GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 08 Eylül 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 08 Eylül 2015"

Transkript

1 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 08 Eylül 2015 İçindekiler AR-GE personelinin telafi çalışmaları Arızı Serbest Meslek Kazancı Bilgisayar destekli 3 boyutlu modelleme, renklendirme ışının vergilendirilmesi Bilirkişi ücretine engellilik indirimi uygulanıp uygulanmayacağı Canlı hayvan alım - satımı faaliyetinin (celeplik) basit usule tabi olamayacağı hk. Duvar resmi, özgün baskı resim, desen ve resim çalışmaları. meslek erbabı ve yanında çalışanlar tarafından verilmesi durumunda elde edilen kazancın vergilendirilmesi. Sar ekmeği, yufka imalatı ve ticaretiyle ilgili faaliyeti nedeniyle basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceği Serbest bölgelerdeki fason işçiliğinde ücret ve gelir vergisi istisnası Serbest meslek erbabının satın aldığı tabancaya (silah) ait giderlerin indirim konusu olamayacağı ayrıca amortisman ayrılamayacağı Ev Kadınlarının kendi ürettikleri el örgüsü ürünlerinin belediyece alınması Grafik tasarım çizimleri, ekslibris ve kinetik resim çalışmalarından elde edilen kazancın GVK nın 18 inci maddesi kapsamında istisna olup olmadığı. İnternet üzerinden yurt dışında mukim firmaya verilen hizmetlerin ve yurt dışından elde edilen ücretin vergilendirilmesi Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin muaf tutulduğu aidatların durumu Madeni Para ile Çalışan Otomatik Makine ile Yiyecek İçecek Satışı Mahkeme karan gereğince avukatlara ödenen vekalet ücretlerinin vergilendirilmesi hk. Okul tarafından proje kapsamında kurs eğitmenine ödenecek ücretin arızi serbest meslek kazancı kapsamında olması hk. Platformlu kayar kasa kamyon (kurtarıcı - çekici) sahibinin bu faaliyeti dolayısıyla basit usulden faydalanıp faydalanamayacağı hk. Psikolojik danışmanlık hizmetinin Serbest meslek erbabının yanında çalışan personelini dil eğitimi için yurt dışına göndermesi durumunda yapılan masrafların vergi kanunları karşısındaki durumu. Serbest meslek kazancında Aralık ayına ait faturaların ertesi yılın Ocak ayında ödenmesi halinde indirim konusu yapılacağı dönem ile iş yerine ilişkin ödenen sigorta bedellerinin giderleştirilmesi. Spor antrenörlüğü ve spor danışmanlığı faaliyetinin vergilendirilmesi Turist kafilesine eşlik eden yabancı uyruklu kişiye doğrudan ödenen bedellerin ve elde edilen kazancın vergilendirilmesi. Türkiye de faaliyet gösterilen şubede istihdam edilen personele gelir getirici faaliyete başlamadan ödenen ücretlerin GVK nın 23 üncü maddesine göre değerlendirilmesi Yönetmenlik faaliyetinden elde edilen kazanç dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu nun 18 inci maddesinde yer alan istisna hükmünden geçmişe dönük

2 olarak yararlanılıp yararlanılmayacağı. AR-GE personelinin telafi çalışmaları Sayı: B.07.1.GİB [61-15/4]-837 Tarih: 17/08/2015 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: [61-15/4] /08/2015 Konu: AR-GE personelinin telafi çalışmaları İlgide kayıtlı özelge talep formunda, teknoloji geliştirme bölgesi içerisinde yer alan firmanızın AR- GE faaliyetleri yürüttüğünü, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince çalışan personele telafi çalışması yaptırıldığı belirtilerek ay içerisinde yapılan telafi çalışmasının (haftalık ortalama 45 saati aşmayan) çalışma süresinin hesabına dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü istenmektedir sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 6170 sayılı Kanunla değişik geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında; Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur. hükmüne yer verilmiştir. 12 Mart 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların düzenlendiği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği nin Muafiyet ve istisnalar başlıklı 37 nci maddesinin (1) numaralı bendinde c) Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm AR-GE ve destek personelini, AR-GE projelerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada kırkbeş saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 1 7/3/1981tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınır. Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. İstisna kapsamındaki destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ edilir. Destek personelinin toplam AR-GE personeli sayısının %10 unu aşması hâlinde, brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücretlerin aynı olması hâlinde, ücretine her türlü vergi istisnası uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma tarafından belirlenir. Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda brüt ücret Kanunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın hesaplanır. AR-GE ve destek personelinin bu Kanun kapsamında elde ettiği tüm gelirler (ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) istisna kapsamına dahildir. açıklamalarına yer verilmiştir.

3 4857 sayılı İş Kanunu nun Telafi Çalışması başlıklı 64 üncü maddesinde; Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, 4691 sayılı Kanun kapsamında Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesinde çalışan AR-GE personelinizin istisna kapsamındaki çalışma süresi hesaplanırken, hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri dahil edilip haftada kırkbeş saatin üzerindeki çalışma süreleri ile ek çalışma süreleri dikkate alınmaması gerektiğinden, İş Kanununa göre fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmayan telafi çalışmasının istisna kapsamındaki çalışma süresi hesabına dahil edilmesi söz konusu değildir. Bilgi edinilmesini rica ederim.

4 Arızı Serbest Meslek Kazancı Sayı: B.07.4.DEF [2015-2]-12 Tarih: 18/06/2015 T.C. RİZE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı: [2015-2]-12 18/06/2015 Konu: Arızı Serbest Meslek Kazancı İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest avukat olarak faaliyette bulunduğunuzu, Rize Adliyesinin Almanca ile ilgili olarak tercümanlık hizmetlerini adliye bilirkişi listesinde kayıtlı olarak yürüttüğünüzü ve bilirkişi ücretlerinin tarafınıza gider makbuzu karşılığı ödendiği, benzer şekilde çok istisna da olsa noterlere de çeviri hizmeti verdiğinizi belirterek, tercümanlık faaliyetinizden dolayı mükellefiyet tesisi yapılıp yapılmayacağı ile alınan tercüme ücretleri için serbest meslek makbuzu düzenleyip düzenlemeyeceğiniz hususunda bilgi istenmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun, 61 inci maddesinde, Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır: 5 Bilirkişilere, resmî arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler; inci maddesinde, Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır... hükümleri yer almaktadır. Öte yandan, aynı Kanunun 94 üncü maddesinde; Kamu idare ve müesseseleri, İktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların İktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkif at yapmaya mecburdurlar. 1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, 2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (Noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); b) Diğerlerinden %20 oranında vergi tevkifatının yapılacağı hükmü yer almaktadır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Makbuz Mecburiyeti başlıklı 236 ncı maddesinde de; Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir. hükmü yer almıştır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, avukatlık faaliyetiniz dışında adliye bilirkişi listesinde kayıtlı olarak yürüttüğünüz bilirkişilik hizmetinden elde etmiş olduğunuz gelirin ücret

5 olarak kabul edilerek Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 98, ve 103 üncü maddeleri uyarınca tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirileceği tabidir. Diğer taraftan, noterlere verdiğiniz çeviri faaliyetini bir hizmet akdi ile bağlı olmaksızın, şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayanarak şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapmanız halinde elde edilen gelirin serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazancının vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmekte olup, bu faaliyetinden dolayı bağlı olduğunuz vergi dairesine bilgilendirme amaçlı bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim.

6 Bilgisayar destekli 3 boyutlu modelleme, renklendirme ışının vergilendirilmesi Sayı: B.07.1.GİB [37-65/ ]-70 Tarih: 22/06/2015 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı: [37-65/ ]-70 22/06/2015 Konu: Bilgisayar destekli 3 boyutlu modelleme, renklendirme işinin vergilendirilmesi İlgide kayıtlı özelge talep formunda, bilgisayar destekli üç boyutlu modelleme, renklendirme (hazır çizilmiş mimari projeler sonrası, mimari projeye bağlı kalarak bina cephesini bilgisayar ortamında üç boyutlu modelleme) işi ile iştigal etmek istediğinizi belirterek, bu iş nedeniyle basit usulde vergilendirilip vergilendirilmeyeceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulün hududu gösterilmiştir Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması, böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için, kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu hüküm ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; ticari kazançlar esas itibariyle sermayeemek karışımı bir kaynağa bağlı olarak doğmakta ve bu kaynağa bağlı olarak devamlı bir organizasyona dayanan her türlü faaliyet ticari faaliyet sayılmaktadır. Serbest meslek faaliyetinin ticari bir organizasyon içinde yapılması halinde de sağlanan gelir ticari kazanç sayılmakta ve kazancın tespitinde ticari kazanca ait esas ve hükümler geçerli bulunmaktadır. Diğer taraftan; ticari faaliyette iktisadi işletmenin unsurları arasında bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım satımı, imalatı veya hizmet ifaları gibi faaliyetler bulunmaktadır. Ticari organizasyon ise sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartların tümü veya bir kısmının yerine getirilmesi ile oluşmaktadır. Bu organizasyonun kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun ve faaliyetinin her türlü mal ve hizmet satışı veya bunlara benzer şekilde olması, devamlı surette yapılması, kar elde etme potansiyelinin bulunması durumunda bu faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun 61 inci maddesinde, Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzde si şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez... hükmüne yer verilmiştir.

7 Yine aynı Kanunun 65 inci maddesinde ise; Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Bilgi edinilmesini rica ederim. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. hükmü yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak yayınlanan 221 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Serbest Meslek Faaliyeti başlıklı (1.1) bölümünde;...bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin; - sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması, - bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması, - devamlı olması, unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır. açıklamalarına yer verilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, bilgisayar destekli üç boyutlu modelleme ve renklendirme faaliyetinin; - Şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza, sermayeden ziyade şahsi mesaiye ve mesleki bilgiye dayalı olarak yapılması serbest meslek faaliyeti, söz konusu faaliyetten dolayı elde edilen kazancın da serbest meslek kazancı kapsamında değerlendirilmesi, -İşverene tabi, işyerine bağlı olarak onun emir ve talimatları dahilinde yapılması halinde, elde edilen gelirin Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ücret olarak gelir vergisine tabi tutulması, gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu faaliyetin ticari bir organizasyon içinde yapılması halinde ise, sağlanan gelir ticari kazanç sayılacağından, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde belirlenen basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını taşımanız durumunda basit usulde vergilendirilmeniz mümkündür.

8 Bilirkişi ücretine engellilik indirimi uygulanıp uygulanmayacağı Sayı: B.07.1.GİB [ /349] Tarih: 11/08/2015 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı: [ /349J /08/2015 Konu: Bilirkişi ücretine engellilik indirimi uygulanıp uygulanmayacağı İlgide kayıtlı özelge talep formunda, engelli raporunuzun bulunduğu ve engellilik oranınızın %55 olduğu, Adalet Bakanlığı Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Adli Bilirkişi ve ayrıca Uzlaştırmam Hukukçu olarak belirlenmiş listelerden seçilerek görevlendirildiğinizi, dosya başına tahakkuk eden ücretinizden gelir vergisi kesilerek tarafınıza ödendiği belirtilerek engelli indiriminden faydalanıp faydalanmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin 3 üncü fıkrasının 5 numaralı bendinde, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin de ücret sayıldığı hükme bağlanmıştır. Aynı Kanun un 31 nci maddesinde; Çalışma gücünün asgarî % 80 ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabının birinci derece engelli, asgarî % 60 ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabının ikinci derece engelli, asgarî % 40 ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabının ise üçüncü derece engelli sayılacağı ve engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarların hizmet erbabının ücretinden indirileceği, engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usullerin Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanun un 36 ncı maddesinde, Muhtelif yerlerden ücret alan hizmet erbabı için 31 inci maddede yazılı indirimler bunlardan yalnız en yüksek olan ücretin vergisine uygulanır. Hizmet erbabının vergi karnesi varsa, indirimin uygulanacağı ücret bu karneyi muhafaza eden işverenden aldığı ücrettir. Vergi Usul Kanunu ile karne almaktan muaf tutulmuş olanlarda indirimin uygulanacağı ücret, aile durumu sual varakasını muhafaza eden işverenden aldığı ücrettir. hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 89 uncu maddesinin 3 üncü bendinde ise; Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.)hükmü yer almıştır. Konuyla ilgili olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 222 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği nin Engellilik İndiriminden Yararlanacakların Yapacakları İşlemler başlıklı 4 üncü bölümünde; Engellilik indiriminden yararlanmak isteyenlerin bir dilekçe ve aynı bölümde belirtilen belgelerle birlikte illerde Defterdarlık/Başkanlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Malmüdürlüğüne başvurmaları gerektiği açıklamalarına yer verilmiştir.

9 Diğer taraftan, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Engellilik Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkındaki Yönetmelikde Değişiklik Yapan Yönetmeliğin; Tebliğinde belirtilen belgelerle birlikte İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına dilekçe ile bizzat müracaat etmeniz gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim. - 8 inci maddesinde; Defterdarlık Gelir Müdürlükleri, Vergi Dairesi Müdürlükleri veya Malmüdürlüklerinin yetkili sağlık kuruluşları tarafından düzenlenerek resmi yazıyla gönderilen raporları Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğüne (Gelir İdaresi Başkanlığı) gönderecekleri uncu maddesinde; Merkez Sağlık Kurulunca raporda yer alan engellilik bulguları ve teşhisinin incelenmesi neticesi, bu Yönetmeliğe bağlı cetvellerde yer alan sakatlık arızalarına göre çalışma gücündeki kayıp oranlarının dikkate alınarak hizmet erbabının engelliliği nedeniyle çalışma gücünün yüzde kaçını kaybettiği hususunda karara varılacağı, - ll inci maddesinde; Maliye Bakanlığının Merkez Sağlık Kurulu tarafından incelenmiş ve kesin karara bağlanmış olan raporları ilgili Gelir Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Müdürlüğüne, veya Malmüdürlüğüne göndereceği, anılan müdürlüklerin raporlarda belirlenen derecelere göre hizmet erbabının Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinin (2) numaralı bendinde belirtilen özel indirim miktarlarında engellilik indiriminden yararlandırılmaları gerektiğini çalıştıkları kurumlara yazıyla bildirecekleri, açıklamaları yer almıştır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, bilirkişilere ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret sayıldığından bu ödemelere engellilik indiriminin uygulanması mümkün bulunmaktadır. Muhtelif yerlerden ücret alan hizmet erbabı için 31 inci maddede yazılı indirimler bunlardan yalnız en yüksek olan ücretin vergisine uygulanmaktadır. Ayrıca, aynı işverenden elde edilecek ücret veya diğer gelirler nedeniyle mükerrer olarak engellilik indiriminden faydalanılması halinde fazla faydalanılan tutarın genel hükümler çerçevesinde geri alınacağı tabiidir. Öte yandan, rapor almak üzere yetkili hastaneye sevk işleminizin yapılması için veya ilgili mevzuata uygun olması kaydıyla mevcut raporunuzla birlikte 222 Seri No.lu Gelir Vergisi

10 Canlı hayvan alım - satımı faaliyetinin (celeplik) basit usule tabi olamayacağı hk. Sayı: B.07.1.GİB [ÖZG ]- 83 Tarih: 15/07/2015 dışında kalanlara satan ticaret erbabının 1/1/1983 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilmeleri kararlaştırılmıştır. Buna göre, canlı hayvan alım-satımı faaliyeti (celeplik) anılan Kararname kapsamında değerlendirildiğinden, basit usulden faydalanmanız mümkün bulunmamaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TRABZON VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: [ÖZG ]-83 15/07/2015 Konu: Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, celeplik işinden dolayı gerçek gelir vergisi mükellefi olduğunuz, herhangi bir işyeri açmadığınız ve fiilen celeplik işini yapmadığınız halde, bağlı olduğunuz meslek odasına kaydınızın devam edebilmesi için mükellefiyetinizin devam etmesi gerektiğinden gerçek usulde değil de basit usulde vergilendirilmenizin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulün hududu gösterilmiş olup, söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 8/5521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, zirai mahsul satın alarak bu mahsulleri kısmen veya tamamen tüketici

11 Duvar resmi, özgün baskı resim, desen ve resim çalışmaları. Sayı: B.07.1.GİB [ÖZG-15-34J- 165 Tarih: 12/08/2015 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı: [ÖZG-15-34J /08/2015 Konu: Duvar resmi, özgün baskı resim, desen ve resim çalışmaları. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, duvar resmi, özgün baskı resim, desen ve resim çalışmaları yapmakta olduğunuz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu çalışmalarınızın eser olarak kabul edildiği belirtilerek, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde, Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alman bedel ve ücretler istisnaya dahildir. Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanun un 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. hükmü yer almaktadır. Özelge talep formu ekinde yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün 16/04/2015 tarihli ve sayılı yazısında, duvar resmi, özgün baskı resim desen ve resim çalışmalarınızın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıdığı anlaşılmıştır. Buna göre, söz konusu resim ve duvar resmi çalışmalarınızdan dolayı elde edeceğiniz hasılata münhasır olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanız mümkün bulunmaktadır. Özgün baskı resim ve desen çalışmalarınız ise, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde güzel sanat eseri olarak değerlendirilmiş olmakla birlikte, söz konusu çalışmalar Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde sayılan eser grupları içerisinde yer almadığından, aynı maddede belirtilen istisnadan faydalanmanız mümkün bulunmamakta olup, söz konusu faaliyetleriniz dolayısıyla elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, istisna kapsamında bulunan söz konusu çalışmalarınızın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden tevkifat yapmak mecburiyetinde olanlarca satın alınması halinde, tarafınıza yapılacak ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı ve aynı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1/a) bendi gereği bu kazançlar için beyanname verilmemesi, diğer kazanç türleri için beyanname verilmesi halinde de istisna kapsamındaki bu kazançlarınızın beyannameye dahil edilmemesi gerekmektedir. Öte yandan, serbest meslek erbabının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca işe başlamayı vergi dairesine bildirme, 172 nci ve 210 uncu maddeleri uyarınca serbest meslek kazanç defteri tutma, 236 ncı maddesi uyarınca da mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatları için serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyeti bulunmaktadır. 224 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise konuya ilişkin olarak, münhasıran Gelir

12 Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve eserlerini sadece aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi veya kurumlara teslim eden serbest meslek erbabından isteyenlerin, defter tasdik ettirme ve tutma ile belge düzenleme zorunluluklarının hasılat tutarına bağlı olmaksızın kaldırıldığı açıklanmıştır. Buna göre, istisna kapsamındaki eserlerinizin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlar dışındakilere de satılması halinde, işe başlama bildiriminde bulunma, serbest meslek kazanç defteri tutma ve serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyetiniz bulunmaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim.

13 Ev Kadınlarının kendi ürettikleri el örgüsü ürünlerinin belediyece alınması Sayı: B GİB [ /10J Tarih: 23/07/2015 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı: [ / /07/2015 Konu: Ev Kadınlarının kendi ürettikleri el örgüsü ürünlerinin belediyece alınması İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Belediyeniz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce ev kadınlarının kendi ürettikleri el örgüsü ürünlerini gider makbuzu düzenleyerek satın almak istediği belirterek, ev kadınlarına ödenecek bedeller üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır. Aynı maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde, Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir. hükmü yer almakta olup, maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları açıklanmış, son fıkrasında da Bu muaflığın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur. denilmiştir. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, anılan fıkranın 13 numaralı bendinde, esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, Belediyeniz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce; Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 6 numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan ev kadınlarının kendi ürettikleri el örgüsü ürünlerin alınması karşılığında, gider pusulası düzenlemek suretiyle yapılacak ödemeler üzerinden, aynı Kanunun 94 üncü maddenin 13 numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Ancak, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılması halinde esnaf muaflığından faydalanamayacakları tabiidir. Bilgi edinilmesini rica ederim.

14 Grafik tasarım çizimleri, ekslibris ve kinetik resim çalışmalarından elde edilen kazancın GVK nın 18 inci maddesi kapsamında istisna olup olmadığı. Sayı: B.07.1.GİB [ /356] Tarih: 10/08/2015 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı: [ /356] /08/2015 Konu: Grafik tasarım çizimleri, ekslibris ve kinetik resim çalışmalarından elde edilen kazancın GVK nın 18 inci maddesi kapsamında istisna olup olmadığı. İlgi (a) da kayıtlı özelge talep formu ile ilgi (b) de kayıtlı dilekçede, grafik tasarım çizimleri, ekslibris ve kinetik resim çalışmaları yaptığınız belirtilerek, söz konusu çalışmalar dolayısıyla Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanılıp yararlanılmayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 ve 66 ncı maddelerine göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı ve serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler de serbest meslek erbabıdır. Aynı Kanunun 18 inci maddesinde, Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alman bedel ve ücretler istisnaya dahildir. Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez. Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, Kamu idare ve müesseseleri, İktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların İktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. hükmüne yer verilmiş olup anılan fıkranın (2-a) bendinde, 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı BKK gereğince) % 17 oranında, (2-b) bendinde ise diğerlerinden (2009/14592 sayılı BKK gereğince) %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür. Diğer taraftan, özelge talep formu ekinde yer alan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünden alman 21/04/2015 tarihli sayılı yazıda, grafik tasarım çizimleri, ekslibris ve kinetik resim çalışmalarınızın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıdığı anlaşılmıştır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, grafik tasarım çizimleri, ekslibris ve kinetik resim çalışmaları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde güzel sanat eseri olarak

15 değerlendirilmiş olmakla birlikte, söz konusu çalışmaların Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamında yer alan eserler kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu faaliyetlerden elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmekte olup, bu faaliyetiniz için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca işe başlamayı vergi dairesine bildirme, 172 nci ve 210 uncu maddeleri uyarınca serbest meslek kazanç defteri tutma, 236 ncı maddesi uyarınca da mesleki faaliyetlerinize ilişkin her türlü tahsilatlar için serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyetiniz bulunmaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim.

16 İnternet üzerinden yurt dışında mukim firmaya verilen hizmetlerin ve yurt dışından elde edilen ücretin vergilendirilmesi Sayı: B.07.1.GİB [ÖZG-14/71]-1 31 Tarih: 19/06/2015 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı: [ÖZG-14/71] /06/2015 Konu: İnternet üzerinden yurt dışında mukim firmaya verilen hizmetlerin ve yurt dışından elde edilen ücretin vergilendirilmesi İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yurt dışında mukim firmaya internet üzerinden eğitimi destekleyici ders programı(test) ve dijital materyal hazırlama hizmeti verdiğiniz, ayrıca İngiltere mukimi Manchester Üniversitesinde sözleşmeli olarak yaptığınız İngilizce Öğretmenliği nedeniyle adı geçen üniversiteden ücret geliri elde ettiğiniz belirtilerek; - Faaliyetinizin ticari kazanç olarak mı, yoksa serbest meslek kazancı olarak mı değerlendirileceği, - İnternet üzerinden eğitimi destekleyici ders programı ve dijital materyal hazırlama faaliyetinizle ilgili hizmet ihracı kazanç istisnasından yararlanıp yararlanamayacağınız, - İngiltere den elde edilen ve İngiltere de vergi kesintisine tabi tutulan ücret gelirinizin Türkiye de vergilendirilip vergilendirilmeyeceği, konuları hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiştir. Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için kazanç sağlama niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde, kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Anılan Kanunun 61 inci maddesinde, Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. ; 65 inci maddesinde de; Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır... hükümleri yer almaktadır. Buna göre, serbest meslek faaliyetinin ana unsuru, faaliyetin sermayeden ziyade şahsi çalışmaya, bilimsel veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması ve bu faaliyetin müstakil bir organizasyon içinde bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.

17 Aynı Kanunun 85 inci maddesinde ise, mükelleflerin Kanunun 2 nci maddesinde yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri, bu Kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olduğu belirtilmiş, Kanunun Tevkifata Tabi Olmayan Ücretler başlıklı 95 inci maddesi ile ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulünün cari olmayacağı ve bu gelirlerin Kanunun dördüncü kısmının 2 nci bölümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bildirileceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, Kanunun Diğer İndirimler başlıklı 89 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının 13 üncü bendinde; Türkiye de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, bilgisayar kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50 si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100 e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. hükmü mevcuttur. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, - Yurt dışında mukim firmaya internet üzerinden eğitimi destekleyici ders programı ve dijital materyal (test) hazırlama hizmetinin şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapılması halinde serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilecek ve bu faaliyetiniz nedeniyle elde edilen kazançların yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. - Yurt dışında mukim firmaya internet üzerinden verilen eğitimi destekleyici ders programı ve dijital materyal (test) hazırlama hizmeti. Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde sayılan hizmetler arasında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu faaliyetinizden elde edilen kazançların %50 sinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. - İngiltere den elde edilen ücret gelirinizin ise Gelir Vergisi Kanununun 95 inci maddesi gereğince yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmekte olup, söz konusu ücret gelirinize ilişkin olarak İngiltere de kesinti yoluyla ödenen vergilerin anılan Kanunun 123 üncü maddesinde açıklanan usul ve şekle uyulmak kaydıyla Türkiye de tarh edilen gelir vergisinden mahsubu mümkün bulunmaktadır. ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI YÖNÜNDEN tarihinde uygulanmaya başlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Serbest Meslek Kazançları başlıklı 14 üncü maddesinin 1 ve 3 üncü fıkralarında; 1. Bir Akit Devlet mukiminin serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnız bu Devlette vergilendirilebilecektir. Bununla beraber, eğer bu faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer: a) Kişi bu diğer Devlette bu faaliyetleri icra etmek için sürekli kullanabileceği bir sabit yere sahip ise veya b) Kişi bu diğer Devlette, söz konusu faaliyetleri icra etmek amacıyla, 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde, bir veya birkaç seferde 183 gün veya daha fazla kalırsa, söz konusu gelir, aynı zamanda diğer Akit Devlette de vergilendirilebilir. Böyle bir durumda olayına göre, ya yalnızca söz konusu sabit yere atfedilebilen gelir, ya da yalnızca bu diğer Devlette bulunulan süre

18 içinde elde edilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 3. Serbest meslek faaliyetleri terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, artistik, eğitici ve öğretici faaliyetleri, bunun yanı sıra, doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçilerin, muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini ve özel mesleki bilgi ve maharet gerektiren diğer faaliyetleri kapsamına alır. hükümlerine yer verilmiştir. Buna göre, bir Türkiye mukiminin İngiltere ye gitmeksizin Türkiye de icra ettiği serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca Türkiye de vergilendirilebilecektir. Öte yandan, Anlaşmanın Bağımlı Faaliyetler e ilişkin 15 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında; 1. Bu Anlaşmanın 16, 18, 19 ve 21 inci Madde hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devlet mukiminin bir hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri menfaatler, bu hizmet diğer Akit Devlette ifa edilmedikçe, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer hizmet diğer Devlette ifa edilirse, buradan elde edilen gelir diğer Devlette vergilendirilebilir. 2.Bu Maddenin 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette ifa ettiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette bir vergilendirme döneminde bir veya birkaç seferde 183 günü aşmamak üzere kalırsa ve b) Ödeme, bu diğer Akit Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adına yapılırsa ve c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. hükümlerine yer verilmiştir. Buna göre, 2 nci fıkrada belirtilen koşulların topluca gerçekleşmesi halinde İngiltere de ifa edilen hizmet nedeniyle elde edilen ücret geliri sadece Türkiye de vergilendirilecek, koşullardan birinin ihlal edilmesi durumunda ise İngiltere nin de söz konusu ücret geliri üzerinden vergilendirme hakkı bulunacaktır. Bu açıklamalar uyarınca, İngiltere de bulunan Manchester Üniversitesinde sözleşmeli olarak gerçekleştirdiğiniz İngilizce öğretmenliği nedeniyle adı geçen üniversiteden elde edilen ücret geliri ile ilgili olarak 2 nci fıkrada belirtilen koşullar topluca sağlanmadığından, ücret geliriniz 1 inci fıkra kapsamında, tam mükellef olmanız nedeniyle Türkiye de ve hizmeti ifa ettiğiniz yer olması nedeniyle de İngiltere de vergilendirilebilecek olup, çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla İngiltere de kesinti yoluyla ödenen vergilerin Türkiye de bu ücret gelirine ilişkin olarak beyan edilip hesaplanacak vergiden mahsubu yoluyla Anlaşmanın Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ne ilişkin 23 üncü maddesi çerçevesinde gerçekleştirilecektir. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun, - 1/1 inci maddesine göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi bulunduğu, - 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin KDV den istisna olduğu, -12/2 nci maddesinde, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanması gerektiği, hüküm altına alınmıştır. KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/A-2 nci bölümünde de hizmet ihracına yönelik; - Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığının, yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edileceği, - Hizmetten yurt dışında faydalanılmasında kastın, Türkiye de yurt dışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurt dışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgisinin olması,

19 Türkiye deki faaliyetleri ile ilgisinin bulunmaması olduğu, açıklamalarına yer verilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalara göre, yurt dışında mukim olan şirkete internet üzerinden verilecek olan eğitimi destekleyici ders programı ve digital materyal hazırlama hizmeti, yukarıda sayılan şartları birlikte taşıması halinde hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve bu hizmete ait faturada katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Bilgi edinilmesini rica ederim.

20 Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin muaf tutulduğu aidatların durumu Sayı: B.07.1.GİB [61-15/1]-648 Tarih: 17/06/2015 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı: [61-15/1] /06/2015 Konu: Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin muaf tutulduğu aidatların durumu İlgide kayıtlı özelge talep formunda; olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin aylık olarak ödemiş oldukları aidat tutarlarının 500,00 TL. sinden muaf tutulmaları yönünde karar alındığı belirtilerek, muaf tutulan bu tutarların vergiye tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; - 61 inci maddesinde; Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır: 4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler., - 62 inci maddesinde; İşverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. 61 inci maddenin 1 ila 6 numaralı bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar bu kanunda yazılı ödevleri yerine getirmek bakımından işveren hükmündedir., - 94 üncü maddesinde; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. 1.Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre, Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96 ncı madde hükmü göz önünde tutulur incı maddesinde; 94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri (5615 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: ) ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.... hükümlerine yer verilmiştir. Bu hükümlere göre, kooperatif yönetim ve denetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödemesi yapılmamasına rağmen, aidat ödemesinden muaf tutulmaları nedeniyle kişilere bu şekilde sağlanan menfaatler ücret olarak kabul edileceğinden, Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre vergi tevkifatı yaparak 98

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI VERGİ TEVKİFATI G.V.K, Madde : 94 Kamu idare ve müesseseleri, İktisadî kamu müesseseleri, Sair kurumlar, Ticaret şirketleri, İş ortaklıkları, Dernekler, Vakıflar, Dernek

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 12 Haziran 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 12 Haziran 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 12 Haziran 2015 İçindekiler AKARYAKIT OLARAK KULLANILMAK ÜZERE ALINAN ON NUMARA YAĞA İLİŞKİN HARCAMALARIN TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GİDER OLARAK DİKKATE ALINIP ALINAMAYACAĞI HK....7

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 * * * Bu Kanunun

Detaylı

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ

GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ GİDER PUSULASI İLE AYNI KİŞİYE SÜREKLİ YAPILAN ÖDEMELERDE SİGORTA VE VERGİ RİSKLERİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Aralık 2013 ve Ocak 2014 sayılarında yayınlanmıştır. Bilindiği üzere uygulamada mükellefler

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 15 Nisan 2015 İçindekiler Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Detaylı

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır. GELİR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 193 Kabul Tarihi: 31/12/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10700 BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİNİN

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Tarih : 21/02/2013 Sayı : 11395140-019.01-257 Konu : Kısa mesaj ile gelen kodu üye işyerlerinde kullanarak

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 11/04/2014 Sayı : 62030549-125[6-2012/56]-864 Konu : Tahsil edilemeyen hasılata

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Tarih : 12/03/2012 Sayı : B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-986 Konu : inşaat taahhüt işlerinde indirim

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Tarih : 01/10/2013 Sayı : 75497510-125[5-2013-18]-62 Konu : Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

*Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi*

*Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi* *Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı ve Gerekçesi* BAŞLANGIÇ Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gerçek kişilerin gelirleri ile kuramların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

Döner Sermaye İşletmelerinin; Damga V.K - Kurumlar V.K Gelir Vergisi Kan. KDV Kan. ve VUK Karşısındaki Sorumlulukları ve Sorumlular Eğitim Sunusu

Döner Sermaye İşletmelerinin; Damga V.K - Kurumlar V.K Gelir Vergisi Kan. KDV Kan. ve VUK Karşısındaki Sorumlulukları ve Sorumlular Eğitim Sunusu Döner Sermaye İşletmelerinin; Damga V.K - Kurumlar V.K Gelir Vergisi Kan. KDV Kan. ve VUK Karşısındaki Sorumlulukları ve Sorumlular Eğitim Sunusu 1 HAZIRLAYAN SUAT AKSU İÇ DENETÇİSİ Konu Başlıkları 2 I-

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Tarih : 14/11/2011 Sayı : B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-611 Konu : Mesleki sorumluluk sigortası

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı