BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi"

Transkript

1 TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Nisan 2011, say :66 Türk Yan Sanayi Borsas ndan SUBCON 2011 Yan Sanayi Fuar MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar Hannover Fuar n n Ard ndan.. TYSB Üyelerine Yönelik E itimler MTU Tedarikçi Günü ve MTU Yetkilileri ile Röportaj TSK Mü terek Malzeme Sergisi Geleneksel birli i Günleri 10.Kez Düzenleniyor.. Sektörlerden Haberler: Otomotivin Eylem Plan Aç kland Uzman Kö esi TYSB Tan m Toplant lar Hannover Fuar birli i Teklifleri Önerileriniz Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz; Faaliyetlerine siz de erli üyelerimizin görü leri do rultusunda yön vermeye çal an Borsam z,2011 y n ilk yar nda da oldukça yo un günler geçirmektedir. Mart ay nda Almanya n n Leipzig kentinde düzenlenen Z-2011 Yan Sanayi Fuar kat ve inceleme gezisinin ard ndan, Odam z 4-8 Nisan 2011 tarihlerinde yine Almanya n n Hannover kentinde düzenlenen Hannover Sanayi Fuar na yakla k 1000 m 2 lik alanda,35 firman n kat yla milli kat m organizasyonu gerçekle tirmi tir. Ticaretten sorumlu Devlet Bakan Say n Zafer Ça layan n da tüm firmalar standlar nda tek tek ziyaret etti i Hannover Sanayi Fuar süresince, firmalar z ürünlerini sergilerken, verimli bir organizasyon oldu unu dü ündü ümüz b2fair organizasyonu arac yla ile de ikili görü meler yapma imkan na sahip olmu tur. Di er taraftan, Borsam z Haziran ay nda ngiltere nin Birmingham kentinde düzenlenecek SUBCON Yan Sanayi Fuar ile Kas m ay nda Fransa n n Paris kentinde düzenlenecek MIDEST Yan Sanayi Fuar ile ilgili milli kat m organizasyonu haz rl k çal malar na süratle devam etmektedir. Borsam z yurt d faaliyetlerinin yan s ra, yurt içi faaliyetlerini de ayn süratle sürdürmektedir. Nitekim 31 Mart ta dizel motor ve tahrik sistemleri konusunda dünyan n önde gelen üreticilerinden olan MTU GmbH firmas ve Odam z i birli inde MTU Tedarikçi Günü düzenlenmi, söz konusu organizasyon kapsam nda MTU firmas sat n almac lar ile 64 yan sanayici firma temsilcisi aras nda ikili görü meler düzenlenmi tir. Yine Ekim 2011 tarihlerinde onuncu kez düzenlenecek olan geleneksel birli i Günleri organizasyonumuza yönelik çal malar z da süratle devam etmektedir y nda, faaliyetlerinin ülke düzeyinde tan lmas ve üye portföyünün artt lmas çal malar kapsam nda stanbul d ndaki Hizmet Birimlerine ziyaret gerçekle tiren Borsam zca, Nisan ay nda da Kayseri ve Ankara daki Ticaret ve Sanayi Odalar na ziyaretler düzenlenmesi öngörülmektedir. De erli yan sanayicilerimiz, sizlerin deste i ve önerileri do rultusunda faaliyetlerimizi ve Yan sanayiye yönelik geli meleri aktarmaya çal z Bültenimize göstermi oldu unuz ilgi için te ekkür ederiz. Bir sonraki say da bulu mak üzere

2 YAN SANAY FUARLARI SUBCON 2011 YAN SANAY FUARI KATILIMI N SON FIRSAT! 7-9 HAZ RAN BIRMINGHAM NG LTERE stanbul Ticaret Odas ile, Türkiye milli kat nda yer alma FIRSATI *Üretimini artt rmak, yeni mü teriler ve pazarlar bulmak, uluslararas pazarlara giri yapmak isteyen yan sanayicilerimiz için siz bir f rsat *Sektördeki yeni teknolojilerle birlikte yan sanayi ürünleri (metal ve metal d ), yard mc ekipmanlar, üretim makinalar, yüzey montaj teknolojisi, metal i leme teknolojileri, üretim prosesleri, dövme ekipmanlar, dövme teknolojisi, kal p sistemleri, tala i leme, aletle ekillendirme, saç i leme, otomasyon, yüzey i lemleri ve son i lem, bilgisayar destekli mühendislik, dizayn ve prototip çal mas, tarama/görüntüleme, h zl metal parça üretimi *Stand kiras, stand in aat, temel dekorasyon malzemeleri, mallar n gümrük, nakliye ve sigorta i lemleri, fuar giri kart, fuar katalo unda yer alma kalemlerini içeren Özel Paket Fiyat: 400 ABD$/m 2 *Minimum stand büyüklü ü: 9 m 2 (3 m 2 ve katlar nda standlar) * Ticaret Müste arl n n %50 yurtd fuar deste inden yararlanma imkan Bilgi ve ba vuru: Tel : /62 17 Faks : MIDEST 2011 YAN SANAY FUARI KASIM PAR S FRANSA Kas m 2011 tarihlerinde Fransa n n Paris kentinde düzenlenecek olan MIDEST Yan Sanayi Fuar milli kat m organizasyonu, bu sene de Odam zca gerçekle tirilecektir y nda, 37 ülkeden 1,700 kat mc firman n i tirak etti i fuara, Odam zla birlikte Akda Döküm, AKS Anahtar, Aksan Kal p, Al Alüminyum, Ar metal, Berdan C vata, Boran Çelik, Denizciler Dökümcülük, Dündarlar Makine, Erciyes Demir, Esalba Metal, FMC Hidrolik, Gözüküçük Makine, KA Makine, zmir Kal p, Köklüce Makine, Makim Makine, NBR Makine, P nar Döküm, Polisac Metal, Tekeli Makine, Teknoform Makine, Toprak Demir ve Trakya Döküm firmalar toplam 526,5 m 2 lik alanda kat m gerçekle tirmi lerdir. Kat mc lar n Ticaret Müste arl n n (DTM) %50 yurtd fuar deste inden yaralanma imkan bulaca MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar hakk nda bilgi almak ve ön-ba vuru yapmak isteyen metal i leme (vida kesme, tala i lem, finisaj, l ve yüzey i lem, ba lant elemanlar, döküm, dövme, yar mamul metal ürünler, sac ekillendirme vb.), plastik, kauçuk, kompozit malzeme i leme, elektrik, elektronik vb. konular nda faaliyet gösteren yan sanayici firmalar n Borsam zla en k sa sürede irtibata geçmeleri gerekmektedir. Bilgi ve ba vuru: Tel : / Faks :

3 HANNOVER FUARI NIN ARDINDAN.. Ülkemizin Hannover Sanayi Fuar milli i tiraki, geçti imiz y llarda oldu u gibi bu y l da 4 8 Nisan 2011 tarihlerinde Odam zca gerçekle tirilmi tir. Almanya n n Hannover kentinde düzenlenen söz konusu fuarda ülkemiz,65 ülke içinde alan itibariyle talya dan sonra ikinci, kat mc say aç ndan da talya, Fransa ve Çin den sonra dördüncü s rada yer alm r. Fuarda, 35 i Odam n milli kat m organizasyonu ile olmak üzere toplam 228 Türk firmas, 6 bin 700 m 2 lik alanda ürünlerini dünyan n dört bir yan ndan gelen i adamlar için sergilemi tir. Bu y l Ak ll Verimlilik temas yla düzenlenen Hannover Sanayi Fuar na Odam zla birlikte Akomek D Ticaret, Alp Kauçuk, Arslan Makina, Atay Makina, Destek Otomotiv, Döv-Has Çelik Dövme, Dilmesan Metal, Egemet Ege Metal, Elcab Kablo, Gebze Ticaret Odas, Kanca, Konu- Otomotiv, Kur unel Kal p, Laspar Kauçuk, Makim Makina, Mapsan, Mesan Kilit, Mimsan Makina, MSK Çelik Dövme, MUS AD, Nurçelik Kal p, Ok-Las Okyanus Lastik, Omta, Pakin-GTA, Parsan Makina, Polisac Metal, Sa lam Metal, Sekizli Makina, SEYAD, Sista Çelik Dövme, Terbay Makina, Tomruk Hidrolik Pres, Toprak Demirdöküm ve Zarifsan Makine firmalar tirak etmi lerdir. D Ticaretten sorumlu Devlet Bakan Say n Zafer Ça layan n da standlar nda ziyaret etti i kat mc firmalar zdan baz lar n fuar ve Odam z organizasyonu ile ilgili dü üncelerini sizin için a da yay nl yoruz; *Akomek D Ticaret Pazarlama ve Ltd. ti. Genel Müdürü Tayfun Özkan: Fuara 7 y ld r kat yoruz. Üretimimiz d nda kendi üretmedi imiz ürünleri yurt d ndan bularak üretici ile al bulu turuyoruz. Bu y lki fuardan ekonomik beklentilerimiz yüksek. Yeni mü teri çe itlili i için buraday z. Fuar hem bizim için umut vaat ediyor hem de ekonomik krizden ç kma çabalar için iyi sinyaller veriyor. TO hizmetleri ile de fuar süresince yan zda. *Dilmesan Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. Makine Mühendisleri Güldehan Erdo an ve Handegül Arkain: Hannover Sanayi Fuar na ilk geli imiz. Bu fuar n dünya çap nda oldukça etkili oldu unu bildi imiz için buraday z. Sac i leme makineleri yap yoruz. Yunanistan, Azerbaycan ve ran gibi ülkelerle çal yoruz. Fuarda Avrupa ülkeleri ile daha fazla ileti im kurma çabas nday z. * Destek Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.. Sat Müdürü Engin Öztürk: Hannover Sanayi Fuar na her y l geliyoruz. u an çal z mü terilerle görü mek, ileti imi koparmamak, bunun yan nda yeni mü teriler kazanmak için de buraday z. Fuar rakiplerimizi ve pazar daha iyi tan mak ve geli meleri kaç rmamak ad na yararl. 60 ülkeye ihracat yap yoruz. Üretimimizin yüzde 80 i ihraç ediliyor. Mü teri portföyümüzün yüzde 70 ini de fuarlar sayesinde bulduk. O nedenle hem fuarlar hem de özellikle Hannover Sanayi Fuar n n önemi bizim için çok büyük. * Hekimo lu Döküm Sanayi Nak. ve Tic. A.. Sat Müdürü Arma an Ba ar: Geçmi y llarda üretim a rl kl çal rken yurt d ba lant çal man n çok daha yararl olaca gördük. Fuarlar ve Hannover, yurt d na aç mda yeni ba lant lar kurma, firmam n tan ve buradaki görü melerin bize geri dönü ü aç ndan oldukça yararl. En fazla çal z ülkeler, fuarlardaki ba lant lar z sonucunda Almanya, sveç ve Polonya oldu.

4 MUTLAKA TAK P ETMEL Z TYSB ÜYES RMALARA YÖNEL K MLER MUTLAKA TAK P ETMEL Z 2011 y nda Odam z bünyesinde, Türk Yan Sanayi Borsas üyeleri ve ilgili firma temsilcilerine yönelik olarak KOB lerimiz ve yan sanayicilerimizin ihtiyaçlar do rultusunda çe itli e itim programlar düzenlenmektedir. stanbul Teknik Üniversitesi ö retim üyesi Yrd.Doç.Dr.Ufuk Cebeci nin e itmenlik yapt söz konusu e itim seminerlerinden ilki olan Yal n Üretim Teknikleriyle Verimlili in Artt lmas e itim semineri 30 Mart 2011 tarihinde Odam zda gerçekle tirilmi tir. Odam zca kat m sertifikalar n da verilece i söz konusu e itim seminerlerinden Üretim Planlama ve Kontrol Teknikleri e itimi 29 Nisan 2011 tarihinde, Yan Sanayiciler çin Ana Sanayiye Yeni Pazarlama ve birli i Teknikleri e itimi ise 26 May s 2011 tarihinde Odam zda düzenlenecektir. Gerek kalite, gerekse de maksimum verim al nabilmesi aç ndan, söz konusu e itimlerin kat mc say s rl tutulmaktad r. Bu çerçevede, 26 May s 2011 tarihinde gerçekle tirilecek olan Yan Sanayiciler için Ana Sanayiye Yeni Pazarlama ve birli i Teknikleri e itiminde kontenjan mevcut olup, firmalar z söz konusu e itime 50 TL olan e itim bedelini ödeyerek i tirak edebileceklerdir. Bilgi ve ba vuru için: Tel : / Faks : MTU Firedrichshafen GmbH firmas ve Odam z i birli inde 31 Mart 2011tarihinde MTU Tedarikçi Günü düzenlenmi tir. Söz konusu organizasyon kapsam nda, MTU firmas sat n almac lar ve 64 yan sanayici firma temsilcisi aras nda ikili görü meler gerçekle tirilmi tir. Odam z organizasyonundan son derece memnun kalan MTU firmas yetkilileri ile gerçekle tirilen röportaj sizin için yay nl yoruz; Sizi k saca tan yabilir miyiz? MTU TEDAR KÇ GÜNÜ MTU, merkezi Friedrichshafen - Almanya da bulunan ve geçmi i 100 a n bir tarihe uzanan köklü bir kurulu tur. MTU Türkiye, faaliyetlerine 1990 y nda Almanya ya ba olarak stanbul da 8 çal an ile ba lam olup, günümüzde 140 ki iye ula an çal an ile faaliyetlerini sürdürmektedir. MTU Türkiye halen stanbul Had mköy de bulunan Yönetim, Üretim ve Servis Tesisleri, stanbul Maslak ve Tuzla da sat ofisleri, Marmara, ç Anadolu ve Güney Anadolu Bölge Müdürlükleri ve yurtiçinde 11, yurtd nda 7 adet olmak üzere toplam 18 adet servis noktas ile mü terilerine hizmet vermekte olup, k sa vadede bu yap n daha da geli mesi için çal malar h zla sürdürmektedir. MTU Türkiye nin sorumluluk alan nda ülkemizin yan ra KKTC, Azerbaycan, Suriye, Lübnan ve Irak bulunmaktad r.

5 MTU firmas faaliyet alanlar, ürün yelpazesi ve hedeflerini dikkate alarak tan r m z? MTU Türkiye, Savunma Sanayi, Marine, Endüstriyel ve Onsite Energy alanlar ndaki tüm MTU ürünlerinin sat, servisi, yedek parça ve lojistik i lerini yürütmektedir. Bu faaliyetlerin yan ra stanbul Had mköy deki Fabrikas ile MTU nun Almanya d nda motor parças üreten tek tesisi olma gururunu ya ayan MTU Türkiye, üretti i 4000 serisi motorlar n silindir gömle i ve silindir kafas yenile tirme operasyonlar nda beklenenin üzerinde bir kalite standard na ula r. MTU ürünleri çok geni bir yelpazeye sahiptir ve dünyada birçok segmentte pazar lideridir. MTU Türkiye, denizde ticari ve askeri uygulamalar, savunma sanayinde z rhl ta lardan tanklara kadar çe itli araçlar n motor ve aktarma sistemleri, enerjide sürekli elektrik ve so utma/ tma ihtiyac kar layan kojenerasyon sistemlerinden, sürekli veya yedek enerji sa layan dizel ve gaz jeneratör sistemlerine uzanan farkl çözümleri mü terilerine kesintisiz sat sonras hizmet sa layarak sunmaktad r. Bu çerçevede askeri projeler kapsam nda Milli Savunma Bakanl, Savunma Sanayi Müste arl, Kara Kuvvetleri Komutanl, Deniz Kuvvetleri Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ve Yerli Tersaneler ile birçok askeri projeye imza atm olan MTU Türkiye nin öne ç kan projeleri aras nda M60 Tanklar n Modernizasyonu, Milli Gemi - M LGEM, Milli Tank - Altay, Sahil Güvenlik Botlar gibi projeler say labilir. MTU, bu projelerin sadece tedarik k sm nda de il, ard ndan gelen sat sonras uygulamalar nda da profesyonel ekibi ve tesislerindeki yüksek kabiliyetleri ile yer almaktad r. MTU Türkiye marine konusunda birçok tersane ile uzun y llardan beri birli i içerisinde çal maktad r. Türkiye de ve hatta dünya da en büyük deniz ula m filolar ndan birine sahip DO nun gemilerinde de MTU motorlar çal makta olup, tüm servis ve bak mlar da MTU Türkiye taraf ndan gerçekle tirilmektedir. MTU Türkiye 2010 y nda enerji segmentinde MTU Onsite Energy markas ile pazara etkili bir giri yaparak kendi segmentinde lider olmay ba arm r. Gerek sürekli enerji üreten do algazl kojenerasyon sistemlerinde, gerekse dizel yedek jeneratörlerinde benzerlerine göre üstün avantajlara sahip olan MTU Onsite Energy uygulamalar dünyan n birçok noktas nda çok kritik uygulamalarda tercih edilmektedir. MTU Türkiye organizasyonel yay m ve yat mlar geni leterek bu avantajlar mü terilerine sunmaktad r. Türkiye ve bölgesine bak z ve hedefleriniz nelerdir? Faaliyetlerini geli tirerek sürdüren MTU Türkiye, sat lar art rma ve büyüme stratejisini farkl k ve üstünlüklerini tercih eden tüm mü terilerine her anlamda özel hizmet vererek mü teri memnuniyetine odaklam olup, ülke ekonomisine daha fazla katma de er sa lamay da temel hedefleri aras nda görmektedir. Almanya d ndaki tek motor parças üretimi yapan tesis olma gururunu yeni projeleri ile daha da yukar lara ta may amaçlayan MTU Türkiye, ayn zamanda ülkemiz ekonomisine gerek istihdam ve gerekse de teknoloji transferi olarak gerekli katk sa lamaya devam edecektir.

6 Türk Yan Sanayi konusunda de erlendirmeniz nedir?(güçlü zay f yönleri, geli tirilmesi gerekli konular, kar la z sorunlar) Bildi imiz üzere Türkiye de Yan Sanayi nin geli imi 1980 li y llarda çok büyük ivme kazanm r. Özellikle piyasa ekonomisinin benimsenmesi ile birlikte sektörde ciddi geli meler kaydedilmi tir. Avrupa Birli i ne üyelik süreci kapsam nda mevzuat uyum yasalar ve Gümrük Birli i yasas özellikle Avrupa l Ana Sanayiciler ile Türk Yan Sanayicileri nin daha s k ayn platformlarda bulu malar na yol açm r. Di er yandan, küresel anlamda bu sektörde yo un bir rekabet sürmektedir. Ancak Yan Sanayicilerimiz kendilerini sürekli yenileyerek, rekabetçi piyasalarda yön verici roller üstlenmeye ba lam lard r. Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli letmeler (KOB ) olarak adland lan bu firmalar z büyük firmalarda ortaya ç kan hantal bürokratik yap larla kar la ld nda, bünyelerinde daha zl kararlar al p uygulamaya koyabilen esnek ama kaliteden ödün vermeyen yap lar geli tirmi lerdir. Ülkemizde özellikle Otomotiv Yan Sanayi Sektörü bu konuda çok önemli geli meler kaydetmi tir. Bu sektör ihracat rakamlar günden güne artt rarak ülkemize çok ciddi miktarda döviz girdisi sa lamaktad r. Bunun yan ra Türk Yan Sanayisi nin de sorunlar bulunmaktad r. Sermaye birikiminin yetersiz olmas, yüksek maliyetler, yeni teknoloji üretmedeki eksiklikler bunlar n ba nda gelmektedir. ArGe çal malar na gerekli önemin verilmemesi ve bu konuya yeterli finansman n ayr lmamas nt olarak göze çarpmaktad r. Kalifiye çal an say n beklenen seviyede olmamas ve kalite ile çevre bilincindeki eksiklikler derhal geli tirilmesi gereken zay f noktalard r. Türk Yan Sanayine önerileriniz nelerdir? Bir ülkenin geli ip kalk nmas yan sanayisinin de güçlü olmas na ba lad r. Yan sanayinin rekabet gücünün artt labilmesi için ana sanayi ile yan sanayi aras nda tam bir uyumun sa lanmas gereklidir. Ana ve Yan Sanayi ili kisi ara rma ve geli tirme konular n da dahil oldu u tüm süreçleri kapsayacak bir i birli i ile sa lanmal r. Yüksek teknoloji ile birlikte kalite ve verimlili in artt lmas na yönelik yat mlara a rl k verilmelidir. Türk Yan Sanayi Borsas ndan nas l haberdar oldunuz? Türk Yan Sanayi Borsas ile gerçekle tirilen Tedarikçi Gününe karar verirken Türk Yan Sanayi Borsas ndan beklentileriniz neler olmu tur? Türk Yan Sanayi Borsas ile Tedarikçi Günü organize etmeye karar verdi imiz dönemde yapt z ara rmalar s ras nda tan k. lgili bölüm yetkilileri ile yapt z toplant larda konu ile ilgili beklentilerimizi payla k. MTU nun Global bazda gerçekle tirdi i organizasyonlardan örnekler verilerek beklentilerimizden bahsedildi. Türk Yan Sanayi Borsas yetkilileri bizlere yapt klar sunumlarda Ana Sanayiciler için daha önceki y llarda gerçekle tirilmi benzer organizasyonlardan bahsettiler. Bu tip organizasyonlar için Ana Sanayicilere sunduklar imkanlar tan tt lar. Organizasyonlar n profesyonelli i, sunulan teknik ve sosyal imkanlar n geni li i, bu önemli organizasyonumuzu TO çat alt nda, Türk Yan Sanayi Borsas ile birlikte gerçekle tirmemiz gerekti i konusunda ikna olduk.

7 MTU olarak Türkiye deki Yan Sanayicilerimizin say artt rmak amac yla Tedarikçi Gününe karar verirken, Türk Yan Sanayi Borsas ndan ilk beklentimiz bu organizasyona kay tl uygun üyelerle firmam bir araya getirmesi ve temelleri at lacak uzun soluklu birlikleri için mihenk ta olmas yd. Bu konuda beklentilerimizin de üzerinde bir organizasyon gerçekle tirdi imizi ifade edebiliriz. Bu vesileyle KOB Ara rma ve Geli tirme ubesi nin bu organizasyonda göstermi oldu u ola anüstü performans için kendilerine ve ayr ca eme i geçen tüm üyelerine tekrar te ekkür etmek isteriz. TÜRK S LAHLI KUVVETLER MÜ TEREK MALZEME SERG GELENEKSEL RL GÜNLER 10.KEZ DÜZENLEN YOR.. Türk Yan Sanayi Borsas n n Avantajlar nelerdir? Türk Yan Sanayi Borsas n n Ana ve Yan sanayici firmalar aras nda bir köprü vazifesi görerek kar kl olarak i birli i geli tirme faaliyetlerini çok ba ar bir ekilde sürdürdü üne ahit olduk. Ayr ca Türk Yan Sanayi Borsas talep e le tirmeleri yaparak Yan Sanayicilerin Ana Sanayicilere ula mas için kilit vazifesi görürken, Ana Sanayicinin de nitelikli Yan Sanayicilere ula mas sa layarak uzun vadede ülke ekonomisinin geli mesine yönelik önemli bir katk da bulundu unu dü ünüyoruz. Bilindi i gibi, hemen hemen tüm sektörleri içine alan ve hiç bir zaman krizlerden etkilenmeyen bir sektör olan Savunma Sanayi ülke ekonomisi için son derece büyük önem te kil etmektedir. Bu nedenle, yurt savunmas nda d a ba ml ve yurt d kaynak kullan azaltmak, yerli sanayi üretimini desteklemek ve Türk sanayiinin kalite ve standart aç ndan daha yüksek noktalara ula mas sa lamak amac yla Türk Silahl Kuvvetleri taraf ndan 1997 y ndan bu yana Malzeme Sergileri düzenlenmektedir. Odam z giri imleri sonucunda, Hava, Kara, Deniz, Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanl olmak üzere tüm kuvvet komutanl klar n kat mlar yla Eylül 2011 tarihleri aras nda stanbul Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alan 11 no.lu holde Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) Mü terek Malzeme Sergisi düzenlenecektir. Türk Yan Sanayi Borsas n n en önemli etkinliklerinden biri olan ve her y l geleneksel olarak düzenlenen birli i Günleri organizasyonu, bu y l da Ekim 2011 tarihlerinde 10.kez organize edilecektir. Geçti imiz y l da ayn tarihlerde düzenlenen birli i Günleri kapsam nda, 300 e yak n TYSB üyesi firma, 20 si yabanc (A.B.D, Almanya, Belçika, talya, Fransa, Japonya, rlanda, sveç, Danimarka vb.) toplam 32 ana sanayici firma ile bulu mu ve 2 gün boyunca 900 e yak n yüz yüze görü me gerçekle tirilmi tir. Her y l artan ilgiyle kar lanan söz konusu uluslararas etkinlik kapsam nda otomotiv, beyaz e ya,makine, elektrik, elektronik, savunma, havac k vb. sektörlerde faaliyet gösteren ana sanayici firmalar n sat n alma yetkilileri, Borsam z üyesi yan sanayici firmalarla yüz yüze görü me yapacaklard r. Söz konusu etkinli in haz rl k çal malar, planlanan programa uygun olarak sürdürülmekte olup, organizasyona kat lmak isteyen ana sanayicilerin talepleri, önümüzdeki aylarda de erlendirilmek üzere yan sanayicilerimize iletilecektir. Borsam z, u anda ikili görü melere

8 GELENEKSEL RL GÜNLER 10.KEZ DÜZENLEN YOR.. kat lacak olan ana sanayicileri belirleme ve ana sanayicilerin taleplerinin toparlanmas na yönelik haz rl k çal malar sürdürmektedir. Geçti imiz y llarda, Alarko Carrier, Airfel, AB Electrolux, Arçelik, Bosch, Çelik Motor, Anadolu Isuzu,GEA Is san, General Motors, tachi Europe,IKEA, MAN, Meiller Do, Otokar, Siemens,Peugeot, Mercedes Benz, Magna, TAI Tusa, T rsan, YKK Metal, Zodiac Aerospace vb. pek çok say da ana sanayici firman n kat ld organizasyon arac ile yan sanayicilerimize yönelik pek çok i imkan yarat lm r. birli i Günlerine Nas l Kat labilirsiniz? Duyurular takip ederek, taraf za iletilecek olan talepleri inceleyiniz, *Talep edilen yan sanayici profiline uygun iseniz, *Aranan ürün ve proseslerde üretim gerçekle tiriyorsan z, Borsam za yaz olarak ba vuru yapman z yeterlidir. Detayl bilgi için:

9 SEKTÖRLERDEN HABERLER OTOMOT N EYLEM PLANI AÇIKLANDI.. Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan haz rlanan Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Plan nda be hedef yer ald. AR-GE DESTEKLER GEL YOR HEDEF 1 Buna göre, hedef 1 olan AR-GE altyap iyile tirme yönündeki eylem öyle; Tasar m do rulama, dayan m, yol ve araç testleri yap lmas için test merkezleri ile rüzgar tüneli kurulacak, mevcut test merkezleri sanayinin ihtiyaçlar do rultusunda geli tirilecektir. Otomotiv alan nda yetkinli i olan üniversitelerin ve meslek liselerinin laboratuar alt yap lar üniversite-sanayi i birli i çerçevesinde geli tirilecek ve desteklenecektir. Otomotiv sanayine verilecek AR-GE desteklerinin mevcut etkinli inin de erlendirilmesi ile bu desteklerin çe itlendirilmesi yönünde bir çal ma yap lacak, çal ma sonucu tespit edilen destekler uygulanacakt r. ELEKTR KL BATARYA ÜRET NE DESTEK HEDEF 2 irketlerin tasar m, üretim, markala ma, beceri ve kapasitelerini artt rmay içeren hedef 2 nin içeri i u ekilde belirlendi; Araç konsept ve tasar m a amas ndan ba layan uzun vadeli birlikleri ile ana ve yan sanayi aras ndaki ili kilerin ve buna yönelik destek mekanizmalar n tedarik zincirini de kapsayacak ekilde geli tirilmesi yönünde çal malar yap lacakt r. KAMUDA YETERL ARAÇ ALIMI ÖZEND LECEK HEDEF 3 Otomotiv sektöründe iç ve d pazarlar geli tirme yönündeki hedef 3 ün eylemi öyle; Türkiye iç pazar büyütecek ve geli tirecek, otomotiv sanayinin d pazarlara aç dinamik bir ekilde desteklenecektir.çevre dostu araçlar n kullan n yayg nla lmas için toplumda fark ndal k seviyesi artt lmas na yönelik çal malar yap lacakt r. YEN VERG LEND RME S STEM GELECEK HEDEF 4 Hukuk ve dari düzenlemeleri iyile tirmeyi hedefleyen hedef 4 ün eylemi; Dü ük CO2 emisyonu olan çevre dostu araçlar n (elektrikli, hibrit ve emisyon seviyesi dü ük di er araçlar) kullan te vik eden bir vergilendirme sistemi için çal ma yap lacak. Ömrünü tamamlam araçlar n hurdaya ayr larak bertaraf için gerekli hukuki düzenlemelerin olu turulmas ve hurda i letmelerinin te vik edilmesi yönünde çal malar yap lacak. Otomotiv sanayine yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri etkinle tirilecektir. HEDEF 5 Fiziki altyap geli tirme konusundaki hedef 5 in eylemi u ekildedir;organize sanayi bölgelerinde yap lacak yat mlar için uygun artlarda arsa ve altyap teminine yönelik gerekli çal malar yap lacakt r.otomotiv ürünlerine uygun oto-port nitelikli limanlar ve çevresindeki ula rma altyap geli tirilecek.çevreye duyarl elektrikli ve CNG li araçlar n kullan n yayg nla mas için gerekli altyap çal malar yürütülecektir. Kaynak: Hürriyet Ekonomi

10 UZMAN KÖ ES Uzman kö esinin bu ayki konu u TÜ Endüstri Mühendisli i Bölümü Yrd.Doç Dr. Sn.Ufuk Cebeci. De erli yorumlar için kendisine te ekkür ederiz Yrd.Doç.Dr.Ufuk Cebeci Sevgili Okurlar, bu say da sizlere 5 S (7 S) kavram aç klamaya çal aca m. 5 S (7 S) kavram Yal n Üretimin bir parças r ve genellikle Yal n Üretim Uygulamalar n 5 S (7 S) ile ba lamas tavsiye edilir. *Her i letmede 5 S uygulanabilir mi? Evet, hatta yaln z üretim kurulu lar de il hizmet kurulu lar da uygulamaktad r. Üretim kurulu lar üretim operasyonlar n yan s ra depo, bahçe, ofis gibi di er alanlar nda ayn ba ar yla uygulayabilir. *5 S in Temel Slogan Nedir? *KARMA AYI YÖNETMEY N, KARMA AYI G DER N SONRA YÖNET N! Çünkü böylece sistem, daha sade ve anla r olaca için h zl, etkili, effaf ve basit bir ekilde yönetilebilecektir. Yal n üretim (5 S dahil) projesi uygulamadan önce bir i letmedeki durum öyleydi: *Hammadde depolar a na kadar dolu * Ürün stoklar mü teri talepleri dü ünülmeden sürekli üretimle mi, *Yar mamul stoklar üretimin her yerinde, üretim içinde rahatça yürümek mümkün de il. *Mü teri, firman n hali haz rda ürettikleri üründen sipari veriyor. *Ellerinde ürünün oldu unu biliyorlar, ama bulam yorlar. O zaman çare nedir? Tekrar üretmek zorunda kal yorlar. Buradan ç kan sonuç u: BULAMIYORSAN PRAT K OLARAK YOK DEMEKT R. Ay n ba geliyor, çal anlara maa ödeyecekler, ama para yok. Para nerede? Malzemelerde.. Hammaddede, yar mamul ve mamullerde, Malzemeler size bak yor, siz onlara bak yorsunuz. Peki bunun çaresi nedir? Bankadan faizle kredi almak zorundas z. Görüyorsunuz, Deve misali, do ru bir taraf yok Sizlere öyle bir soru soray m: -Küçükken annelerimizin, evlendi imizde e lerimizin en çok ikayet etti i konu nedir? Cevab hepimiz biliyoruz TEM Z VE DÜZENL ÇALI MANIN AVANTAJLARI Nelerdir? Arad çabucak bulmam sa lar, kazalar, hatta ramak kalalar önler veya azalmas sa lar. Hata ve olumsuzluklar n bir bak ta görülmesini sa lar, Çal anlar n motivasyonunu artt r, moralini yükseltir. Çal anlar n kendilerine ve i yerlerine güvenlerini art r. Olumsuzluklar n bir bak ta görülmesini sa lad için daha verimli

11 ve kaliteli çal mam za yard mc olur. Alandan tasarruf sa layabilece i için, kira, elektrik v.b. maliyetleri dü ürür Ürün Maliyetini dü ürebilir. letmenin rekabet gücünü artt rmas na yard mc olur. 5 S Japonca ve Türkçe S harfi ile ba layan kar klar : TÜRKÇE JAPONCA SINIFLANDIR SEIRI SIRALA SEITON L SEISO STANDARTLA TIR SEIKETSU SÜRDÜR SHITSUKE 6. ve 7. S ler ise ngilizceden geliyor: - Safety : Emniyet - Security : Güvenlik 1. S- SINIFLANDIRMA (Ay klama) Windows ta Masaüstü zaman zaman öyle bir uyar verir: Kullan lmayan Masaüstü Ö eleri var, Bunlar Kullan lmayan Masaüstü K sayollar Dizinine Kald ray m m? er uzun zamand r kullan lmayan ikonlar varsa bunlar için uyar r ve kalabal k etmemesini sa lar. - Ayn uygulamay o üretim, o depo o Ofis o Di er alanlar için de yapmal z 1. S, gerekli, gereksiz malzemeleri ay klayarak tasnif etmek, fland rmakt r. Bulundu u yere, kullan m s kl na, kullan ya uygunlu una göre malzemeler tasnif edilmelidir. Neyi saklamal, neyi atmal, i e nereden ba lamal z? Gereksiz malzemelerden kurtularak i e ba lamal z. Ancak, demirba a kay tl malzemelerin uzakla lmas i lemlerinde dikkatli olunmal r. Di er malzemeler ise usulüne uygun olarak at lacak, sat lacak, hurdaya gönderilerek de erlendirilecektir. fland rma i lemi yap rken a daki sorular sorulmal ve çizelge esas al narak ay klama yap lmal r. Çal ma sahan zda da kl k yaratan gereksiz bir e ya var m? Oldu u gibi b rak lan kablo, boru gibi gereksiz malzemeler var m? Zeminde duran el aleti ve teçhizat var m?

12 Tüm malzemeler s fland ld m? Depoland m? Etiketlendi mi? Tüm el aletleri, ekipmanlar, ölçü aletleri, malzeme ve evrak fland p kendi yerlerine konulmu mu? Firma ad lgili E-posta Talep HATEBUR Klaus Schreiner Türkiye de temsilcilik açmak HANNOVER FUARI RL TEKL FLER Firma ad ELETROLITES (POVER) PVT.LTD. lgili Anil Saboo E-posta Talep Türk firmalarla i birli i yapmak ve Türkiye den ürün tedarik etmek Firma ad MESSUNG SYSTEMS lgili Dinesh Mulay E-posta Talep Makine otomasyon sistemleri konusunda Türkiye den distributor bulmak Firma ad E-posta Talep AB-LIFASA CAPACITORS Türk firmalarla ortakl k kurmak ve i birli i yapmak Firma ad METALLFORM GLASER lgili Ralf Schwemmlein E-posta Talep Hidrolik presleme ve parçalama konusunda faaliyet gösteren firma Türk firmalarla i birli i yapmak Firma ad PERFORMANCE4UAG lgili Miki Velickovski E-posta Talep sviçre de i yapmak isteyen Türk firmalar na dan manl k hizmeti vermek

13 Firma ad lgili E-posta Talep NOVOTECH TOVERS Hakan Akyürek Elektrik &elektronik üreticileriyle irtibata geçmek HANNOVER FUARI RL TEKL FLER Firma ad TANSTIA (Tamilnadu Small and Tiny Industries Ass.) lgili D.S.M. Jayarajan E-posta Talep Türk firmalarda i birli i yapmak Firma ad THOBEN ANTRIEBS FILTERTECHNIK GmbH lgili Rolf Thoben E-posta Talep Hidrolik filtre, hava filtreleri, ya filtreleri üreticileri ile irtibata geçmek lgili Jean-Baptiste DEROCHE E-posta Talep Fransa da i yapmak isteyen Türk firmalara dan manl k hizmeti vermek lgili E-posta Talep Jean-Baptiste DEROCHE Poliüretan üreticisi firmalarla irtibata geçmek TYSB TANITIM TOPLANTILARI Geçmi bültenlerimizde de belirtti imiz gibi, Borsam n ülke çap nda tan amac yla, 2011 y n Ocak ay itibariyle, yan sanayinin yo un oldu u bölgelerde her ay 2 ilde, Ticaret ve Sanayi Odalar, OSB ler gibi ilgili kurumlar ile ziyaret edilen kurumlarda yan sanayici firma temsilcilerinin ve projeye ilgi duyan i adamlar n kat ld tan m ve bilgilendirme toplant lar düzenlenmektedir. Bu yakla m çerçevesinde ilk ziyaretler ubat ay içerisinde, Kocaeli Ticaret Odas (8 ubat 2011), ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odas na (15 ubat 2011), Mart ay içinde ise s ras yla Denizli Sanayi Odas (4 ubat 2011), Eski ehir Sanayi Odas kanal yla Eski ehir Organize Sanayi Bölgesi, Ege Bölgesi Sanayi Odas (23 Mart 2011) ve son olarak ta Manisa Ticaret ve Sanayi Odas (24 Mart 2011) ziyaret edilmi tir y içinde ziyaret edilmesi öngörülen di er kurum ve kurulu lar ras yla; Ankara Ticaret Odas, OST M Organize Sanayi Bölgesi, Konya Sanayi Odas kanal yla Konya Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Ticaret Odas, zmir Ticaret Odas, zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Ege Bölgesi Sanayi Odas, Manisa Ticaret ve Sanayi Odas kanal yla Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya Ticaret Odas, Tekirda Ticaret ve Sanayi Odas ile Adana ve Gaziantep Ticaret Odas d r. Di er taraftan yap lan ziyaretler sonras nda, toplant ya kat lma olana bulamayan nitelikli firma ziyaretlerinin de gerçekle tirilmesi ve bu çerçevede yan sanayiye dönük üretim faaliyetlerinin de yerinde izlenmesi planlanmaktad r.

14 ÖNER LER Z Sizlerden ald z öneriler do rultusunda çal malar za yön vermekteyiz. Lütfen Türk Yan Sanayi Borsas Bültenimizle ilgili varsa öneri ve fikirlerinizi a daki formu doldurarak no.lu faksa veya adresine gönderiniz ,

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Bu say da, De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Türk Yan Sanayi Borsas ndan

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Bu say da, De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Türk Yan Sanayi Borsas ndan TÜRK YAN SANAY BORSASI Bu say da, Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. birli i Günleri ni IX.Kez Organize Ediyoruz Dünya Yan Sanayini A dan Z ye Takip Edebilece iniz Tek Fuar:MIDEST 2010 EUROMOLD 2010 Kal pç

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry OCAK 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 OCAK / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan..

TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. ubat 2012, say :71 De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz, Bu ayki say zda neler var: Hannover 2012 Sanayi Fuar MIDEST 2012

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI PROJE TEKLİF ÇAĞRISININ ADI

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri Hizmet Verilen Sektörler Giriş Deft Dynamics kurucu ortağı Cem Deşen kariyeri boyunca robotik, fabrika otomasyonu ve imalat teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI GELENEKSEL GÜNLER 10.KEZ. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Bu ayki say zda neler var:

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI GELENEKSEL GÜNLER 10.KEZ. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Bu ayki say zda neler var: TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Eylül 2011, say :68 Bu ayki say zda neler var: 10. birli i Günleri 20-21 Ekim 2011 de 15-18 Kas m 2011 MIDEST Yan Sanayi Fuar 2012 Hannover Messe TSK 3. Malzeme Yerlile tirme

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) Mayıs 2013 Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

YAZILIM TABANLI ELD UYGULAMALARI, SORUNLAR VE. aselsan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kuruluşudur. TASNİF DIŞI

YAZILIM TABANLI ELD UYGULAMALARI, SORUNLAR VE. aselsan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kuruluşudur. TASNİF DIŞI YAZILIM TABANLI TELSİZ SİSTEMİ ELD UYGULAMALARI, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1 İÇERİK 1. Yazılım Tabanlı Telsiz Sistemi 2. Lojistik Destek Sözleşmeleri 3. ELD Uygulamalarındaki Sorunlar 4. Yazılım Tabanlı

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı