Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi"

Transkript

1 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Dr. Samim ÜNAN İstanbul, 4 M ay 2012 SİGORTA HUKUKU TÜRK DERNEĞİ (AIDA TURKEY)

2 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Dr. Samim Ünan Şubat 2013 Yayımlayan: Sigorta Hukuku Türk Derneği Editör: Samim Ünan Kapak ve sayfa düzeni: Ümran Arslan Baskı: Özdil Basımevi, Galip Dede Cad. 77/1 Beyoğlu İstanbul, Tel:

3 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Dr. Samim ÜNAN SİGORTA HUKUKU TÜRK DERNEĞİ TURKISH CHAPTER OF AIDA

4

5 5 Önsöz Kredi sigortaları ülkemizde pek bilinen bir sigorta çeşidi değildir. Doğrusu, bu sigorta dünyada da fazla incelenmemiştir. Yayınlar son derece sınırlıdır. Ancak kredi (ticari alacak) sigortası Türkiye de gittikçe daha yaygın hale gelmektedir. Bu kitapçıkta kredi sigortasına ilişkin genel şartlar, 2011 tarihli Türk Ticaret Kanunu hükümleri de dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Konu yeni ve üzerinde yürütülen tartışmalar çok dar kapsamlıdır. Dolayısıyla değerlendirmelerimizin en azından bir kısmı sonradan değişebilecektir. Ancak, bir yerden de başlamak gerekiyor. Bu düşüncelerle, ilk saptama ve yorumlarımızın okuyucu ile paylaşılmasında yarar görmekteyiz. Samim Ünan

6

7 7 İçindekiler Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Olarak... 9 Kredi Sigortası ve Türk Kredi Sigortası Genel Şartları ile İlgili Temel Sorunlar Kredi Sigortası Genel Şartları (Yürürlük Tarihi: ) A- Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortanın Konusu A.2- Tanımlar A.3- Sigorta Sözleşmesinin Kapsamı A.4- Sigorta Sözleşmesinin Süresi ve Teminatın Başlaması A.5- Teminatın Tesisi ve Tadili A.6- Sigortacının Ödeme Yükümlülüğü A.7- Teminat Dışında Kalan Haller A.8- Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller A.9- Muafiyet 49 B- Zarar ve Tazminat B.1- Muhtemel Zarar Hali ve Rizikonun Ağırlaşması B.2- Müdahale Talebi B.3- Tazminatın Şartları B.4- Zararın Hesaplanması B.5- Tazminat Tutarı, Ödenmesi ve Sonuçları B.6- Halefiyet B.7- Rizikoya İlişkin Olarak Sigortalının Yükümlülükleri... 78

8 8 B.8- Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi B.9. Alacak Hakkı Üzerindeki Tasarruflar B.10. Değişikliklerin Bildirilmesi C- Çeşitli Hükümler C.1- Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması C.2- Sigortalının Sözleşme Yapıldığı Sırada ve Sözleşme Süresince Beyan Yükümlülüğü C.3- Menfaat Sahibinin Değişmesi C.4- Yasal Giderler C.5- Soruşturma, İnceleme ve Müdahale Giderleri C.6- Tebliğ ve İhbarlar C.7- Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması C.8- Yetkili Mahkeme C.9- Zamanaşımı C.l0- Özel Şartlar

9 9 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi KREDİ (TİCARİ ALACAK) SİGORTASI GENEL OLARAK Kredi (ticari alacak) sigortası, ticaret hayatının en önde gelen gereksinimlerinden biridir. Mal alım-satımlarında satıcı ile alıcının karşılıklı üstlendikleri borçları aynı anda yerine getirmeleri (malın teslimi sırasında satış parasının tahsili) en güvenli yöntem olmakla birlikte, bu tür işlemler çoğu kere mümkün olmaz. Mal satışlarının kredili olarak (alıcının borcu daha sonra ödenmek koşuluyla) yapılması olağandır. Alıcının olanakları birçok halde satış parasının önceden veya aynı anda ödenmesine yeterli değildir. O zaman alıcıya kredi tanımaktan başka çare yoktur. Satın aldığı malın bedelini sonra ödeyecek olan alıcıdan, borcu için güvence göstermesi istenebilir. Fakat bu da birçok halde çare değildir. Alıcının yeterli güvence gösterecek imkanı mevcut olmayabilir. Özellikle çok sayıda alıcıya satış yapan firmalar, onlara piyasa koşullarına uygun düşen vadeler tanımak zorunda kalmaktadırlar. Alıcıların bir bölümü yine de vadede ödeme yapmayabilir. Vade uzatımı sıklıkla başvurulan bir geçici çözümdür. Bazı hallerde alıcılar içine düşmüş oldukları nakit sıkışıklığından bir süre sonra kurtulabilmekte ve yeniden düzenli ödeme yapar hale dönebilmektedirler. Buna karşılık, borçlarını ancak yeni borçlar alarak ve vadeleri uzatarak, ödenecek meblağları taksitlendirerek çevirmek zorunda kalan alıcılar da vardır. Bunların bir kısmı alacaklılar arasında külah değişikliği sayesinde bir süre ayakta kalabilmekte ama çoğu halde oyun onlar için mutsuz sonlanmaktadır. Batan, kaçan alıcılar da olabilmektedir. Sattığı malların parasını almayı ucuz ve güvenli biçimde sağlayan çözümlerden biri de ticari alacak sigortasıdır.

10 10 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Bu sigorta önceleri mal satışlarından kaynaklanan alacakların güvencesi olarak ortaya çıkmış fakat sonraları başka ticari etkinliklerden kaynaklanan alacaklar için de uygulanmaya başlamıştır. Günümüzde bu sigortaya hizmetlerden kaynaklanan alacakları temin etmek için de yaygın biçimde başvurulmaktadır. KREDİ SİGORTASI VE TÜRK KREDİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İLE İLGİLİ TEMEL SORUNLAR Kredi sigortası hakkında uygulanması gereken kurallar Birçok ülkede kredi sigortası sözleşmesinin, sigorta sözleşmesine ilişkin özel kurallara değil borçlar hukuku kurallarına tabi olmasına izin verilmektedir. Bu da genellikle kredi sigortasını büyük risk kategorisi içine yerleştirerek olmaktadır. Büyük risk Türkiye nin bütünüyle yabancı olduğu bir kavramdır tarihli Türk Ticaret Kanunu hazırlanırken büyük risk kavramı ile tanışılmaktan kaçınılmış, bu kavrama kanunda yer verilmesi önerileri tartışma konusu dahi olmamıştır. Sigorta sözleşmesinin konusunu oluşturan bazı riziko çeşitleri (mesela gemi kasko) veya belirli özellikleri olan sigortalılarla ilgili rizikolar (mesela en az 250 kişi çalıştıran veya senelik cirosu EURO üzerinde olan işletmelerle ilgili rizikolar) söz konusu olduğunda, bunlar büyük risk olarak nitelendirilmekte ve sigorta ettiren/sigortalıları koruyan emredici düzenleme bunlara uygulanmamaktadır (Bundan başka, büyük riskleri konu alan sigorta sözleşmelerinde bilgilendirme yükümlülüğü de ya tamamen kaldırılmakta ya da oldukça gevşetilmektedir). Kredi sigortasının bir diğer adı da ticari alacak sigortasıdır. Bu sigorta ile tacirlere, ticari etkinlikleri ile ilgili olarak sigorta koruması sağlanmaktadır. Bu tacirler çoğunlukla orta veya büyük ölçekli ticaret şirketleridir. Bunları emredici kurallar aracılığıyla korumaya lüzum yoktur. Kaldı ki, aşağıda inceleyeceğimiz genel işlem koşullarına ilişkin Borçlar Kanunu ndaki yeni düzenleme, tacirler lehine önemli bir koruma sağlamaktadır. TTK ve sigortaya ilişkin diğer kurallar büyük risk kavramına uzak kalmış olduklarından, Türkiye de bütün sigortalar (ve her türlü kredi sigortası) TTK nun emredici hükümlerine tabidir. Bu sebeple mesela Beko nun, Hyundai nin müşterilerinden olan alacakları için kredi sigortası yaptırılsa dahi, bu dev firmalar tıpkı sade vatandaşlar gibi çok sıkı bir biçimde korunacaklardır.

11 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi 11 Kredi sigortası, sigortacı için tehlikeli sigortalardandır. Riziko oldukça yüksektir ve sigortalanabilir hale getirilmesi sigortacıya birçok olağandışı yetkinin tanınmasını gerektirmektedir. Tacirin ticari riskinin büyük oranda sigortacı tarafından devralınması anlamına gelen kredi sigortasında sigortacının elinin serbest olması ve sigorta hukukunun sigorta tüketicilerini koruyan kısıtlamalarının bu sigortada ona uygulanmaması en doğru çözümdür. Kredi sigortasında riziko Kredi sigortasında rizikoyu (sigortacının ödeme yapmasını gerektiren olgu) nasıl tanımlamak gerektiği tartışmaya oldukça açık bir husustur. Sorumluluk sigortalarında olduğu gibi, kredi sigortasında da riziko bakımından zamana yayılmışlık (uzun bir süreç) söz konusudur. Bu sürecin hangi aşamasının veya aşamalarının riziko olarak kabul edileceği ve TTK nda rizikoya ilişkin hükümlerin uygulanmasına yol açacağı kolay yanıtlanacak bir soru değildir. Kredi sigortasının koruma altına aldığı alacak, satış veya hizmet sağlama sözleşmesiyle doğmakta, ancak satıcı veya hizmet sağlayıcı tarafından talep edilmesi için bazı koşulların daha sonra gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Alıcı veya hizmet edimi alacaklısının önceden veya aynı anda kendi edimini yerine getirdiği sözleşmeler kredi sigortasının konusu değildir. Bu sigorta alıcının veya hizmet edimi alacaklısının satıcı veya hizmet sağlayıcı borcunu ifa ettikten sonra ödeme yapacak olması halinde devreye girer. Şu halde, önce satıcının malı teslim etmesi veya yurt dışı satışlarda sevk etmesi lazımdır. Hizmetlerde ise hizmetin sağlanmış olması gerekmektedir. Kredi sigortası, satıcı veya hizmet sağlayıcının alacağını kendi edimini gereği gibi yerine getirmemiş olması yüzünden elde edemediği hallerde de devre dışıdır. Eğer bu hususta satıcı veya hizmet sağlayıcı ile alıcı veya hizmet edimi alacaklısı arasında çekişme mevcutsa, bunun sonuçlanmasına kadar sigortacının edimi askıda kalır. Sigortacı ancak alıcı veya hizmet sağlayıcının lehine yargı kararı ile çekişme sona erdiğinde ödeme yapar. Çekişme sigortalı satıcı veya hizmet sağlayıcının aleyhine sonuçlanırsa, sigortacı ödeme yükümlülüğü altında olmaz. Mal veya hizmet edimi almış olan kişi, kendisine tanınmış olan vadede veya uzatmanın mümkün olduğu hallerde uzatılmış vade günü geldiğinde ödeme yapmazsa, sigortacı yine hemen ödeme yapmamaktadır. Ödemede gecikme sık karşılaşılan bir olgudur. Bir miktar bekleme doğaldır. Öngörülen belirli bir süre boyunca beklemeye karşın alıcı hala ödemede bulunmazsa, sigortacının artık işe müdahale etme zamanı gelmiştir. Sigortalı, bu noktada sigortacıya

12 12 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi belge ve bilgileri aktararak tahsilat için harekete geçmesini isteyebilecektir. Sigortacı da tahsilat hizmeti vermek üzere alıcının kapısını çalacaktır. Bu noktada dahi sigortacı ödeme yapmamakta, müdahale talebinden itibaren sigorta sözleşmesinde öngörülen süre kadar beklemekte (genel şartlar sigorta sözleşmesinde daha kısa olarak kararlaştırılmamışsa bu sürenin beş ay olacağını hükme bağlamaktadır) ve sigortacının kasasından para çıkma anı ancak o zaman gelmektedir. Yukarıdaki aşamalardan hangisinde rizikonun gerçekleşmiş sayılacağı sorusu kanımızca rizikoya ilişkin hangi hükmün uygulanmasının söz konusu olduğuna bakılarak cevaplanmalıdır. Bu sebeple, mesela, rizikonun sigorta süresi içinde gerçekleşmiş olup olmadığı belirlenirken esas alınacak olgu (bağlanma noktası) ile rizikonun gerçekleştiğinin bildirilmesi görevi bakımından esas alınacak olgu aynı olmayabilecektir. Bu bakımdan, rizikonun ilk prim ödenmeden önce gerçekleşmesi, koruma önlemleri alınması gibi riziko kavramına yollama yapan hususların her biri için ayrı ayrı değerlendirme yapılmalıdır. Sigorta teminatının zaman bakımından sınırlanmasında esas alınması gereken olgu malların teslim veya sevk edilmesi yahut hizmetlerin sunulmasıdır. Bunlar sigorta süresi içinde olmalıdır. Aksi halde, sigorta koruması devreye girmez. Buna karşılık, sigorta süresi içinde teslim edilen mallar için alıcının ödeme yapacağı vadenin sigorta süresi bittikten sonra dolması teminata engel değildir. Koruma önlemleri görevi bakımından kural olarak vadede ödeme yapılmaması olgusunu esas almak lazımdır. Rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirme görevinde de mantıken aynı olgu belirleyicidir. Fakat kredi sigortası, diğer sigortalara göre şekillenen hükümlere tabi kılındığı vakit, sorun yaşanmaktadır. Bu sigortanın kendine has farklı bir işleyişi vardır. Sigortalıya yüklenen görevler de değişiktir. TTK nun emredici düzenlemesi kesinlikle buna uymamaktadır. Genel şartların çeşitli hükümlerini incelerken birçok halde hep aynı sorun karşımıza çıkacaktır: Genel şartlarda öngörülen (ve bütün dünyada da aşağı yukarı aynı şekilde uygulanan) sözleşmesel kurallar, yasanın emredici hükümleri karşısında geçersiz sayılmak durumundadır. O zaman da kredi sigortasını işletmek ya hiç mümkün olmamakta ya da çok zorlaşmaktadır. Terminoloji Terminoloji açısından şunu vurgulamalıyız: Genel şartlar, sigorta ettiren ve sigortalı ayırımı yapmamış, yalnızca sigortalı sözcüğünü kullanmıştır. Biz

13 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi 13 de aşağıda genel şartlara ilişkin açıklamalarımızı bu seçime uygun biçimde, yalnızca sigortalı sözcüğünü kullanarak yapacağız. Ancak, kredi sigortasının da başkası hesabına sigorta şeklinde yapılması (mesela bir ana şirket, yavru şirketlerin alacakları için kredi sigortası yaptırıyor) hiç kuşkusuz mümkün ve geçerlidir. O takdirde, sigorta sözleşmesini kendi adına kurmuş ve prim borcunun da borçlusu haline gelmiş olan kişiye sigorta ettiren, alacakları sigorta koruması altına alınan (ve alıcılar ödeme yapmadığı zaman asıl zarar görecek olan) kişiye de sigortalı dememiz lazım gelir. Öte yandan, genel şartlar çoğu halde sadece satıştan ve alıcıdan söz etmektedir. Oysa, sadece mal satışları değil fakat sağlanan hizmetler de kapsama dâhildir. Bu sebeple genel şartlardaki satıcı, satış, alıcı ve mal sözcüklerini sadece alışılagelen anlamları ile sınırlı olarak anlamamalı, bunlara en azından bazı yerlerde hizmetleri ve hizmet edimi alacaklılarını da kapsayacak şekilde anlam yüklemek gerekebileceğini gözden uzak tutmamak uygun olur. Resmi Genel Şart gerekli mi? Genel şartlar, bu çalışmanın bir çok yerinde altını çizdiğimiz üzere, taraflar arasındaki sözleşme kurallarıdır. Dolayısıyla genel şartlardan söz ettiğimizde, sigorta sözleşmesinden (en azından sözleşmenin önemli kısımlarının birinden) söz etmiş oluyoruz. Ülkemizde sigorta şirketleri, devlet tarafından hazırlanan genel şartları kullanmaktadır. Hatta denetim yasası (Sigortacılık Kanunu) ana içeriğin devletin yayınladığı bu genel şartlara uygun olması kuralını getirmiştir. Ancak özel şart kullanılması yolu da açıktır. Sigortacılıkta her ayrı gereksinime yanıt veren genel şart mevcut değildir. Kaldı ki mevcut olan genel şartlar da bazen çok eskimiş ve yetersiz ve hatalı olabilmektedir. Bu sebeple sigorta özel şartları da genel şartlar kadar önemli ve yaygındır. Türkiye nin en kısa zamanda devletin hazırladığı genel şartları kullanma biçimindeki uygulamayı terk etmesi uygun olur. Devlet, hazırladığı genel şartlarda arzu edilen düzeyi tutturamamakta ve hatasız genel şart hazırlamakta yetersiz kalmaktadır tarihli TTK TBMM nde kabul edildikten bu yana iki sene, yürürlüğe girdikten bu yana da altı ay geçmiş olmasına rağmen Devlet yeni yasaya uygun genel şartları hala hazırlayamamıştır. Kaldı ki dışarıdan destek almaksızın genel şart hazırlayabilmesi pek mümkün de görünmemektedir. O ölçüde birikim ve yeterli sayıda uzman Devletin elinde bulunmamaktadır. Kredi sigortası alanında, bu satırların yazıldığı sırada yalnızca bir tek genel

14 14 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi şart metni mevcuttu (aşağıda açıklanan Kredi Sigortası Genel Şartları). Oysa sadece bu metinle bütün kredi sigortalarını yapabilmek ve gereksinimlere taleplere cevap verebilmek mümkün değildir. Ayrıca tek alıcı (single buyer) factoring şirketleri ve bankalar için özel ürün kefalet sigortası açısından da ayrıntılı metinlere gereksinim vardır. (Tek risk sigortası için çok yakın zaman önce Ocak 2013 yeni genel şartlar yayınlanmıştır.) Genel İşlem Koşullarına ilişkin kurallar Genel işlem koşulları Türk hukukunda evvelce sadece tüketici sözleşmeleri bakımından düzenlenmişti tarihli Borçlar Kanunu, sadece tüketicileri değil, meslek veya ticari etkinliği için sözleşme yapanları da kapsayan (kısaca bütün herkese uygulanması söz konusu olabilecek) bir düzenleme getirmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, tacirler arasında kurulan bir sözleşme niteliğindeki kredi sigortası sözleşmesinde de Borçlar Kanunu nun genel işlem koşulları hakkındaki hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Belirtmek gerekir ki, kredi sigortası sözleşmeleri, genel işlem koşullarına ilişkin kurallara başvurularak sözleşme hükümlerinin geçersizliğinin sağlanmasına en elverişli sözleşmeler arasındadır. Çünkü bu sözleşmelerde sigortacı lehine birçok hüküm yer almaktadır. Bunlar müzakere edilmeden diğer tarafa dayatılan hüküm niteliğini taşıdıkları takdirde, içerik denetimi sayesinde bağlayıcı olmadıkları saptanabilecektir. Devlet tarafından hazırlanmış olan genel şartlar genel işlem koşulu olduğu gibi, sigortacının bu genel şartlara ekleyerek kullandığı özel şartlar ve klozlar (bazı şirketler bunları modül olarak adlandırmaktadır) dahi genel işlem koşulu niteliğindedir. Çünkü - - Devletin genel şart hazırlamış olması (ve hatta ana içerik olarak bunların kullanımını zorunlu hale getirmiş bulunması) bu şartların genel işlem koşulu sayılmasına ve bu husustaki BK düzenlemesine tabi olmasına engel değildir. (Devletin hazırladığı sigorta genel şartlarını kullanan sigortacı, diğer tarafa bunları müzakere etmeden dayatmış ve kabul ettirmişse, bunun sonucuna katlanacaktır) Özel şartlar ve klozlar da genel işlem koşulu niteliğindedir. Çünkü bunlar da bir tarafın çok sayıda sözleşmede kullanmak üzere önceden hazırladığı/ hazırlattığı ve diğer tarafın içeriğine etki etmediği metinlerdir.

15 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi 15 Genel işlem koşulları hususunda Türkiye, bu koşulları kullanan kişilerin oldukça aleyhine olabilecek bir sistem benimsemiştir. Sigortalılar buna ilişkin hükümlere dayanarak, yargıdan lehlerine karar alabilecekler ve somut durumda sigortalının aleyhine olan hükmün geçersiz sayılmasını sağlayabileceklerdir. Şu anda yolun başındayız. Yargının genel işlem koşulları hakkındaki yasal düzenlemeyi ne şekilde anlayıp uygulayacağı konusunda zaman henüz erkendir. Ancak, sigortacılık alanında şimdiye kadar tüketici hukuku çerçevesinde yargı yoluyla geçersizliği sağlanan bir genel şart veya özel şart hükmü yoktur. Bunun sebebi, tüketicilerin taraf olduğu sigorta sözleşmelerinde kullanılan genel şartların devlet tarafından yasaya (o zaman yürürlükte olan 1956 tarihli TTK ya) oranla çok daha sigortalıların lehine olarak düzenlenmiş bulunmasıdır. Bunlardan zarar görmeyen aksine yarar sağlayan sigortalının, tüketici sıfatıyla bunları geçersiz saydırmaya kalkışması zaten pek düşünülebilecek bir husus değildi. Fakat Borçlar Kanunu yukarıda da belirttiğimiz gibi- tacir ve profesyonelleri de genel şartlara karşı koruma altına almıştır. Tacirlerin taraf olduğu sigorta sözleşmeleri, onlar aleyhine bir çok genel işlem şartı içerir. Özel durumları sigortalayabilmek için sigorta sözleşmelerine rizikoyu sınırlayıcı ve sigortacının sorumlu olmaması sonucuna götürecek birçok hüküm konur. Yeni Borçlar Kanunu döneminde asıl bu sözleşmelerin hakimler tarafından mercek altına yatırılması beklenmelidir. Bu sözleşmeler arasında kredi sigortası da yerini almaya kuvvetli bir adaydır.

16 16 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi KREDİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI (Yürürlük Tarihi : ) A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının; A.1.1. İflas etmesi, A.1.2. Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması, A.1.3. Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması, A.1.4. Borç ödemede acze düşmesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortacı tarafından kabul edilecek başka bir şekilde kanıtlanması suretiyle yapılan icra takibinin sonuçsuz kalması, A.1.5. Borçları ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller sonucu satıcı konumundaki sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar, A.1.6. Ayrıca sözleşme olması şartı ile; yukarıda sayılan hallerin dışında alıcının sözleşmede kararlaştırılan şartlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat altına alınmıştır. Teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı veya tamamı için verilebilir.

17 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi 17 Kredi Sigortası Genel Şartları, sigortalı konumundaki satıcı veya hizmet sağlayıcısının - - mal alıcılarına yaptığı kredili satışlar veya hizmet edimi alacaklılarına yönelik olarak ifa ettiği kredili hizmet edimleri sebebiyle bu borçlular tarafından sigortalıya ödenmesi gereken tutarların ödenmemesi rizikosunu temin etmektedir. Kredili satış veya kredili hizmet edimi ifası, sigortalının borcunun önce, alıcı veya hizmet edimi alacaklısının borcunun ise sonra yerine getirilecek olmasını anlatır. Sigortalının karşı alacağı, ileriye bırakılmıştır. Kredi sigortası, alıcının ödeme borcunu aşağıdaki sebeplerle yerine getirmemesi olasılığı için güvence sağlamaktadır: İflas Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı alınması, Borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci tarafından tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı bir karar alınması, Borç ödeme bakımından acze düşme konkordato ilanı hukuki olarak yukarıda belirtilen durumlara eşdeğer görülen diğer haller Ülkemizde, iflas, konkordato, acze düşme, tüm alacaklıları bağlayan kısıtlayıcı karar (iflasın ertelenmesi) kavramları, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine uygun biçimde anlaşılmalıdır. Buna karşılık tüzel kişi alıcının borç ödeyememe sebebiyle tasfiyeye girmesi kavramı açık değildir. Kamuya ait tüzel kişiler: Varsa özel kanunlarındaki hükümlere tabi olacaklardır- MK 55. (İktisadi İşletme kurarak kazanç getirici faaliyet izleyen) Dernekler ve Vakıflar: Tüzel kişilik sona erince Medeni Kanun hükümlerine göre tasfiye amacıyla sınırlı ehliyet söz konusu olur MK 52 ve derneğin malvarlığı kural olarak terekenin resmi tasfiyesine ilişkin hükümler uyarınca tasfiye edilir MK 53.

18 18 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Ticaret Şirketleri: Söz konusu şirketin türüne göre, Türk Ticaret Kanunundaki hükümler uyarınca tasfiye edileceklerdir- MK 55. Kredi Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesi teminatı yer bakımından sınırlamakta ve sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaptığı satışların bedelini kısmen veya tamamen alamaması nedeniyle uğrayacağı maddi zararlar için koruma sağladığını belirtmektedir. Oysa, aynı genel şartların diğer maddeleri sigorta korumasının yurt dışına yapılan satış veya hizmet sunumlarını da kapsayacağını öngörmektedir (A.3 fk.2; A.7.1. ve A.7.3). Eğer alıcı veya hizmet edimi alacaklısı yurt dışında ise, onlar aleyhine kendi ülkelerinde bazı hukuki girişimler söz konusu olabilecektir. Bu olasılıkta, yabancı alıcı veya hizmet edimi alacaklısına yönelik girişimin nasıl vasıflandırılacağı sorunu ortaya çıkar. Yabancı ülkedeki uygulama bizim iflas, konkordato, acze düşme v.b. kavramlarımızla tam olarak örtüşmeyebilir. Nitelik açısından bizim genel şartlarda açıkça belirtilmiş olan hallerle bir tutulması gereken haller de sigorta kapsamında sayılacaktır. Genel şartlar, kredi sigortasının kapsadığı hallerden biri olan temerrüt durumunun ancak tarafların anlaşması ile teminata dahil olacağını hükme bağlamaktadır. Bu hüküm uygun değildir. Temerrüdün her halde teminata dahil olması gerekir. Temerrüt ile diğer haller (iflas, konkordato, aciz belgesi v.b.) arasındaki temel fark sadece sigortacının ödeme yükümlülüğünün bağlı olacağı süreye ilişkindir. Yalın temerrüt durumunda (alıcının veya hizmet edimi alacaklısının iflas etmeksizin, konkordato söz konusu olmaksızın, acze düşmüş bulunmaksızın v.b. ödeme yapmaması halinde) sigortacı sözleşmede öngörülen süre kadar bekledikten sonra sigorta parasını ödeyecektir. Buna karşılık iflas, konkordato, acze düşmüş olma v.b. hallerde sigortacının ödeme yükümlülüğü daha kısa sürede yerine getirilecektir. Teminatın genel şartlarda sayılan hallerin sadece biri veya birkaçı için verilmesi mümkündür. Bu hususta tarafların anlaşması belirleyici olacaktır. A.2- Tanımlar Bu genel şartlarda geçen: Azami Faturalama Dönemi: İhracat satışlarında malların sevk edilmesi ve hizmetlerin sunulması, yurt içi satışlarda ise malların teslim edilmesi ve hizmetlerin sunulmasından itibaren faturanın kesilmesi için geçen azami süreyi, Kredi sigortasında sigorta teminatı, sigortalı tarafından satılan mallar veya

19 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi 19 verilen hizmetlerle ilgili faturanın mal alıcısı veya hizmet edimi alacaklısına sigorta süresi dâhilinde ve azami faturalama dönemi içinde düzenlenmiş olması koşuluyla sağlanmaktadır (A.3 fk.2). Bu açıdan azami faturalama dönemi çok önemlidir. Ancak, tanımdaki (sevk veya teslim veya hizmet sunumundan itibaren) faturanın kesilmesi için geçen azami süre anlatımı uygun değildir. Geçen azami süre yerine sigorta sözleşmesinde öngörülen azami süre denmesi lazım gelirdi. Vade Tarihi: Alıcı ile yapılan sözleşmede belirtilmesi gereken veya fatura ile alıcı tarafından taahhüt edilen borcun ödeme gününü gösteren tarihi, Vade tarihi, kredi sigortası için önemli fakat uygulamada zorunlu görülen bir unsur değildir. Genel şartlar, anlaşıldığına göre ya sözleşmede ya da faturada bu tarihin belirtilmiş olması gerektiğini varsaymaktadır. Fatura ile alıcı tarafından taahhüt edilen borcun ödeneceği tarih anlatımı da maksadı aşmaktadır. Alıcı faturayı düzenleyen kişi olmadığı için, alıcının faturaya yansıyan bir taahhüdü söz konusu olmaz. Buna karşılık, satıcının düzenlediği faturada yazılı olan tarih, eğer alıcı buna itiraz etmezse, alıcı için bağlayıcı hale gelebilir (TTK 21(1) ve (2)). Uygulamada bazen yazılı bir satış sözleşmesinin yapılmadığı, satıcının yolladığı faturada da vade tarihine yer verilmediği hallerle karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumlarda, sigortalı satıcının vade olarak belirttiği tarihi veya azami ödeme döneminin bitiş tarihini vade olarak kabul etmek gerekebilecektir. Uzatılmış Vade Tarihi: Vade tarihinin uzatıldığı yeni ödeme tarihini, Mal alıcısı veya kendisine hizmet sağlanmış olan kişi, sigortalıya olan borcunu her zaman öngörülen vadede yerine getirmez. Çeşitli sebeplere bağlı olarak vadenin uzatılması gerekebilir. Kredi sigortası uygulamasında da vadenin belirli koşullarla (bazı zaman sınırlamalarına uyulması kaydıyla) izin verilmektedir. Taraflarca öngörülen yeni vadeye uzatılmış vade denmektedir. Vade kavramı zorunlu olarak tarih de içerir. Uzatılmış vade tarihi deyimi, mal alıcısının veya kendisine hizmet sağlanmış olan kişinin sigortalıya olan borcunu ödemesi lazım gelen yeni (daha sonra kararlaştırılan ileri) tarihi anlatmaktadır. Borç: Alıcı ile yapılan sözleşmede (bu de eki yok sayılmalıdır) altında alıcının sigortalıya ödemek durumunda olduğu bir veya birden fazla fatura bedelini, Borç ve alacak kavramları aslında özdeştir. Alacaklı açısından bakıldığında alacak, bu alacağın borçlusu açısından baktığımızda ise

20 20 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi borç söz konusu olur. Kredi sigortasının konusu sigortalıya ait alacaktır. (Diğer bir deyişle mal alıcısının veya kendisine hizmet verilmiş olan kişinin borcudur). Burada söz konusu olan alacağın (borcun) sebebi, mal satışı veya hizmet sağlama sözleşmesidir. Bu sözleşmeler uyarınca satıcı veya hizmet sağlayıcının yerine getirdiği edim veya edimlere ilişkin faturalarda belirtilen tutarlar sigorta koruması altında olacaktır. Alıcı: (Değişik-Yürürlük: ) Mesleki faaliyeti çerçevesinde hareket eden ve sigorta sözleşmesi kapsamında sigortalı tarafından gönderilen mal ve/veya verilen hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden sorumlu olan gerçek/tüzel kişiyi, Alıcı, kredi sigortasının kilit kavramlarından biridir. Bu deyim, kredi sigortası ile temin edilen alacağı (borcu)ödeyecek olan kişiyi, mal satın veya hizmet almış olan tarafı anlatmaktadır. Kredi sigortası genel şartları mal satın almış olan kişi ile kendisine hizmet verilmiş olan kişiyi aynı deyimle ( alıcı ) tanımlamış bulunmaktadır. Bunu mal satın veya hizmet almış kişi olarak anlamamız uygun olur. Alıcı tanımındaki mesleki faaliyeti çerçevesinde hareket etme anlatımı yetersizdir. Bu anlatımla alıcının tüketici olmaması gereği vurgulanmak istenmiştir. Fakat seçilen anlatım amaca tam uygun düşmemektedir. Mesleki faaliyete ek olarak ticari faaliyeti de belirtmek icap ederdi. Mesleki faaliyet, avukat, noter, mimar, muhasebeci, mali danışman gibi mesleklerin icra edilmesini anlatan bir deyimdir. Ticari faaliyet bundan farklıdır. Hem mal hem de hizmet alımı ticari faaliyet kapsamında olabileceği gibi mesleki faaliyete de dahil olabilir. Mesela avukatın, çok sayıda kişinin çalışmakta olduğu bürosuna yeni bilgisayarlar satın alması mesleki faaliyet doğrultusunda yapılan bir alımdır. Buna karşılık bilgisayar ticareti ile uğraşan bir şirketin, kendi müşterilerine satmak üzere ana dağıtıcıdan bilgisayarlar satın alması ticari niteliktedir. (Eğer büro sahibi avukat, tahsillerine destek olduğu üniversite öğrencilerine bilgisayarlar satın almış olsa idi, bu takdirde ne mesleki ne de ticari faaliyetle bağ kurulabilecekti). Sigorta sözleşmesi kapsamında sigortalı tarafından gönderilen mal ve/ veya verilen hizmetlerin bedellerinin ödenmesinden sorumlu olan gerçek/ tüzel kişi anlatımı da açıklanmaya muhtaçtır. Sigortanın kapsamında olan husus, satılan malların alıcısı veya kendisine hizmet verilmiş olan kişi tarafından ödenmesi gereken ücret (satış parası veya hizmet bedeli) borcudur. Vesaik Mukabili Satış: Satış şartları doğrultusunda, ancak söz konusu mal ile bağlantılı ödemelerin tam ve eksiksiz olarak yapılması sonrasında

21 Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi 21 (kırmızı renkli kısım, tanımın diğer kısmıyla uyumlu değildir; vesaik mukabili satışta alıcının yapacağı ödeme, bu ödemeye temel oluşturacak belgelerin ulaşmasından sonra gerçekleşir), efektif ödeme dokümanlarının alıcıya ulaşmasından sorumlu bankaya veya diğer yetkili aracıya verilmesine kadar malların üzerinde satıcının kontrol hakkının sürdüğü satış işlemini, Vesaik mukabili (cash against documents) satış, uluslar arası ticarette yoğun biçimde kullanılan ve yerleşmiş, bilinen bir satış türüdür. Bunun kredi sigortası genel şartlarında ayrıca tanımlanması aslında gerekli değildir. Tanımın (yukarıda kırmızı renkte verilen) bir bölümü pek anlaşılamamaktadır. Burada mal ile bağlantılı ödeme deyimi satıcının, alıcıya sevk ettiği mallarla ilgili (kendi üzerine düşen) bazı masrafları anlatıyorsa, ancak o zaman anlamı olabilir. Aksi halde (eğer alıcının yapacağı ödeme kastediliyorsa), kredi sigortasının kapsamadığı alıcının ödeme borcunu daha önce yerine getirmiş olduğu bir satış söz konusu olur ki anlamlı gözükmemektedir. Zaten alıcının ödeme borcunu daha önce ifa ettiği bir satış, vesaik mukabili satış kavramı ile de uyumlu değildir. Kredi Limiti: Sigortacının herhangi bir alıcı ile ilgili olarak üstlendiği azami sorumluluk tutarını, Kredi limiti, kredi sigortalarını diğer sigortalardan ayıran çok önemli bir unsurdur. Kredi sigortasında sigortacı, kural olarak sigortalının alıcılarının her biri için ayrı sınırlar belirler ve sigorta teminatı ancak bu sınırlar dâhilinde söz konusu olur. Kredi sigortasının önemli bir özelliği de sigortacının bir alıcı için belirlemiş olduğu limiti sonradan tümüyle kaldırabilmesi veya azaltabilmesidir. Böylece sigortacıya sigorta teminatını sigorta süresi içinde daraltma olanağı verilmiş olmaktadır. Ancak bu daraltma, yalnızca daraltmadan sonra yapılacak mal sevkiyatı/teslimatı veya hizmet sunumları için uygulanacaktır. Kredi limiti tanımında, somut sigorta sözleşmesi ile bağ kurmak gerekir. Bir sigorta şirketi, değişik sigortalılar için aynı alıcıya faklı sigorta sözleşmeleri kapsamında ayrı limitler vermiş olabilir. Mesela A alıcısı için S1 e 100, S2 ye de 100 olarak limit tahsis edilmişse, sigortacının üstlendiği azami sorumluluk tutarı 200 dür. Oysa sigorta sözleşmelerinin her biri için sigortacı tarafından üstlenilen sorumluluk 100 dür. Teslimat: Malların alıcı veya onun adına hareket eden kişi adına belirtilen yerde ve koşullarda hazır edilmiş olması, vesaik mukabili satışlarda ise malla ilgili dokümanların teslim yerine ulaşması ile teslimatın gerçekleştirilmiş olacağını, Satım konusu malı teslim borcu, satıcının (sigortalının) satış sözleşmesinden

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu Türkiye Bankalar Birliği tarafından 18 Mart 2006 tarihinde İstanbul da

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

: Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki

: Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki R A P O R KONU İşlemler HAZIRLAYAN : Ticari Hayat ve Alım Satımda Teminat Sağlayan Hukuki : İstanbul Noter Odası Araştırma - Geliştirme Komisyonu. AÇIKLAMALAR: Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi ÖZLEM KOCAOĞLU Ankara 2007 2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

Prof. Dr. Selçuk Öztek 6 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Prof. Dr. Selçuk Öztek 6 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Bankacılık Uygulamasında Güncel Hukuki Sorunlar Semineri Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Seza Reisoğlu 3 Hasan Gerçeker 4 Tebliğler Prof. Dr. Selçuk Öztek 6 Genel Olarak

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 12151 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39 1 İÇİNDEKİLER SİGORTACILIK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI... 5 1.1. İlgili Mevzuat 1.2. Sigorta işlemlerinde kullanılan sigorta belgeleri EĞİTİM KONUSU 2: TÜRKİYE DE SİGORTACILIK

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması Yrd. Doç. Dr. Özlem KARAMAN COŞGUN Law School of Marmara University TTK 1 ile CMR 2 hükümleri arasında, düzenleme alanlarından

Detaylı

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

SORUMLULUK SİGORTALARI

SORUMLULUK SİGORTALARI 2006/185 SORUMLULUK SİGORTALARI SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 7 Nisan 2006 Cuma günü, Güneş Sigorta A. Ş. Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış konuşmaları,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI ANKARA 2007 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler 6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler Yrd.Doç.Dr. Mücahit Ünal Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Detaylı

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı,

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2014 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve Underwriterlar için S.M.M.M Mesleki Sorumluluk branşı risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2014/02 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Risk

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

Local and Global. eylül2014

Local and Global. eylül2014 2 Local and Global Av.Ufuk KULA Av.Ufuk KULA, Av.Ufuk KULA Yerel Süreli Hukuk Bülteni Yeni ekonomiyle birlikte piyasaların gelişen ve değişen yapısı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu hukuki hizmetlerin kapsamı

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1. Kitabına İlişkin Görüşlerim

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1. Kitabına İlişkin Görüşlerim A N K A R A B A R O S U 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1. Kitabına İlişkin Görüşlerim Av. Ender Dedeağaç ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312)

Detaylı

Sorumluluk Sigortası; pasifin artışına karşı yapılan sigortadır. Mal Sigortası: aktifin azalışına karşı yapılan sigortadır.

Sorumluluk Sigortası; pasifin artışına karşı yapılan sigortadır. Mal Sigortası: aktifin azalışına karşı yapılan sigortadır. SORUMLULUK SİGORTALARI Sorumluluk Sigortası; pasifin artışına karşı yapılan sigortadır. Mal Sigortası: aktifin azalışına karşı yapılan sigortadır. Sorumluluk Sigortaları Zarar Sigortalarındandır. Sigorta

Detaylı

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47 İçindekiler A B C Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler 04 10 30 C.1 Yönetim Kurulu 41 C.2 Genel Kurul

Detaylı

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR?

4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? 4822 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI YASA DA TANIMLANAN KONUT NEDİR? Naci ÖZDAMAR * AYIPLI MAL Madde 4. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan

Detaylı