>>> SAYI SAYIDA NELER VAR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 26 27. SAYIDA NELER VAR?"

Transkript

1

2 SAYI 26 TEMEL B LG LER AVUÇ Ç B LG SAYARLAR TAfiINAB L R B LG SAYARLARDA EN YEN NES L. GELECE N B LG SAYARLARI B LG SAYARLARINIZ YARIN NASIL OLACAK? WINDOWS BAfiLANGIÇ D SKET OLUfiTURMAK B R BAfiLANGIÇ D SKET NASIL OLUfiTURULUR? PROJELER EXCEL DE L STE HAZIRLAMAK EXCEL DE KEND L STE KALIPLARINIZI HAZIRLAYIN. DOSYA BOYUTUNU Ö RENMEK B R DOSYANIN KAPLADI I ALAN NASIL Ö REN L R? G ZL KODLAR ÖZEL S MGELER N G ZL KODLARI. INTERNET INTERNET VE T CARET FUARLARI NTERNET ÜZER NDEK T CARET FUARI S TELER. WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VIII HTML KOMUTLARININ GENEL ÖZET. INTERNET N GELECE NTERNET YARIN NASIL OLACAK? MULTIMEDIA VE E LENCE GELECEKTE MULT MEDYA DONANIMLAR MULT MEDYA DONANIMLARIN YARINI. PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS AYARLARI VE KISAYOL TUfiLARI WINDOWS ÜZER NDE ÇEfi TL PUÇLARI. Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. 27. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER YEN NES L B LG SAYARLAR DEAL B LG SAYAR WINDOWS VER SIKIfiTIRMA PROGRAMLARI PROJELER NASIL ARfi V OLUfiTURULUR? INTERNET NTERNET TE SOHBET INTERNET ÜZER NDEK GAZETELER MULTIMEDIA VE E LENCE OYUN KONSOLLARI PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS 98 PUÇLARI 20 fiubat ta Bayilerde Kaç rmay n! Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 AVUÇ Ç B LG SAYARLAR TEMEL B LG LER AVUÇ Ç B LG SAYARLAR Teknolojinin geliflimiyle beraber bilgisayar alan nda da büyük geliflmeler olmaktad r. Ancak bu geliflmeler sadece bilgisayarlar n gücü ve yetenekleriyle s n rl de ildir. Günümüzde elektronik endüstrisinin en h zl geliflen ve en çok gelecek vaad eden alanlar ndan birisi de "avuçiçi" tabir edilen bilgisayarlard r. Bu cihazlar genellikle "Palmtop" ya da "PDA" (Personal Digital Assistant) ad yla bilinirler, en önemli özellikleri de al fl lm fl tarzda bir klavyeye sahip olmamalar d r. Ayr ca bu cihazlar boyut olarak da oldukça küçüktürler, ço u bir hesap makinesinden daha iri de ildir. Ancak boyutlar n n avuçiçine s acak denli küçük olmas na ra men, bu cihazlar genellikle oldukça marifetlidirler. Tabii ki al fl lm fl tarzda bir masaüstü bilgisayar n n kapasitesine sahip de ildirler, ne var ki pek çok aç dan di er tafl nabilir bilgisayar türlerine güçlü bir rakip olabildiklerini söylemek mümkündür. Mesela bu tür cihazlar n en önemli avantajlar ndan biri, bataryalar n n di- er tafl nabilir bilgisayarlara oranla çok daha uzun süre dayanabilmesidir. Ço u Notebook s n f bilgisayar flarj edilmeden sadece birkaç saat çal - flabilirken, Palmtop cihazlarda bu süre haftalarla ölçülebilmektedir. Bu da onlar oldukça popüler cihazlar k lmaktad r. Palmtop cihazlar standart bilgisayarlardan pek çok aç dan farkl olduklar için iflletim sistemleri de buna uygun olarak haz rlanmmaktad r. Bugün piyasada bulunan iki önemli iflletim sistemi Palm OS ve MS Windows CE olmaktad r. Baz üreticiler her ikisine de itibar etmeyip kendi iflletim sistemlerini tasarlamaktad r, ancak bunlar say ca azd r ve ço u da bu iki sistem kadar baflar l de- ildir. Palm OS özellikle avuçiçi cihazlar için Palm Inc. taraf ndan haz rlanm fl özel bir iflletim sistemidir. Windows CE ise Microsoft taraf ndan bu tür tafl nabilir ayg tlar n hepsinde kullan lmak amac yla haz rlanm flt r ve özellikle kullan c arabirimi büyük sistemlerde kullan lan Windows sürümlerine benzer bir yap dad r. Palm OS iflletim sistemini ilk kullanan model olan Pilot, 1996 y l nda Palm Inc. taraf ndan üretilmifl ve k sa sürede oldukça popüler olmufltur. Bunun en önemli sebepleri hem cihaz n oldukça kullan fll, hem de iflletim sisteminin bir hayli yetenekli olmas d r. Ayr ca Pilot modeli bir ara bafllant sayesinde büyük masaüstü sistemlerle ba lant kurabilmekte ve bilgi al flverifli gerçeklefltirebilmekteydi. Bu gibi özellikler sadece cihaz n baflar l olmas n sa lamakla kalmam fl, o günden bu yana üretilen tüm benzer ayg tlar n uymas gereken temel standartlar belirlemifltir. Bir avuçiçi cihaz n hangi iflletim sistemini kulland ya da kim taraf ndan üretildi i oldukça önemlidir. Çünkü piyasada çok de iflik marka ve modelde cihaz bulunmas na ra men, hepsi ayn kalitede de ildir. Baz lar art k standart olarak kabul edilen ifllemleri bile yapamayabilmektedir. Bunlar ço u zaman gösteriflli ve pahal hesap makineleri olmaktan öteye geçemezler, halbuki iyi bir Palmtop cihaz kullan c lar n pek çok ihtiyac na cevap verebilecek kapasitededir. Bu tür bir sistem çeflitli notlar n al nabilece i ve bilgilerin depolanabilece i bir platform oluflturur. Bu ifl için adres defteri ve günlük gibi çeflitli uygulamalar mevcuttur. Ayr ca yap lacak ifllerin bir listesini belirlemek ve çeflitli zamanlarda sistemin sizi uyarmas n sa lamak mümkündür. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 143

4 <<< TEMEL B LG LER AVUÇ Ç B LG SAYARLAR Bunun haricinde bu gibi sistemler gerekti inde bir cep telefonu ya da normal telefon hatt yard m yla Internet ba lant s da yapabilir, böylece elektronik posta al p gönderebilir ya da çeflitli Web sitelerini gezebilmenize imkan tan yabilirler. Ayr ca baflta metin belgeleri olmak üzere pek çok dosya türünü hem oluflturma, hem de derleyebilme yetene ine sahiptirler. Mesela Windows CE büyük bilgisayarlarda kullan lan Word ve Excel gibi uygulamalar n minyatür birer versiyonunu rahatl kla çal flt rabilmektedir. yi bir avuçiçi sistem genifl bir haf zaya sahip oldu u gibi, ayn zamanda fazladan tafl nabilir haf za modülleri ve benzeri donan mlar için ba lant noktalar na da sahiptir. Böylelikle gerek duyuldu unda çeflitli kaynaklardan gerekli yaz l mlar edinip sisteminize kurabilir, bu sayede yeteneklerini rahatl kla art - rabilirsiniz. Ne var ki bu yetenek özellikle çok ucuz ve ad pek duyulmam fl modellerde hemen hiç mevcut de ildir. Yine geliflmifl avuçiçi cihazlar n en önemli bir baflka özellikleri de, bir Docking Station, ara ba lant kablosu ya da k z lötesi eriflim gibi yöntemlerle di er sistemlerle ba lant kurup veri al flverifli yapabilmeleridir. K z lötesi eriflim çok teknik bir olay gibi görünse de asl nda prensip olarak çok basittir, kullan lan yöntem televizyon uzaktan kumandalar ndakinden çok daha farkl de ildir. Yaz n n önceki k s mlar nda bu tür cihazlar n bir klavye ya da fare gibi ayg tlara sahip olmad n söylemifltik, peki o zaman kullan c cihaz nas l kontrol etmektedir? Burada birkaç farkl yöntem bir arada kullan l r. Öncelikle cihaz n ön panelinde menüler aras nda gezinmeye ve temel uygulamalar çal flt rmaya yarayan birkaç tufl bulunur. Bunun d fl nda tüm kaliteli avuçiçi sistemlerin ekranlar dokunmaya duyarl d r, ancak burada hassasiyet aç s ndan insan cildi de il, özel bir elektronik kalem tercih edilir. Bu kalem bir aç dan tüm cihaz n kalbi say labilir, çünkü göründü ünden çok daha fazla ifllevi vard r. Öncelikle bu kalem dokunma yöntemiyle ekranda gördü ünüz simgelerle etkileflim kurabilmenizi sa lar. Bunun d fl nda ihtiyaç duyuldu unda yaz l msal olarak ekrana ça r labilen bir "klavye" yard m yla yaz da yazabilmenizi sa lar. Ancak ço u geliflmifl Palmtop yaz yazabilmeniz için bir klavye kullanman z mecbur k lmayacak bir özelli e sahiptir, yaz tan yabilme. Hemen her kaliteli Palmtop cihazda bulunan yaz tan yabilme özelli i sayesinde, ekrana elektronik kalemle yazd n z harf ve semboller rahatl kla ayg t taraf ndan okunabilmektedir. Böylece özellikle metin dosyalar üzerinde h zl bir biçimde çal flabilir ya da notlar alabilirsiniz. Peki kimlerin bir avuçiçi bilgisayara ihtiyac olabilir? Bu gibi sistemler genellikle tafl nabilir bilgisayarlar n yerini almaya adayd rlar, bu yüzden daha hafif ve günlük ifllerde yard mc olacak bir cihaz arayanlar n ilgisini çekmektedirler. Ancak bir cep telefonu kadar küçük, bir masaüstü PC kadar yetenekli ve güçlü, hem de çok uygun fiyatl bir avuçiçi sistem henüz mevcut de ildir. Bu gibi bir cihaz için daha uzun bir süre beklemek gerekebilir. Cep Bilgisayarlar Burada bahsedilen avuçiçi cihazlar ve daha büyük tafl nabilir sistemler aras nda kalan bir bilgisayar s n f daha mevcuttur. Genellikle "cep bilgisayar " olarak tan mlanan bu cihazlar al fl lm fl avuçiçi sistemlerden biraz daha güçlüdürler, ayr ca bir de minyatür klavyeleri bulunur. Bu gibi sistemler oldukça yetenekli olmalar na karfl n, avuçiçi cihazlardan daha fazla enerji tüketmek gibi bir sorunlar vard r. 144 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 GELECE N B LG SAYARLARI TEMEL B LG LER GELECE N B LG SAYARLARI lk elektronik bilgisayar n tasarlanmas ve üretilmesinden bu yana yaklafl k 53 y l geçti. 53 y l önce tasarlanan bilgisayar dev boyutlar - na ve inan lmaz elektrik tüketimine karfl n, sadece saniyede 5,000 ifllem yapabiliyordu. Amerikan ordusu taraf ndan balistik hesaplar n yap lmas nda kullan lan bu bilgisayar, inan lmaz derecede büyük, hantal, yavafl ve pahal olmas n n yan nda, bir o kadar da kullan m zor ve esneklikten uzak bir sistemdi. Ama çal fl yordu ve kendinden sonra gelecek olanlar n atas yd. ENIAC ile bafllayan bilgisayar ça inan lmaz bir süratle ilerledi ve bu ilerleme bugün de yavafllam fl de il. Bugün bilgisayarlar sadece özel kurulufllar n ya da çok zengin kiflilerin oyuncaklar olmaktan ç km flt r. Günlük hayat n hemen her an nda bilgisayarlarla karfl laflmak ve onlardan faydalanmak art k ola an bir durumdur. Bu durum gelecekte de de iflmeyecek, bilgisayarlar günlük yaflam n her alan nda vazgeçilmez olmaya devam edeceklerdir. Bugüne dek olan süreç içerisinde bilgisayarlar belirli bir flekle girmifl, masalar m z n üzerinde duran PC ler fleklinde hayat m zdaki yerlerini alm fl- lard r. Ne var ki art k bilgisayarlar n bu flekilde kaydedebilecekleri fazla bir geliflme kalmam fl gibi görünmektedir. Masaüstü ya da tafl nabilir bilgisayarlar belki daha güçlü, daha yetenkli bir hal alabilirler, ama daha da verimli olabilmek için k - l k de ifltirmeleri ve çevreleriyle daha fazla etkileflime girmeleri gereklidir. Mesela bilgisayarlar n durduklar noktadan tüm bir evin iflini yapabilmeleri, gerekti inde kararlar al p bunlar uygulayabilmeleri için, evde bulunan hemen her tür araçla iletiflim kurmalar gereklidir. Nitekim tasar mc lar bu konuda çal flmakta, yeni fikirler üretmektedirler. Ancak burada bilgisayarlar n gelece inde farkl bir yol ortaya ç kmaktad r, bu da al fl lm fl formlar n terk etmek ve di er ayg tlara entegre olmakt r. Bir bilgisayar n bilgi depolama ve iflleme gücünü baflka cihazlar n yeteneklerini gelifltirmek için kullanmak çok yeni bir fikir de ildir. Mesela içindeki g dalar devaml gözetim alt nda tutacak ve sadece onlar uygun koflullarda korumakla yetinmeyip, bitenlerin yerine Internet üzerinden yenilerini siparifl edecek "ak ll " bir buzdolab modeli üretilmifltir. Ne var ki bu ve benzeri at l mlar için gereken koflullar ancak yeni yeni oluflmaktad r. Benzer biçimde bilgisayarlar farkl biçimlere bürünerek karfl m za daha fazla ç kmaya devam edecektir. Mesela çeflitli firmalar tafl nabilir bilgisayarlar n yeteneklerine de sahip olan mobil telefonlar üretmekte, kol saatlerine görüntü iflleme ve aktarma yetenekleri kazand r lmakta, çevresinde olanlar "izleyip" buna göre kararlar veren bilgisayarlara sahip olan otomobil prototipleri ortaya ç kmaktad r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 145

6 <<< TEMEL B LG LER GELECE N B LG SAYARLARI Tabii ki bu durum kullanmaya al flt m z masaüstü bilgisayarlar n ortadan kalkaca anlam na gelmiyor, ne var ki önümüzdeki y llarda onlar da büyük de ifliklikler geçirmekten kurtulamayacakt r. Gittikçe daha güçlü ifllemciler ve daha yüksek depolama kapasitesine sahip kay t ortamlar üretilmeye devam edecektir flüphesiz, fakat esasl geliflmeler çok daha farkl alanlarda olacakt r. Herfleyden önce bilgisayarlar n tüm dünyada çeflitli flekillerde birbirleriyle haberleflebilmesi büyük önem kazanm flt r. Bu sayede bilgilerin depolanmas ve paylafl lmas insan hayat nda hiç olmad kadar h zl ve kolay bir hal alm flt r. Bu yüzden Internet teknolojileri geliflmekte, telefon hatlar na yeni alternatifler ortaya ç kmaktad r. Bunlardan biri Internet erifliminin bildik elektrik hatlar n kullanmas na izin verecektir. Ayr ca uydu bafllant lar ve benzer telsiz ba lant yöntemleri sayesinde bilgisayar a lar sadece dünya yüzeyini de il, ayn zamanda uzay istasyonlar ve ileride di er gezegenlerde kurulmas planlanan kolonileri de kapsayacak kadar büyüyebilecektir. Tabii bilgisayarlar n de iflimi sadece baflka ayg tlara entegre edilmeleri fleklinde olmayacakt r. Her ne kadar günümüzde kabul edilen bilgisayar görüntü olarak bir kasa, klavye ve monitörden olufluyorsa da, yap lan araflt rmalar k sa bir süre sonra bu durumu de ifltirecek ve bilgisayarlar çok daha farkl bir görünüme bürünecektir. Mesela bugün bilgisayarlar n ayr lmaz bir parças gibi görünen katot tüplü monitörler zaman içinde yerlerini tamamen LCD olanlara b - rakacakt r. Ancak bu geliflme bununla da s n rl kalmayabilir ve bir zaman sonra çok daha geliflmifl holografik görüntüleme yöntemleri yayg nlaflabilir. Benzer bir geliflme bilgisayar kumanda araçlar nda da yaflanacakt r. Bugün klavye, fare ve benzeri ayg tlar al fl lm fl kumanda araçlar d r, ancak ileride durum böyle olmayacakt r. Araflt rmac lar insan hareketlerini alg layabilen ve sesli komutlar anlayabilen tasar mlar üzerinde çal flmaktad rlar. Bu gibi sistemler göz ve vücut hareketlerini izler, ayr ca sesle verilen emirleri de rahatl kla alg lay p uygulayabilirler. Daha ileri seviyede tasar mlar ise sadece ses ve hareketlerle verilen komutlar alg lamakla kalmaz, bunun yan nda bir de kullan c n n "ruh halini" gözlemleyerek kendilerini buna göre ayarlayabilirler. Daha flimdiden insan mimiklerindeki de iflimlere göre kullan c n n "ruh halini" anlayabilen prototipler gelifltirilmifltir. Bu kullan c y gözleyen çeflitli alg lay c lar ve buna uygun haz rlanm fl yaz l m n ortak çal flmas yla mümkün olmaktad r. Sonuç olarak, önümüzdeki on y l n bu alanda ne gibi geliflmelere sahne olaca n kestirmek neredeyse imkans zd r. Ancak fluras kesindir ki geliflmeler bilgisayarlar n gücünü ve hayat m zdaki yerini daha da pekifltirecektir. 146 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 BAfiLANGIÇ D SKET OLUfiTURMAK WINDOWS BAfiLANGIÇ D SKET OLUfiTURMAK Belki s k s k olmaz ama, Windows iflletim sisteminin bir sebepten dolay çökmesi çok s rad fl bir olay say lmaz. Özellikle iflletim sisteminin baz hassas dosyalar nda meydana gelebilen veri kay plar yüzünden bilgisayar n aç lamad ya da hatal çal flt zamanlar oluflabilir. Özellikle virüslerin sebep olabildi i veri kay plar nda bu çok belirgin bir yan etki olarak ortaya ç kabilmektedir. Bu gibi durumlarda bilgisayar n z sabit disk üzerinde bulunan ve çal flma için kritik öneme sahip olan dosyalara ulaflamayaca ndan aç lamayabilir. O zaman sizin bir bafllang ç disketi kullanarak bilgisayar açman z gerekir. Bir "bafllang ç disketi" üzerine temel Windows dosyalar kaydedilmifl basit bir 3,5 inçlik disketten baflka bir fley de ildir. Acil durumlarda bilgisayar bu disket sayesinde sabit disk üzerindeki dosyalara eriflmeden de açabilirsiniz. Ancak tabii acil durumlarda böyle bir disket haz rlamaya f rsat n z olmayaca ndan, herfley normal çal fl rken bir bafllang ç disketi haz rlay p kolayca bulabilece iniz bir yerde saklamakta fayda vard r. fiimdi size bir bafllang ç disketini nas l haz rlayabilece inizi göösterece iz, bu çok basit bir ifllemdir ve afla - daki ad mlara harfiyen uyman z yeterlidir. Ad m 1: Öncelikle "Bafllat" tuflu menüsünden "Ayarlar" seçene ine girin ve orada bulunan "Denetim Masas " fl kk na t klay n. Ad m 2: "Denetim Masas " penceresi ekrana geldi inde oradaki simgeler aras ndan "Program Ekle/Kald r" adl olan bulun ve üzerine çift t klayarak çal flt - r n. Ad m 3: fiimdi ekranda "Program Ekle/Kald r Özellikleri" adl bir diyalog penceresi göreceksiniz. Bu pencere üç k s mdan oluflmaktad r, siz "Bafllang ç Disketi" adl bafll a t klayarak bu bölüme girin. Burada "Disket Olufltur..." adl bir tufl göreceksiniz, oluflturma ifllemine bafllamak için buna t klay n. * < PUCU> Unutmay n ki her bilgisayar n donan m ve yaz l m özellikleri belirgin de ifliklikler gösterebilir. Bu yüzden baflka bir bilgisayarda haz rlad n z bafllang ç disketi sizin bilgisayar n z düzgün olarak açamayabilir. Onun için kendi bilgisayar n zda haz rlam fl oldu unuz bir bafllang ç disketini el alt nda bulundurmakta her zaman fayda vard r. HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS 73

8 <<< WINDOWS BAfiLANGIÇ D SKET OLUfiTURMAK * < PUCU> Bir bafllang ç disketi oluflturmak için kullan labilir durumdaki herhangi bir disketten faydalanabilirsiniz, bunun için disketin hasars z olmas d fl nda herhangi bir ön koflul yoktur. Ad m 4: "Disket Olufltur..." tufluna t klad ktan sonra bilgisayar n z gereken sistem dosyalar n gözden geçirecektir. Bu bilgisayar n z n gücüne gören de iflen miktarda zaman isteyen bir ifltir, ancak çok uzun sürmez. Ad m 5: Bilgisayar n z gerekli dosyalar derledikten sonra sizden disket sürüye bir disket yerlefltirmenizi isteyecektir. Bu ifl için kullanaca n z disketin üzerinde bulunan önceden kaydedilmifl tüm veriler silinecektir. Bu yüzden içeri inin silinmesinde bir sak nca bulunmayan bir disket seçmeniz gerekir. Disketi sürücüye yerlefltirdikten sonra ekrandaki uyar penceresinde "Tamam" tufluna t klay n ve yazma ifllemini böylece bafllat n. Ad m 6: Siz onay verdikten sonra ifllem bafllayacak ve bilgisayar derledi i dosyalar uygun biçimde disket üzerine aktaracakt r. Bilgisayar öncelikle tak lan disketi kontrol eder ve e er bofl de ilse içeri ini silerek yaz lmaya uygun hale getirir. Bundan sonra da sistem dosyalar n kopyalamaya bafllar, ancak disket sürücülerin eriflim süratleri çok düflük oldu undan bu ifllem birkaç dakika alabilir. fllem tamamland nda bilgisayar sizi uyaracakt r, bu esnada baflka hiçbir yaz l m çal flt rmamak ifllemin daha kolay ve çabuk yap lmas n sa lar. Ad m 7: Kopyalama ifllemi bittikten sonra diyalog pencerelerini kapatabilir ve haz rlanm fl olan disketi ç - karabilirsiniz. E er diskete hangi dosyalar n kopyaland n merak ediyorsan z, bunu "Bilgisayar m" seçene inden (A:) sürücüsüne girerek görebilirsiniz. I < INFO> Unutmay n ki bir sorunla karfl lafl p bilgisayar n z açamazsan z o zaman bafllang ç disketi size bu konuda yard mc olabilir. Ancak bu disket sorunlar n z çözemez, Windows aç ld ktan sonra sorunun kayna n bulmal ve çözmelisiniz. E er bu konuda zorlan rsan z daha tecrübeli bir arkadafl n z ya da bilgisayar size satan firman n teknik servisinden yard m almaktan çekinmeyin. 74 HERKES Ç N B LG SAYAR WINDOWS

9 EXCEL DE L STE HAZIRLAMAK PROJELER EXCEL DE L STE HAZIRLAMAK Excel kendi içinde bir dizi listeye sahiptir, bunun nas l kullan ld n önceki bölümlerde bir takvim haz rlarken görmüfltük. Excel kendi içinde ay ve gün isimleri gibi unsurlardan oluflan dört listeye sahiptir, bunu daha önce bir takvim haz rlarken zaten kullanm flt k. Bu listeleme yetene i sayesinde çal fl rken oldukça fazla zaman ve emekten tasarruf edilebilir, bu yüzden de kullan c lara kendi listelerini oluflturabilme imkan verilmifltir. Burada size kendi otomatik listelerinizi nas l oluflturabilece inizi gösterece iz, ad mlar izlemeniz yeterli olacakt r. Ad m 2: Bu flekilde hücreleri doldurmaya devam ederek kafan zdaki verilerden bir liste oluflturun. Bundan sonra listenin bulundu u hücrelerin hepsini birden seçili duruma getirin. Ad m 1: Önce bir Excel çal flma sayfas aç n, sonra da herhangi bir noktadan bafllayarak ilk hücrenizi doldurun. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 87

10 <<< PROJELER EXCEL DE L STE HAZIRLAMAK Ad m 5: Bu bölümde haz r bulunan listeleri göreceksiniz. Kendi listenizi eklemek için "Veri Al" tufluna t klay n. En alt sat rda listenin al naca hücrelerin koordinatlar n görebilirsiniz. Ad m 3: fiimdi ekran n üst k sm ndaki araç çubu undan "Araçlar" menüsünü aç n ve buradaki "Seçenekler..." fl kk na t klay n. Ad m 6: E er bu k s mdayken listeye yeni veri eklemek isterseniz "Ekle" tufluna t klaman z yeterlidir. Liste penceresinde yaz m imleci belirecek ve bilgi girmenize imkan tan nanacakt r. Ad m 4: "Seçenekler" diyalog penceresi ekrana gelecektir, buradan pek çok önemli ayar yapabilmek mümkündür. Siz "Özel Listeler" bafll na t klay n ve ilgili bölüme geçin. 88 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

11 EXCEL DE L STE HAZIRLAMAK PROJELER Ad m 7: Bu bölümde yeni veriler eklemek için onlar klavyeden yazman z ve Enter tufluna basman z yeterlidir. Listenizin tamamland n düflündü ünüzde "Tamam" tufluna basarak ifllemi bitirebilirsiniz. Ad m 8: Bu flekilde s f rdan bir listeyi bu ekrandan oluflturmak mümkündür. Böylece ilk iki ad m atlayabilir ve hücreleri tek tek doldurmaktan zorunda kalmazs n z. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 89

12 <<< PROJELER EXCEL DE L STE HAZIRLAMAK Ad m 9: E er haz rlad n z listelerden birini silmek isterseniz, o zaman sol pencereden listenin ad n seçili hale getirmek ve "Sil" tufluna t klamak yeterli olacakt r. I < INFO> Ad m 10: Listeyi kullanmak için daha önce takvim haz rlarken yapt n z gibi, bafllang ç hücresine listenin ilk maddesini yazman z, sonra da hücrenin köflesinden tutup afla do ru sürüklemeniz yeterli olacakt r. Excel listenin kalan maddelerini otomatik olarak tamamlayacakt r. E er imleci afla ya da sa a do ru çekerseniz listedeki maddeler dizilim s ras na göre eklenecektir. Yukar ya da sola do ru çekerseniz de listedeki maddeler dizilim s ras - n n tersine eklenirler. Excel içinde gün ve ay isimlerinden oluflan dört temel liste zaten mevcuttur. Bunlar kal c listeler olup silinmeleri mümkün de ildir. 90 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 DOSYA BOYUTUNU Ö RENMEK PROJELER DOSYA BOYUTUNU Ö RENMEK Bazen bir ya da daha fazla say da dosyan n ne kadar yer kaplad n ö renmeniz gerekebilir. Özellikle dosyalar n z farkl bir yere, mesela bir disket üzerine aktarmadan önce dosya boyutuna bakman z, böylece tafl d n z dosyalar n oraya s - aca ndan emin olman z gerekir. Bu gibi durumlarda afla da anlat lan basit ad mlar izleyerek dosyalar n z n boyutlar n h zl bir biçimde ö renebilirsiniz. Ad m 2: fiimdi fare imlecini seçili bulunan dosyalardan birinin üzerine getirin ve sa fare tufluna t klayarak sa tufl menüsünü aç n. Bu menüden "Özellikler" seçene ine t klay n. Ad m 1: Öncelikle boyutlar n ö renmek istedi iniz dosyalar n bulundu u klasörü aç n. Burada birden fazla dosyan n yaklafl k ne kadar yer kaplad n ö renebilmek için, öncelikle bizi ilgilendiren dosyalar n hepsini seçili hale getirmemiz gerekiyor. Bunu CONT- ROL tufluna bas l tutarken dosyalar n üzerine birer kere t klayarak yapabilirsiniz. Ad m 3: Aç lan "Özellikler" adl diyalog penceresi seçmifl oldu unuz nesneler hakk nda genel bilgileri gösterecektir. Burada kaç dosyan n ve alt klasörün seçili oldu- unu, ayr ca toplam boyutlar n n miktar - n da görebilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 91

14 <<< PROJELER G ZL KODLAR G ZL KODLAR Word ile çal fl rken özel bir simge yazman z gerekti inde, bunu farkl bir yöntemle yapabilirsiniz. Genellikle klavyede bulunmayan pek çok özel simgeyi araç çubu unda bulunan "Ekle" seçene i alt ndaki "Simge" fl kk yard m yla metine ekleyebilirsiniz. Ancak baz durumlarda bunun alternatif bir yöntemi daha mevcuttur. Ad m 3: Özel kodunu yazd n z simge ekranda belirecektir. Burada gizli kodlara birkaç örnek olarak flunlar verebiliriz; ALT ile " " simgesi, ALT ile " " simgesi ve ALT + 92 ile de "\" simgesini yazd rabilirsiniz. Ad m 1: Yaz m imlecini simgeyi metin içerisinde yazmak istedi iniz yere getirin. Ad m 2: Klavyede ALT tufluna bas l tutarken, sa tarafta bulunan say sal tufllardan girmek istedi iniz simgenin özel kodunu yaz n ve ALT tuflunu b rak n. * < PUCU> Bu flekilde pek çok farkl simgeyi yazd rmak mümkündür, çeflitli denemeler yapmaktan ve en s k kulland n z simgelerin kodlar n ö renmekten kaç nmay n. 92 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 INTERNET VE T CARET FUARLARI INTERNET INTERNET VE T CARET FUARLARI Burada hemen herkesin ilgisini çekebilece ini düflündü ümüz çeflitli fuarlara iliflkin haz rlanm fl Web sitelerine yer veriyoruz. Her y l Amerika çap nda düzenlenen belli bafll bilim ve haberleflme konulu fuarlar hakk nda bilgi edinmek istiyorsan z, o zaman adresine u raman z tavsiye ederiz. Burada ayr ca bu konularla ilgili pek çok ba lant da bulabilirsiniz. Bilgisayar ve Internet dünyas ndaki geliflmeleri izlemek, ayr ca bu alanlarda her y l düzenlenen fuarlar ve çeflitli etkinliklerle ilgili bilgi edinmek isteyenler adresine u rayabilirler. Burada konuyla ilgili genifl bilgi ve çeflitli ba lant lar mevcuttur. Dünya çap ndaki önemli ticaret fuarlar ve toplant lar yla ilgili genifl bilgi edinmek için adresine gitmeniz yeterlidir. Burada ayr ca konuyla ilgili genifl araflt rma imkanlar sunan bir de arama motoru bulunmaktad r. Almanya her y l pek çok önemli ticari fuara ev sahipli i eder. E er bunlar hakk nda genifl bilgi istiyorsan z, adresinden Deutsche Messe Ag firmas n n sitesine gidebilirsiniz. Burada fuarlar d fl nda, bunlara kat lmak için gereken seyahat bilgilerine de ulaflabilirsiniz. Ticaret fuarlar na kat lmak amac yla yurt d fl na gidiyorsan z o zaman kalacak yer bulma sorunu yaflayabilirsiniz. flte adresinden bu sorunu gidermek için yard m alabilir, hatta yolculu a ç kmadan önce çeflitli rezervasyonlar da yapt rabilirsiniz. CeBIT her y l yap lan ve IT konusunda dünyan n en genifl içerikli ticari fuar d r. Bu konuyla ciddi olarak ilgileniyor ve fuara kat lmak istiyorsan z, o zaman adresine giderek fuar hakk nda bilgi alabilir, hatta fuar zaman yaklaflt nda buradan rezervasyon yapt - rarak bilet temin edebilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 151

16 <<< INTERNET INTERNET VE T CARET FUARLARI Türkiye'de ve dünya'da düzenlenen bütün sektörlere ait fuarlar ile ilgili en güncel ve en genifl bilgiye ulaflabilece iniz site asl nda sanal olarak da bir çok farkl sektörde fuarlar düzenlemeyi hedefliyor. Sürekli kay t alarak geliflen sitede yer almak istiyorsan z kendi sektörünüze göre baflvurular n z da buradan yapabiliyorsunuz. fiu anda yap m aflamas ndaki sitede biliflim, g da, turizm, otomotiv, sa l k, makina, inflaat ve tekstil gibi 30 a yak n kategori bulunuyor. Ayr - ca k sa bir süre sonra da ziyaretçilerin standlar 3 boyutlu bir ortamda dolaflabilmeleri de sa lanacak. Küçük ve orta ölçekli iflletmelerin Avrupa'ya aç lmas n desteklemek için hizmet veren Fuarbul bu geliflmeye katk da bulunmak amac yla yurtd fl ndaki fuarlar hakk nda bilgi sa l yor ve fuar ziyaretlerinin de rehberlik ve organizasyon hizmetlerini gerçeklefltiriyor. Sol bölümdeki ba lant lardan hizmetlere t klayarak bir yurtd fl fuar gezisi için bilmeniz gereken vize ifllemleri, uçak bileti ve otel rezervasyonu ulafl m ve rehberlik hizmetleri gibi tüm bilgilere ulaflabiliyorsunuz. Ayr ca güncel fuarlar bölümünden de Almanya da ki çeflitli fuarlar için turlara kat lmak mümkün oluyor y l ndan beri 50 de iflik konuda, 422 fuar ve sergi düzenleyen Tüyap ayr - ca kuruluflundan bu güne kadar yurt d - fl nda da 22 ülkede ülkemiz ürünlerini tan tan 64 fuar haz rlam fl. Siteden 2001 y l nda düzenlenecek tüm fuarlar n tarihleri ile birlikte bir listesine de ulaflmak mümkün olurken yak nda hizmete girecek di er bir bölümden de art k Online davetiye al nmas mümkün olacak. ngilizce olarak da gezilebilecek siteden ayr ca Haber ba lant s ile dört sayfal k fuarlar üzerine bilgi veren bir sanal Tüyap Haber gazetesine de rahatl kla ulafl - labiliyor y l ndan beri Rönesans fuarc l k ve yay nc l k taraf ndan düzenlenen COMPEX Fuarlar n n web sayfas da en az fuar kadar genifl kapsaml ve fonksiyonel. Compex fuarlar na girifl için tamamen ücretsiz bir flekilde online davetiye alabilece iniz siteden ayr ca kat l mc lar ve fuar plan hakk nda bilgi almak da mümkün oluyor. Çok genifl bir yelpazede sunulan fuar ziyaret istatistiklerinin yan s ra fuara ulafl m ve seminer program hakk nda da bilgi al nabiliyor. IPIX adl özel bir yaz l m n kurulmas yla fuar n netten sanal olarak gezilmesi de sa lanabiliyor. Yüz ölçümü olarak Türkiye de ki en büyük uluslaras fuar merkezi olan CNR n web sitesinde de baflta fuar takvimi olmak üzere birçok yararl bilgiye ulafl labiliyor. AutoShow a da ev sahipli i yapan fuar merkezinde bunun yan nda çok daha farkl dallarda fuarlar da düzenleniyor. Bunlar aras ndan ücretsiz olanlar için siteden online davetiye al nmas mümkün oluyor. Fuara kat lacaklar için ulafl m ve konaklama bilgilerinin yan s - ra bas n ve ziyaretçiler için tüm duyurulara da siteden ulafl labiliyor. Ancak site bu kadar büyük bir fuar için yine de çok fazla yeterli de il. Türkiye nin en büyük biliflim fuar n n web sitesinin Domain ismi 1998 y l nda beri bilisim ad na eklenen y llarla tan mlan yor. Böylece, yine ayn y l yeni büyük ve modern yerine geçen fuar n tüm aktivitelerine de bilisim98, bilisim99 ve son olarak da bilisim2000 adresinden ulaflmak mümkün oluyor. Oldukça fl k tasarlanm fl web sitesinde genel bilgilerin yan s ra fuara ulafl m, girifl, konaklama ve sosyal etkinlikler üzerine de bilgiler bulunuyor. IPIX yaz l m ile her zaman fuar sanal olarak gezebilece iniz sitede Türkçe bir arama servisi de bulunuyor. 152 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VIII INTERNET WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VIII Bir Web sayfas haz rlamak çok zor bir ifl de ildir, bugüne dek iflledi imiz bölümlerde bunun nas l yap laca n gördük. HTML dilini kullanarak Web sayfas haz rlaman n temel kurallar n bu bölümde tekrar gözden geçiriyor, böylece konuyu h zl bir flekilde özetlemifl oluyoruz. Unutmay n ki HTML dilinde belli bafll ana komutlar mevcuttur, bunlar n yan nda kullan lan ekler sayesinde de pek çok ayar yap l r. Öncelikle bir Web sayfas haz rlamak için gereken araçlar tekrar hat rlayal m. Bunun için kullanaca n z en temel araçlar Windows iflletim sisteminin birer parças olan Not Defteri ve Internet Explorer uygulamalar d r. Not Defteri ile HTML dilindeki sayfa kodlar n haz rlar ve Explorer ile bu sayfalar haz rlanm fl halleriyle görebilirsiniz. fiimdi de bugüne dek gördü ümüz temel komutlar ve nas l kullan ld klar n k saca hat rlayal m: <HTML> ve </HTML> komutlar her sayfay oluflturan kodlaman n en bafl nda ve sonunda kullan l rlar. Bu iki komut aras nda kalan kodlama sayfan n kaynak kodunu oluflturur. <HEAD> ve </HEAD> komutlar aras na sayfan n bafll n oluflturan k sa metin yaz l r. Bu bafll k sayfa içinde görüntülenmez. <TITLE> ve </TITLE> komutlar HEAD komutlar aras nda kullan l r ve sayfa bafll n n browser penceresinin üst k sm nda görüntülenmesini sa larlar. <BODY> ve </BODY> komutlar bir HTML belgesinin ana gövde s n rlar n belirler. Bu komutlar aras nda kalan kod sat rlar o sayfay oluflturuyor demektir. <H1> ve </H1> komutlar aras nda kalan metinler en büyük harflerle görüntülenirler. <H1> ve <H6> aras nda kalan de erlerde, büyükten küçü e do ru toplam 6 font boyu kullanmak mümkündür. <BR> komutu metin parçalar aras nda bir bofl sat r b rakmaya yarar. <P> ve </P> komutlar aras nda kalan metinler ayr birer paragraf halinde görüntülenirler. Her komut aral bir paragraf oluflturur. <HR> komutu yatay bir çizgi çizmek için kullan l r. Bunun yan na SIZE ekini ekleyerek çizginin geniflli ini belirlemek mümkündür. Ayr ca NOSHA- DE eki düz bir çizgi çizilmesini sa larken, SHA- DE eki çizgiye gölgelendirme katar. <B> ve </B> komutlar aras nda kalan tüm metinler kal n harflerle görüntülenirler. Ayn flekilde <I> ve </I> komutlar metinlerin italik, <U> ve </U> komutlar alt çizili, <TT> ve </TT> komutlar da daktilo harfleriyle görüntülenmesini sa lar. Sayfa içeri i burada bafllar Sayfa bafll Belgenin ana kod u burada bafllar Ba lant lar n renkleri Font boyunu +3 olarak belirler Bu komut sayfay merkeze hizalar Sayfadaki tablonun ölçüleri Yaz fontu ölçütü HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 153

18 <<< INTERNET WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VIII Sayfa bafll ve font boyutu Bir sat r bofllu u b rak r Takip eden metnin yaz ld gibi kalmas n sa lar Paragraf bafl I < INFO> Birçok komut ve ek için renk de erleri bildirirken, bu renkleri ngilizce isimleriyle kullanmak gereklidir. Burada birkaç örnek veriyoruz: AQUA, AZURE, BEIGE, BLUE, BROWN, GOLD, GRAY, GREE, KHAKI, MAGENTA, ORANGE, PINK, RED, SILVER, WHITE, YELLOW. Metni sayfada yatay hizalamak için ALIGN eki kullan l r ve LEFT, RIGHT ya da CENTER de erlerinden birini alabilir. Dikey hizaland rma içinse VALIGN eki kullan l r, bu da TOP, BOTTOM ya da CENTER de erlerinden birini alabilir. FONT komutu bir metin parças n n ekranda kaplad alan s n rland rmak için SIZE ekiyle beraber kullan labilir. Ayr ca COLOR ekiyle de ayn metnin rengi de ifltirilebilir. Sayfaya çizilecek her tablo <TABLE> komutuyla bafllamal ve </TABLE> komutuyla bitmelidir. Burada ek olarak BORDER ile tablo s n rlar n n geniflli ini, BGCOLOR ile de arka plan rengini belirleyebilirsiniz. BGCOLOR ekine bir de er belirtirken renklerin ngilizce karfl l klar n kullanman z gerekecektir, GRENN, BLUE gibi. E er BGCOLOR ekini TABLE komutuyla kullan rsan z tüm sayfan n arka plan rengini, TR komutuyla kullan rsan z sadece tek bir sat r n rengini de ifltirirsiniz. Birden fazla sayfay birbirine ba lamak için LINK, ALINK ve VLINK eklerini BODY komutuyla beraber kullanman z gerekir, bunlar ba lant lar n renklerini belirler. LINK eki henüz seçilmemifl ba lant lar n rengini, ALINK eki o an seçilmekte olan ba lant lar n rengini ve VLINK eki de önceden seçilmifl ba lant lar n rengini belirler. IMG komutu ve bununla beraber kullan lan SRC eki bir sayfaya resim yerlefltirmenizi sa lar. IMG komutu do rudan resmin sayfadaki yerini belirlerken, SRC eki buraya konulacak resmin kayna- n belirler. SRC ekine resmin bulundu u klasörün tam adresi de er olarak bildirilmelidir, ancak e er resimler sayfalarla ayn klasörde bulunuyorsa sadece adlar n belirtmek yetecektir. Burada unutulmamas gereken önemli bir husus da bir web sayfas na sadece JPG ve GIF format ndaki resimlerin konabilece idir. Resimler web sayfas na her zaman orijinal boyutlar yla girer, ancak e er bunlar n boyutlar n ayarlamak gerekiyorsa, o zaman WIDTH ve HEIGHT eklerinden faydalan l r. Bu eklere verilecek de erlerin piksel baz nda olmas gerekti ini unutmay n. Sayfaya konan resimler ALIGN komutuyla RIGHT, LEFT ya da CENTER de eri belirtilmedikçe, ekran n soluna hizalanm fl olarak görüntülenirler. BACKGROUND eki bir web sayfas na arka plan görüntüsü olarak bir resmin yerlefltirilmesini sa lar. Burada eke de er olarak kullan lacak olan resmin ad efllik etmelidir. E er arka plana konacak resmin ön plan hareket ederken sabit kalmas n isterseniz, o zaman ayr ca BGPROPERTIES ekini FIXED de eriyle birlikte kullanabilirsiniz. Bu sayede sabit bir arka plan oluflturarak sayfan za hofl bir derinlik etkisi kazand rmak mümkündür. Ancak arka planda kullan lacak resmin ön plandaki metinleri gölgelemeyecek yap da olmas na özen göstermeniz gerekir. Son olarak yukar da bahsedilen tüm eklere de- er bildirirken (=) iflaretini araya koymay ve de- eri ("") iflaretleri içine almay unutmamal s n z. Böylece flu ana dek görmüfl oldu umuz genel komutlar k saca tekrar gözden geçirmifl oluyoruz, unutmay n ki bu komutlar n kullan m en iyi bolca pratik yap larak ö renilebilir. 154 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 INTERNET N GELECE INTERNET INTERNET N GELECE Internet gelecekte nas l olacak, hayat m z nas l etkileyecek, hiç merak ettiniz mi? Bugün için Internet, sadece bilgisayar n zdan ulaflabilece iniz ve çok az fleyi çok uzun bir zamanda yapabilece iniz sanal bir ortam anlam na geliyor. Bu Internet in kendisinden de il, ama ona eriflmemize imkan tan yan yöntemlerden kaynaklanan bir sorun asl nda. Günümüzde bilgisayar kullan c lar n n çok büyük bir k sm Internet eriflimi için telefon hatlar n kullan yor. Ne var ki telefon hatlar bu ifl için hiç de uygun bir araç de il, bu yüzden de en küçük dosyay indirmek bile çok uzun zaman alabiliyor. Oysa Internet çok büyük bir potansiyele sahip, fakat neredeyse bunun milyonda biri bile kullan - lam yor. Çok az kifli ve kuruluflun gerçekten çok h zl ba lant imkanlar na sahip olmas maalesef bütün kullan c lar etkilemiyor, bu da herfleyin duracak denli yavafllamas na ve tabii ki ilginin sönmesine sebep oluyor. Oysa sadece Internet yard - m yla bugün kullan lan di er tüm iletiflim yöntemlerinden ve onlar n zay f yanlar ndan kurtulmak mümkün olabilir. INTERNET 2 Peki bu denli yavafl ba lant larla bu nas l gerçekleflecek? Bugün baflta Amerika olmak üzere pek çok ülkede tasar mc lar "Internet 2" projesi üzerinde çal fl yorlar. Bu tabii ki tüm dünyay kaplayan telefon hatlar n n sökülerek yerine yenilerinin döflenece i anlam na gelmiyor. Burada amaç telefon hatlar ndan daha iyi bir ba lant ortam ve bugün kullan lanlardan çok daha geliflmifl uygulamalar ortaya koymak. Mesela do rudan elektrik flebekesinden faydalan lmas fikri oldukça iyi bir gelecek vaad ediyor. Ne de olsa tüm dünyay kaplayan elektrik hatlar her yere ulafl yor ve tafl ma kapasiteleri de telefon hatlar ndan çok daha fazla. Bu ve benzeri çözümlerin ciddi olarak üretilmesiyle, yar n n Internet i dünyam z ciddi olarak de ifltirecek biçimde güçlenebilir. Artan ba lant h zlar ve geliflmifl uygulamalar sayesinde bugün saatler süren bir dosya yükelem ifllemi, Internet 2 üzerinden yap ld nda sadece birkaç saniye sürecektir. Bu da bugün hayal bile edilmeyen pek çok fleyi mümkün k labilecektir. I < INFO> Yeni nesil Internet insanlara çok daha fazla olanak sunacak ve Internet üzerinde pek çok yeni ifl kolu do acakt r. Paran n elektronik hale dönüflmesi sayesinde bugün yaflanan pek çok zorluk afl lacak, ekonomi belki çok daha canl bir hale gelecektir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 155

20 <<< INTERNET INTERNET N GELECE GELECE N GET RECEKLER Internet in flimdikinden çok daha yüksek bir siratle çal flmas, flimdilerde sadece hayal olan pek çok yeni kullan m alan n n aç lmas na imkan tan yacakt r. Öncelikle yüksek kapasiteli veri ak fl sayesinde Internet üzerinde "canl " olarak ses ve görüntü yay n mümkün olacakt r. Bu da zaman içinde tüm televizyon kanallar n n buradan yay n yapmas na imkan tan yacakt r. Ayr ca bu yay nlar etkileflimli hale gelecek, böylece seyirciler sadece "seyirci" olmaktan kurtulacakt r. Televizyon programlar tek geliflme gösterecek alan de ildir tabii ki, di er e lence ve iletiflim alanlar da bu geliflmeden etkilenecektir. Farkl konularla ilgilenenlere hitap eden sanal dünyalar oluflacak, böylece ço u insan için gerçek hayatta yaflanmas imkans z gibi görünen tecrübeler edinme f rsat do acakt r. Ayr ca bu h zl eriflim sayesinde telefon yerini gerçek anlamda ifle yarayan görüntülü konfernslara b rakacak, iletiflim tamamen yeni bir boyut kazanacakt r. Çok uzak mesafeler anlam n yitirecek, bilginin paylafl m çok daha h zl ve etkili bir biçimde gerçekleflecektir. OLUMSUZLUKLAR NELER? fiüphesiz yeni geliflmeler beraberlerinde yeni olumsuzluklar da getirecektir. Bunlar n belki de en önemlisi Internet in daha fazla kullan lmas yla beraber artmas muhtemel olan "hacker" sald r - lar d r. fiüphesiz daha fazla insan n yararland bir konu kötü niyetli kiflileri de kendine daha fazla çekecektir. Özellikle Internet üzerinde ticari giriflimlerin artmas kolay kazanmak isteyen suçlular n ilgisini çekecek ve daha güçlü güvenlik sistemlerinin kurulmas flart olacakt r. Internet üzerinden yap lan iletiflimin artmas ayn zamanda günümüzde gittikçe daha da fazla hissedilen sosyal ya- l t lm fll - körükleyebilir. Belki insanlar çok uzak mesafelerin bir engel teflkil etmesi sorunundan kurtulacakt r. Ancak her ifllerini evlerinden yapmaya al flan insanlar n yak n çevreleriyle olan sosyal ba lar büyük zarar görebilir. Daha flimdiden bu gibi sorunlar ve beraberinde getirdi i psikolojik rahats zl klar ortaya ç kmaktad r, daha geliflmifl bir sanal dünya bunu körükleyebilir. Daha az tehditkâr görülebilecek olan bir baflka sorun ise, Internet in h zla çok daha ticari bir kimli e bürünmesidir. Zaman içinde kullan c lar her köfleden adeta f flk ran reklamlar ve promosyonlarla bo uflmak zorunda kalabilirler. Tabii bu bir yerde kullan c n n s rt na binen mali yükü azaltaca ndan katlan labilir bir durum gibi alg lanabilir, ancak para harcaman n daha kolay ve cazip bir hale getirilmesi tüketim ç lg nl körükleyip insanlar zora sokabilir.! < D KKAT> Belki tüm dünyay kapsayan ve iletiflimi h zland ran yeni bir Internet sayesinde uluslar ve kültürler aras nda büyük bir yak nlaflma do abilir. Ancak sanal dünyan n insanlar n çevreleriyle olan kiflisel iletiflimlerini bozmas ve onlar büyük bunal mlara sürüklemesi tehlikesi de maalesef ciddi bir gerçektir. 156 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI SAYI 6 TEMEL B LG LER OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER FAREN N filev FAREYE YÜKLENEN FARKLI GÖREVLER D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI WINDOWS DOSYA S STEM NDE GEZ NMEK DOSYA

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

ÜN TE III SUNU PROGRAMI

ÜN TE III SUNU PROGRAMI ÜN TE III SUNU PROGRAMI A. BAfiLANGIÇ 1. Sunu Uygulamas yla lk Ad mlar a. Sunu uygulamas n açma b. Mevcut sunu belgesini açma c. Birden fazla sunu belgesini açma ç. Yeni bir sunu belgesi açma d. Sunu belgesini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER

>>> SAYI 9. FARE AYARLARI FAREN Z KEND N ZE GÖRE AYARLAYIN. PENCERELER ARASINDA DOLAfiMAK PENCERELER ARASINDA HIZLI GEÇ fi YÖNTEMLER SAYI 9 TEMEL B LG LER B LG SAYAR ÇALIfiMADI INDA B LG SAYARINIZ SORUN ÇIKARDI INDA NE YAPMALISINIZ? V RÜSLER V RÜS GERÇEKTE NED R, NASIL ÇALIfiIR? FONTLARI KULLANMAK B R MET NDE DE fi K HARFLER NASIL KULLANILIR?

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Android Uygulamalarında Güvenlik Testi

Android Uygulamalarında Güvenlik Testi Android Uygulamalarında Güvenlik Testi Şubat ayında Gartner tarafından yayımlanan bir rapora göre dünya genelinde 2011 yılının 4. çeyreğinde satılan akıllı telefonların %50.9 unda Android işletim sisteminin,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER.

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER. SAYI 40 TEMEL B LG LER SÜRÜCÜ NED R? SÜRÜCÜLERE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS MS WORKS 2000. ALTERNAT F B R OF S PROGRAM PAKET. PROJELER ET KET VE ZARF BASMAK. WORD LE ET KET VE ZARF NASIL YAZDIRILIR? INTERNET

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek NSS RTM2.5 için Ek Bu ek, NSS kullan m k lavuzunda veya di er dokümanlarda bulunmayan, NSS RTM2.5 sw yükseltme sürümünde yer alan yeni özellikleri içerir: Kablosuz kullan m Ekran görüntüsünü yakalama Birden

Detaylı

>>> SAYI 8 OF S PROGRAMLARI PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR?

>>> SAYI 8 OF S PROGRAMLARI PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR? SAYI 8 TEMEL B LG LER OF S PROGRAMLARI ÇALIfiMA ORTAMINDAK YEN YARDIMCILARINIZ. MON TÖRLER MON TÖR NED R, NASIL ÇALIfiIR? WINDOWS PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR? PROJELER

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016

AIMCO AIMCO. Kullanım Kılavuzu. Mayıs 2016 AIMCO AIMCO Kullanım Kılavuzu Mayıs 2016 MB Akademi Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cd. Brandium Rezidans R2 Blok No:23-25 No:126 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0216 692 01 91 Web: www.mbakademi.com.tr 2 AIMCO Mobil

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

>>> SAYI 16 17. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 16 17. SAYIDA NELER VAR? SAYI 16 TEMEL B LG LER PC LE NOTEBOOK ARASINDAK FARKLAR HANG S NE fie YARAR, AVANTAJLARI VE ZAYIF YÖNLER YAZICI SATIN ALMAK YEN YAZICI ALIRKEN NELERE D KKAT ETMEL? BASIM ORTAMLARI YAZICILARDA KULLANILAN

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı