo r, m ağa r a l a rı zehirli gaziarta girilmez hale getiriyor. Siirt insan H a kları B aş k a nı Av.Zubeyir A ydar ' ın ya ptığı ar aştırm a ibret verici olaylar 5ün ış ı ğ ına çıka rıyo r. Av.Zübeyir Ayd a r ' ın çağ rı s ın a kulak vermek ve kit leleri duyar! r(ı)mak a ç ı s ından rapor nitcliğind c ki ara.) tırnı as ını yayınlamayı uygun gördük. İNSAN HAKLARI ve DOGANIN KATLEDiLMESi İLE 1984 yılında b aş l aya n ve ge niş l eyere k devam eden gerilla hareketine ka r şı devletin yaptığı nıü cadd c gitkn.:k kabuk d eğiştiri yo r, hedef dcğ iş tiri yo r. İlk zamanlarda hedef gerilla ve onlara yardım ettiği şüph es i a ltınd a olan halkın bir kesimiydi. Oysa şimd i duru m ay nı değild i r. Hedef old ukça ge ni.'jlct i lm iş ve 1989 yılı i l k ba h arı n dan bu yana yöre h a l kını n çoğu n l uğuna (Korucu, muhbir ve ajan o lma y ı kabul etmeyenler) ve d oğaya (özellikle ornı a nl a r a) sa ldı rı l a r yoğunl <t) nı ı)t ır. Bu politika ge r eğ i olarak IOO'dcn fazla masum insan ya direk kurş u na diz iim iş veya faili meçhul cinayet şeklinde ortadan k a ldırılınt) tır. Yi ll(; aynı politika ürünü olarak onbinlerce hekt ar orman yak ılmış, doğa ta hrip edilm iş, daha önce boşala n ve boşa tı lan yerl eş im birimlerine yüzlerce yen i si e kl e nmiş, onlarca köy ve nı c7ra, yüzlerce ev ve ahır içindeki t!}yalarla birlikte sahiplerinin gözleri ônüm.le a t eşe verilm işt ir. Bu şeki ld e ek olarak onbinlerce meyva ağac ı (özellikle fı s tık ), binlerce bağ ve ba hçe yakı larak tahrip edilm i.5tir. Bu politika bölgenin boşa ıı lma s ın:ı, Irak'ta o l d uğ u gibi bir tampon bölge o l uşturulma s ın a, yörede ki tü m ye rleş im birimlerinin b oş:ıl tıla r :ı k ortadan k a ldırılm a s ın a faş i s t Genaral Alt ay To k at' ın deyimi ilc bölgcdt: o ı dahi l hi <,: bi r ca nlı ve bitki b ır ak m a m aya ylim:li k-.... ILGILI BAZI TESBITLER tir. Bu p o litik a nın be nze rini Irak' ta fa ~ i s t Saddam u yg ulam a ktadır. Orada ye rinden edilen halka, h iç olma'l..sa barın aca k bir yer gös ı c rilmck ıc ve aç lıktan öl ın e ııı c lc ri içi n gıd :ı ya rd ımı yapıl ın a klüd ır. F itk: ıt siı'll'ı edi len polit i ka n ı n bu radaki uyg u la yın l arı dedelerin in Koçgiri, l'. ılo, Ağ rı. Zilaıı, sason \.,; D t: r~ iııı 'de yapııkiarı gi bi y alııı L y ı k m : ı. yakma \ 'C o ld i ırııı.:y k: ın c)gu l dü r lcr; i ıı!>a n l a r yararına iş yapmaya vakitleri yoktur. Bu polit ika bir soy kı rım po liıi b :-. ıd ı r,ıoplu k : ıı li aıııları n : ıy ak scsh.:ri d ıı yıılıııak ı ad ı r. Dt:vlctin yakma, y ı knı : ı, öldürme ve h<.:r ~cy i yok e tme po l i t ib s ı öze llikle son ki'ı rfc z kri:; indt: n sonra yoğ uni : L) n ıı) lır. Bi li n d iğ i gibi kri zden bu yana duıı y:ı k:ıınıı o yıı ıı ıııı gi'ı ; kri körl'eze ~ c v r ilıııi ) t i r. Ay rı c; ı B :ıt ı iı lk clc r i körfez po l i ı ik:ı~ ı neden iyle T iirkiyt.:'yi int' il ııı t.: ııı cyc i\:t.en gii~ ı c rıııc:k tt.:d ir l e r. i ~ t c.; ke ndi lehin e..: o l :ı n bu şarı brd a n d ola yı b ö lgc ıııi ztk, devlet giucrek perva s ı i' l :t'j ııı: ı kt : ı, yı kııı : ı, y:ı kına, öldü rme ve kı s: ı c a yıık c ı m e diye isimlendirilen p oliti k a s ını i ı i r :r1s ı 'l, sessiz ve.; acım ; m-ı~ o l : ı rak y iirü t ıııek t c dir. Bu uygul : ım:ı l : ı r :ı lıınd : ı b ii lge ın itde insan h :ık l : ı rı ı ıı ıı \ ' ; ı rlıgınd :ı n ha h s t.: t ım: k ml'ıınkü n tk:ğil d ir. i n :-. :ın l<ı rın y:t):ıma lı:ık l :ı rı d a lı i ltuııılı : ı kl ;ı rı g.: ı ~ p cd i lım: k tcdir. Kı -;:ıc:ı tk:\'l c ı h u r. ı d:ı ins a n lı k su <;u i-,k: ıııdı..:d i r. So n S ~ k. ıı.ırn : ı ııı e k r i ilc lı : ı :-. ı n da s u sturulnıu~ oldugundan i.ş l e n e n suç ve.; cinaye tierin gizli k a lm a s ını sağ la m ak t a dır. Zaten!>ansürün a nıacı da iş lenen s u çların açığa çıkm as ın ı önlemekti r. Bu politika sonucu ya lnı z yak ma ile ilgi li tesbit cdebildiklcrim ii'. şöyled i r : a) 1 ~ i-19 ya i' a y l arı boyu nc<ı Eruh, Ciae, Silopi, ~ ı rnak, Pt:rvari, B c yt uşc..: b:ıp, çatak, Uludere, Çukurca ve Şemdin li ilçelerinin kı r s a l kes i nıl e r i nd e binlerce h e kta r lık orman yak ıl d ı. Bu konu geçen sene ç~i tli ba s ı n organları n d a L) l c ıı d i yı lı yaz ay l a rın da yakı l a n ornıanlarla ilgi li ı esbit: Şırnak ' t a Gire Scve.;, Ramu ra n, Bchra, Hın ce, B öl lı 1.e, G ı nı be, C ınd e, Pla, P. R e~a, G ı r e D ı vı n (Cudi) Bc..: navya ( Nt.: va v<ı ), Zi ya n: ı Xani, Gabar tlağı vt.: mevkileri, Pe r v<.ır i 'd e Berçaç, Aqer çevresi ve H :ı re k o l dağinin çeşi tl i yerleri, Eruh'ta Dulabanazcr, Ge vcşer (Ekinyolu) köyü, çevrcsinut.: bulunan ağaçla rı ilc beraber. (Ek;l-2), Çiya rcç ( K ara d ağ), Gı rd a r a, Gt.:ra Uş c.; köyu ( Bağ ve bahçelerle be raber) (Ek;3). H c..:r akşa m ı e l ev i zyo n da o rm <ı nl a rın fayda l a rınd a n ve nı ezi yc tlt.: r ind c n ve o nları n n asıl ko run ma l arı ge re kt iği lit.crinclc :.öylcvler ve ren devlet, bölgemizde lı e rgiın ornı :ı n yak nwk ı a ve bitki ö rıi'ı ~ i ın iı tahrip etme kt t.:dir. b) Yakı lan koyle rle ilgili olarak tesbit lcrimii',

6 yılı Ocak a yında ~ırnak ili merkeze bağ lı Navyan (Gl'ınçam) köyünün Bağna ve Şchra van mczralarında, 1 - İhsan Kutlu 2- Hüseyin Kutlu 3-Salih Budak 4-Eyüp Ünlü S-Refik Ünlü 6-Hasan Biter 7 - İiyas Budak 8- Mchmcl Beztic 9-l l a c ı Abay lo - Hacı Özen ll-tahir Öze n 12- Hamza Ö1..cn 13-Abdullah Özen 14-Ahmcl Çalış l S Mehmet Çalış lô-nesim Çalt)'a ait ahır, kışlık hayvan yemi ve otları yakıl )1 ır. 2-Torkız (Sa rıd allı) köyiınd ~.: Abdullah Fidan, Ramazan Fidan, M c hım: ı a dan ı r, Tahir Güden, Hacı Yardımcı, Hasan Ağır ve ay nı koyun Cimk ın ez ra s ın da Mustafa Ayıuıı, Haliı Ay Lun, Nadir AyLUn ve Ka s ım A y tun '< ı ait a hır, samanl ı k ev ve bahçeler bu ~cııe Haziran ayı so nlarında a s k c rlı.:r tarafından yak ılnı ış tır. 3-Torkız (Sa rıd allı ) köyü Ş:ını m ezrasında İbrahim I ş ık, Mehmet l ~ık, Ali I şık ve yine aynı köyün Xar c Bızu m ez r a s ı nda Ramazan giik t a~. Osman G ö ktaş ve Benav Uçar'a ait e\'ler cşya la rıyl a birl ikte gündüz orta sında Nevyan (Güneyçam) jandarma t abunında görevli binb ı t~ı komuta~ı altında, omın emir ve direktineriyle askerlc r ıa r l'ıı ı dan, evlerin sahiplerinin gt11lcri ii n ~ın dc yakı l mışıır. A y nı zamanda lıu köylü!ere ait t op l amı.) oldukla rı yc ıııl c r de ay nı gün, ya ni bu yılın Tcıııınu t a yı nın baş ı nda yakılm ış ı ır. Bu olayda a ynı gün İ brahim lş ık ' a ait yakhl)ık iki ıun kadar peyni r evinin nıah~c nind c ıı <;ı kilrılarak bir kı smı köpekle r\.! ycdi r i l nıi.-ı geri kalanı a t eşe aıılmt)tır. 4-Son iki sene içinde Torkı z v ~.: b:ığ lı meznıları olan Cindc, Bawa, (icn.:, Xwcdan, Abasa, Çc m c kani gc rııık c, D eştk e, Şaru, Xarcbazu, Dımıl y a, Gewrikya ve Indcğ tüm üyle bo~altılarak, çoğu yak ıl arak in s anları oralardan uzaklaştırılmışlardır. Bu köy vc mczral arın in s a nl a rının çoğu dcği.) ik ~c hir ve kascjbalara göçmft~ l c rdir. Y a kl a~ı k ikiyüz hane (1500 nuf us) kad a rı i sc, halen Şırnak 'ın 1S kilomcı r t.: mesafesinde Eruh yolu üzcrindt.: Milaki m ~.:vkiinde çad ırl a rda ka ln wkıadırl:ır. Yaklaşan kış ay l a rın du bu in ~ anl:ırın akibetlcrinin ne o l acağı mc<,:huldur. Eğ e r bu şeki ld e giderse yap tığım ı z t ı:s bitlere göre halen s ağlıklı olan 100 kadar çocuk bu kış açlık \'C ~oğu k ı an ölcceklcrdir. S-Şırn ak merkeze bağ lı Avyan (Derclcr) köyünün sekiz nı cz ra s ı 20 Temmuz ilc 30 Temmuz tarihleri aras ında tümüyle içindek i C yalarla birlikte cvler tck tck Dcrclcr (Avyan) Jandarma B ö lüğ ü askerleri tarafından, evlerin sahiplerinin gözleri önünde yakılmıştır. Bu ınc z rabr ş unlarjır : l.eywan, 2.Tengc, 3. Ci ova sa nıu, 4.Ba c ırıı, S.Çckçcko, (ı. D ı ry an, 7.Gın: k, 8.Çcwrobil. Bu in s anları t <.: ın si lcn UU <J<JO tarihinde Köy nıuhıarı YLı s u f ld ı n tarafından Şırn ; ık Valil iği n e \ 'C ~ırnak c uınhuri yt.: ı Sa\c ılığın a dil c k ç~.:y l c (EK:-t ) ıııür:ı caaı e dilmi~ \ 'C sorumluların cc zal a ndırılına ~ ı i " t c nnıi~ıir. Köyllik rin ~ ij...a yc ıç i ııl d u kl arı ki.)iler, Dcrclcr (Ayvan) I3 iili'ık Komutanı Yiı zh : t<_il w ınahiycı i nd c ki diğe r görcvlilcrdir. Sa vcılık 3.X. l<j<jll gün ve 1 <J<J0/ t say ılı br a rı y l a görevsiz o ldu ğ unu bildirmiş \'C d os yayı va l iliğc havalc c tnıi~ ıir. İl id : ır <.: kuruluda bu ola ~ ı so ru ~turnı : ık için Scgı rkc (~c n o ba) jaııd : ı rma ı a lı urund a n gürevli Yiizba~ ı Muharrem Fınd ı k : ıdınd : ık i ki.~ i y i gü r ı.;\' lı.; n dirııı i~ ıir. Bi ;...: gii r ~.: sonuç ~ iıntli c.k n hı:llidir. E\ kri yak ıl:ın bu kiiylub kiiy ~Diu ü ;...: riııdc ç; ılılard: ı n y: ı p 11 k l:ı rı kulübclcrdc y ;ı~ aıııakıadırl :ı r. 13 uııl:ırın duruımı T uı k ıl.. 1-.üyliikrinin durunıııııdaııd : ı hc ıc rd i r. 13öyle gidcr ~ı: hi\ biri uııumiıt.ddi kı -ı ı ç ı brma y a c aktır. Soğ uk ve <u;lıktan Dk t...:klcrdir. Bu ki'ı) lülere ait ha bt.: rlcrin \'c rc ~ imlc r iıı lıa ~ ıııda yc r a lmasın dan ~ onra. k i ı y li'ıl c r gii :t.a lıın a alınmış ha yv;ınl<ırı d ;ı :ı :-. k c r kr ı : ır : ıfıııd;ın kur ~uııl : ı nm ı)}t ı r. lı - Yi n ı.; Tc ııınıı ıt. n: Ağ u s ı o~ ay l ; ırın da Uludc rc ' ııiıı 20 ' d c ıı fazla köyiindc, hcr k öydc ıı c.kğ i~ ik s a yıda olmak iizcrc c\'lcr scçilcrd içi mid i cşy :ıl a r la birlikt c yakılıııı -ı l : ırd ı r. 7- B cy ıiı ~-ıc h :ıp il c.;c~ i ııı ~.:i'.ra kiiyün ü ıı, Y-.:ııiın a h :ıl lc ınn r:ı :-. ının H hancden o luşan ı i ı nı ~,;vkr i ) im: içindeki c~ya larl:ı h ı: r ; ıh L r :ı s kcrlcr tara fından ~ahirlcr i ıı i ıı gıı; l cr i i1 nüııd c yak ı lını ~ lardır. Yiıı c B c) ti.l))d >:ıp i lçc siııin Dönınc ;.lc r k ü~ t ı 2 1.K I'I')ll g uııiı cvlcrin içiııd c ki C.)y: ıl a rl a b c r : ı b ı: r y :ıkılıııı~ ıır. Bu konuda köylüler ad ı na köy muhıa rı Hacı Yüce güniı şırn a k Valil iğin e dilckçcyle müracaat <.:tmiş ı ir. (EK: S) 8 - Ağu s ıos ayı içinde Pervari ilçesi Doğan (Hosyan) köyüne bağ l ı Holl ve Kcl nıczraları öne~.: lıü)a lıılmış köylülere ç~ i t l i ba s kıla r sonra heriki mczra evlerin içindeki c.:.walarla beraber ıu muyll: y akı lm t~la r dır. A y nı zamanda köylülcrc ait yüzle rce arı kovcjnı arılurla birlikte yakılml)tır. H ayva niarın a a i ı kış lık y~.:mlerd c ay nı gun ya kılm ış tır. Köylü lerin bu konudaki beyanları ckı e dir. (EK:6) <J-Pcrvari'ye b ağ lı Anı ya prak (Ager) köyünün bir kı s mı köylülcrin kışlık yem ve s am:ınlıklarıy l a birlikte, köylülerin bahçeleri, tarlalardaki ve harmanlardaki bu ğda y lar ve köyün e tr a fındaki orman lı k v~.: otl ak alan y akılml) Ilr. Bu tarihte köy de ba.) altı lını ı; tır. Bundan sonra günü askerler tekrar köye gelerek köydeki tüm evleri \ 'C yui' lcrcc arı kovan ını a rıl a rl a bir likte yaknı ı) l a rdır. ( EK;7) Bizim yakından tesbit e ııikl e rinıi :t bunlardır. Raporu dü ze nledi ğ imi z s ı rada a l <..lığım ığ haberlere gör<.: ~ ırıı ak ' a bağlı S pı ndar ok (Boyunya k<i), Gılındor (Kcmerli), B c nk t.:v~.: r (Tc k ç ın a r ) kiiylcriylc Cıfa n c köyüne bağ lı A rk ı ı nıa zra s ı yan ı yo rdu. KtL) ku~u z bunların <..lı :,ındada ya k ı lm ~ ve ya kıl<.ıc ak ye rler va r dı r. Biz b at ı ye rleri ornek olarak v~,; ri yu ru z,. Bu p o litik ay ı t eş h i r t,; Lnı c k i s t i yo nı t. Bölgemizde imdi sonb a h a rın başl:ın g ı cıdır. <,:ok çetin bir kış bize doğru yakla.ı; m:ıktadır. Önümüzde karanlık gün ler v ardır. Yukarıdaki ve rileri s ır a l:ıdıkıan sonra s a nı rı m daha fazla yoruma gtrl! k yoktur. Yakla:ıan s oğuk kt) ve karanlık günlerde n dola yı de mokr a tik kamuoyunu bu konuda d u yar lı olmaya vı:: önümüzdeki kar a nlık gt"ı nlt:rd c bize yardımcı olarak bu gunlcrin ay dınl a nma s ı için gorcv almaya çağırı yor u z. S ayg ı l a rımhı Siirt Insan llakl a rı Derneği Ş ube Ha~kanı Av.Zübcyir Aydar

7 - 7 frak, Türkiye Kürdistanından Kürt örgütleri ilc Suriye Kürt örgütleri Körfez krizi'n' görü~ m e k üzere Finlandi yanı n b ; Lşkcnti llı.:binki ' dc biraraya gelen ABD Devlet Ba kan ı George Bush ilc SSCB Lideri t-.likh:ıil Clorbaçov'a, Ortadoğuyu konu alan si i r ü.)ın c l e rd e Kürt halkının ulu s: ıl d c nıcıkraıik lı:ıklarının da gündeme alın ı p gö rı't)ü l m esi konusunda w~ağıd a sundugumu1. ıııcı ni sun d ul<ır. Exselıınslan Bugün Irak BAAS rejimi ve Saddam iktatö rl üğünün Kuveyt'i i.)gali ilc balayan Ortadoğu kıri zine bir çözüm ulmak için m es l ckta)ını z Bush/Goraçov ile gö rüşeceks i n i z. Exclans, bi l diğiniz gibi 25 milyonluk ir ulus olan Kürt 'ler, dört a y rı dev le ı in ınırları içinde, bütün ulusal deınokra i.k halklardan yoksu n olarak )'<L)amakad ırl a r. Milletimizin bir p a r ças ı olan Irak ürtleri, Irak devlet yönetim ine karşı zun bir tarihi sürcçtcn beri kendi eşru ulusal, demokratik ve insani h::ılla rı için sava.) rnakt adırlar. lr ak 13AAS artisi ve diktatör yönetim i halkımı za arş ı acımas ı z bir soyk ı rını sa v: L~ ı sürürmektedir. Bunun en son i'ır nck lcr i ; art 1988 Halcpçe ve Ağustos 988"dc Bahdinan bölgelerinde sivil a lkımıza karş ı kullanılan kinıy.ıs:ıl az l a rdır... s alı ülke sa l dırarak, bülgcde b:ırı'jı ve g i'ı vc rıliği tehdit eden s<.ı ld ırg;ı n bir güço lduğu nu kan ıt l aml)t ı r. BM GK'nın a l d ığı son ekonomik ambargo ka r ;ırı bile, l r;ık' ı bu saldırgan ıav rı ndaıı \ a 1gcç irmcıni.)tir. Sadd :ın ı yi)nc ı iıııiııiıı varl ığı, Arap halkının da /.a r a rınadır. Diktatörlük rejimi Irak Arap h a l kın ı n da bütün demokratik haklarını yoke ıın i.5t ir. Say ın 13a)bn, son Ortadoğu krizini konu alan bu gü rüş nıen i zdc, bölgede k:ılıcı barı5 \ 'C i ~ ıikr:ırı n s ağ l anmasının en önemli i'ığck: ı i nden bi ri ola n Kürt halkının ıııc~ ru ulusal ve insani halkl a rını n da dikkat..: a lınınası ge rek t iğini, bu lı:ıl k ı ıı ıc ımikileri o l :ıra k günd c ıni ııi ;c ge ı inn..: k i~ı i)'uru/.. Bu aııı : u;la ı:ır:ıl' ııl:ıı ak, z ;ııı ; ılilc r i ni;.d c ıı, -hiilgcyi ilgik:ıı d irc n ıı l ıısl: ı rar;ı~ ı giri.) inıl crdc Kürt h : ılkınııı bir t :ıral'ol:ır:ık ı c ııısiliniıı gü1..önü nc buluııdurıılnıasını, ~----~~~~---L------~----~~ Irak Kurd i:-. t : ıııı'ııda Kurtlistani Cc he i'ındcr li~i mk >.Ün.:n Kiirt h alk ı - nın mücadelesinin m eş ru taleplerini güvence a ltın a alı nm as ı için gerekli gi ri.~i ınl e rd c bulunacagını umanz. Zirve görüşmenizin Ortadoğu v ulusumuz için olumlu neticelere var mas ı ümidi ilc ça lt) malarını zda başarı br dileriz. -Irak Kürdistan Cephesi -Kürdistan Kurtu luş Hareketi (Tev ger) -Kürdistan Kurtu l uş Partisi (Rızga ri) -Türkiye-Kürdistan D c mokraıi Part isi (T-KDP) -Kürdistan Sosy ali s ı Hareket' (TSK) - Kürd i ~ıan Ulusal Kurıuluşç ul ar (KU K) s ı -Su riye- Ki ı rt l c ri Demokratik Parti -Suri ye.: Ku rt leri ilcrici Demokrati Pa rı isi -Kürdistan işç i Partisi (KiP) Malatya E tipi ii:cl c<':il('l'intl( 1111.\ak 1111/unan TSK, TKP-B, PKK, DKP, TlKB, HKP-C (~ci/ci /cr) tlumlanutlun \'lll'f.:ilallmt sm a~ esıderinin, cewe ı /erinde J{elişt i i/nıek isic'iic'ii )'CIII f11111 'llkl/ll'lillflll'll km~iiwii //W)'/111/1 duyar/1 ki/nwya rahşan 011ak!Çık /m 11(1 /(J/'1111 Si llll I_I'IJI'I 1: Uzun zama ndır kamuoyunun gündemini o l uşturan Esk~chir Özcl, hücre ti pi eczaevi ile ilgili geli.)nıe l cr vc cezaevi yöneticilerinin provakatif gi ri şiml e ri sonucu biz siyasi tutuk lu vc hükümlülerin konu hak kı nd a k:ıınu oy unu bilgile ndirmek için açık l ama y oı pın:ını ızı zorunlu kılnıt'j tır. Ce;.aev l c ri ndc uygulanan politika; siyasi tutuklu ve hükümlülerin siyasal kimliklerinin yok edilmesi ve insani on url a rının çiğm~ n mesi yönünde o l duğu kamuoyunca bi l inmektedir. Şim di ye dcgin çeş i t l i ~ KAMUOYUNA CCI.il\.:vlcrimh.: :->Oi koilu~llll}gu l :ınıalar, dcg,i~ik bi<;iınk ı d c bın ıı oyuna ya n s ı mt~ tır. ı: ~, ı ~c n parmak h:ı s t ıg ırıı ız sorunlar, dcd ct in cc;acvlcri poliı i ka :-. ıııııı hir ı'ın'ıııiıdiır. Son olarak : ılııı;ııı f; L~is ı ~;ıı :ıı n; ıııı.:h.:r, cc;acvleriııddi lıi1 siy :ı~i t ıııııklıı \ 'C huklinıliilc r iıı dı ~ k oııııuoy ıı yla il c ıiş iminıi 1. in kop:ırılına~ıııa d. ı ;emin ha t ırlanı ı) tır. Eski.~c lıır C..\:l;ıC\ iniıı I'.UU990 tarihi ıı d c a<,"ılnı: ı ~ ı. thığa l Pl:ırak sci;.konu ~ u cc i.k'' iıı ~ 'l'' k 1ıLıyını da gündeme gl' t irnıl'k ı l dir. l nılıa pcı l i t ikil \ ının bir urunü olarak i nşa t!dilen Eskişe hir Cezaevi ve ay nı amaç ve kapsa mlı isıc.ınbui-ka rt al cczacvine st!vkle r k arşı s ında!.cssiz k al mayacagı mızı, gerckirsç son s il ah ıın ı z olan canımı z ı ortaya koyacağıını zı bclirtiriz. Eskişehir cı;zaı;vinc olas ı ~cv kle r karşı s ında ıcpkimizi ölçmek için, eczaevi idarcs i gerek tutuklu Vt! hükümlülerin aileleriyle ya pııkiarı gôrü.~ ın ele rde ve gereksc dialog o rıamı yl a çözüml e nın es i beklenen sorunlarda, degi.)ik provaka ~yo nlar ya raımak t ad ır l ar. Şöy l e ki,

8 günü cezaevinde y: ıpıbıı kapalı gö r ~mcd e ziyarete g<.:len ıuıu klu ve hükümlü yakınl a rı, uygunsuz, insan onurunu zedeleyici, alça l tı c ı bir şeki l de aramaya tabi tu ıulınu.cı l;ır. Olay ka rşı sın da gerek cezaevi idaresine ve ger ekse cumhuriyet savcı l ığı n a tepkiıniz i dile getirerek o l ayı protesto ettik. Sözkonusu uygulama kı sa bir süre önce B ayrampillja cezaevinde de gündemc gclmiıj ve aç ık gö rü.ş iptal e di l mi.:ı ı i. Malatya'ya yeni gelen M erkez Komu tanı, ay ııı zamanda dl) g i'ı ve nlikı c ıı ( Malatya E tipi eczaevinıle l ıılu klu bulunan TSK, PKK, TKP-B, DKP, THKP-C (Acildler) dav:ı s ıııdan yargılanan sava~ esirlerinin Kiirfez krizi ile ilgili ortak a~ ıklamalarıııı aşağıda sunuyoruz... _c - - KAMUOYUNA DUYURU Ir a k ' ı n K uvcyt'i i~ga l ve ilhakı ik: baş laya n, ba s ında körfez krızi olarak lansc edilc.:n s ı cak sava~ ortamı, ABD ve Avrupa em peryalistlerinin her an olabilecek bir askeri müdalıa ks i Or t; ı doğu h a lkl a rı üzerinde hir tehdit unsuru olmaya devam ediyor. Eııı p.: ryalizm I rak'ın Kuvcyt' i i.)g< ılinin yar; ıt t ığı olana kla rı tarihi bir fır s :ı t ~ ; ıl ı u l ediyor. T.C, Empc ry a l i znı i ll lı u gelli.) çaplı p l anında en ünemli yeri i~ga l ediyor ve buna uygun da v r;ı n ı yor. Emperyalizm ve i.~birli k<; i ~ i gericifaş i s t bölge yön c ı im lu inin.: ıı ı c.: ı lll l korkula rı söm ü rgec i li ğc, s i yo ni i'. n ı e,.e zulme karş ı yükselen ulusal kurıultı.) müeadclclcridir. Filistin, Kiirı v<.: O rı; ı d oğ u ha l kların ın yükselt: n nı ii ca de k~ i emperyalizmin ve bölgt: ge r ic i l iğ ini n korkulu r üyas ı olmaya d e vanı e di y l ı r. Emperyalizm bazı bölgclcrdt: nufuz a l anlarını arıtı rına, yeni nufıız s alıip leri o luş masını engc ll c ım: planbrın;ı parelel olarak, Kürt Ulusal l<urıulu ) mücadelesini yok ederek bii lgeyi dikcnsiz gül bahçesine d ü ni'ıştürınck i~ temektedir. Fa)ist S:ıJdam-() ;; ıl v<.: diger bölge gericiler i ara s ınd ; ı l<.i'ı r ı U lusal sorununa yak i : L'ıı ııı d a f;ıı k lı l ık yoktur. Bu i~b i rlikc.:il c r I n ı soruntb emperyalizmle de hem liki r d i rl e ı. Emperyalizm ka rş ı sında kendi y :ı ~' ıl ma cı ve s öınü r ü cü emellerini s ürdi ır ın e ye tek ba.) ına gücü yc ım c yc ıı fa'ıi ~ t Sadt.lanı, çare yi an ı i-cm peryali; mdc arama kıa, bölge ilerici d e\t inı c.: i g i'ı<;lc - sorumlu )'\: ıki l i, d :tl ı ;ı < i ııc c i ~ ı : ııı l ıu l \l:.ı M erkez Komutan ya r dımc ı s ı \ll:ı r ;ı kıa gi'ırev yapmı~t ı r. Y uka rı da lı: ıh s ~ıt iğ i nıiz B;ı yra ııı pa.) a c.:ct.ae\ inddi uygu lamalar d; ı I n ı ~:ıl ı s ııı duıı c.: mi ıı d c o lnm~ı ur.13u ray: ı gdi)i,.~ guncd ge l i.şmcler so mj<.: u, bu ı ip p rov: ı k a syo n l arla kar~ ıh}ınaktayı z. Kaıııu oy uııuıı Jikkaı iııi bu yi'ı n e u e <;ek ıııd i sı iyo ru z. Yasal sosy: ıli s ı lıa~ın ı ıı ~us ı u r u lııı u.) o lm as ı, bıııu o yu y l :ı d i; ıl ogunnı;. u kı s m e n de olsa t.e d ek: d iği a) i b rd ır. Siiz konusu uygu l:ıııı :ıl; ır b r~ısı n d:ı ı c pkiı ııi z, in ~: ınl ı k Dnuru ııu y iicl'iı ı ıı ~.: ~ \ C ~: ı lı ip <; ıkrini kaıı dıra rak ya nı ıı : ı çekmeye ~ a il} ııı;ık t.ıd ır. 11 ıı \: ı b;ıl:ır ı h o'ıu nad ı r. Fili ~ı iı ı lı ;ıl k ıııııı U/ llll y ıll:ırtlır hi'ıl ge gerici ~ i ı ıı e ıiıııl c r ill d c: ıı -, dı ikk r i, en ~un(ıl loo l(i'ırd ' i'ın f: ı~is ı s:ıdda nı 'c.:a H : ı lcp<;c'dc 1\i ı ıı ) il ~ :ıl ~ il: ı lıla ı l a kaı lc di l ııı t:s i d a h ; ı yakı n ı:ı r i lıı i r. Filistin \'C Kürı h : ılkl : ı rı ııın lıu <ın l :ırı ıı a a n c.: :ık dt: \'i' i nı ci h ir önderiilde g ~ rı; ck lc~ t irilcbilec.:t:k bir devrim ııı e rlı cıı ı o l ~ı b ilir. Ka n l ı S; ıd daın ilc S:ıd da ııı ' ı ııı y apı ı kiarına giil. yıı ıııan A BD ; ıra ~ıııd a bir ı e r t ilı y;ı pıl : ı ııı:li'. B i'ı ı i'ın lıu di kk<ı ıkri ~.ılı f. ı~ i ~ ı S:ı d d : ı nı ' ı n K ııw, ı 'i i~ga l i lll' yı ın~ l ı ııı c k L ı ıı p cry. ıl i t ıı ı i ıı (l rt :ı - D ugıı p la nia rı na g\ı; y t ıllıııı: ık. ıl ;ıt ;ık ı ı r. f-: l lıc ı ı c Ku \ L' ~ı iıı i.~g.ıl i,. i l lı;ık ı k. ılıu l ı.: d i l ıııe t. hir u Lı)dı r. l ı,ık i')g: ılciln i. l ı;ı~ ı : ı Kıı, ı: y t lı :ı l k ı <l l ı ıı,ı k llil'rc ııı: 11 ltıııı O rı : ı - Doğ ıı lı : ıl kl : ıı ı llı ıı lll'' r i ım i dir, ıı i ~ i \"1, km ı ıl ııı: ılı d ı r. Dircni 1 1.: dı.:\t i ıııc i ı ı n < k: r :--itlik u ıl t ikl'<.'k lı L rııııl ıı ~ ı ı t uııı, l ıııpl r ~'. ıl i t ııı i ıı \ L' i ~ lı i r l i k <.;i lı ll lgc gcri ci l ig iııiıı ı;ı brl: ı rııı:ı lıi11ı ı c.:t c dcn.:kı ir. I I. D iııı~: ı ~ : 1\:L~ ın tl:ın lı u y : ııı : ı y : ı p ı b n en lıü y u k c ıııp L r y : ı l i ~ ı ;ı~k L ri y ı gııı ; ı k lıi'ı lgc.: ı ıı i ; ( l rt ;ı- tlııı,luy;ı y;ıp ıl ı ıı: ı kt a d ır. Bu, p l a nı n\.: o p~r:ı~yo ıhj ıı lı u yiı kl üğ ü ııü ~ ; ıs t crııı c.: k ı c tlir. Pb ıı, ()rı ;ı - D< ığ. u nun di kcıı, i t g.ul lı ;ılı c; csi n c d i ıı ıı i) ı'ııı l: kadar s ı ı r L'l'L'k, U/llll, ;ıtk l i lı cl ki lı ir l.'i-21) y ı l l ı k p l. ıı ı d ı r. E ııı peı y;ı l i t ııı i ll ıı'ı ıı ı g, u ı,:l ıı l ıik go ~ t c r i k riııc r: ığ ııı c ıı. c ku ıı u ınik ve ~ i y:ı s i lııııı: ı(jt lll lil'i i ıı k ~tll l kı di ı f k ıl ll U illik huıı;ıl ı ııııııı,ıı l :ı ı ııı:ı k iı,i n ye ni ııııl\ ı ; ve.\lllllllill, ı l. ıtıl,ı t l ı ı lıı ~ lllilll;ı k j,ll'iill'k (l'( ( i ı. l ı : ık'ı ıı l<.ıı\t' ) t 'i i~g.ıli, O rı: ı D u~u ' ııu ıı ıııı ıı tıı Hı t k g ı: \iı ııı.:n in t ;ı r i lı,t l l ıl : ıı ı : ık l :ıı ı ı ı ı ~ ; ı r ; ı ın ıı ; ı ı ı. Bu plııı. ( lı t,ı - D Pğ ıı' ı ıt ıll g.cr \ t k.; ıl ıilı i lı; ıl ~la rı br-,ı s ııı : ı : ıl ı ıı.ı \ ı \ 'L' lı n l :ırı l ;ip <.'tkisiz h :ı l c gt ıirııı L \ ı mı ıın l u kılııı;ık ı :ı d ı r. r:: ıı lı.l~ l:ı ct ıl t ıı L, j p l. ıı ııml ı K iırı, maktan üte bir~~ y d eğ i l dir. E s ki.şehir Caaevin <.: ~cv ki v<.: s.özkonusu eczaevin in işle rli ğ in i kabul cı ın c di ğ iııı iz i, sü rgünler k arş ı sın d a tepkisiz ka l ııı ay ac.:agı n lll. ı ve in s a n l ık onurumuzu k or uııw w yii ccl tın c doğru ltu s un d a c anımı z ı ort aya koymaktan kaı,:ınm a yacağımı z ı ifade etm ek isteriz. Malatya E Tipi Ctzaevi ndc bu lunan: PKK, TSK, OKP, TiKB, TKP-B, T il K P-C ( A<:iltileı ) da va l<ınndaıı tutsa kl ar. Filist in ve A r <ı p h<ılk la rının d t:vrinı c i t.lircııi1 id ir. Sad dam ' ı yık m ak p lanın küçük v<.: iint:msiz bir parç a s ı d ır. Eınp t: r ya li zın i n bu planı i ~ ind ~. ezcli snd ık uşağı T.C. b ıl~ ak ı ö rd iir. T.C. bu a ıııa<;la parl a ın <.: n toda n h e ııı c ll s u va.ş izni a l ıııı), A B D'nin bir i.');ıret i ile hareket e haz ı r hale gd ın i.) ti r. T. C.'nin bu plan içindeki as ıl hedefi zı.: ng iıı petrol ya ıa k la rı y la, içinde M usul- Kcrkuk'ündt: b ulunduğ u I rak K ü r d i s t a n ' ın ı i~ga l e ıııı <.:k tir. Bununla bir ı ı~ l a iki kuş vu r ac : ı kıır. Bir yanda k ı ym et li petrol yaıakl a rı y l a ekonomik bunal ı m ını lı a li fkt ııı <.: k. dige r yand an ise K ürt uıu ~ ;ıl ~ mununun kt) k u ıı u ka L ım ak. T C, Ku, cyt'in i~g<ıl iııi f ı rsat bilip hem kendini, hcııı tk ki ıkk r i lı ı zl<ı ::ıav ıt)a lı : ı tııl ; ı nı ; ı ya <;;ı lı ~ll ı akı;ıuı r. Eıııp c r y :ıli1. ınin bu p lan ı içinde, Mu ~ ul VL" k e rki ı k ' ıı n T.C'yc b ı rakılm a s ı, l r : ı k ve T urki yt: ' ıı i ıı s :ı v :ı~nı;ıs ı ilc nı ıi ın kı'ıııtl ııı. T.l'. l ı : ık ' t ~ı b iı j ıık til:ari i l i~ ki lcrine r ag ıı ı c n. ılını k u pı u lc ri < ıtıııt!j lı ı ; l :ı lııı sav<l)a lıa;. ırl a ıı nıa kt m l ı r. F:L'ıi ~ ı T.C yö ıı <.: l imi a teş l e oynamak t ad ı r. l r;ık K iirdi s t ;ııı ' ı Kı br ı s degildir. Ka r~ı s ı n da herglin de rin lc~cn v<.: yükse len, T ürkiye devriminide büyüyüp gdi.)e ıı Kiı rı Ulusal kurıultl) ınu c.: <ıd t: lcsi var d ı r. K ar) ı s ı ıı da, Turkiyc işçi s ı n ı fı ve c ııı ck <;i h ; ıl kl arıııın y ;ını s ı ra O rı ;ı - Dog u h alkla rın ın gü<;lü d ire n ~i \;ırd ı r. l3u ııı:ı t:cra 'f.c'ni n ::.onunu yak l : t)tı rın; ı ktu n b;l)ka bir L')l: ya ra rn ı yac.: a~ı ır. Orı: ı - Doğ ıı 'd a, Emperyal izm, işb ir likl,'ikri T uı ki) e-i rak \ C digcrlc.:rini n hirbirkriylc nı u ht<.:nıcl s a va)ı hak s ı z,.~uııı u ı gl: ci bi ı ~a v: L)tı r. Onadoğ ul u tüm tic\ riııı c i gü~ lcr bu haks ı z s a va.şa ~ id th.:tlc br:-ı ı ~ ıkınak ;o ru nd ad ı r. T ii ııı ça h a l : ı rıııı ı ;: ı n ı g nı c n ~ ı ka c ak nı u h tenı c l bir s a, :t~ la, b<ilg..: ııiıı devrimci y u rı ;.e \ CJ' gıı<;lcri namlunu n uc.:unu

9 kentli gerici burjuva yöm: tiın lcr in c çevirmek zo rundadırlar. Ha ksıl savaş lar k a rşı sın da devrimcilerin y< ı ga n <.: po litika s ı budur. Bunun dı~ındaki tüm po litikaların burjuvazinin h:ım:s in<.: ya Lacağı bilinnı c litlir. Türkiye Devrimini ve Kürt Ulusal mücad r.:l<.:sini d r.: rin lcştirmek, muhtemel sava) ı önleyecek tck doğru sı mf politikas ıdır. T.C ve tüm bölgegericilikleri bunun bilincimkdir. Ama, bir türlü a!iamadık l an ekonomik ve siyasi bunalım o n ları bu maccraya ~iirüklt:ııı~ ~h:dir. T.l. lut;ı kl ı k iı;ind c tkb~lcııını..:kı~.:, :-.uııunu kurtulu.) gibi!an sı..: e tın e kt.: di r. ( >n<ı-dog u'da yü k selen devrimci yii ııdi.)i v.: yangını ne cıııpcry:ıl i s ı sav:l1, ıı ~.: des:ıhıe aıı ıi -<.: ın p ı..: ryali s ı kukla yöm: ı imk:r söndürcıııi yccckıir. Bun :ılıın Lkrin l ~t:rck d.:v rinıc k.ıdar sü rccd ıir. Orta-D oğu h ; ı lklan ıck ı~.:k ve ıopyckü ıı kendi devrim : ı t ı;.) l c riııi k (ı rükk yı..: r ck v.: varolan ıniicadclcyi yük sclt<.:rck bu ha ksız sava)a cev:ıp verecektir. E nı peryaliını ve yerli i~birlik ç ileri diiktiiklcri kanda boğulacaktır! H aksız ve sö nıürgec i sava.)a hayır! Ya.'jaSıı1 Orta Doğu h al k l annın birlik ve nıü cmjclesi! TSK, T KP -13, PKK, DKP, THKP-C (A<.:ikikr) YÜKSEKOVAŞEHiTLERİ SAVAŞ YOLUMUZU AYDlNLATlYOR 5 Ağust os 1990'da Yiiksck ov:ı'n ııı Tıl o r a ınıntıka sında dü)nıan giic;lerk girdikleri çatl.}mada şe hit düşe n ORK gcrilalanndan, Mehmet Üriin \\: Mehmet Levent (Bahoz (;oyi) in y: ı şa m öykülerini geçen s ay ımı /tb \Wm~tik. Öıııe r Özgün, S:ılih Ü r üıı, Ö mer Ürün, Sadık Yakut' un ya): ıın <iyküleri elimize geç ul <l~tığından lıu s a y ı da veriyoruz. M ücadeleleri sava) yolumuzu aydınlatıyo r. Öl\IER ÖZ(; ÜN 1955 yılmda Uluderenin Zira, ik (inceler) köyünde dünyaya g~: l c n ()ın~o:r yol da!i, 7 nufuslu dar gel irli bir : ıi lc niıı çoc uğudur. Ağır ya.)am koşulları a ltında büyüyen Ömer yolda), ilkoku lu ancak okuyabildi. Çünkü O, hcniit. g~.: ııç Ya!iındayke n ça l l.} ıp ailenin gec;i min~.: k at kıda bulunmak zo rund:ı kaldı. Evli ve sekiz (8) çocuk baba :-. ı olan Ömer Özgün, traktör sürerek, çiftc,:il ik yaparak, zorbela geçimini sagl ı yalıil i yordu. Son yıll a rda sönı ürgec i Türk tb ietinin çah.5 örgütlenmesine ağırlık ve r diği bu yörede Ömer yo l daş, ıüın ba s kı, tehdit ve ajan l a!i t ırına çal ışma brııı:ı k a rşı inaıçı bir sab ırl a durdu; yılgınl ığa dfl.}medi ve ağz ı salya lı TC giiı;k rin i n s undukla rı her çeşi t "izzet ve ik rcımla rı " elinin tersiyle itti. O, daima onurlu yaşa mayı yeğ l e di vt: sömürgcci TC'yc k a rşı olan ki n ve nefreti hergün daha bir biledi. Ömer Özgün yold<t5, son yıllara kadar Kürdi s tanlı herhangi bir harekette bir yu rı ç all.}mıyordu. Ancak O, a t eş li Se\ cr olarak Kuzey ve G üney Kürdistan parçalan nda yürütülen h:ığıııısr;lık,. ~.: iizg ıirl ü~ ıııücıdelt:sini y: ı k ınd:ın iz.liyor w <ın:ı ~t:ın p ~o: ıi duyuyord ıı. ()ıııı.: r yul d :ı.), Kürt halkının örgiıı l iı ııu ı l :ıtkk:yk ki.ıklik 1. i ıı ı..:i rl crin i k ırıp i i1g iı rk1c hi kc~ ği ne inanı yo rdu. Bu y ü zd ı..: ıı O. 1 s>s<j' d : ı TS 1<.,.~.:OR K'yla ı :ı ııı)dıkt a ıı sonra, :ı y d ı ıı lık lıir gd ccck \; ı :ı d.:den hıı lı a rde ı k lıirl ikt ~o: çal ışııı : ı ya brar,u di. O. lıclirli lıir süre TSK t a ralı arı ular;ık biilgcde siyasi propag: ı nd:ı ı;alı~ nı ; ıl:ırııı:ı yo ld :ı.)larıy l:ı b irlikı ı.: katıldı. I' I'Jll'd;ı d;ı ORK sal hrınd:ı!!-l' rilla <ı l :ırak ı;a lı ~ın:ıy:ı karar \'ı.; rdi. ()ın~.:r yu ld:ı).lj ki:jilik ;ıiksinin geçimini. Kiı rd i,ı:ı ı ıb;ığ.ıın.,ıt lık nıık;ıd e l c sinin iiııiım: koyın: ı dı. Yoksulluk ve lı:ı sk ı a l ıında y< L): ım l: ırıııı zorbd :ı siirdiirt: n : ı iksiııin b ı rı u l u-ıuııu ıı d : ı Kürt lı :ılkının kıırı u lt ı.)ıııı:ı lı:ığlı olacağına iııan ı ycı rdıı. O, b u in:ıııı;l:ı s ını r tanıma z fcdaka r l ıkl:ır:ı btl;ıııdı, ~ lıunu şı.:hit dii~t ii ğii 5 f\ğust1ıs l<j'i(j g i ı ııüne kadar sii rdiırdıl Onun lıu kararlı tutumu \'C kdabrl ığ.ı h:ılkım ı ; ııı kurtulu.)una 1ılan in; ıııcı lı;ığ ı ııı~ ı t.l ık \t: ü;gürliik mık : ıd c l e ıni zd c lıı.:p iirnck olarak anı Lıcak 'e : ını ~ ı ~;1\ ;ı'j yıılııım ı z u daima ah iınl :ı ı : ı c; ıkı ır. SALi ll 0 H CJ N Orta ~clrli 7 nııhı sl ıı bir ailenin ç ucııgu ı ı l:ır :ık 1 11ı 2 yılı nd :ı U lu dcrcııin t<.ı..:lhc ~ in.ın ki.ıy i ıl1lk ((>d ülm:ıh:ıllc~ i) düııy:ı y: ı g~. k:n S: ılilı Ürün, ~.:di ve he~,.\ıcuk b:ılı;ı-. ı ~ dı. S;ılih yold:ı.), dıınonıik /orlu k lar yü1.ündcn l i~c:y i bitirdikten sonra yük ~ı.: k i">g r e ıı im i ne dc \'a ın edemedi. C,:ünhı O, y:ı~ lı \C ~ : ı lı~amaz durumda ol::ı n baba:-ına Vt: k.:ndi ailesinin geç ım ını sağl:.ıınak zor undayd ı. S<.: r bcsı L)Çi olarak emeği ni sata rak geçimini sü rdürüyordu. Salih Ürün yol tl <!.}, bir taraftan zor ko~ullarda çalı~ıp gcçim kavgasını sürdürürken öbür tarafta n da Kü rdistan' ın Kuzey ve Güncy p<ırça l arında sürdürülen kurtuluş mü cadelesine sempatiyle b akıyo r; bunu ya k ı ndan izl iyon.ju. Sömürgcci TC'nin baskı l arını, insanl ık dl)ı uygulama l arın ı ; bölgcdcki her yurtsever insa n gibi, Sulih yold <l.) da ili klerine kadar hissedi yor v<.: i.)galci TC giiçkrine karşı olan kin ve ncfrcıi hergı"ıı1 daha bir art ıyord u. Sa lih yold:l'j, l <J8H yılına kadar bağını~ız bir yu rtsever olarak ulusal kur ıulıı) güçlerini desıckl<.:di. O, ay nı yıl için uc bölgede faa Jiyel sürdüren TSK ile tanışıı; TSK 'n ı n sağl ı klı ideolojisini ya k ınd<~n öğren m e imkanına sa hip oldu. O, TSK'n ı n po l itikasını vr.: idcolojisini b~.: niın scy i p örgü tlrı ıniica d clcye omuz v.:rınt:yc bcl.}ladı. Salih yolda.), ı..:v i nd~.: oıurupıa yurts<.:ver ve devrimci gcçinı..:nlcr iıı l utuml arı nın yanll) o l duğunu; Kürdistan devrim inin zorlu mücadelesinin <ı ıı ca k sağla m ve ıııtarlı bir örgüı hi nıiicadclcylc ba F ı rıya ula.)acağını v<.: bu kon uda da her ilerici, yu rısevcr insa na düş.:n görevin bu mücadckye uınuz ve rmek o ld uğunu savunuyor ve bu konuda kend i ~ in c düşe::ıı fetlakarlı ğı, kar a d ı ğı layık ı yla yerine getirmeye ~ a lı ~ı yo rdu. S:.ıl i h U rün yolda), kararlı ve fedakar bir devriınci yu rtscv<.:r olarak 1990'da ORK sa ll:.ırınd:.ı çal~mala rın a ba!i l adı. Çü nkü O, s i lah lı mücadeleyle siyasi 9

10 10 mücadelenin di ya lt: k ı ik b irliğ i ne i n anı yo rdu. O, ORK s an a rınd a ın l"ıcadclesini 1990' nın 5 Ağu s t os' un a kadar sürdürüp 5 Ağu s t os günü Sipirt:z dağ ınd a sömürgeci TC ve yerli işbirlik ç i ça hş güçleriyle gir iş i i ği ça t ışmada şehit düştü. O, Kü rdistan ~t: hi ı l cri n in ölümsüz kc rva nı n a katıldı. O' nun k:.ı r a rlı mücadelesi, sava.şını ı mı z d a bir sembol olarak hep ya)ayacak. O'nun a nı sın ı çal ışm a d a ve ça r p ışmada yaşa ı a cağı z. ÜMER ÜRÜN Uluderenin Ödül köyünde 1955 yılınd a dünyaya gelen Ömer Ürün bir kı zk a rd eşiyle birlikte daha çocuk ywıı ay k e n ba basını kaybetti. Bölgenin ekonomik giiçlüklcrinc ve yoksul ya)a m k oş ull a rına bir de öksüzlük ekle nince; Öme r yoldaş ın yaş:ımı daha bir zorl <ış t ı. O, bu koş ull a rd a daha çocuk denen yaş la r da ça lış ıp annesinin ve k ı zkard e i n i n g<.:çimini sağ lamak zorunda kald ı. Bu yüi'dcn sadece ilkokulu okuyabilcli. Ömer yolda), çiftçiliklc uğ r :L~a ra k ai lesi nin geçimi ni sağ lı yor du. Evl i \'C dört çocuk b ab:ı s ı olan Ömer yo l d a~, uzu n yı ll a r Güney Kürdistan'da sü rdürük.:n si b h l ı ım'ıcadclc.;dc n etkilendi. O, Kuzey Kürdistan'da sü rdürüh.:n ulusa l ve top l uın s:ıl ku rt ul u~ nıiıcaddcsi karşı ~ınd a ~~.:~~ i i' k ; ılııı adı; y ii rü ı ült:n nı ü cadelt:yc ~i ı r c kli s ı ca k ba k t ı, sempati duydu. Oııı c r Uri ııı yo ij :t), lı L! r nl! kadar son yıllar:ı bll:ır herhangi bir K ü rdi s t a n ' lı yu rt seve r-devri mci hareketle birlikte c;: tlı~ nı a ını ):-.:ı da, Kürt h a l kı nın bağ ım!> ı z lık mu ca d e l es iıı i ıı ke ıüli liği ııd e n z.afere ubt)<ı ına y a eağııı ı VL! bunun aıı <.:a k fı rg uıl ii ınt ıc ı dckyk ııılııııki'ı n u lduğ u na in :ın ı )nrd u. Onun bu i n;ıncı, onu d oğ ru \ 'C!-ağl ı k lı buld uğ u bir lı :ıreke t k: çalış nı as ı nılıc r : ı lın iıı dc getirdi. Vç örgü t liı mücadeleyi g i ıc,;lc ndi r ıııe gö rcviyle kendisini yü kiiın l iı giirdii da b i'>lgcddi siy: ı ~ i çai L)lll<tlar sü recinde TSK ve ORK ilc t : ı nı~ tı ve 1990 da ORK s all arı n ;ı geri l l:ı olarak ka tıl d ı. i n: ın c; lı VL! k ; ı r; ı rl ı hir yurtsever olan {)ıne r yolda), Kürt h : ılkın a ve onun ıııücad dc~ i nc o l :ııı bag lıl ığı nı 5 Ağustos I WO d : ı d i'ı ~ ııı : ııı la gi rd iğ i c; a ı ı~ma d:ı giis ı cr d i VL' Kti r di\taıı ~chiı l e r k crv:ı nı ıı:ı ka tıldı. SADl K YA KUT 5 nlifu l tı, dar gd irli bir ailenin çor uğu ıı l : ı r: ı k 1 %:> ~ ı lın d a U hı eler<.:'nin Ortabağ köyü ntic doğdu. 12 yaşındaykcn babas ı nı kaybeıı i. İ lkok ul u bitirdi kten sonra aik geçimi ne katkıda bulunmak üzcrc çi ftçi olarak çalışmaya b<ışladı. Okuma o l a n ağı bu lamadı. Evli 3 çocuk babası olan Sadı k yold aş tüm yaşa mı boyunca ailesinin geçimi ıçı n çalışır ke n diğer yandan Kürd ist< ı n' ın hangi pa r ças ınd :ı olursa olsun, Kürt ha lkının ulusal ku rtu l uş mtı cadeltsini ya k ı ndan izled i, im kanl a rı elverdikçe ka t k ı d a bulundu. 19HCJ da TS K ile ta nış ı ı. O'nun doğ r u devrimci gö r üş le rinden t:tkilenerck TSK seıııpa t iza n ı olarak bir süre propaganda c;all'}m a l a rı n;ı katı l d ı i lkbaha rı nda ORK sa n arında gerila olmaya k anır verdi VL! bölgedeki gerila grubun a k a t ıl d ı. Sa rs ıl maz bir inançla ça l ışm a l arını sü rdürd ü. KJsa sürede kendisini yetiştirir eyleme ka tılma ya ha z ır hale geld i. 5 Ağ u stos'taki ça t L~m a l ar d a ORK'ya b:ığ l ıl ığ ı nı son neresine kadar h ay k ı rd ı ve K ıir d is ı an şe h i t le r k c r vanına k a tıld ı. O nnıcadclı.: mi zde bir sembol olarak YWiayacak. YÜZYIL DERGiSi VE BEREXWEDAN'IN HABERCİLİK Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağ lı Tilora köyü cıva rı nda Sp i rez d ağınd a, 5 Ağ u s tos 1990 günü, sömürgeci T C birlikleriyle O rdiya Rı i'.gar iya Ku r distan (ORK)'a b ağ lı Ulusal Kurtultış ve s ila hlı p ropağ a nda birl iklerei aras ında meydana gelen ça ıı~m a lard a ORK'ya b ağ lı 7 gerilla şe hit dii.~m iışı ü. Olay hakkında, "bölge valisi" Hayri Koza k ç ı oğ l u ' nun aç ı klam : ıları n ı ı ~.: ııı c l alan günl ük b oya lı ba s ın, (Hürriyet, Milliyet, Tercüman ve C u nıh u r iy<.: t ) şehit d üşe nl e ri "7 PKK ' Iı " olarak haber ya pmış l a r dı. Bu olay h a kkında ORK Yühek a!'. kcri Konseyi Ba s ı n Bürosu im ;a~ıy l:ı 17 Ağu s t os tari hli bir a ç ı kl a ma ya pıldı. Aç ıkl a ma metni, ile rici-yurtsever kamuoyuna, ba sın a ve günlük ba sın a ANLAYlŞI!.. u l aşıırıldı. ORK nın bu açıkl a m asından sonra Hürri yet gazetesinin R Eylül tarihli Türkiye ve 9 Eylü l tarihl i Avrupa b: ı sk ı ), ııı da lı u hab<.:r, ),ti ııı u rg~.:c i valinin lk doğ rul uğ unu bbu i l e ndiği ni belirterek, "PKK'dan sonra yl:ni silahi örgüt OR K" b :t~ lığ ı yl a, c; at ı :) ın a da ~c h it di'ı~c nlcr i n ORK'ya mensup gerillalar o lduğ unu wrdi. Yü zy ıl d c r~isi ııin ~.sayı s ı ile Bcrxwcd an' ı ıı 107. ), :tyı :-.ı n da d:ı hu o l ay: ı h:ı h c r olarak y~.: r \ ' l' ril ıni)li. Yi 'ı ;.y ıl tk rgi ~ i kunu ik il~i l i ~ : ı ;d ı~ı k ı.,; ı lı:ıhl' r tk, i\1- d u n'ılc ıı kr i ıı k:ı çakçı ki 'ıy l ü l cr olduguı uı h L: I in ı i. O RI< bildirisi Yüzyı l d crğisinc )Oili ı ııdıgı h;ıldc haber d i ı i'e lı ilın c d ig i gibi OR K bildirisine de ~l' r \'~rilın~di. 13i\ykl'l' ulaya in s.ıııi :u;ı dan y;ıkl: t); ıı :ı k, lıi\l~..:tk h;ılkırııı;ın TC Yl' k:ır )ı yü n ıı ı t'ıf!i'ı \a\'a') ı g i i'lc ııı c yolunu sl'c:;ıi. Bii' Yut.) ı l d c ı ~isi nin ve llllll ll ~: ı nınduğ u siya.'i a n l : ı )' L'ıl iı ihar iyk yapt ıkl a rın ı d oğ; ıl k :ı r) ı l ı y o r u ;. K l' nı : tl i\t l crdc n l' : t i' l : ı c: ı h ir'ıl'y hdd~n ıni yl'l'l'ğ. ini bil iyor uz.. Bu neden le sebeplerin i detay lı irdt.:l e ııı e ge reğ i duymuyoruz.. Ancak, 15 Ağu s t os 1990 tarihli B crxwe d a n ' ın 107. sayıs ınd a çık an ERNK Avru pa t emsilc iliği ni n açı k l a m ası na ne de meli? Bu aç ı klama "Sönı ü rgeci Türk Ordusu Kürdistan'da yine nıahsum insanla rı Ka ı le ıı i" başl ıgıy l a yap ı ld ı. Bu açı klanıa nı n gi r iş böli'ıırıi'ı n tk boya lı lnı ~ ı n ı n ça rpum a l arı elc) t iril d ik ı c n son ra ~öy l e deniyor: "O i tıy Türk d ev lt: ı yetkililerinin vegaz.e ı elcrinin t<ı m ı ee r s i d ir. Öldürülenler ne P K K ' lı ne de gc r il ad ırl a r ; öldü rüknler ~ i v i l küylülcrdir. Olay bir ça r pış ma değildir, k i nı~ı;yı; 'ıe~l ı m ul' çağrısı da ya pılm a m ış t ır. Olay dört dörtlük bir k at l ia m dır; katledilen kôylüle rden hi~ biri siluh lı Jeğild i katledildi kten

11 sonra ccse ı lc rin i n ü ~ ı ü n c iki adet si lah bırakılıyor." Açıklamanın daha sonraki biiliiııılcrinde de olayı n gl!l i~ imi anla tılı yor ve olayda şeh it olan l arı n hayvan tican:ı i y le uğraşan köylüler ol duğ ute s biti yap ı lı yor.(!) Olayda şe hit dii.şcnlcrin PKK ' lı olmadıkları d oğru yd u bu ııctlcıılc ERNK Avrupa te msilcisi nin vcya berxwedan'ın şehi ı dü)cnlcriıı kendi üyeiri olmad ı klarını açıklamaları doğa ldı. Ancak şe hit di"t)cnlcri i siıııh.: r i ve yaşa mlarıy la birlikte verenler o nların kimin sa n a rında \"C ne için miicadclc elliklerini bilmemelerini ve açıklanıanı n ı csa düfi olduğunu kahullc:nnı ck mümkün d eğ il. Çünkü, ORK n ı n konu ilc ilgi li açı kl amas ı ellerine ula) tığı lı ; ıldeşimdiyc kadar bu konuda bir du;l'iııne ya pılmadı. Bu olayın bilinçli ula ı ak ça rpıtıldığını kanıtlı yor. Bölged<.!ki ERNK ıarafıarl :ırı bu ıı l. ı~daıı \~!)t:lı iı du)l'n g<.: rill:ı ıııüfreze ~ i n in ORK'ya b:ığl ıııl dukbrını biliyorla rd ı. O l :ıyın n11.: yd: ı n: ı geldiğ i t < ı r iht c n y:ık l a-ıı k gün i111n:, H :ı;~irıın ayında (... ) hiıl gçsi ııd e PKK biı l ge sorumlusu 3 ki~i li k bir hcy<.:ıle ORK ~oruıııluları a ra ~ ıııtla bir göri"l~me yapılıııı~l ı. A) rıc:ı : ı y nı diplc i'ılkeye gircn OR K ge ı il :ı~ı 2 arbda)la, PKK ıarafı a r la rı a r a~ınd: ı (... ) bölgesinde siy; ı si so lıbc t lcr y:ıp ı lııı ı ~ıı. Bu nedenk buııl:ırııı kiıııkr ıılduguın ı ERNK (... ) lıö lg.c~inddi t : ı r:ıft: ırları ve ~orum luları da g.ay~ı iyi lıil iyur l:ırdı. Btlli'ın bu tılay l :ır lk r xwcdan'd: ı \ ı ka n açıklamanın çarpıtılarak yap ı ldığın ı kaıııt l a makıadır. i kinci~i ERNK r\ \ ru p:ı tcnı~ilc i liği \'L'!3n xwt tlı n!wil'lc:-.i OR K 'nı n aç ı kl:ıııı.ıo.,ı \ ~ :ll; ı k l :ı ııı. ıııın )'LT a ldığı Hc \ ıya ( id.12.:-.:ıy ı o.,ıııı.ıl ıııı~ ıı lın :ıl: ırın:ı r:ığım:ıı dü;dtıııc y:ıp ın:ı gereyi duyııı : ıdıl:ır. 11 Ku~ kusuz bir örgütlin kendisine ait olmayan cylcınc sahip çıkmam<ı s ı giızcl bir olay. Ancak bir inanç uğruna savaşı m içinde ~ehi ı d ii.şe n ve Kurt halkının m alı olan şchit l e rinıi zi anarken de onla rı isimsiz bırakmama k ve hangi bayrak alı ında ~e h i ı dlı)t ük lerini beli rını ck i ler i ci devriınci ba s ının görcvleri arasındad ır. TC kendisiyle savaşa n ı e k örgüt o lduğ unu gösıcrmekte ya rar umabilir, ama biz Kürtli standa savaşmak isteyen ht:r örgüte i hı iyaç o ldu ğ u ka n ı s ında yız. Şe h i t düşe n her insana da gerek li ihıiıııamııı gö~ terilm t:!> ind cn ya n ayız. B ağım s ız ve özgur Kürdistan ugruna sava~ıp şe h i t dü~e nleri, basit bir va kada ölcnlt:r olarak gös t eı me k, y iı;tl c r cc şc hidi ola ni ımı bir yarar sağ l aın ı yacağ ı aç ıkt ır. Urfan ALPASLAN ve tü ın TSK-ORK şehitleri Malatya E tipi Malatya özel E tipi cezaevinde Urfan Alpaslan ve tüm TSK-OR K ~çhi t lcrini anma gü nu ya pıl d ı. 9.ve 15. kağuşların avlusunda (havalandırnıasında) ya pılan şc hit lc riııı iz i anma giiniıne, k aldıgım ız böliiımldi tüm siyasi tutuklular katıldılar ve yoldaşlarım ızı sürekli büyük ço~k u yla alkı.şladılar. Anmaın ıza PKK, DKP, TKP-B, KUK, THKP-C, ve TKP-ML iirg.ıjılcrindcn tutuklu tüm llıt sa klar kaııldıl:ır. Diğe r bölümdeki 13 örgüte dc mcıııimizi gönderip gcni.~ bir biçimde oku t ıurduk. Önder Zeki Atsız, y ı g ıt komutan Urfan Alpaslan ve yold;l~ Ahmet Alk a n 'ın resi m ve ali)leri as ılı avluda, kürsüye çıkan konll';nıac ı ark a daşımı z gündemi belirlerken günün anlam ve önemine dcyinip, şu sözlerle tüm tut sa kla rı saygı duruşuna davet etti. Arkadaşlar! TSK Genel Sekrc ı cr Yardımcı sı ve ORK Yükse k Askeri Konseyi iiycsi Urfan Alpaslan 2 yıl önce bu gün siımürgcci-fa.)isı T.C. devlc ı inin kolluk kuwctleri ve onun cahş ö rgiiılcnm cs i olan "korucularla" gird i ğ i ç aıı~ mad:ı cezaevinde anıldılar. ~ı.: h i t o l nıtı-ııu. Si;lcri Kü rdi sıa n ulusal,.c ınp luın~: ıl kurıulu ) ıııüc:ıdclcsinde :::chil ul.ııı ~uld.l')i:ırıını;, Ku r di:-.ıaıı, Türkiyl' \L' duny:ıd;ı u l u!>:ıl ve ~ını l's; ı l ıııüc;ıd ı.: kd~.: ~dıi ı ul:ın tt'ını dcvrinı ~chiı l ni :ıııı~ııı :ı bir d:ıkiblık s aygı duru ~ un a davet ediyorum. D:ıh;ı ~ ıııır:ı güni ı ıı : ııılaıııını.oıı~ıııiıı i vı: U ı l:ııı r\ lp ;"l; ııı yu l d;l~ı ıı ıııiıcıtk lcsi ni \ 'L' :ı<; l ı!i, ı <; ı i!ı rı ıı i 'ı n cıııi ııi dilı.: getiren ıl1l: tniıııi ; okundu. Kiırll,"L' \'L' ıt ırk çc uku ıwn de\ riı m i :::ii rknkıı :-. ıııı ra ~dıi t yold:ı~ l :ı rınıı t ı ; ıııııı:ı ıııpbııtı :-. ı so n : ı ı.: rdi. Malatya ()IL'I E.Tipi ( \ 1; ı~ v i1hkıı TSK-ORK Tuh:ıld :ı rı Aıııııa toplaııtısıııd;ı TSK aılııı:ı yapılan koıııı!? ıııa ıııdlıiııi oku.nınılara suıı u yorıız. A rk:ıd : ı~ l : ır! H ~ r y ılııı Eki ııı : ı yıııııı hirim i güniı *c lıi tkr i nıi;i. ıııı ıı:ı gi ııı i'ıdiıı. Orgiııiıııı i ı 'l TSK ( T ı,:\ '!2-L' I :ı Sıı~y;ıli~ ı :ı Ku rdis ı:ını.:),. ı.: Ordtıımı t () R K (Ord i ya Rı tga ri y:ı Kurdi s ı : ın ) ı m:nsup ve tarafı:ırlarının iizverili ve Jisiplinli faaliyetleriyle Kiirdi sıan Ulusal ve Toplumsal kuııtılu) ınucadck s ind c öıı~.:nı l i bi r hnyuıa gı.:lıııi.-, ıi r. Bu fal iyc ı bç ı nılnıa ;.o.ıl: ır:ıkıa kayıp ver ııı c mi ;.c sebep olııı:ıkı:ıdır. Ancak, bu ka yıp larınıı lın oııdı.:r niıclikte olma l arı gü nümüzün : ıııl.ıııı \ 't: ııncnıi ni Jaha bir arııırmakt.ıdıı ~ı.:lıiıkri ıııi ;i ;ı nma g tın ii ıılarak ııl Iirkdiğiıııi i 1 Ekim, biz TSK n: OR K nıı.:nsuplarıııca daha bir an i anılıdu. (_' uııku ; TSK G~.:n c l S~ kr c ı ~.: r Yard ı nınsı vı: ORK Yüksek Askeri Kıııı o;cy Üyesi, halkımı zın y i ği ı cv l auı, kıııntiııisı ı mdcr Urfaıı Alparslan 1 L:kiın IIJX.'{'dc Ulutlcrcnin Sorisan dağ.ınd:ı gü nlerce süren ça t ışma sonras ııı d:ı kanını ülke topraklarına akı ı a rak ORK'ııın iki savıı.şç ı sıy l a birlikı c şdı i ı olmu)l ur. H:ırck c tinıi l" D oğu Kürdistan'a üsknnıc kararı ald ı ktan sonra, bu görev Urfan Yold:t)'a ver ilmi.~. Önder yo l daş grubuyla birlikte Doğ u Kürdistan'da üsknnıiş t i r. Bu arada devrimci ça lt) ın a i~,"i n ülk~.:yc girip ıckrar bölgesine döne n Urfan yoltla.), gorevini hep başarı yla tamamlam ış tır. Gene böyle bir görev için ülkeye g iri.~ ind e bir çatışma

12 12 çıkın ı~ bu çatışmada 3 usk<.:r iildüri"ılınüştür. Anılan çatışma akabind<.: sıcak takibe düşen Urfan yo ld ~l'i ve gu rubu ay rı bir bölgede bir pusuya tlil)nül} o pusuda 1 Üstcğnıcn ve 10 askerlik bir tim imha edi lmi-ş, ;ıneak bu çat ı ~ıııad:ı Kazım Yiğit yolda~ şe hit olmll'}tur. Bu çatt)ına nın ard ı ndan s ı cak takipten kurtulamayan yolda) l arınıız 1 Ekim 1988'dc Uludcr<.:nin Sorisan tbgıııda günlerce süren çatışmanın sonunda ürk'nın 2 yiğit savaı;ç ı s ı ilc birlikte ~c hil o lmuştur. Urfan yolda) ~ı.:hit olduğu son çattı;mada 3 köy k o ru c u ~ u 2 özel tim öldürmüş v<.: hir çok askerd<.: yaralamı.ştır. Urfan yold;ı.ş (ı() ' lı yı llarda tkvriıııci mücadele içinde yerini alnıı.), Kürdistan Ulusal ve Toplum~al Kurıulu!)u n ancak örgütlü bir mücaddeyk gcrçdl cşebil cccğ inin ön<.:mini o yıllarda tlilc ge tirmiı; tir. Anılan diinemdc b;v ı yurtscver arkadtl)la rıyla birlikte (i rgi'ıılü mücadele içinde yerini alııı ~t ır. Bu s ı ı rcç içerisinde sosyalist ya) amı, onurlu mücadelesi, örnek kiş iliği y l e halkımızın sevgi ve saygıyla andığı bir kiş i olmuştur. Öylcki; ı~ng yılında Ag rı Be lediye Ba)kanlığı s<.: <; iıniııtk lı;d k ı nıı z, Ağrı Beledi ye Ba) bıılığııı : ı halkın adayı olarak y iğit evlı ıdı Url'an ALPARSLAN'ı scç mi~ tir. Nc var ki, sömürgcci devlett en bunu ha z ın e tm es i beklenemezdi. U rf an yold:t'i ba)t a siiınürgcc i devlet olmak iı;ere fa~ist i~ birlikçilerin defalarca si l : ılılı sa ldırılarına uğramt), bu sa ldırılarda iki defa yaralanmt)sa da düşman, Agrı Belediyesin in devri md bir ım.:\'l iye diinüş türülınes ine engel olamamı~tır yılında Mara) katliamının ardından uygulunan sıkıyönetim döık' ıninde tutuklanıp i.)kcncetkn geç m iş ve Türkiye'de s ıkıyön etim komut:ınlı ğı kararıyla Belediye ba~kanlığı görevinden alınan ilk Belcdiyt: b : L) kan ı o lımı ~ tur. 12 Eylül faşi zminin gc lıııcsiylc birliktc Urfan yoldaş mücade le arkadaşlarıy la Doğu Kürdistan'a çdilmi-:tir. Dogu Kürdistan'da İran sömürgt:l'ili ğinin ve katil Humeyni rejiminin Kı'ı r dis ıan ' a ve Kürt halkına yöndik askeri ~aldırı l :ırına karşı ba~ı a önd~:rinıi; Z~,; ki Ad s ız olmak üzere bir çok yo l d:t) ı mız la birlikte sava~ nııştır. Doğ u kürdistan ulusal kurtuill)çu güçbin yanı nd a geri adım a tın ayarak İra n sömürgcc i l iğ in e karş ı bıl)arılı ve yiğ iıçc savaşmış tır. A rk:ıd :L') I :ı r! A nılan dı ı ıı l ııı : ~: ıııi 12 Eylııl'd<.:n henı c ıı sn ıır :ık i yıllar. Kurdi ~ t : ııı ve Türkiyc'li yu rı!'o~ \ ı.:r de\ riııı c i harı.:k <.:tk riıı, l'a)ilm k : ır~ı \ı ııd : ı :ığ.ı r y~: n i l gi ko~ul l a rııııııd : ı hiı v iık ı.: ı kis i yk bir <;ok y urı sev~: r d ı.: wiıııl'i lıaı e kı.:ıı ~; :ı~ rı~ nıa ve ~ :ıfl : t) ııı:ıııııı ııldıığu bir döııı.:nıdir. Daha 1 1 Jl'l2'tk Tl< SP ~ ağ ııpurıini1.nıe kar ~ ~ tkwiııı ci ıııulı : ıl e l't: tin, aralanııda ba)ta Zeki Adw. v~: Ur i'dn Alparslan olm: ık ii;crc önder kadrosu; geç ııı iş i ck~t iri ~u;gı.:c i ııdcıı geçirilip, d ü ııcnıc uygun politik te ~ ritkriıı y apılına sı ve bu yapılan ı~:~hiık:rin duğrul t u~uııda prat ik :ıdııııl:ııııı : ıt ı lııı:ı ~ı ııı, askeri poliıibnın k'hiı ı.:dilıııı.:... ini \~ hu poli tikaya U\!l.lln :ı d ıııı l. ırın :ı ıılnı :ı~ ıııı ; H:ıgınbıtlık \ı.: lı.:dı.:r:l\)\111 t ı.:t. i il ı.: ilgili iki ıti ıııli :ı ııl :ıyı')ııı ı cr k ı.: dilııı ı.:s iııi, l3agıın!'. ı tl ı g.ı hı.:dı.:lkyı.:ıı ve tarihi ko 'ıu ll : ırııı ııııııııııı ;ı.: ç ıka r:ıc:ıgı kdcrasyı ı ıı t ı.:1i ııı r ~ d ~: t ın~:yı.:ıı :ıııl:ıyı)ıll pnıgr:ıınl : ıııııı:ı!'o ıııı ve buıı:ı uygun bir po liı ik a nııı b ı.:li rl eıı ııı ı.:s ini, b : ığı ııı s ı l lı ğ. ı h cdd lı:yl ıı hir ı'ı r giıtun-p:ırtiııirı fı.:dı.:r:ısyoıı k u~ ııll:ırııı:ı r:ıhat lık la ha 1ı r o l;ı cağ. ı. :ıksiııı.: i'cdcr:ısyııııu lı <.:tkllcyı.:ıı \ı,; ıırg.urıkıııııı.:!'.iııi h ıın.ı u y: ırl:ı ya n bir partinin, b : ığı ııı \ ı l lığı dayatan ko ~ıı ll aı da lıuc ıl:ı y:ıc:ıgı, kiılı.:lı.:re iı nd c r likll' gon dikkat ı.: :ılı nııı :ı lı... )eklindeki ııııı.:rilcr.. \iıı i ~'L ri ıı ı.: gı.:t i ı~: ııı cyı.:cı.:ği TKS P ~ağ. upııılıııı i ;ıııiıın.: k:ılıul giı r ııı ı.:ycn gi ııııılıakk:ıktı. Kiırdi ~ t:ııı ulııs:ıl ve toplumsal ku rt u lu.-ı ıııu c ı tk k si ııd e r c-.li k:ıl devrimci bir sav:t)ı ının n : burı:ı U)gun politik ve aske ri ii rgiıtknm ı.:yı.: ~ ırt çevirip, reformı l ın vı.: ıı ; l :t~ ııı:ı l' ı polit ik:ıda ı sr ar etmele ri k a r~ısınd a devrimci muhalefet Kürdist:ın Ulusal \ı,; T oplumsal KurtulLL) Mücadelesinin vt:rdiğ i devrimci ~orumluluk vı.: bilinçlc TKSP sağ o pıırıoni z nıini tcrk ı.: tıni.:j vı.: sürt;ç içinde har c k<.:ıimi1 TSK ' nın in~a s ını ve ORK ' nııı ol tl)umunu gı.:r çcklı.:~tirıni.}- 1 ir. Tarih bizleri doğruladı, kısa zamanda çok )ı.:y ba)a rdık. Eskide ayak dirctenler ise hala ay nı tıkanıklığın sancısıyla kıvranıyorlar. Durduk l arı yerdt; eri yorlar ve yığın l a mililanın çiırüın cs in e, heba o lma s ına sebeb oluyorlar. 1 Ekiın şı.: hitl e rimi z anına günlinde h:ırı.:keıinıi;r ve halkımı111ı y iğ it önderi iirgi ı ıümı ı i' TSK'nın C end Sı.:krı.:ıcri Zeki Adw' ı ~ uygıyla anıyorut.. Zeki Adsız'ııı Ni~uıı LWU'da a ın aıısız bir lıa s talıkt:ııı do l ayı aramızdan erken ayrılı~ ı hareketimiz ve Kürdistan halkı i~ in hüyük bir kayıp olmtıştur. Kürdist an ve Türkiye yurtsever-devrinıt:i gliçleriııin yakından tanıdığı Zeki Ad ~ız yoldaşın komunist bir lider olma~ı a <.: ıını ;.ın ve kaybımızııı bıiyukliiğünü ~ı.:rgi l e nı <.: kt e dir. C)ndı.:riıııi;r Zeki Adsız yo ltla~ ııı dı.:vriım: i ki!)iliği Kürdistan gı.: rçc kligi nd ı.: şd ill ı.: nıniş ti r. Onder yıılda) a ımışlı y ı llardan!-oı.:b<.: nli yıllara kadar, d<.:falarca sö nıürgec i TC'nin i.şkcnce çarklarından gcç ıni.}, i)kcncelcrdeki dirt:ngen, yigit ıavrı biz d ev riın ci l ere miras kalmejtır. Onun Kürdistan dcvr imindı.: ol t t~t urduğ u devriınci kom i.ıni ~ t degı.:rl e r, hareketimiz TSK'nın id ı.: ı ıloj i k-p o litik ve leninist örgütsel nıiıcadı.:lclı.:rindc yıl~ı yo r ve y< L) ıyaca k ıır. Halkınll/.111 y iğ it ü ııd ı.: r vı.: ~a v:eıç ıl arı Zı.:ki A d ~ıt.'ı, Urraıı Alpar~lan'ı, NL:vzat Yılınaz ' ı, Kazım Yiğit'i Ahmet Alkan' ı ~ö miirgec i fa.}ist işkence t ı.:1ga hlarında şe h i t olan Met in Aksııy' ıı ve di ğı.: r tüm ~<.: h it lerimili sayg ı y la anı yo ru z. An ı ları ınü cadcl e miz e ışık tut.ıcal.tır. -HIJI TSK -BIJ I ORK -YA.CjASIN HA(;IMSIZ HİRLE..)İK KÜIH>ISTA -Ü DER VE ŞE Hİ TLI::Rİl\IİZi (,:ALI~l\IADA VE ÇA RPIŞl\lAUA YA ŞATACA<; ı z.

13 13 Toplumsal Kurtul u-; dergisinin 33. Sa~ ı sınd ; ı TSK genel Sekreteri Zeki Atsı/ır ~ r dından yayınlanan Haluk Yurtsever'in y:ı; ı ~ıı ıı 11kuyucul;ırınııza ::.unuyor u; BAŞEGMEYEN BİR KÜRT DEVRİ l\1cisi Nİ N ARDlNDAN.. Ilaluk Yurtsevt-r Zeki Ads ı z'la 1983 Sonbaharınlla Farnkfu rı ' ta tanıştık. Siya~al bir bulu:, maydı. A r kadaş lığı ın ı z ve devrimci dos t luğu m u:r. böyle b;ı~ l adı. ikimizin de hiç bitmeyen ~ l eri netkniyk, çok s ık ve düzenli görü)t:medik. Yi nt: d e.: bu <ı-7 yıl boyunca an l amlı bir dostluk büyiııebildik. ilcıkimil hiç kt:~ilınedi. Zt:ki Allsız ' ı t anımak V(; llosılı ığunu kazanmak benim için bi r sevinçtir. Zeki ay l ard ı r boğu.şt uğu o lanet ha~talıktan kurıulami:tll ı ve 17 Nisan günü aramızdan ayrıldı. Zeki Ad sız ' ın ölümü, Kü rt ulusu n.: dehimcileri için dt: büyük bir ka yıptır. Tanıyanitır için Zeki adsız ' ın adını vç anısın ı yaşa t mak bir borçtur. TanL) nı anw.ın hemen ardından birlikte uzunca bir seyahat yap ı ığınw. ı h ; ı tırl ı yorum. O yolculuk birbiriıııi;i tanımamı za çok ya r li ı nı eııi. Anlat t ı kiarından aklımda kallln l arı, öli'ımünden sonra arkad;ı~ l arıy l a konll}arak tazeledim. Zeki d s ı z'ı n kı sa ama kavga dolu yaşam öyküsü ana çizgileriyle ortaya çık t ı : 1948'de Bingöl'de doğmll). Ayn ı yerden oldugumuzu biliyordum. Öliımünden sonra arkada) l arının basın aç ı klamasın ı okuyunca ya~ıı olduğumuzu da. Genç ya.~ında devrimci eylcınlcrc katılıyor. 12 Murı günlerinde h :ıpi s tcdir. Sonra Basın Yay ı n Yüksek Okulu'nu bitiriyor. Bingöl'de gazı.:tec:ilik yap ıyor. Y azı l a rı nedeniyle 10 ay hapis, 6 ay sürgün eczası n a çarpıtılıyo r. Bingöl'de ilk sendika olan Bay-sen'i kuruyor. 1973'te CHP Bingöl (icnçlik Kolu Başkanlıgı na, 1974'de CHP Pa rı i Mc<.: lis Üyeligine seçiliyor. Bunlar uzun sürmüyor. Zeki'nin arayı.şı ba)kad ı r. Parti içi kavgada Kamil Kırkoğlu ekibi ilc birlik te davr an ı yor. Çeki)melcr sıra sın da kendisinden önerilen İzm ir'de n mill e t vc k i l iği adaylığın ı kabul etmiyor ve kendi is t eği ile CHP'den ay rılı yor yılı önemli bir dönüm noktasıdır. Zeki 1974'te o zamanlar Üt.gürlük Yolu dergisini çıkaran TKSP'y<.: giri y- or. 13uııdaıı!>On raki ya}a nıı parıilidir. Sürgiıııç giıııdcrildiği Diyarb;ıkır ' Ja hem parti içinde ç:ılı~ıyor, hem d<.: Kürdi~ıan 'd aki \e ııd ib l iirgiıtk:nıne içintk iıııtkr bir rol \l)'ntıyur ~0 yıll:ırı ;ır:ı:-ınd;ı C ; e nc.:l - i~ Diy ; ırlıakır ~ub<.: 13 a'ı k<ıııı, aynı zamanda DiSK 10.13ölg<.: t c ın silci si d ir. Oe\'riınci nıilit ; ın ki'ıiliği, Di);ırlıakır ' d aki i.'j<;i grevleri ~ ıra s ıııd;ı i y i~ e unc <;ıkıyur. TKSP tvlcrkc; Koınit t:~ i i'ı ycl iğ i nı.: getiriliyor. 12 Eylül'de n sonra iran'a geçiyor. Toparlanma, yeni bir dircni'i iirglitlt:nnıc.: şa ns\ '(; o l anakl:ırını ;ı ra~tırıyur. Bu ~ansı giiniyıır vc p;ı r t i~ini bu görevlere y:ıııı t \Crecck duruma gcıi rnıek için l<lrluyor. Ba~: ırı l ı ul;ımı~m. Parti içintk miır;ıdcle orıaıııı hulaııııyor. 19X3 h:l')la rıııda bir grup yolth)ıyla birlikte TKSP'tkn ayrılıyor. Roja Wl'lat grubunu ulu~ ı uru yur br. Zeki'nin üilınıünc dl'k gcııc.:l ~ckreıcrliğini yapıığı TS K (Tc\ gı..:r; ı Sosyalista Kürdistant:) bu iirgi ıı lı:nnıe ııiıı biı yu ıne s i ve KiP CJBI< ilc birlc.:~mcsiylc.: ortay; ı çıkıyor. Bu yıl larda ;ıyrı l nı a \ 'C koptl')illal:ır d ı.:w iınci harı.:k cı için gi'ınli'ık olay duruııııın.ı g~ lıııi.-: ı i. Diincnıc damgasını \'U ran biiliınınc \ 'C kııpııı.ıl;ırdı. Ci c l ı..: ceğiıı ipuçları ise. kimin kimde n ayrıld ığından çnk kimin ayrıldıkt;ııı sn ııra ne yapacığı... urusuııda duğiıııılcııiyurdu. TI<SP'dcn kopu~un iki iın e ınli gerckçe~i. Zeki Atisıi \ 'C arbd:t}larıııııı yolbrını çizc:ıı iki temel hareket noktas ı oldu: 13ağıın~ı l lık IH.:ddi ve silahh miıcadı..:k. Bu hetkner<: uygun yoğun bir çaba içinde.: o lduklarını, b:ı-ıt:ı Zeki'nin bedeninin hçr hiı<.:rc~i~lc ke ndini bu ça IL'ıma y; ı : ıdadığını biliy,ıruın. Zeki, A \Tupa'd;ı çi ı ı i'ııııçyi de:, v;ırlıgın ı ve ıne~n ı luğunu birlik gürü.)ın<.: \ 'C toplantı l arında, diplomatik i li.'ıki l crde arayan bir "siyasc tçi l iği" de rcddetıi. Üstünlüğü buradadı r. Kahırlı ve en zor yolu sc ~ t i. M iı<.:adclt.:yi tnprağı nda yürütccek yc.: ni gi ı çlcr ham l aıııak için ça l t'i tı ve.: bun u PKK ka n ;ılından yü kselen mücadeleye di'ı~nı;ııılık y;ıpııı:ıdaıı sürtli'ırıııe sııruıııluluğunıı da giistcrdi. Bir i'ı sıi'ınlı 'ı ğiı lk buradadır. iki kc.:z hastanede ziyaretin<.: giııiııı. Kan~ <.: r olduğunu öğrenmiş, ancak kendini bırakınaml~tı. Ya.~ama ve kavgaya iıy lc~ine b:ıgl ı ö lıımd e n öyk uzak duruyıırdu ki, durumun çar<.:~izliğini hiıtün açıklığ ı yla bikn ı..:~ i -yoldaş Şadiyc Hanını bile.: içinde.: yeni umutlar ye~crtebiliyordu. Ziyaretimde hastalıkt ; ııı çok ~iya,etten konıt)tuk. Kürdi ~ıan\hki,ıjayl ; ın..l.ın ço~ku duyuyor, ::. Lirç<.:in gı.:ri çevrilıneyecçğinc kesin gözüyle bakıyordu. ikinci ziyaretimde, çok halsi:rdi. Üçüncü ziya reti ya pmayı di.l)ündüğümden bir gün öntç ö l duğünü iiğrc.: ndim. l(ı Ni~an gi ı nü yulda'}i<trını h;ı ::.ta nç yı.: çağırıyor. Son SOII<.:rini soyluyor. "Ki.')ilcr gl.:~ ip geçicidir, önemli olan örgiit ve örgütlü mücadeledir. Örgütlü ve koliekı if ~ a l ı~ın. Ki'ırdi s t an dı.:vriıninin çık:ırlarını her~cyin, örgütün d<.: ü~tünde olduğunu unu t mayın. Kazanmak için çalt)in." Zeki Adsız'ın son sözleri yaşanı çizgi~inc uygun di'l)üyor. Z<.:ki Adsı!.'ın iki çm:uğu va r. Büyü k, 15-lo y< t) larında : Filinıa. Filinıa, adını, Birinci Diınya Sava.şının çok populer tüfeğinde n a l mı~. Filinta, Türkçe'de daha çuk Ja Kürtçe 'lk genç, uzun boylu y iğit anlamında kullanılıyor. Zeki, ~ imdi artık ın<.:t:, uzun boylu bir d<.:lik ; ın l ıulan oğluna Kürtlerin çok sevdiği bir si l:ıhının allını koymuş. Km Şcrvan, ya~ı daha küçük, ak ı l lı gözlerle ba k ı yor. Annesine, bir yerden ölenlerin çok sonra tekrar dirilip geldiklerini duyd u ğunu söy lemiş. Şervlln, Kürtçe sav~çı demek. Filinta ilc ~t:rvan'ııı anneleri Şadiye Adsıt., bu dı.:vrimci kadın, ayların üzi'ıntüsüyk süzü l ınüş, metin, agı rb~lı ve inançlı yü~:üyle kocasıyla yi:işi:lın boyu payhto;t ığı ınü<.:adel eyi sürdürnıcye, ço<.:uk l arını babala rı nı n yolundi:t yeti.5tirmeye haz ı rlan ı yo r. E)i, ço<.: u kla rı vç yolda.ş l arı, Zeki ads ı z'ın onlara, ba)egmçyen bir devr i ıncını n temiz v<.: onurl u ad ı nı bıraktığında n emin olabilirler. Zaten e nıindirkr. Cinide ka lanlara, kavgadakavga sını ve :ını!> ı nı ya!ıatmak dü)iiyor.

