Aksigorta Anonim Şirketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aksigorta Anonim Şirketi"

Transkript

1 tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ocak31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait finansal Aksigorta Anonim Şirketi

2 Giriş Yönetim Kurulu na, Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Man 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Aksigorta Anonim Şirketi nin Istanbul itrkey D S.DDDV E Beytem Fiaza No:20, ].. ve SMMM AŞ Fax: Güney Bağımsız Denetim Tel: Sınırlı Denetimin Kapsamı 2. Sınırlı denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan sınırh denetim ilkelerine A menfl, rru çi Emst ı Young uh tü Lınüted Sonuç w rtln wtrw Wln a better r 3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ara dönem finansal tabloların, Aksigorta A.Ş. nin 31 Mart 2014 aynı tarihte sona eren üç aylık gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akış tablosu ve önemli muhasebe pohtikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca sınırlı denetime tabi tutulmuştur. Şirket yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem t inansal tablolarının sigortacılık ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların sınırlı mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlanması denetimine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. ilişkin düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların sınırlı denetimi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Sınırlı denetimin kapsamı, ilgili sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan tam kapsamlı bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, sınırlı denetim, tam kapsamlı denetimde farkında olunabilecek tüm önemli 1. Aksigorta A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu, denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, tam kapsamlı bir tarihi itibariyle tinansal pozisyonunu, aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal ve standartları (bkz. 2 no lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtrnadığı performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Büyükdere Cad ey.corn

3 4. Şirketin 2010 yılı kurumlar vergisi hesaplaması 2012 yılında vergi incelemesine tabi tutulmuş ve 4 Şubat 2013 tarihinde TL ceza tarh edilmiştir. Sözkonusu vergi incelemesi ve neticesindeki vergi tarhiyatı, daha önce vergi incelemesine tabi tutulmuş olan 2010 yılında gerçekleşen kısmi bölünme işlemi ile ilgilidir. 1 Şirkete kurumlar vergisine ilişkin 60,9 milyon TL vergi ve 9114 milyon Sonucu Etkilemeyen Husus 29 Nisan 2014 milyon TL ceza konusunda Maliye Bakanlığı ile uzlaşma yapılmış olup, uzlaşmada 152,3 milyon TL ceza sıfırlanmış, 101,5 milyon TL vergi ise 8,5 milyon TL tutarına indirilmiş ve 2011 yılı içerisinde ödenmiştir. Şirketin 4 Mart 2013 tarihinde yapmış olduğu uzlaşma başvurusu Letim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Limited Istanbul, Türkiye (2),tLrn oonggjc,a snited konuya ilişkin süreçler ve sonuçları üzerinde belirsizlik bulunmaktadır yılındaki ilk inceleme sonucunda Şirket etarh edilen 101,5 milyon TL vergi ve 152,3 Uzlaşma Komisyonu arasında yapılan toplantıda uzlaşma temin edilememiş olup, Şirket, Vergi Mahkemesi nezdinde 24 Ekim 2013 tarihi itibariyle dava açmıştır. Bu rapor tarihi itibariyle doğrultusunda, bu konu hakkında 10 Ekim 2013 tarihinde Şirket ile Maliye Bakanlığı Merkezi oklnğ vıçyd 1Icflrr EY

4 AkSigonta AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHi İTİBARIYLA DÜZENLENEN FiNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık mevzuatına göre hazırlanan dönem sonu tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hukümlerine ve Şirket muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu beyan ederiz. İstanbul, 29 Nisan d Erkan ŞAHİNLER Genel Müdür Yardımcısı UğrG Gene EN üdür Sicil Ne: 72 man AKKOCA M i ontrol Müdürü MecLisi Mobusan Cad. No: 67 Fındıklı İstanbul TeL: 0212) Faks :10212) wwv. aksi g orta. corn. tr

5 . tt.3 g o =. a,r r.,. g 4r tm 0 it 4 t n 12. t, 12. t 0 c 1

6 0 0 0 = 9. t.. ; I t>. 0 e. e t,) e, 0. e, 0 0 t, 0 t, 9 n z =

7 q>.w 10 0 a.a 4.. c. j , ç t

8 Net 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Tom lutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) AKSIGORTA ANONİM ŞIRKEFI AYRINTILI BILANÇO 1LflLCIU2R Bağinısız Sınırlı Bağımsız Deııeiiııxkjı Denednulen IV. UZU J vadfii YüK[MLÜL iclfr Dipıo( Geçmiş Geçnş Cari 1)iinem Öıweki Dönem (31/03/2014) (31/ ) AHaamaI Borçlar 1 lğtdi Kunilıtşlamıa Borçlar 2 Emantrıl Kiıalaım işlemlerinden Borçlar 3 Eztelenrıiş Finansal Kinılaım Borçlanıın Maliyetleri () 4ÇıkarılııışTahviiier 5Çilcanlnış DiğerrmansalVarbklar 6 Çıkanlnış Diğer Fiııansal Varlıklar İhraç Farkı () E anı Faaliyetlerden Borçlar 1 Sigortacılık Faaliyetleriııden Borçlar 2Reaslirans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4 Enrkllllk Faaliyetlerinden Borçlar 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar C ilişkili Taraflara Borçlar 1OrtaklaraBorçlar 2 Iştüklere Borçlar 3 Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4 Müşterek Ybnetiım Tabi Teşebbtlslere Borçlar 5 Personele Borçlar 6 Diğer ilişkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar Alman Depolo ve Teminatlar 2 Tedavi Oderlerine ilişkin SOC ya Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar 4 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E Sigtriacılık Teknik Karşılılclan lkanımlımnış PrinlerKmşdığıNet 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3 Matenutlk Kaışdddar Net MualiakTaminatlCarşılığıNeı 5 Ilaartiye ve lndiriıııicr Kaişıliğı 6 Diğer Teknik lcarşıbklar Net FLliğer Yükümlülükler it Karşılıkları 1 Ödenecek Diğer YllkuıütlltIkier 2 Vadesi Geçmiş, Ertelenrriş veya Ta1csitlendiıiIrı Vergi ve Diğer Yüktln,IülUlder 3Diğer Borç ve Oder Kaışılıldan G Diğer Risklere İlişkin lçarşılıklar KıdenıTazıinatıKarşılığı Sosyal YaıdımSandığı Varlıkğçıklan Kaişılığı IlGelecek Yıllara Ait Gelirler it Gider Tahakkoklan 1 EtelenrT lcarrisyon (kilden 2 Oder Tahakkuklanı 3 Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 1 Diğer thnn Vadeli Yükümlülükler 1Eıteknııiş Vergi %ilkünillluğu 2DiğerUnm Vadeliydkürdulukier 1VIırnVaıleli ükümlüliiklertoyüım Takip eden dipnotlar finansal tablolann tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar. 6

9 5b< w t, 0 <t t <t 0. <t t a. t t e Zbfl t:. 3 q = r D tl t D 9 D D t t 2 D o <t t. 9 n D t D <1 D t e t c D

10 0, > 1 t, c. t,,ç. D 3 (il ii D 0 00 D 15 ğ 3 z ttl z ttl

11 Er 0 _:ITI 5 (1 9: r a qçj z tşl ol jz. tşl CI), i. :: z ITI

12 Ibhn,bş Y..i ( > (03.075).... E. Yahcı para çrnıim f.aküaa ( ) ) F Diğer bnnç,e kayıplar ( OEnfla.yon,Fnllm.üaklnı..... t Dağıtma ı.armlıi ) ( ) 0) an Oüiş.si (3l (fli.a.i0+c.d.e.f.c4i141.j) ) OCAK31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU çrüm tuaılar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) AKsImA A.Ş. AKSIGORTAANONbIŞbOKEIİ o ZSSUIAI0ıtİflI TANLOSU (Ilağimsis Sinirli lk,,timd., Ieç0ş) fl...ai 0. ne.ay. IMğ,rYedeklr,.. 5.m.r lşl.imenın End) V.d.kl.nn üflsyaa Y.b.n Pan ftaj.ıılm..iş Net Kan Ihç.iş Villa, CARİ DÖNIIO lıh,. Senalir.6 (.1 D.(,dem.,j 0ö,eIiı.n,l raul. 0 Çrnim Şıtlan Vs. fld.kl.r Y,d,kl,d Kshr (inşa Z.nn) Kad.n!Izand.n) T.pl.m 1 Oninki Dön ) M ,. li.ki,.,i I31f ) D 011 P,liIiknı,d. DefIşitllkl,r. fl.kiye (0+11) I493 Aşamayeanuım,(AI ft.3) Nakü. 2İçkaakbsü C Gör iano,sıw yer ajmyao karn e kayiplır D. V.alıkbnhdrğ, mhp noluı6pao,>... ( ) Il Dönem o km(veya mina) (37 aoluop.ol) J. TıahHfa.... Takip eden dipnollar finansal (ablolann Ianıamiayıcı bir paçasım oloşlumrlar. 10

13 flo...01 Öz..m.,. 0Il.r Y.dzkIer Seımne t,kı.,t. NalI V.dıkI.na 6fl..,.. Y.l.. Pirs IMılılıcal, 14.1 Nın. icin 0.çmIş YılIsr ÖNCUdOÖNUd ItIsnSn.10.d(.) O.ğedı.e.I 0d,ıIIm.ıIIükI.n Ç.ntmFsıtl.n YaIY.ükl.r SbIüY.d.kI.d Kalır (ep.z.nn) ICadın (Z.r.zt.n) IbpIsn Vi İçkn,.k..... t63lm2 BY*sap,rzçr.ıbmlarktıı I04t)ıtaalentdtü Din. Snu ).k(şeıi t3lfl2dl3) (IltşAtR.C+0,EşI W 1) ( ) * ). ( ) 1 OCAK31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) *RSİWRTA *4. AKSİOOItTAANONIIIŞiRKEII ÖZSOÖIAYE0ItIŞIMTABL.ISU (D.ğı..ı. 6. r!, 0en.0.den (kçaiş) t Ösreki Nin. 5.,, flıkly,,l (3t1t2J2012t 3ı6.00ı llub..ebe F.IlIlk.ıı,ds OstIşIklIkler. nı * I3J SıkI,. ( (015h110I * nlz.yr laıızı (Al + AZ) 2Nakit Il tşktmrsi,.j.)ğ. krsıs hii4.nzzkzi... C. kit ı*kst.j. yu atm.y knç v. kıyıptaz.. ovtru.rnş... (130.40) FI.0ğnb,çşrk,yflr... r,nnaiyo,oi rlıoızfakkı ii cm arı koz. veya 31,310(37 noluğpıot).. IO JTn.de, t ) Takip eden dipnotlar finansal tablolann tamatulayoco bir parçastnt oluştururlar. 11

14 qz Efl E Ci2 : ğ: 3 (t 0 <t t, t, t,. ii, 0 0 l t t,, t, t, a, t >. t, t, t, 3 9 n 0 t, t, t,

15 AKSİGOİITA A.Ş. 1 OCAK31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 1. Genel Bilgiler 1.1 Şirketin adı ve son sahibi 31 Mart 2014 tarihi itibariyle Aksigorta Anonim Şirketi nin ( Şirket ) doğrudan ana ortakları, Hacı Omer Sabancı Holding A.Ş. ve Ageas Insurance İnternational N.V. dir. Şirket in hisselerinin %38,02 (31 Aralık 2013: %38,02) Borsa Istanbul da ( BIST ) işlem görmektedir (2.14 no lu dipnot). H.Ö. Sabancı Holding in ( Holding ) portföyünde yer alan TL nominal değerli adet Aksigorta A.Ş. ye ait hisse senetlerinin %50 sinin satışına ilişkin Ageas İnsurance İnternational N.V. ile hisse devir anlaşması 18 Şubat 2011 tarihinde imzalanmıştır. 29 Temnuz 2011 tarihinde Holding portföyünde bulunan hisselerin %50 sine tekabül eden adet Aksigorta A.Ş. hisse senetleri, düzeltmeler hariç olmak üzere USD bedel ile Ageas İnsurance İnternational N.V. ye devredilmiştir. 1.2 Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi (veya eğer kayıtlı biironun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer) Şirket, 25 Nisan 1960 tarihinde, Türkiye de tescil edilmiş olup, TTK hükümlerine göre kurulmuş anonim şirket statüsündedir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü Meclisi Mebusan Cad. No: Fındıklı / İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. 1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu Şirket, Türkiye de başlıca yangın, nakliyat, kaza, ferdi kaza, mühendislik, ziraat ve sağlık olmak üzere elementer ve hayat branşlannda sigortacılık faaliyeti yürütmektedir. Şirket in ticari merkezi Istanbul da olup bir genel müdürlük ve İstanbul 1.,2.,3., Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Izmir, Samsun, Denizli, Trabzon, Trakya, Gaziantep, Eskişehir, Kayseri ve Kocaeli olmak üzere onaltı bölge müdürlüğü bulunmaktadır. 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlannın niteliklerinin açıklaması 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda açıklanmıştır. 1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı Üst Düzey Yönetici Müdür ve Müdür Yardımcısı Yönetici/Uzman/Yetkili Toplam 1 Ocak 1 Ocak 31 Mart Aralık Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler Yönetim Kumlu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutan: 1 Ocak 31 Mart 2014: TL, (1 Ocak31 Mart 2013: TL). 13

16 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMiNE AİT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 1. Genel Bilgiler (Devamı) 1.7 Finansal tablolarda yatırım gelirleriniıı ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışandan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı nın ( Hazine Müsteşarlığı ), 4 Ocak 2008 tarihli ve 2008/1 numaralı Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usül ve Esaslarına İlişkin Genelge si çerçevesinde, Şirket tarafından hayat dışı teknik karşılıklan karşılayan varlıklann yatınma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılmıştır. Diğer yatınm gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandınlmıştır. Şirket teknik bölüme aktardığı faaliyet giderlerini alt branşlara dağıtırken, üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktan ve hasar ihbar adedinin, son üç yıl içindeki ağırlıklarımn ortalamasını dikkate almıştır. 1.8 Finansal tablolann tek bir şirketi mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği Finansal tablolar tek bir şirketi (Aksigorta A.Ş.) içermekte olup Şirket in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle kontrol ettiği bağlı veya ortak yönetime tabi ortaldığı bulunmamaktadır. 1.9 Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgiden önceki bilanço tarihinden beri olan değişiklikler Şirket in adı ve diğer kimlik bilgileri 1.1, 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda belirtilmiş olup bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana herhangi bir değişiklik olmamıştır Bilanço tarihinden sonraki olaylar 1 Ocak 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 29 Nisan 2014 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Uğur Gülen, Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şahinler, Mali Kontrol Müdürü Osman Akkoca, Aktüer Halil Kolbaşı tarafından imzalanmıştır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no lu dipnotta açıklanmıştır. 2. Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti 2.1 Hazırlık Esasları Finansal tablolann düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalanyla ilgili bilgiler Uygulanan Muhasebe İlkeleri Sermaye Piyasası Kanunu Vil. bölüm 50. maddesi (a) fıkrası hükmü uyarınca sigorta şirketleri kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, finansal tablo ve rapor standartlan konulannda kendi özel mevzuatlarındaki hükümlere tabidir. Bu kapsamda Şirket, finansal tablolarını Hazine Müsteşarlığı nın Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketleri için öngördüğü esaslara ve 14 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelere göre hazırlamaktadır. 14

17 1 OCAK31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe TUrk lirası (TL) alarak gösterilmiştir.) 2. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) Finansal tabloların düzenlenmesinde kullamlan temeller ve kullamlan özel muhasebe politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı) Finansal tablolar Hazine Müsteşarlığı tarafından 30 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (Sigortacılık Muhasebe Sistemi Tebliğ No:1) içerisinde yer alan Sigortacılık Hesap Planı uyarınca düzenlenmektedir. Finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 18 Haziran 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ ve 31 Mayıs 2012 tarih ve 2012(7 sayılı Yeni Hesap Kodları ile Finansal Tablolann Sunumuna ilişkin Sektör Duyurusu uyarınca belirlenmektedir. Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle, sigortacılık ile ilgili teknik karşılıklannı, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde çıkarılan ve 28 Temmuz 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile; 17 Temmuz 2012 ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan değişikler sonrası Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatınlacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik ( Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplamış ve konsolide olmayan finansal tablolara yansıtmıştır. Şirket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeldilik Şirketlerinin Finansal Raporlamalan Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, söz konusu yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeleştimıektedir. Hazine Müsteşarlığı nın 18 Şubat 2008 tarih ve 9 sayılı yazısına istinaden 2008 yılında TMS 1Finansal Tablolar ve Sunum, TMS 27Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, TFRS 1TFRS ye Geçiş ve TFRS 4Sigorta Sözleşmeleri bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmuştur. Bununla birlikte, sigorta şirketlerinin 31 Aralık 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri Ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolannın Düzenlenmesine İlişkin Tebliği ( Konsolidasyon Tebliği ) 31 Mart 2009 tarihinden itibaren uygulamaları gerekmektedir. Söz konusu tebliğin geçici 2. maddesi kapsamında sigorta ve reasüraııs ve emeklilik şirketleri dışındaki ortaldıklar 31 Mart 2010 tarihine kadar kapsam dışı bırakılmıştır. 2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayınlan Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) diğer yetki ve görevlerinin yanı sıra, tabi oldukları kanunlar gereği defter tutmalda yükümlü olanlara ait finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla, uluslararası standartlarla uyumlu TMS leri oluşturmak ve yayımlamakla ve Türkiye Muhasebe Standartlannın uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları almalda, bu konuda kendi alanları itibarıyla düzenleme yetkisi bulunan kurum ve kuruluşların yapacakları düzenlemeler hakkında onay vermeye yetkilidir. 15

18 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMiNE AİT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 2. Önemli Muhasebe Politikalannın Özeti (Devamı) Finansal tablolanıı düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı) 13 Ocak 2011 tarihli 6102 sayılı Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı uyarınca; 660 sayılı KHK da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kumlu kararıyla bağımsız denetime tabi olacaklar ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketler münferit ve konsolide finansal tablolarını hazırlarken TMS yi uygular. 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda öngörülen faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar, kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketleri ile 6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 3 Haziran 2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 28 Mart 2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve bunların ilgili mevzuatı çerçevesinde sigoıtacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar gibi finansal kuruluşlar kendi özel hükümlerine tabidir. a. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolann Düzeltilmesi Hazine Müsteşarlığı nm 4 Nisan 2005 tarihli ve numaralı yazısına istinaden, 31 Aralık 2004 tarihli finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 15 Kasım 2003 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: XI No: 25 Sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ de yer alan Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolann Düzeltilmesi ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzeltilerek 2005 yılı açılışları yapılmıştır. Hazine Müsteşarlığı nın aynı yazısına istinaden 2005 yılında finansal tablolann enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son verilmiştir. Dolayısıyla 31 Mart 2014 tarihinde bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesapianmaktadır. b. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolann Düzeltilmesi Şirket in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile; 1 Ocak 31 Mart 2014 dönemine ait gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu, 1 Ocak 31 Mart 2013 dönemine ait gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 16

19 1 OCAK31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT (Tüm tutarlar akü belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) 2. Önemli Muhasebe Politikalanmn Özeti (Devamı) Finansal tablolann düzenlenmesinde kullamlan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı) c. Teknik Karşılıklar Kazanılmamış Primler Karşılığı Kazanılmamış primler karşılığı, nakliyat branşı primleri hariç olmak üzere, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte bulunan tüm poliçeler için tahakkuk etmiş primlerin gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısmı olarak hesaplanmıştır. Gün esasına göre takip eden döneme sarkan kısım hesap edilirken genel uygulamada poliçelerin öğlen 12:00 de başlayıp yine öğlen 12:00 de sona erdiği varsayılmıştır. Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca, düzenlenen poliçelerin kazanılmamış priınler karşılığı ile bu karşılığın reasürans payı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primler ile reasürörlere devredilen primlerin herhangi bir komisyon veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine sarkan kısmı olarak hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır. Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat branşı poliçeleri için son üç ayda yazılan primlerin %50 si kazanılmamış primler karşılığı olarak aynlmaktadır (20 no lu dipnot). Ertelenen Komisyon Gider ve Gelirleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/25 sayılı Genelge uyarınca yazılan primler için aracılara ödenen komisyonlar ile reasürörlere devredilen primler nedeniyle reasürörlerden alınan komisyonlann gelecek dönem veya dönemlere isabet eden kısmı, bilançoda sırasıyla gelecek aylara ait giderler ve gelecek aylara ait gelirler hesaplannda, gelir tablosunda ise faaliyet giderleri hesabı altında netleştirilerek muhasebeleştirilmektedir. Devam Eden Riskler Karşılığı Teknik Karşılıklar Yönetmeliği uyarınca sigorta şirketleri, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek tazminatların, ilgili sözleşmeler için ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı. beklenen hasar prim oranını dikkate alarak devam eden riskler karşılığı ayırmakla yükümlüdürler. Beklenen hasar prim oranı, gerçekleşmiş hasarların kazanılmış prime bölünmesi suretiyle bulunur. Branş bazında hesaplanan beklenen hasar prim oranının %95 in üzerinde olması halinde, %95 i aşan oranın net kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar, net devam eden riskler karşılığı, %95 i aşan oranın brüt kazanılmamış primler karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar brüt devam eden riskler karşılığı olarak hesaplanır. Brüt tutar ile net tutar arasındaki fark ise reasürör payı olarak dikkate alınır. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 18 Temmuz 2012 tarih ve 2012/13 no lu Sigorta ve Reasürans!le Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşıllkların Yatırılacağı Varlıklara Ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu ( 2012/13 no lu Sektör Duyurusu ) uyarınca, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle yapılan devam eden riskler karşılığı hesaplaması için belirlenen beklenen hasar prim oranının tespitinde kullanılan açılış muallak hasar karşılığı tutarının cari dönem ile tutarlı bir şekilde yeniden belirlenmesi için, 31 Aralık 2013 itibariyle gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hesaplanan yöntemle yeniden hesaplanarak devam eden riskler karşılığı hesaplamasına konu edilen açılış muallak hasar karşılığı belirlenmiştir. 17

20 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT (Tüm tuıaılw rıksi belinilmeökçe Tüık Lirası (TL) obrak gösıciilmiştir.) 2. Önemli Muhasebe Politikalanmn Özeli (Devamı) Finansal tablolann düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullamlan özel muhasebe politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı) Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle yaptığı hesaplama sonucunda TL (31 Aralık 2013: TL) tutarında net devam eden riskler karşılığı hesaplamış ve kayıtlarına yansıtmışur (20 no lu dipnot). Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Şirket, tahaldcuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazıninat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayırmaktadır. Muallak hasar karşılığı eksper raporlarına veya sigortalı ile eksperin değerlendirmelerine uygun olarak belirlenmekte olup ilgili hesaplamalarda rücu gelirleri tenzil edilmemektedir. Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı ile; içeriği ve uygulama esasları, Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ve 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı Aktüeryal Zincirleme Merdiven Metoduna İlişkin Genelge ( Genelge ) ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş olan aktüeryal zincir merdiven yöntemleri kullanılarak belirlenen tutar arasındaki fark gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedeli olarak muhasebeleştirilmektedir. 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Genelge ye göre sigorta şirketleri her branş için aktüeryal zincirleme merdiven metodu ( AZMM ) hesaplamalannı Genelge de öngörülmüş olan 5 ayn yöntemi dikkate alarak ve gerçekleşen hasarlar (muallak ve ödenen hasarlar toplamı) üzerinden yapmalan gerekmektedir. Sigorta şirketlerine, AZMM hesaplamalan ile ilgili olarak her branş için ilgili Genelge de yer alan beş yöntemden kendi portföy yapılanna en uygun yöntemi belirleyerek seçme hakkı tanınmış olup 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle her branş için belirlenen nihai yöntem 3 yıl boyunca değiştirilemeyecektir. Söz konusu AZıMM hesaplamaları yapılırken daha homojen bir veri setiyle hesaplama yapılabilmesini teminen büyük hasar olarak nitelendirilen uç hasarlar Zorunlu Trafik branşında ayn bir dosyada Genelge de öngörülmüş olan istatistiki yöntemlerle elimine edilmiştir. Ayrıca söz konusu AZMM hesaplamalan brüt olarak yapılmakta ve Şirket in yürürlükte bulunan veya ilgili reasürans anlaşmalanna bağlı olarak net tutarlar belirlenmektedir. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına Ilişkin Açıklamalar Hakkında Genelge ( 201 1/23 sayılı Genelge ) uyarınca bir, 31 Mart 2014 ve 3lAralık 2013 tarihleri itibariyle yapılan AZMM hesaplamalannda, bilançoda tahakkuk ettirilmiş olan rücu, sovtaj ve benzeri gelirlere ilişkin veriler dikkate alınmıştır. Ayrıca, 2011/23 sayılı Genelge uyarınca, AZIvIM hesabının negatif sonuç verdiği branşlarda söz konusu negatif tutarın tamamı hesaplamalara dahil edilmiştir. 18

21 19 politikalanyla ilgili bilgiler (Devamı) Fiııansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe 2. Önemil Muhasebe Politikalanıun Özeti (Devamı) (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) alarak gösterilmiştir.) 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 17 Temmuz 2012 ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 30 Eylül 2013 tarihinde karşılığı tutarlanndan indirim yapması mümkün bulunmaktadır. Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle kasko ve zorunlu trafik branşlarında son 3 yılda, diğer branşlarda son 2 yılda bütün uyarınca, sigorta şirketlerinin ilk defa 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle olmak üzere, davalann sonuçlanma tarihlerini dikkate alarak son beş yıllık gerçekleşmelere göre alt branşlar itibariyle kullanarak davalık muallak tazminat karşılığı tutarlarından indirim yapmıştır. Şirket söz konusu hesaplamaları brüt tutarlar üzerinden yapmış ve 31 Mart 2014 tarihi itibariyle kayıtlarda yer hesaplamıştır. Kazanma oranı hesaplamasında sadece tazminata ilişkin anapara tutarları hesaplamaya dahil edilip, faiz ve diğer masraflar dikkate alınmamıştır. Şirket, kazanma oranı edilebilmesi için kullanılan hesaplama yöntemi yürürlükten kaldınlmıştır. Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge uyarınca gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelinin tespit edilebilmesi için yapılan tüm hesaplamalarda, dava sürecindeki dosyalar indirim yapılmamış karşılığı tutarının %loo ünü (31 Aralık 2013: %100) dikkate alarak. 31 Mart 2014 tarihi hasar karşılığı ayırmıştır. itibariyle TL (31 AraJık 2013: TL) tutarında toplam ilave net muallak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşıhklarına ve Bu Karşılıldarın Yatınlacağı Varlıklara ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Şirket, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle belirlenen gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar Yönetmelik uyarınca, 30 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere, AZMM hesaplamalan sonucunda bulunan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelinin yeterliliğinin test 26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı Gerçekleşmiş Ancak Raporlanmamış Tazminat Karşılığı kazanma oranına göre dava sürecinde olan dosyalar için tahakkuk ettirilen muallak tazminat (IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge ( 2011/23 sayılı Genelge ) yargı aşamaları tamamlanmış hasar dosyalanndan Şirket lehine sonuçlanmış olan dosyalarının şirket aleyhine açılan davaların tutarları üzerinden bir kazanma oranı hesaplaması ve hesaplanan tutarlannı, dosyaların toplam tutanna oranlayarak alt branşlar itibariyle kazanma oranları alan davalık muallak tazminat karşılıklarının branşlar itibariyle ortalama reasürans payı oranları tahakkuk ettirilen muallak tazminat karşılığından yaptığı indirim tutan net TL dir kullanılarak hesaplanan indirim tutarının reasürans payı belirlenmiştir. %25 in üzerinde hesaplanan branşlar için 2011/23 sayılı Genelge uyarınca %25 oranını olarak dikkate alınmıştır. (31 Aralık 2013: TL). Ayrıca, 26 Aralık 2011 tarih ve 201 1/23 sayılı Gerçekleşmiş Şirket in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle alt branşlar bazında hesapladığı kazanma oranları ile

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU Zurich Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş ZURICH SİGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Zurich Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, ZURİCH SİGORTA A.Ş. NİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Zurich Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA... 10-79 EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI... 80 10 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık

Detaylı

30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir

30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 30 Eylül 2014 itibariyle Yapı Kredi Sigorta A.Ş nin ( Şirket ) nihai ana ortağı AllianzSE dir 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2009 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN DÖNEM SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU T.C.

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aksigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Aksigorta A.Ş.

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş Anonim Şirket statüsündedir. 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi (holding) Şirket, 25.02.1966 tarihinde İstanbul da Tam Hayat A.Ş. adıyla kurulmuş ve 07.03.1983 tarihinden itibaren şirket unvanı, Hür Sigorta

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı

1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3no lu dipnotlarda açıklanmıştır.

1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3no lu dipnotlarda açıklanmıştır. 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı:30 Eylül 2012ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle Yapı Kredi SigortaA.Ş nin ( Şirket ) doğrudan ortağı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. olup nihai ana ortakları Koç Holding

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi Müdürler Kurulu

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş.

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Türk P ve I Sigorta A.Ş. ( Şirket ) A grubu hissedar Ziraat Sigorta A.Ş., B grubu hissedar Güneş Sigorta A.Ş., C grubu

Detaylı

AIG HAYAT SİGORTA A.Ş. (eski unvanıyla AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.)

AIG HAYAT SİGORTA A.Ş. (eski unvanıyla AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.) (eski unvanıyla AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 1. Genel Bilgiler Ana şirketin adı: American Life Hayat Sigorta

Detaylı

Generali Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu

Generali Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Generali Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu ŞİRKET BEYANI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir)

30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA AİT DİPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak belirtilmiştir) 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi ( Şirket ), herhangi bir Şirket veya grubun kontrolünde değildir. 1.2 Kuruluşun ikametgâhı ve yasal yapısı, şirket

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR 30 HAZĐRAN TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR IŞIK SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Işık Sigorta A.Ş Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Işık Sigorta Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN ŞİRKET BEYANI İlişikte sunulan 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla düzenlediğimiz

Detaylı

EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 EYLÜL 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA AĐT DĐPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk

EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 EYLÜL 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA AĐT DĐPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk 1 1. Genel Bilgiler 1.1. Ana şirketin adı ve grubun son sahibi Euro Sigorta Anonim Şirketi ( Şirket ), Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin bağlı ortaklığıdır. 1.2. Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı,

Detaylı