SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ Dr. Osman Nuri ÇELİK 1, Alpaslan KAYA 2, Erol YAĞIZ 3 SUMMARY Light Rail Transport (LRT) has a growing future in Turkey. Konya LRT system was planned at late 1980 s and as a first step the 10,960 m railway was opened at Later the second step, which is between Konya coach station and Selcuk University Campus, was constructed at 1995 as 8 046m. Nowadays, around 40,000 people use the Konya LRT system. The LRT is not used in Campus. Today, transport in the Campus is realized with bus or other transport systems. This paper is about the LRT planning and specification used in the LRT System in Selcuk University Campus. ÖZET Konya da, Alaaddin Tepesi ve Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü arasõnda, toplam uzunluğu m olan Hafif Raylõ Ulaşõm Sistemi 1992 yõlõndan buyana yolcu taşõmasõ yapmaktadõr. Bugün hafif raylõ ulaşõm sistemi ile günde ortalama öğrenci, akademisyen, personel ve diğer çalõşanlar Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü ne taşõnmaktadõr. Mevcut sistemin Kampüs içerisine entegre edilerek uzatõlmamasõ, her gün kampüse gelen kişileri minibüs, özel araç gibi taşõn araçlarõnõ kullanmaya zorlamaktadõr. Bu ülke ekonomisine ek yük getirmektedir. Mevcut güzergâha entegre olarak Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü içerisine yapõlacak olan güzergâh ile öğrenci, akademisyen, personel ve diğer çalõşanlarõn görev ve iş yerlerine daha kolay ulaşmalarõ sağlanacak, yolculuk sõrasõnda kaybolan zaman ve yolculuk maliyetleri azaltõlacaktõr. Bu çalõşmada, Konya da Alaaddin Tepesi ve Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü arasõndaki mevcut m lik hafif raylõ ulaşõm sistemi güzergâhõna entegre olarak yaklaşõk m lik güzergâhõn, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü sõnõrlarõ içerisinde bulunan fakülte, yüksekokul, sosyal ve kültürel tesislere hizmet etmesi amaçlanarak hafif raylõ ulaşõm sisteminin uygulama projeleri yapõlmõştõr. 1. GİRİŞ Türkiye büyük şehirlerinde, Hafif Raylõ Ulaşõm Sistemi kullanõmõ giderek yaygõnlaşmaktadõr. Konya da, Alaaddin Tepesi ve Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü arasõnda, mevcut hafif raylõ ulaşõm sisteminin yapõmõ 1980 li yõllarõn sonunda planlanmõş, bu projenin ilk etabõ olan m lik Alaaddin Tepesi ve Otogar arasõ güzergâhõn yapõmõ 1992 yõlõnda tamamlanmõştõr. Daha sonra, projenin ikinci etabõ olan m lik Otogar ve Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat 1 Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,42031, Konya. 2 Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 42031, Konya. 3 Jeod. Fot. Müh. ULAŞIM A.Ş., 34200, Esenler İstanbul. 384

2 Kampüsü arasõ güzergâhõn yapõmõ 1995 yõlõnda bitirilmiş ve hizmete açõlmõştõr. Güzergâhõn toplam uzunluğu m dir. Konya ili nin büyüyen ve göç alan bir şehir olmasõ sebebiyle mevcut sistem yetersiz hale gelmiştir. Konya da, Alaaddin Tepesi Selçuk Üniversitesi arasõnda, m hafif raylõ sistem ile günde ortalama kişi taşõnmaktadõr. Bunun yaklaşõk % 40 õ Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü ndeki öğrenci, akademisyen, personel ve diğer çalõşanlardõr. Mevcut güzergâh kampüs girişinde sonlanmaktadõr. Yaklaşõk kişi her gün kampüs içerisinde yaya olarak yâda otobüs, servis, özel servis araçlarõ, minibüs, özel otomobil gibi taşõn araçlarõ ve kampüs içi servislerle taşõnmaktadõr. Mevcut sistemin Kampüs içerisine entegre edilerek uzatõlmamasõ, her gün kampüse gelen kişileri minibüs, özel araç gibi taşõn araçlarõnõ kullanmaya zorlamaktadõr. Bu ülke ekonomisine ek yük getirmektedir. Mevcut güzergâha entegre olarak Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü içerisine yapõlacak olan güzergâh ile öğrenci, akademisyen, personel ve diğer çalõşanlarõn görev ve iş yerlerine daha kolay ulaşmalarõ sağlanacak, yolculuk sõrasõnda kaybolan zaman ve yolculuk maliyetleri azaltõlacaktõr. Bu çalõşmada, Konya da Alaaddin Tepesi ve Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü arasõndaki mevcut m lik hafif raylõ ulaşõm sistemi güzergâhõna entegre olarak yaklaşõk m lik güzergâhõn, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü sõnõrlarõ içerisinde bulunan fakülte, yüksekokul, sosyal ve kültürel tesislere hizmet etmesi amaçlanarak hafif raylõ ulaşõm sisteminin uygulama projeleri yapõlmõştõr. Elde edilen jeodezik ve topoğrafik veriler, MXRAIL, AUTOCAD 2005 paket programlarõna aktarõlmõştõr. AUTOCAD 2005 paket programõnõ arayüz olarak kabul eden MXRAIL paket programõnda dijital veriler kullanõlarak öncelikle arazinin üç boyutlu tasarõmõ yapõlmõştõr. Alternatif güzergâhlar belirlenerek bu güzergâhlar için yapõlacak istikşaf, etüt, güzergâh fonksiyonu ve ekonomik karşõlaştõrma için gerekli çalõşmalar yapõlacak, uygun güzergâhõn seçimi gerçekleştirilmiştir. Arazinin modellenmesi tamamlandõktan sonra Ulaştõrma Bakanlõğõ DLH kriterlerine uygun olarak hazõrlanacak uygulama projelerindeki detaylar ve metrajlar MXRAIL paket programõnda oluşturulmuştur. Aynõ programda ray eksenleri, enkesitler, boy kesitler, makaslar ve gerekli bütün uygulama detaylarõ çõkarõlmõştõr. 2. ULAŞIM ETÜDÜ Ulaşõm etüdünün gayesi hedef alõnan bir süre içinde etüt edilmesi düşünülen bölge veya koridorla ilgili geleceğe ilişkin olarak olmasõ muhtemel gelişmelerin etkilerini dikkate alan bir talep analizi yapmaktõr. Bu kapsamda, 20 yõl işletme süresini dikkate alarak tasarlanan raylõ sistemin işletme süresi içinde hizmet vereceği yolcu miktarõnõn önceden tahmin edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Kampüs Girişi Kampüs İçiraylõ sistem geçkisi üzerinde detaylõ bir ulaşõm etüdü yapõlmõştõr. Tasarõmda göz önünde tutulmasõ gereken yolculuk talebi, sabah-akşam doruk saatlerdeki en yoğun trafik değeridir. Sonuçta, tramvay hattõna yönelik yapõlacak yolculuk talebinin sabah-akşam doruk saatteki değerlerinden en büyüğünün tespiti ulaşõm etüdünün ana amacõ olmaktadõr. Bununla birlikte, raylõ toplu taşõma sisteminin kurulmasõna yardõmcõ olan başlõca parametreler aşağõda sõralanmõştõr. 385

3 yõlõ için istasyon giriş ve çõkõş hacimlerini içeren yolcu oranõ ve bağlantõ hacimleri. 2- Tahmin edilen doruk saat, günlük ve yõllõk yolculuk hacimleri. 3- İstasyon konumlarõ, en uygun yaya taşõt ilişkisinin sağlandõğõ istasyon tasarõmõ. 4- Gelecekteki yolculuk oranõ dikkate alõnarak tespit edilen uygun kapasitede araç tipi. 5- Hat tipi, Bakõm ve Depo alanõ. 6- Güzergâhõn geoteknik durumu 7- Güzergâhõn projelendirilmesinde kullanõlan temel geometrik tasarõm kriterleri Talep tahmini Projelendirilecek olan Raylõ sistem güzergahõ üzerinde 2025 hedef yõlõna kadar uzanan dönem içerisindeki yolculuk talebini kestirebilmek için şu yöntem takip edilmiştir. Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõnda toplu taşõma sistemini kullanan yolcularõn Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõnda yolculuklarõnõn başlangõç/son noktalarõnõn ve hangi amaçla yolculuk ettiklerinin ve bu yolculuk üretimlerinin nüfusla ilişkisinin kurulabilmesi amacõyla etüt alanõ, mevcut olan ve kampüs içi ulaşõmda yeni planlamaya esas trafik zonlarõ dikkate alõnarak bölgelere ayrõlmõştõr. Ayrõca planda öngörülen 2010 hedef yõlõna ait nüfus ve yolculuk değerleri, 2004 yõlõ için Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõ üzerinde yapõlan koridor analizi sonuçlarõyla karşõlaştõrõlarak tahminlerin doğruluk derecesi artõrõlmaya çalõşõlmõştõr. Koridor analizi kapsamõnda güzergah üzerinde i) Yolculuk anketleri ii) Trafik sayõmlarõ yapõlmõştõr. Anket ve sayõm çalõşmalarõndan elde edilen sonuçlar, doruk saat trafik akõmlarõnõn ve bazõ kabullerle doruk saat yolculuk değerlerinin belirlenmesinde kullanõlmõştõr. Yolculuk tahmini ve tercihlerin değerlendirilmesinde kullanõlmak üzere 6000 kişiyi (kampüs için %15 i) kapsayan anket çalõşmasõ yapõlmõştõr. Bu anketlerden toplu taşõma yolculuklarõ için başlangõç/son bölgeleri belirlenmiştir. Yolculuklarõn yaklaşõk %85 i (gün içerisinde oluşan yolculuklar da dahil) Kampüs Girişi ve fakülteler arasõnda olmaktadõr. Güzergâh üzerinde 06:00-24:00 saatlerinde olmak üzere 14 noktada trafik sayõmlarõ yapõlmõştõr. Gün içerisinde 06:00-24:00 saatlerinde yapõlan trafik sayõmlarõnda öngörülen tüm vasõtalõ ve yaya yolculuklarõ tamamen belirlenerek yolculuklar hesaplanmõştõr. Aynõ zamanda 06:00-24:00 saatlerinde yolculuklarõn her 30 dakikalõk dilim içerisindeki mevcudiyeti, yönleri, amacõ belirlenerek, her 30 dakikalõk dilim içerisindeki yolculuk talepleri ve vasõta kullanõmlarõ belirlenmiştir. Anket sonuçlarõndan toplu taşõma tercihini tramvaydan yana kullananlarõn oranõ %82 olarak belirlenmiştir. Mevcut sistemi kullananlarõn oranõ ise %50 dir. Ayrõca, zonlarõn yolculuk üretim değerleri yapõlmõş olan etütlerde öngörülen nüfus artõşõna bağlõ olarak birer yõllõk dönemler için hesaplanmõştõr yõlõ yolculuk matrisleri dikkate alõnarak sabah doruk saat yolculuk matrisi belirlenmiştir. Sabah doruk saat değerlerinin Günlük yolculuklarõn yaklaşõk %30 u olduğu tespit edilmiştir. Raylõ Sistem Hattõna atama yapõlõrken, güzergah üzerindeki bütün otobüs ve servis hatlarõnõn kaldõrõlarak, minibüs sayõlarõnõn azaltõlmasõndan hareketle bu sonuçlara ulaşõlmõştõr. Tablo 1 de raylõ sistemin kampüse taşõyacağõ toplam sabah doruk saat en büyük kesit, günlük ve yõllõk yolculuk değerleri verilmiştir. 386

4 Tablo 1. Raylõ Sistem Yolculuk Hacimleri YIL GÜNLÜK TOPLAM SABAH_DORUK_MAX_KESİT YILLIK TOPLAM Ulaşõm etütlerinden elde edilen sonuçlardan da görüldüğü gibi Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõn 2025 yõlõnda saatte günde 78575, pik saatte ise yolcuya hizmet verebilecek şekilde tasarlanmõştõr. Yolculuk sürelerinde kazanõlacak zaman, günde saatin üzerindedir. Aynõ zamanda seçilecek araç tipi yolcu/saat/kesit/yön değerinde bir kapasite sağlamalõdõr. Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâh hattõ 15 otobüs ve yaklaşõk 40 minibüs eşdeğerini doruk saatte Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõndan ve 20 otobüs ve yaklaşõk 65 minibüs eşdeğerini Kampüs Alaaddin Tepesi güzergâhõndan çõkaracaktõr. Bu da güzergâhõ kullanan araçlara yaklaşõk % 45 oranõnda kapasite artõşõ sağlayacaktõr Şekil 1 de Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõnda sabah doruk saat tahmini bağlantõ/istasyon hacimleri verilmiştir. 3.GÜZERGÂHA AİT GENEL ÖZELLİKLER Toplam 3,269 km. olan, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Kampüs Girişi ve Kampüs İçi Güzergâhõ, Kampüs girişinde mevcut bulunan tramvay son durağõndan başlamaktadõr. Sõrasõyla Gökkuşağõ alõş-veriş merkezi önünden, sosyal tesislerden Mühendislik Mimarlõk, Veteriner, Ziraat Fakülteleri arasõndan Teknik Eğitim Fakültesi ve YADAM a ulaşmakta, Fen-Edebiyat, Hukuk Fakültesini takiben 387

5 tekrar sosyal tesisler binasõ önüne gelerek, eski mevcut güzergaha aynõ yoldan katõlõm sağlamaktadõr. Şekil 2 de Güzergâhõn Kampüs içi ulaşõm sistemindeki yeri görülmektedir. KAMPÜS GYRY?Y - KAMPÜS YÇY YÖNÜ (2025 YILI SAAT 08-09) KM : DURAK YSMY GYRY? SOSYAL MMF 4295 FEN HUKUK TIP MERKEZ BYNEN YOLCU YNEN YOLCU LYNK HACYMLERY Şekil 1. Kampüs Girişi Kampüs İçi güzergâhõnda sabah doruk saat tahmini bağlantõ/istasyon hacimleri L= 3,269 Şekil 2. Selçuk Üniversitesi Kampüs içi Hafif Raylõ Ulaşõm Sistemi. 3.1 Arazi Kullanõmõ Konya, 21. Yüzyõla girerken yaklaşõk bir milyonluk nüfusu ve son yõllarda hõzla gelişen ekonomik, kültürel, siyasi ve turistik özellikleri ile Türkiye nin en önemli büyük şehirleri arasõnda yerini almõştõr. Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat kampüsü içerisinde, halen kullanõlmakta olan m lik mevcut güzergâha ilave olarak yapõlacak ve birlikte çalõşacak bu uygulama ile her gün kampüs girişine gelen kişi, güzergah üzerinde 388

6 yapõlacak yürüme mesafesi ortalama 600 m. olan, yerleri özenle seçilmiş, duraklara taşõnacaktõr. Raylõ Sistem güzergâhõ Alaaddin Keykubat kampüsü içerisinde sõrasõyla; mevcut bulunan bütün fakülte sosyal tesisler ve öğrenci yurtlarõna yaklaşõk 600 m yakõndan geçerek geniş bir hizmet alanõ oluşturmaktadõr. Bu alan dâhilinde değişik arazi kullanõm tipleri mevcuttur. Kampüs sõnõrlarõ içerisinde kullanõlan arazilerin oldukça büyük bir bölümü üniversite öğrencilerinin hizmetine sunulan eğitim amaçlõ tesisler olmakla birlikte, sivil vatandaşõn da yoğun olarak hizmet almakta olduğu sağlõk kurumlarõ (Diş hekimliği Fakültesi, Selçuklu Tõp Fakültesi Araştõrma ve Uygulama Hastanesi (950 yataklõ) ve yapõmõ devam eden gelecek birkaç yõl içerisinde tamamlanacak daha büyük sağlõk kompleksleri) mevcuttur. Üniversite öğrencileri ve çalõşanlar dõşõnda sivil vatandaşõn da faydalandõğõ alõş veriş merkezleri, sosyal tesisler, anfiler, kongre ve sergi salonlarõ, konferansa salonlarõ, spor ve kültür tesisleri vardõr. Farklõ tipteki arazi kullanõm alanlarõ günün değişik saatlerinde bu güzergâh üzerinde ulaşõm talebinin doğmasõna neden olmakta ve özellikle doruk saatlerde yoğun trafik akõşõ görülmektedir. Mevcut raylõ sistem güzergahõ Konya nõn en yoğun arteridir. Bunun nedeni, güzergâhõn ticaret, turizm, sanayi ve eğitim alanõ olarak kullanõlmasõ ve gecekondu önleme bölgesi olarak son 15 yõl içersinde yoğun konut alanlarõnõn da eklenmesidir. Raylõ sistemin yapõmõndan sonra, Minibüs ve Otobüsler seferleri ile özel taşõt kullanõmõ azalacağõ için ve şu anda gidiş ve geliş yönünde sağdaki birer şerit park için kullanõldõğõndan karayolu trafiğinde de %40 civarõnda bir rahatlama olacağõ tahmin edilmektedir. Kampüs İçi Kampüs Girişi Güzergâhõnda yolcu taşõmacõlõğõnõn gerçekleştirilmesinde ikinci bir vasõtaya ihtiyaç duyulmasõ, yolculuk sürelerini ve maliyetini arttõrmakla birlikte, ikinci vasõtalarõn kullanõmõnõ da ortadan kaldõracak ve tek araçlõ yolculuklarõn seçimini beraberinde getirecektir. Bu yüzden, tek araçlõ yolculuk talepleri azalacak, Alaaddin Tepesi Selçuk Üniversitesi güzergâhõnda bulunan ve tek ana arter olan İstanbul Yolu Asfaltõndaki yoğunluk azalacaktõr. Kampüs içerisine, şehir merkezinden yapõlacak olan taşõmacõlõğõn tramvayla yapõlacak olmasõ mevcut arterde rahatlamayõ beraberinde getireceği tahmin edilmektedir. 3.3 Ulaşõm Altyapõsõ Özellikle 1990 lõ yõllarõn ortalarõna kadar çok az sayõda konut yerleşimi ve ticari kuruluşlarõn yer aldõğõ Aydõnlõkevler-Otogar-Kampüs bölgesinde, daha sonra önemli ticaret, sanayi ve yerleşim merkezlerinin İstanbul Yolu boyunca Kampüs alanõna, kuzeye doğru yayõldõğõ gözlenmektedir. Bu bölgenin yeni yerleşim alanõ olmasõ, Kampüs içerisinde öğrenci nüfusunun fazla oluşu, İstanbul yolu asfaltõ nedeniyle ulaşõm kolaylõğõ, öğrencilerin barõnma ihtiyacõna cevap veren bir bölge olmasõ, kamu ve özel yatõrõmlarõn bölgede yoğun olmasõ, 2. ve 3. organize sanayi bölgelerine yakõn olmasõ gibi nedenlerle konut alanlarõnõn yoğunlaştõğõ görülmektedir. Halen güzergâh üzerinde büyük yolculuk üretim/çekim potansiyeli taşõyan konut ve iş alanlarõnõn inşaatõ devam etmektedir. Yakõn bir gelecekte Otogar- Kampüs güzergahõ üzerindeki alanõn (8 km) Konya nüfusunun %40 õnõ barõndõracağõ göz önüne alõnõrsa, bu arterde ulaştõrmanõn yalnõzca İstanbul Yolu Asfaltõ ile sağlanmasõ mevcut yapõlaşmaya ve yerleşime yeterli derecede cevap veremeyecektir. Türkiye nin örgün eğitimde en fazla öğrenciye sahip üniversitesi olan Selçuk Üniversitesi nin bütün öğrenci, akademik ve idari personeli, 389

7 diğer çalõşanlarõ (bugün yaklaşõk kişi) ve üniversite içerinde mevcut sağlõk yapõlarõnõ kullanan sivil halk da İstanbul Yolu Asfaltõnõ ve mevcut Hafif raylõ Sistemi kullanmaktadõr. Zafer- Kampüs Güzergahõ boyunca yerleşim güzergaha paralel olarak gerçekleşmiş ve yapõlaşma hõzla devam etmekte olup, yeni yapõlaşmalarla birlikte mevcut alanlara ulaşõm Paralel arterler dõşõnda güzergahõ dikine kesen hatlar ile sağlanmaktadõr Bu güzergahta ulaşõm, hafif raylõ sistem, otobüs, özel araç ve minibüslerle sağlanmaktadõr. Raylõ sistemin kampüs dõşõnda kalmasõ nedeniyle özellikle soğuk havalarda minibüs taşõmacõlõğõnda yoğunlaşma görülmektedir. Bu bölgeye yakõn olan 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Kunduracõlar Sanayi Sitesinde bulunan küçük ve orta ölçekli işletmenin meydana getirdiği ciddi bir yük trafiği de mevcuttur. Eğitim tesisleri ve ticari istihdam alanlarõ da doruk saatlerde önemli ölçüde servis taşõmacõlõğõnõn oluşmasõna neden olmaktadõr. Trafik yükünü doğuran tüm bu etkenler bu arter üzerinde hacim/kapasite oranõnõ büyütmekte ve yolun hizmet düzeyi önemli ölçüde düşmektedir. Kampüs içerisine, şehir merkezinden yapõlacak olan yolcu taşõmacõlõğõnõn hafif raylõ sistemle yapõlacak olmasõ, mevcut raylõ sistemin kullanõmõnõ artõracak ve İstanbul Yolu Asfaltõnda oluşan mevcut trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacaktõr. 3.4 Trafik Durumu Bu güzergah, karşõlaştõğõ yoğun trafik yükünü kaldõramamakta özellikle sabah doruk saatte Alaaddin Tepesi- Kampüs yönünde karayolu trafik akõm hõzõ ortalama 40 km/s düşmekte ve ciddi trafik sõkõşõklõklarõ meydana gelmektedir. Bu değer otobüs ve minibüs için 23 km/s te kadar düşmektedir. Bu hõz dikkate alõndõğõnda yaklaşõk 20 km lik bir yolculuk ortalama 50 dakika sürmektedir. Yoğun minibüs trafiği ve servisler, yaşanan problemin en önemli nedenleri olarak gösterilebilir. Minibüs sayõsõndaki fazlalõk trafik güvenliğini ve kesintisiz trafik akõşõnõn oluşmasõnõ engellemektedir. Yapõlan trafik sayõmlarõnda minibüslerin trafik içindeki oranõ %25 civarõnda olduğu görülmüştür. Güzergah üzerinde trafik sõkõşõklõğõ, yol kenarõ parklanmalarõ ve minibüslerin ve servislerin düzensiz indi-bindi yapmalarõndan kaynaklanmaktadõr. İstanbul Yolu Asfaltõ, il yolu, çevre yolu ve şehir içi ulaşõmda da ana arter olmasõ nedeniyle günün her saati trafik yoğunluğu mevcuttur. İstanbul Yolu Asfaltõ üzerindeki trafik Şehir merkezine kadar minibüs yoğunluklu formunu korumaktadõr. Bu nedenle trafik güvenliği düşük bir yoldur. Aydõnlõk Evler ve Kunduracõlar kesiminde otomobil sayõsõnda artõş olmasõnõn yanõnda, Kampüse kadar olan kesimde önemli bir kamyon ve kamyonet trafiği dikkat çekmektedir. Bunun dõşõnda trafik sõkõşõklõğõnõn nedenlerine aşağõdakiler eklenebilir:! Yol ve kavşak geometrisindeki bozukluklar,! Kontrolsüz kavşaklar,! Sinyalize kavşaklardaki sinyal devrelerinin optimum çalõşmamasõ, Tüm yerleşim merkezlerinden Kampüs girişine yapõlan yolculuklarda kullanõlan araçlar ile Kampüs girişi ve Kampüs içi güzergâhõnda kullanõlan araçlar farklõlõk göstermektedir. Yapõlan sayõm ve anketlerden, Selçuk Üniversitesi Kampüsüne yapõlan toplam yolculuklarõn %50 sinin mevcut raylõ sistem ile, %25 inin yaya olarak, %18 inin dolmuşlarla, %3 ünün özel ve ticari otomobillerle, %2 sinin yurt özel servisleriyle, %2 sinin belediye servisleriyle gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Kampüs içi yolculuklarda kampüs içi servisler kullanõlmaktadõr. Kampüs içi yolculuklarõn %40 õ üniversitenin işletmeye vermiş olduğu kampüs içi seferlerle, %18 i dolmuşlarla, %23 ü 390

8 yaya olarak, %12 si belediye iç servisleriyle, %3 ü ticari ve özel otomobillerle %2 si yurt özel servisleriyle %2 si belediye servisleriyle yapõlmaktadõr. Raylõ sistem ile kampüse yapõlan yolculuklarda kampüs içi ulaşõm için ikinci bir vasõtaya ihtiyaç duyulmasõ, kampüs merkezinde kõş mevsiminin sert ve karlõ geçmesi, yolculuk süresinin uzamasõ gibi sebepler öğrenci, personel ve sağlõk ihtiyacõ dolayõ ile bulunan sivil halkõ zor durumda bõrakmakta, dolayõsõyla da yolculuk maliyetleri artmaktadõr. Ayrõca gün içerisinde kampüs içerisinde yaya ve taşõt trafiğinde çok büyük hacimler oluşmaktadõr. Kampüs ve Bosna-Hersek Mahallesi güzergâhõnda çalõşan belediye otobüslerinin sayõsõ 3 adet olup günde 30 sefer yapmaktadõrlar. Bosna-Hersek mahallesinde ikamet eden öğrencilerin sayõsõnõn çok fazla olmasõ, bu seferlerin ve dolmuş seferlerinin yeterli olmamasõ, bu mahallede kalan öğrencilerin yaklaşõk %60 õnõn yaya olarak kampüse geliş ve gidişlerine sebep olmaktadõr. Kampüs şehir merkezi güzergâhõnda çalõşan dolmuşlarõn sayõsõ 48 dir ve günde her dolmuş toplam 6 sefer yapmaktadõr. Dolayõsõ ile, kampüse şehir merkezinden günde 288 adet sefer yapõlmaktadõr. Kampüs girişi Kampüs İçi güzergâhõnda kampüs içi öğrenci taşõmacõlõğõnda kullanõlan ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafõndan her yõl ihale edilerek işletilen servislerin sayõsõ 6 olup her bir servis günde 15 sefer yapmakta ve her seferinde 5 km yol almaktadõr. Böylece toplam günde 90 sefer yapõlmakta ve 450 km yol alõnmaktadõr. Kampüs girişi Kampüs İçi güzergâhõnda bu servisler haricinde Büyükşehir belediyesine ait olan 2 adet otobüs bulunmakta ve bu otobüslerin her birini günde 30 sefer yapmakta olup her seferinde 2,5 km yol almaktadõr. Toplamda ise günlük 60 sefer yapõlmakta ve 150 km yol yapõlmaktadõr. Kampüs girişi kampüs içi güzergâhõnda yolcu taşõmacõlõğõ bedelsiz olarak yapõlmakta olup, bu imkânlara rağmen öğrenci ve personel taşõmasõnda yetersiz kalõnmaktadõrlar. Kampüs girişine mevcut tramvayla gelen yolcularõn ve yaya olarak kampüse giriş yapan yolculularõn büyük bir kõsmõ kampüs içi seferleri kullanmaktadõrlar. Yapõlan anket ve çalõşmalar göstermiştir ki, servisler için beklenen zaman ve araç değiştirme bu sistemin kullanõmõnõ azaltmaktadõr. Gün içerisinde özellikle öğrencilerin ve personelin yemek ve diğer gereksinimleri sebebiyle yaya olarak yolculuk yapmalarõ kampüs içerisinde belirli saatlerde yoğun bir yaya trafiği oluşturmaktadõr. Yaya trafiği, günün belirli saatlerinde, sadece bir yön için, yalnõzca bir kesitte 1600 kişi /saat olmaktadõr. Selçuk Üniversitesinin halen yapõsal olarak büyümeye devam eden ve öğrenci ve personel sayõsõ bakõmõndan her geçen gün hõzla artan bir yapõya sahip olmasõ ve yakõn bir zamanda Konya nõn önemli Sağlõk Kurumlarõnõn hizmete açõlacak olmasõ nedeniyle yolculuk talebi artacaktõr. Buradan mevcut hizmet düzeyinin daha da düşeceği tahmin edilebilir. Otobüs, servis ve minibüs hizmetinin, hõz ve kapasite açõsõndan gelecekte oluşacak yol ve trafik koşullarõnda yetersiz kalacağõndan hareketle, artan talebin karşõlanmasõnda minibüs, servis ve otobüs tercihinin toplu taşõma gelişimine uygun olmayacağõ açõktõr. Bu nedenle, Kampüs girişi Kampüs İçi ana ulaşõm koridorundaki büyüyen ulaşõm sorunu ancak hõzlõ talebi karşõlayabilecek nitelikte mevcut raylõ taşõma sistemi ile birlikte çalõşacak bir kampüs içi raylõ toplu taşõma ile çözülebilir. 391

9 4. RAYLI SİSTEM KRİTERLERİ Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Hafif Raylõ Ulaşõm Sistemi Uygulama projesinin yapõmõ aşamasõnda en uygun çözümlerin bulunmasõnda aşağõda verilen Alman Raylõ Sistem Standartlarõna ve gerekli olduğu yerde adõndan bahsedilerek Türk Standartlarõna uyulmuştur. - Türk standartlarõ, - BOStrab Tramvaylarõn inşasõ ve işletmeleri sõrasõnda uyulacak kurallar 1993 (Alman Trafik Bakanlõğõ) - Ril Makas ve Demiryolu Kavşağõ Düzenlemeleri (Alman Raylõ Sistem Kurallarõ). Kampüs içi raylõ taşõmada mevcut sistemde kullanõlmakta olan 2,50 m genişliğindeki düşük tabanlõ araçlar kullanõlacaktõr. Bu sayede kaldõrõm seviyesinden (20 cm) araca binmek mümkün olmaktadõr. Kullanõlacak aracõn ve proje yapõmõnda kullanõlacak özellikler Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1: Hafif Raylõ Sistem Özellikleri Ekartman uzunluğu mm Araç genişliği 2500 mm Araç uzunluk 29,76 m Kapõ açõklõğõ mm Yolcu (yüklü) ile girebildiği minimum yatay kurb yarõçapõ 25 m Yolcusuz (yüksüz) ile girebildiği minimum yatay kurb yarõçapõ 20 m Minimum düşey kurb yarõçapõ 300 m Maksimum düşey eğim 6 % İstasyonlarda maksimum eğim 4 % Platform yüksekliği 92 mm En düşük taban yüksekliği 275 mm Hõzlanma ivmesi 1,1 m/ sn_ En az hõzlana ivmesi 0,6 m/ sn 2 Yavaşlama ivmesi 1,3 m/ sn_ Acil fren ivmesi 3,0 m/ sn_ Azami sarsõntõ 1,5 m/ sn 3 Maksimum araç hõzõ 75 km/h Kataner voltajõ 750 V DC Minimum kataner yüksekliği 4,20 m Maksimum kataner yüksekliği 5,75 m Maksimum ağõrlõk (8 kişi / m_) kg İşletme ağõrlõğõ kg Ray ekseninden dõşa mesafe mm Yolcu sayõsõ 329 Kişi Karayolu ve yaya geçişleri trafik sinyalizasyonu ile sağlanacak ancak sinyalizasyon sistemi raylõ sistem araçlarõna öncelikli olacaktõr. İstasyon ve kavşaklar uzaktan kamera ile kontrol edilecektir Tüm sistem tek bir yönetilecektir. Bu durumda sefer aralõklarõ ve güvenliği sürekli kontrol altõnda tutulacaktõr. 392

10 Uygulanacak olan projede eğitim alanlarõna ve yapõlarõna zarar vermemek için (titreşimden dolayõ) yolun alt yapõsõ elastik ray bağlantõ sistemi ile sağlanacaktõr. Ayrõca araçlarõn dingil basõncõ 7,3 ton olup bu değer otobüslerin dingil basõncõndan daha düşüktür. (Yaklaşõk 10 ton) Araçlar için depo ve bakõm ünitelerinin yapõmõ için ek bir maliyet gerekmeksizin mevcut güzergâhta bulunan Sakarya mahallesindeki depo ve bakõm alanõ kullanõlacaktõr. 5. SONUÇLAR Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat kampüsü hafif raylõ sistem hattõ, yapõm kolaylõğõ, yapõm süresinin kõsalõğõ ve oldukça yüksek yolculuk talebi gibi avantajlarõ nedeni ile kõsa vadede yapõmõ düşünülen raylõ sistem hatlarõ içinde, birinci sõrayõ almaktadõr. Konya ve Kampüs ulaşõm sisteminde önemli bir yer alacak olan bu hat kõsa vadede oldukça büyük bir rahatlõk sağlayacaktõr ve ekonomik katkõsõ olacaktõr. 393

11 KAYNAKLAR 1. Evren, G., 1998, Demiryolu, Birsen Yayõnevi, İstanbul. 2. Şeçkin, İ., 2003, Toprak İşleri ve Demiryolu, Çağlayan Kitabevi, İstanbul. 3. Arlõ, V., 2002, Demiryolu Mühendisliği (Profillidis, V.A., Railway Engineering, çeviri),ulaşõm A.Ş., İstanbul. 4. Umar, F.,Yayla, N., 1981, Yol İnşaatõ, Teknik Üniversite Matbaasõ, İstanbul. 5. Tuna, Z., 1987, Demiryolu Bilgisi I, Yõldõz Teknik Üniversitesi Yayõnlarõ, İstanbul. 6. Yayla, N. ve Gerçek, H., 1989, Kentsel Raylõ Sistemler ve İstanbul Uygulamasõ, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, 1-21, Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 7. Öcal, İ. ve Tezcan S.S., 1989, İstanbul Metrosu, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, , Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 8. Güllülü, N., 1989, Raylõ Taşõt Sistemleri İçerisinde Hafif Metronun Yeri, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, , Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 9. Gürler, M., 1989, Balast Seçim Kriterleri, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, , Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 10. Erel, A.,1989, Raylõ Ulaştõrma Sistemlerinde Üstyapõnõn Boyutlandõrõlmasõ, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, , Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 11. Ulusoy G., Or, İ., Gedizlioğlu, E., 1989, İstanbul İçin Bir Metro Güzergahõ Seçimi Örneği, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, , Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 12. Ural, A., Abut, N., 1989, Özel Raylõ Taşõma Sistemlerinin Değişik Ülkelerdeki Uygulamalarõ, Ulaşõmda Raylõ Taşõt Sempozyumu, 670, Raytaş 89, 9-10 Mart 1989, Vakõf Otel, Adapazarõ. 13. Mei, W.Y., Chiang, A.P., 2003, Plannig of LRT Towns an Integrated Approach, 9 th International Conference on Automated People Mover, V3, 2-5 Eylül 2003, Singapore. 14. Ang, M. G., Mori, J.D., 2003, Procedures for Annual Ride Permits for People Movers Las Vegas Requirements and Case Study, 9 th International Conference on Automated People Mover, Singapore. 394

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜS İÇİ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ NİN MEVCUT DURUMA KATKILARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜS İÇİ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ NİN MEVCUT DURUMA KATKILARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜS İÇİ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ NİN MEVCUT DURUMA KATKILARI Alpaslan KAYA, Osman Nuri ÇELİK ve M. Levent AĞIRDIR Selçuk Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi İnşaat

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr.

1950 lerde terk etmişlerdir. Bu günkü çözümler insanlarõ, insanlarõn hareketliliği ni hedef almaktadõr. KARAYOLU TRAFİK DÜZENLEMELERİ İLE YOLAĞI KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI Bugün dünyanõn gelişmiş ülkelerinde dahi trafik ve ulaşõm sorunu tam anlamõyla çözümlenememiştir. Özellikle 1960 lardan sonra

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ

DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ NDEN SABAH GEÇİŞLERİN DÜZENLENMESİ: KATILIM YÖNETİMİ İsmail ŞAHİN 1 SUMMARY (Regulation of Morning Passages through the Bosporus Bridge: Ramp Management) Recurring congestion occurs in

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Ilgaz CANDEMİR_, Serhan TANYEL_ SUMMARY Rail transit systems are found to be

Detaylı

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri

E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri E-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri Haluk Tanrõkulu haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr Her yerde WEB Web sayfa sayõsõ dünyadaki insan sayõsõndan çoktur. Daha fazla band genişliği = Çok daha fazla disk Alanõ

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. şit

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Soner HALDENBİLEN 1 Yetiş Şazi MURAT 2 Halim CEYLAN 3 SUMMARY This study deals with transport

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

Selçuk Üniversitesini tanıyalım

Selçuk Üniversitesini tanıyalım On5yirmi5.com Selçuk Üniversitesini tanıyalım Selçuk Üniversitesi hakkında her şey... Yayın Tarihi : 20 Şubat 2013 Çarşamba (oluşturma : 2/15/2017) Selçuk Üniversitesi, 1975 yılında Konya'da kurulmuş olan

Detaylı

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul

VIII Inetr 02. Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul Java ve SOAP kullanõlarak Mobil Cihazlardan Hisse Senedi Alõmõ Uygulamasõ Özgür Toprak, Seyhun

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU 7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER DERAYMAN OLAYLARININ MUHTELİF NEDENLERİ VE DERAYMAN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER Aydõn Erel 1, Selim Dündar 2 SUMMARY Reasons of accidents that occur on railroads, which is the safest mode of

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Sema Bilge OCAK, Tülin ZENGİN, Şeref TURHAN Ankara Nükleer Araştõrma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06100 Beşevler-

Detaylı

BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ BİNA ARAŞTIRMA VE VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ SÜKRÜKTÜR BAKIMINDAN İKİ YAPININ İNCELENMESİ HAZIRLAYAN ARDA HAKAN ÖZGÜL 1 BÖLÜM 1 1.1. SİSTEM Sistem, konuşma dilimizde değişik anlamlarda kullanõlmaktadõr. Fakat

Detaylı

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler

İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler AFCEA İnsansõz Sistemler Uygulamalar-Teknolojiler-Gelişmeler Mehmet ZAİM ASELSAN Brifing Bilgileri Konu Hangi Amaçla Hazõrlandõğõ Kime, Nerede, Hanfi Tarihte Verildiği Gizlilik Derecesi Hazõrlayan Kişi

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2729-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi. Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen

Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi. Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen Binalara entegre güneş kollektörlerinin üretim süreçleri ve malzemelerinin çevreye

Detaylı

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ

OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ OTOMATİK OTOPARKLAR VE TÜRKİYE DEKİ OTOPARK PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGULAMA POTANSİYELİ Mustafa Sinan YARDIM 1, Müştak AĞRİKLİ 2 SUMMARY The aim of this study is to set up a discussion about the application

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME

YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VIII: PROJE RAPORLARI

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU

ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2579 ÖİK: 591 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU TRAFİK DÜZENİ, KARAYOLLARINDA CAN GÜVENLİĞİ ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2723-4 (basõlõ nüsha)

Detaylı

ULAŞIMDA YENİ TEKNOLOJİLER ve UYGULAMALARIN KENT BİÇİMİNE (OLASI) YANSIMASI

ULAŞIMDA YENİ TEKNOLOJİLER ve UYGULAMALARIN KENT BİÇİMİNE (OLASI) YANSIMASI ULAŞIMDA YENİ TEKNOLOJİLER ve UYGULAMALARIN KENT BİÇİMİNE (OLASI) YANSIMASI Esin Ö. Aktuğlu Aktan 1 SUMMARY Various factors affect the development of urban form. The purpose of this paper is to identify

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

T TİPİ LOGARİTMİK ORTAM FİLTRESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ OLARAK TASARLANMASI VE LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLENMESİ

T TİPİ LOGARİTMİK ORTAM FİLTRESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ OLARAK TASARLANMASI VE LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLENMESİ T TİPİ LOGARİTMİK ORTAM FİLTRESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ OLARAK TASARLANMASI VE LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLENMESİ Abdullah T. TOLA 1 Remzi ARSLANALP 2 Mehmet ÜNAL 3 Şaziye SÜRAV YILMAZ 4 1,2,3 Elektrik-Elektronik

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

PIC UYGULAMA GELİŞTİRME SİSTEMİ

PIC UYGULAMA GELİŞTİRME SİSTEMİ PIC UYGULAMA GELİŞTİRME SİSTEMİ EOS Mühendislik Danõşmanlõk Yazõlõm Sanayi Ticaret LTD STI. Deniz Aktürk, Msd Elektrik-Elektronik Mühendisi Ankara - 2004 İÇİNDEKİLER DİZİNİ KONU NO KONU BAŞLIKLARI SAYFA

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2514 ÖİK: 532 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA Mayõs 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

BİR ÇATALLI YÜKLEYİCİ İÇİN HİDROSTATİK GÜÇ İLETİM SİSTEMİ TASARIM KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ

BİR ÇATALLI YÜKLEYİCİ İÇİN HİDROSTATİK GÜÇ İLETİM SİSTEMİ TASARIM KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ BİR ÇATALLI YÜKLEYİCİ İÇİN HİDROSTATİK GÜÇ İLETİM SİSTEMİ TASARIM KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ Akõn Oğuz KAPTI 1, Murat KARABEKTAŞ 2 Özet - Mobil sistemlerin transmisyonu alanõnda, tahrik motorundan alõnan

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ

NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ NESNEYE DAYALI VERİ MODELİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMINDAKİ YERİ Doğan

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP

ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP ISTANBUL TİCARET ODASI PLASTİK SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN SERAP ALP 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. Ürün Tanõmõ ve Çeşitleri 1.2. Plastiğin Kullanõm Alanlarõ 2. SEKTÖRÜN GELİŞİMİ VE POTANSİYELİ

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ TAKBİS-TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ Orhan MATARACI, Mustafa İLKER Tapu

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Osman DEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR 5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME TLULAŞTIRILMIŞ LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Hilmi Berk ÇELİKĞLU SUMMARY This study examines the possibilities of obtaining better modal-split models for each trip

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME

İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR VE ŞEHİRLEŞME KANUN TASARISI ÜZERİNE BİR İNCELEME Şaban İNAM, Tayfun

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2645 - ÖİK: 653 BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2909-1 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yeni Türkiye yolunda, 2023 ulaşım hedeflerimizin yakalanmasında art arda dev adımlar atıyor, yolları bölüyor, dağları deliyor, gönülleri birleştiriyoruz. Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ

BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ Tuncer KOCAMAN (*) Özet: Türkiye de Planlõ dönemin başõndan bu yana sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelere paralel olarak doğuşta ortalama hayatta

Detaylı

Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer

Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer Trafik ve Ulaşõm Güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlarla, ilgili alandaki bilim insanlarõnõ bir araya getirmeyi amaçlayan

Detaylı

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ Reysaş HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ, 31/01/2006 Alper Çelik (212) 318 2739 YAPISI GENEL BİLGİ Reysaş õn ödenmiş sermayesi 3,500,000 YTL den 50,000,000 YTL ye çõkartõlacak, nakit karşõlõğõ artõrõlan

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

ELEKTRONİK DEVLET KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA YENİ İMKANLAR. N. Murat İNCE Planlama Uzmanõ

ELEKTRONİK DEVLET KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA YENİ İMKANLAR. N. Murat İNCE Planlama Uzmanõ ELEKTRONİK DEVLET KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASINDA YENİ İMKANLAR N. Murat İNCE Planlama Uzmanõ Mayõs 2001 ISBN 975 19 2763-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

ACIBADEM (ACIBD.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.85 17.02.2004. ! Acõbadem Sağlõk Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. için 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0.

ACIBADEM (ACIBD.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.85 17.02.2004. ! Acõbadem Sağlõk Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. için 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0. ACIBADEM (ACIBD.IS) (TL6800/ABDc0.52) Sağlõk ABDc 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 01/01 02/01 05/01 06/01 08/01 ACIBD 10/01 Hisse Senedi Bilgileri 120 100 80 60 40 20 12/01 ACIBADEM 02/02 04/02 06/02 08/02

Detaylı

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR

HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ ARAYIŞLAR Tahsin YOMRALIOĞLU Karadeniz Teknik

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

ESKİŞEHİR ULAŞTIRMA ANA PLANI

ESKİŞEHİR ULAŞTIRMA ANA PLANI ESKİŞEHİR ULAŞTIRMA ANA PLANI Haluk Gerçek 1, Orhan Demir 2 SUMMARY A strategic transportation plan was prepared for Eskişehir, a medium-sized Anatolian city with a population of 500,000. The study area

Detaylı

BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ BELDE BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI Mehmet ÇETE, Tahsin YOMRALIOĞLU

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT ÖZET KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Gravite Datumu nun belirlenmesi

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ

ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ Ali Türkyõlmaz* Coşkun Özkan** *Fatih Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul E-mail:aturkyilmaz@fatih.edu.tr **İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ Tuna AYDEMİR 1 Serhan TANYEL 2 SUMMARY In common, roundabouts are treated as series of T-junctions in roundabout capacity and performance analysis.

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ Ahmet TORTUM 1, Nadir YAYLA 2, Mahir GÖKDAĞ 3 SUMMARY In this study, the mode choices

Detaylı