üreterek yan sanayiinin kurulmasına ve böylece ekonominin adeta bir alt yapısının oluşmasına olanak vermekt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "üreterek yan sanayiinin kurulmasına ve böylece ekonominin adeta bir alt yapısının oluşmasına olanak vermekt"

Transkript

1 Giriş Son zamanlarda yaşanan değişim süreci, yeni teknolojilerin ve ürünlerin doğmasına neden olmuştur. Ölçekleri, üretim araçlarına uygun yetenekleri ile ekonominin dinamizmi niteliğinde olan Kobi'ler bu değişiminin ortasında itici bir güç olarak önemli bir yere sahiptir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin ekonomideki önemi sadece büyük işletmelerle rekabet ederek serbest piyasa ekonomisinin oluşmasını sağlamakla kalmamaktadır. Aynı zamanda büyük işletmelere gereken mamul, yarı mamul ve hizmetleri de üreterek yan sanayiinin kurulmasına ve böylece ekonominin adeta bir alt yapısının oluşmasına olanak vermekt Finansal Kiralama yatırım mallarının bunu kullanmak isteyen kuruluşlar tarafından bir finansal kiralama şirketi aracılığı ile satın alma yerine kiralanarak kullanım hakkının elde edilmesidir (Dinçer ve Fidan, 1996,237). İşletmeler için varlıkların bu şekilde elde edilmesi satın almaya alternatif bir finansman yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır(alpugan ve Diğerleri,1997,370). Finansal Kiralamada kiralayan şirket söz konusu malın hukuki mülkiyetine sahip iken; kiracı ise ekonomik mülkiyetine sahiptir(akgüç,1998,617). Finansal Kiralama, geri dönüşü olmayan özel bir finansman şeklidir. Temelinde para dışında iktisadi bir varlığın borç olarak alınması yatmaktadır. Kiracı sözleşme ile yükümlülük altına girerek mal sahibine kira müddeti içinde ödeme yapar. Bu yönü ile finansal kiralama, kiracı ile kiralayan arasında bir borç ilişkisi doğurur (Akgüç, 1998,618). Finansal Kiralama işlemini aşamalar halinde şu şekilde özetleyebiliriz(alpugan ve Diğerleri,1997,371): - Kiraya konu olan varlık, kiracı tarafından seçilir. Seçilen mal ya da teçhizatla ilgili finansal kiralama koşulları üzerinde anlaşmaya varılır. - Finansal Kiralama kuruluşu ile malı kullanacak olan kiracı arasında sözleşme yapılır. - Finansal Kiralama şirketi tarafından söz konusu mal satın alınarak, kiralayacak olana sözleşme gereği teslim edilir Factoring Factoring, işletmelerin kredili satışlardan doğan alacak haklarını factor ya da factoring şirketi diyebileceğimiz finans kurumlarına satmalarıdır(ceylan,1995,1) Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Factoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik metninde Factoring şirketleri; Faturaya veya mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu tevsik eden diğer belgelere dayalı mal ve hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenen ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansman sağlayan şirketler olarak tanımlanmıştır. Kredili mal ya da hizmet satan işletmeler, factoring işlemi ile satıştan doğan kimi zorluklardan(bilgi toplama, tahsil güçlükleri vb.) ve çeşitli risklerden kurtulmuş olurlar(alpugan ve Diğerleri,1997,387). Factoring mali bir hizmet özelliği göstermektedir. Factoring sözleşmelerinde; factor, satıcı ve alıcıdan oluşan üçlü ve süreklilik gösteren, her türlü mal ve hizmet satışına konu olabilen bir ilişki söz konusudur. Genelde gün arsındaki kısa vadeli satışlardan doğan alacakların factora devredilmesi ile ortaya çıkan factoring işleminde factorun üstlendiği görevler şöyle sıralanabilir; - Satıştan doğan alacak riskinin üstlenilmesi, - Satış bedelinin karşılığı olarak alacağın tahsil edilmesi, 1 - Alış-satış kayıtlarının tutulması,

2 - Borçlu hakkında gerekli bilgileri toplayarak satıcıyı kötü borçlara karşı koruma gibi hizmetleri sunmaktadır(erdemol,1992,1). Bu özellikleri nedeni ile factoring Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için kısa süreli finansman sağlar. Factor işleminin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz(ceylan, 1995,2): 1. Finansman Temini, 2. Kredinin onaylanarak ticari riskin üstlenilmesi, 3. Garanti, 4. Alacakların yönetilerek tahsilinin yapılması Forfaiting Forfaiting genelde yurt dışına verilen siparişler sonucu ortaya çıkan ve ilerideki bir tarihte ödenmesi gereken borcun daha önceki sahiplerine rücu edilemez biçimde satın alınması için kullanılan bir finansman yöntemidir (Gmür,1986,6). Forfaiting, genellikle mal ve hizmet ihracatından kaynaklanan orta vadeli bir alacağın daha önce bu hakkı elinde bulunduranlara rücu edilmemek şartı ile bir banka ya da finans kurumu tarafından satın alınmasıdır(akgüç,1998,635). Forfaiting işleminin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Berk,1990,333): - Alacağın ihracat ile doğması, - Alacağın aval ya da banka garantisine alınması, - Söz konusu satışların kendine rücu hakkı olmaksızın üçüncü kişilere devredilmesi, - Borçlunun güvenilir olması. Her türlü alacak forfaitinge konu olabilirse de uygulamada daha çok bono ve poliçeler kullanılmaktadır(unay,1989,177). Söz konusu ticari senetler dışında senetsiz alacaklar, doğurabileceği hukuki sonuçlar nedeni ile forfaitinge konu olmamaktadır(akgüç, 1998,636). Forfaiting işleminde her türlü para birimi kullanılabilmektedir. Ancak uygulamada dünya piyasalarında yaygın olarak ABD Doları, DM kullanılmaktadır(demirci,1988,55). Anlaşma ile taraflar taksit ödemelerinin ödemesiz geçen bir süreden sonra başlamasını da öngörebilir(demirci,1988,61). Dış ticaretin finansmanında esnek bir araç olarak kullanılan forfaiting orta vadeli bir finansman tekniğidir. Söz konusu vade 6 aydan başlayarak 10 yıla kadar uzanabilir. Buna rağmen finansman kurumları Pazar koşullarını göz önünde bulundurarak bu sınırın dışına çıkabilir(akgüç,1998,636) Forward sözleşmeleri, hedging amacı kapsamında faiz oranlarının olumsuz etkisinden korunmak için yapılır. Sözleşmede, alan taraf yükselen faiz oranlarının etkisinden korunmak isterken; satan taraf ise faiz oranlarının düşmesinden korunmayı amaçlar(tenker, 1999,364). Vadeli işlemlere konu olan forward sözleşmelerinin kısaca özellikleri şunlardır; vadeli işlemlerde sözleşmeler, bankalar ile müşteriler arasında doğrudan gerçekleştirilir. İşlemin yapılması ile taraflar karşılıklı riski kabullenmiş olurlar. Sözleşmenin vadesi ile sözleşme miktarı esnektir. Bu sözleşmelerde para birimi konusunda da esneklik söz konusu olduğu için değişik para birimleri ve faiz oranları kullanılabilir. Kar ile zarar durumu ise vade bitiminde ortaya çıkar(akgüç,1998, ). Genelde teminat, emniyet marjı vb talep edilmez. Ancak spekülasyon gibi olumsuz etkilere karşı bankalar kendilerini emniyete almak için güvence isteyebilirler. Sözleşmede geçen tutar üzerinden alınacak olan bu miktar sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkan zarara karşılık olarak alı konur(akgüç, 1998,719). 2

3 2. 5. Future Piyasaları (Sözleşmeleri) Future sözleşmelerinin özelliği; alım-satıma konu olan malın tesliminin daha sonraki bir tarihte yapılmasıdır. Bu işlemlere gelecek sözleşmeleri de denir (Ceylan, 1995,231). Organize piyasalarda işlem gören future sözleşmeleri, bu piyasaların garantisi altında güven içerisinde gerçekleştirilmektedir. Future sözleşmesi, gelecekteki bir tarihte, belirli nitelikte ve miktarda malın, hisse senedinin ya da başka bir menkul kıymetin teslimini hükme bağlayan sözleşmeler olarak tanımlanır(akgüç, 1998,725). Future sözleşmeler, belirli bir ürün üzerinde yapılan sözleşmeler ile faiz ve döviz üzerine yapılan sözleşmeler olarak ikiye ayrılabilir.future sözleşmeleri, taraflara, sözleşmede belirlenen fiyat, tarih ve miktardaki varlığı satma ya da alma hakkı verir. Bu sözleşme ile taraflardan biri şartları yerine getirme zorunluluğu ile karşılaşırken; diğeri de sonuçlarından yararlanma hakkını elde eder(tenker,1999,349). Future sözleşmeleri organize borsalarda işlem görür. Sözleşmenin miktarı, teslim tarihi teslim yeri, vadesi gibi bir çok unsur standarttır(ceylan, 1995,232). Future sözleşmelerinin standart özellikli olmasının altında yatan temel neden, yatırımcıları piyasada oluşabilecek aşırı fiyat hareketleri sonucu doğabilecek risklere karşı korumaktır. Bu da piyasanın sürekli likit kalmasını temin eder(petzel,1989,8-9). Takas odaları, future işlemleri de dahil, borsadaki bütün alım-satım işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerdir(hull,1993,26). Bu merkezler, future işlemlerinde tarafların yükümlülüklerini yerine getirememe riskine karşı garantörlük işlevi görmektedir(ceylan,1995,240). İşlemler yukarıda da ifade edildiği gibi Takas merkezlerinde yürütülür. İşlemlerde, alıcı ve satıcılar işin muhatap takas merkezidir. Dolayısı ile alıcı ile satıcılar yüz yüze gelmemektedirler(ceylan,1995,240) Takas İşlemleri (Swap Sözleşmeleri) Swap sözleşmeleri, iki tarafın ödemelerini önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiştirmeleridir(akgüç,1998,696). Başka bir anlatımla swap anlaşmaları; iki taraf arsında belirli bir sürede, farklı piyasalarda farklı kredi koşullarına sahip olmaları nedeniyle birbirlerinin yararına olacak şekilde anlaşmalarıdır. Bir swap anlaşması, tarafların faizi ya da dövizi değiştirerek kredi maliyetlerini değiştirebildikleri, aslında David Ricardo' nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisine dayanan bir takas işlemidir (Tenker,1999,376). Swap sözleşmeleri ile faiz oranları ve döviz kurları arsında ortaya çıkan dalgalanmaları minimize etmek amacı ile yapılır. İşletmeler kredi koşullarını değiştirerek farklı kredi olanaklarından yararlanmayı gözetirler. Bu yönü ile swap işlemleri, para piyasası olmaktan çok kredi piyasası özelliği taşır(ceylan,1995, ). Şirketler faiz riskini önlemek, fon akımlarını iyileştirmek, fon giriş ve çıkış uyumunu sağlamak gibi nedenlerle swap tekniğinden yararlanma ihtiyacı duyarlar (Akgüç,1998,697). Swap sözleşmelerinin başlıca kullanım nedenleri şu şekilde sıralanabilir (Akgüç, 1994,697): 1. Arbitraj, farklı mali piyasalardaki farklı koşullardan yararlanma, 2. Riskten korunma, 3. Kaynak maliyetini en aza indirmek, 3

4 4. Alım - satım yolu ile gelir elde etme, 5. Varlıkların karlılığını artırmak Opsiyon sözleşmeleri, sözleşmede geçen mal ya da finansal varlığı daha önceden belirlenen fiyat ile belirli bir tarihte ya da bu tarihten önce satılması veya alınması hakkını doğuran sözleşmelerdir(tenker,1999,357). Tanımda yer alan hak, alıcıya tanınan bir haktır. Opsiyonu alan taraf sözleşmeyle kazanılan haklarını kullanma ya da kullanmama serbestisine sahiptir. Satıcı ise, sözleşme hükümleri çerçevesinde, yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür(önce, 1995,54). Opsiyon sözleşmeleri, geleceğe yönelik sözleşmeler olup mali risk yönetiminde önemli bir role sahiptir. Opsiyon sözleşmeleri, alıcısına işine gelmediği durumlarda yukarda geçen hakkını kullanmama olanağını verir. Ancak bu durumda opsiyonu almak için ödediği bedel kadar zarar etmiş olur. Buna karşılık satan tarafın zarar olasılığı ise daha fazladır. Opsiyon sözleşmelerinde satan tarafın riski alıcının sözleşme gereğinin yerine getirilmesini istediği durumlarda olabilecek fiyat değişikliklerine bağlıdır (Tenker,1999,.357). Alıcının talebi halinde, sözleşme gereğini yerine getirme durumunda olan satıcının kazancı ise opsiyon alıcısının ödediği pirim tutarındadır(ceylan,1995,196). 3. Sanayi İşletmelerinde Uygulama 3.1. Araştırmanın Metodolojisi Araştırmanın ana kütlesi, Gaziantep ve Kayseri' de faaliyet gösteren ve KOBİ tanımına uygun nitelikte işletmeler olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 30 işletmeyi kapsayan bir saha araştırması yapılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi uygulanmış ve anketler kişisel görüşme yapılarak toplanmıştır Verilerin Analizi Anket yolu ile toplanan veriler kodlanarak SPSS paket programında açılan veri kütüğüne aktarılarak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde (%) dağılımı ve çapraz ilişki kurma teknikleri kullanılmıştır Anket Sonuçları Anket de sorulan sorulara alınan yanıtlar aşağıda tablolar yardımıyla değerlendirilmiştir. Tablo 1: İşletmenizin Hukuki Niteliği Geçerli Limitet Şirket 12 40,0 40,0 40,0 Anonim Şirket 18 60,0 60,0 100, ,0 100,0 Ankete katılan şirketlerin %40'ı Limitet şirket statüsünde iken; %60' ise Anonim şirket statüsünde faaliyet göstermektedir. 4

5 Tablo 2: İşletmelerin Faaliyet Süreleri Geçerli 1-5 Yıl 4 13,3 13,3 13, Yıl 8 26,7 26,7 40,0 10 Yıldan Fazla 18 60,0 60,0 100, ,0 100,0 İşletmelerin %13,3'ü 1-5 yıl, yüzde 26,7'si 6-10 yıl, yüzde 60'ı ise 10 ve daha üzeri yıldır faaliyette bulunmaktadır. Tablo 3: İşletmelerde Çalışan Kişi Sayısı Geçerli 1-50 Kişi 13 43,3 43,3 43, Kişi 5 16,7 16,7 60,0 100'den Fazla Kişi 12 40,0 40,0 100, ,0 100,0 kişi çalışmaktadır. Ankete katılan şirketlerin %43'ünde 1 ile 50 kişi arasında, %16,7'sinde kişi arasında, %40'ında ise 100 kişiden fazla Tablo 4: İşletmelerin Faaliyet Konusu Geçerli İnşaat 2 6,7 6,7 6,7 Hizmet 6 20,0 20,0 26,7 Gıda 10 33,3 33,3 60,0 Tekstil 8 26,7 26,7 86,7 Diğer 4 13,3 13,3 100, ,0 100,0 İşletmelerin %6,7'si inşaat, %20'si hizmet, %33,3'ü gıda, %26,7'si tekstil, %13,3'ü ise bunların dışında bir sektörde faaliyette bulunuyorlar. Tablo 5: İşletmelerde Finans ve Muhasebe Departmanının Olup Olmadığı Geçerli Evet 28 93,3 93,3 93,3 Hayır 2 6,7 6,7 100, ,0 100,0 Ankete katılan firmaların %93,3'ünde muhasebe ve finans departmanı bulunurken; %6,7'sinde ise bulunmamaktadır. 5

6 Tablo 6: İşletmelerde Finans ve Muhasebe Departmanının Olmamasının Nedenleri Geçerli İhtiyaç Yok 2 6,7 100,0 100, ,0 Muhasebe ve finans departmanı bulunmayan şirketler böyle bir departmana ihtiyaç duymadıklarını ifade etmişlerdir. Tablo 7: Finans Elemanlarının Alımında Öncelikli Olarak Dikkate Alınan Faktörler Geçerli Yabancı Dil 4 13,3 14,3 14,3 İş Tecrübesi 12 40,0 42,9 57,1 Uzman Tavsiyesi 9 30,0 32,1 89,3 Yabancı Dil ve İş 3 10,0 10,7 100,0 Tecrübesi 28 93,3 100, ,0 Finans elemanı temininde ankete cevap veren katılımcıların %13'3'ü yabancı dili, %40'ı iş tecrübesini, %30'u uzman tavsiyesini, %10'u ise hem yabancı dil hem de iş tecrübesini dikkate almışlardır. Tablo 8: İsletmelerin Yabancı Kaynak Kullanma Durumları Geçerli Evet 22 73,3 73,3 73,3 Hayır 8 26,7 26,7 100, ,0 100,0 Ankete katılan firmaların %73,3'ü faaliyetlerinde yabancı kaynak kullanırken; %8'i ise yabancı kaynaktan yararlanmamaktadır. Tablo 9: İşletmelerin Yabancı Kaynak Kullanmama Nedenleri Frekans Yüzde Gerçek Yüzde Toplam Yüzde Gerçek Öz kaynak Yeterli 5 16,7 62,5 62,5 Maliyetler Yüksek 2 6,7 25,0 87,5 Temin Zorlukları 1 3,3 12,5 100,0 8 26,7 100, ,0 Ankete cevap veren işletmelerin %25'i maliyetleri artırdığı için, %12,5'i temin zorlukları nedeni ile yabancı kaynak kullanmazken, %62,5'i ise öz kaynaklarını yeterli gördüklerini belirtmiştir. 6

7 Tablo 10: İşletmelerin Yabancı Kaynak Seçiminde Dikkate Aldıkları Faktörler Geçerli Maliyeti 12 40,0 54,5 54,5 Vadesi 4 13,3 18,2 72,7 Genel Ekon. Durum 4 13,3 18,2 90,9 Temin Kolaylıkları 2 6,7 9,1 100, ,3 100, ,0 Ankete cevap veren işletmelerin kaynak seçiminde; %54,5'i kaynağın maliyetini, %18,2'si vade süresini, %6,7' si kolay temin edilmesini, %13,3'ü ise genel ekonomik durumu dikkate almaktadırlar. Tablo 11: Katılımcıların Finans Teknikleri Hakkında Herhangi Bir Kursa Katılıp Katılmadıkları Geçerli Hayır ,0 100,0 100,0 Ankete göre katılımcıların hiçbiri finans teknikleri konusunda herhangi bir kursa katılmamışlardır. Tablo 12: İşletmelerin Hangi Finansal Teknikleri Kullandıkları Geçerli Finansal Kiralama 14 46,7 46,7 46,7 Factoring 2 6,7 6,7 53,3 Kullanmıyorum 14 46,7 46,7 100, ,0 100,0 Ankete katılan şirketlerin 16 tanesi finansal tekniklerden yararlanmaktadır. Bunların %46,7'si finansal kiralamadan yararlanırken; %6,7' si ise Factoring hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ankete katılan firmaların %46,7'si ise herhangi bir finansal teknikten yararlanmamaktadır. Tablo 13: İşletmelerin Kullandıkları Finans Tekniklerinden Yararlanma Nedenleri Geçerli Maliyetleri Düşürdüğü İçin 8 26,7 50,0 50,0 Vergisel Avantajları Olduğu İçin 4 13,3 25,0 75,0 Riski Azalttığı İçin 2 6,7 12,5 87,5 Diğer 2 6,7 12,5 100, ,3 100, ,0 Bu finansal tekniklerden yararlanan firmalardan %50'si maliyetleri düşürdüğü için, %25,5'i vergisel avantajlarından dolayı, %12,5'i risk faktörünü azalttığı için, %12,5'i ise bunların dışındaki nedenlerle tercih etmektedirler. 7

8 Tablo 14: İşletmelerin Bu Finansman Teknikleden Yararlanma Süreleri Geçerli 1-5 Yıl Arası 2 6,7 12,5 12, Yıl Arası 9 30,0 56,3 68,8 10 Yıldan Fazla 5 16,7 31,3 100, ,3 100, ,0 Finans tekniklerini kullanan firmaların %12,5' i 1-5 yıl arası, %56,3' ü 6-10 yıl arası, %31,3' ü ise 10 yıldan fazla bir süre bu tekniklerden yararlanmaktadır. Tablo 15: İşletmelerin Bu Finansman Tekniklerinde Kullandıkları Para Birimi Geçerli TL 7 23,3 43,8 43,8 DM 4 13,3 25,0 68,8 USD 5 16,7 31,3 100, ,3 100,0 Missing System 14 46, ,0 Firmalardan söz konusu tekniklerin temininde %43,8'i TL, %25'i DM, %31,3'ü USD para birimini kullanmaktadır. Tablo 16: İşletmelerin Bu Finansman Temininde Hangi Finansman Kurumunu Tercih Ettikleri Geçerli Ticari Bankalar 11 36,7 68,8 68,8 Finansman Kurumları 1 3,3 6,3 75,0 Yatırım Şirketleri 4 13,3 25,0 100, ,3 100, ,0 Ankete cevap veren işletmelerin %68,8'i finansman temininde ticari bankaları tercih ederken; %6,3'ü finansal kurumu, %25'i ise yatırım şirketlerini tercih etmektedir. 8

9 Tablo 17: İşletmelerin Finansal Kaynak Temininde Karşılaştıkları Sorunlar Geçerli Bilgi Eksiklikleri 5 16,7 31,3 31,3 Dil Sorunları 3 10,0 18,8 50,0 Genel Ekonomik Durum 8 26,7 50,0 100, ,3 100, ,0 İşletmelerin finansman temininde karşılaştıkları sorunlar arasında; %31,3 ile bilgi eksiklikleri, %18,8 ile dil sorunları, %50'sinde ise genel ekonomik durum yer almaktadır. Tablo 18: İşletmelerin Hangi Finansal Teknikleri Kullandığı ile İşletmelerin Yabancı Kaynak Kullanıp Kullanmadığı Arasındaki İlişki İşletmenizde Yabancı Kaynak Kullanıyor musunuz? Aşağıdaki Evet Hayır Finans Tekniklerinden Hanisini Kullanıyorsunu z? Finansal Kiralama N % 46,7% 46,7% Factoring N 2 2 % 6,7% 6,7% Kullanmıyorum N % 20,0% 26,7% 46,7% N % 73,3% 26,7% 100,0% İşletmelere yöneltilen bu iki soruyu birlikte değerlendirildiğinde, yabancı kaynak kullanan işletmelerin %46,7'si finansal kiralamayı, %6,7'si factoringi kullanmakta olduğu karşımıza çıkmaktadır. Yabancı kaynak kullanan işletmelerin %20'si ise herhangi bir finansal teknikten yararlanmamaktadırlar. Tablo 19: İşletmelerin Hangi Finansal Teknikleri Kullandığı ile Kullandıkları Finans Tekniklerinden Yararlanma Nedenleri 9

10 Bu Finans Tekniğinden Yararlanma Nedeniniz Nedir? Aşağıdaki Maliyetleri Vergisel Avantajları Riski Azalttığı Diğer Finans Düşürdüğü İçin Olduğu İçin İçin Tekniklerinden Hanisini Kullanıyorsunu z? Finansal Kiralama n % 50,0% 25,0% 12,5% 87,5% Factoring n 2 2 % 12,5% 12,5% n % 50,0% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0% Bu iki soruyu birlikte değerlendirdiğimizde çağdaş finans tekniklerinden yararlanan işletmelerden Finansal kiralamayı kullananların %50'si maliyetleri aşağı çektiği için, %4'ü vergisel avantajlarından dolayı tercih etmektedir. Factoringi kullanan işletmeler ise risk faktörünü azalttığı için tercih etmektedir. Tablo 20: İşletmelerin Yabancı Kaynak Kullanıp Kullanmadığı ile Yabancı Kaynak Kullanmamalarının Nedenleri Arasındaki İlişki Yabancı Kaynak Kullanmamanızın Nedeni? İşletmenizde Yabancı Kaynak Kullanıyor musunuz? Öz kaynak Yeterli Maliyetler Yüksek Temin Zorlukları Hayir n % 62,5% 25,0% 12,5% 100,0% n % 62,5% 25,0% 12,5% 100,0% Yabancı kaynak kullanmayan işletmelerden %62,5'i öz kaynaklarını yeterli görmektedir. Bu şirketlerden %25'i maliyetlerinden dolayı, %12,5'i ise temin zorlukları nedeni ile yabancı kaynak kullanmamaktadır. 10

11 Tablo 21: İşletmelerde Finans ve Muhasebe Departmanının Olup Olmadığı ile Finans ve Muhasebe Deparmanı Bulunmamasının Nedenleri Arasındaki İlişki Yukarıdaki Sorunun Cevabı Hayır ise Nedeni Nedir? Finans ve Muhasebe İhtiyaç Yok Departmanı-nız var mi? Hayır N 2 2 % 100,0% 100,0% N 2 2 % 100,0% 100,0% Yönetim yapılanmasında finans ve muhasebe departmanı bulunmayan şirketlerde bunun nedeni olarak böyle bir departmana ihtiyaçlarının olmadığı ortaya çıkmaktadır. 11

12 Tablo 22: İşletmelerin Faaliyet Konusu ile İşletmelerin Finans Tekniklerinden Hangisini Kullandığı Arasındaki İlişki Aşağıdaki Finans Tekniklerinden Hangisini Kullanıyorsunuz? Finansal Kiralama Factoring Kullanmıyorum İşletme İnşaat N 2 2 nizin Faaliye t Konu su Nedir? % 6,7% 6,7% Hizmet N % 10,0% 10,0% 20,0% Gıda N % 16,7% 3,3% 13,3% 33,3% Tekstil N % 16,7% 3,3% 6,7% 26,7% Diğer N % 3,3% 10,0% 13,3% N % 46,7% 6,7% 46,7% 100,0% Finansal teknikleri kullanan şirketlerin sektörel dağılımına baktığımızda; ankete katılan firmalar içinde finansal kiralamayı kullanan şirketlerin %10'u hizmet, %16,7'si gıda, yine %16,7'si tekstil ve %3,3' ü de bunların dışında yer alan sektörlerde faaliyet göstermektedirler. Factoringi kullanan şirketlerin ise %3,3'ü gıda ve %3,3'ü tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. 12

13 Tablo 23: İşletmelerin Faaliyet Konusu ile İşletmelerde Yabancı Kaynaktan Yararlanma Durumları Arasındaki İlişki İşletmenizde Yabancı Kaynak Kullanıyor musunuz? Evet Hayır İşletme İnşaat N 2 2 nizin Faaliye t Konu su Nedir? % 6,7% 6,7% Hizmet N % 13,3% 6,7% 20,0% Gıda N % 26,7% 6,7% 33,3% Tekstil N 8 8 % 26,7% 26,7% Diğer N % 6,7% 6,7% 13,3% % 73,3% 26,7% 100,0% Faaliyetlerinde yabancı kaynak kullanan işletmelerin sektörel dağılımlarına baktığımızda; %13,3'ü hizmet işletmesi, %26,7' si gıda ve tekstil işletmesi ve %6,7' si ise bunların dışında yer alan sektörlerdir. 13

14 Tablo 24: İşletmelerin Faaliyet Konusu ile İşletmelerin Yabancı Kaynak Seçiminde Dikkate Aldıkları Faktörler Arasındaki İlişki Yabancı Kaynak Seçiminde Neleri Dikkate Alırsınız? Maliyeti Vadesi Genel Ekon. Durum Temin Kolaylıkları İşletme Hizmet N nizin Faaliye t Konu su Nedir? % 9,1% 9,1% 18,2% Gıda N % 13,6% 9,1% 4,5% 9,1% 36,4% Tekstil N % 31,8% 4,5% 36,4% Diğer N 2 2 % 9,1% 9,1% N % 54,5% 18,2% 18,2% 9,1% 100,0% Yabancı kaynak seçiminde faaliyet konularına göre işletmeler şu etkenleri dikkate almaktadır: Yabancı kaynak seçiminde maliyeti göz önünde bulunduran şirketlerin %13,6'sı gıda, %31,8'tekstil, %9,1'i ise diğer sektörlerde yer almaktadır. Kaynak seçiminde vadesini göz önünde bulunduran işletmelerin %9,1'i hizmet, yine %9,1'i gıda sektöründe faaliyetlerine devam etmektedir. Ekonominin genel yapısına dikkate alan şirketlerin %9,1'i hizmet, %4,5'i gıda, %4,5'i tekstil kollarında faaliyet göstermektedir. Teminindeki kolaylıkları dikkate alan şirketlerin ise %9,1'i gıda sektöründe yer almaktadır. 14

15 Tablo 25: İşletmelerin Faaliyette Bulundukları Süre ile İşletmelerin Finansman Tekniklerini Kullanma Süresi Arasındaki İlişki Bu Finansman Tekniğini Kaç Yıldır Kullanıyorsunuz? 1-5 Yıl Arası 6-10 Yıl Arası 10 Yıldan Fazla İşletmeniz 1-5 Yıl n 1 1 Kaç Yıldır Faaliyette Bulunuyor? % 6,3% 6,3% 6-10 Yıl n % 6,3% 12,5% 18,8% 10 Yıldan Fazla % 43,8% 31,3% 75,0% % 12,5% 56,3% 31,3% 100,0% İşletmelerin faaliyet süreleri ile finansman tekniklerinden yararlanma sürelerini birlikte değerlendirdiğimizde; 1-5 yıl arasında finansal tekniklerden yararlanan firmaların %6,3'ü 1-5 yıl arası, %6,3'ü 6-10 yıl arası faaliyette bulunmaktadır yıl arsında finansal tekniklerden yararlanan firmaların %12,5'i 6-10 yıl arası, %43,8'i 10 yıldan fazla süredir faaliyetlerine devam etmektedir. Finansal tekniklerden 10 yıldan fazla süre yararlanan şirketlerin ise %31,3'ü ise faaliyetlerine 10 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Tablo 26: İşletmelerde Çalışan Kişi Sayısı ile İşletmelerin Yararlandıkları Finans Teknikleri Arasındaki İlişki Isletmeniz de Kac Kisi Calisiyor? Asagidaki Finans Tekniklerinden Hangisini Kullaniyorsunuz? Finansal Kiralama Factoring Kullanmıyorum 1-50 Kisi Kisi 'den Fazla Kisi İşletmelerin büyüklüğü ile kullanılan finans tekniklerini birlikte değerlendirdiğimizde; 1-50 arasında iş göreni olan işletmelerden 11 işletme belirtilen finansal teknikleri kullanmazken; 2 işletme finansal kiralamadan yararlanmaktadır arasında iş göreni bulunan işletmelerden 4 işletme finansal kiralama kullanırken; 1 işletme ise finansal teknikleri kullanmamaktadır. 100'dan fazla iş göreni bulunan işletmelerden 8 işletme finansal kiralama, 2 işletme ise factoringi kullanırken; 14 işletme ise finansal kiralamayı kullanmamaktadır. 15

16 4. Sonuç ve Değerlendirme Bu çalışmada Gaziantep ve Kayseri İllerinde Kobi' lerin finansal sorunları ve çözüm olarak alternatif finans tekniklerinin kullanılırlığı araştırılmıştır. Hazırlanan anket, bu iki ilde faaliyet gösteren 30 şirket üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları şu şekilde özetlenebilir. 1. Ankete katılan işletmelerin %40'ı limitet şirket, %60'ı ise anonim şirket statüsünde faaliyet göstermektedir. İşletmelerin önemli bir kısmının faaliyet süreleri 10 yıl ve üzeridir (%60). Bu işletmelerin %43' ünde 1-50 kişi, %40' ında ise 100 kişiden fazla personel bulunmaktadır. 2. Ankete katılan işletmelerin büyük bir kısmında finans ve muhasebe departmanı bulunmaktadır. Bu da işletmelerin finans konusuna büyük önem verdiklerini göstermektedir. Yönetim yapılanmasında finans ve muhasebe departmanı bulunmayan işletmelerde bunun gerekçesi ise böyle bir departmana ihtiyaç duymamalarıdır. 3. Ankete katılan şirketlerin, finans elemanı temininde iş tecrübesine büyük önem verdiği ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber yabancı dil ve uzman tavsiyesi de iş gören alımında önemli kriterler arasındadır. Ankete cevap veren işletmelerin %10'u ise iş görenlerde hem yabacı dil hem de iş tecrübesi koşulunu aramıştır. 4. İşletmelerin yabancı kaynak kullanmada tercih ettikleri finansal teknik genellikle finansal kiralamadır. Bunun nedeni ise finansal kiralamanın maliyetleri düşürmesi, vergisel avantajlar sağlaması, dolayısı ile karlılığı artırması ve ucuz kaynak teminidir. İşletmelerin yararlandıkları bir diğer finansal teknik ise factoringdir. Factoringi tercih eden işletmelerin factoringi tercih etmelerindeki gerekçeleri, bu tekniğin belirsizlik ortamında risk faktörünü indirgemesinden dolayıdır. Diğer finansal teknikler ise kullanılmamaktadır. Bunun nedeni ise bu finansal tekniklerin fazla bilinmemesidir. Çünkü ankete katılan işletme yönetici ya da sahipleri bu konuda herhangi bir eğitici çalışma içine girmemiştir. 5. Ankete katılan şirketlerin % 73,3'ü ticari faaliyetlerinde yabancı kaynaktan yararlanmaktadır. Yabancı kaynak kullanımında sektörel dağılıma baktığımızda; tekstil işletmelerinin tamamı yabancı kaynaklardan yararlanmaktadır. Gıda sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin de önemli bir kısmı yabancı kaynaklardan yararlanmaktadır. Ankete yanıt veren ve inşaat sektöründe faaliyette bulunan işletmeler ise faaliyetlerinde yabancı kaynak kullanmamaktadır. 6. Yabancı kaynak seçiminde işletmelerin büyük çoğunluğu yabancı kaynağın maliyet koşullarını dikkate almaktadır. Yabancı kaynağın vadesi ve ülke ekonominin genel yapısı da, yabancı kaynak seçiminde önemli etkenler arasında bulunmaktadır. Kaynak seçiminde maliyeti göz önünde bulunduran işletmelerin önemli bir kısmı tekstil işletmeleridir. Tekstil işletmelerini gıda sektöründe bulunan işletmeler izlemektedir. Hizmet sektöründe bulunan işletmeler ise kaynağın vade yapısına ve genel ekonomik yapıya dikkat etmektedir. 7. Yabancı kaynak kullanmayan işletmelerin, yabancı kaynak kullanmamalarının nedeni olarak öz kaynak ile sağlanan fonların yeterli olması gösterilebilir. Öz kaynak etkisinin yanında yabancı kaynağın maliyeti de dikkati çekmektedir. 8. Maliyet unsuru işletmeler için çok önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek yabancı kaynak seçiminde işletmelerin öncelikli olarak maliyet unsurunun dikkat çekmesi, gerekse kullanım alanı diğer finansal tekniklere göre daha geniş olan finansal tekniklerin tercih edilmesinde maliyetleri aşağı çekmesi, hatta vergi avantajlarının da maliyeti düşürücü bir etki yapması bunu göstermektedir. 9. Finansal tekniklerden yararlanan şirketler bu tekniklerin elde edilişinde bir kısım sorunlar da yaşamaktadır. İşletmeler genel ekonominin yapısından dolayı bir kısım zorluklarla karşılaşmaktadır. Bir kısım finans tekniklerinin elde edilmesinde tam anlamı ile bilgiye sahip olmadıkları da görülmektedir. 10. İşletmenin büyüklüğü ile finansal tekniklerin kullanılma oranı arasında yakın bir ilişki söz konusudur. İşletmeler büyüdükçe finansal tekniklerden yararlanma olanakları da artmaktadır. Genelde orta büyüklükte diyebileceğimiz işletmelerin önemli bir kısmı hem finansal tekniklerden hem de factoring hizmetlerinden yararlanmaktadır. 11. Ankete katılan işletmelerden; inşaat sektöründe faaliyette bulunan işletmeler, finansal tekniklerden yararlanmadıklarını 16

17 belirtmişlerdir. Diğer sektörler arasında finansal tekniklerin kullanılma oranı ise dengeli ve birbirine benzeyen bir dağılım göstermektedir. Ancak tekstil işletmelerinde finansal tekniklerden yararlanma durumu diğer sektörlere göre daha fazladır. KAYNAKÇA Akgüç, Öztin Finansal Yönetim. İstanbul. Alpugan, Oktay,Hulusi Demir, Mete Oktav ve Nurel Üner.1997.İşletme Ekonomisi ve Yönetimi. İstanbul. Berk, Niyazi Finansal Yönetim. İstanbul. Ceylan, Ali Finansal Teknikler. Bursa. Demirci, Dinçer ve Yahya Fidan İşletme Yönetimine Giriş.İzmir. Demirci, Muzaffer İhracatta Finansman Teknikleri. İzmir. Erdemol, Haluk Factoring ve Forfaiting. İstanbul. Gmür, Charles J Forfaiting Credit Swisse Publiccations. Zurich Hull, John C Options Futures and other Derivatives. Second Edition. Prientice Hall Inc. Melemen, Mehmet ve Burak Arzova.2000.Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Finansman Teknikleri ve Ticari İngilizce. İstanbul. Müftüoğlu, Tamer Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçeklisanayi İşletmeleri : Sorunlar ve Öneriler. Ankara. Nichans, Jurg Internationel Monetory Economics. Morlyland:The Johns Hopkins Üniversity Press, Boltimone. Önce, Saime Türev Ürünlerinin Muhasebe Sorunları ve Bankacılar İçin Muhasebeleştirme Şekilleri. Eskişehir. Petzel, Todd E Financal Futures and Options. Qurum Books. Şoğur, Macide İşletme Sistemi Olarak Franchising. İstanbul Tanrıöven, Cihan Bir Finansmanlama Aracı Olarak Warrantlar ve Muhasebeleştirilmesi. G.Ü.İ.İ.B.F Dergisi. Cilt 2 Sayı 4 Tenker, Nejat.1999.Finansal Muhasebe. Ankara. Tuncel, Kürşat Risk Sermayesi Finansman Modeli, Dünya Uygulamalarının Analizi ve Türkiye İçin Özgün Bir Model Önerisi. Ankara. Unay, Vecdi Bankalarda Dış Ticaretin Finanse Edilmesi Usulleri. İstanbul. Uyanık, Atilla.1997.Finansal Ürünlerin Vergilendirme ve Yasal Düzenlemeler Açısından Değerlendirilmesi. Ankara. Ünüsan, Çağatay Türkiye'de Franchising'in Gelişimi ve Ülkemiz için Kalkınması İçin Önemi. Pazarlama Dünyası.Yıl : 7 Sayı : 38. Mart- Nisan. Zaimoğlu, Tülay Risk Sermayesi ve Türkiye'de Uygulama Olanakları. Ankara. 17

9. Bölüm. Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi. Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ

9. Bölüm. Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi. Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ 9. Bölüm Türev Araçların Muhasebeleştirilmesi Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Hedging araçlarını tanıma, Türev araçlarının

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI

TÜREV ÜRÜNLER VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV ÜRÜNLER ve VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI BİTİRME PROJESİ ALİ ÇAKAR 07932209 Ankara 2009 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜREV PİYASA ARAÇLARI 343FBS046 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR

TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜREV PİYASALAR ve TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Hazırlayan Özgür Himmet

Detaylı

KOBİ LERDE FİNANSAL KİRALAMADAN (LEASING) YARARLANMA DÜZEYİ: BİR UYGULAMA

KOBİ LERDE FİNANSAL KİRALAMADAN (LEASING) YARARLANMA DÜZEYİ: BİR UYGULAMA KOBİ LERDE FİNANSAL KİRALAMADAN (LEASING) YARARLANMA DÜZEYİ: BİR UYGULAMA Suat YILDIRIM * Abdulkadir ALBEZ ** Orhan KÜÇÜK *** Özet: Leasing, özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için alternatif bir

Detaylı

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ A. Bora ELÇİN E. Maliye Başmüfettişi Özet 1970 li yılların başında Bretton Woods Uluslararası Ödemeler ve Kur Sisteminin sona ermesi ve aynı dönemlerde yaşanan

Detaylı

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ Hazırlayan Mustafa YAVUZ Uzman Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı OCAK 2008 Bu eserin

Detaylı

BANKALARDA TİCARİ KREDİLENDİRME SÜRECİ; KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI İLE İLGİLİ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

BANKALARDA TİCARİ KREDİLENDİRME SÜRECİ; KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI İLE İLGİLİ AMPİRİK BİR ÇALIŞMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASABE-FİNANSMAN BİLİM DALI BANKALARDA TİCARİ KREDİLENDİRME SÜRECİ; KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI İLE İLGİLİ AMPİRİK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

(4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör.

(4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör. (4) KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE (KOBİ) FİNANSAL SORUNLAR: KARS İLİNDE BİR UYGULAMA Öğr. Gör. Yunus ZENGİN Öğr. Gör. Murat AYKIRI ÖZET Bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisi içerisinde

Detaylı

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1 Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148-6697 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 2 SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY Unver Akin¹ ¹Giresun University.

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FUTURES İŞLEMLER VE VERGİLENDİRİLMESİ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FUTURES İŞLEMLER VE VERGİLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FUTURES İŞLEMLER VE VERGİLENDİRİLMESİ Hazırlayan Mehmet ÖZGÜN DERS : Uluslar arası Vergilendirme Ve AB Vergi Hukuku

Detaylı

3. Bölüm SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI. Yrd.Doç.Dr. Mine AKSOY

3. Bölüm SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI. Yrd.Doç.Dr. Mine AKSOY 3. Bölüm SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Yrd.Doç.Dr. Mine AKSOY AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI VADELİ İŞLEM PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) VE VERGİLENDİRME Yüksek Lisans Tezi Tolga AVŞAR Ankara - 2004 T.C. ANKARA

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ; GAZİANTEP ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ; GAZİANTEP ÖRNEĞİ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİ; GAZİANTEP ÖRNEĞİ ABSTRACT: Y. Doç. Dr. Mehmet CİVAN Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü-civan@gantep.edu.tr

Detaylı

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR)

21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) 21. VADELİ İŞLEMLER PİYASALARI (TÜREV PİYASALAR) Finansal piyasalar, gerçekleştirilen alım-satım işlemi sonucunda el değiştiren kıymetlerin vadesine bağlı olarak spot ve türev piyasalar olmak üzere ikiye

Detaylı

10. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

10. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 10. HAFTA (FİNANSAL KURUMLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PARA YARATMAYAN FİNANSAL KURUMLAR Risk (Girişim) Sermayesi Yatırım Ortaklığı Risk sermayesi gelişme potansiyeli olan ve teknolojik yeniliklere dönük

Detaylı

VADELİ İŞLEM PİYASASI ARACI OLARAK SWAP IN İŞLEYİŞİ VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ KULLANIMLARI

VADELİ İŞLEM PİYASASI ARACI OLARAK SWAP IN İŞLEYİŞİ VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ KULLANIMLARI 18 2003 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y. 11, No. 12,S. 18-33 VADELİ İŞLEM PİYASASI ARACI OLARAK SWAP IN İŞLEYİŞİ VE FİNANSAL PİYASALARDAKİ KULLANIMLARI ÖZET E. Savaş BAŞCI

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

RİSKTE KORU MA ARACI OLARAK TÜREV ÜRÜ LERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE DE KULLA IMI

RİSKTE KORU MA ARACI OLARAK TÜREV ÜRÜ LERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE DE KULLA IMI RİSKTE KORU MA ARACI OLARAK TÜREV ÜRÜ LERİ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE TÜRKİYE DE KULLA IMI Prof. Dr. Kemalettin ÇO KAR Arş. Gör. H. Ali ATA ÖZET Uluslararası finans sisteminde faiz oranları ve döviz kurlarındaki

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 11 Ocak 2007

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 11 Ocak 2007 MENKUL KIYMETLER BORSASI İLE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. Muhittin ZÜGÜL; Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. Arş. Görv. Nurhodja AKBULAYEV TDCİF Muazzez GEZER; DPÜ (Yüksek

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI ve BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARI (EXCHANGE TRADED FUNDS ETF)

MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI ve BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARI (EXCHANGE TRADED FUNDS ETF) MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI ve BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM FONLARI (EXCHANGE TRADED FUNDS ETF) 1. GİRİŞ Tasarruf sahipleri, ellerindeki mevcut fonlarına farklı yatırım araçlarına yönlendirebilmektedir.

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER OPSİYON BORSALARI

VADELİ İŞLEMLER OPSİYON BORSALARI İSTANBUL TİCARET ODASI VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSALARI YAYIN NO: 2006-19 İstanbul, 2006 » Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından

Detaylı

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi

Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ocak/2014 Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi Erdal YILMAZ ÖZET Faizsiz finansal araçlar, portföy çeşitliliği sağlamak

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin Ali KUTLU Kafkas Üniversitesi N.Savaş DEMİRCİ Kafkas Üniversitesi

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLERİNDEN SWAP İŞLEMLERİNİN MALİ RİSK YÖNETİMİNDE KULLANIMI

TÜREV ÜRÜNLERİNDEN SWAP İŞLEMLERİNİN MALİ RİSK YÖNETİMİNDE KULLANIMI TÜREV ÜRÜNLERİNDEN SWAP İŞLEMLERİNİN MALİ RİSK YÖNETİMİNDE KULLANIMI Baki YILMAZ * İ. Erem ŞAHİN ** Özet Küresel rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinin ve uluslararası yatırımların önem kazandığı

Detaylı