Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 135.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir."

Transkript

1 Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun.../.../... tarih ve... sayı kararı ile kayda alınmasına karar verilmiģtir. Ancak kayda alınma ortaklığımızın tahvillerinin Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. ĠĢbu izahname ile ihracı yapılacak olan tahvillerine iliģkin ihraçcının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Kurul kaydına alınmıģ olan TL nominal değerli tahviller, iģbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak,../../ tarihine kadar farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca iliģkin koģullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satıģ süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerler aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Sirküler izahnamenin ayrılmaz bir parçası olup, tahvillere iliģkin yatırım kararları izahnamenin ve sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Ġzahnamede satıģtan önce meydana gelen değiģiklikler satıģtan önce toplu halde ticaret siciline tescil edilir. Raf kayıt süresi içerisinde yeni dönem finansal tabloların kamuya açıklanması iģbu izahnamede değiģiklik gerektirmez. Bu durumda sirkülerler kamuya açıklanan son finansal tabloları da içerir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraçcılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluģlara da zararın ihraçcılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluģları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliģkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıģ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aģağıda unvanları belirtilen kuruluģlar ile bu kuruluģları temsile yetkili kiģiler sorumludur: Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim ġirketi ve halka arzda lider aracı kurum olarak yer alan ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. izahname ve eklerinin tamamından sorumludur. Ġzahname ekinde ve izahname içerisinde yer alan finansal bilgilerin kaynağı olan 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar ile bunlara iliģkin denetim raporlarından BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. sorumludur. Yatırımcılara Uyarı: Bu izahname, düģünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ortaklığımızın geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 1

2 I. BORSA GÖRÜġÜ: Borsamız Yönetim Kurulunun tarihli toplantısında, A. Şirket tarafından, Kurulunuzun Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca Kurulunuz kaydına alınma tarihinden itibaren 1 yıllık süre içerisinde tutara kadar seriler halinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının, halka arzın tamamlanarak, Kotasyon Yönetmeliği 16. maddesinin (c) bendi kapsamında İhracın tümünün halka arz yoluyla satışa sunulmuş olması şartının sağlanması ve satış sonuçlarının Borsamıza ulaştırılması kaydıyla, Borsa Kotuna alınarak, Borsa Başkanlığı onayıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda yapılacak Borsa Başkanlığı duyurusunu izleyen ikinci iş gününden itibaren Tahvil ve Bono Piyasasında işlem görmeye başlayabileceği, B. Kurulunuza iletilecek Borsamız görüşünde, İşbu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Genel Yönetmelik) 35. Maddesinde yer alan Borsada işlem görebilecek menkul kıymetlerden, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanlar borsa kotuna alınır. Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınıp alınmayacağı konusunda yetkili merci, Borsa yönetim kuruludur. Menkul kıymetlerin çıkarılmalarında, halka arz için SPK tarafından izin verilmiş olması, yönetim kurulunun bu yetkisini etkilemez. hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu İMKB Görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ifadesinin de yer alması, C. Kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından Şirketin tarihli beyanı ve Davutoğlu Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan tarihli hukukçu raporunun halka arz izahnamesinde yer alması hususlarının Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiştir. 2

3 II. BDDK GÖRÜġÜ: Bilindiği üzere, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte finansman şirketlerinin tahvil ihracı yoluyla borçlanmalarına sınırlama getiren herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu kapsamda, Şirketiniz tarafından söz konusu tahvil ihracının gerçekleştirilmesinde, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, anılan Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelik hükümleri açısından bir sakınca bulunmamaktadır. 3

4 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖZET RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠHRAÇCI HAKKINDA BĠLGĠLER SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER ĠHRAÇCININ MEVCUT SERMAYESĠ HAKKINDA BĠLGĠ YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER GARANTÖRE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER VE GARANTĠ HÜKÜMLERĠ GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER EKLER

5 KISALTMA VE TANIMLAR ABD ABD Doları veya ABD $ A.Ş. AVRO BDDK İİK İMKB veya Borsa KAP Koç Fiat Kredi veya Şirket OSD SGMK SPK veya Kurul T.C. TCMB TL Tofaş TTK TÜFİDER Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri Para Birimi Anonim Şirket Avrupa Birliği Para Birimi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İcra ve İflas Kanunu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kamuyu Aydınlatma Platformu Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. Otomotiv Sanayicileri Derneği Sabit Getirili Menkul Kıymet Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk Lirası Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Türk Ticaret Kanunu Tüketici Finansmanı Şirketleri Derneği 5

6 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir Ġhraçcı Hakkında Genel Bilgiler Ticaret Unvanı : Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Tofaş Han No: Zincirlikuyu/Şişli/İSTANBUL Fiili Yönetim Yeri : Büyükdere Cad. Tofaş Han No: Zincirlikuyu / Şişli / İSTANBUL Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 06/Mart/2000 Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : Şirketin başlıca maksat ve mevzuu, yürürlükte bulunan ilgili tüm mevzuata riayet etmek ve ilgili resmi merciilerden izin almak kaydıyla Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kullanılmış araçlar ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. merkezinin doğrudan satışları da dahil olmak üzere, Türkiye de üretilen ve/veya Türkiye ye ithal olunan tüm Tofaş ve Fiat Grup motorlu araçlarının ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin kredilendirilmesi hizmetidir. Telefon ve Faks Numaraları : Ġnternet Adresi : Koç Fiat Kredi, Fiat markası başta olmak üzere, Türkiye de satışı yapılan Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, Iveco ve Jeep markalarının müşterilerinin araç alımlarını ve 2. el araçları kredilendirmektedir. Bu doğrultuda kredi ürünlerini, hizmet verdiği markaların satış noktalarında müşterilerin kullanımına sunmakta, böylece satın alma sürecinin baştan sona mağaza içinde tamamlanmasını sağlamaktadır. Koç Fiat Kredi; Türkiye çapında anlaşmalı markalarına 104 bayi (140 satış noktası) aracılığıyla sağladığı online hizmetleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu niteliğindedir. Geçen yıldan itibaren kredilendirme süreçlerinde büyük ölçüde revizyon yapılmış, otomasyon oranı artırılmış, süreçlerdeki sadeleştirme ile işlem kapasitesi, 2011 yılında bir önceki yıla göre %41 oranında artış göstermiştir. Koç Fiat Kredi, kredi ürünlerinin yanısıra, kredinin tamamlayıcısı olan sigorta ürünlerini de müşterilerinin kullanımına sunmaktadır yılında kredi müşterilerinin %25 ten fazlasının Kredi Koruma Sigortası ürününden faydalanması sağlanmıştır. Finansman Şirketleri Hazine Müsteşarlığı nın düzenleme ve denetleme yetkisine tabi iken Resmi Gazete nin tarih ve mükerrer sayısında yayımlanan Bankacılık Kanunu ile bu yetki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na devredilmiştir. Şirket in faaliyet izin

7 belgesi BDDK tarafından tarihinde yenilenmiş olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de ilan edilen Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi bulunmaktadır. Şirket in kredi derecelendirme notu bulunmamaktadır Risk Faktörleri Kredi Riski: Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Şirket e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket tüketici finansman kredilerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Kredi riski yoğunluğu belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek değişikliklerden benzer şekilde etkilenmelerine bağlı olarak oluşur. Kredi riski yoğunluğu, Şirket'in belirli bir sanayi kolunu veya coğrafi bölgeyi etkileyen gelişmelere olan duyarlılığını göstermektedir. Şirket in kredi riskine ilişkin sektörel bazda bir yoğunlaşması bulunmamaktadır. Şirket, kredilerini Türkiye içerisinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere kullandırmaktadır. Vadelere göre tüketici finansmanı kredilerinin dökümü aşağıdaki gibidir: Bin ( TL ) yıla kadar yıl arası yıl arası yıl ve üzeri Şirket, kredi risk politikası, mevcut kredi portföyünün yapısı ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak değer düşüklüğü tespit edilmemiş krediler için genel kredi karşılığı ayırmaktadır. Şirket, tarihi itibariyle TL tutarında genel kredi karşılığı ayırmıştır. Şirket yönetimi, verilen krediler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda tahsili şüpheli görülen alacaklardan doğabilecek zararlar için belli bir karşılık ayırmaktadır. Karşılık tutarı, Şirket in kredi risk politikası, mevcut kredi portföyünün yapısı, müşterilerinin mali yapıları ve ekonomik konjoktüre bağlı olarak belirlenmekte ve Takipteki Krediler olarak sınıflandırılarak, varsa ilgili teminatların gerçeğe uygun değerleri de göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Karşılık hesabındaki değişiklikler dönem kar zararına yansıtılmaktadır. Yasal prosedürler tamamlandığı ve kredinin tahsil edilemeyeceği kesinleştiği takdirde, ilgili tutarlar hesaplardan silinmekte, silinen krediler ile ilgili tahsilâtlar gelir olarak kaydedilmektedir. Finansman kredilerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen toplam finansman kredileri karşılığı, Şirket'in finansman kredileri portföyündeki tahsili şüpheli alacakları kapsayacak şekilde belirlenmektedir. Şirket, ilgili karşılığı BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Karşılıklar Tebliği ) hükümlerine uygun olarak ayırmaktadır. İlgili tebliğe göre tahsili vadesinden itibaren gün arası geciken finansman kredileri teminatları dikkate alındıktan sonra en az %20 si 7

8 oranında, tahsili vadesinden itibaren gün arası geciken finansman kredilerinin teminatları dikkate alındıktan sonra en az %50 si oranında ve tahsili vadesinden itibaren 1 yıldan fazla gecikmiş olan finansman kredilerinin teminatları dikkate alındıktan sonra %100 oranında özel karşılık ayrılmaktadır. Değer kaybına uğramış finansman kredileri ve özel kredi karşılıkları aşağıdaki gibidir: Bin ( TL ) ay ay yıl ve üzeri Brüt Takipteki Alacaklar Bin ( TL ) Özel Karşılıklar Net Takipteki Alacaklar Brüt Alacaklar Brüt Takipteki Alacaklar / Brüt Alacaklar %0,9 %3,2 Değer kaybına uğramış finansman kredilerindeki değişim, Şirket Yönetim Kurulu nun 2011 yılında aldığı karar neticesinde; tasfiye hesaplarında izlenen tüketici finansman kredi stoğundan seçilerek oluşturulmuş ve geçmiş dönemlerde aktiften silinenler hariç, tamamı özel karşılıklandırılmış portföyün satılmasından kaynaklanmaktadır. Piyasa Riski: Piyasa Riski, Şirket in sermaye ve kazançları ile Şirket in hedeflerini gerçekleştirme yeteneklerinin, faiz oranlarında, yabancı para kurlarında, enflasyon oranlarında ve piyasadaki fiyatlarda oluşan dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesi riskidir. Şirket piyasa riskini, kur riski ve faiz riski başlıkları altında takip etmektedir. Şirket bir finansman şirketi olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılarken kur riski ve faiz riskine maruz kalmaktadır. Kur Riski: Döviz cinsinden varlıklar ve yükümlülükler döviz riskini doğurur. Şirket gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan belli bir miktar döviz pozisyonunu faaliyetleri gereği taşımaktadır. Şirket, döviz varlıklarının ve yükümlülüklerinin dengelenmesi amacıyla vadeli döviz işlemleri gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki tablo Şirket in yabancı para pozisyonunu göstermektedir. Tek Düzen Hesap Planı gereğince dövize endeksli varlıklar finansal tablolarda yabancı para değil Türk Parası olarak gösterilmektedir. Yabancı para pozisyon hesaplamasında ise dövize endeksli varlıklar yabancı para kalem olarak dikkate alınmaktadır. 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla yabancı para cinsinden aktif ve pasifler, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 8

9 2011 ABD$ (Bin TL) AVRO (Bin TL) Toplam (Bin TL) Tüketici finansman kredileri Toplam aktifler Alınan krediler Toplam pasifler Net yabancı para pozisyonu (78.838) (19.244) (98.082) Türev finansal araçlar ABD$ (Bin TL) AVRO (Bin TL) Toplam (Bin TL) Tüketici finansman kredileri Toplam aktifler Alınan krediler Toplam pasifler Net yabancı para pozisyonu (9.281) (152) (9.433) Türev finansal araçlar Faiz Oranı Riski: Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Şirket, belirli bir dönemde vadesi dolacak veya yeniden fiyatlandırılacak varlık ve yükümlülüklerin zamanlama uyumsuzlukları veya farklılıklarından dolayı faiz riskine maruzdur. Şirket, bu riskini risk yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin faiz değişim tarihlerini eşleştirerek yönetmektedir. Şirket in yabancı para ile sağladığı likidite nedeniyle faiz ve anapara riski taşımakta ve bu riski yönetmek amacıyla forward ve swap işlemleri yapmaktadır. Bu işlemler neticesinde, krediden doğan değişken faizli nakit akım sabit faizli nakit akımla değiştirildiği ve anapara TL cinsinden sabitlendiği için, hem kur hem de faiz riski dengelenmektedir. 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla faiz oranına duyarlı finansal araçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. TL Sabit faizli finansal araçlar: Finansal Varlıklar Finansman kredileri Finansal Yükümlülükler Alınan krediler İhraç edilen menkul değerler DeğiĢken faizli finansal araçlar: Finansal Yükümlülükler Alınan krediler Likidite Riski: Likidite riski, Şirket in net finansman ihtiyaçlarını karşılayamaması ihtimalidir. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte fona sahip olmaları gerekmektedir. Şirket'in politikası, alınan kredilerin geri ödemeleri, kullandırılan 9

