Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistem Armada. ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER"

Transkript

1 Sistem Armada ÇALIfiMA ALANLARI VE OF SLER Ç N ÇÖZÜMLER

2 2 Kutup + Toprak, Hijyen ve Sa l k (s. 13) Ifl kl gösterge (s. 09) Hareket dedektörlü engel ayd nlatma (s. 09) S STEM Armada Çal flma alanlar n z n ve ifl yerlerinizin ihtiyaçlar için komple sistem Sütunlar (s. 20) Döfleme alt buatlar (s.24) DLP Kanal (s. 18) Masa alt bloklar (s. 22) Wi-Fi eriflim cihazl toplant odas blo u (s. 28) Mini sütunlar (s. 30)

3 Ortam ayd nlatma kumandas (s. 07) B RKAÇ KEL ME LE S STEM ARMADA TM MEKANLARI DONATAN filevler... kiflisel çal flma alanlar... ortak çal flma alanlar... geçifl alanlar... dan flma ve karfl lama alanlar... t bbi alanlar filevler N MONTAJI... s va alt... s va üstü... tavandan... yerden... yak n çevreden SEÇ M TABLOLARI Bürotik blok (s. 26) ÇEVREYE SAYGI VE ENERJI YÖNET M KATALOG SAYFALARI

4 S STEM ARMADA TM Daha çok esneklik için gelifltirildi 45 x 45 mm format n n yarat c s Legrand orijinali yeniden icat ediyor: Yeni Sistem Armada, topluma aç k binalar n tüm ihtiyaçlar na cevap veren elektrik tesisat ve yap sal kablolama sistemleri çözümlerini sunar. Sistem Armada çal flma alanlar n n, mekanlar n özel ihtiyaçlar n karfl lamak için uyarlanm fl çözümlerden oluflur. Bu, sizin için,binan n performans na katk da bulunan bir çözüm, sistemin bütün parçalar aras nda garanti edilen bir uyumluluk ve tüm elektrik tesisat n z için genel bir estetik demektir. Sistem Armada, size özel çözümler sunan ve ihtiyaçlar n za uyarlanm fl bir planlama demektir. ÇEVREYE DUYARLI ÜRÜNLER Sistem Armada çözümleri, üretilmelerinden ömürlerini 02 doldurduktan sonraki ifllemlerine kadar, çevreye olan zararlar n azaltmaya yönelik yaflam döngüsü analizlerine konu olurlar. Bu analizlerin sonuçlar adresinden indirilebilen PEP (Ürünün çevresel profili) dosyalar nda yer almaktad r. Bu sembol, sizlerin, binan n en tasarruflu enerji kullan m na aktif olarak kat lan ürünleri tan man za Sistem Armada yard mc olacakt r.

5 S va alt Batibox program n n s va alt buatlar yla mükemmel uyumlu kaideler > sayfa 14 Armada fllevleri Topluma aç k binalara uyarlanm fl 200 ifllev S va üstü DLP kanallar ve Armada ifllevleri... kazand ran ikili > sayfa 18 Tavandan Kolay montaj ve daha çok esneklik için sütunlar > sayfa 20 2 Kutup +Toprak hijyen ve sa l k RJ GIGA Yerden Topluma aç k bina taleplerine mükemmel bir flekilde uyarlanm fl, döfleme alt buatlar ve masa alt bloklar > sayfa 22 Yak n çevreden Bürotik bloklar, toplant odas bloklar ve mini sütunlar : tasar m ve ergonomi > sayfa 26

6 04 DONATAN filevler... Kiflisel çal flma alanlar Sistem Armada Çal flma masas, ça r merkezi, aç k ofisler Kuvvetli ak mlar n, zay f ak mlar n ve kumandalar n el alt nda eriflilebilirli i Teknoloji ile bütünleflmifl, performans yüksek ve ergonomik ifllevler

7 ÖNCEDEN KABLOLANMIfi ÇOKLU PR ZLER Her çeflitten tesisat n z (s va alt buatlar, sütunlar, döfleme alt buatlar, masa alt bloklar ) için emniyetli ve hemen kullanabilir. Otomatik ba lant, kablo ç karma dü me üzerine basit bir hareketle Tek damarl ve çok damarl iletkenler için Alüminyum ve beyaz renkte 45º aç l prizler Yönlendirilmifl ba lant uçlar (afla ya bak n z) Renkli iflaretlemeler (Faz, Nötr ve Toprak) 2, 3 ve 4 soketli standart veya UPS - Kablolar n rahat kullan m - Kolay paralel hat alma - Montaj kolayl RJ 45 PR ZLER B LG - filem PR ZLER Mentefleli pencere ile kolay etiketleme Yayl fleffaf kapakç k 10 GIGA, Cat. 6, Cat. 5e : Yap sal kablolama ile ilgili her çeflit ihtiyaç için UTP, FTP, STP: 1 veya 2 modül USB prizleri IEEE 1394 prizleri Biliflim cihazlar n n (dijital foto raf makinesi, USB Key, PDA ) ba lant s n kolaylaflt rmak için. BÜROT K BLO U KEfiFED N >sayfa 26 Ve her zaman... UPS prizler panjur / stor kumandalar ortam ayd nlatma kumandas ortam termostatlar > ifllevlere bak n z sayfa 32~36 Ekolojik çözüm - sayfa 40 inceleyiniz.

8 06 DONATAN filevler... Ortak çal flma alanlar Sistem Armada Toplant, konferans, e itim salonlar Ifl a hakimiyet, görüntü ve ses cihazlar, biliflim a lar na eriflim Kablosuz çözümler ve uzaktan kumandalar

9 ORTAM AYDINLATMA KUMANDASI Odadaki faaliyete mükemmel uyum gösteren, ön programlama gerektirmeyen ortam ayd nlatma yönetimi Seçilen program gösteren, geri-beslemeli LED ayd nlatma. Ayd nlatma kapatma program Toplant için ayd nlatma program Konferans için ayd nlatma program Projeksiyon gösterimi için ayd nlatma program Devrelerin LED li durum göstergesi Her hatt n bireysel ayar için dü meler Uzaktan kumandalar için k z lötesi al c WIFI KABLOSUZ ER fi M C HAZI SES VE GÖRÜNTÜ YAYIN PR ZLER PRJ 45 prizi ile donat lm fl Wi-Fi ( a+b/g çift bantl ) eriflim cihaz Kablosuz güvenli ba lant sa lar, bununla birlikte kablo için ba lant noktas da bulunur. Çok kompakt (4 Modül) ve 230 V ba lant s yoktur. (P.O.E.* taraf ndan beslenir) XLR prizi Ses sistemleri ba lant s HD15 prizi Bilgisayar, video projeksiyon ve plazma TV ekran ba lant s TOPLANTI ODASI BLO UNU KEfiFED N > sayfa 28 Ve her zaman... RONIS anahtarl kumandalar 1000 W güç dimmeri HD15 priz RCA üçlü priz *Data kablosu üzerinden besleme > ifllevlere bak n z sayfa 32~ 36

10 08 DONATAN filevler... geçifl alanlar Sistem Armada Ortak alanlar, koridorlar, dinlenme alanlar... Kuvvetli ve zay f ak mlara eriflim, fl kl gösterge ve hareket dedektörlü ayd nlatma Bina ile bütünleflmifl ve kendi bafl na çal flan ifllevler

11 IfiIKLI GÖSTERGELER Alanlar n tan mlanmas n sa lar Etiketin yerlefltirilmesini kolaylaflt ran döner pencere G. GENÇ Teknik Asistan MÜfiTER H ZMETLER B R M Basit bir siparifl ile temin edilebilen, önceden bas lm fl 2 veya 5 modül 20 etiket 2 veya 5 modül Etiketleri kolayca kiflisellefltirme imkân Beyaz veya mavi LED fon ayd nlatmal ekran HAREKET DEDEKTÖRLÜ ENGEL AYDINLATMA KABLO TUTUCULU MODÜL K z l ötesi alg lay c ile hareketi tespit eden dedektör. Kapat labilir sesli uyar c Hareket alg lama halinde yolu ayd nlatan LED li lamba Bir prizle birlikte kullan ld nda, (Fotokopi, fax, bilgisayar gibi ) elektrikli cihazlar n fifllerinin istek d fl prizden ç kmas n önler. Çekmeye dayanma 350 N (35 Kg) Ve her zaman... Sensörlü anahtar A s n f sesli uyar c Kablo tutuculu kablo ç k fllar > ifllevlere bak n z sayfa 32 ~ 36

12 10 DONATAN filevler... dan flma ve karfl lama alanlar Sistem Armada Karfl lama alan, sekreterlik, dan flma Ayd nlatma, girifl kontrolü kumandalar ile bilgi ve güvenlik raporlar Karfl lama alanlar na de er katan, kullan m kolay ve farkl ifllevler

13 G R fi KONTROL S STEM Kullan m gereksinimlerine mükemmel bir uyum için 3 farkl flekilde tek bafl na veya merkezi yönetim kontrollü kompakt : dikey konumda 5 modül Aç l fl / Kapan fl gösteren fl kl gösterge Programlama ve tan mlama için LED göstergeli LCD ekran Kart okuyucu Parmak izi okuyan biometrik okuyucu Kodlu klavye 1000 W GÜÇ D MMER Çoklu yüklere kumanda (dikey 5 modül) Devrenin durumunu bildiren fl kl gösterge Aç/Kapa kumandas Ve her zaman... Kilitli mekanizmalar Telefon prizleri Toprakl prizler Data prizleri > ifllevlere bak n z sayfa 32 ~ 36

14 12 DONATAN filevler... t bbî alanlar Sistem Armada Acil servisler, revir, hastane, huzur evleri... Ayd nlatma kontrolü, yap sal kablolama Kolayca temizlenebilen ve hareketleri k s tl kiflilerin bile eriflebilece i ifllevler

15 2 P + T ( 2 KUTUP + TOPRAK) PR Z H JYEN VE SA LIK Kirlerin toplanmas n önleyen ve temizli i kolaylaflt ran özel priz. ANT BAKTER YEL SU GEÇ RMEZ ÇERÇEVE Düzlemleflmifl konum DOKUNMADAN IfiIK KONTROLÜ Ba lant an nda geri kayan taban Bakteri bar nd rmayan malzemeden üretilmifl, kolayca temizlenebilir çerçeve (IP 44). Bütün ifllevler için bir tek çerçeve Kumandan n önünden elin geçirilmesi ile fl yakan ve söndüren sensörlü anahtar. Yumuflak koruyucu kapak üzerinden kumanda fllevleri Kapak aç lmak sureti ile ba lant ifllevleri GEL fim fi ELIOFLUX AYDINLATICI* YATAK BAfiI ÜN TELER * Ayd nlatma ve kuvvetli/zay f ak mlara eriflim Çok daha basit montaj ifllemi. Armada ifllevlerinin mükemmel uyumu, de iflik renk ve görünümde temin edilebilir. Ve her zaman... LED ayd nlatmal sistemler Ifl kl göstergeler Hareket dedektörleri *Sadece siparifl üzerine getirtilir. > ifllevlere bak n z sayfa 32 ~ 36

16 14 filevler N MONTAJI... s va alt Sistem Armada Seçim kolayl sa layan ve referans say s n azaltan Batibox program ndaki buatlar ve kaideler ile mükemmel uyum. Tesisat s ras nda veya sonras nda çerçeve seçim olana fllevler ve ergonomi konusunda genifl seçim olanaklar

17 BATIBOX TM PROGRAMI S va alt tesisat kolaylaflt rmak için buatlar ve kaidelerden oluflan komple ve kolay bir sistem. BATIBOX TM BUATLAR BATIBOX TM KA DELER S STEM ARMADA TM Alç pan için buatlar. Sistem Armada için yeni evrensel kaideler. > - Dikey / yatay döndürülebilir (eksenler aras 71 mm) - Sa laml artt rmak için takviye - Sa lam bir tutunma için genifl kulakç klar. - Genifl kablolama hacmi. - Kullan m kolayl sa layan t rnaklar. - Dikey / yatay döndürülebilir (eksenler aras 71 mm) - Takviyeli sa laml k. -Beyaz ve alüminyum 2 ayr mekanizma ve çerçeve MEVCUT BUATLARA MONTAJ Tekli + + Dikey konumda çoklu + + Eksenler aras 57 mm buat Yanyana iki modül iki kaide Eksenler aras 57 mm mesafeli çerçeve Yatay konumda çoklu + + Eksenler aras 57 mm buat Yanyana iki modül iki kaide Eksenler aras 57 mm mesafeli çerçeve

18 16 filevler N MONTAJI... s va alt (devam ) Sistem Armada Ifl kla, ifllevlere de er kat lmas Her tür iste e uygun çerçevelerin benzersiz seçim olanaklar Batibox program n n yeni kaideleri sayesinde kolaylaflt r lm fl montaj

19 ARMADA MODÜLER S STEM Kaide ile beraber verilen ç kart labilir ara dolgu parças sayesinde k smi bir modüler sistemden, yatay veya dikey bütün bir modüler yap ya kolayca geçifl sa lan r. Sizin için bu, azalt lm fl say daki kaide çeflitlili i ile de iflik görünümler elde etme anlam na gelir. KA DELER ÇERÇEVELER (Beyaz veya alüminyum) KISM MODÜLER S STEM (1) 2 x 2 yatay modüler (1) 2 x 2 dikey modüller BATIBOX evrensel kaide, ara dolgu parçal (1) Ifl kl kaide olarak da mevcuttur KOMPLE MODÜLER S STEM IfiIKLI KA DELER Yatay ve dikey konumda 2, 4 ve 5 modüllü olarak temin edilebilir. yatay 4 veya 5 modül LED li kaide BATIBOX evrensel kaide, ara dolgu parças z dikey 5 modül ESK ARMADA LE UYUM + + = Eski kaide Yeni mekanizma Eski çerçeve ESK ARMADA LE UYUMSUZLUK + + = Yeni kaide Eski mekanizma Eski çerçeve + + Eski kaide Eski mekanizma Yeni çerçeve =

20 18 filevler N MONTAJI... s va üstü Sistem Armada Çabukluk ve düflük montaj maliyeti Kablolara ve ifllevlere eriflim sayesinde kolay bak m ve gelifltirme Yenileme için ideal çözüm

21 DLP KANALLAR VE ARMADA PR ZLER Kazand ran ikili, kurulumda ve kumandada size zaman kazand r r Armada Özel DLP prizler Tek bir referansla çerçeve ve kaide ile birlikte verilen Armada prizlerinin en çok kullan lan görünümleri Yatay otomatik ba lant l boydan boya geçen kutuplar sayesinde kurulum kolayl Özel ihtiyaçlar için, kaideleri 200 Armada ifllevi ile donatabilme imkân : Kaide + Mekanizma + Çerçeve Üst bölmede USB ve IEEE 1394 prizlerinin ve alt bölmede Wi-Fi eriflim cihaz kurulum örne i DLP ALÜM NYUM* Estetik ve dayan kl l k gerektiren kurulumlar için Alüminyum Armada ile kurulum 1 veya 2 bölmeli olarak mevcuttur : - 50 x 105 (65 veya 85 mm kapakl ) - 50 x 150 (65 mm kapakl ) - 50 x 195 (85 mm kapakl ) *Sadece istek üzerine getirtilir. ve her zaman... > ifllevlere bak n z sayfa 32

22 20 filevler N MONTAJI... tavandan Sistem Armada Montaj serbestli i ve esnekli i Montaj bloklar sayesinde kolaylaflt r lm fl bak m ve gelifltirme Bürolar n yeniden yerlefltirilmesine olanak sa layan çözümler

23 ALÜM NYUM SÜTUN Donat lacak sütunlar H zl veya standart ba lant lar Alüminyum veya beyaz görünüm Donat lacak sütun : Kullan c n n özel gereksinimlerine uyarlanm fl. Bloklar n en mükemmel flekilde yönlendirilmesi ve kuvvetli ve zay f ak mlar n ayr lmas için 4 bölmeli Bütün Armada ifllevleri ile (Wi-Fi, anahtar, kumanda, ayd nlatma ) ve Lexic devre kesicileri (flalterleri) ile uyumlu. Montaj bloklar (bir otomatik sigorta ile) Montaj bloklar (toprakl prizler ile) Montaj bloklar (data prizleri ile) 2 çeflit: - yayl sütun ile s k flt r l p sabitlenmifl - kaide üzerinde hareketli > ifllevlere bak n z sayfa 32 > montaj bloklar na bak n z sayfa 36

24 22 filevler N MONTAJI... yerden Sistem Armada Otomatik ba lant sayesinde kolaylaflt r lm fl bak m Esnek ve ekonomik çözüm fiantiyede çal nma ve tahribat önleyecek flekilde, atölyede haz rlay p en son anda montaj

25 MASA ALTI BLO U Sade ve ifllevsel, otomatik veya vidal ba lant Evrensel kullan m : yerde, büro alt nda bütünleflmifl Kompakt: çoklu kullan m için Farkl ihtiyaçlar için haz r ürünler ile tüm ihtiyaçlara cevap vermek için özel üretim Dayan kl l k için alüminyum gövde Toprakl priz ve UPS prizleri Otomatik ba lant sayesinde kolaylaflt r lm fl montaj ve bak m MASTERBOX Kablolar n yükseltilmifl döflemeden geçifline olanak verir. > ifllevlere bak n z sayfa 32 > masa alt bloklara bak n z sayfa 36

26 24 filevler N MONTAJI... yerden (devam ) Sistem Armada Binan n esteti i ile bütünleflme Otomatik ba lant ile kolay ve etkin yerlefltirme fiantiyede çal nma ve tahribat önleyecek flekilde, atölyede haz rlay p en son anda montaj

27 DÖfiEME ALTI BUATLAR Yükseltilmifl döfleme ve flap alt için ortak seri Yönü de ifltirilebilir, makine hal s, vinil veya parke kaplanabilir kapak. Ergonomik halka ile kapa n alet kullanmadan aç lmas. u t mm Yükseltilmifl döflemeye mükemmel bir uyum için ayarlanabilir priz kaideleri. Derinli i az (65 mm) yükseltilmifl döfleme için montaj kaideleri Beton zemin için metal da t m buat DONATILAB L R BLOKLAR Özel gereksinimleriniz için 1 Kablo girifli 2 Prizlerin 3 Buat montaj montaj > ifllevlere bak n z sayfa 32 > döfleme alt buatlara bak n z sayfa 36

28 26 filevler N MONTAJI... Yak n çevreden Sistem Armada Bireysel çal flma alan na farkl ba lant lar Tasar m, estetik görünüm ve rahatl k Esneklik ve seyyarl k gereksinimlerini karfl layan ideal çözüm

29 BÜROT K BLOK H zl veya geleneksel ba lant ile, donat lm fl veya donat lacak ürünler Alüminyum veya Beyaz Farkl ihtiyaçlar için haz r ürünler ile tüm ihtiyaçlara cevap vermek için özel üretim Toprakl priz Toprakl priz/data prizi + USB ve IEEE 1394 Kablo döfleme esnekli i : Kablo girifli kenarlardan veya alttan Kordonlar için geçifl aral Sabit veya seyyar çal flma masalar na uyum için yönü de iflebilen kablo düzenleyici SAB TLEME AKSESUARI Sabitleme aksesuar sayesinde bürotik blo un artt r lm fl ergonomisi > ifllevlere bak n z sayfa 32 > bürotik bloklara bak n z sayfa 36

30 28 filevler N MONTAJI... yak n çevreden (devam ) Sistem Armada Toplant odalar n n gereksinimlerine mükemmel uyum Tasar m, estetik görünüm ve rahatl k Kullan c lar n Wi-Fi veya RJ 45 ile a a ba lant s

31 TOPLANTI ODASI BLO U Tasar m ve ergonominin zirvesinde : toplant odalar n za fl kl k sa layan alüminyum renkli estetik görünüm ve dayan kl l k Wi-Fi a+b/g girifli Ön yüzde 8 Adet toprakl priz LCS patchcord ile Wi-Fi eriflim cihaz n n a a ba lanmas n sa layan RJ45 priz Bilgisayar a na kablosuz ba lant için Wi-Fi eriflim cihazl 100 Mbit/s 7 portlu switch 8 adet toprakl priz ile 7 adet RJ 45 ba lant s LCS patchcord ile switch in a a ba lanmas n sa layan RJ 45 prizi Bilgisayar a na geleneksel LCS patch kordlar ile ba lanmak için 7 adet RJ 45 prizi ile donat lm fl BA LANTI ÖRNE Yükseltilmifl döfleme buat Kullan c lara do ru Bir RJ 45 prizine do ru Bir toprakl prize do ru > toplant odas bloklar na bak n z sayfa 36

32 30 filevler N MONTAJI... Yak n çevreden (devam ) Sistem Armada Montaj serbestli i ve esnekli i Montaj bloklar sayesinde kolaylaflt r lm fl bak m ve gelifltirme Küçük boyut, masan n alt nda konumland rma imkân

33 M N SÜTUN Otomatik veya vidal ba lant l mekanizmalarla donat labilir montaj bloklar Montaj bloklar n n mükemmel yönlendirilmesi ve kuvvetli/zay f ak mlar n ay r m için 4 bölme Sütun için donat labilir blok : Kullan c n n özel gereksinimlerine cevap verir. Bütün Armada ifllevleri (Wi-Fi, anahtar, ayd nlatma kumandas ) ve Lexic flalterleri ile uyumludur. Donat lm fl montaj blo u (Toprakl prizler) Donat lm fl montaj blo u (RJ 45 prizler ) Alüminyum veya beyaz görünüm Yere geçifl : Bal ks rt kanala geçifl aksesuar ile mükemmel görünüm Yerden do rudan geçifl olana > ifllevlere bak n z sayfa 32 > montaj bloklar na bak n z sayfa 36

34 32 Ayd nlatma kumandalar Ref. Mod. Kumanda mekanizmalar 10A Anahtar 10A Vavien 10A Vavien 10A alüminyum Ifl kl vavien 10A Ifl kl vavien 10A alüminyum Anahtar 10A Vavien 10A Vavien 10A alüminyum Ifl kl vavien 10A Ifl kl vavien 10A alüminyum Permütatör 10A Sensörlü anahtar Kumanda mekanizmalar 20A Çift kutuplu anahtar 20A Ifl kl çift kutuplu anahtar 20A Vavien 20A Ifl kl vavien 20A Liht butonlar 6A Liht butonu 6A Liht butonu 6A alüminyum Ifl kl liht butonu 6A Ifl kl liht butonu 6A alüminyum Liht butonu 6A Liht butonu 6A alüminyum Ifl kl liht butonu 6A Ifl kl liht butonu 6A alüminyum Etiket tafl y c y l liht butonu 6A Hareket dedektörleri Nötrlü, 1000W, hareket dedektörü Nötrsüz, 400W, hareket dedektörü Nötrlü, 1000W, hareket dedektörü alüminyum Nötrsüz, 400W, hareket dedektörü alüminyum Dimmerler Nötrsüz, 400W, liht dimmer Nötrsüz, 400W, liht dimmer alüminyum Nötrsüz, 600W, liht dimmer Nötrlü, 1000W, göstergeli güç dimmeri Nötrlü, 1000W, göstergeli güç dimmeri alüminyum V dimmer Dimmer için yard mc kumanda Zaman ayarl anahtar, zaman saati, röle, kordonlu mekanizmalar Zaman ayarl anahtar Programlanabilir zaman saati Tek kutuplu röle Kordonlu vavien Kordonlu liht butonu Kordon, uzunluk1,5 m Ayd nlatma kumundalar (devam) Ref. Mod. Ortam ayd nlatma kumandas x5 Ana kumanda K z lötesi uzaktan kumanda Kilitli mekanizmalar konumlu kilitli anahtar RONIS n konumlu kilitli anahtar RONIS n 601 Girifl kontrol sistemi Kodlu klavye Kart okuyucu Dijital parmak izi okuyucu Merkezi kontrol ünitesi Girifl kart kodlay c s Yaz l m Anahtarl k girifl kart ISO tip girifl kart D fl mekan kart okuyucu Panjur/stor kumandalar PLC panjur/stor yerel kumanda PLC panjur/stor merkezi kumanda Panjur/stor kumanda liht butonu Panjur/stor kumanda liht butonu alüminyum Panjur/stor kumanda anahtar Panjur/stor kumanda anahtar alüminyum Ortam termostatlar Elektronik ortam termostat Haftal k programlanabilir elektronik ortam termostat Termostat için alg lay c SEÇ M TABLOLARI Armada ifllevleri Sistem Armada

35 Vida ba lant l toprakl prizler Ref. Mod. Alman standart toprakl prizler Çocuk korumal toprakl priz, beyaz Çocuk korumal toprakl priz, alüminyum Kapakl toprakl priz, beyaz Uluslararas standartlara uygun prizler Frans z standart toprakl priz - UPS, k rm z Euro/Amerikan standart toprakl priz, beyaz Amerikan standart toprakl priz, beyaz ngiliz standart toprakl priz, beyaz talyan standart toprakl priz, beyaz K lavuzlu toprakl prizler Frans z standart k lavuzlu toprakl priz - UPS, k rm z Alman standart k lavuzlu toprakl priz - UPS, k rm z K lavuzlu prizler için aksesuar 45 derece aç l toprakl prizler Alman standart toprakl prizler º aç l toprakl priz, beyaz X45 aç l toprakl priz, beyaz X45 aç l toprakl priz, alüminyum X45 aç l toprakl priz, beyaz X45 aç l toprakl priz, alüminyum Alman standart k lavuzlu toprakl prizler X45 aç l toprakl priz, k rm z X45 aç l toprakl priz, k rm z Kaidesiz özel DLP prizler Frans z standart Özel DLP prizler XFrans z standart toprakl priz XFrans z standart toprakl priz Alman standart Özel DLP prizler Alman standart toprakl priz, beyaz Alman standart toprakl priz, k rm z XAlman standart toprakl priz, beyaz XAlman standart toprakl priz, k rm z XAlman standart toprakl priz, beyaz XAlman standart toprakl priz, k rm z XAlman standart toprakl priz, beyaz XAlman standart toprakl priz, k rm z Alman standart k lavuzlu Özel DLP prizler Alman standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z XAlman standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z XAlman standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z XAlman standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z Kaidesiz özel DLP prizler (devam) Ref. Mod. Frans z standart k lavuzlu Özel DLP prizler Frans z standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z XFrans z standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z XFrans z standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z XFrans z standart k lavuzlu toprakl priz, k rm z Kablo tutuculu modül, kablo ç k fllar, boflluk kapaklar, etiket tafl y c lar Kablo tutuculu modül Kablo tutuculu modül Kablo ç k fllar Kablo tutuculu, 16A Kablo tutuculu, 20A Ø 8 mm kablo ç k fl Boflluk kapaklar X 45 mm, beyaz X 45 mm, alüminyum X 45 mm, beyaz X 45 mm, alüminyum Etiket tafl y c lar Bombeli Düz Parafudr, transformatör ve yak n koruma grubu Parafudr Parafudr Parafudr için yedek modül Filtre Transformatör Transformatör 230V - 12V 4VA Yak n koruma grubu Termik manyetik sigorta 10A Termik manyetik sigorta 16A Kaçak ak m koruma flalteri 10A 30mA Kaçak ak m koruma flalteri 16A 30mA Kaçak ak m koruma flalteri 10A 10mA Kaçak ak m koruma flalteri 16A 10mA

36 RJ45 prizler Ref. Mod. 10 Giga RJ45 STP 10 Giga RJ45 STP 10 Giga Cat.6 STP RJ45 STP cat RJ45 STP cat.6 Cat.6 FTP RJ45 FTP cat RJ45 FTP cat.6 alüminyum RJ45 FTP cat RJ45 FTP cat.6 alüminyum Cat.6 UTP RJ45 UTP cat RJ45 UTP cat.6 alüminyum RJ45 UTP cat RJ45 UTP cat.6 alüminyum Cat.5 FTP RJ45 FTP cat.5e RJ45 FTP cat.5e Cat.5 UTP RJ45 UTP cat.5e RJ45 UTP cat.5e Telefon prizleri, splitterlar (telefon çoklay c ) Telefon prizleri RJ11 4 kontak RJ11 4 kontak RJ12 6 kontak RJ45 ISDN 8 kontak Bilgi - ifllem prizleri Ref. Mod USB difli USB difli alüminyum IEEE 1394 difli RS kontak vidal RS kontak lehim ba lant l X21 tip 15 kontak lehim ba lant l TV/RD/SAT prizler "F" tipi TV prizi TV prizi y ld z Ø 9,52 mm erkek TV prizi y ld z Ø 9,52 mm erkek alüminyum TV-RD prizi y ld z Ø 9,52 mm erkek TV-RD-SAT priz TV-RD-SAT priz alüminyum Audio - video prizler Tekli video prizi - difli RCA kili hoparlör prizi - difli RCA Üçlü audio - video priz - difli RCA Üçlü audio - video priz - difli RCA alüminyum Difli HD15 priz Difli HD15 priz alüminyum Difli BNC75 Ohm priz S-video prizi - 4 noktal mini Din HDMI priz Hoparlör prizi XLR 3 kutup difli Neutrik XLR 3 kutup difli Neutrik alüminyum kutup difli Speakon Splitter FTP 9 kontak UTP 8 kontak Wi-Fi eriflim cihazlar b/g a+b/g a+b/g+rj45 Fiber optik prizler XST, bayonet tip XSC, push-pull ba lant l XLC, push-pull ba lant l 40 SEÇ M TABLOLARI Sistem Armada fllevler (devam), Çerçeveler ve kaideler

37 Ifl kl ifllevler: gösterge ve yans t c lar Ref. Mod. Etiketli yans t c lar Tekli yans t c 230V kili yans t c 230V Hareket dedektörlü engel ayd nlatma Hareket dedektörlü engel ayd nlatma Ifl kl göstergeler K rm z 230V Beyaz 230V Yeflil 230V Mavi 230V Etiketlenebilir fl kl göstergeler Beyaz Mavi Beyaz Mavi Yeflil/k rm z Etiketler Yön gösteren ok etiket Yön gösteren ok etiket EXIT etiket EXIT etiket WC etiket WC etiket "Toplant odas " piktograml etiket "Toplant odas " piktograml etiket "Dan flma" piktograml etiket "Girilmez" piktograml etiket "Bay" piktograml etiket "Bayan" piktograml etiket "Engelliler için" piktograml etiket "Vestiyer" piktograml etiket "Sigara içilebilir" piktograml etiket "Sigara içmek yasak" piktograml etiket "Klima" piktograml etiket "Cep telefonu serbest" piktograml etiket "Cep telefonu yasak" piktograml etiket Armada mekanizmalar için çerçeveler, kaideler ve buatlar Beyaz Alüminyum S va üstü buatlar Kaideler Alç pan buatlar çerçeve çerçeve Ref. Derinlik Standart T rnakl Ifl kl Uyar c l Ref. Derinlik Yatay 1 modül mm mm 2 modül / mm mm mm 3 modül mm mm 4 modül mm mm 5 modül mm mm 2x2 modül mm 6 modül mm mm 8 modül mm mm 3x2 modül mm 10 modül mm mm x2 modül mm Dikey 5 modül mm mm x2 modül mm mm 3x2 modül mm mm mm Çoklu montaj 2x5 modül x2x2 modül mm mm Ort. ayd. kum x6 modül x8 modül mm mm 2x3x2 modül x10 modül mm mm

38 Bürotik bloklar - beyaz Ref. Mod. Kablosuz x2P+T + Ifl kl buton x2P+T + Ifl kl buton x2P+T + 2xRJ45 cat.6 UTP x2P+T + 3xRJ45 cat.6 UTP x2P+T + 3x2P+T UPS +2xRJ45 Bürotik bloklar - alüminyum Kablosuz x2P+T + Ifl kl buton x2P+T + 3xRJ45 cat.6 UTP Donat labilir bofl bürotik bloklar Kablosuz Beyaz Beyaz Beyaz Alüminyum Masaya sabitleme için aksesuar Toplant odas bloklar Kablolu x2P+T + 6 port Switch 10/100 Base T Döfleme alt buatlar Ref. Mod. Yatay montaja uygun (yükseklik > 75 mm) noks kapakl, gri Hal veya parke için kapakl, gri noks kapakl, gri Hal veya parke için kapakl, gri noks kapakl, gri Hal veya parke için kapakl, gri Dikey montaja uygun (yükseklik > 65 mm) noks kapakl, gri Hal veya parke için kapakl, gri noks kapakl, gri Hal veya parke için kapakl, gri fiap alt buatlar ) /10 12 modül yatay ve 10 modül dikey montaj için modül yatay montaj için /16 24 modül yatay ve 16 modül dikey montaj için x2P+T + 1 Wi-Fi a+b/g x2P+T x2P+T + 7 port Switch 10/100 Base T + 1xRJ45 cat.6 UTP x2P+T + 1 Wi-Fi a+b/g + 1xRJ45 Cat.6 UTP Masa alt bloklar Kablosuz x2P+T x2P+T x2P+T x2P+T+3x2P+UPS Montaj bloklar mm uzunluk beyaz mm uzunluk alüminyum mm uzunluk beyaz mm uzunluk alüminyum mm uzunluk beyaz mm uzunluk alüminyum SEÇ M TABLOLARI Sistem Armada Yerden ve yak n çevreden montaj

39 Sistem ARMADA çevreye sayg ve enerji yönetimi Do ay korumaya olan duyarl l k inflaat sektöründe karar vericiler ve uygulay c lar üzerinde önemli bir etken olmaya bafllam flt r. Bu geliflmeler do rultusunda Legrand dört ana ilkeyi benimsemifltir. LKELER Endüstriyel alanlar : günümüzde Avrupa daki endüstriyel binalar n %90 ISO Çevre Yönetim Sertifikas na sahiptir. Ekolojik kavram: çevreye zarar vermeyen ürünler gelifltirmek; 2004 ten günümüze bu kavram çerçevesinde 20 proje gerçeklefltirilmifltir. Ekolojik bildiri : Ürünlerin çevresel etkilerini ayr nt lar yla aç klayan teknik dokümanlar haz rlamak; Ekolojik çözümler : binalar n enerji tüketimini azaltan çözümler sunmak; ENERJ TÜKET M N AZALTAN ÜRÜNLER Günümüzde binalar n enerji tüketiminin iyilefltirilmesi ayd nlatma tüketiminin kontrolü ile sa lan r. Sistem Armada, enerji tasarrufu sa layan ayd nlatma kumandalar öneriyor. anahtar Zaman saati Hareket dedektörü Bulunma (770 11) (784 25) (784 51) + ayd nl k düzeyi kwh / m 2 / y l Basit anahtara göre enerji tasarrufu OKUL (bireysel çal flma alan ve ortak alanlar) 18,12 11% 22% 24% OF S (karfl lama alanlar ve ortak alanlar) 22,59 11% 22% 35% OF S (Aç k ofis) 24,03 11% 22% 35% HASTANE (hijyenik alanlar) 24,15-22% 29% OTEL (restoran harici) 29,31 11% 22% 26%

40 Pazarlama Müdürlü ü / stanbul ve Karadeniz Bölge Sat fl Müdürlü ü Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. No: fiiflhane - STANBUL Tel :(212) (pbx) (212) Faks :(212) Adana Bölge Sat fl Müdürlü ü Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler fl Merkezi A Blok Kat: 3 No: ADANA Tel :(322) (pbx) Faks :(322) Ankara Bölge Sat fl Müdürlü ü Sanayi Cad. Çavufl sok. Akgül flhan No:3 D: Ulus - ANKARA Tel :(312) (312) Faks :(312) Bursa Bölge Sat fl Müdürlü ü Gazc lar Cad. Petek Bozkaya fl Merkezi C Blok Kat: 2 No: BURSA Tel :(224) (224) (224) Faks :(224) zmir Bölge Sat fl Müdürlü ü 1203/11. Sokak Ömer Atl fl Merkezi No: 3 Kat: 7 D: Yeniflehir - ZM R Tel :(232) Faks :(232) Antalya Sat fl rtibat Tel :(242) Faks :(242) GSM :(533) Denizli Sat fl rtibat Tel :(258) Faks :(258) GSM :(533) Diyarbak r Sat fl rtibat Tel :(412) Faks :(412) GSM :(533) Eskiflehir Sat fl rtibat Tel :(222) Faks :(222) GSM :(533) Gaziantep Sat fl rtibat Tel :(342) Faks :(342) GSM :(533) Konya Sat fl rtibat Tel :(332) Faks :(332) GSM :(533) Samsun Sat fl rtibat Tel :(362) Faks :(362) GSM :(533) AR LEGRAND ELEKTR K SANAY A.fi. ELTAfi ELEKTR K MALZ. SAN. PAZ. A.fi. Fabrika - Merkez GOSB Gebze Organize Sanayi Bölgesi hsan Dede Cad. No: Gebze - KOCAEL Tel : (262) (pbx) Faks: (262)

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

Arnould Baharı giydiren renkler

Arnould Baharı giydiren renkler Arnould Baharı giydiren renkler www.legrand.com.tr Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Genel bakış Arnould çerçeveleri birbirine ters bombeli iki parçadan oluşur: satine bir görünüme sahip

Detaylı

Cariva. Kaliteyi hayat n z n bir parças yapar. n Son kullan c için - Cariva, her türlü iç mekan ile mükemmel

Cariva. Kaliteyi hayat n z n bir parças yapar. n Son kullan c için - Cariva, her türlü iç mekan ile mükemmel Cariva Kaliteyi hayat n z n bir parças yapar Özellikle tesisatç lar n şantiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Cariva, son kullan c n n günlük ihtiyaçlar na da modern tasar m ve yüksek güvenliği

Detaylı

FORIXTM KOMPLE VE ÇOK AMAÇLI SIVA ÜSTÜ ÇÖZÜMLER BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SİSTEMLER

FORIXTM KOMPLE VE ÇOK AMAÇLI SIVA ÜSTÜ ÇÖZÜMLER BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SİSTEMLER FORIXTM KOMPLE VE ÇOK AMAÇLI SIVA ÜSTÜ ÇÖZÜMLER BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SİSTEMLER Komple ve çok amaçlı Farklı uygulamalar için KONUTLAR ortak çözüm Nemli yerler Hoş estetik tasarım

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

denetlenmeyen ortamlar için çözümler Soliroc Soliroc anti-vandalizm anahtar priz serisi

denetlenmeyen ortamlar için çözümler Soliroc Soliroc anti-vandalizm anahtar priz serisi YENİ s. 408 Soliroc anahtarlar, sensörlü anahtarlar, hareket dedektörleri ve liht butonları Soliroc anti-vandalizm anahtar priz serisi YENİ s. 408 Soliroc zaman ayarlı/kilitli anahtarlar, kart okuyucular

Detaylı

FIYAT LISTESI. Teknik Danışma Hattı. Temmuz 2015 TEMMUZ FİYAT LİSTESİ. Ücretsiz

FIYAT LISTESI. Teknik Danışma Hattı. Temmuz 2015 TEMMUZ FİYAT LİSTESİ. Ücretsiz İstanbul Bölge Müdürlüğü Kağıthane Ofis Park Bağlar Caddesi No: 14 D1-D2 Kat: 34406 Kağıthane/İSTANBUL Tel : (212) 368 28 00 (pbx) (212) 21 34 30 Faks : (212) 21 2 9-249 39 91 Adana Bölge Müdürlüğü Turhan

Detaylı

Ücretsiz Danışma Hattı 0800 211 60 00 Pazartesi - Cuma saat: 08:00 den 17:30 a kadar E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr

Ücretsiz Danışma Hattı 0800 211 60 00 Pazartesi - Cuma saat: 08:00 den 17:30 a kadar E-mail: info.turkiye@legrand.com.tr Bölge Müdürlükleri İstanbul Bölge Müdürlüğü Kağıthane Ofis Park Bağlar Caddesi No: 14 D1-D2 Kat: 5 34406 Kağıthane/İSTANBUL Tel : (212) 368 28 00 (pbx) (212) 251 34 30 Faks : (212) 251 52 95-249 39 91

Detaylı

Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var

Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Genel bakış Arnould çerçeveleri birbirine ters bombeli iki parçadan oluşur: satine bir görünüme sahip plastik çerçeve ve tuş kapağı. Ayrıca Arnould, ince

Detaylı

CELEST Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + tuş kapağı + çerçeve)

CELEST Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + tuş kapağı + çerçeve) Kumanda mekanizmaları Ref. Tanım Ref. 0 670 02 Anahtar 10 AX 0 680 01 34,96 39,27 56,24 57,04 58,64 152,54 198,54 0 670 02 Anahtar 10 AX, ışık halkalı 0 680 01 0 676 69 139,15 143,25 159,31 160,11 161,61

Detaylı

Komple Fiyat - Titanyum tuş kapakları ile Beyaz Yalın Parlak Opak Anodize Metal &

Komple Fiyat - Titanyum tuş kapakları ile Beyaz Yalın Parlak Opak Anodize Metal & Kumanda mekanizmaları Ref. Tanım Ref. 067001 Vavien 10 AX 068301 21,60 22,62 30,54 30,84 31,64 75,24 90,14 95,94 97,64 067001 Vavien 10 AX, uyarıcılı** 068303 47,58 48,60 56,52 56,82 57,62 101,22 116,12

Detaylı

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri)

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Sedna, 0,8 cm sıva yüksekliği Benzemeye çalışsalar da tek. Sedna anahtar ve priz serisi. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Detaylı

Arnould Baharı giydiren renkler

Arnould Baharı giydiren renkler Arnould Baharı giydiren renkler www.legrand.com.tr Arnould Arnould u seçmek için birçok nedeniniz var Genel bakış Arnould çerçeveleri birbirine ters bombeli iki parçadan oluşur: satine bir görünüme sahip

Detaylı

CELEST Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + tuş kapağı + çerçeve)

CELEST Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + tuş kapağı + çerçeve) Kumanda mekanizmaları Ref. Tanım Ref. 0 670 02 Anahtar 10 AX 0 680 01 33,15 37,25 53,31 54,11 55,61 144,01 176,01 188,01 190,01 0 670 02 Anahtar 10 AX, ışık halkalı 0 680 01 0 676 69 139,15 143,25 159,31

Detaylı

ÜRÜN VE SISTEMLER SALBEİTM DAHA RENKLI, DAHA HESAPLI. ÜSTELIK LEGRAND.

ÜRÜN VE SISTEMLER SALBEİTM DAHA RENKLI, DAHA HESAPLI. ÜSTELIK LEGRAND. BINA EEKTRIK VE DIJITA ATYAPIARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMER SABEİTM DAHA RENKI, DAHA HESAPI. ÜSTEIK EGRAND. İçindekiler 1- Genel özellikler 3-5 Katalog sayfaları 6-36 Teknik özellikler Salbei renkleri 1-1

Detaylı

Entegre Çalışma Ortamı Çözümleri

Entegre Çalışma Ortamı Çözümleri Entegre Çalışma Ortamı Çözümleri OFİS MOBİLYALARI EKİPMANLARI İŞLEVSELLİK VE ESTETİK HİZMETİNİZDEDİR Yeni çalışma ortamı çözümleri ile Legrand, kullanıcılara çeşitli ofis alanlarına yönelik uygulamalarda

Detaylı

SCHNEIDER ELECTRIC Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi

SCHNEIDER ELECTRIC Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat PTFDS 10205 Micro Pragma 2 modül (1+1) 1 Mini Pragma 5,90 TL PTFDS 13135 Kaedra Montaj plakası50x50mm priz işaretli 1 Kombinasyon Kutusu - Kaedra 7,20 TL PTFDS

Detaylı

Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - vidal kaide (yatay ve dikey montaj)

Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - vidal kaide (yatay ve dikey montaj) Merkezleri aras 71 mm olan çerçeve gruplar - vidal kaide (yatay ve dikey montaj) Buatlar Kaideler Modüller Çerçeveler yatay AM4802... AM4702 2 modül 2 modül vidal çerçeve dikey AM4802V... yatay AM4802/2...

Detaylı

Öncelikle ayn bölme içinden geçirilecek olan iletken veya kablolar n kullan labilir kesitleri toplanarak toplam kesit hesaplanmal d r.

Öncelikle ayn bölme içinden geçirilecek olan iletken veya kablolar n kullan labilir kesitleri toplanarak toplam kesit hesaplanmal d r. Ürünler ve sistemler [ DLP ] nce kanallar ve DLPlus ta hangi kesit seçilmeli? Kullan lacak olan kablo ve iletkenlerin türüne ve adedine göre kanal boyutunu seçerek, binalar n ihtiyaçlar na en uygun şekilde

Detaylı

CELEST Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + tuş kapağı + çerçeve)

CELEST Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + tuş kapağı + çerçeve) Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + + çerçeve) Kumanda mekanizmaları Ref. Tanım Ref. 0 670 01 Vavien 10 AX 0 683 01 38,39 42,70 59,67 60,47 62,07 155,97 201,97 0 670 01 Vavien 10 AX, uyarıcılı**

Detaylı

Valena Beyaz ve Grafit: Pop veya modern. Müşteriniz nasıl isterse

Valena Beyaz ve Grafit: Pop veya modern. Müşteriniz nasıl isterse Valena ve Grafit: Pop veya modern. Müşteriniz nasıl isterse Özenle tasarlanan koleksiyondan göz alıcı çerçeveler. / Kristal bantlı / Gümüş bantlı İnci Valena nın yeni eğilimi, şık ve popüler tarzları birbiri

Detaylı

CELEST Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + tuş kapağı + çerçeve)

CELEST Komple işlevler fiyat tablosu (kaide* + mekanizma + tuş kapağı + çerçeve) Kumanda mekanizmaları Ref. Tanım Ref. 0 670 01 Vavien 10 AX 0 683 01 36,38 40,48 56,54 57,34 58,84 147,24 179,24 191,24 193,24 0 670 01 Vavien 10 AX, uyarıcılı** 0 683 03 86,34 90,44 106,50 107,30 108,80

Detaylı

Valena dan yepyeni bir koleksiyon

Valena dan yepyeni bir koleksiyon Valena dan yepyeni bir koleksiyon VALENA ÇERÇEVE SERİSİ Valena nın sunduğu moda defilesine davetlisiniz. Valena, müşterileriniz için yeni bir moda yaratıyor: Koleksiyondaki parlak renkler, özel görsel

Detaylı

LifeSpace (ETKS) Fiyat Listesi. 15 Ocak 2012. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

LifeSpace (ETKS) Fiyat Listesi. 15 Ocak 2012. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr LifeSpace (ETKS) Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr İncelik zarafettir. Sedna, 8 mm lik estetik dizayn Çağdaş çizgileriyle modern ve zarif dizayn. Sedna anahtar-priz serisi, her türlü

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Easy9 Alçak gerilim

Detaylı

Komple Fiyat - Beyaz tuş kapakları ile Beyaz Yalın Parlak Opak Anodize Metal &

Komple Fiyat - Beyaz tuş kapakları ile Beyaz Yalın Parlak Opak Anodize Metal & Kumanda mekanizmaları Ref. Tanım Ref. 067001 Vavien 10 AX 068001 21,49 22,51 30,43 30,73 31,53 75,13 90,03 95,83 97,53 067001 Vavien 10 AX, uyarıcılı** 068003 46,88 47,90 55,82 56,12 56,92 100,52 115,42

Detaylı

2010/1 Fiyat Listesi

2010/1 Fiyat Listesi /1 Fiyat Listesi Mükemmel Mekanizma n n anatomisi... (Kybele) NATUREL SIVAALTI ANAHTAR VE PR Z SER LER BEYAZ + KREM Mekanizma Ön Görünüfl Mekanizma Arka Görünüfl Mekanizma Arka Görünüfl Mekanizma Ön Görünüfl

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

üst parça alt parça bölme parças

üst parça alt parça bölme parças [ DLP ] DLP Gulotlar DLP gulotlar, şantiyeleriniz ve binalar n z için estetik ve ihtiyaca uygun olarak mükemmel bir şekilde dizayn edilmiştir. Esnek kapakl Geliştirilebilir DLP gulotlar, projelerinize

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri)

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Central Asia Fiyat Listesi Çizgiler renk katar! Canl renk bantlar, fonksiyon çeflitlili i, 6 l çerçeveye kadar yatay ve dikey kullan m özelli i ile yaflad

Detaylı

LCS-Legrand Kablolama Sistemleri-2015 USD Fiyat Listesi

LCS-Legrand Kablolama Sistemleri-2015 USD Fiyat Listesi Referans Açıklama Ambalaj Metre/Adet Fiyat USD $ Cat 6A (UTP) UNSHIELDED ÜRÜNLER Bakır Kablolar 032787 U/UTP Cat6A LSZH Makara, 4P 500 1,70 Patch paneller 033584 19" UTP patch panel, 4x6 Cat6A RJ45, 1U

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Valena dan yepyeni bir koleksiyon

Valena dan yepyeni bir koleksiyon Valena dan yepyeni bir koleksiyon VALENA ÇERÇEVE SERİSİ Valena nın sunduğu moda defilesine davetlisiniz. Valena, müşterileriniz için yeni bir moda yaratıyor: Koleksiyondaki parlak renkler, özel görsel

Detaylı

RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük

RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük EV OTOMASYONU RADYO ZIGBEE teknolojisi ile Duvarlara zarar vermeden kablosuz özgürlük Yeni yapılar ve yenileme çalışmaları için kablosuz (RF) çözüm standardı. Duvarlara zarar vermeden kontrol noktaları

Detaylı

Sedna Beyaz & Krem. Sedna Renkli. Sedna Metalik. Sedna. Sunum. Sedna, beyaz & krem, renkli ve metalik serisi ile hayatınıza yeni renkler katıyor.

Sedna Beyaz & Krem. Sedna Renkli. Sedna Metalik. Sedna. Sunum. Sedna, beyaz & krem, renkli ve metalik serisi ile hayatınıza yeni renkler katıyor. Sunum 70 7 Sunum Sedna, &, renkli ve metalik serisi ile hayatınıza yeni renkler katıyor. Sizlerin istekleri ve beğenileri gözönüne alınarak tasarlanan Sedna, zarif dizaynı ile sizlerle buluşuyor. Sedna

Detaylı

Ref. Kanaldan Kanala Geçifl Setleri. Anahtar - Priz Montaj Elemanlar. Montaj Tamamlama Aksesuarlar ETK21012. ETK60022 Renk: RAL 9016 ETK21912 ETK74022

Ref. Kanaldan Kanala Geçifl Setleri. Anahtar - Priz Montaj Elemanlar. Montaj Tamamlama Aksesuarlar ETK21012. ETK60022 Renk: RAL 9016 ETK21912 ETK74022 LTIR SERİSİ YENİ Ref. 21012 mbalaj Kanal irim Fiyat (YTL/det-M) Kanaldan Kanala Geçifl Setleri mbalaj ç klama irim Fiyat (YTL/det-M) Uzunluk 2 m 21x12 kanaldan 21012 12 120 m Komple kapakl sat l r. 1.23.-

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 5 Eylül 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Elektrik Tesisat

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015 Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi YETKİLİ ANKA AN YENİ BAYİLİKLERİMİZ BAYİLİKLERİMİZ Sipariş Hattı: 0212 222 00 61-0216 660 16 16 A BAYİİ Easy9 Alçak gerilim tesisatı

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

8Çerçeve çikarmadan sadece

8Çerçeve çikarmadan sadece ANAHTAR 4Mavi LED fl k. 3Anti statik özelli i (toz toplamaz) 5Tasarruflu ampullerde k rp flma yapmama özelli i. 2UV dayan ml (sararma yapmaz) 1Malzeme ABS. 6fi k dizayn. Estetik görünüm. karkas hizalama

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi. 5 Eylül 2015

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi. 5 Eylül 2015 Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi Bayiliklerimiz at your side ThyriCon SPA SapiSelco 0850 304 46 68 info@ankamuh.com www.ankamuh.com Hemen Teklif İsteyin 08503044668

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

entegre Çalışma Ortamı Çözümleri

entegre Çalışma Ortamı Çözümleri entegre Çalışma Ortamı Çözümleri çalışma masaları ve OFİs mobilyaları ekipmanları BİNA ELEKTRİK VE DİJİTAL ALTYAPILARI İÇİN ÜRÜN VE SİSTEMLER İŞLEVSELLİK VE ESTETİK HİZMETİNİZDEDİR Yeni çalışma ortamı

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Şubat 2015. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Listesi 1 Şubat 2015 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Easy9 Alçak

Detaylı

Aralýk 2011 Fiyat Listesi. Ifl n. Riva. Uzay. Tasar m keflfedin...

Aralýk 2011 Fiyat Listesi. Ifl n. Riva. Uzay. Tasar m keflfedin... Aralýk 2011 Fiyat Listesi Ifl n Riva Uzay Tasar m keflfedin... DMR ürünlerinin kullan ld baz projeler Konut projeleri Acarkent A agül konut yap kooperatifi Kurtköy konutlar A ao lu Eltes Günefli, Ümraniye

Detaylı

Entegre Çalışma Ortamı Çözümleri

Entegre Çalışma Ortamı Çözümleri Entegre Çalışma Ortamı Çözümleri ÇALIŞMA MASALARI VE OFİS MOBİLYALARI EKİPMANLARI BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SİSTEMLER İŞLEVSELLİK VE ESTETİK HİZMETİNİZDEDİR Yeni çalışma ortamı

Detaylı

Komple alüminyum... >>> alüminyum DLP gulot kanallar, aksesuarlar ve mekanizmalar için kaideler. tesisatlarda. tesisatlarda. Kapak. Kanal.

Komple alüminyum... >>> alüminyum DLP gulot kanallar, aksesuarlar ve mekanizmalar için kaideler. tesisatlarda. tesisatlarda. Kapak. Kanal. ALÜMİNYUM GULOTLAR >>> alüminyum DLP gulot kanallar, aksesuarlar ve mekanizmalar için kaideler Komple alüminyum... Ara bölme sayısı genişliği Kanal boyutları Gövde ALÜMİNYUM DLP GULOTLAR - KAPAK 65 mm

Detaylı

2016 MAYIS FİYAT LİSTESİ FIYAT LISTESI. Mayıs

2016 MAYIS FİYAT LİSTESİ FIYAT LISTESI. Mayıs 2016 MAYIS FİYAT LİSTESİ FIYAT LISTESI 2016 Mayıs 8 4 4 2 0.7 0.06 0.8 0.9 0.6 0. 0.4 Ii Im tm Ir tr N 3 2 ON xir 1 8 I>.90 I>1.0 3 10 xir 0.2 0.1 20 10 6 12 6 2 Icw xin xin 10 30 30 20 10 0.01 0.3 0.3

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

Bina elektrik ve dijital altyapıları için. GüçLÜ, ZARİF ve ESNEK. KARŞINIZDA XL 3

Bina elektrik ve dijital altyapıları için. GüçLÜ, ZARİF ve ESNEK. KARŞINIZDA XL 3 Bina elektrik ve dijital altyapıları için ÜRÜN VE SİSTEMLER GüçLÜ, ZARİF ve ESNEK. KARŞINIZDA XL 3 XL 3 ile kararlar sizin XL³ alçak gerilim güç dağıtım sisteminizle özgürlüğünüzü 3 boyutlu yaşayın! Mevcut

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Fiyat listesi. Ocak DLP-S KABLO KANALI ÇÖZÜMLERİ

Fiyat listesi. Ocak DLP-S KABLO KANALI ÇÖZÜMLERİ aicça Kavram Mühendislik DLP-S KABLO KANALI ÇÖZÜMLERİ Tamamen Türkiye de üretilen DLP-S kablo kanalları, her tür binada, tüm ihtiyaçlarınız için akılcı ve seri çözümler sunuyor. Sistem Armada ile mükemmel

Detaylı

Cat 5e ÜRÜNLER UTP. Armada RJ45 Prizler

Cat 5e ÜRÜNLER UTP. Armada RJ45 Prizler Cat 5e ÜRÜNLER UTP 074285 RJ45, Cat 5e, UTP, LCS 5, 1 mod. 10 PTAL 078650 Yeni RJ45, Cat 5e, UTP, LCS 5, 1 mod. 10 5,65 074286 RJ45, Cat 5e, UTP, LCS 5, 2 mod. 10 PTAL 078651 Yeni RJ45, Cat 5e, UTP, LCS

Detaylı

FIYAT LISTESI 2017 O c a k

FIYAT LISTESI 2017 O c a k FIYAT LISTESI 2017 Ocak 8 4 4 2 0.7 0.06 0.8 0.9 0.6 0. 0.4 Ii Im tm Ir tr N 3 2 ON xir 1 8 I>.90 I>1.0 3 10 xir 0.2 0.1 20 10 6 12 6 2 Icw xin xin 10 30 30 20 10 0.01 0.3 0.3 0.2 0.0 0.08 0.1 0.04 0.02

Detaylı

P17. Tempra PRO SAĞLAM, KALITELI, HESAPLI. BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER

P17. Tempra PRO SAĞLAM, KALITELI, HESAPLI. BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER P17 Tempra PRO SAĞLAM, KALITELI, HESAPLI. BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER P17 TEMPRA PRO, tüm çalışma ortamlarına P17 Tempra Pro endüstriyel fiş ve prizler, tesisatların optimum

Detaylı

2014 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ. Fiyat listesi. Şubat

2014 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ. Fiyat listesi. Şubat 2014 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ Fiyat listesi 2014 Şubat KORuMA Güç dağıtımı ve kontrolü cihazları ENDÜSTRİYel 3 2 0.08 0.3 0.1 0.1 0.01 s 0.0 MEM=OFF 20 10 30 tr 30 20 0.1 10 0.06 s @6Ir xin 0.04 0.8 0.9 0.3

Detaylı

2015 EYLÜL FİYAT LİSTESİ FIYAT LISTESI. Eylül

2015 EYLÜL FİYAT LİSTESİ FIYAT LISTESI. Eylül 201 EYLÜL FİYAT LİSTESİ FIYAT LISTESI 201 Eylül 4 0.7 8 2 Ii Im tm Ir tr 3 2 0.8 0.9 0.6 0. 0.4 ON xir I>.90 I>1.0 0.7 0.4 Ir 0.6 0. Ii 4 3 2 6 3 4 8 10 xir 10 6 12 6 2 Icw xin xin 1 8 0.8 I>.90 N 0.06

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri)

ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Sedna, 0,8 cm sıva yüksekliği Benzemeye çalışsalar da tek. Sedna anahtar ve priz serisi. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır!

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! by Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! Çerçeve Renkleri Tuş ve Kapak Renkleri 45 Altın 4 Mat Altın 50 Füme 54 Siyah 51 Gümüş 55 Gül Kurusu 47 Krom 48 Mat Krom 52 Yeşil 57 Dore 49 Saten 50 Füme 53

Detaylı

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2015-1 İÇİNDEKİLER TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER EV - BÜRO TİPİ FİŞ VE PRİZ SERİSİ 2 OTOMAT KUTULARI 2 SIVA ALTI ANAHTAR VE PRİZ KASALARI 2-3 ÇOCUK KORUMALI GRUP PRİZLER 4-6

Detaylı

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER TESİSAT GRUBU ÜRÜNLER EV - BÜRO TİPİ FİŞ VE PRİZ SERİSİ 2 OTOMAT KUTULARI 2 SIVA ALTI ANAHTAR VE PRİZ KASALARI 2-3 ÇOCUK KORUMALI GRUP PRİZLER 4-6

Detaylı

Hypra ve P17 endüstriyel fiş ve prizler

Hypra ve P17 endüstriyel fiş ve prizler [ ENÜSTR YEL F Ş VE PR ZLER ] Hypra ve P17 endüstriyel fiş ve prizler Tozlar, rutubet, darbeler, yüksek ve düşük s lar; en ağır çevre şartlarına ve uygulamalara cevap verebilecek endüstriyel fiş ve prizleri

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Fiyat listesi TOPTANCI FİYAT LİSTESİ.

Fiyat listesi TOPTANCI FİYAT LİSTESİ. aicça Fiyat listesi H a z i r a n 2010 TOPTANCI FİYAT LİSTESİ www.legrand.com.tr s. 13 DMX3 aç k tip şalterler s. 14 DPX 16 dan 1 600 A e kompakt şalterler s. 17 Otomatik sigortalar s. 20 Motor koruma

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

DLP-S, kablo taşıma sistemleri

DLP-S, kablo taşıma sistemleri DLP-S, kablo taşıma sistemleri BINA ELEKTRIK VE DIJITAL ALTYAPILARI IÇIN ÜRÜN VE SISTEMLER İÇERİK Eksiksiz ürün yelpazesi...2 DLP-S: kaidesiz montaj...4 Montaja hazır aksesuarlar...6 DLP-S: x100 kaideli

Detaylı

Fiyat Listesi Ocak 2011

Fiyat Listesi Ocak 2011 Fiyat Listesi Ocak 2011 Simon, tüm enerjisiyle Türkiye de. 1916 yılında İspanya da kurulan Simon, anahtar ve priz serilerinin yanı sıra aydınlatma, otomasyon ve yapısal kablolama ürünlerinde, yenilikçi

Detaylı

Batibox TM. Kapaklar. Çoklu buatlar Batibox ikili buatlar için kapak. Çoklu buatlar için bölümleyiciler

Batibox TM. Kapaklar. Çoklu buatlar Batibox ikili buatlar için kapak. Çoklu buatlar için bölümleyiciler alçıpan sıva altı buatları Batibox TM alçıpan için özel sıva altı buatları 800 51 800 42 893 78 893 46 Amb. Ref. Tekli buatlar NF EN 60670-1 standardına uygundur Sistem Armada ve Celest 1 modül için 20

Detaylı

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır!

Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! by Hayat aydınlıktır... Aydınlık Cellia dır! Tuş ve Kapak Renkleri 50 Füme 51 Gümüş 52 Yeşil 53 Bordo 54 Siyah 55 Gül Kurusu 57 Dore 8 Beyaz İnci Çerçeve Renkleri 45 Altın 4 Mat Altın 47 Krom 48 Mat Krom

Detaylı

Schneider Electric. ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi. Ocak 2009

Schneider Electric. ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi. Ocak 2009 ETKS (Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri) Fiyat Listesi Çizgiler renk katar! Canlı renk bantları, fonksiyon çeşitliliği, 6 lı çerçeveye kadar yatay ve dikey kullanım özelliği ile yaşadığınız mekanlara

Detaylı

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar

Malzeme Cinsi. 3WL1 için 1) 3WT8 için 1) 3VT1-3VT5 için 2) 3VA Kompakt fialterler için gerekli yard mc aksesuarlar SETRO 3WX fiebeke-geerator OTOMAT K TRASFER PAOSU Malzeme Cinsi Siparifl o. Adet / Kutu 3WX36-7J.00 fiebeke ve generatör flalterinin, flebeke enerjisinin kesilip geri gelmesine göre otomatik olarak devreye

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

FIYAT LISTESI 2015 O c a k

FIYAT LISTESI 2015 O c a k FIYAT LISTESI 201 Ocak 8 4 4 2 0.7 0.06 0.8 0.9 0.6 0. 0.4 Ii Im tm Ir tr N 3 2 ON xir 1 8 I>.90 I>1.0 3 10 xir 0.2 0.1 20 10 6 12 6 2 Icw xin xin 10 30 30 20 10 0.01 0.3 0.3 0.2 0.0 0.08 0.1 0.04 0.02

Detaylı

çindekiler Kaedra Sistem

çindekiler Kaedra Sistem çindekiler Kaedra Sistem...86 Sunum...86 Kombinasyon kutuları...89 Modüler cihazlar için arayüzlü da ıtım kutuları...90 Geniflletme kutuları...90 Modüler cihazlar için da ıtım kutuları...91 Modüler olmayan

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Fiyat Listesi 2015-1

Fiyat Listesi 2015-1 Fiyat Listesi 20151 İçindekiler ANAHTAR VE PRİZ GRUBU Karea Defne Serisi Renk Seçenekleri, Çoklu Çerçeveler Antibakteriyel, Satış Şekilleri Karea Serisi 1. Satış Şekli Komple Ürün 2. Satış Şekli Modül

Detaylı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı

Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, yüksek hızlı rulo kapı Karşı ağırlık dengelemeli ve değiştirilebilir perdeli, Güvenilir ve modüler karşı ağırlıklı Sector; değiştirilebilir perdeli, lar arasında en rasyonel ve güvenilir modeldir. Teknolojik ilerlemeyi barındıran

Detaylı

TESİSAT SAT GRUBU U ÜRÜNLER

TESİSAT SAT GRUBU U ÜRÜNLER 2013-1 / FİYAT LİSTESİ TESİSAT SAT GRUBU U ÜRÜNLER 2 2 1 Ürün No Ürün Tanımı IP Amb. / Adet 3280-350-0400 Kelebek Fiş (Eğik) - 100 2.80 3280-355-0400 Kelebek Fiş - Topraklı / UPS (Eğik) - 100 3.20 YENİ

Detaylı

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Mart 2016. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr

Schneider Electric. Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri. Fiyat Listesi 1 Mart 2016. 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric Elektrik Tesisat ve Kontrol Ürünleri Fiyat Listesi 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr Easy9 Alçak gerilim

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

DLP-S, kablo taşıma sistemleri

DLP-S, kablo taşıma sistemleri DLP-S, kablo taşıma sistemleri kaidesiz montaj seçenekleri İle yeni nesil kablo kanalları İÇERİK Eksiksiz ürün yelpazesi...2 DLP-S: kaidesiz montaj...4 Montaja hazır aksesuarlar...6 DLP-S: x0...8 Katalog

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı