Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SHD 2692 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR PT

2 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri - TEDAR KÇ F RMA / EXPORTER - United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. Made in P.R.C. mal Y l : UYGUNLUK BEYANI / CE - TÜV Rheinland(China) Ltd. Unit 707, AVIC Bldg., No.10B Central Road, East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, China EEE Yönetmeli ine Uygundur AEEE Yönetmeli ine Uygundur Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearingimpaired or people with lessen mental faculties or the inexperienced or ignorant people after providing sufficient information for secure utilization and by informing about the possible hazards or under supervision. Children should not play with this device. The cleaning and maintenance activities carried by children should be under supervision. Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir. Bu cihaz, denetim sa lanması veya cihazın güvenli bir flekilde kullanılması ve karflılaflılan tehlikelerin anlaflılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaflları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, iflitsel veya aki yetenekleri azalmıfl veya tecrübe ve bilgi eksikli i olan kifliler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır

3 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihaz kullan lmadan önce afla da belirtilen temel güvenlik kurallar na mutlaka uyulmas gerekmektedir: ÖNEML UYARI Yeni saç düzlefltiricinizin s tma bobinlerinin çevresinde koruyucu kaplama bulunmaktad r. Cihaz ilk kullan mdan önce fifle tak ld nda cihazdan bir miktar duman ve koku ç kabilir. Bu durum kullan c aç s ndan hiçbir tehlike yaratmamaktad r ve saç düzlefltiricinin ar zal oldu u anlam na gelmez. Cihaz ilk kez kullanmadan önce duman n gitmesini bekleyiniz. Bu yaklafl k 3 dakika sürecektir. 1. Bu cihaz, cihazlar n kullan lmas nda güvenlik aç s ndan sorumluluk üstlenebilecek bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r. 2. Çocuklar n makineyle oynamas na engel olmak için yeterli gözetim yap lmal d r. 3. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. 4. Cihaz kulland ktan sonra mutlaka fiflini çekiniz. 5. Cihaz temizlemeden önce fiflini çekiniz. Cihaz çal fl yorken bafl ndan ayr lmay n z. Kablonun s cak yüzeylerle temas etmesine engel olunuz. 6. Hasarl durumdaki kablo ya da fiflleri kullanmay n z, herhangi bir hasar tespit etti iniz takdirde cihaz en yak n Servis Merkezine ulaflt r n z. 7. Cihaz kullan m kitapç nda belirtilen flekilde kullan n z. Üretici taraf ndan sat lmayan ya da tavsiye edilmeyen aksesuarlar n kullan lmas tehlikeli olabilir. 8. Cihaz aç k alanlarda, ya da spreylerin kullan ld ya da oksijen ç k fl n n oldu u alanlarda kullanmay n z. 9. Cihaz üzerinde bulunan aç kl klardan içeri yabanc madde sokmay n z, aksi takdirde elektrik floku meydana gelebilir. 10. Cihaz n s cak parçalar n s ya duyarl yüzeyler üzerine koymay n z. 11.Bu cihaz çal fl rken s nmaktad r. Yan klara olas l k vermemek için s cak parçalar n cildinizle temas etmesine izin vermeyiniz. 12. Cihaz s cakken prize tak l yken cihaz kald rmay n z. D KKAT: Dufl veya küvette kullan lmaz. UYARI: Bu cihaz küvet, dufl teknesi ve su içeren di er kaplara yak n yerde kullanmay n z. Bakanl kça belirlenen ve ilan edilen kullan m ömrü 7 y ld r

4 D KKAT Bu cihaz su yak n nda kullanmay n z. Bu cihaz küvetler, dufl kabinleri, lavabolar ve di er su dolu cisimlerin yak n nda kullanmay n z. TEKN K ÖZELL KLER Çal flma voltaj : 230V~ Frekansı : 50Hz Güç tüketimi : 30W Bu cihaz kalite belgesine haizdir. EN Kullanım Ömrü 7 yıldır. Made in P.R.C. D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN TANITIMI Seramik Plakalar 2. Güç Kablosu 3. Açma/Kapama Anahtar 4. LED kaz Ifl 5. Ana Gövde

5 TAfiIMA ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yakın yetkili servise baflvurunuz. Aksi taktirde istenmeyen yaralanmalara neden olabilirsiniz. Aynı zamanda cihazınız garanti dıflı ifllem görebilir. 1. Cihaz güç kayna na ba lay n z 1 dakikal k ön s nma süresinden sonra kullanmaya bafllayabilirsiniz. 2. Sorunsuz bir flekillendirme için saç n z n temiz ve kuru olmas, kir, saç spreyi, krem vb. gibi maddeler bar nd rmamas gerekir. (Saç düzlefltirici ayn zamanda zamandan tasarruf sa lamak amac yla h zl rötufllar yapmak için kullan labilir). Saç tutamlara ayr lmal d r ve bu tutamlar cihaz saç afla do ru düzgün bir flekilde çekerek teker teker flekillendirilmelidir. Kar flan saç tellerini tarakla düzeltiniz. Tutamlar n ucundan tutarak gergin olmalar n sa lay n z. Düzlefltirilecek saç tutamlar n enseden bafllayarak bafl n z n yukar s na do ru, oradan yanlara gelecek ve ön üst k sma ulaflacak flekilde ay r n z. 3. Cihaz n kollar n aç n z ve saç kafan z n 2.5 cm uza ndan kavray n z. Saç n z ince telliyse cihaz 5 ila 10 saniye, kal n telli ya da sertse 10 ila 12 saniye tutunuz. 4. Tutacaklar üzerindeki bask y yavafl yavafl azalt n z ve saç n z n plakalardan - 4 -

6 C HAZIN KULLANIMI ç kmas n sa lay n z. 5. stedi iniz sonucu elde edene kadar bu ifllemi tekrarlay n z. 6. Cihaz kulland ktan sonra fiflten çekiniz. 7. Saçlar n z n so umas n bekleyiniz. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TEM ZL K Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler D KKAT: Cihaz temizlemeye bafllamadan önce mutlaka prizden ç kar n z ve so umas n bekleyiniz. Cihaz n yüzeylerini yumuflak ve hafif nemli bir bezle siliniz. Cihaz n içine su ya da baflka s v lar n girmesine izin vermeyiniz. Elektrik flokuna maruz kalmamak için kabloyu, fifli ya da cihaz suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. Her kullan mdan sonra fifli mutlaka prizden ç kar n z. SAKLAMA Cihaz fiflten çekiniz, so umas n bekleyiniz ve kutusunun içinde ya da kuru bir yerde saklay n z. Cihaz s cakken ya da prize tak l rken cihaz kald rmay n z. Kabloyu cihaz n etraf na kesinlikle s k bir flekilde sarmay n z. Cihaz kesinlikle kablosundan asmay n z. Kabloyu gevflek bir flekilde sar lm fl olarak b rak n z. Kablo s yr l p hasar görebilece i için kablonun cihaza ba land noktaya güç uygulamay n z. Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. HER KULLANIMDAN SONRA TEM ZL N N YAPILMASINDA FAYDA VARDIR

7 ENGLISH SINBO SHD 2692 HAIR STRAIGHTENER INSTRUCTION MANUAL Brief induction This appliance can provide professional straighten effectiveness lasting for a long period. the ceramic coated plates and the heating technology will provide the ultra long-term straightening effect. Instructions Read the Instruction Manual carefully before using, and preserve it for the future conference. 1. The working voltage is 220V, and the average power is 30W. 2. Please check if the indicated voltage is the same as the local main voltage before plugging in. 3. After plugging in and turn on the switch, the appliance will enter into heating status. 4. After the appliance is heated up to the max temperature, it enters into constant temperature condition. 5. In order to avoid hazard, After using, pull off the plug. If you want to reswitch it on, wait until after three seconds. 6. Contrarily, when use up, awaiting for the plates cooled completely, then fold and lock up it. Notice 1. While it is plugged in, the appliance should not be left without attendance. When the appliance is heating, or when it is still hot after using, make sure that the heatproof side is always on the up side. 2. Do not use it near or above water, including the bathroom, the washing basin and the washing vessel. If you use it in the bathroom, it is dangerous even after you have switched it off or have pulled out the plug. 3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should - 6 -

8 NOTICE be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 4. The plates and the adjoining plastic shell will turn hot soon after switching on, so please avoid touching the surface directly with your skin. 5. This appliance can only be used on dry or half-dry hair. Do not put it on your hair for a long time, which is harmful to your hair. 6. Be sure to keep it away from non-heat-insulation surface, and don t cover it (with towel or clothes) while it is still hot. 7. Don t wind the power cord on the plate. 8. After the appliance is fully cooled down, put it in dry place. 9. Keep the plate clean and without dust. Keep distance from hair styling products, such as mousse, jel spray and jel paste. The dust and the styling products will damage the ceramic coated plate 10. The plate may be dyed if you use it on dyed hair. 11. When the product is just heated, it will reach the highest temperature. Then it may turn lower while using. 12. Keep distance from inflammable articles. 13. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not use this appliance near water in bathtubs, basins or other vessels

9 FRANÇAIS SINBO SHD 2692 LISSEUR DE CHEVEUX MODE D EMPLOI Brève explication Cet appareil vous permet d avoir un lissage professionnel en protégeant longtemps la forme de vos cheveux. Grâce aux plaques revêtues de céramiques et à sa technologie de chauffage, vous pouvez obtenir un lissage de cheveux pour des durées extrêmement longues. Instructions Lisez attentivement le mode d emploi avant de commencer à utiliser l appareil et conservez-le pour consultation ultérieure. 1. Le voltage de fonctionnement est de 220V, la puissance moyenne est de 30W. 2. Avant de brancher l appareil à la prise, veuillez vous assurer que le niveau de voltage indiqué sur l étiquette de l appareil est le même que celui du réseau. 3. Mettez l appareil en marche après l avoir branché à la prise, l appareil va passer en mode de chauffage. 4. L appareil passera en mode de température stable après avoir atteint le niveau de température maximum. 5. Pour éviter de subir de dangers, débranchez l appareil après l avoir utilisé. Attendez au moins 3 secondes avant de réallumer l appareil. 6. Attendez que les plaques refroidissent complètement lorsque l usage est terminé, pliez et rangez l appareil. Avertissement 1. Ne vous absentez jamais lorsque l appareil est en état branché. Assurezvous que la partie isolante regarde vers le haut lorsque l appareil est en cours de chauffage ou lorsqu il est encore chaud suite à la fin d utilisation. 2. Ne gardez pas l appareil aux endroits ou près des endroits où se trouve de l eau comme par exemple dans la salle de bain, près d une baignoire ou d un lavabo. Il est dangereux d utiliser l appareil dans la salle de bain même si l appareil est débranché ou si son bouton d alimentation est en position d arrêt. 3. Cet appareil n est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont - 8 -

10 AVERTISSEMENT réduites, ou des personnes dénuées d expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l intermédiaire d une personne responsable de leur sécurité, d une surveillance ou d instructions préalables concernant l utilisation de l appareil. Il convient de bien surveiller les enfants pour s assurer qu ils ne jouent pas avec l appareil. 4. Les plaques et le corps en plastique qui les lie chauffent rapidement suite à la mise en marche de l appareil, faites attention de ne pas toucher cette surface. 5. Cet appareil peut être utilisé seulement pour lisser les cheveux secs ou légèrement humides. Ne laissez pas vos cheveux dans l appareil pour une longue durée puisqu ils peuvent s abîmer. 6. Saisissez l appareil loin des parties non isolantes et ne couvrez pas l appareil (d une serviette ou d une couverture). 7. N enroulez pas le cordon d alimentation sur les plaques. 8. Rangez l appareil à un endroit sec une fois qu il a complètement refroidi. 9. Gardez la plaque propre et protégez-la des poussières. Tenez l appareil loin des produits de coiffure comme la mousse, la laque ou le gèle. La poussière et les produits de coiffure peuvent endommager la plaque revêtue de céramique. 10. Si l appareil est appliqué sur des cheveux teints, il se peut que cela teigne la plaque. 11. Lorsque le produit est mis en marche, il chauffera jusqu à ce qu il atteigne le niveau de chauffage maximum. Une diminution de température aura lieu lors de l usage. 12. Tenez l appareil à distance des produits inflammables. 13. En cas de panne du cordon d alimentation, en vue d éviter les dangers ; le cordon doit être remplacé par le fabricant, l autorisé de service ou une personne similaire autorisée

11 NEDERLANDS SINBO SHD 2692 HAIR STRAIGHTENER GEBRUIKSAANWIJZING Korte uitleg Dit toestel zorgt ervoor dat uw haren een lange tijd op een professionele wijze glad, stijlvolle en verzorgd er uitzien. Dankzij de keramische platen en opwarmingstechnologie van het toestel word uw haren een lange periode zijdezacht, glad en gelijkmatig. Instructies Lees eerst zorgvuldig de gehele Gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze om als adviesbron te gebruiken. 1. Inwerkingvoltage: 220V en gemiddelde vermogen: 30W. 2. Controleer voordat u de stekker in het stopcontact aansluit of de netspanning overeenkomt met de voltage die op het typeplaatje aangegeven is. 3. Wanneer u de stekker in het stopcontact aansluit, zal de apparatuur zal overschakelen naar verwarmingsmodus. 4. Het toestel keert terug naar zijn standaard temperatuur wanneer het maximum temperatuur bereikt is. 5. Verwijder de stekker uit het sopcontact na elk gebruik om de gevaren voor te komen. Wacht 3 seconden om het apparaat opnieuw aan te sluiten. 6. Laat de platen van het apparaat alvorens volledig afkoelen en vouw het apparaat om het op te bergen. Waarschuwing 1. Houd goed toezicht op wanneer het toestel ingeschakeld is. Hebt u het toestel ingeschakeld, dan zal één kant warm worden. Let er op: dat de warmste kant van het toestel altijd bovenaan komt liggen tot het toestel helemaal afgekoeld is. 2. Gebruik het apparaat nooit in de buurt of vlakbij water (bijvoorbeeld boven gevulde wastafel, badkuip of douche).ook als de stekker van het toestel verwijderd is van het stopcontact, blijft het gebruik van het apparaat in deze omstandigheden gevaarlijk. 3. Houdt het toestel in de gaten wanneer het in bereik is van kinderen

12 WAARSCHUWING Elektrische apparaten dienen alleen gebruikt te worden onder voldoende begeleiding van een volwassene. Zonder begeleiding van een verantwoordelijke begeleider dienen deze apparaten niet gebruikt te worden (ook door kinderen), fysische of zintuiglijke of morele minder validen. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. 4. Nadat uw toestel inwerking gesteld is, zullen de keramische platen en de plastische behuizing warm worden. Probeer deze oppervlakten niet aan te raken. 5. Dit toestel mag alleen gebruikt worden bij droge of licht vochtige haren om de stijl te maken. Laat uw haren niet te lang in het apparaat, hierdoor kunnen uw haren beschadigd raken. 6. Legt het apparaat niet op een niet geïsoleerd oppervlak en leg er geen voorwerp(zoals een handdoek of stoffenlap) op het toestel zolang het nog warm is. 7. Wikkel het snoer nooit om het apparaat. 8. Wacht dat het apparaat helemaal afgekoeld is voordat u hem opbergt. 9. Houd de plaat schoon en stofvrij. Houd het apparaat vrij van schuim, sprays, gel, haarstijl gel wordt toegediend. De stoffen en haar styling gels kunnen de platen van uw apparaat beschadigen. 10. Wanneer het apparaat gebruikt wordt om geverfde haren te stijlen, kunnen de keramische platen hierdoor verkleuren. 11. Het toestel keert terug naar zijn standaard temperatuur wanneer het maximum temperatuur bereikt is. 12. Houdt het apparaat buiten bereik van de brandbare materialen. 13. Het apparaat niet gebruiken wanneer snoer of stekker beschadigd is om de gevaren voor te komen. Deze dienen nagekeken of gerepareerd te worden door een erkende vakman of servicecentrum

13 DEUTSCH SINBO SHD 2692 Professionelle Keramik Haar Glätter BEDIENUNGSANLEITUNG Diese, perfekt in professionellen Barber Salons verwendbare professionelle Keramische Haarglätter können Sie auch selbst zu Hause verwenden. Die Keramikheizplatten verteilen die Wärme gleichmäßig; entlasten die Haare und geben eine glatte und scheinende Aussicht. Mit dem professionellen Keramik-Haarglätter können Sie Haare von alle Arten wie z. B. dicke, dünne, wellige, dauerwellige oder gefärbte Haare stylen. Bitte lesen Sie die folgende Anweisung sorgfältig aus, bevor Sie das Gerät verwenden. SICHERHEITSANWEISUNGEN: Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ist nicht beschädigt ist. Falls das Kabel beschädigt ist, sollte es nicht verwendet werden, bis es sicherlich nicht intakt ist. Lassen Sie nicht zu dass die heiße Keramikplatten Ihre Haut berühren während der Professional Keramik Haarglätter an Stecker keramische angeschlossen ist. Verwenden Sie den Professional Keramik Haarglätter niemals in der Nähe von Wasser, insbesondere nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder ähnlichen Bereichen wo er versehentlich ins Wasser fallen oder mit eine andere Flüssigkeit in Kontakt kommen könnte. Versuchen Sie niemals Professional Keramik Haarglätter abzubauen. Es gibt kein Teil des Geräts der durch den Benutzer repariert werden kann. Bedecken Sie niemals den Professional Keramik Haarglätter während an dem Strecker angeschlossen. Lassen Sie den eingeschalteten Professional Keramik Haarglätter niemals unbeaufsichtigt. Halten Sie das Netzkabel von dem Professional Keramik Haarglätter immer fern von der heiße Keramikplatten Bewahren Sie den Professional Keramik Haarglätter von der Reichweite von Kindern. Verwenden Sie den Professional Keramik Haarglätter nur als in der 'Bedienungsanweisung beschrieben ist

14 BEDIENUNG Obwohl der Professional Keramik Haarglätter immer für schnelle Retusche verwendet werden kann, um die besten Ergebnisse zu erhalten, waschen Sie Ihr Haar vor der Verwendung des Geräts; kämmen und trocknen Sie so dass Ihre Haare noch ein bisschen angefeuchtet bleibt. Stecken Sie den Professional Keramik Haarglätter in die Netzsteckdose und legen Sie auf eine stabile, trockene und ebene Fläche. Warten Sie ungefähr 5 Minuten so dass der Professional Keramik sich erwärmt. Fangen Sie mit den oberen Teil Ihres Kopfes und teilen Sie kleine, etwa 2 inch breit und? inch Tiefe Haarsträhne ab. Klemmen Sie die Haarsträhne nahe der Kopfhaut zwischen die Heizplatten und drücken Sie diese zusammen. Ziehen Sie die ganze Haarsträhne indem Sie den Haarglätter nach unten ziehen. Achten Sie darauf, dass Sie mit den Heizplatten nicht die Kopfhaut oder Hände berühren. Verfahren Sie so mit Ihrer übriggebliebene Haare warten Sie bis Ihre Haare Abgekühlt sind, bevor Sie Ihre Haare kämmen. Nach der Verwendung des Professional Keramik Haarglätter, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose um das Gerät abzuschalten. Lassen Sie den Professional Keramik Haarglätter gründlich abkühlen und dann wischen Sie mit einem weichen und feuchten Tuch vollständig ab. Verwenden Sie keine chemische Reinigung-Agents

15 SINBO SHD 2692 Instrucción del Uso ESPANOL Explicación breve: Esta máquina da a su pelo una lisura que se guarda su forma profesionalmente. Se puede hacer una lisura de pelo de larga duración con su placa chapada de cerámica y tecnología de calentamiento. Instrucción: Antes de empezar a usar la máquina, lee la Instrucción del Uso cuidadamente y guarda para solicitar por información. 1. Voltaje de funcionar es 220V, energía media es 30W. 2. Antes de enchufar la máquina, tiene que estar seguro que el voltaje que ha escrito en la etiqueta de máquina es igual al voltaje de instalación eléctrica. 3. Después de enchufar la máquina, abre el botón, la máquina se entra al modo de calentar. 4. Después de la máquina se llega a la temperatura máxima, se pone al estado de temperatura constante. 5. Para evitar los peligros, después de usar la máquina, tiene que desenchufarla. Para funcionar la máquina otra vez, tiene que esperar por tres segundos. 6. Después de finalizar su uso, espere que sus placas se enfría totalmente, doble la máquina y la guarda. Aviso: 1. Si la máquina está abierto, no la deja absolutamente. Cuando la máquina está calentando o después del uso cuando está caliente ya, tiene que estar seguro que el lado que no transmite el color muestra hacia arriba. 2. No usa la máquina en las zonas en que hay agua como baño, lavabo, bañador o cerca de estas zonas. Aunque la máquina está apagado o desenchufado, es peligroso que usar en el baño. 3. Para seguridad, las persones quien tienen obstáculos mentales, psicológicos o personas minusválidos (incluso los niños) y las personas que no tienen información y experiencia no pueden usar si no hay una persona responsable

16 AVISO que hace supervisión y orienta el uso. Para evitar usar por los niños, tiene que hacer la supervisión bastante. 4. Las placas y el cuerpo plástico que conecta las placas se empiezan a calentar en poco tiempo, por eso ten cuidado a no tocar esta superficie. 5. Esta máquina solo se puede usar para rectar los pelos secos y poco húmedos. No deja su pelo dentro de la máquina por una duración larga, porque su pelo se puede deformar. 6. Guarda la máquina de las superficies que no tiene aislamiento de temperatura y no cierre su superficie cuando está caliente. (toalla o paño) 7. No enrolla el cable de energía encima de placa. 8. Después la máquina se enfría totalmente, guarda la máquina en un lugar seco. 9. Guarda la placa limpia y evita empolvarse. Guarda la máquina de los productos de formar el pelo como espuma, espray o jalea. Polvo y los productos de formar el pelo pueden dañar a la placa chapada por cerámica. 10. Si la máquina está utilizando para formar los pelos colorados, el color se puede manchar con la placa. 11. Cuando se empieza a calentar la máquina, se caliente hasta la temperatura máxima. Durante el uso, la temperatura se disminuye. 12. Guarda la máquina de los materiales inflamables. 13. Si el cable de energía se daña, para evitar los peligros el cable se tiene que cambiar por el productor del cable, servicio competente o una persona como estos

17 - 16 -

18 - 17 -

19 No:

20 - 19 -

21 - 20 -

22 - 21 -

23

24 - 23 -

25 HRVATSKI

26 SIGURNOSNI NAPUTCI

27 - 26 -

28 - 27 -

29 PORTUGUESE Máquina de alisar cabelo de cerâmica profissional Instruções de utilização Número de modelo: SINBO SHD-2692 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: Esteja seguro que o cabo está em bom estado, se não estiver bom, não use o equipamento. Enquanto a máquina estiver ligada não deixe que as placas toquem entre si. Não deixe o aparelho tocar em líquidos. Não tente abrir a sua máquina, porque não há nenhuma peça dentro, capaz de ser reparada por uma pessoa sem instrução Guarde sempre o seu equipamento longe do alcance das crianças. Use a sua máquina apenas como indica este documento. CARACTERISTICAS DO PRODUTO: Consumo de energia: 30W Voltagem: AC230V, 50Hz Temperatura 200 C A temperatura distribui-se igualmente pelas placas de cerâmica. USO: A máquina pode ser usada para dar um simples retoque ou para um penteado mais requintado. Ligue o seu equipamento e coloque-a numa superfície recta, seca e equilibrada. Comece por alisar bocados pequenos de cabelo. Não toque com as placas nas mãos ou na cabeça. Depois de usar a máquina desligue-a e deixe arrefecer. Limpe com um pano húmido e não use produtos químicos

30 - G ARANT fiartlari - 1) Garanti süresi,mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2) Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere tamam Firmam z n garanti kapsam ndad r. 3) Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentesi, temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s -üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Tüketicinin ar za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapmas mümkündür. Ancak, uyuflmazl k halinde ispat yükümlülü ü tüketiciye aittir. Mal n ar zas n n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç - üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka bir mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4) Mal n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5) Tüketicinin onar m hakk n kullanmas na ra men mal n; Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd yla, bir y l içerisinde en az dört defa veya imalatç -üretici ve/veya ithalatç taraf ndan belirlenen garanti süresi içerisinde alt defa ar zalanmas n n yan s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay sürekli k lmas, Tamiri için gereken azami süresinin afl lmas, Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s, bayii, acentesi temsilcili i ithalatç s veya imalatç -üreticisinden birisinin düzenleyece i raporla ar zan n tamirini mümkün bulunmad n n belirlenmesi, durumlar nda tüketici mal n ücretsiz de ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay p oranda bedel indirimi talep edebilir. 6) Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl Tüketicinin Korunmas ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ü ne baflvurabilir. THALATÇI F RMA DE MA ELEKTROMEKAN K ÜRÜNLER NfiAAT SPOR MALZEMELER MALAT SAN. VE T C. A.fi. Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - stanbul - Türkiye Ça rı Merkezi:

31 Garanti Belge No : SSHY Belge No : THALATÇI F RMA Ünvanı : DE MA ELEKTROMEKAN K ÜRÜNLER Nfi. SPOR MALZ. MALAT SAN. ve T C. A.fi. Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii Avc lar / STANBUL Tel. : Ça rı Merkezi: Yetkili Kifli : - SHD 2692 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI - - G ARANT BELGES - Garanti Belge Onay Tarihi : 22/02/2010 Garanti Belge Vize Tarihi : 31/01/2012 SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012 Ürünün Cinsi : SAÇ fiek LLEND RME C HAZI Markası : S NBO Modeli : SHD 2692 Alt Modeli : - Bandrol ve Seri No : Teslim Tarihi ve Yeri : Garanti Süresi : 2 Yıldır Azami Tamir Süresi : 20 fl Günü Kullanım Ömrü : Bakanl kça belirlenen ve ilan edilen kullan m ömrü 7 y ld r. SATICI F RMA Ünvanı : Adresi : Tel.Fax : Fatura Tarihi ve No : Teslim Tarihi ve Yeri : mza ve Kafle : (Ürünün fonksiyonlar n yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi) Bu belgenin kullan lmas na; 4077 say l Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun a dayan larak yürürlü e konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslar na Dair Yönetmelik uyar nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü ü tarafından izin verilmifltir. Yönetim Kurulu Baflkan Bu bölüm, ürünü sat n ald n z Yetkili Sat c taraf ndan imzalanacak ve kaflelenecektir

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron Model No: P 735 SteaMax Buharlı Ütü/Steam Iron Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 735 SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron MAIN PARTS A Skirt B Spraying nozzle C Water tank D Water filling cover E Spray

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN

K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Istruzioni per l uso e l installazione Cappa. Instructions for use and installation Cooker Hood. Mode d emploi et installation Hotte de Cuisine

Istruzioni per l uso e l installazione Cappa. Instructions for use and installation Cooker Hood. Mode d emploi et installation Hotte de Cuisine IT GB FR DE TR Istruzioni per l uso e l installazione Cappa Instructions for use and installation Cooker Hood Mode d emploi et installation Hotte de Cuisine Bedienungsanleitung und Einrichtung Dunstabzugshaube

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 2 Geachte klant, Warmte voor het leven - dat is ons traditionele motto.

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı