Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR

2 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir SHD 2692 KULLANIM KILAVUZU

3 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihaz kullan lmadan önce afla da belirtilen temel güvenlik kurallar na mutlaka uyulmas gerekmektedir: ÖNEML UYARI Yeni saç düzlefltiricinizin s tma bobinlerinin çevresinde koruyucu kaplama bulunmaktad r. Cihaz ilk kullan mdan önce fifle tak ld nda cihazdan bir miktar duman ve koku ç kabilir. Bu durum kullan c aç s ndan hiçbir tehlike yaratmamaktad r ve saç düzlefltiricinin ar zal oldu u anlam na gelmez. Cihaz ilk kez kullanmadan önce duman n gitmesini bekleyiniz. Bu yaklafl k 3 dakika sürecektir. 1. Bu cihaz, cihazlar n kullan lmas nda güvenlik aç s ndan sorumluluk üstlenebilecek bir kiflinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan kifliler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kifliler taraf ndan kullan lmamal d r. 2. Çocuklar n makineyle oynamas na engel olmak için yeterli gözetim yap lmal d r. 3. Güç kablosunun ar zalanmas durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf ndan de ifltirilmelidir. 4. Cihaz kulland ktan sonra mutlaka fiflini çekiniz. 5. Cihaz temizlemeden önce fiflini çekiniz. Cihaz çal fl yorken bafl ndan ayr lmay n z. Kablonun s cak yüzeylerle temas etmesine engel olunuz. 6. Hasarl durumdaki kablo ya da fiflleri kullanmay n z, herhangi bir hasar tespit etti iniz takdirde cihaz en yak n Servis Merkezine ulaflt r n z. 7. Cihaz kullan m kitapç nda belirtilen flekilde kullan n z. Üretici taraf ndan sat lmayan ya da tavsiye edilmeyen aksesuarlar n kullan lmas tehlikeli olabilir. 8. Cihaz aç k alanlarda, ya da spreylerin kullan ld ya da oksijen ç k fl n n oldu u alanlarda kullanmay n z. 9. Cihaz üzerinde bulunan aç kl klardan içeri yabanc madde sokmay n z, aksi takdirde elektrik floku meydana gelebilir. 10. Cihaz n s cak parçalar n s ya duyarl yüzeyler üzerine koymay n z. 11.Bu cihaz çal fl rken s nmaktad r. Yan klara olas l k vermemek için s cak parçalar n cildinizle temas etmesine izin vermeyiniz. 12. Cihaz s cakken prize tak l yken cihaz kald rmay n z. SHD 2692 KULLANIM KILAVUZU - 2 -

4 D KKAT Bu cihaz su yak n nda kullanmay n z. Bu cihaz küvetler, dufl kabinleri, lavabolar ve di er su dolu cisimlerin yak n nda kullanmay n z. TEKN K ÖZELL KLER Çal flma voltaj Frekansı Güç tüketimi Bu cihaz : AC V~ : 50Hz : 30W kalite belgesine haizdir. EN Kullanım Ömrü 7 yıldır. Made in P.R.C. D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. C HAZIN TANITIMI Seramik Plakalar 2. Güç Kablosu 3. Açma/Kapama Anahtar 4. LED kaz Ifl 5. Ana Gövde SHD 2692 KULLANIM KILAVUZU

5 Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. TAfiIMA ESNASINDA ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. C HAZIN KULLANIMI Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yakın yetkili servise baflvurunuz. Aksi taktirde istenmeyen yaralanmalara neden olabilirsiniz. Aynı zamanda cihazınız garanti dıflı ifllem görebilir. 1. Cihaz güç kayna na ba lay n z 1 dakikal k ön s nma süresinden sonra kullanmaya bafllayabilirsiniz. 2. Sorunsuz bir flekillendirme için saç n z n temiz ve kuru olmas, kir, saç spreyi, krem vb. gibi maddeler bar nd rmamas gerekir. (Saç düzlefltirici ayn zamanda zamandan tasarruf sa lamak amac yla h zl rötufllar yapmak için kullan labilir). Saç tutamlara ayr lmal d r ve bu tutamlar cihaz saç afla do ru düzgün bir flekilde çekerek teker teker flekillendirilmelidir. Kar flan saç tellerini tarakla düzeltiniz. Tutamlar n ucundan tutarak gergin olmalar n sa lay n z. Düzlefltirilecek saç tutamlar n enseden bafllayarak bafl n z n yukar s na do ru, oradan yanlara gelecek ve ön üst k sma ulaflacak flekilde ay r n z. 3. Cihaz n kollar n aç n z ve saç kafan z n 2.5 cm uza ndan kavray n z. Saç n z ince telliyse cihaz 5 ila 10 saniye, kal n telli ya da sertse 10 ila 12 saniye tutunuz. 4. Tutacaklar üzerindeki bask y yavafl yavafl azalt n z ve saç n z n plakalardan SHD 2692 KULLANIM KILAVUZU - 4 -

6 C HAZIN KULLANIMI ç kmas n sa lay n z. 5. stedi iniz sonucu elde edene kadar bu ifllemi tekrarlay n z. 6. Cihaz kulland ktan sonra fiflten çekiniz. 7. Saçlar n z n so umas n bekleyiniz. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. TEM ZL K Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler D KKAT: Cihaz temizlemeye bafllamadan önce mutlaka prizden ç kar n z ve so umas n bekleyiniz. Cihaz n yüzeylerini yumuflak ve hafif nemli bir bezle siliniz. Cihaz n içine su ya da baflka s v lar n girmesine izin vermeyiniz. Elektrik flokuna maruz kalmamak için kabloyu, fifli ya da cihaz suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. Her kullan mdan sonra fifli mutlaka prizden ç kar n z. SAKLAMA Cihaz fiflten çekiniz, so umas n bekleyiniz ve kutusunun içinde ya da kuru bir yerde saklay n z. Cihaz s cakken ya da prize tak l rken cihaz kald rmay n z. Kabloyu cihaz n etraf na kesinlikle s k bir flekilde sarmay n z. Cihaz kesinlikle kablosundan asmay n z. Kabloyu gevflek bir flekilde sar lm fl olarak b rak n z. Kablo s yr l p hasar görebilece i için kablonun cihaza ba land noktaya güç uygulamay n z. Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. HER KULLANIMDAN SONRA TEM ZL N N YAPILMASINDA FAYDA VARDIR SHD 2692 KULLANIM KILAVUZU

7 SATIfi SONRASI H ZMETLER Bu cihaz kullan c taraf ndan de ifltirilebilen parçalara sahip de ildir. Ünitenin çal flmamas durumunda flu ad mlar izleyin. 1. Talimatlar n do ru biçimde izlendi ini denetleyin. 2. Ana kayna nda ifllevselli ini denetleyin. Cihaz hâlâ çal flm yorsa, sat n ald n z yere geri götürün. Güç kablosu hasar örmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir. Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN. fiu talimatlar izleyin: 1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin. Ünitenin temiz oldu undan emin olun. 2. Tüm yaz flmalarda, ad n z, adresinizi ve ürünün model numaras n belirtin. 3. ade etme nedeninizi belirtin. 4. Garanti kapsam ndaysa, nereden, ne zaman al nd n belirtin ve sat n alma kan t n ekleyin (örn. kasa fifli). SHD 2692 KULLANIM KILAVUZU - 6 -

8 ENGLISH SINBO SHD 2692 HAIR STRAIGHTENER INSTRUCTION MANUAL Brief induction This appliance can provide professional straighten effectiveness lasting for a long period. the ceramic coated plates and the heating technology will provide the ultra long-term straightening effect. Instructions Read the Instruction Manual carefully before using, and preserve it for the future conference. 1. The working voltage is 220V, and the average power is 30W. 2. Please check if the indicated voltage is the same as the local main voltage before plugging in. 3. After plugging in and turn on the switch, the appliance will enter into heating status. 4. After the appliance is heated up to the max temperature, it enters into constant temperature condition. 5. In order to avoid hazard, After using, pull off the plug. If you want to reswitch it on, wait until after three seconds. 6. Contrarily, when use up, awaiting for the plates cooled completely, then fold and lock up it. Notice 1. While it is plugged in, the appliance should not be left without attendance. When the appliance is heating, or when it is still hot after using, make sure that the heatproof side is always on the up side. 2. Do not use it near or above water, including the bathroom, the washing basin and the washing vessel. If you use it in the bathroom, it is dangerous even after you have switched it off or have pulled out the plug. 3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should SHD 2692 INSTRUCTION MANUAL

9 NOTICE be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 4. The plates and the adjoining plastic shell will turn hot soon after switching on, so please avoid touching the surface directly with your skin. 5. This appliance can only be used on dry or half-dry hair. Do not put it on your hair for a long time, which is harmful to your hair. 6. Be sure to keep it away from non-heat-insulation surface, and don t cover it (with towel or clothes) while it is still hot. 7. Don t wind the power cord on the plate. 8. After the appliance is fully cooled down, put it in dry place. 9. Keep the plate clean and without dust. Keep distance from hair styling products, such as mousse, jel spray and jel paste. The dust and the styling products will damage the ceramic coated plate 10. The plate may be dyed if you use it on dyed hair. 11. When the product is just heated, it will reach the highest temperature. Then it may turn lower while using. 12. Keep distance from inflammable articles. 13. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not use this appliance near water in bathtubs, basins or other vessels. ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations, hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center. SHD 2692 INSTRUCTION MANUAL - 8 -

10 FRANÇAIS SINBO SHD 2692 LISSEUR DE CHEVEUX MODE D EMPLOI Brève explication Cet appareil vous permet d avoir un lissage professionnel en protégeant longtemps la forme de vos cheveux. Grâce aux plaques revêtues de céramiques et à sa technologie de chauffage, vous pouvez obtenir un lissage de cheveux pour des durées extrêmement longues. Instructions Lisez attentivement le mode d emploi avant de commencer à utiliser l appareil et conservez-le pour consultation ultérieure. 1. Le voltage de fonctionnement est de 220V, la puissance moyenne est de 30W. 2. Avant de brancher l appareil à la prise, veuillez vous assurer que le niveau de voltage indiqué sur l étiquette de l appareil est le même que celui du réseau. 3. Mettez l appareil en marche après l avoir branché à la prise, l appareil va passer en mode de chauffage. 4. L appareil passera en mode de température stable après avoir atteint le niveau de température maximum. 5. Pour éviter de subir de dangers, débranchez l appareil après l avoir utilisé. Attendez au moins 3 secondes avant de réallumer l appareil. 6. Attendez que les plaques refroidissent complètement lorsque l usage est terminé, pliez et rangez l appareil. Avertissement 1. Ne vous absentez jamais lorsque l appareil est en état branché. Assurezvous que la partie isolante regarde vers le haut lorsque l appareil est en cours de chauffage ou lorsqu il est encore chaud suite à la fin d utilisation. 2. Ne gardez pas l appareil aux endroits ou près des endroits où se trouve de l eau comme par exemple dans la salle de bain, près d une baignoire ou d un lavabo. Il est dangereux d utiliser l appareil dans la salle de bain même si l appareil est débranché ou si son bouton d alimentation est en position d arrêt. 3. Cet appareil n est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont SHD 2692 MODE D EMPLOI

11 AVERTISSEMENT réduites, ou des personnes dénuées d expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l intermédiaire d une personne responsable de leur sécurité, d une surveillance ou d instructions préalables concernant l utilisation de l appareil. Il convient de bien surveiller les enfants pour s assurer qu ils ne jouent pas avec l appareil. 4. Les plaques et le corps en plastique qui les lie chauffent rapidement suite à la mise en marche de l appareil, faites attention de ne pas toucher cette surface. 5. Cet appareil peut être utilisé seulement pour lisser les cheveux secs ou légèrement humides. Ne laissez pas vos cheveux dans l appareil pour une longue durée puisqu ils peuvent s abîmer. 6. Saisissez l appareil loin des parties non isolantes et ne couvrez pas l appareil (d une serviette ou d une couverture). 7. N enroulez pas le cordon d alimentation sur les plaques. 8. Rangez l appareil à un endroit sec une fois qu il a complètement refroidi. 9. Gardez la plaque propre et protégez-la des poussières. Tenez l appareil loin des produits de coiffure comme la mousse, la laque ou le gèle. La poussière et les produits de coiffure peuvent endommager la plaque revêtue de céramique. 10. Si l appareil est appliqué sur des cheveux teints, il se peut que cela teigne la plaque. 11. Lorsque le produit est mis en marche, il chauffera jusqu à ce qu il atteigne le niveau de chauffage maximum. Une diminution de température aura lieu lors de l usage. 12. Tenez l appareil à distance des produits inflammables. 13. En cas de panne du cordon d alimentation, en vue d éviter les dangers ; le cordon doit être remplacé par le fabricant, l autorisé de service ou une personne similaire autorisée. APPAREIL RESPECTUEUX DE ENVIRONNEMENT Vous pouvez aider à protéger l environnement! Veuillez vous rappeler de respecter les régulations locales : disposez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre de tri approprié. SHD 2692 MODE D EMPLOI

12 NEDERLANDS SINBO SHD 2692 HAIR STRAIGHTENER GEBRUIKSAANWIJZING Korte uitleg Dit toestel zorgt ervoor dat uw haren een lange tijd op een professionele wijze glad, stijlvolle en verzorgd er uitzien. Dankzij de keramische platen en opwarmingstechnologie van het toestel word uw haren een lange periode zijdezacht, glad en gelijkmatig. Instructies Lees eerst zorgvuldig de gehele Gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze om als adviesbron te gebruiken. 1. Inwerkingvoltage: 220V en gemiddelde vermogen: 30W. 2. Controleer voordat u de stekker in het stopcontact aansluit of de netspanning overeenkomt met de voltage die op het typeplaatje aangegeven is. 3. Wanneer u de stekker in het stopcontact aansluit, zal de apparatuur zal overschakelen naar verwarmingsmodus. 4. Het toestel keert terug naar zijn standaard temperatuur wanneer het maximum temperatuur bereikt is. 5. Verwijder de stekker uit het sopcontact na elk gebruik om de gevaren voor te komen. Wacht 3 seconden om het apparaat opnieuw aan te sluiten. 6. Laat de platen van het apparaat alvorens volledig afkoelen en vouw het apparaat om het op te bergen. Waarschuwing 1. Houd goed toezicht op wanneer het toestel ingeschakeld is. Hebt u het toestel ingeschakeld, dan zal één kant warm worden. Let er op: dat de warmste kant van het toestel altijd bovenaan komt liggen tot het toestel helemaal afgekoeld is. 2. Gebruik het apparaat nooit in de buurt of vlakbij water (bijvoorbeeld boven gevulde wastafel, badkuip of douche).ook als de stekker van het toestel verwijderd is van het stopcontact, blijft het gebruik van het apparaat in deze omstandigheden gevaarlijk. 3. Houdt het toestel in de gaten wanneer het in bereik is van kinderen SHD 2692 GEBRUIKSAANWIJZING

13 WAARSCHUWING Elektrische apparaten dienen alleen gebruikt te worden onder voldoende begeleiding van een volwassene. Zonder begeleiding van een verantwoordelijke begeleider dienen deze apparaten niet gebruikt te worden (ook door kinderen), fysische of zintuiglijke of morele minder validen. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. 4. Nadat uw toestel inwerking gesteld is, zullen de keramische platen en de plastische behuizing warm worden. Probeer deze oppervlakten niet aan te raken. 5. Dit toestel mag alleen gebruikt worden bij droge of licht vochtige haren om de stijl te maken. Laat uw haren niet te lang in het apparaat, hierdoor kunnen uw haren beschadigd raken. 6. Legt het apparaat niet op een niet geïsoleerd oppervlak en leg er geen voorwerp(zoals een handdoek of stoffenlap) op het toestel zolang het nog warm is. 7. Wikkel het snoer nooit om het apparaat. 8. Wacht dat het apparaat helemaal afgekoeld is voordat u hem opbergt. 9. Houd de plaat schoon en stofvrij. Houd het apparaat vrij van schuim, sprays, gel, haarstijl gel wordt toegediend. De stoffen en haar styling gels kunnen de platen van uw apparaat beschadigen. 10. Wanneer het apparaat gebruikt wordt om geverfde haren te stijlen, kunnen de keramische platen hierdoor verkleuren. 11. Het toestel keert terug naar zijn standaard temperatuur wanneer het maximum temperatuur bereikt is. 12. Houdt het apparaat buiten bereik van de brandbare materialen. 13. Het apparaat niet gebruiken wanneer snoer of stekker beschadigd is om de gevaren voor te komen. Deze dienen nagekeken of gerepareerd te worden door een erkende vakman of servicecentrum. MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING U kunt helpen om het milieu te beschermen! Denk a.u.b aan de lokale voorschriften: lever niet werkende elektrische apparaten in bij een geschikt afvalverwerkingcentrum. SHD 2692 GEBRUIKSAANWIJZING

14 ESPANOL SINBO SHD-2687 Instrucción del Uso Explicación breve: Esta máquina da a su pelo una lisura que se guarda su forma profesionalmente. Se puede hacer una lisura de pelo de larga duración con su placa chapada de cerámica y tecnología de calentamiento. Instrucción: Antes de empezar a usar la máquina, lee la Instrucción del Uso cuidadamente y guarda para solicitar por información. 1. Voltaje de funcionar es 220V, energía media es 30W. 2. Antes de enchufar la máquina, tiene que estar seguro que el voltaje que ha escrito en la etiqueta de máquina es igual al voltaje de instalación eléctrica. 3. Después de enchufar la máquina, abre el botón, la máquina se entra al modo de calentar. 4. Después de la máquina se llega a la temperatura máxima, se pone al estado de temperatura constante. 5. Para evitar los peligros, después de usar la máquina, tiene que desenchufarla. Para funcionar la máquina otra vez, tiene que esperar por tres segundos. 6. Después de finalizar su uso, espere que sus placas se enfría totalmente, doble la máquina y la guarda. Aviso: 1. Si la máquina está abierto, no la deja absolutamente. Cuando la máquina está calentando o después del uso cuando está caliente ya, tiene que estar seguro que el lado que no transmite el color muestra hacia arriba. 2. No usa la máquina en las zonas en que hay agua como baño, lavabo, bañador o cerca de estas zonas. Aunque la máquina está apagado o desenchufado, es peligroso que usar en el baño. 3. Para seguridad, las persones quien tienen obstáculos mentales, psicológicos o personas minusválidos (incluso los niños) y las personas que no tienen información y experiencia no pueden usar si no hay una persona responsable SHD 2692 MANUALE DE USO

15 AVISO que hace supervisión y orienta el uso. Para evitar usar por los niños, tiene que hacer la supervisión bastante. 4. Las placas y el cuerpo plástico que conecta las placas se empiezan a calentar en poco tiempo, por eso ten cuidado a no tocar esta superficie. 5. Esta máquina solo se puede usar para rectar los pelos secos y poco húmedos. No deja su pelo dentro de la máquina por una duración larga, porque su pelo se puede deformar. 6. Guarda la máquina de las superficies que no tiene aislamiento de temperatura y no cierre su superficie cuando está caliente. (toalla o paño) 7. No enrolla el cable de energía encima de placa. 8. Después la máquina se enfría totalmente, guarda la máquina en un lugar seco. 9. Guarda la placa limpia y evita empolvarse. Guarda la máquina de los productos de formar el pelo como espuma, espray o jalea. Polvo y los productos de formar el pelo pueden dañar a la placa chapada por cerámica. 10. Si la máquina está utilizando para formar los pelos colorados, el color se puede manchar con la placa. 11. Cuando se empieza a calentar la máquina, se caliente hasta la temperatura máxima. Durante el uso, la temperatura se disminuye. 12. Guarda la máquina de los materiales inflamables. 13. Si el cable de energía se daña, para evitar los peligros el cable se tiene que cambiar por el productor del cable, servicio competente o una persona como estos. SHD 2692 MANUALE DE USO

16 RUSSIAN

17 - 16 -

18 HRVATSKI SHD 2692 UPUTSTVO ZA UPORABU

19 SIGURNOSNI NAPUTCI SHD 2692 UPUTSTVO ZA UPORABU

20 SHD 2692

21 SHD

22 SHD 2692 KULLANIM KILAVUZU

23 YETK L SERV SLER L STES ADANA-SEYHAN-DORUK SO UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO LU CAD. NO:8-TEL.: ADANA-KOZAN-DURAN SO UTMA-CUMHUR YET MH. DEDEO LU SK. S S. APT.- TEL.: ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.: ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRON K - OBALAR CAD. SAL H ZEK BUGAY fi HANI NO:11 - TEL.: ADANA-SEYHAN-SER N ELEKTRON K - MAHFESI MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S T. E BLOK NO:2/A - TEL.: ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRON K - NÖNÜ BULVARI NO: TEL.: ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON K - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET fier F Y T CD. 4.SK. NO:3/B TEL. : ADIYAMAN-YILDIRIM SERV S - BAHÇEL EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.: ADIYAMAN-KAHTA-ELK. EV ALET. TAM RC S -FAT H MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.: ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON K-BAHÇEL EVLER MAH. ESK KAHTA CAD. NO:11/A- TEL.: ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM R -ÇATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN TEL.: AFYON-EM N ELEKTRON K-ENST TÜ CAD. NO:19-TEL.: AFYON-D NAR-GÖKÇEO LU ELEKTR K-EMN YET MH. YEN YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: A RI-PATNOS-ACELE PEfi N ELEKTRON K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.: A RI-ÖZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD NO: 341 Ömer Hamam Yan -TEL.: AKSARAY- T NA ELEKTR K-TAfi PAZARI MH. fieh T HAT P UÇKUN SK. ESK TERM NAL ÇIKIfiI NO:9/A-TEL.: AMASYA-KUTUP TEKN K SO UTMA-GÖKMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM TBATIR APT. NO:115/A-TEL.: AMASYA-SULUOVA-ÇALIfiKAN ELEKTRON K-ÖZEL DARE fi HANI NO:121-TEL.: AMASYA-FLAfi ELEKTRON K-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM RD fi APT. ALTI-TEL.: ANKARA-YEN MAHALLE-ERDO DU SO UTMA-ÇARfiI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-VEFA ELEKTRON K- PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.: ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRON K- ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRON K-21.CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.: ANKARA-ÇANKAYA-ATC LET fi M-SELAN K CAD. NO: 31/3-TEL.: ANKARA-GÖLBAfiI-BEKS SERV S H ZMETLER -SE MENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.: ANKARA-BEYPAZARI-DO AN TEKN K-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.: ANKARA-S NCAN-Y T TEKN K ONARIM-M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.: ANKARA-KEÇ ÖREN-MERT TEKN K SERV S-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPE- TEL.: ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON K-GÜZELKENT MAH.ÇARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.: ANKARA-KIZILAY-ARTUKLU ELEKTR KL EV ALETLER -SAKARYA CD. ÖRNEK fihani NO:8/70 TEL. : ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKN K SERV S H ZMETLER -ADNAN MENDERES BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED TEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.: ANTALYA- CANKALP ELEKTRON K-TUZCULAR MAH. MARET SOK. FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.: ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL LET fi M-AfiA I PAZARCI MH. BRAH M SÖZEN CD. fielale PSJ.NO: SK. TEL.: ANTALYA-ALANYA-Ç NTAfi ELEKTRON K-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMD O LU SK.NO: 20/A-TEL.: ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEB Z ELEKTROMEKAN K GÜVENL K- MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK fi HANI NO: 8/5-6 TEL. : ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR K-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.: ARTV N-ARTV N ELEKTR K- HALKEVI CADDESI NO: 12-TEL.: AYDIN-YILMAZ ELEKTRON K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.: AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRON K-YEN CAM MH. SEK LER CD. NO: 47- TEL.: AYDIN-NAZ LL -BARIN ELEKTRON K-ALTINTAfi MH. HÜRR YET CD. NO:161 B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-ANIL SO UTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.: BALIKES R-EDREM T-ÖZER TEKN K-CAM VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.: BALIKES R-BURHAN YE-U UR TEKN K SO UTMA-MAHKEME MH. M THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.: BALIKES R-KILIÇ ELEKTRON K-YEN ÇARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.: BALIKES R- GÖNEN-GÜRSES ELEKTRON K-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ fievket CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.: BALIKES R-BANDIRMA-D J TAL ELEKTRON K-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE SK.NO:8/A-TEL.: BALIKES R-ERDEK-MERT TEKN K-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.: BARTIN- MARTI ELEKTRON K-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.: BATMAN-fiAH NLER ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO: fi MERKEZ KARfiISI-TEL.: B LEC K-EDEBAL TEKN K- ST KLAL MH V.REF K A ÖZTÜRK CD NO: 1/A-TEL.: B NGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRON K-CUMHUR YET CD. NO:8-TEL.: B NGÖL-S MGE ELEKTRON K- SHD 2692 KULLANIM KILAVUZU

24 YETK L SERV SLER L STES YEN fieh R MH. YEfi M SK. BO ATEK N APT ALTI NO:14/C-TEL.: B TL S-AHLAT-U UR SO UTMA-TOK KONUTLARI YUKARI ÇARfiI-TEL.: B TL S-D ZAYN ELEKTR K-NUR CAD. EREM CENTER fi MERKEZ KAT:2 NO:5-TEL.: BOLU-BEST ELEKTRON K-TABAKLAR MAH.CUMHUR YET CAD.NO:28/B-TEL.: BURSA-OSMANGAZ -AKYÜZ ELEKTRON K-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.: BURSA-GEML K-AC L TV TAM R SERV S -DEM R SUBAfiI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.: BURSA-MUDANYA-ER T CARET-ÖMERBEY MH. CAM SK. SU APT. NO:30-TEL.: BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.: BURSA- NEGÖL-S.B.S ELEKTRON K-OSMAN YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.: BURSA-KARACABEY-GÜRKAN T CARET-RUNGUÇPAfiA MH. 14. SK. NO:11- TEL.: BURSA-N LÜFER-ÖZME TEKN K-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISI-TEL.: ÇANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRON K-CUMHUR YET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.: ÇANAKKALE-GEL BOLU-GÜVEN ELEKTRON K-YAZICIZADE MAH. M RALAY fief K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.: ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON K- SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.-TEL.: ÇANKIRI-B LG ÇLER ELEKTRON K-BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A A S T. B/BLOK TEL.: ÇORUM-H T T SO UTMA-YEN YOL MH. MÜFTÜ AHMET GÖKEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.: ÇORUM-U UR ELEKTRON K-ÜÇTUTLAR MAH. FAT H CAD. 5.SOK.EYÜP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.: ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON K-CENG ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.: ÇORUM-ALACA-EROL ELEKTRON K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18- TEL.: ÇORUM-GÜNDÜZ BEYAZ EfiYA SERV S -SUNGURLU-SUNGURO LU MH. ÇANKIRI CD. NO: 46-TEL.: DEN ZL -KARDELEN SO UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.: DEN ZL - ÖZ ELEKTRON K-ÇAYBAfiI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.: DEN ZL -MERKEZ-ÇA LAYAN SO UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN GÜNEfi CD.NO:34 TEL. : D YARBAKIR-B SM L-fiIK ELEKTR K-KURTULUfi MH. AHMET AR F BULVARI NO: 19/F-TEL.: D YARBAKIR- LKADIM T CARET-BATIKENT S T. A/5 BLOK ALTI NO:1 SA LIK OCA I YANIBA LAR-TEL.: D YARBAKIR- AZ Z ELEKTRON K-HATBOYU CD SK. GÜNEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.: D YARBAKIR-S LVAN- DIGITAL ELEKTRONIC-KALE MH. SAM SEÇK N CD. NO:9/B-TEL.: D YARBAKIR-JAPON RECEP-YENI MAH 19 MAYIS CAD NO74-TEL.: D YARBAKIR-BA LAR-AZ Z ELEKTRON K- HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: DÜZCE-ENSAR TEK SU S STEMLER -AZM N LL MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.: DÜZCE-BULUfi ELEKTRON K-CED D YE MAH. M MAR S NAN CAD.-TEL.: ED RNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKN K-GAZ CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7-TEL.: ED RNE-YILDIZ SO UTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT S TES B/BLOK 35/A-TEL.: ED RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN K-YUKARI ZAFER YE MH. LYASBEY CD. NO:32/B-TEL.: ELAZI -ÖZDEV TEKN K - ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.: ELAZI -YILMAZ BOB NAJ-YEN MAH. KEMAL fiedele CAD. NO: 12/E- TEL.: ELAZI -GÜNEfi ELEKTRON K-KÜLTÜR MAH. VAL FAHR BEY CAD.NO:113/D-TEL.: ERZ NCAN-AYDINLAR ELEKTR K- NÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.: ERZ NCAN-REFAH YE-B LG N ELEKTRON K-ERZ NCAN CAD. BELED YE fi HANI-TEL.: ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRON K-Z YABEY CAD. BELED YE PSJ. NO:6-TEL.: ERZURUM- AT LAY ELEKTRON K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.: ERZURUM- SP R-YILMAZ ELEKTRON K-Z YAPAfiA CD. AfiA I MH. NO:186-TEL.: ESK fieh R-ARZU ELEKTRON K- DEL KL TAfi MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.: ESK fieh R-S VR H SAR-DERMAN ELEKTRON K- CAM KEB R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.: GAZ ANTEP-ELEKTR KL EV ALETLER TAM RC S -MÜTERC M ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.: GAZ ANTEP-ISLAH YE- YILMAZ SO UTMA-AYDINLIK MH. GÖZ CAD.ÜNLÜ S TES NO: 2-TEL.: GAZ ANTEP- K ZO LU ELEKTRON K-BEY MAH. EBLEHAN ÇARfiISI NO:12/A-TEL.: GAZ ANTEP-N Z P-ÇAPAN TEKN K- CUMHUR YET MAH. MERMER SOK. NO:10-TEL.: G RESUN-BULANCAK-YÜKSEL SO UTMA- HSAN YE MH. CEMAL GÜRSEL. CD. NO: 257-TEL.: G RESUN-U UR ELEKTRON K-HACI HÜSEY N MH. GAZ CD. NO: 185 / 1-TEL.: GÜMÜfiHANE-GÜMÜfiHANE SERV S -HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.: HATAY-SAMANDA -GÜNEfi ELEKTR K-ATATÜRK MAH. SKELE CAD. HAYÜK PSJ NO:38-TEL.: HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B-TEL.: HATAY-ANTAKYA-SER SO UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C SHD 2692 KULLANIM KILAVUZU

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron Model No: P 735 SteaMax Buharlı Ütü/Steam Iron Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 735 SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron MAIN PARTS A Skirt B Spraying nozzle C Water tank D Water filling cover E Spray

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26

6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW. nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 6 720 613 547-00.1R FR 10 6 720 613 552(2007/01) OSW nl Installatie- en bedieningshandleiding 2 tr Montaj ve Kullanma K lavuzu 26 2 Geachte klant, Warmte voor het leven - dat is ons traditionele motto.

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU

NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU NEWTECH PRO PLUS 6-10 KVA DSP LCD 1/1 ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Lütfen bu kılavuzda belirtilen uyarılara ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyunuz.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

NEWTECH PRO 10-20 KVA (3/1) ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU

NEWTECH PRO 10-20 KVA (3/1) ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU NEWTECH PRO 10-20 KVA (3/1) ONLINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU Lütfen bu kılavuzda belirtilen uyarılara ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyunuz. Cihazı çalıştırmadan önce bütün güvenlik

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı