BOLOGNA SÜRECĐ NĐN TÜRKĐYE DE UYGULANMASI BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOLOGNA SÜRECĐ NĐN TÜRKĐYE DE UYGULANMASI BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ"

Transkript

1 BOLOGNA SÜRECĐ NĐN TÜRKĐYE DE UYGULANMASI BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ SONUÇ RAPORU Editör Prof. Dr. Kerim Edinsel Prof. Dr. F. Çiğdem Güldür

2 TÜRKĐYE BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI Koordinatör: Prof. Dr. Mehmet DURMAN (Sakarya Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Süheyda ATALAY Prof. Dr. Yusuf ATICI Prof. Dr. Đsmail Naci CANGÜL Prof. Dr. Kerim EDĐNSEL Doç. Dr. Yusuf Ziya ERDĐL Prof. Dr. Nejat ERK Prof. Dr. Tamer GÖK Prof. Dr. F. Çiğdem GÜLDÜR Prof. Dr. Nezih GÜVEN Araş. Gör. Mete KURTOĞLU Prof. Dr. Hasan MANDAL Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN Ege Üniversitesi Fırat Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Muğla Üniversitesi Çukurova Üniversitesi Mersin Üniversitesi Gazi Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Đstanbul Teknik Üniversitesi Gazi Üniversitesi Haziran dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesinin akademik organizasyonunu sağlayan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, finansal desteği sağlayan Avrupa Komisyonu na ve finansal organizasyonunu yürüten AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı na teşekkürlerimizi sunarız. Bologna Uzmanları Ulusal Takımı 2

3 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa 1. Giriş 2. Bologna Süreci 3. Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi 4. Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 4.1 Tanımlar 4.2 Bologna Perspektifi 4.3 Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin Oluşturulması Konusunda Türkiye deki Gelişmeler 5. Yükseköğretimde Kalite Güvencesi 5.1 Yükseköğretimde Kalite Güvencesi konusunda Avrupa Yükseköğretim Alanındaki gelişmeler 5.2 Yükseköğretimde Kalite Güvencesi konusunda Türk Yükseköğretim Alanındaki gelişmeler 5.3 Önümüzdeki Görevler 6. Đkili ve Çoklu Anlaşmalar, Kalite Güvencesi ve Avrupa Kredi Biriktirme ve Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) 7. Öğrenim Sürelerinin ve Diplomaların Tanınması 7.1 Avrupa Kredi Biriktirme ve Transfer Sistemi (AKTS/ECTS) AKTS Açısından Öğrenme Çıktıları AKTS Açısından Öğrenme Çıktılarının Tanımlanması Öğrenme Çıktılarının Çeşitleri Avrupa Kredi Transfer Sisteminde Değerlendirme AKTS Kredi Sisteminin Önemli Belgeleri AKTS Etiketi 7.2 Diploma Eki 7.3 Europass 7.4 Lizbon Tanıma Sözleşmesi 7.5 Hareketlilik ve Tanıma Konularında Türkiye nin Durumu Tarihi Süreç Hareketlilik AKTS/DE Uygulamaları 7.6 Bologna Süreci Tanıtım Toplantılarında Hareketlilik ve Tanınma Konusunda Dile Getirilen Hususlar 8. Hayat Boyu Öğrenme 9. Ortak Programlar 10. Bologna Süreci nde Sosyal Boyut ve Öğrenci Katılımı 10.1 Genel Çerçeve 10.2 Sosyal Boyut Sosyal Boyut Alanında Türkiye deki Durum ve Öneriler 10.3 Eurostudent III Projesi 10.4 Öğrenci Katılımı Türkiye de Durum 11. Sonuç ve Öneriler 12. Ekler 3

4 1. GĐRĐŞ (Kerim Edinsel) Türk yükseköğretim kurumları, 2003 yılından bu yana, Avrupa Yükseköğretim ve Araştırma Alanı nın yeniden yapılandırılması anlamına gelen Bologna Süreci ile kendilerini sürece katılan 47 ülkenin yükseköğretim kurumları ile karşılaştırmalı olarak gözden geçirme ve stratejik bir planlama içinde kurumsal değerlendirilme ve akreditasyon süreçlerine girmişlerdir. Yükseköğretimde Kalite Güvencesi süreci ile yükseköğretim kurumları ve eğitim programları iç (öğretim elemanları ve öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, veliler, sivil toplum) katılımına açılmaktadır. Yükseköğretimin eğitim programları ve öğrenme çıktıları, Avrupa düzeyi için tanımlanmış Dublin Tanımlayıcıları ndan yola çıkarak ulusal düzeyler için tanımlanmış mesleki ve sosyal becerilerin kazanılmasına odaklanmaktadır. Sonuçta Avrupa vatandaşlığı ve mezunların istihdam edilebilirliği gibi iki üst hedefe odaklanan Bologna Süreci, yükseköğretim öncesini de kapsayan sekiz aşamalı bir Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve onu sarmalayan Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Nitelikler tasarımı ile genişlemektedir. Yükseköğretimi ekonomik gereksinimlere göre işlevselleştiren bir anlayış olarak sorgulanabilecek olan bu süreç, öğrenme çıktılarını planlama ve değerlendirme açısından önemli bir zihniyet yaklaşımını ve araçlarını içermektedir. Bilişsel, duygulanımsal (afektif) ve psiko-motor düzeylerde düşünülen öğrenme süreçleri, çoklu yeteneklerin gelişmesine yönelik olarak ölçülmekte, ders kredileri; derse devam saatleri, sınav, staj, ev ödevleri ve ders dışı öğrenme saatleri gibi faktörlerden oluşan toplam öğrenci iş yüküne göre hesaplanmaktadır (Avrupa Kredi Biriktirme ve Transfer Sistemi ECTS/AKTS). Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile bağlantılı ulusal temeldeki ana sorun, bu çerçeve ile uyumlu ve Türkiye nin kalkınma ve gelişme perspektifini ve gereksinim duyduğu yeterlilikleri sektörel, bölgesel ve ulusal düzeylerde dikkate alan bir Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi geliştirmektir. Yükseköğretim sonucunda mezunların kazanması beklenen mesleksel ve genel (sosyal) bilgi, beceri ve yetkinlikler, yükseköğretime girdi sağlayan yükseköğretim öncesi öğrenme ile birlikte düşünülmelidir. Planlama, uygulama ve nitelik kazanma süreçlerine öğrenicilerin katılımını özendirmek için engelleyici olan veya öğrencileri sadece katılıyormuş gibi gözüktüren kültürel, sosyal ve pedagojik faktörler üzerinde önemle durmak gerekir. Yaşam Boyu Öğrenme; 1. Ana dilde iletişim 2. Yabancı dillerde iletişim 3. Matematiksel yetkinlik ve bilim ve teknolojide temel yetkinlikler 4. Dijital yetkinlik 5. Öğrenmeyi öğrenme 6. Kişiler arası, kültürler arası ve sosyal yetkinlikler, vatandaşlık yetkinliği 7. Girişimcilik 8. Kültürel ifade olmak üzere sekiz yetkinlik alanını kapsamaktadır. Bunlardan özellikle üçü üzerinde durmak anlamlı olacaktır. Öğrenmeyi Öğrenme (Learning to learn) öğrenmenin peşini bırakmama ve öğrenmeye ısrarla devam etmektir. Bireyler, grup içinde veya yalnız başına, zaman ve bilgiyi etkin yönetmeyi de içerecek şekilde kendi öğrenmelerini organize edebilmelidirler. Bu yetkinlik; bir kişinin kendi öğrenme süreçlerinin ve gereksinimlerinin farkında olmasını, mevcut olanakları tanımasını ve başarılı öğrenme için engellerle baş edebilme becerisini içermektedir. Öğrenmeyi öğrenme, ev, iş, eğitim ve öğretim gibi değişik çevre ve koşullarda bilgi ve beceri kazanmak ve kullanmak için, öğrenenleri yeni öğrendiklerini daha önce öğrendiklerinin üzerine katmaya yönlendirmektedir. Motivasyon ve güven bir bireyin bu yetkinliği için son derece önemlidir. Kişiler arası, kültürler arası ve sosyal yetkinlikler ve vatandaşlık 4

5 yetkinliği kapsamındaki yetkinlikler; bireylerin, toplumsal yaşama ve iş yaşamına özellikle giderek artan ölçülerde farklılaşan toplumlarda etkin ve yapıcı olarak katılabilmeleri ve gerektiğinde çatışmaları çözebilmeleri için gereksinim duydukları tüm donanımları kapsamaktadır. Vatandaşlık yetkinliği bireylere, sosyal ve politik tasarım ve yapıları bilerek sivil hayata tam, etkin ve demokratik olarak katılmaları için gerekli donanımı sağlamaktadır. Kültürel ifade yetkinliği; düşüncelerin, deneyimlerin ve duyguların, müzik, sahne sanatları, edebiyat ve görsel sanatları da kapsayan iletişim araçlarındaki yaratıcı anlatımlarının önemini anlama ve takdir etme olarak tanımlanmaktadır. Đnsanlık tarihinin önemli bir parçası olan çağdaş popüler kültürü de içerecek şekilde ulusal kültür miraslarını ve Avrupa kültür mirasını, bu mirasların dünya üzerinde bulunduğu yerlerle ilişkili olarak görerek büyük kültürel eserler hakkında temel bilgi sahibi olma, kültürel ifade tarzlarının farklılığına açık olma ve sanat eserlerinden hoşlanma gibi bilgi ve beceriler, kültürel ifadenin bileşenlerini oluşturmaktadır 1. Bu anlamda Türk ve Đslam kültür mirasının, bu mirasın Avrupa da ve dünyada bulunduğu yerlerle ilişkili olarak görülmesini sağlamak için yapılacak ortak tarih, kültür ve sanat çalışmaları büyük önem kazanmaktadır. Şüphesiz her şey sadece eğitimle çözülemez. Eğitim kendi başına bir şey değildir, başka şeyler için de bir şeydir ve sonuçta toplumsal ilerleme modellerine göre bir tür güvenilir ve işlevsel insan yetiştirme aracıdır. Öğrenme süreçleri öğrenme programları üzerinden, üzerinde uzlaşılmış çözülmesi gereken sorunlara ve her yeni durum içinde doğabilecek yeni sorunlarla baş edebilme becerilerini kazandırmaya yönelik olarak, yani bir bakıma öğrenmeyi öğrenme ile sorun çözmeyi öğrenme arasında bir ilişki kurmaya yönelik olarak işliyorlarsa, sorun çözme potansiyeline ve becerisine sahip öğreniciler yetişiyor demektir. Bologna Süreci nin Türkiye de yaygınlaştırılması ve uygulanması, etkinlik alanları ve sonuçları bu raporda belirtilen proje dönemi ile 3. aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktadır proje döneminde toplam 2 konferans ve 10 bölgesel toplantıyla 1606 kişiden oluşan bir paydaş grubuna ulaşılarak Bologna Süreci nin hedefleri ve ana çalışma alanları tanıtılmıştır proje döneminde ise, özel paydaş gruplarına yönelik olarak 3 kapanış-değerlendirme toplantısı ve 36 il toplantısı gerçekleştirilmiştir. Đl toplantılarına toplam 5893 paydaş katılmıştır. Bu proje döneminde, bilgilendirme sunumlarının yanı sıra uygulamalı çalıştaylara da ağırlık verilmiştir. Bu raporda etkinlik alanları ve çalışma yöntemleri ayrıntılı olarak anlatılan proje döneminde ise bilgilendirme sunumları ve çalıştayların yanı sıra, Bologna Uzmanları 5 yerinde üniversite ziyareti gerçekleştirmişlerdir. Böylece Türkiye de Bologna Süreci uygulamaları, döneminde daha zengin ve ayrıntılı yöntemlerle sürdürülecek olan yeni bir niteliksel aşamaya geçmiş ve üniversite uygulamalarına doğrudan ve yerinde destek vermeye başlamıştır. Her proje döneminin sonuçları, Bologna Uzmanlarının hazırladıkları ve Ulusal Ajans ın kitapçık olarak bastırarak tüm paydaşlara dağıttığı sonuç raporlarıyla kamuoyuna ve ilgili kuruluşlara duyurulmaktadır. Đlk iki proje döneminin çalışma ve 1 Proposal for a recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning, 2006/0163 (COD), Annex (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/compendium05_en.pdf). 5

6 sonuç raporlarına ve bilgilendirme toplantıları sunumlarına Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Programları Merkezi Başkanlığı nın (Ulusal Ajans ın) web sitesinden de ulaşılabilmektedir (www.ua.gov.tr). 3. dönem sunuları ve raporları YÖK Bologna sayfasında yer alacaktır. Önümüzdeki 4. proje dönemi çalışmalarının önemli bir ağırlık noktasını Ulusal ve sektörel yeterlilikler çerçeveleri kapsamında öğretim programlarının çıktılarının irdelenmesi ve öğretim süreçlerinin kalite güvencesi oluşturacaktır. 3. dönemdeki doğrudan destek ve danışmanlık hizmeti verme anlayışı sürdürülecek ve Türk yükseköğretim kurumlarının Bologna Süreci kapsamındaki yeniden yapılanma çalışmaları pratiğe yönelik olarak desteklenecektir. 6

7 2. BOLOGNA SÜRECĐ (H. Güçlü Yavuzcan) Bologna Süreci, 2010 yılına kadar rekabet gücü yüksek ve bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için: Öğrenci, öğretim elemanı ve yönetsel kadro hareketliliği yüksek, Ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir, Ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan, Eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile çok iyi ilişkilendirmiş ve Tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen Avrupa Yüksek Öğretim (EHEA-AYA) ve Araştırma Alanlarını (ERA) oluşturulmasını hedefleyen süreçtir. Mayıs 1998 de Fransa, Almanya, Đngiltere ve Đtalya nın Avrupa Yükseköğretim Alanı, iki kademeli derece sistemi ve hareketlilik oluşturmak üzere imzaladığı Sorbonne Bildirgesi ile başlayan süreç, 1999 Bologna Bildirgesi ne imza atan 25 ülke ile genişlemiş ve bugünkü terimsel ismini almıştır. Türkiye nin 2001 Prag Bildirgesi ile resmen katılmaya başladığı Bologna Sürecine, 2007 yılı itibariyle 47 ülke katılmaktadır. Bologna Süreci, yapılandırılmış ve sürekli izlenerek değerlendirilen bir süreçtir. Bu yapının uluslar arası düzeyde birinci ve en üst politik seviyesi her iki yılda bir toplanarak yapılan durum tespiti sonuçlarını değerlendirip yeni hedefler saptayan ve alınan kararları bildiri ve bildirgelerle kamuoyuna duyuran yükseköğretimden sorumlu Avrupa Bakanları toplantılarıdır. Sürecin ikinci politik seviyesini Bologna Đzleme Grubu (Bologna Follow-Up Group - BFUG) oluşturmaktadır. BFUG, Bologna Süreci ne katılan ülkelerin yükseköğretimden sorumlu temsilcilerinin oluşturduğu bir gruptur. Bu grubun başkanlığı AB dönem başkanlığı ile eş zamanlı olarak değişmektedir. Bakanların ve BFUG ulusal temsilcilerinin oluşturduğu bu politik yapının danıştığı üyeler (consultative members) vardır. Bu üyeler; bir kısmını iç ve dış paydaşların oluşturduğu Council of Europe, EI (Education International Pan- European Structure), ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), ESU (The National Unions of Students in Europe), EUA (European University Association), EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education), UNESCO-CEPES (European Centre for Higher Education) ve UNICE (The Voice of Business in Europe) gibi kuruluşlardır. Yılda iki kez yapılan BFUG toplantılarını hazırlayan ayrı bir yönetim kurulu bulunmaktadır ve Council of Europe, ESIB, EUA ve EURASHE bu kurulun danıştığı üyelerdir. BFUG üyeleri; Bologna süreci çalışmalarının Avrupa çapında ve kendi ülkelerindeki gelişiminden ve izlenmesinden sorumludur. Ayrıca, BFUG bünyesinde değişik konu alanlarında çalışmaları yönlendirmek ve izlemek amacıyla çalışma grupları oluşturulmaktadır. Mayıs 2007 de Londra da gerçekleştirilen Bologna Süreci Bakanlar Konferansı sonunda yayımlanan Londra Bildirgesi çerçevesinde dönemi Bologna Süreci çalışma ve koordinasyon grupları tespit edilmiştir (yeterlikler çerçevesi, tanınma, hayat boyu öğrenim, kalite güvencesi, sosyal boyut, üçüncü kademe, durum tespiti vb). Türkiye, Avrupa Konseyi ne önerilerde bulunmak amacıyla Bologna Süreci ne üye sekiz ülkenin temsilcilerinden oluşan Bologna Yeterlilikler Çerçeveleri Koordinasyon Grubu na dönemi için üye olarak seçilmiştir. Ayrıca, Türkiye, bir önceki dönemde 7

8 ( ) üyesi bulunduğu Bologna Süreci Durum Tespiti Çalışma Grubu na dönemi için tekrar seçilmiştir. Bologna Süreci nin sonuç olarak hedefi, sürecin kapsadığı yükseköğretim ve araştırma alanlarının çekiciliğini ve bilgi temelli ekonomiler açısından rasyonelliğini arttırmaktır. Çekiciliğin arttırılarak, nitelikli beyin gücü göçünün önlenmesi ve ortak alana dışarıdan öğrenci kazandırılması öngörülmektedir. Sürecin kapsadığı alandaki ulusal yükseköğretim sistemlerini, yükseköğretim aşamalarında mezunların kazandıkları nitelikler veya yeterlilikler açısından karşılaştırabilir duruma getirerek genişletilmiş ortak Avrupa ekonomik alanında nitelikli iş gücü hareketliliğini yükseltmek sürecin bir diğer temel hedefidir. Bu nedenle ulusal yükseköğretim sistemlerinin ve kurumlarının uyumlulaştırması çalışmaları yürütülmektedir ve bu çalışmalarda ortak bir planlama, uygulama ve karşılaştırma dili kullanılması için bir dizi yöntem ve araç geliştirilmektedir. Ulusal anlamda; Avrupa Nitelikler Çerçevesi nin yükseköğretim aşamaları ile uyumlu Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri nin geliştirilmesi ve belgelendirilmesi bu yöntem ve araçların en önemlilerinden birisidir. Yükseköğretim kurumları içinde ise iç ve dış paydaşların katılımı ile iç ve dış kalite güvencesi sistemleri kurma, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi nde belirtilen yükseköğretim öğrenme çıktılarını sağlayacak öğretim programları geliştirme ve öğrenci iş yüküne dayanan ortak bir kredi toplama, biriktirme ve transfer sistemine geçiş (AKTS - Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) ise, diğer önemli yöntem ve araçları oluşturmaktadır. Bologna Süreci nde, yükseköğretimden sorumlu Avrupa Bakanları toplantılarında alınan ve bildiri ve bildirgelerle kamuoyuna duyurulan önlemler ve etkinlik alanları tarih sırasına göre özetle aşağıda gibidir: Bologna Bildirgesi (1999) Kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir bir derece sisteminin uygulanması Lisans ve lisansüstü olmak üzere iki kademeli bir sistemin uygulanması Ortak bir kredi sistemi (AKTS) oluşturulması Öğrenci/Öğretim üyesi hareketliliğinin özendirilmesi ve teşvik edilmesi Kalite güvencesinde Avrupa boyutunun oluşturulması Yükseköğretimde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi Prag Bildirgesi (2001) Hayat Boyu Öğrenme stratejilerinin geliştirilmesi, sosyal uyum, eşit fırsatlar ve yaşam kalitesini arttırmak için yeni teknolojilerin kullanımı Yüksek Öğretim Kurumları ve öğrencilerin sürece aktif katılımı Avrupa Yüksek Öğretim Alanı nın (EHEA-AYA) çekici hale getirilmesi Berlin Bildirgesi (2003) Doktora eğitiminin üçüncü kademe olarak derece sistemine katılması ve Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA-AYA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) ve doktora çalışmaları arasındaki sinerjinin teşvik edilmesi Üç kademeli akademik derecelendirme (3-cycle degree structure) Diploma ve derecelerin tanınması 8

9 Kalite güvencesi için standartlar ve ilkelerin oluşturulması Ortak derece programlarının desteklenmesi Bologna sürecinde kaydedilen ilerlemelerin raporlanması Bergen Bildirgesi (2005) Vize ve çalışma izni verilmesinin kolaylaştırılması, hareketlilik programlarına katılımın teşvik edilmesi Katılımcı ülkelerdeki ENIC/NARIC ağları tarafından saptanmış olan tanınmayla ilgili problemlere odaklanılması Kalite Güvencesi için ENQA (Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği) Standart ve ilkelerinin uygulanması Avrupa Yükseköğretim Alanı (2010) gözetilerek Ulusal Yeterlilikler Çerçevelerinin geliştirilmesi ve her kademedeki öğrenim için öğrenim çıktılarının ve yetkinliklerin temel alınması Avrupa Yükseköğretim Alanı içersinde doktora dâhil olmak üzere iki veya daha fazla ülke tarafından verilen ortak derecelerin teşviki ve tanınması Hayat boyu öğrenme için fırsatlar yaratılması ve resmi olmayan öğrenmelerin tanınmasını geliştirmek için yükseköğretim kurumları ve diğer kurumlarla birlikte çalışılması Londra Bildirgesi (2007) Hareketlilik alanında ulusal düzeyde yapılanların raporlanması, hareketliliğin önündeki engellerin kaldırılması için başlıca ulusal unsurlarla mücadelelere odaklanılması, bilgi ve deneyim paylaşılması amacıyla uzmanlar ağının oluşturulması Sosyal boyutun geliştirilmesi için ulusal strateji ve politikaların raporlanması ve paydaşların ulusal düzeyde katılıma çağrılması Hareketlilik ve sosyal boyutun amacına uygun sürdürülmesini ölçmek üzere Avrupa Komisyonu nun karşılaştırılabilir ve güvenilir göstergeler oluşturması Mezunların istihdam edilebilirliğinin arttırılması için ayrıntılı çalışma yapılması Küresel anlamda Avrupa Yükseköğretim alanı (EHEA-AYA) ile ilgili bilgilerin ve akademik tanınmanın geliştirilmesi Kalite Güvencesinde Avrupa standart ve ilkelerinin devamlılığının sağlanması E4 Grubu (EUA, EURASHE, ESU, ENQA) tarafından önerilen Kalite Güvence Ajanslarının Tescil sistemimin kabulü ve geliştirilmesi Ulusal ve Avrupa Yeterlilikler çerçevesi ve kalite güvencesi ile ilişkilendirilmesi Hayat Boyu Öğrenme ve deneyime dayalı yeterliliklerin tanınması Yukarıda bahsedilen konular çerçevesinde her iki yılda bir Avrupa Bakanlar Toplantılarıyla artan ve çeşitlendirilen Bologna süreci konularının 1999 Bologna Bildirgesinden 2007 yılı Londra Bildirgesine kadar gelişimini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: A. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal yeterlilikler Çerçevesi 9

10 B. Kalite güvencesi Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu Ulusal Kalite Güvence Sistemi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım C. Diplomaların ve öğrenim sürelerinin tanınması Diploma eki Lizbon Tanıma Sözleşmesi AKTS D. Hayat Boyu Öğrenme Tecrübeye dayalı yeterliliklerin tanınması E. Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması Avrupa Bakanlar Toplantılarında alınan kararların yanı sıra; süreç açsından önemli kararlardan birisi de Mart 2000 de Lizbon da yapılan AB Konseyi toplantısında belirlenen Lizbon Stratejisi dir. Bu strateji kapsamında AB de sürdürülebilir ekonomik büyüme becerisi ile AB vatandaşlarına daha iyi iş, yaşam ve sosyal bütünlük sağlayarak dünya genelinde rekabetçi ve bilgiye dayalı bir ekonomiye sahip olmak siyasi hedef olarak belirlenmiş ve aşağıdaki eğitim-öğretim hedefleri ortaya konulmuştur. Eğitim sistemlerinin modernleştirilmesi Eğitim kalitesinde dünyada lider olmak Farklılıkların korunarak ortak hedefler belirlenmesi Ortak hedeflere yönelik işbirliği Eğitimde karşılıklı güven ve tanıma Bologna süreci kapsamında her iki yılda bir gelişmelerin, Eğilimler ( Trends ) ve Durum Tespiti ( Stocktaking ) raporlarıyla ülkeler seviyesinde ve Avrupa genelinde izlenmesi hedeflenmiştir. Đlk kez Bergen 2005 te ülkeler bazında gerçekleştirilen Durum Tespiti raporlaması, Londra 2007 de yeni konuların eklenmesiyle tekrar yapılarak ülkelerin Bologna çalışma konularında gösterdikleri gelişim düzeyleri takip edilmiştir. Bu bağlamda Türkiye nin 2005 ve 2007 dönemlerinde Bologna çalışma konularında gösterdiği gelişim Tablo 1 de özetlenmiştir. Her iki döneme ilişkin olarak Türkiye ortalamalarının Bologna sürecine katılan tüm ülkelerin ortalamalarına göre karşılaştırılması ise; Bergen 2005 için Şekil 1 de, Londra 2007 için ise Şekil 2 de gösterilmektedir Bologna karnesinde ulusal yeterlilikler çerçevesinin uygulanması konusunda yapılan değerlendirmede ölçütler şu şekilde belirlenmiştir ( Bu 2007 için yeni bir ölçüttür ve ülkeler Bergen de bakanlar tarafından benimsenen EHEA için çerçeve ile uyumlu ulusal yeterlilikler çerçevelerinin uygulanmasına yönelik ilerlemenin değişen aşamalarındadırlar): Yeşil (5): EHEA için şemsiye yeterlilikler çerçevesi ile uyumlu bir ulusal yeterlilikler çerçevesi uygulanmaktadır. Açık yeşil (4): EHEA için şemsiye yeterlilikler çerçevesi ile uyumlu bir ulusal yeterlilikler çerçevesi teklifi ulusal düzeyde tüm ilgili paydaşlarla tartışılmış ve uygulamanın başlatılması için bir takvim belirlenmiştir. 10

11 Sarı (3): EHEA için şemsiye yeterlilikler çerçevesi ile uyumlu bir ulusal yeterlilikler çerçevesi teklifi hazırlanmıştır. Turuncu (2): EHEA için şemsiye yeterlilikler çerçevesi ile uyumlu bir ulusal yeterlilikler çerçevesi tanımlanmasına giden sürecin gelişimi başlamıştır ve tüm ilgili ulusal paydaşları içermektedir. Kırmızı (1): EHEA için şemsiye yeterlilikler çerçevesi ile uyumlu bir ulusal yeterlilikler çerçevesi oluşturulması çalışmalarına başlanmamıştır. Tablo 1 den de açıkça anlaşılacağı üzere; Türkiye dönemleri arasında Bologna süreci çalışma konularında önemli mesafeler almış ve notunu her alanda yükseltmiştir. Özellikle kalite güvencesi ve tanınma alanlarında 2005 Bergen verilerine göre Bologna ülkelerinin altında olan notunu (Şekil 1), uyguladığı yeni yasal süreçler ve reformlar ile 2007 de Bologna ülkeleri ortalamasının üzerine taşımıştır. Şekil 1 ve 2 den de anlaşılacağı üzere hayat boyu öğrenme ve ortak dereceler 2007 yılı verileriyle ilk kez değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca, 2005 yılında üç alt konu ile değerlendirilen Derece Sistemine 2007 yılında ulusal yeterlikler çerçevesi de eklenmiştir verilerine bakıldığında Türkiye nin gelişim düzeyi çok olumludur. Ancak, özellikle kalite güvencesinde uluslar arası katılımın sağlanması, ulusal yeterlikler çerçevesi ve hayat boyu öğrenme konularında gelişim sağlanması gerektiği anlaşılmaktadır. 11

12 Tablo 1: Bergen 2005 ve Londra 2007 Stocktaking Raporları Çerçevesinde Türkiye nin Bologna Süreci Çalışma Konularındaki Gelişimi ÇALIŞMA KONULARI BERGEN 2005 LONDRA 2007 KALĐTE GÜVENCESĐ ORTA (2.00) ÇOK ĐYĐ (4.00) AYA ile uyumlu Ulusal Kalite Sistemi ORTA (2) MÜKEMMEL (5) Kullanılan Ölçütler ve Dış Değerlendirme Sistemi ORTA (2) ÇOK ĐYĐ (4) Öğrencilerin Katılımı ORTA (2) ÇOK ĐYĐ (4) Uluslar arası Katılım ORTA (2) ĐYĐ (3) DERECE SĐSTEMĐ MÜKEMMEL (4.67) ÇOK ĐYĐ (4.33) Đkili Sistemin Uygulama Düzeyi MÜKEMMEL (5) MÜKEMMEL (5) 1 den 2 ye Geçiş ÇOK ĐYĐ (4) MÜKEMMEL (5) Đkili Sistemdeki Öğrenci Oranı MÜKEMMEL (5) - Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi - ĐYĐ (3) DĐPLOMA VE EĞĐTĐM SÜRELERĐNĐN DENKLĐĞĐ ÇOK ĐYĐ (3.67) ÇOK ĐYĐ (4.33) Diploma Eki ÇOK ĐYĐ (4) ÇOK ĐYĐ (4) Lizbon Konvansiyonu (Tanınma) ĐYĐ (3) ÇOK ĐYĐ (4) AKTS ÇOK ĐYĐ (4) MÜKEMMEL (5) HAYAT BOYU ÖĞRENME ĐYĐ (3.00) Önceki Öğrenim Denkliği - ĐYĐ (3) ORTAK DERECELER MÜKEMMEL (5.00) Ortak derecelerin Oluşturulması ve Denkliği - MÜKEMMEL (5) GENEL ĐYĐ (3,45) ÇOK ĐYĐ (4.13) 12

13 5 4,67 4 3,83 3,97 4,1 3,67 4 3, Derece Sistemi Kalite Güvencesi Tanınma GENEL Bologna Ülkeleri Ortalaması Türkiye Şekil 1: 2005 Bergen Stocktaking Raporu verilerine göre Türkiye nin Bologna Süreci çalışma konularındaki gelişim düzeyinin Bologna ülkeleri ortalaması ile karşılaştırılması 5 4 3,83 4,33 3,97 4 4,1 4,33 3,7 4, , Derece Sistemi Kalite Güvencesi Tanınma Yaşam Boyu Öğrenme Ortak Derece GENEL Bologna Ülkeleri Ortalaması Türkiye Şekil 2: 2007 Bergen Stocktaking Raporu verilerine göre Türkiye nin Bologna Süreci çalışma konularındaki gelişim düzeyinin Bologna ülkeleri ortalaması ile karşılaştırılması 13

14 3. BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESĐ (H. Güçlü Yavuzcan) Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi nin temel hedefi, Bologna Süreci ne katılan her ülke genelinde oluşturulan ulusal uzmanlar takımı aracılığıyla Bologna Süreci nin ulusal bağlamda yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesinin sağlanmasıdır. Her yıl ilgili ülkenin yüksek öğretimden sorumlu otoritesi tarafından belirlenen yıllık eylem planları çerçevesinde oluşturulan proje ve projeyi yürütmek üzere seçilen uzmanlar takımı Avrupa Komisyonu nun onayına sunulmakta ve Komisyon onayı sonrasında Bologna Süreci kapsamında öngörülen etkinliklere başlanmaktadır. Đlgili proje dönemi, hazırlanan sonuç raporu ile sona ermekte ve bir sonraki yıl için ulusal anlamda öngörülen önceliklere dayalı olarak yeni proje teklifi Avrupa Komisyonuna sunulmaktadır Bologna Uzmanları Türkiye Ulusal Takımı, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından AB Komisyonu nun onayı ile seçilmiştir. Ulusal Takım, YÖK ün yürüttüğü ve Ulusal Ajans ın finansman ve bütçeleme konularını koordine ettiği Bologna Süreci nin Türkiye de Uygulanması Projesi kapsamında etkinliklerini sürdürmektedir. Türkiye Ulusal Takımı, 47 ülkeden yaklaşık 300 kişiden oluşan Avrupa Bologna Uzmanları Takımı nın bir parçasıdır ve Avrupa da konu ile ilgili eğitim seminerlerine ve toplantılara katılmaktadır. Bologna Uzmanları Ulusal Takımı nın temel etkinlik alanları şunlardır: Akademisyenler, öğrenciler ve dış paydaşlar için konu odaklı seminerler, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek Kurumsal ziyaretler düzenleyerek danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek Ulusal ve uluslar arası düzeyde değişik paydaşlar tarafından organize edilen etkinliklere katılım sağlamak Yasal düzenlemeler/çerçevelerin belirlenmesinden sorumlu ulusal çalışma gruplarıyla işbirliği sağlamak Ulusal bağlamda yüksek öğretim kurumlarının reform uygulamalarının değerlendirilmesi ve raporlandırılması Özgün konularda rehberlik ve tavsiyelerin yapılması dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı, Bologna Süreci nin 3 temel çalışma konusu olan yükseköğretim yeterlikleri, yükseköğretimde kalite güvencesi ve AKTS-akademik tanınma çerçevesinde yapılandırılmıştır (Tablo 2) Ulusal Takımı; Türkiye genelindeki üniversitelerden seçilen toplam 14 uzmandan oluşmuştur. Bologna Uzmanları Ulusal Takımı nın bu döneme ilişkin çalışmaları Sakarya Üniversitesi Rektörü ve YÖDEK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Durman tarafından koordine edilmiştir. 14

15 Tablo 2: Türkiye nin Bologna Uzmanları ve Çalışma Konuları III. DÖNEM BOLOGNA UZMANLARI - TR Yükseköğretim Yeterlikleri AKTS ve Akademik Tanınma Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Prof. Dr. Nezih GÜVEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Prof. Dr. Hasan MANDAL Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE Đstanbul Teknik Üniversitesi, Đstanbul Prof. Dr. Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Ankara Doç. Dr. Yusuf Ziya ERDĐL Muğla Üniversitesi, Muğla Prof. Dr. Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi, Đzmir Prof. Dr. Đsmail Naci CANGÜL Uludağ Üniversitesi, Bursa Araş. Gör. Mete KURTOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Prof. Dr. Tamer GÖK Mersin Üniversitesi, Mersin Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN Gazi Üniversitesi, Ankara Prof. Dr. Nejat ERK Çukurova Üniversitesi, Adana Prof. Dr. F. Çiğdem GÜLDÜR Gazi Üniversitesi, Ankara Prof. Dr. Kerim EDĐNSEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Prof. Dr. Yusuf ATICI Fırat Üniversitesi, Elazığ dönemi ile birlikte Türkiye de 3. dönem Bologna Uzmanları Ulusal Takımı çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Söz konusu dönem kapsamında 12 Bölgesel bilgilendirme toplantısı, 5 yerinde üniversite ziyareti, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları ve Ulusal Öğrenci Konseyine yönelik toplam 4 Ulusal Bilgilendirme Toplantısı ve Bologna Süreci Ulusal Değerlendirme - Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 3. dönem gerçekleştirilen genel toplantılara ilişkin bilgiler Tablo 3 de sunulmuştur. Uzmanların eşgüdüm ve koordinasyon sağlamaları amacıyla dönem boyunca sırasıyla YÖK Başkanlığı, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde olmak üzere toplam 4 adet eşgüdüm toplantısı gerçekleştirilmiştir. YÖK başkanlığında yapılan ilk eşgüdüm toplantısında uzmanlar arasındaki genel görev dağılımı belirlenmiş ve 2007 Londra Stocktaking Türkiye raporuna ilişkin 15

16 değerlendirmeler yapılmıştır. Ege Üniversitesi nde yapılan ikinci eşgüdüm toplantısında ilk bölgesel toplantıya ilişkin dönütler değerlendirilmiş ve bölgesel toplantı sunumlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Gazi Üniversitesi nde yapılan 3. eşgüdüm toplantısında yerinde ziyaretler ve ulusal bilgilendirme toplantılarına ilişkin planlama, Sakarya Üniversitesi nde yapılan 4. eşgüdüm toplantısında ise ulusal değerlendirme konferansı ve proje sonuç raporuna ilişkin planlama ve görev paylaşımı yapılmıştır. Eşgüdüm toplantılarının yanı sıra Türkiye nin Bologna Süreci nde gelmiş olduğu durumun ayrıntılı olarak analiz edilmesi ve özellikle kalite güvencesi ve yeterlikler çerçevesi alanlarında çizilen ulusal politikaların değerlendirilmesi amacıyla 2007 yaz döneminde iki kez Sakarya Üniversitesi nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bilgilendirme toplantılarında, bölgesel toplantılarda yapılacak olan sunumların içeriği ve bölgesel toplantı yapılacak şehirler de belirlenmiştir. Bu dönem süresince Bologna uzmanları; Avrupa bünyesinde Bologna uzmanlarına yönelik olarak düzenlenen çeşitli toplantı ve seminerlere de katılmışlardır. Temmuz 2007 döneminde Brüksel de düzenlenen Putting Bologna into Practice The Experts' Contribution, Bologna Uzmanları Genel Konferansına tüm uzmanlar; Şubat 2008 de Edinburg da düzenlenen Learning outcomes based higher education: The Scottish Experience seminerine 6 uzman, Mart 2008 de Viyana da düzenlenen Universities and Lifelong Learning: Opening Up for the Knowledge Society eğitim seminerine 5 uzman ve Nisan 2008 de Brüksel de düzenlenen Student Workload and Learning Outcomes; Key Components for (Re) Designing Degree Programmes seminerine 4 uzman katılmıştır. Ulusal bilgilendirme toplantıları 15 ve 16 Mart tarihlerinde Ankara da düzenlenmiştir. Maliye ve DPT yetkililerine özellikle kalite güvencesi, stratejik planlama ve performansa dayalı bütçeleme konusunda detaylı sunum yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Yeterlikler Kurumu yetkililerine ise yeterlikler çerçevesi ve ulusal yeterlikler çerçevesi açısından Türkiye de gelinen durum sunulmuş ve karşılıklı paylaşımda bulunulmuştur. Sivil toplum kuruluşları ile yapılan bilgilendirme toplantılarında özellikle dış paydaşların sürece katılımı konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Ulusal öğrenci konseyi ile yapılan toplantıda ise Bologna sürecinin eşit paydaşlarından birisi olan öğrencilerin sürece aktif katılımın desteklenmesi ve sosyal boyut konuları ele alınmıştır. Avrupa Komisyonuna sunulan proje teklifi doğrultusunda döneminde 12 Bölgesel Bilgilendirme Toplantısı (Konferans) gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıların tarihleri, toplantılarda görev alan uzmanlar ve toplantılara katılan üniversitelerin listesi Tablo 4 de gösterilmektedir. Toplantı düzenlenen şehirler; çevre üniversitelerinin de katılımını sağlayacak şekilde belirlenmiş ve ülke genelindeki tüm üniversitelerin bir bölgesel toplantıya katılımı sağlanmıştır. Bölgesel toplantıların programı, eşgüdüm toplantılarda yapılan çalışmalar sonucunda standart hale getirilmiş ve ilgili uzmanlar tarafından uygulanmıştır. Ayrıca, ortak kavramlar kullanmak amacıyla; uzmanlar takımı tarafından kalite güvencesi, AKTS-tanınma ve yeterlikler çerçevesini içeren ortak bir sunum hazırlanmış ve tüm toplantılar söz konusu ortak sunum üzerinden gerçekleştirilmiştir. 16

17 Tablo 3: Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi dönemi Genel Toplantıları GENEL TOPLANTILAR Tarih Yer Etkinlik Katılan Uzmanlar 10 Mayıs 2007 YÖK Başkanlığı Eşgüdüm Toplantısı 1 Tüm uzmanlar 21 Haziran 2007 Sakarya Bilgilendirme Toplantısı 1 Tüm uzmanlar Temmuz 2007 Üniversitesi Brüksel, Belçika Putting Bologna into Practice The Experts' Contribution, Bologna Experts' General Conference Tüm uzmanlar Temmuz Sakarya Tüm uzmanlar Bilgilendirme Toplantısı Üniversitesi 20 Ekim 2007 Ege Üniversitesi Eşgüdüm Toplantısı 2 Tüm uzmanlar Ocak 2008 Gazi Üniversitesi Eşgüdüm Toplantısı 3 Tüm uzmanlar Şubat 2008 Edinburg, UK Bologna Seminar: Learning outcomes based higher education: The Scottish Experience 15 Mart Mart 2008 Ankara Ankara Ulusal Bilgilendirme Toplantısı 1 (Maliye, DPT) Ulusal Bilgilendirme Toplantısı 2 (Sivil Toplum Kuruluşları) N. Güven, H. Mandal, L. Özkale, S. Atalay, S. Önderoğlu, M. Durman M. Durman, N. Erk, T. Gök Ç. Güldür, H.Mandal, S. Önderoğlu 15 Mart 2008 Ankara Ulusal Bilgilendirme Toplantısı 3 (Milli Eğitim H. G. Yavuzcan, K. Bakanlığı) Edinsel 16 Mart 2008 Ankara Ulusal Bilgilendirme Toplantısı 4 (Ulusal Öğrenci M. Kurtoğlu, N. Güven, Konseyi) Y. Ziya Erdil Mart 2008 Viyana, Avusturya Training Seminar for Bologna Experts Universities and Lifelong Learning: Opening Up for the Knowledge Society H. G. Yavuzcan, T. Gök Y. Atıcı, N. Erk, M. Kurtoğlu 18 Nisan 2008 Sakarya Eşgüdüm Toplantısı 4 Tüm uzmanlar Üniversitesi Nisan 2008 Brüksel, Belçika Student Workload and Learning Outcomes; Key S. Atalay, Đ.N. Cangül, 17

18 Components for (Re) Designing Degree Ç. Güldür, K. Edinsel Programmes. 28 Nisan 2008 Ankara Ulusal Değerlendirme Proje Kapanış Toplantısı Tüm uzmanlar 18

19 Belirlenen program çerçevesinde, bölgesel bilgilendirme toplantılarının sabah bölümünde sırasıyla Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi, AKTS ve Tanınma ve Yükseköğretimde Kalite Güvencesi sunumları gerçekleştirilmiş ve sabah oturumu tartışma bölümü ile sona erdirilmiştir. Öğleden sonraki bölümde ise katılımcılar ilgi alanlarına göre iki gruba ayrılarak Stratejik Planlama ve Öğrenme Çıktıları konularında yaklaşık 1,5 saat süren çalıştaylar ilgili uzmanlar tarafından yürütülmüştür. Aynı bölümde öğrencilerin katılım düzeyine bağlı olarak öğrencilere yönelik bir çalıştay da düzenlenmiştir. Öğleden sonraki bölümün son oturumunda ise yaklaşık bir saat süreyle Bologna Sürecinde Öğrenciler ve Sosyal Boyut konulu sunum ve tartışma gerçekleştirilmiştir. Bölgesel toplantılardaki tartışmalardan elde edilen sonuçlara ilerleyen bölümlerde ilgili konu başlıkları altında değinilecektir. Bölgesel toplantıların yanı sıra, Bologna Süreci nin uygulanması aşamasında bazı konularda (iç ve dış kalite güvence sistemi, öz değerlendirme ve stratejik planlama süreçleri, AKTS ve diploma eki vb.) destek ve rehberlik isteyen 5 üniversiteye yerinde ziyaret programı uygulanmıştır. Bu amaçla öncelikle YÖK Başkanlığı nca tüm üniversitelere yerinde ziyaret programından yararlanmak isteyip istemedikleri ve yararlanmak istiyorlarsa hangi konularda destek ve rehberlik istedikleri sorulmuştur. Üniversitelerden gelen yanıtlar doğrultusunda, beklentilerini açık ve program çerçevesinde uygulanabilir şekilde ifade eden üniversiteler arasından yapılan değerlendirme sonucunda iki günlük yerinde ziyaret yapılacak olan üniversiteler belirlenmiştir (Tablo 5). Her yerinde ziyaret için en az iki Bologna uzmanı görevlendirilmiştir. Tüm uzmanlar kendi aralarında yaptıkları eşgüdüm toplantısında, ziyaretler öncesinde ilgili üniversite tarafından doldurulması öngörülen ve 41 soru içeren bir Ön Bilgi Formu hazırlamışlardır. Ön Bilgi Formu; ziyaret edilecek üniversiteye ilişkin genel bilgilerin yanı sıra, derece yapıları ve eğitim programlarına, derecelerin tanınmasına, uygulanan kredi sistemlerine, hareketliliğin özendirilmesine, kalite güvencesine, hayat boyu öğrenime, öğrenciler ve sosyal boyuta ve Avrupa Yüksek öğreniminin çekiciliğine ilişkin sorular içermektedir. Form, yerinde ziyaret yapılacak olan üniversitelere YÖK kanalıyla gönderilmiş ve gelen yanıtlar uzmanlarca değerlendirilerek ziyaret öncesi taslak programlara son şekli verilmiştir. Ayrıca, ziyaret öncesi ilgili üniversitelerden öz değerlendirme raporları ve stratejik planları da istenmiş ve değerlendirilmiştir. Belirlenen programlar çerçevesinde, iki günlük ziyaret süresince görevli uzmanlar tarafından belirlenen sorunlu alanlar ve zayıf noktalarda danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmiştir dönemi Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi, 28 Nisan 2008 tarihinde Ankara da düzenlenen ve tüm üniversitelerden katılımcıların hazır bulunduğu Ulusal Bilgilendirme Kapanış toplantısı ile sona ermiştir. 19

20 Tablo 4: Bologna Uzmanları Ulusal Takımı Projesi dönemi Bölgesel Bilgilendirme Toplantıları Tarih Yer Katılan Uzmanlar-Görevleri Faaliyet Đzmir Van Antalya Đstanbul (Avrupa) Đstanbul (Anadolu) S.Önderoğlu (YYÇ), K. Edinsel (KG), M. Kurtoğlu (sosyal boyut), F.Ç.Güldür, H. G. Yavuzcan, Y.Z. Erdil Koordinatör: S. Atalay (AKTS) F.Ç. Güldür (KG), N. Erk (AKTS), M. Kurtoğlu (sosyal boyut) Koordinatör: S. Önderoğlu (YYÇ) N. Erk (AKTS), H. Mandal (YYÇ) Koordinatör: T. Gök (KG) S. Atalay (AKTS), Y. Atıcı (KG), M. Kurtoğlu (sosyal boyut) Koordinatör: N.L. Özkale (YYÇ) Đ.N. Cangül (AKTS), H.G. Yavuzcan (KG), M. Kurtoğlu Koordinatör: N.L. Özkale (YYÇ) 1. Bölgesel Toplantı (Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Đzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Đzmir Ekonomi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu) 2. Bölgesel Konferans Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ağrı Dağı Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Siirt Üniversitesi 3. Bölgesel Konferans Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi 4. Bölgesel Konferans Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Đstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Đstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Đstanbul Aydın Üniversitesi, Đstanbul Arel Üniversitesi, Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Đstanbul Bilim Üniversitesi, Đstanbul Kültür Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Đstanbul Ticaret Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Hava Harp Okulu 5. Bölgesel Konferans Marmara Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Deniz Harp Okulu 20

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI

ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ URAP (University Ranking by Academic Performance) Ekim 2010 URAP EKİM 2010 - ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2017-15469 T.C. Sayı :11611387/051.01/ Konu :Kongre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67%

YL 17% DR 83% Dokuz Eylül Üniversitesi 33% Diğer Üniversiteler 67% DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖYP KAPSAMINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME DEVAM EDEN ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KADRO DAĞILIMI Kadrosununu Bulunduğu

Detaylı

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Hemşirelik (MF-3 YGS-2) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 ACIBADEM ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 7 7 MF-3 389,6254 385,0987 40800 58500 2 BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNV (İSTANBUL)(Tam B) 15

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DAĞITIM YERLERİNE

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 88249623-051.04-E.4778 13/09/2017 Konu : Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Kapadokya Sempozyumu DAĞITIM YERLERİNE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ İCMALİ LENME, 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 26.875.500,61 56.956.381,24 83.831.881,85 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 115.355.442,18 4.066.718,01 68.153.357,81 3.398.770,13 338.689.520,62 529.663.808,75 3803 ORTADOĞU TEKNIK

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ACIBADEM ACIBADEM ADIYAMAN ADIYAMAN 52 52 TM-3 397,79277 31.400 434,59528

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

8. TÜRKİYE KOÇ FEST ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI BASKETBOL SÜPERLİG MAYIS 2011 / KONYA- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

8. TÜRKİYE KOÇ FEST ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI BASKETBOL SÜPERLİG MAYIS 2011 / KONYA- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 8. TÜRKİYE KOÇ FEST ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI BASKETBOL SÜPERLİG 11-15 MAYIS 2011 / KONYA- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1. ÇUKUROVA ÜNİV. SÜPERLİG 1. BAHÇEŞEHİR ÜNİV. SÜPERLİG 2. İSTANBUL ÜNİV. SÜPERLİG 2. HALİÇ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ERASMUS + YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI 2015 YILI/DÖNEMİ KABUL LİSTESİ ÖZET TABLO ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJE BAŞVURULARINA İLİŞKİN SONUÇLAR Sıra

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT P notu DV U notu YZ EX notu MU I notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü. Adnan

Detaylı

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU Türk Dil Kurumu Başkanlığı Sayı : 63434571 824.00 3872 Konu : Resimli Deney Hayvanları Terimleri Sözlüğü. 12/12/2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Resimli

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Konferansı Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) 17.06.2013 tarih ve 2013/07

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak

28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 28 Kasım 2016 Fırat Üniversitesi 26 Akademik Personel Alacak 11 Ocak 29 Aralık 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Akademik Personel Alacak 12 Ocak 29 Aralık 2016 Abdullah Gül Üniversitesi 2 Akademik

Detaylı

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI

2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI 2014 Yılına Ait Üniversite Taban Puanları ve Yaklaşık Sıraları Kitapçığı LİSANS PROGRAMLARI www.salimunsal.com web adresi için hazırlanmıştır. İzinsiz kopya edilemez ve yayınlanamaz. ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI

Detaylı

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.

Spor Yöneticiliği. Spor Yönetimi. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com. 204710195 OKAN Üniv. Özel İSTANBUL TM-3 13 + 0 27 2 237,764 597000 352.000 200510101 BAHÇEŞEHİR Üniv. (İng.) Özel İSTANBUL TM-3 10 + 0 4 4 233,413 559000 365.000 202311104 İSTANBUL AREL Üniv. (%50 B.)

Detaylı

Erasmus Programı 2012/13 akademik yılı Genel Değerlendirme

Erasmus Programı 2012/13 akademik yılı Genel Değerlendirme Erasmus Programı 212/13 akademik yılı Genel Değerlendirme İlyas ÜLGÜR Koordinatör, Yükseköğretim Koordinatörlüğü Türk Ulusal Ajansı 21 Haziran 214 Antalya Erasmus Hareketlilik Bütçesi 6,,. 4,137,226.57

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜ TAŞIT TAHSİS TABLOSU MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI EĞİTİM TOPLAMI ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM VE SAĞLIK Ü TABLOSU BÜTÇE TÜRÜ KURULUŞ TÜRÜ EĞİTİM (Yükseköğretim) MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ T-2

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü *BEKV4MSLP* Sayı : 63784619-900 Konu : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL.) 25.200 0 25.200 28.489 0 28.489 31.648 0 31.648 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ I 100 0 100 a) 2016'te Bitenler 100 0 100 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100 0 100

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 03/04/2017-E.7858 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BEL5KUDE* Sayı : 57452775-824.02-E. Konu : Dergi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

SÖZ-2 52 2 54 53 53 ADIYAMAN Ü. FEN-EDEBİYAT F.

SÖZ-2 52 2 54 53 53 ADIYAMAN Ü. FEN-EDEBİYAT F. 369 YABANCI ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 323058 3210 15041 341309 302480 3101 204 305785 DİL VE EDEBİYAT 17690 91 1189 18970 14688 73 21 14782 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7896 63 229 8188 7658 62 15 7735 TÜRK DİLİ

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

إسم الجامعة Abant İzzet Baysal Universitesi Abdullah Gul Universitesi (Kayseri) Acibadem Universitesi (İstanbul) Adiyaman Universitesi (Adiyaman)

إسم الجامعة Abant İzzet Baysal Universitesi Abdullah Gul Universitesi (Kayseri) Acibadem Universitesi (İstanbul) Adiyaman Universitesi (Adiyaman) إسم الجامعة Abant İzzet Baysal Universitesi Abdullah Gul Universitesi (Kayseri) Acibadem Universitesi (İstanbul) Adiyaman Universitesi (Adiyaman) Adnan Bilim Ve Teknoloji Universitesi (Adana) Adnan Menderes

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü *BE844MSN1* Sayı : 63784619-900 Konu : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF) UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015

Kontenjan ARTIŞ. Artış Azalma Doluluk Farkı En Küçük 2014 En Büyük 2014 En Küçük 2015 En Büyük 2015 Toplam 2014 Toplam 2015 Toplam 2015 TABAN PUAN Toplam 2014 Toplam 2014 2014 Toplam 2015 2015 Kontenjan Üniversiteler BOŞ KALAN TOPLAM BOŞ KALAN KONTENJAN YERLEŞEN Doluluk YERLEŞEN Doluluk Artış Azalma

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Üniversite Rektörlüklerine

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Üniversite Rektörlüklerine T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BEKAJSUM* Sayı : 94779461-900 Konu : Toplantı Üniversite Rektörlüklerine Üniversitemizin ev sahipliğinde Yükseköğretimde Yapılan Yenilikler,

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013 2013 T. Puan kont. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Remzi GÖREN Rektör

e-imza Prof. Dr. Remzi GÖREN Rektör Sayı :52175682-051.01- Konu :18.Yüzyıldan Günümüze 2. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Üniversitemiz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 26-27-28 Ekim 2017 tarihleri arasında

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü Sayı : 62597535-101.99[16]-E.6982 19/10/2016 Konu : Kapatılan üniversite öğrencilerine yapılacak duyuru DAĞITIM YERLERİNE İlgi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20.09.2016 tarih ve 57953 sayılı yazısı.

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Proje ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ile ÖĞRENCİ ve PERSONEL (KA103) Yükseköğretim Kurumları Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı