ISTANBUL TICARET ODASı. OGRENCı YÖNETMELIĞI (1926) Prof.Dr. Zekeriya Kurşun Osmanlıca'dan Çeviren ve Sadeleştiren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASı. OGRENCı YÖNETMELIĞI (1926) Prof.Dr. Zekeriya Kurşun Osmanlıca'dan Çeviren ve Sadeleştiren"

Transkript

1

2 ISTANBUL TICARET ODASı OGRENCı YÖNETMELIĞI (1926) Prof.Dr. Zekeriya Kurşun Osmanlıca'dan Çeviren ve Sadeleştiren YAYIN NO: İstanbul, 2008

3 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölünüeri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazann adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel : (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Prive Grafik Matbaacılık San. ve Tic. Ltd.Şti. Alayköşkü Cd. Küçük Sk. No.4 Cağaloğlu/İSTANBUL Tel: Faks:

4 ONSOZ Odamız, 4 Ocak 1882 tarihinde Dersaadet Ticaret Odası adıyla faaliyete geçmiş olup, 126 yıllık hizmet anlayışı içerisinde ülke ekonomisini ve ticaretin gelişmesine yönelik bir çok projeye imza atmanın yanında tarihsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlere destek vererek bunların korunması ve geliştirilmesi konusundaki sosyal sorumluluk bilincini kurumsal görev anlayışına dönüştürmüştür. Bu amaçla Oda'nm kuruluşundan itibaren ticarî bilginin yaygınlaştırılmasına verdiği önem, yayınladığı gazete ve kitaplardan açıkça anlaşılmaktadır. Aynı şekilde, bilginin kurumsallaştırılması ve ihtiyaç duyana ulaştırılması için kurulan kütüphaneye dair planlanan çalışmalar, 1925 yılını işaret etmektedir. Odamızın kuruluşundan itibaren bugünkü koleksiyon sayısı ve içeriği aynı olmasa dahi her zaman bir rafı, kitaphğı ve kütüphanesi olduğunu eski kitapların üzerindeki kütüphane demirbaş kaşelerine ve Odamız kaynaklarına bakarak söyleyebiliyoruz. Bugünkü hali ile uluslararası nitelikte bir iş kütüphanesi olan Bilgi Merkezi'mizdeki kaynaklar elektronik ve basılı olmak üzere zengin içerikli bir koleksiyona sahiptir. Başta Oda üyeleri olmak üzere iş dünyasının kamu ve akademik kesimdeki uzmanların ve diğer araştmnacılann ekonomi ve ticari konudaki bilgi ihtiyacının karşılanması için hizmetlerini en üst düzeyde yerine getirmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde Oda'nm özellikle ticaret, tarım, sanayi, denizcilik, hukuk ve eğitim konularında eski harfli olarak bir çok kitap hazırladığı tespit edilmiştir. Bu eserden biri olan ve 1926 yılında Odamız tarafından eski harflerle (Osmanhca) basılan eserin başlığından da kolayca anlaşılabileceği gibi Cumhuriyetin ilk yıllarında yurtdışına eğitim için gönderilecek öğrencilerin hangi şartlar çerçevesinde destekleneceğini ortaya koymaktadır. İçerdiği esaslar bakımından bugün dahi güncelliğini koruyan bu talimatname, ülkenin o günkü önceliğini dile getirmektedir

5 Bu amaçla başta Oda üyeleri olmak üzere iş dünyasmm, kamu ve akademik kesimindeki uzmanların ve diğer araştırmacıların, bu konulardaki ihtiyacının karşılanması için Osmanlıca'dan günümüz Türkçe'sine aktarılmasına özen gösterilmiştir. Söz konusu çalışmalara yön vermek için hazırlanan özgün adı 'Talebe Talimatnamesi" adı eser 1926 yılında Odamız tarafından bastırılan ve orijinal şekli korunarak cümle yapısı değiştirilmeden kelimelerin sadeleştirilerek günümüz Türkçe'sine aktanlmasma özen gösterihniştir. Bu çahşmayı hazırlayan Marmara Üniversitesi Fen -Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve Dr. Yüksel Çelik'e teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6 SUNUŞ Tazimat'tan itibaren dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve ülke için gerekli bilimsel iktibasları j^apmak amacma yönelik olarak Osmanlı Devleti yurt dışına öğrenci göndermeye başlamıştı. Devlet desteği ile yurt dışına gidip öğrenimini tamamlayarak dönen pek çok kişi ülke kalkınmasında önemli roller üstlenmişti. Cumhuriyet'in kuruluşu akabinde bu ihtiyaç bir kat daha artmıştı. Önce Birinci Dünya Savaşı'nda, ardından da İstiklal Harbi'nde yaşanan beşeri kayıplar, kurulan yeni Cumhuriyet'in insan kaynaklarını adeta kurutmuştu. Zor şartlar altında ülkede başlatılan eğitim seferberliğine ilave olarak kabiliyetli öğrenciler eskiden olduğu gibi eğitim için yurt dışına gönderilmeye başlanmıştı. Ancak o günkü şartlarda devletin bütçesi, gönderilen öğrenci sayısının sınırlı olmasına neden olmuştur. Ülke kalkınması için elini taşın altına koymayı prensip edinmiş olan İTO bu konuda da kurumsal sorumluluk örneği göstererek, Türkiye'nin kalkınmasını sağlayacak beyinleri yetiştirmek konusunda kendini görevli saymıştm Nitekim genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun hemen akabinde, başarılı ancak imkânı olmayan öğrencilerin ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yurtdışında eğitim görmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir takım çahşmalar yapmıştır. Yayma hazırladığımız bu eser; söz konusu çalışmalara yön vermek için hazırlanmıştır. Özgün adı Talebe Talimatnamesi olan bu eser 1926 yılında İstanbul Vatan Matbaası'nda basılmıştır. Eserin içeriğinden de kolayca anlaşılabileceği gibi, bu nizamname, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, yurtdışına eğitim için gönderilecek öğrencilerin hangi şartlar çerçevesinde destekleneceğini ortaya koymaktadır. İçerdiği esaslar bakımından bugün dahi güncelliğini koruyan bu talimatname, ülkenin hem o günkü önceliklerini hem de İTO'nun konuya verdiği önemi göstermesi bakımından da kayda değer bir çalışmadır. Kitabın dili bu gün ki dile yakın olmakla birlikte, Osmanlıca olarak kaleme alınmış olması ve kullanılan birçok kelimenin artık güncelliğini kaybetmiş

7 olmasından ötürü unutulmuş bu eserin yayınlanmasının bu alanda çalışan araştırmacılara yararlı olacağını düşündük. Eserin yayımlanmasında; cümle yapısı değiştirilmeden kelimelerin sadeleştirilerek günümüz Türkçesine aktarılmasına özen gösterilmiştir. Öte yandan orijinal metin ile birlikte yayımlanan bu kitapçığın, sadeleştirilmiş haliyle genel okuyucuya, orijinal şekli ile de araştırmacılara hitap etmesi hedeflenmiştir. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

8 OGRENCı YÖNETMELIĞI BIRINCI BOLUM GENEL ESASLAR Madde-1 İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası bütçesine her yıl konulan tahsisat ile Oda yönetmeliğinin 12. maddesi gereği yabancı ülkelere; iktisat, ticaret ve sanayi eğitimi için öğrenci gönderilir. İstanbul'daki ticaret ve sanayi okullarında okuyan ve bu yönetmelikte gösterilen özelliklere sahip oldukları anlaşılarak kabul edilen öğrenci, maddi olarak desteklenir. Yabancı Ülkelere Gönderilecek Öğrencilerin Kısımları: Madde-2 Yabacı ülkelere gönderilecek öğrenciler alacakları eğitime göre şu kısımlara ayrılırlar: I- Yüksek ticaret eğitimi II- İktisadi ticari bilimler yüksek eğitimi III- Deniz ticareti yüksek eğitimi IV- Yüksek sanayi eğitimi

9 V- Sanayi ve fen bilimleri yüksek eğitimi Bu beş kısım kendi içinde meslek ve uzmanlık eğitimlerine de ayrılabilir. Böylece, gönderilecek öğrencilerin beş kısma göre oran ve sayıları ile eğitim görecekleri alan ve gönderilecekleri ülkeler ile verilecek tahsisatın miktarı hakkında Oda yönetimi her yıl Temmuz ayı içinde kesin kararını verir. İstanburda Desteklenecek Öğrencilerin Kısımları: Madde 3- İstanbul'da desteklenecek öğrenciler şu okulların öğrencileri arasından seçilir: I- Uygulamalı Ticaret Okulu ve Ticaret Yüksek Okulu II- Ticari Bilimler Yüksek Okulu III- Deniz Ticareti Okulu IV- Sanayi Okulu Bu şekilde desteklenecek öğrencilerin okullara göre oran ve adetleri ile tahsisatlarının miktarı hakkında her yıl Eylül ayı içinde Oda yönetimi kesin bir karar verir. Öğrenci Komisyonu: Madde 4- Oda yönetim kurulunun iki ve üçüncü maddeler gereği aldığı kararlar dâhilinde ilanlar vermek ve öğrencilerin başvurularını incelemek, sınavlarını yapmak, bu yönetmelikte gösterilen şartlan taşıdığı anlaşılan öğrencileri seçmek ve bir karar tutanağıyla Oda yönetim kuruluna bildirmek ve öğrencilerle ilgili tüm işleri halletmek öğrenci komisyonuna aittir. Öğrenci komisyonu Oda genel sekreterinin yönetiminde şube müdürlerinden oluşur. Öğrenci komisyonunca yapılacak sınavlarda bulunmak üzere üç ila beş uzman şahıs yönetim kurulu tarafından seçilir ve sınavlara çağırılır. Öğrenci Komisyonu Yönetim Kurulu^na Bağlıdır: Madde 5- Öğrenci Komisyonu yönetim kuruluna bağlı olarak çalışm Öğrencilerin eğitim için gönderilmelerine, İstanbul'da desteklenmelerine, öğrenci kadrosundan çıkarılmalarına ve öğrencilerle ilgili diğer tüm işlerle

10 ilgili olarak komisyonca alman kararlar, ancak yönetim kurulu tarafmdan onaylandıktan sonra kesinlik kazanır ve Oda başkanlığı ile genel sekreterlikçe uygulanır. Madde-6 Öğrencilerin eğitim görebilecekleri kurumların isim ve unvanları, yerleri, eğitim içerikleriyle ilgili iç tüzükleri, yönetmelikleri ve eğitimle ilgili diğer şartları Oda'nm istihbarat, sanayi ve deniz ticaret şubelerince getirtilip incelenerek şube raporlarıyla birlikte öğrenci komisyonu emrine, genel sekreterliğe verilir. Öğrenci işleriyle ilgili her türlü belge ile her öğrencinin özel dosyası düzgün bir biçimde korunur. Ve bu görevler genel sekreterin yönetiminde birinci sınıf bir Oda memuru tarafından yapılır. İKİNCİ BÖLÜM (Yabancı Ülkelere Gönderilecek Öğrenciler hakkındadır) Öğrencide Aranacak Genel Şartlar: Madde-7 Yabancı ülkelere gönderilecek öğrencilerin şu genel nitelikleri taşıması şarttır: I- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. II- Türk olmak. III-Yaşı on sekizden aşağı ve yirmi beşten yukarı olmamak. IV- Mahkûm olmamak. V- Oda tarafından bir doktora muayene ettirilerek eğitimini engel leyecek derecede bir hastalığı olmadığının belirlenmesi (deniz ticareti ve sanayi eğitiminde doktor muayenesinde ayrıca özel şartlar aranır) VI- Ahlak ve karakter itibarıyla sağlam olmak.

11 öğrencinin Eğitimine Ait Nitelikler: Madde-8 Yabancı Ülkelere gönderilecek öğrencilerde genel şartlardan başka şu niteliklerin bulunması şarttır: I- Yüksek Ticaret Eğitimi İçin: Liselerden, Ticaret Yüksek OkuUan'ndan, Ticari Bilimler Yüksek Okulu'ndan iyi ve pekiyi derecelerle mezun olmak. II- Yüksek İktisat ve Ticari Bilimler Eğitimi İçin: Ticari Bilimler Yüksek Okulu'ndan, Ticaret Yüksek Okulu'ndan, Mülkiye Okulu'ndan, Darülfünun (Üniversite) Hukuk ve İktisat fakültelerinden iyi ve pekiyi derecelerle mezun olmak. III- Yüksek Deniz Ticaret Eğitimi İçin: Deniz Ticareti OkuUan'ndan iyi ve pekiyi derecelerle mezun olmak veya Deniz Fen Bilimleri Okulu'ndan mezun olup askerlikten istifalan kabul edilenlerden olmak. IV- Yüksek Sanayi Eğitimi İçin: Mühendislik Yüksek Okulu'ndan, Deniz Ticareti Yüksek Okulu deniz sanayisi bölümlerinden, yüksek eğitim veren Sanayi ve Maden OkuUan'ndan iyi ve pekiyi derecelerle mezun olmak. V- Yüksek Sanayi ve Fen Bilimleri Eğitimi için: Mühendis Yüksek Okulu'ndan ve Sanayi ve Maden Yüksek OkuUan'ndan, Darülfünun Fen- Matematik fakültelerinden iyi ve pekiyi derecelerle mezun olmak İLAN: Madde-9 Oda yönetim kurulu tarafından ikinci madde gereği verilen karar kapsamında olarak;

12 öğrenci komisyonu, Oda tarafmdan eğitim için gönderilecek öğrencilerin komisyona başvuruları gazetelerle ilan eder. İlanda gösterilen süre içinde komisyona yazılı başvuru şarttır. Bu süreden sonra yapılan başvurular o yıl kesinlikle kabul edilmez. Başvuru Dilekçesine İliştirilecek Belgeler: Madde-10 Komisyona ilan süresi içinde başvuran öğrenciler dilekçelerinde hangi alanda eğitim görmek istediğini yazdıktan başka dilekçesine: I- Nüfus kâğıdı veya onayh suretini, n- Ahlak ve karakter baknmndan sağlam olduğuna dair Oda tarafından güvenilir bulunan iki şahıs ile okul yönetiminden verilmiş iki belgeyi, III- Eğitim aldığı okullara ait diploma ile tasdiknameler veya onaylı suretlerini, IV- Altı adet mukavvasız 4X6 ebadında fotoğraflarını komisyona teslim edecektir. Başvuranların Niteliklerinin İncelenmesi: Madde-11 Başvuran öğrencilerin genel ve bilimsel nitelikleri taşıyıp taşımadıkları öğrenci komisyonunca incelenir. Ve bu şartları taşımayanların başvuruları dikkate alınmaz. Kabul Sınavları: Madde-12 Genel ve bilimsel niteliklere sahip oldukları anlaşılan her öğrenci öncelikle genel bir kabul sınavına girer. Beş alanda gönderilecek öğrenciler bu kabul sınavına kendi alanları için belirlenmiş olan ayrı ayrı günlerde girerler. Kabul Sınavları şu şekilde yapılır: I- Türkçe (Dil-Edebiyat). n- Gidecekleri ülkenin dili (Bu dilde okuma ve tercüme yapabilmek yeterlidir). III- Türkiye ile Dünya Tabii ve İktisadi Coğrafyası.

13 IV- XIX. Yüzyıldan Sonra Türk İnkılâp Tarihi. V- Genel İktisat Bilgisi. VI- Aritmetik ve Cebir. Kabul smavlarmın sonuçları: Madde-13 Kabul sınavlarında başarılı olan öğrencilerin sayısı, o alanda gönderilecek öğrenci sayısına eşit veya daha az ise, başarılı olan öğrenciler hakkında komisyon tarafından verilen karar yönetim kurulunun onayına arz olunur. Yarışma Sınavlarına Lüzum: Madde-14 Beş Alandan her biri için yapılan kabul sınavlarında başarılı olan öğrencilerin sayıları, o alanda gönderilecek öğrenci sayısından fazla olursa o kısımdan ikinci derecede yarışma sınavı yapılır. Yarışma smavlarmın yapılış şekli: Yarışma sınavları şu şekilde yapılır: 1- Ticaret Yüksek Eğitimi İçin; Madde-15 1-Teorik iktisat 2- Maliye 3- Kara ve Deniz Ticaret Hukuku 4- Mali ve Ticari Hesap 5- Muhasebe Usulü II- iktisadi ve Ticari Bilimler Eğitimi İçin: 1- Teorik iktisat

14 2- İktisat Tarihi 3- Ticari, Sanayi, Zirai İktisat 4- MaUye 5- Kara ve Deniz Ticaret Hukuku 6- Kamu Hukuku 7- Ticari Anlaşmalar ve Mukaveleler 8- Ticaret ve Maliye Matematiği 9- Muhasebe Usulü III- Deniz Ticaret Yüksek Eğitimi İçin: 1- Cebir ve Geometri 2- Daire ve Üçgen 3- Analitik ve Resimli Geometri 4- Deniz Ticareti ve Devletler Hukuku (Güverte) 5- Seyr u Sefain (Güverte) 6- Astronomi ve Denizcilik (Güverte) 7- Gemicilik (Güverte) 8- İşaretçilik, Deniz Protokol ve Kutlamaları (Güverte) 9- Çarkçılık (makine) IV- Sanayi Yüksek Eğitimi İçin; 1- Hesap ve Cebir 2- Geometri 3- Makine Prensipleri 4- Felsefe ve Kimya 5- Teknik Resim V- Sanayi ve Fen Bilimleri Yüksek Eğitimi İçin: 1- Yüksek Matematik 2- Makine 3- Sanayi felsefesi ve Elektrik Konuları 4- Organik ve İnorganik Kimya 5- Sanayi Kimyası

15 Yanşma smavlannda sorulacak sorularda her alanın derece ve önemine bakılm Sınavların yazıh veya sözlü ohnası, öğrenci komisyonu ve sınav sorumlulanmn kararlarıyla belirlenir. Yarışma Sınavlarımn Sonuçları; Madde-16 Yarışma sınavlarında başarılı olmak için alan sınavında her dersten en az beş puan almak şarttır. Bir dersten beşten düşük puan alan başarılı olamaz. Bir alanın bütün derslerinde toplamda en çok puan almış olanlar o alanda başarılı olurlar. Ve haklarında öğrenci komisyonunca kabul kararı verilerek yönetim kurulunun onayına sunulur. Madde-17 Kabul ve yanşma smavlannda hangi alandan olursa olsun hiçbir öğrenci başanlı olamazsa o yıl o alandan öğrenci gönderilmez. Başarılı olanların sayısı az olursa o yıl o kadarla yetinilir. Yabancı Dile Hakimiyet Derecesi: Madde-18 Yabancı ülkelere eğitim için gönderilecek öğrencilerin o ülkenin dilinde okuma ve anlama seviyeleri, kabul sınavında anlaşıldığı takdirde bu yeterli görülür. Her alanın yarışma sınavlarında başarılı olanlar arasında, toplamda eşit puan alanlar olursa bunlardan; yapılacak bir sınavla dil bakımından daha yeterli olduğu anlaşılan öğrenci tercih edilir. Taahhütname ve Kefaletname: Madde-19 Oda tarafından eğitim için gönderilecek öğrenci, işbu talimatnamede belirli sebeplerden ötürü geri çağrıldıkları, öğrenci statüsünden çıkarılarak kayıtları silindiği, belirlenmiş olan eğitim süresinde diploma ve tasdikname almayı başaramadığı veya 35. madde gereği Oda'mn dönüş talimatma riayet etmedikleri takdirde eğitimleri için Oda tarafından yapılan masrafları faiziyle birlikte ödeyeceklerini içeren onaylı bir taahhütname ile buna ilişik olarak ayrıca Oda açısından güvenilir bir şahsın onayh bir kefaletnameyi Oda'ya vereceklerdir.

16 öğrenci tarafından verilmiş olan işbu taahhütname ve kefaletnamenin hükmü herhangi bir sebeple geçersiz hale gelirse, eğitimde bulunan öğrenci bu taahhütname ve kefaletnameyi yenilemeye mecburdur. Bu zorunluluğu üç ay içinde yerine getirmeyen öğrenci geri çağrılır. Ve o zamana kadarki masraflar kendilerinden ve kefillerinden alınır. Öğrencilerin Şeref Borcu ve Taahhüdü: Madde-20 Oda tarafından yabancı ülkelere eğitim için gönderilip eğitimini tamamlayarak dönen öğrenciler; yapılan masraf ve hizmetlere bir karşılık olmak üzere, elde edecekleri toplumsal statünün elverdiği ölçüde, söz konusu masrafların küçük taksitler halinde Oda'ya ödenmesini bir şeref borcu olarak taahhüt ederler ve taahhütnamelerinde bunu belirtirler. Böylece, eğitim gören her öğrenci yeni tahsil görecek öğrencilerin masrafma katkıda bulunmuş olur. İade edilen meblağ ayrıca özel bir karar alınmaksızın, muhasebe tarafından gider bütçesindeki öğrenci tahsisatına aktarılmak üzere gelir bütçesindeki bağışlar kısmına kaydedilir. Eğitimini Tamamlayan Bir Öğrenci için Oda^nın Bir Taahhüdü Yoktur: Madde-21 Yabancı ülkelere eğitim için gönderilen öğrenciler eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndüklerinde, kendilerinin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir göreve atanması şartı yoktur. Öğrenciler bundan dolayı bir hak iddia edemezler. Bu madde öğrencilerin verecekleri taahhütnamelerde de açıkça belirtilmektedir. Öğrencilerin Hareketi: Madde-22 Taahhütname ve kefaletnamesini Oda'ya veren öğrencilere, yol masrafları ile ilk üç aylık ödenekleri peşin verilir. Ve kendileri Oda tarafından belirlenecek bir şahısla birlikte veya yönetim kurulunun takdiriyle kendi başlarına hareket ederler ve vardıklarını derhal Oda'ya yazılı olarak bildirirler.

17 öğrenciye Verilecek Para: Madde-23 Eğitim için Yabancı ülkelere gönderilecek öğrencilere şu ödenekler verilir: 1- Eğitime gitmek için yol masrafı 2- Eğitim sürecinde maaşları, üç aylık peşin olarak banka aracılığıyla gönderilir 3-Eğitim gördükleri okul ve kurumlarda eğitim, uygulama ve kitap ücretleri sömestr ve yılbaşlarında peşin olarak banka aracılığıyla gönderilir. 4- Sınav ve diploma ücretleri. 5- Dönüşte yol masrafı (Eğitim başarıyla tamamlandığında gönderilir) madde gereği nakit ödül 7-26 ve 27. maddeler gereği tedavi ücretleri Tatillerde: Madde-24 Sömestr veya ders yılını başarıyla bitiren öğrenci, tatil süresini Türkiye veya bir başka ülkede geçirebilir. Fakat kendisine yol ve seyahat masrafları ödenmez. Sömestr veya ders yılını başarıyla bitiremeyen öğrenci okulun veya kurumun bulunduğu şehirde kalarak çalışmalarım sürdürmek zorundadır. Bunu yapmazsa geri çağrılma ve öğrenci kadrosundan çıkarılma cezası uygulanabilir. Öğrenciye Para Ödülü: Madde-25 Sömestr veya ders yılı içinde çalışarak bulundukları okul veya kurumlar tarafından takdir edilen öğrencilere, öğrenci komisyonunun teklifi ve yönetim kurulunun kararıyla ayrıca para ödülü gönderilir. -Öğrenciye Tazminat: Madde-26 Bulunduğu okul veya kurumlarda eğitimiyle ilgili bir iş gördüğü sırada

18 herhangi bir uzvunu kaybeden veya benzer arızalara maruz kalıp bunu resmi bir tutanakla ispat eden öğrencilere, öğrenci komisyonu ve yönetim kurulunun belirleyeceği münasip miktarda bir tazminat ve tedavi ücreti ödenir. Öğrenciye Tedavi Ücreti: Madde-27 Eğitimine mani olacak derecede hastalanıp da tedavisine kendisinin aylık maaşının yetmediği anlaşılan öğrencilere, öğrenci komisyonunun teklifi ve yönetim kurulunun kararıyla tedavi ücreti gönderilir. Eğitim Süreleri: Madde-28 Öğrencilerin eğitim süreleri, (dil eğitimi süreleri hariç) devam edecekleri okul ve kurumların belirli eğitim süreleri ve gerekirse staj süreleridir. Eğitimini tamamlayan öğrenci devam ettiği okul ve kurumda yürürlükte olan usule göre diploma veya tasdikname almakla yükümlüdür. Diploma veya tasdikname almak için ancak o sınav yılma ait ikmal sınav süreleri de eğitim süresinden sayılır. Dil Eğitimi Süresi: Madde-29 Yabancı ülkelere gönderilecek öğrencilere o ülkede eğitim görecekleri okul ve kurumlara girmeden önce, dile hâkimiyetlerini arttırmak için gidecekleri ülkede dile çalışmak üzere o memleketlere hareketlerinden önce öğrenci komisyonunun teklifi ve yönetim kumlunun kararıyla (dil eğitimi süresi olarak) en fazla bir yıl süre verilebilir. Bundan fazla süre kesinlikle verilemez. Başarıyla Tamamlanan Eğitimin Genişletilmesi: Madde-30 Yüksek ticaret ve yüksek sanayi eğitimi için gönderilecek öğrencilerden pekiyi (aliyyü'l-a'la)

19 derecede başarılı olanların Yüksek İktisadi ve ticari bilimler, Yüksek fen ve sanayi bilimleri alanında eğitim süreleri öğrenci komisyonunun teklif ve yönetim kurulunun kararıyla uzatılabilir. Madde-31 İktisadi ve Ticari Yüksek Bilimler, Deniz Yüksek Ticareti ve Kara Sanayi Bilimleri Yüksek Eğitimi görerek iyi ve pekiyi derecede mezuniyet belgelsi alanlar Darülfünunlara (üniversitelere) mesleki yüksek bilim kurumlarına devam ile eğitimlerini geliştirmek ve aynca doktora, sertifika veya buna benzer bir belge almaları için sürelerinin uzatılmasına öğrenci komisyonunun teklifi ile yönetim kurulunca karar verilir. Eğitim Durumuyla İlgili Belge Gönderme Görevi: Madde-32 Eğitime devam eden her öğrenci, sömestrler veya ders yılı sonlarında bulunduğu okul ve kurumlardan eğitim durumu ve sınavlarının sonuçlarıyla ilgili olarak alacağı onaylı belgeyi en fazla bir ay içinde ve yeni sömestr veya ders yılı başlamadan önce Oda'ya gönderecektir. Öğrencilerin eğitim süresi içinde gayretle çalışmaları kendileri için kutsal bir görevdir. Çalışmayan ve durumunu gösteren belgeyi bir ay içinde Oda'ya göndermeyen öğrenci hakkında geri çağırılmak ve öğrenciliğine son verilmek hükmü uygulanır. Hastalık Sebebiyle Eğitime Devam Edememe: Madde-33 Eğitimi sırasında hastalanan öğrencinin hastalığı; doktor raporu, okul ve kurum idaresinden onaylı belgelerle ispatlanırsa, eğitimine devam edememekten dolayı sorumlu tutulmaz. Kendisine 27. madde gereği tedavi ücreti gönderilir. Eğitime Engel Hastalıklar: Madde-34 Eğitime engel olacak derecede tedavisi mümkün olmayan bir hastahğa yakalanan veya tedavisi bir yıldan fazla sürecek olanlar, öğrenci komisyonunun teklifi ve yönetim kurulunun kararıyla geri çağırılabilirler. Türkiye'ye döndükten sonra eğitimlerine devam edebilecek şekilde tedavi gördüğü, onaylı doktor raporuyla sabit olanlar tekrar eğitim için gönderilirler.

20 Madde-35 Eğitim süresini başarıyla tamamlayarak süreleri uzatılmayanlar veya 36. madde gereği geri çağırılanlar Türkiye'ye dönmek zorundadırlar. Dönmedikleri takdirde, taahhütname ve kefaletnameleri gereği eğitim masrafları kendilerinden tahsil edilir. Geri Çağırılmak ve Öğrenci Statüsünden Çıkarılmak: Madde-36 Eğitim alan öğrencilerin aşağıdaki sebeplerden ötürü geri çağırılmasına ve öğrenci kadrosundan çıkarılmasına, öğrenci komisyonunca gösterilen gerekçe üzerine yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. 1- Eğitim aldığı okul ve kurumlarda bir sömestr veya ders yılında sınavlarda başarılı olamamak, madde gereği sömestr veya ders yılını başarıyla bitiremediği halde tatil süresini okul veya kurumun bulunduğu şehir dışında geçirmek, 3- Sınav sonuçlarıyla ilgili olarak 32. madde gereği göndermesi gereken belgeyi belirlenen süre içinde göndermemek, 4- Bulunduğu okul ve kurum tarafından süreli veya kesin ihraç cezasına çarptırılmak, 5- Bulunduğu okul ve kurum tarafından; şehirde öğrencilikle bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunduğu, mensup olduğu okul ve kurum veya mahalli güvenlik birimlerince ya da teftişleriyle görevli olan kimselerin raporlarıyla belgelenmek, 6- Eğitimini belirlenmiş olan süre içinde bitirememek, 7- Her ne sebeple olursa olsun, geçerliliği kalmamış olan taahhütname ve kefaletnamesini üç ay içinde yenilememek, 8- Eğitime engel olacak derecede tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanmak veya hastalığımn tedavisinin bir yıldan fazla süreceğinin anlaşılması. Sekizinci fıkradaki hastalık sebebi hariç olmak üzere, diğer nedenlerden ötürü geri çağırılan öğrenciye, Oda tarafından yapılmış olan masraflar kendilerine veya kefillerine ödettirilir. Öğrencilerin Teftişi: Madde- 37 Ticaret ve Sanayi Odası eğitimini sürdüren öğrencinin devam durumunu, çalışmalarını ve bulundukları ülkelerdeki hayat ve geçim tarzlarını teftiş için:

21 1- Oda tarafından daimi veya süreli olarak gönderilecek özel görevli ile, 2- Yabancı ülkelerde bulunan genel eğitim ve ticaret bakanlığı müfettişleriyle, 3- Türk elçisi, konsolosu ve ticari temsilcileri aracılığıyla, 4- Bulundukları okul ve kurum idarelerinin öğrenci hakkında gönderecekleri raporlarla, 5- Her öğrencinin kendisi hakkında bizzat göndereceği raporlarla, sürekli olarak teftiş ve kontrol altında bulundurulur. Madde 38 Oda'ya gelen teftiş raporları, öğrenci komisyonu tarafından incelenir ve gerekli görülen kararlar alınarak yönetim kuruluna sunulur. Söz konusu raporlar düzenli olarak dosyalarına konur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İSTANBUL'DA DESTEKLENECEK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİDİR) Madde-39 İstanbul'da (Uygulamalı Ticaret Okulu, Ticaret Yüksek Okulu, Ticari Bilimler Yüksek Okulu, Deniz Ticaret Okulu, Sanayi Okulu) öğrencilerinden olmak üzere. Oda tarafından desteklenecek öğrencilerin bu okullara göre oran ve sayıları hakkında. Oda yönetim kurulu tarafından karar verildikten sonra öğrenci komisyonu öğrencilerin başvurularını gazetelerle ilan eder. Okul idarelerinden de desteklenmesi uygun görülen öğrencilerin isimlerini ister. İlanda belirtilen süre içinde komisyona yazılı başvuru şarttır. Bu süreden sonra yapılan başvurular o yıl için kesinlikle kabul edilmez. Başvuru dilekçelerine nüfus kâğıdı veya onaylı suretini ve okula ait belgelerle mukavvasız 4x6 ebadında 6 fotoğraf iliştirilir. İstanburda Desteklenecek Öğrencilerde Aranacak Nitelikler: Madde- 40 Oda tarafından desteklenecek öğrencilerde şu nitelikler aranır:

22 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2- Türk olmak, 3- Yaşı on dörtten aşağı ve yirmi beşten yukarı olmamak, 4- Gayretli, ahlaki açıdan düzgün durumda olması ve sınavlarında en az iyi aldığının okul idareleri tarafından onaylanması. 5- Sırasıyla; Birinci: Babasız ve Anasızlar, İkinci: Babasızlar, Üçüncü: Anasızlar, Dördüncü: Babası ve annesi olup da kardeş sayısı çok olanlar. Beşinci: Baba ve annesi olanlar. Tercihen; Babasız ve anasız ise veu ve vasisinin. Babasız ise annesinin, Annesiz ise babasının. Baba ve annesi varsa bunların; varlıkları ve gelirleri dar olup ailenin ihtiyaçları dışında o öğrencinin eğitimine yetmeyeceği, mahalle ihtiyar heyetinin verecekleri belge ile Oda tarafından ayrıca yaptırılacak özel inceleme sonucunda anlaşılmak. Madde-41 Oda tarafından şimdiye kadar maddi olarak desteklenen öğrencide de bu şartlar aranır. Desteklenmelerine devam edilip edilmeyeceği hakkında yeniden karar verilir. Öğrenci Statüsüne Kabul Kararı: Madde-42 Öğrencilerin başvuruları komisyon tarafından incelenerek, kabulleri öğrenci komisyonunca uygun görülenler, yönetim kurulu kararıyla Oda tarafından desteklenen öğrenciler arasına alınırlar. Öğrenci Statüsünden Çıkarılmak: Madde-43 Desteklenen öğrenci sınavlarda iyi dereceden aşağı alırsa veya sınıfta kalırsa, okulları tarafından geçici veya kesin atılma cezalarına uğrarsa, eğitimini bırakırsa veyahut desteğe ihtiyacı kalmayacak derecede ailesinin ve kendisinin ekonomik durumu düzelirse, öğrenci komisyonunun teklifi ve yönetim kurulunun kararıyla öğrenci statüsünden çıkarılır.

23 Madde-44 Oda Tarafından Destekleme Şu Şekilde Yapılır: 1- Yatılı okulda ise yıllık eğitim ücretleri Oda tarafından ödenir ve ayda kendilerine uygun bir harçlık verilir. 2- Gündüzlü okulda, öğrenci ailesinin yanında kalıyorsa kendisine, miktarı yönetim kurulu kararıyla tespit olunan bir aylık verilir. 3- Gündüzlü okulda olup ailesi İstanbul'da değil ise kendileri, Oda'mn kontrolü altında iyi aileler veya güvenilir pansiyonlara yerleştirerek pansiyon ücretleri karşılanır. Ve ayda kendilerine uygun bir harçlık (burs) verilir. 4- Bulunduğu okulda zekâsı ve çalışkanlığı ile öne çıkan öğrenciye maddi ödül verilerek teşvik olunabilir. Madde-45 Öğrenciye verilecek aylık ve harçlıkların, okul ve pansiyon ücretlerinin asgari ve azami miktarları yönetim kurulu kararıyla ve Oda bütçesindeki miktar dâhilinde belirlenir. Oda tarafından desteklenen öğrenci, yaz tatillerinde ebeveyn ve ailesinin yamna giderse kendilerine aylıkları verilir. Bu, yatılı öğrenciyi de kapsar. Gidiş-geliş yol masrafları verilmez. Madde-46 İstanbul'da maddi olarak desteklenecek öğrencinin okullarında belirli olan ders saatlerinden sonra Ticaret ve Sanayi Odası'nda veya Oda tarafından gösterilecek ticari ve mali kurumlarda stajyer olarak çalışmaları zorunludur. Oda'da ve bu kurumlarda eğitimlerine uygun görevler verilir. Bu zorunluluğa uymayan öğrenci, öğrenci komisyonunun teküfi ve yönetim kurulunun kararıyla öğrenci statüsünden çıkarılır. Desteklenecek Öğrencinin Kontrolü: Madde-47 Oda tarafından desteklenen öğrencinin okul içinde ve dışındaki çalışması ile hayatı Oda tarafından sürekli olarak teftiş ve kontrol edilir. Teftiş raporları doğrultusunda öğrenci komisyonu tarafından gerekli kararlar verilir. Madde- 48 Bu talimatname. Oda Meclisi'nin 30 Haziran 1926 tarihindeki beşinci oturumunda kabul eaılmi^tır.

24 ii.^u di'<ljl JS^ji öj^'b^-l ^w4*\ c^jsji c-u:^c ^JÇ T to o^l. _ l-\ _.ju jjl. 3^ JUj J'-^f ^ >:*^3^ \3 s^'^'^'^^^s r^^3 ^M' ^S^y^ o i_aj^d^j^<^ j u;í4 j1j jj^^;^.f ÔJ^J^ tv ^3V <f'^:^x.y '^t^^ *^^j3i^^jj.**jj ^f^* oyb^ V^i^J U^^^' oatj^-^^/b

25 j^lljl o-^i ü-^'j^ J'ï ^ J\^A i]l o^>u:.lj jijjl 04İU j dijl^^"j ^- =^ j)^^- <^*jsoji3i j,jj\ o^<>'j:^ J^i ji>-.l,'t _ WIT ej3jl < Ü»^J^J ^l>'tj İfl? - İN.^U ojîa.u-j JJ^^İ ^.ct-^ oiiu^óíjjtbj-í- 1^* jj.» 4ı^J-U^ <>.-iljl İY ir -^ıcîl:_. 3_a:5^ j eü-m-^^tw e:i<>-j^ ÔT^r^j' J*Jj^ v/b-^ dl<>ljî"

26 Í ^ JLJİ.ÎİÛ jîi^j Ojl/j ^J^* 0^^^ o;ijiixtlif ^:>. T J. _.^u í^caí^ju* ^JW i^ı.c OjU d^^^ Ojl^" ] o4i^jix-l J-X^-«Ij ^^ojfjl ^yh ojica: 1 w*>>i^-'. J ^ ^ t*ia3 jj^l AUi* OJL.

27 ^-<*LV.í <il "^-^^ <^l'-x4«r öjk^jû; J^k^:i< J3 S^s jii ^j'fj^ ^Mijr^iU ^iij;^^ ^tu^-j j^^r^ ys\^)^ dl'<- V*^^ Jt^*^" ''-^^ j^-cu oji-a.uâjj «U6:^4ajU Ij 4.v^3^ J^sjjji y^^^ J^.-^J^»^^^ 4.;i>rjVj^ ojijl Jijl r^^l;^ ju:^ J^J^ tv»ju < J- >bi L'-^íÜ» ouj». <.4r^" iji'-^jl '^JW^' : juai" u^_j3> s^-jix^lf l5>»-^j-î!j (iıa*^

28 ^l C JiOi'^j*^ftja*^^^ ^-^^ ^jj. uj <il ^ jwy^ «4:-*^" Ü^V-î J-^--^ cî^*^ ^ J'*^-^ 4Jl.^<;^^ till, _yiul*!j A'X^^J^ <>.^i J)^jl<^,^^^ J.j^<áJ >jj a^jj* üjt}óa'-^^ ó)^^^ ^-^J Jx.J*^^dl*<ii» talis- <Jİ> r^^j^f ö«v:li^j; j J<aJ^^ j**b «u-^^pl.. j ll^u- r*^^-^ d^yj'f ^ ^ i ^ rr. JÁJ'^/ Jyr^ «:^U i V 4*^4İL y j i-^j

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3-

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Bu staj yönergesinin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI VE T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI PROTOKOLÜ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU POSTABAŞI (AYAK NEZARETÇİSİ) YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ Yönetim kararı: 30/10/2008 283 sayılı kararı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1) Bu yönergenin amacı, Türkiye Taşkömürü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 01.06.2015 Sayı : 230576 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YAYINLARININ HAZIRLANMASI, BASIMI VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BURS YÖNERGESİ GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1 KAPSAM Madde 2- DAYANAK Madde 3- TANIMLAR Madde 4 Dernek: Tüzük: GYK: Şube Yönetim Kurulu:

BURS YÖNERGESİ GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1 KAPSAM Madde 2- DAYANAK Madde 3- TANIMLAR Madde 4 Dernek: Tüzük: GYK: Şube Yönetim Kurulu: BURS YÖNERGESİ GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından orta ve yükseköğrenim öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek karşılıksız bursun

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KAMUOYUNA DUYURU 31.07.2008 KAMUOYUNA DUYURU Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR 1-Başvuru süresi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (Öğrenci İşleri Birimi) Hizmetin Tamamlanma Süresi

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (Öğrenci İşleri Birimi) Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No Hizmetin Adı Belge Hazırlama Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, İlgili makama yazısının verilmesi 1- Öğrenci Kimliği 1 gün 2 Yeniden Kimlik Belgesi

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrenciler Đçin Mali Usul ve Esaslar Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (246)

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ İLE ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS EĞİTİM- ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ İLE ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS EĞİTİM- ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ İLE ÇİFT ANADAL VE YANDAL LİSANS EĞİTİM- ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

18.08.2009*0 2 6 0 4 3

18.08.2009*0 2 6 0 4 3 B.30.0.PER.0.00.00.01/01- Doktora Sonrası Araştırma İnceleme Hk. Y Ü K S E K Ö GR E T İMJK U R UI, U BAŞKANLIĞI 18.08.2009*0 2 6 0 4 3 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURS YÖNERGESİ

YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURS YÖNERGESİ AMAÇ Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı ve asistan doktor olan tıp doktorlarını yurt dışında Ortopedi ve Travmatoloji ile ilgili alanlarda araştırma yapabilmeleri için desteklemektir. BAŞVURU KOŞULLARI 1.

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KAYIT-KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan fakültelerde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim görecek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ADANA BTÜSEM) EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 02/12/2015-E.19025 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik *BEZE6Z49* Sayı : 42239535-050.01.04 Konu : Senato Kararı SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, İstanbul AREL Üniversitesinde açık bulunan

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! STAJ BAŞVURU SÜREÇLERİ

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! STAJ BAŞVURU SÜREÇLERİ STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! STAJ BAŞVURU SÜREÇLERİ 1- Staj Yapacağın Kurum ile Konuşup Sözlü Onay Al. 2- Staj Başvuru Formundan Üç Adet Çıktı Al. 3- Staj Başvuru Formundaki Kendin ile İlgili

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ VE MEZUNİYET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ VE MEZUNİYET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ VE MEZUNİYET BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönerge; Karabük Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul,

Detaylı

BESİYAD. Beşiktaşlı Sanayici İşadamları ve Yatırımcıları Derneği. BeĢiktaĢlı Sanayici ĠĢadamları ve Yatırımcıları Derneği Burs Yönergesi

BESİYAD. Beşiktaşlı Sanayici İşadamları ve Yatırımcıları Derneği. BeĢiktaĢlı Sanayici ĠĢadamları ve Yatırımcıları Derneği Burs Yönergesi BESİYAD Beşiktaşlı Sanayici İşadamları ve Yatırımcıları Derneği BeĢiktaĢlı Sanayici ĠĢadamları ve Yatırımcıları Derneği Burs Yönergesi BÖLÜM 1 GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Beşiktaşlı

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU YURT ĠÇĠ VE YURT DIġI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA BURSLARI YÖNETMELĠĞĠ. Resmî Gazete: 19.7.

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU YURT ĠÇĠ VE YURT DIġI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA BURSLARI YÖNETMELĠĞĠ. Resmî Gazete: 19.7. ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU YURT ĠÇĠ VE YURT DIġI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA BURSLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete: 19.7.1987 19522 1 ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU YURT ĠÇĠ VE YURT DIġI

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ YÖNERGENİN AMACI MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Turizm İşletmeciliği ye Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge nin değiştirilmesi hk.)

28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge nin değiştirilmesi hk.) 28.02.2012 Tarihli Senato Kararı (Ankara Üniversitesine Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge nin değiştirilmesi hk.) ANKARA ÜNİVERSİTESİ Karar Tarihi : 28/02/2012 SENATO KARAR ÖRNEĞİ Toplantı

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi nde, lisans düzeyinde verilen eğitimöğretimin niteliğini burs ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği A BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı kütüphanelerin

Detaylı

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Başvuru süresi

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Atatürk

Detaylı

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ

T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ 2009 T.C DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ STAJI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu yönerge, Düzce Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirler. Kapsam Madde

Detaylı

No :... Sınıfı :... Adı ve Soyadı :...

No :... Sınıfı :... Adı ve Soyadı :... ÖĞRENCİNİN No :... Sınıfı :... Adı ve Soyadı :... Babası nın Adı ve Soyadı :... Babası nın Öğrenim Durumu : O O O İlk Orta Yüksek İşi ve İş Ünvanı :... İş Adresi :... Ev Telefon No. :... Ev Adresi :...

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İlk Kayıt ÖĞRENCİ İŞLERİ 1. LYS sonuç belgesi 2. Diploma veya mezuniyet belgesi (fotokopi veya suret kabul edilmez) 3. Nüfus cüzdanı örneği 4. 6 adet (4,5x6)

Detaylı

5. İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş Mütevelli zarfa yerleştiriniz.

5. İstenen tüm belgeleri, kayıt görevlilerine teslim etmek üzere, üzerine adınızı yazdığınız boş Mütevelli zarfa yerleştiriniz. 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYOR, İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KAYIT GÜNLERİNDE EMİNÖNÜ YERLEŞKEMİZE BEKLİYORUZ... İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 ÖĞRETİM

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER. MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER. MEF Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi nde, lisans düzeyinde verilen eğitimöğretimin niteliğini burs ve

Detaylı

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği

Yönetmelikler. tmmob makina mühendisleri odası. Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği Yönetmelikler tmmob makina mühendisleri odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği 263 tmmob makina mühendisleri odası Yönetmelikler 21 Şubat 2008 PERŞEMBE günü resmi gazetede

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE (Üniversitesi Senatosunun 07.05.2010 tarih ve 2010/01 3 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 23. Maddesi gereğince hazırlanan Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Öğretimi Staj Uygulamaları Yönergesi ve YTÜ Fen Edebiyat

Detaylı

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2

Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 KPSS A Grubu Kadroların Tam Listesi Başbakanlık KPSSP86 Atama Yapılacak Kadro Unvanı: Başbakanlık Uzman Yardımcısı Test Ağırlıkları: GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,2 Kurumca

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÜCRETSİZ VEYA BURSLU OKUTULACAK ÖĞRENCİ VE KURSİYERLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 7 Nisan 2011 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İŞE ALIM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, EMEK BORU (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde işe alınacak

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bölümlerine

Detaylı

ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ. Madde 1

ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ. Madde 1 ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ Madde 1 Bu protokol İstanbul Üniversitesi ile. Üniversitesi arasındaki ortak bilimsel çalışmalar ile eğitim-öğretim ve kültürel işbirliğini kapsamaktadır. Protokolün Konusu Madde 2

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin Lisans/Önlisans düzeyindeki programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin,

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Gümüşhane Üniversitesi Kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirlemek amacı

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMUNU GÖSTEREN DİĞER BELGELER YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALAR VE EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMUNU GÖSTEREN DİĞER BELGELER YÖNERGESİ AÇIKLAMA Bu taslak, Hacettepe, Ankara, İstanbul ve Sakarya Üniversitelerinin ilgili düzenlemeleri gözden geçirilmek suretiyle, Yönerge hazırlama komisyonu üyeleri ve öğrenci işleri daire başkanı tarafından

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Yönetmeliği

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Yönetmeliği KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dökümantasyon Merkezi Yönetmeliği AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Bu yönetmelik, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesince gerçekleştirilen eğitim öğretim ve

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU

İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK SINAV KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2017 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ UYARINCA SEVİYE VE YETERLİLİK BELİRLEME SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILAN İLMİ HÜVİYET TESPİTİ ve YAPILANDIRILMIŞ KLİNİK

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI

HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI HAVACILIK UZMAN YARDIMCISI PERSONEL ALIM İLANI ne yarışma sınavı İle 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 25inci Maddesi uyarınca İdari Hizmet Sözleşmesinde

Detaylı

TOBB Üniversitesini tanıyalım

TOBB Üniversitesini tanıyalım On5yirmi5.com TOBB Üniversitesini tanıyalım TOBB Üniversitesi hakkında her şey... Yayın Tarihi : 16 Nisan 2013 Salı (oluşturma : 10/6/2015) TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ya da kısaca TOBB ETÜ,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (17.01.2012 gün ve 28176 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesinde

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ (18.01.2016 gün ve 01 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı Atılım Üniversitesinde tam zamanlı

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, MEF Üniversitesi nde, lisans düzeyinde verilen eğitim-öğretimin niteliğini burs ve

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu nun

Detaylı

T.C. İZMİR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. İZMİR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. İZMİR ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1)Bu yönerge; İzmir Üniversitesi nin ilgili öğretim ve sınav yönetmelikleri uyarınca

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım Amaç MADDE 1- Mühendislik ve Kimya Bölümü eğitimi boyunca yapılacak stajlar, öğrencilerin ilgi

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLARDAN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Kurumlar Arası Yatay Geçiş MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE BAŞARI PUANI İLE ALINACAK ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, ŞARTLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ ( BAHAR YARIYILINDAN İTİBAREN UYGULANACAKTIR)

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ ( BAHAR YARIYILINDAN İTİBAREN UYGULANACAKTIR) T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (2016-2017 BAHAR YARIYILINDAN İTİBAREN UYGULANACAKTIR) AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 1(1) Bu yönerge, İnönü Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Kafkas Üniversitesi nin ilgili eğitim - öğretim ve

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar - 1 - MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinde

Detaylı