14 14 BAŞKALARINI SUÇLAl\1AKLA İNSANLAR AKLANMIYOR!.. özca n Yckiıiy< ı Sosyali~ ı 'iıı 25'iııci :-.ayl'ında i.güçhi, Felc nı ez Se r bçsı iın;a-..1\ la "Ya'lıl ı tarihin önemi ve kurkaklığııı teorisi komploculuk" b :t)l ı kl ı bir y; ı lıda, ko m p l ocu l uğ u irdt:liyor(!). Vr:. konu ilc y<ı k ı n da n uzaktan, ilgi:-.i olnıadıg.ı haldr:. Dcğr:.rl i önde r iıııi'l TSK (icnl'l Sekreteri, Kürt h a lk ının yiğiı c, l:ıdı Zdi Ads ı z' ı ve d ol a y ı sıy l a TS K 'y ı d : ı k onıplocu l uğil bub.) tı rnıak ist iyor. Ve: "Zeki Ad s ı z,.e b:ı)k< ıl an T KSP\kıı a~rı l d ı kıa n sonm siiylr:.m:nkr i dl'ı~llıh.: linı. Ne yat ı k ki, Zdi Ads ı t kcııdi~ i hakk ınd a siıylcne n le r den (il;rs ç ık a r maıııı~ças ı ııa, ke ndisiyle birlikır:. olupla ay rı dii.)t:nlere söyledik leri de. i.~ iıı tam da ırajcdi- k oınik kan.:kıcriııi ıııı aya c;ıka rı yor." Diyor. Konıplouı :ınl a yı~ ı c lcş t i r i rk c ıı, TS K,.r:. ııııt ı ıı i'ıı ıdc ri ile ilgili bu ı iı r hir gt:ııclkıne )iıpı)or. Ncy:ı k onıploc ulu k diyor. kimt: ıı:ısıl hir komplo ı erıiplr:.ııdiğiııi hl'li rt ıııl dı.:n Zı.:k i Aı~ı; ve TSK iit.criııtk ku)ku bulu ı b rı yara ı ıyı> r. Ray huku kc;u! buna hukuk dilinde ne denir bi l nıiyııru ı ıı: :ıma siyaseııc bunun : ı d ı lıa~i ı konıplıı cu luktur. "Bi1 kimseyi ajan i l:ı n ı.: ı nıt:ıııi~ i t. Elimi'le devrimci kan ı bu l a~nı; ı nıı'l... diyorsunu'l; gü'lcl bir ol< ı y... Pdi TSK'da biiyle lı ir nlay<ı mı r<j:-. t ladı ıı ıt q; ne(kn git l iyıırsu n u/?.. 13i'l Zeki Yolda)lll tl:ı k:ıııldı~ı A\Tup.ı Kıınfı.:raıı-.ıııd; ı, lı i ttk n :ı~ rı Lın \'L' lıulundugu biriıııde iırgt ı ıl'ı dağ. ı ı ı ıı:ıy: ı ydıenı.:ıı lıir uıı:-.ur i<;in ",ıll,":ık" ı.:rinıiııi kull:ındık. Bıı kııntcr.ııı~ ı ıı mı :ık lıı.:liı knıl,iydi. \ \: lıu ": ılçaı.. tkdiğiıııit iıı:-.:ının ~imdi ıınedc m: ik 111ı:~gııl ıı l dıı~ıınıı İ.( i i11; l i'ı kc ıı di ~i de lıi l i~:u r. Egcr ~: ı nınııı:ık i:-tiymsa açık 1\,ınınııı:ılıdır. Aııı:ı İ. < i iıçlti ' nıııı, kı:ndikriııtkıı :ı~ rı du~ı.: ıık.: r i ~ i y:ı-.i ıı l :ırak üldurını.:k i<;iıı t:ilıkr dohı~ıı hil i ııı dı~ı L'lı.:~ıi r ikı ~: ı tdıkl:ırıııı: k1ııh ı~ıııa ıııeıiııkriııi l L'~P b~cılı.:riııı.: duldurup ülh ıılk c dııb-ıııklırıııı hilıııi~ı.:ıı ~nk.. Durthtluk d~, riıııt"i ı.:k )ıiriııiıı iıl.;uıu lılııı:ılıdır." Bit. iıı g.üı lu ıııiıt :ıtklcııiıı y_iiııi'ıllıi lı irl iğı.: d: ı ~ :ılı oldu~uııu biliyıırut.; \ ~ iıq.!.i'ıl l i'ı ıııı'ıt':ıdı..:lı.: ıılm.ıd: ııı Kurdi-.ı:ııı ııı ku ı ıulu -: uııuıı ıııuıııküıı ıılııı:ıdı~ı ıı:ı iıı.ıııdığ.ıııııtd.ııı. idı.:ollıj i k pııliı ik.ı\l'ılı~ ı ııı kıı~ ııı. ıd.11ı ıır~i'ıı -.cl ~:ı):ııııı ını.. edcrk~ ıı. lll!!lil d:ı~ılııı;ı~ : ı ~ı.:ltcıı:ııkr i ~iıııdi ı.k "; ılc;:ık " nl:ır:ık değ~ rkııdiriyıınıt. ~.ıı.ı... ı ııl.ın gnnıııur. 7.L ki. \ l ~ıt'ııı llihıılu ıııucıtkk,i n: ı.lı.:ğ.~ııı ı.;.ılı-ıııı:ıl.ırı k.ıt)ı... ıııd.ı :ıııııdiyı.: k.ıd:ır... u,l.ı dur:ııı '"ıı~thll dtı')tıkkriıı. htı!!llll -.u ı lu... u ı l iı nıt'lı.:ııı~,iııiıı :ırdıııd:ı ~;ıt:11ı ııctk ıı lı.:ri lıitı~i lıili~llltıt. (,'un ku. -.i; s ıcı k ıııuc.ıdı.:k :ıl:ıııl:ırıııd:ı lıdli lıi r nıiliıaıı bdrıı~:ı..,;ılıip.,\la l ~ı1g.ır i ~ilıi h:ıt ı r l ıiııııguıu ~~ııı~ ıııı~ k IL' Il at i1 k:ıl ı p. :ıh: ı çılıkı:ııı pitat'ılı~: ı ıcı li L'lllll' ıııiıt :ı dl'le'i H.:rirkL"n: r\yıı ı -.urcçıt:. Zı.:k i Ad:-. ı t. Url':ııı :\lr :ırs l: ı n \L' bir.ı,uç ~i~iı TSK ıııi l iıaııı,\\'l'up:ı h:ıt:ıklığ.ıııı ll.' ı kedip orgul y:ıraıııı:ık \ı.: Kürdi.., t: ı ıı'd:ı geli~cn ıııuc;ıtklı.:ye ıııütl.ıh:ılı.: cdehilnıt:k için /.. ımanla yart)lil.ır; ııluıııuıı u:-.ıuıh; u:-.ıunı.: yunıdükr. Vr:. lıu yolda Gınl:ırınıli..:da ec.jcrck. )iğ iıl i kkri \C dc\'rinıc i ıııuc: ıdc lcyc bağlılıkla rı yla K iı rı ha l kı nı n örm:k ı ınlk rk r i ııla r a k ta r ilıı.: y;ı:r ıl d ıl a r. 13 u lıııdcrlc.:rin ıııiıc :ıdclı.:si \ 'C TSK ' nın çıkı-ıı sitiıı!!ilıi i'ınderlik itldi:ı~ıııda ol.ın i n~aıılara d:ıyatılıyor. 13ugun t<ıb;ııı, 20 ~ıldıı uıguı kurııı:ı iddi; ı ~ında ıı l :ııı aııı.ı ıı:ıylun iıı guı lt'ıııııcy i a)<ıııı ı yaıılard:ııı lı cs:ıp ~oru~ur. Sit -ıiıııdı. yeniden ıııp;ı r laıııaya c;alı :ıt ığııııt ıııiliıaıı iııs.ı n lar :ı k:ı r:ıı, bi r yandan "Bt:n gcçıni'i t C Ala Rı 'lgar 'yi ~e k lcn tk: ııl..,a ıcım il cdc.:n arkada~ l a rı ııııta ı.:lt:)tiri yonellirken ıt'ı nı h aklılığı nııta br'ıın. çnk ~e rı lıir u~lup kull;ı ııdığ.ıııı ıt.ı iıı:ııııyııruııı. Ek'}tirılcrde u~ l up ııl:ır;ık yl:r yer bil i ıııscllik ıcn u;:ık lıir duygııı;:ıl l ığa k:ıpıld ı ğınm.ı giiriıyuruııı " diyerek. i'jlcdiğinit. suçların gun:ıhl:ırıııı çıkarına) a ç:ılı)ırkc.:n: ı.liğeı ~:ıııd:ııı. :.i'ltk:ıı hc~ı ı r ~or.ııı \C.: I 1 J~() -.ıııır:"ı lılunılu <; ı kı'ıl:ı rı yla ı.ıha ıı ı:ı r :ılıııd:ııı ~itc i'ırnı.:k ııl:ır: ı k day:ıııl:ııı. TSK vı.: unun ölümsüt i\ ııdcri Zeki i\d... ı/a ç:ııııur.ııar:ık kcndiııiti aklaııı:ık i~ıi~ıır,unu/.. Bunl:ır basit oyuıılmdır. Anı:ı suyu çı.:kilıni~ değirmen\.: Jiıııenlniıı h:ı:;\'lıracağ ı ba)k:ı hir yiiıııı,;ın dı,; yoktur. Bu nt:tkıılı..: siti anlamak nıuın İSViÇRE'DE FAŞiST TüRK ÇET~ LERİN ÖRGÜTLENMESİ i nsanlı k ı:ırihi binbir :ıcı ile dııludur. Hiçbir a c ı fa~i'l inı kadar < ı c ı ııı:l'ıt. deri n olm a m ı :,ı ı r. İn!-ıan lığııı yiıtkaı "" olan rw~iznı da ha güçlü ol:ıhilıııd. ~ ;ışay<.ıb il mc k içi n, gı.: l c ncğ! o l :ı ıı. acıııı:ıs ı 'l 'lulıııünı.: deva nı c ı ıııek ı cdir. Yak ı n ı :ırih i nıitc.lc F r aııkn. 1\ l u:-.:-.olini, Hitler, P inoşc \'C.: E\Tr:. n \'lı.' d cıı der~ ab ıı faş i s t güçler bugün d :ı lı : ı bi r a k ıll ıc<.ı çal ı~ına l arı nı sü r düriıyorla r. 12 Eylül 19RO' d cıı öncı.: (lr:,\ lı..:t,.c.: K on ı r-gı.:ril l a desıc.: k l i M ll P'li ~ i \'il f:ı - ENGELLENIYOR! ~i... ıkı. Turki~c \ı.: T.l<i.ı r di... ı :ııı 'ııı d:ı halk ınulı:ıll'k t inc oııdı.:ı lik L'dcn yurı 'L'\'L r. de\ riıııci,~. kıııııiıı i -.ılere..,;ıld ı r dıl: ı r. \ 1:\ R.-\). SI\',\\, (,'O RUf\1 \Ü.kı.:ıııkıdt: ~:L):tıı:ıııl: ı r uıı u tulııı.ıtlı~:ı ):tlll.ııı ı ılı~ l:ıı dır. 1 Lılkl:ırıını tııı ~uıq! i ııı.lı.- ı.lcıiıı ~.ıı.ılar.ı<;.ııı kitle kı~ ı ınl:ırı,l. lıu kı~ ıııı l :ıı:ı llili iıııdı.:rlik ı.:de ıı kupı.:klı.: r. b tı!!t'ı ıı lı: ık:ı ıı l ık Lı l ıu k l :ırı~ l :ı di k ı:ıtı 'ı r l':ı~ist nı ı ııad:ııı!--lllll':ı. f:l)i:-.1 A 'r-\ P iktid.ııı ı:ır:ıfıııd:ııı ııtlu l k:ııdirild i kr. Yııtkıc~ lıııurlulı:ılk c\' kiııı... l:ıdı. d r:.\rinıl: i \C koıııini~ ı iıı kanına giren i'< L'ı i 'ı çeteler. bugun dı.: A wupa'd:ı, y:ılxınc ı dıı)ııı:ııılığı temelinde i'ı rgu ı kıııııe~ e ~ :ıl ı ~:ııı Nı.: ı ı-l'a~i:-.tlc r iıı ya nı ~ır;ı, r\\tup:ı' l ı ıckı.:lk r dcıı ulus l ~ırarası u~u~ıunıt"u... ilıh \l..' di~ı.:r ıtirdc.:n i.'ilcr iıı ır:ıli~iııi ı.: lkrindı: bulunduruyor \C lıu geııi) ııı:ıddi ulaııaklarla ö r guılc.:nıııc.:ye çalı:;ı~'ı ırl:ır. i~, i ~ rı.:'de <;L":ıiıli yorclerdı.:. kü ltur gcce~i.ıdı :ılıınd: ı fa)i~tlı.:r thguılcnnı L k i... ıi~ıır. Bu Turk Kultür gı.:cekrin

15 15 ll.:ıı l ıırı d, ~ ;,\Jiı 1 1 N\J t.ıı ılııııd, K.ıııtuı: :\.ııg.ıll.llllll l <~ ııı.ı~.lı!;,,_, uııd. l.ıpılm.ık i,ll:ııdi. Bit l l, ' i\l (i..: i t.ıı.ıf l.ırl.ı ıı~l.ı. lıııkıh 'lı dnıinıcı tknıll kı.ıll.ır ~..;.k nı k.ıı.ııı.ıld ık. 'ı.ıpıl. ı n. ~ l, md c.ıkı ıl,,;, \ ;ı.ıldık. 1 :~ k mııııi;ın.ıııı.ı~. ı 'g_ll'l \1 \.qıtııııı.ıın.ıktı. 'ı.ıkl.ı,ık,ıl,ıı.ık bı/, dl\iillh"i tfl"iil\ll;l.ıll,ıl hll- lllil kı~ıydık. ı =~ı.ııı... ı.ıl lı~''ıl)) t..:ıı 21.\\J'.ı k.ıd.ıı l.k\,111\ dil. '>.ıloıı ll. ı hi ll k.ı\.ı ( ~,~. ıııhc ı..:). ı Lın hi ;k ı 1 \(;1'11\Cdik. 1\itdiın g<.:l')'j ;.;qlllllll.td!h. a'ıi' ı k ı in,,ıluıı. ı ~.ıkl. ı -:ın.d. ırıııa itin Bııvkcc ı.:1kıııiıııı;.ım.ıl'jıı.ı ı.l. ı 'ınıı-ı,ıld.ı l>.ıh.ı ııııc~. ~.k l o..\ ı\r.:\k hirk.ıı; ka l.ı)htlı.:r i ıı l!,l'tl. krı ~.. ıı~._l l... ıııııı ~ı i i ıı~.ınlı k tll1llruıı:ı... ı lıip ı; ı k.ıl1. ~. ;ikıı lı; ıl kl:ı rı ıı d;ı\ <l'olll :l k~. l1di d;ı\ :i'l) Illi'! ~ihi b.ı k. ı ıı. duııy.ı d.ıkıı d t''ı\l',.,. p;gu ı ı. ~. ' '" ırıı:ık l'olt:\'<.: 11 lı..:rk,, l.ı... itııll. k.ıı... ı.....ı_! ~~. ıııı:ı:..:.ıdııı.ı o,uıll!ll /lliu\'i.t \llll." ı i ml' l :t'}i,., ı g~. nc ı :ılkr t.ır.ı fı ıı d. ı n.:1 ktıytt'}llll tın ıınumu )ılını ge ride hı ı a kı r kcl1. r u ı ki~ c 1c "llrdı... ı aıı' d. ı ge lı )l'll muc. ı tklı.:yi Ll'ıi... ı ("~"~) 1\ ll K 11.ııııckrk ~. ngdkm~.. k i... ıiyıır Bu ıı ıı yıl l ık o,lll l\ll' T urki\c' IL' "u ı di... ı.ın'tb ; ı <;l ık. s..:f:ılcı. llıluın. h.ı, k ı 1..: i1kcnt'l: g uııluk \ ', L)<ıın ın hiı p : ır ı;:ı... ı lı ;ılım: ~ı.: ı irildı g..:ıir ilm ıı. Lllk..:ıııi; Kıııdi-..ı.ııı'd<ı d: ığ h.ı-ılıııııtl:ı k ıı\ llll~cl.ıııl.ı ıı ııd.ı \c' -,,ıl;;ık 111 l.ıl.ıııııd.ı "ııg.ııo,ıı; :urı-..~.,u iııo,. ı ııl.ııııııı; kııı )llııl.ır.ı lı~. dd ıılu ı kcıı. cct.ı.:1 l..:riıı~.k iıı~.ııılı rııııı 1 l..:o,liın alınm.ı\.ı 1ıık..:dilın, y~. ç: ılt) ı lına kı. ıdır. Ynld: ı ) l : ıı: L lkl'illl/ Kııı di-,ı.ııı Jı,ı:d.ııı lı\1\,ı '' k~. ıı k.ır;ır~.ılıl.ı ı l. ı \''' ı i l iyıır lı._ ı l!tı ı ı ıı ıı Lırt: ı itı\ / l ': ht:iicl'dı: ~l t;ı ı ıll\ ''r Butun lııı lı.ıo..kı l.ıı.ı ı a!!.ınl'il l m hı\ c\k i'ıçi l')kınkıi. K ıırdi-,ı.ı n \ l.ı lı: ıl k.ı:: ıkl.ııını... ı f'o. u ~: ı \'hiıı. <..'ilfl.d'..:llc:ııı l t:r ilt: kiılc sl'ik~l' t ~ k dc:,:ıııı l'di11ır. r\ n.ıl: ır h ııdiıı i ):tk ı yor. uıııuı k.ın \ı,: :tulıııc: u-.ıuıı g.ı.:liyllr. C nci; 12 E) l ul'ııııııtıncıı yıl ı nd. ı g~r~. bı.: T11rk i1c: IL Kurılıst.ııı 'd:ı :ı ı ı.ııı h... kıl:ırı prııı~.:~l\ı llnıı.:k i~ıiıı "D,, ı ııııl ı Bıı lik pl.ıılu ı ıııu <,.ığr ıo,ı ııt.:ı iııl 1~. \ı!. u...ım ı.ı l ll': ı \.ıkın TıııkiiL' IL Kııı-. ' di~ı. ı n ' lı ıirgııı hiı.ıı;ı~.ı ~ddi k \'l' )tt 111\'l ı'ı k.ır.ırı ;ıldık B iı h. ıll: ı 1llllc'dcıı,ııt. ık hıldiıi d:ıt ı tıld l liııl..-ıc,.ıl:o, 1.1 ııııı~.. ı ~.kkd.: uıııııt.ııııut.ı 1c:ı ıııı.:lidir. (,'ııııku: duıı. \ ı.:ııiı..ı. l!.ıhi~. ı r. l ).ı ":lı.ı ıı. r\ll\\\iclı. l '.ııı....,\ u:qıııl. ı l.ı kpt;l'.. 1.ırııı h.ı~k.ı lııı '' rtk ~:ııı : ıı. ıııldı. Y()LDAS LAR l lı;. 1\ıri" T'ıK t.ıı.ılı.ııb ıı olarak.ıkli l lıi ı -,ı.: ki ld..: L.)kıııkrlk )l'f. ı ldık. (,Ilk 0,,1\ld.ı 111(,11; hılı.lııı ık hiıiıhll I ~K \ \. lllllo..ıkıli~ iııiıı hildirıluiııi d.ı!.!lll ı k. L:dııl ( 'u ııı :ı rll,i \.ı. ıı 1 l.tltl"ı-- l';ıı i-,'ııı B.ıslılk.ıl.ııııııd.ııı. ( i,iil' de i'l'\( 'c k.ıd.ll ~.ık l.t'ılk 2)[)() ki ~ k.ııılıınıll. ı l.ı'ııııı i 1..: Kiırdi o,t:ııı'd.ıkı lı :ıo,k ıl.ııı lııı h,, ; d.ıh.ı l. ı ııc:t k d 1 dı k. l 'l.ıtlı ı ıııd.ı ~c ı.ıl. ı ıı ıll\.!llt l~.ı ~ııı ıl.ıı 1), \ l l lll d l'.ııtıt:ııı. ı ı... ı\ ı ı ı. ı lh.ı. l h1riıııu l ).ı\.ıllı..,ııı.ı. l l,1 i1 ~ı (id. ' II )K I' - I ~ ı.ı ıı ~; ı. IZ \\\',\ I ı : ıı ı...:ı. Kıırıulu~ ll. ıı~. h ıı. \1 D ~.,.(i~.ıı~,. l )ı.l ı ııı,i Bııli k l 'l.ııı"ıııııı (!'l,ı... '1\'1'. l>lo..l' ' 11. ll I KI'-t \ llkd~.ı. ltı ll. ıt ı r:ııı ll ıı~. k, lı). l' l. ı l l ı 1111d ı \c'l :ılııı.ı~ıp \lll'tıyıı~.: k.ıı ı l.ııı (\i \!lll k ı rı : ı..: ı. T I(J' i\11. ll.ııvkl'li r\yrıcı l r.ık 'ı ıı Kll'ı.:~l'ıı'ıg: ıl ı) l t: ilgili ııl.ıı -ık gı. ııi~ hı ı 'ıl k ıl ı k fı.ıno.,ıtt'oı ali -ı \;ıplık Fı:ıi1.., 1/L' ; I \,ı;ıl.ııı.ıl i )ll. 'ıllill: ıı ~ 1.'1 :ılı~\ ll,ı ll ' lr : ıı.. l"ıq ~ ı i i 1 :.!. ıl \ di.1ıır ! ııı. ı.1. ılıııı l,i ı,iırd i, ı:ııı i'o!!,. ıl. ılı ıııd:ı d ı r. I lc \ i1.ı ( ;, 1 l':ııı... ıııııh.ılııı i.j yı.: ık lıir ll l tır. (>nun i <;iııdiı ki. -,Jıwaııı- 1111/ ' Fa'ıi11111: k:ıı'ıı ııııı~..ılkkııııı 1.ıl.ıııı )<ıkluı' pl ıı ı:ılı. Y,ılı.l.ı'ıl.ır: 12 ı :,ı ul :i'kt:ri l':tıi'ı d:ırlıçııııı ıktı d: ı ı.ı ~Liı:-ıı11ın 1\J. \ıl p ı uı.-,ı,, \lliu)ll} ll' ıııiııııgi. lıu yıl j ~,iı;ıc.ıl. ı ıııııd.ı \IL!. llh,ılııl,ıt :ık jlfllll\(i.ll'dildi. ı..: l.1lııl\k L11 t:ııı'd.ı ıu ı kı)"lı. l(uı disı.ın'lı l't: l\\ i<;n.:'li :'io'l' \.ı kın n ı~tıııııı (;.ıg.ıl\ı) b 1~ ı.:~ liıl p mıt:~ ı o ) ll lll) ll 'ı ll ıı ıiıiııl.!. i ):tpıld ı. 'ı ıırtı)tt) l.lll.ııı\l ı ~:ı pıl111.,..,ıııın n..:lk ııi i... c. j,,.l~rı.: ( \ııııp. ı iı ( lu. ıı ) lıu 111 dııll.nknl'ill'.l"il'i i lu. ı.,. ııııııı.ı,..,.ı.liı Bu lll i -,~ \l..,ıl lıı.ııın.ı l' uı kı w ~~. ı cl li)l ol.ı ı. ı~ d. ı ltl cı.lil111.:,j\llı 'ı U l' ll\ll~ bll)ll ıll' ; ı ~IIH.!,.ıl11.ııl.ı 12 F 1hıl pnııı.:, ı ıı ı.:d ildi, \\' ıı c.ı lıı:ınıı k;ııııo,ı l.!,iiil n lık l.!,ll\kl'l l.ıı,ılıııd,ın -..ıh.ı kııııııtıl Lllilııı~'lllL ı.ıl'ıııcıı.. ıldııı,lu ll.'llkııdı l'.ıl i... "' ~ı... u ll.!_!l)/ \.ı~. ıı ıı.. ı ~ull.ııı.ır.ık ~. ııl!.l'ikdi Yuıtı\ tı)l" 7 ik lı ı lıııı.ı ı :hılllh hi ı k:ı1ılııııııldu Bı;. 1 k \ ıu (it:l ı.ır.ılt.ırl.ııı ul:ı ı.ık.ıkıil lııı )L' kildc n ı.ıl d ık Y:ıpıl.ı ıı ~. ~ ltllh' lı;ı " ıml.ı.l.!.ı.:n i.1 y..:ı ~c ı ildi. ~,ı ld.t~l. ır! 1.L~I/ iktid.ıı.ı l.'i h1l\l1jl " J urkı\l',,. "urdi,ı.ııı h.ılk l ;ııııı ııı u;, ııi1l k ıı.ı lıır lııı l ııı g.ılı i ı,tıkıııc-,iııil1.ırdıııd.ııı ıııı \l ll!ilıi lııı /.tlll.ıll _l!\.'(,'li \ltıl'.ılkk llllll ~ııııkrı\k dı. \, ı!ll.di. ıı l lk, /l'fllll1iııd.- i~ı,i... ıııılıııııı.

16 16 öğre n ci ge n ç liğin, m e murl arın ve bir bütün olarak Kürt halkının o nıu ;- l : ırın da yüksckn devrimci ın iica d d.: faşizm i geriktiyor. Fa) i ~ t iktidar y aşamını devanı etiirmek içiıı ye ni ye ni kararnamclcrlc zulmünü a rtt ı rm aya çalı.şıyor ve son olar<.ık, körfel'. b unalımı yla birlikte savaş ç ıgırtkanlığı yaparak, OVCn duyguları ş ahlaııdırıyor ve bu vesile ile k a t liamla rını gi ;.lcım: y<.: ı, t: lışıyo r. 12 Eylül yıldönümün e böylesi bi r ortamda girdik. D evrinı<:i güçlen in sallarını sıkl a) tırnıası zorunlu o lduğ u lı i r ort amda, fa.)i:tm<.: kiı rşı yı.: t e rli birli ktel iğ i s ağlaymııdık. 12 prot e ~tı ı ey knı i Suwan!ki dev ji hrv u simb~l~n wi sor Awir~n wi tlıj, u du çav~ n wi sor Destt-n wi li hcwa fı beı c wi li jor ll at, u wcki lıayc beze di bt r min re deı lıas bü. N i zaııiın di nı t-jü de, yan di xcw ıı c de nıiıı cw dilıü Her wcki min cw dinas bu, Kum fı koloz bfı li sere wi,.şa l fı şap ik li b ej ııa wi Hey lımvar çi dilcr fı ~ i nıcrxas b fı. Ui \'ekcıı cengc ve xwc n ıpc\ a lıiı, Desteki wi bi çaktı~ b lı u ye dctir bi das bfı. Di wan nıjaıı de... Di wan ı ojcıı pirr teıı g <ll-.. Di waıı rojcıı tcııg lı hi <il-ııg <k! Di wan rojcn ~er ın czari Ku zemin xwin digriya. Ku asma ne wclatt- mr jalır di bari. için iki ayrı p l : ı ti"orm ()ILJ.)Ill. H : ı rdc t lcrin ileri s ü r ~ i"ı kl c r i b a h : ın d c r l":t') i l.ı n c k:ır~ı lı irl ik ı e l i k için c ng~.: l olaca k nit c liktc o lnı : ı ~: ı d :ı s uıı ni : ı yrı l ı kl :ır yara t ıldı. Bi l'. bu : ı yrı l ı kl : ı n gid..:rnh.: im k anın a sahip ol :ı m : ı d ı k \ ' ı.; o l u.) : ın hc..: r iki pl:ıtfor nıd : ı tlı YLT alarak ra')iinı i lanctledi k. Dcvrimci Parti zaıı, EK i M-YOK, D cwinıc i D: ı yan ı')m a, He, iya Gel, TDKP-YD<\ K aw: ı - 13RD, KurıulıL) Hare keti, D ı.:\t i ınc i Birlik (PKK, SYP, DI<P, TKP-B. T IIKPC Acilcilcr, lg l-l :ı1i r a ıı l l;ırd ct i ) i\rgutk rdcn ol ıı~an pb ı l"m m urt: ık hi r bi ldiri \ 'c K ıı ln ' d t: bi r ın cr k..:; i yu r u y iı -ı.:yk: m ind e ; ı ıı l : ı ~ tı. RE I-I Digrllırval ü lı og iran X\\C gilıandc!,'iy: ı. Bi il Z iı be rawesl: ın, Çal'l ıa wi ı dl'ng nd : ı iı q t: l'iya (,' ~ li k( n : ı :-. rııa lı;ı r hihiııı, (;irhji dl v(o waıı lırr dib:ıriy :ı. Jh fıjor Ic biıııt agir, Dar iı IH r ~a1 fı ıııdal, Dirok ~l' l'llll'z:ır, Ü, iıııbra wi hi dt st. 1\li ıı a hwl- ribat Qt'b ql'lıa wi lıiı Li Sl'l' zinaran Li Sl'ı piya. Ji Lkl ııdl' l' iı virdl, (;l h k nıjcıı wıısa ditiııl"orisan u. N l'hihiı!\ lh x :ı s r ~ i) : ı. binltc nıt: r.~a ~ d\i \1 usa (;dt k car: ııı roj lıilaıiıı iı ı; fıııt :1\':1. )n dilı : ııiıı ht) raıııu :-. :ına IH r diı ı;: n : ı. :-; Eylu l l'j<jll Cum artesi g li ıı iı yarıla n cylcın c o ıı lıin c l\ arında bir kitlcnin k:ı ı ı l ı ıııı ~: ı ğ l andı l'cl)il.irn lanctkndi. H ard eı iın iz in de içinde ye r a l dıgı diğ..:r bir c..:ylc..: ııı platformu Du isbu rg, Küln ve Fr:ın k furı gibi <.ı l manya ' nı n büyük ilkri h:t'}la olmak üzere, yöresel cykmlc..: r gcli.)tirildi, Konsoloslukla ra siyah çclc ıı k b ı ra k ı ld ı, ara b a lı y ürü yüş Ic prot estolar yapıl dı vc gccc nı cşal e. l i y i"ır ü y il'jlc f:l'j il'.nı la n e ı l c ndi. 1 -I.C ~.: I 1\lnı : ın v ;ı mu habiri U SERDAR\; srrdaran, Jir fı hi~y:ırc lı c nıi car: ııı, Zü bi z fı ne dikt'l nav dav u ra va. Tc digot qcy i ro yc, Wl'latc Kııı da lıi deslc wi wc lı i be ava. Ne diwcsliya.. nc dircviya, Agirc IIESOYEŞIVAN K c tibiı nav dil fı lıin:ıva. Ji ni ~ k ; n hat c xwar dar:ı j iyaııc Dilxwcş u şad bu TORİSAN Ciro dikl'niya.. Lawij digotin ZAH iı ııc digiriya.. llcnıiy aıı pckvc, Ct ı aııd in, Av fı ~iy:ın ılidan d c ı-x ik:ı nfılı, Dayiken ııfılıali fı zarokcn saya... DfLOARŞEKO f a z ı ş m a Adres i : t>ox S t o c kho 1 ~/Sw e den Pos giro Abene ş a r t ları : Hivı ya Ge l Bi r y ıl l ı k - 35 DM. St ockholm/sweden 120 ı s v eç Kronu r orfattarcs Bokma!ı ki n Stockholm, 1990

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ Poz No 1 1.7/002 S ıra No: 1 T an ım ı T E K A S K I T E R T İB A T I : 2 6 6 8 0 0 B irim i: T K T ü rkiye E le ktrik D a ğıtım A.Ş. (1.Bölge) (TE1) a) M a lz e m e : Ş a rtn a m e s in e, s ta n d a

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret

SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SGK ya Taci ki stan Sağlı k Bakanlı ğı Heyeti nden Zi yaret SOSYAL GÜVENLİ K KURUMU BAŞKANI YADİ GAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİ K UYGULAMALARI YLA İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞMAKTAN VE KENDİ LERİ NE DESTEK

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek ank a a k n n lu la a a A a a a 3(2) RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek Özet Ru a a l k anla n l m n n a lma n a n m kab l m k.

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR Bu proje, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve raporu Sn. Dr. Özgür Dirim Özkan ve Sn. Oğuzhan

Detaylı

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M 2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M B a ş k a n - H a lk P a r ti s i G r u b u n u n İç Tü z ü k ü n 1 9 u nc u m a d de s i n e gö re v e r i l m iş b i r ö ne r is i

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı