Bernard Brunhes International

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bernard Brunhes International"

Transkript

1 Bernard Brunhes International Vaka çal malar

2 ç Pazar ve ki ilerin serbest dola Lütfen do ru ifadeyle tamamlay z. Mart 2010 da Almanya n n hala una izni vard : A.EU-8 in vatanda lar için i sizlik yard mlar yla ilgili e it olmayan muamelesini sürdürmeye B.EU-8 in vatanda lar için sosyal destek yard mlar yla ilgili e it olmayan muamelesini sürdürmeye C.EU-8 in vatanda lar için i piyasas na eri im ile ilgili olarak it olmayan muamelesini sürdürme D.EU-8 in vatanda lar için ücret ile ilgili e it olmayan muamelesini sürdürme 2

3 ç Pazar ve ki ilerin serbest dola Do ru ifade ile tamamlay z. Bir Letonya ve bir Almanya in aat firmas aras nda imzalanan hizmet sözle mesinin ard ndan, Letonya ya firmas Almanya ya, Almanya daki firman n çal bir in aat alan ndaki i lerin tamamlanmas için 6 ay süreyle 7 i çi gönderiyor. 883/2004 say Tüzük ve 96/71/EC say Direktif kurallar na göre Letonya firmas unu yapmal r: A.Almanya da sosyal güvenlik katk lar ödemelidir ve tüm Alman i hukukuna uymal r B.Almanya da sosyal güvenlik katk lar ödeyemez ve Letonya i hukukuna uymal r C.Letonya da sosyal güvenlik katk lar ödemeyi sürdürebilir ve Almanya hukukundaki belirli hükümlere uymak durumundad r D.Letonya da sosyal güvenlik katk lar ödemeyi sürdüremez ve her Alman çal an gibi tüm Alman i hukukuna uymak durumundad r 3

4 Hasta hareketlili i Bir Frans z belirli bir tedaviyi görmek için Belçikal bir di çiye gidiyor fakat Frans z hastal k fonundan izin almay reddediyor çünkü iste inin de erlendirilmesinin çok uzun sürece ini dü ünüyor. Do rudan Belçikal doktora gidip faturay Frans z fonuna getiriyor ve para iadesi talep ediyor. Topluluk hukukuna göre ki i u durumla kar la r: A.Kendi yetkili kurumundan ön izin almad için iade yap lmaz B.Belçika tarifelerine göre Frans z kurumu taraf ndan para iadesi yap r C.Frans z tarifelerine göre Frans z kurumu taraf ndan para iadesi yap r D.Frans z kurum taraf ndan Belçikal kuruma sevk edilir çünkü izinsiz tedavinin masraflar hastaya tedaviyi veren Üye Ülke öder 4

5 Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu * uygulanan mevzuat Bayan Muller Belçika da ya yor ve Hollanda da çal yor. Hollanda mevzuat na tabi. Daha sonra Holanda daki i ine ek olarak Belçika daki ba ka bir veren için çal ma faaliyetine girme karar al yor. Bayan Muller in sigortas nerededir? A.Belçika B.Hollanda C.Faaliyetin yürütüldü ü s rlara göre, Belçika da ve Hollanda da 5

6 Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu aile yard mlar Avusturya da bir aile (1 çocuk) ya yor. Anne Slovenya da çal yor. Baba çal yor. Hem Avusturya da hem de Slovenya da aile yard n art ikamet. Avusturya da çocuk yard çocuk ba na 60 EUR, Slovenya da ise 45 EUR. Çocuk aç ndan bu yard kim öder ve ne kadar öder? A.Slovenya 45 EUR, Avusturya 15 EUR öder B.Slovenya 45 EUR, Avusturya 15 EUR öder C.Slovenya 60 EUR öder, Avusturya hiçbir ey ödemez D.Slovenya hiçbir ey ödemez, Avusturya 60 EUR öder 6

7 Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu aile yard mlar Önceki örnekte baba Avusturya da i e girerse ne olur? A.Slovenya 45 EUR, Avusturya 15 EUR öder B.Slovenya 45 EUR öder, Avusturya hiçbir ey ödemez C.Slovenya 60 EUR öder, Avusturya hiçbir ey ödemez D.Slovenya hiçbir ey ödemez, Avusturya 60 EUR öder 7

8 Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu malullük yard mlar Bay Scott 10 y l boyunca A Üye Ülkesinde (A tipi sistem), 8 y l boyunca B Üye Ülkesinde (A tipi sistem), 2 y l boyunca da C Üye Ülkesinde (B tipi sistem) çal r. Daha sonra i göremez hale gelir. A ve B ülkelerinde 5 y ll k, C ülkesinde ise 3 y ll k sigorta s r dönemleri var. Yaln zca ulusal mevzuata göre hiçbir ülkeden maa alamaz. Bay Scott A ve B ülkelerindeki malullük maa için gerekli ko ullar kar lam yor çünkü riskin ortaya ç kmas n ard ndan oralarda sigortalanmam. C Ülkesindeki 3 y ll k sigorta süresini tamamlamam. Tamamlam olsa bile maa n miktar dü ük olurdu çünkü C ülkesinde yaln zca k sa bir süre boyunca sigortalanm. 8

9 Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu malullük yard mlar (dvm.) Bay Scott Bay Scott 10 y l boyunca A Üye Ülkesinde (A tipi sistem), 8 y l boyunca B Üye Ülkesinde (A tipi sistem), 2 y l boyunca da C Üye Ülkesinde (B tipi sistem) çal r. Daha sonra i göremez hale gelir. A ve B ülkelerinde 5 y ll k, C ülkesinde ise 3 y ll k sigorta s r dönemleri var. Tüzü e göre Bay Scott n durumu daha iyi görünüyor: C Ülkesinde malullük maa hakk kazanmas için A ve B ülkelerinde tamamlad sigorta süreleri de hesaba kat yor. Ayr ca, A tipi sistemler alt nda sigortal oldu u dönemler için de malullük maa alacak, örn. riskin olu tu u dönemde orada sigortal durumda olmasa da A ve B ülkelerinde tamamlad 18 y l için. Buna ek olarak, mevzuata göre maa a hak kazan lmas için belirli bir sigorta dönemi gerekliyse (genelde bu süreç 8-10 y ar) A ve B ülkelerinin di er Üye Ülkeler de tamamlanm olan sigorta dönemlerini de birle tirmesi gerekir. Diyelim ki B Ülkesinin mevzuat na göre bir ki i yaln zca önce o mevzuat alt nda nakit hastal k yard mlar alm sa malullük maa alabiliyor. E er Bay X bunu C Ülkesinin mevzuat alt nda ald ysa, bu ko ul yeterli kabul edilir. 9

10 Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu malullük yard mlar (dvm.) Bay Scott 10 y l boyunca A Üye Ülkesinde (A tipi sistem), 8 y l boyunca B Üye Ülkesinde (A tipi sistem), 2 y l boyunca da C Üye Ülkesinde (B tipi sistem) çal r. Daha sonra i göremez hale gelir. Sonunda Bay Scott hangi maa al r? Bay Scott un Üye Ülkelerin üçünden de maa alma hakk vard r. Bay Scott çal hiçbir üye ülkede malullük maa alma ko ullar kar layamad için, A, B ve C ülkelerinin kurumlar taraf ndan ayr maa hesab yap lamaz. Bu kurumlardan her biri teorik maa lar hesaplar, örn. Bay Scott o ülkede 20 y l çal olsayd ne kadar maa alaca hesaplar. Bu teorik maa lara dayanarak, kurumlar oranlar dahilindeki maa hesaplamaya devam ederler. Bu da öyle olur: A Ülkesi için: o ülkenin teorik maa n 10/20 si B Ülkesi için: o ülkenin teorik maa n 8/20 si C Ülkesi için: o ülkenin teorik maa n 2/20 si 10

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi Deutsch für die Schule Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi Anababalar için Bilgi 22.04.2015 Be ya ndaki bir çocuk Anaokulu na ba lad nda kendisini Almanca ifade edebiliyor olmal d r. E er bir çocuk

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞ INCA ÜCRET KAZANÇLARI VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığınca yayınlanan rehberde; ücretin tanımı, unsurları,

Detaylı

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR

Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Dünya Bankas Doküman d r YALNIZCA RESM KULLANIMA MAHSUSTUR Rapor No: 32451 TR LLER BANKASI NA BELED YE H ZMETLER PROJES Ç N TEKL F ED LEN 212,9 M LYON ($ 275 M LYON) M KTARINDA KRED L TC GARANT S NDE PROJE

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI ÖZET

SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI ÖZET 272 ÖZET ÇOCUK ST HDAMI AÇISINDAN SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI Ersin KAV * letmeler için kalite kavram n her zaman güncelli ini korumas, bu yönde baz standartlar gerekli k lm r. Daha çok ürün ya da hizmetin

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

POTEKL KONUT F NANSMAN (MORTGAGE) S STEM VE DE ERLEME UZMANLI I

POTEKL KONUT F NANSMAN (MORTGAGE) S STEM VE DE ERLEME UZMANLI I mali ÇÖZÜM 71 POTEKL KONUT F NANSMAN (MORTGAGE) S STEM VE DE ERLEME UZMANLI I MORTGAGE SYSTEM AND REAL ESTATE APPRAISER Dr. Yaflar KABATAfi* ÖZ potekli konut finansman sistemi dünyada yayg n bir flekilde

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

ZEKÂT REHBER. Pratik Bilgiler. Prof. Dr. Ali ÖZEK M. Ü. lahiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi slâmî limler Ara t rma Vakf Ba kan

ZEKÂT REHBER. Pratik Bilgiler. Prof. Dr. Ali ÖZEK M. Ü. lahiyat Fakültesi Emekli Ö retim Üyesi slâmî limler Ara t rma Vakf Ba kan SLÂMÎ L MLER ARA TIRMA VAKFI Ara t rma ncemele Dizisi: 11 5. Bask, stanbul 2003 ZEKÂT REHBER Pratik Bilgiler Yay na Haz rlayanlar: Dr. smail KURT Seyit Ali TÜZ Dizgi: SAV Dizgi Merkezi Prof. Dr. Ali ÖZEK

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2011 Yılı

Detaylı

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri

MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri MKK Yat mc Bilgilendirme Hizmetleri Tan m Kitapç 06.04.2015 NDEK LER 1. Merkezi Kay t Kurulu u...4 2. Merkezi Kaydi Sistem ve Yat mc...5 3. MKK Yat mc Hizmetleri için Sicil ifre Gönderimi ve e-devlet ifresinin

Detaylı