Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER"

Transkript

1 Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

2 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z n ve ifl yerlerinizin ihtiyaçlar için komple sistem Sütunlar (s. 20) Döfleme alt buatlar (s.24) DLP Kanal (s. 18) Masa alt bloklar (s. 22) Wi-Fi eriflim cihazl toplant odas blo u (s. 28) Mini sütunlar (s. 30)

3 Ortam ayd nlatma kumandas (s. 07) B RKAÇ KEL ME LE S STEM ARMADA TM MEKANLARI DONATAN filevler... kiflisel çal flma alanlar... ortak çal flma alanlar... geçifl alanlar... dan flma ve karfl lama alanlar... t bbi alanlar filevler N MONTAJI... s va alt... s va üstü... tavandan... yerden... yak n çevreden SEÇ M TABLOLARI Bürotik blok (s. 26) ÇEVREYE SAYGI VE ENERJI YÖNET M KATALOG SAYFALARI

4 S STEM ARMADA TM Daha çok esneklik için gelifltirildi 45 x 45 mm format n n yarat c s Legrand orijinali yeniden icat ediyor: Yeni Sistem Armada, topluma aç k binalar n tüm ihtiyaçlar na cevap veren elektrik tesisat ve yap sal kablolama sistemleri çözümlerini sunar. Sistem Armada çal flma alanlar n n, mekanlar n özel ihtiyaçlar n karfl lamak için uyarlanm fl çözümlerden oluflur. Bu, sizin için,binan n performans na katk da bulunan bir çözüm, sistemin bütün parçalar aras nda garanti edilen bir uyumluluk ve tüm elektrik tesisat n z için genel bir estetik demektir. Sistem Armada, size özel çözümler sunan ve ihtiyaçlar n za uyarlanm fl bir planlama demektir. ÇEVREYE DUYARLI ÜRÜNLER Sistem Armada çözümleri, üretilmelerinden ömürlerini 02 doldurduktan sonraki ifllemlerine kadar, çevreye olan zararlar n azaltmaya yönelik yaflam döngüsü analizlerine konu olurlar. Bu analizlerin sonuçlar adresinden indirilebilen PEP (Ürünün çevresel profili) dosyalar nda yer almaktad r. Bu sembol, sizlerin, binan n en tasarruflu enerji kullan m na aktif olarak kat lan ürünleri tan man za Sistem Armada yard mc olacakt r.

5 S va alt Batibox program n n s va alt buatlar yla mükemmel uyumlu kaideler > sayfa 14 Armada fllevleri Topluma aç k binalara uyarlanm fl 200 ifllev S va üstü DLP kanallar ve Armada ifllevleri... kazand ran ikili > sayfa 18 Tavandan Kolay montaj ve daha çok esneklik için sütunlar > sayfa 20 2 Kutup +Toprak hijyen ve sa l k RJ GIGA Yerden Topluma aç k bina taleplerine mükemmel bir flekilde uyarlanm fl, döfleme alt buatlar ve masa alt bloklar > sayfa 22 Yak n çevreden Bürotik bloklar, toplant odas bloklar ve mini sütunlar : tasar m ve ergonomi > sayfa 26

6 04 DONATAN filevler... Kiflisel çal flma alanlar Sistem Armada Çal flma masas, ça r merkezi, aç k ofisler Kuvvetli ak mlar n, zay f ak mlar n ve kumandalar n el alt nda eriflilebilirli i Teknoloji ile bütünleflmifl, performans yüksek ve ergonomik ifllevler

7 ÖNCEDEN KABLOLANMIfi ÇOKLU PR ZLER Her çeflitten tesisat n z (s va alt buatlar, sütunlar, döfleme alt buatlar, masa alt bloklar ) için emniyetli ve hemen kullanabilir. Otomatik ba lant, kablo ç karma dü me üzerine basit bir hareketle Tek damarl ve çok damarl iletkenler için Alüminyum ve beyaz renkte 45º aç l prizler Yönlendirilmifl ba lant uçlar (afla ya bak n z) Renkli iflaretlemeler (Faz, Nötr ve Toprak) 2, 3 ve 4 soketli standart veya UPS - Kablolar n rahat kullan m - Kolay paralel hat alma - Montaj kolayl RJ 45 PR ZLER B LG - filem PR ZLER Mentefleli pencere ile kolay etiketleme Yayl fleffaf kapakç k 10 GIGA, Cat. 6, Cat. 5e : Yap sal kablolama ile ilgili her çeflit ihtiyaç için UTP, FTP, STP: 1 veya 2 modül USB prizleri IEEE 1394 prizleri Biliflim cihazlar n n (dijital foto raf makinesi, USB Key, PDA ) ba lant s n kolaylaflt rmak için. BÜROT K BLO U KEfiFED N >sayfa 26 Ve her zaman... UPS prizler panjur / stor kumandalar ortam ayd nlatma kumandas ortam termostatlar > ifllevlere bak n z sayfa 32~36 Ekolojik çözüm - sayfa 40 inceleyiniz.

8 06 DONATAN filevler... Ortak çal flma alanlar Sistem Armada Toplant, konferans, e itim salonlar Ifl a hakimiyet, görüntü ve ses cihazlar, biliflim a lar na eriflim Kablosuz çözümler ve uzaktan kumandalar

9 ORTAM AYDINLATMA KUMANDASI Odadaki faaliyete mükemmel uyum gösteren, ön programlama gerektirmeyen ortam ayd nlatma yönetimi Seçilen program gösteren, geri-beslemeli LED ayd nlatma. Ayd nlatma kapatma program Toplant için ayd nlatma program Konferans için ayd nlatma program Projeksiyon gösterimi için ayd nlatma program Devrelerin LED li durum göstergesi Her hatt n bireysel ayar için dü meler Uzaktan kumandalar için k z lötesi al c WIFI KABLOSUZ ER fi M C HAZI SES VE GÖRÜNTÜ YAYIN PR ZLER PRJ 45 prizi ile donat lm fl Wi-Fi ( a+b/g çift bantl ) eriflim cihaz Kablosuz güvenli ba lant sa lar, bununla birlikte kablo için ba lant noktas da bulunur. Çok kompakt (4 Modül) ve 230 V ba lant s yoktur. (P.O.E.* taraf ndan beslenir) XLR prizi Ses sistemleri ba lant s HD15 prizi Bilgisayar, video projeksiyon ve plazma TV ekran ba lant s TOPLANTI ODASI BLO UNU KEfiFED N > sayfa 28 Ve her zaman... RONIS anahtarl kumandalar 1000 W güç dimmeri HD15 priz RCA üçlü priz *Data kablosu üzerinden besleme > ifllevlere bak n z sayfa 32~ 36

10 08 DONATAN filevler... geçifl alanlar Sistem Armada Ortak alanlar, koridorlar, dinlenme alanlar... Kuvvetli ve zay f ak mlara eriflim, fl kl gösterge ve hareket dedektörlü ayd nlatma Bina ile bütünleflmifl ve kendi bafl na çal flan ifllevler

11 IfiIKLI GÖSTERGELER Alanlar n tan mlanmas n sa lar Etiketin yerlefltirilmesini kolaylaflt ran döner pencere G. GENÇ Teknik Asistan MÜfiTER H ZMETLER B R M Basit bir siparifl ile temin edilebilen, önceden bas lm fl 2 veya 5 modül 20 etiket 2 veya 5 modül Etiketleri kolayca kiflisellefltirme imkân Beyaz veya mavi LED fon ayd nlatmal ekran HAREKET DEDEKTÖRLÜ ENGEL AYDINLATMA KABLO TUTUCULU MODÜL K z l ötesi alg lay c ile hareketi tespit eden dedektör. Kapat labilir sesli uyar c Hareket alg lama halinde yolu ayd nlatan LED li lamba Bir prizle birlikte kullan ld nda, (Fotokopi, fax, bilgisayar gibi ) elektrikli cihazlar n fifllerinin istek d fl prizden ç kmas n önler. Çekmeye dayanma 350 N (35 Kg) Ve her zaman... Sensörlü anahtar A s n f sesli uyar c Kablo tutuculu kablo ç k fllar > ifllevlere bak n z sayfa 32 ~ 36

12 10 DONATAN filevler... dan flma ve karfl lama alanlar Sistem Armada Karfl lama alan, sekreterlik, dan flma Ayd nlatma, girifl kontrolü kumandalar ile bilgi ve güvenlik raporlar Karfl lama alanlar na de er katan, kullan m kolay ve farkl ifllevler

13 G R fi KONTROL S STEM Kullan m gereksinimlerine mükemmel bir uyum için 3 farkl flekilde tek bafl na veya merkezi yönetim kontrollü kompakt : dikey konumda 5 modül Aç l fl / Kapan fl gösteren fl kl gösterge Programlama ve tan mlama için LED göstergeli LCD ekran Kart okuyucu Parmak izi okuyan biometrik okuyucu Kodlu klavye 1000 W GÜÇ D MMER Çoklu yüklere kumanda (dikey 5 modül) Devrenin durumunu bildiren fl kl gösterge Aç/Kapa kumandas Ve her zaman... Kilitli mekanizmalar Telefon prizleri Toprakl prizler Data prizleri > ifllevlere bak n z sayfa 32 ~ 36

14 12 DONATAN filevler... t bbî alanlar Sistem Armada Acil servisler, revir, hastane, huzur evleri... Ayd nlatma kontrolü, yap sal kablolama Kolayca temizlenebilen ve hareketleri k s tl kiflilerin bile eriflebilece i ifllevler

15 2 P + T ( 2 KUTUP + TOPRAK) PR Z H JYEN VE SA LIK Kirlerin toplanmas n önleyen ve temizli i kolaylaflt ran özel priz. ANT BAKTER YEL SU GEÇ RMEZ ÇERÇEVE Düzlemleflmifl konum DOKUNMADAN IfiIK KONTROLÜ Ba lant an nda geri kayan taban Bakteri bar nd rmayan malzemeden üretilmifl, kolayca temizlenebilir çerçeve (IP 44). Bütün ifllevler için bir tek çerçeve Kumandan n önünden elin geçirilmesi ile fl yakan ve söndüren sensörlü anahtar. Yumuflak koruyucu kapak üzerinden kumanda fllevleri Kapak aç lmak sureti ile ba lant ifllevleri GEL fim fi ELIOFLUX AYDINLATICI* YATAK BAfiI ÜN TELER * Ayd nlatma ve kuvvetli/zay f ak mlara eriflim Çok daha basit montaj ifllemi. Armada ifllevlerinin mükemmel uyumu, de iflik renk ve görünümde temin edilebilir. Ve her zaman... LED ayd nlatmal sistemler Ifl kl göstergeler Hareket dedektörleri *Sadece siparifl üzerine getirtilir. > ifllevlere bak n z sayfa 32 ~ 36

16 14 filevler N MONTAJI... s va alt Sistem Armada Seçim kolayl sa layan ve referans say s n azaltan Batibox program ndaki buatlar ve kaideler ile mükemmel uyum. Tesisat s ras nda veya sonras nda çerçeve seçim olana fllevler ve ergonomi konusunda genifl seçim olanaklar

17 BATIBOX TM PROGRAMI S va alt tesisat kolaylaflt rmak için buatlar ve kaidelerden oluflan komple ve kolay bir sistem. BATIBOX TM BUATLAR BATIBOX TM KA DELER S STEM ARMADA TM Alç pan için buatlar. Sistem Armada için yeni evrensel kaideler. > - Dikey / yatay döndürülebilir (eksenler aras 71 mm) - Sa laml artt rmak için takviye - Sa lam bir tutunma için genifl kulakç klar. - Genifl kablolama hacmi. - Kullan m kolayl sa layan t rnaklar. - Dikey / yatay döndürülebilir (eksenler aras 71 mm) - Takviyeli sa laml k. -Beyaz ve alüminyum 2 ayr mekanizma ve çerçeve MEVCUT BUATLARA MONTAJ Tekli + + Dikey konumda çoklu + + Eksenler aras 57 mm buat Yanyana iki modül iki kaide Eksenler aras 57 mm mesafeli çerçeve Yatay konumda çoklu + + Eksenler aras 57 mm buat Yanyana iki modül iki kaide Eksenler aras 57 mm mesafeli çerçeve

18 16 filevler N MONTAJI... s va alt (devam ) Sistem Armada Ifl kla, ifllevlere de er kat lmas Her tür iste e uygun çerçevelerin benzersiz seçim olanaklar Batibox program n n yeni kaideleri sayesinde kolaylaflt r lm fl montaj

19 ARMADA MODÜLER S STEM Kaide ile beraber verilen ç kart labilir ara dolgu parças sayesinde k smi bir modüler sistemden, yatay veya dikey bütün bir modüler yap ya kolayca geçifl sa lan r. Sizin için bu, azalt lm fl say daki kaide çeflitlili i ile de iflik görünümler elde etme anlam na gelir. KA DELER ÇERÇEVELER (Beyaz veya alüminyum) KISM MODÜLER S STEM (1) 2 x 2 yatay modüler (1) 2 x 2 dikey modüller BATIBOX evrensel kaide, ara dolgu parçal (1) Ifl kl kaide olarak da mevcuttur KOMPLE MODÜLER S STEM IfiIKLI KA DELER Yatay ve dikey konumda 2, 4 ve 5 modüllü olarak temin edilebilir. yatay 4 veya 5 modül LED li kaide BATIBOX evrensel kaide, ara dolgu parças z dikey 5 modül ESK ARMADA LE UYUM + + = Eski kaide Yeni mekanizma Eski çerçeve ESK ARMADA LE UYUMSUZLUK + + = Yeni kaide Eski mekanizma Eski çerçeve + + Eski kaide Eski mekanizma Yeni çerçeve =

20 18 filevler N MONTAJI... s va üstü Sistem Armada Çabukluk ve düflük montaj maliyeti Kablolara ve ifllevlere eriflim sayesinde kolay bak m ve gelifltirme Yenileme için ideal çözüm

21 DLP KANALLAR VE ARMADA PR ZLER Kazand ran ikili, kurulumda ve kumandada size zaman kazand r r Armada Özel DLP prizler Tek bir referansla çerçeve ve kaide ile birlikte verilen Armada prizlerinin en çok kullan lan görünümleri Yatay otomatik ba lant l boydan boya geçen kutuplar sayesinde kurulum kolayl Özel ihtiyaçlar için, kaideleri 200 Armada ifllevi ile donatabilme imkân : Kaide + Mekanizma + Çerçeve Üst bölmede USB ve IEEE 1394 prizlerinin ve alt bölmede Wi-Fi eriflim cihaz kurulum örne i DLP ALÜM NYUM* Estetik ve dayan kl l k gerektiren kurulumlar için Alüminyum Armada ile kurulum 1 veya 2 bölmeli olarak mevcuttur : - 50 x 105 (65 veya 85 mm kapakl ) - 50 x 150 (65 mm kapakl ) - 50 x 195 (85 mm kapakl ) *Sadece istek üzerine getirtilir. ve her zaman... > ifllevlere bak n z sayfa 32

22 20 filevler N MONTAJI... tavandan Sistem Armada Montaj serbestli i ve esnekli i Montaj bloklar sayesinde kolaylaflt r lm fl bak m ve gelifltirme Bürolar n yeniden yerlefltirilmesine olanak sa layan çözümler

23 ALÜM NYUM SÜTUN Donat lacak sütunlar H zl veya standart ba lant lar Alüminyum veya beyaz görünüm Donat lacak sütun : Kullan c n n özel gereksinimlerine uyarlanm fl. Bloklar n en mükemmel flekilde yönlendirilmesi ve kuvvetli ve zay f ak mlar n ayr lmas için 4 bölmeli Bütün Armada ifllevleri ile (Wi-Fi, anahtar, kumanda, ayd nlatma ) ve Lexic devre kesicileri (flalterleri) ile uyumlu. Montaj bloklar (bir otomatik sigorta ile) Montaj bloklar (toprakl prizler ile) Montaj bloklar (data prizleri ile) 2 çeflit: - yayl sütun ile s k flt r l p sabitlenmifl - kaide üzerinde hareketli > ifllevlere bak n z sayfa 32 > montaj bloklar na bak n z sayfa 36

24 22 filevler N MONTAJI... yerden Sistem Armada Otomatik ba lant sayesinde kolaylaflt r lm fl bak m Esnek ve ekonomik çözüm fiantiyede çal nma ve tahribat önleyecek flekilde, atölyede haz rlay p en son anda montaj

25 MASA ALTI BLO U Sade ve ifllevsel, otomatik veya vidal ba lant Evrensel kullan m : yerde, büro alt nda bütünleflmifl Kompakt: çoklu kullan m için Farkl ihtiyaçlar için haz r ürünler ile tüm ihtiyaçlara cevap vermek için özel üretim Dayan kl l k için alüminyum gövde Toprakl priz ve UPS prizleri Otomatik ba lant sayesinde kolaylaflt r lm fl montaj ve bak m MASTERBOX Kablolar n yükseltilmifl döflemeden geçifline olanak verir. > ifllevlere bak n z sayfa 32 > masa alt bloklara bak n z sayfa 36

26 24 filevler N MONTAJI... yerden (devam ) Sistem Armada Binan n esteti i ile bütünleflme Otomatik ba lant ile kolay ve etkin yerlefltirme fiantiyede çal nma ve tahribat önleyecek flekilde, atölyede haz rlay p en son anda montaj

27 DÖfiEME ALTI BUATLAR Yükseltilmifl döfleme ve flap alt için ortak seri Yönü de ifltirilebilir, makine hal s, vinil veya parke kaplanabilir kapak. Ergonomik halka ile kapa n alet kullanmadan aç lmas. u t mm Yükseltilmifl döflemeye mükemmel bir uyum için ayarlanabilir priz kaideleri. Derinli i az (65 mm) yükseltilmifl döfleme için montaj kaideleri Beton zemin için metal da t m buat DONATILAB L R BLOKLAR Özel gereksinimleriniz için 1 Kablo girifli 2 Prizlerin 3 Buat montaj montaj > ifllevlere bak n z sayfa 32 > döfleme alt buatlara bak n z sayfa 36

28 26 filevler N MONTAJI... Yak n çevreden Sistem Armada Bireysel çal flma alan na farkl ba lant lar Tasar m, estetik görünüm ve rahatl k Esneklik ve seyyarl k gereksinimlerini karfl layan ideal çözüm

29 BÜROT K BLOK H zl veya geleneksel ba lant ile, donat lm fl veya donat lacak ürünler Alüminyum veya Beyaz Farkl ihtiyaçlar için haz r ürünler ile tüm ihtiyaçlara cevap vermek için özel üretim Toprakl priz Toprakl priz/data prizi + USB ve IEEE 1394 Kablo döfleme esnekli i : Kablo girifli kenarlardan veya alttan Kordonlar için geçifl aral Sabit veya seyyar çal flma masalar na uyum için yönü de iflebilen kablo düzenleyici SAB TLEME AKSESUARI Sabitleme aksesuar sayesinde bürotik blo un artt r lm fl ergonomisi > ifllevlere bak n z sayfa 32 > bürotik bloklara bak n z sayfa 36

30 28 filevler N MONTAJI... yak n çevreden (devam ) Sistem Armada Toplant odalar n n gereksinimlerine mükemmel uyum Tasar m, estetik görünüm ve rahatl k Kullan c lar n Wi-Fi veya RJ 45 ile a a ba lant s

31 TOPLANTI ODASI BLO U Tasar m ve ergonominin zirvesinde : toplant odalar n za fl kl k sa layan alüminyum renkli estetik görünüm ve dayan kl l k Wi-Fi a+b/g girifli Ön yüzde 8 Adet toprakl priz LCS patchcord ile Wi-Fi eriflim cihaz n n a a ba lanmas n sa layan RJ45 priz Bilgisayar a na kablosuz ba lant için Wi-Fi eriflim cihazl 100 Mbit/s 7 portlu switch 8 adet toprakl priz ile 7 adet RJ 45 ba lant s LCS patchcord ile switch in a a ba lanmas n sa layan RJ 45 prizi Bilgisayar a na geleneksel LCS patch kordlar ile ba lanmak için 7 adet RJ 45 prizi ile donat lm fl BA LANTI ÖRNE Yükseltilmifl döfleme buat Kullan c lara do ru Bir RJ 45 prizine do ru Bir toprakl prize do ru > toplant odas bloklar na bak n z sayfa 36

32 30 filevler N MONTAJI... Yak n çevreden (devam ) Sistem Armada Montaj serbestli i ve esnekli i Montaj bloklar sayesinde kolaylaflt r lm fl bak m ve gelifltirme Küçük boyut, masan n alt nda konumland rma imkân

33 M N SÜTUN Otomatik veya vidal ba lant l mekanizmalarla donat labilir montaj bloklar Montaj bloklar n n mükemmel yönlendirilmesi ve kuvvetli/zay f ak mlar n ay r m için 4 bölme Sütun için donat labilir blok : Kullan c n n özel gereksinimlerine cevap verir. Bütün Armada ifllevleri (Wi-Fi, anahtar, ayd nlatma kumandas ) ve Lexic flalterleri ile uyumludur. Donat lm fl montaj blo u (Toprakl prizler) Donat lm fl montaj blo u (RJ 45 prizler ) Alüminyum veya beyaz görünüm Yere geçifl : Bal ks rt kanala geçifl aksesuar ile mükemmel görünüm Yerden do rudan geçifl olana > ifllevlere bak n z sayfa 32 > montaj bloklar na bak n z sayfa 36

34 32 Ayd nlatma kumandalar Ref. Mod. Kumanda mekanizmalar 10A Anahtar 10A Vavien 10A Vavien 10A alüminyum Ifl kl vavien 10A Ifl kl vavien 10A alüminyum Anahtar 10A Vavien 10A Vavien 10A alüminyum Ifl kl vavien 10A Ifl kl vavien 10A alüminyum Permütatör 10A Sensörlü anahtar Kumanda mekanizmalar 20A Çift kutuplu anahtar 20A Ifl kl çift kutuplu anahtar 20A Vavien 20A Ifl kl vavien 20A Liht butonlar 6A Liht butonu 6A Liht butonu 6A alüminyum Ifl kl liht butonu 6A Ifl kl liht butonu 6A alüminyum Liht butonu 6A Liht butonu 6A alüminyum Ifl kl liht butonu 6A Ifl kl liht butonu 6A alüminyum Etiket tafl y c y l liht butonu 6A Hareket dedektörleri Nötrlü, 1000W, hareket dedektörü Nötrsüz, 400W, hareket dedektörü Nötrlü, 1000W, hareket dedektörü alüminyum Nötrsüz, 400W, hareket dedektörü alüminyum Dimmerler Nötrsüz, 400W, liht dimmer Nötrsüz, 400W, liht dimmer alüminyum Nötrsüz, 600W, liht dimmer Nötrlü, 1000W, göstergeli güç dimmeri Nötrlü, 1000W, göstergeli güç dimmeri alüminyum V dimmer Dimmer için yard mc kumanda Zaman ayarl anahtar, zaman saati, röle, kordonlu mekanizmalar Zaman ayarl anahtar Programlanabilir zaman saati Tek kutuplu röle Kordonlu vavien Kordonlu liht butonu Kordon, uzunluk1,5 m Ayd nlatma kumundalar (devam) Ref. Mod. Ortam ayd nlatma kumandas x5 Ana kumanda K z lötesi uzaktan kumanda Kilitli mekanizmalar konumlu kilitli anahtar RONIS n konumlu kilitli anahtar RONIS n 601 Girifl kontrol sistemi Kodlu klavye Kart okuyucu Dijital parmak izi okuyucu Merkezi kontrol ünitesi Girifl kart kodlay c s Yaz l m Anahtarl k girifl kart ISO tip girifl kart D fl mekan kart okuyucu Panjur/stor kumandalar PLC panjur/stor yerel kumanda PLC panjur/stor merkezi kumanda Panjur/stor kumanda liht butonu Panjur/stor kumanda liht butonu alüminyum Panjur/stor kumanda anahtar Panjur/stor kumanda anahtar alüminyum Ortam termostatlar Elektronik ortam termostat Haftal k programlanabilir elektronik ortam termostat Termostat için alg lay c SEÇ M TABLOLARI Armada ifllevleri Sistem Armada

35 Vida ba lant l toprakl prizler Ref. Mod. Alman standart toprakl prizler Çocuk korumal toprakl priz, beyaz Çocuk korumal toprakl priz, alüminyum Kapakl toprakl priz, beyaz Uluslararas standartlara uygun prizler Frans z standart toprakl priz - UPS, k rm z Euro/Amerikan standart toprakl priz, beyaz Amerikan standart toprakl priz, beyaz ngiliz standart toprakl priz, beyaz talyan standart toprakl priz, beyaz K lavuzlu toprakl prizler Frans z standart k lavuzlu toprakl priz - UPS, k rm z Alman standart k lavuzlu toprakl priz - UPS, k rm z K lavuzlu prizler için aksesuar 45 derece aç l toprakl prizler Alman standart toprakl prizler º aç l toprakl priz, beyaz X45 aç l toprakl priz, beyaz X45 aç l toprakl priz, alüminyum X45 aç l toprakl priz, beyaz X45 aç l toprakl priz, alüminyum Alman standart k lavuzlu toprakl prizler X45 aç l toprakl priz, k rm z X45 aç l toprakl priz, k rm z Kaidesiz özel DLP prizler Frans z standart Özel DLP prizler XFrans z standart toprakl priz XFrans z standart toprakl priz Alman standart Özel DLP prizler Alman standart toprakl priz, beyaz Alman standart toprakl priz, k rm z XAlman standart toprakl priz, beyaz XAlman standart toprakl priz, k rm z XAlman standart toprakl priz, beyaz XAlman standart toprakl priz, k rm z XAlman standart toprakl priz, beyaz XAlman standart toprakl priz, k rm z Alman standart k lavuzlu Özel DLP prizler Alman standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z XAlman standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z XAlman standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z XAlman standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z Kaidesiz özel DLP prizler (devam) Ref. Mod. Frans z standart k lavuzlu Özel DLP prizler Frans z standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z XFrans z standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z XFrans z standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z XFrans z standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z Kablo tutuculu modül, kablo ç k fllar, boflluk kapaklar, etiket tafl y c lar Kablo tutuculu modül Kablo tutuculu modül Kablo ç k fllar Kablo tutuculu, 16A Kablo tutuculu, 20A Ø 8 mm kablo ç k fl Boflluk kapaklar X 45 mm, beyaz X 45 mm, alüminyum X 45 mm, beyaz X 45 mm, alüminyum Etiket tafl y c lar Bombeli Düz Parafudr, transformatör ve yak n koruma grubu Parafudr Parafudr Parafudr için yedek modül Filtre Transformatör Transformatör 230V - 12V 4VA Yak n koruma grubu Termik manyetik sigorta 10A Termik manyetik sigorta 16A Kaçak ak m koruma flalteri 10A 30mA Kaçak ak m koruma flalteri 16A 30mA Kaçak ak m koruma flalteri 10A 10mA Kaçak ak m koruma flalteri 16A 10mA

36 RJ45 prizler Ref. Mod. 10 Giga RJ45 STP 10 Giga RJ45 STP 10 Giga Cat.6 STP RJ45 STP cat RJ45 STP cat.6 Cat.6 FTP RJ45 FTP cat RJ45 FTP cat.6 alüminyum RJ45 FTP cat RJ45 FTP cat.6 alüminyum Cat.6 UTP RJ45 UTP cat RJ45 UTP cat.6 alüminyum RJ45 UTP cat RJ45 UTP cat.6 alüminyum Cat.5 FTP RJ45 FTP cat.5e RJ45 FTP cat.5e Cat.5 UTP RJ45 UTP cat.5e RJ45 UTP cat.5e Telefon prizleri, splitterlar (telefon çoklay c ) Telefon prizleri RJ11 4 kontak RJ11 4 kontak RJ12 6 kontak RJ45 ISDN 8 kontak Bilgi - ifllem prizleri Ref. Mod USB difli USB difli alüminyum IEEE 1394 difli RS kontak vidal RS kontak lehim ba lant l X21 tip 15 kontak lehim ba lant l TV/RD/SAT prizler "F" tipi TV prizi TV prizi y ld z Ø 9,52 mm erkek TV prizi y ld z Ø 9,52 mm erkek alüminyum TV-RD prizi y ld z Ø 9,52 mm erkek TV-RD-SAT priz TV-RD-SAT priz alüminyum Audio - video prizler Tekli video prizi - difli RCA kili hoparlör prizi - difli RCA Üçlü audio - video priz - difli RCA Üçlü audio - video priz - difli RCA alüminyum Difli HD15 priz Difli HD15 priz alüminyum Difli BNC75 Ohm priz S-video prizi - 4 noktal mini Din HDMI priz Hoparlör prizi XLR 3 kutup difli Neutrik XLR 3 kutup difli Neutrik alüminyum kutup difli Speakon Splitter FTP 9 kontak UTP 8 kontak Wi-Fi eriflim cihazlar b/g a+b/g a+b/g+rj45 Fiber optik prizler XST, bayonet tip XSC, push-pull ba lant l XLC, push-pull ba lant l 40 SEÇ M TABLOLARI Sistem Armada fllevler (devam), Çerçeveler ve kaideler

37 Ifl kl ifllevler: gösterge ve yans t c lar Ref. Mod. Etiketli yans t c lar Tekli yans t c 230V kili yans t c 230V Hareket dedektörlü engel ayd nlatma Hareket dedektörlü engel ayd nlatma Ifl kl göstergeler K rm z 230V Beyaz 230V Yeflil 230V Mavi 230V Etiketlenebilir fl kl göstergeler Beyaz Mavi Beyaz Mavi Yeflil/k rm z Etiketler Yön gösteren ok etiket Yön gösteren ok etiket EXIT etiket EXIT etiket WC etiket WC etiket "Toplant odas " piktograml etiket "Toplant odas " piktograml etiket "Dan flma" piktograml etiket "Girilmez" piktograml etiket "Bay" piktograml etiket "Bayan" piktograml etiket "Engelliler için" piktograml etiket "Vestiyer" piktograml etiket "Sigara içilebilir" piktograml etiket "Sigara içmek yasak" piktograml etiket "Klima" piktograml etiket "Cep telefonu serbest" piktograml etiket "Cep telefonu yasak" piktograml etiket Armada mekanizmalar için çerçeveler, kaideler ve buatlar Beyaz Alüminyum S va üstü buatlar Kaideler Alç pan buatlar çerçeve çerçeve Ref. Derinlik Standart T rnakl Ifl kl Uyar c l Ref. Derinlik Yatay 1 modül mm mm 2 modül / mm mm mm 3 modül mm mm 4 modül mm mm 5 modül mm mm 2x2 modül mm 6 modül mm mm 8 modül mm mm 3x2 modül mm 10 modül mm mm x2 modül mm Dikey 5 modül mm mm x2 modül mm mm 3x2 modül mm mm mm Çoklu montaj 2x5 modül x2x2 modül mm mm Ort. ayd. kum x6 modül x8 modül mm mm 2x3x2 modül x10 modül mm mm

38 Bürotik bloklar - beyaz Ref. Mod. Kablosuz x2P+T + Ifl kl buton x2P+T + Ifl kl buton x2P+T + 2xRJ45 cat.6 UTP x2P+T + 3xRJ45 cat.6 UTP x2P+T + 3x2P+T UPS +2xRJ45 Bürotik bloklar - alüminyum Kablosuz x2P+T + Ifl kl buton x2P+T + 3xRJ45 cat.6 UTP Donat labilir bofl bürotik bloklar Kablosuz Beyaz Beyaz Beyaz Alüminyum Masaya sabitleme için aksesuar Toplant odas bloklar Kablolu x2P+T + 6 port Switch 10/100 Base T Döfleme alt buatlar Ref. Mod. Yatay montaja uygun (yükseklik > 75 mm) noks kapakl, gri Hal veya parke için kapakl, gri noks kapakl, gri Hal veya parke için kapakl, gri noks kapakl, gri Hal veya parke için kapakl, gri Dikey montaja uygun (yükseklik > 65 mm) noks kapakl, gri Hal veya parke için kapakl, gri noks kapakl, gri Hal veya parke için kapakl, gri fiap alt buatlar ) /10 12 modül yatay ve 10 modül dikey montaj için modül yatay montaj için /16 24 modül yatay ve 16 modül dikey montaj için x2P+T + 1 Wi-Fi a+b/g x2P+T x2P+T + 7 port Switch 10/100 Base T + 1xRJ45 cat.6 UTP x2P+T + 1 Wi-Fi a+b/g + 1xRJ45 Cat.6 UTP Masa alt bloklar Kablosuz x2P+T x2P+T x2P+T x2P+T+3x2P+UPS Montaj bloklar mm uzunluk beyaz mm uzunluk alüminyum mm uzunluk beyaz mm uzunluk alüminyum mm uzunluk beyaz mm uzunluk alüminyum SEÇ M TABLOLARI Sistem Armada Yerden ve yak n çevreden montaj

39 Sistem ARMADA çevreye sayg ve enerji yönetimi Do ay korumaya olan duyarl l k inflaat sektöründe karar vericiler ve uygulay c lar üzerinde önemli bir etken olmaya bafllam flt r. Bu geliflmeler do rultusunda Legrand dört ana ilkeyi benimsemifltir. LKELER Endüstriyel alanlar : günümüzde Avrupa daki endüstriyel binalar n %90 ISO Çevre Yönetim Sertifikas na sahiptir. Ekolojik kavram: çevreye zarar vermeyen ürünler gelifltirmek; 2004 ten günümüze bu kavram çerçevesinde 20 proje gerçeklefltirilmifltir. Ekolojik bildiri : Ürünlerin çevresel etkilerini ayr nt lar yla aç klayan teknik dokümanlar haz rlamak; Ekolojik çözümler : binalar n enerji tüketimini azaltan çözümler sunmak; ENERJ TÜKET M N AZALTAN ÜRÜNLER Günümüzde binalar n enerji tüketiminin iyilefltirilmesi ayd nlatma tüketiminin kontrolü ile sa lan r. Sistem Armada, enerji tasarrufu sa layan ayd nlatma kumandalar öneriyor. anahtar Zaman saati Hareket dedektörü Bulunma (770 11) (784 25) (784 51) + ayd nl k düzeyi kwh / m 2 / y l Basit anahtara göre enerji tasarrufu OKUL (bireysel çal flma alan ve ortak alanlar) 18,12 11% 22% 24% OF S (karfl lama alanlar ve ortak alanlar) 22,59 11% 22% 35% OF S (Aç k ofis) 24,03 11% 22% 35% HASTANE (hijyenik alanlar) 24,15-22% 29% OTEL (restoran harici) 29,31 11% 22% 26%

40 Pazarlama Müdürlü ü / stanbul ve Karadeniz Bölge Sat fl Müdürlü ü Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. No: fiiflhane - STANBUL Tel :(212) (pbx) (212) Faks :(212) Adana Bölge Sat fl Müdürlü ü Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler fl Merkezi A Blok Kat: 3 No: ADANA Tel :(322) (pbx) Faks :(322) Ankara Bölge Sat fl Müdürlü ü Sanayi Cad. Çavufl sok. Akgül flhan No:3 D: Ulus - ANKARA Tel :(312) (312) Faks :(312) Bursa Bölge Sat fl Müdürlü ü Gazc lar Cad. Petek Bozkaya fl Merkezi C Blok Kat: 2 No: BURSA Tel :(224) (224) (224) Faks :(224) zmir Bölge Sat fl Müdürlü ü 1203/11. Sokak Ömer Atl fl Merkezi No: 3 Kat: 7 D: Yeniflehir - ZM R Tel :(232) Faks :(232) Antalya Sat fl rtibat Tel :(242) Faks :(242) GSM :(533) Denizli Sat fl rtibat Tel :(258) Faks :(258) GSM :(533) Diyarbak r Sat fl rtibat Tel :(412) Faks :(412) GSM :(533) Eskiflehir Sat fl rtibat Tel :(222) Faks :(222) GSM :(533) Gaziantep Sat fl rtibat Tel :(342) Faks :(342) GSM :(533) Konya Sat fl rtibat Tel :(332) Faks :(332) GSM :(533) Samsun Sat fl rtibat Tel :(362) Faks :(362) GSM :(533) AR LEGRAND ELEKTR K SANAY A.fi. ELTAfi ELEKTR K MALZ. SAN. PAZ. A.fi. Fabrika - Merkez GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi hsan Dede Cad. No: Gebze - KOCAEL Tel : (262) (pbx) Faks: (262)

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz.

Acti 9 mod ler sistemi; se imi basit, kullanýmý kolay evre dostu. DokunduÛunuz andan itibaren kaliteli bir r n olduûunu g rebilirsiniz. Alçak Gerilim Dağıtım Ürünleri İçindekiler Minyatür devre kesiciler......sayfa no. Acti 9 serisi ik60n, 6kA, C ve B e rileri...5 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, C e risi...6 Acti 9 serisi ic60n, 6 ka, B e risi...7

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji Türkiye de nanoteknoloji A USTOS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR : Bilkent Üniversitesi - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Salim Ç rac - Prof. Dr. Ekmel Özbay - Doç. Dr. O uz Gülseren

Detaylı

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014

Fiyat Listesi 12 Kas m 2014 Fiyat Listesi 2 Kas m fialt ve Enstalasyon Tekni i Fiyat Listesi 2 KASIM Teknik Destek 0 77 teknikdestek.tr@siemens.com Fiyat Listesi ni pdf format nda afla daki adresten download edebilirsiniz. www.siemens.com.tradfiyatlistesi

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

Acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri

Acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri Acil durum aydınlatma ve yönlendirme armatürleri İçindekiler Genel Tanıtım...4 Acil durum aydınlatma armatürleri Rilux...6 Luxa...8 Guardian...11 Acil durum yönlendirme armatürleri Astro Guida...12 Quick

Detaylı

Her kumafl n ütüsü: Siemens 2008-2009 Ütü Koleksiyonu.

Her kumafl n ütüsü: Siemens 2008-2009 Ütü Koleksiyonu. utu_brosur_orijinal.fh11 9/4/08 11:46 AM Page 1 Afla daki bölge müdürlüklerinden Siemens Yetkili Sat c lar n n adreslerini ve telefon numaralar n ö renebilirsiniz. MARMARA / TRAKYA / SAMSUN Tel: (0216)

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı