Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný."

Transkript

1 48 sendika, meslek odasý, toplumsal hareket, dernek, siyasi parti ve çevrelerin bir araya gelerek oluþturduðu 'Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu, Mart tarihlerinde beþincisi Ýstanbul'da yapýlacak Dünya Su Forumu'na karþý, bugün Kadýköy'de miting düzenliyor. Saat 15.00'da Kadýköy'deki eski Et Balýk Kurumu önünde baþlayacak mitingin ana sloganý, Suyun Ticarileþtirilmesine Hayýr! olacak. Atölye Çalýþmalarý Platform, farklý tarihlerde bir dizi etkinlik düzenleyecek. Dünya Su Forumu nun baþlayacaðý gün olan 16 Mart ta da bir basýn açýklamasý, 17 Mart ta ise Taksim de meþaleli yürüyüþ düzenleyecek Mart tarihlerinde çeþitli konularda atölye çalýþmalarý gerçekleþtirecek platform alternatif önerileri Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir'in Mucur ilçesinde Bademler Þirketler Grubu bünyesinde kurulan Badem Pýnarý Su Fabrikasý, faaliyete geçti. Dünyadaki en son teknolojilerinin kullanýldýðýný Badem Pýnarý Doðal Kaynak Suyu Fabrikasý hakkýnda açýklamalarda bulunan Bademler Þirketler Grubu Yönetimi, Dünyada kullanýlmaya baþlayan en son teknoloji Kýrþehir'e kuruldu. Bu yeni teknoloji, Türkiye'de bizimle birlikte sadece 5 fabrikada kullanýlýyor.fabrikamýzda ultra filitrasyon sistemi var. 0,02 mikrona kadar filitrasyon yapabildiði için yeryüzündeki herhangi bir canlýnýn, damacana suyuna geçmesine ihtimal yok. Suyun en büyük özelliði, hiçbir kimyasal özelliði ile oynamadan ve mineral yapýsýna el deðmeden doðal su olarak tüketiciye ulaþýyor dedi. Devamý 3 DE de tartýþacak. Saðlýk ve çevre perspektifinden tartýþmalarýn yürütüleceði atölye çalýþmalarý 2 gün boyunca dörder oturum þeklinde gerçekleþecek. Her oturumda ayný anda 6 tane olmak üzere toplam 24 adet atölye çalýþmasý yapýlacak. Atölyelerde 'Suya Eriþim/Metalaþma', 'Sýnýr Aþan Sular', 'Su - Canlýlar ve Doðal Sistem, 'Su ve Enerji, Tarým, Orman ve Su', Su Kaynaklarýmýzýn Kullanýlmasý ve Emek, Mücadeleler ve Deneyimler' konularý ele alýnacak. Alternatif Form Platformun dünya su forumuna alternatif olarak gerçekleþtireceði panel- forum ise Mart ta Beþiktaþ Akatlar da Mustafa Kemal Kültür Merkezi nde gerçekleþecek.kurum baþkanlarý ve aktivistlerin konuþmalarýyla baþlayacak olan panelin ilk gününde su alanýndaki mücadeleler ve deneyimler paylaþýlacak, Mart ta gerçekleþtirilen atölye çalýþmalarýnýn bilgilendirmesi yapýlacak. Etkinliðin ikinci günü ise Su Kaynaklarý ve Su Havzalarýnýn Korunumu, Su ve Saðlýk, Su Kullanýmý ve Ekonomi Politiði ve Enerji, Su Ýklim Deðiþikliði konulu forumlar düzenlenecek Mart ta film gösterimi ve karikatür sergisi yapacak olan platform, su forumuna Metin Çengel in konuþmasýnýn ardýndan ÖDP Kadýn Belediye Meclis adaylarý tanýtýldý. Kadýn adaylar bugüne kadar Anadolu topraklarýnda hakim olan erkek egemen anlayýþýn deðiþmesi gerektiðinin altýný çizerek ödp nin kadýn sorunu hakkýndaki görüþlerini dile getirdi. Konuþmalar sýk sýk alkýþlarla kesilirken söz alan orta yaþlý halý dokuma emekçisi bir kadýn yaptýðý kýsa konuþma ile kalabalýðýn çoþkusunu ikiye katladý. Binbir Gece Masallarý ndan uyarladýðý ve 1997/1998 de Ýstanbul da sahnelenen Anlat, Þehrazat taysa Anadolu dan Baðdat a uzanan, içinde aþk, ihanet, ihtiras, intikam duygularýný da barýndýran Abriza Ece ile Þarkan ýn aþkýný anlatýyor. Hakký Devrim Darwin in hatýrlattýklarý Emekliler Köþe yazýsý 8 DE 2 DE Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný Þiir 3 DE karþý etkinliklerini 22 Mart ta de Beþiktaþ Meydaný nda düzenleyeceði basýn açýklamasý ile sona erdirecek. ÝMO: Suyuna Sahip Çýk Suyun Ticarileþtirilmesine Hayýr Platformu bileþenlerinden TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO), herkese 'Suyuna ve geleceðine sahip çýk çaðrýsý yaptý. Dünya Su Forumu'nun sermayeye hizmet ettiðine vurgu yapýlan ÝMO açýklamasýnda, Suyu ticarileþtirmeye çalýþan tüm sermaye gruplarý, organizasyonlar; içme suyu kaynaðý olarak, tatlý su kaynaklarýnýn azalmasýný, küresel ýsýnmayý gerekçe göstererek; suyun özelleþtirilmesine meþruiyet kazandýrmaya çalýþmaktadýr. Elbette tatlý su kaynaklarý, hýzlý sanayileþme, kentleþme ve nüfus artýþýnýn etkisiyle azalmaktadýr. Ancak tatlý su kaynaklarýnýn azalmasý suyumuzun özelleþtirilmesine gerekçe gösterilemez. Çünkü hýzlý sanayileþme, kentleþme ve nüfus artýþýný engelleyemediðiniz sürece tatlý su kaynaklarý yetmeyecektir. Bu nedenle içme suyu saðlamak için farklý kaynaklar; deniz suyu ve kanalizasyon sularýnýn tekrar arýtýlmasý gibi seçenekler deðerlendirilmelidir'' denildi. (15 Mart 2009 Bir Gün) Emel Sungur Yaþamadan ölenler(2) Köþe yazýsý Ümit Otan Etik mi, tetik mi? Köþe yazýsý 5 DE 6 DA 7 DE Göçle gelenler tarikatlarý birlikte getirmiþler sonra da siyasallaþmýþlar. Zirve katliamýnýn yapýldýðý iþ hanýnýn bile daha önce, daha özgürlükçü olduðuna inanýlýyor... Malatya da çalýþma yapmaya gitmeden önce halen Manisa da sahaflýk yapan Mehmet Beþeri isimli dostumu aradým. Yol yordam sordum Beþeri ye, o da bana aþaðýda bulacaðýnýz saptamayý yaptý: Keban Barajý yapýldýktan sonra, arazisi baraj altýnda kalan özellikle Elazýð ýn Baskil ilçesi köylüleri, yeni yaþamlarýný devam ettirmek için, ceplerinde barajdan aldýklarý paralarla, Malatya ya gittiler. Bu insanlarýn küçük bir azýnlýðý Alevi, büyük bir çoðunluðu ise Sünni idiler. Köylerinin o özgür ortamýndan gelip, kendilerini kentteki, kaba saba yapýlmýþ apartman dairelerine hapsettiler. Malatya nýn Malatya olmaktan çýkmasýnda bu göçün büyük rolü oldu. Malatya gecelerinde yobazlýðýn karanlýðýnýn daha da hükümran olmasýný arttýrdý. Karakaya Barajý yapýlýp, barajýn etki alaný, Malatya nýn bir çok köy ve ilçesini de kapsama alanýna alýnca, kent, yeni bir göç dalgasý ile daha karþý karþýya kaldý. Yetmedi, 1984 den beri bölgede devam eden adý konmamýþ savaþ nedeniyle, Doðu ve Güneydoðu dan göç edenlerin önemli bir kýsmý da yaþamlarýný Malatya da devam ettirmeye karar verince, kentin bütün direnme gücü yerle bir oldu. Artýk, Malatya ya özbeöz Malatya çocuklarý deðil, yine bizim kardeþimiz olan, ancak yaþam tarzlarý bizlerden çok çok farklý olan bu insanlar, hakim olmuþlardý. Yani sizin anlayacaðýnýz, þu mahalle baskýsý var ya, iþte onu Malatya da uygulayanlar, henüz Malatyalýlaþamamýþ olanlardýr. Ama, Malatya tüm bu olumsuzluklarla baþ edecek, binlerce yýldan beri olduðu gibi, tarih içindeki yerini ýþýl ýþýl, pýrýl pýrýl görüntüsüyle tekrar alacaktýr Ülkenin en ilginç derneði Malatya, Türkiye de belki de dünyada örneði olmayan bir derneðe ev sahipliði yapýyor. Derneðin ismi: Malatya daki Malatyalýlar Derneði Malatya Belediye Baþkaný Cemal Akýn, Korkut Özal a çok yakýn bir isim olarak biliniyor. Korkut Özal, DP Genel Baþkaný yken, Malatya il baþkanlýðý yapan Akýn ýn, AKP genel merkezine gönderilen teamül yoklamasýnda son sýralarda olmasýna raðmen bir önceki yerel seçimde, Korkut Özal ýn giriþimleriyle aday gösterildiði öðrenildi. Malatya; göçün baskýsýyla bugün 500 bine yaklaþan nüfusuyla bölgenin önemli illeri arasýnda yerini alýyor. Bir yandan Ýkinci Ordu gibi, devasa bir ordu karargâhýný barýndýrýrken öte yandan 33 yýllýk geçmiþi olan ve halen 19 bin öðrenciyi barýndýran Ýnönü Üniversitesi ne sahip. Devamý 4 DE

2 2 Bugünün çocuklarý için ne ifade ettiðini bilemem. Tarih ders kitaplarýmýzda çizilen kötüleyici portresine raðmen Ýkinci Abdülhamid bizim için, ülke kaderinde etkili olmuþ, kendine özgü, güçlü ve önemli bir tarihî þahsiyetti. Bazý hikâyelerin, özdeyiþlerin onun adýyla anýlmasýnýn sebebi de bu olmalý. Bir gerçeði dile getirmek üzere anlatýlan, geçmiþte dinlediðim hikâyenin kahramýný da oydu. Sultan Hamid e otomobilin icadýndan ve Avrupa da, Amerika da çok kullanýlýr hale geldiðinden söz etmiþler. Bir numune getirtmeye emr-i âliniz olur mu Hünkârým, diye de sormuþlar. Sonunda numune olarak bir otomobil gelmiþ Ýstanbul a. Hünkâra da gösterilmiþ. Zanaatlara (bilhassa marangozluða) ve alet-edevata meraklý olan Abdülhamid, ilk defa gördüðü otomobili inceledikten sonra (arada düþünmüþ olmalý) sormuþ adamlarýna: Nakil vasýtasý olarak güzel, hýzlý, kullanýþlýya benziyor. Ama çok sayýda getirtirsek, arabacý esnafýnýn hâli nice olur, diye hiç düþünmez misiniz? Geleceði onlardan çok daha iyi gören Hünkâr Hazretleri ne hayranlýklarýný nasýl bildirdilerse artýk, huzurundan tez çekilmiþler. Ve yýllar yýlý bir daha lafý edilemeyen otomobilin Türkiye ye geliþine çok sonralarý izin çýkmýþ. * Zamanla hikâyeyi aklýmca deðerlendirmiþ, Osmanlý tarihinde gerileme devrini baþlatan mantýk da iþte bu olmuþtur diye ve çok baþ aðrýtmýþtým, hatýrlýyorum. TÜBÝTAK taki Darwin i yasaklama rezaleti bu hikâyeyi hatýrlattý bana. Yandaþ vezninde söylemek gerekirse akýldaþým olan gazeteler ve gazeteciler, TÜBÝTAK ta patlak veren (asýrlar boyu sürmüþ ve son yýllarda kimi siyaset bezirgânýnca yeniden gündeme getirilmeye çalýþýlan, bâtýl olmuþtur ümidi beslediðimiz) bu gerçekten GERÝCÝ düþünceye haklý olarak karþý çýktýlar. Taraftarý veya aleyhtarý olunacak seçimlik bir tavýr deðil bu. Bir toplumu diðerlerinin çok gerisinde býrakabilecek, toptan bir idraksizliðin açýk olduðu kadar da tehlikeli ifadesidir. Bazý gazetelerin hali, bana bir kere daha «Ne mutlu ki deyim!» dedirtecek kadar kötüydü. Tartýþýlmaz dediðim yanlýþa karþý çýkanlar elbette (ve hamdolsun ki) çok. Bilim ve devlet-siyaset adamlarý ve saðduyu sahipleri de var bu cephede. Nedir ki, farklý düþünen bir kiþi bile olsa, hayret ve isyan edeceðimi bilerek deðerlendirin lütfen, benim bu öfkeli tavrýmý. Deðiþik düþünce ve tavýrlara dair seçmelere dünkü de geniþ yer verilmiþti. Ýlgilenmekle iyi ettiniz, demekten kendimi alamýyorum. Dil Yâresi Türkçe dostlarýndan (Oktay Keskin) Bir bayan için bedbaht kelimesi kullanýlabilir mi? Çirkin yerine. Kadýn çirkinse þayet, çirkin kelimesi yerine bedbaht ý kullanabilir miyim? Sözlükler çirkin i «Göze ve kulaða hoþ gelmeyen» diye tarif eder; karþýtý olan sýfat da güzel dir. Gidip güzel in anlamýna bakarsak, «Göze ve kulaða hoþ gelen, görülmesi, duyulmasý insana zevk veren» diye tarif edildiðini görürüz; «karþýtý çirkin» diye yazar anlam tarifinin sonunda. Bedbaht ise «Talihi kötü olan, bahtsýz, talihisiz (kimse)» demek. Bir kadýna «Sen ne güzelsin!» derseniz iltifat etmiþ, «Ay ne kadar da bedbahtsýn!» derseniz, ona acýdýðýnýzý ifade etmiþ olursunuz. Kuzum, çirkin veya bedbaht, bunu o hanýma söylemekten maksadýnýz nedir sizin? Bunu bilmedikçe ben, ne diyebilirim size? Hisarcýklýoðlu ve hanýmlar Siyasette kadýnlarýmýz?, sualinin cevabýný, hafta baþýnda vermiþti: «Seçimde kadýnýn varlýðý göstermelik.» 29 Mart yerel seçimleri 16 büyükþehir, 65 il, 892 ilçe ve 1903 beldede yapýlacak; hepsi seçim bölgesi ediyor. ayný gün haným adaylarýn dökümünü vermiþti. AKP, CHP, MHP, DTP ve SP nin adaylarýnýn toplamý 152. Bunlardan 10 u il belediye baþkanlýðýna aday; 142 si ilçe-belde baþkanlýklarýna. Erkeklere oraný yüzde 5 i biraz geçiyor haným adaylarýn. Dökümden bir not daha: AKP nin haným aday sayýsý 18 (biri il), CHP nin 45 (8 i il), MHP nin 38 (il yok), DTP 41 (il yok), SP 10 (biri il). TBMM de de haným milletvekillerinin sayýsý azdýr zaten. Ýnsana belediye baþkanlýðý ve meclis üyeliði kadýnlar için daha uygungörevlermiþ gibi gelir. Evini, varsa küçük çocuklarýný býrakarak veya eþini de peþinden götürmeyi göze alarak yapýlabilecek milletvekilliði gibi deðil. Ayný 9 mart pazartesi günü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ile birlikte poz veren hanýmlarýn fotoðrafýna baktým. Sayýlarý 100 den fazlaymýþ gibi geldi bana. Okuyup öðrendim ki 365 oda ve borsayý temsil eden hanýmlarýn sayýsý 2005 yýlýnda 51 iken bu yýl 149 temsilciye çýkmýþ; artýþ oraný yüzde 192. Bana siyasî parti baþkanlarýnýn, TOBB Baþkaný (ki benim de çok beðendiðim bir yöneticidir) Hisarcýklýoðlu ndan ders almalarýnda fayda var gibi geliyor. TELAYNAK Türkiye de TÜBÝTAK ve Bilim- Teknik Dergisi rezaletinin patlak verdiði günün akþamý, Adnan Oktar (nâm-ý diðer Harun Yahya) Hülya Avþar ýn karþýsýndaydý. Sohbetin son dakikalarýna yetiþebildim. Karþýlýklý, iyi kötü bir denge kurulmuþ gibiydi aralarýnda. Hülya (rütbesi kendinden menkul) Hoca Efendi de ciddiye alýnacak bir özellik, bir kiþilik bulamamýþ olmalý ki, sohbetin ipi kopmuþ. Hiç evlenmediniz ve evlenmeyi de düþünmüyorsunuz. Peki ihtiyacý nasýl gideriyorsunuz?.. kabilinden sualleri, cevap alamayacaðýný bile bile, adamý alaya almaktan gayri bir çare bulamadýðýný da açýða vurarak ve gülerek soruyor. Nitekim cevap diye bir yýlýþma tablosu çýkýyor ortaya. Yani ciddiye alýnacak, hele zinhar öfkelenecek bir durum yok ortada. Bundan ibaret! Türk Saðlýk-Sen, Týp Bayramý öncesi yaptýðý bir araþtýrmayla Türkiye nin doktor haritasýný çýkardý. Araþtýrmaya göre, Türkiye de yaklaþýk 108 bin doktor görev yapýyor, bir doktora 653 kiþi düþüyor Türk Saðlýk-Sen, Týp Bayramý öncesi yaptýðý bir araþtýrmayla Türkiye nin doktor haritasýný çýkardý. Araþtýrmaya göre, Türkiye de yaklaþýk 108 bin doktor görev yapýyor, bir doktora 653 kiþi düþüyor. Sadece Saðlýk Bakanlýðý ndaki görevli doktorlar dikkate alýndýðýnda ise bir doktora bin 104 kiþi düþüyor. Türk Saðlýk-Sen, çýkardýðý Türkiye nin doktor haritasýnda çarpýcý bilgilere yer verdi. Araþtýrmaya göre Türkiye de yaklaþýk 108 bin doktor görev yapýyor. Bu doktorlardan 26 Bin 330 u uzman, 37 bin 596 sý ise pratisyen doktor ve asistan olmak üzere 63 bin 926 sý Saðlýk Bakanlýðý na baðlý saðlýk kuruluþlarýnda görev yapýyor ve Türkiye de bir doktora 653 kiþi düþüyor. Sadece Saðlýk Bakanlýðý nda görevli doktorlar dikkate alýndýðýnda ise bir doktora bin 104 kiþi düþüyor. En fazla doktor Ýstanbul'da, en az doktor bayburt'ta Araþtýrma da Saðlýk Bakanlýðý nda görev yapan doktorlarýn illere göre daðýlýmý ile ilgili bilgilere de yer verildi. Sonuçlara göre Türkiye de en az doktor, 77 doktor ile Bayburt ta görev yapýyor. Bayburt u sadece 78 doktorun görev yaptýðý Tunceli ve 80 doktorun çalýþtýðý Ardahan Ýzliyor. En çok doktorun görev yaptýðý il ise 7 bin 39 doktor ile Ýstanbul. Bu þehri 4 bin 783 doktor ile Ankara, 3 bin 962 doktor ile Ýzmir izliyor. Sadece 43 pratisyen doktorun görev yaptýðý Tunceli ise en az pratisyen doktorun görev yaptýðý il olarak dikkati çekiyor. En az uzman doktorun görev yaptýðý il ise sadece 31 uzman doktor ile Bayburt. 4 bin 211 uzman doktorun ve 2 bin 828 pratisyen doktorun görev yaptýðý Ýstanbul hem pratisyen hem de uzman doktorlarýn en fazla bulunduðu il olarak sýralamadaki yerini alýyor. Araþtýrmada uzman ve pratisyen doktorlarýn en fazla ve en az görev yaptýðý 5 il ise þu þekilde sýralandý: -Uzman doktor sayýsý en fazla olan 5 il: Ýstanbul: 4 bin 211, Ankara: 3 bin 198, Ýzmir: 1967, Bursa:879, Antalya: 614 -Uzman doktor sayýsý en az olan 5 il: Bayburt:31, Ardahan: 33, Tunceli:35,, Kilis:39, Gümüþhane:42 -Pratisyen Doktor sayýsý en fazla olan 5 il: Ýstanbul: 2 bin 828, Ýzmir: Bin 995, Ankara: Bin 585, Bursa: 979, Adana: 905 -Pratisyen Doktor sayýsý en az olan 5 il: Tunceli: 43, Bayburt: 46, Ardahan: 47, Kilis:53, Gümüþhane: 68, 2008 de 30 bin 274 doktor istifa etti -Araþtýrma sonuçlarýna göre Saðlýk Bakanlýðý 2008 yýlýnda 2 bin 72 si uzman olmak üzere toplam 6 Bin 101 doktor atadý. Buna karþýlýk 2 bin 443 ü uzman olmak üzere 5 Bin 551 doktor görevinden ayrýldý. Sadece 2008 yýlýnda Bin 525 i uzman doktor, Bin 749 u pratisyen olmak üzere toplam 3 Bin 274 doktor Saðlýk Bakanlýðý ndaki görevinden istifa etti. Diðer ayrýlýþlarýn 699 u emeklilik, bin 379 u muvafakat verme ve 199 u baþka sebepler yolu ile gerçekleþti. Doktora þiddet artýk önemli Türk Saðlýk-Sen Baþkaný Önder Kahveci, araþtýrma sonuçlarýna iliþkin yaptýðý deðerlendirmede ise, bir doktora 662 kiþinin düþtüðü Türkiye de doktorlarýn yaþadýklarý sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý gerektiðini belirterek, Yoðun bir iþ yüküyle hizmet veren doktorlarýmýzýn maruz kaldýðý þiddet artýk önlenmelidir. Hastalara þifa daðýtan doktorlarýn kurþunlandýðý, saðlýk ocaklarýnda bayan doktorlarýný acýmasýzca dövüldüðü utanç verici bir durum var dedi. Bir yýlda 3 binden fazla doktorun kamudan istifa etmesinin ardýnda yatanlarýn çok iyi bir þekilde irdelenmesi gerektiðini savunan Kahveci, Doktorlarý kamuda tutmanýn yollarý aranmalýdýr. 14 Martý kutlamalarla geçiþtirmek yerine bu sorunlarýn masaya yatýrýldýðý ve çözüm yollarýnýn tartýþýldýðý bir gün olarak geçirmek daha yararlý ve anlamlý olacaktýr diye konuþtu.(anka)

3 Emekliler Yirmibeþ yýl emekliyim Bunu hak etmedik deyim Yandý bittti emekliler Bunca zaman haklar yendi Emekliye kim ne verdi Kocamanlar oy oy derdi Çaren biter yoksa gelir Koltuk deðneðiyle yürür Pazarlarda yaðýn erir Fazla gelir payýmýz yok Ýktidarda dayýmýz yok Açlýk çeken sayýmýz çok Anlamaza anlatacak Saygý olsa anlayacak Emekliler aç açýk bak Maaþ yetmez parasýzýz Dertler derin çaresiziz Ya kiracý ya evsiz Yorgun argýn bitmiþ iþin Yaðsýz yüzsüz kaynar aþýn Yokluktan ayrýlýr eþin Sebep olaný bilelim Seçimde oy vermeyelim Oy vereceklere derim Emekliyim bitti gücüm Üçüncü sýnýfým açým Kalmadý hayat ilacým Emeklinin çaresizi Dertleri var dizi dizi Bu yýl bari gülsün yüzü Ali Turab kime yansýn Kocamanlar yesin kansýn Oy verenler iyi duysun Hacýbektaþ Fabrikada kullanýlan son teknoloji makineler sayesinde, suyun kaynaðýndan itibaren son tüketiciye hijyenik bir ortamda sunulduðunu kaydeden Bademler Þirketler Grubu Yönetimi, Kullandýðýmýz dolum makinesi monoblok halindedir. Ön yýkama, sýcak su ile yýkama, 2008 yýlýnda ilçemizde faaliyet göstermeye baþlayan K-Ýþgem platformunda þu an anlaþma imzalanan iþletmeci giriþimci sayýmýz, 2 ay gibi kýsa bir sürede 6'dan 15'e yükselmiþtir. Ayrýca katýlýmcý olarak 8 giriþimci adayýmýzla da görüþmelerimiz devam etmektedir. K-Ýþgem þu ana kadar Çorum, Kütahya ve Ýstanbul Pendik de hayata geçirilmiþtir. Nüfus sayýsý ilçemizin çok üstünde olan bu merkezlerde bile uzun uðraþlarla elde edilen sonuçlara ilçemizde çok daha kýsa sürede ulaþýlmýþtýr. Bu durum ilçemiz insanýnýn giriþimci ruhundan kaynaklanmaktadýr. Eski müdürümüz Bimen Adýgüzel'den bayraðý devralan þu anki müdürümüz Nalan Aygül; 2 ay gibi bir zamanda giriþimci sayýsýný iki katýna çýkarmýþtýr. Az sayýda kalan dükkanlarýmýz için son giriþimcilerimizi davet ediyoruz. Kosgeb'in TL'ye kadar makine destek kredisinden, 4000 TL' lik hibe ( geri ödemesiz ) desteðinden; bunlara ek olarak, kriz nedeniyle özellikle imalat ve üretim üzerine çalýþacak olan esnafa yönelik cansuyu kredisinden ve halk bankasýnýn çýkarma aþamasýnda olduðu Ýþgem'lere yönelik kredi desteðinden yararlanabilmeniz adýna katýlýmlarýnýzý bekliyoruz. dezenfeksiyon kýsmý ve dolum bölümü bir bütün halindedir. Üretilen makine içerisinde pozitif hava kullanýldýðýndan, dolum esnasýnda herhangi bir bakteri ya da virüs bulaþma ihtimali sýfýra inmiþ durumda. Yani, kaynaðýndan itibaren tüketiciye ulaþmasý sürecine kadar el deðmeden tamamen son teknoloji kullanýlarak hijyenik koþullarda üretim yapýlmaktadýr dedi. Fabrika yapýmýnda hiçbir kimyasal boya ya da benzeri yapý malzemesi kullanýlmadýðýna da dikkat çeken Bademler Þirketler Grubu Yönetimi, fabrikanýn yapýmýnda Bademler'in kendi imalatý olan taþ kullanýldýðý ve bu nedenle de son derece saðlýklý ve hijyenik su üretiminin yapýldýðýný kaydetti.fabrikanýn faaliyete geçmesi ile birlikte, çok yoðun bir þekilde bayilik isteyen firmalarýn olduðunu kaydeden Bademler Þirketler Grubu Yönetimi, müracaat eden firmalarla görüþüldüðünü kaydetti. Avrupa Birliði destekli,kadýn geliþtirme merkezi olarak faaliyet sürdüren; kýsa adý K-Ýþgem olan þirketimiz tüm hýzýyla çalýþmalarýna devam etmektedir. Krizi fýrsata çevirmek ve kendi iþinizin patronu olma hazzýný yaþamak için son fýrsatý kaçýrmayýn!!! Mevcut Giriþimciler Ýmalat sektöründe; 2 adet mobilya imalatcýsý, 3 adet ev tekstili imalatcýsý, 2 adet gýda ürünü imalatcýsý, 1 adet çerçeve imalatcýsý, 1 adet mum ve hediyelik eþya imalatcýsý, 1 adet mutfak eþyasý imalatcýsý, 1 adet pvc profil imalatcýsý, Hizmet sektöründe ise; 3 adet oto tamircisi ve yedek parça satýcýsý Eðitim durumuna ve deneyime bakýlmaksýzýn, öncelik kadýnlarýmýz da olmakla birlikte ; giriþimci ruhu taþýyan ve ilçemize yeni fikirlerle güzellikler katacak olan bütün imalatçýlarýmýzý aramýza bekliyoruz. K- Ýþgem; Kaymakamlýk, Belediye, Türk Kültür Vakfý ve Sanayi Kooperatifi ortaklýðýnda, çalýþmalarýna bundan sonra da devam edecektir. Hacýbektaþ K- Ýþgem Müd. Yrd. Müge DOÐAN Suyun üretime geçtiði andan itibaren taleplerin beklenenin üzerinde olduðu vurgulanýrken, suyun içiminin son derece güzel ve rahat olduðu da ifade edildi. Badem Pýnarý suyunun AB standartlarýna uygun üretim ve mineral yapýsý ile uygunluðunun kanýtlandýðý da belirtildi. Kent Haber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA Göçle kente gelen kesimlerde aðýrlýk kazanan türbanýn en önemli nedeni aile ve çevre baskýsý olarak gösterildi. Cemaatlerin de örtünme konusundaki teþvikleri ile kentin varoþlarýnda türban hayli yaygýn. Baþý açýða yardým yok söylentisi Kent merkezinde türbanlý ile açýklar bir arada yaþarken, varoþlarda, genç kýzlarýn baþlarýný örtmeden sokaða çýkmasýna izin verilmediðine dikkat çekildi. Bu mahallelerin baþýnda da Boztepe, Melekbaba, Baþarý, Kiltepe, Koyunoðlu, Göktepe mahalleleri geliyor. Bu mahallelerde tekel büfesi bulunmadýðý; büfe açma giriþimlerinin bile tepkiyle karþýlandýðý anlatýlýrken, belediyenin yardýmlarýndan, aþevinden, Sosyal Yardýmlaþma Fonu ndan baþý açýklara yardým yok söylentisi nedeniyle kadýnlarýn kapandýðý, özellikle belediyenin Dert Dinleme Günleri ne kapanarak gittiði; böylece kapanmanýn yaygýnlaþtýrýldýðý belirtildi. Ýslami bir vakfýn son dönemde ilköðretim okullarýnýn yanlarýnda binalar kurarak, sabahçý ve öðlenci öðrencileri burada topladýðý, yemek verdiði, ardýndan etüd adý altýnda dini eðitim verdiði anlatýldý. Pek çok sitedeki sosyal amaçlý salonlarýn mescide çevrildiði de verilen bilgiler arasýnda yerini aldý. Kentte Nurcular, Nakþiler, Süleymancýlar, Vahabiler, Aczimendiler (Müslüm Gündüz yandaþlarý) bulunuyor. Özellikle Adýyaman dan kente göç edenler Adýyaman daki Nakþi kollarýnýn burada artmasýna yol açmýþ. Ayrýca, Elazýð dýþýnda Aczimendilerin ikinci merkezi Malatya Ýskenderpaþa Mahallesi nde bulunuyor. Eski Malatya olarak bilinen Battalgazi Bölgesi, Malatya da Küçük Sincan olarak nitelendiriliyor. Kent merkezine beþ kilometre uzaklýktaki bu bölgede Adýyaman dan gelenler aðýrlýkta. Yine Malatya nýn Darende ilçesi, Müslümanlarýn Vatikan ý olarak nitelendiriliyor. Somuncu Baba Vakfý ilçedeki pek çok faaliyetin denetimini üstleniyor. Muhafazakârlýk ilçede her geçen gün artýyor. Ýzinsiz Kuran kurslarý kentte ve Battal Gazi de hayli yaygýn. Kent içinde bir pasajda Vahabiler in bir mescidi bulunduðu, Vahabiler in namazlarýný bu mescitte kýlýyor. Ticaret hayatýnda cemaat iliþkileri öne çýkýyor. Alevi iþadamlarýnýn bile iftar vermek durumunda kaldýðý belirtiliyor. (Geçen Ramazan ayýnda inþaat iþi yapan ve AKP li belediyeden sýk sýk ihale alan bir iþadamýnýn milyarlarca lira harcayarak iftar düzenlediði bildirildi) Yine görüþme yaptýðýmýz Alevi bir iþadamý, Ramazan nedeniyle iþ yaptýðý esnafa ve iþyeri komþularýna iftar düzenlediðini belirtti. Ayný iþadamý, iftara gelenlerin bazýlarýnýn daha sonra Alevi nin iftarý yenir mi? diyerek tartýþma çýkardýðýný aktardý. Ayný kiþi, Alevi olmasýna raðmen oruç tuttuðunu ve Umre ye gittiðini söyledi. Umre ye gitmesinin ardýndan da Nur cemaatine ait özel bir liseden iþ aldýðýný, ama kendi çocuðunu bu okula sokmak istediðinde, nedense kabul edilmediðini söyledi. Sokaktaki durum Malatya da adý konulmamýþ bir baský var diyen bir esnaf, Bakýn biz oruç tutmuyoruz. Alevi deðiliz. Sünni yiz. Ancak maðazamýzda sigara içmiyoruz, çay içmiyoruz. Maðazanýn gerisindeki bir bölümde sigara içiyoruz. Gelen giden bu durumu görür, çýkarýmýz zedelenir diye endiþe ediyoruz. Yalan yok, bu yüzden müþterilerimizin eksilmesini istemeyiz. Ýnsanlar diðerlerine baka baka muhafazakârlaþýyor, içinden gelmese bile bunu yapmak zorunda kalýyor. Bakýn daha önce Aðbaba Haný nda (Misyoner faaliyet yaptýðý iddiasýyla basýlan ve cinayetler iþlenen Zirve Yayýnevi nin bulunduðu iþhaný) çay ocaðý da açýktý, buradaki esnaf sigara da içerdi, son Ramazan da kapalýydý. Oruç tutmayan da oruçluymuþ gibi davranýyor. Size kendimden bir örnek vereyim, babam, kýzýmýn baþý açýk diye torununu dýþladý. Diðer torunlarýndan farklý davranýyor kýzýma. Akrabalar arasýnda bu durum artýyor. Baþý açýk olanla iliþkiler sýnýrlanýyor. Esnafýn da katýldýðý akþam toplantýlarýnda cemaat liderleri, kimin kimden alýþveriþ yapacaðýna karar veriyor. Bize gelenler ise kendi cemaatinden kazýk yiyenler. Size þunu açýklýkla söyleyebilirim ki; bürokrasinin kimden alýþveriþ edeceði akþam toplantýlarýnda belirleniyor. Cemaatler kurumlarý kendi çevresinden alýþveriþe zorluyor. Aleviler in bir kýsmý da böyle iþler yapýyor. Malatya da bizim bildiðimiz iki Alevi esnaf, yýllýk para ödüyor Nurculara. Ýkisinin de maðazasý var sözleriyle durumu ifade etti. Mahalle baskýsý ve çocuklar Kentte doktorluk yapan bir kiþi, bir süre önce oturduðu sitedeki çocuklarýn, kýzlarýna önce, Sen niye Kuran kursuna gelmiyorsun demeye baþladýðýný, sonra da aralarýna almadýklarýný, çareyi evi deðiþtirmekte bulduklarýný söyledi. Ayný kiþi, Kýzým bu yüzden içine kapandý. Bir ara psikolojik desteðe karar verdik ve týbbi yardým gördü dedi. Bu arada, kentteki Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü ne baðlý havuzda çoðunlukla haþema kullanýldýðý, mayo giyenlerin bakýþlarla taciz edildiði, havuzda bikiniyle yüzen birini görmenin olanaksýz olduðu aktarýldý. Kamuda da cemaat toplantýlarý hayli yaygýn. Görüþülen kamu çalýþanlarý, zincirleme bir toplantý anlayýþý olduðunu söylediler. Buna göre, 1,5 ay bir evdeki toplantýya katýlan kiþi, ardýndan baþka bir eve gönderiliyor. Bu evdeki toplantýya giderken de yeni bir arkadaþýný yanýnda getirmesi isteniyor. Ramazan ayýnda da Teravi davetleri yapýlýyor. Kent merkezinde ortak alanlarýn kullanýmýnda açýk ile türbanlýlar arasýnda bir sorun yaþanmasa da, askýlý bluz giyen bir kadýnýn her daim tehdide açýk olduðu ifade edildi. Kadýnlar, özellikle orta yaþlý ve yaþlý kimselerin bakýþlarýyla taciz ettiðine dikkat çektiler. Kadýnlarýn giderek sokaktan çekildiði, Alevi mahallelerinin istisna olduðu, hatta türbanlý gençlerin bile çoðu zaman boþ zamanlarýnda Alevi mahallelerindeki kafeleri tercih ettiði belirtildi. Çözüm: Yerine göre giyin Görüþtüðümüz bütün genç kýzlar benzer biçimde mahallesine göre giyinmek durumunda olduklarýnýn altýný çizdiler. Türbanýn iþ bulma ve rahat gezmek için bir referans olduðu belirtilirken, belediye otobüslerinde yaþý kaç olursa olsun, hamile bile olsa, baþý açýk kadýnlara yer verilmediðini, türbanlýlara ise yer verildiðini söylediler. Bu durumu aktaran kadýn bir öðretim üyesi, Ne zaman belediye otobüsüne binsem, baþýma geldi. Türbanlýlar özel bir muamele görüyor. Ayakta elimde çanta dikilirken, hiç bana yer veren olmadý. Ama otobüse bir türbanlý bindiðinde yaþýna bakmadan yer verildi dedi. Bu arada süpermarket zincirlerinde kasiyerler genelde türbanlý. Belediyeye ait Esenlik adý verilen maðaza bunlarýn baþýnda geliyor. Ayný þekilde, özel hastanelerde doktor, hemþire ve çalýþanlarýn büyük kýsmýnýn türbanlý olduðu belirtildi. Kentte son dönemde tesettüre uygun saç yapan kuaförlerin çoðaldýðýna dikkat çekilirken, düðünlerin de þekil deðiþtirdiði, düðün salonlarýnda dinsel motiflerin (ilahi ve mevlidli düðünler) öne çýktýðý aktarýldý. Malatya nýn iyi bir mahallesinde oturduðunu belirten bir kadýn, kandillerde bazý komþularýnýn helva yaptýðýný, ancak kendisi de dahil baþý açýk komþularýna daðýtmadýklarýný söyledi. Malatya da 18 binin üzerinde üniversite öðrencisi bulunuyor. Kampus kentin 12 kilometre dýþýnda. Kampüste Kredi Yurtlar Kurumu ile üniversiteye ait kýz yurdu bulunuyor. Erkek yurdu ise kent içinde. Her iki yurdun toplam kapasitesinin 2 bin civarýnda olduðu belirtiliyor. Geriye kalanlar kendi tuttuklarý evlerde, özel yurtlarda ve cemaat evlerinde kalýyor. (Zirve Yayýnevi baskýnýndaki gençler de Ýhlas Yurdu nda kalýyordu) Öðrencilerin tercihi alevi mahalleleri Eski rektör radikal Atatürkçü olarak tanýmlanýyor. Bir önceki rektör ise emekli General Ömer Þarlak idi. Bu iki ismin üniversitedeki tarikat örgütlenmesi ile mücadele ettiði, ancak kampusta Nurculara ait Abla-Abilik ve Ülkücülere ait Reislik yapýsýnýn her zaman kendini gösterdiði belirtildi. Üniversitede ayrýca yurtsever denilen Kürt gençler de bulunuyor. Ömer Þarlak ýn rektörlüðüne kadar üniversitenin Nakþi rektörlerle yönetildiðine dikkat çekilirken, yeni atanan rektörün de cemaatlere yakýn olduðu iddia ediliyor. Nitekim, yeni rektörü kampustaki makamýnda kutlayan ilk kiþi Saadet Partisi Genel Baþkaný Recai Kutan ýn olduðu bir diðer kutlamanýn ise Malatya MÜSÝAD yönetiminden geldiði aktarýldý. Kampus içinde öðrenciler kentteki duruma göre daha rahatlar. Geçmiþte favorileri uzun olduðu için dövülen öðrenciler bulunduðu anýmsatýlýrken, kampusun öðrencinin tüm ihtiyacýný karþýlayacak olanaða sahip olduðu (Burada da itiraz edilen nokta, öðrencinin kentten kopmasý için bunun özellikle yapýldýðý, öðrencinin kampusa hapsedildiði biçiminde) genelde tüm zamanýný kampusta geçirdiði belirtildi. Malatya nýn Çilesiz, Fýrat ve Zafer mahallelerinde öðrencilerin kaldýðý cemaat evlerinin yaygýn olduðu belirtildi. Kent içinde iþyerlerinin bulunduðu binalarda da öðrenci evlerinin yaygýn olduðu belirtilirken, öðrencilerin ailelerin tutmadýðý bu evleri tuttuðu öðrenildi. Malatya halkýnýn genelde apartmanda öðrenci istemediði vurgulanýrken, cemaatlerin bu durumu çok iyi kullandýðý söylendi. Kayýt zamaný bazý tarikat ve vakýflarýn kentin otogarýnda (benzeri Maraþ için de anlatýldý) elemanlarý aracýlýðýyla kente gelen öðrencilerin etrafýný sardýðý ve ev, yurt konusunda yardýmcý olacaklarýný söyledikleri aktarýldý. Bu durum cemaat çýðýrtkanlýðý olarak nitelendirildi. Öðrencilerin Alevi mahallelerinde rahat olduðu da anlatýlýrken, Alevi mahallerinde ne giyim kuþam ne eve arkadaþ gelmesi, ne içki içilmesi gibi sorunlar yaþandýðý söylendi. Kampus içinde küpe- uzun saç sorunu yaþanmýyor. Ancak kent içinde bazý mahallelerde durumun risk olduðunun altý çiziliyor. Gençler boþ zamanlarýnda genelde kentteki kafelere gidiyor. Malatya da Türkü Cafeler var. Bunlarda içki yok. Alevilerin iþlettiði bazý kafelere solcu öðrenciler gidiyor. Bu kafelerden 15 yýldýr faaliyet gösteren birinin sahibiyle görüþme yapýldý. Ýþletmeci kiþi, kafesinin sýk sýk camlarýnýn kýrýldýðýný, bir seferinde kapalýyken çerçevelere benzin dökülerek yakýlmak istendiðini, bir kurþunlanmada ise kardeþinin vurulduðunu anlattý. Yine kýrmýzý bölge Malatya da zýmni bir Kýrmýzý Bölge uygulamasý bulunuyor. Kentin Cezmi Kartay adý verilen bölgesinde 17 tanesi bir iþ hanýnýn içerisinde olmak üzere 19 tane birahane, üç tane pavyon bulunuyor. Buranýn dýþýndaki tek içkili mekân ise Kamu Emeklileri Lokali. Burasý da dernek statüsü çerçevesinde ruhsal alabilmiþ. Uzun süredir kentte içki ruhsatý verilmiyor. Kentin dýþýnda üç mekân bulunuyor. Kent içinde bulunan turizm belgeli bir mekân ise belge eksikliði yüzünden kaybettiði turizm belgesinin ardýndan 7 ay belediyeden ruhsat için uðraþmýþ, sonunda çareyi yine turizm belgesi almakta bulmuþ. Malatya da kent içinde içkili restoran bulunmuyor. Kent dýþýnda iki-üç tane içkili mekan bulunuyor. Cezmi Kartay bölgesinde provokatif olaylar çýkarýldýðý, bunun da yerel muhafazakâr medyada büyütüldüðü belirtilirken, bölgenin Malatya gözünde itibarsýzlaþtýrýldýðý, çirkin olaylarýn yaþandýðý yer olarak lanse edilmek istendiði belirtildi. Polis bir süre önce mekânlara özel güvenlik zorunluluðu getirmiþ, Tüm birahanelerde kamera sistemi kurulmuþ. Pavyonlarda da ayný durum var. Pavyonlarda konsomatrisler var ve ekonomik durumu iyi olanlar pavyonlarý tercih ediyor, çevre illerden de gelenler oluyor. Belediye ve valilik bir süre önce kentin 15 kilometre dýþýndaki Elemenlik adý verilen bir bölgeyi göstererek birahanelerin buraya taþýnmasýný istediði aktarýldý. Kentte eskiden Emniyet Lokantasý adý verilen ve özellikle memurlarýn iþ çýkýþý iki tek attýðý bir lokanta varmýþ ancak kapanmýþ. Ayrýca Tüccarlar Kulübü adýndaki mekân da kapanan yerler arasýnda. Piknik yerlerinde de içki yasaðý uygulanýyor. Belediye tarafýndan iþletilen Onduzu Piknik alanýnda ve Kayýsý Fuarýnda (MiþMiþ Park deniliyor) içki yasaðý var. Onduzlu mesire yerinin hemen yanýnda halka açýk Polis Sosyal Tesisleri nde ise içki içilebiliyor. Malatya çevresindeki mesire yerlerinin hiç birinde içkili piknik yapmanýn olanaksýz olduðu vurgulandý. *** Hrant Dink in doðduðu mahalle Malatya da 5 tane Alevi mahallesi bulunuyor. Bunlardan dördü hayli büyük. Kentin Paþaköþkü denilen bölgesi bu Alevi mahallerinin kesiþtiði bir yer ve kentin diðer noktalarýndan hayli farklý. Kafeler burada yoðunlaþýyor. Çavuþoðlu denilen mahalle baþta olmak üzere (Hrant Dink in doðduðu mahalle) bazý mahallelerde Alevi-Sünni karýþýmý var. Ermeni yerleþimleri de Alevi mahalleleri içinde. Aleviler sayýca kalabalýk olduðu ve belli yerlerde toplandýðýndan Sünni baský yaþamýyor. (kentte 100 binin üzerinde Alevi yaþadýðý ifade ediliyor) ancak aktarýldýðýna göre bazý cemaatler özellikle Alevi mahallelerinde ev alýp buralara yerleþiyor. Ayrýca, türbanlý bazý gruplarýn gezmek amacýyla bu mahalleleri seçtiði ve grup halinde dolaþtýklarý aktarýlýyor. Zaman zaman okullarda Alevi öðrencilere yönelik oruç, namaz baskýsý yaþanýyor. Ýþe alýmlarda mezhep sorularýyla karþýlaþýldýðý belirtilirken, fabrikalarda Ramazan ayýnda genellikle yemekhanelerin kapandýðý ifade edildi. Kentteki bir Alevi mahallesinde cami bulunuyor. Yerel yönetim, Alevi mahallelerinde hizmetleri özellikle aksatýrken, cemaatlerin aðýrlýkta olduðu ve Alevilerin de yaþadýðý bir mahallede cemaatin yoksul Alevileri kazanmak için özel çalýþma yaptýðý bildirildi. Malatya da ilginç bir durum da muhafazakâr baskýdan kaçan Sünniler in Alevi mahallelerine göç etmesi. Alevilerin kentte dengeleyici bir güç olduðu kabul edilirken, yine de sistemli bir asimilasyon politikasýnýn varlýðý belirtiliyor. Kentte Hacý Bektaþ Vakfý na ait bir Cemevi bulunuyor. Cemevi nin altýnda ise Malatya Belediyesi nin iþlettiði, içki satýlmayan, iftar saatinde kapanan, kasiyerlerinin tümünün türbanlý olduðu Esenlik adlý süpermarket zincirinin þubesi bulunuyor. Devam Edecek Birgün

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE Kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimine baðýmsýz aday olarak katýlan Hacýbektaþ Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu ikinci kez belediye baþkaný seçildi. Baðýmsýz aday

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Ýþsizlik Sigortasý Fonu Aylýk bültenini yayýmladý. Buna göre, Ýþsizlik Sigortasý nýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 den 31 Mart a kadar sisteme 2 milyon 188 bin 550 kiþi baþvururken,

Detaylı

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA. YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma

Detaylı