Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný."

Transkript

1 48 sendika, meslek odasý, toplumsal hareket, dernek, siyasi parti ve çevrelerin bir araya gelerek oluþturduðu 'Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu, Mart tarihlerinde beþincisi Ýstanbul'da yapýlacak Dünya Su Forumu'na karþý, bugün Kadýköy'de miting düzenliyor. Saat 15.00'da Kadýköy'deki eski Et Balýk Kurumu önünde baþlayacak mitingin ana sloganý, Suyun Ticarileþtirilmesine Hayýr! olacak. Atölye Çalýþmalarý Platform, farklý tarihlerde bir dizi etkinlik düzenleyecek. Dünya Su Forumu nun baþlayacaðý gün olan 16 Mart ta da bir basýn açýklamasý, 17 Mart ta ise Taksim de meþaleli yürüyüþ düzenleyecek Mart tarihlerinde çeþitli konularda atölye çalýþmalarý gerçekleþtirecek platform alternatif önerileri Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir'in Mucur ilçesinde Bademler Þirketler Grubu bünyesinde kurulan Badem Pýnarý Su Fabrikasý, faaliyete geçti. Dünyadaki en son teknolojilerinin kullanýldýðýný Badem Pýnarý Doðal Kaynak Suyu Fabrikasý hakkýnda açýklamalarda bulunan Bademler Þirketler Grubu Yönetimi, Dünyada kullanýlmaya baþlayan en son teknoloji Kýrþehir'e kuruldu. Bu yeni teknoloji, Türkiye'de bizimle birlikte sadece 5 fabrikada kullanýlýyor.fabrikamýzda ultra filitrasyon sistemi var. 0,02 mikrona kadar filitrasyon yapabildiði için yeryüzündeki herhangi bir canlýnýn, damacana suyuna geçmesine ihtimal yok. Suyun en büyük özelliði, hiçbir kimyasal özelliði ile oynamadan ve mineral yapýsýna el deðmeden doðal su olarak tüketiciye ulaþýyor dedi. Devamý 3 DE de tartýþacak. Saðlýk ve çevre perspektifinden tartýþmalarýn yürütüleceði atölye çalýþmalarý 2 gün boyunca dörder oturum þeklinde gerçekleþecek. Her oturumda ayný anda 6 tane olmak üzere toplam 24 adet atölye çalýþmasý yapýlacak. Atölyelerde 'Suya Eriþim/Metalaþma', 'Sýnýr Aþan Sular', 'Su - Canlýlar ve Doðal Sistem, 'Su ve Enerji, Tarým, Orman ve Su', Su Kaynaklarýmýzýn Kullanýlmasý ve Emek, Mücadeleler ve Deneyimler' konularý ele alýnacak. Alternatif Form Platformun dünya su forumuna alternatif olarak gerçekleþtireceði panel- forum ise Mart ta Beþiktaþ Akatlar da Mustafa Kemal Kültür Merkezi nde gerçekleþecek.kurum baþkanlarý ve aktivistlerin konuþmalarýyla baþlayacak olan panelin ilk gününde su alanýndaki mücadeleler ve deneyimler paylaþýlacak, Mart ta gerçekleþtirilen atölye çalýþmalarýnýn bilgilendirmesi yapýlacak. Etkinliðin ikinci günü ise Su Kaynaklarý ve Su Havzalarýnýn Korunumu, Su ve Saðlýk, Su Kullanýmý ve Ekonomi Politiði ve Enerji, Su Ýklim Deðiþikliði konulu forumlar düzenlenecek Mart ta film gösterimi ve karikatür sergisi yapacak olan platform, su forumuna Metin Çengel in konuþmasýnýn ardýndan ÖDP Kadýn Belediye Meclis adaylarý tanýtýldý. Kadýn adaylar bugüne kadar Anadolu topraklarýnda hakim olan erkek egemen anlayýþýn deðiþmesi gerektiðinin altýný çizerek ödp nin kadýn sorunu hakkýndaki görüþlerini dile getirdi. Konuþmalar sýk sýk alkýþlarla kesilirken söz alan orta yaþlý halý dokuma emekçisi bir kadýn yaptýðý kýsa konuþma ile kalabalýðýn çoþkusunu ikiye katladý. Binbir Gece Masallarý ndan uyarladýðý ve 1997/1998 de Ýstanbul da sahnelenen Anlat, Þehrazat taysa Anadolu dan Baðdat a uzanan, içinde aþk, ihanet, ihtiras, intikam duygularýný da barýndýran Abriza Ece ile Þarkan ýn aþkýný anlatýyor. Hakký Devrim Darwin in hatýrlattýklarý Emekliler Köþe yazýsý 8 DE 2 DE Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný Þiir 3 DE karþý etkinliklerini 22 Mart ta de Beþiktaþ Meydaný nda düzenleyeceði basýn açýklamasý ile sona erdirecek. ÝMO: Suyuna Sahip Çýk Suyun Ticarileþtirilmesine Hayýr Platformu bileþenlerinden TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý (ÝMO), herkese 'Suyuna ve geleceðine sahip çýk çaðrýsý yaptý. Dünya Su Forumu'nun sermayeye hizmet ettiðine vurgu yapýlan ÝMO açýklamasýnda, Suyu ticarileþtirmeye çalýþan tüm sermaye gruplarý, organizasyonlar; içme suyu kaynaðý olarak, tatlý su kaynaklarýnýn azalmasýný, küresel ýsýnmayý gerekçe göstererek; suyun özelleþtirilmesine meþruiyet kazandýrmaya çalýþmaktadýr. Elbette tatlý su kaynaklarý, hýzlý sanayileþme, kentleþme ve nüfus artýþýnýn etkisiyle azalmaktadýr. Ancak tatlý su kaynaklarýnýn azalmasý suyumuzun özelleþtirilmesine gerekçe gösterilemez. Çünkü hýzlý sanayileþme, kentleþme ve nüfus artýþýný engelleyemediðiniz sürece tatlý su kaynaklarý yetmeyecektir. Bu nedenle içme suyu saðlamak için farklý kaynaklar; deniz suyu ve kanalizasyon sularýnýn tekrar arýtýlmasý gibi seçenekler deðerlendirilmelidir'' denildi. (15 Mart 2009 Bir Gün) Emel Sungur Yaþamadan ölenler(2) Köþe yazýsý Ümit Otan Etik mi, tetik mi? Köþe yazýsý 5 DE 6 DA 7 DE Göçle gelenler tarikatlarý birlikte getirmiþler sonra da siyasallaþmýþlar. Zirve katliamýnýn yapýldýðý iþ hanýnýn bile daha önce, daha özgürlükçü olduðuna inanýlýyor... Malatya da çalýþma yapmaya gitmeden önce halen Manisa da sahaflýk yapan Mehmet Beþeri isimli dostumu aradým. Yol yordam sordum Beþeri ye, o da bana aþaðýda bulacaðýnýz saptamayý yaptý: Keban Barajý yapýldýktan sonra, arazisi baraj altýnda kalan özellikle Elazýð ýn Baskil ilçesi köylüleri, yeni yaþamlarýný devam ettirmek için, ceplerinde barajdan aldýklarý paralarla, Malatya ya gittiler. Bu insanlarýn küçük bir azýnlýðý Alevi, büyük bir çoðunluðu ise Sünni idiler. Köylerinin o özgür ortamýndan gelip, kendilerini kentteki, kaba saba yapýlmýþ apartman dairelerine hapsettiler. Malatya nýn Malatya olmaktan çýkmasýnda bu göçün büyük rolü oldu. Malatya gecelerinde yobazlýðýn karanlýðýnýn daha da hükümran olmasýný arttýrdý. Karakaya Barajý yapýlýp, barajýn etki alaný, Malatya nýn bir çok köy ve ilçesini de kapsama alanýna alýnca, kent, yeni bir göç dalgasý ile daha karþý karþýya kaldý. Yetmedi, 1984 den beri bölgede devam eden adý konmamýþ savaþ nedeniyle, Doðu ve Güneydoðu dan göç edenlerin önemli bir kýsmý da yaþamlarýný Malatya da devam ettirmeye karar verince, kentin bütün direnme gücü yerle bir oldu. Artýk, Malatya ya özbeöz Malatya çocuklarý deðil, yine bizim kardeþimiz olan, ancak yaþam tarzlarý bizlerden çok çok farklý olan bu insanlar, hakim olmuþlardý. Yani sizin anlayacaðýnýz, þu mahalle baskýsý var ya, iþte onu Malatya da uygulayanlar, henüz Malatyalýlaþamamýþ olanlardýr. Ama, Malatya tüm bu olumsuzluklarla baþ edecek, binlerce yýldan beri olduðu gibi, tarih içindeki yerini ýþýl ýþýl, pýrýl pýrýl görüntüsüyle tekrar alacaktýr Ülkenin en ilginç derneði Malatya, Türkiye de belki de dünyada örneði olmayan bir derneðe ev sahipliði yapýyor. Derneðin ismi: Malatya daki Malatyalýlar Derneði Malatya Belediye Baþkaný Cemal Akýn, Korkut Özal a çok yakýn bir isim olarak biliniyor. Korkut Özal, DP Genel Baþkaný yken, Malatya il baþkanlýðý yapan Akýn ýn, AKP genel merkezine gönderilen teamül yoklamasýnda son sýralarda olmasýna raðmen bir önceki yerel seçimde, Korkut Özal ýn giriþimleriyle aday gösterildiði öðrenildi. Malatya; göçün baskýsýyla bugün 500 bine yaklaþan nüfusuyla bölgenin önemli illeri arasýnda yerini alýyor. Bir yandan Ýkinci Ordu gibi, devasa bir ordu karargâhýný barýndýrýrken öte yandan 33 yýllýk geçmiþi olan ve halen 19 bin öðrenciyi barýndýran Ýnönü Üniversitesi ne sahip. Devamý 4 DE

2 2 Bugünün çocuklarý için ne ifade ettiðini bilemem. Tarih ders kitaplarýmýzda çizilen kötüleyici portresine raðmen Ýkinci Abdülhamid bizim için, ülke kaderinde etkili olmuþ, kendine özgü, güçlü ve önemli bir tarihî þahsiyetti. Bazý hikâyelerin, özdeyiþlerin onun adýyla anýlmasýnýn sebebi de bu olmalý. Bir gerçeði dile getirmek üzere anlatýlan, geçmiþte dinlediðim hikâyenin kahramýný da oydu. Sultan Hamid e otomobilin icadýndan ve Avrupa da, Amerika da çok kullanýlýr hale geldiðinden söz etmiþler. Bir numune getirtmeye emr-i âliniz olur mu Hünkârým, diye de sormuþlar. Sonunda numune olarak bir otomobil gelmiþ Ýstanbul a. Hünkâra da gösterilmiþ. Zanaatlara (bilhassa marangozluða) ve alet-edevata meraklý olan Abdülhamid, ilk defa gördüðü otomobili inceledikten sonra (arada düþünmüþ olmalý) sormuþ adamlarýna: Nakil vasýtasý olarak güzel, hýzlý, kullanýþlýya benziyor. Ama çok sayýda getirtirsek, arabacý esnafýnýn hâli nice olur, diye hiç düþünmez misiniz? Geleceði onlardan çok daha iyi gören Hünkâr Hazretleri ne hayranlýklarýný nasýl bildirdilerse artýk, huzurundan tez çekilmiþler. Ve yýllar yýlý bir daha lafý edilemeyen otomobilin Türkiye ye geliþine çok sonralarý izin çýkmýþ. * Zamanla hikâyeyi aklýmca deðerlendirmiþ, Osmanlý tarihinde gerileme devrini baþlatan mantýk da iþte bu olmuþtur diye ve çok baþ aðrýtmýþtým, hatýrlýyorum. TÜBÝTAK taki Darwin i yasaklama rezaleti bu hikâyeyi hatýrlattý bana. Yandaþ vezninde söylemek gerekirse akýldaþým olan gazeteler ve gazeteciler, TÜBÝTAK ta patlak veren (asýrlar boyu sürmüþ ve son yýllarda kimi siyaset bezirgânýnca yeniden gündeme getirilmeye çalýþýlan, bâtýl olmuþtur ümidi beslediðimiz) bu gerçekten GERÝCÝ düþünceye haklý olarak karþý çýktýlar. Taraftarý veya aleyhtarý olunacak seçimlik bir tavýr deðil bu. Bir toplumu diðerlerinin çok gerisinde býrakabilecek, toptan bir idraksizliðin açýk olduðu kadar da tehlikeli ifadesidir. Bazý gazetelerin hali, bana bir kere daha «Ne mutlu ki deyim!» dedirtecek kadar kötüydü. Tartýþýlmaz dediðim yanlýþa karþý çýkanlar elbette (ve hamdolsun ki) çok. Bilim ve devlet-siyaset adamlarý ve saðduyu sahipleri de var bu cephede. Nedir ki, farklý düþünen bir kiþi bile olsa, hayret ve isyan edeceðimi bilerek deðerlendirin lütfen, benim bu öfkeli tavrýmý. Deðiþik düþünce ve tavýrlara dair seçmelere dünkü de geniþ yer verilmiþti. Ýlgilenmekle iyi ettiniz, demekten kendimi alamýyorum. Dil Yâresi Türkçe dostlarýndan (Oktay Keskin) Bir bayan için bedbaht kelimesi kullanýlabilir mi? Çirkin yerine. Kadýn çirkinse þayet, çirkin kelimesi yerine bedbaht ý kullanabilir miyim? Sözlükler çirkin i «Göze ve kulaða hoþ gelmeyen» diye tarif eder; karþýtý olan sýfat da güzel dir. Gidip güzel in anlamýna bakarsak, «Göze ve kulaða hoþ gelen, görülmesi, duyulmasý insana zevk veren» diye tarif edildiðini görürüz; «karþýtý çirkin» diye yazar anlam tarifinin sonunda. Bedbaht ise «Talihi kötü olan, bahtsýz, talihisiz (kimse)» demek. Bir kadýna «Sen ne güzelsin!» derseniz iltifat etmiþ, «Ay ne kadar da bedbahtsýn!» derseniz, ona acýdýðýnýzý ifade etmiþ olursunuz. Kuzum, çirkin veya bedbaht, bunu o hanýma söylemekten maksadýnýz nedir sizin? Bunu bilmedikçe ben, ne diyebilirim size? Hisarcýklýoðlu ve hanýmlar Siyasette kadýnlarýmýz?, sualinin cevabýný, hafta baþýnda vermiþti: «Seçimde kadýnýn varlýðý göstermelik.» 29 Mart yerel seçimleri 16 büyükþehir, 65 il, 892 ilçe ve 1903 beldede yapýlacak; hepsi seçim bölgesi ediyor. ayný gün haným adaylarýn dökümünü vermiþti. AKP, CHP, MHP, DTP ve SP nin adaylarýnýn toplamý 152. Bunlardan 10 u il belediye baþkanlýðýna aday; 142 si ilçe-belde baþkanlýklarýna. Erkeklere oraný yüzde 5 i biraz geçiyor haným adaylarýn. Dökümden bir not daha: AKP nin haným aday sayýsý 18 (biri il), CHP nin 45 (8 i il), MHP nin 38 (il yok), DTP 41 (il yok), SP 10 (biri il). TBMM de de haným milletvekillerinin sayýsý azdýr zaten. Ýnsana belediye baþkanlýðý ve meclis üyeliði kadýnlar için daha uygungörevlermiþ gibi gelir. Evini, varsa küçük çocuklarýný býrakarak veya eþini de peþinden götürmeyi göze alarak yapýlabilecek milletvekilliði gibi deðil. Ayný 9 mart pazartesi günü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ile birlikte poz veren hanýmlarýn fotoðrafýna baktým. Sayýlarý 100 den fazlaymýþ gibi geldi bana. Okuyup öðrendim ki 365 oda ve borsayý temsil eden hanýmlarýn sayýsý 2005 yýlýnda 51 iken bu yýl 149 temsilciye çýkmýþ; artýþ oraný yüzde 192. Bana siyasî parti baþkanlarýnýn, TOBB Baþkaný (ki benim de çok beðendiðim bir yöneticidir) Hisarcýklýoðlu ndan ders almalarýnda fayda var gibi geliyor. TELAYNAK Türkiye de TÜBÝTAK ve Bilim- Teknik Dergisi rezaletinin patlak verdiði günün akþamý, Adnan Oktar (nâm-ý diðer Harun Yahya) Hülya Avþar ýn karþýsýndaydý. Sohbetin son dakikalarýna yetiþebildim. Karþýlýklý, iyi kötü bir denge kurulmuþ gibiydi aralarýnda. Hülya (rütbesi kendinden menkul) Hoca Efendi de ciddiye alýnacak bir özellik, bir kiþilik bulamamýþ olmalý ki, sohbetin ipi kopmuþ. Hiç evlenmediniz ve evlenmeyi de düþünmüyorsunuz. Peki ihtiyacý nasýl gideriyorsunuz?.. kabilinden sualleri, cevap alamayacaðýný bile bile, adamý alaya almaktan gayri bir çare bulamadýðýný da açýða vurarak ve gülerek soruyor. Nitekim cevap diye bir yýlýþma tablosu çýkýyor ortaya. Yani ciddiye alýnacak, hele zinhar öfkelenecek bir durum yok ortada. Bundan ibaret! Türk Saðlýk-Sen, Týp Bayramý öncesi yaptýðý bir araþtýrmayla Türkiye nin doktor haritasýný çýkardý. Araþtýrmaya göre, Türkiye de yaklaþýk 108 bin doktor görev yapýyor, bir doktora 653 kiþi düþüyor Türk Saðlýk-Sen, Týp Bayramý öncesi yaptýðý bir araþtýrmayla Türkiye nin doktor haritasýný çýkardý. Araþtýrmaya göre, Türkiye de yaklaþýk 108 bin doktor görev yapýyor, bir doktora 653 kiþi düþüyor. Sadece Saðlýk Bakanlýðý ndaki görevli doktorlar dikkate alýndýðýnda ise bir doktora bin 104 kiþi düþüyor. Türk Saðlýk-Sen, çýkardýðý Türkiye nin doktor haritasýnda çarpýcý bilgilere yer verdi. Araþtýrmaya göre Türkiye de yaklaþýk 108 bin doktor görev yapýyor. Bu doktorlardan 26 Bin 330 u uzman, 37 bin 596 sý ise pratisyen doktor ve asistan olmak üzere 63 bin 926 sý Saðlýk Bakanlýðý na baðlý saðlýk kuruluþlarýnda görev yapýyor ve Türkiye de bir doktora 653 kiþi düþüyor. Sadece Saðlýk Bakanlýðý nda görevli doktorlar dikkate alýndýðýnda ise bir doktora bin 104 kiþi düþüyor. En fazla doktor Ýstanbul'da, en az doktor bayburt'ta Araþtýrma da Saðlýk Bakanlýðý nda görev yapan doktorlarýn illere göre daðýlýmý ile ilgili bilgilere de yer verildi. Sonuçlara göre Türkiye de en az doktor, 77 doktor ile Bayburt ta görev yapýyor. Bayburt u sadece 78 doktorun görev yaptýðý Tunceli ve 80 doktorun çalýþtýðý Ardahan Ýzliyor. En çok doktorun görev yaptýðý il ise 7 bin 39 doktor ile Ýstanbul. Bu þehri 4 bin 783 doktor ile Ankara, 3 bin 962 doktor ile Ýzmir izliyor. Sadece 43 pratisyen doktorun görev yaptýðý Tunceli ise en az pratisyen doktorun görev yaptýðý il olarak dikkati çekiyor. En az uzman doktorun görev yaptýðý il ise sadece 31 uzman doktor ile Bayburt. 4 bin 211 uzman doktorun ve 2 bin 828 pratisyen doktorun görev yaptýðý Ýstanbul hem pratisyen hem de uzman doktorlarýn en fazla bulunduðu il olarak sýralamadaki yerini alýyor. Araþtýrmada uzman ve pratisyen doktorlarýn en fazla ve en az görev yaptýðý 5 il ise þu þekilde sýralandý: -Uzman doktor sayýsý en fazla olan 5 il: Ýstanbul: 4 bin 211, Ankara: 3 bin 198, Ýzmir: 1967, Bursa:879, Antalya: 614 -Uzman doktor sayýsý en az olan 5 il: Bayburt:31, Ardahan: 33, Tunceli:35,, Kilis:39, Gümüþhane:42 -Pratisyen Doktor sayýsý en fazla olan 5 il: Ýstanbul: 2 bin 828, Ýzmir: Bin 995, Ankara: Bin 585, Bursa: 979, Adana: 905 -Pratisyen Doktor sayýsý en az olan 5 il: Tunceli: 43, Bayburt: 46, Ardahan: 47, Kilis:53, Gümüþhane: 68, 2008 de 30 bin 274 doktor istifa etti -Araþtýrma sonuçlarýna göre Saðlýk Bakanlýðý 2008 yýlýnda 2 bin 72 si uzman olmak üzere toplam 6 Bin 101 doktor atadý. Buna karþýlýk 2 bin 443 ü uzman olmak üzere 5 Bin 551 doktor görevinden ayrýldý. Sadece 2008 yýlýnda Bin 525 i uzman doktor, Bin 749 u pratisyen olmak üzere toplam 3 Bin 274 doktor Saðlýk Bakanlýðý ndaki görevinden istifa etti. Diðer ayrýlýþlarýn 699 u emeklilik, bin 379 u muvafakat verme ve 199 u baþka sebepler yolu ile gerçekleþti. Doktora þiddet artýk önemli Türk Saðlýk-Sen Baþkaný Önder Kahveci, araþtýrma sonuçlarýna iliþkin yaptýðý deðerlendirmede ise, bir doktora 662 kiþinin düþtüðü Türkiye de doktorlarýn yaþadýklarý sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý gerektiðini belirterek, Yoðun bir iþ yüküyle hizmet veren doktorlarýmýzýn maruz kaldýðý þiddet artýk önlenmelidir. Hastalara þifa daðýtan doktorlarýn kurþunlandýðý, saðlýk ocaklarýnda bayan doktorlarýný acýmasýzca dövüldüðü utanç verici bir durum var dedi. Bir yýlda 3 binden fazla doktorun kamudan istifa etmesinin ardýnda yatanlarýn çok iyi bir þekilde irdelenmesi gerektiðini savunan Kahveci, Doktorlarý kamuda tutmanýn yollarý aranmalýdýr. 14 Martý kutlamalarla geçiþtirmek yerine bu sorunlarýn masaya yatýrýldýðý ve çözüm yollarýnýn tartýþýldýðý bir gün olarak geçirmek daha yararlý ve anlamlý olacaktýr diye konuþtu.(anka)

3 Emekliler Yirmibeþ yýl emekliyim Bunu hak etmedik deyim Yandý bittti emekliler Bunca zaman haklar yendi Emekliye kim ne verdi Kocamanlar oy oy derdi Çaren biter yoksa gelir Koltuk deðneðiyle yürür Pazarlarda yaðýn erir Fazla gelir payýmýz yok Ýktidarda dayýmýz yok Açlýk çeken sayýmýz çok Anlamaza anlatacak Saygý olsa anlayacak Emekliler aç açýk bak Maaþ yetmez parasýzýz Dertler derin çaresiziz Ya kiracý ya evsiz Yorgun argýn bitmiþ iþin Yaðsýz yüzsüz kaynar aþýn Yokluktan ayrýlýr eþin Sebep olaný bilelim Seçimde oy vermeyelim Oy vereceklere derim Emekliyim bitti gücüm Üçüncü sýnýfým açým Kalmadý hayat ilacým Emeklinin çaresizi Dertleri var dizi dizi Bu yýl bari gülsün yüzü Ali Turab kime yansýn Kocamanlar yesin kansýn Oy verenler iyi duysun Hacýbektaþ Fabrikada kullanýlan son teknoloji makineler sayesinde, suyun kaynaðýndan itibaren son tüketiciye hijyenik bir ortamda sunulduðunu kaydeden Bademler Þirketler Grubu Yönetimi, Kullandýðýmýz dolum makinesi monoblok halindedir. Ön yýkama, sýcak su ile yýkama, 2008 yýlýnda ilçemizde faaliyet göstermeye baþlayan K-Ýþgem platformunda þu an anlaþma imzalanan iþletmeci giriþimci sayýmýz, 2 ay gibi kýsa bir sürede 6'dan 15'e yükselmiþtir. Ayrýca katýlýmcý olarak 8 giriþimci adayýmýzla da görüþmelerimiz devam etmektedir. K-Ýþgem þu ana kadar Çorum, Kütahya ve Ýstanbul Pendik de hayata geçirilmiþtir. Nüfus sayýsý ilçemizin çok üstünde olan bu merkezlerde bile uzun uðraþlarla elde edilen sonuçlara ilçemizde çok daha kýsa sürede ulaþýlmýþtýr. Bu durum ilçemiz insanýnýn giriþimci ruhundan kaynaklanmaktadýr. Eski müdürümüz Bimen Adýgüzel'den bayraðý devralan þu anki müdürümüz Nalan Aygül; 2 ay gibi bir zamanda giriþimci sayýsýný iki katýna çýkarmýþtýr. Az sayýda kalan dükkanlarýmýz için son giriþimcilerimizi davet ediyoruz. Kosgeb'in TL'ye kadar makine destek kredisinden, 4000 TL' lik hibe ( geri ödemesiz ) desteðinden; bunlara ek olarak, kriz nedeniyle özellikle imalat ve üretim üzerine çalýþacak olan esnafa yönelik cansuyu kredisinden ve halk bankasýnýn çýkarma aþamasýnda olduðu Ýþgem'lere yönelik kredi desteðinden yararlanabilmeniz adýna katýlýmlarýnýzý bekliyoruz. dezenfeksiyon kýsmý ve dolum bölümü bir bütün halindedir. Üretilen makine içerisinde pozitif hava kullanýldýðýndan, dolum esnasýnda herhangi bir bakteri ya da virüs bulaþma ihtimali sýfýra inmiþ durumda. Yani, kaynaðýndan itibaren tüketiciye ulaþmasý sürecine kadar el deðmeden tamamen son teknoloji kullanýlarak hijyenik koþullarda üretim yapýlmaktadýr dedi. Fabrika yapýmýnda hiçbir kimyasal boya ya da benzeri yapý malzemesi kullanýlmadýðýna da dikkat çeken Bademler Þirketler Grubu Yönetimi, fabrikanýn yapýmýnda Bademler'in kendi imalatý olan taþ kullanýldýðý ve bu nedenle de son derece saðlýklý ve hijyenik su üretiminin yapýldýðýný kaydetti.fabrikanýn faaliyete geçmesi ile birlikte, çok yoðun bir þekilde bayilik isteyen firmalarýn olduðunu kaydeden Bademler Þirketler Grubu Yönetimi, müracaat eden firmalarla görüþüldüðünü kaydetti. Avrupa Birliði destekli,kadýn geliþtirme merkezi olarak faaliyet sürdüren; kýsa adý K-Ýþgem olan þirketimiz tüm hýzýyla çalýþmalarýna devam etmektedir. Krizi fýrsata çevirmek ve kendi iþinizin patronu olma hazzýný yaþamak için son fýrsatý kaçýrmayýn!!! Mevcut Giriþimciler Ýmalat sektöründe; 2 adet mobilya imalatcýsý, 3 adet ev tekstili imalatcýsý, 2 adet gýda ürünü imalatcýsý, 1 adet çerçeve imalatcýsý, 1 adet mum ve hediyelik eþya imalatcýsý, 1 adet mutfak eþyasý imalatcýsý, 1 adet pvc profil imalatcýsý, Hizmet sektöründe ise; 3 adet oto tamircisi ve yedek parça satýcýsý Eðitim durumuna ve deneyime bakýlmaksýzýn, öncelik kadýnlarýmýz da olmakla birlikte ; giriþimci ruhu taþýyan ve ilçemize yeni fikirlerle güzellikler katacak olan bütün imalatçýlarýmýzý aramýza bekliyoruz. K- Ýþgem; Kaymakamlýk, Belediye, Türk Kültür Vakfý ve Sanayi Kooperatifi ortaklýðýnda, çalýþmalarýna bundan sonra da devam edecektir. Hacýbektaþ K- Ýþgem Müd. Yrd. Müge DOÐAN Suyun üretime geçtiði andan itibaren taleplerin beklenenin üzerinde olduðu vurgulanýrken, suyun içiminin son derece güzel ve rahat olduðu da ifade edildi. Badem Pýnarý suyunun AB standartlarýna uygun üretim ve mineral yapýsý ile uygunluðunun kanýtlandýðý da belirtildi. Kent Haber GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi

4 ARAÞTIRMA Göçle kente gelen kesimlerde aðýrlýk kazanan türbanýn en önemli nedeni aile ve çevre baskýsý olarak gösterildi. Cemaatlerin de örtünme konusundaki teþvikleri ile kentin varoþlarýnda türban hayli yaygýn. Baþý açýða yardým yok söylentisi Kent merkezinde türbanlý ile açýklar bir arada yaþarken, varoþlarda, genç kýzlarýn baþlarýný örtmeden sokaða çýkmasýna izin verilmediðine dikkat çekildi. Bu mahallelerin baþýnda da Boztepe, Melekbaba, Baþarý, Kiltepe, Koyunoðlu, Göktepe mahalleleri geliyor. Bu mahallelerde tekel büfesi bulunmadýðý; büfe açma giriþimlerinin bile tepkiyle karþýlandýðý anlatýlýrken, belediyenin yardýmlarýndan, aþevinden, Sosyal Yardýmlaþma Fonu ndan baþý açýklara yardým yok söylentisi nedeniyle kadýnlarýn kapandýðý, özellikle belediyenin Dert Dinleme Günleri ne kapanarak gittiði; böylece kapanmanýn yaygýnlaþtýrýldýðý belirtildi. Ýslami bir vakfýn son dönemde ilköðretim okullarýnýn yanlarýnda binalar kurarak, sabahçý ve öðlenci öðrencileri burada topladýðý, yemek verdiði, ardýndan etüd adý altýnda dini eðitim verdiði anlatýldý. Pek çok sitedeki sosyal amaçlý salonlarýn mescide çevrildiði de verilen bilgiler arasýnda yerini aldý. Kentte Nurcular, Nakþiler, Süleymancýlar, Vahabiler, Aczimendiler (Müslüm Gündüz yandaþlarý) bulunuyor. Özellikle Adýyaman dan kente göç edenler Adýyaman daki Nakþi kollarýnýn burada artmasýna yol açmýþ. Ayrýca, Elazýð dýþýnda Aczimendilerin ikinci merkezi Malatya Ýskenderpaþa Mahallesi nde bulunuyor. Eski Malatya olarak bilinen Battalgazi Bölgesi, Malatya da Küçük Sincan olarak nitelendiriliyor. Kent merkezine beþ kilometre uzaklýktaki bu bölgede Adýyaman dan gelenler aðýrlýkta. Yine Malatya nýn Darende ilçesi, Müslümanlarýn Vatikan ý olarak nitelendiriliyor. Somuncu Baba Vakfý ilçedeki pek çok faaliyetin denetimini üstleniyor. Muhafazakârlýk ilçede her geçen gün artýyor. Ýzinsiz Kuran kurslarý kentte ve Battal Gazi de hayli yaygýn. Kent içinde bir pasajda Vahabiler in bir mescidi bulunduðu, Vahabiler in namazlarýný bu mescitte kýlýyor. Ticaret hayatýnda cemaat iliþkileri öne çýkýyor. Alevi iþadamlarýnýn bile iftar vermek durumunda kaldýðý belirtiliyor. (Geçen Ramazan ayýnda inþaat iþi yapan ve AKP li belediyeden sýk sýk ihale alan bir iþadamýnýn milyarlarca lira harcayarak iftar düzenlediði bildirildi) Yine görüþme yaptýðýmýz Alevi bir iþadamý, Ramazan nedeniyle iþ yaptýðý esnafa ve iþyeri komþularýna iftar düzenlediðini belirtti. Ayný iþadamý, iftara gelenlerin bazýlarýnýn daha sonra Alevi nin iftarý yenir mi? diyerek tartýþma çýkardýðýný aktardý. Ayný kiþi, Alevi olmasýna raðmen oruç tuttuðunu ve Umre ye gittiðini söyledi. Umre ye gitmesinin ardýndan da Nur cemaatine ait özel bir liseden iþ aldýðýný, ama kendi çocuðunu bu okula sokmak istediðinde, nedense kabul edilmediðini söyledi. Sokaktaki durum Malatya da adý konulmamýþ bir baský var diyen bir esnaf, Bakýn biz oruç tutmuyoruz. Alevi deðiliz. Sünni yiz. Ancak maðazamýzda sigara içmiyoruz, çay içmiyoruz. Maðazanýn gerisindeki bir bölümde sigara içiyoruz. Gelen giden bu durumu görür, çýkarýmýz zedelenir diye endiþe ediyoruz. Yalan yok, bu yüzden müþterilerimizin eksilmesini istemeyiz. Ýnsanlar diðerlerine baka baka muhafazakârlaþýyor, içinden gelmese bile bunu yapmak zorunda kalýyor. Bakýn daha önce Aðbaba Haný nda (Misyoner faaliyet yaptýðý iddiasýyla basýlan ve cinayetler iþlenen Zirve Yayýnevi nin bulunduðu iþhaný) çay ocaðý da açýktý, buradaki esnaf sigara da içerdi, son Ramazan da kapalýydý. Oruç tutmayan da oruçluymuþ gibi davranýyor. Size kendimden bir örnek vereyim, babam, kýzýmýn baþý açýk diye torununu dýþladý. Diðer torunlarýndan farklý davranýyor kýzýma. Akrabalar arasýnda bu durum artýyor. Baþý açýk olanla iliþkiler sýnýrlanýyor. Esnafýn da katýldýðý akþam toplantýlarýnda cemaat liderleri, kimin kimden alýþveriþ yapacaðýna karar veriyor. Bize gelenler ise kendi cemaatinden kazýk yiyenler. Size þunu açýklýkla söyleyebilirim ki; bürokrasinin kimden alýþveriþ edeceði akþam toplantýlarýnda belirleniyor. Cemaatler kurumlarý kendi çevresinden alýþveriþe zorluyor. Aleviler in bir kýsmý da böyle iþler yapýyor. Malatya da bizim bildiðimiz iki Alevi esnaf, yýllýk para ödüyor Nurculara. Ýkisinin de maðazasý var sözleriyle durumu ifade etti. Mahalle baskýsý ve çocuklar Kentte doktorluk yapan bir kiþi, bir süre önce oturduðu sitedeki çocuklarýn, kýzlarýna önce, Sen niye Kuran kursuna gelmiyorsun demeye baþladýðýný, sonra da aralarýna almadýklarýný, çareyi evi deðiþtirmekte bulduklarýný söyledi. Ayný kiþi, Kýzým bu yüzden içine kapandý. Bir ara psikolojik desteðe karar verdik ve týbbi yardým gördü dedi. Bu arada, kentteki Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü ne baðlý havuzda çoðunlukla haþema kullanýldýðý, mayo giyenlerin bakýþlarla taciz edildiði, havuzda bikiniyle yüzen birini görmenin olanaksýz olduðu aktarýldý. Kamuda da cemaat toplantýlarý hayli yaygýn. Görüþülen kamu çalýþanlarý, zincirleme bir toplantý anlayýþý olduðunu söylediler. Buna göre, 1,5 ay bir evdeki toplantýya katýlan kiþi, ardýndan baþka bir eve gönderiliyor. Bu evdeki toplantýya giderken de yeni bir arkadaþýný yanýnda getirmesi isteniyor. Ramazan ayýnda da Teravi davetleri yapýlýyor. Kent merkezinde ortak alanlarýn kullanýmýnda açýk ile türbanlýlar arasýnda bir sorun yaþanmasa da, askýlý bluz giyen bir kadýnýn her daim tehdide açýk olduðu ifade edildi. Kadýnlar, özellikle orta yaþlý ve yaþlý kimselerin bakýþlarýyla taciz ettiðine dikkat çektiler. Kadýnlarýn giderek sokaktan çekildiði, Alevi mahallelerinin istisna olduðu, hatta türbanlý gençlerin bile çoðu zaman boþ zamanlarýnda Alevi mahallelerindeki kafeleri tercih ettiði belirtildi. Çözüm: Yerine göre giyin Görüþtüðümüz bütün genç kýzlar benzer biçimde mahallesine göre giyinmek durumunda olduklarýnýn altýný çizdiler. Türbanýn iþ bulma ve rahat gezmek için bir referans olduðu belirtilirken, belediye otobüslerinde yaþý kaç olursa olsun, hamile bile olsa, baþý açýk kadýnlara yer verilmediðini, türbanlýlara ise yer verildiðini söylediler. Bu durumu aktaran kadýn bir öðretim üyesi, Ne zaman belediye otobüsüne binsem, baþýma geldi. Türbanlýlar özel bir muamele görüyor. Ayakta elimde çanta dikilirken, hiç bana yer veren olmadý. Ama otobüse bir türbanlý bindiðinde yaþýna bakmadan yer verildi dedi. Bu arada süpermarket zincirlerinde kasiyerler genelde türbanlý. Belediyeye ait Esenlik adý verilen maðaza bunlarýn baþýnda geliyor. Ayný þekilde, özel hastanelerde doktor, hemþire ve çalýþanlarýn büyük kýsmýnýn türbanlý olduðu belirtildi. Kentte son dönemde tesettüre uygun saç yapan kuaförlerin çoðaldýðýna dikkat çekilirken, düðünlerin de þekil deðiþtirdiði, düðün salonlarýnda dinsel motiflerin (ilahi ve mevlidli düðünler) öne çýktýðý aktarýldý. Malatya nýn iyi bir mahallesinde oturduðunu belirten bir kadýn, kandillerde bazý komþularýnýn helva yaptýðýný, ancak kendisi de dahil baþý açýk komþularýna daðýtmadýklarýný söyledi. Malatya da 18 binin üzerinde üniversite öðrencisi bulunuyor. Kampus kentin 12 kilometre dýþýnda. Kampüste Kredi Yurtlar Kurumu ile üniversiteye ait kýz yurdu bulunuyor. Erkek yurdu ise kent içinde. Her iki yurdun toplam kapasitesinin 2 bin civarýnda olduðu belirtiliyor. Geriye kalanlar kendi tuttuklarý evlerde, özel yurtlarda ve cemaat evlerinde kalýyor. (Zirve Yayýnevi baskýnýndaki gençler de Ýhlas Yurdu nda kalýyordu) Öðrencilerin tercihi alevi mahalleleri Eski rektör radikal Atatürkçü olarak tanýmlanýyor. Bir önceki rektör ise emekli General Ömer Þarlak idi. Bu iki ismin üniversitedeki tarikat örgütlenmesi ile mücadele ettiði, ancak kampusta Nurculara ait Abla-Abilik ve Ülkücülere ait Reislik yapýsýnýn her zaman kendini gösterdiði belirtildi. Üniversitede ayrýca yurtsever denilen Kürt gençler de bulunuyor. Ömer Þarlak ýn rektörlüðüne kadar üniversitenin Nakþi rektörlerle yönetildiðine dikkat çekilirken, yeni atanan rektörün de cemaatlere yakýn olduðu iddia ediliyor. Nitekim, yeni rektörü kampustaki makamýnda kutlayan ilk kiþi Saadet Partisi Genel Baþkaný Recai Kutan ýn olduðu bir diðer kutlamanýn ise Malatya MÜSÝAD yönetiminden geldiði aktarýldý. Kampus içinde öðrenciler kentteki duruma göre daha rahatlar. Geçmiþte favorileri uzun olduðu için dövülen öðrenciler bulunduðu anýmsatýlýrken, kampusun öðrencinin tüm ihtiyacýný karþýlayacak olanaða sahip olduðu (Burada da itiraz edilen nokta, öðrencinin kentten kopmasý için bunun özellikle yapýldýðý, öðrencinin kampusa hapsedildiði biçiminde) genelde tüm zamanýný kampusta geçirdiði belirtildi. Malatya nýn Çilesiz, Fýrat ve Zafer mahallelerinde öðrencilerin kaldýðý cemaat evlerinin yaygýn olduðu belirtildi. Kent içinde iþyerlerinin bulunduðu binalarda da öðrenci evlerinin yaygýn olduðu belirtilirken, öðrencilerin ailelerin tutmadýðý bu evleri tuttuðu öðrenildi. Malatya halkýnýn genelde apartmanda öðrenci istemediði vurgulanýrken, cemaatlerin bu durumu çok iyi kullandýðý söylendi. Kayýt zamaný bazý tarikat ve vakýflarýn kentin otogarýnda (benzeri Maraþ için de anlatýldý) elemanlarý aracýlýðýyla kente gelen öðrencilerin etrafýný sardýðý ve ev, yurt konusunda yardýmcý olacaklarýný söyledikleri aktarýldý. Bu durum cemaat çýðýrtkanlýðý olarak nitelendirildi. Öðrencilerin Alevi mahallelerinde rahat olduðu da anlatýlýrken, Alevi mahallerinde ne giyim kuþam ne eve arkadaþ gelmesi, ne içki içilmesi gibi sorunlar yaþandýðý söylendi. Kampus içinde küpe- uzun saç sorunu yaþanmýyor. Ancak kent içinde bazý mahallelerde durumun risk olduðunun altý çiziliyor. Gençler boþ zamanlarýnda genelde kentteki kafelere gidiyor. Malatya da Türkü Cafeler var. Bunlarda içki yok. Alevilerin iþlettiði bazý kafelere solcu öðrenciler gidiyor. Bu kafelerden 15 yýldýr faaliyet gösteren birinin sahibiyle görüþme yapýldý. Ýþletmeci kiþi, kafesinin sýk sýk camlarýnýn kýrýldýðýný, bir seferinde kapalýyken çerçevelere benzin dökülerek yakýlmak istendiðini, bir kurþunlanmada ise kardeþinin vurulduðunu anlattý. Yine kýrmýzý bölge Malatya da zýmni bir Kýrmýzý Bölge uygulamasý bulunuyor. Kentin Cezmi Kartay adý verilen bölgesinde 17 tanesi bir iþ hanýnýn içerisinde olmak üzere 19 tane birahane, üç tane pavyon bulunuyor. Buranýn dýþýndaki tek içkili mekân ise Kamu Emeklileri Lokali. Burasý da dernek statüsü çerçevesinde ruhsal alabilmiþ. Uzun süredir kentte içki ruhsatý verilmiyor. Kentin dýþýnda üç mekân bulunuyor. Kent içinde bulunan turizm belgeli bir mekân ise belge eksikliði yüzünden kaybettiði turizm belgesinin ardýndan 7 ay belediyeden ruhsat için uðraþmýþ, sonunda çareyi yine turizm belgesi almakta bulmuþ. Malatya da kent içinde içkili restoran bulunmuyor. Kent dýþýnda iki-üç tane içkili mekan bulunuyor. Cezmi Kartay bölgesinde provokatif olaylar çýkarýldýðý, bunun da yerel muhafazakâr medyada büyütüldüðü belirtilirken, bölgenin Malatya gözünde itibarsýzlaþtýrýldýðý, çirkin olaylarýn yaþandýðý yer olarak lanse edilmek istendiði belirtildi. Polis bir süre önce mekânlara özel güvenlik zorunluluðu getirmiþ, Tüm birahanelerde kamera sistemi kurulmuþ. Pavyonlarda da ayný durum var. Pavyonlarda konsomatrisler var ve ekonomik durumu iyi olanlar pavyonlarý tercih ediyor, çevre illerden de gelenler oluyor. Belediye ve valilik bir süre önce kentin 15 kilometre dýþýndaki Elemenlik adý verilen bir bölgeyi göstererek birahanelerin buraya taþýnmasýný istediði aktarýldý. Kentte eskiden Emniyet Lokantasý adý verilen ve özellikle memurlarýn iþ çýkýþý iki tek attýðý bir lokanta varmýþ ancak kapanmýþ. Ayrýca Tüccarlar Kulübü adýndaki mekân da kapanan yerler arasýnda. Piknik yerlerinde de içki yasaðý uygulanýyor. Belediye tarafýndan iþletilen Onduzu Piknik alanýnda ve Kayýsý Fuarýnda (MiþMiþ Park deniliyor) içki yasaðý var. Onduzlu mesire yerinin hemen yanýnda halka açýk Polis Sosyal Tesisleri nde ise içki içilebiliyor. Malatya çevresindeki mesire yerlerinin hiç birinde içkili piknik yapmanýn olanaksýz olduðu vurgulandý. *** Hrant Dink in doðduðu mahalle Malatya da 5 tane Alevi mahallesi bulunuyor. Bunlardan dördü hayli büyük. Kentin Paþaköþkü denilen bölgesi bu Alevi mahallerinin kesiþtiði bir yer ve kentin diðer noktalarýndan hayli farklý. Kafeler burada yoðunlaþýyor. Çavuþoðlu denilen mahalle baþta olmak üzere (Hrant Dink in doðduðu mahalle) bazý mahallelerde Alevi-Sünni karýþýmý var. Ermeni yerleþimleri de Alevi mahalleleri içinde. Aleviler sayýca kalabalýk olduðu ve belli yerlerde toplandýðýndan Sünni baský yaþamýyor. (kentte 100 binin üzerinde Alevi yaþadýðý ifade ediliyor) ancak aktarýldýðýna göre bazý cemaatler özellikle Alevi mahallelerinde ev alýp buralara yerleþiyor. Ayrýca, türbanlý bazý gruplarýn gezmek amacýyla bu mahalleleri seçtiði ve grup halinde dolaþtýklarý aktarýlýyor. Zaman zaman okullarda Alevi öðrencilere yönelik oruç, namaz baskýsý yaþanýyor. Ýþe alýmlarda mezhep sorularýyla karþýlaþýldýðý belirtilirken, fabrikalarda Ramazan ayýnda genellikle yemekhanelerin kapandýðý ifade edildi. Kentteki bir Alevi mahallesinde cami bulunuyor. Yerel yönetim, Alevi mahallelerinde hizmetleri özellikle aksatýrken, cemaatlerin aðýrlýkta olduðu ve Alevilerin de yaþadýðý bir mahallede cemaatin yoksul Alevileri kazanmak için özel çalýþma yaptýðý bildirildi. Malatya da ilginç bir durum da muhafazakâr baskýdan kaçan Sünniler in Alevi mahallelerine göç etmesi. Alevilerin kentte dengeleyici bir güç olduðu kabul edilirken, yine de sistemli bir asimilasyon politikasýnýn varlýðý belirtiliyor. Kentte Hacý Bektaþ Vakfý na ait bir Cemevi bulunuyor. Cemevi nin altýnda ise Malatya Belediyesi nin iþlettiði, içki satýlmayan, iftar saatinde kapanan, kasiyerlerinin tümünün türbanlý olduðu Esenlik adlý süpermarket zincirinin þubesi bulunuyor. Devam Edecek Birgün

5 Atilla Birkiye, yazarlýðýnýn 30. yýlýnda, 30. kitabý Ben Hep Seni Yazdým la çýkýyor okuyucularýnýn karþýsýna. Bir de Binbir Gece Masallarý ndan uyarladýðý Anlat, Þehrazat var. Aþk edebiyatýn baþak tema larý (konu) içinde olmazsa olmazý diyen Atilla Birkiye, Ben Hep Seni Yazdým da Ýstanbul da yaþanan, karþýlýklýkarþýlýksýz, eski-yeni, kýsa-uzun süreli, gerçek -düþ ürünü aþklarý anlatýyor. Bu denemelerin bir diðer özelliðiyse daha önce Düþkurgusu baþlýðýyla Kaçak Yayýn dergisinde yayýmlanmýþ. Binbir Gece Masallarý ndan uyarladýðý ve 1997/1998 de Ýstanbul da sahnelenen Anlat, Þehrazat taysa Anadolu dan Baðdat a uzanan, içinde aþk, ihanet, ihtiras, intikam duygularýný da barýndýran Abriza Ece ile Þarkan ýn aþkýný anlatýyor. Roman özellikleri de taþýyan müzikal ayný zamanda Araplarýn Anadolu ya ve Ýstanbula yaptýðý seferleri de içeriyor. Ben Hep Seni Yazdým, Birkiye nin aþk üzerine yazdýðý denemelerden oluþuyor. Kitabýn en dikkat çeken yönüyse Nâzým Hikmet, Attila Ýlhan, Metin Altýok, Cemal Süreya gibi þairlerin dizelerinin dolaþmasý satýr aralarýnda. Þiir gibi anlatýyor aslýnda Birkiye aþký denemelerinde. Bu nedenle þiirle düzyazý karýþýmý bir tat veriyor okuyucuya. Denemelerinde biraz anlatýmcý bir biçem olduðunu ve þiirin kýlavuzluðunu seçtiðini söyleyen Birkiye, kitabýndaki bu üslubu þöyle anlatýyor; Daha çok denemenin sýnýrlarýný zorlayarak, þiirin temelinde yer alan metafor, imge, mecaz gibi öðeleri sýkça kullandým. Üstelik genellikle de kurmaca nýn izini sürerek. Kurmaca da düþ ile karþýlýðýný buldu. Beni etkileyen þiirler denememin esini ni de belirledi, bir anlamda onun sýnýrlarýný çizdi. Özellikle Attila Ýlhan, Nâzým Hikmet, Behçet Necatigil, Cemal Süreyya, Meten Altýok... Arada bölümünde iki düzyazý þiir var; gördüðünüz gibi denemelerimde þiirin kýlavuzluðunu seçtim, becerebildiðim kadarýyla iz sürdüm... Kuþkusuz kendi dizelerim ve de metnin akýþýnda (yaratýcýlýk süreci diyelim) þiirleþen (düzyazý þiir daha çok) bölümler de var. Ýki hafta önce yeni þiir kitabým yayýmlandý (Ekim IssSaçlar ), düzyazý ile birlikte bu beþinci þiir kitabý ama ben kendime hiçbir zaman þair demem. Þiirin tutkusuyla (acayip bir tutkudur bu) haddimi aþarak þiir yazdým, yayýnladým... Taným Haydar Ergülen indir ama sanýrým benim için geçerli, kendimi þiir heveslisi olarak görürüm. Haydar bu tanýmý kendi için yapar. Ama o þairdir, gerçek bir þair. Ruhu da yazdýklarý da... Her þeyden önce doðduðum ve yaþayageldiðim kent yani Ýstanbul bir aþk kenti, aþkýn kenti. Birçok þairimiz (divan edebiyatýnda da) için güzel, çekici, cazibeli bir kadýn dýr Ýstanbul; delice aþýk olunacak bir kadýn diyen Birkiye Ben Hep Seni Yazdým da yer verdiði bütün aþklar için mekan olarak Ýstanbul u seçmiþ. Anlat, Þehrazat taysa birbiri içine girmiþ aþk hikâyeleri dikkat çekiyor. Masalda anlatýlan asýl aþka gelene kadar baþka baþka hikâyeler çýkýyor okuyucu karþýsýna. Örneðin, Çinin ve Hindin hâkimi Þah Þehriyar, kendisini aldatan karýsýnýn intikamýný ülkenin genç kýzlarýndan alýyor ve ülkedeki bakire genç kýzlarla evlenip ertesi sabah öldürtüyor. Ve Vezirin kýzý Þehrazat da olanlara bir son vermek için Þehriyar la evlenir. Çünkü zekâsýyla onu ikna edeceðine inanmaktadýr. Ve evlendikleri günün ertesi sabah son istek olarak Þehriyar a bir hikâye anlatmak istediðini söyler. Bu hikâyeler arasýnda, Konstantiniyye kralýnýn kýzý Safiye nin (Sofiya) esir düþerek Baðdat sultaný Ömer-ün Neman a cariye olmasý ve Ömer-ün Neman ýn oðlu Þarkan a âþýk oluþu, ve daha sonra kardeþi, cesur, zeki ve güzel Abriza Ece ile Þarkan arasýnda baþlayan aþk da yer alýyor. Atilla Birkiye Abriza Ece ile Þarkan ýn aþkýný ilk bakýþtaki tutkulu, masum ve sarsýcý bir aþk olarak nitelerken, Safiye ile Ömer-ün Neman arasýndaki durumu da daha çok cinsel istekle beslenen kötücül arzu bir anlamda açgözlülük, hýrs, her þeye sahip olma gibi duygu ve davranýþ biçimleriyle ortaya çýkan bir iliþki olarak deðerlendiriyor ve ekliyor, aslýnda olay örgüsünü bunlar kadar etkileyen hatta daha da etkileyen kýrýlmýþ, incinmiþ, aþaðýlanmýþ bir kadýnýn (Safiye), bir prensin (Þarkan) umutsuz, karþýlýksýz aþký. Hikâyenin sonunda aklý, bilgeliði ve zekâsýyla Þah Þehriyar ý etkileyen Þehrazat ölümden kurtulurken, anlattýðý hikâyeler de hem Þah Þehriyar ý hem de okuyucuyu derinden etkiliyor. Birkiye, Þah Þehriyar ýn Þehrazat a karþý beslediði duygularý zekâya, akla, bilgeliye âþýk olma olarak deðerlendirirken, Ama bunu herhalde yalnýzca böyle açýklayamayýz diyor ve ekliyor, Güzellik ve cinsellik de olmalý Þehrazat ýn anlattýðý, bugünlere kadar gelen, dünya dillerine çevrilip dünya edebiyatýný etkileyen o güzelim masallarýn yaný sýra. Bu arada ilk þiir kitabýnýn adýný yani Aþk Bir Kadýnýn Bedeniyle Baþlar ý anýmsayan Birkiye Ben Hep Seni Yazdým dan bir alýntý yapmadan da edemiyor; Yýllýr önce yazmýþtým, aþk bir kadýnýn bedeniyle baþlar diye. Anlamý açýk, tartýþmaya gerek yok, baþlar diyorum, sonra kime aþýk olur insan, o kiþiliðe deðil mi? Sadece edebiyatýn içinde kalmayý isterdim Tabii sadece bir yazar olarak tanýmýyoruz Atilla Birkiye yi. Birçok yayýnevinde ve edebiyat-kültür dergilerinde yöneticilik yapan, 1997/1998 sezonunda sahnelenen Anlat, Þehrazat müzikalinin þarký sözlerini yazan, televizyonda kültür programlarý hazýrlayýp sunan, dizi senaryosu yazan Atilla Birkiye, Yaptýðým iþi, ne olursa olsun, hep severek yaptým; bazen de sevmeye çalýþarak yaptým. Zaman zaman bu nüans ý yaþamadým diyemem diyor ve ekliyor, Býkmýþsam, istemiyorsam, býraktým. Yazarlýðýmla hayatýmý ikâme edemiyorum. Eh böyle olunca, yan disiplinlere doðru yol alýyorsunuz. Örneðin, þimdilerde sahneye iliþkin çalýþmalarým (þiir dinletileri) olduðu gibi Bahçeþehir Üniversitesi nde, Tiyatro Gerçek Oyunculuk Atölyesi nde ders veriyorum. Denemenin, romanýn, þiirin yani edebiyatýn dýþýndaki uðraþlar, öncelikle bu nedenden dolayý. Öte yandan yönetmenlik deneyi son derece ilginç ve öðreticiydi. Anlat, Þehrazat ýn liriklerini yazarken çok okudum; bunlarýn baþýnda doðal olarak Doðu klasikleri (Sadi, Hayyam, Attar, Þirazî vb.) geldi; bir de Nâzým ýn Memleketimden Manzaralar ile Kuran. Bunlarý bire bir metinde bulamazsýnýz zaten son derece özgün bir uyarlama oldu. Hepsini daha önce okunmuþtum tabii ki ama sözünü ettiðim metinler zaten sýk sýk okunmasý gerekenler. Ayrýca uyarlama dramatik bir yapý oluþturarak geliþti ki Mehmet Birkiye ile birlikte yaptýk. Genellikle þarkýlarýn temalarýný yine o önerdi/belirledi. Lirikleri yazarken, müzikalin bestecisi Serdar Yalçýn ýn büyük desteðini ve yardýmýný gördüm. Bu da bambaþka renkli bir süreçti. Kesinlikle bir piþmanlýk olarak düþünmeyin ne var ki yalnýzca denememi, romanýmý, þiirimi yazmak, yani edebiyatýn içinde kalmayý isterdim. (Hâlâ da isterim!) Ben hep seni yazdým Atilla Birkiye Özgür Yayýnlarý sayfa 12 TL. Anlat, þehrazat Atilla Birkiye Özgür Yayýnlarý sayfa 9 TL. Dünya tiyatrosunun önde gelen topluluklarýndan Studio Oyuncularý, 2009 sezonunu kendi sahnesinde karþýlýyor. Þahika - Esat Tekand ýn ekibi yeni sezonda repertuvarýnda dört oyun bulunduruyor... Geçtiðimiz sezon 20 nci yýlýný kutlayan Studio Oyuncularý nýn 2009 programýnda Þahika Tekand ýn yazýp yönettiði Karanlýk Korkusu ve Evridike nin Çýðlýðý ile Studio Oyuncularý nýn genç yönetmenlerinden Ridade Tuncel in yazýp yönettiði Apartman ve yine toplulukta yetiþen Umut Kýrcalý nýn ÜÇ ÝKÝ 1000 oyunlarý bulunuyor. Sezonu 20 Mart ta açan Studio Oyuncularý kadrosunda Þahika Tekand, Cem Bender, Yiðit Özþener ve Þerif Erol baþta olmak üzere güçlü isimler yer alýyor. 20. yýla özel 4 oyun Þahika Tekand ýn yazýp yönettiði, ilk kez 16. Uluslararasý Ýstanbul Tiyatro Festivali nde sahnelenen, yurtdýþýnda Belçika ve Hollanda da oynanan ve büyük merakla beklenen son oyunu Karanlýk Korkusu nun galasý da bu sezon yapýlýyor. Karanlýk Korkusu nda çaðdaþ kentli insan, sistemde var olmaya çalýþan beþ rol kiþisinin tek bir karakterin monoloðunu oluþturan konuþma örgüsü ve en doðal insan hareketlerinden en soyut sonuca ulaþmayý hedefleyen bir sahneleme düzeni içinde anlatýlýyor. Þahika Tekand ýn, yazýp yönettiði Oidipus üçlemesinin son oyunu, Cesur Yeni Dünya ödüllü Evridike nin Çýðlýðý, bu sezon da seyirciyle buluþmaya hazýrlanýyor. Çaðdaþ yaþamda kýsýtlý bir alana hapsolan bireyin sistemle iliþkisi, oyun alanýný bir simülasyon alanýna dönüþtüren sahneleme biçimiyle kuruluyor. 4.Tiyatro Olimpiyatlarý nýn kapanýþ oyunu Evridike nin Çýðlýðý, Japonya, Belçika, Almanya da dahil olmak üzere yurtdýþýnda pek çok ülkede sahnelendi. Ridade Tuncel in oyunu Apartman, birbirini tamamlayan iki malzemeyi, ses kayýtlarý ve oyuncu aksiyonlarýný birbirinden ayýrýp sahne üzerinde tekrar yan yana getirerek seyredeni izlediði süreci ve gerçeðin ne olduðunu sorgulamaya iten bir atmosfer yaratmayý amaçlýyor. Studio Oyuncularý nýn genç yönetmenlerinden Umut Kýrcalý nýn yazýp yönettiði ÜÇ ÝKÝ 1000 sistemin insan için, bireyin de kendisi için yarattýðý oyun alanýnda yapýlan tercihleri sorgulayan iki kýsa oyundan oluþuyor. Studio oyuncularý hakkýnda 1988 de Þahika Tekand ve Esat Tekand tarafýndan oluþturulan Oyunculuk ve Sanat Stüdyosu nun gösteri topluluðu olarak kuruldu ve 1990 yýlýnda profesyonel nitelik kazandý. Gösteri sanatlarýnda, özellikle de oyunculuk sanatýnda çaðdaþ olan ýn araþtýrýlmasý ve uygulanmasý ilkesi ile yola çýkan topluluk, faaliyetini sürdürdüðü 20 yýl içinde, Þahika Tekand ýn geliþtirdigi Performativ Sahneleme ve Oyunculuk yöntemi ile sahneledigi bütün oyunlarla dünyada özellikle de Avrupa da en dikkat çekici tiyatro topluluklarindan biri oldu. Þahika tekand hakkýnda Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatlarý Bölümü Tiyatro Anasanat Dalý Oyunculuk Sanat Dalý ndan mezun olan Þahika Tekand, ayný dalda doktora yaptý te tiyatro ve sinema oyunculuðuna baþlayan ve üniversitede oyunculuk dersleri veren Þahika Tekand, 1988 de Studio adý altýnda oyunculuk stüdyosunu kurdu da kendi tiyatro topluluðu Studio Oyuncularý ný kuran Tekand, bugüne dek kendi yazdýðý altý oyun da dahil olmak üzere tiyatro oyunlarý ve pekçok performans yönetti. Topluluðu ile oynadýðý, yönettiði ve yazdýðý tüm oyunlarla yurtiçi ve yurdýþýnda pekçok uluslararasý festivale davet edildi ve katýldý. Performatif Sahneleme ve Oyunculuk Yöntemi adýný verdiði yöntemiyle son yýllarda Avrupa nin baþarýlý yönetmenleri arasýnda dikkat çeken Þahika Tekand, bugüne dek on sekiz sinema filminde oynadý. Hâlâ Studio Oyuncularý nda sanatsal faaliyetini sürdüren Tekand, oyunculuk stüdyosunda oyuncu ve yönetmenler yetiþtirmenin yaný sýra çeþitli üniversitelerde dersler vermekte. Oyun tarihleri «Evridike nin Çýðlýðý / 20 Mart tan itibaren her cuma Hadi Çaman Sahnesi «Apartman / 23 Mart tan itibaren her pazartesi Studio oyuncularý sahnesi «Karanlýk Korkusu / 26 Mart tan itibaren her perþembe Studio oyuncularý sahnesi «ÜÇ ÝKÝ / 28 Mart tan itibaren her cumartesi Studio oyuncularý sahnesi Tüm oyunlar da baþlar, yaklaþýk 1 saat sürer ve tek perdeliktir. Birgün

6 Bunun nedeni belki kent yaþamýnýn iþini daha kolay görmelerinden kaynaklanýyor olabilir ancak bence o tempoya, kendi yaþamlarýndaki aðýr tempoya kýzlarý yaþarken þahitlik etmeme isteði de büyük ölçüde rol oynamaktaydý. Dönelim kente koþturma caya; çalýþan kadýnlar, okuyan çocuklar, kahvaltýlarý, giyim, okula yollama koþturarak iþin yolu iþe geliþ- gidiþ saatlerinde atýlan imza, verimliliði dahi fazla olsa kadýn özel bir þirkette çalýþmakta ise ilk iþten çýkarýlan, otobüse yetiþme, beslenmeyi ayarlama, temizlik hizmetleri emeklilik ve emeklilikten sonrada çok uzun sürmeyen son. Bir günde olsa düþünmek lazým bu beden ne denli davacýdýr topraða gittiðinde? O koþturmayý taþýyan ayaklarda sýzýlar, sonraki yüreðin yaþadýðý acýlar. Bir gün verilen hesaplar, sorulan sorular tükenmiþtir ne yaþamýþtýr kendi için bu beden? tek soru olarak asýlýdýr duvarda. Kaldýðýmýz köy yaþamýnda devam eden böylesi aðýr koþturmaca, bu arada gece yemeklerinde yukarda sedire hazýrlanan bir sofra, baðdaþ kurmuþ tek baþýna yemek yiyen efendi yerde yemek yiyen ailenin diðer fertleri. Evdeki ana,yaþý ne olursa olsun erkek çocuðunun gözünün içine bakarak ne istediðini sürekli anlamaya çalýþma, ölümlük diye sakladýðý 2 tel bileziði varsa onu oðlunun ihtiyacý halinde ona teslim etme.ve ne yazýk ki kendi yaþanmýþlýklarýna raðmen oðlunun eþine karþý oðlunu sürekli savunma ve söz söyletmeme refleksi yani karmaþýk bir duygu. Aileye yeni gelin gelmiþsen bir yenisi gelene kadar her iki sofrayý da bekleyip onlardan sonra yenilen yemek. Bütün bu yazdýklarým elbette ülkede uygulanan politikalarla, siyasi iktidarlarla, gözetmeden büyütmek, yetiþtirmek, yaþamýn her acýsý ve tatlýsýný, yükünü paylaþtýrmak gerekiyor. Toplumun geleceðini bizim suladýðýmýz fidanlarýn yaþatacaðýný unutmamalýyýz. Her öðretinin, bu yolda verilen her soluðun eþitlikçi bir toplumun nüvelerini oluþturup erkek egemen ezberini bozmanýn yolunu açacaðýna inanmalý birlikte yaþanan dünyayý güzelleþtirmeliyiz. Yazým rahatsýzlýk yaratacak ancak bu yazýdan herkesin ayni ölçüde pay alacaðýný veya bunu vermek istediðimi düþünmeyin. Sadece isteðim biz kadýnlar 8 Martta acýsý tatlýsý o günü anarken erkeklerinde bir kez yaþadýklarý dünyada böylesi bir cinsiyetin olduðu, yapýlan haksýzlýklarda nedenli payý olduðunu düþünmesi. Sadece düþünmek. Çünkü daha sonra ki yaþam bu düþünüþe göre þekillenebilir. Nazým ýn þiiri ve binlerce þiir böylesi binlerce acýlý yaþamý vurgulamýþtýr bunlardan bir þiir, ve sadece bir gün 8 mart. 8 Mart erkeklere de bütün bu acýlarý analarý, bacýlarý ve kýzlarýnýn yaþadýðýný anýmsatma günü olsun. Ýþte Anadolu kýzýyým düþler içinde, beni kilden yoðurmuþlar, beni tandýrda piþirmiþler, aç açýk býrakmýþlar. Benim türkülerden kalan poþum, benim suskunluðum, tutsaklýðým, benim satýlmýþlýðým kadýn pazarlarýnda, benim aðlamýþlýðým var ya, siz bilemezsiniz Anadolu kadýnýný. On üç, on dördünde yeþermeyi, parayla girmeyi atmýþlýk erin yataðýna, on beþinde gebe kalmayý, yirmisinde beþ çocuklu olmayý siz bilemezsiniz. Diken batmýþ ellerine, Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Kayseri'de meslek lisesi öðrencilerinin televizyon kumandasý, cam sileceði motoru ve panjur raylarýný kullanarak yaptýðý robotlarla, Türkiye genelinde derece elde ettiler. Milli Eðitim Müdürü Erdoðan Ayata, mucit öðrencileri, ödüllendirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü ve Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý'nýn (JICA) iþ birliðiyle Ankara'da 3-5 Mart tarihlerinde düzenlenen '3. Robot Yarýþmasý'nda Kayseri'yi temsil eden Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi, temalý robotlar kategorisinde ikincilik, üçüncülük, dördüncülük ve beþincilik elde etti. Okulda düzenlenen törenle, yarýþmaya katýlan 25 kiþilik öðrenci ve öðretmen grup, Kayseri Ýl Milli Eðitim Müdürü Erdoðan Ayata ve Milli Eðitim Þube Müdürü Mustafa Dikmen tarafýndan teþekkür belgeleriyle ödüllendirildi. Ankara'da düzenlenen yarýþmaya katýlan öðrencilerden lise dördüncü sýnýf öðrencisi Samet Diril, elde ettikleri baþarýdan dolayý mutlu olduklarýný belirterek, sonraki yarýþmada daha iyi dereceler alacaklarýný söyledi. Diril, robotlarý çevre kirliliðini önleme adýna yarýþtýrdýklarýný kaydederek, "Biz robotlarýmýzý çevre kirliliðini önleme adýna yarýþtýrdýk. Temalý kategoride yarýþmalara katýldýk. Bu robotlarýmýz çöp kutularýný toplayýp yerlerine aðaç dikme ve bunu en kýsa sürede tamamlamak için yapýldý. Robotlarýmýzý yapabilmek için üç aydýr gece-gündüz çok çalýþtýk. Bunun da meyvesini aldýk. Önümüzdeki yarýþmalarda daha iyi sonuçlarý alacaðýmýza inanýyorum" dedi. Robot yarýþmalarýna üç yýldýr katýldýklarýný ifade eden Okul Müdürü Durmuþ Payas ise, "Üç yýldýr katýldýðýmýz bu yarýþmalarda ilk yýl 6'ncý, ikinci yýl 4'üncü ve bu yýl ise daha büyük baþarý elde ettik. Ýlk yýl elde ettiðimiz baþarýlar bizi kamçýladý. Bu yýl ise liderliðe oynamýþtýk, ancak robotlarýmýzdan 2'ncilik elde edeni yarýþma sýrasýnda turbosu patladý ve 1'nci olamadý. Biz yine de mutluyuz. Bu ödülleri Kayseri'ye getirdik. Önümüzdeki yýllar daha baþarýlý olcaðýz" diye konuþtu. Ýl Milli Eðitim Müdürü Erdoðan Ayata ise, okullarýnýn baþarýlarýndan dolayý mutlu olduklarýný ifade ederek, "Lisemizin baþarýsý bizi son derece sevindirdi. Okulumuz bu çalýþmalarý üç yýldýr yapýyordu. Demek ki baþarýlar devamlý olursa ve baþarýya inanýlýrsa bazý þeyler oluyor. Ben önümüzdeki yýllarda yapýlan yarýþmalarda okulumuzun daha iyi baþarýlar alacaðýna inanýyorum. Tabi ki her þey proje dahilinde olmasý lazým. Zor iþ deyip hiç baþlamasalar ise sonuç zaten bellidir. Bu nedenle arkadaþlarýmýz hedefledikleri noktaya ulaþmak için ilk adýmý attýlar. Bundan sonra ilimiz her konuda olduðu gibi bu konuda da baþarý elde edilecektir" dedi. Meslek liselerinin önemine de deðinen Ayata, "Kayseri'de meslek liselerine olan önem son dönemde arttý. Geçen yýl meslek liselerine olan öðrenci kayýtlarýnda yüzde yüzlük bir artýþ vardý. Þu anda ilimizde meslek liselerine öðrenci alýmýnda zorlanýyoruz. Onun için meslek liselerimize ek binalar yaptýrmaktayýz. Meslek liselerinin kapasitesini daha da artýrmayý planlýyoruz. Bu da bizi son derece mutlu ediyor" diye konuþtu. Daha sonra yarýþmaya katýlan öðrenci ve öðretmenlere teþekkür belgesi verilirken, dereceye giren robotlar ise bir gösteri yaptý. Kent haber gelenek, görenek, törelerle ilgili. Ayýplarla, günahlarla çarþafýn içinde Yaþanýlan yöre, o yörenin eðitim düzeyi, Siz öksüz olamaz, aç kalamazsýnýz. aldýðý kültür, yaþadýðý inancýndan kaynaklý farklýlýklar arz etmekte. Ekonomik koþullar büyük ölçüde belirleyici de olmakta ama kadýn eksiði veya fazlasýyla bütün bunlarý yaþýyorsa, bunun adýna yaþam deniyorsa ömrü böyle tüketiyor. Bu yazdýklarým tüketilen ömrün sadece kenar süsleri asýl olan beyaz olarak baþlayan sayfalar. Daha derine doðru inince en fazla kara olan ve inleyen sayfalara dönüþüyor yaþam gecesi, gündüzü ve bir yýlý, on yýlýyla. Ve bu daðýnýk yazýmýn sonu; atýlacak tek imza YAÞAMADAN ÖLENLER. Biz bu mücadeleyi veren kadýnlar ve yol arkadaþlarýmýz erkekler için iþte görev bunlarý bilerek baþlýyor. Dünyaya getirdiðimiz çocuklarýmýzý cins ayrýmý Gömülüp toprak evlere, üstünüzden sular aka aka, Dinleyerek farelerin sesini, yýlanlara baka baka, Öküzünüzle aþ yiyip su içemezsiniz. ÝÞTE ANADOLU KIZIYIM, Ýþte baþ kaldýrmýþým bir kez, Resim olmuþum fýrçanýzda, Þiir olmuþum dilinizde, Heykel olmuþum elinizde toprak Ýþte soyunmuþum tüm uykulardan ÇIRILÇIPLAK. 12 Mart 2009 ( Bu tarihe denk gelmesi aslýnda bir rastlantý ancak 12 Mart ý yeni bir yazýyla sizlerle paylaþmaya çalýþacaðým, her iki özel günde de yazýlarýmda acýnýn isyanýný bulacaksýnýz.) Bitti Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Nevþehir'de, Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor Yarýþmasý'nýn finali yapýldý. Kapadokya Kültür Merkezi'nde yapýlan yarýþma finaline, il merkezi ve ilçelerdeki kadýn çiftçiler katýldý. Final yarýþmasýnda konuþan Nevþehir Valisi M. Asým Hacýmustafaoðlu, tarýmý, çiftçiliðin bütün yükünü kadýnlarýn sýrtladýðýný söyledi. Hindistan'ýn yetiþtirdiði en büyük düþünür Gandhi'nin bir sözünü anýmsatan Vali Hacýmustafaoðlu, ''Aslýnda tarýmý, çiftçiliði görünüþte erkekler yapar. Ancak, uygulamada bütün yük kadýnýn sýrtýndadýr. Bu sebeple eðitimli kadýnýn ekonomiye desteði çok daha fazla oldu. Kadýnlarýmýz, kýzlarýný en asgari lise düzeyinde okutmalarýný, genç yaþta evlendirmemelerini arzu ediyorum. Böylelikle de nesil çok daha kaliteli, yarýna güvenle bakan, yetenekli olmalarýný saðlarlar'' dedi. Tarým Ýl Müdür Vekili Kenan Þahin, yarýþmanýn, kýrsal alanda kadýn çiftçilere götürülen eðitim ve yayým çalýþmalarýnýn sonuçlarýný görmek, tarýmsal konularda performanslarýný deðerlendirmek ve kendilerine olan güven duygularýný geliþtirmek için düzenlendiðini söyledi. Ýl Tarým Müdürlüðü olarak ''174 Alo Gýda Hattý'' kurduklarýný vurgulayan Þahin, 24 saat gýda alanýnda üretim, ambalaj ve hijyen bozukluðundan kaynaklanan tüm sorunlara yönelik çözüm üretmek amacýyla bu hattý kurduklarýný kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan yarýþmaya geçildi. Y arýþma sýrasýnda bir ilköðretim okulu öðrencisi, kendi eliyle çivi ve tel kullanarak yaptýðý çerçeve içindeki Türk Bayraðýný Vali Hacýmustafaoðlu'na hediye etti. Yarýþmada birinci olan kadýn çiftçilerin Isparta'da yapýlacak Bölge Finali'ne katýlacaðý bildirildi Kent haber

7 7 Beþ yýl önce 4 bin insan haklarý ihlali saptanan ders kitaplarý yeni müfredatýn ardýndan yeniden tarandý, içinden yine o kafa çýktý Fransýz Gazetecileri Ulusal Sendikasý, 1919 yýlýndadikkat buyurun, tarihte bir yanlýþlýk yok- evet tam tamýna 90 yýl önce, Fransýz Gazetecilerin Mesleki Görev Þartnamesi ni kaleme alýyor. Mesleki kimliðine layýk bir gazetecinin taþýmasý gerekli özellikler alt alta sýralanýyor. O þartnamenin birkaç maddesini okuyup, basýn özgürlüðüne çok ama çok düþkün medyamýzýn hallerine baktýðýmýzda, iþin püf noktasý ortaya çýkýveriyor. Erdal Þafak, geçenlerde Sabah taki köþesinde, Ýþte bizim andýmýz ve anayasamýz baþlýðýyla izleyecekleri gazetecilik anlayýþýyla ilgili satýrbaþlarýna yer vermiþti.(25 Þubat 2009) Artýk ezberlediðimiz bu ilkeler, neden evrilip, çevrilip yeniden yazýlýr? Uygulamaya geldiðinde çark ediyoruz da ondan Mesleðimizi, birilerine karþý tetik olarak kullanma alýþkanlýðýmýz sürüyor da ondan Özeleþtiri yeteneðimizi, gerektiðinde kendimizi yerin dibine sokarcasýna eleþtirebilme cesaretini geliþtiremedik de ondan Bunlarý ben atmýyorum. Medyamýz yakýn tarihi örneklerle dolu. Taraf Gazetesi nde, Amberin Zaman ýn, Aydýn Doðan la yaptýðý röportajý bilmem okuyabildiniz mi? Baþbakan Bana Abi derdi baþlýklý röportajý mutlaka okumalýsýnýz.(4.mart.2009) Bu arada, baþka bir medya patronunun bazý askeri yetkililerle yaptýðý görüþmelerin kamuya yansýyan bant kayýtlarýný anýmsayýn. Sonra Erdal Þafak ýn sýraladýðý ilklere yeniden bir göz atýn. Þimdi, Fransýz Gazetecileri Ulusal Sendikasý nýn tam doksan yýl önce kaleme aldýðý ilkelerin bazýlarýnda yoðunlaþalým:» Kendi gazeteci kimliðini, bu kimliðin yaratacaðý etkiyi ve iliþkilerini kullanabilecek hiçbir resmi ya da özel kuruluþtan para almaz.» Basýn özgürlüðünü kendi çýkarý uðruna kullanmaz.» Yazdýðý her metnin sorumluluðunu üzerine alýr.» Her türlü iftirayý ve delili olmayan suçlamayý, belgelerde tahrifat yapmayý, olaylarý deðiþtirerek sunmayý ve yalaný mesleki hatalarýn en büyüðü olarak algýlar.» Yalnýzca mesleðine yaraþýr görevleri kabul eder.» Kendisini farklý bir kimlikle göstererek veya yasal olmayan yollara baþvurarak bilgi edinmeyi ve kiþilerin iyi niyetinden yararlanmayý kendisine yasaklar. (Babýtelli, Ümit Otan, sayfa:20) Fazla söze gerek var mý? Medyamýzýn þu içler acýsý durumunun saðlýk reçetesi neredeyse yüz yýl önce yazýlmýþ. Geriye uygulamasý kalmýþ Aslýnda ne kadar kolay görünüyor deðil mi? Sesonline Umay Aktaþ Salman ÝSTANBUL - Baba ailenin geçimini saðlýyor, teknolojiyle tek baðý elektrik süpürgesi olan anne evi temizleyip nefis yemekler yapýyor, kýz kardeþ toz alýyor, asker doðan Türkler her an savaþa hazýr ve herkesten üstün, tinerciler boþanmýþ anne babalarýn çocuklarý... Tarih Vakfý tam beþ yýl önce Ders Kitaplarýnda Ýnsan Haklarý Projesi kapsamýnda 190 kitap tarayýp 4 bin insan hakký ihlali belirledi. Aradan beþ yýl geçti müfredat deðiþti, kitaplar yenilendi, ancak zihniyet hiç deðiþmedi. Tarih Vakfý nýn yeni kitaplar üzerindeki ikinci taramasý, din, ýrk ve cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn artarak sürdüðünü gösterdi. Tarih Vakfý Ders Kitaplarýnda Ýnsan Haklarý Projesi nin ikincisine 2007 yýlýnda baþladý. Bu kez yenilenen müfredata göre hazýrlanan 139 ilk ve ortaöðretim kitabý tarandý. Tarama sonuçlarý da Ders Kitaplarýnda Ýnsan Haklarý 2 isimli kitapta toplandý. Kitap, dün Avrupa Birliði Bilgi Merkezi nde yapýlan toplantýyla tanýtýldý. Tarih Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Murat Güvenç tarama sonuçlarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðý na da iletildiðini ve bundan sonra bir izleme komitesi kurularak ders kitaplarýnýn her yýl taranacaðýný söyledi. Ermeni, Süryani, Pontus aðýrlýðý Taramaya göre yeni müfredata göre hazýrlanan kitaplar insan haklarý ihlalleri açýsýndan bir öncekileri aratmýyor. Ýlköðretim kitaplarýnýn yüzde 97 sinde, ortaöðretim kitaplarýnýn ise yüzde 87 sinde insan haklarý ihlalleri var. Üstelik kimi kitaplarda ihlaller artmýþ durumda. Örneðin tarih kitaplarýný tarayan tarih öðretmeni Mutlu Öztürk, Ermeni, Süryani, Pontus meselelerine nispeten daha fazla yer veriliyor. Bu konularda insan haklarý ihlalleri artýyor diyor. Babaya bilgisayar anneye süpürge Ders kitaplarýnda cinsiyet ayrýmcýlýðý noktasýnda da bir geliþme yok. Ýlköðretim hayat bilgisi kitabý cinsiyetçilikte birinci sýrada. Resimlerde ve metinlerde baba bilgi ve teknolojiye hâkimken, annenin teknolojiyle baðý ise süpürge, fýrýn gibi ev aletlerinden ibaret Baþbakan Erdoðan seçimden sonra "Bireysel baþvuru, ombudsman, siyasi partiler ve seçim yasasý" baþlýklarý altýnda kýsmi Anayasa deðiþikliði yapacaklarýný söyledi Þiþkin gelen doðalgaz faturalarýný ödemekte zorlanan üniversite öðrencisi, jeneratör yardýmýyla rüzgârdan elektrik üretti... Kýrþehir Ahi Evran Üniversitesi Elektrik Bölümü 2. sýnýf öðrencisi Mehmet Fevzi Þahin (22), kendi üretimi olan, rüzgârý elektrik enerjisine çeviren sistemi hurda malzemelerden yaptý. Þahin, kurduðu sistem için valilikten bin 120 TL yardým aldý. Evin ýsýnma ve aydýnlanma ihtiyacýný ürettiði elektrikten karþýlayan genç mucit, sistemin geliþtirilmesi halinde mahalleye yetecek elektrik üretebileceðini iddia etti. Sistem hakkýnda bilgiler veren Mehmet Fevzi Þahin, "Rüzgârýn etkisi ile üstteki ve alttaki pervane dönerek altarnetleri besler ve saðladýðý enerjiyi akülere aktarýr. Enerjiyi toplayan akü invertere, inverter de evin içine enerji daðýtýr ve bir evin kullandýðý 220 volt elektriði rahatça saðlar" diye konuþtu. Böyle bir aksamý oluþturmak için yaklaþýk bir ay çalýþtýðýný dile getiren Þahin, "Ýlk baþladýðýmda acemi olduðum için bir ay uðraþtým. Þimdi yapsam üç veya dört gün sürer" dedi. Þu an sistemin kurulu olduðu evin bir bölüm enerjisini karþýladýðýna dikkat çeken Þahin, " liralýk doðalgaz faturasýna karþýlýk bir defaya mahsus yapýlan sistem uzun süre elektik üretir" dedi. Birgün Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, erken seçim tartýþmalarýyla ilgili olarak, "Türkiye yi böyle erken seçimlere alýþtýrmayalým" dedi. Baþbakan Erdoðan, IMF nin teklifinin henüz kendilerine ulaþmadýðýný da bildirdi. Erdoðan, Yüksek Hýzlý Tren in (YHT) Ankara-Eskiþehir arasýndaki ilk seferinde, tren 252 kilometre hýzla giderken gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Baþbakan Erdoðan, gazetecilerin "IMF nin yeni bir teklifi olmuþ. Böyle bir açýklama yapýldý" hatýrlatmasý üzerine, "o teklif henüz arkadaþlarýmýza gelmiþ deðil" dedi. Anayasada yapýlmasý planlanan deðiþikliklere iliþkin bir soruyu yanýtlayan Erdoðan, "bireysel baþvuru, ombudsman, siyasi partiler ve seçim yasasý gibi 4 baþlýðý kapsayan bir þey" ifadelerini kullandý. Baþbakan Erdoðan, erken seçim tartýþmalarýyla ilgili bir soru üzerine de "Türkiye yi böyle erken seçimlere alýþtýrmayalým" karþýlýðýný verdi. Erdoðan, "Bütçede bazý rakamlarýn revize edileceði ifade ediliyor" sorusunu da þöyle yanýtladý: "Çok ciddi bir düþüþ asla planlamýyoruz. Yüzde 6 nýn üzerine asla çýkmayacaðýz. IMF de zaten yatýrým yapmamýzý istiyor. Bir taraftan da kalýcý gelir kaynaklarýný söylüyor. Gelir kaynaðý bazen kalýcý olmaz, geçici olur. Bugün sen geçici bir þeyle rahatlatýrsýn ben bunu seruma benzetiyorum. Serum daimi midir? Serum daimi deðildir, geçicidir. Bir an seni serum çadýrýna alýrlar, sen o an atlatýrsýn. Atlattýktan sonra da saðlýðýn zaten kalýcý hale gelir. Kalýcý gelir kaynaðý dediðin zaman bir defa ekonominin karakterinde bu yok. Ekonomide hiçbir þey kalýcý olmaz, deðiþebilir" dedi. Baþbakan Erdoðan, "Bu, vergilerin de arttýrýlabilmesi anlamýna gelebilir mi?" sorusu üzerine "Vergide olaðanüstü bir hal olmadýktan sonra asla biz böyle bir þeye gitmeyiz. Ben bugüne kadar vergi arttýrma yoluna gitmedim" diye konuþtu.

8 Sulucakarahöyük/ AVANOS Haber/ Yaþar ALKAN Foto/ Okan Sezer Çengel konuþmasýnda sýk sýk liberal politikalara eleþtirilerde bulunarak birkaç yýl öncesine kadar var olan geleneksel ekonomik faaliyetlerin bilinçli bir þekilde köreltildiðinden dem vurdu. Metin yaþlý halý dokuma emekçisi bir kadýn yaptýðý kýsa konuþma ile kalabalýðýn çoþkusunu ikiye katladý. Yaklaþýk 500 kiþinin katýldýðý etkinlikte sýrasýyla slayt gösterisi, müzik dinletisi ve sema gösterisi yapýldý. Etkinlik kadýnlarýn baþka bir Avanos mümkün olacak þiarý ile sonlandýrýldý. 15 Mart 2009 Çengel in konuþmasýnýn ardýndan ÖDP Kadýn Belediye Meclis adaylarý tanýtýldý. Kadýn adaylar bugüne kadar Anadolu topraklarýnda hakim olan erkek egemen anlayýþýn deðiþmesi gerektiðinin altýný çizerek ödp nin kadýn sorunu hakkýndaki görüþlerini dile getirdi. Konuþmalar sýk sýk alkýþlarla kesilirken söz alan orta

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı