üreterek yan sanayiinin kurulmasına ve böylece ekonominin adeta bir alt yapısının oluşmasına olanak vermekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "üreterek yan sanayiinin kurulmasına ve böylece ekonominin adeta bir alt yapısının oluşmasına olanak vermekt"

Transkript

1 Giriş Son zamanlarda yaşanan değişim süreci, yeni teknolojilerin ve ürünlerin doğmasına neden olmuştur. Ölçekleri, üretim araçlarına uygun yetenekleri ile ekonominin dinamizmi niteliğinde olan Kobi'ler bu değişiminin ortasında itici bir güç olarak önemli bir yere sahiptir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin ekonomideki önemi sadece büyük işletmelerle rekabet ederek serbest piyasa ekonomisinin oluşmasını sağlamakla kalmamaktadır. Aynı zamanda büyük işletmelere gereken mamul, yarı mamul ve hizmetleri de üreterek yan sanayiinin kurulmasına ve böylece ekonominin adeta bir alt yapısının oluşmasına olanak vermekt Finansal Kiralama yatırım mallarının bunu kullanmak isteyen kuruluşlar tarafından bir finansal kiralama şirketi aracılığı ile satın alma yerine kiralanarak kullanım hakkının elde edilmesidir (Dinçer ve Fidan, 1996,237). İşletmeler için varlıkların bu şekilde elde edilmesi satın almaya alternatif bir finansman yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır(alpugan ve Diğerleri,1997,370). Finansal Kiralamada kiralayan şirket söz konusu malın hukuki mülkiyetine sahip iken; kiracı ise ekonomik mülkiyetine sahiptir(akgüç,1998,617). Finansal Kiralama, geri dönüşü olmayan özel bir finansman şeklidir. Temelinde para dışında iktisadi bir varlığın borç olarak alınması yatmaktadır. Kiracı sözleşme ile yükümlülük altına girerek mal sahibine kira müddeti içinde ödeme yapar. Bu yönü ile finansal kiralama, kiracı ile kiralayan arasında bir borç ilişkisi doğurur (Akgüç, 1998,618). Finansal Kiralama işlemini aşamalar halinde şu şekilde özetleyebiliriz(alpugan ve Diğerleri,1997,371): - Kiraya konu olan varlık, kiracı tarafından seçilir. Seçilen mal ya da teçhizatla ilgili finansal kiralama koşulları üzerinde anlaşmaya varılır. - Finansal Kiralama kuruluşu ile malı kullanacak olan kiracı arasında sözleşme yapılır. - Finansal Kiralama şirketi tarafından söz konusu mal satın alınarak, kiralayacak olana sözleşme gereği teslim edilir Factoring Factoring, işletmelerin kredili satışlardan doğan alacak haklarını factor ya da factoring şirketi diyebileceğimiz finans kurumlarına satmalarıdır(ceylan,1995,1) Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Factoring Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik metninde Factoring şirketleri; Faturaya veya mal veya hizmet satışından doğmuş olduğunu tevsik eden diğer belgelere dayalı mal ve hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temellük ederek tahsilini üstlenen ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak finansman sağlayan şirketler olarak tanımlanmıştır. Kredili mal ya da hizmet satan işletmeler, factoring işlemi ile satıştan doğan kimi zorluklardan(bilgi toplama, tahsil güçlükleri vb.) ve çeşitli risklerden kurtulmuş olurlar(alpugan ve Diğerleri,1997,387). Factoring mali bir hizmet özelliği göstermektedir. Factoring sözleşmelerinde; factor, satıcı ve alıcıdan oluşan üçlü ve süreklilik gösteren, her türlü mal ve hizmet satışına konu olabilen bir ilişki söz konusudur. Genelde gün arsındaki kısa vadeli satışlardan doğan alacakların factora devredilmesi ile ortaya çıkan factoring işleminde factorun üstlendiği görevler şöyle sıralanabilir; - Satıştan doğan alacak riskinin üstlenilmesi, - Satış bedelinin karşılığı olarak alacağın tahsil edilmesi, 1 - Alış-satış kayıtlarının tutulması,

2 - Borçlu hakkında gerekli bilgileri toplayarak satıcıyı kötü borçlara karşı koruma gibi hizmetleri sunmaktadır(erdemol,1992,1). Bu özellikleri nedeni ile factoring Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için kısa süreli finansman sağlar. Factor işleminin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz(ceylan, 1995,2): 1. Finansman Temini, 2. Kredinin onaylanarak ticari riskin üstlenilmesi, 3. Garanti, 4. Alacakların yönetilerek tahsilinin yapılması Forfaiting Forfaiting genelde yurt dışına verilen siparişler sonucu ortaya çıkan ve ilerideki bir tarihte ödenmesi gereken borcun daha önceki sahiplerine rücu edilemez biçimde satın alınması için kullanılan bir finansman yöntemidir (Gmür,1986,6). Forfaiting, genellikle mal ve hizmet ihracatından kaynaklanan orta vadeli bir alacağın daha önce bu hakkı elinde bulunduranlara rücu edilmemek şartı ile bir banka ya da finans kurumu tarafından satın alınmasıdır(akgüç,1998,635). Forfaiting işleminin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz (Berk,1990,333): - Alacağın ihracat ile doğması, - Alacağın aval ya da banka garantisine alınması, - Söz konusu satışların kendine rücu hakkı olmaksızın üçüncü kişilere devredilmesi, - Borçlunun güvenilir olması. Her türlü alacak forfaitinge konu olabilirse de uygulamada daha çok bono ve poliçeler kullanılmaktadır(unay,1989,177). Söz konusu ticari senetler dışında senetsiz alacaklar, doğurabileceği hukuki sonuçlar nedeni ile forfaitinge konu olmamaktadır(akgüç, 1998,636). Forfaiting işleminde her türlü para birimi kullanılabilmektedir. Ancak uygulamada dünya piyasalarında yaygın olarak ABD Doları, DM kullanılmaktadır(demirci,1988,55). Anlaşma ile taraflar taksit ödemelerinin ödemesiz geçen bir süreden sonra başlamasını da öngörebilir(demirci,1988,61). Dış ticaretin finansmanında esnek bir araç olarak kullanılan forfaiting orta vadeli bir finansman tekniğidir. Söz konusu vade 6 aydan başlayarak 10 yıla kadar uzanabilir. Buna rağmen finansman kurumları Pazar koşullarını göz önünde bulundurarak bu sınırın dışına çıkabilir(akgüç,1998,636) Forward sözleşmeleri, hedging amacı kapsamında faiz oranlarının olumsuz etkisinden korunmak için yapılır. Sözleşmede, alan taraf yükselen faiz oranlarının etkisinden korunmak isterken; satan taraf ise faiz oranlarının düşmesinden korunmayı amaçlar(tenker, 1999,364). Vadeli işlemlere konu olan forward sözleşmelerinin kısaca özellikleri şunlardır; vadeli işlemlerde sözleşmeler, bankalar ile müşteriler arasında doğrudan gerçekleştirilir. İşlemin yapılması ile taraflar karşılıklı riski kabullenmiş olurlar. Sözleşmenin vadesi ile sözleşme miktarı esnektir. Bu sözleşmelerde para birimi konusunda da esneklik söz konusu olduğu için değişik para birimleri ve faiz oranları kullanılabilir. Kar ile zarar durumu ise vade bitiminde ortaya çıkar(akgüç,1998, ). Genelde teminat, emniyet marjı vb talep edilmez. Ancak spekülasyon gibi olumsuz etkilere karşı bankalar kendilerini emniyete almak için güvence isteyebilirler. Sözleşmede geçen tutar üzerinden alınacak olan bu miktar sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkan zarara karşılık olarak alı konur(akgüç, 1998,719). 2

3 2. 5. Future Piyasaları (Sözleşmeleri) Future sözleşmelerinin özelliği; alım-satıma konu olan malın tesliminin daha sonraki bir tarihte yapılmasıdır. Bu işlemlere gelecek sözleşmeleri de denir (Ceylan, 1995,231). Organize piyasalarda işlem gören future sözleşmeleri, bu piyasaların garantisi altında güven içerisinde gerçekleştirilmektedir. Future sözleşmesi, gelecekteki bir tarihte, belirli nitelikte ve miktarda malın, hisse senedinin ya da başka bir menkul kıymetin teslimini hükme bağlayan sözleşmeler olarak tanımlanır(akgüç, 1998,725). Future sözleşmeler, belirli bir ürün üzerinde yapılan sözleşmeler ile faiz ve döviz üzerine yapılan sözleşmeler olarak ikiye ayrılabilir.future sözleşmeleri, taraflara, sözleşmede belirlenen fiyat, tarih ve miktardaki varlığı satma ya da alma hakkı verir. Bu sözleşme ile taraflardan biri şartları yerine getirme zorunluluğu ile karşılaşırken; diğeri de sonuçlarından yararlanma hakkını elde eder(tenker,1999,349). Future sözleşmeleri organize borsalarda işlem görür. Sözleşmenin miktarı, teslim tarihi teslim yeri, vadesi gibi bir çok unsur standarttır(ceylan, 1995,232). Future sözleşmelerinin standart özellikli olmasının altında yatan temel neden, yatırımcıları piyasada oluşabilecek aşırı fiyat hareketleri sonucu doğabilecek risklere karşı korumaktır. Bu da piyasanın sürekli likit kalmasını temin eder(petzel,1989,8-9). Takas odaları, future işlemleri de dahil, borsadaki bütün alım-satım işlemlerinin yürütüldüğü merkezlerdir(hull,1993,26). Bu merkezler, future işlemlerinde tarafların yükümlülüklerini yerine getirememe riskine karşı garantörlük işlevi görmektedir(ceylan,1995,240). İşlemler yukarıda da ifade edildiği gibi Takas merkezlerinde yürütülür. İşlemlerde, alıcı ve satıcılar işin muhatap takas merkezidir. Dolayısı ile alıcı ile satıcılar yüz yüze gelmemektedirler(ceylan,1995,240) Takas İşlemleri (Swap Sözleşmeleri) Swap sözleşmeleri, iki tarafın ödemelerini önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiştirmeleridir(akgüç,1998,696). Başka bir anlatımla swap anlaşmaları; iki taraf arsında belirli bir sürede, farklı piyasalarda farklı kredi koşullarına sahip olmaları nedeniyle birbirlerinin yararına olacak şekilde anlaşmalarıdır. Bir swap anlaşması, tarafların faizi ya da dövizi değiştirerek kredi maliyetlerini değiştirebildikleri, aslında David Ricardo' nun karşılaştırmalı üstünlükler teorisine dayanan bir takas işlemidir (Tenker,1999,376). Swap sözleşmeleri ile faiz oranları ve döviz kurları arsında ortaya çıkan dalgalanmaları minimize etmek amacı ile yapılır. İşletmeler kredi koşullarını değiştirerek farklı kredi olanaklarından yararlanmayı gözetirler. Bu yönü ile swap işlemleri, para piyasası olmaktan çok kredi piyasası özelliği taşır(ceylan,1995, ). Şirketler faiz riskini önlemek, fon akımlarını iyileştirmek, fon giriş ve çıkış uyumunu sağlamak gibi nedenlerle swap tekniğinden yararlanma ihtiyacı duyarlar (Akgüç,1998,697). Swap sözleşmelerinin başlıca kullanım nedenleri şu şekilde sıralanabilir (Akgüç, 1994,697): 1. Arbitraj, farklı mali piyasalardaki farklı koşullardan yararlanma, 2. Riskten korunma, 3. Kaynak maliyetini en aza indirmek, 3

4 4. Alım - satım yolu ile gelir elde etme, 5. Varlıkların karlılığını artırmak Opsiyon sözleşmeleri, sözleşmede geçen mal ya da finansal varlığı daha önceden belirlenen fiyat ile belirli bir tarihte ya da bu tarihten önce satılması veya alınması hakkını doğuran sözleşmelerdir(tenker,1999,357). Tanımda yer alan hak, alıcıya tanınan bir haktır. Opsiyonu alan taraf sözleşmeyle kazanılan haklarını kullanma ya da kullanmama serbestisine sahiptir. Satıcı ise, sözleşme hükümleri çerçevesinde, yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür(önce, 1995,54). Opsiyon sözleşmeleri, geleceğe yönelik sözleşmeler olup mali risk yönetiminde önemli bir role sahiptir. Opsiyon sözleşmeleri, alıcısına işine gelmediği durumlarda yukarda geçen hakkını kullanmama olanağını verir. Ancak bu durumda opsiyonu almak için ödediği bedel kadar zarar etmiş olur. Buna karşılık satan tarafın zarar olasılığı ise daha fazladır. Opsiyon sözleşmelerinde satan tarafın riski alıcının sözleşme gereğinin yerine getirilmesini istediği durumlarda olabilecek fiyat değişikliklerine bağlıdır (Tenker,1999,.357). Alıcının talebi halinde, sözleşme gereğini yerine getirme durumunda olan satıcının kazancı ise opsiyon alıcısının ödediği pirim tutarındadır(ceylan,1995,196). 3. Sanayi İşletmelerinde Uygulama 3.1. Araştırmanın Metodolojisi Araştırmanın ana kütlesi, Gaziantep ve Kayseri' de faaliyet gösteren ve KOBİ tanımına uygun nitelikte işletmeler olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 30 işletmeyi kapsayan bir saha araştırması yapılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi uygulanmış ve anketler kişisel görüşme yapılarak toplanmıştır Verilerin Analizi Anket yolu ile toplanan veriler kodlanarak SPSS paket programında açılan veri kütüğüne aktarılarak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde (%) dağılımı ve çapraz ilişki kurma teknikleri kullanılmıştır Anket Sonuçları Anket de sorulan sorulara alınan yanıtlar aşağıda tablolar yardımıyla değerlendirilmiştir. Tablo 1: İşletmenizin Hukuki Niteliği Geçerli Limitet Şirket 12 40,0 40,0 40,0 Anonim Şirket 18 60,0 60,0 100, ,0 100,0 Ankete katılan şirketlerin %40'ı Limitet şirket statüsünde iken; %60' ise Anonim şirket statüsünde faaliyet göstermektedir. 4

5 Tablo 2: İşletmelerin Faaliyet Süreleri Geçerli 1-5 Yıl 4 13,3 13,3 13, Yıl 8 26,7 26,7 40,0 10 Yıldan Fazla 18 60,0 60,0 100, ,0 100,0 İşletmelerin %13,3'ü 1-5 yıl, yüzde 26,7'si 6-10 yıl, yüzde 60'ı ise 10 ve daha üzeri yıldır faaliyette bulunmaktadır. Tablo 3: İşletmelerde Çalışan Kişi Sayısı Geçerli 1-50 Kişi 13 43,3 43,3 43, Kişi 5 16,7 16,7 60,0 100'den Fazla Kişi 12 40,0 40,0 100, ,0 100,0 kişi çalışmaktadır. Ankete katılan şirketlerin %43'ünde 1 ile 50 kişi arasında, %16,7'sinde kişi arasında, %40'ında ise 100 kişiden fazla Tablo 4: İşletmelerin Faaliyet Konusu Geçerli İnşaat 2 6,7 6,7 6,7 Hizmet 6 20,0 20,0 26,7 Gıda 10 33,3 33,3 60,0 Tekstil 8 26,7 26,7 86,7 Diğer 4 13,3 13,3 100, ,0 100,0 İşletmelerin %6,7'si inşaat, %20'si hizmet, %33,3'ü gıda, %26,7'si tekstil, %13,3'ü ise bunların dışında bir sektörde faaliyette bulunuyorlar. Tablo 5: İşletmelerde Finans ve Muhasebe Departmanının Olup Olmadığı Geçerli Evet 28 93,3 93,3 93,3 Hayır 2 6,7 6,7 100, ,0 100,0 Ankete katılan firmaların %93,3'ünde muhasebe ve finans departmanı bulunurken; %6,7'sinde ise bulunmamaktadır. 5

6 Tablo 6: İşletmelerde Finans ve Muhasebe Departmanının Olmamasının Nedenleri Geçerli İhtiyaç Yok 2 6,7 100,0 100, ,0 Muhasebe ve finans departmanı bulunmayan şirketler böyle bir departmana ihtiyaç duymadıklarını ifade etmişlerdir. Tablo 7: Finans Elemanlarının Alımında Öncelikli Olarak Dikkate Alınan Faktörler Geçerli Yabancı Dil 4 13,3 14,3 14,3 İş Tecrübesi 12 40,0 42,9 57,1 Uzman Tavsiyesi 9 30,0 32,1 89,3 Yabancı Dil ve İş 3 10,0 10,7 100,0 Tecrübesi 28 93,3 100, ,0 Finans elemanı temininde ankete cevap veren katılımcıların %13'3'ü yabancı dili, %40'ı iş tecrübesini, %30'u uzman tavsiyesini, %10'u ise hem yabancı dil hem de iş tecrübesini dikkate almışlardır. Tablo 8: İsletmelerin Yabancı Kaynak Kullanma Durumları Geçerli Evet 22 73,3 73,3 73,3 Hayır 8 26,7 26,7 100, ,0 100,0 Ankete katılan firmaların %73,3'ü faaliyetlerinde yabancı kaynak kullanırken; %8'i ise yabancı kaynaktan yararlanmamaktadır. Tablo 9: İşletmelerin Yabancı Kaynak Kullanmama Nedenleri Frekans Yüzde Gerçek Yüzde Toplam Yüzde Gerçek Öz kaynak Yeterli 5 16,7 62,5 62,5 Maliyetler Yüksek 2 6,7 25,0 87,5 Temin Zorlukları 1 3,3 12,5 100,0 8 26,7 100, ,0 Ankete cevap veren işletmelerin %25'i maliyetleri artırdığı için, %12,5'i temin zorlukları nedeni ile yabancı kaynak kullanmazken, %62,5'i ise öz kaynaklarını yeterli gördüklerini belirtmiştir. 6

7 Tablo 10: İşletmelerin Yabancı Kaynak Seçiminde Dikkate Aldıkları Faktörler Geçerli Maliyeti 12 40,0 54,5 54,5 Vadesi 4 13,3 18,2 72,7 Genel Ekon. Durum 4 13,3 18,2 90,9 Temin Kolaylıkları 2 6,7 9,1 100, ,3 100, ,0 Ankete cevap veren işletmelerin kaynak seçiminde; %54,5'i kaynağın maliyetini, %18,2'si vade süresini, %6,7' si kolay temin edilmesini, %13,3'ü ise genel ekonomik durumu dikkate almaktadırlar. Tablo 11: Katılımcıların Finans Teknikleri Hakkında Herhangi Bir Kursa Katılıp Katılmadıkları Geçerli Hayır ,0 100,0 100,0 Ankete göre katılımcıların hiçbiri finans teknikleri konusunda herhangi bir kursa katılmamışlardır. Tablo 12: İşletmelerin Hangi Finansal Teknikleri Kullandıkları Geçerli Finansal Kiralama 14 46,7 46,7 46,7 Factoring 2 6,7 6,7 53,3 Kullanmıyorum 14 46,7 46,7 100, ,0 100,0 Ankete katılan şirketlerin 16 tanesi finansal tekniklerden yararlanmaktadır. Bunların %46,7'si finansal kiralamadan yararlanırken; %6,7' si ise Factoring hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ankete katılan firmaların %46,7'si ise herhangi bir finansal teknikten yararlanmamaktadır. Tablo 13: İşletmelerin Kullandıkları Finans Tekniklerinden Yararlanma Nedenleri Geçerli Maliyetleri Düşürdüğü İçin 8 26,7 50,0 50,0 Vergisel Avantajları Olduğu İçin 4 13,3 25,0 75,0 Riski Azalttığı İçin 2 6,7 12,5 87,5 Diğer 2 6,7 12,5 100, ,3 100, ,0 Bu finansal tekniklerden yararlanan firmalardan %50'si maliyetleri düşürdüğü için, %25,5'i vergisel avantajlarından dolayı, %12,5'i risk faktörünü azalttığı için, %12,5'i ise bunların dışındaki nedenlerle tercih etmektedirler. 7

8 Tablo 14: İşletmelerin Bu Finansman Teknikleden Yararlanma Süreleri Geçerli 1-5 Yıl Arası 2 6,7 12,5 12, Yıl Arası 9 30,0 56,3 68,8 10 Yıldan Fazla 5 16,7 31,3 100, ,3 100, ,0 Finans tekniklerini kullanan firmaların %12,5' i 1-5 yıl arası, %56,3' ü 6-10 yıl arası, %31,3' ü ise 10 yıldan fazla bir süre bu tekniklerden yararlanmaktadır. Tablo 15: İşletmelerin Bu Finansman Tekniklerinde Kullandıkları Para Birimi Geçerli TL 7 23,3 43,8 43,8 DM 4 13,3 25,0 68,8 USD 5 16,7 31,3 100, ,3 100,0 Missing System 14 46, ,0 Firmalardan söz konusu tekniklerin temininde %43,8'i TL, %25'i DM, %31,3'ü USD para birimini kullanmaktadır. Tablo 16: İşletmelerin Bu Finansman Temininde Hangi Finansman Kurumunu Tercih Ettikleri Geçerli Ticari Bankalar 11 36,7 68,8 68,8 Finansman Kurumları 1 3,3 6,3 75,0 Yatırım Şirketleri 4 13,3 25,0 100, ,3 100, ,0 Ankete cevap veren işletmelerin %68,8'i finansman temininde ticari bankaları tercih ederken; %6,3'ü finansal kurumu, %25'i ise yatırım şirketlerini tercih etmektedir. 8

9 Tablo 17: İşletmelerin Finansal Kaynak Temininde Karşılaştıkları Sorunlar Geçerli Bilgi Eksiklikleri 5 16,7 31,3 31,3 Dil Sorunları 3 10,0 18,8 50,0 Genel Ekonomik Durum 8 26,7 50,0 100, ,3 100, ,0 İşletmelerin finansman temininde karşılaştıkları sorunlar arasında; %31,3 ile bilgi eksiklikleri, %18,8 ile dil sorunları, %50'sinde ise genel ekonomik durum yer almaktadır. Tablo 18: İşletmelerin Hangi Finansal Teknikleri Kullandığı ile İşletmelerin Yabancı Kaynak Kullanıp Kullanmadığı Arasındaki İlişki İşletmenizde Yabancı Kaynak Kullanıyor musunuz? Aşağıdaki Evet Hayır Finans Tekniklerinden Hanisini Kullanıyorsunu z? Finansal Kiralama N % 46,7% 46,7% Factoring N 2 2 % 6,7% 6,7% Kullanmıyorum N % 20,0% 26,7% 46,7% N % 73,3% 26,7% 100,0% İşletmelere yöneltilen bu iki soruyu birlikte değerlendirildiğinde, yabancı kaynak kullanan işletmelerin %46,7'si finansal kiralamayı, %6,7'si factoringi kullanmakta olduğu karşımıza çıkmaktadır. Yabancı kaynak kullanan işletmelerin %20'si ise herhangi bir finansal teknikten yararlanmamaktadırlar. Tablo 19: İşletmelerin Hangi Finansal Teknikleri Kullandığı ile Kullandıkları Finans Tekniklerinden Yararlanma Nedenleri 9

10 Bu Finans Tekniğinden Yararlanma Nedeniniz Nedir? Aşağıdaki Maliyetleri Vergisel Avantajları Riski Azalttığı Diğer Finans Düşürdüğü İçin Olduğu İçin İçin Tekniklerinden Hanisini Kullanıyorsunu z? Finansal Kiralama n % 50,0% 25,0% 12,5% 87,5% Factoring n 2 2 % 12,5% 12,5% n % 50,0% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0% Bu iki soruyu birlikte değerlendirdiğimizde çağdaş finans tekniklerinden yararlanan işletmelerden Finansal kiralamayı kullananların %50'si maliyetleri aşağı çektiği için, %4'ü vergisel avantajlarından dolayı tercih etmektedir. Factoringi kullanan işletmeler ise risk faktörünü azalttığı için tercih etmektedir. Tablo 20: İşletmelerin Yabancı Kaynak Kullanıp Kullanmadığı ile Yabancı Kaynak Kullanmamalarının Nedenleri Arasındaki İlişki Yabancı Kaynak Kullanmamanızın Nedeni? İşletmenizde Yabancı Kaynak Kullanıyor musunuz? Öz kaynak Yeterli Maliyetler Yüksek Temin Zorlukları Hayir n % 62,5% 25,0% 12,5% 100,0% n % 62,5% 25,0% 12,5% 100,0% Yabancı kaynak kullanmayan işletmelerden %62,5'i öz kaynaklarını yeterli görmektedir. Bu şirketlerden %25'i maliyetlerinden dolayı, %12,5'i ise temin zorlukları nedeni ile yabancı kaynak kullanmamaktadır. 10

11 Tablo 21: İşletmelerde Finans ve Muhasebe Departmanının Olup Olmadığı ile Finans ve Muhasebe Deparmanı Bulunmamasının Nedenleri Arasındaki İlişki Yukarıdaki Sorunun Cevabı Hayır ise Nedeni Nedir? Finans ve Muhasebe İhtiyaç Yok Departmanı-nız var mi? Hayır N 2 2 % 100,0% 100,0% N 2 2 % 100,0% 100,0% Yönetim yapılanmasında finans ve muhasebe departmanı bulunmayan şirketlerde bunun nedeni olarak böyle bir departmana ihtiyaçlarının olmadığı ortaya çıkmaktadır. 11

12 Tablo 22: İşletmelerin Faaliyet Konusu ile İşletmelerin Finans Tekniklerinden Hangisini Kullandığı Arasındaki İlişki Aşağıdaki Finans Tekniklerinden Hangisini Kullanıyorsunuz? Finansal Kiralama Factoring Kullanmıyorum İşletme İnşaat N 2 2 nizin Faaliye t Konu su Nedir? % 6,7% 6,7% Hizmet N % 10,0% 10,0% 20,0% Gıda N % 16,7% 3,3% 13,3% 33,3% Tekstil N % 16,7% 3,3% 6,7% 26,7% Diğer N % 3,3% 10,0% 13,3% N % 46,7% 6,7% 46,7% 100,0% Finansal teknikleri kullanan şirketlerin sektörel dağılımına baktığımızda; ankete katılan firmalar içinde finansal kiralamayı kullanan şirketlerin %10'u hizmet, %16,7'si gıda, yine %16,7'si tekstil ve %3,3' ü de bunların dışında yer alan sektörlerde faaliyet göstermektedirler. Factoringi kullanan şirketlerin ise %3,3'ü gıda ve %3,3'ü tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. 12

13 Tablo 23: İşletmelerin Faaliyet Konusu ile İşletmelerde Yabancı Kaynaktan Yararlanma Durumları Arasındaki İlişki İşletmenizde Yabancı Kaynak Kullanıyor musunuz? Evet Hayır İşletme İnşaat N 2 2 nizin Faaliye t Konu su Nedir? % 6,7% 6,7% Hizmet N % 13,3% 6,7% 20,0% Gıda N % 26,7% 6,7% 33,3% Tekstil N 8 8 % 26,7% 26,7% Diğer N % 6,7% 6,7% 13,3% % 73,3% 26,7% 100,0% Faaliyetlerinde yabancı kaynak kullanan işletmelerin sektörel dağılımlarına baktığımızda; %13,3'ü hizmet işletmesi, %26,7' si gıda ve tekstil işletmesi ve %6,7' si ise bunların dışında yer alan sektörlerdir. 13

14 Tablo 24: İşletmelerin Faaliyet Konusu ile İşletmelerin Yabancı Kaynak Seçiminde Dikkate Aldıkları Faktörler Arasındaki İlişki Yabancı Kaynak Seçiminde Neleri Dikkate Alırsınız? Maliyeti Vadesi Genel Ekon. Durum Temin Kolaylıkları İşletme Hizmet N nizin Faaliye t Konu su Nedir? % 9,1% 9,1% 18,2% Gıda N % 13,6% 9,1% 4,5% 9,1% 36,4% Tekstil N % 31,8% 4,5% 36,4% Diğer N 2 2 % 9,1% 9,1% N % 54,5% 18,2% 18,2% 9,1% 100,0% Yabancı kaynak seçiminde faaliyet konularına göre işletmeler şu etkenleri dikkate almaktadır: Yabancı kaynak seçiminde maliyeti göz önünde bulunduran şirketlerin %13,6'sı gıda, %31,8'tekstil, %9,1'i ise diğer sektörlerde yer almaktadır. Kaynak seçiminde vadesini göz önünde bulunduran işletmelerin %9,1'i hizmet, yine %9,1'i gıda sektöründe faaliyetlerine devam etmektedir. Ekonominin genel yapısına dikkate alan şirketlerin %9,1'i hizmet, %4,5'i gıda, %4,5'i tekstil kollarında faaliyet göstermektedir. Teminindeki kolaylıkları dikkate alan şirketlerin ise %9,1'i gıda sektöründe yer almaktadır. 14

15 Tablo 25: İşletmelerin Faaliyette Bulundukları Süre ile İşletmelerin Finansman Tekniklerini Kullanma Süresi Arasındaki İlişki Bu Finansman Tekniğini Kaç Yıldır Kullanıyorsunuz? 1-5 Yıl Arası 6-10 Yıl Arası 10 Yıldan Fazla İşletmeniz 1-5 Yıl n 1 1 Kaç Yıldır Faaliyette Bulunuyor? % 6,3% 6,3% 6-10 Yıl n % 6,3% 12,5% 18,8% 10 Yıldan Fazla % 43,8% 31,3% 75,0% % 12,5% 56,3% 31,3% 100,0% İşletmelerin faaliyet süreleri ile finansman tekniklerinden yararlanma sürelerini birlikte değerlendirdiğimizde; 1-5 yıl arasında finansal tekniklerden yararlanan firmaların %6,3'ü 1-5 yıl arası, %6,3'ü 6-10 yıl arası faaliyette bulunmaktadır yıl arsında finansal tekniklerden yararlanan firmaların %12,5'i 6-10 yıl arası, %43,8'i 10 yıldan fazla süredir faaliyetlerine devam etmektedir. Finansal tekniklerden 10 yıldan fazla süre yararlanan şirketlerin ise %31,3'ü ise faaliyetlerine 10 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Tablo 26: İşletmelerde Çalışan Kişi Sayısı ile İşletmelerin Yararlandıkları Finans Teknikleri Arasındaki İlişki Isletmeniz de Kac Kisi Calisiyor? Asagidaki Finans Tekniklerinden Hangisini Kullaniyorsunuz? Finansal Kiralama Factoring Kullanmıyorum 1-50 Kisi Kisi 'den Fazla Kisi İşletmelerin büyüklüğü ile kullanılan finans tekniklerini birlikte değerlendirdiğimizde; 1-50 arasında iş göreni olan işletmelerden 11 işletme belirtilen finansal teknikleri kullanmazken; 2 işletme finansal kiralamadan yararlanmaktadır arasında iş göreni bulunan işletmelerden 4 işletme finansal kiralama kullanırken; 1 işletme ise finansal teknikleri kullanmamaktadır. 100'dan fazla iş göreni bulunan işletmelerden 8 işletme finansal kiralama, 2 işletme ise factoringi kullanırken; 14 işletme ise finansal kiralamayı kullanmamaktadır. 15

16 4. Sonuç ve Değerlendirme Bu çalışmada Gaziantep ve Kayseri İllerinde Kobi' lerin finansal sorunları ve çözüm olarak alternatif finans tekniklerinin kullanılırlığı araştırılmıştır. Hazırlanan anket, bu iki ilde faaliyet gösteren 30 şirket üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları şu şekilde özetlenebilir. 1. Ankete katılan işletmelerin %40'ı limitet şirket, %60'ı ise anonim şirket statüsünde faaliyet göstermektedir. İşletmelerin önemli bir kısmının faaliyet süreleri 10 yıl ve üzeridir (%60). Bu işletmelerin %43' ünde 1-50 kişi, %40' ında ise 100 kişiden fazla personel bulunmaktadır. 2. Ankete katılan işletmelerin büyük bir kısmında finans ve muhasebe departmanı bulunmaktadır. Bu da işletmelerin finans konusuna büyük önem verdiklerini göstermektedir. Yönetim yapılanmasında finans ve muhasebe departmanı bulunmayan işletmelerde bunun gerekçesi ise böyle bir departmana ihtiyaç duymamalarıdır. 3. Ankete katılan şirketlerin, finans elemanı temininde iş tecrübesine büyük önem verdiği ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber yabancı dil ve uzman tavsiyesi de iş gören alımında önemli kriterler arasındadır. Ankete cevap veren işletmelerin %10'u ise iş görenlerde hem yabacı dil hem de iş tecrübesi koşulunu aramıştır. 4. İşletmelerin yabancı kaynak kullanmada tercih ettikleri finansal teknik genellikle finansal kiralamadır. Bunun nedeni ise finansal kiralamanın maliyetleri düşürmesi, vergisel avantajlar sağlaması, dolayısı ile karlılığı artırması ve ucuz kaynak teminidir. İşletmelerin yararlandıkları bir diğer finansal teknik ise factoringdir. Factoringi tercih eden işletmelerin factoringi tercih etmelerindeki gerekçeleri, bu tekniğin belirsizlik ortamında risk faktörünü indirgemesinden dolayıdır. Diğer finansal teknikler ise kullanılmamaktadır. Bunun nedeni ise bu finansal tekniklerin fazla bilinmemesidir. Çünkü ankete katılan işletme yönetici ya da sahipleri bu konuda herhangi bir eğitici çalışma içine girmemiştir. 5. Ankete katılan şirketlerin % 73,3'ü ticari faaliyetlerinde yabancı kaynaktan yararlanmaktadır. Yabancı kaynak kullanımında sektörel dağılıma baktığımızda; tekstil işletmelerinin tamamı yabancı kaynaklardan yararlanmaktadır. Gıda sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin de önemli bir kısmı yabancı kaynaklardan yararlanmaktadır. Ankete yanıt veren ve inşaat sektöründe faaliyette bulunan işletmeler ise faaliyetlerinde yabancı kaynak kullanmamaktadır. 6. Yabancı kaynak seçiminde işletmelerin büyük çoğunluğu yabancı kaynağın maliyet koşullarını dikkate almaktadır. Yabancı kaynağın vadesi ve ülke ekonominin genel yapısı da, yabancı kaynak seçiminde önemli etkenler arasında bulunmaktadır. Kaynak seçiminde maliyeti göz önünde bulunduran işletmelerin önemli bir kısmı tekstil işletmeleridir. Tekstil işletmelerini gıda sektöründe bulunan işletmeler izlemektedir. Hizmet sektöründe bulunan işletmeler ise kaynağın vade yapısına ve genel ekonomik yapıya dikkat etmektedir. 7. Yabancı kaynak kullanmayan işletmelerin, yabancı kaynak kullanmamalarının nedeni olarak öz kaynak ile sağlanan fonların yeterli olması gösterilebilir. Öz kaynak etkisinin yanında yabancı kaynağın maliyeti de dikkati çekmektedir. 8. Maliyet unsuru işletmeler için çok önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek yabancı kaynak seçiminde işletmelerin öncelikli olarak maliyet unsurunun dikkat çekmesi, gerekse kullanım alanı diğer finansal tekniklere göre daha geniş olan finansal tekniklerin tercih edilmesinde maliyetleri aşağı çekmesi, hatta vergi avantajlarının da maliyeti düşürücü bir etki yapması bunu göstermektedir. 9. Finansal tekniklerden yararlanan şirketler bu tekniklerin elde edilişinde bir kısım sorunlar da yaşamaktadır. İşletmeler genel ekonominin yapısından dolayı bir kısım zorluklarla karşılaşmaktadır. Bir kısım finans tekniklerinin elde edilmesinde tam anlamı ile bilgiye sahip olmadıkları da görülmektedir. 10. İşletmenin büyüklüğü ile finansal tekniklerin kullanılma oranı arasında yakın bir ilişki söz konusudur. İşletmeler büyüdükçe finansal tekniklerden yararlanma olanakları da artmaktadır. Genelde orta büyüklükte diyebileceğimiz işletmelerin önemli bir kısmı hem finansal tekniklerden hem de factoring hizmetlerinden yararlanmaktadır. 11. Ankete katılan işletmelerden; inşaat sektöründe faaliyette bulunan işletmeler, finansal tekniklerden yararlanmadıklarını 16

17 belirtmişlerdir. Diğer sektörler arasında finansal tekniklerin kullanılma oranı ise dengeli ve birbirine benzeyen bir dağılım göstermektedir. Ancak tekstil işletmelerinde finansal tekniklerden yararlanma durumu diğer sektörlere göre daha fazladır. KAYNAKÇA Akgüç, Öztin Finansal Yönetim. İstanbul. Alpugan, Oktay,Hulusi Demir, Mete Oktav ve Nurel Üner.1997.İşletme Ekonomisi ve Yönetimi. İstanbul. Berk, Niyazi Finansal Yönetim. İstanbul. Ceylan, Ali Finansal Teknikler. Bursa. Demirci, Dinçer ve Yahya Fidan İşletme Yönetimine Giriş.İzmir. Demirci, Muzaffer İhracatta Finansman Teknikleri. İzmir. Erdemol, Haluk Factoring ve Forfaiting. İstanbul. Gmür, Charles J Forfaiting Credit Swisse Publiccations. Zurich Hull, John C Options Futures and other Derivatives. Second Edition. Prientice Hall Inc. Melemen, Mehmet ve Burak Arzova.2000.Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Finansman Teknikleri ve Ticari İngilizce. İstanbul. Müftüoğlu, Tamer Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçeklisanayi İşletmeleri : Sorunlar ve Öneriler. Ankara. Nichans, Jurg Internationel Monetory Economics. Morlyland:The Johns Hopkins Üniversity Press, Boltimone. Önce, Saime Türev Ürünlerinin Muhasebe Sorunları ve Bankacılar İçin Muhasebeleştirme Şekilleri. Eskişehir. Petzel, Todd E Financal Futures and Options. Qurum Books. Şoğur, Macide İşletme Sistemi Olarak Franchising. İstanbul Tanrıöven, Cihan Bir Finansmanlama Aracı Olarak Warrantlar ve Muhasebeleştirilmesi. G.Ü.İ.İ.B.F Dergisi. Cilt 2 Sayı 4 Tenker, Nejat.1999.Finansal Muhasebe. Ankara. Tuncel, Kürşat Risk Sermayesi Finansman Modeli, Dünya Uygulamalarının Analizi ve Türkiye İçin Özgün Bir Model Önerisi. Ankara. Unay, Vecdi Bankalarda Dış Ticaretin Finanse Edilmesi Usulleri. İstanbul. Uyanık, Atilla.1997.Finansal Ürünlerin Vergilendirme ve Yasal Düzenlemeler Açısından Değerlendirilmesi. Ankara. Ünüsan, Çağatay Türkiye'de Franchising'in Gelişimi ve Ülkemiz için Kalkınması İçin Önemi. Pazarlama Dünyası.Yıl : 7 Sayı : 38. Mart- Nisan. Zaimoğlu, Tülay Risk Sermayesi ve Türkiye'de Uygulama Olanakları. Ankara. 17

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı

Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı Sabit Kıymet Yatırımlarının Finansmanı M. Vefa TOROSLU SMMM & Bağımsız Denetçi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 18.12.2014 Tanım Sabit kıymetler; işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere edinilen

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Future Forward Oplsiyon Piyasaları Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Döviz Türevi Ürünler Gelecek piyasasına ait ilk sözleşme 13 Mart 1851 yılında 3000 kile mısırın Haziran ayında Chicago da teslimine yönelik

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

GENEL MUHASEBE KAYNAKLAR

GENEL MUHASEBE KAYNAKLAR GENEL MUHASEBE SKY 102 MUHASEBE-II KAYNAKLAR 9. Hafta Ders İçeriği Kaynak Kavramı ve Kaynakların Sınıflandırılması Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Mali Borçlar Hesap Grubu (30) Örnekler PAYZİNER 1 KAYNAK

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING

HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir HUKUKSAL VE FİNANSAL AÇIDAN FORFAITING Teorik Boyutu Hukuksal Boyutu Vergisel Boyutu Muhasebe Boyutu ADALET YAYINEVİ Ankara - 2011 IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları Korunma Amaçlı İşlemler Spekülatif Amaçlı İşlemler Arbitraj Amaçlı İşlemler Türev Ürünler Opsiyon Future Forward Swap Vadeli

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Hisse Senetleri Risk Derecesi 4 Getiri Derecesi 4 Vergi %0 Stopaj Global Fırsatları Takip Ederiz Global ekonomi ve

Detaylı

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu Mayıs 2015 Hazine ve Türev Ürünler FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi; FTSE Türkiye TL Hazine Bonosu Endeksinde

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER FACTORING

İÇİNDEKİLER FACTORING Finansal Teknikler ve Türev Araçlar v İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm FACTORING 1.1. GENEL OLARAK FACTORING...1 1.2. FACTORING İŞLEMİNİN FONKSİYONLARI...3 1.2.1. Finansman Fonksiyonu...3 1.2.2. Hizmet Fonksiyonu...4

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016. VİOP ta Risk Yönetimi 14.03.2016 1

2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016. VİOP ta Risk Yönetimi 14.03.2016 1 2015 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 7 Ocak 2016 VİOP ta Risk Yönetimi 14.03.2016 1 İÇERİK İhracatçı Eğilim Araştırması Tespitler - Q4 VİOP ta işlem gören Döviz Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli işlem

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT AŞ GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MAKALE Volkan CEVRE I- GİRİŞ FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Faktoring, tüm dünyada bankacılıktan sonra en yaygın biçimde kullanılan finansman yönetimi olarak görülmektedir. Makalemizde, özellikle

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM I. FİNANSAL PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1. Ortaçağda Finans... 2 2. Vadeli İşlem Piyasalarının Doğuşu... 4 3. Altın Standardı...

Detaylı

PİYASA YAPICILIK. Aralık Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler

PİYASA YAPICILIK. Aralık Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler PİYASA YAPICILIK Aralık 2015 Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler FİNANSİNVEST Piyasa Yapıcı rolüyle Finansinvest, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, PAY Vadeli ve FBIST BYF

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/03

20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/03 Konu: 5 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ inde; Kurumların türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Türev Ürünler İş Yatırım ın piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği türev ürünler; BIST30 Endeks Opsiyonları

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

KAYNAKLAR. Chance, Don M., and Brooks, Robert., An Introduction to Derivatives and Risk Management, 9th ed, 2013, Thomson South-Western.

KAYNAKLAR. Chance, Don M., and Brooks, Robert., An Introduction to Derivatives and Risk Management, 9th ed, 2013, Thomson South-Western. GİRİŞ DERS TANITIMI KAYNAKLAR Hazar A., Babuçu Ş., Sonbul-İskender E. ve İskender A. (2015), SPK lisanslama sınavına hazırlık, Türev araçlar, Ankara: Bankacılık Akademisi Yayınları. Chance, Don M., and

Detaylı

Opsiyon piyasaları ikiye ayrılır: 1) Tezgahüstü piyasa 2) Opsiyon borsaları

Opsiyon piyasaları ikiye ayrılır: 1) Tezgahüstü piyasa 2) Opsiyon borsaları DÖVİZ OPSİYONLARI: Genel bir kavram olarak opsiyon, bir mali varlık veya malın sabitleştirilmiş fiyattan belirli bir vadede alma veya satma hakkı doğuran sözleşme biçiminde tanımlanabilir. Burada vurgulanması

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI HAKKINDA ANKET SONUCU 1-2- 3-4- PİYASA HAKKINDA BEKLENTİLER ÜRÜNLER HAKKINDA GÖRÜŞLER FİRMA BİLGİLERİ SİSTEM VE ÜYELİK HAKKINDA GÖRÜŞLER Ankete Katılan Kurum Sayısı Toplamı

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 7.1, 10.1, 11.5 ve 14.1 maddesinin tadiline 8.7 maddesinin de eklenmesine

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

İşletmelerde Muhasebe ve Finansman. 2009 Copyright S.K.Mirze 1

İşletmelerde Muhasebe ve Finansman. 2009 Copyright S.K.Mirze 1 İşletmelerde Muhasebe ve Finansman 2009 Copyright S.K.Mirze 1 MUHASEBE İŞLETME FAALİYETLERİYLE İLGİLİ PARASAL BİLGİLERİ TESPİT ETME, KAYDETME, ÖZETLEME, DEĞERLEME VE RAPORLAMA SÜRECİ. FİNANSAL MUHASEBE

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012. Konu: 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012. Konu: 5 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. No: 2012/21 Tarih: 21.01.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU

TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU TÜREV ÜRÜNLER KATALOĞU VADELİ DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMİ (FORWARD) Belirli bir döviz tutarının, ileri bir tarihte, önceden anlaşılan fiyattan alım veya satımının yapılması işlemidir. tarihinde, piyasadaki

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1) ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak birikimlere İMKB repo piyasası

Detaylı

İŞL 210 Finansal Yönetim II. 1 Giriş. 2 Türev Araçların Amaçları. Vadeli İşlemler Piyasası (Türev Piyasalar)

İŞL 210 Finansal Yönetim II. 1 Giriş. 2 Türev Araçların Amaçları. Vadeli İşlemler Piyasası (Türev Piyasalar) İŞL 210 Finansal Yönetim II Vadeli İşlemler Piyasası (Türev Piyasalar) 1 Giriş Genel anlamıyla ileri tarihli bir alım satım işleminin esas alınması suretiyle bir malın vade, fiyat ve miktar gibi birtakım

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KUR RİSKİ YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. KUR RİSKİNİN TANIMI II. VADELİ DÖVİZ ALIM-SATIM İŞLEMLERİ (FORWARD İŞLEMLER) III. DÖVİZE

Detaylı

Opsiyonlar(1) Ders 19 Finansal Yönetim

Opsiyonlar(1) Ders 19 Finansal Yönetim Opsiyonlar(1) Ders 19 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Opsiyonlar Risk yönetimi: Neden, nasıl ve ne? Opsiyon ödemeleri Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 20, 21 Sally Jameson Soru türleri ABD de olan firmanız

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Pay Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bu dokümanda kullanılan içeriğin bir kısmı, Türkiye deki düzenlemeler çerçevesinde menkul kıymetler veya türev araçlarla ilgili faaliyet göstermek

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz.

Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz. Webinarımıza hoşgeldiniz. Sunumumuz 11:30 da başlayacak. Öncesinde panelin handoutlar bölümündeki eğitim materyallerini inceleyebilirsiniz. 26.10.2015 1 KULLANIM YETKİSİ VE UYARI Bu sunum, Borsa İstanbul

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

- Finansman Teknikleri

- Finansman Teknikleri - Finansman Teknikleri Leasing (Finansal Kiralama): Finansal Kiralama (Leasing), kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen sözleşme süresi

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

Detaylı

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ -11- (A) TÜREV ARAÇLAR PROF.DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ -11- (A) TÜREV ARAÇLAR PROF.DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ -11- (A) TÜREV ARAÇLAR PROF.DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL DÖVİZ KURU RİSKİNE KARŞI KULLANILABİLECEK ARAÇLAR FAİZ VE DÖVİZ RİSKİNE KARŞI SWAP İŞLEMLERİ İki türlü swap işlemi vardır.

Detaylı

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri Tanım Ve Açıklamalar İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü İçindekiler I- Tanımlar... 3 II- Türkiye de Özel Sektörün Dış

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Standardın Amacı Standardın amacı, borçlanma maliyetlerinin unsurları olan faiz, komisyon, kur farkı gibi giderlerin

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI 20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI SORU 1: Ekte finansal tabloları verilmiş ABC Firması bir ticaret işletmesidir. Bu tabloları

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ vi İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI FİNANS VE GENEL ÇERÇEVESİ 1.1. Uluslararası Finansın Konusu... 3 1.2. Ulusal-Uluslararası Finansal İşlem Ayrımı ve

Detaylı

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR

DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR DÖNEM SONU VERGİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR İSTANBUL MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6 ARALIK 2016 İSTANBUL Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi KONULAR Sat, Geri Kirala, Al Sermaye Artırımında

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası:

Detaylı