ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi nin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek olan eğitim ve öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kültür Üniversitesi nin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek olan eğitim ve öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, İstanbul Kültür Üniversitesi ne bağlı fakültelerdeki tüm lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin devam etmekle yükümlü oldukları zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin eğitim ve öğretim ile sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddeleri ile İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Hazırlık Sınıfı: Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını, b) Bölüm Başkanı: Yabancı Diller Bölüm Başkanı nı, c) CEFR: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması nı ç) Öğretim Elemanı: Yabancı Diller Bölümü kadrosunda bulunan veya Yabancı Diller Bölümü nde görevlendirme usulü ile ders veren tüm öğretim elemanlarını, d) Rektör: İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü nü, e) Senato: İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu nu, f) Üniversite: İstanbul Kültür Üniversitesi ni, g)yabancı Diller Bölümü Akademik Kurulu: İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından oluşturulmuş öğretim elemanlarını, ğ)bölüm: İstanbul Kültür Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü nü, h)yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, Yabancı Dille Eğitim yapan bölümlerin öğrencilerine her akademik yıl başında ve güz ve bahar yarıyılları sonunda yapılan Hazırlık Sınıfından muaf olma sınavını ı) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu, i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı nı j) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı nı k) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı nı l) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Uluslararası Sınavı nı m)toefl IBT: Test of English as a Foreign Language Internet Based Test Uluslararası Sınavı nı n) CAE: Cambridge English Advanced Exam Uluslararası Sınavı nı o) FCE: First Certificate in English Uluslararası Sınavı nı ö) IELTS (Academic): International English Language Testing System Uluslararası Sınavı nı p) PTE (Academic): Pearson Test of English Uluslararası Sınavı nı r) Dış Sınav: Öğrencilerin Hazırlık Sınıfı ndan muaf olmak için girdikleri Ulusal ve Uluslararası Sınavları, ifade eder. 1

2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi Genel Esasları MADDE 5 (1) Yabancı Diller Bölümü nde eğitim-öğretim ve sınavlar, Üniversite Senatosu tarafından onaylanan akademik takvime göre yapılır. (2) Yaz eğitim ve öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. (3) İstanbul Kültür Üniversitesi nin bütün birimlerinde okutulacak Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri ve bölümlerde okutulan Seçmeli Alan ve Mesleki Yabancı Dil derslerinin içerik, uygulama ve ilgili öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır. Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretimi Esasları MADDE 6 (1) Öğretim Süresi ve BaĢarı Üniversitenin hazırlık sınıfında öğretim süresine Senato tarafından karar verilir. Hazırlık sınıfına ait eğitim-öğretim yılının akışını gösteren ayrıntılı akademik takvim Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanır ve Rektörlük tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretim güz ve bahar aylarını kapsayacak şekilde bir akademik yıldır. (2) Eğitim-öğretim yılı sonunda başarı koşullarını karşılamayan öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz öğretimine katılabilir ve yaz öğretimi başarı koşulları her yaz öğretimi dönemi başlangıcında en az bir ara sınav ve bir final sınavı olmak koşuluyla ilan edilir. (3) Eğitim-öğretim yılı sonunda ve/veya yaz öğretimi sonunda başarı koşullarını karşılamayan ve/veya yaz öğretimine katılmayan öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında Yabancı Diller Bölümü tarafından düzenlenen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı na girebilirler. Bu sınavda, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 70/100 ve yabancı dille eğitim yapan diğer program/bölümler için 60/100 alan öğrenciler Hazırlık Sınıfından muaf olarak bölümlerindeki eğitimlerine başlarlar. (4) Yukarıda belirtilen süreçlerin hiçbirinde başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, Hazırlık Sınıfını tekrar ederler. (5) Hazırlık Sınıfındaki devam ve başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler, bahar yarıyılı sonunda yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı na girmeye hak kazanırlar. Devam Zorunluluğu MADDE 7 (1) Hazırlık Sınıfında öğrenciler devam şartını yerine getirmek zorundadırlar. Öğrenciler her yarıyılda toplam ders saatinin %85 i oranında derse devam etmekle yükümlüdürler. Bu oran, Yabancı Diller Bölümü tarafından her yarı yıl başında, o yarı yıl yapılacak toplam ders saati üzerinden hesaplanarak, tekabül ettiği ders sayısı şeklinde devamsızlık haddi olarak öğrencilere bildirilir. (2) Hazırlık sınıfı okutmanları öğrencilerin devam çizelgelerini derslik bazında tutup düzenli olarak ilgili raporu Bölüm Başkanlığına sunar. (3) Mazeretlerini kapsayan süreler dâhil her ne sebeple olursa olsun, öğrencilerin derse devam etmedikleri ders saatlerinin silinmesi amacıyla getirebilecekleri belgeler Akademik Kurul tarafından değerlendirmeye alınır. (4) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitiminden itibaren 3 iş günü içinde mazeretlerini belirten belge ile başvurmaları koşuluyla telafi/mazeret sınavına girebilirler. (5) Özel durumlarını gösteren raporlarının üniversitemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanması koşuluyla, görme ve işitme engelli öğrencilere koşullarına uygun olarak sınav düzeni sağlanır. (6) Mücbir durumlarda öğrencilerin dilekçe ile talepte bulunmaları halinde 2 (iki) günden fazla olmamak koşuluyla Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından izinli sayılırlar. (7) Bu maddede sayılan koşullar yaz öğretiminde de aynı şekilde uygulanır. 2

3 Eğitim Planı MADDE 8 (1) Hazırlık Sınıfı CEFR a göre belirlenmiş farklı seviyelerden oluşur. Seviyeler ve seviyelerin ders saatleri Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir. (2) Güz ve Bahar Yarıyıllarında, Yabancı Diller Bölümü tarafından ilan edilen sınav programı ve ders dağılım tablosu uygulanır ve yapılan yarıyıllık sınav puan dağılımında Bölüm tarafından eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen değerlendirme sistemi temel alınır. Yabancı dilde eğitim yapan bölümlere kayıtlı öğrenciler için Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı MADDE 9 (1) Üniversitenin yabancı dilde eğitim yapan lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, her eğitim-öğretim yılının başında hazırlık sınıfından muaf olmak için yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girmekle yükümlüdürler. (2) Akademik yılın başında Yabancı Diller Bölümünün düzenlediği Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı ndan İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 70/100 ve yabancı dille eğitim yapan diğer program/bölümler için 60/100 alan öğrenciler Hazırlık Sınıfından muaf olarak bölümlerindeki eğitimlerine başlarlar. Bu sınava yeni eğitimöğretim yılında kaydını yaptırmış ve bir önceki eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında ve yaz öğretiminde başarısız olmuş öğrenciler alınır. Yeterlilik sınavı sonucunda alınan başarı durumu aynı zamanda öğrencinin yabancı dil seviyesinin belirlenmesinde kullanılabilir. (3) Eğitim-öğretim yılının başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler en az bir akademik yıl süren yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar. (4) Yukarıda belirtilen başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, içeriği ve uygulaması Yabancı Diller Bölümü tarafından tanımlanan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına (Foreign Languages Placement Test) alınır. (5) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı na katılan öğrenciler, Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenecek olan uygun bir seviyeye yerleştirilir; yerleştirildikleri düzeye uygun olmadıkları anlaşılan öğrenciler yazılı ve gerekçeli talepte bulunmaları ve/veya öğrenciden sorumlu öğretim elemanı/elamanlarının kararları doğrultusunda üst ya da alt seviyeye geçebilir. (6) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir sınav hakkı verilmez. Zorunlu olmasına rağmen yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyen öğrenci, Yabancı Diller Bölümü tarafından verilen en düşük seviyedeki hazırlık sınıfına yerleştirilir. (7) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı her eğitim-öğretim yılının başında ve güz ve bahar yarıyıllarının sonunda yapılır. Ayrıca, Rektörlükten gelecek yazılı ve gerekçeli talepler doğrultusunda ve YÖK takvimine uygun biçimde üniversitenin İngilizce eğitim veren bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler için kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Yabancı Diller Bölümünün belirleyeceği şekilde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı yapılabilir. (8) Eğitim dili Türkçe olan Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarında kayıtlı öğrenciler için Hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. (9) Her eğitim-öğretim yılının sonunda Hazırlık öğrencilerine verilen Yabancı Dil Yeterlilik sınavına girmek için gerekli ön koşullar Yabancı Diller Bölümü tarafından belirlenir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler bu sınava alınmaz. (10) Merkezi Sınav Sistemi ile gelerek kayıt yaptıran öğrenciler eğitim-öğretim yılının başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına alınırlar. Bunun haricinde tüm diğer statülerdeki öğrenciler için açılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavlarına yalnızca o statüdeki öğrenciler girebilir. Ek kontenjan ve dikey geçiş öğrencileri için yapılan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı na yalnızca bu statüdeki öğrenciler alınır ve bu sınavdaki başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler Hazırlık sınıfında seviyelerine uygun sınıfa yerleştirilirler. 3

4 Hazırlık Sınıfları Sınavlar ve BaĢarı Değerlendirme Sistemi EĢdeğerlik MADDE 10 (1) Eşdeğerliği kabul edilen dış sınavlarda başarılı sayılma koşulu aşağıdaki tabloya göre uygulanır. FAKÜLTE / BÖLÜM İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı Öğrencileri Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İşletme Karma Bölümü, İngilizce Mimarlık Programı Öğrencileri DIġ SINAVLAR EġDEĞERLĠK TABLOSU İKÜ English YDS/ÜDS/KPDS Proficiency Exam TOEFL (Paper- Based) TOEFL IBT CAE FCE IELTS (Academic) PTE (Academic) B C (2) Üniversite dışındaki sınav merkezlerinde eşdeğer sınavlara katılmak isteyen öğrenciler, sınava girmeden önce girecekleri sınavın adı, yeri ve tarihi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür ve orijinal sınav sonuç belgeleri sınavı veren kurum tarafından doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na gönderilir. (3) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler, girdikleri dış sınav orijinal sonuç belgelerini (YDS, KPDS, ÜDS, TOEFL İBT, TOEFL PAPER BASED, CAE, FCE, IELTS vb.) yeni kayıt yaptırdıkları Güz Yarıyılı başlamadan önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na elden teslim etmekle yükümlüdürler. (4) TOEFL İBT sınavına girmek suretiyle İngilizce hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrencilerin sadece Türk-Amerikan Derneği tarafından uygulanan TOEFL İBT sınavına girmeleri zorunludur. (5) Dış sınav eşdeğerlik belgelerinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresi hesabında, sınav sonuç belgesinde belirtilen sınav tarihi ile üniversite Güz Yarıyılı başlama tarihi arasındaki süre dikkate alınır. (6) Bu yönetmelikte yer alan dış sınavlarda alınan sonuç belgeleri ancak Yabancı Diller Bölümü tarafından Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı açılan dönemlerde kabul edilir. (7) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce başka bir üniversitede İngilizce hazırlık programını başarıyla tamamlayan, bu programlardan muaf olan ya da öğretim dili İngilizce olan bir üniversitede en az iki yarıyıl okuyarak gelen öğrencilerin, belgelerini yasal süreyi aşmamak koşuluyla değerlendirilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na teslim etmeleri gerekmektedir. (8) Hazırlık Programının sonunda, Yabancı Dil Yeterlilik Notu, Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İşletme Karma Bölümü, İngilizce Mimarlık Programı için 60 ve üzeri ve İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) Programı için 70 ve üzeri olan öğrencilere bitirdikleri seviyeyi gösteren Dil Sertifikası düzenlenir. Yeterlilik notu eğitim-öğretim yılı içerisindeki değerlendirme araçlarının (ara sınav, başarı sınavı, sunum, ödev, proje vb.) ve Hazırlık Programı sonu Yeterlilik Sınavı'nın toplamından oluşur. 4

5 Dil Düzey (Seviye) Ölçütleri MADDE 11 (1) Senato nun 29 Temmuz 2010 tarih, No lu Toplantı da alınan 7 sayılı Kararı gereği Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (Yabancı Dil Sınavı English Proficiency Exam) sonuçlarına göre alınan puanlar ve düzeylerinin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması nda (Common European Framework of Reference for Languages / CEFR) tanımlanan dil düzeylerine göre aşağıdaki şekilde ifade edilir; DÜZEY Başlangıç Düzeyi (Beginner) Temel Düzey (Elementary) Orta Öncesi Düzey (Pre-Intermediate) Orta Düzey (Intermediate) Orta Üstü Düzey (Upper Intermediate) İleri Düzey (Advanced Level) CEFR KARġILIĞI CEFR: A1 (No Knowledge / Hiç Bilmeyen) CEFR: A2 (Basic User / Temel Kullanıcı / Yeterince Bilen) CEFR: B1 (Threshold / Yeterince Bilen) CEFR: B2 (Vantage/Independent User / Bağımsız Kullanıcı) CEFR: C1 (Bilgisi İyi Olan) CEFR: C2 (Proficient User / Yetkin Kullanıcı) Lisans ve Ön lisans Programlarında Verilmesi Zorunlu Yabancı Dil Eğitim Öğretimine ĠliĢkin Esaslar MADDE 12 (1) Zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Devam Zorunluluğu MADDE 13 (1) Ortak zorunlu derslerde yürürlükte bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi, Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ilgili hükümleri uygulanır. Eğitim dili Türkçe olan Lisans ve Önlisans öğrencileri için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Esasları MADDE 14 (1) Üniversitenin Türkçe eğitim yapan lisans ve önlisans bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, her eğitim-öğretim yılının başında yapılan muafiyet sınavına girmekle yükümlüdürler. (2) Verilen bu muafiyet sınav sonucu aynı zamanda öğrencinin yabancı dil seviyesinin belirlenmesinde kullanılır. (3) Bu sınava mazereti dolayısıyla ilan edilen tarihlerde giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemeleri şartıyla yeni bir sınav hakkı verilir. Zorunlu olmasına rağmen yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyen öğrenci, yabancı diller bölümü tarafından verilen en düşük seviyedeki yabancı dil dersi sınıfına yerleştirilir. (4) Muafiyet sınavı her eğitim-öğretim yılının başında yapılır, bu sınava her öğrencinin sadece bir kez girme hakkı vardır. İlk kayıt ve Ek kontenjan ile gelen öğrencilere muafiyet sınavı eğitime hak kazanılan dönemin başında ilan edilen tarihte bir kez yapılır. (5) Sınavda 60 ve 69 arası not alan öğrenciler sadece Yabancı Dil I dersinden 70 ve üzeri alan öğrenciler ise Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olur. (6) Yabancı Dil muafiyet sınavına girmesi zorunlu olan öğrenci yasal olarak yabancı dil seviyesini gösteren geçerli bir belgeyle başvurduğunda dersten muaf olur. 5

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler MADDE 15- Birimlerin eğitim öğretim programında yer alan tüm yabancı dil dersleri için kesin kayıt, kayıt yenileme, ders programlarının düzenlenmesi, devam zorunluluğu, sınav türleri, sınavların uygulanması ve esasları, sınavların değerlendirilmesi ve başarı notunun belirlenmesi İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. MADDE 16- Bu yönetmelikte yer almayan konularda İstanbul Kültür Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 17- Bu yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18- Bu yönetmeliği, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür. 6

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Eylül 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Sayı : 29467 İstanbul Kültür Üniversitesinden: İSTANBUL KÜLTÜR

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir.

29/09/2011 tarihli ve 2011/242 sayılı Senato Kararının ekidir. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DĠL EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi Yabancı Diller

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL VE ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aksaray

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER 24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI (PROGRAMI)YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM 02/10/2009 Yabancı Diller Yüksekokulu YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİYABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK ÖĞRETİM-ÖĞRENİM ve YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ BÖLÜM T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU ÖNLİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Plato Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR YABANCI DİLLER MERKEZİ ÖĞRETİM DİLİ İNGİLİZCE OLAN BÖLÜMLER İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. İstanbul Kültür Üniversitesi nde okumaya hak kazandım. İngilizce Hazırlık Programı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 1 T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 2 Bu kitapçık Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı İngilizce/Almanca

Detaylı

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Üniversitesi İngilizce Hazırlık

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Kuruluş, İşleyiş, Muafiyet ve Sınav Yönergesi

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Kuruluş, İşleyiş, Muafiyet ve Sınav Yönergesi ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Kuruluş, İşleyiş, Muafiyet ve Sınav Yönergesi Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Çankırı Karatekin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans düzeyinde

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı