BİMER VE SENDİKAL HAKLAR BAĞLAMINDA YAPILAN MÜRACAAT VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİMER VE SENDİKAL HAKLAR BAĞLAMINDA YAPILAN MÜRACAAT VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 BİMER VE SENDİKAL HAKLAR BAĞLAMINDA YAPILAN MÜRACAAT VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VATANDAŞ DEVLET İLİŞKİSİ VE BİMER Gerek toplumsal gerekse yönetim alanındaki değişimlerden en çok etkilenen konuların başında kamu yönetimi ile vatandaş arasındaki ilişkiler gelmektedir. Bu nedenle tam adı Başbakanlık İletişim Merkezi-Doğrudan Başbakanlık olan ve bir Halkla İlişkiler Uygulaması olarak tanımlanan BİMER hakkında yerinde tespitlerde bulunulabilmesi ve sağlıklı yorum yapılabilmesi için Halkla İlişkilerde yönetişim ve yönetime katılma gibi kavramlar hakkında kısaca bilgi verilmesi yerinde olacaktır. Hemen her dönemde önemli olmakla birlikte devlet-vatandaş ilişkilerinin özellikle son çeyrek yüzyılda daha da hız kazandığı ve önemli hale geldiği söylenebilir. Bu dönemde özellikle kamu yönetimi düşüncesinde hızlı bir değişimin olması ve yeni bir yönetim paradigması (değerler dizisi) nın ortaya çıkmaya başlaması kamu yönetiminin işleyişini de değiştirmeye başlamıştır. Kamu hizmetlerinin sunumunda kamu gücünün kullanılması ve hizmetlerin, devletin vatandaşa sunduğu bir lütuf olduğu anlayışının artık kabul görmediği, kamu yönetiminde görev, sorumluluk, hesap verebilirlik anlayışının giderek daha fazla hissedileceği görülmüştür. Diğer bir ifade ile demokratik ve katılımcı bir yönetimin, kamu yönetimi anlayışına yansıması ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini artırma ve hayata geçirme talepleri, bir taraftan kamu yönetimlerinin etkililik ve verimlilik sorunlarını daha net bir şekilde ön plana çıkarmış, bir taraftan da vatandaşların yönetimle olan ilişkilerinde sadece koruyuculuk değil aynı zamanda hak arayan ve hesap soran bir vatandaş tiplemesinin gelişmesi söz konusu olmuştur. Toplumsal değişime yönetimler de uymak zorunda kalmış ve yasal ve yapısal düzenleme yoluna gitmeye çalışmıştır. Bir bakıma toplumsal değişimlerin gerisinde kalmak istemeyen yönetimler yeniden yapılanma zorunluluğunu anlamışlardır. 1 Bugün kamu yönetimlerinin sadece toplumsal ihtiyaçları karşılayan bir mekanizma olmadığı, ihtiyaçlarını karşıladığı toplumla sürekli iletişim içinde olması ve birlikte yönetim düşüncesini ön plana çıkarması gerektiği açıkça vurgulanmaktadır. Kamu yönetimlerinin varlık sebebini vatandaş-yönetim ilişkileri oluşturduğuna göre, kamu yönetimlerinin bütün düzenleme ve uygulamalarının vatandaş-yönetim iletişimiyle ilgili olduğu ifade edilebilir. Bu iletişimi besleyecek en önemli unsur katılımdır. Diğer bir ifade ile halkın kendisiyle ilgili alınan kararlardan haberdar olması ve sürece katkı sağlamasıdır. Bu bağlamda toplumsal beklentileri karşılama, hizmetlerin adalet, eşitlik, verimlilik, etkililik ve yansızlık ilkeleri çerçevesinde sunulmasını sağlamak ve vatandaş-yönetim arasındaki ilişkileri daha sağlıklı bir zemine oturtmak için yönetişim (governance) kavramı bir çözüm olarak sunulmaktadır. Bir bakıma kamu yönetimlerinin yapısından ziyade işleyişinin önemi bu kavramla anlatılmak istenmektedir. Uygulamada bir takım eksikliklerin olduğu ileri sürülebilse de en azından düşünce bazında yeni bir yönetim anlayışının hayata geçirilmeye çalışıldığı açıktır. Bu anlayış vatandaş-yönetim ilişkilerinde bir zihniyet değişikliğini ortaya koyarak bir taraftan vatandaşı pasif konumdan aktif vatandaş konumuna getirmekte, bir taraftan da kamu yönetimlerinin katılımcı, demokratik, şeffaf, etkili ve toplumsal sorunlara duyarlı yapmaktadır. Adeta 1 Yakup BULUT, Mehmet KAHRAMAN, Kamu Yönetiminin İşleyişinde Vatandaş-Yönetim İlişkileri,

2 işletme yönetimi teknikleri bakımından vatandaşı bir müşteri olarak görerek müşteri odaklı bir kamu yönetimi anlayışını benimsemektedir. 2 Yönetişim herhangi bir kurum veya sistem içerisinde yer alan tüm birey ve unsurların karar mekanizmalarına katılmalarını ifade etmektedir. Yönetişim doğrudan gelişen iletişim teknolojilerine atıfta bulunmamaktadır. Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesinin bireylerin bilgi edinme ve iletişim yeteneklerini de zenginleştirerek yönetimsel süreçlere katılım açısından yepyeni imkânlar sunan bir süreci hızlandırdığı, böylece yönetişimi eskisinden daha etkin ve uygulanabilir hale getirdiği ileri sürülmektedir. E-demokrasi ve yönetişim kavramları, devletin e-devlet olarak yeniden yapılanması sürecinde katılımcılığın artışı, bireylerin bilgi edinebilme olanaklarının artışı, böylece karar alma süreçlerinde söz sahibi olması ve gerektiğinde hesap sorabilme özgürlüğünü ifade etmektedir. Küreselleşme sürecinin hız kazanması ve yaygınlaşması ile birlikte, ülkelerin kamu yönetimlerinde gözlemlenen en önemli revizyon; e-devlet modellerinin uygulanmaya başlanmasıdır. Bu kapsamda e-devlet uygulamaları, özellikle kamu yönetimlerinde hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanabilmesi açısında önem arz etmektedir. Hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ise, e-demokrasi kavramı ile yakından ilişkili olmaktadır. Kısaca geleneksel demokratik süreçlerin internet teknolojilerine uygulanması olarak tanımlanan e-demokrasi ile vatandaşların demokratik süreçlere katılımı büyük ölçüde artmaktadır. Bireylerin kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunmaları ve kendileri veya faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi edinme haklarını kullanmaları, eşitlik tarafsızlık ve açıklık ilkeleri temelinde demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereğidir. İdare-birey ilişkisinde hukukun üstünlüğünü, demokratikleşmeyi ve saydamlığı sağlayabilmek için, idari faaliyetlerin yürütülmesi sırasında bireysel hak ve özgürlüklere duyarlı davranılması hukuk devletinin en temel niteliğidir. Bu çerçevede, tarihli ve 4709 sayılı Kanunla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Temel hak ve hürriyetlerin korunması başlıklı 40 ıncı maddesine eklenen ikinci fıkrayla, Devletin, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğu, keza Dilekçe hakkı başlıklı 74 üncü maddesinde yapılan değişiklikle de, dilekçe sahiplerine başvuru sonuçlarının yazılı olarak bildirilmesi hükme bağlanmıştır. Anayasamızda yapılan bu değişikliklere uygulama kabiliyeti kazandırmak üzere, tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun tarihli ve 4778 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinde, yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında, yetkili makamlarca dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verileceği ve sonucun ayrıca bildirileceği hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, tarihinde yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile de kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir. Her iki düzenleme de, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programda yer alan insan hakları alanında yasal ve idarî düzenlemelerin yapılması ve uygulamaların iyileştirilmesi taahhütleri açısından büyük önem ve öncelik taşımaktadır. 2 Yakup BULUT, Mehmet KAHRAMAN, Kamu Yönetiminin İşleyişinde Vatandaş-Yönetim İlişkileri,

3 Bu yasal düzenlemelerin yanında geleneksel ve yönetim odaklı devlet anlayışından vatandaş ve hizmet odaklı yönetim sistemine geçiş, dolayısıyla demokratikleşme süreci açısından ülkemiz için en önemli yapısal değişiklik sayılan e-devlet uygulamalarından birisi de BİMER dir. BİMER NEDİR Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER in kuruluş amacı mezkur Genelge de şu şekilde ifade edilmiştir; Günümüzde kamu yönetimi literatüründe Yönetişim ve Yönetime katılma kavramları ön plana çıkmıştır. Yönetim tekniği olduğu kadar bir değeri de ifade eden bu kavramların hayata geçirilebilmesi için yurttaşların yönetime ilişkin şikâyet, talep, görüş ve önerilerini kolayca iletebilmelerine yönelik iyi işleyen, hızlı ve etkin bir sistemin kurulması, yönetimin başarısı için olduğu kadar, demokrasinin sağlıklı bir biçimde işlemesi açısından da vazgeçilmez bir gerekliliktir. Bu şikâyet, talep, görüş ve önerilerin derhal işleme alınıp değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve ilgilisine süratle cevap verilmesi de aynı derecede önem taşımaktadır. Bu düşünceler ışığında, kamu kurum ve kuruluşlarının hakla ilişkiler uygulamalarına ilişkin yeni bazı düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür. Başbakanlığa yapılacak başvuruların tüm yurt sathında kabulünü ve Bakanlıklar ile valiliklere yapılan müracaatların Başbakanlıktan izlenebilmesini amaçlayan ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Doğrudan Başbakanlık olarak isimlendirilen düzenleme, Türkiye genelinden aranabilir bir telefon numarası tahsisi ile bir bilgi işlem programı kullanılmasını öngörmektedir. Böylece, vatandaşlar tarafından yapılan yazılı veya sözlü başvuruların gereğinin yapılması amacıyla süratle ilgili kamu kuruluşu veya birimine ulaştırılması, mümkün olan en kısa sürede cevap verilmesi, gecikme halinde ilgili birimlerin uyarılması, bütün bu işlemlerin bir otomasyon sistemi içinde yürütülmesi, istatistiksel raporlarının alınması ve merkezden denetlenebilmesi sağlanmış olacaktır. Bu ifadelerden de açıkça anlaşılacağı üzere BİMER sisteminin hayata geçirilmesi ile; Yönetişim (iyi kamu yönetimi/halkın yönetime katılması/aktif vatandaş uygulaması) kavramının içselleştirilmesi ve tam olarak hayata geçirilmesi, Vatandaşların yönetime ilişkin şikâyet, talep, görüş ve önerilerini devletin ilgili birimlerine en hızlı şekilde iletebilmelerini sağlayacak bir sistemin hizmete sunulması, Vatandaşların yönetime ilişkin şikâyet, talep, görüş ve önerilerin klasik bürokrasiye takılmadan ilgili devlet birimlerince en hızlı şekilde değerlendirilmesi, Bütün bu işlemlerin bir otomasyon sistemi içerisinde yapılması ve böylece merkezden denetiminin sağlanması, Ulaşılmak istenen hedefler arasında sayılmaktadır. YASAL DAYANAK BİMER in kuruluşu daha önce bahsi geçen 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ne dayanmaktadır. Söz konusu Genelge nin 4 üncü maddesinde;

4 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki müracaatlar, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki müracaatlar, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki müracaatlar ve İnsan hakları ihlallerine ilişkin müracaatların Mezkûr kanunlarda belirlenen esaslar çerçevesinde bizzat ya da Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) nin telefonla aranması suretiyle veya Başbakanlık web sayfası aracılığı ile yapılabileceği ifade edilmiştir. 3 BİMER sistemi kullanıcı rehberinde de BİMER e yazılı, sözlü, faks ya da internet yoluyla yapılan tüm başvuruların Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun ve bunlarla ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirileceği belirtilmiştir. BİMER Vatandaşların devletin hangi birimine nasıl müracaat edeceğini belirleyen kanun düzeyinde bir yasal düzenleme ile kurulmuş bir sistem değildir. Dolayısıyla gerek İlgili Başbakanlık Genelgesi nden gerekse BİMER resmi web sitesinde yer alan açıklamalardan yukarıda bahsi geçen yasalarda vatandaşlara tanınan müracaat hakkının Başbakanlık İletişim Merkezi aracılığı ile de kullanılabileceğinin ifade edildiği, bu uygulamayla devletin yurttaşlara gelişen teknolojiyle de paralel olarak kolaylık sağladığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla BİMER vatandaşlara yasal düzenleme ile tanınan bir hakkın değil, vatandaşlara farklı yasal düzenlemelerle tanınan hakların kullanılmasında teknolojik imkanlardan yararlanmalarını sağlayan bir Bilişim sisteminin adıdır. Diğer taraftan yukarıda sayılan kanunların hepsinin başta Anayasa nın Siyasi Hak ve Ödevleri düzenleyen Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı başlıklı 74 üncü maddesiyle tanınan haklar çerçevesinde yasal düzenlemeler olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla BİMER in dolaylı olarak mezkur kanunlara ya da Anayasa da bu kanunların dayanakları olan maddelere dayandığı söylenebilirse de doğrudan BİMER in kuruluş ve işleyişi ile alakalı Başbakanlık Genelgesi dışında herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. BİMER İN TEŞKİLAT YAPISI BİMER Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı birimi altında hizmet vermektedir. 19 Ekim 1984 tarihinde yürürlüğe giren 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır; 3 Ayrıca BİMER den edinilen bilgiye göre 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında olsa bile TBMM (dilekçe komisyonu) dışında, Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere bütün kurumlara yapılacak müracaat ve şikayetlerin BİMER tarafından kabul edilerek ilgili kurumlara yönlendirildiği öğrenilmiştir. TBMM dilekçe komisyonu, BİMER tarafından kendilerine gönderilen her dilekçenin komisyonlarını ilgilendirmediği, bazı dilekçelerin farklı komisyonların görev alanına girdiği, dolayısıyla 3071 sayılı yasa çerçevesinde TBMM ye yapılacak müracaatların BİMER kapsamı dışında tutulması şeklindeki talepleri üzerine TBMM nin BİMER dışında tutulduğu ifade edilmiştir.

5 Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerini değerlendirmek, Vatandaşlar tarafından Başbakanlığa gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikayet ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemleri yapmak, Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idari danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ve Bakanlıklardaki koordinasyonu sağlamak (Ek: 24/10/2011-KHK-661/35 md.) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun sekretarya hizmetlerini yürütmek. Bakanlık, valilik ve kamu kurum ve kuruluşlarından başvurulara ilişkin gelen sonuçları vatandaşlara bildirmek, Başbakanlık Makamına ve Başbakanlığa elektronik ortamda gelen başvuruların işlemlerini yapmak, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) faaliyetleri çerçevesinde valiliklerde oluşturulan Alo 150 çağrı merkezlerinin çalışmalarını denetlemek, Türk vatandaşları ile Türkiye'de ikamet eden yabancıların, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunla dilek ve şikâyetlerini yetkili makamlara yazı ile bildirme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu da vatandaşlarımız ile Türkiye'de ikamet eden yabancılara "bilgi edinme hakkı" tanımıştır. Her iki kanun ile ilgili gerek BİMER gerekse başka yollarla yapılan başvurular Başbakanlık'ta "Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı" tarafından kabul edilmektedir. BİMER in teşkilat yapısı Başbakanlık Merkez teşkilatı ve Taşra teşkilatı olarak iki bölümde değerlendirilebilir. Merkez Teşkilatı 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği Başkanlık bünyesinde Bilgi Edinme Ünitesi oluşturulmuştur. Bilgi Edinme Ünitesi personeli yazılı, faks ya da internet yoluyla yapılan başvuruları inceleyerek cevaplandırmakta ya da gereğinin yapılması için ilgili makama göndermektedir. BİMER, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği Başkanlık bünyesinde oluşturulan Bilgi Edinme Ünitesi nden farklı bir birim değildir. Bilgi Edinme Ünitesinde aynı zamanda BİMER kanalıyla gelen müracaatları da değerlendirmek üzere şube müdürlerine bağlı olarak 40 ın üzerinde personel çalışmaktadır. Söz konusu personelin 3 ünün Bilgi Edinme Ünitesinin kadrolu elemanı, diğerlerinin ise VHKİ, Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı, memur, araştırmacı gibi asıl kadroları farklı olmasına rağmen Bilgi Edinme Ünitesinde BİMER Koordinatörü olarak görevlendirildikleri öğrenilmiştir. Diğer taraftan Başbakanlık merkez teşkilatı dışında 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi talimatı uyarınca Ankara Merkez de Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında, taşrada ise Valilik ve Kaymakamlıklarda fiziki olarak erişimi kolay bir noktada Halkla İlişkiler Müracaat Büroları kurulmuş, bu bürolarda halkla ilişkiler konusunda hizmet verebilecek nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir.

6 BİMER in İŞLEYİŞİ BİMER e Yapılacak Başvuruların Kapsamı 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi nde; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 4 İnsan hakları ihlallerine ilişkin 5 Tüm müracaatların aynı genelge ile oluşturulması istenen halkla ilişkiler müracaat bürolarına yapılabileceği ifade edilmiştir. 6 Ayrıca BİMER den edinilen bilgiye göre 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında olsa bile TBMM ye (dilekçe komisyonu) BİMER 4 8/6/2004 tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un amacı anılan kanunun 1 inci maddesinde kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir şeklinde belirlenmiştir. Mezkur Kanun la Başbakanlık bünyesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu oluşturulmuştur. Kurul üyeleri a) Bakanlık görevi yapmış olanlar arasından bir üye, b) İl belediye başkanlığı yapmış olanlar arasından bir üye, c) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliği görevlerinden emekliye ayrılanlar arasından üç üye, d) Müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, bağımsız ve düzenleyici kurul başkanlığı görevlerinde bulunmuş veya bu görevlerden emekliye ayrılanlar arasından üç üye, e) Üniversitelerde rektörlük veya dekanlık görevlerinde bulunmuş öğretim üyeleri veya bunların emeklileri arasından iki üye, f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yapmış olanlar arasından bir üye, şeklinde ve biri başkan olmak toplam onbir kişi olarak Bakanlar Kurulu Tarafından 4 yıllığına seçilir ve atanır. Kamu görevlilerinin uymaları gereken kurul tarafından Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik başlıklı yönetmelik ile belirlenmiştir. Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurulabilir. Diğer kamu görevlilerinin, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvurular, ilgili kurumların yetkili disiplin kurullarında, Kurul tarafından çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik davranış ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Kurula yapılacak başvurular 3071 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmektedir. 2006/3 sayılı BİMER konulu Başbakanlık genelgesinde kamu görevlileri etik kuruluna yapılacak müracaatların da BİMER aracılığı ile yapılabileceği belirtilmiştir Bilgi edinme ile dilekçe hakkı arasındaki fark şöyle açıklanabilir; tarihinde yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir sayılı Kanunun Tanımlar başlıklı 3üncü maddesinde bilgi ve belge kavramları açıklanmıştır. Söz konusu tanımlar kapsamında olan ve 4982 sayılı Kanunda belirtilen istisna hükümleri arasında yer almayan bilgi ve belgelere erişim talep edilebilmektedir. Dilekçe hakkı ise, şikâyette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneride bulunmak suretiyle de demokratik katılımı sağlayan siyasal haklardandır. Türk vatandaşları Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun vasıtasıyla kendileri veya kamuyla ilgili dilek ve şikâyetlerini yetkili makamlara bildirebilmektedir. (Kaynak:

7 aracılığıyla yapılan müracaatların kabul edilmeyip vatandaşların TBMM ye yönlendirildiği öğrenilmiştir. TBMM dilekçe komisyonu, BİMER tarafından kendilerine gönderilen her dilekçenin komisyonlarını ilgilendirmediği, bazı dilekçelerin farklı komisyonların görev alanına girdiği, dolayısıyla 3071 sayılı yasa çerçevesinde TBMM ye yapılacak müracaatların BİMER kapsamı dışında tutulması şeklindeki talepleri üzerine TBMM nin BİMER dışında tutulduğu ifade edilmiştir. Yine Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar cumhurbaşkanlığını ilgilendiren müracaatların da ilgili kuruma yönlendirildiği, ancak seçimlerden sonra cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere bütün kurumlara yapılacak müracaat ve şikayetlerin BİMER tarafından kabul edilerek ilgili kurumlara yönlendirildiği öğrenilmiştir. BİMER sistem programı üzerinden kamu denetçiliği kurumuna (ombudsman) 7 da müracaat edilebilmektedir sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu nun 17 nci maddesi, kuruma başvurunun elektronik ortamda ayrıca valilik ve kaymakamlıklar aracılığıyla da yapılabileceğini düzenlemektedir. Ancak söz konusu müracaatlarda Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gereklidir. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilir. Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, idari başvuru yolları tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilir. Denilerek müracaattan önce idari bütün müracaat yollarının tüketilmiş olması şartı aranmıştır. BİMER e Yapılan Müracaatların Şekli BİMER e müracaatlar birkaç yolla yapılabilmektedir. Buna göre 1. Şahsen Başvuru: Vatandaşlar Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar, Müstakil Genel Müdürlükler ve daire başkanlıkları ile valilikler ve kaymakamlıklarda oluşturulan Halkla İlişkiler Müracaat Büroları na giderek şahsen müracaatta bulunabilmektedir. 2. Telefonla Başvuru: 2006/3 sayılı Başbakanlık İletişim Merkezi-BİMER konulu Başbakanlık Genelgesi ile vatandaşların talep, öneri, dilek ve şikayetlerini telefonla iletebilmeleri için Alo 150 hizmet hattı oluşturulmuştur. Sabit telefonlardan ve cep telefonlarından Alo150 ye ulaşmak için 150 çevrilir. Alo 150 hangi ilden aranırsa, o ilin valiliğindeki görevli halkla ilişkiler personeli telefonu açmaktadır. Telefonla arayan vatandaşın kişisel bilgileri ve müracaatının konusu elektronik ortama kaydedilir. Daha sonra kayıt altına alınan bu müracaat 7 TDK nın resmi internet sitesinde Parlamento tarafından görevlendirilen, vatandaşları resmî makamların keyfî ve yasa dışı davranışlarına karşı korumakla görevli kişi veya kurum olarak tanımlanan kavram, Wikipedia dijital ansiklopedide Kelime kökeni açısından İsveççe de arabulucu anlamına gelen ombuds ve kişi anlamına gelen man kelimelerinden oluşmuştur ve aracı kişi anlamına gelmektedir. Kurumsal olarak Ombudsman terimi, Parlamento tarafından halkın şikayetlerini dinleyip, çözümlere ulaştırmak üzere seçilmiş kimse veya kimseleri simgelemektedir. Ombudsman ın Türkçe karşılığı için kamu denetçisi, arabulucu, kamu hakemi, medeni hakların savunucusu, parlamento komiseri gibi tanımlamalar teklif edilmiştir. Sonuç olarak, Ombudsman kamu hizmetlerinin yürütülüşündeki adaletsizlikler hakkında, konudan etkilenenlerden şikayetleri almak, bu konularda araştırmalar yapmak ve sorunları çözmekle görevlendirilmiş, bağımsız bir kamu otoritesidir. İfadeleri yer almaktadır.

8 Valilik teki yetkili tarafından Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü ne sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen müracaat ilgili Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır ve başvuru sahibine cevap verilir. Alo 150 numarasına yapılan müracaat herhangi bir Bakanlığı veya Başbakanlığı ilgilendiriyor ise söz konusu başvuru ilgili valilikte görevli halkla ilişkiler personeli aracılığı ile sistem üzerinden Başbakanlığa ya da ilgili Bakanlığa gönderilir. Buradaki değerlendirme sonrasında müracaat Bakanlık yetkilisi tarafından ilgili birime sistem üzerinden gönderilerek sonuçlandırılır ve vatandaşa cevap verilir. Verilen cevaba ilişkin detaylar sisteme kaydedilir. 3. Mektup veya Faks ile Başvuru: vatandaşlarca Başbakanlığa, Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlara, Valilik ve Kaymakamlıklara gönderilen mektup veya fakslar da aynı şekilde sisteme kaydedilir, talep ilgili birime iletilir, neticesi ayrıca başvuru sahibine bildirilir. 4. Elektronik Ortamda Başvuru: Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik in Elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla yapılacak başvurular başlıklı 10 uncu maddesinde Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular için, kurum ve kuruluşların bilgi edinme birimlerinin, bu amaçla kurumsal bir elektronik posta adresi oluşturarak internet sayfalarında yayımlamaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle kurumların resmi web sitelerine koydukları linkten ilgili kurumun bilgi edinme/başvuru için yayımladığı resmi e-posta adresine mail gönderilmek suretiyle başvuru gerçekleştirilebilir. Ayrıca yine 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca «BİMER SİSTEM PROGRAMI» oluşturulmuştur. Bütün kamu kurumlarının Halkla İlişkiler/Bilgi Edinme Müracaat Bürolarında, Merkezi Başbakanlık Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı olan, BİMER Sistem Programına İP tanımlaması yapılmış ihtiyaç kadar bilgisayar bulunmaktadır. Söz konusu programa giriş yapılabilmesi için ayrıca personel tanımlaması yapılması gerekmektedir. Sorumlu ve yetkili personel her gün İP tanımlı bilgisayarlarından «BİMER SİSTEM PROGRAMI»na TCKN ve kendi oluşturdukları şifreleri ile girerek BİMER tarafından kendilerine kurumlarıyla alakalı yönlendirilen müracaatları incelemekte ve kurumlarının ilgili birimlerine yönlendirmektedir. Gerek merkezde gerekse taşra teşkilatlarında bulunan Bilgi Edinme Müracaat Bürolarına yukarıda sayılan müracaat şekillerinden hangisi ile olursa olsun, yapılan müracaat mutlaka BİMER sistem programına kaydedilmektedir. BİMER e Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve İşleme Alınması Gerek taşrada gerekse merkezde vatandaşlarca yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi biri ile 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan Halkla İlişkiler Müracaat Bürolarına yapılan başvurular BİMER Sistem Programına mutlaka kaydedilmektedir. Müracaat valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Halkla İlişkiler/Bilgi Edinme Müracaat Bürolarına yapılmışsa ve görev bölgelerindeki bir kamu kurumunu ilgilendiriyorsa bu müracaat doğrudan ilgili birime gönderilmektedir. Valilik ve kaymakamlıklara yapılan ve mahallini ilgilendiren müracaatlar BİMER sistem programı üzerinden Başbakanlık BİMER koordinatörleri tarafından görülebilmekte ancak işlem mahallince gerçekleştirilmektedir. Valilik ve kaymakamlıklara yapılan müracaat Başbakanlık, Bakanlık ve bağlı kuruluşları veya kendi bölgeleri dışında

9 bulunan bir kamu kurumunu ilgilendiriyorsa, sistem üzerinden Başbakanlık BİMER e yönlendirilmektedir. BİMER sistem programı üzerinden yapılan müracaatların safahatı ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir. Öncelikle adresine girilir ve aşağıdaki ekran karşımıza çıkar; Çıkan ekranda Başvuru Yap linkine tıklandığında sistem başvuru sahibinden doğru bir adresi ister; Girilen adresine sistem bir link gönderir. Gönderilen linke tıklandığında da aşağıdaki başvuru ekranı gelir;

10 Ekran resminden de görüleceği üzere başvuru sahibinin adı-soyadı, TCKN ve adres bilgilerini girmesi zorunludur. Aksi halde sistem başvuruyu kabul etmemektedir. Ayrıca sistem MERNİS programı ile entegre olduğu için sisteme yanlış TCKN ve müstear isim girilmesi halinde TCKN ile ad-soyadın eşleşmemesi halinde sistem başvuruyu kabul etmemektedir. Başvuru metninde kimlik bilgilerinin gizli tutulması talebi yazıldığında kimlik bilgileri şikayet edilen kuruma gönderilmemekte, yalnızca başvuru içeriği gönderilmektedir. Gizlenen kimlik bilgilerini yalnızca Başbakanlık Merkezindeki bilgisayarlar görüntüleyebilmekte, ilgili başvurunun cevaplandırılması için gönderildiği kurumdaki BİMER yetkilileri dahi bilgileri görememektedir. Vatandaşa cevap verilmesi gerektiğinde başvurunun gönderildiği kurumdaki BİMER yetkilisi sistem üzerinden cevap ver butonuna tıklayarak başvurucunun adresini göremeden cevap verebilmektedir.

11 Doldurulması zorunlu olan bilgiler eksiksiz doldurulduğunda Başvuru Yap butonuna tıklanır ve başvuru tamamlanmış olur. Bundan sonra Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında görevli BİMER koordinatörleri tarafından 8 yapılan başvuru; Başvurunun hangi kurumu/birimi ilgilendirdiği, Talebin türü (şikayet, dilek, öneri, Bilgi edinme..), Başvurunun şartlarını taşıyıp taşımadığı (başvuru sahibinin kimlik bilgileri ve iletişim adresine ilişkin bilgiler) Gibi açılardan BİMER koordinatörlerince ön değerlendirmeye alınmaktadır. Şartlarını taşımayan 9, örneğin soyut iddialar içeren, herhangi bir kurumu ilgilendirmeyen, başkasının TCKN ve diğer kimlik bilgileri ile yapılan başvurular işleme alınmamakta ve bu durum müracaat sahibine (müracaatında kendisine ulaşılabilir bir e-posta, adres gibi iletişim bilgileri yer almışsa) bildirilmektedir. İfade edildiği gibi BİMER program sistemi üzerinden yapılan müracaatların kimlik bilgileri açısından şartlarını taşımaması ya da başvuruda müstear isim kullanılması mümkün değildir. Ancak zaman zaman başkalarının kimlik bilgilerinin ele geçirilmesi, bu kimlik bilgileriyle bağlantılı olarak oluşturulmuş sahte adresi vasıtası ile başvuruda bulunulması durumları ile çok karşılaşıldığı için 10 Özellikle kamu kurumları ve personeli hakkında şikayet içerikli olan ve soruşturma açılmasını gerektiren başvurular, başvuru sahipleri aranmak suretiyle teyit edilmeden başvuru ile ilgili işlem yapılmamaktadır. 11 Teyit alımından sonra şikayet ilgisine göre valiliklere, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarına gönderilerek başvuru sahibine bilgi verilmektedir. Yapılan başvuruların Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yapılması durumunda 15, dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde yapılması durumunda ise 30 gün içerisinde neticelendirilmesi gerekmektedir. Başvurunun şikayet içerikli olması ve soruşturma yapılmasını gerektirmesi halinde ise durum başvuru sahibine bildirilmektedir. BİMER e YAPILAN MÜRACAATLARA İLİŞKİN İSTATİSTİKLER 1. Yıllara Göre Başvuru Sayılarını Gösterir Grafik 12 8 Her bir koordinatörün görev alanı vardır. başvuru esnasında başvurunun hangi il/ilçe ya da hangi kurumla yapılmış olduğu esaasına göre başvuru ilgili bimer koordinatörüne gider. 9 Eşi Kur an Kursu öğreticisi olan bir kamu görevlisinin iş yoğunluğundan dolayı diyanet işleri başkanlığını şikayet etmesi örneği. 10 Bir Yüzbaşı adına Alay komutanı olan Albay hakkında şikayette bulunulmuş olması, Bir öğretmen adına görev yaptığı okul müdürü hakkında şikayette bulunulmuş olması örnekleri. 11 Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hüsamettin TANRIKULU ndan edinilen bilgiye göre BİMER e şikayet içerikli yapılan bütün başvuru sahipleri tek tek aranarak başvurunun kendileri tarafından yapılıp yapılmadığı, iddia konularının arkasında durulup durulmayacağı hususları teyit edilmeden işlem yapılmamaktadır. Zaman zaman başvuru sahipleri arandığında konudan haberdar olmadıkları, kendilerinin hiçbir kamu kurumu ile ilgili olarak bir müracaat ve şikayetlerinin bulunmadığı tarzında olaylara rastlanıldığı ifade edilmiştir. (MEB öğretmenin kimlik bilgilerinin alınarak onun adına çalıştığı okulun müdürünün şikayet edilmesi örneği) başvuru sayısı şeklindedir.

12 YILLARA GÖRE BAŞVURU Başvuru Sayısı Yıl Yıl Başvuru Sayısı Yılında BİMER e Yapılan Müracaatların İllere Göre Dağılımını Gösterir Grafik 2013 YILI İLLERE GÖRE BAŞVURU SAYISI İstanb Ankar İzmir Konya Antaly Adana Bursa Mersi Kocae Samsu ul a a n li n BAŞVURU SAYISI BAŞVURU SAYISI 3. Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Tarafından BİMER Program Sistemi üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığına Gönderilen Başvuru sayısını gösterir grafik

13 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA SİSTEM Ü Z E RİNDEN GÖNDERİLEN BAŞVURU SAYISI YIL BAŞVURU SAYISI tarihi itibariyle Başbakanlığa BİMER sistem programı üzerinden toplam başvuru yapılmıştır. Aynı tarih itibariyle bu başvurulardan i BİMER tarafından başkanlığımıza gönderilmiştir. Yetkililer BİMER tarafından Başkanlığımıza havale edilen başvuru rakamına 2014 yılının nisan aylarında ulaşıldığını, her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuruların arttığını, bu yıl yılında BİMER den Başkanlığa havale edilen başvuruların aylara göre dağılımı 2014 DİB AYLARA GÖRE DAĞILIM yıllarında BİMER e yapılan toplam müracaat ile Başkanlık ve bağlı birimleri ile ilgili olanların birbirine oranı Grafikte Başkanlığı ilgilendiren konulara ilişkin müracaat sayılarının sonlarındaki 0 (sıfır) lar grafik görünümü için konulmuştur. Gerçek sayılarda bu 0 (sıfır) lar yoktur.

14 BİMER TOPLAM BAŞVURU İLE DİB'E HAVALE EDİLEN BAŞVURULARIN ORANI DİB TOPLAM BİMER TOPLAM DİB TOPLAM BİMER TOPLAM Yılında BİMER den Başkanlığa Havale Edilen Başvuruların birimlere dağılımını gösterir grafik 2014 DİB MERKEZ BİRİMLERİ DAĞILIMI Başkanlık Bilgi Edinme Bürosunca Disiplin Değerlendirme Daire Başkanlığına, Disiplin Değerlendirme Daire Başkanlığınca da Rehberlik veteftiş Başkanlığına Havale Edilen Evrak sayısına ilişkin Grafik

15 Disiplin Değerlendirme Daire Başkanlığından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Havale Edilen Başvuru DİSİPLİN DEĞERLENDİRME TOPLAM REHBERLİK TEFTİŞE HAVALE DİĞER İŞLEM DİSİPLİN DEĞERLENDİRME TOPLAM REHBERLİK TEFTİŞE HAVALE DİĞER İŞLEM BİMER e Yapılan Müracaat Ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi, Memurların Doğrudan BİMER e Müracaatlarının Disiplin Cezası Müeyyidesini gerektirip Gerektirmediği Devlet Memurları Kanunu nun Müracaat, Şikayet ve Dava Açma başlıklı değişik 21 inci maddesinde Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Denilerek özellikle kendi kurumları ve amirleri hakkında devlet memurlarının yapacakları müracaat ve şikayetlerde belli bir usulün takip edilmesi hükme bağlanmış, ayrıca Kanun un bu maddesine dayanan bir yönetmelik çıkarılmıştır tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik te devlet memurlarının kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı şikayet ve müracaat hakları ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Buna göre anılan yönetmeliğin Şikayet Hakkı başlıklı 3 üncü maddesinde; Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahip oldukları ifade edilmiş, Müracaat Hakkı ve İhbar Yükümlülüğü başlıklı 11 inci maddesinde de Devlet memurları, kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat hakkına sahiptirler. Ayrıca Devlet memurları, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdürler. Hükmü yer almıştır. Şikayet ve müracaatın yapılma şekli ise her iki hak için de ortak olmak üzere Yapılma Şekli başlıklı 5 inci maddede Şikayetler/Müracaatlar söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. Şeklinde belirlenmiştir Esasen Yönetmelik te müracaatların yapılma şekli lafzen belirlenmemiş ancak Müracaata ilişkin usul ve esaslar başlığı altında 13 üncü maddede Bu Yönetmeliğin 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10

16 Yine Devlet Memurları Kanunu nda disiplin cezalarını gerektiren fiillerin düzenlendiği 125 inci maddede Uyarma cezasını gerektiren fiiller sayılırken A bendinin (d) fıkrasında Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak fiili özellikle zikredilmiştir. Mezkur kanun ve yönetmeliğe göre diyanet işleri başkanlığı özelinde, taşrada il/ilçe müftülüğüne bağlı olarak çalışan bir personel amiri konumunda olan Müftüyü şikayet etmek istediğinde Kaymakamı/valiyi atlayarak doğrudan diyanet işleri başkanlığına şikayette bulunması 657 sayılı Kanun un 21 inci maddesi ile bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerini ihlal niteliğinde bir davranış olacağından ilgilisine disiplin cezası verilmesi gerekecektir. Diğer taraftan 2006/3 sayılı BİMER konulu Başbakanlık Genelgesinde 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15 ile insan hakları ihlallerine ilişkin müracaatlar da bu bürolara (halkla ilişkiler müracaat bürolarına) bizzat ya da Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)- Doğrudan Başbakanlık numarası veya Başbakanlık web sayfası aracılığı ile yapılabilecektir. Denilmiştir. BİMER sistem programının kullanımına dair Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının yayımladığı BİMER Sistem Programı Kullanıcı Rehberinde de BİMER e yazılı, sözlü, faks ya da internet yoluyla yapılan tüm başvurular Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun ve bunlarla ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilir. İfadeleri yer almaktadır. Ayrıca BİMER yetkililerinden öğrenildiği kadarıyla daha önce de ifade edildiği gibi Kamu Denetçiliği Kurumu na yapılan başvuruların da BİMER sistem programı aracılığıyla yapılabildiği ve gerekli işlemlerin de tesis edildiği öğrenilmiştir. 16 Buna göre devlet memurlarının BİMER e müracaatlarını son iki paragrafta mezkur kanunlardan Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde değerlendirilecek müracaatlar ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında diğer müracaatlar şeklinde bu kanunlarda zikredilen haklar kullanılırken devlet memurları özel mevzuatında belirlenen başvuru usullerine getirilen herhangi bir istisna olup olmadığı açısından değerlendirmek gerekecektir. Yine Devlet Memurları Kanunu nun 21 inci maddesi ve ilgili yönetmelik, devlet memurlarının Şikayet ve Müracaat larını ayrı değerlendirdiğine göre her iki hakkın da mezkur kanunlar çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Buna göre; uncu maddeleri ile belirlenen usul ve esaslar Devlet memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçerlidir. Denilerek şikayetlere ilişkin usullerin müracaatlar için de geçerli olduğu ifade edilmiştir. 15 Kamu görevlileri etik kurulu yönetmeliğinde başvuru şekli net olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla kamu görevlileri de bu kurula başvururken bu usulü uygulamak durumundadır. 16 Ancak Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaatlarda Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının tüketilmesi gereklidir. İdari başvuru yolları tüketilmeden yapılan başvurular ilgili kuruma gönderilir. Ancak Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, idari başvuru yolları tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilir. Denilerek müracaattan önce idari bütün müracaat yollarının tüketilmiş olması şartı aranmıştır.

17 Bilgi Edinme Kanunu Açısından Değerlendirme 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu amacını demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek olarak belirlemiş (Madde 1), Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümlerinin ise saklı olduğu ifade edilerek, iki kanuna göre yapılan müracaatların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilmiştir (Madde 2). Kanunda Başvuru Sahibi Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanmış (Madde 3/b), Herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğu ortaya konmuş, ayrıca Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun daki gibi Türkiye de ikamet eden yabancıların da karşılıklılık esasları çerçevesinde bu kanun hükümlerinden yararlanabileceği ifade edilmiştir (Madde 4). Ayrıca Kanun un 5 inci maddesinde yine genel olarak Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Hükmü yer almaktadır. İlaveten aynı Kanun la kurulan Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu nun devlet memurlarının Bilgi edinme kanunu çerçevesinde BİMER e yapacakları müracaata ilişkin emsal teşkil edecek bir kararı da bulunmaktadır. Buna göre; Başvuru Konusu: Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre başvuruda bulunacak devlet memurlarının başvurularının "Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre hiyerarşik silsile yolu ile yapmaları gerekip gerekmediği hususunda Kurulumuzdan görüş talep etmektedir. Görüş: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu bireysel bir hak olan bilgi edinme hakkının kullanılmasını düzenlemektedir. Kanunun 6 ncı maddesinde bilgi edinme başvuruları için devlet memuru olup olmama ayrımı yapılmadan herkesi kapsayan bir başvuru usulü düzenlenmiştir. 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise "Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz." hükmü yer almaktadır. Buna göre 4982 sayılı Kanununun 5 inci maddesinin amir hükmüne göre bilgi edinme başvuruları için Kanunda düzenlenen dışında başka bir usulü kabul etmek mümkün değildir. Devlet memurlarının yaptığı bilgi edinme başvurularında da 4982 sayılı kanun maddesinde belirlenen başvuru usulü uygulanması gerektiğine oy birliğiyle karar verilmiştir." Şeklinde devlet memurlarının bilgi edinme kanunu çerçevesinde yapacakları müracaatta özel kanunlarında zikredilen silsile yolunu değil, Bilgi Edinme Kanunu nda belirlenen yolu takip etmeleri gerektiğine dair bir ilke kararı bulunmaktadır. Devlet memurlarının silsile yolunu takip etmeksizin Müracaat hakkını kullanarak Bilgi edinme maksadıyla doğrudan BİMER e başvurmaları durumunda 4982 sayılı Kanun un özellikle 5 inci maddesinde belirtilen Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz hükmü göz önüne alındığında devlet memurlarının bilgi edinme kanunu çerçevesinde BİMER e başvuruda bulunmalarının 657 sayılı Kanun un 21 inci maddesinden bir istisna kabul edilebilmesinin hukuki olarak mümkün göründüğü,

18 dolayısıyla bu durumda anılan kanun hükmünü ihlal nedeniyle devlet memurlarına disiplin cezası verilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Kapsamında Yapılan Müracaatlar Açısından Değerlendirme 17 01/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı (toplam 9 maddeden oluşan) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun un Amaç başlıklı 1 inci maddesinde kanunun amacı Türk vatandaşlarının ve (karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla) Türkiye de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemek(tir). şeklinde belirlenmiş, 3 üncü maddesinde de Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler denilerek her Türk vatandaşının TBMM ve kamu idarelerine dilekçe verme haklarının olduğu kanuni güvence altına alınmıştır. Memurun şikayet hakkını BİMER aracılığı ile kullanması dolayısıyla BİMER aracılığı ile kullanılan şikayet hakkının Devlet Memurları Kanunu nun 21 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Yönetmelik ten bir istisna kabul edilip edilmeyeceği ise ayrı bir tartışma konusudur. 2006/3 sayılı BİMER konulu Başbakanlık Genelgesi nde Başbakanlığa yapılacak başvuruların tüm yurt sathında kabulünü ve Bakanlıklar ile valiliklere yapılan müracaatların Başbakanlıktan izlenebilmesini amaçlayan ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Doğrudan Başbakanlık olarak isimlendirilen düzenleme. Şeklinde yer alan ifadeler BİMER aracılığı ile yapılan her türlü başvurunun Doğrudan Başbakanlık a yapılan başvuru olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca BİMER resmi web sitesinin sıkça sorulan sorular linkinde Devlet Memurları BİMER e başvuru yapabilir mi sorusuna İsteyen her vatandaşımız BİMER e başvuru yapabilir şeklinde genel bir cevap verilmiştir. Ancak Memurların BİMER e başvurularında Devlet memurları kanunuyla kendilerine tanınan şikayet haklarını mı yoksa müracaat ve bilgi edinme haklarını mı kullanabilecekleri açıkça ifade edilmemiştir. Öte yandan Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı nın, kurumlarının ya da amirlerinin kendileri hakkındaki idari eylem ve işlemlerinden dolayı memurların BİMER e şikayette bulunmaları konusuna başbakanlık hukuk müşavirliği ile de istişareli olarak olumlu baktıkları, (şikayet olsun müracaat olsun) içeriğine ve (vatandaş ya da devlet memuru olsun) kim tarafından yapıldığına bakılmaksızın BİMER e yapılan tüm müracaatların bizzat Başbakan a iletilme amacını taşıdığı 18, kamu idarelerinin hem vatandaş hem de çalışan personel tarafından sürekli denetlenmesi ve bu denetimden BİMER sistem programı aracılığıyla Başbakanlık tarafından doğrudan haberdar olunması hususunun BİMER in hizmete sunulmasının en önemli gayelerinden biri olduğu düşüncesini genel olarak benimsediği ifade edilmiştir. İlaveten kurumları ve amirleri ile ilgili olarak şikayet içerikli taleplerini BİMER e iletmeleri dolayısıyla usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak fiilini işlemiş olmaları nedeniyle disiplin amirlerince kendilerine verilen disiplin cezası 17 Kamu görevlileri etik kurulu ve insan hakları ihlallerine ilişkin müracaatlar da bu kısma girer. 18 Memurlar tarafından yapılan başvurular da dahil olmak üzere pek çok başvurunun Sayın Başbakanım ifadesiyle başladığı ifade edilmiştir.

19 hakkında ikinci defa BİMER e müracaat edenlerin bulunduğu, söz konusu ikinci müracaata ise aşağıdaki metin ile cevap verildiği ifade edilmiştir; Malumunuz olduğu üzere her vatandaşımız kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru hakkı Anayasamızda teminat altına alınmıştır. Hiç kimsenin bu hakkını kullanırken cezai müeyyideye maruz kalması düşünülemez. Dilekçenin sayın Başbakanımıza başvuruda bulunmasından dolayı cezai müeyyideye maruz kaldığı iddiasının incelenerek işlem konusunda Başbakanlığa bilgi verilmesi rica olunur. Anlaşıldığı kadarıyla Başbakanlık Halkla İlişkiler Dairesi (aslında doğrudan sayın başbakan), BİMER Genelgesi nde belirtilen usullerden biri ile doğrudan Başbakanlığa memurlar tarafından gönderilen şikayetleri Devlet Memurları Kanunu nun 21 inci maddesinin istisnası sayma eğilimindedir. Öte yandan Adana 1. İdare Mahkemesinin konuya ilişkin yürüttüğü bir idari dava neticesinde 2010/1614 Esas ve 2011/1335 nolu Kararında şu hukuki değerlendirmelere yer verdiği görülmektedir;

20

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

21/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER

21/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER 21/09/2017 ADALET BAKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI İTİRAZ EDİLEN SORULAR VE DEĞERLENDİRMELER Değerli Arkadaşlar ; 21/09/2017 tarihinde www.guncelders.com bünyesinde, Adalet

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak,Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak,Tanımlar T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak,Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenini amacı, gerek Başkanlık

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Sevgili Arkadaslar, Yani doldurup GONDER dediginizde BIMER e gitmis oluyor. Tum muracaatlarinizi lutfen buradan da yapin.

Sevgili Arkadaslar, Yani doldurup GONDER dediginizde BIMER e gitmis oluyor. Tum muracaatlarinizi lutfen buradan da yapin. Sevgili Arkadaslar, 1. Asagidaki BIRINCI YAZIDAKI linki tikliyorsunuz, ornek olarak kopyaladigim sekil dogrudan basbakanlik sayfasindan cikiyor. Doldurup yolluyorsunuz. BIMER e dogrudan muracaat etmis

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 2009,15169 Dayanak Kanununun Tarihi : 10/10/1984, No:3056 Yayımlandığı Resmi Gazete : 31/07/2009, Sayı:27305

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :02.2013/560 KARAR TARİHİ:26/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : S.K : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

MÜKELLEFLERİN ÖZELGE TALEPLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

MÜKELLEFLERİN ÖZELGE TALEPLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER MÜKELLEFLERİN ÖZELGE TALEPLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 Sayılı VUK un (Vergi Usul Kanunu) 413 üncü maddesinde, mükelleflerin, vergi durumları ve vergi uygulanması

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi: 22 Ocak 2014 Karar No: 63 Resmi Gazetede Yayın Tarihi: 18 Şubat 2014 Sayı: 28917 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Meclis Karar Numarası : 2016/012 Meclis Karar Tarihi : 14.01.2016 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 21.01.2016 Amaç T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BE6LK29NC* Sayı :88469847-045.02- Konu :İstanbul Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GENELGE 2004/1

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GENELGE 2004/1 SAYI: B.02.1.GÜM.0.00.00.00/21 KONU: Bilgi Edinme Hakkı T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GENELGE 2004/1 29 Haziran 2004 Bilindiği üzere, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.10.2003 tarihli, 25269

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR)

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR) 4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR) Tanımlar (Madde 3) 1. Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki her türlü veri ifadesi

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır.

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır. İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet 01.01.2016 tarihine kadar ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/61

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim. BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Dernekler Dairesi Başkanlığının 12.09.2012 tarih ve B.05.0.DDB.0.02.01.00 3441 sayılı yazısı. GÖRÜŞ İSTENİLEN KONU : Dernekler Dairesi Başkanlığının İlgi yazısıyla; dernekler ile

Detaylı