KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi Kaan Balkaş Ankara-2004

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi Kaan Balkaş Tez Danışmanı Doç. Dr. Yalçın Karatepe Ankara-2004

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı : Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Tez Sınavı Tarihi...

4 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ...1 BÖLÜM I KREDİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR...4 I.1 Kredinin Tanımı, Unsurları ve Ekonomik Hayata Yararları...4 I.2 Kredi Kavramının Diğer Makrokeonomik Değişkenler ile İlişkisi...10 I.3 Kredi Türleri...11 I.3.1 Kısa Vadeli Krediler...14 I.3.2 Orta ve Uzun Vadeli Krediler...15 BÖLÜM II ENFLASYONİST ORTAMDA İŞLETMELERDE TİCARİ KREDİ POLİTİKASI...18 II.1 Enflasyon Kavramı ve Ekonomik Birimlere Olumsuz Etkileri...18 II.2 Enflasyonun İşletmeler Üzerine Etkileri...20 II.3 İşletmelerin Kredi Politikaları ile İlgili Amaçları...23 BÖLÜM III KREDİDE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI, KREDİ KANALI...25 III.1 Parasal Aktarım Mekanizmasının Kanalları...26 III.2 Kredi Kanalı...28 III.3 Kredi Kanalının Çalışması İçin Gerekli Olan Varsayımlar...30 BÖLÜM IV TÜRKİYE DE KRİZ SONRASI SEKTÖREL KREDİLERİN DURUMU...35

5 IV.1 Türkiye deki Şubat 2001 Krizi ve Krizin Reel Sektöre Etkileri...35 IV.2 Türkiye de Kriz Sonrası Dönemde Yaşanan Kredi Çöküşü...37 IV.3 Yakın Geçmişten Bugüne Ekonomik Gelişmeler...40 IV.4 Reel Sektördeki Ekonomik Gelişmeler...44 IV.5 Reel Sektörde Ortaya Çıkan Ortak Sorunlar...46 IV.6 Genel Olarak Sektörlerdeki Gelişmeler...48 BÖLÜM V SEKTÖR KREDİLERİ ve KAPASİTE KULLANIM ORANLARI KULLANILARAK SEKTÖR ANALİZİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ...56 V.1 Modelin Oluşturulması ve Regresyon Çıktısının Elde Edilmesi...56 V.2 Regresyon Çıktı tablosundaki Sonuçların Analizi ve Yorumu...59 V.3 Modelin Bütüncül Olarak Test Edilmesi ve Genel Yorumu...65 V.4 Model Vasıtası ile Değişken Katsayılarının Öngörüsü...67 SONUÇ...70 YARARLANILAN KAYNAKLAR...72 ÖZET...76 ABSTRACT...78 Ek 1 : TABLOLAR ve GRAFİKLER LİSTESİ : TABLOLAR :

6 TABLO 1 : Türk Bankacılık Sistemi nde, yılları arasındaki toplam kredilerin, kredi türleri itibari ile dağılımı...16 TABLO 2 : 1994 ve 2002 yılları arasında, kredi kurumlarınca özel sektör firmalarına sağlanan toplam kredilerin, gayrisafi yurtiçi hasılaya oranındaki değişmeler...39 TABLO 3 : Son 5 yılda Türkiye deki sektörlerin, bankalardan veya diğer kredi kuruluşlarından elde ettikleri kredilerin oransal olarak değeri...48 TABLO 4 : yılları arasında tekstil ve tekstil ürünleri sektörünün, bankalar ve kredi kurumlarından elde ettikleri kredilerin, tüm reel sektöre verilen kedilere oranı...49 TABLO 5 : dönemi itibariyle ticaret sektörüne ilişkin büyüme oranları...50 TABLO 6 : yılları itibariyle Türk turizm sektörü gelirlerinin, GSMH içindeki payı...51 TABLO 7 : İnşaat sektörünün döneminde banka ve kredi kuruluşlarından elde ettiği kredilerin, toplam kredilere oranı...52 TABLO 8 : dönemi itibariyle Türkiye nin belli başlı 10 sektörünün elde ettiği kredilerin ayrı ayrı olarak toplam kredilere üçer aylık oranı...57 TABLO 9 : dönemindeki imalat sektörü üçer aylık kapasite kullanım oranları...57 TABLO 10 : Regresyon Çıktı Tablosu...58 TABLO 11 : Katsayıların ayrı ayrı yorumlanması ile imalat sektörü kapasite kullanım oranı ile ilişki ve anlamlılık düzeyi...65

7 TABLO 12 : Bağımsız değişkenleri oluşturan belli başlı sektörlerin kredi oranları ile bağımlı değişken olan imalat sektörü kapasite kullanım oranlarının 2004 yılı 1. çeyreğine ilişkin öngörüleri...68 GRAFİKLER : Grafik 1 : İmalat sektörü kapasite kullanım oranlarının yılı 1. çeyreği dönemine ait öngörü ve standart hata...69 Ek 2 : KISALTMALAR : AB : Avrupa Birliği

8 ABD : Amerika Birleşik Devletleri ELK. O. A. : Elektrikli Optik Aletler FİN. ARC. : Finansal Aracılık G. M. T. : Gıda, Meşrubat ve Tütün Sanayii GSMH : Gayrisafi Milli Hasıla GSYİH : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla IMF : Uluslararası Para Fonu KAPKUL : Kapasite Kullanım Oranı KAPKULF : Kapasite Kullanım Oranı Öngörüsü KDV : Katma Değer Vergisi KOBİ : Küçük ve Orta Boy İşletmeler TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası T. D. H. : Taşımacılık, Depolama, Haberleşme TEFE : Tüketici Fiyat Endeksi Top. Tic. : Toptan ve Perakende Ticaret TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi TL : Türk Lirası v.b. : ve benzeri

9 GİRİŞ : Kredi kavramı ekonomik hayatta bütün karar birimleri için son derece önemlidir ve kredi olanaklarının olmadığı bir finansal piyasa düşünülemez. Ekonomik yapı içerisinde yer alan firmaların tümü, faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmek ve mali yapılarının bozulmasına olanak vermeden, bilanço dengelerini sürekli bir biçimde koruyabilmek için belli miktarlarda kredi kullanmak durumundadırlar. Bu durum kredilerin, sektörel bazda olan önemini arttırmakta ve bunun sonucunda da kredi kullanımı ile üretim miktarları arasında bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Türkiye deki firmalar, kredi ihtiyaçlarını genel olarak ticari mevduat bankalarından ve özel kredi kuruluşlarından temin etmektedirler. Özellikle, kendi sektöründe etkin bir ağırlığa ve pazar payına sahip olan firmaların bilançolarını inceleyecek olursak; ister kısa vadeli ister orta ve uzun vadeli olsun, kredi kalemlerinin bilançolar üzerindeki ağırlığı oldukça fazladır. Özellikle Kasım 2000 ve Şubat 2001 Ekonomik Krizlerinin ardından, Türkiye İşletmeleri ndeki mali yapılarda büyük değişiklikler olmuş ve ulusal paranın, ABD Doları ve EURO gibi konvertibilitesi (çevrilebilirliği) yüksek olan yabancı paralar karşısında değer yitirmesi sonucunda firma bilançoları büyük değişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler sonucunda, kredi kalemlerinin bilanço üzerindeki ağırlığı daha da artmış ve bunun sonucunda firmaların mali yapıları, kriz dönemi öncesine nazaran daha riskli bir duruma gelmiştir.

10 Türkiye deki firmaların % 80 ini oluşturan KOBİ ler (Kısa ve Orta Vadeli İşletmeler) için kredi olanakları oldukça sınırlıdır. Özellikle Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizlerinden sonra, bankalar ve kredi kuruluşları kredi kullanım olanaklarını daha da güçleştirmişler ve bu durum da KOBİ leri olumsuz olarak etkilemiştir. Son yıllarda kredi olanaklarının azalması nedeni ile birçok küçük işletme iflas etmiş ya da belli sektörlerden çekilmek durumunda kalmışlardır. Bütün bunlardan dolayı; günümüzde firmalar, kredi kullanımları üzerinde daha çok durmaya, ayrıntılı analizler yapmaya başlamışlar ve daha iyi imkanlarla kredi elde edebilme konusu üzerinde daha fazla durmaya başlamışlardır. Kredi olanaklarını firmalara sağlayan bankalar ve kredi kuruluşları ise kredinin riskliliği üzerinde daha fazla durmaya başlamışlar ve firmalara kısa, orta ve uzun vadede sağladıkları kredilerin verimli olarak kullanılıp kullanılmadığı, geri dönebilme olasılıkları gibi konulara daha fazla dikkat etmişlerdir. Bütün bunlarla ilgili olarak gerçekleştirilen bu tez çalışmasında asıl konu, belli başlı sektörlerin kredi oranları ve imalat sektörü kapasite kullanım oranlarının veri olarak kullanılması vasıtası ile Türkiye deki belli başlı sektörlerin analizlerinin yapılması ve sektörlere kullandırılan krediler ile imalat sektörü kapasite kullanım oranları arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. Ancak, bu analizin yanında konunun daha iyi anlaşılabilmesi için kredi kavramı ile ilgili açıklamalara, ülkemizdeki kredi kanallarına, ekonomik krizler nedeni ile oluşan kredi çöküşüne de yer verilmiştir. Sektörel analizlerden önce Türkiye deki belli başlı sektörler ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmış, sektörlerin son dönemlerdeki gelişimleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler tablolar yardımıyla verilmiş ve bunlarla ilgili yorumlar

11 yapılmıştır. Bunun dışında tüm sektörler ile yakından ilgili olduğu ve bu sektörlerin gelişimlerini doğrudan etkilediği için, Kassım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizleri üzerinde de ayrıntılı olarak durulmuştur. BÖLÜM I - KREDİ ile İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

12 I.1 - Kredinin Tanımı, Unsurları ve Ekonomik Hayata Yararları Kredi ile ilgili olarak çok çeşitli tanımlar yapmak mümkündür. Latince de inanma, güvenme anlamına gelen kredi, crede sözcüğünden gelmektedir. Bu kelime saygınlık, itibar gibi anlamlara karşılık gelmektedir. 1 Kredi genel olarak; belirli bir süre sonra ödeme vaadi ile; mal, hizmet ve para cinsinden satın alma gücünün sağlanması ya da var olan satın alma gücünün belirli bir zaman sonra geri alınmak üzere başka bir kimseye devredilmesi şeklinde tanımlanabilir. 2 Başka bir tanıma göre ise; Kredi; taraflardan birinin, diğer tarafa fonlarını karşılık isteyerek ya da istemeyerek kiralamayı kabul ettiği finansal veya ticari işlemdir. 3 gelmektedir. 4 Yine bir başka tanıma göre kredi; para ile ödeme vaadinin değiştirilmesi, anlamına Bankacılık açısından daha kapsamlı bir tanım yapmak gerekir ise, kredi; bir bankanın yapacağı istihbarat sonucunda, gerçek veya tüzel kişilere yasalar, iç politikaları ve kendi kaynakları da göz önünde bulundurularak, teminat karşılığı ve teminatsız olarak para, teminat veya kefalet vermek şeklinde tanınmış olan olanak ve limitler diye tanımlanabilir. Kredi işlemlerinde, işlemleri yapan taraflar kim olursa olsun, işlemi gerçekleştiren iki taraf vardır. Bunlar; krediyi veren ve alandır. Krediyi alan taraf elindeki kaynağı, gelecekte 1 Credit Management Handbook, National Associotion of Credit Management, (Credit Research Foundation), Second Edition, Richard D. Irwin Inc., 1965, s. 1 2 Credit Management Handbook, National Associotion of Credit Management, (Credit Research Foundation), Second Edition, Richard D. Irwin Inc., 1965, s. 6 3 ROSENBERG, M, Jerry; Dictionary of Banking and Finance, John Willey and Sons Inc., Canada, 1982, s ZARAKOLU, Avni; Bankacılar İçin Para ve Kredi Bilgisi, Bankacılar Serisi No : 5, Ankara, 1987, s. 42

13 ortaya çıkacak olan bir ödeme vaadi ile değiştirirken; krediyi alan taraf ise bu ödeme vaadinde bulunur ve kredi verenin arz ettiği kaynakları vade süresi boyunca kullanır. Bu bakımdan kredi; kullanılmayan paranın gelecekte satın alabileceği mal ve hizmetleri, bugünden satın alabilme imkanı yaratır ve bu sayede ekonomideki işlem hacmini genişletir. 5 Bir önceki paragrafta da bahsedildiği gibi kredi işlemleri ile ekonomiden dışlanmış bulunan para stoku tekrar dolaşıma kazandırılmış olur ve bu sayede ekonomideki iddihar azalır. Mal piyasası dengesi açısından değerlendirecek olursak; ekonomik birimler tarafından harcanmayarak tasarruf edilen milli gelir, kredi işlemleri vasıtası ile yatırıma dönüşür ve bu sayede milli gelir ve ekonomik istikrar düzeyinde artış gerçekleşir. 6 Kredinin tanımlarına bakacak olursak, 4 tane temel unsur görürüz. 7 Söz konusu unsurlar; zaman, güven, risk ve gelir unsurları şeklinde sıralanabilir : 1 Zaman Unsuru : Bankalar tarafından ödünç verilen ya da arz edilen para ve benzeri hizmetlerin, makul bir süre içinde iade edilmesi gerekir. Ödünç verilen kredinin vadesi uzadıkça, buna bağlı olarak o kredinin riski de artmaktadır.bu yüzden; kredi işlemlerinde durum ne olursa olsun, zaman unsuru çok önemlidir. Buna bağlı olarak; verilecek krediler için vade saptanırken çok dikkatli olunmalı, ülkenin cari piyasa koşulları mutlaka dikkate alınmalıdır. 2 Güven Unsuru : Çeşitli şekillerde verilen krediler, belirli bir süre sonra geri ödenme koşulu taşıdığından, krediyi veren ve alan taraf arasında güvene dayalı bir ilişki 5 ARDIÇ, Oğuzhan; YILMAZ, Pınar; Para Banka, Uluslararası İktisat ve Türkiye Ekonomisi, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2002, s UNAY, Cafer; Makro Ekonomi, Vipaş Yayınları, Genişletilmiş ve Yenilenmiş 7. Baskı, Bursa, 1999, s GÜLMÜŞ, Bülent; ÇİFTÇİ, Oyal; Krediler, Garanti Eğitim Merkezi Yayınları, No 41, İstanbul, 1991, s. 1

14 olmalıdır. Kredi alan kişi veya kurumun bankalar açısından bir saygınlığı ve güvenilirliği olması oldukça önemlidir. 8 Unutulmamalıdır ki; güven, verilecek kredilerde en önemli unsurdur. 9 3 Risk Unsuru : Genel olarak finansal risk; finansal piyasalarda veya işlemlerde beklenen bir durumun ya da bir sonucun ortaya çıkmama olasılığıdır. 10 Bankacılıkta ise risk; Ödünç verilen paranın tahsiline ve verilen garantiye konu olan taahhüdün yerine getirilmesine kadar ortaya çıkması olası tehlikelerin toplamıdır. 11 Bu durumda risk genellikle, kredi sözleşmesinde verilen taahhütlerin vadede yerine getirilmemesi şeklinde ortaya çıkar. Geleceğin getirebileceği tüm olumsuzluklar, kredinin önceden belirlenen biçimde geri ödenememesine yol açabilecektir. Bundan dolayı, bankaların faaliyetlerinden doğan en önemli risk faktörü, kredi riskidir Gelir Unsuru : Kredi, bankaların ve diğer finansal kredi kurumlarının gelir sağlayan en önemli aktif kalemlerinden biridir. Çünkü, bankalar ve diğer kredi kurumları, kredi yolu ile elde ettikleri gelirleri değerlendirerek faiz ve komisyon gibi önemli gelirler elde ederler. Bankalar, mevcut olan fonları ve çeşitli şekillerde elde ettikleri kaynakları ile faiz komisyon ve benzeri gelirler sağlamak durumundadırlar. Bu gerekliliğin temel nedenleri : 8 DOĞANAY, Murat; Bankacılıkta Kredi Riski Yönetimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003, s. 4 9 ARAS, Güler; Ticari Bankalarda Kredi Portföyünün Yönetimi, SPK Yayınları, Yayın No : 30, Ankara 1996, s.4 10 KARATEPE, Yalçın; İşletmelerde Finansal Yönetim, Yüksel Lisans Ders Notları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,Ankara SINKEY, Joseph; Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry, Forth Edition, Macmillian Publishing Company, New York, 1992, s DOĞANAY, Murat; Bankacılıkta Kredi Riski Yönetimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003, s. 4

15 - Varlıklarını devam ettirebilmek ve gelişebilmek, - Topladıkları mevduat nedeni ile mevduat sahiplerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirebilmek, - Banka ortaklarına kar sağlamaktır. 13 Bankaların kaynak kullanımlarında öncelikli bir öneme sahip olan kredilerin, ekonomik hayatın sistemli bir biçimde yürütülmesine birçok yararı vardır. Bu yararların en önemli olanlarını şu şekilde sıralayabiliriz : 14 1 Endüstri alanında faaliyet gösteren işletmelerin; kuruluşlarında, yaşamalarında ve gelişimlerinde kredi unsuru en önemli etmenlerden biridir. Krediler, aynı zamanda bankaların gelişimi için de oldukça önemlidir. Çünkü, ülke ekonomisinde yer alan yatırımcıların belli dönemlerde ihtiyaç duymadıkları nakit birikimler, tevdiat hesabı olarak bankalarda toplanır ve bankalar aracılığı ile ihtiyacı olan kesimlere dağıtılır. 2 Mal stoklarının verimli ve yararlı bir biçimde kullanılmasında, kredi kavramı en önemli unsurlardan biridir. Üretici, elde ettiği ürünü, üretimin hemen ardından pazarlayacak olursa, piyasada oluşması kuvvetle muhtemel olan arz fazlalığı mal ve hizmet fiyatlarını düşürerek tüketim hızını arttırabilecektir. 13 ARAS; a.g.e., s ÖÇAL, Tezer; ÇOLAK, Ö. Faruk; Finansal Sistem ve Bankalar, Ankara, 1999, s. 126

16 Bunun sonucunda; eldeki mal stokları eriyecek, piyasada bir mal kıtlığı yaşanacak ve buna bağlı olarak da mal fiyatları yükselecektir. Böyle bir durumun oluşmaması için, paraya ihtiyaç duyan üretici, kredi kullanarak mal stokunu korur ve böylece zaman içinde piyasalardaki arz talep dengesi sağlanabilir. 3 Krediler; mal ve hizmet üretimi için gerekli olan araç gereç, hammadde, enerji gibi öğelerin gerekli yer ve zamanda sağlanabilmesi için mali destek yaratırlar ve bu sayede verim artışı sağlanır. Bu durumun olumlu etkisiyle milli hasıla düzeyi yükselir Ekonomik hayatın öğeleri olan bireylerin satın alma güçleri, çeşitli yatırımlar için bankalardan sağladıkları krediler yardımı ile genişlemiş olur. 5 Kredinin getirisi olan faiz, tasarrufları vasıtası ile kredi vererek faiz geliri elde eden ekonomik birimleri tasarrufa yönelme doğrultusunda teşvik eder. Kredi sisteminin geliştiği ülkelerde tasarrufların yatırıma dönüşümü daha kolay bir biçimde gerçekleştiğinden, bu ülkelerde kredi hem tasarrufu arttırmada hem de artan tasarrufu yatırıma dönüştürmede bir aracı rolü oynar DOĞANAY, Murat; Bankacılıkta Kredi Riski Yönetimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2003, s KARLUK, Rıdvan; Uluslararası Ekonomi, Bilim ve Teknik Yayınevi, İstanbul, 1996, s. 166

17 Kredi kullanımının gerçek nedenlerinin bilinmesi, krediyi sağlayan bankalar açısından kredinin riskini azaltan bir etmendir. Firmaları, kredi kullanımına yönelten başlıca nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz : 17 - Kurumun, gerçekleştirdiği faaliyetler sonucu hızlı bir biçimde büyümesi - Kurumun, faaliyetlerinden dolayı zarar etmesi veya yetersiz bir karlılık durumuna sahip olması - Mevsimlik hareketler - Duran varlıkların finansmanı - Sermaye yükümlülüğünün yerine getirilmesi - Yeni bir işletmenin satın alınması - Firma tarafından gerçekleştirilen olağanüstü harcamaların, ileriki dönemlerde sıkıntıya yol açmaması için finanse edilme zorunluluğu Firmaların kredi kullanımlarının, bu saydıklarımız dışında birçok değişik nedeni vardır. Verilen kredilerin nereye gittiğinin bilinebilmesi ve risklilik durumunun ölçülebilmesi için, verilen kredinin nedeni bilinmelidir. 17 AKGÜÇ, Öztin; Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi, Avcıol Basım, 5. Bası, İstanbul, 1991, s. 3 4

18 I.2 - Kredi Kavramının Diğer Makroekonomik Değişkenler ile İlişkisi : Kredi kavramı ile diğer makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki uzun süredir ekonomi literatüründe yer alan konulardan biridir ve bu ilişki 20. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanmaktadır. 18 Genel olarak kredilerin, makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri ilk olarak 1929 Dünya ekonomik buhranının ardından vurgulanmıştır sonrasında ise, ticari krediler ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkilere olan ilgi azalmaya başlamış; para kavramı ve para politikalarının etkileri üzerinde daha fazla durulmaya başlanmıştır. 19 Firma Değerleme yaklaşımlarından dördüncüsünü geliştirmiş olan bilim adamları Modigliani ve Miller tam bilgi varsayımı altında, firmaların sermaye yapılarının ekonomik açıdan çok fazla anlamlı olmadıklarını ileri sürmüşlerdir. Ancak daha sonraki yıllarda tam bilgi varsayımı ciddi eleştirilere uğramış ve 1970 lerde başka bir bilim adamı Akerlof, limon problemi isimli çalışması ile bilginin tam olamayacağını ve alıcı ile satıcı arasındaki asimetrik bilginin 20, piyasaların dengeye gelmesini nasıl engellediğini göstermiştir. Buna bağlı olarak, kredi ile ilgili olan tartışmalar; ekonomistleri ve akademisyenleri, para otoriteleri tarafından uygulanan para politikalarının reel ekonomiyi nasıl etkilediği sorusunun cevabını araştırmaya yöneltmiştir yılında Bermanke, 1985 te ise Blinder ve Stiglitz gerçekleştirdikleri 18 CİVCİR, İrfan; Türkiye de Kriz Sonrası Dönemde Kredi Çöküşü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara 2003, s Bu görüş ilk olarak ünlü ekonomistler Freidman ve Scheartz tarafından ortaya atılmıştır. 20 Asimetrik Bilgi : İşlemi gerçekleştirecek tarafların değişik zamanlarda, değişik kaynaklardan elde ettiği ve bunların etkileri ile değişik pozisyon oluşturmaya yöneldikleri bilgilerdir. 21 CİVCİR; a.g.e. s. 5

19 çalışmalarında, ödünç verilebilir fonların yani genel adıyla kredilerin, finansal piyasalara ve kredi kullanan kesimlere olan reel etkilerini incelemişlerdir. Sermaye piyasalarında ise, asimetrik bilgi sorununun olduğu bir ortamda, para politikalarının reel ekonomiyi, kredi kanalı ile, etkileyebileceği açıklanmaktadır yılında Bermanke ve Blinder in, 1990 yılında ise Romer ve diğer ekonomistlerin 23 çalışmalarından sonra, kredilere özellikle de banka kredilerine literatürde daha fazla ağırlık verilmeye başlanmıştır. I.3 - Kredi Türleri Günümüzde krediler sadece kısa vadeli ve kendi kendini likidite eden kredilerden oluşmamaktadır. 24 Bu tür krediler, uygulamada hala geçerli olmakla beraber farklı özelliklerde, farklı vadelerde ve değişik amaçlara yönelik pek çok kredi türü uygulamaya konu olmaktadır. Krediler, türleri açısından değişik sınıflara ayrılabilirler. Kredileri sınıflandırmada; kredinin vadesi, kullanım amacı, kullanıldığı sektör, kullanım alanı, güvence gibi kriterler esas alınmaktadır. Buna uygun bir sınıflandırma şu şekilde yapılabilir : CİVCİR; a.g.e. s BERMANKE, B. S.; BLİNDER, A. S.; Credit, Money and Aggregate Demand, American Economic Rewiew, Papers and Proceedings 78, 1988, s JACOPS, P. Donald; FARWEL, Loring; NEAVE, Edwin; Financial Institution, Richard Irwin Inc. 1972, s ARAS; a.g.e. s. 8

20 1 NİTELİKLERİNE GÖRE KREDİLER : - Nakit Krediler - Gayrinakdi Krediler 2 TEMİNATLARINA (GÜVENCELERİNE) GÖRE KREDİLER : - Teminatlı Krediler - Teminatsız Krediler 3 VADELERİNE GÖRE KREDİLER : - Kısa Vadeli Krediler - Orta Vadeli Krediler - Uzun Vadeli Krediler 4 KULLANIM AMAÇLARINA GÖRE KREDİLER : - Yatırım Kredileri - Yenileme ve Modernizasyon Kredileri - İşletme Kredileri - Tüketim Kredileri 5 KULLANAN SEKTÖRE GÖRE KREDİLER : 26 - Özel Sektör Kredileri 26 Tezimizin ana konusunu oluşturan bu ayrım, daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecektir.

21 - Kamu Sektörü Kredileri 6 KULLANILDIKLARI ALANLARA GÖRE KREDİLER : - Tarım Kredileri - Sanayi Kredileri - Turizm Kredileri - Enerji ve Bayındırlık Kredileri - Ulaştırma Kredileri - İhracat Kredileri - İç Ticaret Kredileri Aslında krediler arasındaki en önemli ayrım, bu sınıflandırmaya göre 3. ayrım olan Vadelerine Göre sınıflandırmasıdır. Çünkü, vadelere göre ayrım yapılması hem diğer sınıflandırmalar için bir temel oluşturmakta, hem de ticari ve finansal uygulama ile ilgili bilgi verirken kolaylık sağlamaktadır. Bu sınıflandırmaya göre krediler; kısa, orta ve uzun vadeli krediler şeklinde üçe ayrılmaktadır : I Kısa Vadeli Krediler :

22 Kısa Vadeli krediler, bir yıl ya da daha kısa süreler için kullandırılan ve kendi kendini likidite edebilen kredilerdir. 27 Bu tür krediler genellikle çalışma sermayesinin finansmanı gibi kısa vadeli kaynak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Orta ve uzun vadeli kredilere göre daha az riskli ve maliyetlidir. Açık krediler, cari hesap kredileri, hisse senedi karşılığı krediler, tahvil karşılığı krediler, kefalet karşılığı krediler, ihracat kredileri, döviz kredileri, akreditifler, teminat mektubu gibi değişik türleri ve kullanım alanları vardır. Bu tür kredilerin, bankaların veya kredi kuruluşlarının bilançolarında çok yüksek bir yüzdeye sahip olması, finansal açıdan riski arttırmaktadır. Banka ve kredi kuruluşlarının yüksek kur risklerine sahip olmaları, reel sektöre akacak olan kredi hacmini düşünecek olursak, ülke ekonomisi açısından da olumsuz bir durumdur. Çünkü; kur riski nedeni ile reel sektör kredilerinde meydana gelebilecek bir daralma, yatırımları azalabilir ve bu nedenle GSMH büyüme hızı yavaşlayabilir. Kısa vadeli krediler ile orta ve uzun vadeli krediler arasında iyi bir denge kurulması gerekir. Aksi halde, ani kur değişmeleri, yüksek enflasyon, kredilerin tahsil süresinin uzaması gibi hallerde banka veya kredi kuruluşlarının bilançoları bir anda çık riskli hale gelebilecek, mali yapı bir anda bozulabilecektir. 27 ARAS; a.g.e. s. 8

23 I Orta ve Uzun Vadeli Krediler : Türk bankacılık sistemine göre, 2-5 yıl arası vadeye sahip krediler, Orta Vadeli Krediler ; 5 yıldan daha uzun bir vadeye sahip krediler ise Uzun Vadeli Krediler diye adlandırılmaktadır. 28 Bu tür krediler, İşletmelerin orta ve uzun vadeli finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılmaktadır. Bu amaçla, işletmeler bu tür kredileri projelere dayalı kuruluş, yeniden yapılanma, modernizasyon, yeni yatırımlardan dolayı oluşan işletme sermayesini karşılama ihtiyacı, uzun vadeli yatırım ve donanım gibi amaçlarda kullanmaktadırlar. Türkiye uygulamasında,temel olarak finansal piyasa faaliyetleri ve ticari faaliyetlerde kullanılmakla birlikte, orta ve uzun vadeli krediler; sanayi, madencilik, gemi inşaatı, turizm, tarım, uçak ve gemi ihracatı gibi alanlara yönelik olarak kullanılmaktadırlar. 29 Kredinin vadesi uzadıkça buna bağlı olarak maliyeti de artmaktadır. Çünkü, krediyi sağlayan banka veya kredi kuruluşu, fonlarını daha uzun sürelere bağlamakta, bu yüzden de sağladığı bu fonları, uzun bir süre için, daha değişik 28 ARAS; a.g.e. s ÖNAL, Recep; Türkiye de Orta ve Uzun Vadeli Kredi Uygulaması, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Yayınları, No: 170, Damga Matbaası, Ankara 1976, s. 3

24 ve karlı alanlarda kullanamamaktadır. Ortaya çıkan bu fırsat maliyetini de, kredinin maliyetine yansıtmak durumundadır. Ayrıca, sağlanan kredilerin vadesi uzadıkça, bu süreye bağlı olarak, kredinin sağlandığı ülkedeki finansal veya ticari piyasalarda, o ülkenin yerli parasında ve ekonomik koşullardaki değişim ve dalgalanma olasılığı yani belirsizlik artmaktadır. Bu yüzden, sağlanan kredilerin risklilik durumu artmakta ve bu durum da kredi maliyetlerine yansıtılmaktadır. İşletmeler açısından orta ve uzun vadeli krediler, kısa vadeli kredilere göre birçok konuda daha avantajlıdır. İşletmeler, uzun vadeli yatırım olanaklarını, projenin ömrüne göre, orta veya uzun vadeli kredi sağlanması ile daha zahmetsizce ve daha az riskli bir biçimde gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca, uzun vadeli kredilerin faiz oranlarının, kısa vadeli kredilerin faiz oranlarına nispeten daha düşük olması, tercih edilmeleri için bir başka nedendir. Batılı ülkelerde, uzun vadeli kredilerin sağlanma ve geri ödenme koşulları daha caziptir. Miktar çok yüksek olmadığı sürece, uzun vadeli kredi kullanımı, diğer finansman alternatiflerine göre daha ucuz, daha süratli ve daha zahmetsizdir. 30 Türkiye de orta ve uzun vadeli kredi kullanımına, özellikle 1980 lerdeki kalkınma planlarına kadar pek sıcak bakılmamıştır. Tablo 1 de 31, Türk 30 HEMPEL, H. George; COLEMAN, B. Alan; SIMONSON, G. Donald; Bank Management Text and Cases, Third Edition, John Wiley and Sons, New York 1990, s KAYNAK : Türkiye Bankalar Birliği yayınlarından faydalanılarak düzenlenmiştir.

25 Bankacılık Sistemi nde, yılları arasındaki toplam kredilerin, kredi türleri itibari ile dağılımı görülmektedir : Tablo 1 : Türk Bankacılık Sistemi nde, yılları arasındaki toplam kredilerin, kredi türleri itibari ile dağılımı (trilyon TL) YILLAR KISA VADELİ ORTA ve UZUN İHTİSAS KREDİLERİ TOPLAM KREDİLER KREDİLER VADELİ KREDİLER MİKTAR ve % MİKTAR ve % MİKTAR ve % Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği yayınlarından faydalanılarak düzenlenmiştir. Batı bankacılığında, uzun vadeli krediler bankaların kendi portföylerinde artan bir öneme sahiptir. Büyük bankaların, ticari ve endüstriyel kredilerin yarısından fazlasını bu tür krediler oluşturmaktadır. Ayrıca bu tür kredilerin, banka bilançolarında daha yüksek bir orana sahip olması, bankaların mali açıdan daha az riskli hale gelmelerini sağlamaktadır.

26 BÖLÜM II - ENFLASYONİST ORTAMDA İŞLETMELERDE TİCARİ KREDİ POLİTİKASI II.1 - Enflasyon Kavramı ve Ekonomik Birimlere Olumsuz Etkileri : Enflasyon kavramı hakkında literatürde bugüne dek çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bir tanıma göre enflasyon, para arzındaki artış ile ilgili olarak, toplam talebin toplam arzın sınırlarını aşması ile birlikte fiyatlar genel düzeyinin yükselmesidir. 32 Başka bir tanıma göre ise enflasyon, genel fiyatlar düzeyinin sürekli bir biçimde yükseldiği ekonomik dengesizlik durumudur. 33 Enflasyonist durum belli bir ülkede, yüksek oranlarda süreklilik gösterir ise; gelir dağılımı, yatırımlar, tasarruf hacmi ve dış ödemeler bilançosu üzerinde olumsuz nitelikli ekonomik etkiler ortaya çıkar ADAM, J. H.; Longman Dictionary of Business English, Longman Group Limited, Glasgow 1982, s MEISELMAN, David; LAFFER, Arthur; The Phenomenon of Worldwide Inflation, American Entreprise Institue for Public Policy, Washington 1975, s ERKAN; a.g.e. s. 8,9

27 Bir ülkede enflasyon sorununun sürekli olması durumunda, bu durumdan en çok etkilenen kesimlerden biri, sabit gelirli olarak nitelendirilen çalışan gruplarıdır. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde, enflasyon sorununu yaşayan ülkenin parası,fiyatlar genel seviyesinin devamlı yükselmesine bağlı olarak, sürekli değer yitirir ve sabit gelirli çalışanların aldıkları ücretlerin eskiye nazaran ekonomik alım gücü azalır.bu durum ancak ülkenin merkez bankasının para arzında bulunması ile bertaraf edilir ancak bu strateji de şüphesiz enflasyonu daha da körükleyecektir. Bunu önlemek için, enflasyon dönemlerinde sabit gelirli kesime enflasyon oranlarının çok altında zam yapılmakta bu durum da, daha önce belirtildiği gibi, sabit gelirli çalışanların ekonomik alım güçlerini azaltmaktadır. Sonuç olarak; enflasyonist dönemlerde ülkedeki milli gelirin dağılımı zengin sınıf lehine değişmekte ve sabit ve dar gelirliler ise daha da fakirleşmektedir. Enflasyonun olumsuz etkileri, sadece tüketim harcamalarındaki artışla sınırlı kalmamaktadır. Enflasyonist dönemlerde; üretim kapasitesini arttırma, yeni ürün, makine ve teçhizat gibi yatırımlar daha riskli hale geldiğinden, bu tür yatırımlara olan rağbet azalmakta ve spekülatif yatırımlar daha cazip hale gelmektedir. Bu nedenle; ekonomideki kaynaklar, reel yatırımlardan, altın, gayrimenkul gibi kısa sürede kar sağlayabilecek servet tipi yatırımlara kaymaktadır. Servet tipi yatırımların, milli ekonomiye pozitif katkısı

28 olmadığından, bu durum ülke parasına olan güveni azaltmakta ve gelir dağılımını adaletsizleştirmektedir. Ayrıca enflasyonist dönemlerde, sabit gelirli çalışanların tasarruflarında, o ülke parasının değer kaybetmesine bağlı olarak, erimeler gerçekleşir. Bu durum, sabit gelirli çalışanların tasarruflarını tüketmeye yöneltir ve gönüllü olan tasarruflar azalmış olur. Enflasyonist dönemlerde, iç fiyatlardaki sürekli artış ve ülke parasının değerindeki düşüş, ödemeler dengesinde de güçlükler yaşanmasına neden olur. Ödemeler dengesindeki açıkların artmasında, enflasyonist ortam önemli bir etkendir. 35 Bu dönemlerde net ihracat açığı artma eğilimi göstereceğinden, dış ticaret açığı artmakta ve ülkenin altın ve döviz rezervleri hızla erimektedir. Hükümetler bu durumu, ihracatı destekleme ve ithalatı kısıtlama politikaları ile bertaraf edebilirler. Bu da ancak ülke parasının devalüe edilmesi ile mümkün olabilir. Bir ülkede sürekli yüksek enflasyon olmasının ve fiyat istikrarının bulunmamasının en önemli etkilerinden biri de, reel kesime kredi aktarma işlevini yürüten bankacılık, aracı kuruluşlar ve kredi kuruluşları ile ilgilidir. Enflasyonist ortamlarda uzun vadeli planlamalar çok sağlıklı bir biçimde 35 BARDA, Süleyman; Dış Ticaret Teorisi, İstanbul 1963, s. 145

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 02.05.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-.

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-. 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi 14 Nisan 2010 İstanbul Durmuş YILMAZ Genel Olarak Çıkış Stratejileri 2 Genel Değerlendirme Çıkış stratejileri, kriz sırasında

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ALTI AYLIK RAPOR Bu rapor ING Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01 Ocak 2013 30 Haziran 2013 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ilişkin

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2010 YILI 9 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte %1.7 olarak

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM 14.06.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4

PERFORMANS SUNUŞUNA İLİŞKİN TANITICI BİLGİLER, PERFORMANS BİLGİSİ VE DİPNOTLAR 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-4 A TANITICI BİLGİLER 1-2 B PERFORMANS BİLGİSİ 3 C DİPNOTLAR 4 A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi 26.05.2017 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 8. Finansal Piyasalar 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 016 yılında para politikasındaki en önemli gelişme, 011 yılından beri kullanılmakta olan geniş bantlı faiz koridorunda sadeleşmeye gidilmesi

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU

EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU EK MALİ TABLOLAR-2 3. HAFTA NAKİT AKIM TABLOSU NET İŞLETME SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU p Nakit Akım Tablosu, bir işletmede belli bir dönemde nakit hareketlerini açıklayan bir tablodur.

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2008-31.12.2008

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010

Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler. Ekim 2010 Bankacılık sektörü 2010 Ocak-Eylül dönemindeki gelişmeler Ekim 2010 Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan günlük veriler baz alınarak yapılmaktadır. Çalışmanın amacı,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 10.02.2016 YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih 31.12.2016

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

01/01/ /12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU

01/01/ /12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Grafik I.1.1 Küresel ve Gelişmiş Ülkelerde Büyüme Oranları... 5. Grafik I.1.2 İmalat Sanayi PMI Endeksleri... 6

Grafik I.1.1 Küresel ve Gelişmiş Ülkelerde Büyüme Oranları... 5. Grafik I.1.2 İmalat Sanayi PMI Endeksleri... 6 Grafikler I. Finansal İstikrarı Etkileyen Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler I.1. Uluslararası Gelişmeler Grafik I.1.1 Küresel ve Gelişmiş Ülkelerde Büyüme Oranları... 5 Grafik I.1.2 İmalat Sanayi PMI Endeksleri...

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı