Iletisim ve Lisan Enstitusu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Iletisim ve Lisan Enstitusu"

Transkript

1 . Iletisim ve Lisan Enstitusu.....

2 Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim ve tamamen sizin baþarýnýza odaklý bir eðitim kuruluþudur. Tarihçemiz - Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý (BSPESP) 2005 yýlýnda, ABD Ýki Toplumlu Destek, Programý Bölümü nün, AMIDEAST aracýlýðýyla, Arkansas Üniversitesi ndeki Spring International Language Center (SILC)'e verdiði burs himayesinde baþladý. - BSPESP Programý, devam ettiði dört yýllýk sürede Kamu ve Özel sektörde çalýþan ve Bankacýlýk, Eðitim ve Gazetecilik alanlarýnda görev yapan 350'den fazla öðrenciye Ýngilizce dil eðitimi vermiþtir. - Ocak 2009 itibarýyle, mesleki geliþim için nitelikli yetiþkin eðitim kurslarý verme konusundaki baþarýsý bilinen ve saygýn bir geçmiþe sahip olan The Management Centre of the Mediterranean bünyesinde, çalýþmalarýmýza ICL adý altýnda devem etmekteyiz. Misyonumuz -ICL, Kýbrýslýlara hem kiþisel hem de mesleki geliþim için dil ve iletiþim becerileri edinme ve uygulama konusunda hizmet veren profesyonel, akademik bir kuruluþtur. - ICL halen, Kamu ve Özel sektör çalýþanlarý, hukukçular, öðretmenler, bankacýlar, gazeteciler, öðrenciler ve kiþisel ve mesleki geliþimle ilgilenen toplum üyeleri gibi çeþitli katýlýmcýlarýn özel ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik kurslar vermeye devam etmektedir. - ICL ayrýca, turizm, iþletme, Sivil Toplum Örgütleri gibi sivil toplumun diðer sektörlerinin ihtiyaçlarýný karþýlamak ve diðer kiþisel, mesleki ve toplumsal Ýngilizce gereksinimlerini gidermek için de hizmet vermeyi amaç edinmiþtir. - Buna ilaveten ICL, 2010 yýlýnda Tükçe ve Rumca kurs hizmetleri sunmayý da hedeflemektedir. Ayrýca Ýngilizce dilinde iletiþim becerisi kurslarý sunulacaktýr.

3 Bizi Eþsiz Kýlan Nedir? ICL: Öðretim kadrosunun, eðitmenlerinin, çalýþanlarýnýn ve öðrencilerinin saygý gördüðü mükemmel bir ortam yaratmaya özel gayret göstermektedir. Öðrencilerini, dil kazanýmlarý ve kiþisel geliþimlerinde, destek, tolerans ve anlayýþ atmosferi içerisinde cesaretlendirir, teþvik eder ve destekler. Sýnýflarý en fazla on beþ öðrenciden oluþur böylece her katýlýmcýnýn gerekli dil pratiðini yapmasý saðlanýr. Kurslar, Arkansas Üniversitesi, Spring Internetional Language Center'den gelen dil uzmaný akademisyenlerden oluþan bir ekip tarafýndan tasarlanýr. Eðitmenleri çeþitli yerlerden gelip farklý birikim ve farklý sosyal çevrelere sahiptirler. Yüksek Lisans (Master) eðitimlerini tamamlamýþ olup Ýngilizce Dil Eðitimi, Uygulamalý Dilbilim ve Genel Pedagoji alanlarýnda çok baþarýlýdýrlar. Eðitmenlerin ana dilleri Ýngilizce dir veya Ýngilizce yi ana dilleri gibi konuþmaktadýrlar ve bu nedenle Ýngilizce dil eðitimine tüm açýlardan tamamen vakýftýrlar ve konuyla ilgili çok geniþ bilgiye sahiptirler. Management Centre'in yöneticilik ve network konularýndaki baþarýlý çalýþma ve uygulamalarý, ICL'in vereceði kurslarýn çok daha sürdürülebilir ve verimli olmasýna yardýmcý olacaktýr. Lefkoþa'daki ICL Yerleþkesi ICL Kuzey Kýbrýs'ta Lefkoþa'nýn merkezindeki Management Centre binasýndadýr. ICL, öðrencilerine samimi, dinamik ve verimli bir ortamda Ýngilizce eðitimi verir. Sýnýflarýmýzýn tümü tam donanýmlý olup, on beþ kiþiyi rahatça alacak þekilde tasarlanmýþtýr. ICL Hýzlandýrýlmýþ Ýngilizce Dil Kurslarýnýn Amacý: - Ýngilizce dil becerilerini geliþtirmek isteyen profesyonellere yardýmcý olmak, - Ýngilizce iletiþim becerilerini geliþtirmek isteyen herkese ders vermek, ve - Öðrencilerin Ýngilizce bilgilerini profesyonel bir ortamda geliþtirmektir.

4 Öðrencilerin Hakkýmýzda Söyledikleri Ben bir genetikçiyim ve halen Kýbrýs Kayýplar Komitesi adlý iki toplumlu bir projede çalýþmaktayým. Baþlarda iþ arkadaþlarýmla iletiþim kurma konusunda zorluklarla karþýlaþtým. Bu Ýngilizce dil kurslarý sayesinde profesyonel eðitmenlerle Ýngilizce pratik yapma imkâný buldum. (Özge Arýsal, 2007 Kýþ Dönemi) Avrupa Birliði yasalarýný Ýngilizce dilinde yazýlmýþ olduklarýndan dolayý anlamakta zorlanýyordum. Þimdi hem Avrupa Birliði yasalarýný hem de iþle ilgili diðer Ýngilizce yayýnlarý kendim okuyabiliyorum. Bu kurslar iþ ortamýmda ufkumu geniþletti. (Erman Yaylalý, 2006 Bahar Dönemi) Kursumuzun amacý uluslararasý platformlarda tartýþabilme becerisini bizlere kazandýrmaktý ve doðrusu, sýnýftaki tartýþmalar esnasýnda çok güzel vakit geçirdik Tartýþma masasýna nasýl oturacaðýmýzý ve farklý kültürlere nasýl yaklaþacaðýmýzý öðrendik. (Yeþim Yücel, 2007 Sonbahar Dönemi)

5 ICL'e Katýlým ICL'e katýlmak isteyen herkes önce genel ve mesleki sektör gruplarýndan birine yerleþtirilmek için bir teste tabi tutulur. Yerleþtþrme sýnavý $20 olarak ücretlendirilmiþtir. Test tarihleri yýl içerisinde ICL tarafýndan çeþitli sektörlerdeki iþbirlikçileri vasýtasýyla duyurulur. Katýlýmcýlar kurslara Ýngilizce yeterliklerine göre yerleþtirilirler. Böylece alt düzeylerdekiler en kýsýtlý olan ve en fazla ihtiyaç duyulan Ýngilizce becerileri üzerinde, üst düzeydekiler de mesleklerinde en sýk kullanýlan Ýngilizce becerileri üzerinde yoðunlaþabilmektedir. Ýngilizce yerleþtirme testinden sonra, katýlýmcýlara, programa kabulleri konusunda ICL Yönetici Koordinatörü tarafýndan veya telefon aracýlýðýyla bilgi verilir. Bu nedenle katýlýmcýlarýn, testten sonraki birkaç hafta içerisinde e- maillerini sýklýkla kontrol etmesi tavsiye edilir (veya test tarihinde Test Haftada 6 Saatlik Kurslara Dahil Olanlar - Okuma, Yazma ve Kelime Bilgisinin Geliþtirilmesi - Dinleme ve Konuþma Becerilerinin Geliþtirilme ve Telaffuz Ýyileþtirme - Ýngilizce Dilbilgisi Yerleþtirme testinden sonra, kursiyerler baþlangýçla ileri düzey arasýndaki yedi seviyeden birisinde Ýngilizce derslerine baþlarlar Baþlangýç Düzeyleri (Alt Düzeyden Üst Düzeye) Dilbilgisi ve Yazma (Temel Cümle Düzeyinden, Paragraf Oluþturmaya) Okuma ve Kelime Bilgisi Sözlü Dinleme ve Konuþma Becerileri Telaffuz Geliþtirme Orta Düzeyler (Alt Düzeyden Üst Düzeye) Dilbilgisi ve Yazma (Kompozisyon Yazýmý Geliþtirmeden, Rapor Yazma Becerilerine) Okuma ve Kelime Bilgisi Sözlü Dinleme ve Konuþma Becerileri Telaffuz Geliþtirme Ýleri Düzeyler Dilbilgisi ve Yazma (Ýþ Raporlarýndan, Araþtýrmalara) Okuma ve Kelime Bilgisi Sözlü Dinleme ve Konuþma Becerileri Telaffuz Geliþtirme (Topluluk Huzurunda Konuþma Becerisi)

6 ICL Ders Dýþý Aktiviteler ICL öðrencilerinin tümü her dönem en az bir sohbet gecesine katýlmak zorundadýr. Her ay düzenlenen bu sohbet akþamlarýnda, öðrenciler, sosyal bir ortamda, hem Kuzey hem de Güney Kýbrýs'tan gelen, anadili Ýngilizce olan veya Ýngilizce yi çok iyi konuþan konuþmacýlarla samimi sohbetler yapabilirler. Sohbet akþamlarý yanýnda ICL öðrencilerinden, adanýn hem kuzeyinde hem de güneyindeki çeþitli sosyal, kültürel ve eðlence-dinlence yerlerine, kurs eðitmenleri tarafýndan düzenlenecek gezilere katýlmalarý istenebilir. Bu gibi aktiviteler öðrencilerin Ýngilizcelerini daha gerçekçi bir ortamda geliþtirmelerine yardýmcý olur. (Bazý aktivitelerde düþük bir ücret talep edilebilir). Takvim Her dönemin süresi 11 haftadýr ancak standart akademik takvim dýþýnda ilave kýsa dönemli kurslar ve çalýþtaylar düzenlenebilir. Dönem Tarih Süre Kýþ Dönemi Dönem Tatili Bahar Dönemi Dönem Tatili Güz Dönemi Dönem Tatili 18 Ocak 2 Nisan Nisan - 23 Nisan Nisan 9 Temmuz Temmuz 24 Eylül Eylül 17 Aralýk Aralýk 14 Ocak Hafta 3 Hafta 11 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 4 Hafta *2010 Bahar dönemi, Kýbrýslý Türklerin bu dönem içerisindeki uzun tatil günlerinden dolayý 12 hafta yapýlacaktýr.

7 Kurs Ücretleri 11 haftalýk kurslar için katýlýmcýlarýn ödemesi gereken toplam ücret 425$. Ancak ücretler deðiþebilir ve kitap ücretleri buna dâhil olmayabilir. Sonuç olarak ICL, önceden haber vermeksizin tüm ücretleri deðiþtirme hakkýný saklý tutar. ICL Öðrencilerinden Beklenenler: - ICL öðrencilerinden sýnýftaki derslere gelmeleri ve dersin baþlangýç saatinde ve aralardan sonra zamanýnda sýnýfta olmalarý beklenir. Baþarý Belgesi alabilmek için öðrencinin derslerin %80'ine katýlmýþ olmasý ve %70 veya daha yüksek baþarý puaný toplamýþ olmasý gerekir. - ICL öðrencilerinden ödevlerini yapmalarý ve belirtilen tarihte teslim etmeleri beklenir. Sýnýfa gelmediði zaman, sýnýf arkadaþlarýnýn birinden ödevin ne olduðunu öðrenmek ve sýnýfa geldiði gün ödevini teslim etmek öðrencinin sorumluluðundadýr. - Ayrýca öðrencilerden Kursla ilgili konularda sorular sormalarý ve fikir ve düþüncelerini söylemeleri istenir. Aktif katýlým bu kursun temel etmenlerinden birisidir, bu nedenle öðrencilerin dönem boyunca düzenli ve istikrarlý bir þekilde sýnýf tartýþmalarýna ve aktivitelerine Her Kursun Sonunda: -Öðrencilerin bireysel puanlarý (testlerdeki, kýsa sýnavlardaki performanslarý, sýnýf içinde ve dýþýndaki yazýlý ödevleri, final projeleri ve verilen tüm diðer çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesiyle saptanýr) hesaplanýr ve toplanýr. Öðrencilere kurstaki genel performanslarýna göre sertifika verilir. -Öðrencilerin, sertifika alabilmeleri için en az %70 (C-) puan almýþ olmalarý ve derslerin %80'ine katýlmýþ olmalarý gerekmektedir.

8 Institute of Communication & Languages Osman Paþa Caddesi No:31/2 Köþklüçiftlik, Lefkoþa Tel: (+90) E-posta: Pizza Pronto Restaurant Sabor Restaurant Benzin Ýstasyonu Petrol Station KKTC Meclis Binasi TRNC Assembly Building Mücahhitler Derneði T T C u r B k ü i y s ü h k e E l m ç b i a l s i s ð y i Tanýtma Dairesi Information Office Trafik Iþýklarý Traffic Lights Ledra Palace Greek Side

"PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran

PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ Doç. Dr. Selçuk R. Þirin. Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran töder TÜM ÖZEL ÖÐRETÝM KURUMLARI DERNEÐÝ "PISA 2012 DEÐERLENDÝRMESÝ: TÜRKÝYE ÝÇÝN VERÝYE DAYALI EÐÝTÝM REFORMU ÖNERÝLERÝ" Doç. Dr. Selçuk R. Þirin Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartýran Þubat 2014 Yayýn No:

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum

Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum 2 arýyorum arýyorum Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum Beþ de yetmedi, yedi tane istedik. O da yetmeyecek, artacak, geliþecek, geniþleyecek, daha fazla öðrenci sesi olacak, daha fazla eleþtirecek, daha

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

"Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.".

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

Deðerli Katýlýmcýlar, Güneydoðu Anadolu Projesi Bölge Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (GAP BKÝ) adýna sizleri Ýstanbul Kümelenme Konferansý nda görmekten mutluluk duyuyoruz. Baþlangýcýnda iddialý bir sulama

Detaylı

ULUSLARARASI SALTO-YOUTH D A H Ý L E T M E KAYNAK MERKEZÝ ULUSLARARASI KÖY. Eðitim ve Kültür

ULUSLARARASI SALTO-YOUTH D A H Ý L E T M E KAYNAK MERKEZÝ ULUSLARARASI KÖY. Eðitim ve Kültür 'Gençlik Programý kapsamýnda Ýleri düzey Öðrenme ve Eðitim Fýrsatlarýný Desteklemektir.' Avrupa Komisyonu Avrupa Gençlik Programýnýn daha etkin bir þekilde hayata geçirilmesini saðlamak amacýyla gençlere

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ

DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ EYLÜL 2002 2 ÝÇÝNDEKÝLER Önsöz...3 BÖLÜM I...5 GÝRÝÞ...5 ÝÞ ARAMA KORKUSUNU YENMEK...6 BÖLÜM II...9 ÝÞE BAÞVURU HAZIRLIKLARI...9 Kiþisel Bilgi Formu Hazýrlama...10

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE'DE AÇIK ÝNOVASYON EKOSÝSTEMÝNÝN OLUÞMASININ ÖNÜNDEKÝ ENGELLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yrd. Doç. Dr. Mahmut Nedim

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

"Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine

Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine Futsala üç takým daha Kasým ayýnda baþlayacak Futsal heyecaný öncesinde takýmlar da belli olmaya baþladý. YEDAÞ ve Orman Ýþletme Müdürlüðünün ardýndan ÇESOB, Çorum Barosu ve Hitit Üniversitesi'de oluþturacaklarý

Detaylı

Kitapçýk 1: Açýlýþ Konuþmasý ve Avrupa Oturumlarý. Kýbrýs Sivil Toplumunu Güçlendirme Programý

Kitapçýk 1: Açýlýþ Konuþmasý ve Avrupa Oturumlarý. Kýbrýs Sivil Toplumunu Güçlendirme Programý Kitapçýk 1: Açýlýþ Konuþmasý Avrupa Oturumlarý Kýbrýs Sivil Toplumunu Güçlendirme Programý Uluslararasý Sivil Toplum Forumu Haziran 2008 Sivil Toplum Kýbrýs ile Avrupa arasýnda baðlantý kurmak Sivil Toplum

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. DOSYA: UIA ÝSTANBUL 2005 Editörler: Nurcihan Doðmuþ, Nuray Bayraktar. Neden UIA? UIA tarafýndan yayýnlanan WHY UIA?

ÝÇÝNDEKÝLER. DOSYA: UIA ÝSTANBUL 2005 Editörler: Nurcihan Doðmuþ, Nuray Bayraktar. Neden UIA? UIA tarafýndan yayýnlanan WHY UIA? Mimarlar Odasý nýn, mimarlýða ve mimarlara ait tüm bilgilerin toplandýðý bir arþive sahip olmasý çok sýk dile getirilen bir istek. Bu isteði hayata geçirebilmenin ilk adýmlarý, pek çok alanda deneysel

Detaylı