19 yýllýk rüya gerçek oluyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19 yýllýk rüya gerçek oluyor"

Transkript

1 Kolbaþý ndan Cemiyet e ziyaret Projelere 10 yýlda 32 milyon TL Zincirler kýrýlsýn, Ayasofya açýlsýn * HABERÝ 10 DA 30 MAYIS 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Yeni iþyerimizin açýlýþýnda sizleri de aramýzda görmekten onur duyarýz. Fatma Kaynar Kurtoðlu - Murat Kurtoðlu - Fatih Murat Kaynar Tarih : Cumartesi Saat : Tel: Gazi Caddesi No: 33/D (Tayþi Ýþ Merkezi) ÇORUM Cemiyet i ziyaret eden Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Toplumun dertlerine derman olmaya çalýþýyoruz Fiyatý : 40 Kuruþ Belediyeler etikten sýnýfta kaldý * HABERÝ 3 DE BOYASIZ (Ç.HAK:843) Alperenler, Ayasofya nýn ibadete açýlmasýný, 29 Mayýs ýn Fetih Bayramý ilan edilmesini iste- Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimini ziyaret etti. Kurumsal faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Esat Kolbaþý, Çorum a son 10 yýlda projelerden toplamda 32 milyon TL kaynak aktarýldýðýný söyledi. * HABERÝ 11 DE Not: 1000 m2 ve üzeri için geçerlidir. 19 yýllýk rüya gerçek oluyor AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Polis Okulu arazi tahsisi için dün itibarýyle Maliye Bakan Mehmet Þimþek tarafýndan Baþbakanlýk tan resmi izin istendiðini bildirdi. Uslu, Emniyet Genel Müdürlüðü nün tahsis talebine izin geldiðinde proje ve sürecin hýzla devam edeceðini kaydetti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KYK Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan ý ziyaret etti. Hemþehrimizden öðrenci yurdu istedi * HABERÝ 4 DE Çenesiz e Seramik Federasyonu nda görev * HABERÝ 16 DA Cep: Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü ne atanan hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan ý makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. * HABERÝ 6 DA Ýþadamý Erdem Çenesiz Türkiye Seramik Federasyonu nda Baþkan Vekili olarak görev aldý. FÝLÝM YÜZEY AK Parti Çorum Milletvekilleri ile Vali Sabri Baþköy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar ý ziyaret etti. Hitit'in Bitkileri sergide Erdem Çenesiz Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi'nde dün Hitit'in Bitkileri Sergisi açýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý Bilinçli Gençler projesi kapsamýnda Ýnönü Anadolu Lisesi, Hitit'in Bitkileri isimli sergi açtý. Belediye led ekranla vatandaþa duyuracak * HABERÝ 8 DE YEDAÞ alt yapýsýný güçlendiriyor * HABERÝ 8 DE Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi'nde dün Hitit'in Bitkileri Sergisi açýldý. * HABERÝ 7 DE Memur-Sen, yekili ve etkili sendika diyen Ahmet Saatçi, üye sayýlarýna iliþkin istatistiki bilgiler verdi. Memur-Sen yetkili ve etkili sendika Memur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, iþkollarýnýn tamamýnda yetkili sendika olduklarýný açýkladý. Üye sayýsýný artýran Memur-Sen in sahip olduðu yetkiyi perçinlediðini vurgulayan Ahmet Saatçi, Hormonlu deðil, istikrârlý büyüyoruz * HABERÝ 10 DA

2 2 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 (Ç.HAK:1413)

3 PERÞEMBE 30 MAYIS Anadolu'nun nefesi kesildi ünya Gazetesi Ya- Tevfik Güngör, Dzarý esnafýn yoðun bir þekilde þikâyetçi olduðu önemli bir piyasa sorununa dikkat çekmiþ. Yazýnýn tamamýný okuduðunuzda Çorum'da da benzer ekonomik sorunlarýn dillendirildiðine þahit oluyorsunuz. Genel ekonomik göstergelerin çok iyi olduðu sýk sýk dile getiriliyor, ancak tabana yansýmalarý hissedilemiyor. Vatandaþ harcama yapmýyor. Durgunluk var. Esnaf ciddî tahsilat sorunu yaþýyor. Ýþte bu ve buna benzer þikâyetleri son yýllarda artarak duyuyoruz. Tevfik Güngör de yazýsýnda bunlarý anlatmýþ. Ýþte yazý: "Politikacýlar piyasada olan bitene ilgi göstermiyor. Meslek kuruluþlarý, meslek odalarý piyasada olan biteni kamuoyuna yansýtamýyor. Ekonomide borsanýn canlýlýðý, faizin gerilemesi, kredi notunun artmasý, kamunun büyük inþaat projeleri ile ilgili ihaleler, ekonominin temel göstergesi haline geldi Bu nedenle piyasalardaki durgunluðun boyutu ve tahsilat sorununun önemi anlaþýlamýyor. Anadolu'da özellikle yýlbaþýndan bu yana ciddi bir durgunluk var. Anadolu esnafý bunu halkýn harcamalarý kesmesine baðlýyor. Halkýn parasý vardý da mý harcamalarý kesti? Esnafýn anlatýmý þöyle: Hükümet ekonomide frene bastýðýndan sonra piyasalar bir süre tüketicinin bankalara borçlanarak yaptýðý harcamalar ile ayakta kaldý. Tüketicinin bankalardan alabileceði kredilerin limiti doldu. Þimdi tüketici bankalara borç ödüyor. Zaten piyasayý ayakta tutan iþçi, memur, ordu ve emniyet mensuplarýnýn harcamalarý idi. Þimdi onlar banka borcu ödemeye yönelince, piyasada iþler durdu. Ödemeler týkandý. Bu anlatým büyük öl- Dünya Gazetesi Yazarý Tevfik Güngör, esnafýn önemli bir þikâyetini köþe yazýsýna taþýmýþ. çüde doðrudur. TÜÝK'in belirlemelerine göre, toplam hane halký harcamalarýnýn Yüzde 43.7'si maaþ ve ücret kaynaklýdýr.yüzde 3.6'sý yevmiye geliridir. Yüzde 18.6'sý emekli ödemelerinden gelen paradýr. Ýþte tüketici kredisi kullanan kesim, piyasayý canlý tutacak kesim de budur TCMB Finansal istikrar raporunda yer alan bilgilere göre, tüketici kredisi borcu olan hane halkýnýn yüzde 38.8'inýn aylýk geliri bin TL'nin altýnda, yüzde 25.0'min aylýk geliri bin-iki bin TL arasýnda. Yüzde 12.4'ünün geliri iki bin-üç bin lira arasýndadýr. Açýk anlatýmýyla tüketici kredisi kullanan kesim geliri düþük, memur, iþçi ve emeklidir. Tüketici kredisi borcu olanlarýn yüzde 52.8'i memurlardýr. Açýk anlatýmýyla tüketimin ana oyuncularýnýn, Anadolu piyasasýný ayakta tutan harcama gruplarýnýn nefesi kesildi. Bugüne kadar kredi ile yaptýklarý harcamalarý sürdüremeyince piyasada durgunluk baþladý. Esnaf ödeme güçlüðü içine düþtü..." Yaza bizimle MERHABA deyin... LPG 2,59 2,13 Erzurum Dede çevresi bakým istiyor. Erzurum Dede bakým istiyor ahar bitti, yaza girdik. Erzu- Dede'ye yolu düþenler Brum aradý. Türbe çevresine, yoluna, oturma gruplarýna, dalý budaðý uzayan aðaçlara el atýlmasýný istediler. T ürkiye'nin etik notu belediye baþkanlarý aleyhinde. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, son 7 senede kendilerine gelen bin 233 baþvuruyu deðerlendirdi. Buna göre, etik ilkelere aykýrý harekette bulunanlarýn çoðunluðunu belediye baþkanlýklarý oluþturuyor. Etik haftasý çerçevesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu Heyeti, Ankara'da basýn toplantýsý düzenledi. Kamu kurum ve kuruluþlarýndaki etik kurallarý düzenleyen ve ihlalleri tespit eden kurul, gelen baþvurularý deðerlendirdi yýllarý arasýnda bin 233 baþvuru yapýldý. Bu baþvurularýn 241'ini dürüstlük, tarafsýzlýk gibi meziyetlerin ihlalini içine alan "Genel etik davranýþ ilkelerine aykýrýlýk" iddialarý oluþturdu. Vatandaþlar Çorum Belediyesi'nin geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi, bu yýl da Erzurum Dede civarýný genel bir bakýmdan geçirmesini arzu ediyor. Belediyeler etikten sýnýfta kaldý Bunu, yolsuzluk, çýkar çatýþmasý ve piskolojik baský iddialarý izliyor. Etik ihlallerin, unvanlara göre daðýlýmý ise çarpýcý... Buna göre 20 ihlal kararý ile belediye baþkanlarý ön plana çýkýyor.konuyla ilgili Kamu Kurumlarý Etik Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Sedat Murat " Sahip olduðu siyasi parti listesi var bunu belirtmek etik olmaz, ama hemen hemen iktidar ve muhalefet eþit gibi, hassasýz bu konuda kim olursa olsun." Etik kurul üyesi Asým Aykam ise "Seçim dönemi sonrasýnda bir belediye baþkaný yerine geldiðinde parti deðiþir deðiþmez ayrý konu, alt kademedeki insanlarýn çalýþmalarý tartýþma konusudur, eski yeni dönem faaliyetleri, bir önceki belediyenin bir sonraki belediye çalýþmalarýný beðenmemesi, ana sebep bu" (Ç.HAK:1415) KALELÝ PETROL OTOMOTÝV TÝC. LTD.ÞTÝ. Ankara Yolu 6. Km. (Hayat Kaðýt Karþýsý) 4,22 4,75 3,76 4, TARÝHÝNDE SAATLERÝ ARASINDA NAKÝT VEYA VISA KART ÝLE GEÇERLÝ FÝYATTIR.

4 4 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 Genel Müdür den yurt istedi Mustafa Demirer H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü ne atanan hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan ý makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Rektör Alkan, üniversite yükseköðretim kurumlarýna iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, Çorum ve ilçelerinde öðrenim gören Sanatseverlere özel sergi itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu H(MYO) tarafýndan düzenlenen resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açýldý. Sergi açýlýþýna Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardýmcýlarý Doç. Dr. Ýbrahim Sönmez ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Özbey, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri üniversite öðrencileri katýldý. Resim Öðretmeni Ferdane Koç öncülüðünde çocuk geliþimi 1. sýnýf öðrencileri tarafýndan hazýrlanan ve yaðlý boya, noktalama, karakalem ve çoðunlukla guaj boya teknikleri ile yapýlan eserlerin yer aldýðý sergi ziyaretçiler tarafýndan büyük beðeni topladý. Sergi 30 Mayýs tarihine kadar açýk kalacak.(ýha) Bir Osmanlý Kenti Çorum hazýr H itit Üniversitesi Türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü, Ýstanbul un fethinin 560. yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde Bir Osmanlý Kenti Çorum adlý bir gazeteyi basýma hazýr hale getirdi. Öte yandan kulüp, Mayýs tarihlerinde de Ýstanbul un tarihi yerlerine bir grup öðrenci ile gezi düzenledi. Yoðun bir eðitim öðretim sezonunun çok anlamlý ve gençler Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KYK GeEnel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan ý ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu nda sergi açýldý. açýsýndan çok önemli bir gezi ile tamamlanýyor olmasýndan büyük sevinç duyduðunu belirten Kulüp Danýþmaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk, Bu gezi Bir Osmanlý Kenti Çorum adlý bir gazeteyi basýma hazýr hale getirdi. öðrenci sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný ve bu baðlamda merkez ve ilçelere yapýlacak olan KYK öðrenci yurtlarýnýn büyük yarar saðlayacaðýný belirtti. Yurtkur Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, yüksek öðrenim gençliðinin ihtiyaç ve sorunlarýna çözüm üretmek için ellerinden gelen her türlü çalýþmayý yapacaklarýný kaydetti. belki de hayatlarýnda ilk defa Ýstanbul u ve tarihi mekanlarýný gören gençlerimiz için, atalarýnýn býraktýðý büyük bir medeniyete þahadet etme, kendilerine olan özgüvenlerini artýrma ve tarih þuuru kazanmalarý açýsýndan çok önemli. Iþýk, bu anlamlý gezinin düzenlenmesinde her türlü katkýyý saðlayan Hitit Üniversitesi ne ve Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a teþekkür etti. KUTLAMA Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin standý ziyaretçilerin yoðun ilgisi ile karþýlandý. Los Angeles te HÜHAM a özel ilgi Ýskilip MYO kan verdi Enise Aðbal itit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yükseko- akademik ve idari personelleri ile Hkulu öðrencileri kan baðýþýna yoðun ilgi gösterdi. Geçtiðimiz Pazartesi günü Ýskilip ilçe merkezinde Türk Kýzýlayý tarafýndan kurulan mobil istasyonda Ýskilip MYO akademik ve idari personelleri ile öðrencileri kan baðýþýnda bulundu. Ýskilip Kýzýlay Derneði Baþkaný Metin Kalyoncu, Meslek Yüksekokulumuz öðrencileri her yýl olduðu gibi bu yýl da kan baðýþýna yoðun ilgi gösterdi. Baþta Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil olmak üzere tüm çalýþanlarýna ve öðrencilerine teþekkür ediyorum. BD'nin Los Angeles þehrinde A16-19 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda bu yýl dördüncüsü düzenlenen Anadolu Kültürleri ve Yiyecekleri festivaline Hitit Üniversitesi adýna katýlan Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin standý ziyaretçilerin yoðun ilgisi ile karþýlandý. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Merkez Müdürü Prof. Dr. Osman Eðri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öðrencisi Faysal Ýlhan (Baba) HÜ- HAM standýnda görev aldýlar. Ýstanbul, Ankara, Mardin, Gaziantep, Eskiþehir, Van, Konya þehir stantlarýnýn da yer aldýðý festival alaný yaklaþýk 60 bin kiþi tarafýndan gezildi. HÜHAM standýnda koordinatörlüðünü Prof. Dr. Osman Eðri'nin yaptýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan yayýnlanan Alevi Bektaþi Klasikleri, merkez tarafýndan 2010 yýlýnda düzenlenen Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli Sempozyumu Kitabý (2 cilt), yine HÜHAM yayýnlarý olan Türkçe Ýngilizce Ariflerin Dilinden ve Aþýklarýn Dilinden kitapçýklarý, üzerinde Hacý Bektaþ Veli'nin sözlerinin yer aldýðý posterler yer aldý. ABD'de yaþayan Türkler, Amerikan vatandaþlarý ve akademisyenler, Türkiye'den festivale katýlan milletvekilleri ve gazeteciler standa ziyarette bulunarak, Hacý Bektaþ Veli, Alevilik Bektaþilik ve yayýnlar hakkýnda bilgiler aldýlar. Ziyaretçilerle birlikte stant içerisinde ve dýþarýsýnda oluþturulan alanda hep birlikte koro halinde Alevi deyiþ ve nefesleri söylendi. Stantta kurulan TV'de cemlerden görüntüler seyrettirilerek, cem ve on iki hizmet, semah hakkýnda bilgiler verildi. Merkezin organizasyonuyla son gün Yenimahalle Belediyesi Halk Oyunlarý Ekibi tarafýndan festival alanýnda semah dönüldü ve kalabalýk bir izleyici topluluðu dönülen semahý ilgi ve coþkuyla seyretti. Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi standý Westwood Production, CNN Türk kanallarý tarafýndan görüntülendi ve festival hakkýnda deðerlendirme yazýsý yazan gazeteciler, HÜHAM standýna özel yer verdiler. Festival sonrasý standý ziyarete gelen vatandaþlarýn isteði üzerine evlere özel ziyaretler gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu öðrencileri kan baðýþýnda bulundu. Türkiye Life Dergisi 1. Türkiye baþarý ödüllerinde ilimizde gerçekleþtirdiði baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Baþarý Hizmet ödülü alacak olan Valimiz Sayýn Sabri Baþköy ü (BASIN:546) kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Çorum Ticaret Borsasý adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ/Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

5 PERÞEMBE 30 MAYIS KUTLAMA Siyaset Dergisi tarafýndan Yýlýn Belediye Baþkaný seçilen Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. (Ç.HAK:1382) Zirvem Plastik Çorum Bayii Beytullah KILIÇ

6 6 PERÞEMBE 30 MAYIS yýllýk rüya gerçek oluyor AK Parti Çorum MilEmniyet ve Milli Emlak letvekili TBMM Genel Müdürlüðü nde yaýdare Amiri Salim Uslu, pýlacak olan iþlemleri koormilletvekilleri Cahit Baðcý dineli bir þekilde ve bir ve Murat Yýldýrým adýna ekip ruhuyla tamamlamýþ Çorum Polis Okulu ile ilgibulunmaktayýz. diye koli gelinen son aþama haknuþtu. kýnda açýklamalarda bulunuslu, Geçtiðimiz ay du. Çorum Valiliðimiz yeni bir 19 yýllýk rüyanýn büpolis Okulunun yapýlabilrokratik engelleri aþarak mesi için Ýl Defterdarlýðýngerçekleþeceðini belirten ca tahsisi önerilen, merkez Uslu, Polis Okulu, Tansu Karaca köyü sýnýrlarýnda Çiller in Baþbakanlýðýný 130 dönüm arazinin Emniyaptýðý 50. hükümet döneyet Genel Müdürlüðü ne minde ihale edilmiþti. Aratahsisi talebinde bulunmuþdan 10 hükümet geçmiþ oltu. Ýlgili kurumlarýn bakan AK Parti Çorum Milletvekilleri ile Vali Sabri Baþköy, masýna raðmen nihayet 61. ve genel müdürleri düzeemniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar ý ziyaret etti. hükümet döneminde geryinde yapmýþ olduðumuz çekleþiyor yýlýnda görüþmeler sonucu Emnibaþlayan Polis Okulu süreyet Genel Müdürlüðü tahci bitirilmiþ olmasýna raðsisin gerçekleþmesi halinde men 19 yýldýr eðitime baþpolis Okulunun yatýrýma layamamýþtý. Mevcut binaalýnacaðýný Maliye Bakanlarýn tasfiyesi, bürokratik lýðý na bildirmiþtir. engellerin aþýlmasý yeni bir Dün itibariyle Maliye Polis Okulu açmaktan daha Bakaný Mehmet Þimþek'in zor. Þu anda geçmiþ yýllara imzasý ile 2012/15 No'lu ve mevzuatýn getirdiði kargenelgeye istinaden Baþbagaþaya bir son vererek yeni Genel Müdür Mehmet Kýlýçlar dan Polis Okulu nun hýzlandýrýlmasý istendi. kanlýða tahsis için izin taleyerde yeni bir okul yapýyobinde bulunulduðu ifade ruz. Polis okulumuz kolektif çabanýn, kolektif aklýn bir araya gelmeeden Uslu, Emniyet Genel Müdürlüðü nün tahsis talebine izin geldisiyle sona yaklaþýyor. Milletvekillerimizin, Valimizin, Belediye Baþðinde proje ve sürecin hýzla devam edeceðini söyledi. kanýmýzýn ortak çabalarý, giriþimleri ile Ýçiþleri ve Maliye Bakanlýðý, Salim Uslu, Amasya da törenlere katýlacak Ziyarette Amasya Milletvekilleri Naci Bostancý ve Avni Erdemir de bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek adýna Amasya Genelgesi nin yayýnlanmasýnýn 94. yýldönümü nedeniyle Amasya da yapýlacak törenlere katýlacak. Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Uslu yu makamýnda ziyaret ederek, Amasya Genelgesi nin 94. yýldönümü nedeniyle Ha- ziran tarihleri arasýnda düzenleyecekleri Uluslararasý Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali ne davet etti. Ziyarette Amasya Milletvekilleri Naci Bostancý ve Avni Erdemir de bulundu. Dernek merkezi açýlýþýna davet K POlis Okulu arsasýnýn tahsisi için dün itibariyle Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in imzasý ile Baþbakanlýk tan izin istendi. eçiören Çorumlular Dernek Baþkaný Sait Kaymaz, Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu 7 Haziran da gerçekleþtirilecek Keçiören Çorumlular Dernek Merkezi açýlýþýna davet etti. Beraberinde Baþkan Yardýmcýsý Ferit Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Yaþar Korkmaz, Hüseyin Oral, Erol Kaya, Yunus Arslan ve Arif Gökçe ile birlikte Salim Uslu yu makamýnda ziyaret eden Kaymaz, açýlýþta Salim Uslu yu aralarýnda görmekten mutluluk duyacaklarýný belirtti. Keçiören Çorumlular Derneði yöneticileri Salim Uslu yu ziyaret etti. KUTLAMA Türkiye Life Dergisi 1. Türkiye baþarý ödüllerinde Türkiye ekonomisinde oynadýðý önemli rolden ve yapmýþ olduðu katkýlardan dolayý Yýlýn Yatýrýmcýsý Onur Ödülü alacak olan Uður Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Uður Barlýk ý (BASIN:550) kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Çorum Ticaret Borsasý adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ/Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

7 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 Eþinden dayak Býçaklý kavga, 1 yaralý yedi Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi nde aile kavgasý yaþandý. S.A. isimli kadýn kendisine dayak atan kocasýndan þikâyetçi oldu. Ýfadesi alýnan H.A. daha sonra serbest býrakýldý. Yaþlý adama çarptý Akþemsettin Caddesi üzerinde meydana gelen kazada yaþlý adam yaralandý. D.Y. aracýyla giderken, karþýdan karþýya geçen Þ.K. isimli yaþlý adama çarptý. Yaralanan yaþlý adam hastanede tedavi altýna alýndý. Alkol kavgasý Sungurlu da alkol kavgasýnda iki kiþi yaralandý. Ankara-Samsun Caddesi nde alkol alma meselesi yüzünden Y.T. ile E.Ö. isimli gençler kavga etti. Taraflar birbirlerinden þikâyetçi oldu. Çocuk yaralandý Osmancýk ta meydana gelen motosiklet kazasýnda çocuk yaralandý. R.K. motosikletle giderken, kaldýrýma çarpýnca, kazada motosiklette bulunan 4 yaþýndaki kýz çocuðu Ý.K. aðýr yaralandý. Çocuk tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Çorum'un Bayat ilçesindeki býçaklý kavgada bir kiþi yaralandý. Yeni Mahalle'de S.O. (34) ile M.Ç. (33) arasýnda henüz belirlenemeyen nedenle tartýþma çýktý. Kavgaya dönüþen olayda M.Ç, üzerinde taþýdýðý býçakla S.O'yu vücudunun çeþitli yerlerinden yaralayarak kaçtý. Yaralý, 112 Acil Servis ekiplerince Bayat Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Buradaki ilk müdahalenin ardýndan Serkan O, Hitit Ünivertitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Hastane yetkilileri, yaralýnýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðunu belirtti. Olaydan kýsa süre sonra yakalanan zanlý gözaltýna alýndý. Çorum da çaldýlar Tokat ta yakalandýlar Tokat ta çelik kasadan hýrsýzlýk olayý ile ilgili yakalanan 7 þüpheliden 4 ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri iki iþ yerinden çelik kasa hýrsýzlýðý olayý ile ilgili tespit ettiði 7 þüpheliyi 6 ay boyunca takibe aldý. Þüpheli þahýslarýn çelik kasadan almýþ olduklarý ziynet eþyalarýný Erzincan da bir kuyumcuya bozdurup olaylardan elde etmiþ olduklarý haksýz kazancý aralarýnda pay ettikleri deðerlendirilerek yapýlan takip sonucunda M.E. ve B.Þ. isimli þahýslar Çorum ve Sivas'ta iþ yerlerinden çelik kasadan hýrsýzlýk yaptýklarý sýrada yaklaþýk 100 bin TL olan ziynet ve paralarla birlikte yakalandý. Reþadiye ve Almus ilçeleri ile Sivas ta toplam 4 adet yankesicilik olayýna karýþtýklarý tespit edilen K.A. ve S.H. de yakalandý. Tokat merkez ve Zile Ýlçesi ile Erzincan'da eþ zamanlý operasyonda yakalanan 7 kiþiden 4 ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Þahýslarýn çaldýklarý 100 bin TL deðerindeki ziynet eþyasý ise sahiplerine teslim edildi.(ýha) Alaca da alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çýktý. N.Ö. ile O.Ö. isimli kiþiler Çorum Caddesi nde alacak-verecek meselesi yüzünden kavga ettiler. Kavgada taraflar birbirlerini dövdü. Yüksekten düþtü Ýskilip te beden eðitimi dersinde arkadaþýyla çarpýþan öðrenci hastanelik oldu. M.B.Þ. isimli 11 yaþýndaki öðrenci beden eðitimi dersinde top oynarken arkadaþýyla çarpýþtý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan çocuk ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Elini dolaba sýkýþtýrdý (Ç.HAK:616) Ortaköy de elini dolaba sýkýþtýran vatandaþ hastaneye kaldýrýldý. S.E. Ýsmet Ýnönü Caddesi ndeki evinde dolap yerleþtirirken, elini dolaba sýkýþtýrdý. Vatandaþ ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Tokat ta çelik kasadan hýrsýzlýk olayý ile ilgili yakalanan 7 þüpheliden 4 ü tutuklandý. Genç giriþimciye Maliye den destek M aliye Bakaný Mehmet Þimþek, ilk kez mükellef olacak 29 yaþýný aþmamýþ genç giriþimcilerin 3 yýl boyunca vergi ödemeyeceðini bildirdi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, "Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarýsý ile 7 temel eksende deðiþiklik yapýyoruz" Gelir Vergisi Kanun Tasarýsýnda, esnafýn vergi yükünü artýracak bir düzenlemenin söz konusu olmadýðýný belirten Bakan Þimþek, Gelir Vergisi Kanun Tasarýsý ile gelir ve kurumlar vergileri oranlarýnda herhangi bir deðiþikliðe gitmeyeceklerini kaydetti. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Gelir Vergisi Kanun Ta- sarýsýna iliþkin bilgi verirken, ilk kez mükellef olacak 29 yaþýný aþmamýþ genç giriþimcilerin 3 yýl boyunca vergi ödemeyeceðini bildirdi. Þimþek, tasarý ile harcamalar ve servetten hareketle çapraz bir denetim öngörmediklerini söyledi. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) (Ç.HAK:1292) Arkadaþýyla çarpýþtý Hitit'in Bitkileri sergide Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi'nde dün Hitit'in Bitkileri Sergisi açýldý. Gülesin AÐbal Demirer-Kübra Çýtak Ç Alacak-verecek kavgasý Alaca da yüksekten düþen kiþi aðýr yaralandý. Özhan Mahallesi Bayram Sokak No: 1 de meydana gelen olayda, Ý.B. isimli vatandaþ yüksekten düþüp yaralandý. Ýlk müdahalesi ilçede yapýlan yaralý, Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. 7 orum Ýnönü Anadolu Lisesi'nde dün Hitit'in Bitkileri Sergisi açýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý Bilinçli Gençler projesi kapsamýnda Ýnönü Anadolu Lisesi, Hitit'in Bitkileri isimli sergi açtý. Serginin açýlýþýna bazý okul müdürleri, Ýnönü Lisesi Müdürü Ahmet Güngör, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. 36 çeþit bitkinin olduðu serginin açýlýþý öncesinde konuþan Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Proje kapsamýnda sergiye emek veren Biyoloji Öðretmeni Endam Ünsal ve öðrencilere teþekkür edildi. Güngör proje kapsamýnda sergiye emek veren Biyoloji Öðretmeni Endam Ünsal ve öðrencilere teþekkür etti. Ahmet Güngör, "Çorum'da ilgili kurumlarýn bu proje ile ilgilenmesini istiyorum." derken, projeye katkýda bulunan Orman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel'e teþekkür etti. Sergi Biyoloji öðretmeni Endam Ünsal'ýn sergilenen bitkileri tanýtmasýyla devam etti.

8 8 PERÞEMBE 30 MAYIS yýlda 8 bin fidan dikildi orum Anadolu Köyle- Derneði, doðanýn Çri aðaçlandýrýlmasý için yaptýðý çalýþmalar neticesinde yýlýnda 8 bin aðacý doða ile buluþturdu. Dernek kurulduðu günden itibaren toplam da ise 25 bin aðaç dikti yýlýnda Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylere yönelik faaliyetlerde bulunmak amacýyla kurulan dernek köylerde daha iyi yaþanabilir alanlar için çevre, tarým, eðitin, hayvancýlýk ve saðlýk alanýnda köylü vatandaþlarýn eðitimini Çorum Anadolu Köyleri Derneði 8 bin adet fidaný toprakla buluþturdu. amaçlamak üzere kurulduðunu belirtildi. En faal olduðu alan ise doðaya karþý uyguladýðý projeler olan dernek binlerce aðacý doðayla buluþtururken dernek üyeleri gönüllülük esasýna göre çalýþma yapýyor. Anadolu Köyleri Derneði Baþkaný Avni Eker, çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek "Amacýmýz þehirde olan eðitim ve teknik imkanlarý köylü vatandaþlarýmýzla paylaþarak onlarýn yaþam standardýný yükseltmektir. Bu amaçla uzman doktorlarýn desteði ile ihtiyaç duyulan köylerde saðlýk taramasý yapýyoruz ve ciddi bulgularý hastaneye yönlendiriyoruz. Tarým ve hayvancýlýk alanýnda daha bilinçli çalýþma yapýlmasý ve verimin artýrýlmasý için Ýl Tarým Müdürlüðü ile iþbirliði yaparak ziraat mühendisi, teknik eleman ve il müdürünün katýlýmý ile köylerimizde seminerler düzenliyoruz. Özellikle ramazan aylarýnda ihtiyaç sahibi ailelere gýda ve giysi yardýmýnda bulunuyoruz.sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn geliþmesini amaçlýyoruz. " ATIK KAÐITLAR FÝDAN OLARAK DOÐAYA DÖNÜ- YOR 2007 yýlýnda dernek yönetim kurulu tarafýndan alýnan bir kararla kaðýt tüketiminin fazla olduðu devlet daireleri, okul ve apartmanlarda biriken atýk kaðýtlarý toplayýp geri dönüþüm için kaðýt fabrikasýna satan dernek hem atýk kaðýtlarý deðerlendiriyor hemde marjinal gelir elde ediyor. Elde edilen gelirle fidan alarak okul ve cami bahçeleri ile köy mezarlýklarý aðaçlandýrýlýyor. Þimdiye kadar 100 ton kadar atýk kaðýt geri dönüþüme verilirken 35 ayrý noktada yaklaþýk 6 bin 500 aðaç bu kapsamda büyüyor. Avni Eker,aðaçlarý sadece dikmekle býrakmadýklarýný ayný zamanda bakým ve sulamasýný yaptýklarýný belirterek bu alanda köylü vatandaþlarý eðittiklerini belirtiyor. AB projeleri hazýrlayarak Avrupa ülkelerindeki tarým faaliyetlerini yakýndan izlediklerini ve çiftçilerin eðitimine katký verdiklerini söyleyen Avni Eker, "Bu amaçla en son Brüksel'de 'AB Ülkelerinde Damla Sulama Sistemlerinin Uygulanýþý' adlý projemizin uygulamasýný 16 kiþilik bir katýlýmcý grup ile tamamladýk yýlý yaz aylarýnda ise 50 kiþilik katýlýmcý ile 'Ýyi Tarým Uygulamalarý' adlý projemizi 3 ayrý Avrupa ülkesinde gerçekleþtirmek için çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Hedeflerimizi daha da büyüterek köylerimizin çehresinin daha da güzelleþmesi ve köylülerimizde çevre bilincinin oluþmasý en büyük dileðimiz. Amacýmýz gönüllü olarak çalýþmanýn insani bir vazife olduðunu yakýn çevremizle paylaþmak,insanlara güzel davranýþ örnekleri sunmak ve bu çalýþmalarý olabildiði kadar geniþ çevrelere yaymak." OKULLARDA ÇEVRE BÝLÝNCÝ ÝÇÝN ÇALIÞIYORLAR Dernek faaliyetlerini geniþleterek okullarda da doða bilinci için çalýþmaya baþladý. Bu zamana kadar toplam 13 ilk ve ortaöðretimde 3 bin öðrenciye eðitim ve uygulamalý bilgilendirme yapýldýðý belirtildi. Çocuklara aðaç dikme hedefi verilerek gelecek nesillerin doða bilincinin öðretilmesi amaçlanýyor. (Cihan) BES referandum yaptý M Emre Kut ES Çorum Þubesi, B675 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununda yapýlmak istenen deðiþikliðe karþý kamu çalýþanlarýnýn görüþlerini almak üzere dün Vergi önünde referandum yaptý. Vergi önüne kurulan sandýkta yapýlan referanduma katýlan Büro Emekçileri Sendikasý(BES) Þube Baþkaný Ertuðrul, kamu emekçilerinin çözüm bekleyen onlarca sorunu dururken, iktidarýn geçen hafta içerisinde TBMM'ye yeni bir Torba Yasa tasarýsý sunduðunu BES kamu çalýþanlarýnýn görüþlerini almak üzere dün referandum yaptý. söyledi. Alper, açýklamasýna þöyle devam etti; "Söz konusu tasarý ile baþta 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu olmak üzere pek çok kanunda, kanun hükmünde kararnamede deðiþiklik öngörülmektedir. Peki, ne var bu torbada? Bu torbada, kamuda üst düzey yönetici olarak atanabilmek için gerekli koþullarýn alt üst edilmesi dolayýsýyla kariyer ve liyakat ilkesinin tamamen ortadan kaldýrýlmasý vardýr. Otoriter baþkanlýk sistemine giden yolun taþlarýnýn döþenmesi için týpký 12 Eylül referandumun da olduðu gibi AKP'nin devletleþmesi sürecinin hýzlandýrýlmasý vardýr. AKP'nin bu torbasýnda, "Hükümet memuru" yaratarak zaten doruða çýkan siyasi kadrolaþmanýn önündeki son kalelerin de iþgali vardýr. Kamu Hastaneleri Birlikleri düzenlemeleri ile hastanelerin yönetimine özel sektörden yüksek maaþla saðlýkçý olmayan CEO larýn atanmasýna benzer bir uygulamanýn tüm kamu alanýnda genelleþtirilmesi vardýr. AKP'nin bu son torbasýnda iþe göre personel deðil yandaþa göre iþ-mevki yaratma vardýr. Diðer taraftan tasarý ile kamu emekçilerinin disiplin cezalarýnýn affý beklentisi de boþa çýkarýlmaktadýr. Baþýndan beri yüz kýzartýcý suçlar dýþýnda kalan tüm disiplin cezalarýnýn affedileceði beklentisi yaratýlan kamu emekçilerine 28 Þubat þoku yaþatýlmýþtýr. AKP iktidarýna göre disiplin suçlarý nedeniyle 28 Þubat sürecinde memuriyetten çýkarýlanlardan baþka maðdur olan kamu emekçisi bulunmamaktadýr. Bildiðiniz gibi Anayasa Mahkemesi bu yýlýn baþýnda 666 sayýlý KHK'nýn bazý maddelerinin iptaline iliþkin baþvuruyu deðerlendirerek kararýný açýklamýþtýr. Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararý ile 666 KHK'nýn kamu kurumlarýnýn çok büyük bölümünde fazla mesai ücretini ortadan kaldýran 15. Maddesi iptal edilmiþtir. Ancak bu torba tasarý ile Anayasa Mahkemesinin kamu emekçileri lehine verdiði bu önemli karar ortadan tekrar kaldýrýlmak istenmektedir. Dolayýsýyla bu torbada fazla mesai ücretinin tamamen kaldýrýlmasýyla kamu emekçilerinin sefalet koþullarýna itilmesi vardýr. Bu tasarýda AKP iktidarýnýn "ölümü gösterip sýtmaya razý etme mantýðý" bir kez daha yüzünü göstermiþtir. Sürgün-Rotasyonla, bireysel performansa dayalý ücretlendirmeyle, kamuda güvencesizliði artýracak istihdam biçimlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý tehdidi altýnda tutulan milyonlarca kamun emekçisi "Korktuðumuz gibi deðilmiþ. Neyse torba yasa tarsýsýnda bunlar yok" diyecek duruma getirilmiþtir. Bugün kamu emekçileri olarak önümüzde iki yol var. Ya iþimize, güvencemize göz koyanlara karþý geleceðimize sahip çýkmak için örgütlü mücadeleyi yükselteceðiz ya da AKP'ye biat eden hükümet memurluðu ile güvencesiz, esnek, kuralsýz çalýþmanýn gönüllü kullarý olacaðýz. Biz tercihini birinci yoldan yana kullanan kamu emekçilerinin örgütü olarak mücadeleyi yükseltemeye kararlýyýz. Yalana karþý gerçeðin, haksýz-hukuksuz olana karþý adil ve demokratik olanýn açýða çýkarýlmasý mücadelesinde, tüm kamu emekçilerini kendi tercihlerini, iradelerini ortaya koymanýn bir aracý olarak referandum sandýðýný kamu emekçilerinin önüne koyuyoruz. Bize sormadan hakkýmýzda karar alanlara haklarýmýza ve geleceðimize sahip çýktýðýmýzý göstermek için tüm yurtta, iþyerlerinde, alanlarda sandýklar kurarak oy kullanmaya, kendi referandumlarýný yapmaya davet ediyoruz. Sadece bugün TBMM de olan" hükümet memurluðu" yasa tasarýsýna karþý deðil her an bu tasarýya eklenme ihtimali hiç de uzakta olmayan sürgün-rotasyon düzenlemesine, performansa dayalý ücretlendirmeye, uyanýk tüccar hesabýyla disiplin cezalarýnýn deðiþtirilmesine, iþ ve ücret güvencemizin tamamen ortadan kaldýrýlmasýna karþý; 5 Haziran 2013 Çarþamba günü yapacaðýmýz GREV ile AKP iktidarýný güçlü biçimde uyarmaya davet ediyoruz." Ecdadýmýzýn fetih amacý yýkmak deðil imar etmek Ahmet Saatçi emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Ýstanbul un fethinin 560. yýldönümü ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Ýstanbul un fethinin 560. yýldönümü hem Ýslam tarihi hem de dünya tarihi için bir dönüm noktasýdýr. diyen Saatçi, Büyük fetihle sadece tarihin akýþý deðiþmemiþ, bir çað açýp, baþka bir çað kapanmýþtýr. Asya ile Avrupa'yý birbirine baðlamýþ binlerce yýllýk medeniyetin baþkenti Ýstanbul, dünya milletlerine hoþgörü, barýþ ve kardeþliðin en güzel örneðinin merkezi olmuþtur. Büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet Han ý ve þanlý askerlerini rahmet ve minnetle anan Saatçi, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Þanlý ecdadýmýzýn fetih amacý, kýrýp yýkmak deðil, aksine imar etmek, düzeltmektir. Bugün de bize düþen þanlý ecdadýmýza ve tarihimize yakýþýr nesiller yetiþtirmek, ilimde, fende, kültürde, barýþ ve kardeþlikte gönülleri fethetmektir. Hedefine ulaþmak için gemileri karadan yürütecek kadar fethe inanmýþ þanlý ecdadýn torunlarý olarak, onlarýn býraktýðý mirasa sahip çýkmak ve onlara lâyýk olmak genç nesillerin en büyük ideali olmalýdýr. Bu duygularla alemlerin sultaný Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) nýn övdüðü Ýstanbul un fethinin 560. yýldönümünü kutluyor, bu büyük mirasý bizlere býrakan baþta Fatih Sultan Mehmed Han olmak üzere, tüm ecdadýmýzý rahmet ve minnetle anýyoruz. (BASIN : 551) Belediye led ekranla vatandaþa duyuracak Gülesin Aðbal Demirer Ç orum Belediyesi'nden led bilgi ekranlarý ve kamera sistemi alýmý ihalesi Çorum Belediyesi faaliyetlerinin vatandaþlara daha kolay ulaþtýrýlmasý, bilgilendirme ve kültürel etkinliklerin duyurulmasý amacýyla, 12 kalem led bilgi ekranlarý ve kamera sistemi alýmý ihalesi yaptý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn Çorum Belediyesi'nden led bilgi ekranlarý ve kamera sistemi alýmý ihalesi baþkanlýðýndaki ihale komisyonu huzurunda bugün yapýlan ihaleye 3 firma katýldý. 671 bin 988 TLyaklaþýk maliyetli ihalede en düþük teklifi 487 bin 300 TL. ile Metrisled Elektronik verdi. Ýhale deðerlendirildikten sonra onaylanacak. 12 kalem led bilgi ekranlarý ve kamera sistemi alýmý ihalesi yapýldý. YEDAÞ alt yapýsýný güçlendiriyor Gülesin Aðbal Demirer eþilýrmak Elektrik Daðýtým AÞ (YEDAÞ), bir Ysüre abonelik, tahsilat ve faturalama hizmeti veremeyecek. YEDAÞ tan ilanla yapýlan duyuruda, müþteriye daha iyi hizmet vermek amacýyla bilgi teknolojileri alt yapýsýndaki yeniliklerden ve uluslararasý ölçekte kullanýlan SAP yazýlýmýndaki geliþtirmelerden dolayý, önümüzdeki iki gün boyunca abonelik, tahsilat ve faturalama hizmeti verilemeyecek. Önümüzdeki iki gün boyunca saat den sonra, 1-6 Haziran tarihlerinde ise sistemin tamamen kapalý olacaðý duyuruldu. YEDAÞ yeni sistem ve yazýlýmýyla 7 Haziran dan itibaren müþterilerine hizmet verecek. TEÞEKKÜR MAYIS HAFTASI BÝLÝMSEL ECZACILIÐIN 174. ve ODAMIZIN KURULUÞUNUN 10. YILDÖNÜMÜNDE ZÝYARET EDEREK, ÇÝÇEK GÖNDEREREK, TELEFON, TELGRAF, BASIN ÝLE ULAÞARAK BÝZLERÝ KUTLAYAN ÇORUM VALÝSÝ Sayýn SABRÝ BAÞKÖY GEÇMÝÞ DÖNEM ÇORUM VALÝLERÝ Sayýn ATIL UZELGÜN Sayýn HÜSEYÝN POROY Sayýn NURULLAH ÇAKIR BELEDÝYE BAÞKANI Sayýn MUZAFFER KÜLCÜ ÝL EMNÝYET MÜDÜRÜ Sayýn HALÝL ÝBRAHÝM DOÐAN ÖNCEKÝ DÖNEM EMNÝYET MÜDÜRÜ Sayýn NECMETTÝN EMRE ÇORUM MÝLLETVEKÝLLERÝ ÇORUM SÝYASÝ PARTÝ ÝL BAÞKANLARI TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ BAÞKANI TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ II. BAÞKANI TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ GENEL SEKRETERÝ TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ ÜYELERÝ ECZACI ODA BAÞKANLARI ÇORUM ÝL SAÐLIK MÜDÜRÜ KAMU HASTANELERÝ BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERÝ HALK SAÐLIÐI MÜDÜRÜ SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU MÜDÜRÜ ÖNCEKÝ DÖNEM SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU MÜDÜRÜ SAÐLIK SOSYAL GÜVENLÝK MERKEZ MÜDÜRÜ HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ BAÞHEKÝMÝ VE YÖNETÝCÝLERÝ ÇORUM ÖZEL VE ELÝTPARK HASTANE YÖNETÝCÝLERÝ SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI EDAK ECZA KOOP., BURSA ECZA KOOP., ÝLAÇ ENDÜSTRÝSÝ ÝÞVERENLER SENDÝKASI VE YÖNETÝCÝLERÝ BANKA YÖNETÝCÝLERÝ ECZA VE ÝTRÝYAT DEPO MÜDÜRLERÝ BASIN KURULUÞLARI OTEL ANÝTTA, VADÝ RESTORANT, ÝNCÝ RESTORANT, CARMEN PASTANESÝ YÖNETÝCÝ VE ÇALIÞANLARI SEVGÝLÝ DOSTALARIMIZ VE TÜM MESLEKTAÞLARIMIZA ÝÇTEN TEÞEKKÜR EDÝYORUZ. ÇORUM ECZACI ODASI YÖNETÝM KURULU ADINA Baþkan Ecz. E. Þefkat GÜLER

9 PERÞEMBE 30 MAYIS TOBB ETÜ ve TSO dan ziyaret ürkiye Odalar ve T Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile birlikte Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ý ziyaret etti. TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren, ziyarette Ticaret Borsasý na tebrik ziyaretleri sürüyor. Ali Bektaþ'ý tebrik ederek Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Ku- rulu Baþkanlýðý görevinde baþarýlar diledi. Eren ayrýca, son se- çimlerde yeniden Meclis Baþkaný seçilen Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ý da kutladý. Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ da, ziyaretlerinden dolayý TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Þadan Eren, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal a teþekkür etti. CHP, Baþaranhýncal ý kutladý C Gülesin Aðbal Demirer umhuriyet Halk Partisi(CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Ticaret Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette yaptýðý konuþmada, Atlas, "Hepimiz ayný yoldayýz, hepimiz hizmet etmek için birbirimizle yarýþ yapýyoruz. Sizin mesainiz de Çorum için. Vatandaþlarýmýza daha iyi hizmet verebilmek için biz parti olarak her zaman yanýnýzdayýz. Nerede nasýl ihtiyaç olursa olsun bir telefon kadar yakýnýz size." TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, " Biz siyasetle aramýza uygun bir mesafe koyduk, ancak bize ne zaman ihtiyaçlarý olsa sayýn baþkanýmýzýn dediði gibi biz de her zaman yanlarýndayýz." diye konuþtu. 'Þeker sektörü emeðin gücü' Þ Emre Kut eker Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Karaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri dün Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ý ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Þeker Ýþ Sendikasý Baþkaný Sefer Karaman, Çorum'un ortak paydalarý olduðunu belirterek, memleketi ilgilendiren konularda halk ve sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte hareket ettiklerini ifade etti. Karaman, Þeker Ýþ Sendikasý'nýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, þeker sektörünü emeðin gücü olarak gördüðünü söyledi. Bektaþ, katkýsýz ve doðal þeker üretip halka sunduklarýný belirterek, þöyle dedi; "Sizi emeðin gücü olarak görüyoruz. Ayrýca katkýsýz ve doðal þeker ürettiðiniz için emekçilere teþekkür ediyorum. Toplumsal bir görev yaptýðýnýzý düþünüyorum. Özelleþtirmeye karþý deðiliz, ama, doðru anlamda yapýldýðý zaman yanýndayýz. Ziyaretiniz için teþekkür ediyorum." Dedi. Hüseyin Ýçten kutladý V CHP Hayýrlý olsun dedi CHP yöneticileri Çetin Baþaranhýncal ý tebrik etti. C HP Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetimi, Çorum Ticaret Borsasý Yönetimine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ile yönetimden de katýlýmýn olduðu ziyarette, Ticaret Borsasý Baþkanlýðýna seçilen Ali Bektaþ ý tebrik eden Atlas, Borsa yeni yönetimine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Borsa Baþkaný Ali Bektaþ da, CHP yönetimine teþekkür etti. Borsa yönetimine hayýrlý olsun ziyareti CHP yöneticileri Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ a hayýrlý olsin ziyaretinde bulun- T Þeker Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Karaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri borsa yönetimini kutladý. Emre Kut ali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten dün Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ'ý ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, teþekkür etti. Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, borsa yönetimini ziyaret etti. KUTLAMA Siyaset Dergisi tarafýndan Yýlýn Belediye Baþkaný seçilen Sayýn Enise Aðbal icaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, Akbank Çorum Þube Müdürü Fatih Ýhsan Þahin i aðýrladý. Þahin, Borsa yönetimi ziyaretinde yeni yönetime Hayýrlý olsun diyerek baþarý dileklerinde bulundu. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ da, iyi dilekleri ve ziyareti için Þahin e teþekkür etti. Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, Akbank Çorum Þube Müdürü Fatih Ýhsan Þahin i aðýrladý. Muzaffer Külcü Ali Bektaþ a kutlama ziyareti Y yü kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. (Ç.HAK:1422) Yeþil Bitkiler Canlandýrýcý Derneði Yetkilisi Ýhsan Maden, Ticaret Borsasý yönetimine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. eþil Bitkiler Canlandýrýcý Derneði Yetkilisi Ýhsan Maden, Ticaret Borsasý yönetimine hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ ile görüþerek baþarý dileklerini ileten Maden Bektaþ ile bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ali Bektaþ da, nazik ziyareti için Yeþil Bitkiler Canlandýrýcý Derneði Yetkilisi Ýhsan Maden e teþekkür etti. ASSAM TURÝZM SEYAHAT SAN. VE TÝC. A.Þ.

10 10 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 Memur-Sen yetkili ve etkili sendika Memur-Sen, yekili ve etkili sendika diyen Ahmet Saatçi, üye sayýlarýna iliþkin istatistiki bilgiler verdi. Recep Mebet emur-sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, iþkollarýnýn tamamýnda Myetkili sendika olduklarýný açýkladý. Üye sayýsýný artýran Memur-Sen in sahip olduðu yetkiyi perçinlediðini vurgulayan Ahmet Saatçi, Hormonlu deðil, istikrârlý büyüyoruz Dün sendika binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda 2013 Yýlý Yetki Süreci ni deðerlendiren Saatçi, elde ettikleri baþarýda emeði geçenlere teþekkür etti. Memur-Sen, yekili ve etkili sendika diyen Saatçi, üye sayýlarýna iliþkin istatistiki bilgiler de verdi. Memur-Sen e baðlý sendika yöneticilerinin de hazýr bulunduðu toplantýda konuþan Saatçi, yaptýðý yazýlý açýklamada þu bilgilere yer verdi: BAÞARIMIZI PERÇÝNLEDÝK Çorum Memur-Sen camiasý olarak 2013 yýlýnda da yetkiyi perçinleyerek büyümeye devam ettik. Ýþkollarýmýzýn üye sayýlarý hakkýnda bilgi vermek istiyorum. Eðitim-Bir Sen 2 bin 527, Saðlýk- Sen 2 bin 239, Diyanet-Sen 1.010, Büro Memur-Sen 604, Bem Bir- Sen 526, Toç Bir Sen 450, Bayýndýr Memur-Sen 115, Birlik Haber- Sen 60, Enerji Bir-Sen 41, Kültür Memur-Sen 32 olmak üzere toplam 7 bin 604 üye ile en yakýn rakibimizin iki katýna yakýn bir büyüklük elde ettik. Bu sonuçlarla iþkollarýmýzýn tamamýnda yetkili sendikayýz. Bu sonuçlar, verdiðimiz mücadelenin, yaptýðýmýz çalýþmalarýn karþýlýksýz kalmadýðýný ve tabanýn desteðinin giderek arttýðýný gösteriyor. Bu sayýlarýn elde edilmesinde emeðini esirgemeyen, özverili bir þekilde çalýþan baþta þube baþkanlarýmýza, il temsilcilerimize, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerimize, ilçe ve iþyeri temsilcilerimize, sendikal faaliyetlerimizi ve çalýþmalarýmýzý kamuoyuna yansýtan kýymetli basýnýmýza teþekkür ediyorum. Tüm iþkollarýmýzda bu baþarýnýn ferdi deðil ekip baþarýsý olduðunun bilinmesini istiyorum. YETKÝYÝ EN ÝYÝ ÞEKÝLDE KULLANACAÐIZ Bugün ortada bir baþarý varsa bu ekiplerimizin baþarýsý. Bu baþarý ayný zamanda sorumluluk ve mesuliyet demek. Her yýl artarak büyümenin haklý gururunu ve onurunu yaþýyoruz. Çalýþanlarýmýzýn verdiði bu yetkiyi en etkili bir þekilde kullanacaðýmýzý ve bu sorumluluðun gereðini yerine getireceðimizin bilinmesini istiyorum. HORMONLU DEÐÝL, ÝSTÝKRARLI BÜYÜYORUZ Sendikal faaliyetlerde ki mücadelemizde yýlmadýk, yorulmadýk. Ýlkelerimizden ve çalýþma prensiplerimizden asla taviz vermedik. Tüm üyelerimize karþý dürüst olmaya, yapamayacaðýmýz vaatlerde bulunmamaya, üyelerimizden gelen sorun ve çözüm önerilerini deðerlendirmeye alarak yerelde çözülebilecek talepleri çözmeye, kamuoyu oluþturmaya, bizi aþan hususlarý yargýya ve genel merkeze ileterek çözüme kavuþturmalarýnýn takipçisi olduk. Bunun neticesinde de her yýl üye sayýmýzý artýrarak yetkimizi perçinledik. Ayný zamanda her yýl istikrarlý bir þekilde büyümemiz hormonlu büyümediðimizin de bir göstergesi olsa gerek. Yýllar itibariyle Memur Sen'e baðlý iþkollarýnýn sayýlarýna bakýldýðý zaman bazý yýllar bir anda tavan yapan, bazen de dip yapan bir görüntü olmaktan öte her yýl istikrarlý bir þekilde büyümesiyle baþta kamu çalýþanlarýmýzýn, sonra da toplumsal konulardaki hassasiyetimiz nedeniyle vatandaþlarýmýzýn da teveccühünü gördüðümüz kanaatindeyiz. Kýsaca Memur Sen'in yýldýzý her geçen yýl artarak parlamaya devam ediyor. HER ZAMAN SAÐDUYUDAN YANAYIZ Memur Sen ailesi olarak hiçbir konuda tarafsýz kalmadýk. Bu ülkeyi sevmede, bu ülkeye hizmet etmede, demokrasi ve insan haklarýnýn geliþmesine katký sunmada, inanç ve özgürlüðün geliþmesi konularýnda, çözüm sürecinde, sivil anayasanýn yapýlmasý çalýþmalarýnda, terör ve þiddet konularýnda, kýlýk kýyafet özgürlüðünde, kamu çalýþanlarýnýn haklarýný arama ve koruma konularýnda hep taraf olduk ve taraf olmaya da devam edeceðiz. Memur Sen camiasý olarak biz yaratýlaný Memur Sen üyesi olduðu için deðil yaratandan ötürü sevdik. HAKLININ YANINDA, HAKSIZLIÐIN KARÞISINDA- YIZ Memur Sen, Türkiye de vatandaþlarýýn sendikalara bakýþýndaki olumsuz kanaatleri giderdi ve bu ülkenin harcý olma yolunda ise her geçen gün hýzla yol almaya devam ediyor. Ülkemiz son yýllarda çok ciddi sýnavlardan geçiyor. Sivil toplum örgütleri olarak bir ülkede ne kadar demokrasi varsa o kadar hak ve özgürlükler olduðuna inanýyor ve sendikalarýn ülkelerin yönetimlerinde daha katýlýmcý bir performans sergilemesi gerektiðini düþünüyoruz. Genel Baþkanýmýz Ahmet Gündoðdu'nun çözüm sürecinde yer almasýnýn amacý bu düþünceden baþka birþey deðil. Bu nedenle de Memur-Sen olarak önceliðimizin çalýþanlarýmýzýn sosyal, özlük ve ekonomik haklarýný savunmakla beraber, demokrasinin yerleþtiði, daha özgür kiþi ve sivil toplum örgütlerinin gerçek anlamda var olabildiði, düþünce üretip teklifler sunabildiði veya bunu sivil ve kamusal alanda yaþama geçirebildiði, gelir daðýlýmýnýn adilce paylaþtýrýldýðý, sosyal devlet olmanýn gereði her vatandaþýn devlet imkânlarýndan eþit olarak faydalanabildiði, daha özgür, daha zengin, daha mutlu insanlarýn yaþadýðý, inançlarýn önündeki tüm engellerin kaldýrýldýðý, çözüm sürecinin baþarýya ulaþarak terör ve þiddetin sona erdiði, sivil Anayasa'nýn hayata geçirildiði bir Türkiye'ye ulaþabilmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaþmak içinde her zaman olduðu gibi haklýnýn yanýnda yer alan, haksýzýn karþýsýnda duran bir sendikal anlayýþý benimsiyoruz. Projelerini Ankara da sergilediler Recep Mebet Þimdi Düþünme Zamaný adlý sergi Mayýs 2013 tarihlerinde Ankara da gerçekleþti. Türk Patent Enstitüsü ve Talim Terbiye Kurulu nun ortaklaþa düzenlediði sergide Çorum dan iki öðrencinin eseri yer aldý. Ortaöðretim Okullarý Teknoloji ve Tasarým Dersi eserlerinin yer aldýðý sergiye 19 Mayýs Ýlkokulu öðrencisi Ayþenur Memiþ Fýrýn Masa, 23 Nisan Ortaokulu öðrencisi Gizem Sýrýmsý ise Ekmek Buðulama Makinesi adlý proje tasarýmlarýyla katýldý. Teknoloji Tasarým Öðretmenleri Arzu Özdemir ve Vahit Kolcu nun da katýldýðý sergide projelerini sunan öðrenciler, organizasyonda Çorum u baþarýyla temsil ettiler. Sergide sunum yapan öðrenciler projelerini tanýttý. Ankara daki sergide Çorum dan iki öðrencinin eseri yer aldý. Öðrenci ve öðretmenlere katýlým belgeleri verildi. Alperenler, Ayasofya nýn ibadete açýlmasýný, 29 Mayýs ýn Fetih Bayramý ilan edilmesini istediler. Fetih Günü, Milli Bayram olsun diyen Alperenler: Zincirler kýrýlsýn, Ayasofya açýlsýn Recep Mebet ram niteliði taþýmamasý nedeniyle. niversiteli Alperen- dün Hürriyet 29 MAYIS, FE- Üler Meydaný nda basýn TÝH BAYRAMI OLaçýklamasý yaparak Ayasofya SUN Camii nin yeni- Devlet yetkililerine sesleniyorum, Ýstanden ibadete açýlmasýný istediler. bul'un fethedildiði tarih Fetih Günü nün de Milli Bayram ilan edilmesini isteyen Alperenler, taleplerini taþýdýklarý döviz ve attýklarý sloganlarla da dile getirdiler. FETHÝN SEMBO- LÜ MAHZUN A yasofya nýn Ýslâm ýn nuru, Türklüðün gururu olduðunu vurgulayan Üniversiteli Alperenler Baþkaný Cihan Ertürk, Ýstanbul un fethini buruk bir sevinçle olan 29 Mayýs gü- nünü Fetih Bayramý ilan edelim. Devlet- Millet el ele, alýnmaz denen yýkýlmaz denen Ýstanbul'u bize hediye eden Fatih Sultan Mehmet'in emanetlerine sahip çýkýp onun manevi þahsýný mutlu edelim. Bu vesile ile bir çaðrý yapýyorum aziz Türk milletine, atam Sultan Mehmet Han'ýn Ýslam ümmetine hediye ettiði, fethin sembo- yâd ediyoruz lü, Ýslam'ýn nuru Türknünü Üniversiteli Alperenler Baþkaný Cihan Ertürk Fatih in emaneti lüðün gururu Ayasofya'nýn Ayasofya mahzun diyen Cihan Ertürk, muhteþem mabedin tekrar ibadete açýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Tekbirler eþliðinde konuþmasýný sürdüren Ertürk, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: Peygamberimizin, 'Ýstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel asker hadisi þeriflerine mazhar olan bir ecdadýn torunlarý olarak Ýstanbul'un fethini buruk bir sevinçle yâd ediyoruz. Ýçimizdeki burukluðumuz fetih bilincinden uzak bir millet olmamýz, içimizdeki burukluðumuz Müslüman Türk Milletinin baþýndaki idarecilerin milletin deðerlerine uzak kalmalarý yüzünden. Ýçimizdeki ibadete açýlmasý için topyekûn mücadele edelim. Tüm millet el ele 'Muhteþem Mabet' Ayasofya'yý ibadete açalým. Ve mahzun Ayasofya'nýn bir müze deðil, millete tamamen yabancý kültürlerin ürünü senfoni orkestrasýnýn düzenlediði konser alaný deðil, Papanýn ibadet yaptýðý bir kilise deðil, Atam Sultan Mehmet Han'ýn bizlere vakfettiði bir camii olduðunu allameyi cihana haykýralým. Üniversiteli Alperenler olarak bundan tam 559 sene evvel Haçlý ordusu Bizans'ý dize getirip Ýstanbul'u Müslüman Türk Alemi'ne hediye eden ve sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)' in hadisi þeriflerine, övgülerine mazhar burukluðumuz ecdadýmýzýn bize ema- olan Fatih Sultan Mehmet Han ý ve yiðit askerlerini rahmetle saygýyla anýyoruz. net ettiði þanlý Ayasofya'nýn mahzun kalmasý ve çað açýp çað kapatan bir olayýn günümüzde bay- E Ehliyet sýnavýnda yeni düzenleme hliyet sýnavlarýnda yeni düzenlemeye gidildi. Özel Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu Yönetmeliði Resmi Gazete'de yayýmlandý. Düzenlemeyle "her türlü þartta araç kullanabilen kiþi" ehliyet alacak. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), ehliyetle ilgili yeni düzenlemeye gitti. Buna göre artýk direksiyon sýnavlarýnýn sürelerinin uzadý, puanlama sisteminin kaldýrýldý ve hata yapanýn sýnavýnýn bitirileceði yeni düzenlemede teorik derslerin süreleri de azaltýldý. Düzenleme ile "her türlü þartta araç kullanabilen kiþi" sürücü belgesi alacak. Yeni Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu Yönetmeliði Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. MEB Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürü Mehmet Küçük, AAmuhabirlerine yaptýðý açýklamada, yeni yönetmeliðin en önemli özelliðinin direksiyon sýnavýnýn çok zorlaþmasý olduðunu söyledi. Küçük, "Bugüne kadar bizi rahatsýz eden bir durum vardý. Maalesef sürücü belgesi alanlarýn bir kýsmý trafiðe çýkamýyordu. Bundan sonra artýk böyle bir þey olmayacak. Her türlü þartta araba kullanabilen kiþi sürücü belgesi alacak. Sýnav süresini de uzatýyoruz 15 dakikadan 30 dakikaya çýkardýk" Uygulama sýnavýnda iki araç arasýna park edebilecek, yokuþta arabayý durdurup kaldýrabilecek, zor þartlarda araba kullanabilecek kiþilerin sürücü belgesi alacaðýný vurgulayan Küçük, iller tarafýndan belirlenen sýnav alanlarýnýn daha büyük mekanlar olacaðýný, çok kýsa mesafelerde sýnav yapýlmayacaðýný belirtti. Direksiyonla ilgili mutlaka gece eðitimlerimlerinin olacaðýný, ancak gece sýnav yapýlmayacaðýný belirten Küçük, teorik ders saatlerini azalttýklarýný söyledi. B sýnýfý ehliyet için 63 saat olan teorik ders süresini 30 saate indirdiklerini dile getiren Küçük, programlarý da revize ettiklerini, bununla ilgili Talim ve Terbiye Kurulundan onay beklediklerini bildirdi. Programlar içinde gereksiz günlük hayatta kullanmayacak bilgileri çýkardýklarý, kullanýlacak bilgileri de eklediklerini anlatan Küçük, eðitimlere kaza tutanaðýnýn nasýl tutulacaðý, trafik psikolojisi gibi konularýn eklendiðini ifade etti. Küçük, Haziran ayý sonuna kadar 10 büyük ilde, yýl sonuna kadar da bütün illerde elektronik sýnava geçmeyi planladýklarýný kaydetti. Sürücü belgesi alma süresinin de kýsaldýðýný dile getiren Küçük, eski yönetmelikte 3-3,5 aydasürücü belgesi alýnýrken yeni yönetmeliðe göre bir ayda sürücü belgesinin alýnabilineceðini söyledi.

11 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 Kolbaþý ndan Cemiyet e ziyaret 11 Projelere 10 yýlda 32 milyon TL destek S Recep Mebet osyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimini ziyaret etti. Okuma sevinci Okuma Þenliði programý önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu nda düzenlendi. Cemiyet Baþkaný ve Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen in evsahipliðindeki ziyarete Esat Kolbaþý nýn yaný sýra Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü çalýþanlarýndan Mehmet Kese, Mustafa Türk ve Mehmet Çalýþ katýldý. Cemiyet Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güçlü nün de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Kolbaþý, Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü nün faaliyetlerini anlattý. FSM 1/I öðrencilerinden Okuma Þenliði Esat Kolbaþý dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimini ziyaret etti. Hizmette iki yýlý geride býraktýklarýný vurgulayan Kolbaþý, kýsa sürede önemli faaliyetler gerçekleþtirdiklerini kaydetti. PROJELERE 10 YILDA 32 MÝLYON Toplumun dertlerine derman olmaya çalýþýyoruz diyen Kolbaþý, Çorum a son 10 yýlda projelerden toplamda 32 milyon TL kaynak aktarýldýðýný söyledi. konumunda olduðunu söyledi. Dünya savaþlarý döneminde Balkanlar dan ve Kafkasya dan büyük göçler alan Çorum un bu yönü itibariyle araþtýrýlmasý gerektiðini dile getiren Þevket Erzen, göçmenlere evsahipliði yaklaþýmýnýn günümüzde sürdüðünü kaydetti. Erzen in tespitiyle ilgili açýklamalarda bulunan Sosyal Etüt ve Valilik bünyesinde oluþturulan Çorum Proje Koordinasyon Merkezi nden de bahseden Kolbaþý, proje bilgi bankasý ve duyuru sistemine deðindi. Tüm kamu kurumlarý ile ortak projeler geliþtirdiklerini ve hayata geçirdiklerini dile getiren Kolbaþý, sivil toplum kuruluþlarýnýn proje hazýrlama kabiliyetlerini artýrmayý da hedeflediklerini ifade etti. Kolbaþý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Ziyarette Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü nün faaliyetleri hakkýnda bilgiler verildi. Roman Ailelere yönelik olarak bir proje hazýrladýk. Emniyet Müdürlüðü ile birlikte yürüttüðümüz proje ile söz konusu vatandaþlarýmýzýn toplumla kaynaþmalarýný saðlamayý amaçlýyoruz. 5 yýl sürmesini planladýðýmýz projenin odaðýnda çocuklar ve gençler yer alýyor. Çorum için toplumsal bir mesele olan konuda gerekli adýmlarý atmaya devam edeceðiz. ÇORUM DA 1200 SIÐINMACI VAR Öte yandan Çorum da e yakýn sýðýnmacý var. Aðýrlýklý olarak Irak ve Suriyeli lerden oluþan sýðýnmacýlar içerisinde 14 yýldýr Çorum da yaþayanlar, hatta evlilik yoluyla vatandaþlýk hakký elde edenler var. Metruk evlerde yaþam mücadelesi veren sýðýnmacýlarýn problemlerinin çözümü ve topluma adaptasyonu noktasýnda da çalýþmalar yürütüyoruz. ERZEN: ÇORUM ENSAR KENTÝ Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, geçmiþten beri nüfus akýmlarýnýn duraðý olan Çorum un Anadolu nun ensar kenti Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Çorum un dýþ ve iç göç hareketleri bakýmýndan pilot il konumunda olduðunu açýkladý. Çorum da sosyal doku, farklý kültürlerin bir arada yaþamasý bakýmýndan çok uygun diyen Esat Kolbaþý, 1980 haricinde Çorum un sosyal doku açýsýndan saygý ve sevgi ortamýna sahip güzide bir þehir olduðunu söyledi. Saðduyu sahibi Çorum halkýnýn göçmenlere karþý son derece duyarlý olduðunu da vurgulayan Kolbaþý, Göçle gelenlerle hemhal olan Çorumlu, bu yönüyle gerçekten de ensar misafirperverliðini ortaya koyuyor diye konuþtu. Hazýrladýklarý proje ve sunduklarý hizmetlerde yerel basýndan büyük destek gördüklerini dile getiren Kolbaþý, Cemiyet Baþkaný Erzen e teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Erzen, Kolbaþý ve ekibine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. F atih Sultan Mehmet Ýlkokulu 1/I Sýnýfý öðrencileri tarafýndan düzenlenen Okuma Þenliði önceki akþam gerçekleþti. Devlet Tiyatro Salonu nda düzenlenen programa Okul Müdürü Haydar Deveci, Okul Aile Birliði Baþkaný Deniz Sana, müdür yardýmcýlarý, Sýnýf Öðretmeni Ahmet Alagöz, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programý öðrenciler hazýrlayýp sundu. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Haydar Deveci, minik öðrencilerin Okuma Bayramý ný kutladý. Öðrencilerin yaþadýðý heyecanýnýn mutluluk verici olduðunu anlatan Deveci, 1/I sýnýfý öðrencilerini kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum Düzenlenen programa idareci ve öðretmenler ile çok sayýda öðrenci velisi katýldý. Program, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla baþladý. Öðrenciler okuma belgelerini öðretmenlerinin elinden aldýlar. Öðrencilerimiz le gurur duyuyorum diyen Deveci, gelecekte daha baþarýlý olmanýn yolunun çok çalýþmaktan geçtiðini vurguladý. Programda kürsüye gelen Mehmet Biçer ise öðrenci velileri adýna yaptýðý konuþmada Sýnýf Öðretmeni Ahmet Alagöz ve okul idaresine teþekkür etti. Okuma Þenliði ile ilgili bilgi veren Sýnýf Öðretmeni Ahmet Alagöz, okuma-yazmanýn anlam ve öneminden bahsetti. Eðitimöðretimin insan Cemiyet i ziyaret eden Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Toplumun dertlerine derman olmaya çalýþýyoruz Sýnýf korosu, Ahmet Alagöz yönetiminde þarkýlar seslendirdi. hayatýnda büyük yer tuttuðunu vurgulayan Alagöz, öðrenci velilerine seslenerek çocuklarýnýn eðitimine gereken hassasiyeti göstermeye devam etmelerini istedi. Alagöz, Düzenlediðimiz programa katkýlarýndan dolayý Okul Müdürümüz Haydar Deveci baþta olmak üzere tüm idarecilerimize ve velilerimize teþekkür ederiz Renkli gösterilerin yer aldýðý programda sahneye çýkan öðrenciler, þiir, þarký, parodi, dans ve rontlar sundular. Müzik eþliðinde eðlenen öðrenciler, okuma sevincini doyasýya yaþadýlar. Beðeniyle izlenen program, öðrencilere okuma belgelerinin daðýtýlmasýyla sona erdi.

12 12 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 Osmancýk TV 8 de tanýtýldý V 8 de yeni yayý- giren Aç Ka- Tna natlarýný Türkiye programýnýn ikinci bölümünde Osmancýk tanýtýldý. Osmancýk, ulusal yayýn organlarýnýn ilgisini çekmeye devam ediyor. Tüm dünyaya ün salan Osmancýk 97 pirinci ile ekonomik bir deðerin yaný sýra tarihi ve kültürel eserleri ile de önemli bir kent olan Osmancýk, TV 8 in de ilgisini çekti. TV 8 de yeni yayýn hayatýna baþlayan Aç Kanatlarýný Türkiye programýnýn ikinci bölümünde Osmancýk tanýtýldý. Aç Kanatlarýný Türkiye programýnýn ikinci bölümünde Osmancýk tanýtýldý. Program geçtiðimiz Cumartesi günü yayýnlandý. ile yapýlan röportaja yer verilen yayýnda olan bir kent imajýna sahip olduðu vurgu- Belediye Osmancýk'ýn ekonolandý. Osmancýk pi- Baþkaný Bekir Yazýcý minin can damarý rincinin Türkiye ekonomisindeki yerine de deðinilen programda Osmancýk ilçesinin tarihi deðerleri de gündeme alýndý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Ýlçemizin önemli deðerlerini ve ekonomik ürünlerinden pirincimizin tanýtýmý için her alanda ilgi çekmeye devam ediyoruz. TV 8 ekibi yaptýklarý çekimlerle ilçemizin güzelliklerini ülkemiz ile birlikte dünya ile de paylaþtý. Gerek haber ajanslarý ve gerekse televizyon programlarýnýn yapýmcýlarýný ilçemizde aðýrlamaktan mutluyuz" Osmanlý Medeniyeti Fotoðraf Sergisi smanlý Devleti nin Okuruluþunun 714. yýlý ve Fetih Haftasý münasebetiyle Hitit Üniversitesi Kariyer ve Sanat Günleri Bahar Þenliði etkinliklerinde Osmanlý Medeniyeti Fotoðraf Sergisi açan Osmanlý sanat tarihçisi ve yazar Attila Alpay, gördüðü ilgiden çok memnun kaldýðýný söyledi. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ve özellikle üniversite gençlerinin oluþturduðu Siyaset Bilimi ve Ekonomi Kulübü nün kendisine verdiði destek ile üç gün süreli sergi açarak gençleri bilgilendirme çalýþmasý yaptýðýný belirten Alpay, Bu ay büyük Osmanlý Devleti nin 714. kuruluþ yýldönümü ve ayný zamanda fetih haftasýdýr. Ve basýndan da izlenebileceði gibi bu önemli ve büyük gün diðerleri gibi ve ne yazýk ki hiç kimsenin umurunda olmamýþtýr. Bu tarihin yanlýþ olduðunu varsaysak bile kutlanan, ecdadýmýzýn anýldýðý baþka hiç bir gün yoktur. Oysa ki Cumhuriyetimizi kuranlar Osmanlý paþalarý, aydýnlarý, münevverleri ve ahalisidir. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlý nýn devamýdýr. Tarihteki 16 büyük Türk devletinin sonuncusudur. Bu vefasýzlýk anlamýna gelmemelidir. Bugün gençlerimiz popüler kültürün yýkýcý fýrtýnalarý içinde bir kýsým medyanýn þiþirdiði magazinci güruhunun hayraný olarak, adeta fýrtýna önündeki yaprak misali felaketlerin çöplüðüne fýrlatýlmak üzereler. Madde baðýmlýlýðý içinde ve yabancý kültürlerin hayraný olarak yetiþip atalarýný tanýmamak ve sevmemek üzere programlanýyorlar. Aslýnda neyi sevip neyi sevmemeleri gerektiðini kendileri de bilmiyorlar. Osmanlý Devleti nin kuruluþunun 714. yýlý ve Fetih Haftasý münasebetiyle sergi düzenlendi. Ülke nüfusunun 1-17 yaþ arasý 26 milyon genci kaybedilmiþ durumdadýr. Aileler geçim sýkýntýsý ve artan dünya ihtiyaçlarýnýn peþine takýlýp çocuklarýna milli, dini ve manevi eðitimi vermekten acizler. Milli eðitim sistemimizin bu konuda yeniden revize edilmesi hatta bana göre baþtan aþaðý gözden geçirilmesi veya deðiþtirilmesi lazýmdýr. Biz de bu vesile ile bilhassa eðitim kurumlarýmýzý, sanatçýlarýmýzý, siyasetçilerimizi, eðitimcilerimizi ve sendikalarýmýzý ecdadýmýzý ve atalarýmýzý anmaya, anlamaya ve hatýrlamaya davet ediyoruz. Osmanlý medeniyetinin kurucusu Osman Gazi Han dan baþlamak üzere, bütün hükümdarlarýmýzý, vezirlerimizi, paþalarýmýzý, mimarlarýmýzý, sanatkarlarýmýzý, þehit ve gazilerimizi þükran ve minnetle analým. Ruhlarý þad olsun. Osmanlý Devleti nin 714. kuruluþ yýldönümü kutlu olsun. Bize burada sergi açarak gençlerimize hitap etme imkaný saðlayan Rektörlüðümüze, yine bize sahip çýkan gençlerimize, bilhassa Siyaset Kulübü öðrencilerimize sonsuz þükranlarýmýzý ve saygýlarýmýzý sunuyoruz. Memur ve hizmetlilere de ödenek verilmeli ürk Eðitim Sen Mali Sekreteri Uður Yaþar, her tanýmlarýndaki muðlaklýk mutlaka giderilmeli; hizmetli ve memur arkadaþlarýmýzýn hangi iþleri yapmak zo- Töðretim yýlý baþýnda öðretmenlere ödenen öðretime hazýrlýk ödeneðinin eðitim öðretim hizmetlerinin runda olduklarý, hangi iþleri ise yapmak zorunda olmadýklarý açýk hale getirilmelidir. ayrýlmaz bir parçasý olan memur ve hizmetlilere ödenmemesinin kabul edilemez bir durum olduðunu Memur ve hizmetli arkadaþlarýmýzýn diðer önemli söyledi. problemleri de yer deðiþtirmelerdir. Bu arkadaþlarýmýzýn yer deðiþtirmeleri, amirlerinin iki dudaðý arasýna bý- Madem ki eðitim çalýþanlarý bir bütündür, bu ödenekten memur ve hizmetlilerimizin de yararlandýrýlmasý gerekir. diyen Yaþar, Daha önce kurum ida- mutlaka bir "Atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði " çýrakýlmýþtýr. Memur ve hizmetli arkadaþlarýmýz için ri kurulu kararý haline getirdiðimiz, ancak Maliye'nin karýlmalý, hizmet puaný sistemi getirilmeli, tercihleri engel koymasý ve hükümetin de gerekli yasal düzenlemeyi yapmak konusunda ayak diremesi nedeniyle deðiþtirmelerine imkan saðlayan bir yasal zemin oluþ- alýnmak suretiyle, hizmet puaný üstünlüðüne göre yer bir türlü hayata geçirilemeyen bu durum mutlaka çözülmelidir. bu arkadaþlarýmýzýn maðduriyetleri sürecektir. Biz Türk Uður Yaþar turulmalýdýr. Aksi halde keyfilikler devam edecek ve Türk Eðitim Sen olarak bu konudaki mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Yaþar, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý masý hususunda 8 Mayýs 2013 tarihinde Bakanlýða gerekli baþvu- Eðitim Sen olarak bu yönetmeliðin bir an önce hazýrlanarak çýk- söyledi; rumuzu yaptýk. Siyasi irade de bu konuya artýk gerekli duyarlýlýðý göstermeli, bizce adaletsiz olan bu duruma son verilmelidir. Okul ve ku- da görevde yükselme sýnavlarýnýn bir an önce yapýlmasýdýr. Milli Memur ve hizmetli arkadaþlarýmýz için çok önemli bir ihtiyaç rumlarýmýzda son yýllarda memur ve hizmetli alýmý hemen hemen Eðitim Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðünün resmi web sitesinde "2011 Yýlý Merkez ve Taþra Teþkilatý Kadrolarý Ýçin Unvan hiç yapýlmadýðý için son derece yetersiz sayýda hizmetli bulunmaktadýr. Hizmetli kadrolarýna yeterince istihdam alaný saðlanmadýðýndan personel iþ yoðunluðu sebebi ile büyük sýkýntýlar ya- kapsamýnda merkez ve taþra teþkilatý kadrolarý için Unvan Deði- Deðiþikliði Sýnav Duyurusu" yapýlmýþ, bu duyuruda, yönetmelik þamaktadýr. Bu sayýsal azlýk mevcut hizmetli arkadaþlarýn iþ yükünün artmasýna yol açmaktadýr. Okul ve kurumlarda norm sayýsýnvýnýn 14 Aðustos 2011 tarihinde yapýlmasýnýn planlandýðý ve sýnaþikliði Sýnavý çalýþmalarýnýn baþlatýldýðý, Unvan Deðiþikliði Sýnaca hizmetli istihdamý yapýlmamasý bu arkadaþlarýmýzýn suçu deðildir. Bunun bedelinin fazla çalýþtýrýlmak suretiyle bu arkadaþlarýmýkanlýðýn web sitesinde yayýmlanacaðý belirtilmiþtir. Ancak, ne bu va iliþkin çalýþmalar tamamlandýðýnda baþvuru kýlavuzunun Baza ödetilmesi hem mevcut yasalarýmýza hem de ÝLO çalýþma kýlavuz yayýnlanmýþ, ne de 2 yýlda bir yapýlmasý gereken sýnav yapýlmýþtýr. Görevlerinde yükselebilmek için bu sýnava girmek iste- normlarýna uygun deðildir. Özellikle ikili öðretim yapan okullarda haftalýk çalýþma süresinin çok çok üzerinde yaptýrýlan zoraki mesailer, bekçi yada güvenlik görevlisi olmadýðý için tutturulan gece bi ile maðdur edilmektedirler. Türkiye'de tüm kurumlar görevde yen binlerce eðitim çalýþaný, bakanlýðýn anlaþýlamayan tavrý sebe- nöbetleri tam bir zulüm haline gelmiþtir. Üstelik bu fazla ve mesai yükselme sýnavlarýný yaptýklarý halde sadece Milli Eðitim Bakanlýðý bu sýnavlarý yapmamýþtýr. Görevde yükselme sýnavýna girme dýþý çalýþmalar karþýlýðýnda hiçbir ilave ücret ödenmemesi bu zulmü daha da katmerli hale getirmektedir. Fazla çalýþmanýn karþýlýðýnda ücret ödenememesi durumunda verilmesi gereken izinler de madýðý için görevde yükselememektedirler. Özlük haklarý açýsýn- ve yükselme þartlarýný taþýyan pek çok çalýþan sýrf bu sýnav yapýl- yine personel yetersizliði gerekçe gösterilerek kullandýrýlmamaktadýr. Bu suiistimalin önüne geçilmesi açýsýndan MEB, fazla çalýþ- an önce görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavlarý yapýlmadan kayba uðramalarýna neden olan bu durum, sona erdirilerek bir manýn karþýlýðýnýn mutlak surette ücret ödemesi ile karþýlanmasý lýdýr. Bakanlýða sýnavýn yapýlmasý için bir kez daha çaðrýda bulunuyoruz. için yasal düzenleme yapmalý ve en kýsa zamanda okul ve kurumlarýmýzýn ihtiyacý olan istihdamý yaparak hizmetli arkadaþlarýmýzýn üzerindeki bu aðýr yükü kaldýrmalýdýr. mek, çözümü için mücadele etmek sendikalarýn görevidir. Biz Memur ve hizmetli arkadaþlarýmýzýn sorunlarýný dile getir- Biz Türk Eðitim Sen olarak eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýný Türk Eðitim Sen olarak memur ve hizmetli sorunlarýnýn çözümü için bu güne kadar çok mücadele ettik. Türkiye'de ilk defa bir önemsiyoruz ve çözülmesi için gayret gösteriyoruz. Memur ve "Hizmetli Kurultayý" düzenledik. Yaptýðýmýz dilekçe kampanyalarý ile bu sorunlarý sürekli sýcak ve kamuoyu gündeminde tuttuk hizmetli arkadaþlarýmýzýn görev tanýmlarýnýn net olmamasý gibi çok önemli bir sorunlarý vardýr. Ucu açýk ve net olmayan görev tanýmlarý kabul edilemez. En temel insan haklarýna aykýrý ve angar- sürecektir. Bu mücadelemizde memur ve hizmetlilerimizin sendi-.bu mücadelemiz arkadaþlarýmýzýn tüm sorunlarý çözülene kadar ya niteliðindeki iþlere zemin hazýrlayan görev tanýmlarý içerisinde kamýza desteði gücümüzü daha da artýracak ve baþarýyý getirecektir. insanlarý çalýþmaya zorlamak ÝLO normlarýna da aykýrýdýr. Görev Okul öncesinde þenlik var smancýk ta her yýl OMayýs ayýnýn sonunda gerçekleþtirilen geleneksel okul öncesi þenlikleri geçtiðimiz Pazartesi günü baþladý. Birinci gün açýlýþ programý Osmancýk Anaokulu tarafýndan Osmancýk Belediye Kültür Merkezi nde yapýldý. Öðrenci velilerinin yoðun ilgi gösterdiði programda açýþ konuþmasýný Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok yaptý. Okul öncesi eðitimin geliþmesine ve yaygýnlaþmasýna katkýda bulunmak, bu konuda kamuoyu oluþturmak, anne-babalarýn ve toplumun dikkatini çekmek ve okul öncesi eðitimle ilgili çalýþmalara ve yatýrýmlara öncelik vermenin gerekliliðini geniþ kitlelere anlatabilmek için ilçe genelinde her yýl kutlanan okul öncesi eðitim þenliklerini Etkinlikler Osmancýk Belediye Kültür Merkezi nde yapýldý. bayram havasýnda geçirdiklerini Þenliklerin ikinci belirten gün programýnda ise Üçok, Þenliklerin hazýrlanýp sunulmasýnda Osmancýk ta ilkokullar ve ortaokullar bünyesinde faaliyetlerini emeði geçen herkesi tebrik ediyorum. Velilerimize bize destek sürdüren anasýnýflarýnýn etkinlileri yer aldý. Osmancýk Atatürk Ortaokulu bahçesinde olduklarý için teþekkür ediyorum. Ýlçemizde yapýlan etkinliklerde sergiledi. yürüttüðümüz eðitim uygulama stantlarýnýn Dün projelerine ve þenliklerimize hazýrlanmasýný ve de- Anaokulu nun desteðini esirkore edilmesini okul mancýk gemeyen Sayýn Kaymakamýmýza da eðitim öncesi öðretmenleri camiasý adýna teþek- METEM kürlerimi sunuyorum. özverili çalýþmalarý ile gerçekleþtirdiler. Yüz boyama, maske süsleme ve parmak boyasý Fotoðraf Festivali stantlarýnda minikler gönüllerince eðlendiler. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok da miniklere balon daðýttý. Palyaço ile doyasýya eðlenen minikler annelerinin de katýldýðý oyunlarla marifetlerini Gelincik Os- Belediyesi Kültür Merkezi ndeki gösterisi ile devam eden þenlikleri, yarýn Anaokulu nun programý ile sona erecek. Kan baðýþý çaðrýsý T ürkiye Kýzýlay Derneði Osmancýk'ta kan baðýþý kampanyasý baþlattý. Gerçekleþtirilen kampanyalara her seferinde kan vererek destek olan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yine kan baðýþýnda bulunarak tüm Osmancýk halkýný kan baðýþýnda bulunmaya davet etti. Türkiye Kýzýlay Derneði Osmancýk Þubesi tarafýndan kan baðýþý kampanyasý baþlatýldý. Belediye önünde Kýzýlay týrýnda kan baðýþýnda bulunmak isteyen vatandaþlara yetkililer tarafýndan kan baðýþýnýn önemi konusunda bilgiler sunuldu. Kan baðýþý kampanyasýna Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve belediye personeli Osmancýk ta her yýl Mayýs ayýnýn sonunda gerçekleþtirilen geleneksel okul öncesi þenlikleri geçtiðimiz Pazartesi günü baþladý. de destek vererek kan baðýþýnda bulundu. Kan baðýþýnýn önemine dikkat çeken Baþkan Yazýcý ise, Kan acil deðil bir ihtiyaçtýr. Vermiþ olduðumuz kan bize dönüyor. Ýhtiyacýmýz olduðunda kullanýyoruz. Ýhtiyaç olmayý beklemeden önce de alýnan her kan saðlýklý olmamýzý, saðlýklý yaþamamýzý gerçekleþtiriyor. Bu madalya aslýnda bize deðil de, bizim Kýzýlay ekibine vermemiz gerekiyor. Kan verme imkanýný bize sunduklarý için ve ilçemizde de bu kampanyalarý gerçekleþtirdikleri için teþekkür ediyorum. Kýzýlay Osmancýk Þube Baþkaný Lütfullah Güçlü de kan baðýþý kampanyasýnýn bugün de devam edeceðini bildirdi. Türkiye Kýzýlay Derneði Osmancýk'ta kan baðýþý kampanyasý baþlattý. smancýk 3. Geleneksel Fo- Kültür Sanat ve Tu- Otoðraf rizm Festivali 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleþtirilecek. Kýsa adý OFKAD olan Osmancýk Fotoðraf Sinema Amatörleri ve Kültür Sanat Turizm Araþtýrma Derneði tarafýndan organize edilen festivalle ilgili bir açýklama yapan Dernek Baþkaný Ýsmail Kabakdere, festivale tüm Çorumlular ý davet etti. Kabakdere nin verdiði bilgiye göre, festival kapsamýnda 6 Haziran Perþembe günü saat te Gemici Sahil Park ta Anadolu Ýnsanlarý konulu fotoðraf sergisi açýlacak. Fotoðraf Festivali açýlýþ töreni 7 Haziran Cuma günü saat da Belediye Þehir Tiyatrosu salonunda. Osmancýk Kaymakamlýðý, Osmancýk Belediyesi, Osmancýk Kent Konseyi, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Türkiye Fotoðraf Sanatý Federasyonu katkýlarýyla gerçekleþtirilecek festivalde ayrýca konserler, yöresel oyunlar, geziler, foto maraton ve ödüllü fotoðraf yarýþmasý düzenlenecek. Acil saðlýk hizmetleri deðerlendirildi orum Acil Saðlýk Hizmetle- Koordinasyon Komisyo- Çri nu (ASKOM) toplantýsý Osmancýk'ta yapýldý. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, toplantý sonrasýnda, il genelindeki hastanelerin acil servisleri ile Ýl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi arasýndaki koordinasyonun saðlanmasý, hizmet standartlarýnýn belirlenmesi ve acil saðlýk hizmetleri çalýþanlarýnýn sorunlarýna yönelik konularýn deðerlendirildiðini söyledi. Acil saðlýk hizmetlerinin standartlarýnýn belirlenmesine yönelik alýnan kararlarýn, uygulanma sürecini de deðerlendirdiklerini ifade eden Yücel, "Hastanelerimizde acil saðlýk hizmetlerinin sorunsuz bir þekilde, aksatýlmadan yürütüldüðünü gördük. Ayrýca bu hizmetlerde çalýþan personelimizin sorunlarýna yönelik çözüm önerilerini deðerlendirdik" diye konuþtu. Toplantýya, Çorum Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu, Ýl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baþhekimi Ýlker Uzeli ve diðer ilgililer katýldý. (A.A.)

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:20 - Receb: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:17 Mayýs 1429 Hýzýr: MAYIS Ýyiliklerine sevinen, kötülüklerine üzülen kimse mü'mindir. Hadîs-i þerîfýþlerin en hayýrlýsý, çok aþýrý veya eksik olmayýp, orta mertebede olanýdýr. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) Çepni (Mevlüt GEZER) Çöplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) VEFAT EDENLER 1- Yukarýsaraylý Köyü'nden, Osman BORUÇ' un eþi, Ercan, Mehmet, Hasan ve Hüseyin BORUÇ' un anneleri; Satý BORUÇ. 2- Örencik Köyü' nden gelme, Ercan ve Erdal UY- SAL' ýn kardeþi; Erol UYSAL. 3- Fýndýklý Köyü' nden gelme; Hüseyin ATAY. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Önceden genç kýzlar annelerinin rekakatýnda özel uðraþý vererek çeyiz hazýrlamakla meþgul olurlardý.(gerçi þimdi çeyiz hazýrlýklarýnýn yerini sýnav hazýrlýklarý aldý. Kýzlarýmýz sýnavlarla uðraþýyor) Ýzdivaç döneminde ise görücüye çýkar ve gelin evinde sergilenirdi. Düðüne gelenler, neyi var neyi yok diye merak eden mahalleli bayanlar görmeye gelir ve daha sonra artýsý eksisiyle deðerlendirmeler daha doðrusu dedikodular yapýlýrdý. Bunu gören bir baþka kýz annesi benim kýzým içinde ayný þeyleri söylerler zannýyla daha iyisini yapmaya çalýþýrdý. Teþbihte hata olmasýn, okullarýmýzda öðrencilerimiz öðretmenleri refakatinde bir eðitim öðretim yýlýnda bazen bireysel, bazen grup olarak el emeði, göz nuru çalýþmalarýný görücüye çýkarýyorlar. ''Pazara tezgâh açan, müþteri bekler'' hesabý bu sergilerine ne kadar ziyaretçi gelirse ilgili okullarýn idarecileri, öðretmenleri, öðrencileri ve okulun temelini oluþturan velileri mutlu ediyor. Buda en doðal haklarý. Bende yýllardýr imkânlar oranýnda gelen davetlere, bazen de gelmeyen davetlere icabet etmeye çalýþýyorum. Biraz yazýyla, þiirle daha doðrusu toplumsal konularla iliþkisi olan biri olarak kendime göre yorumluyorum. Hele o çocuklarý görev alan anne - babalarýn mutluluðu ve fotoðraf çekebilmek için verdiði tatlý uðraþýlar, üzerine kitap yazýlabilecek kadar konu oluþturmaktadýr. Katýldýðýmýz sergilerde okullarýn öðrenci profiline göre sunulan eserlerde deðiþiklik gösteriyor. Þöyle ki; merkezi okullardaki sergilerde öðrenciler arabada seyahat ederken bilgisayar nasýl kolay kullanýlýr, televizyon izlerken, çocuk odasýnda uyuyan bebek aðladýðýnda nasýl haberdar olunur veya yazýn tatile gidince evdeki çiçeklerin otomatik olarak sulanmasý üzerine eserler sunarken, taþýmalý eðitimin yapýldýðý okullarda ise, öðrenciler el gýrgýrýndan hayvanlarýn otomatik kaþýmasýnýn yapýlmasýný, traktörün römorku devrildiðinde ön tarafýn devrilmeden kurtarýlmasýný, hayvanlara otomatik sistemle yem verilmesi gibi türlerde eserler göze çarpmaktadýr. Uluslararasý Lösemili Çocuklar Haftasý, Mayýs 2013 tarihleri arasýnda pek çok ülkeden katýlýmcýnýn katkýlarý ile gerçekleþmektedir. Haftanýn amacý, katýlýmcýlara lösemi ve çocukluk kanserleri hakkýnda bilgi ve deneyim paylaþýmýnda bulunmak, karþýlaþtýklarý sorunlara dikkat çekmek, onlarý haklarý ve yapmalarý gerekenler hakkýnda bilgilendirmektir. Çocuklar ve Lösemi Lösemi halk arasýnda kan kanseri diye bilinen hastalýktýr. Bu hastalýkta çoðunlukla kemik iliðinden kaynaklanan bir tek hücrenin kanserleþmesi, daha sonra bu hücrenin bölünerek çoðalýp, önce kemik iliðini, daha sonra tüm organlarý istila etmesi durumu söz konusudur. Eðer tedavi edilmezse olay kýsa sürede hastanýn kaybý ile sonuçlanýr. Çocukluk çaðý kanserleri arasýnda Okullardaki sergilerin dili Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Dünya Lösemili Çocuklar Haftasý Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: MAYIS 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 83,443 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) PERÞEMBE 30 MAYIS ''Sanat ne oyun nede eðlencedir. O ancak ruhun dýþarýya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacýdýr'' (E.Benite) veya 'Testinin içerisinde ne varsa, dýþýna o sýzar'' hesabý sunulan eserleri incelediðinizde öðrencilerin aile profili hakkýnda sizlere lisani haliyle bir þeyler veriyor. Kýrsal kesimden gelen öðrenci emek vereceði esere kafa yorarken köydeki annesinin, babasýnýn, ablasýnýn günlük hayatta çektiði sýkýntýlarý hafifletebilmek adýna eserler üretmeye çalýþýyor. Sergiyi incelerken çocuklara ''bunu yapmak nerden aklýna geldi?'' diye soru yönettiðimizde hemencik ''öðretmenim, annem-babam çalýþýrken çok yoruluyorlar. Bende onlarýn bu yorgunluklarýný en aza indirebilmek adýna buluþ yapmaya çalýþtým'' diye cevap veriyorlar. Yahut ta çocuðun bir yakýný depremde, yangýnda, yýldýrýmda, selde, trafik kazasýnda vs maddi manevi zarar gördüyse o alanda zararý en aza indirebilecek þekilde bir þeyler üretmeye çalýþýyor. Bu çalýþmalar ciddiye alýnýrsa belki de gelecekte seri üretimin alt yapýsýný oluþturabilecek konumda çok harika buluþlar ortaya çýkacaktýr. IÞIKLI DEPREM TERLÝÐÝ / AYAKKABISI: Serginin birinde öðrencinin ýþýklý terlik yaptýðýný gördüm. Çok hoþuma gitti. Bu geliþtirilebilir ve uzun ömürlü pil kullanýlabilir. Terliðin, ayakkabýnýn ýþýðý sadece ihtiyaç halinde kullanýlabilir. Bu durum deprem aný ve sonrasýnda önem arz etmektedir. Çünkü deprem anýnda elektrikler kesileceði için, binadan tahliye olunurken, cam kýrýklarýndan, çivilerden korunmada iþe yarayacaktýr. Veya özellikle okullarda, elektrik kesilmesinde panik yaþanmamasý için birinci kademe öðrenciler için tasarlanabilir. Bu tür etkinliklerde, özellikle olasý depremlerin, yangýnlarýn, sellerin, trafik kazalarýnýn vs. en az zararla atlatýlmasýna yönelik çalýþmalar yapmasý için öðrencilerine yön veren idarecilerimizi, öðretmenlerimizi ve o doðal saflýðýnda harika eserler ortaya sunan öðrencilerimizi kalbi dileklerimle tebrik ediyorum. Toplum olarak ancak yaþandýðýnda gündemimizde yer bulan, afetlere yönelik daha çok eserleri, vatandaþlarýmýzýn bilinçlenmesi adýna sergilerimizde görmek istiyorum. birinci sýrada olmakla birlikte, her yaþta görülmektedir. Çocukluk çaðýndaki kanser vakalarýnýn %35'ini lösemiler oluþturur. Maske Sizi Deðil, "Onlarý" Korur Toplumun, bu çocuklarýn iyileþme þansýnýn olmadýðýný düþünmesi ve maske yüzünden hastalýðýn bulaþýcý olduðunun sanýlmasý lösemili çocuklarýn en önemli sorunlarý arasýnda gelmektedir. Oysa ki, kemoterapi ilaçlarý vücutlarýný enfeksiyonlara karþý koruyan savunma hücrelerini de etkilediðinden, en ufak bir mikrop, hastalýk etkeni dahi tüm vücuda yayýlýp aðýr ateþli enfeksiyonlara neden olmaktadýr. Bu nedenle lösemili çocuklarýmýz etraflarýndaki insanlardan, havadan, sudan mikrop almamak ve korunmak için maske takmaktadýrlar. Löseminin Nedenleri ve Belirtileri Genetik yatkýnlýklar, radyasyon, benzen ve türevleri (bali, vs.), böcek ilaçlarý gibi kimyasal maddeler, bazý kalýtsal hastalýklar ve bazý viral hastalýklarýn lösemiye neden olduklarý çalýþmalarla gösterilmiþtir. Löseminin klinik belirtileri birçok hastalýðýnkine benzer. Halsizlik, iþtahsýzlýk, solukluk, düþmeyen ateþ, deride morluklar veya küçük kýrmýzý kanama odaklarý, burun ve diþ etlerinden kanama, karýnda þiþlik, lenf bezlerinde büyüme, kol ve bacak aðrýlarý bunlar arasýnda sayýlabilir.. Ayrýca yayýldýðý organlara ait baþ aðrýsý, kusma, karýn aðrýsý, görme bozukluklarý gibi belirtiler önem taþýyabilir. Bunlardan birinin veya birkaçýnýn olmasý durumunda bir uzmana baþvurulmalýdýr. Hamilelik sýrasýnda sigara içmek veya uyuþturucu kullanmak veya hamileliðin ilk 3 ayýnda röntgen çektirmek ile lösemi oluþumu arasýnda ilgiye iþaret eden bilgiler vardýr. Bu tür davranýþlardan kaçýnýlmalýdýr. Lösemi tam donanýmlý ve Çocuk Kan ve Kanser Hastalýklarý bölümü bulunan bir hastanede tedavi edilmelidir. Bu hastalýðýn tedavisi ancak bu konudaki uzman kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Lösemi Tedavisi Lösemi, son derece uzun ve zor bir tedavi gerektirmektedir. Lösemi hastalarýna yaklaþýk 2,5 yýl süren bir tedavi uygulanýr. Bu tedavi sonucunda % oranýnda tamamen iyileþme saðlanabilir. % 5 oranýndaki vakalarda ve uygun durumlarda kemik iliði nakli yapýlabilir. Türkiye'de kemoterapi ve kemik iliði nakli, batý ülkeleri standartlarýnda, baþarýyla yapýlmaktadýr. Ayrýca hastalarýn ve ailelerin hastalýk hakkýnda bilgilendirilmesi, löseminin umutsuz deðil, tersine iyi bir tedavi ve moral desteði ile %85'lere varan oranda iyileþmenin saðlandýðýnýn açýklanmasý önemlidir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü NÖBETÇÝ ECZANELER KULE ECZANESÝ H.ÝBRAHÝM KÜÇÜKER MELÝKGAZÝ 2. SK NO:1/D - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI EÐÝTÝM ECZANESÝ YASEMÝN BOZDOÐAN FATÝH CAD. 48/A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI SATIÞ 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 83,607 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 Çiftçiler çalýþmalarý yerinde gördü rtaköy deki Anadolu OSu Havzalarý Rehabilitasyonu Projesi kapsamýnda oluþturulan örnek gübre depolarý, sulama sistemli üzüm baðlarý ve fidanlýklar beðeni topladý. Ortaköy ilçesi Cevizli, Kavaklan, Oruçpýnar, Ýncesu ve Karahacip beldesinde uygulanan Anadolu Su Havzalarý Rehabilitasyonu Projesi kapsamýnda erozyon kontrolü ve aðaçlandýrma faaliyetleri, tarýmsal kirliliði önlemek amacý ile yapýlan gübre depolarý ve gübre ýslahý ile damlama sulama sistemli meyve bahçeleri Çoruh Nehri havzasý rehabilitasyonu projesi kapsamýna alýnacak çiftçilere örnek olmasý amacý ile bir dizi gezi tertip edilerek ilçedeki örnek çalýþmalara katýlan çiftçilere tanýtýldý. Projeye Erzurum, Bayburt ve Artvin illerinden 77 çiftçi ile Orman Su BakanlýðýAðaçlandýrma Baþkan Yardýmcýsý Hanefi Akbýyýk, Anadolu Su havzalarý Rehabilitasyonu Projesi Ankara Koordinatörü Figen Kutgan, Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Tarýmsal Altyapý Arazi Deðerlendirme Þube Müdürü Vasfi Dolak, Ýl Ziraat Mühendisi Erol Sarý, Ortaköy Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Vekili Ziraat Mühendisi Ali Fuat Tüfekçi ve Ziraat Mühendisi Gazi Erdemirci katýldý. Ortaköy ün Karahacip beldesinde Erezyonla Mücadele ve Aðaçlandýrma Sahasýný gezen çiftçiler, Aþdaðul beldesinde bulunan mera ýslahý çalýþmalarýný yerinde incelediler. Ziraat Mühendisi Gazi Erdemirci, Aþdaðul beldemizde 6000 dekar meramýz var. Bunun 1500 dekarýnda mera ýslah çalýþmasý yaptýk. Islah yapýlan bu araziye 27 bin 500 kg gübre attýk. Meralarýmýzdan 1300 üzerinde büyükbaþ hayvan istifade etmektedir. Ýncesu köyüne Ortaköy deki Anadolu Su Havzalarý Rehabilitasyonu Projesi sürüyor giden çiftçiler, piknik alanýný ve kanyonu gezerek üzerlerindeki yorgunluðu attýlar. Burada kumanyalarýný yiyen çiftçiler, Aþdaðul beldesindeki gübre depolarýnda kullanýlan malzemeleri yerinde incelediler. Proje Yürütme Sorumlusu Ziraat Mühendisi Gazi Erdemirci, burada yaptýðý konuþmada, Aþdaðul beldemizde 33 adet hane bazlý gübre deposu yaptýrdýk. Vatandaþlarýn depolarýndaki gübreler araçlarýmýzla toplanarak büyük depomuzda yakýlarak buradan tekrar vatandaþlara daðýtýmý yapýlmaktadýr. Proje kapsamýnda bir adet traktör, bir adet vidanjör, bir adet remork, bir adet gübre daðýtým aracýmýz mevcut olup bunlar proje kapsamýnda hibe olarak alýnmýþtýr. Daha sonra Aþdaðul beldesinde bulunan Durmuþ Arat a ait damlama sistemli üzüm baðý ziyaret edilip çalýþmalar yerinde izlendi. Bað sahibi Arat, Bu baðý yapalý üç yýl oldu. Bazý asmalarda 60 ýn üzerinde salkým var. Ben bunu yaptýðýma çok memnunum. Deðerlendirmeyi sizlere býrakýyorum. Bu baðda 4 çeþit üzüm var. Bunlar Narince, Alfons, Öküz Gözü ve Trakya Ýlkeren den oluþmaktadýr. diye sýraladý. Ardýndan Ýncesu köyüne ait 50 dekara kurulu damlama sistemli ceviz bahçesi gezildi. Sondaj yapýlarak derin kuyu sistemi ile sulanan bahçeye proje kapsamýnda 500 adet ceviz aðacý verildi. Üç yýl olmasýna raðmen üzerinde ceviz olmasý görenleri hayrete düþürdü. Proje kapsamýnda geziye katýlan Erzurumlu Osman Demir, Bu geziye katýlmakla çok þey öðrendik. Keþke ben biraz daha genç olsa idim. Çok güzel iþler yapýlmýþ. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Yapýlan bu çalýþmalarý gördükçe duygulanýyorum. Bizim ilimizde de bu çalýþmalarýn yapýlmasýndan yanayým. diye konuþtu. Çiftçiler daha sonra Amasya ilinde yapýlan çalýþmalarý incelemek üzere ilçeden ayrýldýlar. Durdu Çetin Veliler sertifikalarýný aldý M illi Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü nün koordinasyonunda, TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu nda gerçekleþtirilen 7-19 Yaþ Aile Eðitimi programý tamamlandý. Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin in de katýldýðý sertifia töreninde eðitimi tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi. Törenin açýþ konuþmasýný Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi PDR Hizmetleri Bölüm Baþkaný ve programýn eðitimcisi Mahmut Yaser Mert, 7-19 Yaþ Aile Rehberliði programýn amacýnýn 7 ile 19 yaþ arasýnda çocuðu olan ebeveynlerin, çocuklarýný daha iyi tanýmlarýna yardýmcý olmak, onlarla iletiþimlerini güçlendirmek, uygun tutum ve yaklaþýmlarý öðrenmelerini saðlamak olduðunu belirterek, olasý riskler ve bu risklere yönelik uygun tedbirler almalarý için farkýndalýk yaratarak ailelerin geleceðini daha saðlýklý bir þekilde planlamalarýna destek olmanýn amaçlandýðýný söyledi. Diðer okullara örnek Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu nun aile eðitimi ve birçok alanda baþarýlý projeleri hayata geçirdiðini söyleyerek, velilerin bilinçlenmesi için yaptýklarý faaliyetlerle diðer okullara da örnek teþkil ettiðini söyledi. Çocuklarýn bilinçli yetiþtirilmesinin geleceðimiz için öneminin çok büyük olduðunu söyleyen Girgin, eðitimin gerçekleþmesinde emeði geçen kurumlarýn personellerine teþekkür etti. Doðru bildiðimiz hatalarýmýzý fark ettik Aile eðitimine katýlan kursiyerler adýna sahneye gelen Meltem Gül de, eðitimin kendilerine ulaþtýrýlmasý konusundaki gayretlerinden ötürü emeði geçenlere teþekkür ederek, Bu eðitim süresince doðru bildiðimiz ama yanlýþ olan hatalarýmýzý fark ettik. Ýyi bir ebeveyn olmak için yapýlmasý gerekenleri öðrendik. Her anne gibi çocuklarýmýzla doðru iletiþim kurabilmek, onlarla hayatý paylaþabilmek istiyoruz. Bunun için hepimiz farklý yöntemler kullanýyoruz. Bu yöntemler bazen iþe yarýyor bazen yaramýyor. Nerede yanlýþ yapýyoruz dediðimiz zamanlar oldu. Aldýðýmýz bu eðitim sonunda artýk nerede yanlýþ yaptýðýmýzý biliyoruz. diye konuþtu. Okulda konuþulan dil evde karþýlýk bulmadýkça eðitimin en TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu nda gerçekleþtirilen 7-19 Yaþ Aile Eðitimi programý tamamlandý. önemli ayaðý noksan kalýr 7-19 Yaþ Aile Rehberliði programýnýn 8 hafta boyunca kiþilik kapalý gruplara yönelik günde 3 saat olarak düzenlendiðini kaydeden Okul Müdürü Ayhan Geylani ise, þunlarý söyledi; Biz öðrencilerimizin saðlýklý bireyler olarak topluma kazandýrýlmasý için hangi çabayý sarf edersek edelim okulda konuþulan dil evde karþýlýk bulmadýkça eðitim faaliyetlerinin en önemli ayaðý noksan kalacaktýr. Bugün iyi anne babalýk ayný zamanda çocuklarýn ne yaptýðýný yakýndan gözlemek anlamýna geliyor. Anne babalarýn çocuðun duygu ve davranýþlarýndan doðru çözümlemeler yapabilme becerisine sahip olmasý gerekiyor bu nedenle kurum olarak bu eðitimleri önemsiyoruz çünkü bu eðitimler sonunda birkaç yaklaþýmýn dahi öðrencilerimiz üzerinde oluþturduðu etkiyi görmenin mutluðunu ve hazzýný yaþýyoruz. Geylani, TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu nda ailelerin bilinçlenmesine yönelik eðitimlerin devam edeceðini söyleyerek velilerin ilgilerinin kendilerini mutlu ettiðini, bu beklentiyi karþýlayabilmek için gerekli özeni göstermeye devam edeceklerini belirtti. Program, ailelere sertifikalarýnýn verilmesi ile sona erdi. Sürücü Kursu Yönetmeliði deðiþti Enise Aðbal orum Sürücü Kurslarý Derneði Baþkaný, ÇZirve Sürücü Kursu sahibi Nihat Polat, Sürücü Kursu Yönetmeliði nin deðiþtiðini açýkladý. Yeni yönetmeliðin tüm sektöre ve Çorum halkýna hayýrlar getirmesini, trafik kazalarýný önlemesi ve trafik kültürünün yerleþmesini saðlamasýný dileyen Polat, yönetmelikteki deðiþiklikler þöyle sýraladý; Ehliyet almak için görülecek ders sayýsýnda azalma oldu. Eskiden Trafik ve Çevre Bilgisi 35 saat, Motor ve Araç Bilgisi dersi B sýnýfý için 16 saat, C-D-E sýnýflarýnda 20 saat, Ýlkyardým dersi 12 saat, direksiyon dersi B sýnýfý için 20, C-D-E sýnýfý için 45 saat yapýlmasý zorunlu idi. Ama bir çok nedenden dolayý uygulanamýyordu. Þimdi ise Trafik ve Çevre Bilgisi 16 saat, Motor ve Araç Bilgisi dersi (sadece araç bilgisi olmak üzere) 6 saat, Ýlkyardým dersi 8 saat, direksiyon dersi B sýnýfý için 12, C-D-E sýnýfý için 24 saat olacak ve herkes mutlaka bu süreler kadar araçta uygulama eðitimi alacaklar. Herhangi bir ehliyetten veya sertifikadan baþka bir ehliyete geçmek isteyenler sadece direksiyon eðitimi alacak ve direksiyon sýnavýna girecekler. Otomobil kamyon veya otobüse 750 kg. dan fazla taþýma kapasiteli römork takarak kullanmak isteyenler 5 saat römork takýlmýþ araçla eðitim alýp, römork takýlmýþ araçla direksiyon sýnavýna girecekler. Direksiyon çalýþmalarýnýn bir kýsmý gece yapýlacak Kursiyerler direksiyon eðitimine baþlamadan önce, direksiyon hocasý yeterli görünceye kadar direksiyon eðitim pisti veya simülatörden birisi tercih edilerek çalýþacaklar, sonra araçla þehir içi ve akan trafik ile çevre yolunda çalýþmalarýný tamamlayacaklardýr. Çalýþmalarýnýn bir kýsmýný gece yapmak zorundadýrlar. Çalýþmalar sonunda kendini yeterli görmeyen kursiyerler, ilan edilen direksiyon ders saat ücretini ödeyerek fazla ders almaya devam edebilecekler. Kursa kayýt olacak kursiyerlerden istenecek belgeler deðiþti. Herhangi bir pratisyen tabip veya uzman tabip ten alýnacak sürücü olur raporu ile diplomanýn veya diploma yerine geçecek belgenin veya tahsilini gösteren kamu kurumu yazýsýnýn kurs tarafýndan onaylanmýþ fotokopisi ve sabýkasý olmadýðýna dair beyan, son altý ay içerisinde çekilmiþ fotoðraf ile kursa müracaat edilebilecek. Kursa devam etme daha fazla kontrol edilir hale geldi. Sýnava girme sayýsý deðiþti Sýnava girme hakký 4 olarak deðiþtirildi. Yazýlý sýnavdan geçip direksiyon sýnavýnda dört hakkýnda kalanlar ücretini ödeyip yeniden on iki saatlik çalýþama yapmak suretiyle bir dört sýnav hakký daha elde edebilecekler. Kurslardaki eðitim araçlarý motorlu bisiklet, motosiklet, otomobiller 10, diðer vasýtalar 20 yaþýndan büyük olamayacak ve kesinlikle hepsi demirbaþ olacak, Kurslarda görevlendirilen eðitim personeli ile ilgili deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Artýk bütün eðitim ve yönetim personeli yüksek okul mezunu olmak zorundadýr. Direksiyon eðitimi dersi sýnavý, akan trafik içinde belirlenmiþ olan güzergâhta 08:00 ile 18:00 saatleri arasýnda yapýlacak. Her kursiyer önceden belirlenen gün ve saatte sýnava alýnacak. Direksiyon eðitimi dersi sýnav süresi 30 dakikadan az olamayacak. Ancak sürücü adayýnýn araç kullanmada yetersiz olmasý ve sürücü olamayacaðýna kanaat getirilmesi hâlinde sýnav bitirilecek ve Aracý, kursun usta öðreticisi sýnavýn baþlama yerine getirecek. Artýk not verilmeyecek Sýnavlarda artýk not verilmeyecek. Deðerlendirme sonucu baþarýlý veya baþarýsýz olduðu kanaati kursiyerin kalýp geçtiðini belirleyecek. Sýnavda kursiyer; Aracý çalýþtýrýr ve hareket ettirir. Sýnavýn yapýldýðý güzergâhta aracýn cinsi ve yol için belirlenen azami hýz sýnýrýna ulaþýr. Konilerin veya araçlarýn arasýna yola paralel olacak þekilde geri geri giderek park eder. Çýkýþ eðimli yolda aracý durdurup yeniden ileri doðru hareket ettirir. Uygun yolda aracý asgari 25 metre geri viteste kullanýr. Iþýklý kavþakta saða ve sola dönüþler yapar. Aracýn silecek, ýþýk ve havalandýrma gibi kumanda düðmelerini kullanýr. Güzergâhta dönel kavþak bulunmasý halinde, dönel kavþakta dönüþ yapar. Buna benzer þekilde direksiyon sýnav uygulamasý yapýlacaktýr. Kursiyerler de en az bunlarý rahatlýkla yapabilecek seviyede eðitim alacaklardýr. Ortaköy de hayvancýlýk kooperatifi üyeleriyle toplantý l Gýda Tarým ve Hayvancýlýk ÝMüdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ortaköy de bulunan Hayvancýlýk Kooperatifi üyeleri ile toplantý yaptý. Ortaköy ilçesi Senemoðlu, Yukarýkuyucak Köyleri Tarýmsal ve Hayvancýlýk Kalkýnma Kooperatifi üyeleri ile yapýlan toplantýya, Ermiþ in yaný sýra Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Vekili Ali Fuat Tüfekçi, Ortaköy Ziraat Odasý Baþkaný Musa Sabancý ve üyeler katýldý. Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ toplantýda yaptýðý konuþmada, Ýlçemizde kurulu hayvancýlýk kooperatifince yapýlmasý gereken çalýþmalar olduðunu biliyorum. Sizler üzerinize Ortaköy de kaza rtaköy ilçe Omerkezinde esnaflýk yapan Alim Cebeci (54), Bahçelievler Mahallesi ndeki evinden iþ yerine giderken kaldýrýma çýkan 19 ZA466 plakalý özel aracý ile kaza yaptý. Kaza anýnda yanýnda bulunan Ahmet Yasir Cebeci (4) yaralandý. Alim Cebeci ve çocuðu arabadan vatandaþlar tarafýndan çýkarýlarak Ortaköy Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Burada ilk muayenesi yapýlan Ahmet Yasir Cebeci, düþen görevleri yaparsanýz bizler de üzerimize düþen görevleri yapacaðýz. Bazý üyelerimizin ahýrlarýný tamamlamadýðýný gördüm. Bu arkadaþlarýmýzýn diðer arkadaþlarýna zararý olduðunu bilmiyorlar mý? Bu arkadaþlarýmýz çalýþmalarýný hýzlandýrsýnlar. Bizler de kooperatifin ihtiyacý olan hayvan alým ihale iþlerine bir an evvel baþlamamýz gerekmektedir. Eksik olan iþlerinizi en kýsa sürede tamamlamanýzý istiyorum. Kooperatif Baþkanýmýz bakýnýz bu güzel binayý faaliyete geçirdi. Sizlerin hayvanlarýnýzdan alacaðý ürünlerin muhafazasý için süt tanký bile hazýrlamýþ olduðunu Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Acil Polikliniðine ambulans ile sevk edildi. Sürücü Alim Cebeci nin durumunun iyi olduðu, yaralý çocuðun hayati tehlikesinin görüyorum fakat sizin bu iþlere neden soðuk baktýðýnýzý anlamýyorum. ifadelerine yer verdi. Kooperatif Baþkaný Musa Sabancý da, Üye arkadaþlarýmýz bizlerin bu iþi baþaramayacaðýmýzý zannettiklerinden olsa gerek iþlerini çok yavaþtan alýyorlar. Bazý arkadaþlarýmýzýn da Belediye ile sýkýntýlarý olduðundan bu iþler biraz uzadý. Ýnanýyorum ki sizlerin de gayretleri ile bu çalýþmalar en kýsa sürede tamamlanacaktýr. Artýk üyelerimizin bu iþin tamamlanacaðýna inandýklarýný görüyorum. Toplantý sonunda yapýmý tamamlamýþ olan Kemalettin Atak a ait ahýr da gezildi. Durdu Çetin Ortaköy da kaldýrýma çýkan araçta iki kiþi yaralandý. bulunmadýðý belirtildi. Durdu Çetin Küçükler yaþlýlarla buluþtu orum Bilim ve ÇSanat Merkezi Rehberlik Servisi tarafýndan yýl boyunca yapýlan deðerler eðitimi kapsamýnda Kamile-Hacý Ahmet Akdað huzurevi ziyaret edildi. Huzurevi Müdürü Hüseyin Penez tarafýndan karþýlanan BÝLSEM ekibine kurumun birimleri gezdirilerek tanýtýldý. Ardýndan kurumda bulunan yaþlýlarla bir araya gelen öðrenciler huzurevi sakinlerine çiçek ve ve çikolota ikramýnda bulundular. Yaklaþýk 1,5 saat süren ziyaret sýrasýnda Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Rehberlik Servisi Kamile-Hacý Ahmet Akdað huzurevini ziyaret etti. BÝLSEM öðrencileri büyükleri ile bir süre sohbet etti. öðrenciler huzurevinde bulunan yaþlýlarla sohbet ettiler. Büyüklerinden yaþanmýþ tecrübelerini, insaný deðerlerin önemini dinlediler. BÝLSEM yetkilileri, Kapýlarýný bize açan Kamile- Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Müdürü Hüseyin Penez ve personeline, öðrencilerimizden deðerli tecrübelerini ve önerilerini esirgemeyerek onlarýn önemli deðerli kazanmalarýna katkýda bulunan huzurevi sakinlerine çok teþekkür ediyoruz. dediler.

15 PERÞEMBE 30 MAYIS Kur an ý Kerim i Güzel Okuma il finali yapýldý 2 Enise Aðbal 013 Yýlý Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nedeniyle din görevlilerine yönelik etkinlikler çerçevesinde Ýl Müftülüðünce düzenlenen Kur an-ý Kerim i Güzel Okuma Yarýþmasý il finali önceki gün Ulu Camii nde gerçekleþtirildi. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk baþkanlýðýnda düzenlenen final yarýþmasýnýn komisyon üyeliklerini Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz, Ýmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öðretmeni Kasým Madan ve Merkez Huzur Camii Müezzin Kayyýmý Hasan Çakmak yaptý. Yarýþmaya Merkez YEDAÞ Mescidi Ýmam Hatibi Sefa Kýrçý, Alaca Hanife Hatun Camii Ýmam Hatibi Celal Göker, Bayat Çarþý Camii Müezzin Kayyýmý Ali Koca, Ýskilip Ulu Camii Müezzin Kayyýmý Mus- mancýk Kuz Köyü Camii Ýmam Hatibi Veysel Ekici ve Sungurlu Tatlýsu Köyü Camii Ýmam Hatibi Ýsmail Uzuner katýldý. Yapýlan yarýþma neticesinde Merkez YEDAÞ Mescidi Ýmam Hatibi Sefa Kýrçý birinci, Bayat Çarþý Camii Müezzin Kayyýmý Ali Koca ikinci ve Alaca Hanife Hatun Camii Ýmam Hatibi Celal Göker de üçüncü oldu. Ýl Müftülüðünce düzenlenen Kur an-ý Kerim i Güzel Okuma Yarýþmasý il finali yapýldý. Bölge finalinde Çorum u temsil edecek Final yarýþmasý önceki gün Ulu Camii nde gerçekleþtirildi. tafa Salik, Kargý Mihrihatun Camii Müezzin Kayyýmý Bayram Demir, Mecitözü Daðsaray Köyü Camii Ýmam Hatibi Oðuz Yaylacý, Os- Yarýþmada dereceye giren görevlilere çeþitli hediyeler verilirken, yarýþma birincisi Merkez YEDAÞ Mescidi Ýmam Hatibi Sefa Kýrçý, 30 Haziran da Samsun da yapýlacak bölge finali yarýþmasýnda Çorum u temsil edecek. Bölge final yarýþmasýnda birinci olacak görevli ise 14 Temmuz 2013 tarihinde Þanlýurfa da yapýlacak Türkiye finali yarýþmasýna katýlmaya hak kazanacak. Kur an ý güzel okumada yarýþtýlar Ç Enise Aðbal orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nde her yýl geleneksel olarak düzenlenen Kur an-ý Kerim i güzel okuma yarýþma- sýnda kýz öðrenciler kýyasýya yarýþtý. Jüri üyeliklerini meslek dersleri öðretmenlerinden Necdet Yavuz, Emine Damar, Huri- ye Özkader, Kasým Madan ve Osman Köse nin yaptýðý ve 41 öðrencinin katýldýðý ön elemeler sonucunda 11 öðrenci finalde yarýþmaya hak kazandý. Baþkan Külcü, öðrencilere destek kermesini gezdi Baþkan Külcü, Alaybey Öðrenci Yurdu tarafýndan açýlan kermesi gezdi. Okul Tatbikat Camii nde yapýlan final yarýþmasýnda Esra Erci 1., Hatice Arslan 2. ve Arzu Sarý 3. oldu. Dereceye giren öðrenciler çeþitli hediyelerle ödüllendirildi. Çonum Anadolu ÝHL de Kur an-ý Kerim i güzel okuma yarýþmasýnda kýz öðrenciler kýyasýya yarýþtý. Ýstanbul u fetheden ruhu anlama vakti D iyanet-sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Ýstanazim ve kararlýlýðýný gösteren, Hz Peygamberin, Ýstanbul bul un fethi hem Türk, hem Ýslam hem de dünya tamutlaka fethedilecektir. O nu fetheden komutan ne güzel rihi açýsýndan önemli bir dönüm noktasýdýr yýl dönükomutan, O nu fetheden ordu ne güzel ordudur müjdemünü kutladýðýmýz Ýstanbul un fethi yalnýzca bir çað açýp sine mazhar olan büyük komutan, genç nesillere örnek kapatmamýþ ayný zamanda tarihin akýþýný deðiþtirmiþtir. teþkil etmektedir. Hedefine ulaþmak için gemileri kara dan yürütecek kadar fethe inanmýþ þanlý ecdadýn torunlarý olarak, onlarýn býraktýðý mirasa sahip çýkmak ve onlara Ýstanbul un fethinin 560. yýldönümü nedeniyle yazýlâyýk olmak genç nesillerin en büyük ideali olmalýdýr. Bu lý basýn açýklamasý yapan Yýldýz, Asya ile Avrupa yý birvesile ile Fatih Sultan Mehmed in cami olarak vakfettiði birine baðlamýþ binlerce yýllýk medeniyetin baþkenti Ýstanbul un dünya milletlerine hoþgörü, barýþ ve kardeþliðin Ayasofya nýn hâlâ kapalý olmasý anlaþýlabilir bir durum en güzel örneðinin merkezi olduðunu söyledi. deðildir. Hiç cemaati olmayan kiliseler onarýlýp ibadete açýlýrken Ayasofya için, Çevresindeki camiler boþ onlar Büyük fethin 560. yýldönümünü kutlamanýn mutluluðunu ve onurunu yaþarken büyük kumandan Fatih Sulne zaman dolarsa o zaman açýlýr gibi söylemler bahane tan Mehmet Han ý ve þanlý askerlerini rahmet ve minnetdeðildir. Ayasofya nýn ibadete açýlmasýyla ilgili Anadolu Ali Yýldýz le anýyoruz. diyen Yýldýz, açýklamasýna þöyle devam etti; Gençlik Derneði nin açmýþ olduðu imza kampanyasýný Þanlý ecdadýmýzýn fetih amacý, kýrýp, yýkmak deðil; aksine destekliyor, kendilerine teþekkür ediyorum. imar etmek, düzeltmektir. Bugün de bize düþen þanlý ecdadýmýza ve Bu duygularla alemlerin sultaný Hz. Muhammed Mustafa tarihimize yakýþýr nesiller yetiþtirmek, ilimde, fende, kültürde, barýþ (sav) nýn övdüðü Ýstanbul'un fethinin 560. yýldönümünü kutluyor, bu ve kardeþlikte gönülleri fethetmektir. büyük mirasý bizlere býrakan baþta Fatih Sultan Mehmed Han olmak Ya ben Ýstanbul'u alýrým ya da Ýstanbul beni! diyerek fetih için üzere, tüm ecdadýmýzý rahmet ve minnetle anýyoruz. B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Alaybey Öðrenci Yurdu tarafýndan açýlan kermesi gezdi. Külcü, kermesin öðrencilerin eðitimlerine destek amacýyla düzenlenmiþ olmasýnýn kermesin önemini bir kat daha artýrdýðýný vurguladý. Yardýmlaþma ve dayanýþma amacý güden ve hedefi de öðrenim çaðýndaki çocuklarýmýza eðitim öðretim hedefi olan bu yurtlarýmýzýn saygýdeðer yöneticilerine ve emek veren tüm herkese þükranlarýmýzý sunuyoruz. diyen Baþkan Külcü, herkesi bu tür kermeslere destek olmaya davet etti. Kurs ve Okul Talebeleri Yardým Derneði yetkilisi Mehmet Aksu da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ziyaret nedeniyle teþekkür etti. Aksu, kermeste hayýrseverler tarafýndan hazýrlanan ürün ve baðýþlanan eþyalarýn satýlarak elde edilen gelirin yurttaki öðrencilerin ihtiyaçlarý için kullanýlacaðýnýn altýný çizdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 31 Mayýs'a kadar açýk kalacak olan kermesteki tüm tezgâhlarý gezerek hayýrsever vatandaþlarla sohbet etti. SMMMO ya baþarý diledi Ý þ Bankasý Çorum Þube Müdürü Hakan Ergenç, Çorum Serbest Muhasebe ve Mali Müþavirler Odasý (SMMM) ný ziyaret etti. Ergenç, ziyarette SMMM Odasý Baþkanlýðýna tekrar seçilmesinden dolayý Baþkan Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu nu tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. SMMMO Baþkaný Yýldýrým, nazik ziyaretlerinden dolayý Ergenç e teþekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. Çorum Serbest Muhasebe ve Mali Müþavirler Odasý (SMMM) ný ziyaret etti. TÜTEV Amasya ya gezi düzenledi T ürkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi, þehzadeler diyarý Amasya ya gezi düzenledi. Günü birlik yapýlan gezide teknik elemanlarýn Kral Kaya Mezarlarý, Amasya Müzesi, Küçük Aða Külliyesi, Aynalý Maðara, Sultan Beyazýt Camii ve Külliyesi gibi bir çok tarihi ve turistik yerleri gezdiðini belirten TÜTEV Çorum Þube Baþkaný Atak Gevher, geziye katýlan ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý þehzadeler diyarý Amasya ya gezi düzenledi. Çorum Öðrenim Birimi dönem sonu sergisi yarýn B Enise Aðbal ir eðitim yýlý boyunca, Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu, Karþýyaka Ýlköðretim Okulu ve birçok ilköðretim okulundan gelen çocuklarýn da bulunduðu 1200 çocuða ulaþan Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi etkinlik dönemini tamamladý. Birim, çocuklarýn yaptýklarý eserleri yarýn ve 1 Haziran Cumartesi günü Pir Baba Çamlýðý Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý etkinlik dönemini tamamladý. içerisinde bulunan Sanat Sokaðý nda gerçekleþtirecekleri dönem sonu sergi açýlýþýnda sergileyecek. Yarýn da açýlýþý yapýlacak sergiye tüm Çorum halkýný davet eden Birim Sorumlusu Serpil Çetin, Bu sergi ile bir kez daha amacýna ulaþan TEGV Çorum Öðrenim Birimi, Çorum a saðladýðý katkýlarýndan ötürü önemli bir adýma da imza atmýþ olacak. Günü birlik yapýlan gezide teknik elemanlar tarihi ve turistik mekanlarý gezdi.

16 16 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 Çenesiz e Seramik Federasyonu nda görev B akanlar Kurulu kararýyla Türkiye ünvanýný kullanma hakkýna sahip olan ve sektörün milli düzeyde temsilini yürüten Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED) Genel Kurulu, geçtiðimiz Salý günü Ýstanbul da Federasyon un merkez binasýnda yapýldý. Federasyon baþkanlýðýný 2 dönemdir yürüten Kale Gurubu Baþkaný T Zeynep Bodur Okyay ýn yeniden aday olmadýðý Genel Kurul da Eczacýbaþý - Vitra Temsilcisi Ahmet Yamaner Federasyon Baþkanlýðýna seçilirken Ece Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz de baþkan vekili olarak belirlendi. Seramik sektörünün önemli þirketlerinin temsilcilerinden oluþan Yönetim Kurulu nda Tarýk Erdem Çenesiz Özçelik ve Kemal Yýldý- rým baþkan yardýmcýsý olarak görev alýrken Bülent Zýnhalý, Hanifi Mutlu, Ýbrahim Hýzal, Kürþat Özkaya, Hakan Çanakçý, Nuri Gönenç, Mehmet Hýzal, Hüseyin Gürcan, Tolun Vural, Yalçýn Tung ve Þafak Ozan Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldýlar. Yapýlan açýklamaya göre, Türk Seramik Sektörü, yaklaþýk 2 milyar ABD dolarlýk iþlem hac- mi ve yaklaþýk 1 milyar ABD dolarlýk ihracatý ile Türkiye nin önemli endüstrileri arasýnda yer alýyor. Ýthal girdisi çok düþük ve yüksek ihracat oraný ile seramik sektörü net katma deðer yaratan bir sektör olarak cari açýðýn kapanmasýna katký saðladýðý için ülkemiz açýsýnda son derece önemli konumda. Seramik sektörü 36 bin doðrudan, 220 bin dolaylý istihdam saðlýyor. Ayasofya aslýna dönmeli ürkiye Öðrenci Meclisi Genel Sekreteri Okan Baykara, Ýstanbul un fethinin 560. yýldönümü ile ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, Ayasofyasýz Ýstanbul, Ýstanbulsuz Türkiye olmaz. Sultan Mehmet in 21 yaþýnda iken Fatih unvanýný alarak Fatih Sultan Mehmet olarak anýlmaya baþlamasýna, Osmanlý Devleti nin Devleti Aliye-i Osmanlý olmasýna, Bizans ýn yýkýlmasýna, bir çaðýn kapanýp yeni bir çaðýn baþlamasýna neden olan Peygamber Efendimizin tecellisi olan Ýstanbul un fethi- nin 560. yýl dönümü kutlu olsun diyen Baykara, açýklamasýnda þunlarý söyledi; Tarih boyunca nice zaferlere imza atan necip milletimizin en kutlu ve en büyük adýmlarýndan birisi de Ýstanbul un fethidir. Ýstanbul un fethi, hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için adeta bir dönüm noktasý olmuþtur. Ýstanbul'un fethi, yýkýlmaz sanýlan Bizans surlarýnýn yýkýlabileceðini, saðlam bir inanç ve imanýn gerçeðini ortaya çýkarmýþtýr. Bu anlamda Ýstanbul un fethi, Türk milletinin dünya tarihindeki silinmez mührü olarak yer almýþtýr. Tarihte çok uzun süre alýnmasý imkânsýz gibi görünen Ýstanbul, büyük komutan ve devlet adamý Fatih Sultan Mehmet in dehasý ve akýl dolu hamlesiyle milletimizin ve Ýslam ýn egemenliðine girmiþtir. Fatih Sultan Mehmet'ten bahsedince Ayasofya'dan bahsetmemek olmaz. Ayasofya, 482 yýl cami olarak hizmet gördü. Ama 1935'te müzeye çevrildi, o günden bugüne cami olmayý bekliyor. Ayasofya kilise deðil, müze de deðil, bilakis camidir. Cami olmasýna raðmen kamuoyu tarafýndan tam ola- rak bilinmeyen nedenle 27 yýldýr ibadete kapatýlmýþtýr. Hatýrlarsýnýz 88 yýl sonra Sümela Manastýrý ibadete açýlmýþtýr. Hristiyan Ortodokslar a müze statüsünde olan bir yerde ayin yapýlmasýna müsaade eden zihniyet, biz Müslüman Türkler in yaptýðý müracaatlarý dikkate bile almamýþ, Ayasofya da namaz kýlmamýza ve ibadet yapmamýza izin vermemiþtir. Bu durumu büyük Türk milletinin takdirlerine sunuyorum. Herkes bilsin, Ayasofyasýz Ýstanbul, Ýstanbulsuz Türkiye olmaz. Ayasofya nýn aslýna dönmesi, Okan Baykara inþallah kýsa sürede nasip olacaktýr. Baþta Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri olmak üzere Ýstanbul fetih þehitlerimizin ve tüm ecdadýmýzýn ruhu þad olsun. Cumhuriyet Lisesi üçüncü yurtdýþý ziyaretini Ýspanya ve Çek Cumhuriyeti nin ardýndan Polonya ya gerçekleþtiriyor. Cumhuriyet in 3. gezisi Polonya ya C umhuriyet Lisesi, Avrupa Birliði Comenius Okul Ortaklýklarý Projesi kapsamýnda devam etmekte olan proje çalýþmalarýnda üçüncü yurtdýþý ziyaretini Ýspanya ve Çek Cumhuriyeti nin ardýndan Polonya ya gerçekleþtiriyor. Polonya nýn Raclawice þehrinde 1-8 Haziran tarihleri arasýnda yapýlacak olan proje toplantý ve çalýþmalarýna Proje Koordinatörü ve okulun Fizik öðretmeni Erol Çivikgedey, Resim ve Görsel Sanatlar Öðretmeni Mustafa Burhan Esen, Edebiyat öðretmeni Arda Güneþ ve Tarih öðretmeni Hakan Turhan ile birlikte Kubilay Çakmak, Hasan Mert Yýl- mazer, Büþra Gürkeskin, Ali Gedik, Ýsa Filiz, Eren Biþiren, Sümeyye Sarý, Berfin Köroðlu, Burcu Alkur, Fatmanur Özyýlmaz adlý on öðrenci katýlacak. Proje çalýþmalarý ve yurtdýþý ziyaretleri hakkýnda bilgiler veren Proje Koordinatörü Erol Çivikgedey, projede dört ortak ülkenin olduðunu Ýspanya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye nin Polonya da bir araya gelerek bir hafta boyunca proje çalýþmalarý yapacaðýný ve bu çalýþmalara okullarýndan da on öðrencinin katýlacaðýný söyledi. Ziyaretin öðrencileri açýsýndan çok önemli olduðunu, yabancý dillerini kullanmalarý ve geliþtirmeleri ve yabancý ülkeleri, farklý kültürleri tanýmalarý bakýmýndan bulunmaz bir fýrsat olduðunu belirten Çivikgedey, öðrencilerin bir hafta boyunca Polonyalý öðrencilerin ailelerinin yanýnda misafir olacaklarýný söyledi. Nisan 2014 te Türkiye de yapýlacak Ayrýca dördüncü uluslararasý toplantýlarýnýn Türkiye de olduðunu ve bütün ortak ülkelerin öðretmen ve öðrencilerinin gelecek yýl Nisan ayýnda Çorum da olacaklarýný kaydeden Çivikgedey, Çorum un tanýtýlmasý açýsýndan iyi bir fýrsat olduðunu da sözlerine ekledi. Tavuk ölümleri korkutuyor Ç orum un Ýskilip ilçesine baðlý köylerde yaþanan toplu tavuk ölümleri köylüleri tedirgin ediyor. Akpýnar, Elmalý, Aluç köylerinde yaklaþýk 3 hafta önce baþlayan þüpheli tavuk ölümleri nedeniyle köylerde tavuk kalmadýðýný belirten vatandaþlar yetkililerden yardým istedi. Akpýnar köyü sakinlerinden Ýlhan Mumcu, bugüne kadar çok sayýda tavuðunun telef olduðunu belirterek, tavuklarýn ölmeden önce aðýzlarýndan akýntý geldiðini söyledi. Aluç köyü sakinleri kalmadýðýný belirttiler. Köylüler, Tavuklarýmýz ölüyor ama neden öldüðünü bilemiyoruz. Tekrar beslemek içinde tavuk koymaktan korkuyoruz. Bu hastalýðýn devam edip etmeyeceðini bilmiyoruz. Bu durum bizi endiþelendiriyor dediler. Toplu tavuk ölümleri köylüleri tedirgin ediyor. sonra ölümlerin gerçekise, tavuklarýn ölmeden larda köylerde de yaþanönce kafasýnda bulunan leþtiðini ifade ediyorlar. dýðýný dile getiren vatanibik bölümündeki kýrmýtavuk ölümlerinin dað daþlar, kýrsal kesimde nezýlýðýn siyahlaþtýðýný daha köylerinin yaný sýra ovaredeyse beslenecek tavuk Köyde gerçekleþen toplu tavuk ölümlerinin ardýndan yumurtadan çýkan civcivlerde sahipsiz kaldý. Civcivi olan köy sakinleri bu hayvanlarýn bakýmýný evde yapmaya baþladý. Köylüler, yavru civcivlerinde telef olmasýndan endiþe ediyor.(ýha) Restorasyon öðrencileri Safranbolu da Ý skilip Meslek Yüksekokulu Mimarlýk ve Þehir Planlama BölümüMimari Restorasyon Programý öðrencileri, eðitim gezilerinin ikincisini Safranbolu ya düzenledi ten bu yana süren koruma çalýþmalarýnýn meyvesini 1994 yýlýnda UNESCO tarafýndan Dünya Kültür Mirasý kapsamýna alýnarak gören Safranbolu, tarihi mirasa sahip çýkan yönü, geleneksel konut mimarisini en iyi yansýtan evleri, yýllarca atýl durumda olan mekanlarýný canlandýrýp yeniden iþlevlendirerek yaþatmanýn yanýnda bu yapýlarý turizme açarak gelir getiren iþletmelere dönüþtürmenin baþarýlý örneklerini sergiliyor. Bu yönüyle restorasyonun ödüllü baþkentine Ýskilip Mimari Restorasyon Bölümü Öðr. Gör. Cemal Ekin ve Uzm. Doðan Koþan baþkanlýðýnda gerçekleþen Safranbolu gezisi, öðrencilerde ayrý bir heyecan yarattý. Öðrenciler ðitim gezilerinin ikincisini Safranbolu ya düzenledi. Ýskilip te kan baðýþý Ç orum'un Ýskilip ilçesinde Kýzýlay Derneði Ankara Kan Baðýþý merkezi ve Ýskilip Kýzýlay Þubesi tarafýndan düzenlenen kan baðýþý kampanyasýnda 150 ünite kan toplandý. Kýzýlay yetkilileri, kampanyaya ilçe halkýnýn yoðun ilgi gösterdiðini söyledi. Düzenlenen her kampanyada kan baðýþýnda Kan baðýþý kampanyasýnda 150 ünite kan toplandý. bulunanlarýn sayýsýnda artýþ olduðunu dile getiren yetkililer, artan ilgiden memnun olduklarýný ifade ettiler. Ýlçede belirli aralýklarla kan baðýþý kampanyalarý düzenlemeye devam edeceklerini dile getiren yetkililer, saðlýðý yerinde olan herkesi baðýþta bulunmaya davet ettiler.(ýha) Hamdullah Efendi Kültür Tanýtma ve Yaþatma Derneði nde toplanan alevi dernekleri yaþanýlan süreçle ilgili görüþ alýþ veriþinde bulundu. Ýnancýmýzý yaþatmak uðruna bedel ödemekten kaçýnmayýz Ç Enise Aðbal orum Alevi Kültür Merkezi Derneði (AKM), 52 Alevi derneði ve vakfýnýn bir araya geldiði Amasya Hamdullah Efendi Kültür Tanýtma ve Yaþatma Derneði nde toplanarak, Alevilerin yaþadýðý süreçle ilgili görüþ alýþ veriþinde bulundu. Adýyaman dan baþlayýp ülkenin diðer il ve ilçelerinde devam eden, Alevilerin yaþadýðý evlerin iþaretlenerek tehdit edici slaganlarýn yazýldýðý olaylarla karþý karþýya kaldýklarýný belirten Bizler Karadeniz Alevi Dernekler ve Vakýflar Platformu üyeleri, son olarak Amasya da Hamdullah Efendi Kültür Tanýtma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Ahmet Çelebi nin evine çarpý iþaretiyle ölüm yazýsý yazýldýðýnýn tespit edildiðini ve olayýn resmi makamlara intikal ettirildiðini söylediler. Ýnancýný yaþatmaktan ve bu uðurda demokratik mücadelesini yürütmekten baþka hiç kimseye zararý olmayan bir topluluðun hedef haline getirilmesinin kimseye yarar saðlamayacaðýný ifade eden yöneticiler, konuyla ilgili þunlarý söylediler; Alevileri bir çatýþma ortamýna çekmeye çalýþanlar baþarýlý olamayacaklardýr. Ancak þunu çok iyi biliyoruz ki hükümetin özellikle Suriye sorunu üzerinden Alevilere karþý kullandýðý ayrýmcý ve nefret dili bu tür olaylarýn gerçekleþmesini teþvik eder mahiyettedir. Bu ülkenin barýþ içerisinde, kardeþçe yaþamasý için hükümet yetkililerinin bu dil ve tavýrdan derhal vazgeçmesi gerekmektedir. Alevileri bu tehditlerle yýldýracaðýný zannedenler, Alevilerin tarihine bir baksýnlar. Binlerce yýldýr çok büyük katliamlara uðradýðý halde bu inanç bugün dimdik ayakta durmaktadýr. Bizler de inancýmýzý yaþatmak uðruna gerekli olan bedeli ödemekten kaçýnmayacaðýz. Bizleri öldürmeye çalýþanlara þunu hatýrlatýrýz: Ölüm ölür biz ölmeyiz. Bizler Karadeniz Alevi Dernekler ve Vakýflar Platformu olarak arkadaþýmýzýn evinin iþaretlenme olayýný þiddetle kýnýyoruz, yetkililerden bu olayýn açýða çýkarýlmasýný ve faillerin yakalanmasýný istiyor, bu olayýn takipçisi olacaðýmýzý kamuoyuna ilan ediyoruz. BÝKTUDER Gastronomi Yolu nda B ilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER), geçtiðimiz hafta sonu Ýl Özel Ýdaresi ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce düzenlenen Boðazkale Göleti Hattuþa Yürüyüþ programýna katýldý. Güneþ Kursunun Ýzinde Hitit Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yollarý nýn tanýnýrlýðýný artýrmak için yapýlan programda Ýl Genel Meclisi önünden hareket eden gezi hayeti, Boðazkale Göletine vardý. Gölet piknik alanýnda kýsa bir molanýn ardýndan 6 km yürüdükten sonra Hattuþa da mola verdi. Araçla Hattuþa Ören Yeri turu yapan grup, Boðazkale de çay molasý, Boðazkale Müze gezisi yaptýktan sonra yeniden araçla Yazýlýkaya Açýkhava Mabedi gezisi ile gezi prog- ramý tamamladý. Geziye 32 dernek üyesinin eþ ve çocuklarý ile katýldýðýný kaydeden BÝKTUDER Baþkaný Hayati Çam, Tüm STK larýn bu tür organizasyonlara destek vermesi gerek- tiðini düþünüyoruz. Gezinin düzenlenmesinde emeði geçen Ýl Özel Ýdare ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü yetkilileri ile rehberlerimize derneðimiz adýna teþekkür ederiz. Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði gezi yaptý.

17 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 Alaca da vaaz yerine deprem semineri Mahir Odabaþý A laca merkez Sebilullah Camii nde yarýn kýlýnacak Cuma namazý öncesi vaaz yerine sinevizyon destekli Deprem ve Korunma konferansý verilecek. Ýlçe Müftülüðü koordinesinde gerçekleþtirilecek konferansý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Alaca merkez Sebilullah Camii nde deprem semineri verilecek. Savunma Uzmaný Mahir de merkez Ulucamii nde tarafýndan olumlu karþýyapýlan deprem sunumulandýðýný ve talep olmasý Odabaþý verecek. nun cami cemaati ve halinnde diðer ilçelerde Geçtiðimiz günlerözellikle eðitim camiasý de program yapabilecek- lerini belirten Odabaþý, Toplumda temel afet bilinci oluþmasýna katký saðlanmasý ve özellikle okullarda yapýlan sivil savunma eðitimlerinde, tatbikatlarýnda öðrenilen bilgilerin, ihtiyaç halinde ailede öðrenci velileriyle uygulanmasýnda birlikteliðin saðlanmasý yönünden önem arz etmektedir. Ayný program tiyatro salonunda yapýlsa muhtemel 20 kiþi gelmez. Ama cami sayesinde 5-10 bin vatandaþýmýza ulaþabiliriz. Afetlerde can ve mal kaybýný en aza indirebilmek adýna farklý imkanlarýn deðerlendirilmesi lazýmdýr. En basiti güvenlik açýsýndan, bir deprem sonrasý öðrenci velisi, çocuðunu okuldan öðrenci teslim tutanaðýný imzalamadan alýp gitmeyecektir. Gazi Üniversitesi ni gezdiler Ç orum un Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencileri meslek tanýtým günleri kapsamýnda Gazi Üniversitesi ni ziyaret etti. Gazi Üniversitesi Eðitim Fakültesi ziyaret eden öðrencilere öðretim üyesi Doç. Dr. Salih Þahin den üniversite hakkýnda bilgi verdi. Üniversite hakkýnda yapýlan sunumun ardýndan öðrenciler Coðrafya Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Ülkü Eser Ünaldý nýn dersine T Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi öðrencileri meslek tanýtým günleri kapsamýnda Gazi Üniversitesi ni ziyaret etti. izleyici olarak katýldýlar. Anadolu Öðretmen Lisesi Müdürü Halil Dað, meslek tanýtým günleri kapsamýnda öðrencilerin üniversiteleri daha yakýndan tanýma imkaný bulduðunu söyledi. Dað, üniversite gezilerinin yaný sýra çeþitli meslek gruplarýndan insanlarý okullarýna davet ederek öðrencilerle bir araya getirdiklerini sözlerine ekledi. Ziyaret, fakülte yerleþkesinin gezilmesi ile sona erdi.(ýha) Tüketici Kirazýn faydalarý saymakla bitmiyor kredisinde Y kolaylýk üketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý ile tüketiciler 2 hafta içinde gerekçesiz ve ceza ödemeksizin tüketici kredisi sözleþmesinden cayabilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý'nýn Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý'ndan derlenen bilgilere göre, sözleþmedeki þartlar sözleþme süresi içerisinde tüketici aleyhine deðiþtirilemeyecek ve temerrüt hali de dahil olmak üzere, tüketici iþlemlerinde bileþik faiz uygulanmayacak. Vatandaþlara sipariþ edilmeyen mallarýn gönderilmesi yada hizmetlerin sunulmasý durumunda da, tüketiciye karþý herhangi bir hak ileri sürülemeyecek. Bu hallerde, tüketicinin sessiz kalmasý yada mal veya hizmeti kullanmýþ olmasý sözleþmenin kurulmasýna yönelik kabul beyaný olarak yorumlanamayacak. Tüketici kredilerinde erken ödeme Tüketiciler, 14 gün içinde gerekçesiz ve cezai þart ödemeksizin tüketici kredisi sözleþmesinden cayma hakkýna sahip olacak. Ayrýca, tüketiciler, vadesi gelmemiþ bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilecek veya kredi borcunun tamamýný erken kapatabilecek. Bu durumda kredi veren, erken ödenen miktara göre gerekli faiz ve diðer maliyet unsurlarýna iliþkin indirim yapacak. Öte yandan, kredinin erken ödenmesi durumunda kredi veren erken ödeme tazminatý da talep edebilecek. Zorunlu sigorta yapýlmayacak Tüketicilere, açýk talebi olmaksýzýn krediyle ilgili sigorta yaptýrýlamayacak. Zorunlu sigortalarda veya tüketicinin sigorta yaptýrmak istemesi halinde, istediði sigorta þirketi ile imzaladýðý poliçe, kredi veren tarafýndan kabul edilecek. Kredi hesabý ücretsiz olacak Belirli süreli kredi sözleþmesine iliþkin hesap açýlmasý ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili iþlemler yapýlmasý durumunda tüketiciden buna iliþkin ücret veya masraf talep edilemeyecek. Konut kredilerinde erken ödeme Tüketiciler, konut finansmanýnda vadesi gelmemiþ bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceði gibi, konut finansmaný borcunun tamamýný da erken ödeyebilecek. Bu hallerde, konut finansmaný kuruluþu, erken ödenen miktara göre gerekli faiz ve diðer maliyet unsurlarýna iliþkin indirim yapacak. az aylarýnýn sevilen meyvesi kirazýn pek çok faydasý var Uzmanlar, vitamin ve mineral deposuna sahip olan yaz aylarýnýn sevilen meyvesi kirazýn beyin saðlýðýndan sindirim sorunlarýna kadar birçok hastalýða faydalý olduðunu hatta aspirinden güçlü aðrý kesici özelliðinin bulunduðunu da belirtti. Beyin saðlýðý için büyük önem taþýyan kirazýn bir çok faydasýnýn olduðunu açýklayan uzmanlar, kirazýn Alzheimer gibi hastalýklara yakalanma ihtimalini azalttýðýný belirtti. Uzmanlar, "Kiraz yapýsýndaki besin lifi sayesinde kabýzlýðý önler, ishali keser ve sindirim sorunlarýna çözüm olur. Hastalýklara karþý vücudun direncini artýrýr. Damar sertliðine, romatizma, gut hastalýðý ve dizanteriye iyi gelir. Çok iyi bir aðrý kesici ve ateþ düþürücü olan bu meyve sinirleri kuvvetlendirir" ifadelerini kullandýlar. Antioksidan özelliðiyle kansere karþý koruma saðlayan kirazýn ayný zamanda kalp ve damar hastalýðýna karþý da insanlarý koruduðunu söyleyen uzmanlar, "Kiraz kolesterolü ve kan þekerini düþürür. Kaný temizler ve sivilce gibi cilt sorunlarýný önler, yaþlanma belirtilerini geciktirir. Ýdrar söktürücü özelliðiyle kiraz; vücudu zehirli maddelerden temizler. Böbreklerin taþ ve kum yapmasýný önlediði gibi safra kesesi taþýnýn dökülmesini saðlar. Vücuttaki fazla suyu atarak, zayýflamaya da yardýmcý olur" diye konuþtular. M gidildiðini de belirten Karip, "Toplam ders saati 5, 6, 7 ve 8'inci sýnýflarda 35 olarak düzenlendi. Böylece haftanýn 5 günü, her bir gün 7 saat ders yapýlarak, ortaokullarda eðitime devam edilecek" Merkez YÝBO Teknoloji Tasarým ve Görsel Sanatlar Sergisi açýldý. YÝBO öðrencilerinin baþarýsý Mustafa Demirer erkez YÝBO M Teknoloji Tasarým ve Görsel Sanatlar Sergisi açýldý. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, bazý þube müdürleri, okul idarecileri, öðretmenler ve velilerin katýldýðý sergide, öðrencilerin yýl boyunca hazýrladýklarý ürünler sergilendi. Okul salonunda düzenlenen serginin açýlýþýný veli ve öðrenciler yaptý. Sergide yer alan el emeði göz nuru ürünler beðeni topladý. Sergide öðrencilerin yýl sonu ürünleri yer aldý. Sergide yer alan el emeði göz nuru ürünler beðeni topladý. Vatan Kurtaran Þaban sahnelendi E Vatan Kurtaran Þaban adlý tiyatro oyununu Sungurlulu sanatseverlerle buluþturdu. Biliþim dersi zorunlu oluyor illi Eðitim Bakanlýðý Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý, 5'inci ve 6'ýncý sýnýflarda biliþim teknolojileri ve yazýlým dersinin zorunlu olmasý yönünde karar aldý. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý (TTK), ortaokullarýn haftalýk ders çizelgesinde deðiþiklik yaptý. Gelecek eðitim-öðretim yýlýndan itibaren 5'inci ve 6'ncý sýnýflardan baþlamak üzere kademeli uygulamaya konulacak deðiþikliklere göre, yabancý dil dersi 5'inci ve 6'ncý sýnýflarda haftada 3 saat olacak. 5, 6, 7 ve 8'inci sýnýflarda haftalýk seçmeli ders saati 6 ve haftalýk toplam ders saati ise 35 olarak belirlendi. Biliþim teknolojileri ve yazýlým dersi, seçmeli dersler listesinden çýkarýlarak, haftada 2 saat olmak üzere zorunlu dersler arasýna alýndý. TTK Baþkaný Emin Karip, biliþim teknolojileri ve yazýlým dersinin zorunlu hale getirilmesiyle, çocuklarý teknolojinin tüketicisi deðil üreticisi haline getirmeyi, yeni tasarýmlar, fikirler ve projeler ortaya koymalarýna yardýmcý olmayý saðlamayý amaçladýklarýný bildirdi. Haftalýk ders saati 35 olacak Ders saatleriyle ilgili deðiþikliðe Yabancý dil ders saati 3 saat olacak Karip, geçen eðitim yýlýnda yabancý dil öðretiminin 2'nci sýnýftan itibaren baþlatýldýðýný, böylece yabancý dil dersi saatinde 2'inci sýnýftan 8'üncü sýnýfa kadar 4 saatlik artýþ saðlandýðýný vurguladý. Biliþim teknolojileri ve yazýlým dersinin 5'inci ve 6'ncý sýnflara eklenmesi sebebiyle yabancý dil dersinin haftada 3 saat olarak düzenlendiðini kaydeden Karip, yabancý dil dersinde 8'inci sýnýfa kadar 2 saatlik artýþ olduðunu dile getirdi. Ýsteyen okullar 10 saate kadar sosyal faaliyet yapabilecek Okullarýn, þimdiye kadar, imkanlarý, çevre þartlarý ve öðrencilerin bireysel özellikleriyle ihtiyaçlarýný dikkate alarak haftada 8 saate kadar çeþitli eðitsel, sosyal, kültürel, sportif ya da sanatsal etkinlikler yapýlabildiðini belirten Karip, artýk daha fazla esneklik getirdiklerini, isteyen okullarýn bu tür faaliyetler için kullanabilecekleri zamaný 10 saate çýkardýklarýný kaydetti. 17 Oyun sonunda Eðitim Sen Sungurlu Temsilcisi Nurettin Açýkgöz, oyunculara teþekkür etti. ðitim Sen Sungurlu Temsilciliði, Vatan Kurtaran Þaban adlý tiyatro oyununu Sungurlulu sanatseverlerle buluþturdu. Sungurlu Özel Ýdare Toplantý Salonu nda çok sayýda sanatsever tarafýndan beðeni ile izlenen oyun izleyicilerden büyük alkýþ aldý. Oyun sonunda Eðitim Sen Sungurlu Temsilcisi Nurettin Açýkgöz Tiyatro oyuncularýna ve izleyicilere teþekkür etti.(ýha)

18 18 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 DEKORUM MOBÝLYA - SARAÇ SÝ- GORTA NÝÞANTAÞI urnuvanýn ilk maçýnda galip gelerek üç Tpuanla ikinci maçýna çýkan Saraç Sigorta Niþantaþý ile ilk maçýný puansýz kapatan Dekorum Mobilya takýmlarý karþý karþýya geldiler. Hakemin ilk düdüðünden maçýn bitiþ düdüðüne kadar dengede giden(zaman zaman Saraç Sigorta Niþantaþý takýmý üstünlüðü ele geçirse de bu üstünlük fazla sürmedi) bir maç izledik. Ýlk yarýda her iki takýmýnda kontrollü oyunu tercih etmesi golün ilk yarýda gelmesini engelledi. Ýkinci yarý ile birlikte golleri, pozisyonlarý ve kaçan penaltýlarý izledik. Saraç Sigorta Niþantaþý takýmý, ikinci yarýnýn hemen baþýnda önce kazandýðý penaltýyý gole çeviremedi( Beytullah'ýn penaltý atýþýný ya da kaleci kurtardý) ardýndan Hüseyin'le golü bularak maçta öne geçen taraf oldu. Dekorum Mobilya takýmýnýn gol için yüklendiði dakikalarda Nurettin takýmýnýn beraberlik golünü atarak maçta tekrar dengeyi saðladý. Maç bu sonuçla bitecek derken hakem ikinci defa penaltý noktasýný Saraç Sigorta Niþantaþý takýmý lehine gösterdi. Dekorum O rtaköy Cumhuriyet Ortaokulu güreþ takýmý kaymakam Kamil Güzel i makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Cengiz Demirci, Güreþ Öðretmeni Ýsmail Bülent Tuzcu ile Batman da yapýlan dostluk turnuvasýnda ikinci olan Mehmet Batuhan Arabacý, Sivas ta yapýlan grup birinciliðinde dereceye giren sporcular katýldýlar. Okul Müdürü Cengiz Demirci, öðrenci sporcularýnýn kazandýklarý bu baþarýlarýn mut- Orta kuþak izlenimleri Þiddete hayýr alki_68hotmail.com Ali Doðan Mobilya takýmýnýn çokça itiraz etmesi maçýn gerilmesine sebep oldu. Penaltý için bu defa farklý bir isim Ümit topun baþýna geçti. Oldukça stresli geçen dakikalardan Ümit'te etkilenmiþ olacak ki topu üstten dýþarý attý. Bu maçýn sonucunda alýnan birer puandan hangi takým karlý çýktý bunu ilerleyen maçlarda göreceðiz. Bu sonuçla iki takýmda final yolculuðuna devam ÞÝDDETE HAYIR Ýþte ne olduysa oldu hakemin bitiþ düdüðüyle beraber sahada istenmeyen ve de kimsenin görmek istemediði olaylar oldu. Hakeme yapýlan sözlü ve ardýndan fiili hareketle ortalýk karýþtý. Sebep ne olursa olsun bu luluðunu kaymakam Kamil Güzel le paylaþmak için ziyarette bulunduklarýný belirterek kendilerine teþekkür etti. Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel de yaptýðý konuþmada baþarýlý öðrenci güreþçileri kutladý ve ilçe kaymakamý olarak baþarýlarý ile gurur duyduklarýný söyledi. Bundan sonraki müsabakalarda daha baþarýlý sonuçlar alacaklarýna inandýðýný belirten Güzel Köylerimizde þiddetin hiçbir haklý tarafý yok. Olaylara sebebiyet veren ve olaylarýn büyümesine sebep olanlarý þiddetle kýnýyorum. KALEHÝSAR KÖYÜ - BALABAN MAKÝNA Ýlk maçýnda farklý maðlup olarak sahaya çýkan Balaban Makine takýmý öyle bir ilk yarý oynandý ki "bravo" demekten baþka söz bulamadým. Bulduklarý ilk atakta turnuvadaki ilk gollerini attýlar ama daha da önemlisi kendilerine olan güveni kazandýlar. Ýlk yarýnýn sonuna kadar bir daha karþý kaleye gidemeseler de kalelerini baþta kalecileri olmak üzere harika savundular. Devrenin sonuna doðru yedikleri golle de morallerini ve güvenlerini kaybettiler. Kalehisar Köyü, ilk maçta alýnan üç puanýn getirdiði rahatlýkla maça çok rahat baþladý. Bu rahatlýk kalelerinde yedikleri golle çabuk bitti. Ýyi ki de bitti. Saðlý sollu ataklarla golleri aradýlar ama gol geciktikçe streste olmaya baþlamýþlardý ki golü buldular. Ýkinci yarý tamamen oyunun yine hakimi ve gol pozisyonlarýnýn da cömert takýmý Kalehisar Köyü'ydü. Ýkinci golü günün baþarýlý ismi Sedat'la bulunca iyice rahatladýlar ve farký yakaladýlar. Ýki maçta altý puan çok önemli. Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu güreþçileri Kaymakam ý ziyaret etti beldelerimizde güreþ yeteneði olan maddi durumu iyi olmayan öðrencilerinde bu yarýþmalara katýlýmlarýnýn saðlanmasý çok önemli. Spor Salonu nun durumunu iyileþtirmek için 15 bin liralýk masraf yaptýk. Güreþ Eðitim Merkezlerine yerleþtirilecek sporcularýn belirleneceði Amasya daki müsabakalardan da baþarýlý haberlerimizi bekliyorum Güreþ Antrenörü Bülent Tuzcu da konuþmasýnda Amasya da yapýlacak güreþ seçmelerine Ortaköy den beþ Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu müdür güreþ antrenörü ve güreþçiler Kaymakam Kamil Güzel i ziyaretinde görülüyor Hakan Kaya evleniyor Hakan Kaya müstakbel eþi Merve Karadaþ ile birlikte Þampiyonlar Turnuvasýnda Çorum dan üç güreþçi var Çorum Belediyespor dan Fatih Erdin ve Hamza Çaylan ile birlikte Sungurlu Teyfik Odabaþý kulübünden Yasin Canpolat ta Þampiyonlar Turnuvasý nda milli mayoyu giyecek. utbol Ýl FHakemlerinden Hakan Kaya hafta sonu düzenlenecek törenle evliler kervanýna katýlacak. 1 Haziran cumartesi günü Mimar Sinan Mahallesi 2. Cadde 4. Sokak Seymen Apt. verilecek yemekle baþlayacak düðün töreni pazar akþamý Afra 1 nolu düðün salonunda eðlence ve düðün merasimi yapýlacak. Futbol Ýl Hakemi Hakan Kaya nýn hayatýný birleþtireceði Merve Karadaþ ýn düðün törenine iki aile yakýnlarý ile futbol hakem camiasý katýlacak. 6. Uluslararasý Þampiyonlar Turnuva- Çorum dan üç güreþçi milli mayo- 1sý nda yu giyecek. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 31 Mayýs ile 2 Haziran tarihleri arasýnda Ankara Selim Sýrrý Tarcan Spor Salonu nda yapýlacak olan turnuvada Türkiye ile birlikte Danimarka, Ýsveç, Fransa, Rusya, Norveç, Ermenistan, Gürcisan ve Bulgaristan dan toplam 220 sporcunun katýlmasý bekleniyor. Bu turnuvada mücadele edecek Çorumlu güreþ sayýsý üçe çýktý. Daha önce bu turnuvada mücadele edeceði açýklanan Çorum Belediyespor dan Fatih Erdin ile Hamza Çaylan a ilave olarak Sungurlu Teyfik Odabaþý kulübünden Yasin Canpolat ta milli mayoyu giyecek. Osmancýk, Ýskilip Belediye önünde galibiyetle tanýþtý: 4-2 SAHA: Osmancýk Ýlçe HAKEMLER: Furkan Alagöz, Fatih Derviþoðlu, Doðan Akdaþ. OSMANCIK BELEDÝYES- POR: Barýþ Kurnaz, Kadir, Ersin, Sadýk, Hamdi, Barýþ, Emre, Sinan, Ýsmail, Sinan Yüzgeç, Burhan. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Murat, Ferdi, Musa, Sedat, Furkan (Þükrü), Hami, Metin, Burak, Oðuz, Uður, Remzi. GOLLER: 15. dak. Remzi (Ýskilip Belediyespor), 32. dak. Barýþ, 61. dak. Sadýk (Osmancýk Belediyespor). sporcunun katýlacaðýný belirterek en iyi dereceleri almak için mücadele edeceklerini söyledi. Tuzcu, Vali Kamil Güzel e verdiði destekten dolayýda teþekkür etti. Durdu Çetin-Ortaköy. SAHA: 2 Nolu. HAKEMLER : SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEMLER: Emre Alagöz, Ömür Soytemiz, Enver Bolat. ÇORUMSPOR: Sabri, Mikail, Mehmet (Mustafa), Ercan, Mücahit, Taha, Ümit (Muhammed), Gökhan, Hasan (Deniz), Oðuzhan, Recep. ULUKAVAKSPOR: Kadir, Talip, Miraç (Samet), Nurullah, Seydi, Enver (Kahraman), Emre, Musa (Celal), Y.Emre, Turgay, Ýbrahim. GOLLER: 9. dak. Hasan, 22. (penaltýdan), 38. ve 56. dakikalarda Ümit, 39. dak. Recep, 53. dak. Mustafa, 79. dak. Deniz (Çorumspor), 14. ve 46. dakikalarda Ýbrahim, 60. dak. Samet, 80. dak. Y.Emre, 89. dak. Turgay (Ulukavakspor). Amatör Küme U 19 liginde hafta içi maçlarý dün 2. oynandý. Ligde kayýpsýz lider durumda bulunan Çorumspor, Ulukavakspor önünde gol düellosu þeklinde geçen maçtan 7-5 lik galibiyetle üç puan serisini sürdürdü. Üst sýralarda yer bulmak isteyen Hitit Gençlikspor Ýskilipspor önünde maðlup duruma düþmesi raðmen sahadan 4-1 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Osmancýk Belediyespor ise ligdeki ilk galibiyetini Ýskilip Belediyespor u 4-2 yenerek aldý. 18. ASGD Orta Kuþak Futbol turnuvasý A ve B grublarýnda ikinci maçlar baþladý Kalehisar Köyü : 4 Balaban Makina: 1 SAHA: 2 Nolu. HAKEMLER : Ömür Soytemiz, Mehmet Tuðluk, Baran Avcý. KALEHÝSAR KÖYÜ : Gültekin, Ali, Fatih, Levent, Selman, Hasan, Ýdris, Asým, Erol, Savaþ, Serhat, Yahya, Kemal, Ali, Erdoðan, Orçun, Ýbrahim, Mustafa. BALABAN MAKÝNA : Fuat, Adil, Halil, Ýlhami, Murat, Erhan, Þükrü, Mustafa, Murat Doðrusöz, Murat Softa, Serkan, Emin, Ýlhan, Aykut, Mahmut, Mustafa, Salih, Rýdvan. GOLER : 5. dak. Murat Doðrusöz (Balaban Makina), 26. dak. Erol, 35. ve 49. dakikalarda Sedat, 53. dak. Özcan (Kalehisar Köyü). Saraç Sigorta Niþantaþý: 1- Dekorum Mobilya: 1 Kayýpsýz lider Çorumspor, Ulukavakspor u 7-5 le geçti Mahmut Selçok, Abdullah Akkoyun, Tahsin Samed Avcý. SARAÇ SÝGOR- TA-NÝÞANTAÞI : Ersin, Tuncay, Sinan, Beytullah, Mehmet, Elvan, Hüseyin, Þevket, Ümit, Yunus, Hakan, Rýza, Hakan, Halit, Yunus, Engin, Cengiz. DEKORUM MO- BÝLYA : Mustafa, Özgür, Orhan, Faik, Egemen, Ömer Cihan, Murat, Muammer, Nurettin, Ýsmail, Bülent, Volkan, Çetin, Serkan, Levent, Murat, Ýsmail Emre. KAÇAN PENAL- TILAR: 40. dak. Beytullah, dak. Ümit (Saraç Sigorta-Niþantaþý). GOLLER : 44. dak. Hüseyin (Saraç Sigorda-Niþantaþý), dak.nurettin (Dekorum Mobilya). 2. Küme U 19 Liginde hafta içi mesaisi baþladý Ýskilip baþladý, Hitit bitirdi SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Ahmet Kandemir, Soner Derviþoðlu. HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Berkan, Enes, Ýsa (Dursun), Umut (Cemal), Emre, Orhan, Oktay, Murat (Onur Saçar), Ertuðrul, Talih, Ali. ÝSKÝLÝPSPOR: Emre, Ergün, Soner, Orhan, Yunus, Mustafa, Þahin (Oðuzhan), Ömer, Muhammed (Özkan), Furkan, Faruk (Remzi). GOLLER: 24. dak. Furkan (Ýskilipspor), 41. ve 50. dakikalarda Oktay, 66. ve 67. dakikalarda Dursun (Hitit Gençlikspor).

19 PERÞEMBE 30 MAYIS ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 30 MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum Bayat Kubbeddin Köprüsü tabliye ve tahkimat onarým yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 14:00 3 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra 34 UE 8510 plakalý, 1998 model, Rover marka, 214 SÝ tipli, lacivert renkli aracýn satýþý iþi Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ýnönü Cad. No: 154 Sima Otomotiv yaný) Saat: 10:25-10:30 Çorum Belediye Baþkanlýðý 8 adet park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Gazi Aile Saðlýðý Merkezi ile Çevre ve Çalýþan Saðlýðý Þube Müdürlüðü hizmet binasý bakým onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Özlük iþleri yazýlýmý alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 2 kalem týbbi cihaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Merkezi Araþtýrma Laboratuvarý cihazlarý (24 adet) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Çevre Yolu Bulvarý No: kat Ýhale Salonu (Mühendislik Fakültesi yaný) Saat: 14:00 T.C. Çorum 1. Ýcra 1 adet Rigaku marka Nexcg model CG 1030 seri nolu faal durumda analiz yolu ile element belirleme cihazý, 1 adet Dell marka 56F2 KNI seri nolu ayný markada 17 inc monitör, mause ve klavye dahil bilgisayar, Cenan marka Pixmai ÝP 700 model yazýcý ile cihazýn müþtemilatý olan Fusion marka FFGM-1-T modelli Grinding Mill tipi faal durumda öðütücü makinanýn satýþý iþi Yer: Çepni Mahallesi Ýskilip 5. Sokak No: 63/A YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Oðuzhan KASAR Ali oðlu 1993 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1420) Kaynar Yedieminli Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Merkez Çorum Anadolu Ticaret Meslek Lisesi onarým yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra 19 KS 112 plakalý, 1996 model, Fiat marka, kahverengi aracýn satýþý iþi Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký / Çepni Mahallesi Ýskilip 5. Sokak No: 63/A Çorum Saat: 10:00-10:05 T.C. Çorum 4. Ýcra 19 ES 670 plakalý, 2011 model, Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: 10:25-10:30 11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 13 HAZÝRAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Personel taþýma hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: HAZÝRAN Hitit Üniversite eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý ikinci 6 aylýk 45 kalem taze sebze-meyve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 18 HAZÝRAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ofis temizlik, odacýlýk ve çay ocaðý iþletmeciliði hizmet alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra 19 FL140 plakalý, 2011 model Volkswagen marka, beyaz renkte aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yedieminli Otoparký Çorum Saat: HAZÝRAN T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 940 ada no, 4 parsel no, Bahabey Mahallesi ndeki arazinin satýþý iþi ,40 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu Saat: HAZÝRAN T.C. 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Gülabibey Mahallesinde 3687 ada no, 9 parsel no da kayýtlý 396,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,40 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra 1. Taþýnýr: 19 TR 591 plakalý, 2010 model, Ford marka otomobilin satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: Taþýnýr: 19 TU 213 plakalý, 2012 model, Citroen marka kamyonetin satýþý iþi. ELEMANLAR ARANIYOR Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere garson, komi ve çaycý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen aþaðýdaki adrese yapýlmasý gerekmektedir. Ýzmir Lokantasý (Ç.HAK:1423) Satýlýk Cafe Malzemeleri Çiftli ve tekli koltuklar, masa, okey masalarý, elektronik okey masasý, okey sandalyeleri, 300 tane plastik sandalye, mutfak malzemeleri, þark köþeleri olmak üzere caferestaurant malzemeleri satýlýktýr. Not: Komple cafe ve restaurant malzeme çeþitleri de vardýr (Ç.HAK:1366) Devren Satýlýk Lokanta Ýþ deðiþikliði nedeniyle faal durumdaki lokanta devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1385) Adres: Ulu Camii Karþýsý Tel: Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Gülabibey Mahallesinde 2676 ada no, 6 parsel no da kayýtlý, 422,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra 19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1728 ada no, 18 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, 7 katlý binanýn 2. katýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 3431 ada no, (Ç.HAK:1338) 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 21 parsel no, Kadýkýrý köyü mahalle/mevkii, ,00 m2 lik alan üzerinde yumurta üretimtesisi olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ELEMAN ARANIYOR Muhasebe bürosunda çalýþtýrýlmak üzere yüksek okul mezunu tercihen Luca veya Eta muhasebe programý bilen bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: Satýlýk Lüks Dubleks Daire Bahabey Cad. (Arap Gürlek Sitesi nde) Yunus Market üzeri ön cephe köþe baþý sahibinden (Ç.HAK:1381) (Ç.HAK:1368) Bayan Elemanlar Alýnacaktýr Yeni açýlan mobilya aksesuar maðazamýzda görevlendirilmek üzere deneyimli BAYAN elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:1360) satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Ýnþaat malzemeleri satýþý yapan maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere inþaat malzemelerinden anlayan diksiyonu düzgün, ehliyeti olan, seyahat engeli olmayan çalýþma arkadaþý arýyoruz. MÜRACAATLARIN FOTOÐRAF ÝLE BÝRLÝKTECV ÝLE YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. CEMÝL KOLOÐLU Not: Ücret dolgundur (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:1008) (Ç.HAK:1421) (Ç.HAK:1323) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 500 m2 olan yerler TL peþin 500 TL x 12 Ay Vade=8.000 TL 1000 m2 olan yerler TL BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA Satýlýk Bað Ýbrahim Çayýrýnda 1150 m2 iki katlý villasý 100 tonluk havuzu 3 cephesi yol olan bað satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1384) DAÝRE BOYAMASINDA KAMPANYA Polisan marka ile daire boyanmasý yapýlýr Plastik Boya 800 (daire) Saten Boya (daire) SATILIK DÜKKAN (Ç.HAK:1356) Ýçerisinde dolgun ücretli kiracýsý bulunan bodrum dahil 260 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr Satýlýk Akaryakýt ve LPG Ýstasyonu Sahibinden satýlýk akaryakýt ve LPG istasyonu. Alaca merkezde þehir içi Yozgat yolu halen faal durumdaki (Ç.HAK:1383) ELEMAN ARANIYOR Ýnþaat malzemeleri satýþýhda deneyimli, Askerliðini yapmýþ, Sürücü belgesine sahip, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karaalemdar Ýnþaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Þ. Gülabibey Mah. Harmanlar 2. Sokak No: 3 (Ç.HAK:1369) ÜÇEL VÝNÇ VÝNÇ - HÝAB VÝNÇ ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No:4 ÇORUM istasyon devren mülkiyeti ile satýlýktýr. Mür. Tel: Eski Ýtfaiye civarý ÇORUM Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; POMPA GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. ÝSTASYONUMUZ MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN DÝKSÝYONU DÜZGÜN,MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ,ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ LÝSE MEZUNU OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM (Ç.HAK:1331) Tel:(364) (Ç.HAK:900) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: Ýnþaat Mühendisleri Aranmaktadýr Çorumdaki þantiyelerimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli inþaat mühendisleri aranmaktadýr. UZAY GAYRÝMENKUL ÝNÞ. LTD. ÞTÝ. Adres: Gazi Cad. Mahmut Akaydýn Ýþ Mrk. No: 17/ ÇORUM (Ç.HAK:1416) Sahibinden Satýlýk Dükkan (Ç.HAK:1052) FÝRMAMIZDA; - ÝÞÝNE ÖNEM VEREN ÖZEN GÖSTEREN, - EKÝP ÇALIÞMASINA UYUMLU, - MESLEÐÝNDE DENEYÝMLÝ, YAÞLARI ARASINDA, - ÞEHÝR DIÞINDA ÇALIÞMA ENGELÝ BULUNMAYAN, - ASKERLÝK, YÜKSEKLÝK KORKUSU ve SAÐLIK PROBLEMLERÝ BULUNMAYAN, - ÝMALAT VE MONTAJ FAALÝYETLERÝMÝZ DE ÇALIÞABÝLECEK, ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ. "MÜRACAATLARIN 1 Adet Fotoðraf ile ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR." K.S.SÝTESÝ SANAYÝ CAD. NO:106 MERKEZ ÇORUM/TÜRKÝYE TEL : FAKS: (Ç.HAK:1419) 400 m2 Küçük Sanayi Sitesi nde 9. Cad. köþebaþý. Mür. Tel: ÞOFÖR ARANIYOR E sýnýfý ehliyet, SRC belgeli, psiko teknik belgeli, deneyimli, minibüs kullanabilecek þoför aranýyor. Telefonla müracaatlar kabul edilmemektedir. Þahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. SILA TUR (Ç.HAK:1287) Tel: Fax: Adres: Ulukavak Mah. Eþref Hoca Cad. Tiryaki Apt. 3/A ÇORUM

20 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 Hitit Gençlik, Yeni Çorumspor oluyor! 1. Amatör Küme takýmlarýndan Hitit Gençlikspor un yarýn yapýlacak genel kurulunda ismi deðiþecek ve büyük ihtimalle Yeni Çorumspor olacak. Ýki kulübünde baþkanlýðýný yapan Rumi Ispanak, yarýnki genel kurulda Htit Gençlikspor kulübü baþkanlýðýný býrakacaðýný ve Çorumspor daki görevine devam edeceðini söyledi. Öte yandan Hitit Gençlikspor un isim deðiþikliðinin ardýndan BESYO ile iþbirliðine girerek 1. Amatör Küme de þampiyonluða oynayan bir takým oluþturacaðý öðrenildi. U Kademe maçlarý bugün baþlýyor U Kademe müsabakalarý bugün baþlýyor. Çorum temsilcisi Çorumspor bugün Kýrþehir grubundaki ilk maçýnda Ankara Polatlý Bugsaþspor ile karþýlaþacak. Dün çekilen kura sonucunda Çorumspor A grubunda Polatlý Bug- 8. ASGD Orta Kuþak 1Futbol turnuvasýnda önceki akþam oynanan Saraç Sigorta-Niþantaþý ile Dekorum Mobilya arasýndaki maçýn bitiminden sonra yaþanan çirkinlikler büyük tepki aldý. Maçýn son dakikasýnda verilen penaltý kararýna itirazlarýn ardýndan baþlayan gerilim penaltýnýn autla sonuçlanmasý üzerine yatýþmasý beklenirken iyice büyüdü. Maç boyunca saha dýþýndan hakeme küfür eden bir þahýs penaltýnýn kaçmasý ve maçýnda bitmesinin ardýndan küfürlerine devam etti. Bu küfürlere dayanamayan maçýn hakemide bu þahsa tepki gösterince ortalýk gerildi. Yaþanan bu gerilim sýrasýnda Deko- orumspor Baþkaný Rumi Ispanak tan il- bir icraat daha. Baþkan Rumi Ispa- Çginç nak 1. Amatör Küme de mücadele eden ve kulüp baþkanlýðýný yaptýðý Hitit Gençlikspor un yarýn yapýlacak olan Genel Kurulu nda isminin Yeni Çorumspor olarak deðiþtirilmesinin gündemlerinde olduðunu söyledi. Dün yerel basýnda çýkan haberlerle ilgili olarak açýklama yapan Çorumspor ve Hitit Gençlikspor Baþkaný Rumi Ispanak, Hitit Gençlikspor un yarýn olaðan genel kurul toplantýsýnýn olduðunu bu toplantýda kulübün isim deðiþikliðinin gündeme alýndýðýný belirterek Genel Kurul da Hitit Gençlikspor ismini deðiþtireceðiz. Ne olacaðý konusunda net bir kararýmýz yok. Toplantýda üyelerimizden gelecek önerilere göre ismi belirleyeceðiz. Öneriler arasýnda Yeni Çorumspor ismide bulunuyor. Bunu üyelerimiz karara baðlayacak Hitit Gençlikspor da yapýlacak isim deðiþikliðinin ardýndan bu kulüpteki baþkanlýk görevini býrakacaðýný ve yeni bir yönetimin kulübü götüreceðini belirten Ispanak, Çorumspor kadrosundaki futbolcularý Hitit Gençlikspor a geçirmek gibi bir düþüncelerinin kesinlikle olmadýðýný söyledi. Çorumspor baþkanlýðýný sürdüreceðini belirten Ispanak, Bölgesel Amatör Lig de baþarýlý olacak bir kadro oluþturmak için çalýþma yaptýklarýný söyledi. Öte yandan Hitit Gençlikspor un isim deðiþikliðinin ardýndan Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu desteðiyle kadrosunu güçlendirerek amatör kümede iddialý bir takým olarak mücadele etmeyi planladýðý öðrenildi. Çorumspor bugün Bugsaþspor önünde Turnuvadan ilk ihraç 18. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda Dekorum Mobilya ile Saraç Sigorta Niþantaþý takýmlarý arasýndaki maçýn bitiminden sonra hakeme fiili olarak saldýran ve küfür eden Dekorum Mobilya dan Volkan Baþaran Tertip Kurulu tarafýndan ömür boyu turnuvadan ihraç edildi. Çorumspor U 16 takýmý Kýrþehir grubunda bugün ilk maçýnda Bugsaþspor ile karþýlaþacak bu sabah yola çýkacak rum Mobilya takýmýndan Volkan Baþaran maçýn hakemine arkadan tekme ile saldýrýda bulundu. Bunun üzerine gerilen ortam diðer sporcular ve kenar yönetimler ile Emniyet güçlerinin araya girmesiyle önlendi. Maçýn hakemi Mahmut Selçok bu saldýrýnýn ardýndan kendisine saldýrýda bulunan Volkan Baþaran ile tel örgüler arkasýndan küfür eden þahýs hakkýnda davacý oldu ve karakola giderek suç duyurusunda bulundu. Bu dava karþýlýklý olarak devam edecek. Turnuva tertip komiteside dün konuyu görüþtü. Hakem, saha komseri ve eldeki görüntüler doðrultusunda maçýn hakemine fiili saldýrýda bulunan Volkan Baþaran ý ömür boyu bu turnuvadan ihraç etti ve bundan sonraki yýllarda da forma giyemeyeceðini açýkladý. saþspor ve Nevþehir Gençlikspor ile yer alýrken B grubunda ise Ankara Þekerspor, Kýrýkkale Türk Metalgücüspor ve Sivas 4 Eylül Belediyespor takýmlarý yer aldý. Çekilen kura sonucunda ilk gün maç programýda belli oldu. Buna göre Çorumspor Ahi Stadý ndaki ilk maçýnda Polatlý Bugsaþspo ile bugün saat de karþýlaþacak. Çorumspor bugünki maçý kazanmasý halinde ikinci günü bay geçecek ve cumartesi günü Nevþehir Gençlikspor ile karþýlaþacak. Kaybetmesi halinde ise yarýn Nevþehir temsilcisi ile karþýlaþacak. Diðer grupta bugün oynanacak maçta ise saat de Ankara Þekerspor ile Kýrýkkale Türk Metal Gücüspor takýmlarý karþýlaþacak. Öte yandan Çorumspor U 16 maçlarý için Kýrþehir e bugün gidecek. Kýrmýzý Siyahlý takýma Çorum Belediyesi tarafýndan tahsis edilen otobüsle bu sabah yola çýkacaðý ve öðleden sonrada maçý oynayacaðý açýklandý. Ulukavakspor FESÝH için lig bitimini bekliyor Olaylý Osmancýkgücüspor maçýnýn ardýndan haklýyken haksýz konuma düþmelerine tepki olarak kulübü fesh edeceðini açýklayan Ulukavakspor yönetimi 8 Haziran da sona erecek olan 2. Küme U 19 maçýnýn ardýndan olaðanüstü genel kurulda bu kararý hayata geçirecek. U lukavakspor Yönetimi, olaylý Osmancýkgücüspor maçýnýn ardýndan yaptýðý Fesih kararý için 2. Küme U 19 liginin bitimini bekliyor. Maçýn ardýndan yapýlan açýklamada, alýnacak kararlarla maðdur edilmeleri halinde kulübü fesh edeceðini açýklayan Ulukavakspor Yönetimi önceki gün yaptýðý toplantýda bu kararý aldý. 7 Nisan da Osmancýk ilçe sahasýnda oynanan Osmancýkgücüspor ile Ulukavakspor maçýnýn 79. dakikasýnda 3-0 Ulukavakspor önde iken çýkan olaylar sonucunda iki takýmda altý kiþiye düþmesi nedeniyle maçýn hakemi tarafýndan tatil edilmiþ ve Futbol Federasyonu Amatör Ýþler Kurulu bu maçta iki kulübüde hükmen maðlup saymýþtý. Ulukavakspor Yönetimi de çýkan bu kararlarýn ardýndan önceki gün yeniden bir araya gelerek durum deðerlendirmesi yaptý ve önceki alýnan kararýn hayata geçirilmesine karar verdi. Siyah beyazlý kulüp yönetimi yaptýðý toplantýda 2. Amatör Küme U 19 liginde mücadelenin 8 Haziran da oynanacak maçla biteceði bu maçýn bitiminin ardýndan alýnacak olaðanüstü genel kurulda kulübün feshi kararý alýnacaðý açýklandý. Kýlýçcýoðlu Stadý Belediyespor un Çorumspor yönetimi Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nýn kullaným hakkýný devretti, Çorum Belediyespor ise on yýllýk kullaným hakkýný almak için dilekçe ile baþvurdu. Genel Müdürlük onayýnýn ardýndan devir yapýlacak. orumspor on yýllýk kullaným hakký- aldýðý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Sta- Çný dý'ný geri verdi Çorum Belediyespor bu kullaným hakkýný almak için baþvurdu. Üç yýl önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü ile protokol yaparak Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn kullaným hakkýný alan Çorumspor'da yaþanan sýkýntýlar ve Bölgesel Amatör Lig'e düþmesi üzerine kýrmýzý siyahlý yönetim adýna baþkan Rumi Ispanak bir dilekçe vererek sözleþmeyi fesih etti. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn sözleþmesinin fesih edilmesi üzerine Çorum Belediyespor adýna Baþkan Zeki Gül, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne bir dilekçe vererek stadýn on yýllýk kullaným hakkýný talep etti. Çorum Belediyespor'un bu isteði Ýl Müdürlüðü tarafýndan Genel Müdürlüðe gönderilecek, bu talep kabul edilmesi halinde Belediyespor Yönetimi ile yapýlacak protokol doðrultusunda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn kullaným hakký sözleþmesi imzalanacak. Oldukça eskiyen ve özelliklede zemin olarak futbol oynamasý her geçen gün zorlaþan Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nýn Çorum Belediyespor'a kiralanmasýnýn ardýndan Belediye tarafýndan daha kolay bakým ve onarým yapýlacaðý ve yeni stad yapýlana kadar Çorum futboluna hizmet etmesi bekleniyor. Zeki Gül Çorum dan 2020 ye çalýþtayý itit Üniverstesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek HOkulu tarafýndan düzenlenen 2020 Olimpiyatlarý öncesi Amatör, profesyonel ve Okul sporlarý uygulamalarýnda karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm önerileri konulu çalýþtay 5-7 Haziran tarihleri arasýnda Anitta Otel de yapýlacak. Çalýþtay bünyesinde yapýlmasý planlanan Yerel Yönetimlerde Spor bölümü çýkartýlýrken Milli Eðitim Bakanlýðý, Gençlik ve Spor Bakanlýðý temsilcileri ile akedemisler üç gün süreyle sorunlar ve çözüm yollarý konularýnda görüþlerini dile getirecekler. Ulukavakspor Yönetimi son toplantýsýnda kulübün feshi için liglerin bitimini bekleme kararý aldý Kýlýç ý izlemeye geldiler! 8. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda önceki 1gün oynanan Saraç Sigorta Niþantaþý ile Dekorum Mobilya arasýndaki maçý iki kulüp baþkaný ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü ile çok sayýda yöneticide izledi. Bu ilginin sebebi ise Saraç Sigorta Niþantaþý takýmýnda forma giyen Halit Kýlýç oldu. Çorumspor da yöneticilik ve antrenörlük yapan geçen sezonun ikinci yarýsýnda Belediyespor u çalýþtýran Halit Kýlýç ý izlemek üzere Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ile bazý yöneticiler izlediler. Saraç Sigorta Niþantaþý kadrosunda bulunan Halit Kýlýç yedek kulübesinde baþladýðý maçý yine orada birlikte maç izlediði isimlerle bitirdi ve oyuna girmedi. Maçý izlemeye gelen baþkan ve diðer ilgililer karþýlaþmanýn bitiþ düdüðünün ardýndan yaþanan çirkinliðe ise tepki gösterdiler.

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı