TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY"

Transkript

1 TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY Alper UZUN * Alpaslan ALAAOLU** Özet Mala karı ilenen suçlar mekânsal olarak farklı daılı kalıbına sahiptir. Bu çalımanın amacı; 2006 yılında Tokat ehrinde mala karı ilenmi suçların mekânsal daılımını nedenleri ile birlikte açıklayarak analiz etmektir. Bu amaç dorultusunda ilk olarak aratırma konusunun verileri, ilgili kurumlardan elde edilerek amaca uygun ekilde düzenlenmi, daha sonra Anova istatistik yöntemi kullanılarak önceden tespit edilmi olan deikenler arasındaki ilikilerin varlıı ve mevcut olan ilikilerin yönü ortaya koyulmutur. Suçların mekânsal daılımındaki farklılıkta sosyoekonomik özellikler ile arazi kullanımının etkili olduu tespit edilmitir. Suçlar için merkezi i sahaları, youn nüfuslu alanlar ve salık fonksiyon alanları çekim merkezi olan yerlerdir. Bu bölgelerde suç miktarının en aza indirilebilmesi için sosyal ve ekonomik özellikler dikkate alınarak güvenlik tedbirleri tekrar gözden geçirilmelidir. Anahtar Kelimeler: Suç, suç corafyası, mekân, Tokat ehri, mala karı ilenmi suçlar. Abstract Property crimes spatially have different distribution pattern. The aim of this study is to analyze and explain spatial distribution and the causes of property crimes in Tokat City in Oriented to the aim in question, first, the authors have gotten the data from related institutions and organized them in order to get aimed results. By using Anova test, it is decided if there exist some the relations of selected variable, and then the direction of relations is put forward. The results of this research conclude the fact that there spatially exist some numerical differences in commuted property crime. It is seen that the differences in spatial distribution of crimes are thanks to socio economic differences and land use. Central business centers, most populated areas and functional medical areas are attractive for crimes. To minimize the crimes in before mentioned areas, some security measurements are checked over by paying attention to socio-economic characteristics. Key Words: Crime, crime geography, space, the city of Tokat, property crimes. GR Suç yeni bir olgu deildir. Her toplumda deien ölçülerde var olmu ve var olmaya da devam edecek olan evrensel ve genel bir olaydır. Suçun ilenmedii ya da kuralların çinenmedii bir toplum hayalden baka bir ey deildir. nsanların içindeki ihtiraslarla birlikte toplum içinde yaamanın ortaya çıkardıı çeitli sosyal çelikiler ve uyumsuzluklar bulundukça; suç olgusu da toplumda her zaman kendine yer bulacaktır (Dönmezer, 1994: 49). Suçsuz bir toplum olamayacaı için amaç suçluyu yakalamaktan ziyade suçun önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalımalar olmalıdır. Çalımada kullanılan suç kavramı, hukuki manada, yasada belirtilen ve kanun koyucu tarafından cezası tayin edilmi olan bir fiili deil, bu fiilin ilenmi olduu üphesi ile polisin ilem yaptıı eylemleri ifade etmektedir. Dolayısıyla suç sayısını oluturan rakamlar, cezası hükme balanmı suç sayısı deil polis tekilatı tarafından yapılan ilem sayısını göstermektedir (Öztürk, 2005: 4). Mala yönelik suç, birine ait olan herhangi bir malın onun izni dıında alınması veya o mala zarar verilmesi eklinde * Dr., Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Corafya Bölümü, ** Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Corafya Bölümü,

2 Tokat ehrinde Mala Karı Suçlar 431 tanımlanmaktadır. Ayrıca bu suçun kapsamına yasalara aykırı olarak ekonomik kazanç salamaya yönelik eylemler de girmektedir (Üresinler, 2005: 90). Suçun mekândaki daılımı göz önüne alındıında en çok ehirsel alanlarda var olduu ve bu alanlardaki miktarının ise artma eiliminde olduu bir gerçektir. Özellikle nüfus miktarının ve younluunun arttıı alanlarda suç miktarları da artmakta ve ortaya sıcak noktalar olarak adlandırabileceimiz alanlar çıkmaktadır. Ratcliffe ve McCullagh (1999) sıcak noktaları, belli miktarlardaki suçların/olayların belirli dönemler boyunca süregelen biçimde younlatıı hassas alanlar ya da mekânlar olarak tanımlamaktadır. Suçun, mekân ile olan ilgisini açıklayan birçok çalıma mevcuttur. Örnein Herbert (1976), Cardiff ehrinde mekânsal niteliklerin suçlu davranı üzerindeki etkisini dikkate alan bir çalımasında corafyacıların bu konuya olan ilgilerinin azlıından ikâyetçi olmaktadır. Schweitzer, Kim ve Mackin (1999) tarafından yapılan dier bir çalımada, yazarlar ehirdeki ina edilmi çevre ile suç ve suç korkusu arasındaki ilikiyi açıklamaktadırlar. Bu konular açıklanırken ehirle ilgili demografik ve sosyal deikenler ele alınmı ve regresyon analizi yapılarak verilerin geçerlilii ispatlanmaya çalıılmıtır. Tabrizi ve Madanipour (2005) çalımalarında Tahran daki ina edilmi çevre ile evden hırsızlık arasındaki ilikiyi ele almılar ve suçun meydana geldii yerdeki fiziki ve sosyal çevre ile olan ilikisini açıklamılardır. Çalıma, hırsızların hedeflerini nasıl seçtiklerini, suç ilemede corafi mesafenin önemini ve suç önlemede hedefin nasıl zor hale getirileceini anlatmaktadır. çli (1993) çalımasında Türkiye de suçluların demografik, kültürel ve sosyoekonomik özelliklerini incelemitir. Öztürk (1996) ise, kentlerin sosyoekonomik yapısının suçluluk üzerindeki etkilerini Malatya örneinde açıklamıtır. Mutluer (1999) çalımasında Konya ehrinde suçun sosyokültürel ortam, örenim düzeyi, sahip olunan meslein türü, hane halkı üye sayısı, gelir düzeyi, konut sahiplii, ikamet süresi ve ikamet yeri ile olan ilikisini açıklamıtır. Aliaaolu ve Alaeddinolu (2005) çalımalarında Erzurum ehrinde mala karı ilenen suçları ele almılar ve ehirdeki suçun daılıında yoksulluk kültürünün, sosyoekonomik süzülmenin, ina edilmi çevrenin ve ehir içi arazi kullanıının etkili olduunu bulmulardır. Gürbüz ve Karabulut (2008), çocuklar tarafından mala ve cana karı ilenen suçların mekândaki daılıını corafi bilgi sistemleri ile haritalayarak analiz etmilerdir. Çalımada gridleme yöntemi kullanılarak harita üzerinde kriminal aktivitenin youn olduu sıcak noktalar belirlenmitir. ncelenen çalımaların daha çok ehirsel alanlarda ilenmi olan suçlara odaklandıkları görülmütür. Ele alınan temel konular ise ehirdeki suçların deiimi ve geliimi ve suç oranlarının hesaplanmasıdır. Bunların yanında kültürel ve yapısal faktörlerin her ikisi de ele alınarak suç olgusu açıklanmaya çalıılmı, ekonomik yoksunluk ile hırsızlık, ina edilmi çevre ile evden hırsızlık arasındaki iliki bulunmaya çalıılmı, hane halkının yapısı, yerleim bölgesinin özellikleri ve sosyal yapının ehirdeki suçun nerede ortaya çıkacaını nasıl etkiledii aratırılmıtır. Çalıma alanı olarak Tokat ehri seçilmitir. ehir, Karadeniz Bölgesi nin Orta Karadeniz Bölümü nün iç kesiminde bulunan Tokat ilinin idari merkezidir (ekil 1). Tokat ili merkez ilçe dâhil olmak üzere 12 ilçeden olumaktadır. Turhal, Zile, Erbaa ve Niksar ilçeleri ilin nüfus ve geliim açısından önemli merkezlerindendir. Çalıma alanı olan Tokat ehri ortasından Behzat Deresi nin geçtii vadide kurulmutur (Beirli, 2005: 8). Yeilırmak ın kollarının suladıı zengin tarım alanlarının ortasında bulunan Tokat kenti, balangıçta Behzat Deresi nin batısında kalan tepelik alanlarda ve Behzat Deresi nin vadisinde kurulmu, zamanla Yeilırmak Nehri nin vadisine doru genileme göstererek ırmaın akı dorultusu boyunca (E-W) gelimitir. Tokat kenti bu doal konumu nedeniyle geçmite önem taıyan bir merkez olmutur (Yurt Ansiklopedisi, : ).

3 432 Alper UZUN - Alpaslan ALAAOLU ekil 1. Çalıma sahası lokasyon haritası Bu çalımanın amacı; suç çeitlerinden biri olan mala karı ilenmi olan suçların genel özelliklerinin Tokat ehrindeki mekânsal daılımını nedenleri ile birlikte açıklayarak analiz etmektir. Aratırmada, Tokat ehir merkezinde 2006 yılında mala karı ilenmi olan suçların corafi daılıı analiz edilmi ve analiz sonuçlarına göre suçların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılması gerekenler ortaya koyularak suçun mekân ile olan ilikisi açıa çıkarılmıtır. Aliaaolu nun da belirttii gibi corafyacılar, suç corafyası çalımaları ile suçun toplumsal zararlarının anlaılmasını ve halkın bu konuda bilinçlenmesini amaçlamaktadırlar (Aliaaolu, 2007: 2). Çalımanın amacı dorultusunda, u sorulara yanıt bulunmaya çalıılmıtır: Mala karı ilenmi suçların mahallelere göre daılımı nasıldır? Demografik özellikler ile mala karı ilenmi suçların daılıı arasında iliki var mıdır? Mala karı ilenmi olan suçların youn olduu bölgelerin mekânsal özellikleri nelerdir? Materyal ve Yöntem Çalımada iki hipotez üzerinde durulmutur. Bunlardan birincisi mahalle nüfusları ile mala karı ilenen suçlar arasında doru orantının olduu ve ehirde insan younluunun arttıı mekânlarda suç miktarlarının da arttııdır. Dieri ise mahallelerin sosyoekonomik özellikleri ile mala karı ilenmi suç miktarları arasındaki ilikinin varlııdır. Bu hipotezlerin test edilebilmesinde kullanılacak temel veri suç istatistikleridir. Bu balamda eldeki çalımanın temel verisini Tokat ehrinin 2006 yılına ait mala karı ilenmi suç istatistikleri oluturmaktadır (Karaka, 2005: 59). Bu istatistikler suçun çeitli deikenler açısından daılımı hakkında bilgi edinmek için bavurulan önemli kaynaklardan biridir. Çalımada kullanılan suç istatistikleri Tokat l Emniyet Müdürlüü Önleyici Hizmetler ube Müdürlüü nden alınmıtır. Bu istatistikler, 2006 yılının birinci gününden balayarak yılın son gününe kadar polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen ve ilgili kurum tarafından kayda geçen olayları göstermektedir. Suç verileri ArcGIS 9.1 programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmı ve Tokat ehri sayısallatırılmı haritası ile çakıtırılmıtır. ehir nüfuslarını ve mahallelerin sosyoekonomik özelliklerini gösteren istatistiki veriler Devlet statistik Enstitüsü nden (2007) elde edilmitir. Enstitüden, 2000 yılı nüfus sayımına göre, mahalleler bazında, nüfus, eitim durumu, medeni durum, ya grupları, i gücü durumu ve yapılan ie göre nüfus, konut mülkiyet durumları ve hane halkı büyüklüklerine ilikin veriler temin edilmi ve bu veriler amaca uygun olarak tekrar düzenlenmitir.

4 Tokat ehrinde Mala Karı Suçlar 433 Suçun mekandaki daılımının açıklanabilmesi için ayrıca baımlı ve baımsız deikenler tespit edilmi ve bu deikenlere SPSS 11.0 programı kullanılarak Anova analizi uygulanmıtır. Anova analizi bir baımlı deiken ile bir veya daha fazla baımsız deiken arasındaki ilikiyi incelemektedir. Bir baka deyile baımsız deikenler yardımıyla baımlı deikendeki deiimleri açıklamaya çalıan bir istatistiksel analiz tekniidir. Mala karı ilenmi suçların genel özelliklerinin ortaya koyulabilmesi için suç sayıları baımlı deiken olarak; bu baımlı deikeni etkileyebilecei düünülen sosyal, ekonomik ve demografik özellikler ise baımsız deikenler olarak ele alınmıtır. Bulgular Tokat ehri ekonomik fonksiyonlar kriterine göre bir sanayi ve ticaret kentidir. ehirdeki faal nüfusun % 53,8 i bu iki fonksiyonda, % 43 lük oranı hizmetler fonksiyonunda ve % 3,2 lik oranı ise tarım fonksiyonunda istihdam edilmitir (Ünal, 2006: 1). ehir, hizmet ve sanayi fonksiyonlarına ek olarak il merkezi kimliinden dolayı; 11 ilçe, 11 bucak, 77 belediye ve 612 köy yerlemesini idari etkisi altında bulundurmaktadır. ehrin idari kimlii onun göç almasında da etkili olmutur (Ünal, 2006: 42). ehrin bazı mahallelerindeki hızlı nüfus artıı ve hızlı yapılama younluu artırmı ve hizmetlerin halka ulamasında sorunlar ortaya çıkmıtır. Ortaya çıkan sorunları azaltmak amacıyla tarihinde daha önce 54 olan mahalle sayısı 41 e (ekil 2) düürülerek bu sorunların aılması amaçlanmıtır (Ünal, 2006: 43). Bu mahallelerin toplam nüfusu 2000 yılı nüfus sayımına göre kiidir. ekil 2. Tokat ehir Merkezindeki Mahalleler ehrin 2003 yılı mahalle nüfus younlukları dikkate alındıında; nüfus younlukları kii/ha arasında deien 7 mahalle ve 200 kii/ha dan fazla olan 3 mahalle (Camii Kebir, Esentepe ve

5 434 Alper UZUN - Alpaslan ALAAOLU Gülbaharhatun) vardır. Bu mahallelerin nüfusları olup toplam nüfus içindeki payları % dir. Dier bir ifade ile Tokat ehir nüfusunun yaklaık %35 i ehir alanının % 3,3 ünde toplanmıtır denilebilir. Yine ehir nüfusunun %18 inin, ehrin yüzölçümünün % 1 lik bölümünde; buna karılık nüfusun % 24 lük bölümü ise ehrin % 83 lük alanında ikamet ettii görülmektedir. Dier bir ifadeyle ehirde büyük alan kaplayan mahallelerin nüfus younlukları oldukça düüktür. Sonuç olarak Tokat ehrinde nüfus, mahallelere dengeli daılmamakta ve belirli mekânlar toplanma alanı olarak karımıza çıkmaktadır (ekil 3). Mahallelerin kurulu yıllarının, arazi kullanımlarının ve yüzölçümlerinin farklı olması beraberinde nüfus younluklarının da farklı olmasını getirmitir. ekil 3. Tokat ehri mahalle nüfus younlukları (1 nokta/150 kii) Bu açıklamalarla beraber ehirdeki güvenlik fonksiyonunun da açıklanması gerekmektedir. ehirlerin güvenlik fonksiyonunun temel elemanlarından birisi polisiye hizmetleridir. Amacı iç güvenlii salayarak toplumun huzurunu temin etmek olan emniyet tekilatı, bu ilevini polis merkezleri ve polis devriye hizmetleri ile yerine getirmektedir. Çalıma alanında iki adet polis merkezi bulunmaktadır. Bunlar, Behzat ve Karıyaka polis merkezleridir (ekil 4).

6 Tokat ehrinde Mala Karı Suçlar 435 ekil 4. Tokat ehri Polis Merkezlerinin Sorumluluk Bölgeleri ehrin yeni yerleim bölgesi sayılabilecek olan Yeilırmak Nehri nin kuzey tarafı, adından da anlaılacaı üzere, Karıyaka Polis Merkezi nin, Yeilırmak Nehri nin güneyinde kalan bölge ise Behzat Polis Merkezi nin sorumluluk sahası olarak belirlenmitir. Ancak ehrin batı yakasında Turhal yolu üzerinde bulunan, Yeilırmak ın güneyinde kalan ve birbirine komu olan Bedestenliolu, Derbent ve Yeniyurt mahalleleri de Karıyaka Polis Merkezi nin sorumluluk sahasına dâhil edilmitir. ehrin 28 mahallesi Behzat Polis Merkezi nin sorumluluk sahasında, geri kalan 13 mahalle ise Karıyaka Polis Merkezi nin sorumluluk sahasında bulunmaktadır. Tokat ehrinde Mala Karı lenmi Suçların Genel Özellikleri Konuyu ehir bazında deerlendirirken, Tokat ehrinin dier ilçelere göre suç durumunun ortaya koyulması önemlidir. Bu balamda Tokat ili polis sorumluluk bölgelerinde 2006 yılı verilerine göre kayda alınan 4283 adet suç olayında (Tablo 1), Tokat ehri dier ilçelere göre suç miktarının ve suç oranının en yüksek olduu ehirdir. l genelinde 2006 yılında ilenmi suçların yaklaık yarısı (%49,6 sı) Tokat ehrinde meydana gelmitir. Turhal ehri yüksek suç miktarı ile Tokat ehrinin ardından gelmektedir. Niksar, Erbaa ve Zile ehirleri de yüksek oranda suç olayı yaanan yerlemelerdir. Suç sayısının düük olduu ehirler ise Artova, Yeilyurt ve Almus tur. Baçiftlik ve Sulusaray ehirleri jandarma sorumluluk bölgesinde yer aldıından, bu ehirlere ait suç miktarları çalımaya dâhil edilmemitir.

7 436 Alper UZUN - Alpaslan ALAAOLU Tablo 1. Tokat li lçe Merkezlerinin Nüfus ve Suç Miktarları (2006), Kaynak: Tokat l Emniyet Müdürlüü (2007) lçeler 2000 Yılı 2006 Yılı Suç Suç Oranları Nüfusları Suç Miktarları Miktarları (%) ( de) Tokat , Turhal ,5 922 Niksar ,4 899 Erbaa ,7 818 Zile ,3 512 Pazar , Readiye ,0 530 Almus ,6 419 Yeilyurt ,3 247 Artova ,2 196 Toplam Suç miktarlarının yerlemelere göre farklılık göstermesinin nedenlerinden birisi yerlemelerin nüfus miktarı ile suç miktarları arasındaki ilikidir. Suçluluu kolaylatıran ve çoaltan önemli faktör nüfus toplanmasıdır. Soyaslan ında belirttii gibi suçluluun ehirlerde fazla olmasının nedeni; ehirlerin daha kalabalık yerlemeler olması ve bu yerlemelerde nüfus toplanmasının sosyal münasebetleri kolaylatırmasıdır (Soyaslan, 1996: 102). Dier bir ifadeyle, nüfus miktarı artıkça, ehirlerde ibölümü çeitlenmekte, birbirinden farklı özelliklere sahip olan insanların sayısı artmakta, kalabalık nüfusa balı olarak insan ilikileri younlamakta, komuluun ve iletiimin tipi deimekte ve böylece sosyal çözülme süreci hız kazanmaktadır. Yerlemedeki insan sayısının az olması daha homojen yapıda bir nüfus anlamına gelmektedir. Küçük oturma bölgeleri hareketlerin kontrolü bakımından adeta bir fonksiyon görmektedir. Bu yerlemelerde aile daha sabittir ve geleneklere balılık hâkimdir. Tokat ehri, ilçe merkezleri arasında suç oranının ( kiiye düen suç oranı) en yüksek olduu ehirdir. ehir, ayrıca, ilçe merkezlerinin ortalamasının da oldukça üstünde bir orana sahiptir. l ortalaması 1093 kii iken Tokat ehrinde bu oran 1879 kiidir. lçe nüfuslarının azalmasına paralel olarak suç oranları da azalmaktadır (Pazar ilçesi hariç). lde, 2006 yılında kayıt altına alınmı 4283 suç olayına balı olarak 2307 kii yakalanmıtır. Yakalananların ya durumuna bakıldıında, ya grubuna kadar yaın artmasına paralel olarak suç eylemine katılma oranı da artmakta; bu ya grubundan itibaren suç eylemine katılanların sayısı azalmaktadır (Tablo 2). Tablo 2. Tokat linde Yakalanan Suçluların Ya Gruplarına Göre Daılımı (2006), (Kaynak: Tokat l Emniyet Müdürlüü, 2007) Ya Dilimleri Yakalanan Suçlu Sayısı Toplam ya grubuna ait veri olmadıı için bu yatan sonra gelen suçlular toplam olarak verilmitir. Veri olduu takdirde bu gruba ait suçlu sayısının 41 45, 46 50, 51 55, 56 60, ve 65+ eklinde toplam 6 ya grubuna daha daılacaı düünüldüünde ya dilimi ile yakalanan suçlu sayısının düzenli olarak azalacaı aikârdır (ekil 5).

8 Tokat ehrinde Mala Karı Suçlar 437 Tokat ilinde yakalanan suçluların ya durumu, daha önce yapılmı olan çalımaların sonuçları ile paralellik göstermektedir. Yaın suç miktarı ile ters yönlü bir ilikisinin olduu, suç ileme miktarının genç yalar ya da gençlik yaının bitimine doru arttıı, orta yaın bitiminden itibaren ise azaldıı (Mutluer, 1999), suçlular arasındaki en riskli ya grubunu ya grubunun oluturduu (Brown, 1982), zorla soygun, hırsızlık ve araba hırsızlıının özellikle ya grubundaki gençler tarafından younlukla ilendii (Zengin, 2004), aktif ve hareketli olmanın yanında iddeti de gerektirmesi nedeni ile suçların daha çok gençler tarafından ilendii (Dönmezer, 1994) bilinmektedir. Çalıma Tokat ehri ölçeinde ve mala karı suçlar kapsamında ele alındıında; ehirde 2006 yılında kayda geçmi olan 2181 suç olayından mala karı ilenmi 776 suç mevcuttur. Tokat ehrinde kayda geçmi suçlar fikir verici olması için farklı bir ehir yerlemesi ile karılatırıldıında; Balıkesir ehri için yapılan bir çalımanın sonuçlarına göre, (Aliaaolu, 2007) ehirde polis kayıtlarına geçen suç sayısı 4680 dir. Tokat ve Balıkesir ehirlerinin nüfusları karılatırıldıında; Balıkesir, Tokat tan yaklaık iki kat fazla nüfusa (215 bin) sahiptir. Bu oran, her iki ehirde kayda geçmi suçlar içinde yaklaık aynı seviyededir. ekil 5. Tokat linde Yakalanan Suçluların Ya Dilimlerine Göre Daılımı (2006), (Kaynak: Tokat l Emniyet Müdürlüü, 2007) Tokat ehrinde 2006 yılında mala karı ilenmi suçlar ile nüfusun mahallelere göre daılımı incelendiinde (ekil 6); ilk bakıta bazı mahalleler yüksek suç miktarları ile dikkat çekmektedir. Yeilırmak, Alipaa, Esentepe, Karıyaka, Gülbaharhatun ve Yeniyurt suç miktarlarının yüksek olduu mahallelerdir. Bu mahalleler ehrin merkezinde ve yeni yerleim bölgesi olan Karıyaka da (Yeilırmak ın kuzey tarafı) yer almaktadır. Kii baına düen suç oranları (suç miktarı/mahalle nüfusu*1000) dikkate alındıında mahallelere göre ortalama suç oranı 6,8 dir. Suç oranının en yüksek olduu mahalle Yeniyurt Mahallesi (35,8) dir. Alipaa (27,1), Yarahmet (25,8), Kabe-i Mescit (18,2), Karıyaka (17,5) ve Hocaahmet (17,4) mahalleleri de suç oranının yüksek olduu dier mahallelerdir. Küçük sanayi sitesinin yer aldıı Yeniyurt Mahallesi göz ardı edildiinde, ehirde suç oranı yüksek olan mahallelerin, ehrin merkezinde ve yakın çevresinde kümelendiini söylemek mümkündür. ehrin kenar mahallelerinin hepsinde (Yeniyurt Mahallesi hariç) suç oranları düük deerlerdedir. Örnein Derbent (1,04), Oulbey (1,2) Erenler (1,4), Kaleardı (1,4) ve Topçam (1,7) mahalleleri suç oranları ehir ortalamasının (6,8) oldukça altındadır. Bütün bu açıklamalardan sonra önemli olan, suç miktarlarının mahallelere göre daılımındaki farklılıın nedenlerini açıklamaktır. Suç olayının corafi dinamikleri nüfus ve arazi kullanıı dikkate alınarak açıklanmaktadır (Aliaaolu, 2007). Nüfus, hem nitelik hem de nicelik açısından suç olayında etkisi çok fazla olan bir elemandır. lk olarak o alandaki nüfusun miktarı önemlidir. Daha sonra nüfusun yapısı, eitim ve gelir durumu suç miktarlarını etkileyen deikenlerdir (Cohen ve Felson, 1979; Brown, 1982; Nagle, 1995; Gümü, 2004; Karaka, 2005; Tabrizi ve Madanipour, 2005). ehirler, farklı arazi kullanımlarının mevcut olduu mekânlar olduklarından; bu farklı arazi kullanımlarına balı olarak suçun türü ve miktarı da deiiklik göstermektedir. Arazi kullanımındaki farklılıa balı olarak belirli mekânlar toplanma alanı olmakta, bu da nüfus hareketliliinin ve heterojenliinin bu alanlarda yüksek olmasına neden olmaktadır.

9 438 Alper UZUN - Alpaslan AL A AO LU ekil 6. Tokat ehrinde Mala Kar ı lenmi Suçlar ile Mahalle Nüfusları Arasındaki li ki (2006), (Kaynak: Tokat l Emniyet Müdürlü ü, 2007) Tokat ehrinde mala kar ı i lenmi suçlar ile mahalle nüfusları arasındaki korelâsyona bakıldı ında pozitif yönde orta düzeyde (r= 0,64) bir ili kinin mevcut oldu u görülmektedir. Nüfusu fazla olan bazı mahallelerde (Ye ilırmak ve Esentepe) suç miktarları da yüksektir. Oysa ekil 6 dikkatle incelendi inde görülmektedir ki suç miktarları mahallelerin nüfuslarından çok ehir içi arazi kullanımı ile ili kilidir. ehirde i ve ticaret hayatının yo un oldu u mahallelerde suç miktarları artmakta; tarımsal kimli e sahip olan kenar mahallelerde suç miktarları dü ük kalmaktadır. ehirde mala kar ı i lenmi suçlar birlikte de erlendirildi inde (mala kar ı i lenmi olan di er suçlar göz ardı edilirse) evden hırsızlık suçu kayda geçmi 132 olayla en önemli olan suç türüdür. Sayı olarak fazla olan di er suç türleri ise i yerinden hırsızlık ve mala zarar verme suçlarıdır. Bu üç suç türü Tokat ehrinde 2006 yılında kayda alınmı suçların yakla ık %45 ini meydana getirmektedir (Tablo 3). Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi

10 Tokat ehrinde Mala Karı Suçlar 439 Tablo 3. Tokat ehrinde Mala Karı lenmi Suçlar ve Genel Özellikleri (2006) üphelinin üphelinin Durumu Cinsiyeti Suç Türü Toplam Faili Faili Faili Erkek Kadın Yakalanan Firar Meçhul Evden Hırsızlık yerinden Hırsızlık Oto Hırsızlıı Otodan Hırsızlık Dolandırıcılık Yankesicilik Kapkaççılık naattan Hırsızlık Resmi Kurumdan Hırsızlık Gasp Mala Zarar Verme (Izrar) Mala Karı lenen Dier Suçlar T O P L A M Kaynak: Tokat l Emniyet Müdürlüü (2007) Kapkaç, inaattan hırsızlık, resmi kurumdan hırsızlık, gasp ve yankesicilik ise ehirde en az ilenmi olan suç türleridir. Bu suçlar için olay sayısı 1 ile 10 arasında deimektedir. Dolandırıcılık (46) ve otodan hırsızlık (35) suç miktarları ise orta seviyededir. Tokat ehrinde 2006 yılında mala karı ilenen suçlardan faili yakalanan 299 kii; faili firarda olan ise 26 kii vardır. Suçluların 451 i ise bulunamamıtır. Suçlarla ilgili olarak 298 üpheli bulunmaktadır. Bu üphelilerden 288 i erkek 10 u ise bayandır. Tüm ülkelerde ve ehirlerde olduu gibi Tokat ehrinde de erkek suçluluunun ön planda olduu görülmektedir. Tokat ehrinde mala karı ilenmi olan suçlar ile eitim seviyesinin mahallelere göre daılımı arasındaki iliki incelendiinde; mahalle sakinlerinin eitim seviyeleri deikenleri ile mala karı ilenen suç miktarları arasında yüksek düzeyde ve anlamlı bir iliki görülmektedir (R=0.805, R 2 =0.647, p<.001). Baımsız deikenlerin hepsi birlikte suç oranındaki toplam varyansın yaklaık %65 ini açıklamaktadır (Tablo 4). Baımsız deikenlerle baımlı deiken arasındaki ikili korelasyon (r) incelendiinde; mahallede okur-yazar olmayan, bir okul bitirmeyen, ilkokul mezunu, ilköretim mezunu ve lise mezunu bireylerin sayıları ile o mahallede mala karı ilenen suç miktarları arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilikinin olduu görülmektedir. Mala karı suçlar ile eitim seviyesi arasında pozitif yönde en güçlü iliki yüksek örenim düzeyi ile ilgilidir. Yüksek örenim düzeyine sahip bireylerin sayısının fazla olduu mahalleler ile mala karı ilenen suç miktarları arasında pozitif ve yüksek düzeyde ikili korelasyon (r=.760) mevcuttur. Regresyon katsayılarının anlamlılıına ilikin t-testi sonuçları (p=.004) da bu ilikinin varlıını desteklemektedir. Aynı ekilde standardize edilmi regresyon katsayısına göre de yüksek örenim düzeyi ile mala karı suç miktarları arasında pozitif yönde (=1.402) güçlü bir iliki vardır. Tablo 4. Mahallelerin Eitim Seviyelerine Göre Mala Karı lenen Suçlara likin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları lköretim.077 Standart Deiken Lise B Hata t p.283 kili.699 r (Sabit) Yüksek öretim Okur-yazar R = 0.805, deil R2 = Bir F(6, okul 34) = bitirmeyen p = lkokul

11 440 Alper UZUN - Alpaslan ALAAOLU Standardize edilmi regresyon katsayısı (- kısaca beta olarak isimlendirilir), regresyon analizinde baımsız deikenin deerinin 1 birim artması veya azalması karısında baımlı deikenin ne kadar artacaını veya azalacaını gösterir. Beta, deikenler arasındaki ilikinin yönünü de ortaya koyar. Betanın iareti negatif ise deikenler arasında ters yönlü iliki, betanın deeri pozitif ise deikenler arasında doru yönlü iliki olacaktır. Deikenler arasında iliki yoksa beta deerinin sıfır olması beklenir (Turanlı, Güri ve Ayaydın: 1993). Bu açıklamalar dorultusunda Tablo 5 deki beta deerlerine bakıldıında ilkokul mezunlarının sayısı ile mala karı suç miktarları arasında ters yönlü güçlü bir ilikinin olduu görülmektedir. Dier bir ifade ile mahallede ilkokul mezunlarının sayısının artmasına balı olarak ilgili mahalledeki mala karı suç miktarları azalmaktadır. Bu sonuç, sosyoekonomik statü ile suç miktarları arasındaki ilikinin varlıını göstermektedir. lkokul mezunlarının sayısının çok olduu mahallede ebeveynlerden birinin çalımayacaını, hane halkındaki üye sayısının çekirdek aile tipine göre fazla olacaını; bunlara balı olarak evde sürekli doal gözetimin olacaını söylemek mümkündür. Ayrıca bu tür ailelerin gelir durumlarının düük olacaı düünüldüünde ise hanelerde çalmaya deer eyaların sayısı oldukça sınırlı olacaı aikârdır. Mahalle sakinlerinin ekonomik faaliyetleri ile mala karı ilenmi suç miktarları arasında yüksek düzeyde ve anlamlı bir iliki vardır (R=0.751, p<.001). Ekonomik faaliyetleri gösteren baımsız deikenler birlikte mala karı ilenen suç miktarlarındaki toplam varyansın yaklaık %57 sini açıklamaktadır (Tablo 5). Beta () katsayısına göre baımsız deikenlerden ticaret suç miktarları ile en fazla ilikinin olduu ekonomik faaliyet türüdür. Aynı ekilde regresyon katsayılarının anlamlılıına ilikin t-testi sonuçları da, sadece ticaret deikeninin suç miktarları üzerinde önemli bir etkiye sahip baımsız deiken olduunu göstermektedir (t=3.345; p<.01). Dier baımsız deikenlerin etkileri ise önemli bulunmamıtır (p>.05). Tablo 5. Mahalle Sakinlerinin Ekonomik Faaliyetlerine Göre Mala Karı lenen Suçlara likin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Standart Deiken B Hata t p kili r (Sabit) malat Sanayi Ticaret Hizmet Sektörü naat Tarım R = R2 = F(5, 35) = p =.000 Ekonomik faaliyetler ile mala karı ilenmi suç miktarları arasındaki ikili korelasyonlar, ticaret deikeni için pozitif ve yüksek düzeyde bir ilikiyi göstermektedir (r=.741; =.858). Dier deikenlerin hepsi de pozitif yönde bir ilikinin varlıını göstermekle beraber iliki düzeyleri düüktür. Ticaret sektöründe çalıanların gelir durumlarının, bunların çounun iyeri sahibi olduu düünüldüünde, dier sektörlerde çalıanlara göre daha yüksek olacaı açıktır. Doal olarak, mahalle de ikamet edenler arasında ticaret sektöründe faaliyet gösterenlerin sayısının fazlalıı oranında, o mahallenin suçlular için çekicilii de artmaktadır. Mahalle sakinlerinin medeni durumları ile mala karı ilenen suç ilikisine dayalı kurulan regresyon modeli (Tablo 6) genel olarak anlamlıdır (F (4, 36) = ; p<.001). Medeni durum ile mala karı ilenen suçlar arasında orta düzeyde ve anlamlı bir iliki vardır (R=0.728, R 2 =0.530; p<.001). Mala karı ilenen suç miktarlarındaki toplam deikenliin %53 ünün farklı medeni durumlara sahip gruplar tarafından açıklandıı saptanmıtır. Mahalle sakinlerinin medeni durumları ile mala karı ilenen suçlar arasında orta düzeyde ve pozitif ikili ilikiler tespit edilmitir. Dier yandan, boanmı durumundaki grubun mala karı ilenen suç miktarları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduu (t=2.503; p<.05) tespit edilmitir. Dier grupların ise suç sayıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadıı saptanmıtır (p>.05). Standardize edilmi beta katsayılarına göre ise

12 Tokat ehrinde Mala Karı Suçlar 441 mala karı ilenen suçlar üzerindeki göreli önem sırasına göre grupların dul, boanmı, evli ve bekâr eklinde sıralandıı görülmektedir. Hane halkının nitelii konutların potansiyel hedef olmaları konusunda önem arz etmektedir. Boanmı veya dul karakterlerindeki hane halklarının, çekirdek veya geni aile tiplerine göre, mala karı suça maruz kalma riskleri daha yüksektir. Tek kiiden oluan haneler doal gözetimden uzaktırlar ve suçlular için hedef tekil ederler. Tokat ehri özelinde de bu varsayımın doruluu tespit edilmi; mahallelerde tek kiiden oluan hane sayısının artmasına paralel olarak mala karı suç miktarlarının da arttıı görülmütür. Tablo 6. Mahalle Sakinlerinin Medeni Durumlarına Göre Mala Karı lenen Suçlara likin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Deiken B Standart Hata t p kili r (Sabit) Bekar Evli Boanmı Dul R = R2 = F(4, 36) = p =.000 ehirlerin içinde, farklı kullanımların ön plana çıktıı alanlar mevcuttur. Arazi kullanımındaki farklılıa balı olarak belirli mekânlar toplanma alanı olmakta, bu da nüfus hareketliliinin ve heterojenliinin bu alanlarda yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu farklı kullanımlar bulundukları alana hâkim olmakta ve o alandaki sosyoekonomik hayata yön vermekte ve beeri faaliyetlerin çeidini belirleyerek hangi suç türlerinin hangi mekânlarda ortaya çıkacaına etki etmektedir. Bu balamda Tokat ehrindeki mala karı ilenmi suçların daılıı mekânsal arazi kullanımı ile ilikilendirildiinde ise Tokat ehrinde suç miktarlarının merkezden çevreye doru düü gösterdii; suçların mahallelere daılıında mekânsal arazi kullanımı ve çevre artlarının etkili faktörler olduu tespit edilmitir. ehirde arazi kullanımı mahallelere göre farklılık göstermektedir. Bazı mahalleler yönetim fonksiyon alanları ile ön plana çıkarken, bazıları ticaret fonksiyon alanları ile dikkat çekmektedir. ehirdeki balıca arazi kullanım ekilleri yönetim, konut, ticaret, sanayi, eitim, tarım alanları, yeil alanlar, gelime halindeki konut alanları ve yerlemeye sakıncalı alanlardır (ekil 7). Tokat ehir merkezinde, merkezilemi ticaret sahalarının veya merkezi i alanlarının varlıından söz etmek mümkün deildir. Çünkü ehirde ticaret, konut, eitim ve yönetim fonksiyon alanları iç içe geçmi ekildedir. Buna karılık ehirde perakende ticaret yapan iyerlerinin youn olduu alanlar da yok deildir. eritsel geliim özellii gösteren bu alanlar: Gaziosmanpaa Bulvarı, Behzat Bulvarı, Vali Zekai Gümüdi Caddesi, Orhangazi Caddesi, Yeniehir Caddesi, Vali Ayhan Çevik Caddesi, Kuyumcular Caddesi ve Hacı Munirbey Caddesi dir. Özellikle Gaziosmanpaa ve Behzat bulvarları ve çevresi ticaret fonksiyonlarının en youn olduu alanlardır. ehrin en ilek bulvarı olan Gaziosmanpaa da, çeitli kamu kurum ve kuruluları ile birçok ticari iyeri bulunmaktadır. Bu bulvarlar gün içerisinde birçok kii tarafından farklı amaçlarla ziyaret edilen mekânlardır. Bu alanların ziyaretçileri sadece ehrin sakinleri deildir; yakın kasabalarda ve merkeze balı köylerde oturanlar da çeitli ihtiyaçlarını gidermek amacıyla sık sık bu alanları ziyaret etmektedirler. Yukarıda adı geçen bulvarlara sınırı olan mahallelerde (Alipaa, Yarahmet ve Yeilırmak) evden ve iyerinden hırsızlık suçlarının yüksek miktarda olduu görülmektedir. Adı geçen mahalleler ehrin merkezinde bulunmakta; çok sayıda ticari, yönetim ve eitim fonksiyon alanları içermektedirler. yerinden hırsızlık suçunun rastlanmadıı mahalleler ise iyeri sayılarının az olduu ehrin kenar mahalleleridir. Yine iyerinden hırsızlık suçunun en fazla gerçekletii dier bir mahalle ehrin küçük sanayi sitesinin bulunduu Yeniyurt Mahallesi dir yılında ehir merkezinin 2 km. batısındaki Yeniyurt Mahallesi nde küçük sanayi sitesi faaliyete geçirilmi; ehir merkezindeki birçok imalathane ve atölye

13 442 Alper UZUN - Alpaslan ALAAOLU buraya taınmıtır. Balangıçta 600 iyerine sahip olan bu sitenin yanına daha sonra ek sanayi sitesi yapılmı ve 503 iyeri daha eklenmitir (Özçalar, 1988: 237). Küçük sanayi sitesi i günlerinde (Cumartesi dâhil) ve bu günlerdeki mesai saatlerinde oldukça hareketlidir. Buna karılık tatil günlerinde ve akam saatlerinde oldukça tenhadır. Alanın güvenliini salayan personel sayısı, büyüklüüne göre yetersiz kalmakta, sonuçta bu mekân hırsızlar için çekici hale gelmektedir. ekil 7. Tokat ehri Fonksiyonel Arazi Kullanım Alanları (2003) (K-aynak: Ünal 2005 ten deitirilerek) Salık alanlarının hâkim olduu Hocaahmet ve Alipaa mahallelerinde ise otodan hırsızlık ve yankesicilik suçları ön plandadır. Suçun oluması için tüm imkânlar bu alanda mevcuttur. Çünkü hastane gibi mekânlarda insanların dikkat düzeyleri düük olduundan madur olma riskleri artmaktadır. Bütün bu istatistiklerden çıkan sonuca göre, Tokat ehrinde mala karı ilenen suçlar ile mahallelerin sosyoekonomik özellikleri arasında yakın bir iliki vardır. Böylece, çalımanın her iki hipotezinin de dorulandıı görülmektedir. Hipotez 1 mahalle nüfusları ile mala karı ilenen suçlar arasında doru orantı olduu ve ehirde nüfus younluunun arttıı mekân ve zamanlarda suç miktarlarının arttıı; hipotez 2 ise mahallelerin sosyoekonomik özellikleri ile mala karı ilenmi suç miktarları arasında ilikinin var olduu eklinde ifade edilmiti.

14 Tokat ehrinde Mala Karı Suçlar 443 Tartıma ve Sonuç Çalımada Tokat ehir merkezinde mala karı ilenmi suçlar dier faktörler (nüfus, eitim, ekonomik durum, arazi kullanıı) ile birlikte deerlendirilerek çok boyutlu bir bakı açısı salanmıtır. Suçun mekânda hem sayısal hem de niteliksel olarak farklılık gösterdii gerçei Tokat ehri örneinde görülmektedir. Suçların daılımında arazi kullanımının ve sosyoekonomik özelliklerin etkili olduu tespit edilmitir. ve ticaret hacmi ile nüfusun fazla olduu alanlar ve salık fonksiyon alanları suçlular için çekim merkezleridir. Örenim düzeyi kiilerin sosyal statüsünü belirlemekte ve onların i hayatına katılma oranını etkilemektedir. Bu açıdan deerlendirildiinde yüksek örenim düzeyine sahip bireyler, gelir durumlarının iyi olması nedeniyle suçlular için hedef tekil etmektedir. Tokat ehrinde yüksek örenim düzeyine sahip bireylerin sayısının fazla olduu mahalleler ile mala karı ilenen suç miktarları arasında yüksek düzeyde ikili korelasyon mevcuttur. Hane halkının nitelii ve büyüklüü konutların potansiyel hedef olmaları konusunda önem arz etmektedir. Boanmı veya dul karakterlerindeki hane halklarının, çekirdek veya geni aile tiplerine göre, mala karı suça maruz kalma riskleri daha yüksektir. Çünkü tek kiiden oluan haneler doal gözetimden uzaktır ve koruma mekanizmaları zayıftır. Ekonomik gelimilik evden hırsızlık olayında önemli bir deikendir. Potansiyel suçlular hedeflerini seçerken zengin ve içine girilebilir konutları tercih etmektedir. Tokat ehrinde de evden hırsızlık suçunun en yüksek olduu Esentepe Mahallesi ehrin gelimi mahallelerinden biridir. Mekânsal arazi kullanımı suçun türünü de etkilemektedir. Küçük sanayi sitesinin bulunduu Yeniyurt Mahallesi, Tokat ta iyerinden hırsızlıın en fazla gerçekletii mahalledir. Uygun hedeflerin artması oranında suç miktarının da arttıı görülmektedir. Yine ehirde ticaret fonksiyon alanlarının youn olduu mahallelerde iyerinden hırsızlıın çok olması benzer özellikten kaynaklanmaktadır. Bu noktada yapılması gereken ise suçların azaltılmasına yönelik faaliyetlerdir. Suç miktarlarının fazla olduu mahallelerde potansiyel suçlular için riskler artırılarak caydırıcılık salanmalı ve suç eyleminin gerçeklemesi önlenmelidir. Ayrıca mahalle bilinci ve insanlar arası dayanıma salanmalı; geçmiin birincil ilikilerinin hâkim olduu toplum yapısı yeniden canlandırılmalıdır. Suç miktarlarının azaltılması için mahalle bilinci oluturulmalı ve insanlar arası dayanıma salanmalı; geçmiin birincil ilikilerinin hâkim olduu toplum yapısı yeniden canlandırılmalıdır. Yine suç miktarlarının fazla olduu mahallelerde potansiyel suçlular için riskler artırılarak caydırıcılık salanmalı ve suç eyleminin gerçeklemesi önlenmelidir. KAYNAKÇA ALAAOLU, A., ALAEDDNOLU, F. (2005). Erzurum ehrinde Mala Karı lenen Suçlar: Corafi Bir Yaklaım. Polis Bilimleri Dergisi. Cilt: 7, Sayı: 1, ALAAOLU, A. (2007). Balıkesir ehrinde Suçlar: Corafi Bir yaklaım (2005). Ankara: Detay Yayıncılık. BERL, M. (2005). Orta Karadeniz Kentleri Tarihi I, Tokat ( ). Tokat: Gaziosmanpaa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, No:16, Aratırma Serisi:7, Gaziosmanpaa Üniversitesi Matbaası. BROWN, M.A. (1982). Modelling the Spatila Distribution of Suburban Crime. Economic Geography, Vol. 58, No. 3, COHEN, L. E. VE FELSON, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routin Activity Approach. American Sociological Review, Vol. 44, DEVLET STATSTK ENSTTÜSÜ (2007). 22 Ekim 2000 Genel Nüfus Sayım Sonuçları. Ankara. DÖNMEZER, S. (1994). Kriminoloji. stanbul: Beta Basım Yayım Daıtım A.. GÜMÜ, E. (2004). Crime In Urban Areas: An Empirical Investigation. Akdeniz Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı:7, GÜRBÜZ, M. VE KARABULUT, M. (2008). Fatih Polis Merkez Amirliinin (Adana) Sorumluluk Sahasında Çocuk Suçlarının CBS le Haritalandırılması ve Analizi. Polis Bilimleri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2.

15 444 Alper UZUN - Alpaslan ALAAOLU HERBERT, D.T. (1976). The Study of Delinquency Araeas: A Social Geographical Approach. Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 1, No. 4, ÇL, T.G. (1993). Türkiye de Suçlular, Sosyal Kültürel ve Ekonomik Özellikleri. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını-Sayı: 71. KARAKA, E. (2005). Uygulamalı Corafyada Suç Haritaları I: Veri Kaynakları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1, MUTLUER, F. (1999). Ekoloji-Suç likisi Konya Örnei-. Yayımlanmamı Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. NAGLE, G. (1995). Urban Crime: A Geographical Appraisal. Geographical Magazin, Vol. 67, Issue 3. ÖZÇALAR, A. (1988). Kazova nın Corafyası. Yayımlanmamı Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sostal Bilimler Enstitüsü, Ankara. ÖZÇALAR, A. (2006), Corafyaya Giri. Ankara: Hilmi Usta Matbaacılık. ÖZTÜRK, A. O. (2005). Trabzon Suç Analizi. Trabzon: ber Matbaacılık. ÖZTÜRK,. (1996). Kentlerin Sosyo-Ekonomik Yapısının Suçluluk Üzerindeki Etkileri Malatya Örnei ( ). Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. SCHWEITZER, J.H., KIM, J.W. VE MACKIN, J.R. (1999). The Impact of Built Environment on Crime and Fear of Crime in Urban Neighborhoods. Journal of Urban Technology, Vol. 6, Num. 3, SOYASLAN, D. (1996). Kriminoloji., Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları No: 512. TABRZ, L. R. VE MADANPOUR, A. (2005). Crime and The City: Domestic Burglary and Built Environment in Tahran. Habitat International, Elsevier, TOKAT VALL. (2006). Tokat l Yıllıı. stanbul: Renk Matbaası. TURANLI, M., GÜR, S. VE AYAYDIN, A. (1993). statistik Temel Kavramlar ve Uygulamalar. stanbul: Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eitim Vakfı Yayınları, No: 452/685. ÜNAL, Ç. (2005). ehir Corafyası Açısından Tokat. stanbul: Aktif Yayınevi. ÜRESNLER, R. (2005). Sosyo-Kültürel Yapı ve Suç (Kırıkkale Örnei). Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale. YURT ANSKLOPEDS. ( ). l l: Dünü, Bugünü, Yarını, Anadolu Yayıncılık A.., , , Cilt:X. ZENGN, M. (2004). Polis ve Suç Önleme. Polis Dergisi, Sayı: 26,

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 BURSA KENTNE YÖNELK GÖÇLERN GECEKONDULAMA SÜRECNE ETKLER: ULUDA YAMAÇLARINDAK GECEKONDULAR

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

salıklı ve kaliteli bir yaam sürdürebilmesi amacıyla enerji depoladıı bir mekandır. Konut, insan varlıının en etkili güvencesidir (Ören ve Yüksel,

salıklı ve kaliteli bir yaam sürdürebilmesi amacıyla enerji depoladıı bir mekandır. Konut, insan varlıının en etkili güvencesidir (Ören ve Yüksel, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DENZL KENTNDE

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

1.Tortum Çayı Havzası nın Konumu ve Genel Co rafi Özellikleri

1.Tortum Çayı Havzası nın Konumu ve Genel Co rafi Özellikleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KIRSAL YERLEMELERN ÜST KADEME MERKEZLERLE

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları

Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları Geli Tarihi: 29.11.26 Bazı Odundıı Orman Ürünlerinin Üretim, thalat ve hracat Projeksiyonları ÖZET Aytaç AYDIN brahim YILDIRIM Kadri C. AKYÜZ Kemal ÜÇÜNCÜ KTÜ Orman Endüstri Müh. Bölümü, Orman Fak., Trabzon

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

2. Ara tırma Sahasının Konumu ve Co rafi Özellikleri

2. Ara tırma Sahasının Konumu ve Co rafi Özellikleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KENTSEL ALANLARA GÖÇ EDEN KIRSAL NÜFUSUN

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 YEN GÖÇMENLK MEKÂNLARI OLARAK YEN KURULAN ÜNVERSTELER: ORDU ÜNVERSTES

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

TÜRKYE NN TURZM GELRN ETKLEYEN DEKENLER ÇN EN UYGUN REGRESYON DENKLEMNN BELRLENMES

TÜRKYE NN TURZM GELRN ETKLEYEN DEKENLER ÇN EN UYGUN REGRESYON DENKLEMNN BELRLENMES Dou Üniversitesi Dergisi, 6 (2) 2005, 163-174 TÜRKYE NN TURZM GELRN ETKLEYEN DEKENLER ÇN EN UYGUN REGRESYON DENKLEMNN BELRLENMES OBTAINING THE OPTIMUM REGRESSION EQUATION FOR VARIABLES WHICH AFFECT TOURISM

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Salık Corafyası, Ölüm Oranı Haritaları, Meme Kanseri, Sosyoekonomik Endeks, Regresyon, Corafi Bilgi Sistemleri, Türkiye.

Anahtar Kelimeler: Salık Corafyası, Ölüm Oranı Haritaları, Meme Kanseri, Sosyoekonomik Endeks, Regresyon, Corafi Bilgi Sistemleri, Türkiye. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE KADINLARDA MEME KANSER NEDENYLE

Detaylı

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr

www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Bu raporun yayın hakları, elektronik ortamlar dahil tüm görsel malzemenin kullanım hakkı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı na aittir. www.bakka.gov.tr bilgi@bakka.gov.tr Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Caddesi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17. Bahar 2011 Spring 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17. Bahar 2011 Spring 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 17 Volume: 4 Issue: 17 Bahar 2011 Spring 2011 TRABZON VE RZE DE YAIIN MEVSMSEL DEMLERNN MARGNAL VE MATRX

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM ! " 29 5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM Anayasamıza ve Medeni Kanuna göre tabii servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tabii bir kaynak olan su, Türk Hukukunda kamusal bir varlık olarak

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 32 266 2529 Faks: + 32 266 54 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 22 . Giri: 995 Meksika krizi

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

- 666 - * Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

- 666 - * Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇANAKKALE MERKEZNDEK 65 YA VE ÜZER YALILARIN

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002 Türkiye'de Kriz Döneminde KurFaizBorsa likilerinin Dinamik Analizi BankaMali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı:, ss: 4756, 2002 Osman KARAMUSTAFA * Yakup KÜÇÜKKALE ** Giri Finans literatüründe döviz kurları ile

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28 SAYI : B100TSH0110002 KONU : Triinelloz T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü 0.03.2004 037 GENELGE 2004 / 28 Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonozlar olarak bilinen hastalıkların

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER Kemal Selçuk ÖÜT stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı, Ayazaa 80626, stanbul ÖZET : Çok amaçlı alıveri merkezleri

Detaylı

olmaması, sistemik hastalık öyküsü olmaması, NSA lara karı bilinen allerjisi olmaması, çalıma süresince analjezik etki oluturabilecek herhangi bir medikasyon (antidepresan, analjezik, trankilizan, hipnotik,

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 312 266 2529 Faks: + 312 266 5140 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 2002 1. Giri: 1995 Meksika

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu.

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. Kamu dıında yapılan bir baka aratırmaya göre ise, son iki yıl içinde 44 bin 740 yabancı

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma

Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma Orman Yangınn çilerinde çi Salıı ve Güvenlik Verilerinin Tespitine Yönelik Aratırma Selçuk GÜMÜ 1 ve Yılmaz TÜRK 1 Özet Ülkemizde ormancılık operasyonları fidanlık ileri, aaçlandırma ve erozyon kontrol

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri

Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri ERC Working Papers in Economics 04/13 October 2004 Kısa Dönem Krizlerin Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye, Endonezya ve Arjantin Deneyimleri Murat Koyuncu University of Washington Fikret enses ktisat Bölümü

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı