BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi"

Transkript

1 TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Nisan 2011, say :66 Türk Yan Sanayi Borsas ndan SUBCON 2011 Yan Sanayi Fuar MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar Hannover Fuar n n Ard ndan.. TYSB Üyelerine Yönelik E itimler MTU Tedarikçi Günü ve MTU Yetkilileri ile Röportaj TSK Mü terek Malzeme Sergisi Geleneksel birli i Günleri 10.Kez Düzenleniyor.. Sektörlerden Haberler: Otomotivin Eylem Plan Aç kland Uzman Kö esi TYSB Tan m Toplant lar Hannover Fuar birli i Teklifleri Önerileriniz Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. De erli Yan sanayicilerimiz, KOB lerimiz, giri imcilerimiz; Faaliyetlerine siz de erli üyelerimizin görü leri do rultusunda yön vermeye çal an Borsam z,2011 y n ilk yar nda da oldukça yo un günler geçirmektedir. Mart ay nda Almanya n n Leipzig kentinde düzenlenen Z-2011 Yan Sanayi Fuar kat ve inceleme gezisinin ard ndan, Odam z 4-8 Nisan 2011 tarihlerinde yine Almanya n n Hannover kentinde düzenlenen Hannover Sanayi Fuar na yakla k 1000 m 2 lik alanda,35 firman n kat yla milli kat m organizasyonu gerçekle tirmi tir. Ticaretten sorumlu Devlet Bakan Say n Zafer Ça layan n da tüm firmalar standlar nda tek tek ziyaret etti i Hannover Sanayi Fuar süresince, firmalar z ürünlerini sergilerken, verimli bir organizasyon oldu unu dü ündü ümüz b2fair organizasyonu arac yla ile de ikili görü meler yapma imkan na sahip olmu tur. Di er taraftan, Borsam z Haziran ay nda ngiltere nin Birmingham kentinde düzenlenecek SUBCON Yan Sanayi Fuar ile Kas m ay nda Fransa n n Paris kentinde düzenlenecek MIDEST Yan Sanayi Fuar ile ilgili milli kat m organizasyonu haz rl k çal malar na süratle devam etmektedir. Borsam z yurt d faaliyetlerinin yan s ra, yurt içi faaliyetlerini de ayn süratle sürdürmektedir. Nitekim 31 Mart ta dizel motor ve tahrik sistemleri konusunda dünyan n önde gelen üreticilerinden olan MTU GmbH firmas ve Odam z i birli inde MTU Tedarikçi Günü düzenlenmi, söz konusu organizasyon kapsam nda MTU firmas sat n almac lar ile 64 yan sanayici firma temsilcisi aras nda ikili görü meler düzenlenmi tir. Yine Ekim 2011 tarihlerinde onuncu kez düzenlenecek olan geleneksel birli i Günleri organizasyonumuza yönelik çal malar z da süratle devam etmektedir y nda, faaliyetlerinin ülke düzeyinde tan lmas ve üye portföyünün artt lmas çal malar kapsam nda stanbul d ndaki Hizmet Birimlerine ziyaret gerçekle tiren Borsam zca, Nisan ay nda da Kayseri ve Ankara daki Ticaret ve Sanayi Odalar na ziyaretler düzenlenmesi öngörülmektedir. De erli yan sanayicilerimiz, sizlerin deste i ve önerileri do rultusunda faaliyetlerimizi ve Yan sanayiye yönelik geli meleri aktarmaya çal z Bültenimize göstermi oldu unuz ilgi için te ekkür ederiz. Bir sonraki say da bulu mak üzere

2 YAN SANAY FUARLARI SUBCON 2011 YAN SANAY FUARI KATILIMI N SON FIRSAT! 7-9 HAZ RAN BIRMINGHAM NG LTERE stanbul Ticaret Odas ile, Türkiye milli kat nda yer alma FIRSATI *Üretimini artt rmak, yeni mü teriler ve pazarlar bulmak, uluslararas pazarlara giri yapmak isteyen yan sanayicilerimiz için siz bir f rsat *Sektördeki yeni teknolojilerle birlikte yan sanayi ürünleri (metal ve metal d ), yard mc ekipmanlar, üretim makinalar, yüzey montaj teknolojisi, metal i leme teknolojileri, üretim prosesleri, dövme ekipmanlar, dövme teknolojisi, kal p sistemleri, tala i leme, aletle ekillendirme, saç i leme, otomasyon, yüzey i lemleri ve son i lem, bilgisayar destekli mühendislik, dizayn ve prototip çal mas, tarama/görüntüleme, h zl metal parça üretimi *Stand kiras, stand in aat, temel dekorasyon malzemeleri, mallar n gümrük, nakliye ve sigorta i lemleri, fuar giri kart, fuar katalo unda yer alma kalemlerini içeren Özel Paket Fiyat: 400 ABD$/m 2 *Minimum stand büyüklü ü: 9 m 2 (3 m 2 ve katlar nda standlar) * Ticaret Müste arl n n %50 yurtd fuar deste inden yararlanma imkan Bilgi ve ba vuru: Tel : /62 17 Faks : MIDEST 2011 YAN SANAY FUARI KASIM PAR S FRANSA Kas m 2011 tarihlerinde Fransa n n Paris kentinde düzenlenecek olan MIDEST Yan Sanayi Fuar milli kat m organizasyonu, bu sene de Odam zca gerçekle tirilecektir y nda, 37 ülkeden 1,700 kat mc firman n i tirak etti i fuara, Odam zla birlikte Akda Döküm, AKS Anahtar, Aksan Kal p, Al Alüminyum, Ar metal, Berdan C vata, Boran Çelik, Denizciler Dökümcülük, Dündarlar Makine, Erciyes Demir, Esalba Metal, FMC Hidrolik, Gözüküçük Makine, KA Makine, zmir Kal p, Köklüce Makine, Makim Makine, NBR Makine, P nar Döküm, Polisac Metal, Tekeli Makine, Teknoform Makine, Toprak Demir ve Trakya Döküm firmalar toplam 526,5 m 2 lik alanda kat m gerçekle tirmi lerdir. Kat mc lar n Ticaret Müste arl n n (DTM) %50 yurtd fuar deste inden yaralanma imkan bulaca MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar hakk nda bilgi almak ve ön-ba vuru yapmak isteyen metal i leme (vida kesme, tala i lem, finisaj, l ve yüzey i lem, ba lant elemanlar, döküm, dövme, yar mamul metal ürünler, sac ekillendirme vb.), plastik, kauçuk, kompozit malzeme i leme, elektrik, elektronik vb. konular nda faaliyet gösteren yan sanayici firmalar n Borsam zla en k sa sürede irtibata geçmeleri gerekmektedir. Bilgi ve ba vuru: Tel : / Faks :

3 HANNOVER FUARI NIN ARDINDAN.. Ülkemizin Hannover Sanayi Fuar milli i tiraki, geçti imiz y llarda oldu u gibi bu y l da 4 8 Nisan 2011 tarihlerinde Odam zca gerçekle tirilmi tir. Almanya n n Hannover kentinde düzenlenen söz konusu fuarda ülkemiz,65 ülke içinde alan itibariyle talya dan sonra ikinci, kat mc say aç ndan da talya, Fransa ve Çin den sonra dördüncü s rada yer alm r. Fuarda, 35 i Odam n milli kat m organizasyonu ile olmak üzere toplam 228 Türk firmas, 6 bin 700 m 2 lik alanda ürünlerini dünyan n dört bir yan ndan gelen i adamlar için sergilemi tir. Bu y l Ak ll Verimlilik temas yla düzenlenen Hannover Sanayi Fuar na Odam zla birlikte Akomek D Ticaret, Alp Kauçuk, Arslan Makina, Atay Makina, Destek Otomotiv, Döv-Has Çelik Dövme, Dilmesan Metal, Egemet Ege Metal, Elcab Kablo, Gebze Ticaret Odas, Kanca, Konu- Otomotiv, Kur unel Kal p, Laspar Kauçuk, Makim Makina, Mapsan, Mesan Kilit, Mimsan Makina, MSK Çelik Dövme, MUS AD, Nurçelik Kal p, Ok-Las Okyanus Lastik, Omta, Pakin-GTA, Parsan Makina, Polisac Metal, Sa lam Metal, Sekizli Makina, SEYAD, Sista Çelik Dövme, Terbay Makina, Tomruk Hidrolik Pres, Toprak Demirdöküm ve Zarifsan Makine firmalar tirak etmi lerdir. D Ticaretten sorumlu Devlet Bakan Say n Zafer Ça layan n da standlar nda ziyaret etti i kat mc firmalar zdan baz lar n fuar ve Odam z organizasyonu ile ilgili dü üncelerini sizin için a da yay nl yoruz; *Akomek D Ticaret Pazarlama ve Ltd. ti. Genel Müdürü Tayfun Özkan: Fuara 7 y ld r kat yoruz. Üretimimiz d nda kendi üretmedi imiz ürünleri yurt d ndan bularak üretici ile al bulu turuyoruz. Bu y lki fuardan ekonomik beklentilerimiz yüksek. Yeni mü teri çe itlili i için buraday z. Fuar hem bizim için umut vaat ediyor hem de ekonomik krizden ç kma çabalar için iyi sinyaller veriyor. TO hizmetleri ile de fuar süresince yan zda. *Dilmesan Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. ti. Makine Mühendisleri Güldehan Erdo an ve Handegül Arkain: Hannover Sanayi Fuar na ilk geli imiz. Bu fuar n dünya çap nda oldukça etkili oldu unu bildi imiz için buraday z. Sac i leme makineleri yap yoruz. Yunanistan, Azerbaycan ve ran gibi ülkelerle çal yoruz. Fuarda Avrupa ülkeleri ile daha fazla ileti im kurma çabas nday z. * Destek Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A.. Sat Müdürü Engin Öztürk: Hannover Sanayi Fuar na her y l geliyoruz. u an çal z mü terilerle görü mek, ileti imi koparmamak, bunun yan nda yeni mü teriler kazanmak için de buraday z. Fuar rakiplerimizi ve pazar daha iyi tan mak ve geli meleri kaç rmamak ad na yararl. 60 ülkeye ihracat yap yoruz. Üretimimizin yüzde 80 i ihraç ediliyor. Mü teri portföyümüzün yüzde 70 ini de fuarlar sayesinde bulduk. O nedenle hem fuarlar hem de özellikle Hannover Sanayi Fuar n n önemi bizim için çok büyük. * Hekimo lu Döküm Sanayi Nak. ve Tic. A.. Sat Müdürü Arma an Ba ar: Geçmi y llarda üretim a rl kl çal rken yurt d ba lant çal man n çok daha yararl olaca gördük. Fuarlar ve Hannover, yurt d na aç mda yeni ba lant lar kurma, firmam n tan ve buradaki görü melerin bize geri dönü ü aç ndan oldukça yararl. En fazla çal z ülkeler, fuarlardaki ba lant lar z sonucunda Almanya, sveç ve Polonya oldu.

4 MUTLAKA TAK P ETMEL Z TYSB ÜYES RMALARA YÖNEL K MLER MUTLAKA TAK P ETMEL Z 2011 y nda Odam z bünyesinde, Türk Yan Sanayi Borsas üyeleri ve ilgili firma temsilcilerine yönelik olarak KOB lerimiz ve yan sanayicilerimizin ihtiyaçlar do rultusunda çe itli e itim programlar düzenlenmektedir. stanbul Teknik Üniversitesi ö retim üyesi Yrd.Doç.Dr.Ufuk Cebeci nin e itmenlik yapt söz konusu e itim seminerlerinden ilki olan Yal n Üretim Teknikleriyle Verimlili in Artt lmas e itim semineri 30 Mart 2011 tarihinde Odam zda gerçekle tirilmi tir. Odam zca kat m sertifikalar n da verilece i söz konusu e itim seminerlerinden Üretim Planlama ve Kontrol Teknikleri e itimi 29 Nisan 2011 tarihinde, Yan Sanayiciler çin Ana Sanayiye Yeni Pazarlama ve birli i Teknikleri e itimi ise 26 May s 2011 tarihinde Odam zda düzenlenecektir. Gerek kalite, gerekse de maksimum verim al nabilmesi aç ndan, söz konusu e itimlerin kat mc say s rl tutulmaktad r. Bu çerçevede, 26 May s 2011 tarihinde gerçekle tirilecek olan Yan Sanayiciler için Ana Sanayiye Yeni Pazarlama ve birli i Teknikleri e itiminde kontenjan mevcut olup, firmalar z söz konusu e itime 50 TL olan e itim bedelini ödeyerek i tirak edebileceklerdir. Bilgi ve ba vuru için: Tel : / Faks : MTU Firedrichshafen GmbH firmas ve Odam z i birli inde 31 Mart 2011tarihinde MTU Tedarikçi Günü düzenlenmi tir. Söz konusu organizasyon kapsam nda, MTU firmas sat n almac lar ve 64 yan sanayici firma temsilcisi aras nda ikili görü meler gerçekle tirilmi tir. Odam z organizasyonundan son derece memnun kalan MTU firmas yetkilileri ile gerçekle tirilen röportaj sizin için yay nl yoruz; Sizi k saca tan yabilir miyiz? MTU TEDAR KÇ GÜNÜ MTU, merkezi Friedrichshafen - Almanya da bulunan ve geçmi i 100 a n bir tarihe uzanan köklü bir kurulu tur. MTU Türkiye, faaliyetlerine 1990 y nda Almanya ya ba olarak stanbul da 8 çal an ile ba lam olup, günümüzde 140 ki iye ula an çal an ile faaliyetlerini sürdürmektedir. MTU Türkiye halen stanbul Had mköy de bulunan Yönetim, Üretim ve Servis Tesisleri, stanbul Maslak ve Tuzla da sat ofisleri, Marmara, ç Anadolu ve Güney Anadolu Bölge Müdürlükleri ve yurtiçinde 11, yurtd nda 7 adet olmak üzere toplam 18 adet servis noktas ile mü terilerine hizmet vermekte olup, k sa vadede bu yap n daha da geli mesi için çal malar h zla sürdürmektedir. MTU Türkiye nin sorumluluk alan nda ülkemizin yan ra KKTC, Azerbaycan, Suriye, Lübnan ve Irak bulunmaktad r.

5 MTU firmas faaliyet alanlar, ürün yelpazesi ve hedeflerini dikkate alarak tan r m z? MTU Türkiye, Savunma Sanayi, Marine, Endüstriyel ve Onsite Energy alanlar ndaki tüm MTU ürünlerinin sat, servisi, yedek parça ve lojistik i lerini yürütmektedir. Bu faaliyetlerin yan ra stanbul Had mköy deki Fabrikas ile MTU nun Almanya d nda motor parças üreten tek tesisi olma gururunu ya ayan MTU Türkiye, üretti i 4000 serisi motorlar n silindir gömle i ve silindir kafas yenile tirme operasyonlar nda beklenenin üzerinde bir kalite standard na ula r. MTU ürünleri çok geni bir yelpazeye sahiptir ve dünyada birçok segmentte pazar lideridir. MTU Türkiye, denizde ticari ve askeri uygulamalar, savunma sanayinde z rhl ta lardan tanklara kadar çe itli araçlar n motor ve aktarma sistemleri, enerjide sürekli elektrik ve so utma/ tma ihtiyac kar layan kojenerasyon sistemlerinden, sürekli veya yedek enerji sa layan dizel ve gaz jeneratör sistemlerine uzanan farkl çözümleri mü terilerine kesintisiz sat sonras hizmet sa layarak sunmaktad r. Bu çerçevede askeri projeler kapsam nda Milli Savunma Bakanl, Savunma Sanayi Müste arl, Kara Kuvvetleri Komutanl, Deniz Kuvvetleri Komutanl ve Sahil Güvenlik Komutanl ve Yerli Tersaneler ile birçok askeri projeye imza atm olan MTU Türkiye nin öne ç kan projeleri aras nda M60 Tanklar n Modernizasyonu, Milli Gemi - M LGEM, Milli Tank - Altay, Sahil Güvenlik Botlar gibi projeler say labilir. MTU, bu projelerin sadece tedarik k sm nda de il, ard ndan gelen sat sonras uygulamalar nda da profesyonel ekibi ve tesislerindeki yüksek kabiliyetleri ile yer almaktad r. MTU Türkiye marine konusunda birçok tersane ile uzun y llardan beri birli i içerisinde çal maktad r. Türkiye de ve hatta dünya da en büyük deniz ula m filolar ndan birine sahip DO nun gemilerinde de MTU motorlar çal makta olup, tüm servis ve bak mlar da MTU Türkiye taraf ndan gerçekle tirilmektedir. MTU Türkiye 2010 y nda enerji segmentinde MTU Onsite Energy markas ile pazara etkili bir giri yaparak kendi segmentinde lider olmay ba arm r. Gerek sürekli enerji üreten do algazl kojenerasyon sistemlerinde, gerekse dizel yedek jeneratörlerinde benzerlerine göre üstün avantajlara sahip olan MTU Onsite Energy uygulamalar dünyan n birçok noktas nda çok kritik uygulamalarda tercih edilmektedir. MTU Türkiye organizasyonel yay m ve yat mlar geni leterek bu avantajlar mü terilerine sunmaktad r. Türkiye ve bölgesine bak z ve hedefleriniz nelerdir? Faaliyetlerini geli tirerek sürdüren MTU Türkiye, sat lar art rma ve büyüme stratejisini farkl k ve üstünlüklerini tercih eden tüm mü terilerine her anlamda özel hizmet vererek mü teri memnuniyetine odaklam olup, ülke ekonomisine daha fazla katma de er sa lamay da temel hedefleri aras nda görmektedir. Almanya d ndaki tek motor parças üretimi yapan tesis olma gururunu yeni projeleri ile daha da yukar lara ta may amaçlayan MTU Türkiye, ayn zamanda ülkemiz ekonomisine gerek istihdam ve gerekse de teknoloji transferi olarak gerekli katk sa lamaya devam edecektir.

6 Türk Yan Sanayi konusunda de erlendirmeniz nedir?(güçlü zay f yönleri, geli tirilmesi gerekli konular, kar la z sorunlar) Bildi imiz üzere Türkiye de Yan Sanayi nin geli imi 1980 li y llarda çok büyük ivme kazanm r. Özellikle piyasa ekonomisinin benimsenmesi ile birlikte sektörde ciddi geli meler kaydedilmi tir. Avrupa Birli i ne üyelik süreci kapsam nda mevzuat uyum yasalar ve Gümrük Birli i yasas özellikle Avrupa l Ana Sanayiciler ile Türk Yan Sanayicileri nin daha s k ayn platformlarda bulu malar na yol açm r. Di er yandan, küresel anlamda bu sektörde yo un bir rekabet sürmektedir. Ancak Yan Sanayicilerimiz kendilerini sürekli yenileyerek, rekabetçi piyasalarda yön verici roller üstlenmeye ba lam lard r. Özellikle Küçük ve Orta Ölçekli letmeler (KOB ) olarak adland lan bu firmalar z büyük firmalarda ortaya ç kan hantal bürokratik yap larla kar la ld nda, bünyelerinde daha zl kararlar al p uygulamaya koyabilen esnek ama kaliteden ödün vermeyen yap lar geli tirmi lerdir. Ülkemizde özellikle Otomotiv Yan Sanayi Sektörü bu konuda çok önemli geli meler kaydetmi tir. Bu sektör ihracat rakamlar günden güne artt rarak ülkemize çok ciddi miktarda döviz girdisi sa lamaktad r. Bunun yan ra Türk Yan Sanayisi nin de sorunlar bulunmaktad r. Sermaye birikiminin yetersiz olmas, yüksek maliyetler, yeni teknoloji üretmedeki eksiklikler bunlar n ba nda gelmektedir. ArGe çal malar na gerekli önemin verilmemesi ve bu konuya yeterli finansman n ayr lmamas nt olarak göze çarpmaktad r. Kalifiye çal an say n beklenen seviyede olmamas ve kalite ile çevre bilincindeki eksiklikler derhal geli tirilmesi gereken zay f noktalard r. Türk Yan Sanayine önerileriniz nelerdir? Bir ülkenin geli ip kalk nmas yan sanayisinin de güçlü olmas na ba lad r. Yan sanayinin rekabet gücünün artt labilmesi için ana sanayi ile yan sanayi aras nda tam bir uyumun sa lanmas gereklidir. Ana ve Yan Sanayi ili kisi ara rma ve geli tirme konular n da dahil oldu u tüm süreçleri kapsayacak bir i birli i ile sa lanmal r. Yüksek teknoloji ile birlikte kalite ve verimlili in artt lmas na yönelik yat mlara a rl k verilmelidir. Türk Yan Sanayi Borsas ndan nas l haberdar oldunuz? Türk Yan Sanayi Borsas ile gerçekle tirilen Tedarikçi Gününe karar verirken Türk Yan Sanayi Borsas ndan beklentileriniz neler olmu tur? Türk Yan Sanayi Borsas ile Tedarikçi Günü organize etmeye karar verdi imiz dönemde yapt z ara rmalar s ras nda tan k. lgili bölüm yetkilileri ile yapt z toplant larda konu ile ilgili beklentilerimizi payla k. MTU nun Global bazda gerçekle tirdi i organizasyonlardan örnekler verilerek beklentilerimizden bahsedildi. Türk Yan Sanayi Borsas yetkilileri bizlere yapt klar sunumlarda Ana Sanayiciler için daha önceki y llarda gerçekle tirilmi benzer organizasyonlardan bahsettiler. Bu tip organizasyonlar için Ana Sanayicilere sunduklar imkanlar tan tt lar. Organizasyonlar n profesyonelli i, sunulan teknik ve sosyal imkanlar n geni li i, bu önemli organizasyonumuzu TO çat alt nda, Türk Yan Sanayi Borsas ile birlikte gerçekle tirmemiz gerekti i konusunda ikna olduk.

7 MTU olarak Türkiye deki Yan Sanayicilerimizin say artt rmak amac yla Tedarikçi Gününe karar verirken, Türk Yan Sanayi Borsas ndan ilk beklentimiz bu organizasyona kay tl uygun üyelerle firmam bir araya getirmesi ve temelleri at lacak uzun soluklu birlikleri için mihenk ta olmas yd. Bu konuda beklentilerimizin de üzerinde bir organizasyon gerçekle tirdi imizi ifade edebiliriz. Bu vesileyle KOB Ara rma ve Geli tirme ubesi nin bu organizasyonda göstermi oldu u ola anüstü performans için kendilerine ve ayr ca eme i geçen tüm üyelerine tekrar te ekkür etmek isteriz. TÜRK S LAHLI KUVVETLER MÜ TEREK MALZEME SERG GELENEKSEL RL GÜNLER 10.KEZ DÜZENLEN YOR.. Türk Yan Sanayi Borsas n n Avantajlar nelerdir? Türk Yan Sanayi Borsas n n Ana ve Yan sanayici firmalar aras nda bir köprü vazifesi görerek kar kl olarak i birli i geli tirme faaliyetlerini çok ba ar bir ekilde sürdürdü üne ahit olduk. Ayr ca Türk Yan Sanayi Borsas talep e le tirmeleri yaparak Yan Sanayicilerin Ana Sanayicilere ula mas için kilit vazifesi görürken, Ana Sanayicinin de nitelikli Yan Sanayicilere ula mas sa layarak uzun vadede ülke ekonomisinin geli mesine yönelik önemli bir katk da bulundu unu dü ünüyoruz. Bilindi i gibi, hemen hemen tüm sektörleri içine alan ve hiç bir zaman krizlerden etkilenmeyen bir sektör olan Savunma Sanayi ülke ekonomisi için son derece büyük önem te kil etmektedir. Bu nedenle, yurt savunmas nda d a ba ml ve yurt d kaynak kullan azaltmak, yerli sanayi üretimini desteklemek ve Türk sanayiinin kalite ve standart aç ndan daha yüksek noktalara ula mas sa lamak amac yla Türk Silahl Kuvvetleri taraf ndan 1997 y ndan bu yana Malzeme Sergileri düzenlenmektedir. Odam z giri imleri sonucunda, Hava, Kara, Deniz, Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanl olmak üzere tüm kuvvet komutanl klar n kat mlar yla Eylül 2011 tarihleri aras nda stanbul Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alan 11 no.lu holde Türk Silahl Kuvvetleri (TSK) Mü terek Malzeme Sergisi düzenlenecektir. Türk Yan Sanayi Borsas n n en önemli etkinliklerinden biri olan ve her y l geleneksel olarak düzenlenen birli i Günleri organizasyonu, bu y l da Ekim 2011 tarihlerinde 10.kez organize edilecektir. Geçti imiz y l da ayn tarihlerde düzenlenen birli i Günleri kapsam nda, 300 e yak n TYSB üyesi firma, 20 si yabanc (A.B.D, Almanya, Belçika, talya, Fransa, Japonya, rlanda, sveç, Danimarka vb.) toplam 32 ana sanayici firma ile bulu mu ve 2 gün boyunca 900 e yak n yüz yüze görü me gerçekle tirilmi tir. Her y l artan ilgiyle kar lanan söz konusu uluslararas etkinlik kapsam nda otomotiv, beyaz e ya,makine, elektrik, elektronik, savunma, havac k vb. sektörlerde faaliyet gösteren ana sanayici firmalar n sat n alma yetkilileri, Borsam z üyesi yan sanayici firmalarla yüz yüze görü me yapacaklard r. Söz konusu etkinli in haz rl k çal malar, planlanan programa uygun olarak sürdürülmekte olup, organizasyona kat lmak isteyen ana sanayicilerin talepleri, önümüzdeki aylarda de erlendirilmek üzere yan sanayicilerimize iletilecektir. Borsam z, u anda ikili görü melere

8 GELENEKSEL RL GÜNLER 10.KEZ DÜZENLEN YOR.. kat lacak olan ana sanayicileri belirleme ve ana sanayicilerin taleplerinin toparlanmas na yönelik haz rl k çal malar sürdürmektedir. Geçti imiz y llarda, Alarko Carrier, Airfel, AB Electrolux, Arçelik, Bosch, Çelik Motor, Anadolu Isuzu,GEA Is san, General Motors, tachi Europe,IKEA, MAN, Meiller Do, Otokar, Siemens,Peugeot, Mercedes Benz, Magna, TAI Tusa, T rsan, YKK Metal, Zodiac Aerospace vb. pek çok say da ana sanayici firman n kat ld organizasyon arac ile yan sanayicilerimize yönelik pek çok i imkan yarat lm r. birli i Günlerine Nas l Kat labilirsiniz? Duyurular takip ederek, taraf za iletilecek olan talepleri inceleyiniz, *Talep edilen yan sanayici profiline uygun iseniz, *Aranan ürün ve proseslerde üretim gerçekle tiriyorsan z, Borsam za yaz olarak ba vuru yapman z yeterlidir. Detayl bilgi için:

9 SEKTÖRLERDEN HABERLER OTOMOT N EYLEM PLANI AÇIKLANDI.. Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan haz rlanan Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Plan nda be hedef yer ald. AR-GE DESTEKLER GEL YOR HEDEF 1 Buna göre, hedef 1 olan AR-GE altyap iyile tirme yönündeki eylem öyle; Tasar m do rulama, dayan m, yol ve araç testleri yap lmas için test merkezleri ile rüzgar tüneli kurulacak, mevcut test merkezleri sanayinin ihtiyaçlar do rultusunda geli tirilecektir. Otomotiv alan nda yetkinli i olan üniversitelerin ve meslek liselerinin laboratuar alt yap lar üniversite-sanayi i birli i çerçevesinde geli tirilecek ve desteklenecektir. Otomotiv sanayine verilecek AR-GE desteklerinin mevcut etkinli inin de erlendirilmesi ile bu desteklerin çe itlendirilmesi yönünde bir çal ma yap lacak, çal ma sonucu tespit edilen destekler uygulanacakt r. ELEKTR KL BATARYA ÜRET NE DESTEK HEDEF 2 irketlerin tasar m, üretim, markala ma, beceri ve kapasitelerini artt rmay içeren hedef 2 nin içeri i u ekilde belirlendi; Araç konsept ve tasar m a amas ndan ba layan uzun vadeli birlikleri ile ana ve yan sanayi aras ndaki ili kilerin ve buna yönelik destek mekanizmalar n tedarik zincirini de kapsayacak ekilde geli tirilmesi yönünde çal malar yap lacakt r. KAMUDA YETERL ARAÇ ALIMI ÖZEND LECEK HEDEF 3 Otomotiv sektöründe iç ve d pazarlar geli tirme yönündeki hedef 3 ün eylemi öyle; Türkiye iç pazar büyütecek ve geli tirecek, otomotiv sanayinin d pazarlara aç dinamik bir ekilde desteklenecektir.çevre dostu araçlar n kullan n yayg nla lmas için toplumda fark ndal k seviyesi artt lmas na yönelik çal malar yap lacakt r. YEN VERG LEND RME S STEM GELECEK HEDEF 4 Hukuk ve dari düzenlemeleri iyile tirmeyi hedefleyen hedef 4 ün eylemi; Dü ük CO2 emisyonu olan çevre dostu araçlar n (elektrikli, hibrit ve emisyon seviyesi dü ük di er araçlar) kullan te vik eden bir vergilendirme sistemi için çal ma yap lacak. Ömrünü tamamlam araçlar n hurdaya ayr larak bertaraf için gerekli hukuki düzenlemelerin olu turulmas ve hurda i letmelerinin te vik edilmesi yönünde çal malar yap lacak. Otomotiv sanayine yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri etkinle tirilecektir. HEDEF 5 Fiziki altyap geli tirme konusundaki hedef 5 in eylemi u ekildedir;organize sanayi bölgelerinde yap lacak yat mlar için uygun artlarda arsa ve altyap teminine yönelik gerekli çal malar yap lacakt r.otomotiv ürünlerine uygun oto-port nitelikli limanlar ve çevresindeki ula rma altyap geli tirilecek.çevreye duyarl elektrikli ve CNG li araçlar n kullan n yayg nla mas için gerekli altyap çal malar yürütülecektir. Kaynak: Hürriyet Ekonomi

10 UZMAN KÖ ES Uzman kö esinin bu ayki konu u TÜ Endüstri Mühendisli i Bölümü Yrd.Doç Dr. Sn.Ufuk Cebeci. De erli yorumlar için kendisine te ekkür ederiz Yrd.Doç.Dr.Ufuk Cebeci Sevgili Okurlar, bu say da sizlere 5 S (7 S) kavram aç klamaya çal aca m. 5 S (7 S) kavram Yal n Üretimin bir parças r ve genellikle Yal n Üretim Uygulamalar n 5 S (7 S) ile ba lamas tavsiye edilir. *Her i letmede 5 S uygulanabilir mi? Evet, hatta yaln z üretim kurulu lar de il hizmet kurulu lar da uygulamaktad r. Üretim kurulu lar üretim operasyonlar n yan s ra depo, bahçe, ofis gibi di er alanlar nda ayn ba ar yla uygulayabilir. *5 S in Temel Slogan Nedir? *KARMA AYI YÖNETMEY N, KARMA AYI G DER N SONRA YÖNET N! Çünkü böylece sistem, daha sade ve anla r olaca için h zl, etkili, effaf ve basit bir ekilde yönetilebilecektir. Yal n üretim (5 S dahil) projesi uygulamadan önce bir i letmedeki durum öyleydi: *Hammadde depolar a na kadar dolu * Ürün stoklar mü teri talepleri dü ünülmeden sürekli üretimle mi, *Yar mamul stoklar üretimin her yerinde, üretim içinde rahatça yürümek mümkün de il. *Mü teri, firman n hali haz rda ürettikleri üründen sipari veriyor. *Ellerinde ürünün oldu unu biliyorlar, ama bulam yorlar. O zaman çare nedir? Tekrar üretmek zorunda kal yorlar. Buradan ç kan sonuç u: BULAMIYORSAN PRAT K OLARAK YOK DEMEKT R. Ay n ba geliyor, çal anlara maa ödeyecekler, ama para yok. Para nerede? Malzemelerde.. Hammaddede, yar mamul ve mamullerde, Malzemeler size bak yor, siz onlara bak yorsunuz. Peki bunun çaresi nedir? Bankadan faizle kredi almak zorundas z. Görüyorsunuz, Deve misali, do ru bir taraf yok Sizlere öyle bir soru soray m: -Küçükken annelerimizin, evlendi imizde e lerimizin en çok ikayet etti i konu nedir? Cevab hepimiz biliyoruz TEM Z VE DÜZENL ÇALI MANIN AVANTAJLARI Nelerdir? Arad çabucak bulmam sa lar, kazalar, hatta ramak kalalar önler veya azalmas sa lar. Hata ve olumsuzluklar n bir bak ta görülmesini sa lar, Çal anlar n motivasyonunu artt r, moralini yükseltir. Çal anlar n kendilerine ve i yerlerine güvenlerini art r. Olumsuzluklar n bir bak ta görülmesini sa lad için daha verimli

11 ve kaliteli çal mam za yard mc olur. Alandan tasarruf sa layabilece i için, kira, elektrik v.b. maliyetleri dü ürür Ürün Maliyetini dü ürebilir. letmenin rekabet gücünü artt rmas na yard mc olur. 5 S Japonca ve Türkçe S harfi ile ba layan kar klar : TÜRKÇE JAPONCA SINIFLANDIR SEIRI SIRALA SEITON L SEISO STANDARTLA TIR SEIKETSU SÜRDÜR SHITSUKE 6. ve 7. S ler ise ngilizceden geliyor: - Safety : Emniyet - Security : Güvenlik 1. S- SINIFLANDIRMA (Ay klama) Windows ta Masaüstü zaman zaman öyle bir uyar verir: Kullan lmayan Masaüstü Ö eleri var, Bunlar Kullan lmayan Masaüstü K sayollar Dizinine Kald ray m m? er uzun zamand r kullan lmayan ikonlar varsa bunlar için uyar r ve kalabal k etmemesini sa lar. - Ayn uygulamay o üretim, o depo o Ofis o Di er alanlar için de yapmal z 1. S, gerekli, gereksiz malzemeleri ay klayarak tasnif etmek, fland rmakt r. Bulundu u yere, kullan m s kl na, kullan ya uygunlu una göre malzemeler tasnif edilmelidir. Neyi saklamal, neyi atmal, i e nereden ba lamal z? Gereksiz malzemelerden kurtularak i e ba lamal z. Ancak, demirba a kay tl malzemelerin uzakla lmas i lemlerinde dikkatli olunmal r. Di er malzemeler ise usulüne uygun olarak at lacak, sat lacak, hurdaya gönderilerek de erlendirilecektir. fland rma i lemi yap rken a daki sorular sorulmal ve çizelge esas al narak ay klama yap lmal r. Çal ma sahan zda da kl k yaratan gereksiz bir e ya var m? Oldu u gibi b rak lan kablo, boru gibi gereksiz malzemeler var m? Zeminde duran el aleti ve teçhizat var m?

12 Tüm malzemeler s fland ld m? Depoland m? Etiketlendi mi? Tüm el aletleri, ekipmanlar, ölçü aletleri, malzeme ve evrak fland p kendi yerlerine konulmu mu? Firma ad lgili E-posta Talep HATEBUR Klaus Schreiner Türkiye de temsilcilik açmak HANNOVER FUARI RL TEKL FLER Firma ad ELETROLITES (POVER) PVT.LTD. lgili Anil Saboo E-posta Talep Türk firmalarla i birli i yapmak ve Türkiye den ürün tedarik etmek Firma ad MESSUNG SYSTEMS lgili Dinesh Mulay E-posta Talep Makine otomasyon sistemleri konusunda Türkiye den distributor bulmak Firma ad E-posta Talep AB-LIFASA CAPACITORS Türk firmalarla ortakl k kurmak ve i birli i yapmak Firma ad METALLFORM GLASER lgili Ralf Schwemmlein E-posta Talep Hidrolik presleme ve parçalama konusunda faaliyet gösteren firma Türk firmalarla i birli i yapmak Firma ad PERFORMANCE4UAG lgili Miki Velickovski E-posta Talep sviçre de i yapmak isteyen Türk firmalar na dan manl k hizmeti vermek

13 Firma ad lgili E-posta Talep NOVOTECH TOVERS Hakan Akyürek Elektrik &elektronik üreticileriyle irtibata geçmek HANNOVER FUARI RL TEKL FLER Firma ad TANSTIA (Tamilnadu Small and Tiny Industries Ass.) lgili D.S.M. Jayarajan E-posta Talep Türk firmalarda i birli i yapmak Firma ad THOBEN ANTRIEBS FILTERTECHNIK GmbH lgili Rolf Thoben E-posta Talep Hidrolik filtre, hava filtreleri, ya filtreleri üreticileri ile irtibata geçmek lgili Jean-Baptiste DEROCHE E-posta Talep Fransa da i yapmak isteyen Türk firmalara dan manl k hizmeti vermek lgili E-posta Talep Jean-Baptiste DEROCHE Poliüretan üreticisi firmalarla irtibata geçmek TYSB TANITIM TOPLANTILARI Geçmi bültenlerimizde de belirtti imiz gibi, Borsam n ülke çap nda tan amac yla, 2011 y n Ocak ay itibariyle, yan sanayinin yo un oldu u bölgelerde her ay 2 ilde, Ticaret ve Sanayi Odalar, OSB ler gibi ilgili kurumlar ile ziyaret edilen kurumlarda yan sanayici firma temsilcilerinin ve projeye ilgi duyan i adamlar n kat ld tan m ve bilgilendirme toplant lar düzenlenmektedir. Bu yakla m çerçevesinde ilk ziyaretler ubat ay içerisinde, Kocaeli Ticaret Odas (8 ubat 2011), ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odas na (15 ubat 2011), Mart ay içinde ise s ras yla Denizli Sanayi Odas (4 ubat 2011), Eski ehir Sanayi Odas kanal yla Eski ehir Organize Sanayi Bölgesi, Ege Bölgesi Sanayi Odas (23 Mart 2011) ve son olarak ta Manisa Ticaret ve Sanayi Odas (24 Mart 2011) ziyaret edilmi tir y içinde ziyaret edilmesi öngörülen di er kurum ve kurulu lar ras yla; Ankara Ticaret Odas, OST M Organize Sanayi Bölgesi, Konya Sanayi Odas kanal yla Konya Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Ticaret Odas, zmir Ticaret Odas, zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Ege Bölgesi Sanayi Odas, Manisa Ticaret ve Sanayi Odas kanal yla Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya Ticaret Odas, Tekirda Ticaret ve Sanayi Odas ile Adana ve Gaziantep Ticaret Odas d r. Di er taraftan yap lan ziyaretler sonras nda, toplant ya kat lma olana bulamayan nitelikli firma ziyaretlerinin de gerçekle tirilmesi ve bu çerçevede yan sanayiye dönük üretim faaliyetlerinin de yerinde izlenmesi planlanmaktad r.

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile

2000 li y llarda zengin kaynaklar ile ŞUBAT 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Milli Güçlü Yaygın ve Hızlı Sanayileşme abdurrahman@ostim.com.tr 2000 li y llarda zengin kaynaklar ile beraber milli sanayile me politikalar sayesinde dünya

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI

ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI ORTA KARADEN Z KALKINMA AJANSI KAYIT DI I ST HDAMLA MÜCADELE ED YOR PROJES (SÖZLE ME NO: TR07H1.01.001-102) SVEÇ YARET DÖNÜ RAPORU SVEÇ ÜLKE PROF 450.295 km² lik yüzölçümü

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 1/61 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 4 1. GİRİŞ 1.1 Ülke Kimli i 5 1.2 Temel Ekonomik Göstergeler 6 1.3 Bosna Hersek Tarihine

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI

HLM. y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 5 OCAK 2014 SAYI 17 HLM y l yüzde 95 doluluk oran yla kapatt CAN GÜRZAP: TÜRKİYE DE TİYATRO İNŞALLAH BİTMEZ ACCRA: GANA NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI HOROZ UN YENİ LOJİSTİK

Detaylı

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2

YÖNET C ÖZET. çindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giri s.2 T Ü R K Y E Ç N Y E N B R F I R S A T P E N C E R E S : T I P T U R Z M G Ö R Ü B E L G E S çindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giri s.2 2. Küresel Sa l k Harcamas ve Turizm Perspektifiyle T p Turizmi s.3

Detaylı