SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ Dr. Osman Nuri ÇELİK 1, Alpaslan KAYA 2, Erol YAĞIZ 3 SUMMARY Light Rail Transport (LRT) has a growing future in Turkey. Konya LRT system was planned at late 1980 s and as a first step the 10,960 m railway was opened at Later the second step, which is between Konya coach station and Selcuk University Campus, was constructed at 1995 as 8 046m. Nowadays, around 40,000 people use the Konya LRT system. The LRT is not used in Campus. Today, transport in the Campus is realized with bus or other transport systems. This paper is about the LRT planning and specification used in the LRT System in Selcuk University Campus. ÖZET Konya da, Alaaddin Tepesi ve Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü arasõnda, toplam uzunluğu m olan Hafif Raylõ Ulaşõm Sistemi 1992 yõlõndan buyana yolcu taşõmasõ yapmaktadõr. Bugün hafif raylõ ulaşõm sistemi ile günde ortalama öğrenci, akademisyen, personel ve diğer çalõşanlar Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü ne taşõnmaktadõr. Mevcut sistemin Kampüs içerisine entegre edilerek uzatõlmamasõ, her gün kampüse gelen kişileri minibüs, özel araç gibi taşõn araçlarõnõ kullanmaya zorlamaktadõr. Bu ülke ekonomisine ek yük getirmektedir. Mevcut güzergâha entegre olarak Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü içerisine yapõlacak olan güzergâh ile öğrenci, akademisyen, personel ve diğer çalõşanlarõn görev ve iş yerlerine daha kolay ulaşmalarõ sağlanacak, yolculuk sõrasõnda kaybolan zaman ve yolculuk maliyetleri azaltõlacaktõr. Bu çalõşmada, Konya da Alaaddin Tepesi ve Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü arasõndaki mevcut m lik hafif raylõ ulaşõm sistemi güzergâhõna entegre olarak yaklaşõk m lik güzergâhõn, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü sõnõrlarõ içerisinde bulunan fakülte, yüksekokul, sosyal ve kültürel tesislere hizmet etmesi amaçlanarak hafif raylõ ulaşõm sisteminin uygulama projeleri yapõlmõştõr. 1. GİRİŞ Türkiye büyük şehirlerinde, Hafif Raylõ Ulaşõm Sistemi kullanõmõ giderek yaygõnlaşmaktadõr. Konya da, Alaaddin Tepesi ve Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü arasõnda, mevcut hafif raylõ ulaşõm sisteminin yapõmõ 1980 li yõllarõn sonunda planlanmõş, bu projenin ilk etabõ olan m lik Alaaddin Tepesi ve Otogar arasõ güzergâhõn yapõmõ 1992 yõlõnda tamamlanmõştõr. Daha sonra, projenin ikinci etabõ olan m lik Otogar ve Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat 1 Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,42031, Konya. 2 Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 42031, Konya. 3 Jeod. Fot. Müh. ULAŞIM A.Ş., 34200, Esenler İstanbul. 384

2 Kampüsü arasõ güzergâhõn yapõmõ 1995 yõlõnda bitirilmiş ve hizmete açõlmõştõr. Güzergâhõn toplam uzunluğu m dir. Konya ili nin büyüyen ve göç alan bir şehir olmasõ sebebiyle mevcut sistem yetersiz hale gelmiştir. Konya da, Alaaddin Tepesi Selçuk Üniversitesi arasõnda, m hafif raylõ sistem ile günde ortalama kişi taşõnmaktadõr. Bunun yaklaşõk % 40 õ Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü ndeki öğrenci, akademisyen, personel ve diğer çalõşanlardõr. Mevcut güzergâh kampüs girişinde sonlanmaktadõr. Yaklaşõk kişi her gün kampüs içerisinde yaya olarak yâda otobüs, servis, özel servis araçlarõ, minibüs, özel otomobil gibi taşõn araçlarõ ve kampüs içi servislerle taşõnmaktadõr. Mevcut sistemin Kampüs içerisine entegre edilerek uzatõlmamasõ, her gün kampüse gelen kişileri minibüs, özel araç gibi taşõn araçlarõnõ kullanmaya zorlamaktadõr. Bu ülke ekonomisine ek yük getirmektedir. Mevcut güzergâha entegre olarak Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü içerisine yapõlacak olan güzergâh ile öğrenci, akademisyen, personel ve diğer çalõşanlarõn görev ve iş yerlerine daha kolay ulaşmalarõ sağlanacak, yolculuk sõrasõnda kaybolan zaman ve yolculuk maliyetleri azaltõlacaktõr. Bu çalõşmada, Konya da Alaaddin Tepesi ve Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü arasõndaki mevcut m lik hafif raylõ ulaşõm sistemi güzergâhõna entegre olarak yaklaşõk m lik güzergâhõn, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü sõnõrlarõ içerisinde bulunan fakülte, yüksekokul, sosyal ve kültürel tesislere hizmet etmesi amaçlanarak hafif raylõ ulaşõm sisteminin uygulama projeleri yapõlmõştõr. Elde edilen jeodezik ve topoğrafik veriler, MXRAIL, AUTOCAD 2005 paket programlarõna aktarõlmõştõr. AUTOCAD 2005 paket programõnõ arayüz olarak kabul eden MXRAIL paket programõnda dijital veriler kullanõlarak öncelikle arazinin üç boyutlu tasarõmõ yapõlmõştõr. Alternatif güzergâhlar belirlenerek bu güzergâhlar için yapõlacak istikşaf, etüt, güzergâh fonksiyonu ve ekonomik karşõlaştõrma için gerekli çalõşmalar yapõlacak, uygun güzergâhõn seçimi gerçekleştirilmiştir. Arazinin modellenmesi tamamlandõktan sonra Ulaştõrma Bakanlõğõ DLH kriterlerine uygun olarak hazõrlanacak uygulama projelerindeki detaylar ve metrajlar MXRAIL paket programõnda oluşturulmuştur. Aynõ programda ray eksenleri, enkesitler, boy kesitler, makaslar ve gerekli bütün uygulama detaylarõ çõkarõlmõştõr. 2. ULAŞIM ETÜDÜ Ulaşõm etüdünün gayesi hedef alõnan bir süre içinde etüt edilmesi düşünülen bölge veya koridorla ilgili geleceğe ilişkin olarak olmasõ muhtemel gelişmelerin etkilerini dikkate alan bir talep analizi yapmaktõr. Bu kapsamda, 20 yõl işletme süresini dikkate alarak tasarlanan raylõ sistemin işletme süresi içinde hizmet vereceği yolcu miktarõnõn önceden tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Kampüs Girişi Kampüs İçiraylõ sistem geçkisi üzerinde detaylõ bir ulaşõm etüdü yapõlmõştõr. Tasarõmda göz önünde tutulmasõ gereken yolculuk talebi, sabah-akşam doruk saatlerdeki en yoğun trafik değeridir. Sonuçta, tramvay hattõna yönelik yapõlacak yolculuk talebinin sabah-akşam doruk saatteki değerlerinden en büyüğünün tespiti ulaşõm etüdünün ana amacõ olmaktadõr. Bununla birlikte, raylõ toplu taşõma sisteminin kurulmasõna yardõmcõ olan başlõca parametreler aşağõda sõralanmõştõr. 385

3 yõlõ için istasyon giriş ve çõkõş hacimlerini içeren yolcu oranõ ve bağlantõ hacimleri. 2- Tahmin edilen doruk saat, günlük ve yõllõk yolculuk hacimleri. 3- İstasyon konumlarõ, en uygun yaya taşõt ilişkisinin sağlandõğõ istasyon tasarõmõ. 4- Gelecekteki yolculuk oranõ dikkate alõnarak tespit edilen uygun kapasitede araç tipi. 5- Hat tipi, Bakõm ve Depo alanõ. 6- Güzergâhõn geoteknik durumu 7- Güzergâhõn projelendirilmesinde kullanõlan temel geometrik tasarõm kriterleri Talep tahmini Projelendirilecek olan Raylõ sistem güzergahõ üzerinde 2025 hedef yõlõna kadar uzanan dönem içerisindeki yolculuk talebini kestirebilmek için şu yöntem takip edilmiştir. Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõnda toplu taşõma sistemini kullanan yolcularõn Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõnda yolculuklarõnõn başlangõç/son noktalarõnõn ve hangi amaçla yolculuk ettiklerinin ve bu yolculuk üretimlerinin nüfusla ilişkisinin kurulabilmesi amacõyla etüt alanõ, mevcut olan ve kampüs içi ulaşõmda yeni planlamaya esas trafik zonlarõ dikkate alõnarak bölgelere ayrõlmõştõr. Ayrõca planda öngörülen 2010 hedef yõlõna ait nüfus ve yolculuk değerleri, 2004 yõlõ için Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõ üzerinde yapõlan koridor analizi sonuçlarõyla karşõlaştõrõlarak tahminlerin doğruluk derecesi artõrõlmaya çalõşõlmõştõr. Koridor analizi kapsamõnda güzergah üzerinde i) Yolculuk anketleri ii) Trafik sayõmlarõ yapõlmõştõr. Anket ve sayõm çalõşmalarõndan elde edilen sonuçlar, doruk saat trafik akõmlarõnõn ve bazõ kabullerle doruk saat yolculuk değerlerinin belirlenmesinde kullanõlmõştõr. Yolculuk tahmini ve tercihlerin değerlendirilmesinde kullanõlmak üzere 6000 kişiyi (kampüs için %15 i) kapsayan anket çalõşmasõ yapõlmõştõr. Bu anketlerden toplu taşõma yolculuklarõ için başlangõç/son bölgeleri belirlenmiştir. Yolculuklarõn yaklaşõk %85 i (gün içerisinde oluşan yolculuklar da dahil) Kampüs Girişi ve fakülteler arasõnda olmaktadõr. Güzergâh üzerinde 06:00-24:00 saatlerinde olmak üzere 14 noktada trafik sayõmlarõ yapõlmõştõr. Gün içerisinde 06:00-24:00 saatlerinde yapõlan trafik sayõmlarõnda öngörülen tüm vasõtalõ ve yaya yolculuklarõ tamamen belirlenerek yolculuklar hesaplanmõştõr. Aynõ zamanda 06:00-24:00 saatlerinde yolculuklarõn her 30 dakikalõk dilim içerisindeki mevcudiyeti, yönleri, amacõ belirlenerek, her 30 dakikalõk dilim içerisindeki yolculuk talepleri ve vasõta kullanõmlarõ belirlenmiştir. Anket sonuçlarõndan toplu taşõma tercihini tramvaydan yana kullananlarõn oranõ %82 olarak belirlenmiştir. Mevcut sistemi kullananlarõn oranõ ise %50 dir. Ayrõca, zonlarõn yolculuk üretim değerleri yapõlmõş olan etütlerde öngörülen nüfus artõşõna bağlõ olarak birer yõllõk dönemler için hesaplanmõştõr yõlõ yolculuk matrisleri dikkate alõnarak sabah doruk saat yolculuk matrisi belirlenmiştir. Sabah doruk saat değerlerinin Günlük yolculuklarõn yaklaşõk %30 u olduğu tespit edilmiştir. Raylõ Sistem Hattõna atama yapõlõrken, güzergah üzerindeki bütün otobüs ve servis hatlarõnõn kaldõrõlarak, minibüs sayõlarõnõn azaltõlmasõndan hareketle bu sonuçlara ulaşõlmõştõr. Tablo 1 de raylõ sistemin kampüse taşõyacağõ toplam sabah doruk saat en büyük kesit, günlük ve yõllõk yolculuk değerleri verilmiştir. 386

4 Tablo 1. Raylõ Sistem Yolculuk Hacimleri YIL GÜNLÜK TOPLAM SABAH_DORUK_MAX_KESİT YILLIK TOPLAM Ulaşõm etütlerinden elde edilen sonuçlardan da görüldüğü gibi Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõn 2025 yõlõnda saatte günde 78575, pik saatte ise yolcuya hizmet verebilecek şekilde tasarlanmõştõr. Yolculuk sürelerinde kazanõlacak zaman, günde saatin üzerindedir. Aynõ zamanda seçilecek araç tipi yolcu/saat/kesit/yön değerinde bir kapasite sağlamalõdõr. Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâh hattõ 15 otobüs ve yaklaşõk 40 minibüs eşdeğerini doruk saatte Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõndan ve 20 otobüs ve yaklaşõk 65 minibüs eşdeğerini Kampüs Alaaddin Tepesi güzergâhõndan çõkaracaktõr. Bu da güzergâhõ kullanan araçlara yaklaşõk % 45 oranõnda kapasite artõşõ sağlayacaktõr Şekil 1 de Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõnda sabah doruk saat tahmini bağlantõ/istasyon hacimleri verilmiştir. 3.GÜZERGÂHA AİT GENEL ÖZELLİKLER Toplam 3,269 km. olan, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Kampüs Girişi ve Kampüs İçi Güzergâhõ, Kampüs girişinde mevcut bulunan tramvay son durağõndan başlamaktadõr. Sõrasõyla Gökkuşağõ alõş-veriş merkezi önünden, sosyal tesislerden Mühendislik Mimarlõk, Veteriner, Ziraat Fakülteleri arasõndan Teknik Eğitim Fakültesi ve YADAM a ulaşmakta, Fen-Edebiyat, Hukuk Fakültesini takiben 387

5 tekrar sosyal tesisler binasõ önüne gelerek, eski mevcut güzergaha aynõ yoldan katõlõm sağlamaktadõr. Şekil 2 de Güzergâhõn Kampüs içi ulaşõm sistemindeki yeri görülmektedir. KAMPÜS GYRY?Y - KAMPÜS YÇY YÖNÜ (2025 YILI SAAT 08-09) KM : DURAK YSMY GYRY? SOSYAL MMF 4295 FEN HUKUK TIP MERKEZ BYNEN YOLCU YNEN YOLCU LYNK HACYMLERY Şekil 1. Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõnda sabah doruk saat tahmini bağlantõ/istasyon hacimleri L= 3,269 Şekil 2. Selçuk Üniversitesi Kampüs içi Hafif Raylõ Ulaşõm Sistemi. 3.1 Arazi Kullanõmõ Konya, 21. Yüzyõla girerken yaklaşõk bir milyonluk nüfusu ve son yõllarda hõzla gelişen ekonomik, kültürel, siyasi ve turistik özellikleri ile Türkiye nin en önemli büyük şehirleri arasõnda yerini almõştõr. Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat kampüsü içerisinde, halen kullanõlmakta olan m lik mevcut güzergâha ilave olarak yapõlacak ve birlikte çalõşacak bu uygulama ile her gün kampüs girişine gelen kişi, güzergah üzerinde 388

6 yapõlacak yürüme mesafesi ortalama 600 m. olan, yerleri özenle seçilmiş, duraklara taşõnacaktõr. Raylõ Sistem güzergâhõ Alaaddin Keykubat kampüsü içerisinde sõrasõyla; mevcut bulunan bütün fakülte sosyal tesisler ve öğrenci yurtlarõna yaklaşõk 600 m yakõndan geçerek geniş bir hizmet alanõ oluşturmaktadõr. Bu alan dâhilinde değişik arazi kullanõm tipleri mevcuttur. Kampüs sõnõrlarõ içerisinde kullanõlan arazilerin oldukça büyük bir bölümü üniversite öğrencilerinin hizmetine sunulan eğitim amaçlõ tesisler olmakla birlikte, sivil vatandaşõn da yoğun olarak hizmet almakta olduğu sağlõk kurumlarõ (Diş hekimliği Fakültesi, Selçuklu Tõp Fakültesi Araştõrma ve Uygulama Hastanesi (950 yataklõ) ve yapõmõ devam eden gelecek birkaç yõl içerisinde tamamlanacak daha büyük sağlõk kompleksleri) mevcuttur. Üniversite öğrencileri ve çalõşanlar dõşõnda sivil vatandaşõn da faydalandõğõ alõş veriş merkezleri, sosyal tesisler, anfiler, kongre ve sergi salonlarõ, konferansa salonlarõ, spor ve kültür tesisleri vardõr. Farklõ tipteki arazi kullanõm alanlarõ günün değişik saatlerinde bu güzergâh üzerinde ulaşõm talebinin doğmasõna neden olmakta ve özellikle doruk saatlerde yoğun trafik akõşõ görülmektedir. Mevcut raylõ sistem güzergahõ Konya nõn en yoğun arteridir. Bunun nedeni, güzergâhõn ticaret, turizm, sanayi ve eğitim alanõ olarak kullanõlmasõ ve gecekondu önleme bölgesi olarak son 15 yõl içersinde yoğun konut alanlarõnõn da eklenmesidir. Raylõ sistemin yapõmõndan sonra, Minibüs ve Otobüsler seferleri ile özel taşõt kullanõmõ azalacağõ için ve şu anda gidiş ve geliş yönünde sağdaki birer şerit park için kullanõldõğõndan karayolu trafiğinde de %40 civarõnda bir rahatlama olacağõ tahmin edilmektedir. Kampüs İçi Kampüs Girişi Güzergâhõnda yolcu taşõmacõlõğõnõn gerçekleştirilmesinde ikinci bir vasõtaya ihtiyaç duyulmasõ, yolculuk sürelerini ve maliyetini arttõrmakla birlikte, ikinci vasõtalarõn kullanõmõnõ da ortadan kaldõracak ve tek araçlõ yolculuklarõn seçimini beraberinde getirecektir. Bu yüzden, tek araçlõ yolculuk talepleri azalacak, Alaaddin Tepesi Selçuk Üniversitesi güzergâhõnda bulunan ve tek ana arter olan İstanbul Yolu Asfaltõndaki yoğunluk azalacaktõr. Kampüs içerisine, şehir merkezinden yapõlacak olan taşõmacõlõğõn tramvayla yapõlacak olmasõ mevcut arterde rahatlamayõ beraberinde getireceği tahmin edilmektedir. 3.3 Ulaşõm Altyapõsõ Özellikle 1990 lõ yõllarõn ortalarõna kadar çok az sayõda konut yerleşimi ve ticari kuruluşlarõn yer aldõğõ Aydõnlõkevler-Otogar-Kampüs bölgesinde, daha sonra önemli ticaret, sanayi ve yerleşim merkezlerinin İstanbul Yolu boyunca Kampüs alanõna, kuzeye doğru yayõldõğõ gözlenmektedir. Bu bölgenin yeni yerleşim alanõ olmasõ, Kampüs içerisinde öğrenci nüfusunun fazla oluşu, İstanbul yolu asfaltõ nedeniyle ulaşõm kolaylõğõ, öğrencilerin barõnma ihtiyacõna cevap veren bir bölge olmasõ, kamu ve özel yatõrõmlarõn bölgede yoğun olmasõ, 2. ve 3. organize sanayi bölgelerine yakõn olmasõ gibi nedenlerle konut alanlarõnõn yoğunlaştõğõ görülmektedir. Halen güzergâh üzerinde büyük yolculuk üretim/çekim potansiyeli taşõyan konut ve iş alanlarõnõn inşaatõ devam etmektedir. Yakõn bir gelecekte Otogar- Kampüs güzergahõ üzerindeki alanõn (8 km) Konya nüfusunun %40 õnõ barõndõracağõ göz önüne alõnõrsa, bu arterde ulaştõrmanõn yalnõzca İstanbul Yolu Asfaltõ ile sağlanmasõ mevcut yapõlaşmaya ve yerleşime yeterli derecede cevap veremeyecektir. Türkiye nin örgün eğitimde en fazla öğrenciye sahip üniversitesi olan Selçuk Üniversitesi nin bütün öğrenci, akademik ve idari personeli, 389

7 diğer çalõşanlarõ (bugün yaklaşõk kişi) ve üniversite içerinde mevcut sağlõk yapõlarõnõ kullanan sivil halk da İstanbul Yolu Asfaltõnõ ve mevcut Hafif raylõ Sistemi kullanmaktadõr. Zafer- Kampüs Güzergahõ boyunca yerleşim güzergaha paralel olarak gerçekleşmiş ve yapõlaşma hõzla devam etmekte olup, yeni yapõlaşmalarla birlikte mevcut alanlara ulaşõm Paralel arterler dõşõnda güzergahõ dikine kesen hatlar ile sağlanmaktadõr Bu güzergahta ulaşõm, hafif raylõ sistem, otobüs, özel araç ve minibüslerle sağlanmaktadõr. Raylõ sistemin kampüs dõşõnda kalmasõ nedeniyle özellikle soğuk havalarda minibüs taşõmacõlõğõnda yoğunlaşma görülmektedir. Bu bölgeye yakõn olan 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Kunduracõlar Sanayi Sitesinde bulunan küçük ve orta ölçekli işletmenin meydana getirdiği ciddi bir yük trafiği de mevcuttur. Eğitim tesisleri ve ticari istihdam alanlarõ da doruk saatlerde önemli ölçüde servis taşõmacõlõğõnõn oluşmasõna neden olmaktadõr. Trafik yükünü doğuran tüm bu etkenler bu arter üzerinde hacim/kapasite oranõnõ büyütmekte ve yolun hizmet düzeyi önemli ölçüde düşmektedir. Kampüs içerisine, şehir merkezinden yapõlacak olan yolcu taşõmacõlõğõnõn hafif raylõ sistemle yapõlacak olmasõ, mevcut raylõ sistemin kullanõmõnõ artõracak ve İstanbul Yolu Asfaltõnda oluşan mevcut trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacaktõr. 3.4 Trafik Durumu Bu güzergah, karşõlaştõğõ yoğun trafik yükünü kaldõramamakta özellikle sabah doruk saatte Alaaddin Tepesi- Kampüs yönünde karayolu trafik akõm hõzõ ortalama 40 km/s düşmekte ve ciddi trafik sõkõşõklõklarõ meydana gelmektedir. Bu değer otobüs ve minibüs için 23 km/s te kadar düşmektedir. Bu hõz dikkate alõndõğõnda yaklaşõk 20 km lik bir yolculuk ortalama 50 dakika sürmektedir. Yoğun minibüs trafiği ve servisler, yaşanan problemin en önemli nedenleri olarak gösterilebilir. Minibüs sayõsõndaki fazlalõk trafik güvenliğini ve kesintisiz trafik akõşõnõn oluşmasõnõ engellemektedir. Yapõlan trafik sayõmlarõnda minibüslerin trafik içindeki oranõ %25 civarõnda olduğu görülmüştür. Güzergah üzerinde trafik sõkõşõklõğõ, yol kenarõ parklanmalarõ ve minibüslerin ve servislerin düzensiz indi-bindi yapmalarõndan kaynaklanmaktadõr. İstanbul Yolu Asfaltõ, il yolu, çevre yolu ve şehir içi ulaşõmda da ana arter olmasõ nedeniyle günün her saati trafik yoğunluğu mevcuttur. İstanbul Yolu Asfaltõ üzerindeki trafik Şehir merkezine kadar minibüs yoğunluklu formunu korumaktadõr. Bu nedenle trafik güvenliği düşük bir yoldur. Aydõnlõk Evler ve Kunduracõlar kesiminde otomobil sayõsõnda artõş olmasõnõn yanõnda, Kampüse kadar olan kesimde önemli bir kamyon ve kamyonet trafiği dikkat çekmektedir. Bunun dõşõnda trafik sõkõşõklõğõnõn nedenlerine aşağõdakiler eklenebilir:! Yol ve kavşak geometrisindeki bozukluklar,! Kontrolsüz kavşaklar,! Sinyalize kavşaklardaki sinyal devrelerinin optimum çalõşmamasõ, Tüm yerleşim merkezlerinden Kampüs girişine yapõlan yolculuklarda kullanõlan araçlar ile Kampüs girişi ve Kampüs içi güzergâhõnda kullanõlan araçlar farklõlõk göstermektedir. Yapõlan sayõm ve anketlerden, Selçuk Üniversitesi Kampüsüne yapõlan toplam yolculuklarõn %50 sinin mevcut raylõ sistem ile, %25 inin yaya olarak, %18 inin dolmuşlarla, %3 ünün özel ve ticari otomobillerle, %2 sinin yurt özel servisleriyle, %2 sinin belediye servisleriyle gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Kampüs içi yolculuklarda kampüs içi servisler kullanõlmaktadõr. Kampüs içi yolculuklarõn %40 õ üniversitenin işletmeye vermiş olduğu kampüs içi seferlerle, %18 i dolmuşlarla, %23 ü 390

8 yaya olarak, %12 si belediye iç servisleriyle, %3 ü ticari ve özel otomobillerle %2 si yurt özel servisleriyle %2 si belediye servisleriyle yapõlmaktadõr. Raylõ sistem ile kampüse yapõlan yolculuklarda kampüs içi ulaşõm için ikinci bir vasõtaya ihtiyaç duyulmasõ, kampüs merkezinde kõş mevsiminin sert ve karlõ geçmesi, yolculuk süresinin uzamasõ gibi sebepler öğrenci, personel ve sağlõk ihtiyacõ dolayõ ile bulunan sivil halkõ zor durumda bõrakmakta, dolayõsõyla da yolculuk maliyetleri artmaktadõr. Ayrõca gün içerisinde kampüs içerisinde yaya ve taşõt trafiğinde çok büyük hacimler oluşmaktadõr. Kampüs ve Bosna-Hersek Mahallesi güzergâhõnda çalõşan belediye otobüslerinin sayõsõ 3 adet olup günde 30 sefer yapmaktadõrlar. Bosna-Hersek mahallesinde ikamet eden öğrencilerin sayõsõnõn çok fazla olmasõ, bu seferlerin ve dolmuş seferlerinin yeterli olmamasõ, bu mahallede kalan öğrencilerin yaklaşõk %60 õnõn yaya olarak kampüse geliş ve gidişlerine sebep olmaktadõr. Kampüs şehir merkezi güzergâhõnda çalõşan dolmuşlarõn sayõsõ 48 dir ve günde her dolmuş toplam 6 sefer yapmaktadõr. Dolayõsõ ile, kampüse şehir merkezinden günde 288 adet sefer yapõlmaktadõr. Kampüs girişi Kampüs İçi güzergâhõnda kampüs içi öğrenci taşõmacõlõğõnda kullanõlan ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafõndan her yõl ihale edilerek işletilen servislerin sayõsõ 6 olup her bir servis günde 15 sefer yapmakta ve her seferinde 5 km yol almaktadõr. Böylece toplam günde 90 sefer yapõlmakta ve 450 km yol alõnmaktadõr. Kampüs girişi Kampüs İçi güzergâhõnda bu servisler haricinde Büyükşehir belediyesine ait olan 2 adet otobüs bulunmakta ve bu otobüslerin her birini günde 30 sefer yapmakta olup her seferinde 2,5 km yol almaktadõr. Toplamda ise günlük 60 sefer yapõlmakta ve 150 km yol yapõlmaktadõr. Kampüs girişi kampüs içi güzergâhõnda yolcu taşõmacõlõğõ bedelsiz olarak yapõlmakta olup, bu imkânlara rağmen öğrenci ve personel taşõmasõnda yetersiz kalõnmaktadõrlar. Kampüs girişine mevcut tramvayla gelen yolcularõn ve yaya olarak kampüse giriş yapan yolculularõn büyük bir kõsmõ kampüs içi seferleri kullanmaktadõrlar. Yapõlan anket ve çalõşmalar göstermiştir ki, servisler için beklenen zaman ve araç değiştirme bu sistemin kullanõmõnõ azaltmaktadõr. Gün içerisinde özellikle öğrencilerin ve personelin yemek ve diğer gereksinimleri sebebiyle yaya olarak yolculuk yapmalarõ kampüs içerisinde belirli saatlerde yoğun bir yaya trafiği oluşturmaktadõr. Yaya trafiği, günün belirli saatlerinde, sadece bir yön için, yalnõzca bir kesitte 1600 kişi /saat olmaktadõr. Selçuk Üniversitesinin halen yapõsal olarak büyümeye devam eden ve öğrenci ve personel sayõsõ bakõmõndan her geçen gün hõzla artan bir yapõya sahip olmasõ ve yakõn bir zamanda Konya nõn önemli Sağlõk Kurumlarõnõn hizmete açõlacak olmasõ nedeniyle yolculuk talebi artacaktõr. Buradan mevcut hizmet düzeyinin daha da düşeceği tahmin edilebilir. Otobüs, servis ve minibüs hizmetinin, hõz ve kapasite açõsõndan gelecekte oluşacak yol ve trafik koşullarõnda yetersiz kalacağõndan hareketle, artan talebin karşõlanmasõnda minibüs, servis ve otobüs tercihinin toplu taşõma gelişimine uygun olmayacağõ açõktõr. Bu nedenle, Kampüs girişi Kampüs İçi ana ulaşõm koridorundaki büyüyen ulaşõm sorunu ancak hõzlõ talebi karşõlayabilecek nitelikte mevcut raylõ taşõma sistemi ile birlikte çalõşacak bir kampüs içi raylõ toplu taşõma ile çözülebilir. 391

9 4. RAYLI SİSTEM KRİTERLERİ Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Hafif Raylõ Ulaşõm Sistemi Uygulama projesinin yapõmõ aşamasõnda en uygun çözümlerin bulunmasõnda aşağõda verilen Alman Raylõ Sistem Standartlarõna ve gerekli olduğu yerde adõndan bahsedilerek Türk Standartlarõna uyulmuştur. - Türk standartlarõ, - BOStrab Tramvaylarõn inşasõ ve işletmeleri sõrasõnda uyulacak kurallar 1993 (Alman Trafik Bakanlõğõ) - Ril Makas ve Demiryolu Kavşağõ Düzenlemeleri (Alman Raylõ Sistem Kurallarõ). Kampüs içi raylõ taşõmada mevcut sistemde kullanõlmakta olan 2,50 m genişliğindeki düşük tabanlõ araçlar kullanõlacaktõr. Bu sayede kaldõrõm seviyesinden (20 cm) araca binmek mümkün olmaktadõr. Kullanõlacak aracõn ve proje yapõmõnda kullanõlacak özellikler Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1: Hafif Raylõ Sistem Özellikleri Ekartman uzunluğu mm Araç genişliği 2500 mm Araç uzunluk 29,76 m Kapõ açõklõğõ mm Yolcu (yüklü) ile girebildiği minimum yatay kurb yarõçapõ 25 m Yolcusuz (yüksüz) ile girebildiği minimum yatay kurb yarõçapõ 20 m Minimum düşey kurb yarõçapõ 300 m Maksimum düşey eğim 6 % İstasyonlarda maksimum eğim 4 % Platform yüksekliği 92 mm En düşük taban yüksekliği 275 mm Hõzlanma ivmesi 1,1 m/ sn_ En az hõzlana ivmesi 0,6 m/ sn 2 Yavaşlama ivmesi 1,3 m/ sn_ Acil fren ivmesi 3,0 m/ sn_ Azami sarsõntõ 1,5 m/ sn 3 Maksimum araç hõzõ 75 km/h Kataner voltajõ 750 V DC Minimum kataner yüksekliği 4,20 m Maksimum kataner yüksekliği 5,75 m Maksimum ağõrlõk (8 kişi / m_) kg İşletme ağõrlõğõ kg Ray ekseninden dõşa mesafe mm Yolcu sayõsõ 329 Kişi Karayolu ve yaya geçişleri trafik sinyalizasyonu ile sağlanacak ancak sinyalizasyon sistemi raylõ sistem araçlarõna öncelikli olacaktõr. İstasyon ve kavşaklar uzaktan kamera ile kontrol edilecektir Tüm sistem tek bir yönetilecektir. Bu durumda sefer aralõklarõ ve güvenliği sürekli kontrol altõnda tutulacaktõr. 392

10 Uygulanacak olan projede eğitim alanlarõna ve yapõlarõna zarar vermemek için (titreşimden dolayõ) yolun alt yapõsõ elastik ray bağlantõ sistemi ile sağlanacaktõr. Ayrõca araçlarõn dingil basõncõ 7,3 ton olup bu değer otobüslerin dingil basõncõndan daha düşüktür. (Yaklaşõk 10 ton) Araçlar için depo ve bakõm ünitelerinin yapõmõ için ek bir maliyet gerekmeksizin mevcut güzergâhta bulunan Sakarya mahallesindeki depo ve bakõm alanõ kullanõlacaktõr. 5. SONUÇLAR Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat kampüsü hafif raylõ sistem hattõ, yapõm kolaylõğõ, yapõm süresinin kõsalõğõ ve oldukça yüksek yolculuk talebi gibi avantajlarõ nedeni ile kõsa vadede yapõmõ düşünülen raylõ sistem hatlarõ içinde, birinci sõrayõ almaktadõr. Konya ve Kampüs ulaşõm sisteminde önemli bir yer alacak olan bu hat kõsa vadede oldukça büyük bir rahatlõk sağlayacaktõr ve ekonomik katkõsõ olacaktõr. 393

11 KAYNAKLAR 1. Evren, G., 1998, Demiryolu, Birsen Yayõnevi, İstanbul. 2. Şeçkin, İ., 2003, Toprak İşleri ve Demiryolu, Çağlayan Kitabevi, İstanbul. 3. Arlõ, V., 2002, Demiryolu Mühendisliği (Profillidis, V.A., Railway Engineering, çeviri),ulaşõm A.Ş., İstanbul. 4. Umar, F.,Yayla, N., 1981, Yol İnşaatõ, Teknik Üniversite Matbaasõ, İstanbul. 5. Tuna, Z., 1987, Demiryolu Bilgisi I, Yõldõz Teknik Üniversitesi Yayõnlarõ, İstanbul. 6. Yayla, N. ve Gerçek, H., 1989, Kentsel Raylõ Sistemler ve İstanbul Uygulamasõ, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, 1-21, Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 7. Öcal, İ. ve Tezcan S.S., 1989, İstanbul Metrosu, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, , Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 8. Güllülü, N., 1989, Raylõ Taşõt Sistemleri İçerisinde Hafif Metronun Yeri, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, , Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 9. Gürler, M., 1989, Balast Seçim Kriterleri, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, , Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 10. Erel, A.,1989, Raylõ Ulaştõrma Sistemlerinde Üstyapõnõn Boyutlandõrõlmasõ, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, , Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 11. Ulusoy G., Or, İ., Gedizlioğlu, E., 1989, İstanbul İçin Bir Metro Güzergahõ Seçimi Örneği, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, , Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 12. Ural, A., Abut, N., 1989, Özel Raylõ Taşõma Sistemlerinin Değişik Ülkelerdeki Uygulamalarõ, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, 670, Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 13. Mei, W.Y., Chiang, A.P., 2003, Plannig of LRT Towns an Integrated Approach, 9 th International Conference on Automated People Mover, V3, 2-5 Eylül 2003, Singapore. 14. Ang, M. G., Mori, J.D., 2003, Procedures for Annual Ride Permits for People Movers Las Vegas Requirements and Case Study, 9 th International Conference on Automated People Mover, Singapore. 394

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Ilgaz CANDEMİR_, Serhan TANYEL_ SUMMARY Rail transit systems are found to be

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ NDEN SABAH GEÇİŞLERİN DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ İsmail ŞAHİN 1 SUMMARY (Regulation of Morning Passages through the Bosporus Bridge: Ramp Management) Recurring congestion occurs in

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME TLULAŞTIRILMIŞ LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Hilmi Berk ÇELİKĞLU SUMMARY This study examines the possibilities of obtaining better modal-split models for each trip

Detaylı

ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE. Yücel Candemir 1

ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE. Yücel Candemir 1 ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE. Yücel Candemir 1 SUMMARY Transportation is a critically important sector with a key function in economic activities. Perhaps more important than that

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 DONDURMA SEKTÖRÜ Sayfa No 1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 2.DONDURMA ÜRETİMİ 4 2.1 Dondurma Üretimindeki Yeni Arayõşlar

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 200 ISBN 975 9 2727-7 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA)

EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) EKLER EK A A.1 ABD DE ACİL DURUM YÖNETİMİ (FEMA) ABD de olağanüstü hal ve afet yönetiminden sorumlu koordinatör kuruluşu, Amerika Birleşik Devletleri Federal Acil Durum Yönetim Kurumu dur (FEMA). FEMA

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı