İÇİNDEKİLER 1-. Dönemsellik İlkesinin Tahakkuk Esasına Göre Önceliği... 27

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1-. Dönemsellik İlkesinin Tahakkuk Esasına Göre Önceliği... 27"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ II- KURUMLAR VERGİSİ MATRAH TESPİTİNDE TEMEL ESASLAR A- MATRAH TESPİTİNDE, GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN, TİCARİ KAZANÇLARA DAİR ESASLAR GEÇERLİDİR B- VERGİLENDİRME DÖNEMİ HESAP DÖNEMİDİR C-. KAZANCIN TESPİTİNDE TAHAKKUK VE DÖNEMSELLİK İLKELERİ ESAS ALINIR Dönemsellik İlkesinin Tahakkuk Esasına Göre Önceliği D- ZİRAİ FAALİYETTEN DOĞAN KAZANÇ TESPİTİ İLE DAR MÜKELLEFLERDE GENEL ESASTAN AYRILINMAKTADIR III- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ A- SERMAYE ŞİRKETLERİ Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler Fonlar a-. Sermaye Piyasası Kurulunun Düzenleme ve Denetimine Tabi Fonlar 29 b-. Yabancı Fonlar B- KOOPERATİFLER Kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden Muafiyet Şartları a-. Muafiyet Şartları Konusunda 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Özellikli Durumlar 36 b-.. Kooperatiflerde Risturn İstisnası C- İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI a-. Devlete, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Diğer Kamu İdarelerine ve Kuruluşlarına Ait veya Bağlı Olan Ticarî, Sınaî ve Ziraî İşletmeler b-... Yabancı Devletlere, Yabancı Kamu İdare ve Kuruluşlarına Ait veya Bağlı Olan Ticarî, Sınaî ve Ziraî İşletmeler D- DERNEK VEYA VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER Bakanlar Kurulunca Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması a-. Vergi Muafiyetinin Şartları aa- Faaliyet Konusu ab- Faaliyet Süresi ac- Defter Tutma ad- Mal Varlığı ve Yıllık Gelir ae- Gelirin Harcanma Şekli af- İlgili Kuruluşların Görüşünün Alınması ag- Maliye Bakanlığı Merkezi Denetim Elemanlarınca Yapılacak İnceleme 54 b-. Muafiyet Kapsamına Giren Vakıflara Tanınan Vergisel Avantajlar Kamu Menfaatine Çalışan Dernekler a-. Aranan Şartlar b-. Kamu Menfaatine Derneklere Tanınan Vergisel Ayrıcalıklar E- İŞ ORTAKLIKLARI Tanımı ve Kapsamı Unsurları İşin Bitiminde Ortaya Çıkan Zararların Durumu... 60

2 IV- KURUM KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER 61 A- GENEL GİDERLER Genel İdare Giderleri Örnekleri a-. Üretim Üniteleri Haricinde Çalışan Personelin Ücreti b-. Finansman Giderleri c-. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri d-. Kira Giderleri e-. Finansal Kiralama Giderleri ea- Tanımlar eb- Değerleme ve Amortisman Uygulaması i-.. Kiralayana ilişkin hükümler ii-. Kiracıya İlişkin Hükümler ec- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi g-. Aydınlatma-Isıtma, Su, Telefon, Kırtasiye vb. Giderler h-. Temsil ve Ağırlama Giderleri ı-.. Sigorta Giderleri j-.. Meslek Örgütlerine Katılım Giderleri k-. Danışmanlık Ücretleri B- GÖTÜRÜ GİDER Uygulamadan Yararlanabilecek Olan Mükellefler Götürü Gider Kaydedilebilecek Azami Tutar Götürü Gider Uygulamasında Hasılat a-. İhracat Şekilleri ve İhracat Hasılatı aa- Ön İzne Bağlı İhracat ab- Kayda Bağlı İhracat ac- Kredili İhracat ad- Konsinye İhracat ae- Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat af- İthal Edilmiş Malın İhracı ag- Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat ah- Diğer İhracat Şekilleri aı- İhracat Hasılatı b-. Yurt Dışı Taşımacılık Hasılatı c-. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Hasılat Transit Ticarette Götürü Gider Uygulaması Götürü Olarak Hesaplanan Giderlerin Muhasebeleştirilmesi C- SOSYAL GİDERLER İaşe Giderleri a-. Hizmet Erbabına Yemek Verilmesi Suretiyle Sağlanan Menfaat aa- Hizmet Erbabına İşyerinde veya İşyerinin Müştemilatında Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatler ab- İşverenlerce İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatler ac- Yemek Bedellerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması ad- Yemek Bedellerinin Sosyal Sigortalar Kanunu Karşısındaki Durumu 99 ae- Geçici Görevli Personele Verilen Yemek Bedeli b-. Hizmet Erbabına Nakit veya Erzak Verilmesi Suretiyle Sağlanan Menfaatler 99

3 2-. İbate (Barınma) Giderleri Tedavi ve İlaç Giderleri Sigorta Primleri ve Emekli Aidatı Demirbaş Niteliğindeki Giyim Giderleri D- ZARAR ZİYAN VE TAZMİNATLAR Gider Kaydı İçin Aranan Şartlar a-. Zarar, Ziyan ve Tazminatın İşle İlgili Olması b-. Zarar, Ziyan ve Tazminatın Mukavelename, İlam veya Kanun Emrine Dayanması 104 c-. Zarar, Ziyan ve Tazminatın İşletme Sahibinin Şahsi Kusurundan Doğmaması 106 d-. Zarar, Ziyan ve Tazminatın Ödenmiş Olması Konuya İlişkin Özellik Arzeden Hususlar a-. Mahkeme Kararına İstinaden İş Akdine Son Verilen İşçiye Yapılan Ödemeler 108 E- SEYAHAT GİDERLERİ F-. TAŞIT GİDERLERİ G- AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR H- AMORTİSMANLAR Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Sigorta Tazminatı I-.. İŞVEREN SENDİKALARINA ÖDENEN AİDATLAR İ-.. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI J-. FAKİRLERE YARDIM AMACIYLA GIDA BANKACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNAN DERNEK VE VAKIFLARA YAPILACAK BAĞIŞLAR K- MENKUL KIYMET İHRAÇ GİDERLERİ L-. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ M- GENEL KURUL TOPLANTI GİDERLERİ, BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME, FESİH VE TASFİYE GİDERLERİ 129 N- SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERDE KOMANDİTE ORTAĞIN KÂR PAYI 130 O- KATILIM BANKALARINCA KATILMA HESABI KARŞILIĞINDA ÖDENEN KÂR PAYLARI 130 Ö- SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI Muallak Hasar ve Tazminat Karşılıkları Kazanılmamış Prim Karşılıkları Hayat Sigortalarında Matematik Karşılıklar Deprem Hasar Karşılıkları Ayrılan Sigorta Teknik Karşılıklarının Ertesi Bilanço Döneminde Aynen Kâra Nakledilmesi 135 P- HOLDİNG ŞİRKETLERİN GENEL İDARE GİDERLERİNİN BAĞLI ŞİRKETLERE DAĞITIMI 135 R- KURUMLARIN ZARAR MAHSUBU Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda Yer Alan Düzenleme Geçmiş Yıl Zararları Devir ve Bölünme Durumunda Zarar Mahsubu a-. Öz Sermaye Tutarı b-. Devir ve Bölünme Halinde Zarar Mahsubu Yapılabilmesinin Şartları 139 c-. Devir ve Bölünme Halinde Zarar Mahsubunun Sırası ve Mahsup Edilemeyen Zarar Tutarları Yurt Dışı Zararların Mahsubu a-. Yurt Dışı Zararların Tevsiki b-. Denetim Yaptırma Zorunluluğu

4 c-. Yurt Dışında Zarar Mahsubu d-. Geçmiş Yıl Faaliyet Sonuçları e-. Faaliyet Sonuçlarının Genel Sonuç Hesaplarına İntikal Ettirilme Zamanı 143 S- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARININ % 40 I Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarına Vergi Ertelemesine Yönelik Eski Uygulama Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları Teşviği 148 a-. Tanımlar b-. Ar-Ge Faaliyetleri c-. Ar-Ge Sayılmayan Faaliyetler d-. Ar-Ge Faaliyetinin Sınırı e-. Ar-Ge Harcamaları f-.. Ar-Ge Harcamalarının Kayıtlarda İzlenmesi g-. Ar-Ge İndiriminin Uygulanması h-. Aktifleştirilen Kıymetlerin Devri ı-.. Diğer Hususlar ıa- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ıb- Mükelleflerden İstenecek Belgeler ve Diğer Hususlar i-... Ar-Ge Projesi İle İlgili Olarak İstenecek Belgeler ii-. Projenin Ar-Ge Projesi Olarak Değerlendirilmemesinin Sonuçları 156 iii- Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu iv- Diğer Kurumlardan Sağlanan Ar-Ge Destekleri v-. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde Yapılan Ar-Ge Harcamaları 158 T-. SPONSORLUK HARCAMALARI Kapsam Sponsorluk Alanları Sponsorluk Esasları Sponsorluk Sözleşmesi Sponsorlara Verilebilecek Haklar ve Sponsorlukla İlgili Kısıtlamalar Ayniyat İşlemleri ve Sponsorların Koordinasyonu Sponsorluk ve Reklam Alınmasında Uyulacak Hususlar Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda ve Kurumlar Vergisi Tebliğinde Sponsorluk Harcamaları 166 U- BAĞIŞ VE YARDIMLAR Kurum Kazancının %5 i ile Sınırlı Bağış ve Yardımlar Eğitim ve Sağlık Tesislerine İlişkin Bağış ve Yardımlar a-. Kapsam b-. Kapsama Dahil Olan Bağış ve Yardımlar c-. Kapsam Dışında Kalan Bağış ve Yardımlar d-. Bağış ve Yardımın Belgelendirilmesi Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar Doğal Afetlere İlişkin Bağış ve Yardımlar Diğer Kanunlar Uyarınca Yapılabilecek Bağışlar Ü- GİDER YAZILABİLEN KATMA DEĞER VERGİLERİ Gider Yazılabilen Katma Değer Vergisi Örnekleri

5 a-. Binek Otomobillere Ait Katma Değer Vergisi b-. Zayi Olan Emtiaya İlişkin Katma Değer Vergisi c-. Promosyon Ürünlerine İlişkin Katma Değer Vergisi d-. İşverenler Tarafından; İşyerinde veya İşyerinin Müştemilatında, Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin Katma Değer Vergisi e-. Takvim Yılının Aşılması Dolayısıyla İndirilemeyen Katma Değer Vergisi 180 f-.. 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde Verilen Örnekler 181 g-. Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Alımlarına İlişkin Katma Değer Vergisi 181 h-. Bankaların Katma Değer Vergisi Yüklenimleri i-.. Vergi Barışı Kanunu Çerçevesinde Kayıtlara İntikal Ettirilen Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara Ait Katma Değer Vergisi j-.. Kurumlar Vergisi Kanunu na Uygun Yapılmayan Devir ve Birleşme Halinde Devredilen veya Birleşilen Kurumun Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi k-. Diğer İstisna İşlemlere İlişkin Katma Değer Vergileri V- ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI Yasal Düzenleme Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilmenin Şartları a-. Alacağın Ticari ve Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması 186 b-. Alacağın Dava veya İcra Safhasında Bulunması ya da Yapılan Protestoya veya Yazı ile Bir Defadan Fazla İstenilmesine Rağmen Ödenmemiş Küçük Alacaklar Olması c-. Alacağın Teminatlı Olmaması d-. Bilanço Esasına Göre Defter Tutulması e-. Karşılık, Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Dönemde Ayrılmalıdır Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilmenin Yöntemi ve Muhasebeleştirilmesi Şüpheli Alacaklarda Özellikli Durumlar a-. Kamu Alacaklarının Şüpheli Alacak Durumu b-. Aciz Vesikasına Bağlanan Alacaklar c-. Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi İçin Karşılık Ayrılabilmesi 194 d-. Avansların Şüpheli Alacak Karşısındaki Durumu Y-. DEĞERSİZ ALACAKLAR Yasal Düzenleme Değersiz Alacak Yoluyla Gider Yazabilmenin Koşulları a-. Alacağın Ticari ve Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması 198 b-. Alacağın Tahsil İmkansızlığına Dair Yargı Kararının Olması c-. Alacağın Tahsil İmkansızlığına Dair Kanaat Verici Bir Vesikanın Olması Avansların Değersiz Alacak Durumu Değersiz Alacakların Muhasebeleştirilmesi Z-. ALACAK SENETLERİ REESKONTU Yasal Düzenleme Reeskont İşleminin Genel Esasları a-. Alacak veya Borcun İşletme ile İlgili Olması Gerekir b-. Alacak veya Borç Senede Bağlı Olmalıdır c-. Senet Belirli Bir Vade İçermeli ve Değerleme Gününde Senedin Vadesi Henüz Gelmemiş Olmalıdır 205 d-. Alacak veya Borç Senedi Değerleme Günü İtibariyle İşletmenin Bilançosunda Yer Almalıdır Reeskont Hesaplaması

6 4- Katma Değer Vergisi Dahil Senetlerde Reeskont Uygulaması ZA- MALLARDA DÜŞÜK BEDELLE DEĞERLEME Maliyet Bedeline Göre Satış Bedeli Düşen Mallarda Değerleme Kıymeti Düşen Mallarda Değerleme ZB- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİĞER İNDİRİM LER SATIRI Temettü İkramiyesi Alınan Çeklerle İlgili Olarak Bir Önceki Dönem Ayrılan Reeskont V- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER (KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER) 219 A- ÖZSERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZLER B- ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZ, KUR FARKLARI VE BENZERİ GİDERLER Örtülü Sermayenin Tanımı ve Borç/Öz Sermaye Oranı a-. Ortak b-. Ortakla İlişkili Kişi c-. Borcun Doğrudan veya Dolaylı Olarak Temin Edilmesi d-. Borcun İşletmede Kullanılması Gereği e-. Borcun Öz Sermayenin Üç Katını Aşması f-.. Örtülü Sermaye Tutarı Örtülü Sermaye Sayılmayacak Borçlanmalar a-. Gayrinakdi Teminatlar Karşılığında Üçüncü Kişilerden Yapılan Borçlanmalar 232 b-. Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilerek Kullandırılan Borçlar 232 c-. Bankalar Tarafından Yapılan Borçlanmalar d-. Finansal Kiralama Şirketleri, Finansman ve Faktoring Şirketleri İle İpotek Finansman Kuruluşlarının Bankalardan Yaptıkları Borçlanmalar Örtülü Sermaye Uygulamasında Kur Farkı Gelirlerinin Durumu Örtülü Sermaye Üzerinden Yapılan Ödemeler veya Hesaplanan Tutarların Kâr Payı Sayılması ve Yapılacak Düzeltme İşlemleri a-. Borç Verenin Tam Mükellef Kurum Olması b-. Borç Verenin Dar Mükellef Kurum, Gerçek Kişi, Vergiye Tabi Olmayan veya Vergiden Muaf Herhangi Bir Kişi Olması Örtülü Sermayenin Hesaplanması Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda Örtülü Sermaye a-. Örtülü Sermayenin Unsurları aa- Borçlanmanın Kurumla Aralarında Vasıtalı, Vasıtasız Bir Şirket Münasebeti veya Devamlı ve Sıkı Bir İktisadi Münasebet Bulunan Kişilerden Yapılması ab- Borcun Kurumda Devamlı Olarak Kullanılması ac- Borç Alınan Meblağla Kurumun Özsermayesi Arasındaki Nispetin Emsali Kurumlarınkine Nazaran Bariz Bir Fazlalık Göstermesi ad- Döviz Olarak Borç Verilen Örtülü Sermayede Kur Farklarının Durumu 246 C- TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAZANÇLAR İlişkili Kişi Kavramı ve Emsallere Uygunluk İlkesi Emsaline Uygun Fiyat veya Bedelin Tespitinde Uygulanacak Yöntemler Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Dağıtılan Örtülü Kazanç Tutarlarının Kâr Payı Sayılması ve Yapılacak Düzeltme İşlemleri Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda Örtülü Kazanç Dağıtımı a-. Örtülü Kazanç Dağıtımında Sermaye Şirketi Kavramı

7 b-. Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 254 c-. Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Müesseselerinin Çakışması Dolayısıyla Karşılaşılan Problem 257 d sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nda Düzenlenen Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Üzerine Değerlendirmemiz D- YEDEK AKÇELER E- HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ İLE HER TÜRLÜ PARA CEZALARI İLE VERGİ CEZALARI VE GECİKME ZAMLARI F-. MENKUL KIYMETLERİN İTİBARİ DEĞERİNİN ALTINDA SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLAR İLE ÖDENEN KOMİSYONLAR G- İŞLETMENİN ESAS FAALİYET KONUSU İLE İLGİLİ OLMAYAN DENİZ VE HAVA TAŞITLARININ GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARI H- KURUMUN KENDİSİNİN, ORTAKLARININ, YÖNETİCİLERİNİN VE ÇALIŞANLARININ SUÇLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT GİDERLERİ I-.. BASIN YOLUYLA İŞLENEN FİİLLERDEN DOLAYI ÖDENEN TAZMİNATLAR 263 J-. ALKOL VE TÜTÜN REKLAM VE İLAN GİDERLERİNİN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER KISMI % 0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR K- KURUMLARIN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE VERİLEN TEMETTÜ İKRAMİYELERİ 263 L-. TEVSİK EDİLEMEYEN GİDERLER M- KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN GİDERLERİN İNDİRİMİ KABUL OLUNMAZ 264 N- DAR MÜKELLEF KURUMLARIN AYRICA İNDİREMEYECEKLERİ GİDERLER 264 O- KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İLE İLGİLİ OLMAYAN GİDERLER 265 VI-. GİDERLERİN TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 266 A- GİDERLERİN BELGELENDİRİLMESİNDE GENEL ESASLAR B- FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN VESİKALAR Fatura Fatura Yerine Geçen Vesikalar a-. Perakende Satış Vesikaları b-. Gider Pusulası c-. Müstahsil Makbuzu C- DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU DEFTERLERİN TASDİKİ VE İBRAZI Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Tutacakları Defterler Defterlerin Tasdiki Defter ve Belgelerin İbraz Mecburiyeti D YTL Yİ AŞAN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETMELERİ ZORUNLUDUR Tevsik Zorunluluğuna Uyma Zorunluluğu Olan Mükellefler YTL yi Aşan Tahsilat ve Ödemeler Tevsik Zorunluluğu Kapsamındadır Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Tahsilat ve Ödemelerin Yapılabileceği Aracı Kurumlar Tevsik Zorunluluğu Kapsamı Dışında Kalan Tahsilat ve Ödemeler Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar a-. Vadeli Satışlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar b-. Cari Hesap Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 283

8 6-. Ceza Uygulaması KAYNAKÇA

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İÇİNDEKİLER... BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ GELİRİN TANIMI VE KAPSAMI I- GELİR VE KURUMLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER (I.CİLT)

İÇİNDEKİLER (I.CİLT) Page 1 İÇİNDEKİLER (I.CİLT) I.KISIM TİCARİ KAZANÇ VE KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDERLER 1. MALİ KAR VE TİCARİ KAR KAVRAMI... 73 I-GENEL BİLGİ... 75 2. HARCAMA MALİYET VE GİDER KAVRAMLARI... 77 I-GENEL

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ NİSAN 2013 Sayı:295 ÖZEL EKİ KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ İrfan VURAL E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İrfan VURAL

Detaylı

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı. Kurum Kazancının Hesaplanması. Hazırlayan : VOLKAN KARA www.muhasebeciyorumluyor.com

Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı. Kurum Kazancının Hesaplanması. Hazırlayan : VOLKAN KARA www.muhasebeciyorumluyor.com Sermaye Şirketlerinde Kurum Kazancı Kurum Kazancının Hesaplanması Kurum kazancı nasıl belirlenir? Kurum kazancının hesaplanmasında indirilecek ve indirilemeyecek giderler nelerdir? Hazırlayan : VOLKAN

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2015 A. Murat YILDIZ - Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Ülkelerin sahip oldukları vergi sistemleri ülke ekonomisinin

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2014 A. MURAT YILDIZ - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Aralık 2014 A. MURAT YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Meslek mensupları olarak oldukça hareketli ve mesleki anlamda

Detaylı

KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İRFAN VURAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Mehmet O. ÖZENÇ Yeminli Mali Müşavir BKR IŞIK YMM A.Ş. 2007 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete de Yayınlanmıştır Yeni Kanun Kurumlar

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİNİN. Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr. Emre KARTALOĞLU - YMM

KURUMLAR VERGİSİNİN. Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr. Emre KARTALOĞLU - YMM KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANINDA ÖZELLİKLİ KONULAR Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com.tr Kocaeli, Nisan 2014 SUNUM PLANI İNDİRİLECEK GİDERLER / KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER

Detaylı

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU

DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU DÖNEM SONU LEMLER N N VERG SEL BOYUTU A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 9881 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 5520 Kabul Tarihi : 13/6/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/6/2006 Sayı : 26205 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI... 65 A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR... 65 B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR... 66 C) GELİR

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP

VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2008 1 SUNUŞ : VERGİDE GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN 100 SORU 100 CEVAP ismini verdiğim bu kitabı yazma fikri TESMER tarafından

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ. Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Tekdüzen Hes.Planı Vergi Mevzuatı Eski TTK Yeni TTK MESLEKİ VİZYONUMUZ İşletmelerin değer yaratmasına katkı, İşletme organizasyonuna katkı ve işletme verimliliğini artırma, Teknolojiyi

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı