CUMHURIYET SENATOSU TUTANAK DERGISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURIYET SENATOSU TUTANAK DERGISI"

Transkript

1 TOPLANTI : CUMHURIYET SENATOSU TUTANAK DERGISI «< M CiLT: 8 nci Birleşim İl.9.97 Pazartesi I _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II GELEN KÂĞITLAR III BAŞKANLIK DİVANININ GE NEL KURULA SUNUŞLARI. Başkanlıkça, sayın üyelere hoş geldiniz denilmesi ve millî eğitim reformu kanununun bir an önce çıkarılması temennisinde bulunulması.. Cumhuriyetçi Parti Genel Başkanlığının, partilerinin Cumhuriyet Senatosundaki üyelerinin isimlerini bildiren tezkeresi (/50). Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e Başbakan Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/8). Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'e, Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/7) İÇİNDEKİLER Sayfa I Sayfa 5. Vazife ile yurt dışına gidecek o olan Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'e, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/0) ". Vazife ile yurt dışına gidecek olan Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yıl- :5 maz Akçal'm, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/9) «7. Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'e Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 5: I ( / > 8. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'e, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/) :7

2 Sayfa 9. Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı Naim Talû'ya, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/) 0. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, Başbakan Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/5). Mazereti dolayısıyle yurt dışına gidecek olan imar ve İskân Bakanı Turgut Toker'e, Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/8). Vazife ile yurt dışına gidecek olan Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'e, Devlet Bakanı ismail Arar'm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/9). Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Ka- C. Senatosu B : O : Sayfa raküçük'e, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'- nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair tezkeresi (/) 7:8 IV SORULAR VE CEVAPLAR A YAZILI SORULAR VE CEVAP LARI. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'in, Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinin lise kısmına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/58). Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'm, ruhsatsız silâh bulundurmaya dair soru önergesi ve içişleri Bakanı Ferit Kubat'm yazılı cevabı (7/0). Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Arapkir Bölge Hastanesi ile Pötürge Hastanesine dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/) 8: 5: : 0 Olağanüstü yapılan bu Birleşimde, Müşterek Başkanlık Divanının, Meclislerin tarihinden tarihine kadar yaz tatiline girmelerine dair kararları kabul olundu Pazartesi günü saat 5,00'te toplanılmak üzere Birleşime saat 9,08'de son verildi. Teklif. 5 sayılı Kanunun ek ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi /; C. Senatosu /7) (Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyonlarına) (Müddet : l'er ay) I GECEN TUTANAK ÖZETİ II GELEN KÂĞITLAR Başkan Başkan vekili Mehmet t 7 naldı Kâtip Kastamonu Mehmet Camlıca Kâtip Diyarbakır Azmi Erdoğan Raporlar. Eşyaların geçici kabulü için A. T. A. karneleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Malî ve iktisadî işler ve Bütçe ve Plan

3 komisyonları raporları (Millet Meclisi /; Cumhuriyet Senatosu /9) (S. Sayısı : ) (Dağıtma tarihi :. 9.97). Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadî isler, Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi /0; Cumhuriyet Senatosu /95) (S. Sayısı : ) (Dağıtma tarihi :. 9.97). Danıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, içişleri ve Bütçe ve Plan komisyonlarından 'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi /; Cumhuriyet Senatosu /00) (S. Sayısı : ) (Dağıtma tarihi :. 9.97) 5. sayılı Askerî Ceza Kanununun 8 nci maddesinin (A) bendinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. Meclisi /; C, Senatosu C. Senatosu B : O : /98) (S. Sayısı : ) (Dağıtma tarihi :.9.97). «Çocuklara karşı nafaka yükümlülüğü konusundaki kararların tanınması ve tenfizine ilişkin Sözleşme nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi /; Cumhuriyet Senatosu /9) (S. Sayısı : 5) (Dağıtma tarihi :. 9.97) 7. 5 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadî işler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi /50; Cumhuriyet Senatosu /) (S. Sayısı : ) (Dağıtma tarihi :. 9.97) 8. 8 sayılı Kanunun nci maddesi ile eklenen geçici ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Millet Meclisi /55; Cumhuriyet Senatosu /) (S. Sayısı : 7) (Dağıtma tarihi :.9.97) (Ret) BİRİNCİ OTURUM Açılma saati : 5,00 BAŞKAN : Tekin Arıburun KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) BAŞKAN 8 nci Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. III BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI. Başkanlıkça, sayın üyelere hoş geldiniz I bir an önce çıkarılması temennisinde bulunutdenilmesi ve millî eğitim reformu kanununun ı ması.

4 O. Senatosu B : 8 BAŞKAN Başkanlığın sunuşları vardır arz ediyorum. Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, çok kıymetli arkadaşlarım; 5 günlük bir tatilden sonra, normal toplantımızın geri kalan kısmını tamamlamak üzere, yeniden Senatodaki görevimize başlamış bulunuyoruz. Kısa süreli de olsa, bu tatil müddeti sizlere, şahsî sağlığınız ve ailevî ihtiyaç ve mükellefiyetlerinizle yakından meşgul olmak imkânını vermiş ve bilhassa seçmenlerinizle temaslar yaparak; milletimizin istek ve ihtiyaçlarını yakından ve içinden görüp tetkik etmek fırsatını sağlamıştır. Bundan ötürü bu tatilin hepinize faydalı olduğu kanaatini taşımaktayım. Bugün tatilden sonraki ilk birleşim vesilesiyle cümlenize hoş geldiniz derim ve geri kalan çalışma süremizin, memleket ve milletimize ve yine cümlenize hayırlı ve uğurlu olmasını, sağlık ve selâmet içerisinde geçmesini dilerim. (Alkışlar) Tatil süresi esnasında, Başkanlık ve teşkilâtı her yönden çalışmaya devam etmiş, hizmet ve vazifesini sürdürmüştür. Bu müddet zarfında Başkanlıkça önemli olduğuna kanaat getirmiş olduğum bazı intibalar da husule gelmiştir; bunları hulâsa olarak Umumî Heyetinize arz etmekte fayda mülâhaza ettim : Malumunuzdur ki, geçen seneden beri Devlet ve millet idaresi yönünden muhtelif konularda reform niteliğinde bazı kanunların çıkarılmasının icabettiği kanısına varılmıştır. Meselâ; üniversite, TRT, Maliye, vergiler, adlî işler, ssçim isleri, tarım ve toprak reformu gibi. G-erek hükümetler, gerekse Meclislerimiz bu hususlarda mesai sarf etmişler ve hatta geçen yıl Meclislerimiz tatil dahi yapmadan çalışmıştı. Fakat en mühim addettiğimiz ve hakikaten bir an evvel çıkarılmasında hayatî önem bulunan millî eğitim reformu kanunu henüz çıkarılamamıştır. Sayın senatörler; mühim tasarıları hükümetlerin getirmesi ve bazı ihtiyaç ve isteklerin yerine getirilmesi bakımından da kanun tekliflerini üyelerimizin ya tek olarak veya bir çoklarının bir araya gelerek teklif etmeleri usul ve âdetlerimiz icabıdır^ kanunî ahkâmdır. Fakat asıl kanun yapıcı müessese Türkiye Büjük Milli O : let Meclisidir. Bu sefer, yeni ihtiyaçlar karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi özel bir komisyon kurdu ve bu komisyon çok önemli konuları ve meselâ, bilhassa «Anayasa değişiklikleri konusunu görüşmek ve bunları tertiplemek üzere toplandı, gayet verimli çalışmalar yaptı. Birinci sefer Anayasa tadilleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin normal olan mekanizmalarından geçmiş ve kolaylıkla kabul edilmişti. Bu Anayasa tadilleri millete, memlekete ve hepimize çok büyük faydalar sağlamıştır. Şimdi, sanırım ki, hepimiz aynı tarzda düşünmekteyiz. Önem bakımından hakikaten millî eğitim reformu niteliğindeki bir kanunun bir an evvel Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi ve buralardan geçirilmesi hayatî önemi haizdir ve memlekete büyük faydalar sağlayacak durumdadır. Sayın arkadaşlarım; eğer biz normal yollardan bu kanunun gelmesini beklersek; her geçen gün bizim için o kadar kıymetlidir ki, sanırım bir çok kıymetli zaman bir defa daha israf edilmiş olacaktır. Hâtıralarınızı tazelemek için arz ediyorum. örfî idare mahkemeleri esnasında sanırım hepiniz duydunuz ve hiç şüphesiz en az benim kadar müteessir oldunuz. Bir Türk genci çıkacak ve heyeti hâkime huzurunda diyecek ki, «Ben Türk değilim, Türklükle ilgim yoktur ve ben şuyum, buyum... Yani, «Komünistim, Maoistim ve saire diye birtakım şeyler söyleyecek... Bundan 5-0 sene evvel bir çok şey söyleneceği hatırımıza gelirdi, ama bu gelmezdi. Ve derdik ki, bu adamın aklından zoru var. Şimdi öyle bir durum omyor ki, bir Türk genci bir çok heyetin, bir çok gençlerin ve Türk Milletinin karsısında heyeti hâkimsye bu tarzda benliğini inkâren söylüyor... O nesile dahil olan bu Türk gencinin bundan 0-5 sene sonra Devletin idaresine otomatik olarak geçmesi de mümkün. Sayın arkadaşlarım, emin olun, hayatımda benim çok dikkatimi çeken ve üzerimde büyük tesirler icra eden hadiseler olmuştur, olmamıştır değil; ama bunun kadar yüreğimin içini sızlatan hiç bir hadise olmamıştır. Bunun, bize bir an evvel yeni bir nesil yetiştirmenin sorumluluğunu ve borçluluğunu yükletmekte olduğuna kaniim. Bu bakımdan ilkokuldan alarak, bü-

5 tün programlarıyle beraber; esi başta milliyetçi, kanunlara, nizamlara itaatkâr, birbirini seven, sayan, kimliğini gözeten, bütün dünya muvacehesinde Türklüğü ile iftihar edecek olan bir nesil yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu programlan koyacağız. Biz, bizden evvelkilerden; düşmandan temizlenmiş, istiklalini kazanmış, yepyeni hamleler içinde ve Atatürk'ün de söylemiş olduğu gibi, çağdaş medeniyet içinde diğer milletlerin arasında yerimizi almaya namzet olarak devralmış olduğumuz memleketi beş on sene sonra kimlerin eline tevdi edeceğiz?.. işte, bu gencin heyeti hâkimenin huzurunda söylemiş «olduğu husus da bize gayet güzel bir misal' vermektedir. Hadiseyi bunun için önemli buluyorum. Bu bakımdan kendi kendime soruyorum; biz kime tevdi edeceğiz bu memleketi?.. Nasıl yetiştirilmiş ve nasıl yetiştirmiş olduğumuz, - ki sorumluluğu bize ve bizim zamanımıza aittir - bir gençliğe tevdi edeceğiz?.. Sayın arkadaşlanm, sanıyorum 'ki, bu 'hususun ehemmiyetinde hepimiz müttefikiz. İşte, bundan dolayı bir teklif olarak, bir temenni olarak Sayın Umumi Heyetinize arz ediyorum : Nasılki bazı kanunların çıkarılmasında özel 'bazı tedbirler almak suretiyle; ki bu sizin yetkiniçin içindedir; işi çabuklaştırmak mümkünse, gene kanunî ahkâm içinde bu Reform Kanununun çıkarılmasını çabuklaştırmak 'da mümkündür. O halde tensip buyurursanız, Türkiye Millî Eğitim Reformu Kanununu da bu arz ettiğim; gençliği zehirlemiş olan bu hastalığın bütün arazını ve esbabını da giderecek surette ve bundan on, onbeş sene, yirmi sene sonra memleketi ellerine emniyetle terk edeceğimiz, milliyetçi, hakka inanır, hakkı 'koruyan, birbirine hürmet eden, sayan, benliği ile iftihar eden, milliyeti ile iftihar eden, ve bugünkü medenî camiada, yabancı milletlerin gittikçe yükselmekte olan yerini, Atatürk'ün bıraktığı gibi, hürmete değer surette vakarla ve güvençle alacak bir gençliğe bırakacak tarzda hazırlayalım. Böyle bir Reform Kanunu yapalım ve bunu mütehassıs zavat olan hükümetten de geçirerek Türkiye Büyük Millet Meclisine sunalım. Bu yolu açalım, bu yolu temin edelim. Bu hususu mülâhazalarınıza, Sayın G-enel Kurulun tensiplerine bu vesile ile bir sunuş o!arak arz etmeyi çok önemli buldum. C. Senatosu B : O : Arz ederim sayın arkadaşlar. (Alkışlar) fsayın arkadaşlarım, tatil sırasında gelmiş veya muamelesi tekemmül etmiş olan bazı teklif ve tasarılar vardır. Bunlan bilgilerinize arz ediyorum. Bir yazılı, bir sözlü soru, üç teklif ve beş tasarı gelmiştir. Bunlar gelen kâğıtlara intikal etmiştir. Yannki normal olan oturumumuzdan itibaren bunların müzakeresine geçilecektir.. Cumhuriyetçi Parti Genel Başkanlığının, Partilerinin Cumhuriyet Senatosundaki üyelerinin isimlerini bildiren tezkeresi (/50) BAŞKAN Bu arada yeni ve önemli bir hadise olan, hepinizi ilgilendiren bir Cumhuriyetçi Partinin kurulmuş olması keyfiyetidir. Bıı hususta bir tezkere gelmiştir (bunu da arz ediyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Kurulmuş bulunan Cumhuriyetçi Parti Cumhuriyet 'Senatosu üyelerinin isimlerinin aşağıda gösterilmiş olduğunu bilgilerinize sunarım. kaygılarımla. Br. Kemal Satır Cumhuriyetçi Parti G-enel Başkanı Cumhuriyet leenatosu üyeleri : Msıhms't Hazer Kars Üyesi, Mefbrure Aksoley, istanbul Üyesi, Ekrem özden, istanbul Üyesi, Necip Mirkelâmoğlu, izmir Üyesi. BAŞKAN Yeni partinin memlekete, millete ve 'hepimize hayırlı, uğurlu 'olmasını temenni ec\r, sayın arkadaşlarıma 'başarılar dilerim. (Alkışlar). Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakam EahVc Bayülken'e Başbakan Ferid Mclen'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/8) BAŞKAN Sayın Cumhurbaşkanlığından gelmiş olan tezkereler vardır, okutuyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bialkanı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Ferid Melen'in ve-

6 O. Senatosu B : 8 killik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet İSunay Cumhurbaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz olunur.. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal D emir'e Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/7) BAŞKAN İkinci 'bir tezkere var, okutuyorum. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığ'ina Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemal Demir'in dönüşüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in vekillk etmesinin, Başlbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumlhurbaşkanı BAŞKAN (Bilgilerinize arz edilir. 5. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'e Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/0) Cumhuriyet Senatosu Biaşkanlığına BAŞKAN Bir üçüncü tezkere var, okutuyorum. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün dönüşüne kadar; Gençlik ve Spor Bakanlığına, Devlet Bakanı Doğan Kifcaplı'nm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumihuıfoaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz edilir.. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Turizm ve Tanıtına Bakanı Erol Yılmaz Akçal'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in veli.$. 97 O : killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/9) BAŞKAN Bir tezkere dalha var. Cumhuriyet İSenatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına gidecek olan Turüan ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçıal'ın dönüşüne kadar; Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in vekülik etmesinin, Başibakanm teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. BAŞKAN Cevdet Sunay Cumlhurlbaşkanı Bilgilerinize arz edilir. 7. Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'e, Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/) okutu BAŞKAN Bir tezkere daha var, yorum. CumJhuriyet İSenatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in dönüşüne kadar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Ulaştırma Bakam Rıfkı Danışman'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumlhurlbaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz edilir. 8. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'e, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/) okutu BAŞKAN Bir tezkere daha var, yorum. CumJhuriyet 'Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in dönüşüne kadar Çalışma Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yar-

7 dım B'akanı Dr. Kemal Demir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumihurlbaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz olunur efendim. 9. Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı Naim Talû'ya, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/) okutu BAŞKAN Bir tezkere daha var, yorum efendim. O. Senatosu B : O : Cûmlhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı Naim Talû'nun dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Covdet Sunay Cumhurbaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize 'arz olunur efendim. 0. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'e, Başbakan Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/5) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına BAŞKAN Bir tezkere daha var, okutuyorum efendim. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Başlbakan Ferıd 'Helen'in vekillik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumjhur'biaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz ederim,. Mazereti dolayısıyle yurt dışına gidecek olan İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker'e TJlaştırma Bakanı Rıfkı Darıışman'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/8) İBAŞKAN Bir tezkere daha var, okutuyorum efendim. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Mazereti dolayısıyle 5 Eylül 97 tarihinde yurt dışına gidecek olan îmar ve İslkân Bakanı Turgut Töker'in mezun sayılması ve dönüşüne kadar; İmar ve İskân Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'm vekillik etmesi, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüştür. Cevdet Sunay Cumihurbıaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz ederim.. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'ie Devlet Bakanı İsmail Arar'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/9) BAŞKAN Bir tezkere daha var, okutuyorum öfondim. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına gidecek olan Bayındırlık Bakanı Mukadder Öateikin'in dönüşüne kadar; Bayındırlık Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmail Arar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet Sunay Cumihurbıaşkanı BAŞKAN Bilgilerinize arz ederim.. Vazife ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'e, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nm vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (/) BAŞKAN Son bir tezkere daha var, arz ediyorum. Cûmlhuriyet Senatosu Başkanlığına Vazife ile yurt dışına gidecek olan G-encilik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün dönüşüne kadar; Gençlik ve Spor Bakanlığına, Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. Cevdet ISunay Cumhurbaşkanı

8 C. Senatosu B : O : BAŞKAN Sayın Genel Kurulun belgilerine arz derim, Sayın ve kıymetli arkadaşlarım; Bugünkü toplantımız, tüzük mucibince normal haftalık gündemimize göre yapılmış bir toplantı olmayıp, tatile girmezden evvel tatil kararı ile birlikte almış olduğumuz karamı icabıdır. Birleşimi, gündemde mevcut olan hususların görüşülmesine devam etmek için normal toplantı günümüz olan Eylül Salı günü saat 5,00"fes toplanmak üzere kapatıyorum. Kapanma saati : 5. IV, SORULAR VE CEVAPLAR. Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'm, Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinin lise kısmına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı. (7/58) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ederim. Tabiî Senatör Sezai O'Kan Konu :. Türk Eğitim Demeği Ankara Kolejinin Lise kısmını bitiren öğrencilerin üniversite giriş imtihanlarındakj basanlarının düşük olması öğrenciler kadar onların aileleri içinde düşündürücü ve üzücü problem haline geldiği tarafınızda/ı bilinmekte ve kabul edilmekte midir?. Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji mezunlarının senelerin deki mevcutları ne kadardır? Bu mezunlardan senelere göre % kaçı üniversitelerarası % kaçı da Devlet Yüksek Okul imtihanlarını kazanabilmişler dir?. Sosyal ve kültürel değer bakımından mukayesenin isabetli ve insaflı değerlendirilebilmesi için, aynı şehirde yani Ankara'daki Resmî liselerden aynı senelerde mezun olanların nci maddedeki basan yüzdeleri nedir? A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 8. Ankara Koleji Lise bölümünde Bakanlıkça onaylanmış Türk ve yabancı uyruklu öğretim ailesinde, asil ve ücretli olarak görev almış olan öğretmenler kimlerdir? Bunların tahsil ve öğretmenlik nitelikleri nedir? 5. Bakanlığınızca Ankara Koleji Lise öğretiminin daha randıman verici bir sistem ve yönetime ihtiyacı olduğunu kabul ediyor musunuz? Bu hususta Okulun özel statüsünde dikkate alınarak ne gibi tedbirler düşünülmektedir? T. C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel 87 Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ilgi : tarih ve 7/5-509/5 sayılı yazılan : Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'm, Türk Eğitim Demeği Ankara Kolej inin Lise kısmına dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. (Sabahattin Özbek Millî Eğitim Bakanı Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan'm, Türk Eğitim Derneği Ankara Kolejinin Lise kısmına dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. T. E. D, Ankara Koleji mezunlarının, üniveriste giriş imtihanlarmdaki başarı yüzdesi hiçbir yıl % 7 nin altına düşmemiştir.

9 C. Senatosu B : 8 Son iki yıl içinde mezunlarından bâzıları üniversite giriş imtihanlarında yüksek puvah tutturarak ilk derecelere girmişler ve bu durum radyo ve diğer yayın organları ile kamuoyuna açıklanmıştır. Okulun özelliği sebebiyle, mezun öğrencilerden pek çoğu dış ülkelerde öğrenim görmektedir. t&niveriste giriş imthanlarına hangi okuldan kaç öğrencinin katıldığı ve bunlardan ng kadarının kazandıkları hakkında kesin istatistikî bilgiler bulunmadığından bu konuda güvenilir rakamlar elde etme güçlüğü doğmaktadır öğretim yılmı takibeden sürede ve bundan önceki yıllarda fakültelerce kesi'n kayıtları yapılan öğrencilerin dosyaları okullarından istenilmekte ve kaç öğrencinin hangi fakültelere kaydedildiği tespit edilmekte idi. Ancak, öğretim yılmdaii sonra dosya isteme usulü kaldırılmış, bu yüzden son iki yıl mezunlarının ha'ngi fakültelere kaydoldukları da saptanamamıştır. Buna rağmen, bu iki yıl içinde, başarı oranının daha da yükseldiği, üniversite giriş.imtihanlarında kazana'n öğrenci sayısının artış oranından belli olmaktadır O : Pek çok öğrenci üstün basan göstererek listelerin ilk sıralarında yer almışlar, mezunlarından bir öğrenci Boğaziçi Üniversitesi giriş imtihanında birincilik, diğer bir öğrenci de ımerkezî sistem giriş imtihanlarında dördüncülük kazanmıştır öğretim yılı mezunlarından dört öğrenci O. D. T. Ü, giriş sınavlarında,, 7, 8 nciliği kazanmışlardır ders yılı merkezî sistem giriş imtihanlarında dördüncülüğü kazanan öğrencinin adı derece alan ilk altı kişi arasında radyo ve gazetelerde yayımlanmıştır. Aynı yıl 87 öğrenci, O. D. T. Ü. giriş imtihanını kazanmışlardır. Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) yılı Liselerarası Proje Yarışmasına Ankara Koleji öğrencileri beş,proje ile katılmışlar, bunlardan hepsi finale yükselmiştir. Bu projelerden biri de birincilik almıştır. Bu itibarla, önergede belirtildiği gibi, Ankara Koleji Lise kısmı mezunlarının üniversite giriş imtlhanlarındaki başarılarının düşük olması gibi bir durumun söz konusu olmaması gerekir.

10 C. Senatosu B : O :. T. E. D. Ankara Kolejinin yılları Edebiyat ve Fen bölümü son sınıf öğrenci mevcutları, mezun sayıları ve üniversitelere girenlerin sayılan ile yüzde oranları aşağıda gösterilmiştir. Öğretim yılı Öğrenci Mevcudu III. Ed. III. Fen Toplam öğretim yılı Mezun öğrenci sayısı III. Ed. III. Fen Toplam öğretim yılı üniversitelere girenlerin Mezun sayısı sayıları ve % oranları ' Üniversiteye girenlerin sayısı Yüzde oranı % 7 % 7,5 % 7 % 85 % 7 Birinci maddede belirtilen sebeplerle Ankara Koleji mezunlarının yıllarında % kaçının üniversitelerarası; % kaçının da Devlet Yüksek Okul imtihanlarım kazandıkları kesin olarak tespit edilememiştir. Ancak, bir fikir vermesi bakımından 9-99 arası giriş % oranları yukardaki cetvelde gösterilmiştir öğretim yılı sonuçları güz dönemi imtihanlarından sonra belli olacaktır.. Ankara'daM resmî liselerden öğretim yıllan mezun olanların basan yüzdeleri aşağıda gösterilmiştir. öğretim yılı Mezun olan öğrenci Edebiyat kolu Yüzde oranı Fen kolu % 9, % 89,9 % 97 % 90,. T. E. D. Ankara Koleji resmî kolejlerimizin müfredat programını uygulamaktadır. Resmî kolejlerin müfredat programlarında ya da sistemlerinde yapılacak değişiklikler aynen alınmakta; uygulamalar da buna paralel olarak yapılmaktadır. Her yıl okulun öğretim kadrosu, laboratuvar araç ve gereçleri biraz daha takviye edilmektedir öğretim yılında kurulan Fen Kulübü sayesinde öğrenciler bizzat araştırma ve inceleme yapmaya sevk edilmektedir. Bunun sonucu Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen liseler arası proje müsabakası kazanılmış ve bu çalışmalar daha da yaygın bir hale getirilmiştir. 0

11 . T. E. D. Ankara Koleji Lise kısmında çalışan kadrolu öğretmenler aşağıda göster Sıra No. Edebiyat öğretmenleri : En Son Mezun Olduğu Okul Yıl Ay Gün.8.97 'ye kadar hizmet sü. Uyruğ Nükhet Kayserilioğlu Fevziye Uğur Türkân Çiopuroğlu Rüksan Günaysu Samramis Yazıcı Rezzan Bilmen Aysel Ceyhun Çağlayan Keleş Cemila Aytaç Sevim Güray D. T. C. Fak. Ed. D. T. 0. Faik. Ed. D. T. C. Fak. Ed. ist. üni. Eid. Fak. D. T. C. Fak. Ed. ist. Üni. Ed. Fak. ist. Üni. Ed. Fak. D. T. C. Ed. ilk öğ. Okulu Mezunu ist. Üni. Ed. Fak. aı T. C. > Felsefe öğretmenleri : Pertev Karsan Saadet Bilgin Sabahat Pamir Serpil Şen Tarih öğretmenleri : İst, Üni. Fel. Böl. ist. üni. Fel. Böl. İst. Üni. Fel. Böl. D. T. C. Fel. Böl Emine Güngör Münevver Şenoymak Vedia Tunçsal Turan Aktürk Muallâ Akman Nermin Gül isanat Tarihi öğretmenleri: D. T. C. F. Ta. D. T. C. F. Ta. ist. Üni. Tarih İst. Üni. Tarih İD. T. C. F. Ta. ist. Üni. T. 0, ilknur Karaova D. T. C. F. 7

12 Sıra No. Edelbiyat öğretmenleri : En Son Mezun Olduğu Okul Yıl Ay Gün.8.97 ye kadar hizmet sü. Uyru Coğrafya öğretmenleri : Hatice özçörekçi Saride Gufbiri Leman Üstüntais Vehibiye Girişmen Ferhan özesen inal Magnat Hasan Türer Beden Eğ. öğretmenleri : D. T. C. F. ist. Üni. Ede. İst, Üni. Ede. D. T. C. Fak. ist. Üni. D. T. C. Fak. D. T. G. Fak to 9 0 Zeki Akkök Asiye Yetkin ibrahim Selet 'Resim öğretmenleri : Yıldız Gürbüz Müzik öğretmenleri : Gazi Eğitim Ens. Gazi Eğitim Ens. Gazi Eğitim Ens. Kız Tek. öğretmen Ok Nevzat özgül Almanca öğretmenleri : Gasi Eğitim Ens. 9 5 Şerife Yıldız Fransızca öğretmenleri : D. T. C. F. 5 Yıldız Doyran ingilizce öğretmenleri : Gazi Eğitim Ens Müveddet Tannan Meral Gensoy Kıvılcım Öızfoök Nadide Canman Nurgün Aker D. T. C. Fak. İng. Böl. D. T. C. Fak. ing. Böl. 0. T. Ü. Mimari Böl. D. T. 0. F. İng. Böl. Gazi Eğitim Ens. İng. Böl

13 Sıra No. İngilizce öğretmenleri En Son Mezun Olduğu Okul Ay Gün 'ye kadar hizmet sü. Uyruğ 5 7 Nezihe Erpi Ö. Selçuk G-öker Elmas izmirli Firdevs Sertcaıı Zekiye Tunç inci Yalçındağ Şule Göymen Matematik öğretmenleri : D T. C. Fak. İng. Böl. D. T. 0. Fak. ing. Böl. D. T. C. Fak. İnıg\ Böl. D. T. C. Fak. İng. Böl. D. T. 0. Fak. İng. Böl. D. T. C. Fak. ing. Böl. D. T. 0. Fak. İng. Böl. 0 5 T Naci iskender Neyire Tansuk Tarkans Yavua Sadi Hami Mehmet Boion irfan Gürsoy Nejat önen Kemal Menteşeoğlu Ekrem Taneli Astronomi öğretmenleri : ilinuis Üni. An. Fen. Fak. 0. D. T. Ü D. T. Ü. D. T. ü. D. T. Ü. D. T. ü. D. T. Ü. D. T. Ü Hasan Erk Fizik öğretmenleri : İst. Üni. E'd. B, (Mat) Ertuğrul Birlik Nuri Berkant Fethi Cokesen Yasar Eker i. Hakkı Mergenci Nihat Sobacı Erdoğan Dündar Mehmet Ganer Mustafa Çakır. Kaliforniya Tek. Ü. Kaliforniya Tek. Ü. 0. D. T. Ü. Bıoibert Kol. Yük. K. 0. D. T. Ü. 0. D. T. Ü. 0. D. T. Ü. 0. D. T. Ü. 0 D. T. Ü. 0 9

14 Sıra No. İngilizce öğretmenleri : En Son Mezun Olduğu Okul Yıl Ay Gün.8.97'ye kadar hizmet sü. Uyru Kimya öğretmenleri : 7 Ferruh Halluma 8 Nurten Kızıldeli 9 Afodülkadir Ersoy 70 Okan Yurdakul 7 Murat Balkan Biyoloji öğretmenleri : Londra Üniversitesi O. D. T. Ü. O. D. T. Ü. O. D. T. Ü. O. D. T. Ü Can Gökşar 7 Mustafa özsar 7 Halas Bastemur YaJbancı öğretmenler : ingilizce öğretmenleri : Fen Fak. Bıyo. B. Hacettepe Üni. Fen. Ede. Hacettepe Üni. Fen. Ede. 75 Mr. Browing 7 Mr. Wiright 77 Mr. Hooper 78 Mr. Kırvar 79 Mr. Ürwin 80 Mr. Meninick 8 Mr. Johnson 8 Mr. Hanna (Matematik) 8 Mr. Jones 8 Mr. Tranter (Fizik) 85 Mr. Mirsal (Biyoloji) 8 Janet Turıgay (Fransızca) Kemibriç Üni. Otagio Üni. Yeni Zelanda Andrews Üni. Manceıster Üni. Leebs Üni. Kemibriç Üni. York Üni. Kahire Üni. Fen Fak. Birmingham Üni. Birmingham Üni. iskenderiye Üni. Nevchatel (Yük. öğ. Ok.) İng.. ' 8 9 İng. ing. İng. İng. inıg. Mısır ing. ing. 'Mısır isviç

15 . Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'kan'm, ruhsatsız silah bulundurmaya dair soru önergesi ve îçişleri Bakam Ferit Kubat'ın yazılı cevabı (7/0) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ederim. Tabiî Senatör isezai 'O ikan Konu : Ruhsatsız silâh bulundurma ve taşımayı önlemek maksadıyle cezaî müeyyideleri ağırlaştıran kanun, iki yıldan fazla bir süre evvel çıkmış olmasına rağmen Türkiye'mizde bu konu daha da ciddî bir problem haline (gelmiştir. Şe^ bir, kasaba ve bilhassa köyler de silâh sahibi olmak âdeta usul ve izahı güç bir ihtiyaç metahı durumunda görülmektedir. Askerlik çağına gelmemiş yaştaki çacumarm dahi üstlerindeki çeşitli silâhları sorumsuzca taşıdıkları muhtelif vesilelerle vatandaşjlar arasında dehşet verici ifadelerle dile getirilmektedir. Durum böyle olduğuna göre :. Buigün Türkiye'mizin içinde bulunduğu olağanüstü nazik durum muvacehesinde bakanağınızın silâh kaçakçılığı, silâh yapımı ve vatandaşların silâha sahibolma temayülü ile silâh taşıma ihtiyacının nedenlerini tespit ve tahlil ettirerek düşünülen, alınması 'gereken yeni tedbirler var mıdır?. Olağan durum dönüşümden sonra, daha büyük sıkıntıya düşmemek için bugünden alınmasını düşündüğünüz (tedbirler Berki dönem içinde yeterli olacak özellikte midir? Bu yönden yeni ne gibi ihtiyaçlar duyulmaktadır?. Bilhassa Vali ve Kaymakamlanımızın savcılarla koordineli olarak yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlarda daha ciddî ve bilimsel açıdan durumu tespit ve değerlendirilmesi için yeni metotlarla 'dikkat ve gayretlerini çekmeyi yararlı bulmakta mısınız?. Vatandaşlarımızın Anayasal demokratik hukuk devleti ilkelerine güvenlerini tam yaratmak ve yürütmek için, onun vicdanında Devlete ve Hükümete olan Igüven duygusunun pekleştirilmesinde idarenin mutlak tarafsız fakat otoriter davranışlarının şart olduğuna sizde benim gibi kanunisiniz? O. Senatosu B : O : Bugünkü mevcut tutuim bu görüşümüze uymakta mildir? T. C. içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Daire : Asayiş Şube : Ateşli Silâhlar Konu : Cumhuriyet ^Senatosu Başkanlığına ilgi : gün ve '('G-enel Sekreterlik Kanunlar Md.) 509^58-7/0 sayılı yazınız. Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi Sayın Sezai O'kan'm, tarafımdan cevaplandırılmasını istediği ruhsatsız silâhlarla ilişkin tarihli yazılı soru önergesi hakkındaki bilgiler aşjağıya çıkarılmıştır : ) Halkımız evveldenberi ateşli silâh bulundurma ve taşıma eğilimindedir. Daha çok etnik ve tarihsel nedenlere ve yurdumuzun yer yer dağınık yerleşme şekline imkân veren ideolojik yapısına, kan damlarına, arazi ve aileler arasındaki ihtilâflarla bazı ideolojik nedenlere dayalı bulunan bu eğilimi frenlemek üzere 95 yılında sayılı Kanun çıkartılmış, silâh bulundurma ve taşıma yetkisi, zorunlu hallere inhisar 'ettirilmek üzere ruhsata bağlanmıştır. Ancak; söz edilen kanunda ruhsatsız silâh bulundurma ve taşıma Ihalleri için öngörülen cezalar yetersiz olduğundan arzulanan sonuç alınamamış ve bu durum dolaylı olarak kaçak silâh yapımını ve silâh kaçakçılığını da olumsuz yönlerden etkiliyegellmiştir. 970 yılında sayılı Kanunda öngörülen cezaları artırmak üzere çıkarılan 08 sayılı Kanun ruhsatsız silâh taşıma hallerini geniş ölçüde önlemiştir. Ancak; bu arada ruhsatsız silâha sahip vatandaşlarımızın bunları zabıta makamlarına teslim etmeleri halinde ceza görmemelerini sağlayıcı bir hüküm de getirilmesi ıdüşünüleımıediğinden bu durumda olan vatandaşlarımız ruhsatsız silâhlarını saklamak yoluna gitmişlerdir. Hükümetimiz bu gibi vatandaşlarımızın ceza tehdidi altından kurtarılarak ruhsatsız silâhlarını ızabita makamlarına teslim edebilmelerini sağlamak amacı ile yeni bir tasarı hazırlamış ve Yüce Meclise sevketmiş bulunmaktadır. 5

16 O. Senatosu B : 8 Tasarının kanunlaşması ile ruhsatsız silâhların büyük ölçüde teslim edilmesi beklenilmektedir. Öte yandan kaçak ısilâh yapım ve silâh kaçakçılığı konularında da azamî titizlik gösterilmekte ve bu amaçla sayılı Kanunun 8 nci maddesi uyanınca (7) ilimize gerekli hallerde toplu silâh araması yaptırtmak yönünden bu illerin valilerine yetki tanınmış ve bundan da olumlu sonuçlar alınmış bulunmaktadır..) Alınan bu tedbirlerin olağan duruma dönüşümden sonra da etkili olacağını düşünmekteyiz..) Vali ve kaymakamlara silâh kaçakçılığı kaçak silâh yapımı ve ruhsatsız silâh taşıma ve bulundurma hallerini önleyici tedbirlerini gözden geçirmeleri ve gelişmeleri titizlikle izlemeleri konusunda gerekli uyarmalar yapılmış ve yapılmaktadır..) Vatandaşlarımızın Devlet ve Hükümete güven duygularını sağlamak ve kuvvetlendirmek Mart 97 sonrasında kurulan Hükümetlerin ortak ve başlıca amacı olmuştur. idarenin mutlak tarafsızlık içerisinde bulunması konusunda da azamî titizlik gösterilmiş ve gösterilmektedir. Hükümetimiz bu objektif Ve tarafsız tutumunu sürdürerek vatandaşın Devlet ve Hükümete güven duygularını devamlı olarak ayakta tutmanın azim ve kararı içerisindedir. Arz ederim. Ferit Kubat İçişleri Bakanı. Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Arapkir Bölge Hastanesi ile Poturge Hastanesine dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal D emir'in yazılı cevabı (7/) Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanulığınca vasılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim Malatya Senatörü Hamdi Özer O : Sorular :. Arapgir Böllge Hastanesi ile Pötürge Hastanesi milyonlarca lira sarfı ile yıllardan beri bütün tesisatı tamam olarak hizmete ihazırbeklemektedir. Her im hastane hekimsiz ve personelsiz olarak yıkılmaya terk edilmiştir. Çevre insanları hastaneye sahiboldukları halde hekitaasizlik yüzünden tedavi imkânından yoksundurlar. Bu hastanelerden ne ızaman yararlanılacaktır?. Malatya ilindeki hastane ve sağlık ocaklarının miktarı ile her birinin sağlık personel mevcudu ve ihtiyacı nedir?. Malatya ilinde uzun süreden beri asabiye uzmanı yoktur. Bu yüzden resmî ve özel kişilerin muayene ve tedavi işlemleri çevre illere havale edilmektedir. Yaram milyon nüfus için Devlet Hastanesine bir asabiye uzmanı tahsis edilmeyecek midir? T. C. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bakan Konu : Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in önergesi. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ilgi : gün ve / sayılı yazınız. Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in Arapkir ve Pötürge hastanesine dair, yazılı soru önergesine cevabım ektedir. Arz ederim. Saygılarımla Dr. Kemal Demir Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in yazılı soru önergesine cevabım Soru :. Arapkir Bölge Hastanesi İle Pötürge Hastanesi milyonlarca lira sarfıyle yıllardan beri bütün tesisatı tamam olarak hizmete hazır beklemektedir.

17 Her iki hastane hekimsiz ve personelsiz olarak yıkılmaya terk edilmiştir. Çevre insanları hastaneye sahiboldukları halde hekimsizlik yüzünden tedavi İmkânından yoksundurlar. Bu hastanelerden ne zaman yararlanılacaktır. Cevap :. Arapkir ve Pötürge sağlık merkezlerinin inşaatı biten Devlet hastanelerine taşınması için emir verilmiştir. Ancak bu hastanelere mütehassıs hekim tâyini talibi çıktığında mümkün olabileceğinden evvelce ilân edilen münhaller bu haber bülteninde de yer alacaktır. Bu gün için Malatya Arapkir sağlık merkezi 5 yataklı olup, sağlık merkezi baştabipliği görevi aynı ilçe merkez sağlık ocağı tabibi Dr. Erol Balanlı tarafından ve Pötürge sağlık merkezi de 5 yataklı olup, sağlık merkezi baştabipliği görevi aynı ilçe merkez sağlık ocağı Tabibi Dr. Yaşar Solak tarafından vekâleten tedvir edilmektedir. Soru :. Malatya ilindeki hastane ve sağlık ocaklarının miktarı ile her birinin sağlık mevcudu ve ihtiyacı nedir? O. Senatosu B : O : Cevap :. Personel mevcut ve ihtiyaç çizelgeleri ilişiktedir. Soru :. Malatya ilinde uzun süreden beri asabiye uzmanı yoktur. Bu yüzden resmî ve özel kişilerin muayene ve tedavi işlemleri çevre illere havale edilmektedir. Yarım milyon nüfus için Devlet Hastanesine bir asabiye uzmanı tahsis edilmeyecek midir? Cevap :. Malatya Devlet Hastanesi Asabiye Mütehassıslığına Van Devlet Hastanesi asabiye Mütehassısı Dr. Ahmet Uras'ın gün ve /0 sayılı encümen kararıyle tâyini yapılmış olup, adı geçen sıhhî sebepler dolayısıyle görevine başlayamamış ve.. 97 tarihinde vefat etmiştir. Malatya Devlet Hastanesi asabiye mütehassıslığı münhale alınmış olup, ilk imkânda ve isteklisi halinde bir asabiye mütehassısı tâyini için not alınmıştır. Dr. Kemal Demir >Sağlik ve ısosyal Yardım Bakanı 7 -

18 Malatya ilinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait yataklı tedavi kurumlarının persone Standart kadrosu Mevcudu Kurumun adı Malatya Devlet Hastanesi Doğumevi Pötürge Sağlık Merkezi Arapkir Sağlık Merkezi Darende Sağlık Merkezi Akçadağ Sağlık Merkezi S a Pl <o >> OT ıh + CĞ CO U l-h OT S CO a 50 5 CO ih r=l >$SJ0 CĞ 8 T CĞ co a 9 a OT + CĞ fi co u rh co a 9 CĞ m d to o Hems. Yar 5 a a

19 Sağlık hizmetlerinin sosyallestirilmiş olduğu Malatya İlinde sağlık ocağı adedi ile bu ocakların standart ihtiyaçları gösterir liste İli Malatya, Ocağın adı imerk. Çavuşoğlu Çarramzu Fırat MHiceM Adafı Akçadağ Merkez Arapkir Argwan Darende Doğanşehir Hekimhan Fötiirige Yeşilyurt Kuluncak Ayvalı Eymir BalMcaya Bahçe^ası Yazıhan Kepez Çatyol Eslki Malatya Sinan Bağlıca (Kale) Çolaklı Doğanyol Dr. ' Standart kadrosu SM. Hemş. Ebe a a Dr. Mevcut SM. th Hemş. Ebe Dr. _

20 Standart kadrosu mevcut İli -Ocağın adı Dr. SM. Hemş. Ebe Dr. SM. Hemş. Ebe Dr.!, IBalkunlı ] L J L Pazarcık L L l _ l TepeJıan ] L L Sürgü L ] L Polat L J L a Eseıılbey L L Balaban ] L ] L Levent J L J L Hasançelebi L L Kurşunlu L J L Merk. Dilek L L Karapınar L J L Taşdelen ] L Ermişli L J L Kiocaözü L L Toplam : Not :. Doktoru olan ocak tabipleri, bu ocağa bağlı doktoru olmayan ocak hekim. Ayrıca mevcut 9 sağlık evinde f ele ebe vardır. hizmetlerini de yürüt <*

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER

C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU. 88 nci Birleşim Çarşamba İÇİNDEKİLER C i L T : 65 TOPLANTI : 10 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 88 nci Birleşim 14.7.1971 Çarşamba İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 894 2. GELEN KÂĞITLAR 894 3. YOKLAMA 804,895 > 0>0

Detaylı

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 425 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 2 SIRA SAYISI: 425 674 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/760) ve İçtüzük ün 128

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:5 ClLT : 1 TOPLANTI:! MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 1» ı 21 nci Birleşim 21. 7. 1977 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 110 II. YOKLAMA 110 III. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 417 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 417 668 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında

Detaylı

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817)

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) Dönem : 3 Topfentı. MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 886 57 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) T. C. Başbakanlık 30

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 ve 0 sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

Dönem : 3 Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetltik Dairesi 10. 3. 1972 Sayı : 71-1411/2037

Dönem : 3 Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetltik Dairesi 10. 3. 1972 Sayı : 71-1411/2037 Dönem : 3 Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 669 Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 539 sayılı Kanuna ve 54 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ. 24 ncü Birleşim. 4. 12. 1975 Perşembe DÖNEM: 4 CİLT: 14 TOPLANTI: 3 MILLET MECLISI e TUTANAK DERGİSİ 24 ncü Birleşim 4. 12. 1975 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa I. Geçen tutanak özeti 222 II. Yoklama 222 III. Seçimler 222 1. Millet Meclisi Başkanı

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe DONEM : 21 ÇILT ; 1 YASAMA YILI: 1 4 üncü Birleşim 20.5.1999 Perşembe

Detaylı

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: II YASAMA YILI: 1992/2 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURİYET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 30'uncu Birleşim 10 Nisan 1992, Cuma İÇİNDEKİLER I. GELEN EVRAK II. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A.

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Toplantı: 17 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :805 Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında* Hakkında Kanun Tasarısının Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar

Detaylı

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Topiant, : ıs CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : Fırat Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : /; C. Senatosu : /9), C. Başbakanlık..

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

C î L T : 46 TOPLANTI : 7 CUMHURİYET SENATOSU. mm^ 42 nci Birleşim. 21, Perşembe. îfûıdekiler

C î L T : 46 TOPLANTI : 7 CUMHURİYET SENATOSU. mm^ 42 nci Birleşim. 21, Perşembe. îfûıdekiler C î L T : 46 TOPLANTI : 7 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ mm^ 42 nci Birleşim 21,3. 1968 Perşembe îfûıdekiler S»yfa 1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 208 2. _ GELEN KÂĞITLAR 209 3. YOKLAMA 209 4. _ SORULAR

Detaylı

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Toplantı: 12 *\{&G CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 54 üncü Birleşim 29 Ocak 2014 Çarşamba (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614 Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1614 İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okul açılmasına dair 10.3. 1954 tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu Toplantı : 7 I f QQ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ

MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ DÖNEM:4 CİLT : 4 TOPLANTI: MILLET MECLISI TUTANAK DERGİSİ 4 ncü Birleşim 0.. 975 Salı Sayfa I. Geçen tutanak özeti 80 II. Gelen kâğıtlar 80:8 III. Yoklama 8 IV. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 8 A)

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 33 ncü Birleşim. 14. 1. 19S6 Cuma. İçindekiler. DÖNEM :1 CtLTıSl TOPLANTI: 5»»» ıııı «

CUMHURİYET SENATOSU. 33 ncü Birleşim. 14. 1. 19S6 Cuma. İçindekiler. DÖNEM :1 CtLTıSl TOPLANTI: 5»»» ıııı « DÖNEM :1 CtLTıSl TOPLANTI: 5»»» ıııı «CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK D ERG İSİ II 33 ncü Birleşim 14. 1. 19S6 Cuma İçindekiler Sayfa 1. Geçen tutanak özeti 716 2. Gelen kâğıtlar 716 3. Yoklama 717,718» mmm

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156. 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ CİLT : 156 99'uncu Birleşim 4 Mayıs 2007 Cuma IÇINDEKILER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 4 II. - GELEN KÂĞITLAR 5 III. - ÖNERİLER 26

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

Millî Eğitim Komisyonu raporu

Millî Eğitim Komisyonu raporu Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkındaki 892 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 295 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, tali olarak Adalet, esas olarak da Bayındırlık, İmar, Komisyonuna havale edilmiştir. Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 252) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve T\ırizm Komisyonu

Detaylı

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 10 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 0 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 561)

TBMM (S. Sayısı: 561) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 561) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının

Detaylı

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe

17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe DONEM ; 21 YASAMA YILI: 1 : 17 nci Birleşim 17. 6.1999 Perşembe - İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) ÇEŞİTLİ İŞLER 1. -

Detaylı

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 679 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 679 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının

Detaylı

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505)

Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 505) Toplantı : 11 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 13. 7. 1967 gün ve 904, 905 ve 906 sayılı Kanunlar uyarınca 4 Haziran 1972 Pazar günü yapılacak mahallî idare seçimlerinin yeniden düzenlenmesi hakkmda kanun

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936)

(Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.1965 - Sayı : 11936) 03 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 23.2.965 - Sayı : 936) No. Kabul tarihi 534 6. 2. 965 MADDE. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO Toplantı : f%fe CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO.. 96 tarih ve sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

Toplantı : 8 1 AA ğ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z04

Toplantı : 8 1 AA ğ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z04 Toplantı : 8 1 AA ğ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z04 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına döner sermayeden ödenek ve prim, yardımcı tıp personeline prim

Detaylı

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli Millet Meclisi Başkanı Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 30 Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 sayılı Kanuna ek Elâzığ Veteriner Fakültesi kuruluş kadroları hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F

TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F DÖNEM : 21 VIII. - KOMİSYONLAR BÜLTENİ 1. - 1 Ekim 2000 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile 30 Nisan 2001 tarihine kadar kom TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F B^k %^_fl İTİ 1 ^y M ^^^L ^ J /% il m. M3 %

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 22 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Encümene iki üye seçimine ilişkin önerge meclisin görüşüne sunuldu: Encümen Üyeliğine Erdoğan ÖZTÜRK

Detaylı

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 338 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 338 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDE! 55 İNCİ BİRLEŞİM 5.2. 1997 ÇARŞAMBA Saat : 13.30 1 BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 2 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 3 SEÇİM 4 OYLAMASI YAPILACAK İŞLER MECLİS SORUŞTURMASI

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ C İ L T : 46 TOPLANTI: 19 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 39 ncu Birleşim 21.2.1980 Perşembe İÇİNDEKİLER Sayfa T. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 578 11. YOKLAMA 578 111. BAŞKANLİK DİVANİNİN GE NEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA MECLİSİ Tarih : 07.02.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 4 KONU : İptal-İhdas. üzere Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/01/2012 tarih ve 116 sayılı teklifi üzerinde

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 05/01/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Kozluk Mahallesi İmar Plan Tadilatına Ait Komisyon

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2017-1000 Birleşim Tarihi : 02/01/2017 Birleşim Saati : 19:30 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ

CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ CİLT : 28 TOPLANTI: 15 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ 87 nci Birleşim 8.7. 1976 Perşembe İÇİNDEKİLER I. Geçen tutanak özeti II. Yoldaına III. Sorular ve cevapları A) Yazılı Sorular ve cevaplan 1.

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

Sıra No. Kararın Tarihi. Kararın No /51 Geçen toplantı zaptı.

Sıra No. Kararın Tarihi. Kararın No /51 Geçen toplantı zaptı. Özeti 1 01.04.2015 2015/51 Geçen toplantı zaptı. Mart / 2015 Dönemi Olağan Meclis toplantısı I. birleşim görüşme tutanağı okundu sayılarak, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11.maddesine istinaden

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 570)

TBMM (S. Sayısı: 570) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 570) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.11.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 24 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Hizmet Alım İhalesi. komisyonumuza havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 8 Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1inci oturumda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1inci maddesinde yer

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-1000 Birleşim Tarihi : 05/01/2015 Birleşim Saati : 19:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22

-KARAR- ADAYLAR PARTİSİ ALDIĞI OY Yusuf KILIÇ AKPARTİ 22 Ebru ATEŞ AKPARTİ 22 Bilal EKEN AKPARTİ 22 Ahmet KESER AKPARTİ 22 KARAR TARIHI : 07/04/2014 KARAR NOSU : 61 ÖZÜ: Açılış ve Yoklama Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 5.Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI- 20 : Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI- 21 : 2011 Yılı Mart ayı Meclis Karar Özetlerinin

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 24 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Birinci ve İkinci Meclis Başkan Vekili seçimine ilişkin 29/03/2016 tarih ve 2798 ayılı Yazı İşleri

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 1 geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergeleri Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan 2016 Meclis Tatil ayının belirlenmesine ilişkin 29/12/2015 tarih ve 11156 sayılı Yazı

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı : 449) Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık,

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı