KAPALI SİSTEM ASPİRASYON YÖNTEMİ. Dilek ÖZDEN*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPALI SİSTEM ASPİRASYON YÖNTEMİ. Dilek ÖZDEN*"

Transkript

1 KAPALI SİSTEM ASPİRASYON YÖNTEMİ Dilek ÖZDEN* ÖZET Trakeo-bronşial aspirasyon; açık ve kapalı sistem aspirasyon olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde kapalı sistem aspirasyon yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Literatürde bu iki aspirasyon yönteminin oksijenasyon, hemodinamik durum, enfeksiyon, maliyet ve iş yükü gibi önemli göstergeler açısından karşılaştırıldığı bir çok çalışma bulunmaktadır. Aspirasyon işlemi hemşirelerin sorumluluğunda gerçekleşmektedir ve hemşirelerin her iki aspirasyon yönteminin avantaj ve dezavantajlarını bilmesi, hastaya uygulanacak aspirasyon yönteminin belirlenmesine ışık tutacaktır. Bu durum ise hemşirelik bakımının kalitesinin yükseltilmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu makalede, kapalı sistem aspirasyon yöntemi açıklanmış, açık ve kapalı sistem aspirasyon yöntemlerinin bazı ana özellikler yönünden karşılaştırması yapılmış ve güncel literatür bilgileri doğrultusunda kapalı sistem aspirasyon yöntemi işlem basamakları sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Kapalı sistem aspirasyon yöntemi, açık sistem aspirasyon yöntemi, hemşirelik bakımı ABSTRACT Method Of Closed System Suctıonıng Trachea- broncial suctioning is applied by two main methods as open and closed systems. Closed system suctioning has been frequently applied in intensive care units. In the literature, many studies were found that compared with regard to important indicators such as oxygenation, hemodynamic status, infection, cost and workload of open and closed suctioning methods. Suctioning procedure has been actualized in the nurses responsibility. The nurses knowledge of the advantages and disadvantages of both suctioning methods, enlighten to determine practising suctioning methods for patients. This will directly influence the increase nursing care quality. The paper, was explained closed system suction method,compared with such characteristics of open and closed system suctioning methods and presented procedure steps of closed system suctioning in the light of contemporary literature. Key Words: Closed system suctioning, open system suctioning, nursing care GİRİŞ Bireyin solunum işlevini normal olarak gerçekleştirebilmesi için birinci koşul hava yolunun açık olması dır. Birey hava yolunun açıklığını ya da solunum fonksiyonunun düzenlenmesini ve kontrol edilmesini engelleyen nedenlerle kendi kendine yeterli solunum yapamadığında, yapay hava yolu desteği gerekmektedir. Bu durumlarda hava yolunun açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla trakeostomi veya endotrakeal tüp uygulaması tercih edilmektedir (Day ve ark. 2002; Maggiore ve ark. 2002). Yaşamsal önem taşıyan bu uygulamada, gerek trakeostomi veya endotrakeal tüpün varlığı ve gerekse hastaların entübasyon süresince sedatif ilaçlarla uyutulmaları uzun süreli hareketsizliğe, siliyar hareketin ve öksürük refleksinin bozulmasına neden olmaktadır. Ayrıca endotrakeal tüp uygulanan hastalarda, bir yandan solunum sekresyonlarının yapımı artmakta diğer yandan da hastalar bu sekresyonları kendileri dışarı atamamaktadırlar. Bu nedenle havayolunda biriken sekresyonların hastanın gereksinimine göre aspire edilmesi gerekmektedir (Blacwood 1999; Maggiore 2006; Özden ve Görgülü 2007). Aspirasyon, hastaların solunum sistemi sekresyonlarının negatif basınçla çalışan bir vakum cihazı ile dışarı alınması işlemidir ve yapay hava yolu desteği olan hastaların bakımında en sık kullanılan invasiv uygulamalardan birisidir. *Yrd. Doç. Dr., C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, Sivas 29

2 Özden Hava yolundan sekresyonları uzaklaştırarak hava yolunun açık ve temiz tutulması, böylece hastanın daha etkin ve rahat solunum yapabilmesi amacıyla uygulanan aspirasyon işlemi, hemşirelerin sorumluluğunda gerçekleştirilir. Hemşirelerin, aspirasyon öncesinde, aspirasyon sırasında ve sonrasında çok dikkatli ve titiz çalışması gerekir. Aspirasyon işlemi uygun yöntemle yapılmadığında birçok komplikasyon gelişebilmektedir (Çelik ve Elbaş 2000; Magiore ve ark. 2002; McKillop 2004; Özden ve Görgülü 2007; Subirana ve ark. 2003). Aspirasyon işlemi nedeniyle gelişebilecek başlıca komplikasyonlar; hipoksemi, bradikardi, taşikardi, hipotansiyon, hipertansiyon, kardiak aritmi, kardiak arrest, atelektazi, bronkospazm, intrakraniyal basınçta artma, nozokomiyal enfeksiyon ve trakeobronşial hasardır. Bu komplikasyonlar arasında hipoksemi, sıklıkla görülen ve en ciddi olan komplikasyondur. Aspirasyona bağlı olarak gelişen hipoksemiyi önlemek amacıyla farklı aspirasyon yöntemleri geliştirilmekte ve yeni araçlar kullanıma girmektedir (Choong ve ark. 2003; Crimlisk ve ark. 1994; Çelik ve Kanan 2006; Kalyn ve ark. 2003; Oh ve Seo 2003; Özden ve Görgülü 2007; Redick 1993). Günümüzde aspirasyon; açık sistem aspirasyon ve kapalı sistem aspirasyon olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilmektedir. Literatürde geleneksel yöntem diye adlandırılan açık sistem aspirasyon yöntemi, trakeostomi ya da endotrakeal tüp takılı olan hastalarda kullanılmaktadır. Açık sistem aspirasyon yönteminde, aspirasyon işlemi sırasında hasta ventilatörden ayrılır. Vakum sisteminin ucuna yerleştirilen tek kullanımlık steril bir kateter ile aspirasyon gerçekleştirilir. Aspirasyon sonrasında hasta tekrar ventilatöre bağlanır (Berman ve ark. 2002; Demir 2003; Gunn 1996; Jongerden ve ark. 2007; Marsy ve ark. 2005; Özden ve Görgülü 2007; Sevinç 1997). Kapalı sistem aspirasyon ise yeni bir yöntem olup mekanik ventilatöre bağlı hastalarda 1980 lerden sonra kullanılmaya başlanmıştır. Kapalı sistem aspirasyon yöntemi sadece mekanik ventilatöre bağlı trakeostomi kanülü ya da endotrakeal tüp takılı olan hastalarda uygulanmaktadır (Demir 2003). Kapalı aspirasyon sistemi; Plastik şeffaf koruyucu kılıf içerisinde esnek, kolay bükülebilir bir kateter, Ventilatör hattı ile endotrakeal tüp ya da trakeostomi tüpü arasında bağlantıyı sağlayan T parçası, T parçasının üzerinde kateterin yıkanmasını sağlayan yıkama portu, Kateterin proksimal ucunda aspirasyonu sağlayan ve başparmak ile kontrol edilen aspirasyon kontrol düğmesinden oluşmaktadır. Bu sistemde aspirasyon kateteri; ventilatör hattının bağlantısı ve ventilatör devresinin bir parçası halindedir. Bu kateter çok kullanımlık olup 24 saat boyunca koruyucu kılıf içerisinde saklanabilir. Kateter bu şeffaf koruyucu içerisinde ileri geri hareket ettirilerek ve aspirasyon valvi başparmakla kapatılarak işlem gerçekleştirilir (Blacwood 1998; Caroll 2000; Depew ve Noll 1993; Gunn 1996; Jongerden ve ark 2007; Özden ve Görgülü 2007; Zeıtoun ve ark. 2003). Kapalı aspirasyon sisteminin bölümleri şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1. Kapalı Aspirasyon Kateteri Son yıllarda kapalı sistem aspirasyon yönteminin kullanımı gittikçe artmaktadır. Ülkemizde de kapalı sistem aspirasyon yöntemi yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilatör desteği alan hastalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Kapalı sistem, açık sistem aspirasyon yöntemi ile karşılaştırıldığında birçok avantajı bulunmaktadır. Kapalı sistem aspirasyon yöntemi sırasında hastanın trakeostomi yada endotrakeal tüpü mekanik ventilatörden ayrılmadığı için hipoksemi, hipotansiyon ve kardiyak aritmi gibi aspirasyona bağlı komplikasyonların gelişmesi (Baun ve ark. 2002; Cereda ve ark. 2001; Harsbarger ve ark. 1992; Johnson ve ark. 1994; Lee ve ark. 2001; Lindgren ve ark. 2004; Marsy ve ark. 2005) ve sekresyonların çevreyi kirletme oranı azalmaktadır (Blacwood 1998; Kollef ve ark. 1997; Lorente ve ark. 2006; Lorente ve ark. 2006). Ayrıca kapalı sistem aspirasyon kateterinin hastada 24 saat süresince kullanılması, bu aspirasyon işlemi sırasında steril eldiven, maske, gözlük gibi malzemelere gerek olmaması bakım maliyetini azaltmaktadır (Gunn 1996; Hess 1999; Johnson ve ark. 1994). 30

3 Açık sistem aspirasyon sırasında, endotrakeal tüpün kateter ile doğrudan teması ya da aspirasyon için hastanın ventilatörden ayrılması sırasında endotrakeal tüpün el ile manüplasyonu, trakeada yer alan vagal duyusal reseptörlerin mekanik uyarımına ve sonuçta ciddi öksürüğe neden olmaktadır (Bourgault 2003). Öksürük sırasında intratorasik ve intraabdominal basınçta artma ise, kardiak outputu ve sol ventrikülün yükünü arttırarak kan basıncında yükselmeye neden olmaktadır (Cereda ve ark. 2001; Johnson ve ark. 1994; Lee ve ark. 2001). Ayrıca aspirasyon işlemi sırasında kateterin mekanik uyarımına ek olarak hastanın yaşadığı korku, ağrı ve stres durumları da sempatik sinir sisteminin uyarılmasına neden olmaktadır. Sempatik sinir sisteminin uyarımı periferal vasküler direnci ve kardiak outputu arttırarak sonuçta kan basıncında ve kalp hızında artmaya yol açabilmektedir (Bourgault ve ark. 2006). Açık sistem aspirasyonda mekanik ventilasyon desteğine ara verilmesi; akciğer volümünde azalmaya, akciğerlerden sekresyonla birlikte oksijenli havanın da çekilmesine neden olarak hipoksemi gelişimine yol açabilmektedir (Baun ve ark. 2002; Cereda ve ark. 2001; Harsbarger ve ark. 1992; Johnson ve ark. 1994; Lee ve ark. 2001; Lindgren ve ark. 2004; Marsy ve ark. 2005). Literatürde yer alan çalışmalarda kapalı sistem aspirasyon sırasında hastanın sürekli mekanik ventilatöre bağlı kalmasının akciğer volüm kaybını önleyerek hipoksemi, hipotansiyon/hipertansiyon ve kardiak aritmi gelişimini önlediği bildirilmektedir (Caramez ve ark 2006; Johnson ve ark. 1994; Kalyn ve ark 2003; Lasocki ve ark. 2006; Maggiore ve ark. 2002). John ve arkadaşları (1994) açık ve kapalı sistem aspirasyonu fizyolojik etkileri ve maliyet açısından incelemişlerdir. Araştırma kapsamına 16 açık ve 19 kapalı sistem endotrakeal aspirasyon uygulanan hasta alınmıştır. Araştırmada, açık sistem aspirasyonun kapalı sistem aspirasyona göre arteriyel kan basıncında ve kalp hızında artışa, kardiak ritimde bozulmaya, arteriyel ve venöz oksijen satürasyonunda azalmaya neden olduğu belirlenmiştir. Lee ve arkadaşları (2001) nın 40 hastanın kardiyorespiratuar parametreleri üzerine açık ve kapalı sistem endotrakeal aspirasyonun etkisini karşılaştırmaya yönelik yaptıkları çalışmada, açık sistem aspirasyonda kapalı sistem aspirasyona göre kalp hızındaki artışın ve oksijen satürasyonundaki azalmanın daha fazla olduğu saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda, açık sistem endotrakeal aspirasyon yönteminin kardiyorespiratuar parametreler üzerinde çok fazla yan etkiye neden olduğu vurgulanmıştır. Lasocki ve arkadaşları (2006) nın akut akciğer yaralanması olan ve 9 una açık sistem, 9 una kapalı sistem endotrakeal aspirasyon yöntemi uygulanan toplam 18 hastada, açık ve kapalı sistem aspirasyon yöntemlerinin gaz değişimi üzerine etkisini incelemeye yönelik yaptıkları çalışmada, açık sistem aspirasyonda hastaların parsiyel arteriyel oksijen basıncı (PaO 2 ) düzeyinde %18 oranında azalma, parsiyel arteriyel karbondioksit basıncı (PaCO 2 ) düzeyinde ise %8 oranında artma olduğu belirtilmiştir. Çalışmanın sonunda kapalı sistem endotrakeal aspirasyon yöntemi ile hipokseminin önlendiği vurgulanmıştır. Özden ve Görgülü (2007) nün açık ve kapalı sistem aspirasyon yöntemlerinin hastaların hemodinamik durumu üzerine etkisini incelediği çalışmada, açık sistem aspirasyon uygulanan hastalarda aspirasyon öncesi, aspirasyon biter bitmez, aspirasyon sonrası 5. ve 15. dakika nabız, sistolik, diastolik ve ortalama kan basıncı, PaO 2, PaCO 2, SaO 2 ve ph ortalamaları arasındaki farkın önemli olduğu (p<0.05), kapalı sistem aspirasyon uygulanan hastalarda ise PaO 2 ortalamaları arasındaki farkın önemli olmadığı (p>0.05) bulunmuştur. Kapalı sistem aspirasyon uygulanan hastalarda aspirasyon biter bitmez, aspirasyon sonrası 5. ve 15. dakika PaO 2, SaO 2 ve SpO 2 değerlerinin aspirasyon öncesine göre arttığı belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda koroner bypass greft ameliyatı olan hastalarda kapalı sistem aspirasyon yönteminin kullanılması önerilmiştir. Kapalı sistem aspirasyon yönteminin kullanımı birçok araştırma sorularının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Araştırma konularından birisi kapalı ve açık sistem aspirasyon yöntemlerinin enfeksiyon oranlarına etkisidir. Mekanik ventilasyon desteğinde olan yoğun bakım hastaları nozokomiyal pnömoniler açısından büyük risk taşımaktadırlar. Nozokomiyal pnömoniler hastanede kazanılmış enfeksiyonların %10-20 sinden sorumludur (Deppe ve ark. 1990). Bir başka çalışmada ise bu oran %9-50 arasında belirtilmiştir (Combes ve ark. 2000). Pnömoni riski mekanik ventilatör desteğinde olan hastalarda 10 kat daha fazla olmaktadır. Endotrakeal aspirasyon uygulaması ise nozokomiyal pnömoniye yol açan en önemli faktörlerden biridir. Yapılan çalışmalarda kapalı sistem aspirasyon yöntemi ile aspirasyon uygulandığında; enfeksiyon, ventilatöre 31

4 Özden bağlı pnömoni ve mortalite oranlarının daha düşük olduğu gösterilmektedir (Combes ve ark. 2000; Depew ve Noll 1993; Deppe ve ark. 1990; Kollef ve ark. 1997; Redick 1993). Deppe ve arkadaşları (1990) 84 entübe hastada kapalı sistem ve açık sistem aspirasyonun kolonizasyon, nozokomiyal pnömoni ve mortalite insidansı açısından etkilerini prospektif olarak incelemişler ve araştırma sonucunda, kapalı sistem aspirasyonlarda kolonizasyon insidansının arttığını ve mortalite oranının azaldığını belirtmişlerdir. Combes ve arkadaşları (2000) toplam 104 nöroşirurji yoğun bakım hastası üzerinde açık ve kapalı sistem aspirasyonların etkinliğini prospektif olarak değerlendirdikleri çalışmalarında, açık sistem aspirasyon ile ventilatöre bağlı pnömoni insidansının 3.5 kat arttığını ve hastanede kalış süresinin 16.8 gün uzadığını belirtmişlerdir. Literatürde yer alan bazı çalışmalarda ise açık ve kapalı sistem aspirasyon yöntemleri arasında nozokomiyal pnömoni gelişme riski açısından fark olmadığı belirtilmektedir (Blacwood 1998; Hess 1999; Johnson ve ark. 1994; Topeli ve ark. 2004; Zeıtoun ve ark. 2003). Kapalı sistem aspirasyon yönteminde, aspirasyon işlemi sırasında hastanın ventilatörden ayrılmaması sekresyonların çevreyi kirletme olasılığını azaltmaktadır. Maggiore ve arkadaşları (2002) nın belirttiğine göre; Cobley ve arkadaşlarının açık ve kapalı sistem aspirasyon yöntemlerinin çevresel kontaminasyona etkisini araştırmaya yönelik çalışmada, antibiyotik kullanmayan ve gram(-) basil kolonizasyonu olduğu bilinen 9 entübe hastadan çeşitli uzaklıklarda kültür kabı bırakıp üreme durumları değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, çevresel kontaminasyonun açık sistem aspirasyon yönteminde kapalı sistem aspirasyon yöntemine göre önemli derecede yüksek olduğu bulunmuştur. Kapalı sistem endotrakeal aspirasyon yöntemi, yatak etrafındaki kontaminasyonu engelleyerek hasta, hemşire ve çevre kontaminasyonunu önlemektedir (Blacwood 1998; Hess 1999; Magiore ve ark. 2002). Kapalı sistem aspirasyon kateterinin nozokomiyal enfeksiyon oranlarını azaltması ve kapalı aspirasyon kateterinin 24 saat süreyle kullanılabilmesi bakım maliyetini de birkaç şekilde etkilemektedir. Açık sistem aspirasyon yönteminde her aspirasyon için ayrı steril kateter, steril eldiven, maske, gözlük gibi malzemelerin kullanılması bakım maliyetini arttırır. Kapalı sistem aspirasyon yönteminde ise kateterin 24 saat süresince kullanılması, işlem sırasında steril eldiven, maske, gözlük gibi malzemelere gerek olmaması bakım maliyetini azaltır (Hess 1999; Johnson ve ark. 1994; Gunn 1996). Hess (1999), kapalı sistem endotrakeal aspirasyon yöntemi kullanılarak yıllık dolar ekonomi sağlanacağını belirtmektedir. John ve arkadaşları(1994), her hasta için 16 aspirasyon uygulamasının maliyet hesabını yapmış ve açık sistem aspirasyon yönteminin maliyeti $ iken kapalı sistem aspirasyon yönteminin maliyetinin $ olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada kapalı sistem aspirasyon kateteri ile aspirasyon işleminin bir hasta için bir günde 1.88 $ daha ekonomik olduğu vurgulanmıştır. Kapalı aspirasyon kateterinin maliyetine ilişkin çelişkili araştırma sonuçları kateterinin daha uzun süre kullanılması ile maliyetin azaltılabileceğine ilişkin çalışmaların yapılmasını sağlamıştır. Kollef ve arkadaşları (1997) nın yaptıkları çalışmada, günlük olarak (24 saatte bir) değiştirilen ve günlük olarak değiştirilmeyen kapalı aspirasyon kateteri arasında hastanede kalış süresi, ventilatöre bağlı pnömoni ve mortalite açısından fark olmadığı belirtilmektedir. Hess (1999) kapalı aspirasyon kateterinin günlük ya da haftalık değiştirilmesinin ventilatöre bağlı pnömoni gelişimine etkisini incelediği çalışmasında gruplar arasında pnömoni gelişimi açısından fark olmadığını ve kapalı sistem aspirasyon kateterinin bir hafta boyunca kullanılabileceğini ifade etmektedir. Başka bir çalışmada ise kapalı aspirasyon kateterinin 4 günden daha uzun süre kullanılması önerilmektedir (Lorente ve ark. 2006). Kapalı sistem endotrakeal aspirasyon yönteminin yukarıda belirtilen avantajları 20 yılı aşkın süredir biliniyor olmasına rağmen kliniklerde yeterince kullanılmadığı görülmektedir. Kapalı sistem aspirasyonun yaygın olarak kullanılmamasının başlıca nedenleri olarak, açık sistem aspirasyon kateterine göre kapalı sistem aspirasyon kateterinin manuplasyonunun zor olması ve bu nedenle sekresyonların yeterince aspire edilemeyeceği endişesi gösterilmektedir (Blacwood 1998). Bu endişeye ise kapalı sistem aspirasyon kateterinin etrafında bulunan plastik şeffaf kılıf nedeniyle işlem sırasında aspire edilen sekresyonun sesinin duyulmamasının yol açtığı ve yeterince aspirasyon yapılmadığı hissinin oluştuğu ileri sürülmektedir (Caroll 2000). Witmer ve arkadaşları (1991), açık ve kapalı aspirasyon sistemlerinin, sekresyonları aspire etme etkinliğini, aspire ettikleri sekresyonları gram(gr) 32

5 cinsinden ölçerek karşılaştırmışlardır. Araştırma sonucunda; kapalı sistem aspirasyonlarının sekresyonları aspire etmede, açık sistem aspirasyonlar kadar etkili olduğu saptanmıştır. Lasocki ve arkadaşları (2006) nın açık ve kapalı sistem aspirasyon yöntemlerinin sekresyon çekmedeki etkinliğini karşılaştırmaya yönelik yaptıkları çalışmada, kapalı sistem aspirasyonun (0.6±1.0gr) açık sistem aspirasyon (3.2±5.1 gr) ile karşılaştırıldığında aspire edilen sekresyon miktarının daha az olduğu belirlenmiştir. Combes ve arkadaşları (2000) nın yaptığı çalışmada, aspire edilen materyal miktarı açısından açık ve kapalı sistem arasında fark olmadığı belirtilmektedir. Finansal yetersizlikler ve yetişmiş personel bulmadaki güçlükler, eldeki kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Hemşirelerin zamanını etkin ve verimli kullanması, sunulan hizmetin niteliğini arttırmaktadır. Literatürde iki aspirasyon yönteminin uygulanma sürelerini karşılaştıran çalışmalar bulunmaktadır. John ve arkadaşları (1994) nın yaptığı çalışmada, hemşirelerin hem açık hem de kapalı sistem aspirasyon yöntemini uygulama süreleri değerlendirilmiş ve açık sistem endotrakeal aspirasyon işleminin her bir aspirasyon uygulaması için ortalama 153 saniye, kapalı sistem endotrakeal aspirasyon uygulamasının 93 saniye sürdüğü belirtilmiştir. Zeilman ve arkadaşları (1992) nın yaptığı benzer çalışmada da açık sistem endotrakeal aspirasyon yönteminin 3.5 dakika (210 saniye), kapalı sistem endotrakeal aspirasyon yönteminin 2.5 dakika (150 saniye) sürdüğü belirtilmiştir. Castilla ve arkadaşları (2004) da açık sistem aspirasyon sırasında kullanılan zamanın daha uzun olduğunu ve kapalı sistem aspirasyon yönteminin daha hızlı uygulandığını belirtmektedirler. Hem açık hem de kapalı sistem aspirasyon yöntemi uygun teknikle yapılmadığında bireyin yaşamını tehdit edebilecek birçok komplikasyon gelişebilmektedir. Bu komplikasyonlar, aspirasyon işleminin çok geniş kateterle yapılması, işlem öncesi ve sonrası yeterli oksijen verilmemesi, 120 mmhg den daha fazla aspirasyon basıncı kullanılması, işlemin 15 saniyeden daha uzun sürmesi, bir defada üç kezden fazla aspirasyon işleminin yapılması ve aspirasyon sırasında hastalara yeterli dinlenme süresinin verilmemesi gibi tamamen uygulamadan kaynaklanan nedenlerle meydana gelmektedir. Özden ve Görgülü (2007) nün endotrakeal tüp uygulanan hastalarda kapalı sistem aspirasyon yöntemlerine yönelik standart geliştirme amacıyla yaptıkları çalışmada, hemşirelerin sadece %37.5 inin işlemden önce hastaya açıklama yaptığı, %47.9 unun hastanın gereksinimine göre aspirasyon işlemini yaptığı, hemşirelerin tamamının aspiratör basıncını 200 mmhg veya daha fazla basınca ayarladığı, hiçbir hemşirenin aspirasyon öncesi ve sonrası hastaya %100 yoğunlukta oksijen vermediği, hemşirelerin %100.0 ünün kateterin tamamını hava yolunda ilerlettiği, %70.8 inin aspirasyon işleminin 15 sn den uzun sürdüğü saptanmıştır. Hemşirelerin kapalı sistem aspirasyona ilişkin var olan bilgileri sınırlı ve uygulamaları araştırma kanıtlarına dayanmamaktadır. Kliniklerde her iki aspirasyon yöntemine ilişkin standart olmadığı hatta işlem basamaklarının kişiden kişiye, kurumdan kuruma farklılık gösterdiği görülmektedir (Demir 2003; Özden ve Görgülü 2007; Sevinç 1997). Bu amaçla aşağıda araştırma sonuçlarına bağlı olarak düzenlenmiş ve aspirasyon yöntemlerini konu alan bazı araştırmalarda da kullanılmış işlem rehberi verilmiştir (Berman ve ark. 2002; Demir 2003; Özden ve Görgülü 2007; Pruitt 2005; Sevinç 1997). KAPALI SİSTEM ENDOTRAKEAL ASPİRASYON YÖNTEMİ Gerekli malzemeler; -Kapalı sistem aspirasyon kateteri -Steril enjektör içinde 10 ml SF -Aspiratör -Steril olmayan tek kullanımlık eldiven -Steril konnektör tüpü -Steril aspirasyon kateteri (Nelaton sonda) -Steril spanç / gazlı bez Kapalı Sistem Endotrakeal Aspirasyon Yöntemi İşlem Basamakları Aspirasyon Öncesi Hazırlık 1. Eller yıkanır (Mikroorganizmaların taşınmasını azaltırak, enfeksiyon gelişme riskini önler). 2. Aspirasyon için malzemeler hazırlanarak hastanın yanına getirilir (Uygulamanın hızlı ve etkin olarak tamamlanmasını sağlar). 3. Hastanın aspirasyona gereksinimi değerledirilir (Endotrakeal aspirasyon işlemi gereksiz yapıldığında yaşamı tehdit eden yan etkilere, anksiyete ve strese neden olabilir). 33

