Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Nurhayat ÇELEBİ* Öz Türkiye nin Avrupa Birliğine giriş için müracaatı çok uzun yıllara dayanmakta ve çok da tartışılan bir konu olarak güncelliğini korumaktadır. Bu araştırma, Almanya daki üniversite öğrencileri ile Türk üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliğine (AB) ilişkin Türkiye hakkındaki görüşlerini almak için yapılmıştır. Araştırmaya Almanya daki üniversite öğrencilerinin alınış nedeni, Almanya nın Avrupa da Türklerin en fazla yaşadığı ve Türkleri en fazla tanıyan ülke olmasından kaynaklanmaktadır. Araştırmaya, Almanya da Bonn Üniversitesi Türkçe Mütercim Tercümanlık ve Asya Dilleri Bölümünde öğrenim gören 226 öğrenci ile Türkiye de İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi nde okuyan 270 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri Dartan, Nas, Akman ve Savran (2004) tarafından geliştirilen anketten yararlanılarak oluşturulan bir anket yardımıyla toplanmıştır. Hazırlanan anket, yirmi yedi maddeden oluşmaktadır. Anket, Türkçe ve Almanca olarak hazırlanmıştır. Anketteki beş madde kişisel bilgileri, on yedi madde evet, hayır, kararsızım, fikrim yok ifadelerini içeren soru cümlelerinden oluşmuştur. Bu maddeler Türkiye nin genel yapısı, Türkiye nin ekonomik ve politik durumu, Türkiye nin izlediği dış politika ve Türkiye nin AB ye girişi ile ilgili genel görüşler olmak üzere dört boyut altında toplanmıştır. Diğer beş madde, katılımcıların birden fazla ya da tek seçeneği işaretleyecekleri biçimde öğrencilerin değişik açılardan AB ye yaklaşımlarını irdeleyen sorulardan oluşmuştur. Elde edilen verilere göre, iki öğrenci grubunun verdiği cevaplar karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Türk üniversite öğrencileri, Türkiye deki temel sorunların; sağlık, ekonomik, politik istikrarsızlıklar ve laiklik tartışmaları olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca Türk öğrenciler, Türkiye nin AB ye girişinin çok uzun ve belki de hiç gerçekleşmeyecek bir süreç olduğunu düşünmektedirler. Alman üniversite öğrencileri ise, Türkiye nin AB ye girişine daha olumlu yaklaşmışlardır. Ancak Almanya daki öğrenciler, Türkiye nin AB ye girişinde en önemli engellerin din, nüfus ve ekonomik faktörler olduğu üzerinde durmuşlardır. Ayrıca Almanya daki öğrenciler, Türkiye nin AB ye giriş için hazır olduğunu da düşünmektedirler. Türk ve Alman öğrenciler, Türkiye nin laik, demokratik bir ülke olduğu görüşünde hemfikirdirler. Anahtar Kelimeler Avrupa Birliği, Eğitim, Demokrasi, Politik Durum. * Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (2) Bahar / Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 450 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Çelebi, N. & Kuzubaşıoğlu, D. (2009, May). Evaluation of public school teachers perceptionson exchange administration factors in relation to school performance. Oral presentation in The First Internetional Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey. Çelebi, N. & Asan, T (2008, June). The comperative analysis of teachers perception of inspectors efficacy and the perception of inspectors self efficacy. In B. Özer, H. Yaratan, & H. Caner (Eds.) Proceedings of International Conference on Educational Science. ICES 08. (Vol. 1, pp ). Eastern Mediterranean University. Famagusta. North Cyprus. International Conference on Educational Science. Ankara:Anı Press. Çelebi, N. ve Göçmen, G. (2007, Eylül). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin örgütsel vatandaşlık davranışları açısından öğretim elemanlarını değerlendirmesi. E. Erginer (Eds.) 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bildiri Kitabı içinde (cilt 3, s ). 5-7 Eylül Tokat:Detay Anotalia Akademik Yayıncılık Ltd. Çelebi, N. (2007). Avrupa Birliği eğitim programları ve Türkiye nin uyum süreci. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü. İstanbul. Avrupa Araştırmaları Dergisi, 15(2), Çelebi, N. (2007). İlköğretimi geliştirme çabaları bağlamında ilköğretim müfettişlerinin ilköğretimi değerlendirmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, Özdayı, N. ve Özcan, Ş. (2002, Nisan). Teftişin öğrenen örgüt kültürüne katkılarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 30(136), Özdayı, N. (2003). Kalite arayışları içinde öğrencilerin gözüyle nasıl bir lise? A.Çağlar, E.Yılmaz(Eds) li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu Haziran Bildiriler (ss ). T. C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.No:25. İstanbul:Golden Medya Matbaacılık ve Ticaret A.Ş. Özdayı, N. (2001). Eğitim yöneticilerinin yetki devri ile kaygı düzeylerinin verimlilik açısından değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 13, Özdayı, N. (1992). Öğretmenlik mesleğini tercih eden öğretmenlerin mesleki tercihlerinin iş tatminine etkisi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, Özdayı, N. (1991).Resmi ve Özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş tatmini durumlarının karşılaştırılması. İ. Fındıkçı (Eds). Eğitimde Nitelik Geliştirme. Eğitimde Arayışlar Sempozyumu Bildiri Metinleri Nisan 1991.(ss ). Kültür Koleji Genel Müdürlüğü. Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi. İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.NO:1, Kültür Hizmetleri A.Ş.

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye ye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Nurhayat ÇELEBİ Küreselleşme ile uluslararası rekabete dayalı pazar yaratma, sektörler ve bölgeler arası yoğun bir iletişim ve değişimin sağlanması bu yüzyılın simgesi hâline gelmiştir. Avrupa Birliği (AB), üye ülkeleriyle siyasetten ekonomiye farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin bir araya geldiği bir topluluktur. AB, yalnız hükümetler düzeyinde oluşturulmuş bir birlik değil, politik arenada Avrupa devletlerinin alt kültürlerinin de ileriye yönelik vizyonlarını içermektedir. AB, yeni politik bir anlayışla Batı Avrupa nın yeniden kurulması yolunda Avrupa güvenliğini kontrol altına almak, ekonomik gelişmeyi koordine etmek, demokratik değerleri geliştirmek, sosyal entegrasyonu cesaretlendirmek, uyuşturucu, suç ve terör ile ilgili problemlerle savaşmak, tek para birimi kullanmak, üye ülkeler arasında serbest geçiş sağlamak gibi ortak politikalar oluşturmakta ve üye ülkelerin daha refah bir Avrupa da yaşamalarını hedeflemektedir. AB, Avrupa nın kültürel kimliğinin sürdürülmesi için üye ülkeler arasında sürekli olarak koordinasyon sağlanması yolunda alınan kararların üye ülkelerce uygulanmasını istemektedir. Bu yönde Birlik üyeleri arasında kültürel entegrasyon programları yoluyla eğitim ve öğretim kurumları arasında iş birliği geliştirilmesi için ortak projeler üretilmektedir (Lange,1992; Wallace, 1997; Field,1998; Mitchell ve McAleavey, 1999; Beukel, 2001; Sezgin, 2001; Çalış; 2002 & De Neve, 2007). Türkiye nin AB ye üyelik sürecinin önemli bir tarihsel bir geçmişi vardır. Osmanlılar döneminde yenileşme hareketleriyle başlayan Avrupalılaşma hareketleri, Cumhuriyet le birlikte daha önem kazanmış ve Cumhuri-

4 452 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ yet döneminin en önemli projesi olan Batılılaşma hareketi Türkiye nin önemli bir hedefi haline gelmiştir (Şener, Akdemir, 2006 & Kaya, Kılıç ve Yıldırım, 2008). Bugünkü AB, İkinci Dünya Savaşı ndan sonra savaşın yıkıntılarını silmek için Batı Avrupa ülkeleri arasında ekonomik iyileşme ve refah arayışının sonucunda 1949 da Strasburg da Avrupa Konseyi adı ile kurulmuştur. Türkiye nin AB ye katılması ile ilgili ilk hazırlık görüşmesi, Eylül 1959 da Türkiye ve Avrupa Konseyi arasında yapılmıştır. Aralık 1964 te yürürlüğe giren Ankara (Ortaklık) Anlaşması ile Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin hukuki temelleri atılmıştır. Bu durum, AB ye Nisan 1987 de Türkiye nin tam üyelik başvurusu ile somutlaşmıştır. Ankara anlaşması ile iki tarafın ekonomileri arasındaki farkın azaltılması için Türkiye ye para yardımı yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, başta insan hakları ve demokrasi olmak üzere Avrupa Birliği müktesebatı niteliğindeki evrensel normlara ilişkin Türkiye nin AB ülkelerine uyum sağlaması yönünde alınması gereken bir dizi tedbirler sıralanmıştır (Ülger 2003; Canefe, Uğur, 2004;Avrupa Birliği Genel Sekreterliği [ABGS], 2004b; ABGS, 2005; Özey, 2006 & Efegil ve Eroğlu, 2007). Ankara anlaşmasından sonra Türkiye, Aralık 1989 da AB ile görüşmelere başlama talebinde bulunmuştur. Ancak AB Komisyonu, Türkiye nin ekonomik ve politik durumu, Yunanistan-Kıbrıs sorunları nedeniyle AB ile görüşmeye başlamak için henüz ortamın oluşmadığını bildirmiştir. Türkiye ve AB arasındaki daha sonraki önemli adımlar Ocak 1993 de yürürlüğe giren Maastricht ve 1987 Avrupa Birliği Tek Senedi nden sonra atılmıştır. Bu Anlaşmalar ile ekonomik ve parasal birliğin aşamaları, bu süreçte izlenecek politikalar ve bunların gerektirdiği kurumsal değişiklikler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Haziran 1993 de Kopenhag Zirvesi, Aralık 1997 de resmen yürürlüğe giren Amsterdam anlaşmaları, Avrupa Birliği nin temel yapısını oluşturan ve üye ülkelere İnsan Hakları Sözleşmesi ne uyma mecburiyeti getiren önemli anlaşmalardır. Bu anlaşmaların temelinde, üye ülkelerin yasalarında yer alan ortak değerlerin önemi vurgulanmaktadır. Avrupa güvenliği ve Avrupa yurttaşlığı, insan temel hak ve özgürlükler, genişlemeye dayalı yapılacak işler ve ortak bir Avrupa düşüncesinin yaratılması için alınacak bir dizi tedbirler yer almaktadır. 13 Ekim 1999 da Helsinki Avrupa Konseyi nde, AB nin Türkiye yi diğer potansiyel adaylarla eşit seviyede olduğunu kabul etmesiyle Türkiye- AB ilişkilerinde önemli bir aşama kaydedilmiştir deki Kopenhag Zirvesi nde 1993 yılında karara

5 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin bağlanan siyasi kriterlere göre Türkiye nin de aday ülke olarak üyeliğin gerçekleşmesi için demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve azınlıkların korunması gibi dört ana kriter açısından değerlendirileceği belirtilmiştir (Wallace,1997; Spence, 2000; Bolayır, 2000; Baç, 2002; Baydarol, 2003; Vural, 2003; Öniş, 2003; El-Agraa, 2004; Collins ve Salais, 2004; ABGS, 2004a; Cini,1996; Church ve Phinnemore, 2006;; İktisadi Kalkınma Vakfı [İKV], 2007; Dış Ticaret Müsteşarlığı[ DTM], 2007; Treaty of Maastricht,2007; Kopenhag, 2007& Wimmel, 2009). Nisan 2003 tarihinde AB Konseyi tarafından kabul edilen yeni Katılım Ortaklığı Belgesi ne paralel olarak Türkiye Ulusal Programı nı hazırlayarak AB yolunda önemli bir aşama kaydetmiştir. Ulusal Program, katılım önceliklerinin uygulamaya konma sırasını ve bu uygulamalar için öngörülen kurumsal ve mali gereksinimler ile uyum takvimini gösteren bir faaliyet planıdır. Ulusal programda, Türkiye nin dünya standartlarında üreten, gelirini adil paylaşan, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı, katılımcı demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan özgürlüğünü benimsemiş bir devlet olduğu ve bu yönde harcadığı çabalar ve yapacağı reformlar belirtilmiştir. Türkiye nin AB ye uyum süreci içinde 6 Şubat 2002 tarihli 1. Uyum Paketi ve onu takip eden diğer uyum paketleri AB müktesebatına uyumun bir gereği olarak görülmektedir. Son olarak 9. Uyum paketi TBMM de Ekim 2006 da onaylanmıştır. Bu uyum paketlerinde, bireysel haklar ve özgürlükler, siyasi partiler, seçim sistemi, eğitim ve kültürel haklar, askerî ve politik alanlar, yargı ve diğer kurumlar ile ilgili yapılması gereken çok kapsamlı yönetsel değişiklikler yer almaktadır (İnceoğlu, 2002; Erdemli, 2003; Vural, 2003; Tezcan, 2003; Güler, 2004; Uğur, 2004; Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM], 2007; Günay, 2007& ABGS, 2008). Ocak 1996 da yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşması, Türkiye nin ulusal politikalarında ve ekonomisinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu anlaşma ile taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin aralıksız ve dengeli olarak güçlendirilmesi yolunda adımlar atılmıştır. (Karluk, 2001; Günuğur, 2003& DTM, 2007). Türkiye nin AB üyeliği, önemli zikzaklarla birlikte 3 Ekim 2005 tarihinde en somut hâlini almıştır. Ekim 2005 tarihinde başlayan üyelik müzakere süreci ve bu süreç öncesinde yaşanan tartışmalar, Türkiye nin uzun yıllar yüz yüze gelinmeyen konularla yüzleşmesini zorunlu kılmıştır (Kösebalaban, 2002 ve Arıkan, 2003 ten aktaran Kaya ve arka-

6 454 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ daşları, 2008). Türkiye nin AB ye bütünüyle üye olmasının Türkiye için çok büyük önemi olmasına rağmen, Türkiye nin girişini engelleyen ya da yavaşlatan faktörler vardır. Türkiye nin AB ye girişte öncelikli olarak çözmesi gereken; Kürt sorunu, terörle mücadele, Kürtçe eğitim, Ermenistan meselesi, Kıbrıs sorunu, laiklik ve yargı esasları, Türkiye nin ekonomik yapısı ve nüfus artışı gibi sorunlardır. Bu durum, Türkiye nin AB üyeliği konusunda ciddi engeller oluşturmaktadır. Ayrıca AB de 1987 de yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi nde yeni ortak politikaların saptanması, mevcut olanların geliştirilmesi, üye ve aday ülkeler arasında sosyal politika, ekonomik ve sosyal uyum, demokrasiye bağlılık, Avrupa Parlamentosu ile Konsey arasında işbirliğinin kurumsallaşması ile ilgili hususlar yer almaktadır. Bu kararlar, ülke halklarına doğrudan hak ve özgürlüklerle ilgili hukuksal ve kurumsal yapılanma açısından yükümlülükler getirdiğinden, son yirmi yıl içinde AB deki uluslar arasında da demokratik açılımlar konusunda tartışmalara neden olmaktadır (Baç, 2001; Rubin, 2003; Togan, 2004; Güler, 2004, & Ilgaz ve Demir, 2006). Türkiye bu tartışmaları eğitim yoluyla da aşmak için büyük çaba harcamaktadır. Türkiye nin Çağdaşlaşma ve Kalkınma Projesi nin en önemli unsurlarından birisi olan eğitim, geleceğin kaliteli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli bir işlevi üstlenmektedir. Avrupa entegrasyonunun bir aracı olarak görülen ortak eğitim politikalarının önemi 25 Mart 1957 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu Anlaşmasının 128. maddesinde açıkça vurgulanmaktadır. Mart 2000 de Lizbon da toplanan Avrupa Konseyi, AB ülkelerinde 2010 yılına kadar daha iyi iş ve sosyal bütünlüğün sağlanması ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için gerekli tedbirleri almaktadır. Bu yönde AB Konseyi, AB de eğitim ve öğretim sistemlerinin kalitesinin ve etkililiğinin artırılması için herkesin eğitim ve öğretim sisteminden yararlanması, daha geniş anlamda öğretim sistemlerinin ve teknolojinin kullanılması ve çoğulcu dil programları ile dünyaya açılmayı hedeflemektedir. AB, ayrıca üye ülkelerin eğitim sistemlerini kendi ulusal özelliklerine göre biçimlenmesini ve eğitim politikalarının karşılıklı olarak uyumlaştırılması için geleceğin insanı ve toplumu olarak AB kimliği/ AB vatandaşını oluşturmak istemektedir (European Commission, 2006; European Commission, 2007b; Türkiye Esnaf Sanatkârlar Konfederasyonu [TESK/MEGEP], 2007).Bu nedenle Türkiye nin Katılım Ortaklığı Belgesi ne uygun olarak Türkiye de eğitim alanında Sokrates, Leonardo da Vinci, Comenius ve Gençlik Topluluk Eylem Planları ile ilgili pek

7 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin çok düzenlemeler yapılmaktadır. Ancak yapılan bu çalışmalar yeterli değildir (Günuğur, 2003; Devlet Planlama Teşkilatı [DPT], 2004a; DPT, 2007;N. Çelebi, 2007& Hesapçıoğlu ve Topsakal, 2007). Türkiye nin AB ülkeleri ile birçok alanda gelişmişlik açısından farklılıklar olduğu görülmektedir. Bilhassa eğitim açısından okullaşma oranlarına bakacak olursak; AB de ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde okullaşma oranı % 100 e yakın iken, bu oran, yılı itibarıyla Türkiye de ilköğretimde % 97,37, ortaöğretimde % 58,56, yükseköğretimde % 20,14 dür. Okulu erken yaşta bırakan, en fazla ortaöğretim düzeyine kadar ilerleyebilmiş, daha fazla eğitim görmemiş olan yaş grubunda olanların oranı AB ülkelerinde (27 ülke) % 15,4 iken, Türkiye de bu oran % 50 dir. Yine, yaş gençlerin orta öğretim düzeyinde okullaşma oranı AB ülkelerinde % 77,4 iken Türkiye de bu oran % 44,7 dir. Mesleki eğitimde ise, AB ülkelerinde okullaşma oranı % 53,9 iken, Türkiye de % 30,7 dir yaş grubunda hayat boyu eğitimden yararlananlar, AB ülkelerinde % 9,6 iken, Türkiye de bu oran % 2 dir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, Türkiye de 25,8 iken AB ülkelerinde 11,6 dır (Eurostat, 2007& Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2007). Türkiye de, 2007 yılı cari fiyatlarla satın alma gücü paritesine göre Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) içindeki ülkelerde, kişi başına reel gayrisafi yurt içi millî hasıla (GSYİH), Avrupa Birliği ülkelerinde farklılıklar olmasına rağmen Türkiye nin ortalamasından yüksektir. AB ye yeni katılmış Orta ve Batı Avrupa da kişi başına düşen gelir miktarı 7,000 ve 12,000 arasında değişirken, diğer AB ülkelerinde kişi başına düşen gelir 14,000 ile 36,000 dolar arasında değişmektedir. Türkiye de bu oran 2007 yılı itibariyle 8,200 USD dir. Eğitime yapılan kamu harcamaları GSYİH olarak 2000 yılı itibarıyla % 3,4, AB ülkelerinde % 5,9 dur (Eurostat, 2007; TÜİK, 2008 &NTVMSNBC,2008). Görüldüğü gibi, Türkiye deki eğitim sisteminin nitel ve nicel olarak en kısa sürede AB nin eğitim standartlarına ulaştırılması için Türk eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır (Ilgaz, 2002; Tuzcu, 2006). Türkiye nin gelişmişlik açısından AB ülkeleri ile aynı seviyede olduğunu söylemek oldukça zordur. Türkiye de hızlı bir nüfus artışı vardır. Avrupa Birliği nde doğurganlık oranı kadın başına 1,53 çocuktur. AB de bu sayı gelecek kuşakların korunabilmesi için gereken değerin altında seyretmektedir. Türkiye de ise bu değer, doğurganlık çağındaki kadın başına

8 456 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ 2,17 çocuktur. Kadın başına doğurganlık oranı 2.14 tür. AB ülkelerinde nüfus artışı ülkeden ülkeye farklılık gösterse de genelde % 0,03 iken, Türkiye de bu oran % 0,18 dir da Türkiye de doğurganlık hızının kadın başına 2,12 ye düşmesi planlanmaktadır. AB ülkelerinin dörtte birinde nüfus azalmaktadır. Yalnız son yıllarda göç alan bazı birlik ülkelerinde az da olsa yükselme gözlenmektedir (Türkstat, 2007& Eurostat, 2007). Ancak Türkiye deki nüfus artışı son yıllarda yavaşlamıştır. Bu yavaşlamanın Türkiye de iş piyasasına da yansıyacağı ve göç baskısını azaltacağı yönünde iyimser tahminler yapılmaktadır. Nüfusun artmasının doğurduğu ekonomik sonuçlar, kalkınmanın devamı ve sosyal refahın istikrarı için gerekli görülmektedir (Şen, Akaya, Cryns, Goldberg & Kakasoğlu, 1995). Türkiye nin ilerleyişi ile ilgili AB Komisyonunun verdiği raporlara göre Türkiye nin yapmak zorunda olduğu pek çok ev ödevi vardır. Ekim döneminde Türkiye nin AB yolundaki ilerleyişini inceleyen 06 Kasım 2007 İlerleme Raporu nda Ankara nın tam üyelik konusunda siyasi reformların hızlandırılmasına dikkat çekilmiştir. Raporda, reform sürecinin devamı konusunda önemli olan ifade özgürlüğü, sendikal haklar ve adli sistemin geliştirilmesi, yolsuzluklar ile mücadele konularında önemli bir mesafe kaydedilmemiş olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasi etkinliğinin devam ettiği vurgulanmıştır. Ayrıca 301 inci maddenin kaldırılması ya da değiştirilerek AB standartlarına uyumlu olması, kişilere etnik köken, din ya da dil temeline dayalı özel haklar sağlanması üzerinde de durulmuş, ekonomiye ilişkin işsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle ilgili adım atılmaması nedeniyle cari açığın büyüklüğüne de dikkat çekilmiştir (European Commission, 2007a; Lungescu, 2007). AB kamuoyunda, Türkiye nin AB üyeliğine soğuk bakan geniş kesimlerin var olduğu bilinen bir gerçektir. Türkiye de AB ile ilgili yapılan çalışmalarda gerek üniversite öğrencilerinin, gerekse çeşitli kesimlerdeki vatandaşların AB ye girişi desteklediklerini, ancak son yıllarda bu desteğin azaldığı görülmektedir (Çarkoğlu, Erzan, Kirişçi ve Yılmaz, 2002; Dartan et al. 2004; Kaya, 2005 Avcı, 2007; Kaya et al., 2008). AB de üç büyük ülkeden Almanya ve Fransa, Türkiye ye imtiyazlı ortaklık verilmesinden yanadır. Birlik genişledikçe karar almanın zorlaşacağı da savunulmaktadır. Bu gerçeklik ister istemez AB ülkelerinin iç siyasi dinamiklerini etkilemekte ve Türkiye nin üyelik ve müzakere sürecinin tam bir iyi niyet ve açıklık içinde yürümesini güçleştirmektedir. Örneğin, Türkiye nin AB ye girmesi ile ilgili beklentiler konusunda AB ülkelerinde yapılan kamuo-

9 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin yu araştırmalarında; AB vatandaşlarının % 52 si Türkiye nin AB ye girmesine karşı iken, %35 i Türkiye nin AB ye girmesini desteklemektedir. Türkiye nin AB ye üyeliği ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarında da Avusturya, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Güney Kıbrıs ve Yunanistan halkının % 70 ten fazlası Türkiye nin üyeliğine karşı olumsuz bir tavır sergilemektedir. Bu ülkeler, Türkiye nin henüz hazır olmadığını dile getirmektedirler. Herhangi bir aday için uygulanan koşulları Türkiye nin yerine getirmesi durumunda bile, örneğin Fransa, üyelik vetosunu kullanabileceğini belirtmektedir (Browne, 2005; İnternational Crisis Group,2007). Üye ülkelerin desteği için AB nin orta ve doğudaki genişleme kararları ve AB nin genişleme sürecinin ekonomik ve güvenlik faydaları, AB vatandaşlarına tatmin edici bir şekilde anlatılamamaktadır. AB nin üzerine kurulduğu değerlerin yeni üyeler tarafından ve aday ülkelerce benimsenmesi ve AB ye önce üye olmuş ülkelerin çıkarlarıyla uyumlu olması için daha büyük bir hassasiyet gösterilmektedir. Ancak bu durum bile üye ülkelerin genişlemeye olumlu bakmalarına yeterli olmamaktadır (Drulák, 2006). AB nin Türkiye nin adaylığı konusundaki İslami yaklaşımı 1990 ların sonuna doğru önemli bir değişim göstermesine rağmen Türkiye nin AB ye üyeliği, büyük bir Müslüman nüfus olarak değerlendirildiği için AB, buna kuşku ile yaklaşmakta ve AB nin kimliğini zarara uğratabileceği düşünülmektedir. Ancak Türkiye de bu konuda iki görüşe sahip grup vardır. Türkiye deki Batı yanlıları, Türkiye nin AB ye girmesiyle laikliğin güçleneceğini ve Türkiye nin Batı için bir referans olabileceğini belirtmektedirler. Diğer İslami kesim ise, Türkiye nin üyeliğinin birlikte daha demokratik ve politik bir çerçevede tartışılmasını, zaten AB nin taleplerinin büyük ölçüde Kopenhag Kriterlerine uyum süreci içinde yerine getirildiğini savunmaktadırlar. AB ye Türkiye nin üyeliği, büyük bir Müslüman nüfus getirdiğinden AB, buna kuşku ile yaklaşmakta ve AB nin kimliğini zarara uğratabileceğini düşünmektedirler (Duran, 2004; Hale, 2003; Laçiner, 2005). Bugün AB de laiklik tartışılmaktadır. Laiklik, daha fazla kişisel ve özel olarak dinsel inançlara saygıyı öngörmektedir. Son on yılda AB ye üye ve aday ülkelerdeki alt kültürlerde ortaya çıkan daha fazla barış ve özgürleşme hareketinin varlığı AB de oldukça sıkıntı yaratmaktadır (Banús, 2004). Türkiye, AB nin genişleme süreci içinde, son yıllarda yapısal olarak yaptığı reformlarla önemli adımlar atmış olmakla birlikte istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır. Türkiye ekonomisi için sürdürülebilir bir döne-

10 458 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ min başlayıp başlamadığı en iyimser tahminlerde bile hâlâ belirsiz bir görünüm çizmektedir (Saygılıoğlu, Bilgin ve Arı, 2003). Türkiye AB ile müzakerelere resmen 3 Ekim 2005 te başlamıştır. Ancak, Türkiye nin AB müktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde şimdiye kadar otuz beş başlıktan sekiz fasıl müzakereye açılabilmiştir (Dede, 2008). Tartışmalara konu olan yukarıda verilmeye çalışılan sorunlar çerçevesinde Türkiye nin üyeliğinin, Türkiye de ve Almanya daki öğrenciler tarafından nasıl algılandığına ilişkin görüşleri, bu araştırma için önem kazanmaktadır. Çünkü bugüne kadar AB ülke öğrencileri üzerinde AB ile ilgili bir araştırma yapılmamıştır. Araştırmanın Almanya daki öğrenciler üzerinde yapılmasının nedeni, Avrupa da Türklerin en fazla yaşadığı ülke olmasından kaynaklanmaktadır. Bugünün gençleri, ileride kendi ülkelerinde ya da AB de önemli görevler üstleneceklerdir. Bu araştırma sonuçlarının Türkiye nin AB ye girişinde geleceğe yönelik yapılacak hazırlıklara küçük de olsa bir katkı sağlayacağı düşünüldüğünde, gençlerin AB ye bakış açıları bizim için önem kazanmaktadır. Yöntem Bu araştırmadaki veriler, betimsel araştırma yöntemlerinden olan genel tarama tipi bir çalışma modeli kullanılarak değerlendirilmiştir. Evren ve Örneklem Araştırmanın çalışma evrenini, Almanya Bonn Üniversitesi Türkçe Mütercim Tercümanlık Bölümü ile Asya Dilleri Bölümünde okuyan yabancı öğrenciler (420 kişi) ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller ile Sosyal Bilimler ve Fen Bilgisi Bölümlerinde okuyan öğrenciler (1145 kişi) oluşturmaktadır. Araştırmaya her iki evrenden rastlantısal örneklem yolu ile Almanya da beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sömestrlerde okuyan 226, Marmara Üniversitesinde üçüncü ve dördüncü sınıflarda okuyan 270 öğrenci katılmıştır. Almanya daki Bonn Üniversitesi Türkçe Mütercim ve Tercümanlık ile Asya Dilleri Bölümlerinin seçiliş nedeni, öğrencilerin çoğunun Türk dilini bilmeleri ve Türkiye hakkında bilgilerinin olmasıdır. Araştırma, yılında adı geçen üniversitelerde iki aylık bir zaman diliminde uygulanmıştır. On yedi anket eksik doldurulduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmaya üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin tercih edilmesinin nedeni, bu sınıflarda okuyan öğrencilerin, yaş olarak eğitim kariyerlerinin önemli bir evresini oluşturmalarından ileri

11 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin gelmektedir. Bu nedenle anket sorularına daha sağlıklı cevap verecekleri düşünülmüştür. Öğrencilerin kişisel özellikleri ve AB hakkındaki görüşleri aşağıda verilmiştir. Kişisel özelliklere göre; Araştırmaya katılan Alman üniversite öğrencilerinin % 31 (70) i erkek, % 69 (156) u kadın olmak üzere 226 kişidir. Yaş gruplarına göre en fazla yaş (% 36,3), sonra yaş ( % 33,6) gelmektedir. Milliyetlerine göre araştırmaya katılanların % 73 ü Alman dır. Diğerleri başka ülke vatandaşlarıdır. Bildikleri yabancı dillere gelince Almanya daki öğrencilerin % 63,7 si iyi derecede iki yabancı dil, diğerleri üç ve daha çok yabancı dil bilmektedirler. Politik eğilimlerine göre öğrencilerin % 59,3 ü kendilerini sosyal demokrat, % 10,6 sı muhafazakâr, % 16,4 ü de liberal olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin % 15 i ise herhangi bir görüş bildirmemiştir. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde okuyan öğrencilerinin % 33,7 (91) si erkek, % 66,3 (179) ü kadın olmak üzere 270 kişidir. Yaş gruplarına göre öğrencilerin % 87,8 si yaş grubunda, % 12,2 si yaş arasındadır. Milliyet durumlarına göre öğrencilerin % 95,2 si kendisini Türk, % 4,6 sı kendisini Kürt olarak tanımlamıştır. Bildikleri yabancı dile gelince öğrencilerin % 64,8 i orta düzeyde İngilizce bildiklerini, diğerleri ise çok az derecede Almanca, İtalyanca ve Fransızca bildiklerini belirtmişlerdir. Politik eğilimlerine göre öğrencilerin % 34,8 i kendilerini sosyal demokrat, % 21,5 i muhafazakâr olarak tanımlamıştır. Çok az sayıda kendisini liberal, sosyalist olarak tanımlayan öğrenci vardır. Öğrencilerin % 18 i ise hiçbir görüş bildirmemiştir. Veri Toplama Aracı Bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında İstanbul Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsünde AB ile ilgili yapılan bir araştırmada Dartan ve arkadaşlarının (2004) geliştirdiği anketten yararlanılmıştır. Anketin Almanca dil geçerliğinin anlaşılırlığını test etmek için Türkçe ve Almancaya hâkim dört üniversite öğretim üyesi ve Almanya da üniversite öğrencisi olan Türk ve Alman üç öğrenciden yararlanılmıştır.

12 460 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Anket, yirmi yedi maddeden oluşmaktadır. Ankette kişisel bilgileri içeren beş soru ve öğrencilerin AB ile ilgili görüşlerini yansıtan yirmi iki soru yer almıştır. Kişisel bilgiler bölümünde; öğrencilerin cinsiyet, yaş, milliyeti ve bildikleri yabancı dil ve diller ile politik eğilimleri sorulmuştur. İkinci bölümde ise, Yirmi iki sorudan on yedisi evet, hayır, kararsızım, fikrim yok seçeneklerini içermektedir. Bu sorular, Türkiye nin genel yapısı, Türkiye nin ekonomik ve politik durumu, Türkiye nin izlediği dış politika ve Türkiye nin AB ye girişi ile ilgili genel görüşler olmak üzere dört boyut altında toplanmıştır. Diğer beş madde, öğrencilerin birden fazla, ya da tek seçeneği işaretleyebilecekleri şekilde düzenlenmiş ve her sorunun altına başka seçeneği konularak öğrencilerin farklı görüşlerini yazmalarına olanak sağlanmıştır. Araştırma, Türk ve Alman öğrencilerin AB ye giriş ile ilgili anket maddelerine verdikleri yanıtlarla sınırlı tutulmuştur. Verilerin Çözümlenmesi Araştırma verileri, SPSS istatistik paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. İstatistiksel analizlerde frekans, yüzdelik ve Ki-Kare Testi yapılmıştır. Ki-Kare Testi, iki sınıflamalı değişken arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını test etmek için kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2007). Analiz sonuçları, konu benzerliğine göre gruplandırılarak bir başlık altında toplanmış ve tablolar hâline getirilerek yorumlanmıştır. Bulgular Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Türkiye ye ve Türkiye nin AB ye Girişi ile İlgili Görüşleri: Araştırmaya katılan Türk ve Alman üniversitelerindeki öğrencilerin Türkiye ye ve Türkiye nin AB ye girişi ile ilgili görüşleri aşağıda verilmiştir. Öğrencilerin AB ye girişi ile ilgili görüşlerini yansıtan tablolar konu özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Tablo 1. Öğrencilerin Türkiye nin Genel Yapısı ile İlgili Görüşlerini Gösteren Dağılım Türkiye nin Genel Yapısı Ülke Evet Hayır Kararsız Fikri yok f % f % f % f %

13 ÇELEBİ / Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk ve Alman Üniversitelerindeki Öğrencilerin Türkiye bir Avrupa ülkesi midir? Alm. Türk ,9 48, ,1 30, ,3 17, ,6 3,3 Türkiye nin demokratik bir ülke midir? Alm. Türk ,7 14, ,5 67, ,0 16, ,9 1,1 Türkiye bir İslam ülkesi midir? Alm. Türk ,8 16, ,8 74, ,2 8, ,2 0,8 Türkiye laik bir ülke midir? Alm Türk ,2 60, ,6 23, ,4 13, ,8 3,4 Türkiye diğer İslam ülkelerine bir model midir? Alm Türk ,7 67, ,9 21, ,8 6, ,2 4,0 N:226 (Alman üniversite öğrencisi), N:270 (Türk öğrenci) Tablo 1 e göre Türk öğrencilerin yarısı, Almanya daki üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu, Türkiye nin bir Avrupa ülkesi olduğunu kabul etmektedirler. Ancak, Türkiye nin demokratik bir ülke olduğunu Alman üniversite öğrencilerinin % 75,7 si kabul ederken, Türk öğrencilerinin yalnız %14,6 sı bu görüşü desteklemektedir. Türkiye nin laik ve diğer İslam ülkelerine bir model olduğu görüşü her iki öğrenci grubu tarafından kabul görmüştür. Tablo 2. Öğrencilerin Türkiye nin Ekonomik ve Politik Durumu ile İlgili Görüşlerini Gösteren Dağılım Ekonomik ve Ülke Evet Hayır Kararsız Fikri yok Politik Durum f % f % F % f % Türkiye ekonomik yönden istikrarlı bir ülke midir? Türkiye deki politik durum gelecek için güvence vermekte midir? Alm. Türk Alm. Türk ,7 13,7 71,3 17, ,5 68,5 18,1 60, ,3 15,6 5,3 18, ,5 2,2 5,3 3,4

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Samet ERCOŞKUN YÜKSEK

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI. Özet

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI. Özet TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI Özet Bu çalışma, Türkiye de üniversite eğitimi alan gençlerin Avrupa Birliği ne yönelik algılarının ortaya çıkarılması ve bu çerçevede ileriye

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır.

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU ULUSAL RAPOR TÜRKİYE. Bu rapor Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanmıştır. Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Bahar 2009 ULUSAL RAPOR Standart Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Opinion & Social TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 2, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 2 AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE BU İLİŞKİLERİN TÜRKİYE'YE YANSIMALARI ED

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR AVRUPA BİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI ve BU POLİTİKANIN ADAY OLARAK TÜRKİYE AÇISINDAN ANLAM VE ÖNEMİ Fulya Bayraktar Kıdemli Uzman İÇİNDEKİLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ *

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * MARMARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ Cilt 20 Sayı: 2 2012 141 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * Muzaffer DARTAN ** Özet Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ *** BAŞARILAR VE ZORLUKLAR Wim Kok un Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğu rapor Wim Kok 1938 te Bergambacht ta doğdu. Siyasete atılmadan önce Hollanda Sendikaları Federasyonu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜTÜPHANELER

AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜTÜPHANELER T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Ana Bilim Dalı Dokümantasyon ve Enformasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE KÜTÜPHANELER İlkay Gürbüz 2501990165 Danışman:

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures

EU Social Protection System and Turkey: A Comparison through Expenditures AVRUPA BĐRLĐĞĐ SOSYAL GÜVENLĐK SĐSTEMĐ VE TÜRKĐYE: HARCAMALAR ÜZERĐNDEN KARŞILAŞTIRMA Yrd.Doç.Dr.Faruk TAŞCI Đstanbul Üniversitesi, Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Sosyal

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, ERASMUS Programı, Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, ERASMUS Programı, Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 153 Avrupa Birliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi * Menderes ÜNAL ** M. Çağatay ÖZDEMİR *** Özet Bu çalışmada, AB ERASMUS Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi

KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI YÜKSEKÖĞRENIM SEKTÖRÜNE İLIŞKIN DURUM TESPITI ÇALIŞMASI KKTC Yükseköğrenim Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi 30 Ekim 2012 Türkiye Cumhuriyeti LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ Yardım

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı