ĠÇĠNDEKĠLER. GĠRĠġ. 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. GĠRĠġ. 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR"

Transkript

1 i ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ. 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR 1. VERGĠLEMEDE MATRAH VE ÖNEMĠ Vergilemede Matrah Matrah Tanımı Matrah Tespit Yöntemleri Miktar Bazlı (Spesifik Usul) Değer Bazlı (Ad-valorem Usul) Matraha Ulaşma Yolları Basit Usulde Matrah Gerçek Usulde Matrah Ticari Kâr Mali Kâr Ticari Kâr Mali Kâr İlişkisi Matrahın OluĢumunu Belirleyen Unsurlar Hâsılat Giderler Safi Kazanç İlkesi İstisna ve Muafiyet Kavramı Ödeme Gücü İlkesi GĠDER, HARCAMA VE MALĠYET KAVRAMLARININ TANIMI VE ÖNEMĠ Gider, Harcama ve Maliyet Kavramları Gider Kavramı İşletme Ekonomisi Açısından Gider Muhasebe Açısından Gider Bilanço Yaklaşımında Gider Kavramı Gelir Yaklaşımında Gider Kavramı Maliyet Muhasebesi Açısından Gider Vergisel Açıdan Gider Harcama Kavramı Maliyet Kavramı.. 19

2 ii 2.2. Gider ve Maliyet ĠliĢkisi Maliyet Bedeline Dâhil Olan Giderler Genel İmalat Giderleri Özel Giderler Maliyet Bedeline Dâhil Olmayan Giderler KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDER KAVRAMININ TANIMI VE ÖNEMĠ Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Kavramının Tanımı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Sayılamayacak Giderler Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Önemi GĠDERLERĠN KABUL EDĠLMEMESĠNĠN NEDENLERĠ Vergi Matrahının AĢınmasının Engellenmesi YasadıĢı Faaliyetlerin TeĢvik Edilmemesi Dönemsellik Ġlkesi Diğer Nedenler BAZI YABANCI ÜLKELERDE KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDER UYGULAMALARI Genel Açıklamalar Yabancı Ülke Uygulamaları ABD de Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler İngiltere de Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Fransa da Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Almanya da Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hollanda da Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler İtalya da Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Avusturya da Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Polonya da Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Suudi Arabistan da Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Japonya da Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Çin de Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Litvanya da Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Moldovya da Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 48

3 iii ĠKĠNCĠ BÖLÜM TÜRK VERGĠ HUKUKUNDA GĠDERĠN ĠNDĠRĠLEBĠLMESĠNĠN ġartlari VE GELĠR ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLERDE ĠNDĠRĠLEBĠLECEK GĠDERLER 1. ĠNDĠRĠLEBĠLECEK GĠDERLERĠN GENEL ġartlari Ġlliyet Bağı Ġlkesi Mütenasiplik (Orantılılık) Ġlkesi Maliyet Unsuru Olmama Ġlkesi Maddi veya Gayrimaddi Bir Kıymet Ġktisap Edilmeme Ġlkesi Dönemsellik Ġlkesi Giderin Ġlgili Olduğu Faaliyetin Vergiye Tâbi Olması Ġlkesi Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olmama Ġlkesi Belgelendirme Ġlkesi GELĠR ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLERDE ĠNDĠRĠLEBĠLECEK GĠDERLER Gelir Vergisi Bakımından Ġndirilebilecek Giderler Genel Giderler Sosyal Giderler Sosyal Sigorta Giderleri ve Emekli Aidatı Zarar, Ziyan ve Tazminatlar Seyahat ve Konaklama Giderleri Taşıt Giderleri Vergi, Resim ve Harçlar Amortismanlar İşveren Sendikası Aidatları Bağış ve Yardımlar Finansman Giderleri Zirai Girdi Maliyetleri Eğitim ve Sağlık Harcamaları Sakatlık İndirimi Kültürel Harcamalar Sponsorluk Harcamaları Ar-Ge Harcamaları Kurumlar Vergisi Bakımından Ġndirilebilecek Giderler. 66

4 iv ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK VERGĠ HUKUKUNDA GELĠR ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLERDE KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER 1. TÜRK VERGĠ HUKUKUNDA KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLERĠN GEÇĠRDĠĞĠ AġAMALAR Birinci AĢama ( Dönemi) Ġkinci AĢama ( Dönemi) Üçüncü AĢama (2000 Sonrası) GELĠR ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLERDE KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER Gelir Vergisi Bakımından Ticari Kazanç Açısından Genel Olarak Teşebbüs Sahibi ile Eşi ve Çocuklarının İşletmeden Çektiği Nakdi veya Ayni Değerler İşletmeden Çekilen Paraların Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Yazılması İşletmeden Çekilen Ayni Varlıkların Değerlemesi Teşebbüs Sahibi ile Yakınlarına Ödenen Aylık, Ücret, İkramiye, Komisyon ve Tazminatlar Küçük Çocuk Kavramı Teşebbüs Sahibi ile Eşi ve Küçük Çocuklarına Ödenen Kiralar Sermayeye Yürütülecek Faizler Teşebbüs Sahibi ile Yakınlarının Alacakları Üzerine Yürütülen Faizler Emsallerine Uygunluk İlkesine Aykırı İşlemler Nedeniyle İşletme Aleyhine Oluşan Farklar Para Cezaları, Vergi Cezaları ve Tazminatlar Para Cezaları Vergi Cezaları Teşebbüs Sahibinin Suçlarından Doğan Tazminatlar Yabancı Mahkeme veya Tahkim Kurulu Kararına İstinaden Oluşan Zarar, Ziyan ve Tazminatlar Alkollü İçki ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderleri Deniz ve Hava Taşıtlarından İşletmenin Esas Faaliyet Konusuyla İlgili Olmayanlarının Giderleri ve Amortismanları Basın ve Radyo-Televizyon Yayınlarından Doğacak Tazminat Giderleri. 93

5 İşle İlgili Olmayan veya Mütenasip Olmayan Seyahat ve İkamet Giderleri İşle İlgili Olmayan Taşıt Giderleri Çıplak Ücretin Bir Günlük Tutarını Aşan Sendika Aidatları Beyan Edilen Gelirin % 10 unu Aşan Bireysel Emeklilik Primi Ödemesi Özel İletişim Vergileri Özel İletişim Vergisinin Mükellefleri Bakımından Telekomünikasyon Hizmetlerinin Kullanıcıları Bakımından Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Niteliğindeki Katma Değer Vergisi Hesaplanan KDV ve İndirilecek KDV İndirimi Kabul Edilmeyen Giderler İçin Ödenen KDV Çalınan Malların KDV si Bağışlanan Malların KDV si Binek Otolar İçin Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi Kuruma Fiilen Ödenmeyen SSK Primleri İşle İlgili ve Mütenasip Olmayan Temsil ve Ağırlama Giderleri Yurtdışından Türkiye ye Yönelik Yayın Yapanlara Ödenen Reklam ve İlan Bedelleri Hırsızlık Nedeniyle Meydana Gelen Zararlar Mesleki Derneklere Yapılan Ödemeler Alınan Vadeli Çek Reeskontları ile VUK Hükümlerine Uygun Olmayan Diğer Reeskontlar Kıdem Tazminatı Karşılığı ile VUK Hükümlerine Uygun Olmayan Diğer Karşılıklar Tahakkuk Esasına Aykırı Olarak Bu Yıla Dâhil Edilmiş Giderler Nedeni Bulunmayan Sayım ve Tesellüm Noksanları Menkul Kıymetlerin Değerlemesinde Oluşan Giderler Önceki Dönem Faiz Geliri Tahakkukları ile İhmal Edilen Faiz Tahakkukları İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Karşılanan Sigorta Primleri Hazine Tarafından Karşılanan Özürlü Personelin Sigorta Primi Zirai Kazanç Açısından Ticari Kazancın Hesabında İndirilemeyen Giderler v

6 İşletmede Üretilen Mahsullerden İşletme Sahibi ile Yakınları Tarafından Tüketilenler Hariç İşletmeden Çekilen Mallar İşletmeye Dâhil Olup Aynı Zamanda Zati İhtiyaçlar İçin de Kullanılan Taşıt Giderlerinin Yarısı Serbest Meslek Kazancı Açısından Para Cezaları ve Vergi Cezaları Suçtan Doğan Tazminatlar Mesleki Faaliyetle İlgili Olmayan Tazminatlar İkametgâhlarının Bir Kısmını İşyeri Olarak Kullananların Isıtma, Aydınlatma vb. Giderlerinin Yarısı Mesleki Faaliyetle İlgili Olmayan veya Mütenasip Olmayan Seyahat ve İkamet Giderleri Mesleki Faaliyetle İlgili Olmayan Kitap ve Yayım Bedelleri Envantere Kayıtlı Olmayan Taşıtların Giderleri Ücret Gelirleri Açısından Bireysel Emeklilik Prim Ödemelerinin Aylık Ücretin %10 unu (Şahıs Sigorta Primlerinde % 5 ini) Aşan Kısmı Şahsi Vergiler Yemek Bedelinin Kanuni Sınırı Aşan Kısmı Gayri Menkul Sermaye İradı Açısından Para Cezaları ve Vergi Cezaları Kiraya Verilen Malla İlgili Olmayan Zarar, Ziyan ve Tazminatlar Sahip Oldukları Konutu Kiraya Verip, Kirada Oturanların Ödedikleri Kiranın Gayrisafi Hâsılattan İndirilemeyen Kısmı İşyeri Olarak Kiraya Verilen Gayrimenkullerin İktisap Bedeli Kiralanmayan Gayrimenkullerle İlgili Giderler Menkul Sermaye İradı Açısından Gelir Vergisi Sermayenin İdaresi İçin Yapılan Giderler Borç Faizleri Diğer Kazanç ve İratlar Açısından Gelir Vergisi Borç Faizleri Tüm Gelir Unsurları Açısından Geçerli Olanlar Gelir Vergisi, Diğer Şahsi Vergiler ile Gecikme Zamları ve Gecikme Faizleri Gelir Vergisi ve Diğer Şahsi Vergiler vi

7 vii Vergi Cezaları ve Para Cezaları sayılı Kanun a Göre Ödenen Cezalar, Gecikme Zamları ve Faizler Gecikme Zammı Tecil Faizi İstihkak İddiasının Reddi Tazminatı İnkâr Tazminatı Satın Almaktan Vazgeçme Zarar ve Faizi Mal Bildiriminde Bulunmama Cezası Vergi Usul Kanunu na Göre Ödenen Gecikme Faizleri Gecikme Faizi Pişmanlık Zammı Sosyal Sigortalar Kanunu na Göre Ödenen Gecikme Zamları Beyan Edilen Gelirin % 10 unu Aşan Eğitim Giderleri Beyan Edilen Gelirin % 5 ini (Kalkınmada Öncelikli Yörelerde % 10) Aşan Bağış ve Yardımlar Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 50, Diğer Yörelerde 100 Yatak Kapasitesinden Az Öğrenci Yurdu İnşası Dolayısıyla Yapılan Harcamalar Yahut Aynı Amaçla Yapılan Bağış ve Yardımlar Profesyonel Spor Dalları İçin Yapılan Sponsorluk Harcamalarının % 50 si Kurumlar Vergisi Bakımından Öz Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faiz, Kur Farkları ve Benzeri Giderler Yasal Düzenleme Örtülü Sermaye Müessesesinin Düzenlenme Nedeni Örtülü Sermayenin Şartları Borcun Ortaklardan veya İlişkili Kişilerden Temin Edilmiş Olması Borcun Özsermayenin 3 (Üç) Katını Aşması Borcun İşletmede Kullanılması Örtülü Sermaye Sayılmayacak Borçlanmalar Gayrinakdî Teminatlar Karşılığında Üçüncü Kişilerden Yapılan Borçlanmalar Banka ve Finans Kurumlarından veya Sermaye Piyasalarından Temin Edilen Krediler Bankalar Tarafından Yapılan Borçlanmalar.. 154

8 Finansal Kiralama Şirketleri ile Finansman ve Factoring Şirketlerinin Bankalardan Yaptıkları Borçlanmalar Örtülü Sermaye Üzerinden Yapılan Ödemelerin Kâr Payı Sayılması ve Düzeltme İşlemleri Kurumun Çıkardığı Tahvillerin Ortaklar Tarafından Satın Alınması Durumu Vadeli Mal Alımından Doğan Borçların Durumu Örtülü Sermayenin KDV Kanunu Karşısındaki Durumu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlar Transfer Fiyatlandırması Kavramı Yasal Düzenleme Transfer Fiyatlandırmasının Şartları İlişkili Kişi Kavramı Emsallere Uygunluk İlkesi Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Maliyet Artı Yöntemi Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi Diğer Yöntemler Kurum Ortaklarına Ödenen Ücret ve Sigorta Primlerinin Durumu Transfer Fiyatlandırması ile Örtülü Kâr Dağıtımının Sonuçları Transfer Fiyatlandırması ile Örtülü Kâr Dağıtımının Sonucunda Düzeltme İşlemleri Yedek Akçeler Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu na Göre Ayrılanlar Sermaye Piyasası Kanunu na Göre Ayrılanlar Kurumlar Vergisi ile Her Türlü Para Cezaları, Vergi Cezaları, Gecikme Zamları ve Gecikme Faizleri Menkul Kıymetlerin İtibarî Değerlerinin Altında İhracından Doğan Zararlar ile Bu Menkul Kıymetlere İlişkin Olarak Ödenen Komisyonlar ve Benzeri Her Türlü Giderler İşletmenin Esas Faaliyet Konusuyla İlgili Olmayan Deniz ve Hava Taşıtlarının Giderleri ve Amortismanları Kurumun Kendisinin, Ortaklarının, Yöneticilerinin ve Çalışanlarının Suçlarından Doğan Maddî ve Manevî Zarar Tazminat Giderleri Basın Yoluyla İşlenen Fiillerden veya Radyo ve Televizyon Yayınlarından Doğacak Maddî ve Manevî Zararlardan Dolayı Ödenen Tazminat Giderleri Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkiler ile Tütün ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderlerinin Yarısı viii

9 ix İstisna Kazançlarla İlgili Giderler İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Giderler İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Zararlar Türkiye de Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Yurtdışında Elde Edilmiş Kazançtan Doğan Zararlar Profesyonel Spor Dalları İçin Yapılan Sponsorluk Harcamalarının Yarısı Bağış ve Yardımların Toplamının O Yıla Ait Kurum Kazancının % 5'ini Aşan Kısmı Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Elli (50), Diğer Yörelerde Yüz (100) Yatak Kapasitesinden Az Öğrenci Yurdu İnşası Dolayısıyla Yapılan Harcamalar Yahut Aynı Amaçla Yapılan Bağış ve Yardımlar Şirket Ortaklarının Bağ-Kur Primleri Dar Mükellef Kurumlara Ait Kanunen Kabul Edilmeyen İndirimler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRK VERGĠ HUKUKUNDA KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLERĠN VERGĠLENDĠRĠLMEYLE ĠLĠġKĠSĠ 1. Ticari Bilanço- Mali Bilanço Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Vergilendirilmesi Gelir Vergisi Mükellefleri Açısından Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Kurum Ortaklarının Gelirine Etkisi BEġĠNCĠ BÖLÜM GELĠR ÜZERĠNDEN ALINAN VERGĠLERDE KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN GĠDER UYGULAMALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 1. GELĠR VERGĠSĠ BAKIMINDAN Eşe Ödenen Ücretin İndirim Konusu Yapılamaması İşletmede Çalışan Eşin İşle İlgili Harcamalarının İndirilememesi Ücretlilerde ve Emeklilerde Vergi İadesinin Kaldırılması Gider Kabul Edilmeyen Harcamaların Kapsam Genişliğinin Kayıtdışı Ekonomiyi Beslemesi Özel İletişim Vergisinin İndiriminin Kabul Edilmemesi İşletme Hesabı Esasında İşletmeden Çekilen Değerlerin Tespitinin Zorluğu İşle İlgili Olmayan Seyahat ve İkamet Giderlerini Tespit Zorluğu Kanunen Kabul Edilmeyen Taşıt Giderlerinin Ayırt Edilmesindeki Güçlük

10 x 1.9. Taşıt Giderlerinin İndiriminde Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı İle Zirai Kazanç Arasındaki Farklılık Motorlu Taşıtlar Vergisinin İndirim Konusu Yapılamaması Lüks Taşıtların Edinme Bedelinin Büyük Kısmının Hemen Gider Yazılabilmesi Yurtdışında Yapılan ve Belgelendirilemeyen Giderlerle İlgili Götürü Gider Uygulamasında İspat Külfeti Beyanname Vermeyen/Veremeyen Mükelleflerin Giderlerinin İndirilememesi Elde Olmayan Nedenlerle Zayi Olan Malların Bedelinin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Sayılması Yasal Olarak Üyelik Mecburiyeti Olmayan Mesleki Teşekküllere Yapılan Ödemelerin Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Sayılması Yabancı Mahkeme Kararlarına Göre Ödenen Tazminatlarda Tenfiz Zorunluluğu Sponsorluk Harcamalarının Kapsam Darlığı ve Şekil Şartlarının Yoğunluğu Zirai Kazançta Kayıtdışılığın Yüksekliğinin Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlere Etkisi Konusu Suç Teşkil Eden Faaliyet Giderlerinin İndirilememesi Ücretlilerin Mesleki Yayınlar İçin Ödedikleri Giderleri İndirememeleri KURUMLAR VERGĠSĠ BAKIMINDAN Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Konusunda İlişkili Kişi Kavramının Genişliği ve Belirsizliği Örtülü Sermaye Uygulamasında Üç Kat Problemi Vergi Cenneti Sayılacak Ülkelerin Belirlenmemesi Örtülü Kâr Dağıtımının Sadece Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Sayılmasının Yetersizliği Kurumlar Vergisinden İstisna Edilen Tüm Kazançlarla İlgili Giderlerin İndirim Konusu Yapılamaması Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Tam Mükellef Gerçek Kişiler Açısından Mükerrer Vergilemeye Sebep Olması GVK ile KVK Arasında Tekrar Uyumsuzlukları SONUÇ KAYNAKÇA. 260 ÖZET. 278 ABSTRACT.. 279

11 xi SĠMGELER VE KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri a.g.e. : Adı geçen eser a.g.m. : Adı geçen makale Ar-Ge : Araştırma ve Geliştirme AATUHK : Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun BKK : Bakanlar Kurulu Kararı Bkz. : Bakınız BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi E. : Esas No EFT : Elektronik Fon Transferi FKK : Finansal Kiralama Kanunu GMSİ : Gayrimenkul Sermaye İradı GT : Genel Tebliğ GVK : Gelir Vergisi Kanunu GVGT : Gelir Vergisi Genel Tebliği IRS : Internal Revenue Service (ABD Vergi İdaresi) İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İSMMMO : İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası K. : Karar No KDV : Katma Değer Vergisi KKEG : Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler KV : Kurumlar Vergisi KVK : Kurumlar Vergisi Kanunu m. : Madde MB : Maliye Bakanlığı MSİ : Menkul Sermaye İradı MTV : Motorlu Taşıtlar Vergisi OECD : Organization For Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ÖİV : Özel İletişim Vergisi ÖTV : Özel Tüketim Vergisi PWC : PriceWaterHouse Coopers s. : Sayfa SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu SSK : Sosyal Sigortalar Kurumu SPK : Sermaye Piyasası Kanunu T. : Tarih TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCK : Türk Ceza Kanunu TTK : Türk Ticaret Kanunu vb. : Ve benzeri vs. : Vesaire VUK : Vergi Usul Kanunu

12 xii TABLOLAR VE ġekġller Tablo 1 : İngiltere de Bazı Giderlerin İndirilebilme Durumu 39 Tablo 2 : Vergilendirmede Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Etkisi 192 Tablo 3 : Lüks Taşıt Bedellerinin İndirim Konusu Yapılabilecek Tutarı 215

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İÇİNDEKİLER... BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ GELİRİN TANIMI VE KAPSAMI I- GELİR VE KURUMLAR

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı. Kurum Kazancının Hesaplanması. Hazırlayan : VOLKAN KARA www.muhasebeciyorumluyor.com

Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı. Kurum Kazancının Hesaplanması. Hazırlayan : VOLKAN KARA www.muhasebeciyorumluyor.com Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı Kurum Kazancının Hesaplanması Kurum kazancı nasıl belirlenir? Kurum kazancının hesaplanmasında indirilecek ve indirilemeyecek giderler nelerdir? Hazırlayan : VOLKAN

Detaylı

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresindeki beyanname düzenleme programında 2013

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ NİSAN 2013 Sayı:295 ÖZEL EKİ KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ İrfan VURAL E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İrfan VURAL

Detaylı

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHTİSAS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- İstanbul, 06.04.2015 KONU: 2014 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Açıklamalar I- GİRİŞ: Kurumlar vergisi beyannamesinin gönderilmesinde

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2015 A. Murat YILDIZ - Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Ülkelerin sahip oldukları vergi sistemleri ülke ekonomisinin

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI... 65 A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR... 65 B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR... 66 C) GELİR

Detaylı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı 2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25 ine kadar beyan edilerek, biri

Detaylı

KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İRFAN VURAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA

Detaylı

İÇİNDEKİLER (I.CİLT)

İÇİNDEKİLER (I.CİLT) Page 1 İÇİNDEKİLER (I.CİLT) I.KISIM TİCARİ KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDERLER 1. MALİ KAR VE TİCARİ KAR KAVRAMI... 73 I-GENEL BİLGİ... 75 2. HARCAMA MALİYET VE GİDER KAVRAMLARI... 77 I-GENEL

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 VERGI REHBERİ Hazırlayanlar: Sabahattin Benlikol (YMM) İTO Mali Müşaviri Birgül Subaşı (SMMM) İTO Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Vergi Ödevi Anayasa Madde 73:

Detaylı