6 Özden Bunun için; Hastanın akciğer seslerinin steteskopla dinlenmesi Kalp atım hızının değerlendirilmesi Huzursuz olup-olmadığının gözlenmesi Endotrakeal tüp içinde sekresyon olup olmadığının gözlenmesi Ventilatördeki yüksek basınç ayarının değerlendirilmesi Siyanoz bulgusu olup olmadığının değerlendirilmesi Pulse oksimetrede SatO 2 değerlendirilmesi 4. Monitörden hastanın nabız, kan basıncı ve solunum sayısı değerlendirilir (Aspirasyon işleminden önce elde edilen bu bilgiler, işlem sonrası karşılaştırma yapmak için gereklidir). 5. Yapılacak işlem hastaya açıklanır (Hastaya açıklama yapılması, hastanın işbirliğini sağlamak, endişesini azaltmak ve aspirasyon uygulamasının etkinliğini arttırmak için gereklidir. Hastanın bilinci kapalı olsa bile, işlem hastaya açıklanmalıdır). 6. Yatağın etrafındaki perde/paravan çekilerek hastanın gizliliği sağlanır (Hastanın mahremiyetinin korunmasını sağlayarak, anksiyetesini azaltır). 7. Bir sakıncası yok ise işlem öncesi hastanın başı o yükseltilerek pozisyon verilir (Bu pozisyon diyafragmanın maksimum hareketine olanak sağlayarak derin solunum yapma ve öksürmeyeyardımcı olur). 8. Tek kullanımlık steril olmayan (disposbl) eldiven giyilir (Sistem her ne kadar kapalıda olsa kaza ile meydana gelecek kontaminasyonu önler). 9. Aspiratör açılarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilir ve aspiratör hortumunun ucuna steril konnektör tüpü takılır (Aspirasyon işleminin etkin olarak gerçekleştirilmesini sağlar). 10. Kapalı aspirasyon kateterinin kapağı açılır, kapak steril bir gazlı beze sarılarak hasta başındaki etejere bırakılır (Kapağın kontamine olmasını önler). 11. Kapalı aspirasyon kateterinin aspiratör tüpü ile bağlantısı sağlanır. 12. Kapalı aspirasyon kateterinin üzerinde yer alan yıkama portunun kapağı açılır ve 10 ml SF enjektörü yıkama portu girişine bağlanır (Lavaj girişinin, kateterin üst kısmında olduğundan emin olunmalıdır, böylece SF kateterin içine doğru akar, T bağlantısında birikmez). 13. Ventilatör ayarı %100 O 2 düzeyine getirilir ve hastaya 1 dk süresince %100 O 2 verilir (Hastada hipoksemi ve atelektazi gelişme riskini azaltır). 14. Ventilatör ayarı aspirasyon öncesi konumuna getirilir (Yüksek yoğunlukta oksijen verilmesini önler). 15. Aspiratör açılarak, aspirasyon basıncı yetişkin hastalar için mmhg ya ayarlanır (120 mmhg dan yüksek olan basınçlar hava yolu mukozasında doku hasarına, hipoksemi ve atelektaziye neden olur. Buna karşın aspiratör basıncı 80 mm Hg den düşük olduğunda ise, hastanın havayolunun temizlenmesi yetersiz olacaktır). Aspirasyon Uygulaması 16. Kapalı aspirasyon kateterinin üzerinde yer alan aspirasyon kontrol düğmesi 180 o döndürülerek açılır (Aspiratör basıncını sağlar). 17. Yıkama portundan 2 cc SF verilir ve eş zamanlı olarak kateter üzerinde yer alan aspirasyon kontrol düğmesine sürekli basılır (Kateterin kayganlığını sağlayarak havayolu içerisinde daha rahat ilerlemesini sağlar ve travmayı önler, aynı zamanda sistemin çalışıpçalışmadığı kontrol edilmiş olur. SF verilirken sürekli basınç uygulanması SF in hava yolu içine gitmesini önler). 18. Kapalı aspirasyon kateterinin üzerinde yer alan aspirasyon kontrol düğmesi 180 o döndürülerek kapatılır (Aspiratör basıncını engeller). 19. Dominant olmayan el ile T bağlantısının sabitliği sağlanırken, dominant elin işaret ve baş parmağı ile kateter tutularak düz olarak ilerletilir (Kapalı aspirasyon kateterinin kaza ile endotrakeal tüpten çıkma riskini önler). 20. Kateter karinaya ulaştığında (direnç hissedilir) ilerletme durdurulur ve kateter 1 cm kadar geri çekilir (Vagus sinirin uyarılması azaltılarak kardiak aritmi gelişmesini ayrıca ağrı ve trakeal mukozada travmayı önler). 21. Dominant el ile kateterin üzerindeki aspirasyon kontrol düğmesi 180 o döndürülerek açılır (Aspiratör basıncını sağlar). 22. Baş parmak kateterin üzerinde yer alan aspirasyon kontrol düğmesine 2-3 saniye bastırılıp kaldırılarak aralıklı aspirasyon uygulanırken, kateter döndürülerek geri çekilir (Sürekli aspirasyon, trakeal 34

7 mukozanın hasarı ile sonuçlanabilir. Aralıklı aspirasyon uygulamak mukozayı korumaya yardım edecektir. Ayrıca kateteri döndürmek, kateterin açık ucunun havayolunun her tarafıyla temasını sağlayacaktır). 23. Aspirasyon süresi 10 saniyeyi geçmemelidir. Aspirasyon kateterinin havayolundan ilerletilmesi ve çıkarılmasına kadar geçen süre 15 sn yi geçmemelidir (Hipoksemi, mukozal travma ve kardiak aritmiyi önler). 24. Kateter havayolu içerisinden tamamen geri çekilir. Kateter tamamen geri çekildiğinde, kateterin siyah çizgisi T bağlantısının köşesinde görülecektir (Kateterin havayolunda bırakılması, hava akışını engelleyebilir). 25. Yıkama portundan 2 cc SF verilerek ve eş zamanlı olarak aspirasyon kontrol düğmesine basılarak kateterin ucu yıkanır (Kateterin ucunda ve içinde bulunan sekresyonların uzaklaştırılmasını sağlayarak. sekresyonların kuruması ve kateteri tıkaması önlenir). 26. Hastanın ikinci bir aspirasyona gereksinimi olup olmadığı değerlendirilir. 27. İki aspirasyon arasında hastanın sn dinlenmesi sağlanarak, ikinci bir aspirasyona gereksinim olduğunda aspirasyon işlem basamakları tekrar edilir (Aspirasyon arasında hastanın yeterince oksijenlenmesini sağlayarak hipoksemi gelişmesini önler). 28. Bir aspirasyon uygulamasında ard arda 3 kezden fazla aspirasyon işlemi yapılmamalıdır (Trakeal mukozada doku hasarını önler). Aspirasyon Sonrası Uygulamalar 29. Aspirasyon işleminden sonra, kateteri temizlemek için SF enjektöründe kalan SF yavaş yavaş verilir ve aspirasyon kontrol düğmesine basılarak sürekli aspirasyon uygulanır (Aspirasyondan sonra kateterin içinde sekresyonların kalmasına izin verilmemelidir. Çünkü, sekresyonlar kuruyarak kateteri tıkayabilir. SF verilirken eş zamanlı olarak aspirasyon düğmesine basılması SF in hava yoluna gitmesini önler). 30. Kateterin üzerindeki aspirasyon kontrol düğmesi 180 o döndürülerek kapatılır (Aspiratör basıncını engeller). 31. Ventilatör ayarı %100 O2 düzeyine getirilir ve hastaya 1 dk süresince %100 O2 verilir. 32. Ventilatör ayarı eski konumuna getirilir. 33. SF enjektörü çıkarılır ve yıkama portunun kapağı kapatılır. 34. spiratör hortumu kapalı aspirasyon kateterinden çıkarılarak, kapalı aspirasyon kateterinin kapağı kapatılır (Kapalı aspirasyon kateterinin dış ortam ile temas ederek kontamine olmasını önler). 35. Aspirasyon hortumu ile steril aspirasyon kateterinin bağlantısı sağlanır. 36. Steril aspirasyon kateteri SF ten geçirilir. 37. Aspirasyon kateteri ile ağız boşluğu ve orofarenks aspire edilir (Böylece varolan sekresyonlar çıkarılarak, mikroorganizmaların üremesi ve alt hava yollarına yayılması önlenir). 38. Aspiratör kapatılır (Kaza ile aspirasyon uygulamasını önler). 39. Aspiratör hortumunun ucunda bulunan konnektöre kapak takılır (Aspiratör ucunun dış ortam ile temas ederek kontamine olmasını önler). 40. Kateter (dominant) el etrafında sarılarak, kateter eldivenin içinde kalacak şekilde eldiven çıkarılır (Ağızdaki sekresyon ile temas ederek kirlenen kateterin çevreyi kontamine etme riski azalır). 41. Eldiven ve diğer malzemeler tıbbi atık kutusuna atılır (Kirli malzemelerin çevreyi kontamine etme riski azalır). 42. Eller yıkanır (Mikroorganizmaların taşınmasını azaltarak, enfeksiyon gelişme riskini önler). 43. Hastanın monitörden nabız, kan basıncı ve solunum sayısı değerlendirilerek, aspirasyon öncesi bulgular ile karşılaştırılır (Aspirasyon işlemine bağlı gelişen komplikasyonların erken saptanmasını sağlar). 44. Aspirasyon işleminin etkinliği değerlendirilir. Bunun için; Hastanın akciğer sesleri dinlendiğinde hırıltılı solunum sesi olmamalıdır. Oksijen düzeyi değerlendirildiğinde pulse oksimetrede SatO 2 98 ve üzeri olmalıdır. Ventilatörde sekresyon varlığını gösteren alarm olmaması gerekir. 45. Hastaya rahat ve güvenli bir pozisyon verilir (Hastanın rahatlamasını sağlar). 46. Aspirasyon işleminim zamanı, aspire edilen sekresyonun rengi,miktarı ve hastanın işleme tepkisi hemşire gözlem formuna kayıt edilir (Aspirasyon işleminin ne kadar sıklıkta yapıldığının ve sekresyonun özelliklerinin sürekli olarak takip edilmesini sağlar). 35

8 Özden Sonuç olarak, hemşirelerin kapalı sistem aspirasyon yönteminin avantaj ve dezavantajları ve bu yöntemin nasıl uygulanacağı konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, yaşamsal sorunların ortaya çıkmasını önleyebilir. Hemşire, hastanın aspirasyon gereksinimini doğru şekilde saptamalı, araştırma sonuçlarına dayalı olarak hazırlanmış standart ve rehberlere uygun olarak aspirasyon işlemini yapmalıdır. KAYNAKLAR Baun MM, Stone KS, Rogge JA (2002) Endotracheal suctioning: open versus closed with and without positive endexpiratory pressure. Critical Care Nursing Quarterly, 25(2): Berman A, Synder S, Kozier B ve ark. (2002) Kozier&Erb s Techniques in Clinical Nursing: Fifth Edition, Prentice Hall, ss: Blacwood B (1998) The practice and perception of intensive care staff using the closed suctioning system. Journal of Advanced Nursing, 28(5): Blacwood B (1999) Normal saline instillation with endotracheal suctioning: primum non nocere (first do no harm). Journal of Advanced Nursing, 29(4): Bourgault AM, Brown CA, Hains SMJ ve ark. (2006) Effects of endotracheal tube suctioning on arterial oxygen tension and heart rate variability. Biological Research for Nursing, 7(4): Bourgault A (2003) Effects of Endotracheal Suctioning on Arterial Oxygen Tension and Autonomıc Response In Adult ICU Patients. Canada, Master Thesis, Qeen s University. Caramez MP, Schettino G, Suchodolski K ve ark.(2006) The impact of endotracheal suctioning on gas exchange and hemodynamics during lung-protective ventilation in acute respiratory distress syndrome. Respiratory Care, 51(5): Caroll P (2000) Should suctioning be left to the nurse? American Journal of Critical Care, 9(2): Castilla DV, Paramol CV, Gonzalezl JI ve ark. (2004) Repercussion on respiratory and hemodynamic parameters with a closed system of aspiration of secretion. Enferm Intensiva, 15(1):3-10. Cereda M, Villa F, Colombo E ve ark. (2001) Closed system endotracheal suctioning maintains lung volume during volumecontrolled mechanical ventilation. Intensive Care Medicine, 27: Choong K, Chatrkaw P, Frndova H ve ark. (2003) Comparison of loss in lung volume with open versus in-line catheter endotracheal suctioning. Pediatric Critical Care Medicine, 4(1): Combes P, Fauvage B, Oleyer C (2000) Nosocomial pneumonia in mechanically ventilated patients, a prospective randomised evaluation of the Stericath closed suctioning system. Intensive Care Medicine, 26: Crimlisk JT, Paris R, McGonagle EG ve ark. (1994) The closed tracheal suction-system: implications for critical care nursing. Dimensions of Critical Care Nursing,13(1): Çelik SA ve Kanan N (2006) A current conflict: use of isotonic sodium chloride solution on endotracheal suctioning in critically ill patients. Dimensions of Critical Care Nursing, 25(1): Çelik SŞ ve Elbaş NÖ (2000) The standard of suction for patients undergoing endotracheal intubation. Intensive and Critical Care Nursing, 16: Day T, Wanwrihgt SP ve Wilson-Barnett J (2001) An evalution of a teaching intervention to improve the practice of endotracheal suctioning in intensive care units. Journal of Clinical Nursing, 10, Demir F (2003) Kapalı Sistem Aspirasyonlarından Önce ve Sonra Hastalara %100 Oksijen Vermenin Hipokseminin Önlenmesi Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi. Depew CL ve Noll ML (1993) Inline closed-system suctioning: a research analysis. Dimensions of Critical Care Nursing, 13(2): Deppe SA, Kelly JW, Thoı LL ve ark. (1990) Incidence of colonization, nosocomial pneumonia, and mortality in critically ill patients using a Trach Care closed-suction system versus an open-suction system: Prospective, randomized study. Critical Care Medicine, 18(12): Gunn J (1996) Review suctioning systems with an eye to cost containment. Hospital Materials Management, 21(10):18. Harshbarger SA, Hoffman LA, Zullo TG ve ark. (1992) Effects of a closed tracheal suction system on ventilatory and cardiovascular parameters. American Journal of Critical Care, 1(3): Hess DR (1999) Managing the artifical airway. Respiratory Care, 44(7): Johnson KL, Kearney PA, Johnson SB ve ark. (1994). Closed versus open endotracheal suctioning: Costs and 36

9 physiologic consequences. Critical Care Medicine, 22(4): Jongerden IP, Rovers MM, Grypdonck MH ve ark. (2007) Open and closed endotracheal suction systems in mechanically ventilated intensive care patients: A meta-anaysis. Critical Care Medicine, 35(1):1-11. Kalyn A, Blatz S, Feuerstake S ve ark. (2003) Closed suctioning of intubated neonates maintains better physiologic stability: a randomized trial. Journal of Perinatology, 23: Kollef MH, Prentice D, Shapiro SD ve ark. (1997) Mechanical ventilation with or without daily changes of ın-line suction catheters. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 156: Lasocki S, Lu Q, Remerand F ve ark. (2006) Open and closed-circuit endotracheal suctioning in acute lung injury. Efficiency and effects on gas exchange. Anesthesiology, 104(1): Lee CKS, Ng KS, Tan SG ve ark. (2001) Effect of different endotracheal suctioning systems on cardiorespiratory parameters of ventilated patients. Annals Academy of Medicine Singapore, 30(3): Lindgren S, Almgren B, Högman M ve ark. (2004). Effectiveness and side effects of closed and open suctioning: an experimental evaluation. Intensive Care Medicine, 30: Lorente L, Lecuona M, Jimenez A. ve ark. (2006) Tracheal suction by closed system without daily change versus open system. Intensive Care Medicine, 32: Maggiore SM (2006) Endotracheal suctioning, ventilatorassociated pneumonia, and costs: open or closed issue?. Isntensive Care Medicine, 32: Maggiore SM, Iacobone E, Zıto G ve ark. (2002) Closed versus open suctioning tecniques. Minerva Anestesıologıca, 68, Marsy AE, Williams PF, Chipman DW ve ark. (2005) The impact of closed endotracheal suctioning systems on mechanical ventilator performance. Respiratory Care, 50(3): McKillop A (2004). Evaluation of the implementation of a best practice information sheet: tracheal suctioning of adults with an artificial airway. Joanna Briggs Instıtute Reports, 2: Oh H ve Seo H (2003) A meta-analysis of the effects of various interventions in preventing endotracheal suctioninduced hypoxemia. Journal of Clinical Nursing, 12: Özden D ve Görgülü S (2007) Bir Devlet Hastanesinde Açık ve Kapalı Sistem Aspirasyon Yöntemleri için Standart Geliştirilmesi ve Bu Yöntemlerin Hastaların Hemodinamik Durumuna Etkisinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi. Pruitt B (2005) Clear the air with closed suctioning. Nursing, 35(7): Redick EL (1993) Closed-system, in-line endotracheal suctioning. Critical Care Nurse, 13(4): Sevinç S (1997) Hemşirelerin Trakeal Aspirasyona Karar Verme Durumları, Uygulama Biçimleri ve Bunu Etkileyen Faktörler. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi. Subirana M, Sola I, Garcia JM ve ark. (2003) Closed tracheal suctions systems versus open tracheal systems for mechanically ventilated adult patients (Protocol). The Cochrane Database of Systematic Reviews, 3:1-3. Topeli A, Harmanci A, Çetinkaya Y ve ark. (2004) Comparison of the effect of closed versus open endotracheal suction systems on the development of ventilator- associated pneumonia. Journal of Hospital İnfection, 58: Witmer MT, Hess D ve Simmons M (1991) An evaluation of the effectiveness of secretion removal with the ballard closecircuit suctin catheter. Respiratory Care, 36(8): Zeıtoun SS, Barros AL ve Dıccını S (2003) A prospective, randomized study of ventilator- associated pneumonia in patients using a closed vs. open suction system. Journal of Clinical Nursing, 12: Zeilmann S, Grote R, Sydow M ve ark. (1992) Endotracheal suctioning using a 24 hour continuous system. Can costs and waste products be reduced?. Anesthesist, 14(8):

ASPİRASYON UYGULAMA TALİMATI

ASPİRASYON UYGULAMA TALİMATI SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ: Aspirasyon uygulamaları ile ilişkili enfeksiyonların gelişimini önlemeye yönelik standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Solunum yolu sekresyonlarının aspirasyonu ile ilgili

Detaylı

KARDİOVASKÜLER CERRAHİDE KANIT TEMELLİ BAKIM ÖRNEĞİ

KARDİOVASKÜLER CERRAHİDE KANIT TEMELLİ BAKIM ÖRNEĞİ KARDİOVASKÜLER CERRAHİDE KANIT TEMELLİ BAKIM ÖRNEĞİ Hazırlayan: Gözde BİRGİLİ ANIK Acıbadem Kadıköy Hastanesi KVC Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 11.08.2015 1 Sunu Planı Neden Kanıta Dayalı Hemşirelik Hemşirelikte

Detaylı

Aspirasyon Uygulama AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar

Aspirasyon Uygulama AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar AMAÇ Üst solunum yollarındaki sekresyonun, solunum yollarından doğru ve uygun teknikle atılması, akciğerlerin yeterli havalanması ve hastanın daha rahat/ etkin solunum yapabilmesidir. TEMEL İLKELER Aspirasyon

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

HEMAR-G. Hemşirelerin Açık ve Kapalı Sistem Aspirasyon Yönteminde Serum Fizyolojik Uygulama Durumlarının ve Nedenlerinin Belirlenmesi 1

HEMAR-G. Hemşirelerin Açık ve Kapalı Sistem Aspirasyon Yönteminde Serum Fizyolojik Uygulama Durumlarının ve Nedenlerinin Belirlenmesi 1 HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Hemşirelerin Açık ve Kapalı Sistem Aspirasyon Yönteminde Serum Fizyolojik Uygulama Durumlarının ve Nedenlerinin Belirlenmesi 1 Dilek ÖZDEN* Zeynep TAŞ**

Detaylı

KAPALI SİSTEM ASPİRASYONLARINDAN ÖNCE VE SONRA HASTALARA %100 OKSİJEN VERMENİN HİPOKSEMİNİN ÖNLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KAPALI SİSTEM ASPİRASYONLARINDAN ÖNCE VE SONRA HASTALARA %100 OKSİJEN VERMENİN HİPOKSEMİNİN ÖNLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ T.C. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü KAPALI SİSTEM ASPİRASYONLARINDAN ÖNCE VE SONRA HASTALARA %100 OKSİJEN VERMENİN HİPOKSEMİNİN ÖNLENMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hemşirelik Programı

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ DERS : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir. ) Oksijen, canlıların

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYONDAKİ HASTANIN TAKİP TALİMATI

MEKANİK VENTİLASYONDAKİ HASTANIN TAKİP TALİMATI SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ: Gelişebilecek komplikasyonları erken teşhis ederek mekanik ventilasyonun devamını sağlamak 2. KAPSAM: Bu talimat; hastanın yaşamsal fonksiyonlarını, ventilatör cihazının mod, okunan

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

VENTİLATÖR İLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN Revizyon Tarihi: ÖNLENMESİ TALİMATI Sayfa: 1/5. Hazırlayan

VENTİLATÖR İLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN Revizyon Tarihi: ÖNLENMESİ TALİMATI Sayfa: 1/5. Hazırlayan Yürürlük i: 29.05.2014 VENTİLATÖR İLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN Revizyon i: ÖNLENMESİ TALİMATI Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No - Revize edildi - 1.7.8 KAPSAM: Yoğun Bakımlar Hazırlayan Güler DEMİRCİ

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16. Hafta ( 29.12 02 / 01 / 2015 ) 1.) ARTERİYEL KAN ALMA TEKNİĞİ 2.)KAPİLLER KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 27 4 Arteriel Kataterden Kan gazı analizinde kullanılmak amacıyla

Detaylı

Endotrakeal Aspirasyon Öncesinde Tartışmalı Bir Uygulama: Serum Fizyolojik Kullanımı Gerekli mi?

Endotrakeal Aspirasyon Öncesinde Tartışmalı Bir Uygulama: Serum Fizyolojik Kullanımı Gerekli mi? Endotrakeal Aspirasyon Öncesinde Tartışmalı Bir Uygulama: Serum Fizyolojik Kullanımı Gerekli mi? A Controversial Practice Before Endotracheal Suctioning: Is Instillation of Isotonic Sodium Chloride Solution

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO: 8 VENTİLATÖR TESTİ Ventilasyon: Spontan solunum ya da spontan ventilasyon, havanın

Detaylı

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi Santral Venöz Kateter Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi 8 yaşında ALL VAKA sürecinde SVK TANI : 8/2010 RELAPS 1/2011 KİT 6/2011 7/2011 3/2013 +55.gün +13.ay hafif kgvhh Santral venöz Port kateter

Detaylı

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013

CPR. Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 CPR Uzm.Songül DEMİROK Hemşire H.i.E. 2013 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Tarihcesi İnsanlar tarih boyunca ölüme çare bulmaya çalışmışlardır. Modern tıbbın başlangıcına kadar ata binerek koşturma,ısıtma,rektum

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

HİCKMAN KATETER HAZIRLAYAN : KIYMET YILMAZ ACIBADEM SAĞLIK GRUBU EĞİTİM VE GELİŞİM HEMŞİRESİ EKİM 2010

HİCKMAN KATETER HAZIRLAYAN : KIYMET YILMAZ ACIBADEM SAĞLIK GRUBU EĞİTİM VE GELİŞİM HEMŞİRESİ EKİM 2010 HİCKMAN KATETER BAKIMI HAZIRLAYAN : KIYMET YILMAZ ACIBADEM SAĞLIK GRUBU EĞİTİM VE GELİŞİM HEMŞİRESİ EKİM 2010 HİCKMAN KATETER Hematoloji ve Onkolojide IV Kemoterapilerde, AIDS hastalarının günlük antiviral

Detaylı

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi

EL HİJYENİ. Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi EL HİJYENİ 2010 Hazırlayan: SELDA DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi 8. Kat Klinik Eğitim Hemşiresi El Hijyeni v El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI KODU: KLN.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Bu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi ARDS Tedavisinde Farklı Uygulamalar Doğruer K,, Şenbecerir N, Özer T, Yüzbaşıoğlu Y Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi I. Dünya savaşından beri, thoraks yaralanması olmaksızın,

Detaylı

İNTRAVENÖZ (IV) ENJEKSİYON

İNTRAVENÖZ (IV) ENJEKSİYON 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) İNTRAVENÖZ ENJEKSİYON(IV-damar içi) ve İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ Slayt No : 25 Damar Yolu Endikasyonları : 1.) Ven içine ilaç uygulama 2.)

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Ventilatöre Genel Bakış Yetki Grubu : Solunum Sistemleri

Detaylı

ENTERAL BESLENME TALİMATI

ENTERAL BESLENME TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ:Ağızyoluilebeslenemeyenhastalarınnazogastriksondayardımıilebeslenmesinin sağlanmasıdır 2. KAPSAM:Hastanemizde bulunan hastalar 3. KISALTMALAR: 4. TANIMLAR: Gastrostomi:Beslenme sondası

Detaylı

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 24 Mart 2015 Sürveyans HIV önlenmesi Uygun antibiyotik kullanımı Hastane temizliği Dezenfeksiyon uygulamaları Enfeksiyon kontrolü İzolasyon

Detaylı

17.02.2015 NAZOGASTRİK (TÜP) SONDA UYGULAMASI. Nazogastrik Sonda Uygulaması. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Nazogastrik Sonda Uygulaması

17.02.2015 NAZOGASTRİK (TÜP) SONDA UYGULAMASI. Nazogastrik Sonda Uygulaması. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği. Nazogastrik Sonda Uygulaması 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 32.Hafta ( 04 08 / 05 / 2015 ) NAZOGASTRİK SONDA UYGULAMASI Slayt No : 44 Nazogastrik Tüp Uygulama Amaçları Zehirlenmelerde zararlı ve toksik maddeleri boşaltmak, Mide

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı

Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Bakımı AMAÇ Mekanik ventilasyon uygulanan hastanın hemşirelik bakımının planlanması ve mekanik ventilasyonun devamlılığının sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Tanımlar Ventilatör

Detaylı

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ Doç Dr Zühal Karakurt, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trakeostomi kanülünün yapısı Trakeostomi kanülü distal ve proksimal bölüm ile beraber

Detaylı

1. Yalçınsoy M, Cetintaş G, Yazıcıoğlu Moçin O, Acartürk E, Güngör G, Kalamanoğlu Balcı M, Saltürk C, Ertuğrul M, Adıgüzel N, Karakurt Z.

1. Yalçınsoy M, Cetintaş G, Yazıcıoğlu Moçin O, Acartürk E, Güngör G, Kalamanoğlu Balcı M, Saltürk C, Ertuğrul M, Adıgüzel N, Karakurt Z. ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME KURULUNA ADAYLIK BAŞVURU FORMU ADI SOYADI: Doç Dr Zuhal Karakurt ADAY OLDUĞUNUZ ÇALIŞMA GRUBU: Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım KAÇ YILDIR TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÜYESİSİNİZ: 1997 KAÇ

Detaylı

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) 1.) KAN ALMA 2.)VENÖZ KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 26 KAN ALMA ;.Tanı için gerekli mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeleri yapmak,,.tedavi

Detaylı

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde bundle stratejisi Yrd.Doç.Dr. İsmail Kürşad Gökçe İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Trakeostomi ya da endotrakeal

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı VENTİLAT LATÖR R SEÇİMİ Doç.Dr.Dr.. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları ve Yoğun Bakım m Ana Bilim Dalı ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI Hava yollarının korunması Sekresyonların

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM. Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU PROSTAT AMELİYATI SIRASI BAKIM Prof. Dr. NEVİN KANAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU Ürolojik cerrahi daha kompleks ve oldukça fazla mükemmeli hedefleme yolunda gelişmesini

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

İNFEKSİYON ÖNLEM. Uzm.Dr. Yeliz Karakaya İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü

İNFEKSİYON ÖNLEM. Uzm.Dr. Yeliz Karakaya İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü İNFEKSİYON ÖNLEM Uzm.Dr. Yeliz Karakaya İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Medicabil Yalın Sağlık Enstitüsü 25.03.2017 Sunum içeriği Hastane infeksiyonu tanımı Hastane infeksiyonunun maliyeti

Detaylı

GÖZ BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

GÖZ BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum

Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanısında Endotrakeal Aspirat Kantitatif Kültürü ile Mini-Bal Kantitatif Kültürü Arasındaki Uyum Dr.Sibel Doğan Kaya Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sunum Planım NIMV uygulama şekilleri Yıllar içerisinde NIMV kullanımı

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS nin Önceki İsimleri Şok akciğeri Islak akciğer Da Nang akciğeri Pompa akciğeri Hyalen membran hastalığı Artmış permeabilite akciğer ödemi

Detaylı

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kan Gazı Nedir? Kanın a s i t ve b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ortaya çıkan

Detaylı

MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI

MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Hastanemizde kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın veya sağlık personelinin hızlı ve güvenli biçimde,eğitimli ve deneyimli personel tarafından,kalp ve solunum sistemine müdahale ile

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; ventilatöre bağlı hastanın bakımında standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür; ventilatöre bağlı hasta

Detaylı

VEZİKOSTOMİ BAKIMI. MALZEMELER - Gazlı bez - Antiseptik solüsyon - Sabitleyici - Eldiven - Koruyucu örtü - Atık torbası - İdrar torbası

VEZİKOSTOMİ BAKIMI. MALZEMELER - Gazlı bez - Antiseptik solüsyon - Sabitleyici - Eldiven - Koruyucu örtü - Atık torbası - İdrar torbası VEZİKOSTOMİ BAKIMI Vezikostomi, infravezikal basıncın yüksek olduğu ve üretranın boşaltmayı yapamadığı durumlarda dekompresyonu sağlamak için mesanenin geçici olarak cilde ağızlaştırılmasıdır. Mesanenin

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR

Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Anestezi Esnasında ve Kritik Hastalıklarda Ortaya Çıkan Hipoksinin Tedavisinde Normobarik/Hiperbarik Ek Oksijen Tedavisinin Kullanımı FAYDALIDIR Prof. Dr. A. Necati GÖKMEN DEÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM VNTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM BRONKOSKOPİK TANI YÖNTMLRİ Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs astalıkları Anabilim Dalı İlk bakışta VİP li hastalarda hastaların

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/5 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı kan gazı alımında standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu talimatın amacı kan gazı almaya yönelik tüm faaliyetleri

Detaylı

YASAM DESTEĞİ ALAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

YASAM DESTEĞİ ALAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yaşam desteği alan hastaların bakımı için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, yaşam desteği alan

Detaylı

ZOR DAMARYOLLARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER

ZOR DAMARYOLLARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER ZOR DAMARYOLLARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER EGE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI HEMŞİRE GÜLNUR GÜREFE SUNUM HEDEFLERi ACİLSERVİSE BAŞVURAN,DAMARYOLU PROBLEMİ OLAN HASTALARDA ALTERNATİF DAMARYOLU TEKNİKLERİNİN

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Anestezi Uygulama 1 Dersi Laboratuar Ders Notu:1

Anestezi Uygulama 1 Dersi Laboratuar Ders Notu:1 Anestezi Uygulama 1 Dersi Laboratuar Ders Notu:1 Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI www.ahmetemreazakli.com Anestezide Ön Hazırlık Anestezi uygulaması öncesinde, anesteziye ait tüm donanımın güvenli ve etkin

Detaylı

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri Mert ŞENTÜRK Prof Dr Kutay AKPİR 1943-2013 Ajanda Ventilasyon stratejisi önemli mi? Farklı stratejilerin farklı sonuçları FiO 2 ve Tidal Volüm İntraoperatif PEEP

Detaylı

ACİL SERVİSTE MEKANİK VENTİLATÖRDEKİ HASTA TAKİBİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ. Yük. Hmş. Fulya KIRCALIOĞLU

ACİL SERVİSTE MEKANİK VENTİLATÖRDEKİ HASTA TAKİBİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ. Yük. Hmş. Fulya KIRCALIOĞLU ACİL SERVİSTE MEKANİK VENTİLATÖRDEKİ HASTA TAKİBİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ Yük. Hmş. Fulya KIRCALIOĞLU ACİL SERVİSTE MEKANİK VENTİLATÖRDEKİ HASTA TAKİBİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ Acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ

Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Ertenü.M, Timlioğlu İper.S, Boz.E.S, Özgültekin.A, Kabadayı.M, Tay.S, Yekeler.İ Kalite standartlarına göre bir eğitim araştırma hastanesinde yatak sayısının %5 i oranında 3.düzey yoğun bakım yatağı ve

Detaylı

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ

ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ ATASAM HASTANESİ EL HİJYENİ EĞİTİMİ 1 EL HİJYENİ El yıkama günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında diğer kişilerin sağlığı içinde önemlidir. Başta

Detaylı

İNVAZİV ARAÇ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI

İNVAZİV ARAÇ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI İNVAZİV ARAÇ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRELİK UYGULAMALARI NAZOKOMİYAL ENFEKSİYONLAR HASTANE ENFEKSİYONLARI Tanım Hasta hastaneye başvurduğunda inkübasyon döneminde olmayan, daha sonra

Detaylı

Üst Gastrointestinal Endoskopi (EGD ve ERCP) İşlemine Yardım

Üst Gastrointestinal Endoskopi (EGD ve ERCP) İşlemine Yardım Üst Gastrointestinal Endoskopi (EGD ve ERCP) İşlemine Yardım AMAÇ Işıklı bir araç olan endoskop yardımıyla üst gastrointestinal kanalın doğrudan gözlenerek incelenmesi ve tedavi amaçlı girişimlerin yapılmasıdır.

Detaylı

İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet

İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet İnsülin Nasıl Uygulanır? Diyabet BR.HLİ.046 www.hisarhospital.com İNSÜLİN UYGULAMA Diyabette temel amaç kan şekeri düzeyini hedef aralıklarda tutmaktır. Bu amaçla beslenme tedavisi, egzersiz ve ilaç tedavisi

Detaylı

Endotrakeal Aspirasyona Bağlı Olarak Gelişen Trakeal Yaralanma

Endotrakeal Aspirasyona Bağlı Olarak Gelişen Trakeal Yaralanma TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2012; 40(1):40-46 doi:10.5222/jtaics.2012.040 Olgu Sunumu Endotrakeal Aspirasyona Bağlı Olarak Gelişen Trakeal Yaralanma Sema Turan,

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

To Evaluate the knowledge of Intensive Care Nurses about the Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia

To Evaluate the knowledge of Intensive Care Nurses about the Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2010; 38(1):45-51 Klinik Araştırma Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ventilatör İlişkili Pnömoni ile İlgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Fiberoptik stileler ve VivaSight Teknolojileri. Fiber Optik. Fiber Optik. Sunum Planı

Fiberoptik stileler ve VivaSight Teknolojileri. Fiber Optik. Fiber Optik. Sunum Planı Sunum Planı Fiberoptik stileler ve VivaSight Teknolojileri Doç. Dr. Kemal Tolga Saraçoğlu İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Fiberoptik teknolojisi Fiberoptik

Detaylı

Dr. Murat Sungur Erciyes Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD. Yogun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr

Dr. Murat Sungur Erciyes Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD. Yogun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr Dr. Murat Sungur Erciyes Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD. Yogun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr Tanım Şok, akut olarak sirkülatuar fonksiyonun bozulması, doku perfüzyonunda yetmezlik

Detaylı

Dinlenme durumunun değerlendirilmesi. Nabız ve Kan Basıncı. M. Kamil ÖZER

Dinlenme durumunun değerlendirilmesi. Nabız ve Kan Basıncı. M. Kamil ÖZER Dinlenme durumunun değerlendirilmesi Nabız ve Kan Basıncı Dinlenme Durumunun Değerlendirilmesi Kalp solunum sistemi fonksiyonunun dinlenme durumundaki değerlendirilmesi işlevi sırtüstü yatarken, otururken

Detaylı

NEFROSTOMİ BAKIMI. - Mikroorganizmaların çevreye temasını önler.

NEFROSTOMİ BAKIMI. - Mikroorganizmaların çevreye temasını önler. NEFROSTOMİ BAKIMI Nefrostomi, karın arka yan duvarından böbrek pelvisine idrar drenajı için kateter yerleştirilmesidir. Perkütan yada açık cerrahi ile yapılır. Nefrostomi tüpü için Maloket kateterler veya

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.0.THG.012.00.03-216/99/ Konu : Yoğun Bakım Hemşireliği 13.05.2008/ 17438 Eğitim Programı Uygulama Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.

Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr. Santral kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları önlenebilir mi? Hemato-Onkoloji Hastalarımızdaki tecrübelerimiz Doç.Dr.İlker DEVRİM UHESA verilerine göre: Türkiye de Yoğun Bakım Üniteleri Tiplerine

Detaylı

Öğrenim Hedefleri; Havayolu tıkanıklığının nedenleri ve ne şekilde havayolunun açılabileceğini. Havayolunu açma manevralarını

Öğrenim Hedefleri; Havayolu tıkanıklığının nedenleri ve ne şekilde havayolunun açılabileceğini. Havayolunu açma manevralarını Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Havayolu Tıkanıklığı Havayolu Tıkanıklığının Tanınması Havayolu Açma Yöntemleri İleri Havayolu Sağlama Yöntemleri Laringeal Maske (LM) Kombitüp Trakeal Entübasyon anlatılacaktır.

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı