30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)"

Transkript

1 TURKIYE IHRACAT KREDi BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI 1TIBARI ILE TURK EXIMBANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI LE SINIRLI OLMAK UZERE FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DO6RU OLARAK YANSZT IdINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN TURK EXIMBANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEGINI MEVZUAT UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUOUNDAN BANKA YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AC,IKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (*) 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydmlatma Formu, Sermaye Plyasasi Kurulu'nun tarih ve sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu;lann Kamuyu Aydmlatma Esaslanna tli^kin Tebligi uyannca TURK E)UMBANK A.S. tarafindan duzenlenmi^tir / Sh.1 Taahhut

2 IciNDEKILER TAAHHUTNAME A. TANITICI BILGILER Tablo I. Fiilen Sermayg Pia i F of etlerinin Y rot0id0 u B nk ubel rin Ili kin Bil iler Tablo II/a. Yetki I I rin i kin Bil it r Tablo II b. Borsa U lik Tarihi v Borsa I nbul'da F li et Gas ril n P ar/pi a I r Ili kin Bil it r Tablo III a. Tablo III/b. Tablo IV. Tablo V. Tablo VI/a. Tablo VI b. Acentesi Olarak Faaliyet d t rilen Araci Kurumlar Acme if i la Yetkili I n n F ali tl r Kurucusu v /ve a Von i i i OI nan Y inm Fony/Fonla ri rtakhk Y i i Yonetim K r lu U el ri v nel M" dur Sermaye Pi asa i F li tleri it II ili Imza Yetki in ahi ahi lar B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1- Tablo VII/a. TURK EXIMBANK A.S. ve TURK EXIMBANK A S'nin Ortaklari Ydneticileri ve Calisanlan Hakkinda SPK Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda Uvaulanan Idari Para Cezalan Tablo VII/b. TURK EXIMBANK A S'ne Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yil Zarfinda Uvaulanan Diller DisiDlin Cezalan 2- Tablo VIII. Sermave Pivasasi Kurulu Tarafindan TURK EXIMBANK A ve TURK EXIMBANK A S'nin Ortaklan Ydneticileri ve Calisanlari Aleyhine Acilan Ceza Davalan 3- C. Bankamn Semrave Pivasasi Faalivetlerinden Kavnaklanan Davalanna Iliskin Bilailer BANKANIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDIOI DIOER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA CY / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. Bankamn Ticaret Unvam TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI A.$ (TURK E)IMBANK) 2. Kurulu; Tarihi : 21/08/1987 Ticaret Siciline Tescil EdildiOi Yer : ISTANBUL Ticaret Sicili Tesdi No : Merkez Adresi SARAY MAH. AHMET TEVFIK ILERI CAD. NO: UMRANIYE/ISTANBUL 4. Ileti;im Bilgileri Telefon No : Faks No : Ca9n Merkezi 5. Internet Adresi : 6. E-posta Adresl : info(eximbank.aov.tr 7. Kayith Olunan Vergi Dairesi : UMRANIYE / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Fiilen Sermaye Piyasasl Faaliyetlerinin YOrutOldu0u Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin $ubelerine Ili;kin Bilgiler _*ube Adi Adres YOrutuld uou Banka Tabloya Ili;kin Agiklama: CIO / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Borsa Istanbul'da Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar: Tablo 11/a - Yetki Bel elerine Ill in Bil filer Sahi p Olunan Yetki Bel eleri Verili Tarihi Sa isi Borsa Dili Ahm Satim Araclllg! Yetki Beiges! 23/12/1996 BNK/ASA-BD.0004 Tablo 11/b - Soma Uyelik Tarihi ve Soma Istanbul 'da Faallyet Gosterilen Pazar/Piyasalara Iii;kin Bilgiler Borsa Uyesi Olunmasma Ili;kin Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi 05/04/1985 Fiilen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar Borglanma AraSlan Piyasasi Kesin Ahm Satim Pazan Borclanma AraSlan Piyasas! Repo - Ters Repo Pazan / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gosterilen Araci Kurumlar ve Acente Sifatlyla Yetkili Olunan Faaliyetler: Tablo III/a - Acentesi Olarak Faalivet GKsterilen Araci Kurumlar Acentesi Olunan Arao Kurumun Ticaret Unvam ACENTESI OLUNAN ARACI KURUM BULUNMAMAKTADIR. Acentelik Izin Tarihi Tablo III/ b - Acente Sifatryla Yetkiii Olunan Faaliyetler (*) Acentelik: Seri:V, No:46 sayih "Aracdik Faaliyetleri ve Araci Kuruluglara tli kin Esaslar Tebli2 i"nin 24 uncu maddesi uyarinca, araci kurumlar ile bankalar arasinda da yazili acentelik sozle;mesi imzalanabilir. Araci kurumlar acentelik sozlegmesinde belirlenecek mahaller isinde, acenteleri araciligiyla alacaklarr emirler do^rultusunda aracrlik faaliyetleri cercevesinde sermave pivasasi araclarrnrn alim satrmrnda bulunabilirler. Bir araci kurum He acentelik sozle mesi imzalayan bankalar, acente sifatiyla acentesi olunan araci kurumun halka arza aracilik faal'ryetleri kapsamrnda, taleplerin toplanmasi, bu taleplerin araci kurum merkezine iletilmesi ve paranrn tahsili ya da geri odenmesi gibi i5lemleri kapsamak Uzere give hizmeti vermek, acentesi olunan araa kurum portfoy yoneticili^i yetki belgesine sahip ise acente sifatryla bu faallyetin tanitrminr yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye i;lemlerini yorutmek, acentesi olunan araa kurum yatrnm dani5manlrgr yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsaminda araa kurumdan gelen dokuman ve bilgileri m05terilere agiklamak ve yatrnm dani5manligr faaliyetinin tanrtiminr yapmak Ifaaliyetlerinde bulunabilirler. CK / Sh.6 Acentelik Faaliyetleri

7 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlanna Ili ;kin Bilgiler: Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlari Yatinm Fonunun Unvani Fon Kunucusunun Unvam Fon YSneticisinin Unvani / Sh.7 Yatirim Fonlari

8 12. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Bankada Sermaye Piyasasi Faaliyetleri Ile Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Ortaklik Ya isi Oita in Ticaret Unvani/Adi So adi Pay Tutari L Oran HAZINE MUSTS RLI I ,00000% To lam % Tablo VI/a - Yonetim Kurulu U eieri ve Genel Miidur Adi ve So "di GSrevi CAVIT DAD Yonetim Kurulu Ba kam IBRAHIM ENEL Yonetim Kurulu Ba kan Vekili HAYRETTIN KAPLAN Yonetim Kurulu U esi ve Genel MOdOr UZ SATICI - Yonetim Kurulu Uyesi MEHMET BUYUKE I Yonetim Kurulu 11 esi ADNAN ERSOY ULUBA Yonetim Kurulu esi A. DO AN ARIKAN Yonetim Kurulu Uyesi Tabloya Ili 'n A iklama : Yonetim Kurulu U elerinin Atanmasina Ili kin Genel Kurul Karan Tescil Tarihi TTSG (* Ilan Tarihi TTSG Sa si Tablo VI/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri He Ilgili Imza Yetkisine Sahi p ahislar Adi ve So adi Gorevi MUSTAFA ERTAN TANRIYAKUL Gene] MOdiir Yardimcisi MEHMET SE KIN Daire Ba kani PELIN OZKAN Hazine MOdiirO AY E EDA OZEL Hazine I lemleri MOdur0 NECMETTIN OZATA Hazine MOdur Yardimcisi Tablo a III kin A klama (1) : Imza Sirk0lerinin Tescil ve Ilani Imza SirkUlerinin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi Trsd Sa si Tabloya Ili;kin Agiklama (2) : (*) TTSG: Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi. n / Sh.8 Ortaklik-Yonetim-lmza Yetkisi

9 B. HUKUKI DURUMA ILISKIN BILGILER ;r^) 1. Son iki Yd Zarfmda SPK, Borsa Istanbul ve Turkiye Sermaye Piyasasi Araci Kurulu;larl Birli*i (TSPAKB) Tarafindan TURK EXIMBANK A.$.'ne ve TURK EXIMBANK A.$.'nin Ortaklari, Yoneticileri ve cah;anlarina Uygulanan idari Para Cezalarl lie Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafmdan TURK EXIMBANK A.$.'ne Uygulanan Di*er Disiplin Cezalari Tablo VII/a - TURK EXIMBANK A.$. ve TURK EXIMBANK A.!5.'nin Ortakfan, Yoneticileri ve caliganian Hakkinda SPK, Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zafinda U uianan Mad Para Cezalan Gerekqe ve an Para Cezasi Uygulanmasma Ifi;kin Karar Idari Para Cezasi Son Duruma Ili;kin Uygulayan Kurum Uygulanan Genpek/TUzel Ki ll Tarihi Tutan (TL) AAklama YOKTUR Tablo VII /b - TURK EXIMBANK A..'ne Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda U uianan Dider Disi lin Cezalan Disipl in Cezasi Uygu anmasma SPK N in e I raz Uygulayan Kurum Konusu Ili;kin Karar Tarihi Edilip Edilmedi*i Nihai Karar YOKTUR 2. Son Iki Yd Zarfmda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafindan TURK EXIMBANK AS. ve TURK EXIMBANK A.$.'nin Ortaklari, Yoneticileri ve Callsanlarl Aleyhine Acllan Ceza Davalarl Tablo VIII - Sennaye Piyasasi Kundu Tarafindan TURK EXIMBANK A.$. ve TURK EXIMBANK A.$.'nin Ortaklan, Yoneticileri ve Call;anlan Ale hine Son Iki Yd Zarfinda A Ilan Ceza Davalan Hakkmda Sus Duyurusunda Bulunulan Geryek/TUzel Ki;i YOKTUR Ha coda Sus Duyurusunda Bulunulan Gergek/Tuzel Ki;inin Bankayla Olan Ili;kisi Sug Duyurusuna Konu Fiji Kurul Karar Tarihi Davada Gel inen Son A;amamn Ozetlenmesi 3. Bankanin Sermaye Piyasasl Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarina Iliskin Bilgil Bankamizm sermaye piyasasi faaliyetleri nedeniyie 30/06/2015 tarihi itiban iie; a) Davah oidu u davaiann sa sl 0 dir ve bunlann to lam d eri 0 TL'dir. b) Davacl oidu u davaiann sayisi 0 dir ve bunlann to lam d eri 0 TL'dir. m

10 C. TURK EXIMBANK A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK AgIKLANMASINI ISTEDItI DIZER HUSUSLAR BANKAMIZ SADECE BORSA ISTANBUL NEZDINDEKI BORC;LANMA ARACLARI PIYASASI 'NDA KENDI NAM VE ADINA ALIM -SATIM I$LEMLERI GERcEKLE$TIRMEKTEDIR. 1, 1 &AP /Sh.10 Ek Aciklama

11 TURK EXIMBANK A. 'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ALE SINIRLI BILGILERINI IcEREN BU FORMDA YER ALAN BILGILERININ GER(;EGE UYGUN OLDUGUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DOdRU OLARAK YANSITTIOINI BEYAN EDERI2. Yetkili Imzalar TURK EXIMBANK A.$. TURK EXIMBANK A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Genel MiidurU Adi Soyadi CAVIT DAdDA$ Adi Soyadi HAYRETTIN KAPLAN GSrevi Yonetim Kurulu Bagkam GSrevi Yonetim Kurulu Uyesi ve Genel Mudur Imza /^ - Cavit DAODA$ imza dtnplan Unvan Yonetim Kurulu Ba; kani Unvan Yonetim Kurulu Uyesi ve Genel MUdUr Adres Saray Mah. Ahmet Tevfik tleri Cad. No: Umraniye/ISTANBUL Adres Saray Mah. Ahmet Tevfik tleri Cad. No: Umraniye/tSTANBUL q'i / Sh. 11 Beyan ve Imza

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.5.'NiN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ANADOLUBANK A.$.'NIN

Detaylı

IORKIYE IS BANKASI A.$.

IORKIYE IS BANKASI A.$. TURKIYE I$ BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE is BANKASI FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEd,ERLER A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK BANK A.S. B TIPI TAHVIL VE BONO FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZ IZAHNAMESI

OYAK BANK A.S. B TIPI TAHVIL VE BONO FONU KATILMA BELGELERININ HALKA ARZ IZAHNAMESI BU IZAHNAME KATILMA BELGELERININ SATISININ YAPILDIGI YERLERDE FON IÇTÜZÜGÜ VE HER AY ITIBARIYLE HAZIRLANAN, FONA ILISKIN MALI BILGILERIN YERALDIGI AYLIK RAPORLARLA BIRLIKTE TASARRUF SAHIPLERININ INCELEMESINE

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş HESAP DÖNEMİ 01.01.2015-30.06.2015 ANA ORTAKLIĞIN ÜNVANI Adres

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal deerli 368 gün vadeli tahvil ve 400.000.000

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı