hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 1 AÇILIM KÜRT SORUNU Ç N DEMOKRAT K FEDERAL ÇÖZÜM ÖNER S HAK-PAR HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PART S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 1 AÇILIM KÜRT SORUNU Ç N DEMOKRAT K FEDERAL ÇÖZÜM ÖNER S HAK-PAR HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PART S"

Transkript

1 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 1 AÇILIM VE KÜRT SORUNU Ç N DEMOKRAT K FEDERAL ÇÖZÜM ÖNER S HAK-PAR HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PART S

2 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 2 Hak ve Özgürlükler Partisi, 2002 y l nda farkl fikir ve mücadele birikimine sahip Kürt kadrolar taraf ndan kuruldu. Kuruluflundan 20 gün sonra hakk nda kapatma davas aç lan HAK-PAR, 6 y l boyunca kapatma tehdidi alt nda varl n sürdürmek zorunda b rak lm flt r. Söz konusu dava ancak 2008 y l nda (kapatma talebinin reddiyle) sonuçlanm flt r. HAK-PAR ço ulcu, de iflimci, demokratik, özgürlükçü bir partidir ve hukukun evrensel ilkelerini referans al r. Kürt halk n n yaklafl k son 40 y ll k ulusal, demokratik, bar flç l mücadele gelene inin miras na sahip ç kar, kendini bu gelene in devam olarak nitelendirir. HAK-PAR, mücadele yöntemi olarak demokratik, bar flç l ve siyasal mücadele biçimini benimser, fliddet ve silahl yöntemlerle sorunlar n çözülmeyece ine inan r. nsan haklar na, temel hak ve özgürlüklere, az nl k haklar na sayg l ; hukukun üstünlü üne dayanan, kat - l mc ve ço ulcu bir demokrasi için mücadele eder. Ekonomik olarak kalk nm fl, f rsat eflitli ine dayal, adil, eflitlikçi, gelece e umutla bakan bir toplumdan yanad r. Yaflanabilir bir çevre, kal c bir bar fl, farkl l klar n karfl - l kl kabul temelinde bir arada yaflayabildi i bir gelece i savunur. nsanl n ilerici birikimine ve hukukun evrensel ilkelerine dayal bir demokrasinin inflas Türkiye de birçok sorunun çözüm yoluna girmesini sa lar. Böyle bir demokrasinin inflas en baflta Kürt ve Türk halklar n n ve bütün etnik ve dini az nl klar n seferberli ini gerektirir. HAK- PAR Türkiye nin demokratikleflmesindeki itici rolü nedeniyle Avrupa Birli ine üyelik sürecini son derece önemser ve destekler. HAK-PAR, Kürt halk n n özgürlü ü için yola ç kt, Kürt sorununun demokratik ve eflitlikçi çözümünü program n n merkezine koydu u için bir Kürt partisidir. Ama ayn zamanda Türkiye partisidir. Çünkü Türkiye nin tümü için demokrasiyi istemekte ve Kürt sorununun çözümünü Türkiye nin bütünlü ü içinde, Kürt halk n n özgür gelece ini Türk halk n n gelece i ile ortak ve birlikte öngörmektedir. HAK-PAR, kendini dünyan n demokratik, de iflimci, özgürlükçü, eflitlikçi, yaflanabilir bir çevreden yana güçler ailesinin bir parças olarak nitelendirir. 1 2

3 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 3 AÇILIM VE KÜRT SORUNU Ç N DEMOKRAT K FEDERAL ÇÖZÜM ÖNER S 1. DURUM DE ERLEND RMES Önce, özgür bir tart flma ortam Türkiye, cumhuriyetin kuruluflundan bu yana ilk kez Kürt sorununu tart flmaya açm fl durumda. Geçen yüz y l boyunca Kürtlerin varl n inkâr eden, Kürt halk n n hak ve özgürlük taleplerini her türlü yöntemi kullanarak bast - ran Türkiye devleti, iç ve d fl koflullar n dayatmas ile izledi i eski politikan n yanl fl oldu unu fark etmeye bafllad y l n n bafl nda devlet kanal TRT fiefl, tam gün Kürtçe yay na bafllad. 29 Temmuz 2009 tarihinde çiflleri Bakan Beflir Atalay n aç klad Kürt aç l m /demokratik aç l m, Kürt sorununa iliflkin çözüm aray fllar na yeni bir ivme kazand rd. Hükümetin bafllatt söz konusu inisiyatif ile birlikte toplumun farkl kesimleri Kürt sorununu tart flmaya, konuya iliflkin görüfl ve önerilerde bulunmaya bafllad. Ancak yine de soruna iliflkin bütünüyle özgür bir tart flma ortam ndan söz edilemez. Hükümet ve di er baz devlet yetkililerinin k rm z çizgiler ile tek millet, tek dev- 3 let gibi otoriter ve buyurgan söylemleri söz konusu tart flmalara s n rlamalar getiriyor. Bu durum do al olarak Kürt sorununa iliflkin özgür bir tart flma ortam n engelliyor. Arzulanan sonucu vermesi için, sürecin salt yasal engellemelerden de il, ayn zamanda bu tür psikolojik bask ve bariyerlerden de ar nmas gerekiyor. Hak ve Özgürlükler Partisi, Kürt sorununun demokratik ve bar flç l çözümünü program n n merkezine koymufl ve bu sorununun taraf olan bir partidir. Tart flmalara farkl bir perspektif kazand rmak ve çözüm aray fllar na katk da bulunmak amac yla Kürt sorununa iliflkin çözüm önerimizi kamuoyuna sunuyoruz. Birinci Dünya Savafl sonunda oluflan dünya düzeninde Kürtlere hiçbir statü tan nmad Kürt sorununu anlamak için sorunun kökenine k saca bir göz atmakta yarar var. Kürtler, Arap, Türk ve Farslar n yan s ra Ortado u nun en kalabal k halk d r. Kürtlerin yaflad co rafyaya Kürtlerin ülkesi anlam na gelen Kürdistan denilmektedir. Kürtler bin y llard r kendi ülkelerinde istikrarl bir toplum olarak yaflamlar n sürdürüyorlar. Bilindi i gibi, Kürtler ilkin Osmanl ve Pers mparatorlu u aras nda 1693 y l nda imzalanan Kasr -fiirin Antlaflmas ile ikiye bölündü. Ama Kürtler bak m ndan as l trajedi Birinci Dünya Savafl sonras nda bafllad. Birinci Dünya Savafl sonucunda oluflan dünya düzeninde Kürtlere hiçbir statü tan nmad. Osmanl mparatorlu- unun y k lmas ndan sonra Kürtlerinß yaflad co rafya Türkiye, Irak ve Suriye aras nda bölündü, Kürt halk n n kaderi bu ülkelerin yönetimlerine terk edildi. 4

4 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 4 Türkiye yi kuran siyasi ve askeri kadrolar ise, kurulufl aflamas nda Kürtlere verdikleri özerklik vaatlerini, Cumhuriyetin kuruluflu ve Lozan Antlaflmas n n imzalanmas yla terk ettiler Anayasas Türklü e dayal tekçi ve türdefl bir toplum anlay fl öngörüyordu. Kürtlere karfl inkar ve yok sayma siyaseti izlenmeye bafllad. Kürtler do al olarak bu yok say lma siyasetine tepki göstererek baflkald rd. Devlet ise Kürt halk n n tepkilerini fliddetle ve kanla bast rd. Kürt baflkald r lar n, otoriter yap s n daha da güçlendirmek için bir gerekçe olarak kulland. Devleti yönetenler Kürt sorununu bahane ederek bütün muhalefeti ortadan kald rd, tam bir bask rejimi kurdu. Devlet, bask rejimini sürdürmek için say s z mekanizmalar gelifltirdi, çeflitli yöntemlere baflvurdu. stiklal Mahkemeleri, fiark Islahat Plan, Mecburi skân Kanunu, Umumi Müfettifllik, S k yönetim uygulamalar, Ola anüstü Hal Yasas, Köy Koruculu u, Özel Timler, köy boflaltma vb. uygulamalar, faili meçhul cinayetler, asimilasyon politikalar Kürt sorununa karfl devletin gelifltirdi i önlemlerden baz lar d r darbesinden sonra Diyarbak r 5 Nolu Askeri Cezaevinde olup bitenler, Kürtlere karfl baflvurulan vahfletin hangi boyutlara ulaflt n n göstergesidir. Geçen yüzy l boyunca Kürt halk büyük bir mezalime u rad. Temel hak ve özgürlüklerden yoksun b rak ld. Diline ve kültürüne karfl ac mas z bir asimilasyon politikas uyguland. Kürtler ata yurtlar ndan milyonlar halinde sürüldü. Ekonomik yaflam felce u rad. Ormanlar yak ld, yaflam çekilmez hale getirildi. Kürt halk na reva görülen söz konusu insanl k d fl uygulamalar n, ayn zamanda insanl a ve evrensel hu- kuka karfl ifllenmifl suç oldu una kuflku yoktur. Türkiye toplumu ve demokratik sistem söz konusu uygulamalardan büyük yara ald. Hiç kuflkusuz PKK ve son otuz y lda yaflanan iç çat flmalar da devletin bask ve inkarc politikas n n bir sonucudur. Baflvurdu u hukuk d fl uygulamalar için PKK ve terör gerekçesini kullanan devletin kendisi, Kürt halk na ve demokratik muhalefete karfl ac mas z ve sistemli bir terör uygulad. Kürt sorunu ayn zamanda demokrasi sorunudur Kürt sorununda izlenen ça d fl politikalar sadece Kürtlere zarar vermekle kalmad. fiiddet sürecinden ve izlenen yanl fl politikalardan Türk halk da fazlas yla pay n ald. Demokrasi güdükleflti, militarizm güçlendi. Silahlanmaya aktar lan kaynaklar toplumun yoksullaflmas na yol açt. Türkiye de kör topal iflleyen demokrasi, 1961, 1970 ve 1980de yap lan askeri darbelerle on y lda bir kesintiye u rad. Ard ndan 28 fiubat 1997 ve 27 Nisan 2007 y l nda, iki kez, demokrasi askerlerden muht ra yedi. Devletin izledi i flovenizm toplumda rkç l k duygular - n artt rd. Türkiye de halklar aras düflmanl klar boy verdi. Devlet çeteleflti, hukuk ve yarg siyasallaflarak yozlaflt. Susurluk ile bafllayan ve Ergenekon ile devam eden süreç devlet içinde yaflanan çürüme ve çeteleflmenin ulaflt boyutlar gösteriyor. Son y llarda çat flmalarda yaflanan can kay plar toplumu karfl l kl gererek kutuplaflt rd. Karfl l kl öfke ve düflmanl klar birikti. Halklar aras ba lar zay flamaya bafllad, arada uçurumlar olufltu. Son dönemde bat il ve ilçelerinde Kürtlere karfl gelifltirilen sald r ve linç kampanyalar top- 5 6

5 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 5 lumlararas bir iç savafl n sinyallerini veriyor. Türkiye de yaflanan çat flma ve toplumlararas biriken öfke, toplumsal bar fl ciddi bir biçimde tehdit etmektedir. Kürt ve Türk halk n n bar fl içinde bir arada yaflama koflullar giderek zorlaflmaktad r. Kürtlerin hak ve özgürlük aray fllar n bölücülük olarak suçlayanlar, esas kendileri, otoriter ve bask yöntemleriyle toplumu fiilen bölünme noktas na getirmifl durumdad rlar. Gelinen aflamada Kürt sorununun çözümü ile ülkenin demokratikleflmesi aras ndaki yaflamsal ba n alt n çizmek daha da önem kazanm fl bulunuyor. Kürt sorununu çözmüfl bir Türkiye nin demokrasi yolunda dev ad mlarla ilerleyece ine kuflku yoktur. Demokrasi yolunda mesafe kat eden bir Türkiye nin ise Kürt sorununu daha kolay çözece ini söylemek mümkündür. Kürt sorunu, Kürt halk n n temel haklar n n gasp ndan kaynakl bir sorundur Gelinen aflamada Türkiye nin bask ve inkâr yöntemleriyle Kürt sorununu çözemeyece i anlafl lm fl durumdad r. Baflka bir deyiflle otoriter, bask ve inkâr siyaseti iflas etmifltir. O halde Kürt sorunu bak m ndan yeni bir anlay fla ihtiyaç var. Kürtler bir ulustur ve onun ulus olmaktan kaynaklanan haklar oldu u kabul edilmeli. Her halk gibi, Kürt halk n n da ata topraklar nda, özgür ve onurlu bir biçimde ve güvenlik içinde yaflama hakk var. Bu hak ayn zamanda uluslar aras evrensel hukukun da gere idir. Kürt sorunu, Kürt halk n n ulus olmaktan kaynaklanan haklar n n gasp edilmesinden kaynakl bir sorundur. Soru- nun çözümü de, Kürt halk n n ulusal demokratik haklar n n teslim edilmesinden/tan nmas ndan geçmektedir. Bunun için tekçi ve türdefl Cumhuriyet anlay fl terk edilmeli. Türkiye; ülkenin çok dilli, çok kültürlü, çok uluslu gerçe ine uygun bir biçimde yeniden yap lanmal d r. Siyasal ve idari sistem ülkenin etnik ve dini yap s na uygun bir biçimde ço ulcu bir niteli e kavuflmal d r. Türkiye, demokrasiyi evrensel standartlarda hayata geçirmelidir. Kendisinin imzalad uluslararas sözleflmelere riayet etmelidir, kendi iç hukukunu ve siyasal sistemini evrensel hak ve özgürlükler parametrelerine uygun hale getirmelidir. Avrupa Birli inin öngördü ü Kopenhag Kriterlerini bir an önce hayata geçirmelidir. Türkiye, Kürt sorununda demokrasinin ve hukukun evrensel normlar n esas almal d r. nsanl k demokrasi, insan haklar, hukukun üstünlü ü, halklar n hakk, ço ulculuk normlar yönünde h zl bir de- iflim içinde. Demokrasi, dünyam zda salt egemen toplumsal sistem haline gelmekle kalm yor, ayn zamanda kat l mc ve ço ulcu bir tarzda h zla eviriliyor. Merkezi yönetimler yetkilerini ulus üstü ve ulus alt kurumlara devrederek eski niteliklerini kaybediyor. Demokrasiler, yerinden yönetim ile bafllayan ve do rudan demokrasiye varan bir dinamizm ve çeflitlilik aray fl içinde. Klasik ulus/üniter devlet anlay fllar yerlerini daha özgürlükçü, kat l mc, ço ulcu modellere b rak yor. Farl l klar n birli i ilkesi, ya da birlik içinde çeflitlilik anlay fl dünyada daha çok kabul görmektedir. Toplumlar, bask ve silah n gücüyle de il, demokrasi ve özgürlükler cazibesi etraf nda birlefliyor. Ülkeler ve uluslar aras iliflkiler karfl l kl l k, diyalog, ifl- 7 8

6 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 6 birli i ve dayan flma ekseninde biçimlenmekte. Türkiye nin yüzy l öncesi tekçi, otoriter, kendi içine kapal bir anlay fl ile böyle bir dünya ile uyum göstermeyece- i apaç k ortadad r. Bu durum, Türkiye bak m ndan köklü bir anlay fl de iflikli ini zorunlu k lmaktad r. Türkiye nin Kürt sorununu çözmesi, ekonomik alanda kalk nmas, sosyal adaleti, istikrar ve iç bar fl n tesis etmesi, onun demokrasinin ve hukukun evrensel prensiplerini esas almas na ba l d r. Kürt sorunu için bütünlüklü ve uzun erimli bir çözüme ihtiyaç var Kürt sorunu gelinen aflamada katmerleflerek farkl boyutlar kazanm fl durumdad r. Kürt sorunu esas olarak ulusal bir sorun. Ama ayn zamanda ekonomik, demokratik, güvenlik, kültürel, hukuki ve insani yanlar içeriyor. Onun bölgesel ölçekli etkilerini ve uluslar aras boyutunu unutmamal. Kürt sorununa dönük ciddi bir çözüm projesinin baflar - s, sorunun bütün bu boyutlar n dikkate almas na ba l ayn zamanda. Kürt sorunu gibi kendi içinde say s z katman bar nd - ran ve girift bir hal olan bir konuda erken çözüm beklentisinin gerçekçi olmad ortadad r. Aflamal bir yol haritas n içeren ve her bir aflamas n bir di eriyle iliflkilendiren, at lacak her ad m bütünlüklü çözümün yap tafl olarak nitelendiren uzun erimli bir çözüm stratejisine ihtiyaç var. Böyle bir çözüm stratejisi ise kararl ve sab rl bir durufl ve irade ile hayata geçirilebilir ancak. Partimiz, uygun bir zeminin oluflturulmas na ba l olarak Kürt sorununun kal c ve eflitlikçi çözümünü üç aflamal Demokratik Federal Çözüm fleklinde formüle etmekte ve bunu kamuoyu ile paylaflmay siyasi bir sorumluluk saymaktad r. 2. DEMOKRAT K FEDERAL ÇÖZÜM ÖNER S Çözüm için uygun bir zemin oluflturulmal Kürt sorunu gibi a r ve katmerli bir sorunu çözmek için uygun bir atmosfere, elveriflli bir iklime ihtiyaç oldu u aç kt r. Öncelikle sorunun tart fl l p çözüme kavuflturulmas için sistemin yasal aç dan elveriflli hale getirilmesi gerekiyor. Bu ise demokratik standartlar n yükseltilerek demokratik zeminin önemli oranda güçlendirilmesine ba l. Eksiksiz düflünce ve örgütlenme özgürlü ü: Bunun için tam ve eksiksiz bir düflünce ve örgütlenme özgürlü ü sa lanmal. Düflünce özgürlü ünü engelleyen bütün yasal k s tlamalar kald r lmal. Düflünce ve örgütlenme özgürlü ü bak m ndan sa lam bir zemin oluflturulmal d r. Militarizmin tasfiyesi: Militarizm, militarist kültür Türkiye deki toplumsal yaflam n bütün gözeneklerine sinmifl durumda. Türkiye - nin demokratikleflmesi ve Kürt sorununun çözülmesi için militarist yap ve kültürün etkinli i mutlaka k r lmal. MGK dan flma organ na dönüfltürülmeli. Genelkurmay Baflkan Milli Savunma Bakanl na ba lanmal d r. Ordu- 9 10

7 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 7 nun askeri darbe için referans gösterdi i kanuni düzenlemeler ortadan kald r lmal d r. Avrupa Birli i süreci: Türkiye de arzulanan atmosferi oluflturmak bak m ndan Avrupa Birli i üyelik süreci son derece önemlidir. Avrupa Birli i ne üyelik süreci Türkiye bak m ndan demokratikleflmenin di er bir ad d r. Bu süreç kesintisiz bir biçimde sürdürülmeli, Türkiye iç hukukunu ve siyasal sistemini Avrupa Birli i nin kriterlerine uygun hale getirilmelidir. Toplumda floven yarg lar n k r lmas : Kürt sorununun çözümü önündeki engellerden birisi de toplumdaki floven flartlanma, önyarg ve korkulard r. Esasen Türk halk n n Kürt halk yla bir sorununun oldu unu söylemek mümkün de il. Devlet ya da onun baz kurumlar geçen zaman içinde toplumu bilinçli ve tek yanl bir biçimde flekillendirdi, deyim yerinde ise zehirledi. fiimdi Kürt sorununu çözmek isteyen devletin yapmas gereken ifllerden birisi de toplumda oluflturulan önyarg lar ve flartlanm fll klar gidermek, toplumu yeni sürece haz r hale getirmektir. Demokratik siyasal kültür: Bu noktada demokratik, ço ulcu, hukukun üstünlü ü ilkesine ve insan haklar na sayg l, hoflgörülü ve uzlaflmac bir siyasal kültürün yarat lmas son derece önem tafl maktad r. Böyle bir kültürün yarat lmas için baflta devlet olmak üzere siyasi partilere, üniversitelere, bas na, sivil toplum kurulufllar na, ayd nlara, sanatç lara önemli görevler düflmektedir. Toplumun güven ve deste ini kazanmak: Hem Kürt halk na hem de Türk halk na karfl fleffaf bir yaklafl m içinde olunmal, süreç toplumla paylafl lmal, sürecin her aflamas na bu kesimlerin kat l m sa lanmal d r. Hükümet/ devlet sorunun çözümü bak m ndan toplumun bütün kesimlerine ama en baflta da Kürt halk na güven vermek zorundad r. Aksi halde at lacak ad mlar n, harcanan eme in bofla gitme tehlikesi söz konusu olabilir. Bölgesel düzeyde Kürtlerle bar flmak: Kürt sorununu çözmek isteyen bir hükümetin/devletin yapmas gereken di er bir fley de bölgesel düzeyde Kürtlerle, özel olarak Irak Kürdistan Bölge Yönetimi ile iyi iliflkiler kurmakt r. Bölge düzeyinde Kürtlerle bar flmayan bir Türkiye nin kendi Kürt sorununda sonuç almas oldukça güçtür. Kürdistan Bölge Yönetimi ile eflitlik, karfl l kl sayg temelinde kurulacak iliflkiler hem devletin samimiyet ve ciddiyeti bak m ndan bir gösterge olarak alg lan r hem de Kürt halk na güven vermek bak m ndan önem tafl r. Yukar da belirtilen ad mlar n hayata geçirilmesinin Kürt sorununun nihai çözümü için daha güçlü bir toplumsal, psikolojik ve zihinsel atmosfer anlam na geldi ine kuflku yoktur. Böyle bir durumda at lacak ad mlar flöyle s ralamak mümkün. Bir; Geçmiflle yüzleflme, sürecin normalleflmesi, fliddetten ar nma Yanl fllar n kabulü: 11 12

8 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 8 Kürt sorununda yeni bir politikan n hayata geçirilmesi için geçmiflte izlenen yanl fl politikalar n terk edilmesi ve yap lan yanl fllar n kabul edilmesi son derece önemli. Yap - lan yanl fllardan ve haks zl klardan dolay Kürt halk ndan resmen özür dilenmeli. Geçmiflle yüzleflme: Öte yandan geçmiflte yaflanan haks zl klara iliflkin bir yüzleflme sürecine ihtiyaç var. Ergenekon davas yla bafllayan yarg lama süreci 1990 l y llarda yaflanan hukuk d fl uygulamalar kapsayacak flekilde geçmifle dönük olarak geniflletilmeli Askeri darbesini yapanlar ve bu dönemdeki uygulamalardan sorumlu olanlar yarg lamalara dâhil edilerek kendilerinden hesap sorulmal. Hukuk ve e itim sisteminin demokratiklefltirilmesi: Öte yandan Türk hukuk sistemi ve e itim mevzuat rkç ve Türkçü ö elerden bir an önce ar nmal. E itim, hukuk ve idari sistemin demokratiklefltirilmesi çabalar na h z verilmelidir. Kürtçeye serbesti: Y llard r bask alt nda tutulan Kürt dili ve kültürüne iliflkin pratik ad mlar at lmal. Kürtçe yerleflim yerlerinin isimleri iade edilmeli, Kürtçe yay n önündeki engeller kald r lmal, Kürtçe ö renimi esas alan enstitüler kurulmal, anadilde e itim hakk hayata geçirilmeli. Genel af: Kürtler bak m ndan en önemli sorunlardan birisi de siyasal yasaklard r. Bu yasaklar genel bir af ile kald r lmal ve siyaset kanallar tamamen aç lmal d r. Böyle bir af ayn zamanda sürecin silahs zland r lmas için de gerekli. Ç kar lacak bir af salt da daki PKK l lar de il ayn zamanda cezaevinde ve yurtd fl nda bulunan Kürt politikac lar n da kapsamal. Silahlardan ar nma: fiiddetin ve silahl çat flmalar n Türkiye nin demokratikleflmesi ve Kürt sorununun bar flç l çözümü önünde ciddi bir sorun oluflturdu u ortadad r. Bu aç dan silahlar n susturulmas, özel olarak PKK nin silahlardan ar nd r lmas önümüzdeki sürecin olumlu yönde evirilmesi için son derece önemlidir. Genel bir af ve at lacak di er ad mlarla sürecin fliddet ve silahlardan ar nmas bak m ndan, gelinen aflamada koflullar eskiye oranla daha elveriflli durumdad r. Köy Koruculu u Sistemi: Bu kapsamda at lacak di er bir ad m ise Köy Koruculu- unun kald r lmas d r. Bu ad m silahlardan ar nacak Köy Korucular n n ekonomik istihdam, e itim ve güvenlik sorunlar n n çözümü ile birlikte düflünülmelidir. Ordunun iç güvenlikten çekilmesi: Bu gün operasyonlar nedeniyle Kürdistan da ola anüstü bir askeri y nak var. Bu durum günlük yaflam bunaltan ve aksatan bir durumdur. Ayn zamanda psikolojik bir bask nedenidir. Bu y na n hafifletilmesi için fazla zaman kaybedilmemeli. Ordu sadece siyasi alandan de il ayn zamanda iç güvenlik alan ndan da geri çekilmelidir. Zorla göç ettirilenler: 13 14

9 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 9 Geçmiflte binlerce köy ve yerleflim merkezinin boflalt lmas n n yol açt sosyal y k m hala orta yerde durmaktad r. Buradan kopart lan milyonlarca Kürt insan hiçbir olanak sunulmadan açl a ve sefalete sürüldü. Toplu göçlerin Kürt toplumunda yol açt ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik sorunlar n boyutlar tahminlerin çok üstündedir. Bu sorunlar n çözümüne bir yerden bafllamak gerekir. Göçerttirilen insanlar n ata yurtlar na dönüflü ve yaflamlar n yeniden kurmalar için çok yönlü tedbirlere ihtiyaç var. Söz konusu insanlar m z n u rad klar maddi ve manevi hasarlar telafi edilmeli. Eski yerlerine dönemeyenlere bulunduklar yerlerde gerekli deste in sunulmas önem tafl maktad r. Ekonomik önlemler: Kürtlerin yaflad co rafyan n ekonomik aç dan bilinçli olarak geri b rak ld bilinmekte. Buna son otuz y lda yaflanan çat flmalar n yol açt y k m da eklendi inde durumun vahameti daha çok ortaya ç kmaktad r. Bu tablonun olumlu yönde de iflmesi için devletin kapsaml deste ine ihtiyaç var. Devletin bölgeye dönük k sa ve uzun vadeli bir ekonomik kalk nma plan n hayata geçirmesi yak c l k kazanm fl durumda. ki; Kürtçeye statü, demokrasi seferberli i, kamu yönetimi reformu Kürtçeye resmi statü: kinci aflamada Kürtçe, Kürtlerin yaflad bölgelerde ilkokuldan üniversiteye kadar Türkçenin yan s ra e itim dili olarak kullan lmal. Kürtçe Kürtlerin yaflad bölgelerde kamusal alanda s n r- s z biçimde kullan larak ikinci resmi dil statüsüne kavuflmal. Eflzamanl olarak Türkiye nin geri kalan k sm nda Kürtçe ö renimi temel e itim aflamas nda zorunlu k l nmal. Siyasi kat l m: Siyasal Partiler yasas n n de iflmesi, seçimlerdeki baraj n kald r lmas, demokratik Kürt hareketinin siyasal sürece kat lmas yönünde somut ad mlar at lmal d r. Kürt ve Kürdistan ismiyle partiler kurulabilmeli, Kürtler kendi partileriyle siyasal yaflama kat labilmelidir. Bölgesel yerinde yönetim reformu: Türkiye nin bu aflamada yapaca en önemli ifllerden birisi, kat merkeziyetçi sistemi gevfleterek yerinde yönetimleri güçlendirme yönünde idari düzenlemeye gitmesidir. Türkiye de, bölgesel yerinde yönetim modelini esas alan köklü bir kamu yönetimi reformuna gidilmelidir. Yerel yönetimler özerk bir statüye kavuflmal. Belediye ve l Genel Meclisleri daha aktif hale getirilmeli. Belediye ve l Genel Meclisleri temsilcilerinden Bölge Meclisleri oluflturulmal. E itim, sa l k, ulafl m, kültür, konut gibi bafll ca hizmetlere iliflkin yetkiler Bölge Meclislerine b rak lmal Böyle bir süreçte valiler, kaymakamlar, emniyet müdürlerinin seçimle iflbafl na getirilmesi için yasal ve idari düzenlemelere gidilmeli. Demokratikleflme yönündeki bu ad mlar Kürtlerin ve di er farkl az nl klar n kendi ulusal, etnik ve dini kimliklerini yaflamas bak m ndan bir soluk ifllevi görebilir. Demokratik ço ulcu bir anayasa: 15 16

10 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 10 Türkiye nin önündeki en önemli sorunlar ndan birisi de yeni bir anayasa yapma sorunudur. En uygun zamanda 12 Eylül anayasas bütünüyle kald r lmal ve Türkiye nin ço- ulcu gerçekli ine uygun yeni, ça dafl ve demokratik bir anayasa yap lmal. Üç; Türkiye federal tarzda yeniden yap - lanmal Türkiye nin 86 y ll k tekçi, kat merkeziyetçi, etnik temelli üniter devlet prati i ne Kürt sorununu çözdü ne de demokrasiyi kurabildi. Yüzy la yak n bir tecrübe, bu sistemin Türkiye nin toplumsal gerçekli ine ayk r oldu unu ispatlad. Gelinen aflamada mevcut sistem t kanm fl durumdad r ve onu yeniden iflletmek mümkün görünmüyor. Türkiye, çok uluslu, çok dilli, çok dinli ve çok mezhepli bir toplumsal yap ya sahip bir ülke. Söz konusu ço ulcu toplumsal yap ya denk düflen federal bir sistemdir. Federalizm, bugün insanl n yar s na yak n bir k sm - n n benimsedi i bir siyasal sistemdir. Federalizm, çok kültürlü ve çok uluslu ülkelerde, farkl l klara, kendilerini özgür bir biçimde ifade edebilece i elveriflli siyasal çerçeve sunmaktad r. Deneyler, federalizmin az nl k haklar n ve temel özgürlükleri koruyan, yerinde yönetimi güçlendiren, siyasal iktidar n kötüye kullan lmas n, ço unlu un despotizmini engelleyen özellikleriyle üniter devletten daha baflar l oldu unu gösteriyor. Üniter sistemlerin ise, otoriter ve totaliter rejimlere, tek partili sistemlere, askeri diktatörlükler gibi bask c uygulamalara yatk n ve aç k oldu u kabul edilmektedir. Federalizmin üniter sisteme k yasla demokrasi ile daha bar fl k olmas eflyan n tabiat na uygundur. Türkiye, federal bir yap ile daha demokratik, istikrarl ve yönetilir bir ülke haline gelebilir. Dünyan n ileri ülkelerindeki demokrasi gelene inin, söz konusu ülkelerin benimsedi i federal sistem ile iliflkisi göz ard edilemez. ABD nin yüzy llar aflan baflar l federalizm prati i ortadad r. Almanya, sviçre, Belçika gibi demokratik ülkelerin federal sistemi benimsemeleri rastland say lamaz. ngiltere, spanya, talya benzeri ileri demokrasiler ise federal sistem olma yolunda ilerleyen ülkelerdir. Dünyan n süper demokrasisi olma yolunda olan Avrupa Birli i nin kimi yönleriyle federal özellikler tafl d ortadad r. Türkiye K br s için federal, hatta iki devletli bir çözüm modelini öneriyor. O halde, Türkiye söz konusu oldu unda federal sistem neden öcü gibi gösterilmekte? Federalizmin demokratik, kat l mc ve ço ulcu bir siyasal model oldu una flüphe yoktur. Baz kesimlerin bilinçli olarak çarp tt klar gibi federalizm Türkiye yi parçalayacak bir sistem de il, tersine farkl l klar n bir arada eflitlik temelinde yaflamas n güvence alt na alan demokratik ve kat l mc bir modeldir. Federalizm, birlik içinde çeflitlilik ilkesine dayan r. Federalizm, bir devlet çat s alt nda, birlik içinde, ama farkl kalma ve yaflama iste ini öngörür. Türkiye nin siyasi ve idari yap s federal bir tarzda yeniden yap lanmal. Kürtlerin ço unlukta oldu u bölge olmak üzere, ekonomik, sosyal ya da toplumsal farkl l klar n gerektirdi i di er bölgelerde federe yap lar kurulmal. D fl iliflkiler, güvenlik, maliye gibi ulusal ölçekli hizmetlerin 17 18

11 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 11 d fl nda kalan; e itim, sa l k, ulafl m, güvenlik gibi hizmetler federe bölgelerde seçilecek meclislerin yetki alan na b - rak lmal. Böyle bir yap n n ülkenin toplumsal yaflam na dinamizm, yarat c l k ve kültürel zenginlik kataca aç kt r. Öte yandan federal bir sistemde nüfus mübadelesinin yaflanaca ya da etnik ve dini gruplar n bir yerde kümelenmek zorunda kalaca iddias aç k bir çarp tmad r. Federal bir sistemde federe bölgelerin birbirlerinden s n rlarla ayr - laca öne sürülemez, t pk mevcut idari birimlerin (illerin) birbirinden ayr lmas söz konusu olmad gibi. Böyle bir sistemde Türkiye nin bat bölgelerinde az nl k durumunda olan Kürtlerin, bulunduklar yerlerde dil ve kültürel haklardan faydalanma haklar var. Elbette bu haklar benzer durumda olan di er etnik ve dini az nl klar için de geçerli. Federal bir sistemde bütün etnik ve dini az nl klar n temel hak ve özgürlükleri anayasa güvencesi alt na al nmal. Türkiye, federal bir demokrasi ile etnik ve dini aç dan dünyan n parçal bölgesi olan Ortado u da model bir ülke olabilir. Zira federal demokrasi, etnik ve dini parçalanm fll bir zenginlik ve renklili e dönüfltürecek potansiyele sahip. Amac m z federalizmi bütün sorunlar çözecek t ls ml bir formül olarak önermek de il elbet. Dünyadaki deneylerden yola ç karak bunun Türkiye bak m ndan uygulanabilir bir sistem oldu unu düflünüyoruz. Türkiye, bar flç l ve demokratik hiçbir çözüm önerisine gözlerini kapayacak lükse sahip de il çünkü. RÊLIBERVEKIRIN Û JI BO PIRSA KURD, PÊfiNIYARA ÇARESERIYA FEDERAL YA DEMOKRATÎK. HAK-PAR PARTIYA MAF Û AZADIYAN 19

12 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 12 Partiya Maf û Azadiyan, di sala 2002an de ji aliyê qadroyên ku xwedî raman û tecrubeyên cuda ve hat avakirin. HAK-PARa ku di nava 20 rojên pifltî avakirina wê de doza girtinê lê hatiye vekirin, 6 salan di bin gefên doza girtinê de mecbûr maye ku hebûna xwe biparêze. Doza girtinê ku qala wê tê kirinê, encax di sala 2008an de (bi nepejirandina xwesteka girtinê) gihifltiye encamekî. HAK-PAR partiyeke plûralist, guherînxwaz, demokratîk û azadîxwaz e û rêgezên hiqûqa gerdûnî referans digire. Xwedî li mîrateya têkoflîna neteweyî, demokratîk û afltîxwaz a gelê kurd a 40 salên dawi derdikeve û xwe yek ji wêrisê vê kevneflopê dihesibîne. HAK-PAR flêweyên demokratîk, afltiyane û siyasal ên têkoflînê wek rêbazên têkoflînê dipejirîne û di wê baweriyê de ye ku pirsgirêk bi rêbazên çekdarî û flîdetê çareser nabin. Ji bo demokrasiyeke befldar û plûralîst têdikofle ku rêzê li mafên mirovan, azadî, mafên sereke û yên kêmneteweyan digire; serdestiya hiqûqê dipejirîne. Alîgirê civakeke adilane, wekhev e ku aboriya wê bi pêfl ketiye, xwedî derfetên wekhev e û bi hêvî li dahatûyê dinihêre. Dahatûyeke ku cudahî di bingeha wekheviyê de bikaribin li gel hev bijîn, dorhêleke ku tê de dikare bête jiyîn û afltiyeke mayînde diparêze. Avakirina demokrasiyeke li ser hîmên destkeftiyên peflverû yên mirovatiyê û rêgezên gerdûnî yên hiqûqê dikare çendin pirsgirêkên li Tirkiyeyê bixe riya çareseriyê. Avakirina demokrasiyeke bi awayî, di serî de seferberiya gelê kurd û tirk û ya kêmnetewe û olan divê. HAK-PAR, pêvajoya endametiya Yekitiya Ewropa ji ber rola wê ya dehftêr di demokratîkbûyîna Tirkiyê de gi- rîng dibîne û pifltgiriyê didê. HAK-PAR ji ber ku bo azadiya gelê kurd derketiye rê û çareseriya demokratîk û wekhev di pirsa kurd de kiriye navenda bernameya xwe, partiyeke kurda ye. Lê belê di heman demê de partiya Tirkiyê ye, ji ber ku demokrasîyê ji bo tevahîya Turkiyê d xwaze û çareseriya pirsa Kurd di yekitiya (tevahiya) Tirkiyê de dibîne û dahatûya azad ya gelê kurd di dahatûya Tirkiyê de, bi hevre û hevpar dibîne. HAK-PAR xwe perçeyekî ji malbata hêzên dinyayê yên demokratîk, guherînxwaz, azadîxwaz, wekhevîxwaz û pifltgirê dorhêleke jiyanbar dihesibîne

13 hakpar 2 1/12/09 14:21 Page 13 RÊLIBERVEKIRIN Û JI BO PIRSA KURD, PÊfiNIYARA ÇARESERIYA FEDERAL YA DEMOKRATÎK 1-NIRXANDINA REWfiÊ Pêflî, ji bo gengefliyê pêkanîna qadeke azad Tirkiyeyê, ji avakirina Komarê heta nuha, cara yekemîn e ku pirsa kurd, ji gengeflîkirinê re vekiriye. Dewleta Tirk ku di seranserê sedsala borî de hebûna Kurdan red û înkar kiriye, daxwazên maf û azadiyên Gelê Kurd, bi hemû flêweyan serkut kiriye, bi zexta flert û mercên derva û hundir, têgihîflt ku polîtîkayên berê xelet bûn. Di sala 2009 an de Qenala dewletê TRT fiefi, seranserê rojê dest bi weflana kurdî kir. Rêlibervekirina çareseriya pirsa Kurd/Demokratîkbûnê ku di 29ê Tîrmeha 2009an de ji aliyê Wezîrê Kar û barê Hundur Beflîr Atalay ve hat eflkerekirin, ji bo çareserkirina pirsa Kurd nihêrtineke nû, bi pêflxistin. Bi înîsîyatîfa di vî derbarî de ku ji aliyê hukumetê ve hatiye destpêkirin, gengeflîkirinên li ser pirsa Kurd ya birrên cihê yên civakê, pêflniyar û rayên li ser vê babetê destpêkirin. Lê belê, dîsa jî di derbarê vê pirsê de nikare bê gotin ku 23 bi tevahî bingeheke azad ya gengefliyê peyda bûye. Hukumet û hin rayedarên dewletê bi gotin û xetên xwe yên sor yên wek yek millet, yek dewlet... yên otorîter û fermanber, sînor li van gengefliyan teng dike. Ev rewfl, pêflî li bingeheke azad ya gengefliyên li ser pirsa Kurd, digre. Ji bo ku encama ku tê xwestin bê wergirtin, divê, ev pêvajo, ne tenê ji astengên yasayî, herweha ji rêgir û astengiyên pîskolojîk jî bên rizgarkirin. Partiya Maf û Azadiyan, çareserkirina pirsa Kurd bi flêweyê demokratîk û afltîyane xistiye navenda bernama xwe û partiyek e aliyê vê pirsê ye. Bi armanca ku perspektîfeke cuda bidine van gengefliyan û ji bo pifltgiriya lêgerînên li çareseriyê bikin, em pêflniyarên xwe yên ji bo çareseriya pirsa Kurd, pêflkêflî raya gifltî dikin. Di sazumana ku pifltî flerê cîhanê yê yekemîn pêkhat de tu statu jibo kurdan nehat naskirin Ji bo famkirina pirsa Kurd, pêwist e ku bi kurtasî mirov çavek bavêje bingeha vê pirsê. Kurd, ligel Ereb, Tirk û Farisan, gellek herî zêde ye di Rojhelata Navîn de. Çografya ku Kurd lê dijîn, bi wateya welatê Kurdan, jêre Kurdistan tê gotin Kurd, bi hezar salan e ku wek civakeke bi îstîkrar, li welatê xwe jiyana xwe berdewam dikin. Wek tê zanîn, welatê kurdan cara yekemîn di sala 1639 de bi Peymana Qesr-i fiîrîn, di nav Împeretoriya Osmanî û Persan de hat paymalkirin. Lê ji bo kurdan trajediya mezin, pifltî flerê yekemîn yê cîhanê destpêkir. Di sazumana ku pifltî flerê cîhanê yê yekemîn pêkhat de tu statu ji bo kurdan nehat naskirin. 24

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı