CUMHURIYET SENATOSU TUTANAK DERGISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURIYET SENATOSU TUTANAK DERGISI"

Transkript

1 TOPLANTI : CUMHURIYET SENATOSU TUTANAK DERGISI «< M CiLT: 8 nci Birleşim İl.9.97 Pazartesi I _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II GELEN KÂĞITLAR III BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL KURULA SUNUŞLARI. Başkanlıkça, sayın üyelere hoş geldiniz denilmesi ve millî eğitim reformu kanununun bir an önce çıkarılması temennisinde bulunulması.. Cumhuriyetçi Parti Genel Başkanlığının, partilerinin Cumhuriyet Senatosundaki üyelerinin isimlerini bildiren tezkeresi (/50). Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e Başbakan Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/8). Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'e, Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/7) İÇİNDEKİLER Sayfa I Sayfa 5. Vazife ile yurt dışına gidecek o olan Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'e, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/0) ". Vazife ile yurt dışına gidecek olan Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yıl- :5 maz Akçal'm, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/9) «7. Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'e Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 5: I ( / > 8. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'e, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/) :7

2 Sayfa 9. Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı Naim Talû'ya, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/) 0. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, Başbakan Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/5). Mazereti dolayısıyle yurt dışına gidecek olan imar ve İskân Bakanı Turgut Toker'e, Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/8). Vazife ile yurt dışına gidecek olan Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'e, Devlet Bakanı ismail Arar'm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/9). Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Ka- C. Senatosu B : O : Sayfa raküçük'e, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'- nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair tezkeresi (/) 7:8 IV SORULAR VE CEVAPLAR A YAZILI SORULAR VE CEVAP LARI. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'in, Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinin lise kısmına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/58). Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'm, ruhsatsız silâh bulundurmaya dair soru önergesi ve içişleri Bakanı Ferit Kubat'm yazılı cevabı (7/0). Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Arapkir Bölge Hastanesi ile Pötürge Hastanesine dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/) 8: 5: : 0 Olağanüstü yapılan bu Birleşimde, Müşterek Başkanlık Divanının, Meclislerin tarihinden tarihine kadar yaz tatiline girmelerine dair kararları kabul olundu Pazartesi günü saat 5,00'te toplanılmak üzere Birleşime saat 9,08'de son verildi. Teklif. 5 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi /; C. Senatosu /7) (Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyonlarına) (Müddet : l'er ay) I GECEN TUTANAK ÖZETİ II GELEN KÂĞITLAR Başkan Başkan vekili Mehmet t 7 naldı Kâtip Kastamonu Mehmet Camlıca Kâtip Diyarbakır Azmi Erdoğan Raporlar. Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve iktisadî işler ve Bütçe ve Plan

3 komisyonları raporları (Millet Meclisi /; Cumhuriyet Senatosu /9) (S. Sayısı : ) (Dağıtma tarihi :. 9.97). Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadî isler, Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi /0; Cumhuriyet Senatosu /95) (S. Sayısı : ) (Dağıtma tarihi :. 9.97). Danıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, içişleri ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi /; Cumhuriyet Senatosu /00) (S. Sayısı : ) (Dağıtma tarihi :. 9.97) 5. sayılı Askerî Ceza Kanununun 8 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi /; C, Senatosu C. Senatosu B : O : /98) (S. Sayısı : ) (Dağıtma tarihi :.9.97). «Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizine ilişkin Sözleşme nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi /; Cumhuriyet Senatosu /9) (S. Sayısı : 5) (Dağıtma tarihi :. 9.97) 7. 5 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadî işler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi /50; Cumhuriyet Senatosu /) (S. Sayısı : ) (Dağıtma tarihi :. 9.97) 8. 8 sayılı Kanunun nci maddesi ile eklenen geçici ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi /55; Cumhuriyet Senatosu /) (S. Sayısı : 7) (Dağıtma tarihi :.9.97) (Ret) BİRİNCİ OTURUM Açılma saati : 5,00 BAŞKAN : Tekin Arıburun KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) BAŞKAN 8 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. III BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI. Başkanlıkça, sayın üyelere hoş geldiniz I bir an önce çıkarılması temennisinde bulunutdenilmesi ve millî eğitim reformu kanununun ı ması.

4 O. Senatosu B : 8 BAŞKAN Başkanlığın sunuşları vardır arz ediyorum. Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, çok kıymetli arkadaşlarım; 5 günlük bir tatilden sonra, normal toplantımızın geri kalan kısmını tamamlamak üzere, yeniden Senatodaki görevimize başlamış bulunuyoruz. Kısa süreli de olsa, bu tatil müddeti sizlere, şahsî sağlığınız ve ailevî ihtiyaç ve mükellefiyetlerinizle yakından meşgul olmak imkânını vermiş ve bilhassa seçmenlerinizle temaslar yaparak; milletimizin istek ve ihtiyaçlarını yakından ve içinden görüp tetkik etmek fırsatını sağlamıştır. Bundan ötürü bu tatilin hepinize faydalı olduğu kanaatini taşımaktayım. Bugün tatilden sonraki ilk birleşim vesilesiyle cümlenize hoş geldiniz derim ve geri kalan çalışma süremizin, memleket ve milletimize ve yine cümlenize hayırlı ve uğurlu olmasını, sağlık ve selâmet içerisinde geçmesini dilerim. (Alkışlar) Tatil süresi esnasında, Başkanlık ve teşkilâtı her yönden çalışmaya devam etmiş, hizmet ve vazifesini sürdürmüştür. Bu müddet zarfında Başkanlıkça önemli olduğuna kanaat getirmiş olduğum bazı intibalar da husule gelmiştir; bunları hulâsa olarak Umumî Heyetinize arz etmekte fayda mülâhaza ettim : Malumunuzdur ki, geçen seneden beri Devlet ve millet idaresi yönünden muhtelif konularda reform niteliğinde bazı kanunların çıkarılmasının icabettiği kanısına varılmıştır. Meselâ; üniversite, TRT, Maliye, vergiler, adlî işler, ssçim isleri, tarım ve toprak reformu gibi. G-erek hükümetler, gerekse Meclislerimiz bu hususlarda mesai sarf etmişler ve hatta geçen yıl Meclislerimiz tatil dahi yapmadan çalışmıştı. Fakat en mühim addettiğimiz ve hakikaten bir an evvel çıkarılmasında hayatî önem bulunan millî eğitim reformu kanunu henüz çıkarılamamıştır. Sayın senatörler; mühim tasarıları hükümetlerin getirmesi ve bazı ihtiyaç ve isteklerin yerine getirilmesi bakımından da kanun tekliflerini üyelerimizin ya tek olarak veya bir çoklarının bir araya gelerek teklif etmeleri usul ve âdetlerimiz icabıdır^ kanunî ahkâmdır. Fakat asıl kanun yapıcı müessese Türkiye Büjük Milli O : let Meclisidir. Bu sefer, yeni ihtiyaçlar karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi özel bir komisyon kurdu ve bu komisyon çok önemli konuları ve meselâ, bilhassa «Anayasa değişiklikleri konusunu görüşmek ve bunları tertiplemek üzere toplandı, gayet verimli çalışmalar yaptı. Birinci sefer Anayasa tadilleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin normal olan mekanizmalarından geçmiş ve kolaylıkla kabul edilmişti. Bu Anayasa tadilleri millete, memlekete ve hepimize çok büyük faydalar sağlamıştır. Şimdi, sanırım ki, hepimiz aynı tarzda düşünmekteyiz. Önem bakımından hakikaten millî eğitim reformu niteliğindeki bir kanunun bir an evvel Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi ve buralardan geçirilmesi hayatî önemi haizdir ve memlekete büyük faydalar sağlayacak durumdadır. Sayın arkadaşlarım; eğer biz normal yollardan bu kanunun gelmesini beklersek; her geçen gün bizim için o kadar kıymetlidir ki, sanırım bir çok kıymetli zaman bir defa daha israf edilmiş olacaktır. Hâtıralarınızı tazelemek için arz ediyorum. örfî idare mahkemeleri esnasında sanırım hepiniz duydunuz ve hiç şüphesiz en az benim kadar müteessir oldunuz. Bir Türk genci çıkacak ve heyeti hâkime huzurunda diyecek ki, «Ben Türk değilim, Türklükle ilgim yoktur ve ben şuyum, buyum... Yani, «Komünistim, Maoistim ve saire diye birtakım şeyler söyleyecek... Bundan 5-0 sene evvel bir çok şey söyleneceği hatırımıza gelirdi, ama bu gelmezdi. Ve derdik ki, bu adamın aklından zoru var. Şimdi öyle bir durum omyor ki, bir Türk genci bir çok heyetin, bir çok gençlerin ve Türk Milletinin karsısında heyeti hâkimsye bu tarzda benliğini inkâren söylüyor... O nesile dahil olan bu Türk gencinin bundan 0-5 sene sonra Devletin idaresine otomatik olarak geçmesi de mümkün. Sayın arkadaşlarım, emin olun, hayatımda benim çok dikkatimi çeken ve üzerimde büyük tesirler icra eden hadiseler olmuştur, olmamıştır değil; ama bunun kadar yüreğimin içini sızlatan hiç bir hadise olmamıştır. Bunun, bize bir an evvel yeni bir nesil yetiştirmenin sorumluluğunu ve borçluluğunu yükletmekte olduğuna kaniim. Bu bakımdan ilkokuldan alarak, bü-

5 tün programlarıyle beraber; esi başta milliyetçi, kanunlara, nizamlara itaatkâr, birbirini seven, sayan, kimliğini gözeten, bütün dünya muvacehesinde Türklüğü ile iftihar edecek olan bir nesil yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu programlan koyacağız. Biz, bizden evvelkilerden; düşmandan temizlenmiş, istiklalini kazanmış, yepyeni hamleler içinde ve Atatürk'ün de söylemiş olduğu gibi, çağdaş medeniyet içinde diğer milletlerin arasında yerimizi almaya namzet olarak devralmış olduğumuz memleketi beş on sene sonra kimlerin eline tevdi edeceğiz?.. işte, bu gencin heyeti hâkimenin huzurunda söylemiş «olduğu husus da bize gayet güzel bir misal' vermektedir. Hadiseyi bunun için önemli buluyorum. Bu bakımdan kendi kendime soruyorum; biz kime tevdi edeceğiz bu memleketi?.. Nasıl yetiştirilmiş ve nasıl yetiştirmiş olduğumuz, - ki sorumluluğu bize ve bizim zamanımıza aittir - bir gençliğe tevdi edeceğiz?.. Sayın arkadaşlanm, sanıyorum 'ki, bu 'hususun ehemmiyetinde hepimiz müttefikiz. İşte, bundan dolayı bir teklif olarak, bir temenni olarak Sayın Umumi Heyetinize arz ediyorum : Nasılki bazı kanunların çıkarılmasında özel 'bazı tedbirler almak suretiyle; ki bu sizin yetkiniçin içindedir; işi çabuklaştırmak mümkünse, gene kanunî ahkâm içinde bu Reform Kanununun çıkarılmasını çabuklaştırmak 'da mümkündür. O halde tensip buyurursanız, Türkiye Millî Eğitim Reformu Kanununu da bu arz ettiğim; gençliği zehirlemiş olan bu hastalığın bütün arazını ve esbabını da giderecek surette ve bundan on, onbeş sene, yirmi sene sonra memleketi ellerine emniyetle terk edeceğimiz, milliyetçi, hakka inanır, hakkı 'koruyan, birbirine hürmet eden, sayan, benliği ile iftihar eden, milliyeti ile iftihar eden, ve bugünkü medenî camiada, yabancı milletlerin gittikçe yükselmekte olan yerini, Atatürk'ün bıraktığı gibi, hürmete değer surette vakarla ve güvençle alacak bir gençliğe bırakacak tarzda hazırlayalım. Böyle bir Reform Kanunu yapalım ve bunu mütehassıs zavat olan hükümetten de geçirerek Türkiye Büyük Millet Meclisine sunalım. Bu yolu açalım, bu yolu temin edelim. Bu hususu mülâhazalarınıza, Sayın G-enel Kurulun tensiplerine bu vesile ile bir sunuş o!arak arz etmeyi çok önemli buldum. C. Senatosu B : O : Arz ederim sayın arkadaşlar. (Alkışlar) fsayın arkadaşlarım, tatil sırasında gelmiş veya muamelesi tekemmül etmiş olan bazı teklif ve tasarılar vardır. Bunlan bilgilerinize arz ediyorum. Bir yazılı, bir sözlü soru, üç teklif ve beş tasarı gelmiştir. Bunlar gelen kâğıtlara intikal etmiştir. Yannki normal olan oturumumuzdan itibaren bunların müzakeresine geçilecektir.. Cumhuriyetçi Parti Genel Başkanlığının, Partilerinin Cumhuriyet Senatosundaki üyelerinin isimlerini bildiren tezkeresi (/50) BAŞKAN Bu arada yeni ve önemli bir hadise olan, hepinizi ilgilendiren bir Cumhuriyetçi Partinin kurulmuş olması keyfiyetidir. Bıı hususta bir tezkere gelmiştir (bunu da arz ediyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Kurulmuş bulunan Cumhuriyetçi Parti Cumhuriyet 'Senatosu üyelerinin isimlerinin aşağıda gösterilmiş olduğunu bilgilerinize sunarım. kaygılarımla. Br. Kemal Satır Cumhuriyetçi Parti G-enel Başkanı Cumhuriyet leenatosu üyeleri : Msıhms't Hazer Kars Üyesi, Mefbrure Aksoley, istanbul Üyesi, Ekrem özden, istanbul Üyesi, Necip Mirkelâmoğlu, izmir Üyesi. BAŞKAN Yeni partinin memlekete, millete ve 'hepimize hayırlı, uğurlu 'olmasını temenni ec\r, sayın arkadaşlarıma 'başarılar dilerim. (Alkışlar). Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam EahVc Bayülken'e Başbakan Ferid Mclen'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/8) BAŞKAN Sayın Cumhurbaşkanlığından gelmiş olan tezkereler vardır, okutuyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bialkanı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Ferid Melen'in ve-

6 O. Senatosu B : 8 killik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet İSunay Cumhurbaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz olunur.. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal D emir'e Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/7) BAŞKAN İkinci 'bir tezkere var, okutuyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığ'ina Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemal Demir'in dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in vekillk etmesinin, Başlbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumlhurbaşkanı BAŞKAN (Bilgilerinize arz edilir. 5. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'e Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/0) Cumhuriyet Senatosu Biaşkanlığına BAŞKAN Bir üçüncü tezkere var, okutuyorum. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün dönüşüne kadar; Gençlik ve Spor Bakanlığına, Devlet Bakanı Doğan Kifcaplı'nm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumihuıfoaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz edilir.. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Turizm ve Tanıtına Bakanı Erol Yılmaz Akçal'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in veli.$. 97 O : killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/9) BAŞKAN Bir tezkere dalha var. Cumhuriyet İSenatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına gidecek olan Turüan ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçıal'ın dönüşüne kadar; Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in vekülik etmesinin, Başibakanm teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. BAŞKAN Cevdet Sunay Cumlhurlbaşkanı Bilgilerinize arz edilir. 7. Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'e, Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/) okutu BAŞKAN Bir tezkere daha var, yorum. CumJhuriyet İSenatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in dönüşüne kadar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Ulaştırma Bakam Rıfkı Danışman'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumlhurlbaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz edilir. 8. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'e, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/) okutu BAŞKAN Bir tezkere daha var, yorum. CumJhuriyet 'Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in dönüşüne kadar Çalışma Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yar-

7 dım B'akanı Dr. Kemal Demir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumihurlbaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz olunur efendim. 9. Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı Naim Talû'ya, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/) okutu BAŞKAN Bir tezkere daha var, yorum efendim. O. Senatosu B : O : Cûmlhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı Naim Talû'nun dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Covdet Sunay Cumhurbaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize 'arz olunur efendim. 0. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, Başbakan Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/5) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına BAŞKAN Bir tezkere daha var, okutuyorum efendim. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Başlbakan Ferıd 'Helen'in vekillik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumjhur'biaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz ederim,. Mazereti dolayısıyle yurt dışına gidecek olan İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker'e TJlaştırma Bakanı Rıfkı Darıışman'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/8) İBAŞKAN Bir tezkere daha var, okutuyorum efendim. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Mazereti dolayısıyle 5 Eylül 97 tarihinde yurt dışına gidecek olan îmar ve İslkân Bakanı Turgut Töker'in mezun sayılması ve dönüşüne kadar; İmar ve İskân Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'm vekillik etmesi, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüştür. Cevdet Sunay Cumihurbıaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz ederim.. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'ie Devlet Bakanı İsmail Arar'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/9) BAŞKAN Bir tezkere daha var, okutuyorum öfondim. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına gidecek olan Bayındırlık Bakanı Mukadder Öateikin'in dönüşüne kadar; Bayındırlık Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmail Arar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumihurbıaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz ederim.. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'e, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/) BAŞKAN Son bir tezkere daha var, arz ediyorum. Cûmlhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına gidecek olan G-encilik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün dönüşüne kadar; Gençlik ve Spor Bakanlığına, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet ISunay Cumhurbaşkanı

8 C. Senatosu B : O : BAŞKAN Sayın Genel Kurulun belgilerine arz derim, Sayın ve kıymetli arkadaşlarım; Bugünkü toplantımız, tüzük mucibince normal haftalık gündemimize göre yapılmış bir toplantı olmayıp, tatile girmezden evvel tatil kararı ile birlikte almış olduğumuz karamı icabıdır. Birleşimi, gündemde mevcut olan hususların görüşülmesine devam etmek için normal toplantı günümüz olan Eylül Salı günü saat 5,00"fes toplanmak üzere kapatıyorum. Kapanma saati : 5. IV, SORULAR VE CEVAPLAR. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'm, Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinin lise kısmına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı. (7/58) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ederim. Tabiî Senatör Sezai O'Kan Konu :. Türk Eğitim Demeği Ankara Kolejinin Lise kısmını bitiren öğrencilerin üniversite giriş imtihanlarındakj basanlarının düşük olması öğrenciler kadar onların aileleri içinde düşündürücü ve üzücü problem haline geldiği tarafınızda/ı bilinmekte ve kabul edilmekte midir?. Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji mezunlarının senelerin deki mevcutları ne kadardır? Bu mezunlardan senelere göre % kaçı üniversitelerarası % kaçı da Devlet Yüksek Okul imtihanlarını kazanabilmişler dir?. Sosyal ve kültürel değer bakımından mukayesenin isabetli ve insaflı değerlendirilebilmesi için, aynı şehirde yani Ankara'daki Resmî liselerden aynı senelerde mezun olanların nci maddedeki basan yüzdeleri nedir? A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 8. Ankara Koleji Lise bölümünde Bakanlıkça onaylanmış Türk ve yabancı uyruklu öğretim ailesinde, asil ve ücretli olarak görev almış olan öğretmenler kimlerdir? Bunların tahsil ve öğretmenlik nitelikleri nedir? 5. Bakanlığınızca Ankara Koleji Lise öğretiminin daha randıman verici bir sistem ve yönetime ihtiyacı olduğunu kabul ediyor musunuz? Bu hususta Okulun özel statüsünde dikkate alınarak ne gibi tedbirler düşünülmektedir? T. C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel 87 Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ilgi : tarih ve 7/5-509/5 sayılı yazılan : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'm, Türk Eğitim Demeği Ankara Kolej inin Lise kısmına dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. (Sabahattin Özbek Millî Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'm, Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinin Lise kısmına dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. T. E. D, Ankara Koleji mezunlarının, üniveriste giriş imtihanlarmdaki başarı yüzdesi hiçbir yıl % 7 nin altına düşmemiştir.

9 C. Senatosu B : 8 Son iki yıl içinde mezunlarından bâzıları üniversite giriş imtihanlarında yüksek puvah tutturarak ilk derecelere girmişler ve bu durum radyo ve diğer yayın organları ile kamuoyuna açıklanmıştır. Okulun özelliği sebebiyle, mezun öğrencilerden pek çoğu dış ülkelerde öğrenim görmektedir. t&niveriste giriş imthanlarına hangi okuldan kaç öğrencinin katıldığı ve bunlardan ng kadarının kazandıkları hakkında kesin istatistikî bilgiler bulunmadığından bu konuda güvenilir rakamlar elde etme güçlüğü doğmaktadır öğretim yılmı takibeden sürede ve bundan önceki yıllarda fakültelerce kesi'n kayıtları yapılan öğrencilerin dosyaları okullarından istenilmekte ve kaç öğrencinin hangi fakültelere kaydedildiği tespit edilmekte idi. Ancak, öğretim yılmdaii sonra dosya isteme usulü kaldırılmış, bu yüzden son iki yıl mezunlarının ha'ngi fakültelere kaydoldukları da saptanamamıştır. Buna rağmen, bu iki yıl içinde, başarı oranının daha da yükseldiği, üniversite giriş.imtihanlarında kazana'n öğrenci sayısının artış oranından belli olmaktadır O : Pek çok öğrenci üstün basan göstererek listelerin ilk sıralarında yer almışlar, mezunlarından bir öğrenci Boğaziçi Üniversitesi giriş imtihanında birincilik, diğer bir öğrenci de ımerkezî sistem giriş imtihanlarında dördüncülük kazanmıştır öğretim yılı mezunlarından dört öğrenci O. D. T. Ü, giriş sınavlarında,, 7, 8 nciliği kazanmışlardır ders yılı merkezî sistem giriş imtihanlarında dördüncülüğü kazanan öğrencinin adı derece alan ilk altı kişi arasında radyo ve gazetelerde yayımlanmıştır. Aynı yıl 87 öğrenci, O. D. T. Ü. giriş imtihanını kazanmışlardır. Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) yılı Liselerarası Proje Yarışmasına Ankara Koleji öğrencileri beş,proje ile katılmışlar, bunlardan hepsi finale yükselmiştir. Bu projelerden biri de birincilik almıştır. Bu itibarla, önergede belirtildiği gibi, Ankara Koleji Lise kısmı mezunlarının üniversite giriş imtlhanlarındaki başarılarının düşük olması gibi bir durumun söz konusu olmaması gerekir.

10 C. Senatosu B : O :. T. E. D. Ankara Kolejinin yılları Edebiyat ve Fen bölümü son sınıf öğrenci mevcutları, mezun sayıları ve üniversitelere girenlerin sayılan ile yüzde oranları aşağıda gösterilmiştir. Öğretim yılı Öğrenci Mevcudu III. Ed. III. Fen Toplam öğretim yılı Mezun öğrenci sayısı III. Ed. III. Fen Toplam öğretim yılı üniversitelere girenlerin Mezun sayısı sayıları ve % oranları ' Üniversiteye girenlerin sayısı Yüzde oranı % 7 % 7,5 % 7 % 85 % 7 Birinci maddede belirtilen sebeplerle Ankara Koleji mezunlarının yıllarında % kaçının üniversitelerarası; % kaçının da Devlet Yüksek Okul imtihanlarım kazandıkları kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak, bir fikir vermesi bakımından 9-99 arası giriş % oranları yukardaki cetvelde gösterilmiştir öğretim yılı sonuçları güz dönemi imtihanlarından sonra belli olacaktır.. Ankara'daM resmî liselerden öğretim yıllan mezun olanların basan yüzdeleri aşağıda gösterilmiştir. öğretim yılı Mezun olan öğrenci Edebiyat kolu Yüzde oranı Fen kolu % 9, % 89,9 % 97 % 90,. T. E. D. Ankara Koleji resmî kolejlerimizin müfredat programını uygulamaktadır. Resmî kolejlerin müfredat programlarında ya da sistemlerinde yapılacak değişiklikler aynen alınmakta; uygulamalar da buna paralel olarak yapılmaktadır. Her yıl okulun öğretim kadrosu, laboratuvar araç ve gereçleri biraz daha takviye edilmektedir öğretim yılında kurulan Fen Kulübü sayesinde öğrenciler bizzat araştırma ve inceleme yapmaya sevk edilmektedir. Bunun sonucu Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen liseler arası proje müsabakası kazanılmış ve bu çalışmalar daha da yaygın bir hale getirilmiştir. 0

11 . T. E. D. Ankara Koleji Lise kısmında çalışan kadrolu öğretmenler aşağıda göster Sıra No. Edebiyat öğretmenleri : En Son Mezun Olduğu Okul Yıl Ay Gün.8.97 'ye kadar hizmet sü. Uyruğ Nükhet Kayserilioğlu Fevziye Uğur Türkân Çiopuroğlu Rüksan Günaysu Samramis Yazıcı Rezzan Bilmen Aysel Ceyhun Çağlayan Keleş Cemila Aytaç Sevim Güray D. T. C. Fak. Ed. D. T. 0. Faik. Ed. D. T. C. Fak. Ed. ist. üni. Eid. Fak. D. T. C. Fak. Ed. ist. Üni. Ed. Fak. ist. Üni. Ed. Fak. D. T. C. Ed. ilk öğ. Okulu Mezunu ist. Üni. Ed. Fak. aı T. C. > Felsefe öğretmenleri : Pertev Karsan Saadet Bilgin Sabahat Pamir Serpil Şen Tarih öğretmenleri : İst, Üni. Fel. Böl. ist. üni. Fel. Böl. İst. Üni. Fel. Böl. D. T. C. Fel. Böl Emine Güngör Münevver Şenoymak Vedia Tunçsal Turan Aktürk Muallâ Akman Nermin Gül isanat Tarihi öğretmenleri: D. T. C. F. Ta. D. T. C. F. Ta. ist. Üni. Tarih İst. Üni. Tarih İD. T. C. F. Ta. ist. Üni. T. 0, ilknur Karaova D. T. C. F. 7

12 Sıra No. Edelbiyat öğretmenleri : En Son Mezun Olduğu Okul Yıl Ay Gün.8.97 ye kadar hizmet sü. Uyru Coğrafya öğretmenleri : Hatice özçörekçi Saride Gufbiri Leman Üstüntais Vehibiye Girişmen Ferhan özesen inal Magnat Hasan Türer Beden Eğ. öğretmenleri : D. T. C. F. ist. Üni. Ede. İst, Üni. Ede. D. T. C. Fak. ist. Üni. D. T. C. Fak. D. T. G. Fak to 9 0 Zeki Akkök Asiye Yetkin ibrahim Selet 'Resim öğretmenleri : Yıldız Gürbüz Müzik öğretmenleri : Gazi Eğitim Ens. Gazi Eğitim Ens. Gazi Eğitim Ens. Kız Tek. öğretmen Ok Nevzat özgül Almanca öğretmenleri : Gasi Eğitim Ens. 9 5 Şerife Yıldız Fransızca öğretmenleri : D. T. C. F. 5 Yıldız Doyran ingilizce öğretmenleri : Gazi Eğitim Ens Müveddet Tannan Meral Gensoy Kıvılcım Öızfoök Nadide Canman Nurgün Aker D. T. C. Fak. İng. Böl. D. T. C. Fak. ing. Böl. 0. T. Ü. Mimari Böl. D. T. 0. F. İng. Böl. Gazi Eğitim Ens. İng. Böl

13 Sıra No. İngilizce öğretmenleri En Son Mezun Olduğu Okul Ay Gün 'ye kadar hizmet sü. Uyruğ 5 7 Nezihe Erpi Ö. Selçuk G-öker Elmas izmirli Firdevs Sertcaıı Zekiye Tunç inci Yalçındağ Şule Göymen Matematik öğretmenleri : D T. C. Fak. İng. Böl. D. T. 0. Fak. ing. Böl. D. T. C. Fak. İnıg\ Böl. D. T. C. Fak. İng. Böl. D. T. 0. Fak. İng. Böl. D. T. C. Fak. ing. Böl. D. T. 0. Fak. İng. Böl. 0 5 T Naci iskender Neyire Tansuk Tarkans Yavua Sadi Hami Mehmet Boion irfan Gürsoy Nejat önen Kemal Menteşeoğlu Ekrem Taneli Astronomi öğretmenleri : ilinuis Üni. An. Fen. Fak. 0. D. T. Ü D. T. Ü. D. T. ü. D. T. Ü. D. T. ü. D. T. Ü. D. T. Ü Hasan Erk Fizik öğretmenleri : İst. Üni. E'd. B, (Mat) Ertuğrul Birlik Nuri Berkant Fethi Cokesen Yasar Eker i. Hakkı Mergenci Nihat Sobacı Erdoğan Dündar Mehmet Ganer Mustafa Çakır. Kaliforniya Tek. Ü. Kaliforniya Tek. Ü. 0. D. T. Ü. Bıoibert Kol. Yük. K. 0. D. T. Ü. 0. D. T. Ü. 0. D. T. Ü. 0. D. T. Ü. 0 D. T. Ü. 0 9

DANIŞMA MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

DANIŞMA MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ C 1 L T : 12 YASAMA YILI : 2 DANIŞMA MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ >>-e«20 nci Birleşim 20 Kasım 1982 Cumartesi I. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ II. YKLAİMA III. BAŞKANLİK DÎVANININ GE NEL KURULA SUNUŞLARI 1. Sovyetler

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 47 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 80 inci Birleşim 27Nisan 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 52 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 100 üncü Birleşim 10 Haziran 2004 Perşembe I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - YOKLAMALAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM 2 CİLT: 21 Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ ^ 140 ncı Birleşim 14. 7. 1967 Cuma içindekiler Sayf» 1. Geçen tutanak özeti. 88:89 2. Gelen kâğıtlar 90 3. Yoklama. 90 4. Başkanlık Divanının

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31 DÖNEM : 1 TOPLANTI : S MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT: 31 Yüzsekizinci Birleşim 18. 6. 1964 Perşembe Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kâğıtlar 3. Yoklama 2 3 3 4. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE V. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ve UYGULAMALARI(5-14 ŞUBAT 1953) Sait DİNÇ A. V. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE V. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ve UYGULAMALARI(5-14 ŞUBAT 1953) Sait DİNÇ A. V. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİNDE V. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI ve UYGULAMALARI(5-14 ŞUBAT 1953) Sait DİNÇ A. V. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Beşinci Milli Eğitim Şûrası Türkiye nin yeni bir döneme girdiği,

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 95 nci Birleşim. 29. 7. 1971 Perşembe. C i L T : 66 TOPLANTI : 10 İÇİNDEKİLER

CUMHURİYET SENATOSU. 95 nci Birleşim. 29. 7. 1971 Perşembe. C i L T : 66 TOPLANTI : 10 İÇİNDEKİLER C i L T : 66 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 95 nci Birleşim 29. 7. 1971 Perşembe İÇİNDEKİLER 1. GEÇEN TUTANAK ÖZE Yİ 2. GELEN KÂĞITLAR, 3. YOKLAMA Sayfa 270 271 271 4. BAŞKANLIK DİVANININ

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CtLT : 11 TOPLANTI: 11 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 8. 3.1972 Çarşamba İçindekiler Sayfa I. GEÇEN! TUTANAK ÖZETİ 227 II. GELEN KÂĞITLAR 227 III YOKLAMA 228 IV. JBAŞKANLTK DİVANININ GE NEL

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3 DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Cilt: 3 46. Birleşim İS. 2. 1966 Salı İçindekiler 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kağıtlar 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 1. Millî Eğitim

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 68 31 inci Birleşim 13 Aralık 2004 Pazartesi I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER

TUTANAK DERGİSİ. 112 nci Birleşim IÇINDEKILER DÖNEM: 21 CILT: 65 YASAMA YıLı: 3 To B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 112 nci Birleşim 5. 6. 2001 Sah L - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMALAR IÇINDEKILER IV. - BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARİ

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 45 YASAMA YILI : 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 72 nci Birleşim 13 Nisan 2004 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A)

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 18'inci Birleşim 18 Kasım 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 148 II. - GELEN KÂĞITLAR 149 III. - YOKLAMA

Detaylı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı

6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 41 YASAMA YILI: 3 6 ncı Birleşim 24.10. 2000 Salı o< İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II.- GELEN KÂĞITLAR III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.- Balıkesir

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 TOPLANTI : 18 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 82 nci Birleşim 23.10.1979 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I, BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 989 II. GELEN KÂĞITLAR 989:992 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ C İ L T : 45 TOPLANTI: 19 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 30 ncu Birleşim 5.2.1980 Sah»* ^»» i M İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 196 II. YOKLAMALAR 202:203 III. BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 9 uncu Birleşim 16 Ekim 2012 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 13 YASAMA YILT: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 102'nci Birleşim 10 Haziran 2009 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi 'ndeyer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah

69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah DONEM : 20 CİLT : 7 YASAMA YILI; 1 : : 69 uncu Birleşim 2.7.1996 Sah ' İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 CİLT : 71 YASAMA YILI : 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ 44 üncü Birleşim 29 Aralık 2004 Çarşamba I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132. TBMM'DEKi KONUŞMALARI 27.05.1960-04.12.1995. Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYlN KURULU YAYlNLARI NO: 132 ALPARSLAN TÜRKEŞ'iN TBMM'DEKi KONUŞMALARI (Kanun Tasarısı ve Teklifleri) 27.05.1960-04.12.1995 Derleyen ve Hazırlayan Hüseyin Hüsnü UGUR TEMMUZ 2009-

Detaylı

TUTANAK DE. 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba. rrn.j-po J-VJlo IÇINDEKILER DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 ; ;

TUTANAK DE. 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba. rrn.j-po J-VJlo IÇINDEKILER DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 ; ; DÖNEM; 20 CİLT: 4 YASAMA YILI :1 rrn.j-po J-VJlo TUTANAK DE ; ; TTh 45 inci raneşım. 4.1996 Çarşamba.. IÇINDEKILER Sayfa I.-GEÇEN TUTANAK OZETI II. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı

68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı DÖNEM : 21 CİLT : 56 YASAMA YILI: 3 O: 68 inci Birleşim 13.3. 2001 Salı >Q< İÇİNDEKİLER Spyft I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 463 II. - GELEN KÂĞITLAR 463 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 467,478,489

Detaylı

81 inci Birleşim. 16.3.1993 Sah

81 inci Birleşim. 16.3.1993 Sah DÖNEM: 19 CİET : 32 BASAMA YÎL! : 2 _ ^ 81 inci Birleşim 16.3.1993 Sah! İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETT 236 II. GELEN KÂĞITLAR 240 III. YOKLAMA 241 IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 241 A)

Detaylı