S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda"

Transkript

1 mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir ki, bununla sigortac bir prim karfl l nda di- er bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele u ratan bir tehlikenin (rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat süreleri sebebiyle veya hayatlar nda meydana gelen belgeli birtak m hadiseler dolay s yla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmay üzerine al r." fleklinde tan mlanm flt r. Sigortan n temel amac ileride do abilecek çeflitli risklerin da t lmas d r. nsanlar n tüm varl k ve giriflimleri risk (riziko) ad verilen belirsizliklerin tehdidi alt ndad r. Sigorta, risklerin gerçekleflmesi halinde do an zarar karfl lar, böylece gelece in maddi aç dan belirli hale gelmesini sa lar. Sigorta kifli ve kurumlara güven sa lar, böylece gelece in planlanmas n mümkün k lar, giriflimcili i teflvik eder. Sigortac l k uygulamas nda sigorta sözleflmeleri bir senet niteli indeki "poliçe"ye ba lan r. Yine Ticaret Kanunumuza göre "sigortac sigorta ettireni sigorta sözleflmesi gere ince her iki taraf n haiz oldu u hak ve borçlar gösteren ve kendi taraf ndan imza edilen bir sigorta poliçesi veya onun yerine geçmek üzere bir muvakkat sigorta ilmuhaberini ekleriyle beraber vermeye mecburdur. Sigortac istedi i taktirde sigortal dahi poliçe veya ilmuhaberin ve eklerinin bir örne ini imzalayarak sigortac ya vermekle mükelleftir." Sigorta teminat n n ifllemeye bafllamas için sigortal ile sigorta flirketi aras nda sigorta sözleflmesi yap l r. Poliçe, sigorta sözleflmesinin koflullar n içeren * Vergi Denetmeni

2 190 mali ÇÖZÜM ve ispatlayan belgedir. Poliçe üzerinde sigorta flirketinin ünvan, adresi, sigortal n n ad, riskle ilgili bilgiler, prim, sigorta bafllang ç ve bitifl tarihleri, sigorta koflullar vs. yer al r. Sigorta sözleflmeleri esas itibariyle Sigorta flirketleri taraf ndan yap lmaktad r. Ülkemizde flu anda sigorta sözleflmesi yapmak üzere kurulmufl 57 adet sigorta flirketi bulunmaktad r. Türkiye' de yerleflik gerçek ve tüzel kifliler Türkiye'deki sigortalar n münhas ran Türkiye' de faaliyette bulunan ruhsatl sigorta flirketlerine ve Türkiye' de yapt rmak zorundad rlar. II-S GORTA ACENTELER Yukar da aç kland üzere Sigorta sözleflmeleri esas olarak Sigorta flirketleri taraf ndan yerine getirilmektedir. Ancak sözleflmelerin sadece Sigorta flirketleri taraf ndan yap lmas, bu flirketlerin müflterilerine ulaflmalar n zorlaflt racakt r. Bu nedenle Sigorta sözleflmeleri bazen do rudan sigorta flirketleri taraf ndan yap lmakla birlikte, genellikle sigorta arac lar taraf ndan yap l r. Sigorta arac lar belli bir sigorta flirketine ba l çal flan acenteler ve sigorta flirketlerinden ba ms z çal flan sigorta brokerleridir. Arac lar n bafll ca görevi, sigorta müflterisini riskler ve buna uygun çözümler hakk nda bilinçlendirmek, prim ödemelerini, hasarlar n tazmin edilmesini ve poliçenin yenilenmesini takip etmek, gerekti inde hat rlatmada bulunmakt r. 2 tip sigorta Acentesi bulunmaktad r. Bunlar A tipi Sigorta Acentesi ve B tipi(tali) sigorta Acentesidir say - l Sigorta Murakebe Kanunun 539 say l Kanun Hükmünde Kararname ile de iflik 9'ncu maddesine göre, " Her ne ad alt nda olursa olsun sigorta flirketine tabi bir s fat olmaks z n bir sözleflmeye dayanarak belli bir yer veya bölge içinde, daimi bir surette Türkiye deki sigorta flirketlerinin sigorta sözleflmelerine arac l k eden veya bunlar sigorta flirketi ad na yapan gerçek veya tüzel kifliler sigorta acentesi; sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kifli acentelere ise tali acente denilmektedir. A tipi sigorta acenteleri sigortal ile sigorta flirketi ad na sözleflme yapma yetkisine sahip iken B tipi (tali) sigorta acenteleri poliçe tanzimine yetkili olmay p rolleri sigortal ile flirket aras nda arac l k yapmaktan ibarettir.bu durumda (A) sigorta acenteleri Banka Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefi, (B) acenteleri ise de ildir. A tipi Sigorta Acenteleri düzenlemifl olduklar poliçeler karfl l nda Sigorta fiirketlerinden aralar ndaki anlaflmaya göre komisyon geliri elde ederler. Sigorta fiirketleri Acentelerin 1 ay boyunca çeflitli branfllara ait olarak düzenledikleri poliçeler karfl l nda elde ettikleri komisyon gelirlerini içeren Sigorta Komisyon Gider Belgesini düzenleyerek Acenteye gönderirler.

3 mali ÇÖZÜM 191 Acenteler ise bu belgelerde belirtilen tutarlar ilgili ayda elde ettikleri gelir olarak ayl k bazda yasal defterlerine kaydederler.243 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli inde, sigorta flirketlerine sa lanan hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedelleri için sigorta flirketleri taraf ndan Sigorta Komisyon Gider Belgesi düzenlenece i acente ve prodüktörlerinde bu belgeye istinaden ald klar komisyon bedellerini has lat kaydedecekleri belirtilerek acente ve prodüktörlerin bu bedeller için ayr ca fatura düzenlemeyecekleri aç klanm flt r. B tipi sigorta Acenteleri ise, sigorta flirketleri taraf ndan kendi nam ve hesaplar na sigortal ile sözleflme yapma ve prim tahsil etme yetkisi verilmedi inden dolay poliçe düzenleyememektedir. III- A T P S GORTA ACENTELER N N KDV KARfiISINDAK DURUMU: 6802 say l Gider Vergileri Kanunu'nun 28. maddesinde, Banka ve Sigorta flirketlerinin (Finansal Kiralama Kanunu'na göre yapt klar ifllemler hariç) yapt klar bütün muameleler dolay s yla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun, nakden veya hesaben ald klar paralar n Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi oldu u belirtilmifltir say l Katma De er Vergisi Kanunu'nun 17/4-e maddesine göre banka ve sigorta muameleleri Vergisi kapsam na giren ifllemler ile sigorta acente ve prödüktörlerinin sigorta muamelelerine iliflkin ifllemleri, Katma De er Vergisinden istisna tutulmufltur say l Sigorta Murakebe Kanunun 539 say l Kanun Hükmünde Kararname ile de iflik 9'ncu maddesine göre, "Sigorta sözleflmelerine arac l k eden veya bunlar sigorta flirketi ad - na yapan gerçek veya tüzel kiflilere sigorta acentesi, sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kifli acentelere ise tali acente" denilmektedir. Ayr ca ayn maddede sözleflme yapmaya ve prim tahsiline yetkili sigorta acentelerinin(a tipi sigorta acentelerinin), acentelik d fl nda baflka bir ticari faaliyetle u raflmayacaklar belirtilmifltir. (Bu «hüküm sözleflme yapmaya ve prim tahsiline hayat sigortalar ve zorunlu sigortalarla s n rl olarak yetki verilen acenteler hakk nda uygulanmaz.) Buna göre, yasa gere i acentelik d - fl nda baflka bir ticari faaliyetle u raflmayan (A) tipi sigorta acentelerinin, yapt klar bütün muameleler dolay - s yla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun, nakden veya hesaben ald klar paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olup bu paralar Katma De er Vergisinden istisna edilmifltir.

4 192 mali ÇÖZÜM A tipi sigorta acenteleri yasa gere i baflka bir faaliyette bulunmad klar için sadece BSMV mükellefi olup Katma De er Vergisinden istisna edilmifllerdir. Ancak uygulamada A tipi sigorta Acenteleri sigortac l k faaliyeti d fl nda KDV uygulamas n gerektiren durumlarla karfl laflabilmektedir. Örne in Acente de kay tl olan demirbafllar n veya tafl t arac n n sat lmas halinde KDV hesaplanmal m d r ayr - ca fatura düzenlenmeli midir? Hem A tipi Acenteler de hem de B tipi Acentelerde karfl lafl lan bu sorun Maliye Bakanl taraf ndan verilen müktezalarla giderilmeye çal fl lm flt r. Bu muktezalar n bafll calar ; tarih ve say l, tarih ve say l, tarih B.07-4.DEF say l, tarih ve KDV.MUK.B.07.4.DEF say l, tarih ve B.07.4.DEF /KDV.ÖZG say l muktezalard r. lgili muktezalar n fl nda A tipi sigorta Acentesine ait herhangi bir demirbafl eflyan n veya tafl t arac n n sat lmas halinde söz konusu eflyan n al fl de eri ile sat fl de eri aras nda sigorta acentesi lehine oluflan müspet fark (yani sat fl kar ) banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Buna göre, (A) acentelerinin demirbafllar n satmas ifllemi Banka ve Sigorta Muameleleri kapsam na girdi- inden Katma De er Vergisinden müstesna olacak, mükelleflerin mükellefiyet tesisi ve beyanname vermesi gerekmeyecek, demirbafl n al m nda veya di er giderlerde yüklenilen vergiler indirim konusu yap lmayaca- ndan Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlar n n izin verdi i ölçüde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al nacakt r. Di er taraftan, 213 Say l Vergi Usul Kanunu'nun 229'ncu maddesinde fatura, sat lan emtia veya yap lan ifl karfl l nda müflterinin borçland mebla göstermek üzere emtiay satan veya ifl yapan tüccar taraf ndan verilen ticari vesika olarak tarif edilmifl, 232'nci maddesinde de, satt klar emtiay veya yapt klar ifller için kullanmak mecburiyetinde olanlara yer verilmifltir. Yasa gere i acentelik d fl nda baflka bir ticari faaliyetle u raflmayan (A) tipi sigorta acentelerinin, sigorta flirketlerince düzenlenen "Sigorta Komisyon Gider Belgesi" ne istinaden ald klar komisyon bedellerini fatura düzenlemeksizin bu belgeye dayanarak kanuni defterine kaydetmeleri gerekmekte idi. Ancak söz konusu acentelerin aktiflerine kay tl bulunan sabit k ymet, tafl t arac veya demirbafllar gibi duran varl klar n sat lmas esnas nda sat fl ifllemini 213 Say l Vergi Usul Kanunu'nun 229 ve 232'nci maddeleri uyar nca fatura ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

5 mali ÇÖZÜM 193 IV- B T P S GORTA ACENTELER N N KDV KARfiISINDAK DURUMU 7397 say l Sigorta Murakabe Kanunu nun 9. maddesine göre sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kifli acentelere tali acente denilmektedir. An lan Kanun un ayn maddesine göre, sigorta sözleflmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkileri sigorta flirketlerine ait olup, bu yetkiler acentelik sözleflmesinde belirtilmek kayd yla sigorta acentelerine devredilebilir. A tipi Sigorta Acentelerinde böyle bir yetki varken, B tipi Sigorta Acentelerinde sözleflme yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunmamaktad r say l KDV Kanunu nun 4842 say l Kanunla de iflik 17/4-e maddesi ile, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsam na giren ifllemler ile sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine iliflkin ifllemleri KDV den istisna edilmifltir. (B) tipi sigorta acenteleri olarak adland r lan tali sigorta acenteleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin kapsam d fl nda olup, bu acentelerin sadece sigorta muamelelerine iliflkin ifllemleri KDV den istisnad r. Tali sigorta acenteleri sigortal ile sigorta acentesi aras nda arac l k yapmakta ve karfl l nda sigorta acentesinden komisyon almaktad r. Sigorta acentesinin yapm fl oldu u sigorta karfl l nda müflteriden ald primler BSMV ye tabi oldu undan KDV den istisnad r. Bu flekilde BSMV ye tabi tutulan primlerin arac l k komisyonu olarak tali acentelere aktar lan k s mlar ise, sigortal lardan al nd s rada BSMV ye tabi tutulmufl oldu undan (KDV kanununun 17/4-e maddesi gere ince) KDV ye tabi bulunmamaktad r. Buna göre, tali acentelerin sigorta arac l k ifllemleri d fl ndaki di er teslim ve hizmetlerinden KDV nin konusuna girenler, bu vergiye tabi olacakt r. Örne in; sadece sigorta komisyonculu u yapan B tipi sigorta acentelerinin iflletmeye ait demirbafllar n satmalar ifllemi KDV ye tabi olacakt r. B tipi Sigorta Acentelerine (A tipi sigorta Acentelerinden farkl olarak) baflka ticari faaliyette bulunma yasa- getirilmemifltir.bu acenteler, baflka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefi iseler, demirbafl sat fllar n da KDV beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Tali acentelerin baflka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunmamas halinde, Katma De er Vergisi Kanunu nun 9/1. maddesinin verdi i yetkiye dayan larak, al c n n gerçek usulde katma de er vergisi mükellefi olmas flart yla, iflletmeye kay tl demirbafl sat fl yla ilgili verginin, al c taraf ndan sorumlu s fat yla 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Bu durumda tali acentelerin katma de er vergisine tabi

6 194 mali ÇÖZÜM baflka faaliyetleri yoksa, katma de er vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesine ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktad r. Al c n n KDV mükellefi olmamas halinde, tali acenteler demirbafl sat fl nedeniyle KDV mükellefiyeti tesis ettirecekler ve sat fla ait KDV yi kendileri beyan edeceklerdir. Sat fl n yap ld - dönem için düzenlenecek katma de er vergisi beyannamesinde, sadece sat lan mallarla ilgili olarak yüklenilen Katma De er Vergisi de indirim konusu yap labilecektir. III- SONUÇ Yukar da aç kland üzere A tipi Sigorta Acentelerin kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun, nakden veya hesaben ald klar paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine tabi olup bu paralar Katma De er Vergisinden istisna edilmifltir. Kanunla bu acentelere baflka ticari faaliyette bulunma yasa getirilmifltir. flletmelerinde kay tl örne in demirbafl sat fl halinde KDV hesaplamas gerektirmemekte al fl sat fl aras ndaki müsbet fark(kar) üzerinden B.S.M.V hesaplamas gerektirmektedir. Görevleri sigortal ile flirket aras nda arac l k yapmaktan ibaret olan ve poliçe düzenleme yetkisi bulunmayan B Tipi Sigorta Acentelerinin, sadece bu ifllemleri karfl l nda ald klar komisyonlar (primler) KDV den istisnad r. B tipi Sigorta Acentelerine baflka ticari faaliyette bulunma yasa getirilmemifl olup, sigorta arac l k hizmetleri d fl ndaki mal teslimi ve hizmet ifalar, KDV nin konusuna girmesi halinde, KDV ye tabi bulunmaktad r. Baflka ticari faaliyette bulunmamalar sadece sigorta arac l k ifllemleri yapt klar takdirde ve örne in iflletmeye dahil demirbafllar n n sat fl halinde de A tipi Acentelerinden farkl olarak bu ifllem KDV ye tabi olacakt r.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para. BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para. BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Lehe Al nan Para BFS - 2007/10 stanbul, 13.09.2007 Öncelikle arac kurumlar ve sonra da bankalar nezdinde vergi inceleme elemanlar nca bafllat lan incelemelerde,

Detaylı

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 KONU 89 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m

T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri, kurulufl yada sermaye art r m TÜRK HUKUKUNDA H SSE SENED HRAÇ PR MLER VE MUHASEBELEfiT R LMES Doç. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi-..B.F.- flletme Bölümü Ö retim Üyesi 1- G R fi T ürk hukukunda anonim flirketlerin hisse senetleri,

Detaylı

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2)

ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) mali ÇÖZÜM 203 ND R ML ORANA TAB MAL VE H ZMET TESL MLER MDE KDV ADE UYGULAMASI (KDVK Md 29/2) Cengiz SAZAK* G R fi 0 2.01.2004 Tarih ve 25334 Mükerrer Say l Resmi Gazete de yay mlanarak 01.01.2004 tarihinde

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

Müflteri No. Ad Soyad / Unvan GENEL KRED SÖZLEfiMES Bir taraftan, (1) Büyükdere Cad. No:163 Zincirlikuyu fiiflli 34394 STANBUL-TÜRK YE adresinde mukim ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalar na tabi olarak faaliyet

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

H ZMET THAL NDE KDV VE STOPAJ SORUMLULU U

H ZMET THAL NDE KDV VE STOPAJ SORUMLULU U H ZMET THAL NDE KDV VE STOPAJ SORUMLULU U Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir 1. MAL THAL VE H ZMET THAL : Bilindi i üzere Türkiye d fl nda mukim kifli ve kurulufllardan; - Mal sat n al nmas veya - Hizmet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler,

G elir Vergisi Kanununun 40, 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümler, B REYSEL EMEKL L K S STEM LE fiahis S GORTALARINA YAPILAN PR M ÖDEMELER N N GEL R VERG S MATRAHININ TESP T NDE G DER VEYA ND R M OLARAK DE ERLEND R LMES fienol ÇET N Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I-

Detaylı

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda

Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda Bloomberg, Swift, Western Union, Google gibi Yurt D fl nda Bulunan Kurulufllara Yap lan Ödemelerdeki KDV ve Stopaj Yükümlülü ü Hakk nda BFS - 2009/08 stanbul, 20.03.2009 Yurt d fl nda bulunan Bloomberg,

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

Ü lkemiz ekonomik hayat 2004 y l n n bafllang c ile yeni bir uygulama ile

Ü lkemiz ekonomik hayat 2004 y l n n bafllang c ile yeni bir uygulama ile YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER IfiI INDA TEKDÜZEN HESAP PLANI ÜZER NE UYGULAMALI DE ERLEND RMELER Yrd.Doç.Dr. Cemal EL TAfi Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Bilim Dal

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya

R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle ortaya REKLAMASYON NED R? REKLAMASYON VE KOM SYON G DERLER N N VERG MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Talha APAK Yeminli Mali Müflavir I. G R fi R eklamasyon; sat lan bir mal n istenilen kalitede olmamas nedeniyle

Detaylı

VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2010. 2010 y l. Düzenlemeleriyle

VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 2010. 2010 y l. Düzenlemeleriyle INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS VERG ve PRAT K B LG LER REHBER 20 20 y l Düzenlemeleriyle ilgili Vergi ve Pratik Bilgiler Rehberi Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu,

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014

2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 2015 Y l Gelir Vergisi Beyan (2014 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2015/04 stanbul, 03.03.2014 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2014 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı