DUYURU ( ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk."

Transkript

1 DUYURU ( ) Konu : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk Yılında Elde Edilen Ücretler, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları İle Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi ve Beyanı döneminde gerçek kişilerce elde edilen; ücretler, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar 2012 yılı Mart ayının (1 Mart 25 Mart) yirmibeşinci günü akşamına kadar verilecek gelir vergisi beyannamesi ile mükellefin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine geliri elde eden birey tarafından beyan edilecek, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi 2012 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Bu iratların beyanına ilişkin aşağıda açıklamalar yapılmıştır. I- Ücret Kazançlarının Beyanı Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler ile birden fazla işverenden ücret geliri almakla beraber birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı ,00.-TL yi aşmayan ücretlerin tamamı beyan edilmeyecektir. Birden fazla işverenden ücret alınması halinde birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı serbestçe belirlenebilecektir. Türkiye de tevkifata tabi tutulmuş olan birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda, birden sonraki işverenlerden alınan ücretlerin toplamının ,00.-TL yi aşması halinde birinci işverenden alınanda da dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı beyan edilecektir. Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinde sayılmış olan diğer ücretler hariç tevkifata tabi olmayan ücretler yıllık beyanname ile beyan edilecektir. GVK Md. 64,86/1-b,c ve 95 II- Gayrimenkul Sermaye İratlarının Beyanı 2011 yılında gayrimenkul sermaye iradı elde eden gerçek kişiler bu kazanç ve iratlarını 2011 yılına ilişkin verecekleri Gelir Vergisi Beyannamesine intikal ettirmeleri gerekmektedir. Beyan edilecek gayrimenkul sermaye iratlarında; binaların mesken olarak kiraya verilmesinde, bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 2011 yılı için 2.800,00.- TL si gelir vergisinden istisnadır. Bu tutarı aşan kısım beyan edilecek, aşmayan hâsılat ise beyan dışı bırakılacaktır. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmekle yükümlü olanlar bu istisnadan yararlanamayacaktır. Konut kira gelirlerinin istisna tutarını aşan kısmı ile işyeri kira gelirlerinin brüt tutarları toplamının, beyan sınırı olan ,00.-TL yi aşması durumunda yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 1.170,00.-TL yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye iratları toplamı ise verilecek beyannamede dikkate alınmayacaktır. (DUYURU / sayfa 7/1)

2 III- Menkul Sermaye İratları Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı kanunun 30. ncu maddesiyle eklenen Geçici 67.nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenleme tarihleri arasında uygulanacaktır tarihinden önce ihraç edilen tahvil/bonolar ile tarihinden önce iktisap edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 1- Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları 2011 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının bir kısmı tutarı ne olursa olsun, bir kısmı ise elde edilen gelirin belirli bir tutarı aşmaması halinde yıllık beyannameyle beyan edilmeyecektir. a- Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları Aşağıda belirtilen gelirler tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecek olup, diğer gelirler nedeniyle verilecek beyannameye de dahil edilmeyecektir. olan; aa- Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş - Mevduat faizleri, - Özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları, - Repo gelirleri, ab tarihinden itibaren düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla elde edilen menkul sermaye iratları, ac- Kurumlar vergisi mükelleflerinin veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr payları, ad- Kurumların kârlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kâr payları. b ,00.- TL lik Tutarı Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları Türkiye de vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan kıyı bankacılığından elde edilen faiz gelirleri, hisse senetleri ve tahvillerin, vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen gelirler, iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılğında alınan iskonto bedelleri, yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.), her çeşit alacak faizlerinden oluşan menkul sermaye iratlarının 1.170,00.-TL tutarı aşmaması halinde yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Bu had yukarıda belirtilen gelirlerin her biri için ayrı ayrı uygulanmayacak olup, bu gelirler ile vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan gayrimenkul sermaye iratlarının toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanacaktır. (DUYURU / sayfa 7/2)

3 c ,00.- TL lik Tutarı Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları tarihinden önce ihrac edilmiş olan ve ,00.- TL yi aşmayan her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri ile toplu konut idaresi, kamu ortaklığı idaresi ve özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Elde edilen gelirin ,00.-TL yi aşması halinde bu gelirlerin tamamı (istisna edilen tutarlar hariç) yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Bu iratlar toplamının ,00.-TL yi aşıp aşmadığının tespitinde indirim oranı ve istisna uygulanabilecek menkul sermaye iratlarının, indirim oranı ve istisna uygulandıktan sonra kalan kısımlarının dikkate alınması, bu iratların beyan edilmesinin gerektiği durumlarda ise indirim oranı ve istisna uygulandıktan sonra kalan kısımlarının beyan edilmesi gerekmektedir tarihinden önce ihraç edilmiş olan Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından elde edilen gelirlere ilişkin Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 59 ncu maddesinde yer alan istisna uygulaması tarihinde son bulduğundan, tarihinden itibaren bu kıymetlerin faiz gelirleri ve elden çıkarılması dolayısıyla elde edilen gelirler ile ilgili olarak istisna uygulaması söz konusu değildir. 3- Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları a- Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları Vergi kesintisine tabi olmayan kıyı bankacılığından (of-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri, hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller, iştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, her nevi alacak faizleri ile yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratlarının 1.170,00.-TL yi aşan kısmının beyan edilmesi gerekmektedir. b- İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları Gelir Vergisi Kanununda bazı menkul sermaye iratlarının enflasyondan arındırıldıktan sonra kalan tutarlarının vergilendirilmesi öngörülmüştür. Enflasyon arındırmasına ilişkin indirim oranı 2011 yılı için % 126 olarak belirlenmiştir takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından tarihinden önce ihrac edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir. Beyanname verme sınırı olan ,00.-TL nin hesabında indirim oranı uygulanabilecek menkul sermaye iratlarının tutarı, indirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısımlar itibariyle dikkate alınacaktır yılında başkaca beyanı gereken gelirlerin bulunmaması halinde, indirim oranı uygulamasından yararlanabilecek menkul sermaye iratlarından, gayri safi tutarları toplamı ,56.- TL yi aşmayan tutarlar için yıllı beyanname verilmeyecektir. Ayrıca; - Her nevi alacak faizleri - Ticari işletmelere dahil kazanc ve iratlar için indirim oranı uygulanmayacaktır. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır. (DUYURU / sayfa 7/3)

4 Gelir Vergisi Kanununun geçici 59 uncu madde hükmü ile tarihine kadar, tarihleri arasında ihraç edilen devlet tahvilleri ve hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlarctoplamının 2001 yılında 50 milyar lirası,2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması ile bulunacak tutar gelir vergisinden istisna edilmiştir tarihinden önce ihraç edilmiş olan Devlet Tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlere ilişkin istisna uygulaması tarihinde son bulduğundan tarihinden itibaren bu kıymetlerin faiz gelirleri ile bu kıymetlerin elden çıkarılmasın sağlanan diğer kazançlarla ilgili olarak istisna uygulaması söz konusu değildir. Toplamının 2011 yılında indirim uygulandıktan sonra ,00.-TL yi aşması halinde tamamı vergilendirilecektir. 4 Kâr Paylarının Vergilendirilmesi Ve Beyanı Gelir Vergisi Kanunu uygulaması bakımından kar payı sayılan; Tam mükellef kurumlardan elde edilen her nev i hisse senetlerinin kar payları, iştirak hisselerinden doğan kazançlar ile kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payı gelirlerinin yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelir bulunmaması halinde, gelir ,00.-TL yi aşıyor ise beyan edilecektir. Tevkif vergilendirilmiş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte toplam tutarının beyan sınırını aşması halinde temettü gelirinin yarısı beyan edilecektir. (Geçici 62. Maddede belirtilen kazançlar hariç) Beyan edilen bu tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kârın dağıtımı aşamasında kurum bünyesinde yapılan tevkifatın tamamı mahsup edilecektir. Mahsup sonrası kalan tutarın bulunması halinde bu tutar ret ve iade edilecektir. Kâr payları üzerinden yapılan vergi tevkifatı, dağıtıma tabi tutulan kazancın istisna olup olmadığına bakılmaksızın kârın dağıtımı aşamasında %10 olarak uygulanan tevkifat oranı tarihinden itibaren %15 olarak uygulanmaktadır. Mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde ret ve iade edilecektir Kurumların; ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarını dağıtmaları halinde tevkifat yapılmayacaktır. Gerçek kişilerce elde edilen bu kâr payları, tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerinde elde edilen ve kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlar ile Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 61 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulmuş olan yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtılması halinde; tevkifat yapılmayacak olup, gerçek kişilerce elde edilen kâr paylarının net tutarına 1/9 u eklendikten sonra bulunan tutarın yarısının ,00.-TL yi aşması halinde söz konusu kâr payları beyan edilecektir. Beyan edilen tutarın 1/5 lik kısmı hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. IV- Diğer Kazanç ve İratların Beyanı 2011 yılında değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 8.000,00.-TL, arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı ise ,00.-TL olarak uygulanacaktır. İstisna tutarını geçen kısım yıllık beyanname ile beyan edilmek zorundadır. Bu kazançlardan bazılarının vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır. a- Hisse Senedi Alım Satım Kazançları ve Temettü Gelirlerinin Vergilendirilmesi Hisse senetleri alım-satım kazançları geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabidir. Ancak tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler tevkifata tabi olmayacağı gibi bu gelirler için Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 nci maddeside uygulanmayacağından değer artış kazancı olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. (DUYURU / sayfa 7/4)

5 Tarihinden İtibaren İktisap Edilenlerin Vergilendirilmesi tarihinden itibaren iktisap edilen hisse senetlerinin alım-satım kazançları geçici 67 nci madde hükümleri çerçevesinde tevkifata tabidir. Gerçek kişilerin tevkifata tabi hisse senedi alım-satım kazançlarına tarih ve 2006/10731 Sayılı BKK ile %10 oranında stopaj kesilmektedir. Söz konusu gelirler için yıllık veya münferit beyanname verilmeyecektir. Bir yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi olmayıp beyan edilmez. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilmeyen alım- satım kazançları beyan edilecektir. İki yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi değildir Tarihinden Önce İktisap Edilenlerin Vergilendirilmesi Tam mükellef kurumların İMKB de işlem gören hisse senetlerinin 3 aydan, İMKB de işlem görmeyen kurumlara ait hisse senetlerinin ise 1 yıldan daha kısa sürede elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile yabancı hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların ,00.-TL yi aşan kısmının beyan edilmesi gerekmektedir. Belirli bir şirketin hisse senetlerinin değişik tarihlerde alımı yapıldıktan sonra, alınan hisse senetlerinin bir kısmının elden çıkarılması halinde elden çıkarılan hisse senetlerinin hangi işlem ile alındığı konusunda mükellefler serbest bırakılmıştır. Hisse senedi alım satım kazancı, hisse senetlerinin alım bedelinin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere DİE tarafından belirlenen TEFE artış oranında artırılarak tespit edilecek bedel, elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan alım satım komisyonları gibi giderler ile BSMV gibi ödenen vergi ve harçların satış bedelinden düşülmesi suretiyle belirlenecektir. Bu tutarın ve dönem içerisinde oluşacak diğer kazanç ve iratların toplamının 1.170,00.-TL yi aşan kısmının gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmesi gerekmektedir. Bir yıl içerisinde birden fazla menkul kıymet alım satım işlemi yapılması halinde, bu işlemlerden elde edilen kar veya zarar tutarları birlikte değerlendirilecek, dolayısıyla işlemlerin aynı yıl içerisinde yapılması koşuluyla hisse senedi alım satım işlemlerinden doğan zararların hisse senedi alım satımından oluşan karlara mahsubu yapılabilecektir. İktisap tarihinden itibaren minimum elde tutma sürelerinden önce hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan zararların diğer kazançlara mahsubu ise mümkün değildir. GVK Md. mük. 81 GVK Md. 86 b- Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançların Vergilendirilmesi İvazsız olarak iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar ile gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak dört yıldan fazla, yılından itibaren 5 yıldan fazla süre ile bulundurulduktan sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergilendirilmeyecek olup, bu şartları taşımayan gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançların alım bedelinin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere DİE tarafından belirlenen TEFE artış oranında artırılarak tespit edilecek bedelin satış bedelinden düşülmesi suretiyle belirlenecektir. Endeksleme yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması gerekmektedir. Bu tutarın ve dönem içerisinde oluşacak diğer kazanç ve iratların toplamının 8.000,00.-TL yi aşan kısmının beyan edilmesi gerekmektedir. GVK Md. mük tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2004/8295 sayılı BKK GVK 266 Seri Nolu G.T Sayılı Kanunun 28. Maddesi (DUYURU / sayfa 7/5)

6 V- Birden Fazla Gelir Unsurunun Bir Arada Elde Edilmesi Yıllık beyannameye dahil edilme, gelirin niteliğine ve tutarına bağlı olarak değişmektedir. Bazı gelirler için tutarı ne olursa olsun beyanname verilmesi gerekirken, bazı gelirler tutarı ne olursa olsun beyannameye dahil edilmeyecektir. Bazı gelirler için ise belirli koşullara bakılarak beyanname verilip verilmeyeceğine karar verilmesi gerekmektedir. VI- Beyandan İndirimler Kira geliri elde eden gayrimenkul sermaye iradı sahibi mükellefler, G.V.K. nun 89 uncu maddesinde yer alan ve aşağıda özetlenen bağış ve yardımlar ile harcamalarının tamamını veya belli bir tutarını verdikleri beyanname üzerinde safi iratlarından indirim konusu yapabileceklerdir. a- Şahıs ve Bireysel Emeklilik Sigorta Primleri Beyan edilen gelirin (safi iradın) %10 u (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için beyan edilen gelirin %5 ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını ( 2011 yılında asgari ücretin brüt yıllık tutarı 9.801,00.-TL dir. ) aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, (Sigortalının veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye de kain ve merkezi Türkiye de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş, prim ve katkı tutarları gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olmalı ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında indirilmemiş olmalıdır). b- Eğitim ve Sağlık Harcamaları Beyan edilen gelirin (safi iradın) %10 unu aşmaması, Türkiye de yapılması ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları, (Eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler). c- Okul, Yurt ve Sağlık Tesisleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı, Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurdu yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yapılan bağış ve yardımların (harcamaların) herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi için bu bağış ve yardımların genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köylere yapılması gerekmektedir. d- Diğer Bağış ve Yardımlar 1- Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilen gelirin (safi iradın) % 5 ini (kalkınmada öncelikli yöreler için %10 unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar. (DUYURU / sayfa 7/6)

7 2- Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen kültür ve sanat faaliyetleri, kültürel varlıkların korunması, yapımı, onarımı, vb. ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu nun 89 ncu maddesin çerçevesinde yapılan her türlü bağış ve yardımların tamamı, 3- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamamı beyan edilecek gelirden indirilebilecektir. 4- Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı, 5- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek nakdi ve/veya ayni bağış ve yardımlar. Bilgilerinize sunulur.

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI

MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 2 MART 2013 MENKUL SERMAYE İRATLARININ YILLIK BEYANNAME İLE BEYANI İmdat TÜRKAY Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Müdürü 1969

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER I. PARA VE SERMAYE PİYASALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER A. Para ve sermaye piyasalarından elde edilen gelirlerin niteliği Ülkemizde gerçek kişilerin elde ettiği kazançların vergilendirilmesi esasları Gelir

Detaylı

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME. Bölüm 2. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2011 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME Bölüm 2 A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname

Detaylı

SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ

SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ SMMM YETERLİK GRUBU GELİR VERGİSİ VE DİĞER KANUNLAR ÖNEMLİ KONULAR SON DÖNEM SINAV SORU ÇÖZÜMLERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir www.yildizymm.com MART 2014 1 TURMOB & TESMER 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 1 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2009 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında

SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014. Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında SİRKÜLER: 2014/012 BURSA, 26.02.2014 Konu: 2013 Yılında Elde Edilen (GMSİ) Kira Gelirleri Beyanı Hakkında Sayın Mükellefimiz; Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ ÜCRETSİZDİR

Detaylı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı 2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25 ine kadar beyan edilerek, biri

Detaylı

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI

MENKUL SERMAYE İRADI MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR 1 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2011 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERCE 2005 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI

GERÇEK KİŞİLERCE 2005 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI GERÇEK KİŞİLERCE 2005 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI 5 GERÇEK KİŞİLERCE 2005 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI Bu sirkülerimizde tam mükellef gerçek kişiler

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin

Detaylı

Ö Z E L B A N K A C I L I K

Ö Z E L B A N K A C I L I K ÖZEL BANKACILIK Garanti Yatırım Araştırma bölümü tarafından Garanti Masters müşterilerine özel bir dizi rapor hazırlanmaktadır. Aşağıda görebileceğiniz bu raporlardan arzu ettikleriniz sizinle e-mail aracılığıyla

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI

GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI 7 GERÇEK KİŞİLERCE 2007 YILINDA ELDE EDİLEN VE YILLIK BEYANA TABİ GELİR UNSURLARI I. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADLARININ BEYANI

Detaylı

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ Sunuş Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye

Detaylı

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi İçindekiler Sayfa no I. Mükellefiyet ve menkul kıymet gelir türleri...3 A. Mükellefiyet...3 B. Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler...3 II. Beyana ve tevkifata

Detaylı

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER

2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER ANKARA SMMM ODASI 2013 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN BEYANINDA BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER A. Murat YILDIZ ATAMER Serbest Yeminli Muhasebeci Mali Müşavir Mali Müşavir 1 2 3 YILLIK BEYANNAME

Detaylı