10 kredilerin tahsil edilmesi ve harcamalar sonucu ortaya çıkan nakit çıkışları ile portföyde bulunan tüketici finansman kredileri sonucu ortaya çıkan nakit girişlerini eşleştirmektir. Müşterilerle yapılan sözleşmelerinin ödeme planları Şirket'in fon ihtiyacına ve özsermaye yapısına göre şekillendirilir. Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin sözleşmeleri uyarınca kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki vade analizinde açıklanan tutarlar, sözleşmeye dayalı indirgenmemiş (iskonto edilmemiş) nakit akışlarıdır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler de aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan yükümlülükler bir yıldan uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır Bin ( TL ) 3 aya 5 yıl ve 3 ay-1 yıl 1-5 yıl kadar üzeri Faizsiz Toplam Nakit ve nakit benzerleri Tüketici finansman kredileri Diğer varlıklar Toplam aktifler Alınan krediler İhraç edilen menkul kıymetler Diğer yabancı kaynaklar Toplam pasifler Net Yeniden Fiyatlandırma Pozisyonu Bin ( TL ) 3 aya 5 yıl ve 3 ay-1 yıl 1-5 yıl kadar üzeri Faizsiz Toplam Nakit ve nakit benzerleri Tüketici finansman kredileri Diğer varlıklar Toplam aktifler Alınan krediler İhraç edilen menkul kıymetler Diğer yabancı kaynaklar Toplam pasifler Net Yeniden Fiyatlandırma Pozisyonu Ġhraçcı Riski: İhraçcının vade sonundaki ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. Tahvillere ilişkin anapara ve faiz ödemeleri Koç Fiat Kredi tarafından gerçekleştirilecek olup, Şirket in ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda herhangi bir banka garantisi bulunmamaktadır. İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da tahvillere ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. İhraççının tahvillerin anapara ve faizlerini ödeyememe riski mevcuttur. Global Kredi Piyasalarından Kaynaklanan Riskler: 2011 yılının özellikle ikinci yarısında global olarak yeniden bir durgunluk yaşanacağı beklentileri piyasalarda risk algısını olumsuz etkilemiş olsa da, 2012 yılının başlarında özellikle ABD 10

11 kaynaklı ekonomik verilerin olumlu seyri durgunluk endişelerini ikinci plana itmiştir. Bu durum, risk piyasalarına olumlu yansımakla birlikte Avrupa tarafında özellikle belli ülkelerin borç dinamikleri konusunda artan endişeler ve kapsamlı bir yeniden yapılandırma olmadan bu borcun sürdürülebilirliğinin mümkün olmaması sonucu piyasalarda oynaklık normal seviyelerin üzerinde seyretmektedir. Her ne kadar Mart 2012 de Yunanistan ile ilgili yeniden yapılandırma uzlaşısı sağlansa da benzer sorunlar yaşayan diğer bazı Avrupa ülkeleri için de yeniden borç yapılandırması ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu durumda tekrarlanacak olan politik pazarlıklar ve muhtemel çözümlerin içereceği ekonomik sıkılaştırma uygulamaları Avro bölgesinde ekonomik durgunluğu daha da derinleştirebilecektir. Bu durum bölge ile yakın ticaret ilişkileri içinde olan Türkiye yi ve dolayısıyla Şirket in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecektir. Diğer Riskler: İtibar Riski Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Şirket hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Şirket e duyulan güvenin azalması veya itibarının zedelenmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek kayıpları ifade eder. Mevzuat Riski Koç Fiat Kredi Türkiye de yerleşik ve Türkiye kanunları ve mevzuatına tabidir. Şirket in kontrolü dışında gelecekte bu kanun ve mevzuatta yapılacak değişiklikler sektörü etkileyeceğinden Şirket in faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan veya dolaylı etki oluşturabilir Ġhraçcının Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile Bağımsız Denetim KuruluĢunu Tanıtıcı Temel Bilgiler Son durum itibari ile Şirket in yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine ait bilgiler aşağıda verilmektedir. 11

12 Yönetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi ĠĢ Adresi Temsil Ettiği Tüzel KiĢilik Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Görev Süresi / Kalan Görev Süresi Sermaye Payı (TL) (%) Cenk Çimen Yönetim Kurulu Başkanı Nakkaştepe Azizbey cad. No:1 Kuzguncuk İstanbul - Koç Holding A.Ş.- Otomotiv Grubu Başkanı 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile - - Kamil Başaran Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu İstanbul - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.- Direktör 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile - 0, Cengiz Eroldu Yönetim Kurulu Üyesi Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu İstanbul - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.- Mali Direktör 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile - 0, Ahmet Ashaboğlu Yönetim Kurulu Üyesi Nakkaştepe Azizbey cad. No:1 Kuzguncuk İstanbul - Koç Holding A.Ş.-Mali Direktör 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile - - Luigi Matta Yönetim Kurulu Üyesi Fiat Group Automobiles SpA-Corso G. Agnelli, Torino- Italy - Fidis SpA- Direktör 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile - - Yeşim Pınar Kitapçı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu İstanbul - 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile - 0,

13 Denetçiler Adı Soyadı ĠĢ Adresi Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Süresi Doğu Özden Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu İstanbul Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.-Muhasebe Müdürü 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Murat Çağlar Nakkaştepe Azizbey cad. No:1 Kuzguncuk İstanbul Koç Holding A.Ş.- Denetim Grubu Başkanlığı/Koordinatör 31/01/2012 Genel Kurul Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Yönetimde söz sahibi olan personele iliģkin bilgiler: Adı Soyadı ĠĢ Adresi Son 5 Yılda Ortaklık DıĢında Üstlendiği Görevler Sermaye Payı (TL) (%) Yeşim Pınar Kitapçı Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş.- Genel Müdür Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu İstanbul - 0, Bağımsız Denetim KuruluĢları Şirket in 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle hazırlanan finansal tabloları Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur Ġhraca ĠliĢkin Özet Veriler ve Tahmini Halka Arz Takvimi Şirket in ihraç edeceği tahvillere ilişkin özellikler adresli internet sitesinde ve adresinde ilan edilerek yatırımcılarına duyuracaktır. Şirket in TL ye kadar ihraç edeceği tahvillere ilişkin özellikler, ilgili serilere ait sirkülerler aracılığı ile yatırımcılarına duyuracaktır. İhraçcı Şirket SGMK Türü İhraç Miktarı Kotasyon Halka Arz Tarihleri Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. Tahvil TL İMKB Kurul kaydına alınmasını takiben 1 yıl içerisinde dilimler halinde halka arz yöntemi ile satılması planlanmaktadır. 13

14 1.5. SeçilmiĢ Finansal Bilgiler Konsolide Bilanço (Bin TL) Bağımsız denetimden geçmiģ (31/12/2011) Bağımsız denetimden geçmiģ (31/12/2010) Aktif Kalemler Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) Bankalar Finansman kredileri Takipteki alacaklar Maddi duran varlıklar (net) Maddi olmayan duran varlıklar (net) Ertelenmiş vergi varlığı Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin varlıklar (net) Diğer aktifler Aktif toplamı Pasif Kalemler Alım satım amaçlı türev finansal yükümlülükler - - Alınan krediler İhraç edilen menkul kıymetler (net) Muhtelif borçlar Diğer yabancı kaynaklar Ödenecek vergi ve yükümlülükler Borç ve gider karşılıkları Ertelenmiş vergi borcu Özkaynaklar Pasif Toplamı Gelir Tablosu (Bin TL) Bağımsız denetimden geçmiģ (31/12/2011) Bağımsız denetimden geçmiģ (31/12/2010) Esas faaliyet gelirleri Esas faaliyet giderleri (-) Diğer faaliyet gelirleri Finansman giderleri (-) Takipteki alacaklara ilişkin özel karşılıklar (-) Diğer faaliyet giderleri (-) Net faaliyet k/z Vergi karşılığı (±) Net dönem karı/zararı

15 1.6. Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler 2011 yılında otomotiv satışlarında görülen güçlü büyüme sonucunda Şirket in kredi portföyü 2010 yıl sonuna göre %72,9 oranında artarak 1.109,7 milyon TL ye ulaşmıştır. Şirket in aktif büyüklüğü ise %72,7 oranında artarak 1.158,0 milyon TL ye yükselmiştir. Şirket, büyüyen kredi portöyünü ağırlıklı olarak kullandığı krediler ve ihraç ettiği menkul kıymetlerle fonlamaya devam etmiş, bu kaynakların toplam büyüklüğü 2011 yıl sonu itibarıyla 1.000,8 milyon TL ye ulaşmıştır yılında operasyonel karlılığın etkisiyle özkaynaklar 38,9 milyon TL artarak 78,1 milyon TL ye yükselmiştir. Şirket in ödenmiş sermayesi de 2010 yıl sonundaki 30,0 milyon TL den 2011 sonunda 45,0 milyon TL ye yükselmiştir. Şirket in, büyüyen kredi portföyünün etkisiyle 2011 faaliyet gelirleri 2010 yılına göre %59,1 lik artışla 123,7 milyon TL olarak gerçekleşirken, net kar 23,9 milyon TL ye ulaşmıştır Ortaklik Yapisi Hakkında Bilgiler 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle Şirket in ödenmiş sermaye tutarı TL olup, Tofaş sermayede tam kontrol sahibidir. 1 Nisan 2012 tarihi itibariyle hissedarlar ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir: Koç Fiat Kredi Sermaye Yapısı Son Genel Kurul Ġtibarıyla Son Durum ORTAKLAR Hisse Oranı Hisse Oranı Sermaye (TL) Sermaye (TL) (%) (%) Tofaş , ,9 Kamil Başaran 1 0,0 1 0,0 Cengiz Eroldu 1 0,0 1 0,0 Okan Baş 1 0,0 1 0,0 Yeşim Pınar Kitapçı 1 0,0 1 0,0 TOPLAM , ,0 TofaĢ Sermaye Yapısı Son Genel Kurul Ġtibarıyla Son Durum ORTAKLAR Hisse Oranı Hisse Oranı Sermaye (TL) Sermaye (TL) (%) (%) Fiat Auto SpA ,87 37, ,87 37,9 Koç Holding A.Ş ,26 37, ,26 37,6 Temel Tic. Ve Yat. A.Ş ,44 0, ,44 0,04 Suna Kıraç ,55 0, ,55 0,06 S. Semahat Arsel ,55 0, ,55 0,06 Mustafa V. Koç ,36 0, ,36 0,04 M. Ömer Koç ,36 0, ,36 0,04 15

16 Y. Ali Koç ,36 0, ,36 0,04 Halka Açık Kısım ,26 24, ,26 24,3 TOPLAM , , Ġhraca ve Borsada ĠĢlem Görmeye ĠliĢkin Bilgiler Koç Fiat Kredi nin TL ye kadar ihraç edeceği tahvillere ilişkin özellikleri ilgili serilere ait sirkülerler aracılığı ile yatırımcılarına duyuracaktır. a. Ġhraçcı ġirket : Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. b. SGMK Türü : Tahvil c. Ġhraç Miktarı : TL d. Kotasyon : İMKB e. Halka Arz Tarihleri 1.9. Ek Bilgiler ÖdenmiĢ Sermayesi : Kurul kaydına alınmasını takiben 1 yıl içinde dilimler halinde halka arz yöntemi ile satılması planlanmaktadır. Ödenmiş Sermaye Tutarı Kayıtlı Sermaye Tavanı TL Kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır Personel Sayısı Personel Sayısı

17 2. RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠĢbu izahname ile ihracı yapılacak olan tahvillere iliģkin ihraçcının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir Ġhraçcının Tahvillere ĠliĢkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler Kredi Riski Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Şirket e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket tüketici finansman kredilerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Kredi riski yoğunluğu belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek değişikliklerden benzer şekilde etkilenmelerine bağlı olarak oluşur. Kredi riski yoğunluğu, Şirket'in belirli bir sanayi kolunu veya coğrafi bölgeyi etkileyen gelişmelere olan duyarlılığını göstermektedir. Şirket in kredi riskine ilişkin sektörel bazda bir yoğunlaşması bulunmamaktadır. Şirket, kredilerini Türkiye içerisinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere kullandırmaktadır. Şirket kredi riski genel olarak bireysel müşteri portföyü üzerine dağılmıştır. Kredi değerlendirme işlemleri şirketin belirlenmiş ve yayınlanmış olan kredi politikaları doğrultusunda yapılmakta olup, 2007 yılından itibaren kredi derecelendirme yöntemleri kullanılmaktadır yılında jenerik olarak yapılandırılan skorkartlar 2009 yılında Koç Fiat Kredi nin müşteri datası kullanılarak istatistiksel yöntemlerle yeniden düzenlenmiştir. Her sene yapılan gözden geçirme işlemleri ile piyasa şartları ve portföyün değişimi sürekli izlenmekte ve skorkartlar güncel tutulmaktadır. Değişen piyasa koşulları ve müşteri ödeme alışkanlıklarına göre kredi politikalarında güncellemeler yapılmakta, erken uyarı sinyalleri ile gerekli önlemler alınmaktadır. Kredilerin tamamı taşıt rehni karşılığında kullandırılmakta olup, kredi değerlendirme aşamasında müşterinin risk profiline göre, taşıt rehnine ilave olarak, gerektiğinde kefil veya ipotek gibi ek teminatlarla kredi teminatları güçlendirilmektedir. Krediler belirlenmiş tahsilat politikaları ile sürekli izlenerek şirketin taşıdığı şüpheli kredi riski minimize edilmektedir. Tahsilat politikaları doğrultusunda oluşturulmuş olan izleme akışları sisteme tanımlanmış olup tüm müşteri portföyü sistem üzerinden takip edilmektedir. İş akışları değişen müşteri alışkanları ve piyasa koşullarına göre revize edilebilmektedir. Krediler gecikme gün sayılarına göre İzleme (30 gün), İdari Takip (60 gün), Kanuni Takip (90 gün üzeri) süreçlerinde takip edilmektedir. İzleme ve İdari Takip süreçlerinde kredi yeniden yapılandırması nadiren yaşanmakta olup, müşterinin geri ödeme kabiliyeti gözönüne alınarak yapılmaktadır. Koç Fiat Kredi istikrarlı şekilde büyüyen kredi portföyünün performansını yaşlandırma raporları, tahsilat raporları ve portföy izlemeye yönelik risk raporları ile sürekli izlemektedir. 17

18 Vadelere göre tüketici finansmanı kredilerinin dökümü aşağıdaki gibidir: Bin ( TL ) yıla kadar yıl arası yıl arası yıl ve üzeri Şirket, kredi risk politikası, mevcut kredi portföyünün yapısı ve ekonomik konjonktüre bağlı olarak değer düşüklüğü tespit edilmemiş krediler için genel kredi karşılığı ayırmaktadır. Şirket, tarihi itibariyle bin TL tutarında genel kredi karşılığı ayırmıştır. Şirket yönetimi, verilen krediler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda tahsili şüpheli görülen alacaklardan doğabilecek zararlar için belli bir karşılık ayırmaktadır. Karşılık tutarı, Şirket in kredi risk politikası, mevcut kredi portföyünün yapısı, müşterilerinin mali yapıları ve ekonomik konjoktüre bağlı olarak belirlenmekte ve Takipteki Krediler olarak sınıflandırılarak, varsa ilgili teminatların gerçeğe uygun değerleri de göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Karşılık hesabındaki değişiklikler dönem kar zararına yansıtılmaktadır. Yasal prosedürler tamamlandığı ve kredinin tahsil edilemeyeceği kesinleştiği takdirde, ilgili tutarlar hesaplardan silinmekte, silinen krediler ile ilgili tahsilâtlar gelir olarak kaydedilmektedir. Finansman kredilerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen toplam finansman kredileri karşılığı, Şirket'in finansman kredileri portföyündeki tahsili şüpheli alacakları kapsayacak şekilde belirlenmektedir. Şirket, ilgili karşılığı BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ( Karşılıklar Tebliği ) hükümlerine uygun olarak ayırmaktadır. İlgili tebliğe göre tahsili vadesinden itibaren gün arası geciken finansman kredileri teminatları dikkate alındıktan sonra en az %20 si oranında, tahsili vadesinden itibaren gün arası geciken finansman kredilerinin teminatları dikkate alındıktan sonra en az %50 si oranında ve tahsili vadesinden itibaren 1 yıldan fazla gecikmiş olan finansman kredilerinin teminatları dikkate alındıktan sonra %100 oranında özel karşılık ayrılmaktadır. Değer kaybına uğramış finansman kredileri ve özel kredi karşılıkları aşağıdaki gibidir: Bin ( TL ) ay ay yıl ve üzeri Brüt Takipteki Alacaklar Bin ( TL ) Özel Karşılıklar Net Takipteki Alacaklar Brüt Alacaklar Brüt Takipteki Alacaklar / Brüt Alacaklar %0,9 %3,2 18

19 Değer kaybına uğramış finansman kredilerindeki değişim, Şirket in etkin risk yönetimi ve takip politikaları uygulaması ve Yönetim Kurulu nun 2011 yılında aldığı karar neticesinde; tasfiye hesaplarında izlenen tüketici finansman kredi stoğundan seçilerek oluşturulmuş ve geçmiş dönemlerde aktiften silinenler hariç, tamamı özel karşılıklandırılmış portföyün satılmasından kaynaklanmaktadır Piyasa Riski Piyasa Riski, Şirket in sermaye ve kazançları ile Şirket in hedeflerini gerçekleştirme yeteneklerinin, faiz oranlarında, yabancı para kurlarında, enflasyon oranlarında ve piyasadaki fiyatlarda oluşan dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesi riskidir. Şirket piyasa riskini, kur riski ve faiz riski başlıkları altında takip etmektedir. Şirket bir finansman şirketi olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılarken kur riski ve faiz riskine maruz kalmaktadır Kur Riski Döviz cinsinden varlıklar ve yükümlülükler döviz riskini doğurur. Şirket gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan belli bir miktar döviz pozisyonunu faaliyetleri gereği taşımaktadır. Şirket, döviz varlıklarının ve yükümlülüklerinin dengelenmesi amacıyla vadeli döviz işlemleri gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki tablo Şirket in yabancı para pozisyonunu göstermektedir. Tek Düzen Hesap Planı gereğince dövize endeksli varlıklar finansal tablolarda yabancı para değil Türk Parası olarak gösterilmektedir. Yabancı para pozisyon hesaplamasında ise dövize endeksli varlıklar yabancı para kalem olarak dikkate alınmaktadır. 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla yabancı para cinsinden aktif ve pasifler, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir ABD$ (Bin TL) AVRO (Bin TL) Toplam (Bin TL) Tüketici finansman kredileri Toplam aktifler Alınan krediler Toplam pasifler Net yabancı para pozisyonu (78.838) (19.244) (98.082) Türev finansal araçlar ABD$ (Bin TL) AVRO (Bin TL) Toplam (Bin TL) Tüketici finansman kredileri Toplam aktifler Alınan krediler Toplam pasifler Net yabancı para pozisyonu (9.281) (152) (9.433) Türev finansal araçlar Faiz Oranı Riski Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Şirket, belirli bir dönemde vadesi dolacak veya yeniden fiyatlandırılacak varlık ve yükümlülüklerin zamanlama uyumsuzlukları veya farklılıklarından dolayı faiz riskine 19

20 maruzdur. Şirket, bu riskini risk yönetimi stratejileri uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin faiz değişim tarihlerini eşleştirerek yönetmektedir. Şirket in yabancı para ile sağladığı likidite nedeniyle faiz ve anapara riski taşımakta ve bu riski yönetmek amacıyla forward ve swap işlemleri yapmaktadır. Bu işlemler neticesinde, krediden doğan değişken faizli nakit akım sabit faizli nakit akımla değiştirildiği ve anapara TL cinsinden sabitlendiği için, hem kur hem de faiz riski dengelenmektedir. 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla faiz oranına duyarlı finansal araçlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur. TL Sabit faizli finansal araçlar: Finansal Varlıklar Finansman kredileri Finansal Yükümlülükler Alınan krediler İhraç edilen menkul değerler DeğiĢken faizli finansal araçlar: Finansal Yükümlülükler Alınan krediler Likidite Riski Likidite riski, Şirket in net finansman ihtiyaçlarını karşılayamaması ihtimalidir. Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte fona sahip olmaları gerekmektedir. Şirket'in politikası, alınan kredilerin geri ödemeleri, kullandırılan kredilerin tahsil edilmesi ve harcamalar sonucu ortaya çıkan nakit çıkışları ile portföyde bulunan tüketici finansman kredileri sonucu ortaya çıkan nakit girişlerini eşleştirmektir. Müşterilerle yapılan sözleşmelerinin ödeme planları Şirket'in fon ihtiyacına ve özsermaye yapısına göre şekillendirilir. Türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerin sözleşmeleri uyarınca kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki vade analizinde açıklanan tutarlar, sözleşmeye dayalı indirgenmemiş (iskonto edilmemiş) nakit akışlarıdır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler de aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Belirli bir vadesi olmayan yükümlülükler bir yıldan uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır Bin ( TL ) 3 aya 5 yıl ve 3 ay-1 yıl 1-5 yıl kadar üzeri Faizsiz Toplam Nakit ve nakit benzerleri Tüketici finansman kredileri Diğer varlıklar Toplam aktifler Alınan krediler İhraç edilen menkul kıymetler Diğer yabancı kaynaklar Toplam pasifler Net Yeniden Fiyatlandırma Pozisyonu

21 2010 Bin ( TL ) 3 aya 5 yıl ve 3 ay-1 yıl 1-5 yıl kadar üzeri Faizsiz Toplam Nakit ve nakit benzerleri Tüketici finansman kredileri Diğer varlıklar Toplam aktifler Alınan krediler İhraç edilen menkul kıymetler Diğer yabancı kaynaklar Toplam pasifler Net Yeniden Fiyatlandırma Pozisyonu Sermaye risk yönetimi Şirket yönetimi finansal riskleri azaltan, Şirket kredibilitesini yükseltici, Şirket in devamlılığını, büyümesini ve karlılığını arttırıcı politikalar belirler ve izler. Şirket sermaye yapısı söz konusu politikaları destekleyici seviyede olmalıdır. Şirket yönetimi sermaye ihtiyacının karşılanması ile ilgili gerekli önlemleri alır. 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla amaçlarda, politikalarda ve süreçlerde de bir değişiklik yapılmamıştır. TL Toplam Finansal Borçlar Eksi:Nakit ve Nakit Benzeri Değerler (8.551) (16.344) Net Borç Toplam Özkaynak Borç/Özsermaye Oranı 12,7 15, Ġhraçcı Riski İhraçcının vade sonundaki ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesinden kaynaklanan risktir. Tahvillere ilişkin anapara ve faiz ödemeleri Koç Fiat Kredi tarafından gerçekleştirilecek olup, Şirket in ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda herhangi bir banka garantisi bulunmamaktadır. İhraca aracılık eden aracı kuruluşların da tahvillere ilişkin yükümlülüklerin ödenmesi konusunda bir sorumlulukları veya yükümlülükleri bulunmamaktadır. İhraççının tahvillerin anapara ve faizlerini ödeyememe riski mevcuttur. İhraççının, tahvil anapara ve faizlerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar, borcun anapara ve faizlerini yargı yoluna başvurmak suretiyle de tahsil edebilirler. Borçlanma araçları İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Borçlanma aracı alacakları, İcra ve İflas Kanununun 206. Maddesinin 4. Fıkrasında dördüncü sıra başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. Tahviller, İcra ve İflas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Koç Fiat Kredi nin tahvil halka arzına katılarak borçlanma aracı satın alacak yatırımcıların haklarına ilişkin sınırlamalar: - Tahvil sahibi, tahvil satın almakla sadece Şirket e faiz karşılığında borç vermiş olmaktadır. 21

22 - Tahvil sahibinin, anapara ve faiz alacağı dışında hiçbir hakkı yoktur. - Tahvil sahibinin hiçbir talep ve Şirket in genel kurullarına veya yönetimine katılma gibi hiçbir ortaklık hakkı yoktur. - Tahvil sahibinin alacakları, İcra ve İflas Kanunu nun 206. maddesinin 4. fıkrasında Dördüncü Sıra başlığı altındaki imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar arasında yer almaktadır. 1. İflas masrafları ve iflas masasının borçları bütün alacaklılardan önce ve tam olarak ödenir. (İİK md. 248) 2. Bir malın aynından doğan kamu alacakları (Gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vb.) (İİK md. 206/1) 3. Rehinle temin edilmiş alacaklar (İİK md. 206/1) 4. Bundan sonra gelmek üzere; teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur. (İİK md. 206/4) Birinci Sıra: a) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, b) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, c) İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları. Ġkinci Sıra: Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar (tahvil alacakları dahil) Global Kredi Piyasalarından Kaynaklanan Riskler 2011 yılının özellikle ikinci yarısında global olarak yeniden bir durgunluk yaşanacağı beklentileri piyasalarda risk algısını olumsuz etkilemiş olsa da, 2012 yılının başlarında özellikle ABD kaynaklı ekonomik verilerin olumlu seyri durgunluk endişelerini ikinci plana itmiştir. Bu durum, 22

23 risk piyasalarına olumlu yansımakla birlikte Avrupa tarafında özellikle belli ülkelerin borç dinamikleri konusunda artan endişeler ve kapsamlı bir yeniden yapılandırma olmadan bu borcun sürdürülebilirliğinin mümkün olmaması sonucu piyasalarda oynaklık normal seviyelerin üzerinde seyretmektedir. Her ne kadar Mart 2012 de Yunanistan ile ilgili yeniden yapılandırma uzlaşısı sağlansa da benzer sorunlar yaşayan diğer bazı Avrupa ülkeleri için de yeniden borç yapılandırması ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu durumda tekrarlanacak olan politik pazarlıklar ve muhtemel çözümlerin içereceği ekonomik sıkılaştırma uygulamaları Avro bölgesinde ekonomik durgunluğu daha da derinleştirebilecektir. Bu durum bölge ile yakın ticaret ilişkileri içinde olan Türkiye yi ve dolayısıyla Şirket in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecektir Diğer Riskler Ġtibar Riski Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Şirket hakkındaki olumsuz düşüncelerinden ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Şirket e duyulan güvenin azalması veya itibarının zedelenmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek kayıpları ifade eder Mevzuat Riski Koç Fiat Kredi Türkiye de yerleşik ve Türkiye kanunları ve mevzuatına tabidir. Şirket in kontrolü dışında gelecekte bu kanun ve mevzuatta yapılacak değişiklikler sektörü etkileyeceğinden Şirket in faaliyetleri ve finansal sonuçları üzerinde doğrudan veya dolaylı etki oluşturabilir. 23

24 3. ĠHRAÇCI HAKKINDA BĠLGĠLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş. Merkez Adresi : Büyükdere Cad. Tofaş Han No: Zincirlikuyu/Şişli/İSTANBUL Fiili Yönetim Yeri : Büyükdere Cad. Tofaş Han No: Zincirlikuyu / Şişli / İSTANBUL Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 06/Mart/2000 Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : Şirketin başlıca maksat ve mevzuu, yürürlükte bulunan ilgili tüm mevzuata riayet etmek ve ilgili resmi merciilerden izin almak kaydıyla Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde, kullanılmış araçlar ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. merkezinin doğrudan satışları da dahil olmak üzere, Türkiye de üretilen ve/veya Türkiye ye ithal olunan tüm Tofaş ve Fiat Grup motorlu araçlarının ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin kredilendirilmesi hizmetidir. Telefon ve Faks Numaraları : Ġnternet Adresi : Faaliyet Hakkında Bilgiler Ana ürün/hizmetleri kategorilerini de içerecek Ģekilde ihraçcı faaliyetleri hakkında bilgi Koç Fiat Kredi, Fiat markası başta olmak üzere, Türkiye de satışı yapılan Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Maserati, Iveco ve Jeep markalarının müşterilerinin araç alımlarını ve 2. el araçları kredilendirmektedir. Bu doğrultuda kredi ürünlerini, hizmet verdiği markaların satış noktalarında müşterilerin kullanımına sunmakta, böylece satın alma sürecinin baştan sona mağaza içinde tamamlanmasını sağlamaktadır. Koç Fiat Kredi, kredilendirme hizmetlerinin hızlı ve kaliteli yürütülmesi amacıyla web tabanlı online otomotiv kredilendirme yazılımını hayata geçirmiştir. Bu sistem, Aralık 2004 ten itibaren tüm bayileri kapsayacak biçimde devreye alınmıştır. Yıllar içinde, teknolojik yatırımlarını artıran Koç Fiat Kredi, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Maserati ve Ferrari markalarının kurumsal yapılarına uygun markalar ve logolar oluşturmuş ve kredilendirme hizmetlerini tüm bu markaların müşterilerine sunmaya başlamıştır yılında sözkonusu markaların anlaşmalı satış noktalarında bilinirliği ve tercih edilme oranları yükseltilmiştir. Koç Fiat Kredi 2009 yılında yaşanan finansal krize rağmen kredilendirme 24

25 faaliyetlerini aralıksız sürdürerek, kredi ürünlerini satış sürecinin önemli bir unsuru haline getirmiştir. Finansman Şirketleri Hazine Müsteşarlığı nın düzenleme ve denetleme yetkisine tabi iken Resmi Gazete nin tarih ve mükerrer sayısında yayımlanan Bankacılık Kanunu ile bu yetki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na devredilmiştir. Şirket in faaliyet izin belgesi BDDK tarafından tarihinde yenilenmiş olup, tarih ve sayılı Resmi Gazete de ilan edilen Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi bulunmaktadır. Yeni iş geliştirme kapsamında Şubat 2009 da Fiat Grup çatısı altında yer alan Iveco marka ticari araç, kamyon ve ağır vasıtalara da Iveco Kredi adı altında kredi verilmeye başlanmıştır. Iveco nun kredi kullanım oranı yıl boyunca artarak devam etmiştir ve Koç Fiat Kredi nin distribütörle yürüttüğü kampanyalar sonucu satışlar hızla yükselmiştir da Chrysler Group LLC ve FIAT SpA nın global stratejik işbirliği konusunda atmış oldukları adımlara paralel olarak, Koç Fiat Kredi kanadında, öncelikle Chrysler, Jeep ve Dodge modellerinin satışında müşterilere finansal çözüm alternatifleri sunabilmek üzere çalışmalara başlanmış ve Mayıs 2010 itibariyle Chrysler Group Financial Services adı altında Chrysler, Jeep ve Dodge markalı yeni araçların kredilendirilmesine başlanmıştır. Koç Fiat Kredi; Türkiye çapında anlaşmalı markalarına 104 bayi (140 satış noktası) aracılığıyla sağladığı online hizmetleri ile entegre bir finansal hizmetler grubu niteliğindedir. Stratejilerinde hizmette rekabeti ön plana çıkartarak müşterileri ile daha yakın ilişkiler kurmaya, fark yaratmaya, değişime ve öncü olmaya büyük önem vermektedir. OSD verilerine göre, 2011 yılında otomotiv pazarının 2010 yılına göre % 14,84 oranında büyümesiyle artan araç satışına paralel olarak kredi talebi de beklenenin üzerinde artmıştır. Geçen yıldan itibaren kredilendirme süreçlerinde büyük ölçüde revizyon yapılmış, otomasyon oranı artırılmış, süreçlerdeki sadeleştirme ile işlem kapasitesi, 2011 yılında bir önceki yıla göre %41 oranında artış göstermiştir yılında, Şirket için rekor seviyede yüksek bir adet olan kredi başvurusu işlenmiş, hızlı ve sadeleştirilmiş kredi süreçleri müşteri odaklılık çerçevesinde bayilerin, nihai tüketicilerin ve marka distribütörlerinin hizmet seviyesi algısı yükseltilmiştir. Başvuru ve kredi evrak yönetimi tamamen sistem üzerine taşınarak evraksız bir çalışma ortamı yaratılmıştır yılı boyunca hizmet verilen tüm markalarda düzenlenen kredi pazarlama kampanyaları ile, aylık eşit ödeme dışındaki esnek ödeme planları Şirket in değişik gelir dağılımına sahip müşterilerine sunulmuştur. Hem faiz hem de kredi işlem ücretini tema alan kredi kampanyaları ve operasyonel süreçlerdeki iyileşme sonucunda satışlardaki Koç Fiat Kredi penetrasyonu artmıştır. Koç Fiat Kredi kredi ürünlerinin yanısıra, kredinin tamamlayıcısı olan sigorta ürünlerini de müşterilerinin kullanımına sunmaktadır yılında kredi müşterilerinin %25 ten fazlasının Kredi Koruma Sigortası ürününden faydalanması sağlanmıştır. Bu sayede Şirket in 2010 yılında 12.4 Milyon TL olarak gerçekleşen faiz dışı gelirleri 2011 yılında 31,5 Milyon TL ye yükselmiştir yılında sunulan sigorta ürünü seçeneklerinin zenginleştirilmesiyle daha çok müşteri grubu kapsam altına alınmıştır. 25

26 Koç Fiat Kredi ürünlerini finansman için tercih eden müşteri sayısının artmasıyla markalarla işbirliği içinde geliştirilen CRM kampanyaları da müşteri sadakatini sağlamak açısından önemini artırmıştır. Kredi vadesinin tamamlanmasına kısa bir süre kalan müşterilerle ilgili satış aktiviteleri planlanması amacıyla bayilerle ortak çalışmalar yapılmakta, bu sayede müşteri sadakatinin artırılması hedeflenmektedir. Kredi değerlendirilirken skorkart olarak adlandırılan otomatik karar destek modeli ile çalışılmakta, riski minimize etmeye yönelik, otomatik karar verme algoritmaları geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Kredi portföyünün sağlıklı olarak yönetilmesi ve tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla yeni tahsilat kanalları denenmekte, mevcut tahsilat kanallarının yüksek performansla çalışmaları takip edilmektedir. Verilen tüm kredilerin teminatı olarak Şirket in krediye konu araç üzerinde rehin hakkı bulunmaktadır. Kredilendirme oranı, ortalama olarak araç bedelinin %65 idir.tahsis ekibince gerekli görülmesi durumunda, ek teminatlar da alınmaktadır yılı sonu itibariyle Koç Fiat Kredi nin, kredi portföyü bir önceki yıla göre %70 in üzerinde büyüyerek milyon TL ye ulaşmış, Şirket in on seneyi aşan tarihindeki en yüksek portföy büyüklüğüne erişilmiştir. Kredi Portföyü Şirket, 2011 yılında 52 bin adedin üstünde araca, 1 milyar TL yi aşan tutarda kredi kullandırmıştır. Kredilendirilen araç adedi, bir önceki yıla göre %55 in üzerinde büyüyerek, otomotiv sektöründeki satış artışının çok üzerinde gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, 2011 yılında Fiat markasının toplam satışlarının %40 ı Koç Fiat Kredi tarafından kredilendirilerek satılmıştır. Kredi değerlendirilirken skorkart olarak adlandırılan otomatik karar destek modeli ile çalışılmakta, riski minimize etmeye yönelik, otomatik karar verme algoritmaları geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Kredi portföyünün sağlıklı olarak yönetilmesi ve tahsilat etkinliğinin artırılması amacıyla yeni tahsilat kanalları denenmekte, mevcut tahsilat kanallarının yüksek performansla çalışmaları takip edilmektedir. Verilen tüm kredilerin teminatı olarak Şirket in krediye konu araç üzerinde rehin hakkı bulunmaktadır. Kredilendirme oranı, ortalama olarak araç bedelinin %65 idir.tahsis ekibince gerekli görülmesi durumunda, ek teminatlar da alınmaktadır. Şirket in personel sayısına ilişkin tablo aşağıdadır: 26

27 Personel Sayısı Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraçcının bu sektörlerdeki / pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi Faaliyet Gösterilen Sektör Şirket in ana faaliyet konusu taşıt kredileridir. Türk otomotiv sektörü, son 5 yılda önemli ölçüde büyümüştür ve 2011 yılları arasında otomobil ve hafif ticari araç satışındaki büyüme %66 olmuştur. Otomobil ve Hafif Ticari Araç SatıĢı (Adet) Kaynak: TÜFİDER Aynı dönemde otomobil kredilerindeki büyüme oranı ise %178 olmuştur. Otomotiv Kredileri Kaynak: TÜFİDER 27

28 Finansman Şirketleri nin toplam taşıt kredileri içerisindeki payı yıllar itibariyle artmakta ve 2011 yılında %30 seviyesini aştığı görülmektedir. Kredi Portföyü Pazar Payı Tüketici Finansmanı ġirketleri ,9% 28,1% 30,5% Bankalar ,1% 71,9% 69,5% 2011 yılı itibariyle Türkiye de 9 adet tüketici finansmanı şirketi faaliyet göstermektedir. Koç Fiat Kredi dahil olmak üzere bunların bir kısmı otomotiv odaklı olarak hizmet verirken, bazıları ise daha geniş yelpazede tüketici ihtiyaçlarına yönelik olarak faaliyetlerini yürütmektedir. ġirket Sermaye (TL) Toplam Aktifler (TL) Toplam Özkaynak (TL) Koçfinans TEB Cetelem Koç-Fiat VDF Mercedes-Benz Man DDM Scania ALJ Finans TOPLAM Kaynak: TÜFİDER, itibariyle Tüketici Finansmanı Sektörü Operasyonel Göstergeler 2011 Eylül 2010 Personel Sayısı Müşteri Sayısı Sözleşme Sayısı Kaynak: BDDK Finansal Piyasalar Raporu En güncel veriler 2011Eylül sonu itibarıyla Tüketici Finansmanı Sektörü Temel Bilanço Büyüklükleri Değişim Bilanço Payı (%) (Mn TL) (%) Finansman Kredileri %55 %94,5 %89,3 Takipteki Alacaklar %7 %1,4 %2,3 Karşılıklar %29 %1,3 %2,7 Bankalar %55 %2,0 %6,7 Toplam Aktifler %47 %100,0 %100,0 Alınan Krediler %56 %79,7 %74,9 28

29 Değişim Bilanço Payı (%) (Mn TL) (%) Özkaynaklar %30 %6,8 %7,8 Nazım Hesaplar Toplamı %58 %75,2 %70,0 Alınan Teminatlar %70 %55,0 %47,4 Verilen Teminatlar 6 1 %565 %0,1 %0,0 Türev Finans. Araçlar %31 %20,1 %22,5 Emanet Kıymetler 1 1 -%6 %0,0 %0,0 Kaynak: BDDK Tüketici finansmanı sektörünün toplam aktifleri hızlı gelişimini sürdürerek, 2011 yılında %47 oranında artış göstermiştir. Aktifler içindeki en büyük pay %95 ile finansman kredilerine ait olmuştur. Alınan krediler geçen seneye oranla %56 oranında artarken bilanço payı ise %80 olmuştur. Takipteki alacaklar rasyosunda bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu durum, sektörün aktif yapısını olumlu etkilemektedir. Sektörün karlılığına bakıldığında ise olumlu bir seyir sürdüğü görülmektedir ġirket in Sektördeki Yeri Sektördeki tüm markaların satış kampanyalarını kredi üzerine kurduğu ve indirimli faiz uygulamaları yaptığı görülmektedir. Captive tabir edilen markaya özel hizmet veren finansman şirketlerinin kredi kampanyalarındaki önceliklerinden dolayı pazarda ağırlığı artmaktadır. Şirket captive yapısıyla, 2011 yılında otomotiv pazarında %15,3 pazar payına sahip olan markalarının satışlarında büyük ölçüde pay sahibi olmuştur. Kredi hizmetleri sunduğu markaların satışları içindeki payı sürekli artan Koç Fiat Kredi, 2011 yılında finansman şirketleri sektörü içinde de pazar payını artırmıştır. TaĢıt Kredileri Bakiyesi (mn TL) Tüketici Finansman Şirketleri Koç Fiat Kredi (KT kredileri dahil) Koç Fiat Kredi Pazar Payı %13,6 %12,5 TaĢıt Kredileri Bakiyesi 29

30 Kaynak: TÜFİDER Otomobil ve hafif ticari araç satışlarında Fiat markalı araçlar %14,9 luk pazar payıyla 2011 yılı itibariyle 2. Sırada yer almaktadır. Markalara Göre SatıĢ Adetleri (Ġlk 5 Otomobil ve Hafif Ticari Araç) Kaynak: TÜFİDER BDDK tarafından yayımlanan 2010 ve 2011 yılı sektör mali tablolarına göre önemli büyüklükler aşağıda Şirket verileri ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir: (Milyon TL) Sektör Koç Fiat Koç Fiat Pay (%) Sektör Kredi Kredi Pay (%) Toplam Aktif % %11 Finansman Kredileri % %12 Brüt Takip Alacakları % %7 Özkaynaklar % %8 Net Kar % % Koç Fiat Koç Fiat Sektör Sektör Kredi Kredi Net Kar / Toplam Aktif (ort.) %1,4 %2,6 %1,0 %1,5 Net Kar / Özkaynaklar (ort.) %19,9 %40,7 %12,2 %21,3 Brüt Takipteki Alacaklar / Toplam Aktif %2,8 %0,9 %5,0 %3,2 Brüt Takipteki Alacaklar / Brüt Alacaklar %2,8 %0,9 %5,3 %3,2 Alınan Krediler / Toplam Aktif %79,7 %64,6 %74,9 %62,6 Verilen Krediler / Özkaynaklar 13,8 14,2 11,5 16,3 30

31 Sektör Koç Fiat Koç Fiat Sektör Kredi Kredi Toplam Aktif / Özkaynaklar 14,6 14,8 12,9 17,1 Kaynak: BDDK, Şirket 2011 yılında sektör aktif toplamı %47 oranında büyürken, Koç Fiat Kredi nin aktif toplamı %72 oranında büyümüştür. Şirket in takipteki alacaklar rasyosu sektöre kıyasla daha düşük iken, Şirket in karlılık rasyolarının sektör ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Şirket, 2011 yılı itibariyle finansman şirketleri taşıt kredileri sıralamasında %13,6 lık pay ile 5. sırada yer almaktadır. Tüketici Finansmanı ġirketleri TaĢıt Kredileri Pazar Payı Kaynak: TÜFİDER Son durum itibariyle ihraçcının önemli yatırımları hakkında bilgi Şirket faaliyetlerini Oracle veri tabanında çalışan, Java yazılım diliyle oluşturulmuş Web Tabanlı Online Kredilendirme Sistemi-WOKS üzerinden sürdürmektedir. Bu sistem ile bayilerin online başvuru girişi sağlanmakta ve tüm kredi verme ve kredi sonrası süreçleri yine bu sistem vasıtasıyla Şirket bünyesinde, herhangi bir bankadan finansal ve teknolojik açıdan bağımsız olarak gerçekleştirilmektedir yılında finans ve bankacılık sektöründeki yeni gelişmelere ve Şirket in büyüyen iş hacmine uygun olarak, operasyonel ve finansal uygulama altyapısını yenilemek üzere proje çalışmaları başlatılmıştır. Şirketimize kredi başvurusunda bulunan müşteriler, demografik özellikleri ve geçmiş ödeme performanslarını kullanarak hazırlanmış olan skorkartlar ile skorlanmaktadır. Şirket risk politikaları göz önüne alınarak belirlenen kredi politikaları, skorkartlar ve kredi stratejilerini parametrik bir yapıda yönetebilmek ve izleyebilmek amacı ile 2011 yılında Experian firmasından NBSM (New Business Strategy Manager) ürünü satın alınmıştır. 31

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın 50.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına ilişkin izahnamedir. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin,

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇERİK I) bilgiler II) Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar III) Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarımız

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden

Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 50.000.000.-TL nominal değerli borçlanma aracının satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu borçlanma araçları, Sermaye

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN Ortaklığımızın 2.250.000.000.- TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka bono ve/veya tahvillerin halka arzının,

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı Kurulca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. ING Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve... sayı ile

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 30/10/2014 tarih ve 31/1035 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu AKBANK T.A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam TL tutarındaki

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME 2011 1 VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ NDEN Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000

Detaylı

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı