heviyagel DAYATALlM TÜRKİYENİN SAVAŞ HAZlRLIGINA KARŞI İÇ SAVAŞI ,.,.. , _ Sömürgeci Irak yönetim inin emperyalist

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.arsivakurd.org heviyagel DAYATALlM TÜRKİYENİN SAVAŞ HAZlRLIGINA KARŞI İÇ SAVAŞI ,.,.. , _ Sömürgeci Irak yönetim inin emperyalist"

Transkript

1 heviyagel 1,.,.., _ Sal : ~ llt jnı ar :.U Çiri-19 \10 KARKEılliN HEMÜ WELATAN 0 GELtN BiNDEST YEKBIN! TÜRKİYENİN SAVAŞ HAZlRLIGINA KARŞI İÇ SAVAŞI Sömürgeci Irak yönetim inin emperyalist amaçlı Kuveyt i.~g ali \ 'C i l hakı a rdınd a n, ciıııılc emperyalistler insan hak l arı savunueusu, anti-i.~galci kesilerek "i.)galci Saddam'a ders vermek"(! ) am a cıyla Ort a doğ u 'y u ye niden işgal ett iler. Sadece ABD en g cl i~ kin silahlarla donanm ış 200 bin ;ı s kcriııi bölgeye yı g dı. ingi ltere, Fransa,.J aponya ve bölgede ki gerici Arap ik t idarl a rı bu sava.) ha z ırlıklarına fii len asker vererek ka tılırk e n, F.Aima nya vb. ülkeler, yasalan e lvc rnı ediği için, asker yollamazken sava)a ti.ım maddi i mkanl a rı yla destck veriyorlar. Hclsinki zirvesinde ABD, lrak'a ka r~ ı!:-.av<l) ı b<l)lat ma konusunda (1 o rbaço"' daıı gerekli garantiyi a l dı. Bu ge lişmele r Ortadoğu ' ua her an patlamaya hazır bir s a vaş o rtaını yaratırk e n, ABD'nin sad ık U.)ağ ı TC yöneticilerine de yeni bir gün d oğmuş oldu. So~yalis ı siste min çözülmesi, D oğ u Avrupa ülkelerinin teker teker kapitali s ı çark ı n içine dü.)mcsi ve sistemler a ra s ı!-.oğuk!ıa V<L) ortaınının ye rin i sil a lı sı:.- lanmaya bırakma :-. ıyla birlikte, emperyalist beylerinin m:nli nde gönlcn d uşe n ve NA TO ' nuıı i}k\si:. hale gelmesiyle prestij i s ıfır a inen Türkiye, uşa klıkta ne kadar ~ adık o lduğ u nu d ostları cmpcryalistlcrc göstermek ve o la s ı ge l işme le rd e n pay kapın :ı k için, sava) kış k ı rtıcılığ ını n lin ~; ıltırı n da yerini aldı. Kukla ın e cli s ı en, s a va-ı a katı l ma ve aske r yollama yetkisini hu küın c t c dcvrcttirdi. Ve bu yc tkikrin hepsini kendi!?a h~ıııda toplaya n Cl t< ıl, ABD ve Ortad oğ u tıırıın:ı ç ı kt ı. () :.-: ıl d ı ~ ard a yiti rikn prestij ini y~ nid ~ n ka :.- anına \'e Körfl't kriti ~o nun da. lr :ık ' ı n DAYATALlM resmi s ınırları içinde bile olsa, Kürt halkının kendi insani ve demokratik h a klarını kazanma o l a sılığına karşı durma sava~ımın ı verdi. TC'nin en büyük ko rkusu, 1 rak'ta, Saddam sonra!:-. ı bir iktidarda, Kürtlerin ne oranda temsil e dil ec e ğ i ve hangi haklara kavuş: ı c ı ğıdır. Bu ko nu, körrez kri ziyle birli kı t:, tiiııı burjuva b a s ı nında t:n fazla işlene n konulardan biri oldu. Kürt te h likesi iş l e n e rek şove n duygular şahlan dırıldı. Or t a doğu ' da siyasi haritanın d eğişeceğ inc vc bundan pay kapmak için!) inıtlideıı aktif bir t ~ı r af olmak gerek t iği n e inanan Özal vı.; ~ ur c ka s ı nın t t: ıncl po li t ik a~ ı. ABD t.: ınpt:rya l iz nıiıı i n y anınd a sav< L'ı çı ğırtka n l ığ ı yapmak oldu. Körfez krizi ve!>ilv<l) ç ığırtkanlıgı içeride de faşis t i ktida rı n işin e yarıyor. % ı (ı- 1 7' lik bir oy potansiyel i ilc iktidarı elinde tut an ANAP iktida rı, içeridt:, gt:nel grc\'t: varaca k L)Çi cy kınli l i g i ilc yüz yüzedir. Memurlar on yıldan beri ilk kez, grevli,.e toplu süz l c~ nı e li sentlibi h a kları ıç ın sokak lara d ö kiılınü~ t iı r. Enlla::.ynn zapt t.:dikmiyor, ~s i ;k: r H du ~ u v..: gec..: kond ubr iktidarı tehdit ~diyo r. Ki ı r d i ~ t : ı n ' tb ı lı nı h a s kı la ra r ağıııt: n gerila hareketi durıııu yor, K ün h a lkı yer yer toplu ayaklanmalara \a ra n kitle ey l e nı l i liğin e gi r i.~iyor. Butl ııı bu gel işmele r Ü t.al \'e )U r t: kası için 1ı l i ı nı ç: ın la rı ıı ı ç:ı br iken. Kiirfez krizi ar a~ ı p t : ı bulaıııadıkbrı bir çıkı) yolu 11ldu. TC hcnı..: n bir!l a \':L~ o rtamına gird i. Ye ni bra rn : ı ııı c kr en katı bic;iıııd c uyg u l anıııa y; ı ~ okuldu. (jrc\'lcr ~rtc len i~m. i)çi \t: emdçikrin tüm h : ık ; ır ; ııııa ~ o ll ;ıı ı iy itl ~ n i y i yı.: t ı bnı y or. :- ; ı \ <L') lı : ıli ba lı a n ı.:s iyk :.-am \'e 1. ulünı katme rl eşt iril iyo r. Bu z uli.ım, ; aten sava~ halini y a~aya n Ti.ırk iyc Ki.ırdi s t a n 'ınd a, yaşamı çe kilnı ı.:z hale getiriyor. Şimd iye kadar dağda gördü kleri çiftçi, çoban vb. 'suçsuz ın s ani<jrı sorgusuzea k urş una dizenler, şimdı açıkça köy meydanında köyün d e l i ~ ini, cami lerde kiiy imamlarılll (K<.~ yadelcr Uzkundos'ta köy imamı ihrahim Döner) kat letmeye ba~ ladıl a r. Kürdistan'da köy k o ru y u c uluğunu kabul etmeyenlerin cvlcri özd timlerce at C'_?e veriliyor, y ilkıl ı p yıkılı yor. Sivil halkın bölgt:yi terk \.:tmesi isteniyor, surgün po litika s ı yeniden c.:e;.aevlerine yom.: liyor. Sun o lar ; ık D i y; ırb a kır 'da n surgün cd i k:ıı!l a v~l) c~irk:rinin ı ek ki.)i lik hücrelcrlc d u natılnıl) E!> ki.~e h i r cezaevine naklcdikeeklcri tahmin ediliyor. Böylece yüzlerce.: can verip ama teslim olmayan, insan l)nurunu iş ken ceye t:ğem e n k ıl an :.-ıııd a n d i n..: n ~ç il e r i tck tek teslim ı ıl ııımak i:.tcniyur.l3unca zulme ka rş ı, bölgedeki tüm d c m oknı t ik g liçl e r i ıı scsi, sava!} ç ığ ı n kan lıgmı <L'jıp kimst:kre ula)mı yo r. Sava.) k ı r ~ k ı rtkılığı demokrasi savw~ım ı nı c n gdliyor, ırk c; ılığ ı k ö rükli ıym, lll/ duman içinde f<l)ist ~ li ıııurgcci T<. ''nin kat l i amlarını ve anıi - de nıok r ;ıt ik uygulum ;ılarını gi:.-liym. İşt e o;.al \ ~ ~ ur ı.: ka s ı bu nede nle.: sava.) c.; ıgırı ka nlıgı yapı yo r. Turkiyc'nin!>aV<L)a bt ıl nıa~ ınd a, Turkiye ve K. Kürdistan hal kla rı n ın ç ı k a rı yok.. sa\'<l'jtan çık a r bekleyen soıııü rge c.:i Türk burjuvazisijir. O, bu politikaylu kendi iktidarın ı ~ ağl ami :L) ıırma, içcrdc demokratik muhalefeti ~ u :o- ı mın;ı n.: bi r bii ı i.ın ula ra k K iirt h ;ıl k ı m ) lık c ım ı.:k i!> t c ın e kı c dir. TC h iı,; bi ı

2 2 <.löncm<.l c anti-işgalci o lııı aıııı~tır; olam az.. Daha dün K ıbm'ı i)gal ctkn, asırla rdır Kürdi s tan ' ı siiınürgc::.i olarak kullanan ve bu halkı yok etmek için "s ı n ırl a r ötesi" harekatbra giri)ip sa\ ;ış uçaklarıyla bombalayan TC, i ıı s;ın haklarından, demokrasiden bah~e <.l e ınez. Anti-i.}galci bir tavır takınııı;ı s ı inandırıcı olamaz.. Türkiye ve Kuzey Kürd istan halkın ı n, körfezdeki i ı da l a~ıııda cınpcryalistlerin çıkarları doğru lı u su nda sav<t'.ia soku lma s ı halind<.:, ha lklarıııı ı z ı bekleyen açlık ve katmerli nıliiındiir. Böylesi bir savaş t a binlerce genç ve dinamik i n sa nımı z heba edilecek, kimyasal silahlarla bölge ya)annıal. h ;ıle sokulacak, Kürdistan boydan boya sava) alanı n a dönüşecek ve kurt halkı lrak devleti de bölgede ki d i ğe r devletler gibi, birinci ve iki nci pa y l ; t)ını sava.~la rı sonunda, emperyalistleri n ç ı karları d oğ rultu su nda, bölge lı a lkl;ırı nın bölünüp parçalanma s ı ve kum üzerinde sınırlarının çizilmesiyle o lu ~ ıu. 1918'de birinci emperya list pa y l a"iıııı savaş ı galibi olarak bölgeye giren ingilizlcr, bölgede ki Osman l ı varlığına son verirken karşı la..)ııkları en se rı ceviz kürtlerdi. Bu dönemde ingiliz işgaline karşı Şch Mahnıuı 13 c u.e nı.:i yö netiminde direne n Kiirıl e r, İn g ilizlerin böl-yönct poliı i ka ları vı.: Lozan'da dönen cnt rikalar ::.o ı ıtıcu ye nildiler. G üney Kürui sıa n Irak dı: v l c ı s ınırları içine alındı. Irak o g und ı: n bu ya na, bir sömürgeci devle t olarak cmpc r ya l i s ık:rin d ı.:s ı cgind c Kürt halkını yok etme savaşı vcr nı c kı cuir. I rak, 1920'lcrucn 19-+G'ya kadar ingiliz mandas ı olarak kaluı. İ ngilizler çeki lirken kendile rine sa dık H :tı;imi m ona rşi s i lrak ' ı yönetiyordu. 195X'de Ha)imi monar isi Ci cncral Abdu lke rim Ka sı m'ın darbesiyle yıkıld ı. On yıl boyunca darbeler biribirini i1bli, 1968'de ırkçı BAAS, ile rici muhalde ıi ı e mi zlcye re k tck b <t)ına iktidar oldu. top t ;ın imha cdi lııı c tclı l i k csiy lc yiizyiı IC gdecck tır. Biilgcyc çi'ı rckl c n e n e m peryalistler yen i birtakını paktlar oht)tıır ara k bölgelieki t ı'ı m ilt:rici çı kı ~ları e ngeleyecek ve ulm,;ıl kurıulıış ha rcketlcrini kanla b oğ ac<ıklardır. Körfez bunalımında, Türk iyc'nin, empe ryalistlerin yanı nda sava.'ia katılma s ı na karş ı d ururken, Irak'ta BAAS i kt i uarı nın ve Saddam canisinin cnıperya list amaçlı sa ldırılarını, Arap h a lk ı na k<ırşı an ı i-jcmokraı i k u yg ulaınaları ve Kürdisıan'a ytindik yuk etme poliıi ka s ını bir an için gö1 ard ı edcıncyi1.. Bu sava~ıa Türkiye \'C Kürdistan halkları nın ye ri, anti emperya listl ik perdesi alıında, f rkç ı 8 /\ 1\S' ı n,.c S;ıdd;un canisinin yanı o l anı;ıt. Irkçı BAAS iktidarı yıkılınalı Türkiye vc Kıı tı.:y Kurd istan halkları nı n, eıııpcrya l istlcrin vı.:y;ı eınpcryal i s ı anı;ıçl ı BAAS i kı i da rının yanı nd a sava'la s o kulma s ına hayır diyel im! Tiırkiye'nin, herhangi bir l<ıraf k:hi ne, sa\;l~a katılma s ı halinue, Türk iy ı: vı.: Kut.ey kürd i sıan lı ilericilcrc, devrimcikrc diışen ıar i h i görev; Türkiye'de iç ::.av<t)ı b;t)laııııak, Kürdistan'da anti-siimürgeci sava.'i ı yük selıı..:rck l'a'}i~ ı ::.ömu rgeci devlet ça rkı nı plırçalarııak, Tlırkiyc ve Kürdistan h a l kl arın ın dcm o kraıik i kı iuarlarını in.)a ı.: ını ck o l malıdır.13u poliıika ya denk dü.)ı.: n "Türki yı.:nin savaşa k alıl ma s ın a hayır!" şiarıy la mucadclcnin her a l anınd;ı b i rlikıclikler oltı.)ltıra lı nı : "sav<ı.)<ı kar~ı iç sav;t {' ~ia rı yla ıııiıc; ı delcyi yüksclı clim. emperyalizm ortadoğu'dan kovulnıalıdır!.. Kürt h a lkına yönelik imha pol it i b ~ ı hu süreçte de devam e ııi. BAAS iktidarı, ıarilıı cn günuıııiı1c kadar, kendi içinde k onıp l ocu bir anl a~ı besleyerek, parıi içinde,.c dı~ında mulıal efc ı e kar) ı bu yö nt e ııılı.: yakl ac;ıı. BAAS ' ın bu ön ll iği 19SO'dc yönetimi eline alan Saddam'la birl ikte daha bir belirginlik bt a nuı. Dara di'l) ı üğündc Kı'ırıl eri ve ile rici muhalefeti yanına almak için binbir türlü hileye ba)vuran BAAS i kı idarı, yerini sağla ma bağ l adık l an "ıı ıır ; ı e n büyük darbeyi yine Kurt lı ; ılkına \ 'C A rap nıuhalckıin c vu rdu. Ku rı h alkının ı üm ulusal dc nı o kra ıik lıakbrını gaspc ıııı e si, sü rgün po liıika s ı yla Kürd isı;ı n ' ı boşa lıma s ı yc ım cdiği g ilıi, 19S~'dc, MB kararı) la yasa klan;ın kiıııy;ıs;ıl s ilalıları l< ü rı halkına br~ı kull; ı n; ır ; ık.:'i.ooo'i < t)k ın in s anı hlığd ıı \C onbinlercesini ~; ıbı hırakıı. Bıııün bu btli;ını l ar vı.: an ı i-dcıııuk ı ; ıl ik U) gul ıııı :ı Lır ~ a)a ııırke ı ı di 'ınya kür,. ı..: sağ,ı ruı. Dun hiroşim a ve ;ıgalaki 'de atom bo n ıb;ıl; ırı yla ki tlesel btliaııılar yaralan Enıpc ry ali s ıl c rl e, Halcpc;c'nin nıi ın:ırı BA AS' ın ı.:mp ı.: ryalisı amaç lı sa l d ırıları ara s ı m l ;t ayrım yapınaya çal t~nıak bo~ıınadır. Ku vcyt'i i ~gal i de l r;ık'ı n ye ni bir ıııalıar c ıi degil, eskiden beri var olan i.) g;ılci \ 'C e nıperya li s ı ; ını açlı ::.a ldı rı ların bir de\'anııd ı r. ~ \ılllık ir;ın-lr a k -;;ıv:ı ~ı nda 1\ l ilyonbrc ı i n c.;;ının k aıliııc schı:p ol:ı n ~:ıldırgan 13AAS iktid:ırının ;ını i-l ıııpı.:ry;ıli'\l liği vı..: is bm adına "kuh;ıl lllpı;ıkl:ıı " ı i~g.;ılden kuııaı nı :ı di yı: bir derdi y\ık tıır : olamaz. Ke ndi ıılkt:~i n dc Ar;qı nııılı:ılı:fctinc soluk : ıl - dırtınayan vı.: ö rgiı ı lü hiç bir ıııuh;ıldeı i ya)<llnıayan BAAS f<t) imıinin Ar;ı p h alkları nın b irliğ i nden balıseımcsi i n and ı rıcı degildir, olamaz. 13ıınlar ikiyüzlü ve sahte pol i t ik ala rı nın bir yüııüd iir; Dar:.ı düştüğünd e yan ı na almak is ı ı.:digi güçlere kar ı bir ı u zaktır. Satl Llam hu po l itikasında bugün dc bdirli bir ıııı..:sak kaıetnıiş görünıiyor. Anticnıpı.:ryali!->l prop:.ığanda, Arap milliycıçi l iği ve ' kıı tsa lıoprakları kurtarma" şiarıy l a Arap halkının bell i bir kesimi ni, gcçici uc olsa, yanına alnıt) görünüyor. Ancak, SatiLianı bu kez cami duvarına i.-ıcıniştir. ~yıllık iran-irak ::.ava) ı ııda o ldııkc;;ı Ulnıaııh t) an, gcl i.)ki n ::. i l;ı lılar :ı ~a hip bir nrdııya ::.ahip nlıııak bile, BAAS ikıidarını yıkımuan kurıar aın ı yacakı ır. Emperyalistlerin, I rak'ın Kuvcyt'i il hakını bahane ederek, kendi çık; ı r l a rı dogrulıu s ıınd a bölgeye y ığınak ya pmal:.ırı, bölgede ye ni bir savıış ocağı yaratarak uzun vadeli ç ı karla rı nı ga r anı i yı..: almak isıe mel e r i ilc, K Lin d ı.:, aııı cdı.: n K ürı ulu~al ku rıuill) mu halk ı nın, Arap ıııııhal efc ıini n vc Irak'taki diğer azınlıkla rın Saddam dikt attırl iiğ un ü yık m a i ~tı.:nı i, bir an için çakı~ır gibi görünse bile, bu durum Irak Kurdi s ı anındaki ulusal uemokratik ımkadelcyc \ '1.! ilerici Arap muhalefet inin l3 AAS ka rşıtı ınücadclcs i n c engel o l ııüıııalıdır. K u, eyı i.)gali öncesi va r olan ve yarım asırdı r ara lık sıl

3 catlı.:lt:!-> ıjh.: n : )ıllardır dc, a ııı c d L: ıı Irak Arap ıııuh ;ıkfl:ti ııiıı -.: ı\ a~ı ıııın <ı golgc dtl)urnı t: nh: l idir. Unuıulııı;ııııa ~ ı gc rt:kir ki, ırkçı BAAS yonl:t i ıııi kendi c mpcrya li ~ ı amaçları tloğ ruh u s unda giri.~tiği s aldırılarla binaı cııı pcrya li; min c knı cğ in c yağ!->ü rmi L) \'C İr a n ~a ldırıs ında, Kürı halkına yondik yok l:tmc politika sında cmpl:ryalistlcrdcn destck alarak, on l arı n bölgcddi piyonu durumuna gelmiştir. l rak ' t ~ıki ulusal kurıulu) s a vaşının n: Arap ıııuhal e fcıinin, BAAS ırj..çılığıııa br) ı yü ruttüklcri ~a\'<l)ıının h~. tkfi "1 r ;ık ' a dcmokra~i Ku rdi'\lana nıu n oııı i " < ı l.ırak ht:lirlennıişıir.(ki, hu b.:lirkııı c bi;çc cb.ik ve yanlı'ılır) B.:lirkıı~. n bu hctldc yöne lmek b ik anı i- c ıııpcryali :-. ı nl ıııayı;orunlu kılıııakıadır. Bu n~. tknk, lra l.'ta, 13AA~ ikıid: ı rııı.ı kar~ı. Kurt, Arap, Asuri h.ıij..l:ırı \1.' diğ~. r a'lı nlıklar ölümcül darbeyi, urııı:ı~:ı çalışırken; Bu s a va~ ııııı, a) ııı olı.;üdc. c m pcryalist güçlerin hıilgc~ i ıcrkl:tııı c~i k o ııu s untla da s urtllırıııclidir. Giıncy Kurdi'\lan ulu,:tl ku rıulu:-ı güç leri, Irak Arap muhak fc ıi ilc ge ni) t abaııl ı Irak ıııuh a l cfcı cephesini ol u!ı turmak için uğr:t) \'L:rdiğ i hu gunlcrdc, yı.: nidcn s ilahlı s :ıv;t) ı b : t') laıııı : ı kuıı U!'>unda beldeme siirc.:cinc g.ir ııı i~ hulunmak ı ad ır. Eıııp c ryal i -.t giı çk r de hu süreele kcndilcr in ı.: uygun hir ıııu h. ıkfcıi ol ll'; turnıak için fa: ıl iyc ı yiı r uııııckı cd irlc.:r. H ı;bgeli.'ıt:n ~iı rcçı c. -.nnı nu n ç,ı;uııı i ı "bt:klc giir" pı ı litika s ı ~ l. ı cııı pcry.ı listlcrin tl:kcline \ c ' ijd. ı nı na bırak ılm amalıdır. Örgütlü, ~. b:ığ ıım ı L bir pol itika ilc BAAS ırk ç ılığın;ı,.c c ıııperyalizmc karş ı y iırutülc cd:, ı l : ın ımı ratlclc. Kürı halkının,.c biilgc h;ılkl:ırının c;ı karına nl:ıc:ık,.c h,ılgcdc i!'>tikr:ırın sağ lanm ası konusunda ik ri mı.: vz ilcrin ka1<ınınıını!'>ağlay:ıcakt:r. Dı 6e llona I'J'IO'dc lı h,ııar~ \\'c,ıcr'ı'.ı S"'cde. naıncyckc hı hoınhc ku ı ~uıiı.ı p..hıa bııır Q.ı~i re h :ııihü ~ıııdiıı. hı cı..:,ıc ı kı ().111 l wı 'c ~ir i ıı. tıuıııhc dc,ıc I Jcı ():llı<.k ıcqı:.ı ü ~c h i ı ~cı. Efcı ()at.i. KcÇJ l'c~ vayc 1-.:urJ.,cn ~0 k o ınara Kurd a ;\l ch.ıh<ıj.:. ()ati \ 1 u hcınıııcd Bu netlcnlc, Kiırtli s ı : ıni rcphcnin içinde yer aldığı gc.:ni'i ıabanlı Irak ıııuhakfctiniıııavrı: BAr\S iktidarını yıkmak \ C..:ıııp c ryali ;r ıni bölgcd..:n kü\ mak için sava) ı nıı ylıkseltmek ol malıdır. Eııı peryalist ler biitgc h al klarıııııı koruyucusu o laııı aı!.. Arap halkını kentli çıkar l arı tlogrultusunda hiilcn ve yaratııg ı hl:r ~unııi dcvktin ba)ına bir ~c h ya tla emir atay an; bu böl-yünet politikasıyla arap halkını ilikkrinc katl : ır sömüren l'mt h.:ry :ıli i'i ın ar;ıp lı : ılkı nı n ba) dii.) ın : ııııd ı r ; :ı ı : ı p lı : ıl l..ı nı n koruyucusu nl:ı ııı. ı;. D :ı h :ı dün Libya ~ ı lıuııı lıa b ; aıı, Suı iy~')i t ı.: hdit cdc n, İ ~ rai l ~ i yo ni z nıini arap h :ı lkın ; ı b ı ~ ı kuç b :t~ ı ol:ı ı ak kull:ııı : ııı ~ııı p.:ı ~.ıli 11ıı, : ı rap halkının do:-. ıu,ıl:ıma;. 1 1 iro-ıima \l.: 1\:ıg:ıl: ı k i ' dc al n m hoıııb:ılaııyla kitlesel k:ııliaııı l a r yaralan, Viı.:ıııanı'tl:ı i.~g: ıl cil i ğ. i ıı en uç m ııı.:ğiııi \ eren, P :ı ıı : ıııı:ı ~ ı i)g: ıl ı.: d c n, Lib..:rya')a :ıskc r c;ık:ır:ııı bu l:lllpl:ryali -. ık r in s:ın h :ı klarıııııı ' " unu cusu ıı l;ı ın:ı l. Bunlar :ı rtık Ortad oğ u h : ı lk l : ı rın ın hclkğ iııd c y..:r..:den olgu l: ırdır. Yıll a rdır c.:mpc.:ry:ıli;.ıııin lıas kı!'>l nı hctkniııdc.: duy:ınlı ü l g..: h:ılkl;ırı bu " kııru~ unıl.ırı" i~ i ı : ııııııı:ıkı adı r. Zat..:n emp~. r~. ılilllıiıı lıiilgcye g lı~ yığııı a s ıııııı alı ı nd.ı ~ : ıı : ııı ı c.:ıııd ıınkıı, bölgede t.:ıııp~ry: ıl i;mc \.; ~. ııı ı K ı~.ılisık ıin İ ) lı irl ikçi-. i g~ ri ci i J..ıida ı l. ı ı : ı k:ır)ı dipten g.ckn ı cpki kri :-.ind i ı ıııdıir. 13u gu ııc k.ıd.ır ırk<;ı B,\.-\~ ikıid.ıı ıııı dc:-ll'kkyl' n,.c k:ı ıl i: ı ıııl.ı rı ıı. ı go; ) u ıı ı:ır.ık ıınu ciır ı c ı knd iı ~ıı <.:unık c ıııpcry : ıli:-.ılt:r, Ku'c~ı i1galini lı: ıh : ın~_ ctkrd Orıad, ığu') ll )~ ıı idcn i ::g.ıl ~ııik r. s, ı n yıll : ı rd :ı sıı-.~ ; ı l i :-. ı -. i -, ı c.: ıııiıı çi\ll'ılnı..::-. i 1c L),ığu A1nıp:ıulkckriııi ıı bpiı : ıli l ııı c d ogn ı ~ııl : ıl ı ıı :ı:-. ı y b birl ikte AHupa c ıııp~. ry : ıli 'l ın i ~cııi açılan pa 1:ır:ı el :ı ı : ır:ık p :ıl: ı ;l:ı ııırk c ıı, ABD cııı- pcr)ali11ııi. ; ı y ııı ıilçlılcıtk. geli)ııı~krdcıı yar:ırbıı;ı ıııaııı : ı kla q; ckıııhııııik lll.ırak gcrilt.:ıııc!'ıtı r c<:iııc girılll) buluıını.ıkıatlır. EFET QAZi NE YA EWELfN Ü NE YA OAWiYf.: YE h u. 1 ıcı l).ıtı ~hıjc ınc }C ne cwılııı ııc ).t J:mi\C v~: J..u hı,h:,ı(n ~~'hhl\ali,t:.ın hoı l ıılc ~u>ı 11ı ı l c t cıı ~.. ı,ııı~. ıt ı,ı ıı,., uc m llc>ı h ı ıncıııd<ıı «h.ı ~11111\: (ı llı~ııı l ı lh ı l\1\ll!\(.ııijıııd tı..' h)~ın. ı :ıt~r'''\.' h\'"ıı ı Cı d/d\li~d ~uı\lı\t. ın C. ıı~u: n hiı j ı dc,ıcıı \l;ııı ı c ı ııı. ı c ~,ir ıı.ı~ııl 1 c \ ~ ll«cl. lı u. Ü ha ııim u hcvallıc ıı dc Scnı~c l'an ı y ~ ~cr- l ıcı tı. ıııiııı de hcı "clıı ı "'"~.;clı ıhııı (ı lı ı i x" c a K u n.jis ıaııc Emir Oali hu. lı cınlıcr Jıp ııııı d..:r~c\111 lı :ıl.ı ıdu~iııc:: lı crj~ Wc. ııyaıı~ '""c ji ho ritg.ıııya 1-.:urJi>ı:ııı~ J.ı ıı ~ıı.: ıııı Diın ya tlaki d l:gi.şiın!>uıı.:ci ilc bi rliklt: soğ uk sav<l)i Il sona ı:rnıl:si, ABD'nin A\'rupa ' d : ırı 50 bin askerini geri c;ck mck zorunda kalma s ı, A TO'ııuıı i.şkvinin t a rtı!) ılıııa s ı vb. gcl i~ ınd cr. ABD nin prestijini tlü.-ı ürürkı.:n, pcntc.ıgıırıun da ç ı karların ı Lt:hdi t c tın ck t cdi r. Yeni y<.:ni ~ a va'i o<.:akları <ıç mak istl:ycn p ı.: n ı ago ıı ve ABD için. Irak ' ın Kll\ ~y ı 'ı İ!ıg. ıli t.ııı kurı;ır;ııı simidi ııldu. r\ BD. 200 bin < ı!->kt: riııi bolgcyc y ı g.ıraı.. biılge deki petrol bynakların ı k o ııır ol ü nc alırken, "D~.: ın oj..r a!'> i lıa\ari :-.i" kc!->ikrck yitiri lt.:n prc.: ~ ıiji n i k:mıııın;ı ya \C i.-ıbiıı i ıı bitıncdiği ııi bııııl.ıııı.ı~. ı <;; ıl ı) l ı. C ; t.:i i :-ııııı:lcr, Ktı\'C) ı ı~galinırı, I r;ı k ık ABD ;ıra ~ıııda dan ı!) ıklı dıığtt)'lc l!t.: r çc.:k l c~ı i ğ iııi giı, ı er ıııt:kı ı.:d ir. A I3D ' niıı. Ir ak ' ı n KU\t:)t 'i ıclıd i ı c ını c'> ı k.ır') ı ~ı ıı d : ı!-tt:~!-> İI. J.. : ılııı:ı :-. ı \ 'l' L'ı._l!< ıl h. ı; ırlıkl.ııı s ur ı.::-. iıı cc l r;ık ' ı ; ı ; ıııcııiri ci 1:1\ırl:ır ; ı girmt:!'>i bu i lııiııı ali güçkııdirıııl:k t ctlir. 13iilgc zı.:ııgi ııliklcriıı i ıa l :ı ıı cdc ıı c ııı p ı.: ryali;riııı ve lı i ilgc gerici ikıid a rlırı. Arap, Kiırı \ 'C diğcı bi ı l gc lı;ılkl:ırıııııı dn:-.ıu ol.ıın.ı;. Sur un : ı kuki u ı.;ıı;um bulunın;ıdıkç ; ı, yeni yeni s. ı\,l) <lt:. ıkl.ı n nın aç ılın.ı!'>ı ihtim ali o rı;ıc..lan k :ıld ırıl.ııııa t. 13u ıı cdcıık. -. uruıı.ı, cın ( ll.:ıcyalı-.ı lerı n d e!->lcğiııtlc.: \ ll /U lll aramak " kırk k.ııııl :ı kırj.. '><ılır".ır.ı!'>ıııda ı crc ilııc bııluııııı.ıkıan uıc hir)c~ d'-~il dir. (,'ı.ıllıııı: hulgc lı : ılkl.ırıııın cnıpl ry.ılisılcrin biil-yönl:l puliıika :-, ını bo).ı ~ ıbra r ak, ı..~. ıı di kaderini kendi d in ~ alnı; ı ~ ı. BAAS dikıatmluğuııe vı.: lhil gı.: gerici ik ı idar i arı n a k:ır1ı :o.< ı, ; L')I Illl ~iıks clıııı c:-, id i r. llıılgcdc k;ılıcılı ;ı rı )ı ıı!'>ağl:ııııııa :-. ı, l ıo l g<.: lı alkl:ırıııın :-.d< ılctı L:ıı kurtulma s ı ve brd c.:~çc y; ın ya na y:l1a ııı;ı!'> ı nııı tck ~ ık ar yolu butlur. Dı~~ c l luııc de ı:ıcı ()ati lı ~"<.:J lı ıı. ıı arcl \Vc~ıcro,.; lı. ıı wc~ı rı iıı. Jı 2000 c Lcdcııriıı ~c. jı h:q.ırcıı çuda haıııı u lı«cqcrl)>c Jı ınc r:ısiın,ı rcn:11c \\ c lle lıqj;ır h(ııı (ı ~ııı u ııcl ı c ı.ı '"~ ıı J ı pıııı ırc llaıı \\d}: ıl. ı rııı ~u h ı ~u~ııııc Ku rji n:ı: ~ qcj ~ıııdiıı. ~ hill C::ıı mc ııcıııı rııı 3

4 4 BASINA AÇIKLAMA Temel insan hak ve Ül'gi"ırliiklcrine, insan kişiliğinin onur ve değer in e Ulus l arın hak eş i tl iğine, Ulu s larara!> ı H ll kukun te mel ilkele rine, halklar arasında evrensel barış ve giivenlige yüksek d eğe r biçen ve Inı yolda bir s ava.şım yürüten İNSAN HAKLA RI DERNEÖİ ' nin D İ YARBAKl R, S İİRT, ŞANLIURFA, VAN, TUN CEL İ ve AOlY AMAN ~u be yii neıi ci le ri 15 eylül 1990 günü Di y arbakır'da toplanarak bölgedeki son gelişmeler i degerlcndirmi.) ve a)ağıd:ıki ortak giirii)lcrin basın a r ac ılığ ı yla kaınuoyun ~ ı duyuru l ma s ında u z l a!}mı!ıtır. 1-A BD Emperyalizmi. Ortadoğuda ki ç ı karları ge r eğ i, uluslarara sı diğ c r emperya list güçleri de yl: tl<:ğine alıp, Kürt Hir oş im as ı Halcpçe'dc 5000 Kürdü, emperyalist s il;ıh tek<.: ll <.:rinin üretıiği kim yasal silahlarla kalkden faşist diktatör S<1ddam yi'ı n e t imi n dd:i lrak' ın, Ku vey ı ' i işga li ve ilhakını bahane ederek Türk, Kürt, Ar ; ıp, Fars ve tüm Ort;ıdog u halkbrına bi"ıyi"ık fd c ketler get irecek bi r s a\' ~ L'ıl, Türkiyt:'yi de içine alarak b<l)l:ı t m~ ı k istiyor. Türkiye, pentagon p~ıtcnlli!>:t\' <L)!>Cnaryo l arın ın piyonu ve A 13 D'nin Ortadoğu'dak i jandarma~ ola mal'. Türkiye'nin emperyalistlerin buyrukl arı doğrultus und a, lrak'a karşı bir sava)a girmesi, birçok irl)an ı n ii lüınünün ve sakat kalınas ın ın dı)ı nda, daha da yıkım a gidecek ekonomisinin f; ıtu rasının işçi vc t:mekçilcre (;ıka rılııı ası na, kı s ıtlı da olsu, hala qırol:ın demokratik hakların a s kıya a lı nmas ına ve özellikle Bölgemizde, halkımı z üzerindeki baskı ve soykırım politikalarının derinleı_ımesine neden ola<.:ak tır. Bir savaş durumunda bölgemiz, ba'jla kimyasal silahlar o l nı; ı k ü/'ert: tüm kitlesel k ı rım si l a hlarının dem: m:eeğ i bir manevra a lanına diınü) tııriil eeek, bu yoll a ulusal ve toplumsal muhalefetin ez ilın esi sağ l anacaktır. Bu nedenle, Türkiye'yi lrak'a karşı hak s ı z bir sm :ışın içine çekme çabaları kcır~ ı s ınd:ı, tüm demokrasi ve barışgiiçlcrini c ıkinliklerini art ır a ra k "SAV A.5A HA YI R" demeye çağı rıy o ru z. Bu sava} bizim ~ııvaşım ı z, bu savaş ha klı bir :.ava.) olımaz. 2- Ulusal Haklar, insan h ~ ı kbrı nın vazgeçilmez t enıc i bir öğes idir. Uzun yı llard ır, h a lkınımn ulusal varlığını, dili, kültürü ve tarihi d cğt: rlerini rededen inkar, talan ve a s iıııila ~yu n politika ları, son çık arılan SS Kararnamele riyle birlikle bölgeyi tecrit pol i ı i ka ~ ına yönelıni)tir. 13u ro l ilikanın anıa<.: ı, e~it lik, özgürlük ve adalet t t:ınc..:lindc yükselen Ulusal ve Top lunı s; ıl M uh alefet i LÜıııi 'ı ylc t:'l ıııc kti r. B i'ı l g~: d ~: dot.u gide rek artan insan h akla rı ilılalk ri, i.-ııe bu bas kı ve yı l dırma politikalarının eseridir. Son giınlerdt:, S<ı\':t) k ril'i ortamını fırsat bilerck ~ırn:ık, Erulı \ 'C Pcr\'ari'de oldugu gi lıi, kiiy k oruc uluğunu kabul t: lıııeyeıı kilylülerin evinini ate ~c ve ren, Biilgcdcki kiiyleri zorla bo )~ılıan vc orııı~ınbrınım yakan mil i tari s ı giiçle rin, Nus;ıybin ilçesi Kurukiiy'ü be) gün :ıbluka altına alarak <,:oc uk, kadın, ya~ l ı, gen~ ay rıın ı yapmadan ti'ı ııı küylülc ri i ) k~:nccd c n geçirikn, ai l e l c riııiıı ı!>r~ ırlı istcıııleriııe rağ nı c n, ölen gerillal;ırın t-enat.ekrini d:ılıi \ 'C rım:yc n ç:ıgdı1 ı l'i lıniy c ı iıı, daha d ün Siirı - C,'t:\Tinı l i \ 'C 1 Lı kb ri - i kiyakcı köylerimk ın ~ ı suın in,a nl:ırııı kanları Üterinde <;irkin '~:n ~ ı r~lll:ırı n dül'cnh.:~ icik ri llakbri il i Yuk~ckma ilçe sinde v ah~ i )iin ı cıııkrk kaıleııiklcr i k uy li'ıl c ri k ~ ııııu u) un ; ı " ıt.:nıri~ı" diye ilan c dt.:nkr i ıı, Diyarbakır (,' ~:\ ik Ku v \'t.:l Merkezimk o lduğ u gibi iş k ~: nceyi!>isil'illli olarak s ı'ırdür c nk:rin ve giiz:ı l tınd~ı k ~ ıybolan ki)ilcrin so nımlularınııı, Türkiye'nin de a l t ınd a im z ası oldugu insan H akl:ırı E\-rı.;n sc l Beyann~ıııı cs i, A\ rupa iıı s an H ak l ~ ırı Siil'.leş nıc ~ i. i)kencc vc Onur K ı rıcı D:ıvranı~ l ara k:ır~ı Siitle)nıe gibi; insanın in ~~ ı nll} lll:t!> ı ~i ır~:cind e ve insan onurunun y ü celc-,ıirilın csi nde öne mli adımlar ubrak tkğe rl cn d iri l ccck in!>~ ı nlık ı arilıiııiıı bu ıinı.;ın li lıc..:lgcl c rini per v a!> ıt.c:ı çiğncyt n leri n, in!>:ın lığa br) ı Ml\' i.) kdiklt:ı ini, h ~ ılkınıız ve tirm dünya hakları br~ı sı nda ins~ ı n l ık ka r Ş I!>J n da sıı\' lıı olduk l arını ilan cdiyoruz. 3-13ugiiıı lıülgeıııitdc, iıt clliklc de Van vı.; Siirt illerinin \'~ tr (l ~brın d a k ıl çad ırlarda b ~ı rı n ı r toprakla rından zorb atılan, cvkri y akıl ı p cvsiz bırakıl~ın, tüııı gcçiııı kaynakları \'l: t:ğit iın olanakla rından yoksun nbrak, ya kla); ın kış ~; ırtlarında barınak n: g ı da ~ ~ ı runları acil çözüm bekleyen, kendi lılkcl cri n de mült eci konumuna düşe n in sa nlarımı z için özellik le.; ~ ağlık koşullarından uzak ~a rı larda bulunan 0-2 yaş gr ubundaki yüzlerce çocuğumu z i<,:in h:t)la kı zılay ve kızıllıa~ kııı urnlan olmak üzere ı üııı ya rdım kurulw,larını acil yardıma çağırıyorul'. 4-Bu tiir kt:yli ve in san lık d~ı uygulamal arı n, politik o rtamı lahmin edilemeyecek derecede gerginl~t ireceğin i, bölgede huzura, ban)a \C kardcşl i ğl: a ~ la hizmet cınıt:yeceğini, ba}ta bu politik ala rın \ ı; uyg u l a maların so rumluları olmak üzere art ık herkt:s bilmelidir. Hiçbir neden bu tür u ygu l ama ları haklı gösterc mez. Bölgedeki s i l ah lı hareketler gerekçe gös ı erilc r c k ö'lgurlüge, demokrasiye, eş itliğe vt: adalc ı c s u sa mı~ halkım ızın, potansiyel suçlu muamelesiyle karş ı karş ı ya b ır akılmas ı, köylerinden, t oprak l arından göçe wrlanınaları, cvleriııin ya kılma s ı, e n ağır hareket ve i.)kencelerc maruz lll tulma s ı nın soruna çözi'ırıı ge tireceğini ~a n~ınl<ır, b:ın'ı ve kard qliği dinamiıle diklerini a rtık bilın e li, ~u runa askeri çözüm ara ın :ı ve yıldırma po litikalarını lwla t cr k c ım e lid irler. Ulusal \ 'C u l ıı ~ larara!> ı ıi.ını demokratik kurulu)lar vc anayasal organlar ıoplunıumu z da una rıl anıa; yaralar açacak bu lıukukdt)ı ve a y n ıncı uygu lamaları acilen durdurmak için han.: kett: gec;meli, bölge halkı ya lnı z bırakılnı<.ımalı, Turan Dur::.un 'un ka t kdilmesi o layında o lduğu gibi dü)iinceye kurş un s ı kan l a rın k ar ı s ına kar<ırlılıkla ç ı kılmalı, " savaşa hayır" bclgilcri çerçevesinde ba!>ı n organları, p:ırlamentcrlı.;r, ayd ı n l ar ve kamuoyu du ya rlılığını gösıe r me l id ir. 17 Eylül 1')90 Hatip Did~ (il-10 Oiyarl>akw şb. Hş k.) AV.Zübcyir Aydar (itıo Siirt ~b.hşk.) Yavuz Rinl>a,Y (it ID Van şl>.bş k. ) Salih Özliirk ( iıio!j.urhı şb. R~k. ) Av. l\1urut Bilgi~ (IHO Adıya man şb.bşk.) Atilla Kızılaslan (iiio Tunceli ş b.yk. üy~ s i )

5 5 Sömürgcci TC yer üstü ve yer a ltı zenginl ik kay n ak l a rımı z ı talan ediyordu c tın ckk ı<a lmıyo r. Halkıını zı bir büt ün olarak yoketme ça b as ı içinde olan sömürgeci güçler Kürdistan'da sadece iusana d eğil, doğaya da d üşman lık ederek Kürdistan toprakl ar üzerinde ca nlı ne varsa yok etmeye ça lt) ı yo r. Bu nedenle, evleri yıkıyor, ormanlar ya kı yo r, m ağa r a l a rı zehirli gaziarta girilmez hale getiriyor. Siirt insan H a kları B aş k a nı Av.Zubeyir A ydar ' ın ya ptığı ar aştırm a ibret verici olaylar 5ün ış ı ğ ına çıka rıyo r. Av.Zübeyir Ayd a r ' ın çağ rı s ın a kulak vermek ve kit leleri duyar! r(ı)mak a ç ı s ından rapor nitcliğind c ki ara.) tırnı as ını yayınlamayı uygun gördük. İNSAN HAKLARI ve DOGANIN KATLEDiLMESi İLE 1984 yılında b aş l aya n ve ge niş l eyere k devam eden gerilla hareketine ka r şı devletin yaptığı nıü cadd c gitkn.:k kabuk d eğiştiri yo r, hedef dcğ iş tiri yo r. İlk zamanlarda hedef gerilla ve onlara yardım ettiği şüph es i a ltınd a olan halkın bir kesimiydi. Oysa şimd i duru m ay nı değild i r. Hedef old ukça ge ni.'jlct i lm iş ve 1989 yılı i l k ba h arı n dan bu yana yöre h a l kını n çoğu n l uğuna (Korucu, muhbir ve ajan o lma y ı kabul etmeyenler) ve d oğaya (özellikle ornı a nl a r a) sa ldı rı l a r yoğunl <t) nı ı)t ır. Bu politika ge r eğ i olarak IOO'dcn fazla masum insan ya direk kurş u na diz iim iş veya faili meçhul cinayet şeklinde ortadan k a ldırılınt) tır. Yi ll(; aynı politika ürünü olarak onbinlerce hekt ar orman yak ılmış, doğa ta hrip edilm iş, daha önce boşala n ve boşa tı lan yerl eş im birimlerine yüzlerce yen i si e kl e nmiş, onlarca köy ve nı c7ra, yüzlerce ev ve ahır içindeki t!}yalarla birlikte sahiplerinin gözleri ônüm.le a t eşe verilm işt ir. Bu şeki ld e ek olarak onbinlerce meyva ağac ı (özellikle fı s tık ), binlerce bağ ve ba hçe yakı larak tahrip edilm i.5tir. Bu politika bölgenin boşa ıı lma s ın:ı, Irak'ta o l d uğ u gibi bir tampon bölge o l uşturulma s ın a, yörede ki tü m ye rleş im birimlerinin b oş:ıl tıla r :ı k ortadan k a ldırılm a s ın a faş i s t Genaral Alt ay To k at' ın deyimi ilc bölgcdt: o ı dahi l hi <,: bi r ca nlı ve bitki b ır ak m a m aya ylim:li k-.... ILGILI BAZI TESBITLER tir. Bu p o litik a nın be nze rini Irak' ta fa ~ i s t Saddam u yg ulam a ktadır. Orada ye rinden edilen halka, h iç olma'l..sa barın aca k bir yer gös ı c rilmck ıc ve aç lıktan öl ın e ııı c lc ri içi n gıd :ı ya rd ımı yapıl ın a klüd ır. F itk: ıt siı'll'ı edi len polit i ka n ı n bu radaki uyg u la yın l arı dedelerin in Koçgiri, l'. ılo, Ağ rı. Zilaıı, sason \.,; D t: r~ iııı 'de yapııkiarı gi bi y alııı L y ı k m : ı. yakma \ 'C o ld i ırııı.:y k: ın c)gu l dü r lcr; i ıı!>a n l a r yararına iş yapmaya vakitleri yoktur. Bu polit ika bir soy kı rım po liıi b :-. ıd ı r,ıoplu k : ıı li aıııları n : ıy ak scsh.:ri d ıı yıılıııak ı ad ı r. Dt:vlctin yakma, y ı knı : ı, öldürme ve h<.:r ~cy i yok e tme po l i t ib s ı öze llikle son ki'ı rfc z kri:; indt: n sonra yoğ uni : L) n ıı) lır. Bi li n d iğ i gibi kri zden bu yana duıı y:ı k:ıınıı o yıı ıı ıııı gi'ı ; kri körl'eze ~ c v r ilıııi ) t i r. Ay rı c; ı B :ıt ı iı lk clc r i körfez po l i ı ik:ı~ ı neden iyle T iirkiyt.:'yi int' il ııı t.: ııı cyc i\:t.en gii~ ı c rıııc:k tt.:d ir l e r. i ~ t c.; ke ndi lehin e..: o l :ı n bu şarı brd a n d ola yı b ö lgc ıııi ztk, devlet giucrek perva s ı i' l :t'j ııı: ı kt : ı, yı kııı : ı, y:ı kına, öldü rme ve kı s: ı c a yıık c ı m e diye isimlendirilen p oliti k a s ını i ı i r :r1s ı 'l, sessiz ve.; acım ; m-ı~ o l : ı rak y iirü t ıııek t c dir. Bu uygul : ım:ı l : ı r :ı lıınd : ı b ii lge ın itde insan h :ık l : ı rı ı ıı ıı \ ' ; ı rlıgınd :ı n ha h s t.: t ım: k ml'ıınkü n tk:ğil d ir. i n :-. :ın l<ı rın y:t):ıma lı:ık l :ı rı d a lı i ltuııılı : ı kl ;ı rı g.: ı ~ p cd i lım: k tcdir. Kı -;:ıc:ı tk:\'l c ı h u r. ı d:ı ins a n lı k su <;u i-,k: ıııdı..:d i r. So n S ~ k. ıı.ırn : ı ııı e k r i ilc lı : ı :-. ı n da s u sturulnıu~ oldugundan i.ş l e n e n suç ve.; cinaye tierin gizli k a lm a s ını sağ la m ak t a dır. Zaten!>ansürün a nıacı da iş lenen s u çların açığa çıkm as ın ı önlemekti r. Bu politika sonucu ya lnı z yak ma ile ilgi li tesbit cdebildiklcrim ii'. şöyled i r : a) 1 ~ i-19 ya i' a y l arı boyu nc<ı Eruh, Ciae, Silopi, ~ ı rnak, Pt:rvari, B c yt uşc..: b:ıp, çatak, Uludere, Çukurca ve Şemdin li ilçelerinin kı r s a l kes i nıl e r i nd e binlerce h e kta r lık orman yak ıl d ı. Bu konu geçen sene ç~i tli ba s ı n organları n d a L) l c ıı d i yı lı yaz ay l a rın da yakı l a n ornıanlarla ilgi li ı esbit: Şırnak ' t a Gire Scve.;, Ramu ra n, Bchra, Hın ce, B öl lı 1.e, G ı nı be, C ınd e, Pla, P. R e~a, G ı r e D ı vı n (Cudi) Bc..: navya ( Nt.: va v<ı ), Zi ya n: ı Xani, Gabar tlağı vt.: mevkileri, Pe r v<.ır i 'd e Berçaç, Aqer çevresi ve H :ı re k o l dağinin çeşi tl i yerleri, Eruh'ta Dulabanazcr, Ge vcşer (Ekinyolu) köyü, çevrcsinut.: bulunan ağaçla rı ilc beraber. (Ek;l-2), Çiya rcç ( K ara d ağ), Gı rd a r a, Gt.:ra Uş c.; köyu ( Bağ ve bahçelerle be raber) (Ek;3). H c..:r akşa m ı e l ev i zyo n da o rm <ı nl a rın fayda l a rınd a n ve nı ezi yc tlt.: r ind c n ve o nları n n asıl ko run ma l arı ge re kt iği lit.crinclc :.öylcvler ve ren devlet, bölgemizde lı e rgiın ornı :ı n yak nwk ı a ve bitki ö rıi'ı ~ i ın iı tahrip etme kt t.:dir. b) Yakı lan koyle rle ilgili olarak tesbit lcrimii',

h@viga gel başlıy ar ak TC'nin tüm devlet kururolanna kadar girdi. Ulusal demokratik

h@viga gel başlıy ar ak TC'nin tüm devlet kururolanna kadar girdi. Ulusal demokratik h@viga gel Sal :"3 HE:j mar:. iı ç. p~şi'lı/ı9as KARKEREN 1-EMÜ WELATAN Ü GELEN BINOEST YEKBIN! 1988 YILINI GERIDE BIRAKlRKEN Dünyamız bir Ya daha ya larurken, birçok şeyi de beraberinde eski tl i, d eğiştirdi.

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

İsçi hareketi ne durumda?

İsçi hareketi ne durumda? işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! S a y ı:9, H aziran 1988 İsçi hareketi ne durumda? Şunun iy i kavranm ası ve hep gözönünde bulundurulm ası g erek

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

Emperyalistlere. Karșı Kalkan Olalım

Emperyalistlere. Karșı Kalkan Olalım Tekirdağ Cezaevinde İşkence 2. Sayfa emek ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HALKIN SESÝ ÖZEL SAYI: 6 75 Krþ 7 Aralýk 2010 emekozgurluk09@gmail.com Emperyalistlere Emperyalizm için Değil Em per ya list

Detaylı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 2. - 3. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

.. [Lai LT E- >tell- 7

.. [Lai LT E- >tell- 7 .. [Lai LT E- >tell- 7 3-4 1 Yeni Adli Yı la Merhaba / Av. Özdemir Özok 5 Adalet Bakanl ığı na Te ş ekkür 6 Tekirdağ Barosunun Başar ı s ı Barohan 7-8 2000'i A ş k ın Stajyer Avukat Kredi Al ıyor lav.

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAÖĞRETİM BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Dr. Emir M. ULUCAK İbrahim ÇAKIR Mil lî Eği tim Ba kan l ğ Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan l ğ n n 24.12.2013 ta rih ve 272 sa y l ka ra r y la 2014-2015

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı