Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata!"

Transkript

1 PazaR Tarih: 24 Kasým 2013 YIL:(8) SAYI: 445 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Aziz Þah Bu sayýda; Aziz Þah, Ümit Ýnatçý, Sungur Savran, Fatma Akilhoca, Ýsmail Boyraz, Halil Aða, Atilla Dorsay ve Faize Özdemirciler...

2 2 24 Kasým 2013 Aziz Þah ve Ya sosyal þovenizme çalým ya da tabutta rövaþata! Fýrtýnada yürürken Baþýný dik tut Ve karanlýktan korkma Fýrtýnanýn sonunda tan vakti Ve mutluluðun gümüþ þarkýsýdýr Seni bekleyen Rüzgâr demeden yürü Yaðmur demeden yürü Hayallerin tedirgin altüst olsa da Devam et yürümeye Kalbindeki umutla Asla yalnýz yürümeyeceksin Yalnýz yürümeyeceksin, asla (Liverpool taraftarýnýn efsanevi þarkýsý: You will never walk alone) Futbol (takýmlarý) sanýldýðý gibi coðrafyalarý-kentleri-ülkeleri temsil etmez, inançlarý, ideolojileri ve sosyal sýnýflarý temsil eder. Futbol hayat gibi sýnýf mücadelesinden çýkar. Tribün ve futbolun oynandýðý saha, arsa ve borsa sýnýf mücadelelerinin sahnesidir. Futbol ölüm kalým meselesi midir? Hayýr, bundan çok daha önemlidir der Bill Shankly. Taraftarlar ölmeye gelen on ikinci oyuncu dur. Hayatta iki yere ölmeye gider kitleler: Bir devrime-savaþa bir de futbola Emperyalizm Kýbrýs ý taksim etmeye milliyetçiliði kullanarak iþçi ve futbol federasyonlarýný bölerek baþladý. Sonra belediyeler ayrýldý, en nihayetinde Kýbrýs taksim edildi. Kýbrýs ýn bölünmesi sýnýfýn bölünmesi ile birlikte örgütlendi: Futbol federasyonu ve iþçi sendikalarýnýn etnikleþtirilmesi Kýbrýs ta toplumun ayrýþtýrýlmasý için bir zorunluluktu. Kýbrýs ýn birleþtirilmesi için de kitlelerin ve sýnýfýn merkezi olan bu iki odaðýn birleþtirilmesi zaruri. TC nin ve onun memuru olan yerli politikacýlarýn engellemelerine ve ürettikleri sosyal þovenist histerilere raðmen bir adým atýldý. Kýbrýs Futbol Federasyonu (KOP) ile Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) FÝFA ve UEFA çatýsý altýnda iþbirliði için ortak bir metne Zürih te imza koydular. KTFF, KOP a üyelik için adým atarak hem Kýbrýs futbolunu birleþtirmek, hem de Kýbrýslýlarýn yeniden kardeþleþmesi ve Kýbrýs ýn birliði için bir olanaðýn yaratýlmasýna ebelik yaptý. Bu, yýllardýr süren bir mücadeleydi ve Kýbrýslýlarýn büyük desteði olmasa yalnýzca futbol aþkýna yapýlamazdý. 5 Kasým 2013 tarihi Kýbrýs tarihine geçen bir gün. Kuzey ile güney arasýnda kapýlarýn açýlmasýnýn devamý olan bir adým. 5 Kasým ileriye doðru sýçrama için sunduðu olanaklar açýsýndan önemli. Annan Planý bizi ne kadar ayrýþtýrdýysa, 5 Kasým da kazanýmlarýnda ýsrarcý olunduðu takdirde ters etki yapacaktýr. Birleþik Kýbrýs kurgusu kafalarda yeniden canlanmýþtýr, Kýbrýslýlarýn Kýbrýs ý fethi için bir harekât planýnýn taslaðý artýk masadadýr. Futbol cephesi nin sosyal þovenizme, ikiyüzlü liberallere ve TC müdahaleciliðine karþý savunulmasýnda ýsrarcý olmalýyýz. Ýlk kez düþmana þaþýrtýcý bir çalým attýk. Varýlan antlaþmaya göre ortak komiteler oluþacak ve KTFF KOP un üyesi olacaðý için KOP ta temsiliyet hakký olacak. Temsiliyet dýþýnda Türk Kýbrýslýlar KOP ta görevlendirilecekler. KOP organizasyonlarýnda yer alacaklar. Yani birarada bir adada yaþama olanaklarý oluþacak. KOP ta temsiliyet demek söz hakký demektir. Baþta Toparlanýyoruz Hareketi olmak üzere bir bütün olarak liberal-þovenist cephenin Herþey KOP a tabi sloganý bir martavaldýr. Bu bir geçiþ sürecidir. Ortak karar vermeyi öðrenmek zorundadýr Kýbrýslýlar. Yabancýlarýn eli ve dili olmaksýzýn tokalaþmayý, konuþmayý ve kucaklaþmayý öðrenmek zorundayýz. Hasan Sertoðlu nun yapmasý gereken en baþta çeliþkili açýklamalar yapmamak ve anlaþmazlýklar-yanlýþ anlaþýlmalar üzerine medyaya malzeme vermemektir. Sertoðlu nun da dediði gibi söylenmemiþ sözleri söylenmiþ gibi yazan bir medya var. FÝFA ve UEFA baþkanlarý KOP baþkaný ile kucaklaþtý diye, buradan þovenist paranoya üretmeye çalýþan bir çözümcü medya yla muhatabýz. Sorsanýz kendilerini barýþçý-çözümcü olarak tanýmlayan gazeteciler Blatter ve Platini nin Koutsokoumnis ile kucaklaþmasýndan rahatsýz oluyorlar. Çünkü Koutsokoumnis in dediði gibi Bugün Kýbrýs futbolu ve Kýbrýs halký için tarihi bir gün. Tarihi günler, kritik anlar belirleyicidir ve maskeleri yýrtýlýr. Yýllarca çözüm gazeteciliði yapanlar bir antlaþma karþýsýnda dumura uðradýlar. Maskeli balo bitti 2013 yýlý çözdüðü çeliþkiler ve çeliþkilerden çýkardýðý yeni çeliþkilerle kitlelere ders veriyor ve sýçrama olanaðý yaratýyor. UBP parçalandý, CTP müzakere sürecinde Eroðlu ile ulusal birlik ilan etti. Sol denilen kesimle sað birleþti. Futbol cephesinde yaþananlar saðý biraz daha sersemletti. KTFF baþkaný Hasan Sertoðlu UBP Lefkoþa Belediye baþkan adayýydý ve Zürih te Sertoðlu lunun ekibinde bulunan Orçun Kamalý da DP nin Girne Belediye baþkan adayýydý. UBP ve DP nin kudurmasý biraz da bundandýr. Hain bu kez onlardan çýktý! Ýnce ve kaba þovenizm: Tabutta Rövaþata Cephesi KOP a üye olmak liberal-þovenist güruhun bahsettiði gibi ne egemenliðe zarar verir ne birini diðerinin altýna girmesi, yönetilmesi anlamýna gelir. Tam da Kýbrýslýlarýn Kýbrýs ýn fethi için harekete geçtiði anda baþlar egemenlik. Egemenlik oyunun kuralýný koyabilme becerisidir. Bu sahada da egemen olan, karar verip uygulayan KTFF baþkaný Hasan Sertoðlu ve yönetimidir. Egemenlik olaðanüstü hal ilan edebilmektir. Hasan Sertoðlu tam da bunu yaptý. Çürümüþ bir rejim içinde kendi olaðanüstü halini ilan etti. Liberal-þovenist Sahibi: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Editör: Faize ÖZDEMÝRCÝLER Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Matbaa Teknikeri: Bünyamin NAZÝK Görsel Tasarým: Erdem YORGUNOÐLU Web:

3 24 Kasým Hasan Sertoðlu'nun yapmasý gereken en baþta çeliþkili açýklamalar yapmamak ve anlaþmazlýklar-yanlýþ anlaþýlmalar üzerine medyaya malzeme vermemektir. Sertoðlu'nun da dediði gibi söylenmemiþ sözleri söylenmiþ gibi yazan bir medya var. FÝFA ve UEFA baþkanlarý KOP baþkaný ile kucaklaþtý diye, buradan þovenist paranoya üretmeye çalýþan bir "çözümcü medya"yla muhatabýz... güruhun homurdanmasý kendi denetimleri dýþýnda bir olaðanüstü hal ilan edilmesindendir. KOP a dönmek demek, terk ettiðimiz eve dönmektir. Unutanlar hatýrlasýn. Futbol Rumlarda politiktir biz de deðil gibi martavallar bir kenara býrakýlsýn. Futbol her yerde politiktir. Futbol kulüpleri dünya çapýnda politik teþkilatlanmanýn merkezleri olmuþtur. Kýbrýs ta da futbol hep politik bir mesele olmuþtur. Ýkinci dünya savaþý vesilesi ile lig iptal edilmiþ, Yunanistan iç savaþý sonrasýndaki saflaþmadan dolayý Kýbrýs taki komünist futbol kulüpleri ligden atýlmýþtýr. Türk Kýbrýslýlarýn takýmlarýnýn isimlerine baksanýz futbolun nasýl politik bir mesele olduðunu anlarsýnýz: Maðusa Türk Gücü, Ocak, Baf Ülkü Yurdu vb. tamamý milliyetçiliðin-ayrýlýkçý ideolojinin örgütlenme merkezleri olmuþtur. Her köydeki ve kentteki kulüp merkezleri siyasetin merkezi olageldi. Kulübe gidiyorum demek siyasete gidiyorum demektir. KOP-KTFF ortaklýk metni eski sayýklamalarý ortaya çýkardý. Eski kuþaklar yeniden bir kabus gibi çöktü üzerimize. Bu durumda futbolun ayrý bir etkisi var. Futbol geçmiþ ile oynanýr. Önce sahaya geçmiþ çýkar sonra hesaplaþma. Eski kuþaklarýn maðlubiyetleri-zaferleri üzerinde yenileri top koþturur. Bu yüzden Kýbrýs liginde sezonunda þampiyon olan tek Türk takýmý Çetinkaya gelir akla. Bizim aklýmýza bir de Çetinkaya nýn komünist takýmlarýn ligden atýlmasý için elinin havaya kalkmasý gelir. Kýbrýslýlar, hesaplaþacaðýz. Yaðma yok. Ýlk kez þovenizm karþýsýnda çalýma kalkýþtýk Ret cephesi fazla geniþ bir yelpazeden oluþuyor. Biz bunlara tabutta rövaþata cephesi diyoruz. Bu cephenin mensuplarýndan bazýlarý mevzinin üzerinde nutuklar attý, bazýlarý çöküp kum torbalarý arasýndan fýsýldadý. Bazýlarý antlaþmayý destekler gibi yaptý ama attýklarý manþetler ve yazýlarýna attýklarý baþlýklar toplumda eski kuþaklarý yaþatma kaygýsýndan ve gerginlik-kamplaþma yaratmaktan baþka bir þey deðildi. Bu ret cephesini didik didik ele almamýzýn sebebi, bu cephedekiler futbol gibi politika üstü saydýklarý bir meselede bu þovenist gündemi dayatýyorlarsa, yarýn kritik bir an geldiðinde daha açýk mevzilenecekler. Bu bir ön uyarýdýr. Ýnce-kaba karýþýk Amalý/fakatlý liberal mevzi: Toparlanýyoruz Hareketi, Talat ve CTP CTP de her konuda olduðu gibi KOP- KTFF antlaþmasýnda da çatlak var. Talat KOP a üyelik asla olamaz dedi. Kendi cumhurbaþkanlýk döneminde de gönderilen metni tartýþmasýz reddetmiþti. TC sömürgeciliðine baðlýlýðýný ispat eden Talat üst perdeden KTFF ye de talimatlar yaðdýrdýðýný söyledi: Kendilerini iki konuda uyardým. Atacaðýnýz her adýmda Cumhurbaþkaný ile istiþare içinde olun ve KOP a üye olmayýn dedim. Cumhurbaþkaný ile ne düzeyde istiþare ettiklerini bilmiyorum ama KOP a üye oldular. CTP nin maliye bakaný Mungan da devlet bürokratý aðzýyla þunlarý söyledi: KKTC nin menfaatleri açýsýndan sýkýntý varsa söz konusu anlaþma yeni baþtan gözden geçirilecektir. CTP yi hâlâ tanýmayanlar tanýsýn, onlar için mevzu KKTC dir bizim içinse Kýbrýs ýn birliði! Bu açýklamalarýn yanýnda Yorgancýoðlu nun sesi kýsýk bir þekilde Sertoðlu na güveniyoruz demesi CTP yi kurtarmaz. Ferdi Sabit Soyer Talat tan ve Mungan dan daha açýk tavýr alsa da CTP deki durum her kafadan bir ses çýkmasýndan ibarettir. CTP, KKTC yi Kýbrýs ýn birliðinin önüne koymaktadýr. CTP için en acýsý ise, Mungan, Talat ve Birikim Özgür ün, Volkan gazetesinin en sevdiði sür/manþetlere malzemesi olmalarýdýr. Volkan ý sevindirecek açýklamalar þovenizmi týrmandýrýr. Volkan gazetesinin diðer bir sür/manþet deðiþmezi Toparlanýyoruz Hareketi dir. Sözde vatandaþ hareketi, özde ise burjuvazinin ve rejimin yedek kulübesi! KOP, þovenist-liberal çevrelerin tanýmladýðý gibi Kýbrýs Rum Futbol Federasyonu deðildir, Kýbrýs Futbol Federasyonu dur. KTFF oradan ayrýlýp kuruldu, bu yüzden adanýn hep tek bir federasyonu oldu. Toplumu ayrýþtýrmadan tartýþalým diyen Toparlanýyoruz Hareketi gibi liberal ikiyüzlülük örnekleri, Kýbrýslýlarý taksim ederek tartýþma açýyor, sonra da dýþ a karþý ayrýþmayalým. Ayrýlýkçýlýðý körükleyip ayrýþmaktan korkmak ikiyüzlülüktür. Kýbrýs ý ve Kýbrýslýlarý bir bütün olarak kavramadan Kýbrýs üzerine konuþmaya baþlamak da sosyal þovenizmin dik alasýdýr, TC sömürgeciliðine hizmet eder. Antlaþma kýsaca ne diyor? KTFF KOP a üye olacaðý için KOP yönetiminde Türk Kýbrýslýlar yer alacak. KOP, KTFF nin üyesi olan Kulüpler üzerindeki yetkisini tanýr diyen bir antlaþmada ýsrarla esaret arýyor Özersay, ya kurallarý onlar koyarsa da biz izlersek! Kudret Özersay ne diyor? Herþey KOP a tabi. Onlarca soru soruyor: Ya kuzeyde oynayacak yabancý futbolcuya Larnaka dan giriþ þartý koþarsa KOP? Ya kuzeydeki maçlarý denetlemeye kalkar da denetleyemez diye güneyde oynanmasýný isterse? Benzer sorular. KOP, KTFF nin üyesi olan Kulüpler üzerindeki yetkisini tanýr diyen antlaþmaya bu sorularla yaklaþmak ortadaki niyeti gösterir. Her þey KOP a tabi olsaydý antlaþmanýn son maddesi antlaþmanýn tek taraflý feshedilmesi hakkýný tanýmazdý. Mevzu gayet basitti: KKTC yi esaret olarak görmezseniz, KKTC dýþýndaki her þey gözünüze esaret olarak görünür! Antlaþmanýn tek taraflý feshedilmesi meselesi ise manidardýr. Eski kuþaklar dan üzerimize çöken de tek taraflý feshedilen antlaþmalar ve terk edilen cumhuriyettir! KOP un yönetim kurulunda, diðer kurullarýnda ve ortak komitelerde birlikte çalýþýlacak olmasý niye korkutuyor liberal kesimleri? Liberal ikiyüzlülük Kýbrýs ta gerçek birleþmenin önündeki ideolojik barajdýr. KTFF KOP a tabi olacak diye bir durum yok. Kýbrýslýlar birbirlerine tabi olacak, kendi dilleri ile konuþup anlaþmayý öðrenecekler. Siyaset korku tüneli deðildir. Korkularak ilerlenmez. Cesaret, cesaret ve daha fazla cesaret! Çýrýlçýplak kaba þovenizm: DP ve UBP, Volkan ve Fuat Veziroðlu ile TC Dýþiþleri! Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Levent Gümrükçü Öncelikle KKTC makamlarýnýn bu konuyu sonuca baðlamalarý gerektiðini düþünüyoruz. Ondan sonra biz de deðerlendirmemizi paylaþýrýz diyor. Kýsacasý Kýbrýs taki hizmetkârlarýna þunu söylüyor: Siz antlaþmayý parçalayýn, biz kemikleri toplarýz! Milli Ýstihbarat Teþkilatý UBP kurultayýna TC Dýþiþleri de Futbol barýþý na müdahale ediyor. TC nin Kýbrýs taki dinamikleri sömürgeci müdahalelerle soðutamayacaðý ve soðuramayacaðý yeni bir dönemdeyiz. Hasan Sertoðlu nun 40 yýlda taþ üstüne taþ koymayanlar dediði kaba þovenist cenah KOP-KTFF antlaþmasýndan sonra KTFF nin Türkiye Futbol Federasyonu na katýlmasýndan bahsediyor. Yýldýrým Demirören, Hasan Sertoðlu nun ziyaretinde fotoðraf çekilmemesi için talimat veriyor. Serdar Denktaþ ise kendi þoven fantezi dünyasýnda futbol ilhaký düþü kuruyor. Kurulu bir dünya varken, KTFF nin kurulu bu dünyada yerini almak için diplomatik manevra yaptýðýný anlayamayacak kadar körleþmek bir yana, tozlu raflar arasýndan Kýbrýs ýn Mümtaz Soysal ý Fuat Veziroðlu nu, eski diplomatlarý ve eski TC elçilerini çýkarýp konuþturarak bundan bir þeyler umacak kadar çaresizdirler. Kaba þovenistler, açýk düþmanlarýmýzdýr. Onlar zaten biz buradayýz diye baðýrýyorlar Esas ince þovenizme dikkatle bakýn! Ýnce þovenizm ve Çözümcüliberal medyanýn kýþkýrtýcý karakteri Medyanýn kýsa süren bu zirveden çýkardýðý uzun gerginlik ve kriz ise dikkate deðer. Hasan Sertoðlu nun birkaç defa vurguladýðý gibi hiç söylenmemiþ sözler haber yapýldý. Kýbrýs gazetesi Futbol gerdi dedi, Havadis zor karar dedi, Yenidüzen umuttan bahsetti durumu ortaladý, Afrika dýþýndaki bütün gazeteler bir gerginlik icat etti. Kuzey deki statükoculara Güney deki þovenistlere raðmen diyen Baþaran Düzgün aslýnda þovenizmin bayraktarlýðýný taksimin de tetikçiliðinin yaptýðýnýn farkýnda bile deðil. Þovenizm kavramýný bilmeden kullanmak þovenizmin dikalasýdýr. Kavramlarýn anlamlarý ve tarihleri vardýr. Bir kavramý kullanýrken sýnýrlarýný belirlemek zorundasýnýz, bunu yapabilmek için de kavrama hakim olmak gerekir. Kafanýza göre kullanamazsýnýz. Rum þovenizmi kavramý da sömürgeci Türk resmi ideolojisinin imalatýdýr. 90 lý yýllarýn baþýnda Kürdistan da köyleri yakarken ve bombalarken de Kürt þovenizmi kavramýný icat etmiþlerdi. Sosyal þovenizm demek iþçi sýnýfýnýn sýnýf baðýmsýzlýðýný devlete, burjuvaziye ve devlet kurumlarýna tabi kýlmak demektir. Bunun en yüksek aþamasý da savaþ zamanlarýnda iþçi sýnýfýný burjuvazi için savaþa sürmektir, savaþ çýðýrtkanlýðýdýr. Bir tarafta iþgalci çözüm istiyor, diðer tarafta da iþgal edilen topraklarýn insanlarý, þovenist oluyor. Güzel palavra. (Þovenizm-statüko meselesine ayrý bir yazýda baþtan deðineceðiz.) Medya gerginlik icat ederse gerginlik yaratýlýr. Toplumun %82 sinin desteklediði bir futbol barýþý hakkýnda Serdar Denktaþ çýkýp, bütün toplum bu antlaþmaya karþý diye zýrvalýyor ve gazeteciler de bu durumu abartarak haber yapýyorsa, Kýbrýs gerilir. Politikacýlar saçmaladýðýnda gazeteciler de saçmaladý diye haber yapmak durumundadýr. Haber deðeri olan ile olmayaný ayýrmak gerek! Haberlerin doðruluk payýný onaylatmadan hýzlý bir þekilde internet sitelerine yükleyen sanal medya ise tam tetikçi! Haberler okunsun diye kýþkýrtýcý baþlýklar atýyorlar, sonra da o haber her þeyin merkezine oturuyor. Sabah yapýlan zirve gergin baþladý haberi, akþamüstü varýlan antlaþmadan sonra manipülasyona dönüþüyor. Bu medyayý iyi tanýmak gerek.

4 4 24 Kasým 2013 Israrla Kýbrýs ta müzakerelerin baþlamasý gerektiðini savunuyorlar. Bu baþlangýç için Kýbrýs Cumhuriyeti ne yapýlan baskýlarý olaðan gösteriyorlar. Emperyalistlerin ve iþgalci TC nin bu ýsrarýný insani leþtiriyorlar. Ama futbol barýþý bile söz konusu olduðunda herhangi bir haberle ortalýðý yangýn yerine çevirebiliyorlar. Aslýnda yaratýlan bu yapay kriz in nedeni þu: KTFF ekibi eðer Annan Planý na benzer bir durumla karþýlaþýrsak, diye; yani bir taraf evet bir taraf hayýr derse, alternatif B planýný da UEFA ve FÝFA nýn önüne koydu. Onlarsa daha toplantý baþlamadan çýkacak karar belli deðilken B Planý na sonra bakarýz dediler. Medyanýn Kýbrýs ý germesinin sebebi sonra bakarýz oldu. Medyanýn kendiliðinden bir provokatörlük karakteri mevcuttur. Provokasyonu hangi yöne yapacaðýnýz ve nasýl kontrol edeceðiniz size kalmýþtýr. Arka arkaya yapýlan yalan ve yalanlanan haberler üzerinden yürütülen ise sadece karýþýklýk için provokasyonda ýsrardýr. Bir masaya oturulurken, ayný bugün TC nin yaptýðý gibi iki plan birden masaya sürülmez. Þunu yapamazsýnýz: Ya evet deyin, ya da bizim B planýmýz var! Önce planý sunarsýnýz, baþarýsýz olunursa, B planýný devreye sokarsýnýz. TC bugün ne diyor? Annan Planý nýn adýný Ban Ki Moon planý olarak deðiþtiririz, kabul edersiniz; ya da B planý ile iki devletli çözüm isteriz. Buna ültimaton denir. KTFF nin Zürih te yaptýðýna ise acelecilik ve acemilik. O acelecilik medyaya yaradý bir tek! Toplumun büyük kýsmý bu antlaþmayý desteklemeseydi, bu yalan haberler farklý etkiler yaratýrdý. Bu konuyu þu yüzden fazla açtýk. Kýbrýs ta gerçekten kritik bir durum olsa, bugünkü medyanýn kýþkýrtýcýlýk dýþýnda bir iþlevi olmayacak. Birkaç haberle medya nasýl manipülasyon yapar ve kitleleri kýþkýrtýr gösterdiler: Kendilerini barýþçýçözümcü olarak tanýmlayan, Blatter ve Platini nin KOP baþkaný Koutsokoumnis ile kucaklaþmasýndan þovenist histeriler üreten çözümcü-liberal medyanýn kýþkýrtýcý karakterini gördük. Medya her zaman tehlikeliydi, ama internet gazeteciliði tetikçilikle gazetecilik arasýnda bir seçim yapmak zorundadýr. Mevziler Futbol federasyonlarýnýn birliði meselesini neden mevzilere ayýrarak inceliyoruz? Bugün yeniden bir müzakere dayatmasý var. Annan Planý nýn tekerrürünü masaya Ban Ki Moon planý diye koyup, reddedildiði takdirde B Planý ný devreye sokma tehditleri hüküm sürüyor. Daha masaya oturulmadan, ortada konuþulan bir þey yokken iþgalci TC dayatmalarýný ve tehditlerini Kýbrýs diye bir ülke yoktur nakaratý ile hazmetmemizi istiyor. Ana akým medyanýn baþ kalemþörleri, topluma ezberletilmek ve sayýklatýlmak istenilen ideolojik manipülasyonlarý fýrýna verirken çözümcü gazetecilik ile kaba þovenistler düðüm oluyorlar. Bu düðümü çözmek deðil bizim iþimiz, bu düðümü tanýmak! Bu yazý yazýlalý bir haftadan fazla oluyor. Bu arada yeni geliþmeler oldu. En nihayetinde Tayyip Erdoðan konuþtu! Erdoðan ýn olumlu konuþmasý çok da baðlayýcý deðildir. Hele ki Erdoðan Rus basýnýna futbol federasyonlarýnýn bu antlaþmasýný olumladý, Rus basýný, yani Putin. Putin e giderken rest çekemezdi. Kaldý ki Erdoðan dan bahsediyoruz. Ankara da baþka Washington da baþka Moskova da baþka konuþan, Lefkoþa da bambaþka konuþan, Diyarbakýr da söylediðine Ankara da þaþan bir adamýn söylediklerinden çok yaptýklarýna bakmak faydalýdýr. Hasan Sertoðlu Zürih dönüþünde doðru bir iþ yaptý. Çoðunluðu iþ adamý örgütü Bugün toplumun bir bütün olarak Kýbrýs futboluna dönüp bakmasý ve gösterdiði ilgi futbolun nasýl bir birleþtirici dinamik olacaðýnýn sadece bir provasýdýr. Daha durun. Karma takýmlar, karma lig ve spor sendikasý gündeme gelecek. Bu daha baþlangýç 31 Mayýs'ta baþlayan ve Haziran'ý saran isyandan sonra Türkiye'de ortaya çýkan bir fotoðraf vardý: Renklerin kardeþliði tadýnda formalarýn kucaklaþtýðý bir Ýstanbul United! Hatýrlayýn ve hazýrlanýn olsa da sivil toplum u bilgilendirdi. Sendikalarla da yakýn temas kurulmalýydý. Hasan Sertoðlu nun sert bir üslubu var. Belki bu kadar sert olmasa buraya kadar gelemezdi. Yazýnýn baþýnda vurguladýk: Sertoðlu nun çeliþkili açýklamalardan uzak durmasý gerek. Medya denilen provokasyon cenneti çeliþki arýyor. Sertoðlu nun uzak durmasý gereken bir þey daha var. Yazýyý gazeteye yeniden göndermeden Cuma günü güncelliyorum. Bugün Gazete360 a düþen bir haberde KOP karþý taraf diye tanýmlanýyor. Öyle veya böyle varýlmýþ bir antlaþma var. Komisyonlar oluþacak, birlikte çalýþýlmaya baþlanacak. Sertoðlu buralara sosyal þovenist güruha çalým atarak geldi, onlarýn diliyle devam edemez. Karþý taraf Serdar Denktaþ ýn dilidir. Bir taraftan Denktaþ a kafa tutup diðer taraftan onun dilini kullanmasý futbolda varýlacak bir geleceðe zarar verir. Ortada bir savaþ yok. Ýki federasyon savaþmýyorsa, var olan sorunlarý karþý taraflar olarak deðil, tek cephe içinde çözmek gerek. KOP yanlýþ yapabilir, KTFF de. Komisyonlar kurulduðunda da olacaktýr sorunlar. Ama birinin yaptýðý yanlýþa diðerinin de yanlýþla cevap vermesi iki yanlýþtan bir doðru çýkartmaz. Blatter in dediði gibi bu noktaya 6 yýlda gelindi ve fevri davranýldýðý takdirde Çetinkaya nýn KOP tan ayrýldýðý güne baþtan gidilir. Sertoðlu nun ekibinde Orçun Kamalý Bugün Türkiye ayrý alt bir yönetim olarak dünyaya bizi bildirseydi, bizde alt yönetim olarak FIFA ya girebilirdik. Ama bildirmedi diyor. Türkiye nin tek derdi Kýbrýslýlarýn baðýmlýlýk kompleksini derinleþtirmektir. Sömürgeci-sömürge iliþkisi sömürge insanýnýn baðýmlýlýk kompleksi ile yaþatýlabilir. Sömürge insanýna sömürgeci olmadan bir hiç olduðunu kabullendirdiðiniz gün sömürgeci olarak muzaffer olduðunuz gündür. Sürekli olarak tekrarlanan nakarat bunun içindir: Türkiye siz var olamayýz! Türkiye ye karþýsýnda beklentiye sahip olmak, daha çok sömürgeleþtirme getirir. (Baðýmlýlýk kompleksine baþka bir yazýda deðineceðiz.) Bugün dayatýlan müzakereler ile Kýbrýslýlarý milliyetçilik ile liberalizm arasýna, AB emperyalizmi ile TC ye ilhak arasýna sýkýþtýrarak bir kez daha cendereye almak çaresizleþtirmek istiyorlar. Bizim çarelerimiz ve çözümümüz futbol barýþýnda olduðu gibi zamana yayýlacaktýr, emperyalizmin dayattýðý gibi bir gecede çözüm olmaz. Kýbrýs coðrafyasýndaki eþitsiz geliþmeyi futboldan eðitime, iþçi sýnýfýnýn maddi koþullarýndan bilincine kadar ortadan kaldýrmak ancak sürekli birleþerek mümkündür. Liberaller birleþmemizden korkuyorlar. Kýbrýslýlarýn birleþmesine bile vesayet dedikleri bir soytarýlýða tahammül etmek zorunda deðiliz. Ýleriye sýçramak için de onlara ihtiyacýmýz yok Asla yalnýz yürümeyeceksin. Ýþçi sýnýfý ve sendikalarla birlikte yürüyeceksin Emperyalizm Kýbrýs ý bölmeye futbol ve iþçi federasyonlarýndan baþladý. Futbol federasyonundan komünist futbol takýmlarý atýlýrken Türk takýmlarý sahip çýkmadý. Sonra Çetinkaya koptu federasyondan. Kýbrýs insanýnýn kendi ülkesinde oynanan futbola duyarsýzlýðý ve ilgisizliði bu parçalanma ile baþladý. Akdeniz-Avrupa havzasýnda taraftar kültürünün en zayýf olduðu ülkelerin baþýnda Kýbrýs ýn gelmesine þaþýrmamak gerek. Ýþçi sýnýfý örgütsüz ve çelimsizse futbolda taraftar kültürü de zayýf olur. Mýsýr devriminde taraftarlar ciddi bir rol oynuyor. Yunanistan, Ýtalya ve Ýspanya nýn devrimci taraftar kültürü Avrupa iþçi sýnýfý kültürünün bir parçasý Türkiye de onlarca devrimci taraftar grubu var. Kýbrýs ta hiç yok deðil. En azýndan Yunanistan iç savaþýndan sonra ligden atýlan komünistler kendi aralarýnda amatör lig kuracak kadar güçlüydüler. Bugün hâlâ o gelenekten Omonia var, Nea Salamia var Çünkü Rum Kýbrýslýlar için iþçi sýnýfý bilinci-örgütlülüðü cemaat bilinci ni aþmýþtýr. Livorno ile Lazio oynadýðýnda Livorno ya iþçi sýnýfý takýmý olduðu ve Irak savaþýna kafa tutan bir taraftar kitlesi olduðu bilgisi ile baktýðýnýz zaman futbolun nasýl bir sýnýf mücadelesi alaný olduðunu tanýmaya baþlarsýnýz. Bugün toplumun bir bütün olarak Kýbrýs futboluna dönüp bakmasý ve gösterdiði ilgi futbolun nasýl bir birleþtirici dinamik olacaðýnýn sadece bir provasýdýr. Daha durun. Karma takýmlar, karma lig ve spor sendikasý gündeme gelecek. Bu daha baþlangýç 31 Mayýs ta baþlayan ve Haziran ý saran isyandan sonra Türkiye de ortaya çýkan bir fotoðraf vardý: Renklerin kardeþliði tadýnda formalarýn kucaklaþtýðý bir Ýstanbul United! Hatýrlayýn ve hazýrlanýn Futbola dair daha yazacak çok yazýmýz var arasý Türk liderliðinin tehditlerine raðmen Rum takýmlarýnda oynayan Türkler in listesini de yayýnlayacaðýz. Ayrýlýk tamamen resmileþene kadar futbolcular istedikleri takýmlarda oynamanýn yolunu hep buldular. Baba Denktaþ engelleyemedi ki oðul Denktaþ engelleyebilsin. Korku aðlarý bir kez yýrtýlmýþtýr ve Dar alanda kýsa paslaþmalar filminde de dendiði gibi hayat futbola fena halde benzer! Emperyalizm Kýbrýs ý bölmeye futbol ve iþçi federasyonlarýndan baþladý, biz de birleþtirmeye oradan baþlamak durumundayýz. Futbol federasyonlarý bir adým attý. Ýþgalci Türk devletinin baskýlarýna ve sözcüsü olan yerli politikacýlarýn ürettikleri þovenizme KTFF baþkaný Hasan Sertoðlu çalým atmýþtýr. Sertoðlu nun daha atacak çok çalýmý var. Mücadele daha yeni baþladý. Adam adama süren bu oyunun asistini Sertoðlu yapsa da asisti gole çevirecek olan sendikalardýr. Sýra sendikalardadýr. Futbol federasyonlarýndan sonra iþçi sendikalarýnýn da tek bir çatý altýnda birleþmek için adým atmasý ve sosyal þovenizme atýlan bu çalýmý emperyalizme atýlan bir gole çevirmesi gerekmektedir. Kýbrýs iþçi sýnýfýnýn birliði için sendikalar göreve! 1 Hayallerin tedirgin altüst olsa da Asla yalnýz yürümeyeceksin, yalnýz yürümeyeceksin, asla! 1 Tabii, %30 luk elektrik zammýna grevle cevap vermek için kaþýn kaþýn bir hal olan sendikalara baþka bir yazýda vereceðimiz baþka bir cevap da vardýr.

5 24 Kasým 2013 Ümit Ýnatçý 5 / "ADA"DAN SESLER YÜKSELÝYOR! Güney Afrika'nýn ýrkçý baskýlarýnýn adý Apartheid idi Özgürlüðün ve direniþin adý ise Mandela. Belki insanlýðýn kiri olarak ýrkçýlýk hastalýðýndan mustarip birkaç kýrýntý kalmýþtýr geriye ama hayatlarý pahasýna insanlýk adýna direnmesini bilenler kendi destanlarýný yazmasýný bilmiþler ve sembolleþmiþlerdir. On yýl kadar önce Mandela'nýn otobiyografisini okumuþtum. Epey kalýnca bir kitaptý ama hiç sýkýlmadan çocukluk anýlarýndan özgürlüðünü kazandýðý yýllara kadar yaþadýðý her olayý hiçbir piþmanlýk ve intikam duygusuna kapýlmadan öylesine sevgi dolu, yer yer mizahla dolu ve öylesine insancýl bir dille anlatmýþtý ki, yeni bir hümanizmin ýþýðýný görmemek imkânsýzdý. Thembu Kabilesi þefinin oðlu olan Mandela ta genç yaþlarda sefalet ve ýrkçýlýðýn altýnda ezilen siyahiler için mücadele verme yemini vermiþti; hukuk okudu, aktivist oldu ve hapse düþtü. Dile kolay; çeyrek asýrdan fazla bir zaman dilimini aðýr koþullarda kapalý tutulan bir mahkûm olarak geçirdi. Doðal olarak Mandela ve arkadaþlarýnýn yaþadýklarýna tanýklýk yapan, onlarla ayný kazayý yaþayan, paylaþan edebiyatçýlar da boþ durmayacaktý. Athol Fugard da bunlardan biri; oyuncu, oyun yazarý, akademisyen Heiner Müller'in Post-Brechtien, beden diline dayalý dinamik oyunculuk eðilimlerini oyunlarýna taþýyan Fugard, dolaylýlýk yerine sýký bir açýk sözlülük anlayýþýný da benimsiyor. Brecht'in beden dili ve anlam arasý iliþkiyi davranýþsal gerilimlere taþýma eðilimi biraz daha abartýlarak izleyicinin hem duygusal hem de zihinsel olarak oyuna odaklanmasý öngörülüyor bu tiyatro anlayýþýnda. Tepkilerdeki yoðunluk ve spontanlýk bütüne yabancýlaþmadan detaylarýn daha oylumlu bir hal almasýný saðlýyor. Eylem, figürler aracýlýðýyla hem zihne hem de duyguya yönelirken oyuncu ve izleyici arasýnda bir özdeþleþme süreci baþlýyor. Bunun daha dolaysýz ve çabuk iþlemesi için öngörülen sahne tasarýmý ise, nesne ontolojisini gözeten yalýn ve ekonomik bir sahne tasarýmýdýr. Figürler sahnede patlamalý ve göz çok odaklý bir perspektifte daðýlmamalý. Tüm bunlar göz önünde tutulduðunda figürlerin sahnede anýtsallaþtýðýný ve canlý heykellerle karþý karþýya kalýndýðýný idrak edebiliriz. Athol Fugard'ýn "Ada" oyunu iþte böylesi omurgasý saðlam bir diyalog aksý ve beden fenomenolojisini merkez alan bir hareket trafiði taþýyor. Oyunu yöneten Yaþar Ersoy "Fugard'ýn "Saf Tiyatro" anlayýþýna uygun olacak þekilde oyuncuyu esas ve eksen alarak çalýþtýk ADA'yý" diye not düþüyor oyunun tanýtým broþürüne. Oyunun ritmi o kadar yoðundu ki, bunu taþýyacak oyuncu az bulunur doðrusu. Bu nedenle oyunu baþarýyla taþýyan ve o yükün altýndan kalkmayý -nitelikten ödün vermedenbaþaran Özgür Oktay ve Döndü Özata'yý yürekten kutlamak lazým. Oyuncu üzerinden anýtsallaþan oyun ile, oyuna giriþlik olarak kullanýlan heykeller arasýndaki sembolik iliþki oyunu inþa eden davranýþlardaki yücelmeci eðilimin haberini veriyordu. Sahnenin ve kostümlerin gri tonlara indirgenmesi mahkum psikolojisiyle doðru oranda örtüþüyordu. Sahnenin reel bir hücre yerine bir anýt kaidesi gibi tasarlanmasý oyunun sembolik nüansýna katký koyuyordu. Diyaloglardaki gerilim, eziklik, çaresizlik ve öfkeyle beslenirken "doðru" ve "gerçek" arasýndaki ince sýnýrýn üzerinde bir anlamsýzlýk hattý oluþturuyordu. Gerilim, belirsizlik ve korkuyla daha da bilenmeye devam edince isyan bir ölüm kalým meselesine dönüþüyor... Evet bütün bu duygularý aktarabilen ve izleyicinin zihnini yontmasýný bilen bu oyun amacýna ulaþmýþ sayýlabilir. Kanýmca bu oyunun tek riski þu: Oyunun baþlarkenden hýzlý, dinamik ve giriþken bir tempoyla sahnede patlamasý ve diriliþ enerjisinin bir kreþendo akýþýnda olmamasý izleyiciyi itekleyici bir ayrý durma refleksine taþýyabilir. Figürlerin birer mahkumu canlandýrdýðýný ve iþkence ve tecavüzden yorgun birer beden halini ifade ettiklerini düþünürsek, daha bitkin bir seviyeden baþlanýlmasý gerektiðini düþünebiliriz. Ýsyana bilenerek özgürlüðün inþasýna ivme kazandýran birer varlýk olduklarýný oyunun sonuna doðru hissedebilirdik. Yani enerjinin ani patlamasý yerine enerjiyi biriktirerek sona doðru sahneden taþmasýný saðlamak mahkumlarýn psikolojisini daha iyi aktarabilirdi. Elbette ki bu, yönetmen görevini üstlenen Yaþar Ersoy'un tercihine kalmýþ bir þeydi. Sahneyi patlatarak baþlattý patlatarak bitirdi... Ýzleyici de kendini epeyce tokatlanmýþ ve irkilmiþ hissederek oyunu izledi... Bize düþen, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nu izlemek, deðerlendirmek ve kutlamaktýr. Risk almak kalýplarýn içinde kalmaktan daha deðerli bir eðilimdir. Baþarýyý detayda deðil bütünde görmek lazým; yönetmenin, oyuncularýn ve sahneyi her þeyiyle taþýyan tüm ekibin bizim "aferin"imize ihtiyaçlarý yok elbette ama bu rezil memlekette her þeye raðmen toplumsal yaþama deðer katanlarý kutlamak boynumuzun borcu olsa gerek...

6 6 24 Kasým 2013 Sungur Savran Kürdistan ölçeðinde sýnýf mücadeleleri Diyarbakýr þovu bitti, þimdi günbegün yapýlacak siyaset baþlýyor. Tayyip Erdoðan 2011 seçimleri sonrasýnda kendisine "usta" sýfatýný yakýþtýrdý, ama pek acemi oynuyor. Þov yapan sonuna kadar yapar. Diyarbakýr'a ve Türkiye Kürtlerine "ben sizin haminizim, barýþ benden gelir, hayatýnýz benimle rahatlar" mesajýný vermek isteyen, elindeki kartlarý acemice tutup kozunu göstermez! Tayyip Erdoðan davetlisi Mesud Barzani'den "Kuzey Irak Kürdistan Bölge Yönetimi Baþkaný" olarak söz etti. "Altý kaval üstü þiþhane" terimine uygun olsa da (çünkü "Kürdistan" dediðiniz anda "Kuzey Irak" gereksiz ve çeliþik hale geliyor, eski þovenist dilin sürdürülmesi oluyor!), "Kürdistan" kelimesini bir Türkiye baþbakaný olarak ilk kez kullandý ve yol açtý. Türkiye'nin Kürt halkýna "daðdakiler inecek, cezaevleri boþalacak" diyerek umut aþýladý. Hangi Kürt evinin daðda ya da cezaevinde bir ya da birden çok yakýný yok? Hangi aile, hele hele bu kadar yýllýk ezadan sonra yakýnlarýna kavuþacaðý için tatlý bir heyecanýn ýlýklýðýný duymaz ta içinde? Kürdistan bir bütün olarak düþünüldüðünde Kürt halkýnýn en çok saydýðý iki önderden biri olan Mesud Barzani ile kucaklaþtý, onun þükranlarýný dinledi. Kürt halkýnýn gönlüne on yýllardýr taht kurmuþ müzisyen Þivan'ýn hayýr duasýný aldý, kendisine güvenini dile getirmesini saðladý. Son yýllarda yanlýþ yola girmiþ olsa da, 1991'de mecliste Kürtçe konuþmasýyla devleþen, yýllarca özgürlük uðruna hapis yatan Leyla Zana'yý yanýnda oturttu. Onca yýl altýný oymaya çalýþtýðý Osman Baydemir'in gönlünü aldý, hatta Diyarbakýr þovunda yaptýðý en akýllý atakla onu da Zana gibi kendi yanýna çekmeye çalýþtý: Baydemir'in "neden giderayak geldiniz, daha önce gelseydiniz size bazý projelerimizi onaylattýrýrdýk" latifesine karþý "size kim gidin diyor ki?" cevabýyla üstü örtülü bir davet bile yaptý. 400 çifti evlendirdi. Ýbrahim Tatlýses'i Þivan'ýn yanýnda halka dinletti. Her þey halkýn gözünü boyamak, halký kendisinin barýþ istediðine ve barýþýn onun sayesinde geleceðine inandýrmak için planlanmýþ ve düzenlenmiþti. Organizasyonda beceriksizlikler, hatta þapþallýklar yok deðildi. Ama toplam olarak bakýldýðýnda þov iyiydi. Buna Irak Kürdistaný'nýn petrollerine, yeniden inþasýnýn kârlý iþlerine, pazarýna göz dikmiþ olan Türkiye burjuvazisinin gönüllü yaðcýlýðý eklenince sadece Kürt halký üzerinde deðil, Türkiye'nin batýsýnda da Tayyip Erdoðan gerçek bir lider gibi göründü. "Tarihi gün" nitelemesini kullanmayan yoktu. Barýþa büyük adým atýlmýþtý. Ama bu televizyonlar nedense barýþýn öteki tarafýný temsil eden Kürt hareketinden bir kiþiyi bile ekrana çýkartýp onlara fikirlerini halka, hem Kürt halkýna, hem de batýnýn halkýna anlatma olanaðýný tanýmýyordu. Ana televizyonlar arasýnda bir tek CNN'de Ahmet Hakan Diyarbakýr'a giderek BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ ile uzun uzun görüþme yapýyordu. Ýþte Erdoðan'ýn þovu böyle paketlendiði için baþarýlýydý. Erdoðan böylece büyük lider imajýný yeniden parlattý. Gezi Direniþi olarak anýlan halk isyaný sonrasýnda içine düþtüðü çukurdan da dýþarý böylece týrmanmaya hazýrlanýyordu. Bütün bunlar doðru olurdu. Þayet Erdoðan tek bir cümle ile elindeki koz kartý göstermeseydi! Erdoðan'ýn Diyarbakýr operasyonunun özü, özeti, cevheri, usaresi þu cümlede ortaya döküldü: "Tek parti ile barýþ olmaz." Referans PKK'nin veya BDP'nin, yani 30 yýllýk mücadeleyi temsil eden Kürt hareketinin Türkiye Kürtlerini tek baþýna sürüklemesinedir. Erdoðan bu cümlesiyle ve ayný fikri tekrarlayan öteki cümleleriyle elini açýk etmiþtir: "Ben" demiþtir "Barzani'yi, Barzaniciliði, Amerikancýlýðý Diyarbakýr'ýn ve Türkiye'nin Kürt halkýnýn karþýsýna PKK'ye, Öcalan'a, DTK'ye ve BDP'ye alternatif olarak çýkartmak üzere geldim." "Ben" demiþtir "Kürt siyasi hareketini bölmeye geldim." "Benim" demiþtir "hedefim Barzani ile barýþmak." Bu bir itiraftýr ve bir çuval inciri mahvetmiþtir! Kürt halkýna çaðrýmýzdýr: Diyarbakýr þovundan sadece bu cümleyi hatýrlayýn. Geri kalan her þey sizin on yýllardýr ananýzla babanýzla, çoluðunuzla çocuðunuzla verdiðiniz kahramanca mücadelenin karþýlýðýnda devletin geri adým atmak zorunda kalmasýdýr. Erdoðan 2005'te Diyarbakýr'a geldiðinde makarna fabrikasý vaad etmiþti. Bugün zindanlarýn boþalmasýný vaad ediyor. Sizin müthiþ mücadeleniz sayesindedir. Ama geri adým atarken önünüzü kesmeye çalýþýyor. Zaferinizi güdükleþtirmeye çalýþýyor. Kahraman Diyarbakýr halký, Türkiye'nin Kürt halký bunu görecek ve cevabýný verecektir. Ýnanýyoruz! "Kaybedenler Kulübü" Þov baþarýlý olmasýna baþarýlýydý ama bu büyük gaf olmasaydý bile þovun kendisi Holivud dekoru gibi. Arkasý periþan. Diyarbakýr'da bir araya gelenler Suriye'de yenilenlerin cephesidir "çözüm süreci"nin yýlýdýr, ama 2013'ten önce 2012 var. Geçen yýl Kürdistan'ýn boyunduruktan kurtulma yolundaki uzun mücadelesi açýsýndan tarihi bir yýldý benzeri benzeri. 1991'de Körfez Savaþý'nýn ertesinde Irak Kürdistaný ABD tarafýndan Saddam'ýn hava kuvvetlerinin üzerinde uçamayacaðý bölge ilan edilerek geleceðin Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin temelleri atýlmýþtý. 2003'te Irak savaþ ve iþgaliyle Irak Kürdistaný artýk bir statü kazanmayý garanti altýna almýþtýr. Bu, ABD emperyalizminin koruyucu þemsiyesi altýnda Kürtlerin bir özerk bölgeye, bir statüye sahip olmalarý demek oluyordu. Barzani, Talabani'yi merkezi Irak devletinin cumhurbaþkaný olarak Baðdat'a yollayýnca Irak Kürdistaný'nýn özerkliðinin tek temsilcisi ve kahramaný haline geldi. Norveç'in Ýkinci Dünya Savaþý döneminde Nazizmi aðýrlayan politikacýsý Quisling gibi emperyalizmin Irak'ý iþgal etmesine destek olmuþtu falan ama Kürdistan da (kýsa ömürlü Mahabat Cumhuriyeti'nden beri) en ileri hukuki-siyasi statüsünü elde ediyordu. Bu, Barzani'yi bütün parçalarýn Kürtleri gözünde bir çekim merkezi haline getiriyordu. 2012, 1991 ve 2003'ten sonra 21. yüzyýl Kürt tarihine muhtemelen bir dönüm noktasý olarak geçecektir. Rojava'nýn özerk bir bölge olarak kurulmasý Barzani için çok ciddi sorunlar doðurmuþtur. Birincisi, Rojava, aynen Irak Kürdistaný gibi, Kürtlerin bir hukukisiyasi statü kazanmalarýnda bir ikinci büyük adýmdýr. Bu, Barzani'nin elinden kahramanlýk tekelini almakta, onu bütün Kürtler için bir çekim merkezi olmaktan çýkarmaktadýr. Ýkincisi, Rojava'da hâkim güç PKK doðrultusunda yürüdüðü için Barzani kendi karþýsýnda Türkiye'den sonra Kürdistan'ýn ikinci bir parçasýnda da hegemonik üstünlük kazanan bir siyasi rakibin yükselmekte olduðunu görmektedir. Üçüncüsü, Rojava þayet sýnýfsal karakteri derinleþerek geliþirse Irak Kürdistaný'nda petrolün saðladýðý muazzam toprak rantý sayesinde kurulan rantiye burjuva devletinin yolsuzluða, kapkaççýlýða, dev toplumsal eþitsizliklere yaslanan yapýsýný sorgulamaya baþlayabilir, Irak Kürdistaný'nýn iþçi ve yoksullarýný kýþkýrtýcý bir alternatifin oluþmasýna yol açabilir. Dördüncüsü, kýsa vadede en önemlisidir: Barzani ABD'nin korumasý altýnda geliþmiþtir; ABD 5 Kasým 2007 Bush-Erdoðan Beyaz Saray anlaþmasý uyarýnca 2011'de birliklerini Irak'tan çekerken Barzani'yi Türkiye'ye emanet etmiþtir; Türkiye, Rojava'dan çok rahatsýzdýr; dolayýsýyla Barzani Türkiye'nin arzularýný yerine getirerek Rojava'nýn özerk bir Kürt bölgesi haline gelmesini engellemek zorundadýr. Öte yanda Türkiye var yýlýnda Arap devrimi baþladýðýnda bütün Ortadoðu ve Kuzey Afrika'nýn kahramaný olacaðý hayallerine kapýlmýþ Tayyip Erdoðan Türkiyesi. Fas'ta Adalet ve Kalkýnma Partisi, Tunus'ta Ennahda, Mýsýr'da Ýhvan (yani Müslüman Kardeþler), Suriye'de Ýhvan'ýn Suriye þubesi, hepsi Erdoðan'ýn "enternasyonali"nin birer þubesi olacak, Beþar Esad'ýn hýzla düþmesi sonucunda Türkiye Ortadoðu'ya hâkim olacaktýr! 2012 Temmuz'unda Rojava'nýn bir özerk bölge olarak doðuþu bu hayallere ilk büyük tokattýr. Ava giden avlanýr! AKP hükümeti 2007 yýlýnýn 5 Kasým'ýnda Musul- Kerkük düþleri görmeye baþlamýþ, 2011 sonbaharýndan itibaren buna Suriye'yi bir arka bahçe olarak katmýþken, birden Kürtler yeni bir özerk bölge elde ediyorlar. Ardýndan, Suriye politikasýnda yenilgi üzerine yenilgi. Ardýndan Mursi'nin düþüþüyle Ýhvan'ýn bir müttefik olarak çöküþü. Ardýndan Tunus'ta Ennahda'nýn iktidardan çekilmek üzere pazarlýklara giriþi. Erdoðan-Davutoðlu ikilisi tarihte az görülmüþ bir dýþ politika iflasý yaþýyor.

7 24 Kasým "Kaybedenler Kulübü" üyeleri Erdoðan ve Barzani yangýndan ne kurtarýrýz telaþýyla Diyarbakýr þovu aracýlýðýyla yeni bir atak baþlatýyorlar. Bu sayede Rojava'da her ikisine de aðýr bir yenilgi tattýrmýþ olan PKK'yi kendi yurdunda avlayacaklar. Düþünce bu. Atak anlamlý olabilir. Ama bu iki maðlûbun güçlerini birleþtirerek yaralarýný sarmaya çalýþtýðý gerçeðini gözlerden gizlememeli! Türkiye'ye KDP geliyor! Kürdistan dört parçaya ayrýlmýþ bir coðrafyadýr. Bu parçalarýn elbette bir birliði vardýr, ama bu, otomatik bir birlik deðildir, kurulmasý gereken bir birliktir; dolaysýz deðildir, dolayýmlarla örülmüþtür, çünkü parçalar arasýnda ayrýlýkla geçmiþ uzun tarihi dönemler dolayýsýyla ortaya çýkmýþ olan eþitsiz geliþme ve bugün karþý karþýya olduklarý sosyo-ekonomik ve politik gerçekler her bir parçanýn bütünün damgasýný taþýdýðý kadar, kendi dinamiklerine de sahip olmasýna yol açmaktadýr. Elbette, her bir parçaya özgü dinamik bütünün geliþmesine baðlý olarak geliþip serpilir. Bir parça hiçbir zaman diðerlerinden toptan kopmaz. Bu hep doðru olmakla birlikte, kavþaðý yeni bir dönem açmýþtýr. Bugüne kadar bütün her bir parçayý etkilemiþtir, doðrudur. Ama þimdi bütün üzerine bir rekabet baþlamýþtýr. Bunu þöyle açýklayalým: gücünü iki ayrý parçadan alan ve deðiþik siyasi yöneliþlere sahip önderlikler, ayný parça üzerinde hâkimiyet konusunda birbirlerine rakip olmuþtur. Irak Kürtlerinin Barzani önderliði ile Türkiye Kürtlerinin siyasi hareketinin birbirlerine potansiyel alternatifler olduklarý bugüne kadar aklý olan herkesin düþünebileceði, düþündüðü, farkýnda olduðu bir þeydi. Þimdi bu potansiyel olmaktan çýkmýþ, güncel hale gelmiþtir. Rojava'da iki hareket siyasi olarak artýk açýk bir mücadeleye giriþmiþ bulunuyordu. Þimdi Diyarbakýr þovu ile rekabet Türkiye'ye taþmýþtýr. Barzani Rojava'nýn dört partisini Türkiye'nin de desteðiyle birleþtirmiþ, yeni partinin adýný da PDK (Türkçesiyle Kürdistan Demokratik Partisi-KDP) koydurtmuþtur. Erdoðan "tek parti ile olmaz" dediðine göre, þimdi þov sonrasý dönemde beklememiz gereken Türkiye'de bir KDP kurulmasýdýr. Öyleyse, mücadele bundan sonra Kürdistan'ýn bütünü üzerinde olacaktýr. Bir yanda arkasýnda ABD olmak üzere AKP- PDK ittifaký, öteki yanda bütün kurumlarýyla Türkiye'nin Kürt hareketi. Artýk savunulacak hat kalmamýþtýr, bütün bir satýh vardýr. O da Kürdistan'ýn bütünüdür. Bütünün özgürlüðü için verilecek mücadelede Barzani'nin bir engel olduðunu tekrarlayalým. Barzani siyasi varlýðýný ABD-Türkiye þemsiyesi altýnda geliþtirmiþ olduðu için onlarýn çýkarlarýna tutsaktýr. Onlardan baðýmsýz davranmasý iþin tabiatýna aykýrý olur. Bugünkü çeliþki bu yüzden er ya da geç kaçýnýlmaz olarak ortaya çýkacaktý. Bunun vesilesi Rojava olmuþtur. Durum böylesine yalýndýr. Baþlayan, Kürdistan içinde sýnýf mücadelesidir Kürdistan'ýn bütün sathýnda baþlayan bu mücadele bir sýnýf mücadelesidir ayný zamanda. AKP-PDK ittifaký Türkiye'nin Türk ve Kürt Ýslamcý burjuvazisi ile Irak Kürdistaný'nýn rantiye devletinin kanatlarý altýnda palazlanmakta olan yeni burjuvazisinin bir ittifaký olacaktýr. Diyarbakýr'ýn ve diðer büyük Kürt kentlerinin burjuvazisinin tavrýnýn ne olacaðý þimdiden bellidir. Bu sýnýf elbette Türkiye'nin Kürt toplumunu sarmýþ olan ulusal onur ve özgürlük dalgasýný görmezlikten gelemiyor. Bu yüzden, gerek GÜNSÝAD (Güneydoðu Sanayiciler ve Þivan Perwer, doðduðu topraklardan 37 yýl boyunca zorla uzak tutulmuþ bir müzisyen. Kürt halkýnýn yaþayan en büyük ozaný. Ama Diyarbakýr'da Erdoðan-Barzani hesabýna verdiði halkla iliþkiler konseri, ileride daha da aðýr hatalar yapmadýðý takdirde, tarihe onun hayatýnýn en utanýlasý günü olarak geçecek. Þivan o gün korkunçtu. Ýbrahim Tatlýses ile ikili performanslarý korkunçtu. 19 Kasým sadece Þivan'ýn en kötü siyasi performansýný verdiði gün deðildi. Muhtemeldir ki sanatsal performansý hiç bu kadar kötü olmamýþtýr! Ýþadamlarý Derneði), gerekse Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý, Kürt halkýnýn haklarý konusunda zaman zaman belirli duyarlýlýk gösterilerinde bulunuyor. Ama 2000'li yýllar boyunca sürekli tekrarlanmýþ bir kalýbý vurgulamak gerekir: Kürtlere hak demeye gelince burjuvazi ortalýktadýr; ama ne zaman Kürt hareketi (DTP, DTK veya BDP) AKP hükümeti ile karþý karþýya gelse, Diyarbakýr burjuvazisi yan çizmiþ, kendini Kürt hareketinden ayýrmýþ, hükümetle ters düþmemeye dikkat etmiþtir. Þimdi Barzani ile yaþanan yakýnlaþmanýn Irak Kürdistaný'nýn petrolleri, yeniden inþasý ve ihracat pazarý boyutu onlarý iyice tahrik ediyor. AKP hükümeti ile Barzani yönetimi arasýnda kurulan ittifaktan mutlaka kâr payý almaya çalýþacaklardýr. Ýttifakýn yanýndan duranlarýn kârlý çýkacaðýný, PKK-DTK- BDP çizgisini destekleyenlerin cezalandýrýlacaðýný bilmemeleri mümkün deðildir. Irak Kürdistaný bir "Türk lirasý alaný" yapýlmaya çalýþýlmaktadýr. Yani Türk lirasý bu bölgede konvertibl para olacaktýr. Bundan Diyarbakýr burjuvazisinin de bir pay istememesi mümkün deðildir. Zaten bugün Diyarbakýr'ýn Kürt burjuvazisinde ciddi bir tepki oluþmuþtur bile. Bütün ihalelerin Ankara'dan düzenlendiðine, büyük iþlerin oradan verildiðine, Kürtlere sadece "sývacýlýk, boyacýlýk" iþlerinin düþtüðüne dair þikâyetler baþýný almýþ yürümüþtür. Erdoðan kesenin aðzýný onlara da açtýðýnda önemli bir bölümü susacak, AKP-Barzani ittifakýna þimdilik destek vermeyenler de vermeye baþlayacaktýr. Bu yüzden Türkiye'nin Kürt hareketi yeni AKP-PDK ittifakýyla mücadeleyi etkili kýlmak istiyorsa, Kürt burjuvazisinden bütünüyle baðýmsýzlaþmak ve iþçi sýnýfýnýn ve yoksul köylülüðün gücüne yaslanmak zorundadýr. Kürdistan bir þantiye, bir petrol üretim alaný, bir ticaret merkezi haline geldikçe, her iki parçada Kürt burjuvazisi ile Kürt proletaryasý arasýndaki çeliþkiler büyüyecektir. Kürt hareketinin iþçilere ve yoksul köylülere dayanmasý bu bakýmdan da anlamlýdýr. Rojava'ya gelince, þayet Barzani'nin rantiye devletinden farklý olarak Rojava yoksul Kürtlerin yaþam koþullarýný düzeltecek sosyal bir karakter kazanýrsa, bütün Kürdistan'ýn emekçileri Barzani karþýsýnda Türkiye'nin Kürt hareketini destekleyecektir. Mücadele baþlamýþtýr. AKP-PDK ittifaký Türkiye ve Suriye Kürdistan bölgelerinde de KDP'ler aracýlýðýyla PKK-DTK-BDP çizgisine bir alternatif oluþturmaya giriþecektir. Kürt hareketinin cevabý, "zayýflamayalým" diye toprak sahipleri ve burjuvazi ile uzlaþmak deðil, tersine onlarýn karþýsýnda yer alarak güçlenmek ve Barzani'yi bu sýnýf temelinde açýða düþürmekte yatmalýdýr. Lütfedip bir de cevap versen, Þivan! Þivan Perwer, doðduðu topraklardan 37 yýl boyunca zorla uzak tutulmuþ bir müzisyen. Kürt halkýnýn yaþayan en büyük ozaný. Ama Diyarbakýr'da Erdoðan- Barzani hesabýna verdiði halkla iliþkiler konseri, ileride daha da aðýr hatalar yapmadýðý takdirde, tarihe onun hayatýnýn en utanýlasý günü olarak geçecek. Ýnsan inandýrýcý olmayan bir iþ yaptýðýnda bu bedeninden, sesinden, gözünden de anlaþýlýr. Þivan o gün korkunçtu. Ýbrahim Tatlýses ile ikili performanslarý korkunçtu. 19 Kasým sadece Þivan'ýn en kötü siyasi performansýný verdiði gün deðildi. Muhtemeldir ki sanatsal performansý hiç bu kadar kötü olmamýþtýr! Þivan, Diyarbakýr þovunda yer alarak bütün tarihine bir tekme atmýþ oldu. Diyarbakýr ziyaretinin hemen öncesinde yazdýðýmýz bir yazýda, ona belki de en sevilen türküsü olan "Kine em?"i ("Biz Kimiz?") hatýrlatmýþtýk. Ýlk kýtasý þöyleydi: Cotkar û karker Gundî û rêncber Hemû proleter Gelê kurdistan. Yani Türkçe olarak: Çiftçi ve iþçi, Köylü ve emekçi, Tümden proleterdir Kürdistan halký. O zavallý ýsmarlama düet sýrasýnda bir ara Þivan ile Tatlýses, "Caney caney"i söylüyordu. Þivan birden araya "Kine em?"i karýþtýrdý. Sordu: "Kine em?" Tatlýses tehlikeli görmüþ olmalý ki öteki türküye devam etti. Þivan bir daha sordu: "Kine em?" Ama bu "kahramanca" giriþim burada sona erdi. Soru soruldu, cevap yok! Lütfedip bir de cevap verseydin Þivan, Erdoðan ve Barzani'nin huzurunda: "Hemû proleter/ Gelê Kurdistan" deseydin. Diyemedin, deðil mi? Kürdistan'ýn bütün sathýnda sýnýf mücadelesi derinleþince hangi yanda yer alacaksýn, Þivan?

8 8 24 Kasým 2013 n Fatma Akilhoca / BÝZÝM TAYFUN VE HAÝYAN Yüzsüzler yuva yapmýþ göz çukurlarýma yüzümü her yýkadýðýmda önüme yüzlerce akar Ne zaman yazma derdine düþsem, yoluma baþka þeyler çýkar, eteklerimi çekiþtirip durdurur beni. Ýçimse, diretir durur, yaz yaz diye. Yazmak, ne içinse?.. Çok þey ifade etmiyor artýk, bir þeyleri deðiþtiremedikten sonra, ama neyse! Hiç birþey yapmamak da, hiç olup yeryüzünden kaybolmak gibi... Gündem karanlýk, ýslak ve kaygan. Üzerinde yürüdükçe kayýp düþüyor, sakatlanýyoruz. Kendi içimizdeki kavgadan, dýþarýlarý göremez oldu gözlerimiz. Ama dýþarýlar da var, gürül gürül aðlatan, sýzlatan. Uzaklarýmýzda, bir yerlerde de insanlar var. Ölüyorlar, can pazarýnda, canlarý satýlýyor, sular, ýslaklýk, çamur, karanlýk... Biz ada ve adalýlar. Biz küçükler ama küpü büyük ve delikler. Ýçine koyacak derdimiz, hep kocaman oldu ve koydukça geniþlettik, laçkalaþtýrdýk daha da. Yeni hükümetin, cereyanlý halleri devam ediyor. Görevden almalar, yeni görevlendirmeler, küçük küçük kasýrgacýklar doðurmaya devam ediyor yine. Her hükümet döneminde yapýldýðý gibi, bu hükümetin de icraatlarýndan biri bu! Yeni görevlendirmelerle, ezberleri bozmamak adýna direnme politikasý. Hiç bir zaman bu yeni görevlendirmeleri, yeterince zeki olmadýðýmdan olsa gerek, anlamakta zorlandým. "Tüm görevden alýnanlarýn hepsi de, kötü yöneticiler mi" diye soramadan edemiyorum kendime. Niye her gelen yeni hükümet, eski hükümetlerin yaptýklarýnýn aynýný yapma gibi bir derde düþüyor? Hiç mi aralarýnda iyi çalýþan, görevine sadýk, yurdu için uðraþan yok, bu insanlarýn? Bir sefer de, iyi çalýþanlarý eski yerlerinde tutma güzelliðini göstersek ve müþavirler ordusuna, yeni bir ordu daha katmasak diyorum! Hani nerde kaldý bizim yurt sevgimiz, nerde kaldý bizim ekonomiyi düzeltme arzumuz, nerde kaldý bizim adalet aþkýmýz? Bugüne kadar yüzlerce diyemeyeceðim ama, tüm eski bildik partilerimizin hepsi, iktidara gelme þansýný yakaladý, ya tek baþýna ya da Filipinleri Haiyan Tayfunu vurdu, bizi elektrik! Filipinlerde 10 binlerce ölü, bizdeyse yaklaþýk 200 bin yaralý var þimdiden. Artacaðý ve ölümlerin de geleceði bekleniyor. Oysa ne evlerimiz yýkýldý, ne de kapýmýzýn önündeki arabalar sele kapýlýp gitti. Henüz dipdiri onlar. Sele kapýlacak þimdilik, delik deþik olan ceplerimiz. Ýçine ne koysak bir yerlerden kayýp düþecek yere. Haydi, sana sunulan akýl yollarýný bir denesene! Farklý alternatiflere aç gözlerini, kulak ver! Senin kendi insanýndan baþka umut yok, kurtuluþ yok sana. Kendini dýþarda deðil, içerde ARA! ortaklý. Hiçkimsenin yüreðini sýzlatmadý mý, görevlerinden alýnýp, müþavir sýfatýný vererek, evlerinde boþ boþ oturtarak beslediklerimiz. Çalýþmayana maaþ vermek hangi sistemde mevcuttur? Nasýl olur da, bir insan evlâdý çýkýp bu çirkin, yanlýþ yasada deðiþiklik yapmak için, öneri yapmadý bunca zaman? Gözlerimin içine müþavirler dik dik bakýyorlar þimdi biliyorum. Ama onlar da en az diðerleri kadar suçludurlar, bence. Verilen o görevleri kabul etmeyip baþka bir görev istemek yasada yok mu? Soruyorum. Geçen gün gazetedeki bir haber, yüreðime ýlýk ýlýk dokundu, durdu. Bu haber, görevinden alýnan Lefkoþa Kaymakamý, Kemal Deniz Dana'ya aitti. Sayýn Dana, müþavirliði kabul etmeyip, yeni görev talep etmesiyle gündeme geldi. Bu güzel davranýþý için onu selâmlamak farz oldu. En azýndan yasa deðiþene kadar, diðerlerinden de ayný davranýþý beklemek, sanýrým imkânsýz bir beklenti olmasa gerek... Bir baþka gündem maddemizse elektrik. Uzun bir zamandýr tartýþýlan elektrik zammý, nihayetinde özlemlere son verdi. Toplumun her kesiminin aðzýna ve yüreðine azgan dikenleri ekti. Kýb-tek'in alacaklarýnýn büyük bir payýna sahip olan devlet kurumlarý, borçlarýný ödediði takdirde, artýya geçileceði her fýrsatta söylendiði halde, bu yoldan þiddetle kaçýnýldý. Kurtuluþu kolay yolda bulmuþ ve oyunu zamdan yana kullanmýþtýr sevgili devlet. Alternatif elektrik kaynaklarý neden denenmiyor yahut denenmek istenmiyor? Bizim yýl boyunca bizleri yakan, gürül gürül bir güneþimiz var oysa. Niye güneþe kadar uzanamýyor kollarýmýz. Çok mu sýcak geliyor yoksa?.. Neredeyse %30'lara varan þaka gibi bir zamla, ada halký nikâhlanýyor ne yazýk ki! Nikâh þahitleri de süper kahramanlarýmýz, gýcýr ortaklýk hükümetimizin baþlarý. Bu çatlak evlilikten içime sýskacýk üflemeyi andýran ýlýk bir nefes ulaþmaktadýr sadece; hükümetteki CTP-BG'nin genç beyinlerinden ve genç dillilerinden farklý seslerin gelmesi, beni hem þaþýrtýyor, hem sevindiriyor. En azýndan alýnan bu kararýn yanlýþ olduðunu, partilerine ters düþeceklerini bile bile yüksek sesle söyleme cesaretini bulmuþlardýr. El þükran!... Filipinleri Haiyan Tayfunu vurdu, bizi elektrik! Filipinlerde 10 binlerce ölü, bizdeyse yaklaþýk 200 bin yaralý var þimdiden. Artacaðý ve ölümlerin de geleceði bekleniyor. Oysa ne evlerimiz yýkýldý, ne de kapýmýzýn önündeki arabalar sele kapýlýp gitti. Henüz dipdiri onlar. Sele kapýlacak þimdilik, delik deþik olan ceplerimiz. Ýçine ne koysak bir yerlerden kayýp düþecek yere. Haydi, sana sunulan akýl yollarýný bir denesene! Farklý alternatiflere aç gözlerini, kulak ver! Senin kendi insanýndan baþka umut yok, kurtuluþ yok sana. Kendini dýþarda deðil, içerde ARA! Resim: Misha Gordin

9 24 Kasým 2013 Lefkoþam Çocukluðumun rüyasý Üç bin yýllýk serüvenin paha biçilmez mirasý Bir yanýn þiirsel melankoli Diðer yanýn çýðlýk motifli bezginlik Taþlarýna iþlemiþ çaðlardan kalma zenginlik Nice çetin istilaya maruz kalmýþsýn Ýki yanýn kan uykusu, ortadan karalanmýþsýn Lefkoþam Tarih kokulu dar sokaklarýndan Bugünlerine akýyor ihtiþam Kim bilir kaç günah saklýdýr mabedinde Baþýboþ kurþun zelzelesinde maðdur kalmýþsýn Kaç savaþ kanatmýþtýr yüreðini kim bilir Lefkoþam benim ihtiyar delikanlým Binlerce yýlýn yaþanmýþlýklarý Kaoslardan kaçýp sýðýndýðým yalnýzlýk 9 Bir zamanlarýn mistik hanelerinde Falanca pansiyon yazýyor artýk Yazýk Ne tarafýna baksam yarýmsýn, yaralýsýn Öfke boylarýnda dinmez sýzým, topraðýmsýn Dost dediðin çið süt emmiþ insandýr Yumruðumun öfkesindeki karmaþamsýn Yegâne dostum, benim Lefkoþamsýn Çocukluðumun lingiri þöleni Ýlk aþkýma ilk gözyaþýmý akýttýðým yer Dünyaya gözlerimi açýp, her gece kapattýðým Çürük çarýk yollarýnda dizlerimi kanattýðým yer Uzaðýnda kalýrsam zindana döner bu yaþam Surlarýný dik tut sen, ruhunu ben yaþarým Lefkoþam... Ýsmail BOYRAZ

10 10 24 Kasým 2013 Boþluk mu bu beni saran, doluluk mu beni çaðýran... Çok sevgiyle; sevgisizliðin arasýndaki çizgi sarma sigara kaðýdýndan da inceyse; sabýrdan sabýrsýzlýða geçiþ öylesine ince ve hýzlý ki kendine þaþýrýyorsun. Ben yýllarca ne yaptým kendime, nasýl sabrettim diye hayýflanmak gibi bir seçeneðin olsa da, yaþadým ve öðrendim çok daha etkili bir seçenek olsa gerek. Zaman herþeyin ilacý derdik de onu da deðiþtirdik. 'Týk' dediði yer olmalý durduracaðýn. Hayýflanmak. Hiç tanýmadýðýn tarafýndan buðuzar buðuzar bakýþlara maruz kalmak her zaman ilginçtir. Sen birini kesersin, flört öncesi olur anlarým. Yeþil ayakkabý giyersin karþý taraf bakar anlarým. Evet, yeþil ayakkabým vardý. Sonra, beðenirsin bakarsýn ya da bakýlýrsýn. Tüm bunlarýn dýþýndaki sýnýf çok ilginç. Yaþýn, cinsiyetin hiç önemi yok. Öylesine bakýyor. Sen de ona bakýyorsun. Herhangi bir amacý yok. Ýþte bu sýnýfýn en orijinaliyle karþýlaþtým bu hafta. Arabanýn arkasýnda oturuyor, belli ki kafasý baþka bir yerde olmak istiyor ama kendisi annesiyle, nenesiyle. Buðuzar buðuzar bana baktý, bakarken de iþaret parmaðýyla diþini karýþtýrmaya baþladý. Annesi arabayla geri geri gitmek eylemini büyük bir zorlukla gerçekleþtirmeye çalýþýrken o köpek diþlerine iyice haylanmýþ anlamsýzca bakýyordu. Kadýn arabayý kurtardý Diþ karýþtýrmaya devam etti, hayaller umutlar yine baþka bir hayata kaldý. Bitirmek cesareti diye bir þey var. Parasý olup da gönlü fakir olaný görmüþlüðüm vardý. Ama parasý olup da hem gönlü fakir, hem de gerçek fakirden ne çýkarýrsam diye düþüneni daha önce görmemiþtim. Acýnasý deðil, unutulasý. -Zarar ediyoruz patron! -Nasýl yani? Koskoca NASA nasýl zarar eder? Uzay, bilim, gelecek nesiller? Nasýl oldu ki? -Patron, NASA patentlerini kullanarak ürün geliþtirip satan firmalardan birçoðu telif hakkýmýzý ödemiyor. Zararýn büyük sebebi bu... -Hýmmmm. O zaman vatandaþýn NASA katký payýný %18'den baþlayan zamlarla artýrýn. Böylece NASA'mýz batmaz. -Süpersin patron! Harika çözüm. Maðusadaysam Super kola içerim. Maðusadaysam birbirine içtenlikle seslenen, çaðýran insanlar görürüm. Maðusadaysam hep denizi görürüm. Boþluk mu bu beni saran, doluluk mu beni çaðýran. Benim gözlüðümden takan bir kadýn hafifçe baþýný eðmiþ 2 sayfalý lifletle derdini anlatýyor. Bu arada benim normal- gözlüðüm 6'ýncý yýlýnda ama hâlâ "yeni mi" diye soran var ve mutlaka birilerinin baþka bir tanýdýðýnýn da o gözlükten var. Aha Ayþe'nin gözlüðünden, Hasan'ýn da var bundan gibi cümleler. Broþürdeki kadýnýn derdi tabii ki bizim sýradan ve sýkýcý hayatýmýz. Kendisi bir yaþam mimarý. Hayatýmýzý tamamen deðiþtirecek, kodlama yapacak, olumlama yapacak, hepsini kendi yapacak. Tabii saðlam bir seminer ücretiyle. Bunu anlattýðým dostumdan öyle bir cevap geldi ki, H a li l A Ð A dakikalarca yaþam mimarý sayesinde hayattan koptum. Ve o an anladým ki, pek de tatlý olmayan bir dönemde güldürmüþ o mimar. E, o zaman gerçekten baþarýlý olmuþ. Öyle biri gelir ve hayatýna girer. Aþk deðildir derdin, cinsellik de deðil, aklýnýn ucundan bile geçmez. Farklý etkileþimler olur. Telif hakký ödenecek bir dostluk olur. Daha önce görüp de görmediðini gösterir sana. Fark etmediðini fark ettirir. Gerçek dertleri görürsün, katýksýz sevgiyi görürsün. Gideyim der, gitme dersin. Uðraþýrsýn iþte gitmesin diye. Aslýnda o zaman sen sen olursun. Zira sadece sevgi için uðraþýrsýn, ötesi deðil. Not kâðýdýyla dedikodu yapmanýn tadý da bir baþka. Mesaj okunur ve 1 buçuk saniyede hemen yýrtýlýp atýlýr. Vazgeçilmez bir rutin. Forum'dan korkan insan var. -Ne yazayým? -Ne yazar? -Adýnýz Soyadýnýz. O zaman adýný soyadýný yaz. Hepsi de temiz insanlar, gerçeði biraz fazla önemsiyorlar o kadar. Ýlk akla gelen kýz isminin Ayþe olmasý uluslararasý bir sorun olarak tanýmlanabilir. Hangi uluslar hangi aralar? Karar verme süreci hep mi uzun? O deðil de, en azýndan % 30 kendini düþünürsen bu iþ olacak. % 25'te de anlaþabiliriz. Ama daha aþaðýsý deðil. Yaþam mimarý deðil, cehennem mimarý demiþ olabilir telif ödetecek dost. Bilemiyorum, yeni gelmedim ama kafam karýþýk. Yeni geldim'in de bir iþ yapamamazlýk gücü var ama son zamanlarda kafam karýþýk birkaç adým öne geçti. Yeni geldiysen öðren var ama kafan karýþýksa psikoloji bilim dalýna saygýdan birþey yapýlmýyor. Eðer bir ortamda anne varsa, sen varsan ve muz varsa ne olur? Anne deðil de Andy Warhol olsa pop-art'ý yaratýr ama anne pop art mop art dinlemez ille de o muzu sana yedirmeye çalýþýr. Elmayý, portakalý, armudu bir kere ya önerir ya önermez. Nezleysen portakal 2-3 kez önerilebilir ama muz'un olduðu ortamda kaçarýn yok. Ýlle muz, hep muz. O sana önerilecek. Yemeden rahat edemeyeceksin bunu biliyorsun deðil mi? Bir muz'un çok deðerli olduðu yýllardan çekiyoruz, bir de ýslak mendilin çok deðerli olduðu yýllardan, ha bir de çakulatýn çok deðerli olduðu yýllarýn tatlý bir zulmü var. Telif ödetecek dost'un 'karakollarda kefalet ödetecek yeðen'i var. Gerek bakýþý, gerek kaþlarý gerek 4 yaþýna raðmen bitmek bilmeyen enerjisi, gerek 24 saat öncesinde paramparça ettiði ve paramparça edebilitesi olan oyuncaklarý olsun. Öyle bir çocuk. Kefalet ödetecek çocuk. Þahane insan Osman'a gittim, Osman dedim bana en zibil en rezil en ucuz telefonunu sat. Sattý. Konuþuyorum, sesler ya gitmiyor ya da gelmiyor tam anlamadým. Ses akýþýnda bir sorun var. Osman'ý aradým. Be Osman ben bir þey anlamam dedim bu telefondan. Onun hoparlörü arkasýndadýr Halilciðim dedi, telefonu tersten tutup konuþacaksýn dedi. Gayet ciddiydi. Osmannnn dedim. Dýþarýya çýktým, benim arka hoparlörlü telefonumun aynýsýndan kullanan dost geldi. Gülüþtük, 'düzden konuþmayan telefonlarýmýz var, biz nasýl insanýz ama gönlümüz zengin dedik' tam o anda yaðmur çileþti üstümüze. Güle güle, fakir fakir ama mutlu mutlu güldük. Sanýrým Kasým'ýn ýþýk saçan bir anýydý. Hem de çok ýþýk. Fotoðraf: Adrian Limani

11 24 Kasým 2013 Atilla Dorsay SONA DOÐRU (All is Lost) Yönetim ve senaryo: J. C. Chandor Görüntü: Frank G. DeMarco, Peter Zuccarini Müzik: Alex Ebert Oyuncu: Robert Redford Yapým: Amerikan filmi Margin Call- Oyunun Sonu adlý ve Amerikan ekonomisinin gizleri fonlu ilk filmiyle tanýdýðýmýz J. C. Chandor, bu ikinci filminde ilk filmiyle öylesine zýt bir projeye giriþmiþ ki!...o Wall Street dekorlu ve kalabalýk kadrolu filmin yerini, tek bir aktörün oynadýðý ve dekorun koca bir denizde (Hint okyanusu) kaybolmuþ bir gemi olduðu bir film almýþ. Bu kendine özgü film, 30 metre boyundaki hayli büyük yatýyla tek kiþilik bir deniz yolculuðuna çýkmýþ bir adamýn öyküsünü anlatýyor. Baþýboþ bir konteyner'in çarptýðý yat ciddi hasar alýyor. Ardýndan korkunç bir fýrtýna patlak veriyor. Ve adýný ve kimliðini bilemediðimiz orta yaþýn üstündeki adam, tek baþýna hayata tutunmaya çalýþýyor. Geçen yýlýn Cannes þenliðinde yarýþma-dýþý ve özel bir gösteride sunulan film, edebiyatýn veya sinemanýn pek nadir olarak eðildiði bir temayý yineliyor: doðaya karþý tek baþýna kalmýþ bir insan... Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe klasiðini kim bilmez? Onun modern çeþitlemelerinden biri olan Ernest Hemingway'in The Old Man and the Sea- Ýhtiyar Adam ve Deniz romanýný da hatýrlarýz. Ki iki kez uyarlanmýþtýr: biri Spencer Tracy, öbürü Anthony Quinn'in tek baþlarýna oynamalarýyla... Ayrýca yakýn zamanýn ilginç filmi, Ang Lee imzalý Life of Pi- Pi'nin Yaþamý da elbette hatýrlanýr. Yine okyanusta tek baþýna kalmýþ genç çocuðun, kendisini vahþi bir kaplanla ayni sandalda bulmasýnýn hikayesi!... Bu iddialý proje (ardýnda oldukça...fýlm... büyük bir bütçe, yarým düzine yapýmcý, iki görüntü yönetmeni ve geniþ bir teknik ekip var), böyle bir durumda olabileceklerin usta iþi bir dökümünü sunuyor. Hemen hepsi doðadan kaynaklanan zorluklar: tepede eksik olmayan yakýcý bir güneþ, birden patlak veren fýrtýna, etrafta eksik olmayan aç köpekbalýklarý... Yani, gitgide doðadan daha çok koparýp yerine betonuyla, gökdeleniyle, kentsel dönüþümüyle, trafiði, hava kirlenmesi ve büyük kent koþuþturmasýyla bambaþka þeyler konmuþ bir hayata mahkum edilen insanoðlunun, günün birinde doðayý tüm ihtiþamý ve tüm korkunçluðuyla karþýsýnda bulursa düþebileceði panik. Ve bunlara karþý yaþam savaþý veren de tek bir insan. Üstelik Robert Redford. Temelde ilginç deðil mi? Film soruna çok üstten, çok felsefi biçimde bakmýyor. Bir Terence Malick veya Ang Lee filminin hafiften zorlanmýþ ve biraz da Buda öðretisine yöneltilmiþ yapay maneviyat arayýþý veya Tanrý'ya ulaþma çabasý yok. En azýndan kör kör parmaðým gözüne olarak yok... Onun yerine, biraz daha Hemingway'veri bir epik (destan) arayýþý ve Doðaya Karþý Birey denkleminin kendine özgü görkemi var. Ki bu da az þey deðil. Bu nedenle, filmin finali doðrusu merakla bekleniyor: bir gerilim filmini aratmadan... Yine de filmin özellikle doðasever'ler için olduðu söylenebilir. Elbette Robert Redford fan'ý olmak da iþe yarar. Her ne kadar bir dönemin bu unutulmaz oyuncusu, uzun zamandýr eski görünümünün hüzünlü ve çökmüþ bir kopyasý gibi dursa da... Bir de elbette Rahmi Koç'un mutlaka görmesi gerektiði söylenmeli!... (T24)...FÝLM... n 11

12 (K)AYIP CUMHURÝYET Þimdi biz tam kusulacak bir dönemeçteyiz ve utanýlacak. Aðýzlarýn bozulma mevsimindeyiz, cahdetsek küfürden þarap çýkacak. Vakitlerden hiçbir felsefi yaný kalmayan bulantý. Ölümden evvel mecburi istifa. Oysa ölmek bilmeyen yazlar, doðmak bilmeyen kýþlar üzerine konuþacaktýk daha. Ýklimlerden ve ikilemlerden, sulardan ve aynalardan geçerek kuþ hafifliðinde ulaþacaktýk o loþ sokaða. Þimdi biz ya geriye doðru son sürat gitmekte olan bir trende Gregor Samsa'yýz, ya da kuru kalabalýðýz durakta. Beklediðimiz tren az sonra gelecekmiþ gibiyiz. Ya da çoktan geçip gitmiþ, el sallayan Godot'yu fark etmemiþiz. Þimdi biz ölü vicdanlar ülkesinde mahzun ve utangaç bir ret. Þimdi biz iki kalp tek yürek. Dudaklarýn baðbozumundayýz, cahdetsek küfür mevsimi gelecek, sultanî üzümlerin gölgesinde kurulacak o (k)ayýp cumhuriyet. Faize ÖZDEMÝRCÝLER

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ V. Ý. LENÝN SOSYALÝZM VE SAVAÞ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 SOSYALÝZM VE SAVAÞ V. Ý. LENÝN Viladimir Ýliç Lenin,, Temmuz-Aðustos 1915 de yazýldý. 1915 güzünde Cenevre de broþür olarak yayýnlandý. [Türkçesi:

Detaylı

Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken

Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken Dr. Murat Köylü (*) Kýbrýs Adasý stratejik konumu nedeniyle, binlerce yýl Akdeniz`in en ö- nemli cazibe ve bölge güçlerinin mücadele merkezinin odaðýnda olmuþtur. Baþlangýçta

Detaylı

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI , 1977-78 yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþ ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi ne sunulmuþtur. Bu

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 ORTAÖĞRETİM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12 YAZARLAR Yasemin OKUR Akın SEVER Ertan AYDIN Hakan KIZILTAN Mehmet AKSOY Mehmet ÖZTÜRK DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI......:

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI G. Politzer 1 ONÝKÝNCÝ BASKI ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG Georges Politzer in metni esas alýnarak Guy

Detaylı

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý?

V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ne Yapmalý? V. Ý. LENÝN NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BÝRÝNCÝ BASKI NE YAPMALI? HAREKETÝMÝZÝN CANALACI SORUNLARI V. Ý. LENÝN 1901 yazýyla Þubat 1902 arasýnda yazýldý. Ýlk

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 DÖRDÜNCÜ BASKI BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ PARTÝMÝZDE BUNALIM V. Ý. LENÝN Þubat-Mayýs 1904 de yazýldý. Mayýs 1904 de Cenevre de

Detaylı

V. Ý. LENÝN EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý

V. Ý. LENÝN EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Emperyalizm Kapitalizmin En Yüksek Aþamasý V. Ý. LENÝN EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 YEDÝNCÝ BASKI EMPERYALÝZM KAPÝTALÝZMÝN EN YÜKSEK AÞAMASI V. Ý. LENÝN ,, Ocak-Temmuz 1916 da yazýldý Ýlk kez, 1917 yýlýnda

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5009 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1501 12.?.Y.0002.4134 Her hakký

Detaylı

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI. J. Stalin Son Yazýlar 1950-1953

J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI. J. Stalin Son Yazýlar 1950-1953 J. STALÝN SON YAZILAR 1950-1953 ERÝÞ YAYINLARI J. Stalin 1 ÜÇÜNCÜ BASKI SON YAZILAR 1950-1953 J. STALÝN Stalin in 1950-1953 yýllarý arasýndaki inceleme, konuþma, mesaj ve söylevlerini biraraya getiren

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı