1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6."

Transkript

1

2 1. Genel Olarak Mikro Kredi 2. Türkiye de Mikro Kredi Uygulayıcıları 3. Literatür İncelemesi 4. Çalışmanın Amacı 5. Çalışmanın Kapsamı 6. Çalışmanın Kısıtları 7. Araştırma Metodolojisi 8. Kullanılan Değişkenler 9. Verilerin Analizi 10. Elde Edilen Bulgular 11. Sonuç ve Öneriler

3 Geleneksel kredi kuruluşlarından kredi temin imkânı bulunmayan, Aklında bir iş fikri olan kadınlara başlangıç sermayesi sağlayan, Kadınları sosyal ve ekonomik hayata çekmeyi amaçlayan, Geri ödemelerin kısa sürede gerçekleştirildiği, Herhangi bir teminat veya kefalete ihtiyaç bulunmayan, Geri ödemelerin grup baskısı ile güvence altına alındığı, Toplumun en yoksul kesimini hedef alan kredi türüdür.

4 MAYA (2002) (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı nın bir iktisadi işletmesi) (temel yürütücü) Türkiye Grameen Mikrofinans Projesi (2003) (Türkiye İsrafı Önleme Vakfı-TİSVA, Grameen Bankası ve Diyarbakır Valiliği tarafından geliştirilmiştir) (temel yürütücü) İl Özel İdareleri (5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 6. maddesi) Çeşitli Projeler (Sosyal Riski Azaltma Projesi, Mikro Kredi ile Topluma Destek Projesi vb. ile sistem desteklenmektedir)

5 Djuraev (2008): Kırgızistan-Bişkek teki mikro kredi kullanan toplam 89 girişimciye anket uygulamıştır ve mikro kredinin, girişimciliğin geliştirilmesi ve istihdamın arttırılmasında önemli bir etkiye sahip olduğunu ancak bu etkinin hâlihazırda kurulu olan işletmelerde daha fazla olduğunu belirlemiştir. Uluoğlakcı (2009): Ankara iline yönelik olarak yapılan çalışmada mikro kredi kullanan 321 üye üzerinde yapmış olduğu çalışmasında; mikro kredinin gelir artışı sağladığı ancak gıda ve eğitim harcamalarında bir artış yaratmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kredi kullanımının, üyelerin kendilerine yönelik sosyal algısında istenen düzeyde bir etki yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Şengür (2011): Eskişehir deki mikro kredi uygulamasının etkilerini ortaya koymak üzere 336 mikro kredi kullanıcısı ile yapılan çalışmada; üyelerin gelirleri üzerinde önemli derecede, istihdam üzerinde kısmen olumlu etkisi bulunmaktadır. Ayrıca, mikro kredi kullanımının, kadının sosyal gelişimi özellikle de özgüveni üzerinde önemli etkiler yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.

6 Zengin ve Gökmen (2012): Mikrofinans sistemine üye 163 kadın ile görüşmeler yapılmıştır. Mikrofinans sisteminin üyelerine, ekonomik ve sosyal anlamda katkı sağladığı, özellikle katılımcıların özgüvenlerinde artışların olduğu tespit edilmiştir. Ören vd. (2012): Isparta ilinde mikro kredi kullanan 51 üye üzerine yapılan çalışmada ise ekonomik açıdan yeterli düzeyde etki yaratmadığı ancak sosyal etkisinin daha baskın olduğu görülmüştür. Kadınların, ilk kredi kullanımından sonra daha bilinçli, özgüvenli ve cesaretli davranabildikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Kendirli vd. (2012): Kırgızistan üzerine yapılan diğer bir çalışma ise Bişkek te yaşayan 126 üyeye uygulanmıştır. Mikro kredinin, istihdamı arttırdığı, girişimcilerin işlerini büyütmesini desteklediği ancak yeni iş kurmaya ve girişimci olmaya henüz küçük oranda katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

7 Mikro kredi kullanımının, Ankara ilindeki mikro kredi kullanan kadınların ekonomik ve sosyal yapıları üzerindeki etkilerinin tespit edilmesidir.

8 Araştırmada, Grameen Mikro Kredi Programı nın Türkiye deki uygulayıcıları arasında yer alan Ankara Mikrofinans şubesi incelenmiştir (Aralık 2012, 416 üye). Altındağ, Mamak, Pursaklar ve Sincan bölgelerinde yaşayan ve TGMP den mikro kredi alan 123 kadın üye ile yüz yüze görüşmeler yapılarak anketler cevaplandırılmıştır.

9 Basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Cochran (1962) ın örneklem büyüklüğünü saptamada kullanılan formülüne göre %95 güvenilirlik ve %7,5 duyarlılık düzeyine göre 121 örnek ile çalışılabilir görülen örneklemde 123 üye ile çalışılmıştır.

10 Eğitim düzeyi düşük bir grupla karşılaşıldığı için anket sorularının detaylı olarak açıklanması durumuyla karşılaşılmış, bu durum da, her üyede anket yapılma süresini uzatmıştır. Bazı üyelerde ankete katılım konusunda çekingenlik yaşanmış ve gönüllülük esas olduğu için ısrarlı davranılmamıştır. Anketler, grup toplantıları süresince yapılmak zorunda olduğu için, zamanın her üyeye detaylı anket yapabilmek için yeterli olmaması ve her üyenin de katılması gereken toplantıya gelmemiş olması nedeniyle Ankara daki üyelerin tamamına ulaşılamamıştır.

11 Hem yüz yüze mülakatlar yapılmış hem de anket yoluyla Ankara ilindeki mikro kredi uygulamalarının etkinliği durum tespiti yapılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmadaki temel hipotez, mikro kredi kullanımının üyeler üzerinde hem ekonomik iyileşme hem de sosyal gelişme sağlayacağı yönündedir.

12 Ekonomik Parametreler: Mikro kredi öncesi ve sonrası ailenin toplam geliri, toplam harcama tutarı, elde edilen gelirin nerelere harcandığı, toplam tasarruf miktarı, sosyal güvencelerindeki değişimi, iş koluna göre dağılımı, kredinin kullanım kapsamı ve istihdama katkı. Sosyal Parametreler: Kredi kullanan kadının, kullanım öncesi ile sonrası arasında kendi gözünde, aile bireylerinin gözünde, olaylara bakış açısında bir değişme yaratıp yaratmadığı.

13 Kredi kullanan üyelere kullanım öncesine ve sonrasına ilişkin harcama kalemlerindeki değişimi gösterecek 3 tane; sosyal durumlarını ayrıştıracak ise 18 tane değişken 5 li Likert ölçeği kullanılarak sorulmuştur. Araştırmanın istatistiksel güvenilirliği, Cronbach Alpha tekniği ile test edilmiştir. Cronbach alpha değeri; -Harcama kalemleri için 0,722 iken, -Sosyal etkiler için 0,691 olarak bulunmuştur. Her iki faktör grubu için de katsayıların 0,60 ile 0,80 arasında olması, ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen sonuçlar, Tek Örnekli Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildiğinde ise; tüm değişkenler için p=0,000 olarak belirlenmiş, p<0,05 olduğu için verilerin normal dağılmadığını ortaya koymuştur. Bu nedenle Likert ölçekli sorularda Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örneklem Testi uygulanmıştır.

14 Ankara da mikro kredi kullanan kadın üyelerin; ** %70,7 sinin yaş aralığında olduğu ** Bu aralıktaki üyelerin - %91,9 unun evli -%64,3 ünün de ilkokul mezunu olduğu görülmektedir.

15 * İşin Kapsamına Etkisi: Kredi kullananların %53,7 si kendi işini yapmak, %39,8 i var olan işini geliştirmek, %5,7 si ise eşinin var olan işini geliştirmek üzere kredi kullanmışlardır. Kendi işini yapmak üzere kredi kullananların %63,6 sı üretim yapmadan sadece alım satım yaparak gelir elde etmeyi amaçlarken, %34,8 i üretim amacıyla yapmaktadır. Var olan işini geliştirmek isteyenlerin %40 ı ise alım satım yaparak gelir elde ederken %55,1 i üretim yaparak gelir elde etmektedir.

16 *Sosyal Güvenceye Etkisi: Çalışmanın yapıldığı bölgede mikro kredi öncesi %16,3 olan sosyal güvencesiz kesim mikro kredi sonrası %15,4 e düşmüş, %53,7 olan SSK lı oranı % 55,3 e çıkmıştır.

17 *İstihdam Etkisi: Mikro kredi kullanan 123 kişiden 54 ü küçük ölçekli de olsa gelir elde etmeyi sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktaydı. Dolayısıyla mikro kredi sayesinde ilave 69 kişi piyasaya sıfırdan dâhil olup istihdam yaratmışlardır. Mikro kredi öncesinde kredi kullanıcılarının sadece 14 ü işlerinde, kendileri dışında toplamda 38 personel çalıştırarak istihdam yaratırken; mikro kredi kullanımından sonra ise kredi kullanan işverenlerin 17 si 54 kişilik istihdam yaratmıştır.

18 *Gelir Artışı ve Harcama Etkisi: Mikro kredi kullanımından sonra katılımcıların; -%94,3 ünün gelirlerinde, -%78 inin de harcamalarında artış olduğu tespit edilmiştir. Harcama kalemleri incelendiğinde; *Mikro kredi ile elde edilen geliri 99 üyenin yeniden işine yatırdığı, *58 üyenin ailesinin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı, *29 üyenin borçlarını ödemek için kullandığı, *24 üyenin de biriktirdiği görülmüştür. Analiz sonucunda katılımcıların mikro kredi öncesi ve sonrası arasında gıda, barınma ve çocuklarının eğitim harcamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu (Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örneklem Testi, p=0,000) ve ortalamalar incelendiğinde bu farklılığın artış yönünde olduğu görülmüştür.

19 * Tasarruf Etkisi: Üyelerin mikro kredi öncesinde tasarruf yapabilme durumu incelendiğinde **sadece %13,8 inin ortalama 300 TL tasarruf yapabildiği, Mikro kredi sonrası ise üyelerin **%63,4 ünün ortalama 330 TL lik bir tutarla tasarruf yapabildiği tespit edilmiştir.

20 *Aile Geçimine Katkı Etkisi: Mikro kredi kullanımı öncesi evin geçimini üyelerin; - %64,2 si tek başına eş, - %21,9 u karı-koca birlikte, - %5,6 sı tek başına kadın, - %8 i de diğer şekilde sağlandığı tespit edilmiştir. Mikro kredi kullanımı sonrası için ise; - %21,1 tek başına eş, - %62,6 sı karı-koca birlikte, - %9,7 si tek başına kadın, - %6,5 i diğer olarak belirlenmiştir.

21 *Harcamaya Karar Verme Etkisi: Ailenin harcamalarına kimin karar verdiği incelendiğinde; **Mikro kredi kullanımı öncesi üyelerin; **%40,7 si karı-koca birlikte, **%34,1 i tek başıma ben, **%22,8 i tek başına eşim, **%2,4 ü evin büyükleri şeklinde cevaplar vermişlerdir. **Mikro kredi kullanımı sonrası ise; ** %52,8 i karı-koca birlikte, ** %36,6 sı tek başıma ben, ** %9,8 i tek başına eşim, ** %0,8 i evin büyükleri olarak cevaplandırmışlardır. Bu sonuçlar göstermektedir ki, kadının sisteme dâhil olmasından sonra evdeki harcamalarda karar verme etkisi artmaktadır.

22 *Diğer Sosyal Etkiler: (kendi gözünde, aile bireylerinin gözünde, olaylara bakış açısında bir değişme) -Kadının para kazanabilme gücünü kendinde hissetmesi, -Ailesinin geçimine katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olması, -Yeteneklerinin farkındalığı, -Özgüven varlığı, -Kendine saygı göstermesi, -Eşinin saygı göstermesi, -Aile bireylerinin saygı göstermesi, -Aile bireylerinin önem vermesi, -Eşinin kredi kullanmayı desteklemesi, -Çevrenin kredi kullanmayı desteklemesi, -Aile içi şiddetin ortadan kalkması, -Kişinin bakabildiği kadar çocuk yapması, -Çocuklarının eğitimine önem vermesi, faktörlerinin, mikro kredi kullanımı öncesine ve sonrasına ilişkin ortalamaları karşılaştırıldığında; öncesine göre artış yönünde bir eğilim olduğu tespit edilmiştir.

23 Kız çocuğunun okutulmasına, Kadının görevinin sadece annelik olduğuna, Kadının çalışmasının aile birliğini zayıflattığına, Kadın ile erkeğin eşit haklara sahip olduğuna ilişkin sosyal etkilerle ilgili dört faktörün istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya koymaktadır.

24 Mikro kredinin ekonomik etkisi değerlendirildiğinde; Kadınların yarısının kendi işini kurduğu, İş kuranların da yarısından fazlasının ticaret yaptığı, İstihdam artışının yeterli olmadığı, Gelir, harcama ve tasarruf kalemlerinde artış olduğu, Artık eve gelir getiren bir birey olarak kadının ailedeki ekonomik rolünün arttığı gözlemlenmiştir.

25 Mikro kredinin sosyal etkisi değerlendirildiğinde; Beklendiği gibi kadının sosyal statüsünde ciddi gelişme olduğu tespit edilmiştir, Özellikle aile geçimine katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk, Özgüven, Para kazanabilme gücünü hissetme, Yeteneklerin farkındalığı değişkenlerinde; diğer değişkenlere göre önemli derecede artış olduğu belirlenmiştir. Çocuğu olan kadının görevinin sadece annelik olduğu düşüncesinde ise beklendiği gibi azalış olmuştur.

26 Ankara nın büyükşehir olması nedeniyle belediyelerin yoksul halka destekte bulunması, Mikro krediye ilişkin el broşürlerinin dağıtıldığı bölgelerde etkinlik sağlamaması, Güven esasına dayanarak oluşturulan grupların büyükşehirlerde kolayca kurulamaması nedeniyle mikro kredi uygulamasının Ankara da beklenen noktaya henüz gelmediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, bundan sonraki çalışmalarda küçük illerdeki mikro kredi kullanıcıları ile anket yapılması farklı bir bakış açısı sunacaktır.

27 TEŞEKKÜRLER

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

Devlet Tarafından Verilen Sosyal Yardımlarda Mükerrerliğin Hesaplanması

Devlet Tarafından Verilen Sosyal Yardımlarda Mükerrerliğin Hesaplanması Ahmet Fatih Ortakaya* Gamze Torun** Özet Yoksullukla mücadele alanında ülkemizde pek çok kamu kurum ve kuruluşu farklı muhtaçlık ölçütlerine göre, ayni ve nakdi yardımlar ile yoksul bireylere ve hanelere

Detaylı

Ev Eksenli Çalışan Kadınların Sosyal Haklarının Geliştirilmesi Projesi EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLAR VE GENEL DURUM ANALİZİ

Ev Eksenli Çalışan Kadınların Sosyal Haklarının Geliştirilmesi Projesi EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLAR VE GENEL DURUM ANALİZİ Ev Eksenli Çalışan Kadınların Sosyal Haklarının Geliştirilmesi Projesi EV EKSENLİ ÇALIŞAN KADINLAR VE GENEL DURUM ANALİZİ 1 BU ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI NOVA DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ TARAFINDAN

Detaylı

CREDIT CARDS AS AN IMPORTANT FINANCIAL SOURCE: A RESEARCH ON DETERMINING THE EFFECTS OF CREDIT CARDS ON THE EXPENSES OF CARD OWNERS IN BURDUR

CREDIT CARDS AS AN IMPORTANT FINANCIAL SOURCE: A RESEARCH ON DETERMINING THE EFFECTS OF CREDIT CARDS ON THE EXPENSES OF CARD OWNERS IN BURDUR Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2007, C.12, S.3 s.215-226. ÖNEMLİ BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK KREDİ KARTLARI: KREDİ KARTLARININ KART SAHİPLERİNİN HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler

Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1 (1) 2015, 31-54 Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Bünyamin ER 1 Yunus Emre ŞAHİN 2 Mesut MUTLU 3 ÖZ: İthalata dayalı

Detaylı

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1

İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 İŞ KADINIs84_Layout 1 08.04.2012 15:15 Page 1 DİYARBAKIR DA İŞ KADINI VE KADIN ELİYLE İŞ DURUMU ARAŞTIRMASI Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonu altında Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve YOKSULLUK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yoksulluk alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman,

Detaylı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Proje Referans Numarası: TRC2-11-DFD-68 Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Cahit

Detaylı

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇALIŞANLARIN SERMAYEYE ORTAKLIĞI (ÇALIŞANLARI HİSSE SENEDİ EDİNDİRME) KONUSUNDA ŞİRKETLER VE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA VE

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

4. TÜRKİYE DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİ

4. TÜRKİYE DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİ 4. TÜRKİYE DE TASARRUFLARIN BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİ 39. Türkiye de yurtiçi tasarruf 2000 li yıllarda düşmüştür ve uluslararası standartlarla karşılaştırıldığında düşüktür (Bölüm 2). Bölüm 3 de düşük düzeydeki

Detaylı

TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI 65 66 TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI PROF.DR. AHMET ULUSOY Karadeniz Teknik Üniversitesi DOÇ.DR. MURAT ŞEKER İstanbul Üniversitesi İÇİNDEKİLER GRAFİK LİSTESİ... 4 HARİTA LİSTESİ...

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

İÇ DENETİMİN BAŞARISINI ETKİLEYEN DENETİM TÜRLERİ: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 1

İÇ DENETİMİN BAŞARISINI ETKİLEYEN DENETİM TÜRLERİ: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 1 İÇ DENETİMİN BAŞARISINI ETKİLEYEN DENETİM TÜRLERİ: TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA 1 Fikret ÇANKAYA* Engin DİNÇ** Mümine KARA *** ÖZ Çalışmada, iç denetimin başarısında, uygulanan

Detaylı

SUNUŞ. To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r

SUNUŞ. To p l u m Öz ü r l ü l ü ğ ü Na s ı l An l ı y o r SUNUŞ Türkiye de nüfusun yüzde 12.29 unu oluşturan özürlü yurttaşlarımızın başta Anayasa mız olmak üzere 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN SOSYOLOJİSİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK ALGILARI) Doç.Dr. Levent ERASLAN

SOSYAL GÜVENLİĞİN SOSYOLOJİSİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK ALGILARI) Doç.Dr. Levent ERASLAN SOSYAL GÜVENLİĞİN SOSYOLOJİSİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK ALGILARI) Doç.Dr. Levent ERASLAN Sosyoloji biliminin toplumsalın her türlü alanına ve problemlerine dönük analiz yapabilme pratiği

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR PROJESİ ENVANTER VE KÜME GELİŞİM RAPORU 27/06/2012

BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR PROJESİ ENVANTER VE KÜME GELİŞİM RAPORU 27/06/2012 BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR PROJESİ ENVANTER VE KÜME GELİŞİM RAPORU 27/06/2012 Bu rapor T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı nın desteklediği Bodrum Yat İmalatı Rotasını Çiziyor projesi kapsamında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 193-211 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 193-211 AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına

Detaylı

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

2010 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI. Etki Analizi Raporu. Prof. Dr. Abuzer PINAR

2010 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI. Etki Analizi Raporu. Prof. Dr. Abuzer PINAR 2010 YILI EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI Etki Analizi Raporu Prof. Dr. Abuzer PINAR Sunuş Diyarbakır ve Şanlıurfa (TRC2) Bölgesi nde faaliyette bulunmak üzere 2009 yılı sonlarında faaliyete başlayan

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

KISALTMALAR: BAKKA: DPT: KOBĠ: SGK: TSO: TR81:

KISALTMALAR: BAKKA: DPT: KOBĠ: SGK: TSO: TR81: ĠÇĠNDEKĠLER GİRİŞ... 4 1. ARAŞTIRMA BİLGİLERİ... 5 1.1 Araştırmanın Konusu... 5 1.2 Araştırmanın Amaçları... 5 1.3 Araştırmanın Önemi... 7 1.4 Araştırma Yöntemi... 7 1.5 Anket Formunun Hazırlanması...

Detaylı

Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1

Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1 Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Verimlilik: Karaman Belediyesi Hizmetleri Üzerine Bir Uygulama 1 Nihat IŞIK * Filiz DEMİR ** Özet Bu çalışmada, Karaman Belediyesi üzerinde bir alan araştırması yapılarak

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN Bİ- REYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN Bİ- REYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖZ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN Bİ- REYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL 1 Cevat SÖYLEMEZ 2 Kariyer yönetiminde ve

Detaylı