19 yýllýk rüya gerçek oluyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19 yýllýk rüya gerçek oluyor"

Transkript

1 Kolbaþý ndan Cemiyet e ziyaret Projelere 10 yýlda 32 milyon TL Zincirler kýrýlsýn, Ayasofya açýlsýn * HABERÝ 10 DA 30 MAYIS 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Yeni iþyerimizin açýlýþýnda sizleri de aramýzda görmekten onur duyarýz. Fatma Kaynar Kurtoðlu - Murat Kurtoðlu - Fatih Murat Kaynar Tarih : Cumartesi Saat : Tel: Gazi Caddesi No: 33/D (Tayþi Ýþ Merkezi) ÇORUM Cemiyet i ziyaret eden Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Toplumun dertlerine derman olmaya çalýþýyoruz Fiyatý : 40 Kuruþ Belediyeler etikten sýnýfta kaldý * HABERÝ 3 DE BOYASIZ (Ç.HAK:843) Alperenler, Ayasofya nýn ibadete açýlmasýný, 29 Mayýs ýn Fetih Bayramý ilan edilmesini iste- Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimini ziyaret etti. Kurumsal faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Esat Kolbaþý, Çorum a son 10 yýlda projelerden toplamda 32 milyon TL kaynak aktarýldýðýný söyledi. * HABERÝ 11 DE Not: 1000 m2 ve üzeri için geçerlidir. 19 yýllýk rüya gerçek oluyor AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Polis Okulu arazi tahsisi için dün itibarýyle Maliye Bakan Mehmet Þimþek tarafýndan Baþbakanlýk tan resmi izin istendiðini bildirdi. Uslu, Emniyet Genel Müdürlüðü nün tahsis talebine izin geldiðinde proje ve sürecin hýzla devam edeceðini kaydetti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KYK Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan ý ziyaret etti. Hemþehrimizden öðrenci yurdu istedi * HABERÝ 4 DE Çenesiz e Seramik Federasyonu nda görev * HABERÝ 16 DA Cep: Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü ne atanan hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan ý makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. * HABERÝ 6 DA Ýþadamý Erdem Çenesiz Türkiye Seramik Federasyonu nda Baþkan Vekili olarak görev aldý. FÝLÝM YÜZEY AK Parti Çorum Milletvekilleri ile Vali Sabri Baþköy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar ý ziyaret etti. Hitit'in Bitkileri sergide Erdem Çenesiz Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi'nde dün Hitit'in Bitkileri Sergisi açýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý Bilinçli Gençler projesi kapsamýnda Ýnönü Anadolu Lisesi, Hitit'in Bitkileri isimli sergi açtý. Belediye led ekranla vatandaþa duyuracak * HABERÝ 8 DE YEDAÞ alt yapýsýný güçlendiriyor * HABERÝ 8 DE Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi'nde dün Hitit'in Bitkileri Sergisi açýldý. * HABERÝ 7 DE Memur-Sen, yekili ve etkili sendika diyen Ahmet Saatçi, üye sayýlarýna iliþkin istatistiki bilgiler verdi. Memur-Sen yetkili ve etkili sendika Memur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, iþkollarýnýn tamamýnda yetkili sendika olduklarýný açýkladý. Üye sayýsýný artýran Memur-Sen in sahip olduðu yetkiyi perçinlediðini vurgulayan Ahmet Saatçi, Hormonlu deðil, istikrârlý büyüyoruz * HABERÝ 10 DA

2 2 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 (Ç.HAK:1413)

3 PERÞEMBE 30 MAYIS Anadolu'nun nefesi kesildi ünya Gazetesi Ya- Tevfik Güngör, Dzarý esnafýn yoðun bir þekilde þikâyetçi olduðu önemli bir piyasa sorununa dikkat çekmiþ. Yazýnýn tamamýný okuduðunuzda Çorum'da da benzer ekonomik sorunlarýn dillendirildiðine þahit oluyorsunuz. Genel ekonomik göstergelerin çok iyi olduðu sýk sýk dile getiriliyor, ancak tabana yansýmalarý hissedilemiyor. Vatandaþ harcama yapmýyor. Durgunluk var. Esnaf ciddî tahsilat sorunu yaþýyor. Ýþte bu ve buna benzer þikâyetleri son yýllarda artarak duyuyoruz. Tevfik Güngör de yazýsýnda bunlarý anlatmýþ. Ýþte yazý: "Politikacýlar piyasada olan bitene ilgi göstermiyor. Meslek kuruluþlarý, meslek odalarý piyasada olan biteni kamuoyuna yansýtamýyor. Ekonomide borsanýn canlýlýðý, faizin gerilemesi, kredi notunun artmasý, kamunun büyük inþaat projeleri ile ilgili ihaleler, ekonominin temel göstergesi haline geldi Bu nedenle piyasalardaki durgunluðun boyutu ve tahsilat sorununun önemi anlaþýlamýyor. Anadolu'da özellikle yýlbaþýndan bu yana ciddi bir durgunluk var. Anadolu esnafý bunu halkýn harcamalarý kesmesine baðlýyor. Halkýn parasý vardý da mý harcamalarý kesti? Esnafýn anlatýmý þöyle: Hükümet ekonomide frene bastýðýndan sonra piyasalar bir süre tüketicinin bankalara borçlanarak yaptýðý harcamalar ile ayakta kaldý. Tüketicinin bankalardan alabileceði kredilerin limiti doldu. Þimdi tüketici bankalara borç ödüyor. Zaten piyasayý ayakta tutan iþçi, memur, ordu ve emniyet mensuplarýnýn harcamalarý idi. Þimdi onlar banka borcu ödemeye yönelince, piyasada iþler durdu. Ödemeler týkandý. Bu anlatým büyük öl- Dünya Gazetesi Yazarý Tevfik Güngör, esnafýn önemli bir þikâyetini köþe yazýsýna taþýmýþ. çüde doðrudur. TÜÝK'in belirlemelerine göre, toplam hane halký harcamalarýnýn Yüzde 43.7'si maaþ ve ücret kaynaklýdýr.yüzde 3.6'sý yevmiye geliridir. Yüzde 18.6'sý emekli ödemelerinden gelen paradýr. Ýþte tüketici kredisi kullanan kesim, piyasayý canlý tutacak kesim de budur TCMB Finansal istikrar raporunda yer alan bilgilere göre, tüketici kredisi borcu olan hane halkýnýn yüzde 38.8'inýn aylýk geliri bin TL'nin altýnda, yüzde 25.0'min aylýk geliri bin-iki bin TL arasýnda. Yüzde 12.4'ünün geliri iki bin-üç bin lira arasýndadýr. Açýk anlatýmýyla tüketici kredisi kullanan kesim geliri düþük, memur, iþçi ve emeklidir. Tüketici kredisi borcu olanlarýn yüzde 52.8'i memurlardýr. Açýk anlatýmýyla tüketimin ana oyuncularýnýn, Anadolu piyasasýný ayakta tutan harcama gruplarýnýn nefesi kesildi. Bugüne kadar kredi ile yaptýklarý harcamalarý sürdüremeyince piyasada durgunluk baþladý. Esnaf ödeme güçlüðü içine düþtü..." Yaza bizimle MERHABA deyin... LPG 2,59 2,13 Erzurum Dede çevresi bakým istiyor. Erzurum Dede bakým istiyor ahar bitti, yaza girdik. Erzu- Dede'ye yolu düþenler Brum aradý. Türbe çevresine, yoluna, oturma gruplarýna, dalý budaðý uzayan aðaçlara el atýlmasýný istediler. T ürkiye'nin etik notu belediye baþkanlarý aleyhinde. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, son 7 senede kendilerine gelen bin 233 baþvuruyu deðerlendirdi. Buna göre, etik ilkelere aykýrý harekette bulunanlarýn çoðunluðunu belediye baþkanlýklarý oluþturuyor. Etik haftasý çerçevesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu Heyeti, Ankara'da basýn toplantýsý düzenledi. Kamu kurum ve kuruluþlarýndaki etik kurallarý düzenleyen ve ihlalleri tespit eden kurul, gelen baþvurularý deðerlendirdi yýllarý arasýnda bin 233 baþvuru yapýldý. Bu baþvurularýn 241'ini dürüstlük, tarafsýzlýk gibi meziyetlerin ihlalini içine alan "Genel etik davranýþ ilkelerine aykýrýlýk" iddialarý oluþturdu. Vatandaþlar Çorum Belediyesi'nin geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi, bu yýl da Erzurum Dede civarýný genel bir bakýmdan geçirmesini arzu ediyor. Belediyeler etikten sýnýfta kaldý Bunu, yolsuzluk, çýkar çatýþmasý ve piskolojik baský iddialarý izliyor. Etik ihlallerin, unvanlara göre daðýlýmý ise çarpýcý... Buna göre 20 ihlal kararý ile belediye baþkanlarý ön plana çýkýyor.konuyla ilgili Kamu Kurumlarý Etik Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Sedat Murat " Sahip olduðu siyasi parti listesi var bunu belirtmek etik olmaz, ama hemen hemen iktidar ve muhalefet eþit gibi, hassasýz bu konuda kim olursa olsun." Etik kurul üyesi Asým Aykam ise "Seçim dönemi sonrasýnda bir belediye baþkaný yerine geldiðinde parti deðiþir deðiþmez ayrý konu, alt kademedeki insanlarýn çalýþmalarý tartýþma konusudur, eski yeni dönem faaliyetleri, bir önceki belediyenin bir sonraki belediye çalýþmalarýný beðenmemesi, ana sebep bu" (Ç.HAK:1415) KALELÝ PETROL OTOMOTÝV TÝC. LTD.ÞTÝ. Ankara Yolu 6. Km. (Hayat Kaðýt Karþýsý) 4,22 4,75 3,76 4, TARÝHÝNDE SAATLERÝ ARASINDA NAKÝT VEYA VISA KART ÝLE GEÇERLÝ FÝYATTIR.

4 4 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 Genel Müdür den yurt istedi Mustafa Demirer H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü ne atanan hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan ý makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Rektör Alkan, üniversite yükseköðretim kurumlarýna iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak, Çorum ve ilçelerinde öðrenim gören Sanatseverlere özel sergi itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu H(MYO) tarafýndan düzenlenen resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açýldý. Sergi açýlýþýna Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardýmcýlarý Doç. Dr. Ýbrahim Sönmez ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Özbey, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri üniversite öðrencileri katýldý. Resim Öðretmeni Ferdane Koç öncülüðünde çocuk geliþimi 1. sýnýf öðrencileri tarafýndan hazýrlanan ve yaðlý boya, noktalama, karakalem ve çoðunlukla guaj boya teknikleri ile yapýlan eserlerin yer aldýðý sergi ziyaretçiler tarafýndan büyük beðeni topladý. Sergi 30 Mayýs tarihine kadar açýk kalacak.(ýha) Bir Osmanlý Kenti Çorum hazýr H itit Üniversitesi Türk Tarih ve Kültür Araþtýrmalarý Kulübü, Ýstanbul un fethinin 560. yýldönümü etkinlikleri çerçevesinde Bir Osmanlý Kenti Çorum adlý bir gazeteyi basýma hazýr hale getirdi. Öte yandan kulüp, Mayýs tarihlerinde de Ýstanbul un tarihi yerlerine bir grup öðrenci ile gezi düzenledi. Yoðun bir eðitim öðretim sezonunun çok anlamlý ve gençler Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, KYK GeEnel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan ý ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu nda sergi açýldý. açýsýndan çok önemli bir gezi ile tamamlanýyor olmasýndan büyük sevinç duyduðunu belirten Kulüp Danýþmaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk, Bu gezi Bir Osmanlý Kenti Çorum adlý bir gazeteyi basýma hazýr hale getirdi. öðrenci sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný ve bu baðlamda merkez ve ilçelere yapýlacak olan KYK öðrenci yurtlarýnýn büyük yarar saðlayacaðýný belirtti. Yurtkur Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, yüksek öðrenim gençliðinin ihtiyaç ve sorunlarýna çözüm üretmek için ellerinden gelen her türlü çalýþmayý yapacaklarýný kaydetti. belki de hayatlarýnda ilk defa Ýstanbul u ve tarihi mekanlarýný gören gençlerimiz için, atalarýnýn býraktýðý büyük bir medeniyete þahadet etme, kendilerine olan özgüvenlerini artýrma ve tarih þuuru kazanmalarý açýsýndan çok önemli. Iþýk, bu anlamlý gezinin düzenlenmesinde her türlü katkýyý saðlayan Hitit Üniversitesi ne ve Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan a teþekkür etti. KUTLAMA Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin standý ziyaretçilerin yoðun ilgisi ile karþýlandý. Los Angeles te HÜHAM a özel ilgi Ýskilip MYO kan verdi Enise Aðbal itit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yükseko- akademik ve idari personelleri ile Hkulu öðrencileri kan baðýþýna yoðun ilgi gösterdi. Geçtiðimiz Pazartesi günü Ýskilip ilçe merkezinde Türk Kýzýlayý tarafýndan kurulan mobil istasyonda Ýskilip MYO akademik ve idari personelleri ile öðrencileri kan baðýþýnda bulundu. Ýskilip Kýzýlay Derneði Baþkaný Metin Kalyoncu, Meslek Yüksekokulumuz öðrencileri her yýl olduðu gibi bu yýl da kan baðýþýna yoðun ilgi gösterdi. Baþta Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil olmak üzere tüm çalýþanlarýna ve öðrencilerine teþekkür ediyorum. BD'nin Los Angeles þehrinde A16-19 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda bu yýl dördüncüsü düzenlenen Anadolu Kültürleri ve Yiyecekleri festivaline Hitit Üniversitesi adýna katýlan Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin standý ziyaretçilerin yoðun ilgisi ile karþýlandý. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Merkez Müdürü Prof. Dr. Osman Eðri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öðrencisi Faysal Ýlhan (Baba) HÜ- HAM standýnda görev aldýlar. Ýstanbul, Ankara, Mardin, Gaziantep, Eskiþehir, Van, Konya þehir stantlarýnýn da yer aldýðý festival alaný yaklaþýk 60 bin kiþi tarafýndan gezildi. HÜHAM standýnda koordinatörlüðünü Prof. Dr. Osman Eðri'nin yaptýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan yayýnlanan Alevi Bektaþi Klasikleri, merkez tarafýndan 2010 yýlýnda düzenlenen Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli Sempozyumu Kitabý (2 cilt), yine HÜHAM yayýnlarý olan Türkçe Ýngilizce Ariflerin Dilinden ve Aþýklarýn Dilinden kitapçýklarý, üzerinde Hacý Bektaþ Veli'nin sözlerinin yer aldýðý posterler yer aldý. ABD'de yaþayan Türkler, Amerikan vatandaþlarý ve akademisyenler, Türkiye'den festivale katýlan milletvekilleri ve gazeteciler standa ziyarette bulunarak, Hacý Bektaþ Veli, Alevilik Bektaþilik ve yayýnlar hakkýnda bilgiler aldýlar. Ziyaretçilerle birlikte stant içerisinde ve dýþarýsýnda oluþturulan alanda hep birlikte koro halinde Alevi deyiþ ve nefesleri söylendi. Stantta kurulan TV'de cemlerden görüntüler seyrettirilerek, cem ve on iki hizmet, semah hakkýnda bilgiler verildi. Merkezin organizasyonuyla son gün Yenimahalle Belediyesi Halk Oyunlarý Ekibi tarafýndan festival alanýnda semah dönüldü ve kalabalýk bir izleyici topluluðu dönülen semahý ilgi ve coþkuyla seyretti. Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi standý Westwood Production, CNN Türk kanallarý tarafýndan görüntülendi ve festival hakkýnda deðerlendirme yazýsý yazan gazeteciler, HÜHAM standýna özel yer verdiler. Festival sonrasý standý ziyarete gelen vatandaþlarýn isteði üzerine evlere özel ziyaretler gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu öðrencileri kan baðýþýnda bulundu. Türkiye Life Dergisi 1. Türkiye baþarý ödüllerinde ilimizde gerçekleþtirdiði baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Baþarý Hizmet ödülü alacak olan Valimiz Sayýn Sabri Baþköy ü (BASIN:546) kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Çorum Ticaret Borsasý adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ/Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

5 PERÞEMBE 30 MAYIS KUTLAMA Siyaset Dergisi tarafýndan Yýlýn Belediye Baþkaný seçilen Sayýn Muzaffer Külcü yü kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. (Ç.HAK:1382) Zirvem Plastik Çorum Bayii Beytullah KILIÇ

6 6 PERÞEMBE 30 MAYIS yýllýk rüya gerçek oluyor AK Parti Çorum MilEmniyet ve Milli Emlak letvekili TBMM Genel Müdürlüðü nde yaýdare Amiri Salim Uslu, pýlacak olan iþlemleri koormilletvekilleri Cahit Baðcý dineli bir þekilde ve bir ve Murat Yýldýrým adýna ekip ruhuyla tamamlamýþ Çorum Polis Okulu ile ilgibulunmaktayýz. diye koli gelinen son aþama haknuþtu. kýnda açýklamalarda bulunuslu, Geçtiðimiz ay du. Çorum Valiliðimiz yeni bir 19 yýllýk rüyanýn büpolis Okulunun yapýlabilrokratik engelleri aþarak mesi için Ýl Defterdarlýðýngerçekleþeceðini belirten ca tahsisi önerilen, merkez Uslu, Polis Okulu, Tansu Karaca köyü sýnýrlarýnda Çiller in Baþbakanlýðýný 130 dönüm arazinin Emniyaptýðý 50. hükümet döneyet Genel Müdürlüðü ne minde ihale edilmiþti. Aratahsisi talebinde bulunmuþdan 10 hükümet geçmiþ oltu. Ýlgili kurumlarýn bakan AK Parti Çorum Milletvekilleri ile Vali Sabri Baþköy, masýna raðmen nihayet 61. ve genel müdürleri düzeemniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar ý ziyaret etti. hükümet döneminde geryinde yapmýþ olduðumuz çekleþiyor yýlýnda görüþmeler sonucu Emnibaþlayan Polis Okulu süreyet Genel Müdürlüðü tahci bitirilmiþ olmasýna raðsisin gerçekleþmesi halinde men 19 yýldýr eðitime baþpolis Okulunun yatýrýma layamamýþtý. Mevcut binaalýnacaðýný Maliye Bakanlarýn tasfiyesi, bürokratik lýðý na bildirmiþtir. engellerin aþýlmasý yeni bir Dün itibariyle Maliye Polis Okulu açmaktan daha Bakaný Mehmet Þimþek'in zor. Þu anda geçmiþ yýllara imzasý ile 2012/15 No'lu ve mevzuatýn getirdiði kargenelgeye istinaden Baþbagaþaya bir son vererek yeni Genel Müdür Mehmet Kýlýçlar dan Polis Okulu nun hýzlandýrýlmasý istendi. kanlýða tahsis için izin taleyerde yeni bir okul yapýyobinde bulunulduðu ifade ruz. Polis okulumuz kolektif çabanýn, kolektif aklýn bir araya gelmeeden Uslu, Emniyet Genel Müdürlüðü nün tahsis talebine izin geldisiyle sona yaklaþýyor. Milletvekillerimizin, Valimizin, Belediye Baþðinde proje ve sürecin hýzla devam edeceðini söyledi. kanýmýzýn ortak çabalarý, giriþimleri ile Ýçiþleri ve Maliye Bakanlýðý, Salim Uslu, Amasya da törenlere katýlacak Ziyarette Amasya Milletvekilleri Naci Bostancý ve Avni Erdemir de bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek adýna Amasya Genelgesi nin yayýnlanmasýnýn 94. yýldönümü nedeniyle Amasya da yapýlacak törenlere katýlacak. Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Uslu yu makamýnda ziyaret ederek, Amasya Genelgesi nin 94. yýldönümü nedeniyle Ha- ziran tarihleri arasýnda düzenleyecekleri Uluslararasý Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali ne davet etti. Ziyarette Amasya Milletvekilleri Naci Bostancý ve Avni Erdemir de bulundu. Dernek merkezi açýlýþýna davet K POlis Okulu arsasýnýn tahsisi için dün itibariyle Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in imzasý ile Baþbakanlýk tan izin istendi. eçiören Çorumlular Dernek Baþkaný Sait Kaymaz, Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu 7 Haziran da gerçekleþtirilecek Keçiören Çorumlular Dernek Merkezi açýlýþýna davet etti. Beraberinde Baþkan Yardýmcýsý Ferit Turan, Yönetim Kurulu Üyeleri Yaþar Korkmaz, Hüseyin Oral, Erol Kaya, Yunus Arslan ve Arif Gökçe ile birlikte Salim Uslu yu makamýnda ziyaret eden Kaymaz, açýlýþta Salim Uslu yu aralarýnda görmekten mutluluk duyacaklarýný belirtti. Keçiören Çorumlular Derneði yöneticileri Salim Uslu yu ziyaret etti. KUTLAMA Türkiye Life Dergisi 1. Türkiye baþarý ödüllerinde Türkiye ekonomisinde oynadýðý önemli rolden ve yapmýþ olduðu katkýlardan dolayý Yýlýn Yatýrýmcýsý Onur Ödülü alacak olan Uður Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Uður Barlýk ý (BASIN:550) kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Çorum Ticaret Borsasý adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ/Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

7 PERÞEMBE 30 MAYIS 2013 Eþinden dayak Býçaklý kavga, 1 yaralý yedi Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi nde aile kavgasý yaþandý. S.A. isimli kadýn kendisine dayak atan kocasýndan þikâyetçi oldu. Ýfadesi alýnan H.A. daha sonra serbest býrakýldý. Yaþlý adama çarptý Akþemsettin Caddesi üzerinde meydana gelen kazada yaþlý adam yaralandý. D.Y. aracýyla giderken, karþýdan karþýya geçen Þ.K. isimli yaþlý adama çarptý. Yaralanan yaþlý adam hastanede tedavi altýna alýndý. Alkol kavgasý Sungurlu da alkol kavgasýnda iki kiþi yaralandý. Ankara-Samsun Caddesi nde alkol alma meselesi yüzünden Y.T. ile E.Ö. isimli gençler kavga etti. Taraflar birbirlerinden þikâyetçi oldu. Çocuk yaralandý Osmancýk ta meydana gelen motosiklet kazasýnda çocuk yaralandý. R.K. motosikletle giderken, kaldýrýma çarpýnca, kazada motosiklette bulunan 4 yaþýndaki kýz çocuðu Ý.K. aðýr yaralandý. Çocuk tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Çorum'un Bayat ilçesindeki býçaklý kavgada bir kiþi yaralandý. Yeni Mahalle'de S.O. (34) ile M.Ç. (33) arasýnda henüz belirlenemeyen nedenle tartýþma çýktý. Kavgaya dönüþen olayda M.Ç, üzerinde taþýdýðý býçakla S.O'yu vücudunun çeþitli yerlerinden yaralayarak kaçtý. Yaralý, 112 Acil Servis ekiplerince Bayat Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Buradaki ilk müdahalenin ardýndan Serkan O, Hitit Ünivertitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Hastane yetkilileri, yaralýnýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðunu belirtti. Olaydan kýsa süre sonra yakalanan zanlý gözaltýna alýndý. Çorum da çaldýlar Tokat ta yakalandýlar Tokat ta çelik kasadan hýrsýzlýk olayý ile ilgili yakalanan 7 þüpheliden 4 ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri iki iþ yerinden çelik kasa hýrsýzlýðý olayý ile ilgili tespit ettiði 7 þüpheliyi 6 ay boyunca takibe aldý. Þüpheli þahýslarýn çelik kasadan almýþ olduklarý ziynet eþyalarýný Erzincan da bir kuyumcuya bozdurup olaylardan elde etmiþ olduklarý haksýz kazancý aralarýnda pay ettikleri deðerlendirilerek yapýlan takip sonucunda M.E. ve B.Þ. isimli þahýslar Çorum ve Sivas'ta iþ yerlerinden çelik kasadan hýrsýzlýk yaptýklarý sýrada yaklaþýk 100 bin TL olan ziynet ve paralarla birlikte yakalandý. Reþadiye ve Almus ilçeleri ile Sivas ta toplam 4 adet yankesicilik olayýna karýþtýklarý tespit edilen K.A. ve S.H. de yakalandý. Tokat merkez ve Zile Ýlçesi ile Erzincan'da eþ zamanlý operasyonda yakalanan 7 kiþiden 4 ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Þahýslarýn çaldýklarý 100 bin TL deðerindeki ziynet eþyasý ise sahiplerine teslim edildi.(ýha) Alaca da alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çýktý. N.Ö. ile O.Ö. isimli kiþiler Çorum Caddesi nde alacak-verecek meselesi yüzünden kavga ettiler. Kavgada taraflar birbirlerini dövdü. Yüksekten düþtü Ýskilip te beden eðitimi dersinde arkadaþýyla çarpýþan öðrenci hastanelik oldu. M.B.Þ. isimli 11 yaþýndaki öðrenci beden eðitimi dersinde top oynarken arkadaþýyla çarpýþtý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan çocuk ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Elini dolaba sýkýþtýrdý (Ç.HAK:616) Ortaköy de elini dolaba sýkýþtýran vatandaþ hastaneye kaldýrýldý. S.E. Ýsmet Ýnönü Caddesi ndeki evinde dolap yerleþtirirken, elini dolaba sýkýþtýrdý. Vatandaþ ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Tokat ta çelik kasadan hýrsýzlýk olayý ile ilgili yakalanan 7 þüpheliden 4 ü tutuklandý. Genç giriþimciye Maliye den destek M aliye Bakaný Mehmet Þimþek, ilk kez mükellef olacak 29 yaþýný aþmamýþ genç giriþimcilerin 3 yýl boyunca vergi ödemeyeceðini bildirdi. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, "Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarýsý ile 7 temel eksende deðiþiklik yapýyoruz" Gelir Vergisi Kanun Tasarýsýnda, esnafýn vergi yükünü artýracak bir düzenlemenin söz konusu olmadýðýný belirten Bakan Þimþek, Gelir Vergisi Kanun Tasarýsý ile gelir ve kurumlar vergileri oranlarýnda herhangi bir deðiþikliðe gitmeyeceklerini kaydetti. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Gelir Vergisi Kanun Ta- sarýsýna iliþkin bilgi verirken, ilk kez mükellef olacak 29 yaþýný aþmamýþ genç giriþimcilerin 3 yýl boyunca vergi ödemeyeceðini bildirdi. Þimþek, tasarý ile harcamalar ve servetten hareketle çapraz bir denetim öngörmediklerini söyledi. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) (Ç.HAK:1292) Arkadaþýyla çarpýþtý Hitit'in Bitkileri sergide Çorum Ýnönü Anadolu Lisesi'nde dün Hitit'in Bitkileri Sergisi açýldý. Gülesin AÐbal Demirer-Kübra Çýtak Ç Alacak-verecek kavgasý Alaca da yüksekten düþen kiþi aðýr yaralandý. Özhan Mahallesi Bayram Sokak No: 1 de meydana gelen olayda, Ý.B. isimli vatandaþ yüksekten düþüp yaralandý. Ýlk müdahalesi ilçede yapýlan yaralý, Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. 7 orum Ýnönü Anadolu Lisesi'nde dün Hitit'in Bitkileri Sergisi açýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý Bilinçli Gençler projesi kapsamýnda Ýnönü Anadolu Lisesi, Hitit'in Bitkileri isimli sergi açtý. Serginin açýlýþýna bazý okul müdürleri, Ýnönü Lisesi Müdürü Ahmet Güngör, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. 36 çeþit bitkinin olduðu serginin açýlýþý öncesinde konuþan Ýnönü Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Proje kapsamýnda sergiye emek veren Biyoloji Öðretmeni Endam Ünsal ve öðrencilere teþekkür edildi. Güngör proje kapsamýnda sergiye emek veren Biyoloji Öðretmeni Endam Ünsal ve öðrencilere teþekkür etti. Ahmet Güngör, "Çorum'da ilgili kurumlarýn bu proje ile ilgilenmesini istiyorum." derken, projeye katkýda bulunan Orman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel'e teþekkür etti. Sergi Biyoloji öðretmeni Endam Ünsal'ýn sergilenen bitkileri tanýtmasýyla devam etti.

8 8 PERÞEMBE 30 MAYIS yýlda 8 bin fidan dikildi orum Anadolu Köyle- Derneði, doðanýn Çri aðaçlandýrýlmasý için yaptýðý çalýþmalar neticesinde yýlýnda 8 bin aðacý doða ile buluþturdu. Dernek kurulduðu günden itibaren toplam da ise 25 bin aðaç dikti yýlýnda Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylere yönelik faaliyetlerde bulunmak amacýyla kurulan dernek köylerde daha iyi yaþanabilir alanlar için çevre, tarým, eðitin, hayvancýlýk ve saðlýk alanýnda köylü vatandaþlarýn eðitimini Çorum Anadolu Köyleri Derneði 8 bin adet fidaný toprakla buluþturdu. amaçlamak üzere kurulduðunu belirtildi. En faal olduðu alan ise doðaya karþý uyguladýðý projeler olan dernek binlerce aðacý doðayla buluþtururken dernek üyeleri gönüllülük esasýna göre çalýþma yapýyor. Anadolu Köyleri Derneði Baþkaný Avni Eker, çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek "Amacýmýz þehirde olan eðitim ve teknik imkanlarý köylü vatandaþlarýmýzla paylaþarak onlarýn yaþam standardýný yükseltmektir. Bu amaçla uzman doktorlarýn desteði ile ihtiyaç duyulan köylerde saðlýk taramasý yapýyoruz ve ciddi bulgularý hastaneye yönlendiriyoruz. Tarým ve hayvancýlýk alanýnda daha bilinçli çalýþma yapýlmasý ve verimin artýrýlmasý için Ýl Tarým Müdürlüðü ile iþbirliði yaparak ziraat mühendisi, teknik eleman ve il müdürünün katýlýmý ile köylerimizde seminerler düzenliyoruz. Özellikle ramazan aylarýnda ihtiyaç sahibi ailelere gýda ve giysi yardýmýnda bulunuyoruz.sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn geliþmesini amaçlýyoruz. " ATIK KAÐITLAR FÝDAN OLARAK DOÐAYA DÖNÜ- YOR 2007 yýlýnda dernek yönetim kurulu tarafýndan alýnan bir kararla kaðýt tüketiminin fazla olduðu devlet daireleri, okul ve apartmanlarda biriken atýk kaðýtlarý toplayýp geri dönüþüm için kaðýt fabrikasýna satan dernek hem atýk kaðýtlarý deðerlendiriyor hemde marjinal gelir elde ediyor. Elde edilen gelirle fidan alarak okul ve cami bahçeleri ile köy mezarlýklarý aðaçlandýrýlýyor. Þimdiye kadar 100 ton kadar atýk kaðýt geri dönüþüme verilirken 35 ayrý noktada yaklaþýk 6 bin 500 aðaç bu kapsamda büyüyor. Avni Eker,aðaçlarý sadece dikmekle býrakmadýklarýný ayný zamanda bakým ve sulamasýný yaptýklarýný belirterek bu alanda köylü vatandaþlarý eðittiklerini belirtiyor. AB projeleri hazýrlayarak Avrupa ülkelerindeki tarým faaliyetlerini yakýndan izlediklerini ve çiftçilerin eðitimine katký verdiklerini söyleyen Avni Eker, "Bu amaçla en son Brüksel'de 'AB Ülkelerinde Damla Sulama Sistemlerinin Uygulanýþý' adlý projemizin uygulamasýný 16 kiþilik bir katýlýmcý grup ile tamamladýk yýlý yaz aylarýnda ise 50 kiþilik katýlýmcý ile 'Ýyi Tarým Uygulamalarý' adlý projemizi 3 ayrý Avrupa ülkesinde gerçekleþtirmek için çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Hedeflerimizi daha da büyüterek köylerimizin çehresinin daha da güzelleþmesi ve köylülerimizde çevre bilincinin oluþmasý en büyük dileðimiz. Amacýmýz gönüllü olarak çalýþmanýn insani bir vazife olduðunu yakýn çevremizle paylaþmak,insanlara güzel davranýþ örnekleri sunmak ve bu çalýþmalarý olabildiði kadar geniþ çevrelere yaymak." OKULLARDA ÇEVRE BÝLÝNCÝ ÝÇÝN ÇALIÞIYORLAR Dernek faaliyetlerini geniþleterek okullarda da doða bilinci için çalýþmaya baþladý. Bu zamana kadar toplam 13 ilk ve ortaöðretimde 3 bin öðrenciye eðitim ve uygulamalý bilgilendirme yapýldýðý belirtildi. Çocuklara aðaç dikme hedefi verilerek gelecek nesillerin doða bilincinin öðretilmesi amaçlanýyor. (Cihan) BES referandum yaptý M Emre Kut ES Çorum Þubesi, B675 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununda yapýlmak istenen deðiþikliðe karþý kamu çalýþanlarýnýn görüþlerini almak üzere dün Vergi önünde referandum yaptý. Vergi önüne kurulan sandýkta yapýlan referanduma katýlan Büro Emekçileri Sendikasý(BES) Þube Baþkaný Ertuðrul, kamu emekçilerinin çözüm bekleyen onlarca sorunu dururken, iktidarýn geçen hafta içerisinde TBMM'ye yeni bir Torba Yasa tasarýsý sunduðunu BES kamu çalýþanlarýnýn görüþlerini almak üzere dün referandum yaptý. söyledi. Alper, açýklamasýna þöyle devam etti; "Söz konusu tasarý ile baþta 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu olmak üzere pek çok kanunda, kanun hükmünde kararnamede deðiþiklik öngörülmektedir. Peki, ne var bu torbada? Bu torbada, kamuda üst düzey yönetici olarak atanabilmek için gerekli koþullarýn alt üst edilmesi dolayýsýyla kariyer ve liyakat ilkesinin tamamen ortadan kaldýrýlmasý vardýr. Otoriter baþkanlýk sistemine giden yolun taþlarýnýn döþenmesi için týpký 12 Eylül referandumun da olduðu gibi AKP'nin devletleþmesi sürecinin hýzlandýrýlmasý vardýr. AKP'nin bu torbasýnda, "Hükümet memuru" yaratarak zaten doruða çýkan siyasi kadrolaþmanýn önündeki son kalelerin de iþgali vardýr. Kamu Hastaneleri Birlikleri düzenlemeleri ile hastanelerin yönetimine özel sektörden yüksek maaþla saðlýkçý olmayan CEO larýn atanmasýna benzer bir uygulamanýn tüm kamu alanýnda genelleþtirilmesi vardýr. AKP'nin bu son torbasýnda iþe göre personel deðil yandaþa göre iþ-mevki yaratma vardýr. Diðer taraftan tasarý ile kamu emekçilerinin disiplin cezalarýnýn affý beklentisi de boþa çýkarýlmaktadýr. Baþýndan beri yüz kýzartýcý suçlar dýþýnda kalan tüm disiplin cezalarýnýn affedileceði beklentisi yaratýlan kamu emekçilerine 28 Þubat þoku yaþatýlmýþtýr. AKP iktidarýna göre disiplin suçlarý nedeniyle 28 Þubat sürecinde memuriyetten çýkarýlanlardan baþka maðdur olan kamu emekçisi bulunmamaktadýr. Bildiðiniz gibi Anayasa Mahkemesi bu yýlýn baþýnda 666 sayýlý KHK'nýn bazý maddelerinin iptaline iliþkin baþvuruyu deðerlendirerek kararýný açýklamýþtýr. Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararý ile 666 KHK'nýn kamu kurumlarýnýn çok büyük bölümünde fazla mesai ücretini ortadan kaldýran 15. Maddesi iptal edilmiþtir. Ancak bu torba tasarý ile Anayasa Mahkemesinin kamu emekçileri lehine verdiði bu önemli karar ortadan tekrar kaldýrýlmak istenmektedir. Dolayýsýyla bu torbada fazla mesai ücretinin tamamen kaldýrýlmasýyla kamu emekçilerinin sefalet koþullarýna itilmesi vardýr. Bu tasarýda AKP iktidarýnýn "ölümü gösterip sýtmaya razý etme mantýðý" bir kez daha yüzünü göstermiþtir. Sürgün-Rotasyonla, bireysel performansa dayalý ücretlendirmeyle, kamuda güvencesizliði artýracak istihdam biçimlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý tehdidi altýnda tutulan milyonlarca kamun emekçisi "Korktuðumuz gibi deðilmiþ. Neyse torba yasa tarsýsýnda bunlar yok" diyecek duruma getirilmiþtir. Bugün kamu emekçileri olarak önümüzde iki yol var. Ya iþimize, güvencemize göz koyanlara karþý geleceðimize sahip çýkmak için örgütlü mücadeleyi yükselteceðiz ya da AKP'ye biat eden hükümet memurluðu ile güvencesiz, esnek, kuralsýz çalýþmanýn gönüllü kullarý olacaðýz. Biz tercihini birinci yoldan yana kullanan kamu emekçilerinin örgütü olarak mücadeleyi yükseltemeye kararlýyýz. Yalana karþý gerçeðin, haksýz-hukuksuz olana karþý adil ve demokratik olanýn açýða çýkarýlmasý mücadelesinde, tüm kamu emekçilerini kendi tercihlerini, iradelerini ortaya koymanýn bir aracý olarak referandum sandýðýný kamu emekçilerinin önüne koyuyoruz. Bize sormadan hakkýmýzda karar alanlara haklarýmýza ve geleceðimize sahip çýktýðýmýzý göstermek için tüm yurtta, iþyerlerinde, alanlarda sandýklar kurarak oy kullanmaya, kendi referandumlarýný yapmaya davet ediyoruz. Sadece bugün TBMM de olan" hükümet memurluðu" yasa tasarýsýna karþý deðil her an bu tasarýya eklenme ihtimali hiç de uzakta olmayan sürgün-rotasyon düzenlemesine, performansa dayalý ücretlendirmeye, uyanýk tüccar hesabýyla disiplin cezalarýnýn deðiþtirilmesine, iþ ve ücret güvencemizin tamamen ortadan kaldýrýlmasýna karþý; 5 Haziran 2013 Çarþamba günü yapacaðýmýz GREV ile AKP iktidarýný güçlü biçimde uyarmaya davet ediyoruz." Ecdadýmýzýn fetih amacý yýkmak deðil imar etmek Ahmet Saatçi emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Ýstanbul un fethinin 560. yýldönümü ile ilgili basýn açýklamasý yaptý. Ýstanbul un fethinin 560. yýldönümü hem Ýslam tarihi hem de dünya tarihi için bir dönüm noktasýdýr. diyen Saatçi, Büyük fetihle sadece tarihin akýþý deðiþmemiþ, bir çað açýp, baþka bir çað kapanmýþtýr. Asya ile Avrupa'yý birbirine baðlamýþ binlerce yýllýk medeniyetin baþkenti Ýstanbul, dünya milletlerine hoþgörü, barýþ ve kardeþliðin en güzel örneðinin merkezi olmuþtur. Büyük kumandan Fatih Sultan Mehmet Han ý ve þanlý askerlerini rahmet ve minnetle anan Saatçi, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Þanlý ecdadýmýzýn fetih amacý, kýrýp yýkmak deðil, aksine imar etmek, düzeltmektir. Bugün de bize düþen þanlý ecdadýmýza ve tarihimize yakýþýr nesiller yetiþtirmek, ilimde, fende, kültürde, barýþ ve kardeþlikte gönülleri fethetmektir. Hedefine ulaþmak için gemileri karadan yürütecek kadar fethe inanmýþ þanlý ecdadýn torunlarý olarak, onlarýn býraktýðý mirasa sahip çýkmak ve onlara lâyýk olmak genç nesillerin en büyük ideali olmalýdýr. Bu duygularla alemlerin sultaný Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) nýn övdüðü Ýstanbul un fethinin 560. yýldönümünü kutluyor, bu büyük mirasý bizlere býrakan baþta Fatih Sultan Mehmed Han olmak üzere, tüm ecdadýmýzý rahmet ve minnetle anýyoruz. (BASIN : 551) Belediye led ekranla vatandaþa duyuracak Gülesin Aðbal Demirer Ç orum Belediyesi'nden led bilgi ekranlarý ve kamera sistemi alýmý ihalesi Çorum Belediyesi faaliyetlerinin vatandaþlara daha kolay ulaþtýrýlmasý, bilgilendirme ve kültürel etkinliklerin duyurulmasý amacýyla, 12 kalem led bilgi ekranlarý ve kamera sistemi alýmý ihalesi yaptý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn Çorum Belediyesi'nden led bilgi ekranlarý ve kamera sistemi alýmý ihalesi baþkanlýðýndaki ihale komisyonu huzurunda bugün yapýlan ihaleye 3 firma katýldý. 671 bin 988 TLyaklaþýk maliyetli ihalede en düþük teklifi 487 bin 300 TL. ile Metrisled Elektronik verdi. Ýhale deðerlendirildikten sonra onaylanacak. 12 kalem led bilgi ekranlarý ve kamera sistemi alýmý ihalesi yapýldý. YEDAÞ alt yapýsýný güçlendiriyor Gülesin Aðbal Demirer eþilýrmak Elektrik Daðýtým AÞ (YEDAÞ), bir Ysüre abonelik, tahsilat ve faturalama hizmeti veremeyecek. YEDAÞ tan ilanla yapýlan duyuruda, müþteriye daha iyi hizmet vermek amacýyla bilgi teknolojileri alt yapýsýndaki yeniliklerden ve uluslararasý ölçekte kullanýlan SAP yazýlýmýndaki geliþtirmelerden dolayý, önümüzdeki iki gün boyunca abonelik, tahsilat ve faturalama hizmeti verilemeyecek. Önümüzdeki iki gün boyunca saat den sonra, 1-6 Haziran tarihlerinde ise sistemin tamamen kapalý olacaðý duyuruldu. YEDAÞ yeni sistem ve yazýlýmýyla 7 Haziran dan itibaren müþterilerine hizmet verecek. TEÞEKKÜR MAYIS HAFTASI BÝLÝMSEL ECZACILIÐIN 174. ve ODAMIZIN KURULUÞUNUN 10. YILDÖNÜMÜNDE ZÝYARET EDEREK, ÇÝÇEK GÖNDEREREK, TELEFON, TELGRAF, BASIN ÝLE ULAÞARAK BÝZLERÝ KUTLAYAN ÇORUM VALÝSÝ Sayýn SABRÝ BAÞKÖY GEÇMÝÞ DÖNEM ÇORUM VALÝLERÝ Sayýn ATIL UZELGÜN Sayýn HÜSEYÝN POROY Sayýn NURULLAH ÇAKIR BELEDÝYE BAÞKANI Sayýn MUZAFFER KÜLCÜ ÝL EMNÝYET MÜDÜRÜ Sayýn HALÝL ÝBRAHÝM DOÐAN ÖNCEKÝ DÖNEM EMNÝYET MÜDÜRÜ Sayýn NECMETTÝN EMRE ÇORUM MÝLLETVEKÝLLERÝ ÇORUM SÝYASÝ PARTÝ ÝL BAÞKANLARI TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ BAÞKANI TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ II. BAÞKANI TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ GENEL SEKRETERÝ TÜRK ECZACILAR BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ ÜYELERÝ ECZACI ODA BAÞKANLARI ÇORUM ÝL SAÐLIK MÜDÜRÜ KAMU HASTANELERÝ BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERÝ HALK SAÐLIÐI MÜDÜRÜ SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU MÜDÜRÜ ÖNCEKÝ DÖNEM SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU MÜDÜRÜ SAÐLIK SOSYAL GÜVENLÝK MERKEZ MÜDÜRÜ HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ BAÞHEKÝMÝ VE YÖNETÝCÝLERÝ ÇORUM ÖZEL VE ELÝTPARK HASTANE YÖNETÝCÝLERÝ SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI EDAK ECZA KOOP., BURSA ECZA KOOP., ÝLAÇ ENDÜSTRÝSÝ ÝÞVERENLER SENDÝKASI VE YÖNETÝCÝLERÝ BANKA YÖNETÝCÝLERÝ ECZA VE ÝTRÝYAT DEPO MÜDÜRLERÝ BASIN KURULUÞLARI OTEL ANÝTTA, VADÝ RESTORANT, ÝNCÝ RESTORANT, CARMEN PASTANESÝ YÖNETÝCÝ VE ÇALIÞANLARI SEVGÝLÝ DOSTALARIMIZ VE TÜM MESLEKTAÞLARIMIZA ÝÇTEN TEÞEKKÜR EDÝYORUZ. ÇORUM ECZACI ODASI YÖNETÝM KURULU ADINA Baþkan Ecz. E. Þefkat GÜLER

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz

MUTSUZ SON. Genç MÝSÝAD ýn Kosova çýkarmasý ÞOK... ÞOK... ÞOK... LAMÝNAT PARKE DE ÞOK... Baðcý, Sandýksýz demokrasi olmaz MUTSUZ SON Çorum Belediyespor. lig için dün Eskiþehir de Ýstanbulspor a - maðlup olarak umutlarýný önümüzdeki sezona býraktý. Kýrmýzý Siyahlýlar ilk yarýnýn son dakikalýk bölümünde rakibi önünde etkili

Detaylı

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

Oto çetesine þafak baskýný

Oto çetesine þafak baskýný THY Acentesi avuþoðlu Turizm orum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, orum un kültür turizminin geliþmesi için orumlular ýn topyekün seferber olmalarý Halit Ýnaltekin gerektiðini belirterek, tanýtým için ilgili

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

En büyük görev * HABERÝ 15 DE. HÝTÝTSEM açýlýyor. AK Parti. Merkez Ýlçe. Baþkaný

En büyük görev * HABERÝ 15 DE. HÝTÝTSEM açýlýyor. AK Parti. Merkez Ýlçe. Baþkaný Aile olmadan NikahihalSarayý En büyük görev esi huzur olmaz' 21 Aralýk ta annelere düþüyor' Çaðrý Vakfý nýn düzenlediði Etkili Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri' konulu konferansta konuþan Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı