E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı"

Transkript

1 420

2 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı te İsveç e, ardından ABD ye gitti. New York Türk Öğrenci Derneği nin başkanlığını, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Committee for Human Rights and Democracy in Turkey nin kuruculuğunu yaptı. SUNY-Stony Brook ta uygulamalı matematik ve istatistik alanında yüksek lisans ve New School for Social Research te iktisat alanında doktora derecelerini tamamladıktan sonra, ABD de yirmi beş yıl öğretim üyeliği yaptı. İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ de çalıştı; halen İstanbul Bilgi Üniversitesi nde öğretim üyeliği yapıyor. Birgün de haftalık yazılar yazıyor. Milletlerin Zenginliğinin Ölçülmesi: Ulusal Hesapların Ekonomi Politiği (A. Shaikh le birlikte, çev. Hakan Arslan, 2012) ve Kapital in İzinde (Nail Satlıgan ve Sungur Savran la birlikte, 2013) adlı kitapları Yordam Kitap tarafından yayınlanmıştır.

3 E. Ahmet Tonak KENT HAKKI NDAN İSYAN A

4 Gezi Direnişi broşürleri: 7 Kent Hakkı ndan İsyan a E. Ahmet Tonak Ka pak ta sa r m - mizanpaj: Si bel Yurt 2013, E. Ahmet Tonak 2013; bu ki ta b n yayın hakkı Ago ra Ki tap l na ait tir. Birinci Ba s m: Eylül 2013 ISBN: Bas kı ve Cilt: Ceylan Matbaası Güven İş Merkezi, B Blok, No 318 Topkapı/İstanbul Tel: (0212) AGORA KİTAPLIĞI Sertifika no: Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı Cad. No: 54, Çukurcuma-Beyoğlu/İSTANBUL Tel: (0212) (0212) Fax: (0212) e- posta:

5 hayat yoldaşım Z. ye...

6

7 İÇİNDEKİLER İsyanı Anlarken...ix Haziran Direnişi Tahayyüleri...1 David Harvey in Değeri...11 Kentsel Değişim ve Dönüşümü Kapital le Anlamak...20 Meta Olarak İstanbul...27 Boğaz Köprüsü nden Geçerken...41 Hem Kendiliğinden Hem Orta Sınıf...45 Devrim Göz Kırptı...50 İçi Dışı Lobi Orijinalite Sevdası Düzen İçi mi, Düzen Dışı mı?...62 İsyandan Sosyalizme...66

8 Rekabet ve Orta Sınıf, Yeniden...71 Biz Umutluyuz, Onlar Kötümser...75 Bütün Ülkelerin Orta Sınıfları, Birleşin!...79 Tabii ki Örgütle, Ama Nasıl?...83 Biz Yüzde 99 uz, Haklıyız...87

9 İSYANI ANLARKEN... gh Ne re dey se on y l ol mufl Mi ke Da vis in New Left Re vi - ew de ki Ge ce kon du Ge ze ge ni bafl l k l ya z s n oku ya - l. 1 O gün den be ri Üçün cü Dün ya me ga fle hir le ri nin sa - at li bom ba mi sa li pat la ma ya ha z r ol du u na ik na ol mufl du rum da y m. F r sat bul duk ça da, Da vis in ta ma men pay lafl t m bu ön gö rü sü nü di le ge ti ri yor dum. 2 Do up bü yü dü üm, genç lik y l la r m ge çir di im s tan bul un ba fl na ge len le rin 1950 ler den bu ya na can l ta n y m. 1) Mi ke Da vis, Pla net of Slums, New Left Re vi ew, Sa y : 26, Mart-Ni san ) E. Ah met To nak, Dün ya n n Ah va li Üze ri ne So ru lar ve Ce vap lar, K z l - c k, Ocak-fiu bat 2005; E. Ah met To nak la Söy le fli: Sos yal Pat la ma lar Ar t k Dün ya Va rofl la r n da Ya fla na cak, Me se le Ki tap Der gi si, Sa y : 21, Ey lül ix

10 Ay r ca, Da vis in ön gö rü sü nü da yan d r d me ga fle hir ler - den Ka hi re yi de, M s r Dev ri mi s ra s n da iki kez zi ya ret et me im kâ n bul dum. Mur si cum hur bafl ka n se çil dik ten son ra Tah rir de ilk res mi ko nufl ma s n ya par ken ora day - d m. Tak sim-ge zi ise he pi mi zin ma lu mu. Ta ma m n n, s tan bul un, Ka hi re nin ve di er ben zer le - ri nin ya fla n r fle hir ler ol mak tan ç k p, ben ce dü zel til me si im kân s z bir bi çim de dö nüfl tü rül me si nin mü seb bi bi, her ba k m dan s n r ta n maz ka pi ta liz min ken di si dir. Ka pi ta lizm ne ik ti sat po li ti ka la r na (ör ne in, ne o-li - be ra liz me) ne de po li ti ka c la r n üs lûp ve psi ko lo ji le ri ne (ör ne in, Er do an n fa fli zan oto ri ter li i ne) in dir ge ne bi - lir, bu yol dan kav ra na bi lir. Ka pi ta lizm, ge nel lefl mifl me ta üre ti mi nin in san l k ta ri hin de ilk de fa bu ka dar yay g n ve de rin bir bi çim de vu ku bul du u, ken di ne öz gü s n f larara s ve s n f lar-içi çe lifl ki ler le be ze li, son de re ce di na - mik bir sos yo-eko no mik dü zen dir. Sö zü nü et ti i miz çe - lifl ki le rin yol aç t sos yal, si ya sal, hat ta kül tü rel ça t fl ma - la r n muh te va s, do zu, na s l te za hür et ti i, son tah lil de ser ma ye bi ri ki mi nin di na mik le ri ve tem po su ta ra f n dan be lir le nir. Tak sim-ge zi yle bafl la yan is yan da Tür ki ye ka pi ta liz mi nin ken di ne has ser ma ye di na mik le ri ve tem - po su ta ra f n dan be lir len mifl tir sa de ce AKP nin an ti-de - mok ra tik mu ha fa za kâr l ta ra f n dan de il. s ya n n gö be in de Ago ra dan Os man Ak n hay Ge zi Bro flür le ri fik ri ni aç p, be nim ya z la r da to par la y p ba sa - x

11 bi le ce i ni söy ler söy le mez ki tap ç n kom po zis yo nu üze ri ne dü flün me ye bafl la d m. Za ten Bir gün ga ze te si ne yaz d m haf ta l k kö fle ya z la r n n ne re dey se ta ma m n Ha zi ran ba fl n dan bu ya na is ya na has ret mifl tim. On la r, ilk gün ler den gü nü mü ze ka dar s ra la mak bir tür be nim fik ri mü da ha le le ri min kro no lo ji si gi bi ola cak t. Ama sa - de ce on lar dan olufl mufl bir bro flür hem bi raz faz la öz nel hem de ye ter siz ka la bi lir di. Kent hak k ve di er fle hir ya - z la r is ya n n ge ri pla n y la do ru dan il gi li ol du u için, der gi ler de kal m fl o tür ya z lar dan bir seç me ya p p on la - r da bro flü re ek le dim. fieh rin bu ka dar önem ka zan d, in san l k ta ri hin de ilk de fa kent nü fu su nun k r sal nü fu su afl t, si ya sal pat - la ma la r n me kâ n ha li ne gel di i gü nü müz de kent hak k kav ra m y la te mas ka ç n l maz la fl yor. Her mo da kav ram gi bi, kent hak k da pi ya sa ya sü rül dü ü ân dan bu ya na da ha çok kul la n c la r n n for mas yo nu na, da ha az so mut kon jonk tü rel ve me kân sal fak tör le re gö re muh te va ve bi - çim de ifl tir di, de ifl tir me ye de de vam ede ce e ben zi yor. Bu ki tap ç k ta ki kent hak k ve di er fle hir ya z la r na ba k l d n da, sa n r m Mark sist eko no mi po li tik pers pek - ti fin ha kim ol du u he men gö rü le cek tir. Bu ter cih bü yük öl çü de teo rik ol mak la bir lik te k s men de ol sa for mas yon - la il gi li. Muh te me len y l lar d r Ka pi tal le dü flüp kalk mam yü zün den, kent hak k kav ra m n n Tür ki ye de kim lik çi ve vic dan c kul la n m la r n n a r bas t, her be la n n se be bi xi

12 ola rak ne o-li be ra liz min (ka pi ta liz min de il!) ve he ge - mo nik si ya set le rin gö rül dü ü ra di kal zih ni yet or ta m be ni tat min et mi yor du. Sa n r m, bah set ti im ya z lar da bu ye ter siz li i afl ma ça ba la r da se zi le cek tir. Bu da ha bafl lan g ç, mü ca de le ye de vam teo rik ola n - na da! xii

13 KENT HAKKI NDAN İSYAN A

14

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI Yenilenmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı II Yayın No : 2392 Hukuk

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı