ONUR KURSLARI KPSS A GRUBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONUR KURSLARI KPSS A GRUBU"

Transkript

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİ TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE VERGİLER: 1. Gelir üzerinden alınan vergiler a. Gelir Vergisi b. Kurumlar Vergisi 2. Tüketim üzerinden alınan vergiler a. Katma Değer Vergisi (KDV) b. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) c. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi d. Damga Vergisi e. Özel İletişim Vergisi (ÖİV) f. Şans Oyunları Vergisi 3. Servet üzerinden alınan vergiler a. Emlak Vergisi b. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) c. Veraset ve İntikal Vergisi 1. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER A. GELİR VERGİSİ a. Genel Bilgiler Gelir vergisinin konusu; gerçek kişilerin elde ettikleri gelirlerdir. Gelir: Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelirin Unsurları: 1. Ticari kazançlar, 2. Zirai kazançlar, 3. Ücretler, 4. Serbest meslek kazançları, 5. Gayrimenkul sermaye iratları, 6. Menkul sermaye iratları ve 7. Diğer kazanç ve iratlardır. Gelir Vergisinin nitelikleri: - Yıllık olması - Gelirim gerçek ve safi tutar üzerinden vergilendirilmesi - Gerçek kişilerden alınması, - Artan oranlı dilim usulü tarifeye göre alınması, - Gelirin elde edilmiş olması*** b.gelirin elde edilmesinde esaslar*** a. Tahsil esası: gelirin fiilen elde edilmesi (ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar) b. Tahakkuk esası: gelirin hukuken elde edilmesi (ticari kazançlar, zirai kazançlar, menkul sermaye iradı) c.gelir Vergisinde Mükellef: I. Tam mükellef: - Hem Türkiye de hem de yurtdışında elde ettikleri kazanç ve iratlar gelir vergisine tabidir. (Kanunların şahsiliği ve mülkiliği ilkeleri birlikte geçerlidir) a.ikametgahı Türkiye de olanlar b.türkiye de ikametgahı olmayıp bir takvim yılı içinde Türkiye de sürekli olarak 6 aydan fazla oturanlar II. Dar mükellef: - Sadece Türkiye de elde ettikleri kazanç ve iratlar gelir vergisine tabidir. (Kanunların mülkiliği ilkesi geçerlidir) -Türkiye de ikametgahı olmayıp bir takvim yılı içinde Türkiye de sürekli olarak 6 aydan az oturanlar dar mükelleftir. d.gelir Vergisine tabi kazanç ve iratlar: I. Ticari Kazançlar: -Her türlü ticari ve sinai faaliyetlerden doğan kazançlardır. ** Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleri, diş protezciliği, sarraflık, yolcu ve eşya taşımacılığı, acentelik gibi işler de ticari kazanç sayılır. ** Ticari faaliyet gösteren; - adi şirketlerin ortakları, - kolektif şirket ortakları, - adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları, - paylı komandit şirketlerin komandite ortakları gelir vergisine tabidirler. Ticari Kazancın Tespit Yöntemleri: a. Gerçek usül 1. Bilanço esasına göre: - 1. sınıf tacirlerin ve ticaret şirketlerinin ticari kazançları bilanço esasına göre tespit edilir. - Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerler arasındaki müspet farktır. 2. İşletme hesabına göre: - 2. sınıf tacirlerin ticari kazançları işletme hesabına göre tespit edilir. - Bir hesap döneminde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet farktır. **Bilanço esasında öz sermaye kıyası yapılır, işletme hesabında gelir-gider farkı vergilendirilir. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler 1. Genel yönetim giderleri 2. İaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı 3. İşle ilgili seyahat ve ikamet giderleri 1

2 4. İşte kullanılan taşıtların giderleri 5. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri 6. Amortismanlar 7. Sendika aidatları 8. Ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler 1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar, ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar 2. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler 3. Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır 4. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar; 5. Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri 6. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları 7. Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. b. Basit Usül: - Bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. - Bunlar defter tutmazlar, bunlara ilişkin kayıtlar bağlı oldukları meslek odalarınca tutulur. Basit usule tabi olmanın genel şartları: 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak 2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde TL, diğer yerlerde TL yi aşmamak. ( ) 3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usule tabi olmamak. Basit usule tabi olmanın özel şartları: 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının TL veya yıllık satışları tutarının TL yi aşmaması, ( ) 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının TL aşmaması, ( ) 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının TL yi aşmaması. ( ) Basit usülden yararlanamayanlar: 1. Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları; 2. İkrazat işleriyle uğraşanlar; 3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar; 5. Sigorta prodüktörleri; 6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler; 7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar; 8. Tavassut (aracılık) işi yapanlar, 9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler; 10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri (1+14 yolcu üstü) + Esnaf muaflığı + İstisnalar: 1. Sergi ve panayır kazançları 2. PTT acentaları kazançları 3. Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunanların kazançları 4. Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç II. Zirai Kazançlar: - Her türlü zirai faaliyetten doğan kazançlar zirai kazançtır. - Satışların dükkan ve mağaza açılarak yapılması halinde, mahsullerin dükkan ve mağazaya gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faaliyet sahasında kalır. - Kollektif şirketler, adi veya paylı komandit şirketler zirai faaliyetle iştigal etseler dahi çiftçi sayılmazlar. Zirai Kazancın Tespit Yöntemleri: a. Stopaj (tevkifat) usülü: Zirai ürünlerin veya hizmetlerin alış bedelleri üzerinden, bunları alan vergi sorumlularınca stopaj yapılması ve verginin stopajı yapanlar tarafından muhtasar beyanname ile ödenmesi esasına dayanır. Tevfikat usulde vergilendirilen çiftçiler bu kazançları için defter tutmazlar, beyanname vermezler. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden; - Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için, Ticaret borsalarında tescil 2

3 ettirilerek satın alınanlar için % 1, bunlar dışında kalanlar için % 2, -Diğer zirai mahsuller için, Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2, bunların dışında kalanlar için % 4, -Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için, Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için % 2, diğer hizmetler için % 4, b. Gerçek usül: İşletme büyüklüğü belli ölçüleri aşan çiftçiler (örneğin:tütün ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm, arıcılık ziraatında kovan sayısı 500 adet, küçükbaş hayvan sayısı 750 adet) ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde tespit olunarak vergilendirilir. III. Ücret: Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. +Diplomat muaflığı Ücretin Tespit Yöntemleri: a.stopaj esası: Ücretlerin vergilendirilmesinde genel yöntem stopaj esasıdır. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden, artan oranlı tarife dilimleri ve oranları esas alınarak stopaj yapılır. Stopajın yapılmasında matrah olarak ücretin safi(net) değeri esas alınır. Ancak aşağıdaki hizmet erbabının ücretleri hakkında stopaj usulü uygulanmaz. b. Beyan esası: Birden fazla işverenden ücret alıp da birden sonraki işverenden/işverenlerden alınan ücretler toplamı TL yi aşıyorsa önceden tevkifat yapılsa dahi beyanname vermek zorunludur. İndirimler: Kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler, emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primleri, sendika aidatları, işsizlik sigortası primi, sakatlık indirimi, özürlü kişi indirimi, asgari geçim indirimi. c. Götürü usül: Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar; Özel hizmetlerde çalışan şoförler; Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri; gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar vb. Bu kapsama girenler için yıllık beyanname verilmez, diğer kazançlar için beyanname verilmiş olsa bile beyannameye dahil edilmezler. Sadece vergi dairesinden bir vergi karnesi alırlar. Bu karnede ne kadar vergi 3 ödeyecekleri yazılıdır. Her yıl Şubat ve Ağustos ayları olmak üzere iki eşit taksitte vergi öderler. IV. Serbest Meslek Kazancı: Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. - Gümrük komisyoncuları, - Borsa acentaları, - Noterler, - Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler, - Dava vekilleri, - Müşavirler, - Konser veren müzik sanatçıları; - Gerekli şartları taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar bu işler dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar. Serbest meslek erbabı, mesleki kazançlarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tuttukları "Serbest meslek kazanç defteri"ne istinaden tespit ederler. Brüt kazançtan kazancın elde edilmesiyle ilgili giderler düşülür. Net kazanç üzerinden vergilendirme yapılır. İstisnalar: Sergi ve panayır istisnası, Telif kazançları istisnası Serbest Meslek Kazancının Tespit Yöntemleri: a. Beyan esası: Tutulan serbest meslek kazanç defterine göre belirlenen hasılattan mesleğin ifası ile ilgili giderler düşülür. Kalan kısım artan oranlı tarifeye göre vergilendirilir. b. Stopaj esası: Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara yapılan ödemelerden ödemeyi yapan taraf stopajla vergi kesmektedir. Ancak Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemelerden stopaj yapılmaz. Stopaj oranı; % 20 dir. V. Gayrimenkul Sermaye İradı: Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır: - Arazi, bina maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı; - Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; - Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, - Telif hakları; - Gemi ve gemi payları ve her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

4 Sayılan bu mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari veya zirai kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre hesaplanır. Gayrimenkul sermaye iradında vergilendirme safi irat üzerinden yapılmaktadır. Safi İrat:Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayri safi hasılattan iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet farktır. İstisnası: Konut kira gelirleri istisnası (2800 TL si) VI. Menkul Sermaye İradı: Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. Şunlar menkul sermaye iradına girer: - Hisse senetleri kar payları, - İştirak hisselerinden doğan kazançlar, - Kurumların idare Meclisi Başkan ve üyelerine verilen kar payları, - Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı, - Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr, ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları. - Tahvil ve bono faizleri, - Alacak Faizleri, - Mevduat faizleri, - Repo Gelirleri, - Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller, - İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar, - Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri, B- KURUMLAR VERGİSİ Kurumlar vergisi, gelir gibi gerçek kişilerin değil belli başlı tüzel kişilerin kazanç ve iratları üzerinden alınan vergilerdir. Ayrıca, Kurumlar vergisi düz oranlı ve objektif nitelikli bir vergidir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Kurumlar vergisine tabi kurumlar şunlardır: 4 a) Sermaye şirketleri. b) Kooperatifler. c) İktisadi kamu kuruluşları. ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler. d) İş ortaklıkları. Tam mükellefiyet: Kurumlar vergisine tabi kurumlardan kanuni merkezi veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Dar mükellefiyet: Kurumlar vergisine tabi kurumlardan kanuni merkezi veya iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler. Muafiyetler: a) Kamuya ait okullar, konservatuarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan geliştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi yayınevleri vb. b) Kamuya ait hastane, klinik, dispanser, huzurevi, çocuk bakımevi, hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımevi. c) Kamuya ait sosyal yardım kurumları, aşevleri, öğrenci yurtları ç) Yetkili Kamu kuruluşu izniyle açılan sergiler, fuarlar ve panayırlar. d) Sadece kamu görevlilerine hizmet veren, kar amacı gütmeyen kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki kantinler. e) SGK ve emekli sandıkları f) Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları. g) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü. h) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askeri fabrika ve atölyeler. ı) Yerel yönetimler tarafından kurulan su işletmeleri, yolcu taşıma işletmeleri ve mezbahalar. i) Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve bağlı oldukları il sınırı içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri ile köylere veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri. j) Spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler. k) Kanuni şartlara uyan yapı kooperatifleri. l) Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlar

5 m) KOBİ lere kredi sağlayan kurumlar n) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan iktisadî işletmeler. Kurumlar Vergisinde matrahın tespiti: Kurumlar vergisi bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kazanca ulaşmak için gayrisafi kazançtan indirilebilecek ve indirilemeyecek giderlerin bilinmesi gerekir. Kurum kazancı = dönem sonu özsermaye dönem başı özsermaye Kural olarak kurumlar 1. sınıf tacir olarak kabul edilmekte ve bilanço esasına göre defter tutmaları gerekmektedir. İndirilebilecek giderler: - Hisse senetleri ve tahvillerin ihraç giderleri - İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri - Genel kurul toplantıları için yapılan giderler; birleştirme, fesih ve tasfiye giderleri - Paylı komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı - Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları - Sigorta şirketleri için geçerli olan teknik ihtiyatlar - Ar-ge indirimi - Yapılan yardımlar (kurum kazancının %5 ini geçmemek şartı ile) - Beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılın zararları İndirilemeyecek giderler: - Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler. - Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler. - Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar. - Yedek akçeler. - Para cezaları, vergi cezaları, gecikme faizleri. - Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler. - Yat, tekne, uçak, helikopter gibi taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları. - Maddî ve manevî zarar tazminat giderleri. - Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminat giderleri. 5 - Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50'si. Kurumlar vergisinde beyanname verme süresi: - Normal hesap dönemi söz konusu ise, beyanname Nisan ayının 25.günü akşamına kadar verilir. - Beyannameler hesap döneminin kapandığı ayı takip ayın 1.gününden 25. günü akşamına kadar verilebilir. - Özel hesap dönemi ya da kıst hesap dönemi bulunması hallerinde, beyanname bu dönemlerin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25. günü akşamına kadar verilecektir. *Kurumlar vergisi beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir. 2. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER A. EMLAK VERGİSİ Emlak Vergisi, sahip olunan gayrimenkuller üzerinden alınan bir vergidir. Burada vergi gayrimenkulün getirisi üzerinden değil bizzat kendisi üzerinden alınmaktadır. Emlak vergisi; bina vergisi ve arsa-arazi vergisi şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 1. Bina Vergisi: Verginin konusu; Türkiye sınırları içinde bulunan binalar Bina Vergisine tabidir. Bina vergisi alınırken bina mütemmimleri (binanın tamamlayıcı parçaları) de bina ile birlikte nazara alınır. (örneğin: asansör, odalardaki parke vb. döşemeler, pencerelere yapılan ısı yalıtıcıları vb.) Bina vergisinin mükellefi, binanın sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya sahip gibi tasarruf eden gerçek ve tüzel kişilerdir. Muafiyet ve İstisnalar Daimi muaflıklar: (Bu muaflıktan yararlanmak için binanın kiraya verilmemiş olması gerekir) - Devlete, yerel yönetimlere, üniversitelere ait binalar - İl Özel İdareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseselere ait; Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletme binaları, - İbadethaneler, - TSK yı güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıfların binaları. - Brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan bir konuta sahip olan ve emekli aylığı dışında başka geliri olmayan emekliler, Tek konutu olan işsizler ve geliri olmayan ev hanımları

6 Verginin Tarhı -Ödenmesi -Hesaplanması Bina vergisi belediyeler tarafından tarh edilir. Her yılın bina vergisi, Ocak ayında belediye tarafından otomatikman tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen vergi iki taksitte ödenir. Birinci taksit Mart-Nisan-Mayıs olmak üzere üç ayda, ikinci taksit Kasım ayında ödenir. 2. Arsa ve Arazi Vergisi Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar Arazi Vergisine tabidir. Muaflık ve İstisnalar Kamu yararına çalışan derneklerin arazileri, mezarlıklar, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan araziler (kiraya verilmemek şartıyla) Devlete, yerel yönetimlere, üniversitelere ait araziler, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseselere ait; su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletmelerine ait araziler. Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl muaftır. Yeni fidan dikimi veya aşılama gibi yöntemlerle oluşturulan bağ, bahçe, meyvelik ve ağaçlık araziler en az 2 en fazla 15 yıl vergiden muaftır. Verginin Matrahı, Arsa ve arazinin vergi değeri dir. Arsa ve arazilerin vergi değeri takdir komisyonlarınca tespit edilir. Arsa ve arazi değeri, il, ilçe, mahalle, köy gibi yerel konumlardan kaynaklanan özellikler, arazilerin toprak yapısı gibi özellikler dikkate alınarak belirlenir. Her yılın vergisi ocak ayında belediye tarafından otomatikman tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen vergi iki taksitte ödenir. Birinci taksit Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksit Kasım ayında ödenir. B.VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ Veraset ve intikal vergisi, karşılıksız servet transferleri üzerinden alınan ve veraset ve diğer intikaller şeklinde iki ayrı konu üzerinden alınan bir vergidir. Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde, ölen kişinin bıraktığı mirasın vergilendirilmesi söz konusudur. Burada her bir mirasçı, kendisine düşen miras payı üzerinden vergi ödemektedir. Diğer yollarla gerçekleşen karşılıksız intikaller, yarış ve çekilişlerde kazanılan ayni veya nakdi mallar, bağışlar, hediyeler vb. mal intikalleridir. 6 Verginin mükellefi kendisine mal intikal eden gerçek veya tüzel kişilerdir. Veraset durumunda verginin mükellefi, mirasçılardır. Yarış ve müsabaka vb. organizasyonlardan ikramiye veya bahis kazanılması durumunda mükellef, ikramiye veya bahsi kazananlardır. Benzer şekilde bağışlarda, kendisine bağış yapılan kişiler vergi mükellefidirler. Vergilendirme Yöntemleri a. Stopaj Usulü Stopaj usulü sadece iki şekilde kazanılan karşılıksız intikallerde uygulanmaktadır;1.futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahislerden kazanılan paralarla ve 2. Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan mallar stopaja tabidir. Bu tür servet transferleri için artan oranlı tarife uygulanmaz. Bu tür intikallerde oran %10 olarak tek oran şeklinde uygulanır. Stopaj yapmaya yetkili olan mercii; müsabaka, yarış ve çekilişleri düzenleyenlerdir. Bu merciiler vergi sorumlusu sıfatıyla esas mükelleften vergiyi kesmekte ve vadesinde vergi dairesine yatırmak zorundadırlar. b. Beyanname Usulü Veraset veya çeşitli şekillerde karşılıksız bir mal iktisap(elde edenler) edenler, iktisap ettikleri malları bir beyanname ile bildirmek zorundadırlar. C. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ Motorlu taşıtlar vergisi, servet sahipliği üzerinden alınan bir özel servet vergisidir. MTV Kanunu nun 1. maddesinde verginin konusunun, motorlu kara, deniz ve hava taşıtları olduğu belirtilmiş olup aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları, Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir. İstisnalar - Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzelkişiliklerinin sahip olduğu araçlar, - Yabancı devletlerin Türkiye de bulunan diplomatları ve memurlarına ait taşıtlar,

7 - Sakatlık dereceleri %90 veya daha fazla olan maluller için yapılmış özel taşıtlar. Matrahı ve Tarifesi Verginin matrahı; Motorlu taşıtlarda vergi matrahı spesifik matrah (miktar esası)tır.spesifik matrahın özelliği, matrahın ağırlık yaş, hacim, uzunlu vb. gibi fizik ölçülerden oluşmasıdır. Motorlu taşıtlarda vergi matrahı, yaş, ağırlık, hacim, kalkış hızı gibi fiziki ölçülere göre belirlenmektedir. Vergi tarifesi. Vergi tarifesi araç türüne göre dört ayrı liste şeklide belirlenmiştir: I sayılı tarife: Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri, Motosikletlerden oluşmaktadır. Bu kısımda matrah ölçüsü olarak Motor silindir hacmi ve Yaş esas alınmaktadır. Yaş arttıkça vergi azalmakta, silindir hacmi arttıkça vergi artmaktadır. II sayılı tarife: Minibüs, Panel van ve motorlu karavanlar, Otobüs ve benzerleri, Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerlerinden oluşmaktadır. Bu kısımda matrah ölçüsü olarak Azami Toplam Ağırlık, Cins-Oturma yeri (koltuk sayısı), Ağırlık, Yaş, Motor Silindir Hacmi esas alınmaktadır. Yaş arttıkça vergi azalmakta, silindir hacmi, koltuk sayısı, ağırlık arttıkça vergi artmaktadır. III sayılı tarife: Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler gibi deniz araçlarından oluşmaktadır. Cins- Motor gücü-yaş esas alınmaktadır. Motor gücü arttıkça cinsi lüksleştikçe vergi artmakta, yaş arttıkça vergi azalmaktadır. IV sayılı tarife: Uçak ve helikopterler gibi hava taşıtlarından oluşmaktadır. Cins-Kalkış Hızı-Yaş esas alınmaktadır. Kalkış hızı kapasitesi arttıkça ve cinsi lüksleştikçe vergi artmakta, yaş arttıkça vergi azalmaktadır 3. HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VER- GİLER A. KATMA DEĞER VERGİSİ KDV hem objektif hem de dolaylı vergi özelliği taşımaktadır. KDV ni konusunu mal teslimi ve hizmet ifası oluşturur. Bu bağlamda KDV ye tabi işlemler şunlardır: Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, Her türlü mal ve hizmet ithalatı Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri, 7 Spor-Toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Millî Piyango dahil), at yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları tertiplenmesi, oynanması, Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi, Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları, Mal ve hakların kiralanması işlemleri. Verginin Mükellefi KDV yapılan işlemin türüne göre değişmektedir. Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde mükellef; Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde mükellef, mal teslimini veya hizmet ifasını gerçekleştirenlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; mal teslimi ve hizmet ifasını gerçekleştirenlerin kanuni mükellef olduklarıdır. KDV nin nihai yükü ise tüketici üzerindedir. Mal ve hizmet ithalatında mükellef: İthalatta mal ve hizmet ithal edenler vergi mükellefidir. Transit taşımalarda mükellef: Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar verginin mükellefidir. Vergiyi Doğuran Olay KDV de vergiyi doğuran olay; Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, ithalatta ve transit taşımacılıkta farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde vergiyi doğuran olay: normal koşullarda malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla birlikte vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş olur. İthalatta vergiyi doğuran olay: İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tesciliyle birlikte vergi doğmuş olur. Transit taşımacılıkta vergiyi doğuran olay: Transit taşımacılıkta ve ikametgahı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması, anında vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. ****KDV de fatura ve benzeri belgelerde gösterilen iskontolarla hesaplanan KDV matraha dahil değildir.

8 İstisnalar: 1. İhracat İstisnası 2. Taşımacılıkta kullanılan araçların teslimi ile ilgili istisna 3. Kıymetli maden ve petrol aramaları ile ilgili istisna 4. Teşvik belgeli mükelleflerin aldıkları makine ve teçhizata ilişkin istisna 5. Diplomatik İstisnalar 6. Ulusal Güvenlikle ve Askeri Amaç Taşıyan İstisnalar 7. Kültürel ve Eğitim Amaçlı İstisnalar (bilim, tiyatro, sergiler vs.) 8. Hastane, kan bankaları gibi kurumların sundukları sağlık ve eğitim hizmetleri, öğrenci yurtları ve huzur evleri gibi kurumların sundukları barınma hizmetleri. 9. Ruhsat, izin vb. hizmetler için kullanılan basılı kağıtlar 10.Diğer İstisnalar: Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler, Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ve vergiden muaf olan serbest meslek erbabı tarafından yapılan teslim ve hizmetler, Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen piyango, sayısal loto, hemen kazan ve benzeri oyunların tertiplenmesi veya oynanması, Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları teslimi Serbest bölgelerde verilen hizmetler, Boru hattı ile yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınması hizmetleri, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri, Kurumların iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışı Katma Değer Vergisinde Vergilendirme Dönemi Katma değer vergisinde vergilendirme dönemi takvim yılının birer aylık dönemi olarak belirlemiştir. Ancak bazı özel durumlar için vergilendirme dönemi olarak birer aylık dönemler değil farklı vergilendirme dönemi benimsenmiştir. İthalat yapanlar, transit taşımacılık yapanlar ve Türkiye ile yabancı memleketler arasında taşımacılık yapanlar için vergilendirme dönemi, gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır. KDV Beyannamesi ve Beyan Zamanı Katma değer vergisi beyan esasına göre tarh edilmektedir. Beyanname yazılı olarak verilir. Normal koşullarda KDV mükellefleri KDV Beyannamesi ile vergiye tabi işlemlerini beyan ederler. KDV beyannamesi yapılan işlemin türüne göre farklı zamanlarda verilmektedir. Normal koşullarda KDV beyannamesi, bir aylık vergilendirme dönemini izleyen ayın 20. günü akşamına kadar işyerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyan edilir. İthalatta ise gümrük giriş beyannamesi ile mükellefiyet doğduğu anda ilgili gümrük idaresine verilir. Motorlu kara taşıtları ile yapılan Transit taşımacılıkta ve Türkiye ile yabancı memleketler arasındaki taşımacılıkta ise mükelleflerin özel beyanı ile ilgili gümrük idaresine beyan edilir. Katma Değer Vergisi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. Vergi İndirimi ve Verginin Ödenmesi Mükellefler; kendi ödedikleri vergiyi ödeyecekleri vergiden indirirler. Kalanını vergi dairesine yatırırlar. Bir ay içinde gerçekleştirilen KDV ye tabi işlemlerle ilgili olarak izleyen ayın 24. günü akşamına kadar beyan edilen vergi, aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar. İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir. B. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ: Vergi oranı: Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10'dur. Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye yetkilidir. %18 Genel KDV oranı %8 (tavuk, balık, ilaç, sinema, tiyatro, kitap, defter, silgi, kalem) %1 (ekmek, cenaze hizmetleri, gazete-dergi, konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri) Özel tüketim vergisi, tarihinde Türk vergi sistemine girmiştir. Verginin konusu: Petrol Ürünleri (I sayılı Liste); benzin, motorin, fuel oil gibi petrol ürünleri ve doğalgaz. Motorlu Taşıtlar ( II sayılı Liste); motorlu kara, deniz ve hava taşıtlarının ilk iktisabı vergiye tabidir. (traktörler hariç) 8

9 Kolalı Gazozlar, Alkollü İçkiler ve Tütün Mamulleri (III) sayılı Liste); kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün mamuller Lüks Ürünlerde ( IV sayılı Liste); havyar, poşetli gazete, dergi ve kitaplar, kürkmücevherat, elektrikli ev aletleri, beyaz eşyalar, radyo-televizyon, kristal eşya ve silah C. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ Banka, banker ve sigorta şirketlerinin yaptıkları işlemler dolayısıyla kendi nam ve hesaplarına aldıkları nakdi ve hesabi paralar verginin konusunu oluşturmaktadır. Banka ve Sigorta muameleleri vergisinin oranı % 15'tir. Ancak; Bankalararası mevduat muamelelerinde % 1, kambiyo muamelelerinde nispet matrahın binde biridir. D. DAMGA VERGİSİ Mukavele, fatura, makbuz gibi bazı kağıtlar damga vergisine tabi tutulmaktadır. Buradaki kağıt kavramı; yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konulmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilen belgeleri ifade etmektedir. Damga vergisine tabi bazı kağıtlar; Makbuzlar, taahhütnameler, kefalet, teminat ve rehin senetleri, bilançolar, beyannameler, makbuzlardır. Damga vergisinden istisna bazı kağıtlar; öğrenci ve askerlerle ilgili kağıtlar, evlenme ile ilgili kağıtlar, çiftçilerle ilgili kağıtlar, Hisse senetleri, faiz kuponları, resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar. E. HARÇLAR Kamu hizmetlerinden yararlananların ödedikleri mali yükümlülükler, harç olarak adlandırılır. Harçların mükellefi; bu hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Harcın ödenmesi; hizmetten yararlanan tarafından, makbuz alınarak veya basılı damga konularak ödenir. Türkiye de alınan harçlar; 1. Yargı harçları, 2. Noter harçları, 3. Vergi Yargısı Harçları, 4. Tapu ve kadastro harçları, 5. Konsolosluk harçları, 6. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları, 7. Gemi ve liman harçları, 8. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, 9. Trafik harçları. 9 F. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin; Her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25, Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri % 15, Diğer telekomünikasyon hizmetleri % 15, oranında özel iletişim vergisine tâbidir. Mobil telefonu aboneliğinin ilk tesisinde yirmi milyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. G. ŞANS OYUNLARI VERGİSİ Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5 At yarışlarında %7 Diğer şans oyunlarında %10. NOTLAR:

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS IV. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyetinin nitelikleri; - Serbest meslek

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009 KONU GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları 2009-14592 Sayılı akanlar Kurulu Kararı, 03.02.2009 tarih, 27130 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre)

Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Tevkifat Oranları ( Gelir Vergisi Kanununun GVK'nın 94 ile Geçici 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre) Ödemenin Türü, İlgili Madde, Tevkifat Oranı (% - Yüzde) Hizmet Erbabına Ödenen Ücretler ile Ücret

Detaylı

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 11 1.1. Osmanlı Devleti nde Vergi Sistemi 12 1.1.1. Osmanlı Devleti nde Öşür Vergisi 12 1.1.2. Osmanlı Devleti nde Haraç Vergisi 13 1.1.3.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 52 Aralık

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Bu takvim 31.12.2009 tarihi

Detaylı

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresindeki beyanname düzenleme programında 2013

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ

VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ VERGİ HARCAMALARI LİSTESİ KANUN ADI VE NUMARASI MADDE NO MADDE AÇIKLAMASI 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 4/1-ç Kamu idareleri tarafından açılan sergi, fuar ve panayırlar 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ

2009 YILI VERGİ TAKVİMİ 2009 YILI VERGİ TAKVİMİ Bu takvim 31.12.2008 tarihi itabariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) adresinde yer alan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5

İÇİNDEKİLER. I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 İÇİNDEKİLER I. Türk Vergi Sisteminin Tarihçesi... 3 II. Vergi Gelirlerinin Kompozisyonu ve Kitabın Planı... 5 BİRİNCİ KISIM GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ I. ÖNBİLGİLER...8

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ

BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir BEYANNAME VERME ve ÖDEME SÜRELERĐ 1. YILLIK GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMELERĐ A. Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından 25 nci günü akşamına kadar

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

Kavramlar: Emlak Vergileri, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi

Kavramlar: Emlak Vergileri, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi SERVETTEN ALINAN VERGİLER Konu Başlığı: Servetten Alınan Vergiler Kavramlar: Emlak Vergileri, Veraset ve İntikal Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kavramlara İlişkin Açıklamalar: Emlak Vergileri: Bina

Detaylı

2016 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI

2016 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI 16 GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI MADDE AÇIKLAMA ORAN (%) GVK 94/ Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 06.01.2009 2009 Yılı Vergi Takvimi Hakkında DUYURU NO:2009/06 01.01.2009 31.12.2009 döneminde beyan edilmesi ve ödenmesi gereken vergiler ile bildirimlere

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50

A) %5 B) %10 C) %20 D) %25 E) %50 Deneme Sınavı I 1. Emlak Vergisi ne üzerinden alınır? A) Bina ve arazi üzerinden B) Malikin geliri üzerinden C) Miras üzerinden D) Gelir üzerinden E) Nakit gelir üzerinden 2. Bir araziye elbirliği mülkiyet

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ramazan BİÇER 1. Giriş Bilindiği üzere, dar mükellef kurum, Türkiye'de işyeri ya da daimi temsilcisi

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri ,

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ. HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi Gelirleri , İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN HAZİRAN DEĞİŞİM % Vergi.6.66.78, 4.89.6.6,7,6 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 4..789,4 44.79.49,8 8,44 Gelir

Detaylı

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 12/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 01/01/2015 15/01/2015 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı 16-31 Aralık 2014 Dönemine

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ www.gib.gov.tr Ücretsiz dir VERGİ TAKVİMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 154 Aralık 2012 2013 VERGI TAKVIMI Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi

Detaylı

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu

Vergi Takvimi. www.denetimvergi.com. www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr. Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Vergi Takvimi www.denetimvergi.com www.vergimuhasebe.blogspot.com.tr Ay İlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 10/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014 15/01/2014 01/01/2014

Detaylı

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) Duyuru Konu : 2014 Yılı Pratik Bilgiler Vergi Sirküler no : 2014/1 Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul Telefon :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir.

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir. ocak 01 2016 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

(TL) KODLAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 300.995.224.000 330.772.633.000 360.321.529.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.301.354.000 8.943.556.000 9.678.272.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.183.383.000

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2013 YILI 2014 YILI 2015 YILI AÇIKLAMA 01 VERGİ GELİRLERİ 347.890.019.000 380.142.375.000 416.294.416.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.233.225.000 9.994.661.000 10.367.047.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.046.203.000

Detaylı

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılıb.k.k. ile % 17 Yürürlük; 1.1.

a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, (2003/6577 sayılıb.k.k. ile % 17 Yürürlük; 1.1. Vergi Tevkifatı Madde No 94 Kapsam (3946 sayılıkanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş

Detaylı

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları VERGİ TAKVİMİ Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2014 YILI VERGİ

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME

ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME ALTINCI KISIM VERGİ ALACAĞININ KALKMASI ÖDEME I-MADDE METNİ: Verginin Ödeneceği Daire: Madde 110-Vergi borcu, mükellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin

Detaylı

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ

OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ OCAK 16 VERGİ TAKVİMİ 01/01/2016 11/01/2016 01/01/2016 12/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 01/01/2016 15/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin

Detaylı

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 504.450.400.000 562.058.482.000 623.347.340.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 18.965.949.000

Detaylı

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA

(TL) KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA KODLAR 2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI AÇIKLAMA I II III IV BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ 01 VERGİ GELİRLERİ 427.048.060.000 469.376.795.000 514.327.838.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.545.927.000

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA

2016 VERGİ TAKVİMİ. Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı. Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA 2016 VERGİ TAKVİMİ Ufuk SAATCİ Gelir Uzmanı Ocak 2016 2016 Yılı Vergi Takvimi 01/01/2016 11/01/2016 16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel 01/01/2016 12/01/2016 16-31

Detaylı

www.muhasebetr.com 2010 VERGĐ TAKVĐMĐ

www.muhasebetr.com 2010 VERGĐ TAKVĐMĐ 2010 VERGĐ TAKVĐMĐ Ay Đlk Tarih Son Tarih Konu Ocak 05/12/2009 05/01/2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) 05/12/2009 05/01/2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

DENİZLİ ŞUBESİ. MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri. Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DENİZLİ ŞUBESİ MUHASEBE NOTLARI VERGİ-SGK VE DİĞER MEVZUAT Mesleki Eğitim Semineri Mehmet SARIGÖL Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Denizli 14 Nisan 2016 VERGİ MÜKELLEFİ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ **Gerçek

Detaylı

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KONU : 284 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE DUYRULAN 2013 YILINDA UYGULANACAK DİĞER PARASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gelir Vergisi Kanunu'nun yer alan parasal büyüklüklerin 2013 yılında uygulanacak tutarları

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014

2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 15 Ocak 2014 20 Ocak 2014 23 Ocak 2014 2014 MALİ TAKVİM Ocak 10 Ocak 2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait 15

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Konu : Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları No : 2010-075 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Gelir Vergisi Maktu Had ve Tutarları Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86. maddelerinde

Detaylı

16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine Đlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 2010 OCAK AYI VERGĐ TAKVĐMĐ 5 Ocak 2010 Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Đlişkin Bildirim (Form Ba) Kasım 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına Đlişkin Bildirim (Form Bs) 11 Ocak

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezi nin

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk.

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İnd. Oranı Uygulaması Hakk. MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/11 Ankara,02/01/2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar ile Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate

Detaylı

Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır.

Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır. SİRKÜLER NO:POZ-2004/01 İST. 05/01/2004 Özet: 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanununda uygulanmakta olan bazı miktarlarda değişiklik yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinde

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı