Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, DÜNYA EKONOMİSİ Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, DÜNYA EKONOMİSİ Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,"

Transkript

1 Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN ın 23 Mart 2003 Tarihinde Yaptığı 2003 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2001 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygı ile selamlıyorum. 57 nci Hükümet tarafından sunulan 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının kanunlaşması 3 Kasım seçimleri nedeniyle mümkün olamamıştı. Sayın Abdullah Gül Başbakanlığında kurulan ve 28 Kasım da da güven oyu alan Adalet ve Kalkınma Partisinin ilk hükümeti 58 inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, programına uygun bir bütçe yapabilmek için gerekli olan süreyi elde etmek, bu arada da Devlet hizmetlerinin sürekliliği nedeniyle harcamaların yapılması ve Devlet gelirlerinin tahsil edilmesini sağlamak amacıyla 2003 yılının üç aylık döneminde uygulanacak geçici bütçeyi çıkarttı. 58 inci Hükümet tarafından hazırlanan 2003 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarıları 3 Mart 2003 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunuldu. Bu tasarılar ve 2002 Temmuz ayında sunulmuş olan 2001 Mali Yılı Kesinhesap Kanun Tasarıları, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaklaşık on gün süreyle bütün yönleriyle incelendi ve son şeklini aldı. Komisyondaki çalışmalara 58 inci Hükümet olarak katıldık ve Sayın Genel Başkanımız Tayyip Erdoğan Başbakanlığında 14 Mart ta kurulmuş olan 59 uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak devam ettik. Komisyondaki çalışmalar sonuçlandı ve tasarılar Yüce Meclis in takdir ve tensiplerine sunuldu. Bugün de Yüce Meclis te bu tasarıların görüşmelerine başlanmaktadır. Bu vesile ile, Plan ve Bütçe Komisyonunun sayın başkan ve üyelerine yaptıkları yoğun ve yorucu çalışmalar ve değerli katkılar için şahsım ve Hükümetim adına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 3

2 Bütçe kanunlarının hazırlanması, görüşülmesi, kabulü ve yayınlanması, bütçe hakkı temelinde, özellik arz eder. Bütçeler, devletin gelirlerini toplamasına izin ve giderlerini yapmasına yetki veren kanunlardır. Mali yönleri yanında ekonomik ve sosyal yönleri de vardır. Aynı zamanda yönetimin izleyeceği ekonomik ve sosyal politikaları ortaya koyarlar. Geleceğe ilişkin öngörüleri içeren bütçeler, şüphesiz hazırlandıkları ekonomik ve sosyal şartların, ülkenin içinde bulunduğu konjonktürün ve geleceğe ilişkin beklentilerin de izlerini taşırlar. Bu bakımdan 2003 Bütçesine geçmeden önce sizlere dünya ve ülkemiz ekonomisi hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. DÜNYA EKONOMİSİ 2001 yılında dünyayı etkisi altına alan ekonomik yavaşlama 11 Eylül sonrası daha da belirginleşmiştir yılının ilk çeyreğinde bir çok bölgede büyüme hızı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş ise de dünyanın önde gelen şirketlerinin yolsuzluklar ve muhasebe skandalları sonucu çökmeleri yatırımcı ve tüketici güvenini azaltmış, borsalar düşmüş, dolar euro karşısında değer kaybetmiş ve dünya ekonomisi belirsizlik ortamına sürüklenmiştir. Irak odaklı kriz bu belirsizliği daha da artırmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde 2002 yılı için dünya ekonomisi genelinde tahmin edilen büyüme hızı yüzde 2.8 ve dünya ticaret hacmindeki artış da yüzde 2.1 ile beklentilerin altında kalmıştır. ABD ekonomisi 2002 yılının ilk çeyreğinde yüksek bir büyüme kaydettiyse de daha sonra yavaşlamış, ekonomiyi canlandırmak amacıyla 2003 yılı başında yaklaşık 670 milyar dolarlık ve 10 yıllık bir süreyi kapsayan vergi indirimlerini içeren bir ekonomik destek paketi açıklanmıştır. Euro bölgesinde ise alınan önlemlere rağmen ekonomik faaliyetlerdeki canlanma yetersiz kalmış, tüketici ve yatırımcı güveni azalmıştır. Durgunluk yaşanan bölgede önce Portekiz sonra Almanya ve Fransa bütçe açığının GSYİH nın en fazla yüzde 3 ü olan Maastricht kriterini aşmışlar ve Avrupa Birliği tarafından bütçe açıklarını azaltmaları yönünde uyarılmışlardır. Diğer taraftan Japon ekonomisinde durgunluk devam etmektedir. Gelişmiş ekonomilerin 2002 yılı büyüme hızı yüzde 2 nin de altında kalacaktır. Asya daki yükselen piyasa ekonomilerinde ise ekonomik faaliyetler nispeten canlı kalırken Arjantin krizinin komşu ülkeleri de etkilemesi, yüksek borç düzeyi ile finansman ihtiyacı ve Brezilya daki koşulların bozulması Latin Amerika ekonomilerindeki sorunları daha da artırmıştır. 4

3 Orta Doğu bölgesinde büyümenin artacağı yönünde tahminler yapılmış ise de, petrol piyasasındaki gelişmeler, İsrail-Filistin çatışmasına ilaveten Irak krizi bölge ekonomisinde belirsizlik yaratmıştır yılında gelişmekte olan ülkelerin yüzde 4.2 büyümesi beklenmektedir. Geçiş sürecindeki ülkelerin büyüme hızlarında da 2002 yılında yavaşlamalar kaydedilmiştir. Beklenen büyüme hızı yüzde 3.9 dur. Uluslararası kuruluşlarca geçen yıl Ekim ayı itibariyle yapılan tahminlere göre; 2003 yılı büyüme hızı dünya genelinde yüzde 3.7, gelişmiş ekonomilerde yüzde 2.5, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5.2 ve geçiş sürecindeki ülkelerde yüzde 4.5 olup dünya ticaret hacminde de yüzde 6.1 oranında büyüme beklenmektedir. Ancak, siyasi belirsizlikler, şirket karları ile ilgili kaygılar, yatırımcı güveninin kaybolması, dünya borsalarındaki düşüşler ile Irak krizi nedenleriyle dünyada 2003 yılı büyüme beklentileri yüzde 3 lere kadar inmiştir yılının en önemli olaylarından biri, 1999 yılından beri kaydi para olarak kullanılan euro nun 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren kağıt ve madeni para olarak tedavüle girmesi olmuştur. Avrupa Birliğinin Euro Alanını oluşturan 12 üyesinin dünya üretimindeki payı yüzde 20, dünya ticaret hacmindeki payı ise yüzde 30 dur. Euro, ikinci büyük uluslararası rezerv para birimi haline gelmiştir. Dünya ekonomisinin gündeminde yer alan önemli konulardan biri de petrol fiyatlarıdır. OPEC ülkelerinin 2002 yılının ilk yarısında uyguladıkları üretim kısıntısı ikinci yarıda da devam etmiştir. Ancak Irak krizi, Venezuela da yaşanan sorunlar ve ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer silah krizi petrol fiyatlarını yükseltmiş ve petrolün varil fiyatı 30 doları geçmiştir. Fiyatları düşürmek amacıyla OPEC 2003 Ocak ve Şubat aylarından geçerli olmak üzere günlük üretim miktarını artırma kararı almış ve uygulamaya başlamış ancak derinleşen Irak krizi nedeniyle petrol fiyatlarındaki artış sürmüştür. Buna rağmen Mart ayı ortalarında yapılan OPEC toplantısında günlük üretim kotasının arttırılmayacağı yönünde karar alınmıştır. Petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık devam etmektedir. Bu hafta fiyatlar düşmeye başlamış ve 21 Mart 2003 tarihi itibariyle 25 dolar olmuştur. Biz de petrol fiyatlarında indirim çalışmalarına başladık. İlk indirimleri de bu hafta yaptık. Diğer yandan belirsizlikler altın fiyatlarını da yükseltmiş, altının ons fiyatı da bir ara 380 doları aşarak, son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Son günlerde altının fiyatı da gerilemekte olup 1 ons altın 21 Mart 2003 tarihi itibariyle 332 dolardır yılında mali piyasalarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle ortaya çıkan dolardaki değer kaybı 2003 yılında da devam etmiştir. Bir ara 1.11 lere 5

4 çıkan euro/dolar paritesi de son günlerde gerileme göstermiştir. 21 Mart 2003 tarihi itibariyle parite olmuştur. Çağımızda teknolojik gelişmeler sayesinde dünya giderek rekabete açık bir pazara dönüşmekte, ulusal pazarların dünya pazarları ile bütünleşmesi kolaylaşmakta ve ticaretin serbestleşmesi ülkeleri birbirine daha bağımlı hale getirmektedir. Küreselleşmenin olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkilerinin de olduğu artık bilinen bir gerçektir. Gelir dağılımında yarattığı adaletsizlik kesinlikle çözülmesi gereken sorunlardan biridir. Zira dünya nüfusunun yarısı günlük ortalama 2 doların altında, beşte biri de 1 doların altında bir parayla yaşamaktadır. Zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapan politikalar yerine ekonomik refahın dünya ölçeğinde yaygınlaşmasını ve adil paylaşılmasını sağlayan politikalara özel bir önem ve öncelik verilmesi şarttır. Küreselleşmenin yanında bölgesel entegrasyonlar da giderek önem kazanmakta ve yayılmaktadır. Bu çerçevede Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde 1999 Helsinki Zirvesinde ülkemize adaylık statüsünün tanınmasının ardından gerek mevzuat uyumu gerekse ekonomik kriterlere uyum açısından yapılan reform çalışmalarını 59 uncu Hükümet de sürdürecektir Aralık 2002 tarihlerinde gerçekleşen Kopenhag zirvesinde Türkiye nin diğer ülkelerle aynı koşullar altında bir aday ülke olduğu teyit edilmiştir. Aralık 2004 tarihinde hazırlanacak İlerleme Raporu çerçevesinde Türkiye nin siyasi kriterleri yerine getirdiğine karar verilmesi durumunda üyelik müzakerelerine gecikmeksizin başlanacaktır. Bu süre içerisinde atılacak her adım bizi tam üyeliğe daha fazla yaklaştıracaktır. Avrupa Birliği mevzuatına uyum amacıyla yaptığımız reform çalışmaları Türkiye yi tam üyeliğe yaklaştırmasının yanı sıra vatandaşlarımıza daha müreffeh ve demokratik bir yaşam sağlamayı amaçlamaktadır. Avrupa Birliği üyesi bir Türkiye nin uluslararası alanda çıkarlarını daha iyi koruyabileceğinin ve yurt içinde kalıcı bir ekonomik istikrara kavuşacağının bilincindeyiz. Tam üyelik, Türkiye nin modern dünyadaki yerini sağlamlaştıracağı gibi bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinde de önder rolünü güçlendirecektir. Biz Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyeliği için kararlıyız. 6

5 TÜRKİYE EKONOMİSİ Şimdi de ülkemiz ekonomisinden bahsetmek istiyorum. Türkiye, faizin ve döviz kurunun kamu otoritesi tarafından belirlendiği, ithalatın ve sermaye hareketlerinin kontrol altında tutulduğu uzun bir dönemden sonra 1980 li yıllardan itibaren ihracata dönük, rekabete ve dışa açık serbest piyasa ekonomisine geçmiştir. Bu amaçla kambiyo işlemleri ve sermaye hareketleri serbest bırakılmış, para ve sermaye piyasaları oluşturulmuş, faiz ve döviz kuru piyasalarda belirlenmeye başlanmış, Türk Lirası konvertibl hale getirilmiş, döviz kullanımı ve uluslararası sermaye hareketleri tamamen serbest bırakılmış, dış ticaret liberalleştirilmiş ve Avrupa Birliği ile gümrük birliğine girilmiştir. Son dönemde de, temel amacı üç yıllık bir dönem sonunda enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek, reel faizleri süratle aşağı çekmek, kamu finansman dengesini sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamı tesis etmek ve yapısal reformları hızla gerçekleştirmek olarak belirlenen bir ekonomik program 2000 yılı başında uygulamaya konulmuştu. Ancak başarı sağlanamadı Kasım ayı ve ardından 2001 Şubat ayında ortaya çıkan krizler sonrasında, önceki programın devamı niteliğinde olan ve bu programın yapısal unsurlarının güçlendirilmesine dayanan dalgalı kur rejiminin geçerli olduğu yeni bir istikrar programı uygulanmaya başlandı yılında, artan belirsizlik, bankacılık krizi ve sabit kur rejiminin terk edilmesi, faizlerin, enflasyonun ve işsizliğin artmasına; ekonomide tarihi bir küçülmeye mal oldu yılında iç talepteki durgunluğa karşılık büyük ölçüde stok artışı ve ihracattan kaynaklanan büyüme başlamış; maliye politikasında hedeflerden sapmalar olmuşsa da para politikası programlandığı şekilde sürdürülmüş, enflasyon hedeflenenin de altında gerçekleşmiştir. Ancak seçim ekonomisi uygulanması nedeniyle bütçe ve faiz dışı fazla hedefleri tutturulamamış; işsizlik artmaya devam etmiştir. Yıllardır uygulanan yanlış programlar, yönetim hataları ve gerekli reformların zamanında yapılmaması nedenleriyle ülkemiz, yüksek enflasyon, büyük bir kamu borç stoku, istikrarsız büyüme, dengesiz gelir dağılımı, yüksek işsizlik gibi ciddi sorunların içine düşmüştür. Büyüme Uzun bir süredir ekonomide istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hızı yakalanamamış; hedeflenen büyüme hızının ancak yarısına ulaşılabilmiştir. 7

6 Gayri Safi Milli Hasıla büyüme hızı 1988 ve 1989 yıllarında yüzde 1.5 lere düşmüş, 1990 da yüzde 9.4 e çıkmış, 1991 de binde 3 e inmiştir ve 1993 de yüzde 6.4 ve yüzde 8.1 e yükselmiş iken 1994 de ekonomi yüzde 6.1 oranında gerilemiştir dönemi yüksek büyüme dönemi olmuş ise de 1998 de büyüme hızı yüzde 3.9 da kalmış ve 1999 da yüzde 6.1 oranında gerileme olmuştur yılında yüzde 6.3 oranında büyüme yakalanırken 2001 yılında yüzde 9.5 lik büyük bir gerileme yaşanmıştır yılında yaşanan gerileme 2002 yılında yerini büyümeye bırakmıştır. Yapılan tahminlere göre, 2002 yılının tamamında, iç talepteki durgunluğa karşılık ihracat ve stok artışlarının katkısıyla GSMH, programlanan yüzde 4 ün üzerinde, yüzde 6.5 oranında büyüyecek ve cari fiyatlarla katrilyon liraya ulaşmış olacaktır. Kişi başına GSMH ise 1998 yılında 3255 dolara kadar yükseldikten sonra inişe geçmiş; 2001 yılında 2123 dolarla 1994 deki seviyesinin de altında kalmıştır yılında ise 2586 dolara yükseleceği hesaplanmaktadır. İşsizlik yıllarında yüzde 8 lerde olan işsizlik oranı yıllarında yüzde 6 lara gerilemiştir yıllarında yüzde 6.4 civarında iken 1999 yılında yüzde 7.4 e yükselmiş, 2000 yılında yüzde 6.6 olmuştur yılında yüzde 8.5 e ve 2002 yılında da artış eğilimini sürdürerek yüzde 10.6 ya çıkmıştır yılında eğitimli gençlerde işsizlik oranı ise yüzde 29.4 tür. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz, artan nüfusa yetecek istihdam alanı açamamaktan, açılmış olanları da koruyamamaktan kaynaklanan yapısal işsizlik sorunu ile karşı karşıyadır. Bu sorunların çözüme kavuşturulması ve işsizliğin azaltılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Ödemeler Dengesi Ülkemiz zaman zaman dış ödeme güçlükleri yaşamıştır. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye nin ekonomik büyümeyi gerçekleştirmesi ve başta hammadde, ara malı, teknoloji ve enerji kaynakları olmak üzere mecburi ithalatının da karşılanması için istikrarlı bir döviz girdisi sağlanması gerekmektedir. Döviz girişinin en önemli kaynağı ise ülkede yatırım, üretim ve istihdam artışı sağlayan ihracattır. Bilinmelidir ki kamu dengesi kadar ödemeler dengesi de önemlidir. Ülkemizin 70 cent e muhtaç olduğu günler unutulmamalıdır. 8

7 İhracatta sürekli ve kalıcı artış sağlanması Hükümetimizin öncelikli hedefleri arasındadır lerden sonra ihracata dayalı büyüme modelinin benimsenmesi ve bu doğrultuda alınan kararların etkisiyle ihracatta önemli artışlar sağlanmıştır. İhracatımız 1980 yılında 3 milyar dolar iken 1990 yılında 13 milyar dolar olmuş, 2002 yılında 35.1 milyar dolara yükselmiştir. Gümrük birliğinin, liberalleşme hareketlerinin ve büyümenin de etkisiyle zaman zaman yüksek oranlı artışlar gösteren ithalat; 2000 yılında 54.5 milyar dolar iken 2001 yılında kurlardaki artış ile iç talepte ve ekonomide yaşanan daralma sonucu 41.4 milyar dolara düşmüştür yılında da 50.8 milyar dolara ulaşmıştır. İhracattaki artışlarda ekonomideki daralmalar, iç talepteki gerilemeler ve devalüasyonlar etkili olurken ithalattaki artışlar ekonomideki büyüme ile doğru orantılı olmaktadır yılında yüzde 36.8 e kadar gerileyen ihracatın ithalatı karşılama oranları ise sonraki yıllarda yükselmeye başlamış, 2001 yılında yüzde 75.7 olmuş, 2002 yılında yüzde 69 a gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 50 lere indiği yılları kriz yılları takip etmiştir. Bu nedenle ihracat ile ithalat arasında ekonominin taşıyabileceği bir oranın korunması zaruridir yılında 8.8 milyar dolar olarak cari işlemler hesabına dahil edilen bavul ticareti yoluyla yapılan ihracat sürekli azalarak 1999 yılında 2.3 milyar dolara inmiş, 2000 ve 2001 yıllarında 3 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir yılında 4.1 milyar dolara yükselmiştir. İşçi gelirleri ise 1994 yılında 2.7 milyar dolar iken sürekli artarak 1998 yılında 5.4 milyar dolara kadar çıkmıştır. Daha sonra gerilemeye başlamış olup 2002 yılında 2 milyar dolara inmiştir. Turizmden sağlanan gelirler, 1991 ve 1999 yıllarındaki gerilemeler hariç sürekli yükselmektedir yılında 5.2 milyar dolara inmiş ise de yükselerek 2001 yılında 8 milyar doları aşmış, 2002 yılında 8.5 milyar dolar olmuştur. Net dış borç faiz ödemeleri ise özellikle 1994 yılından itibaren azalarak 1998 yılında 2.3 milyar dolara kadar inmiş iken tekrar artışa geçerek 1999 yılında 3.1, 2000 yılında 3.5 ve 2001 yılında da 4.4 milyar dolar ve 2002 yılında da 3.9 milyar dolar olmuştur döneminde sürekli açık veren cari işlemler dengesi 1988 ve 1989 yıllarında fazla vermiştir yılından 2002 yılına kadar ise 1991, 1994, 1998 ve 2001 yıllarında fazla, diğer yıllarda açık vermiştir yılında 1.4 milyar dolar olan cari işlemler açığı 2000 yılında 9.8 milyar dolara tırmanmıştır yılında açık 1.8 milyar dolara gerilemiştir. 9

8 döneminde ülkeye sermaye girişi olmuş, 1988 de yaklaşık 1 milyar dolar, 1991 yılında 2.4 milyar dolar, 1994 de 4.3 milyar dolar, 1998 yılında 840 milyon dolar ve 2001 yılında da 14.2 milyar dolar olmak üzere sermaye çıkışı olmuş; diğer yıllarda sermaye girişi gerçekleşmiştir yılında ise 2 milyar dolar net giriş gerçekleşmiştir yılında 1.7, 1985 yılında 3.3, 1990 yılında 11.4 ve 1994 yılında 16.5 milyar dolar olan net uluslararası rezervler, sürekli artarak 2000 yılında 34.2 milyar dolara ulaşmış, 2001 yılında 30.2 milyar dolara gerilemiş; 2002 yılı sonunda 38 milyar dolara yükselmiştir. 14 Mart 2003 itibariyle Merkez Bankasının döviz rezervi 27.5 milyar dolardır. Fiyatlar Enflasyon uzun yıllardır yüksek düzeyde seyretmekte, yıllık fiyat artışları istikrarlı bir eğilim göstermemektedir. Toptan eşya fiyatlarındaki yıllık artış 1986 da yüzde 24.5 e kadar gerilemiş ise de sonra artmaya başlamış 1988 de yüzde 67.9 olmuştur de yüzde 150 ye tırmanmıştır de yüzde 91 olmuştur yılında yüzde 32.7 iken 2001 yılında yüzde 88.6 ya yükselmiş; 2002 yılında ise iç talepteki durgunluğun da etkisi ile yüzde 30.8 e düşmüş ve öngörülen hedef ilk defa tutturulmuştur. Tüketici fiyatlarına göre ise 2000 yılında yüzde 39 olan yıllık artış 2001 yılında yüzde 68.5 e yükselmiş, 2002 yılında ise yüzde 29.7 ye gerilemiştir. Toptan eşya fiyatları aylık artışı 2003 yılının Ocak ayında yüzde 5.6 ve Şubat ayında da yüzde 3.1 oranlarında gerçekleşmiştir. Aynı aylarda tüketici fiyatları aylık artışları da yüzde 2.6 ve yüzde 2.3 olmuştur. Şubat ayı itibariyle yıllık artış TEFE de yüzde 33.4 ve TÜFE de yüzde 27 olmuştur. Yüksek düzeyde seyreden fiyat artışları, ileriye yönelik kararları olumsuz etkiler, kaynakların gerçekçi kullanımını ve dağılımını engeller, gelir dağılımını hem fertler hem de bölgeler itibariyle bozar, toplumun sağlıklı yapısını aşındırır. Amacımız enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek ve bunu kalıcı kılmaktır. KAMU KESİMİ AÇIKLARI VE BORÇLARI Şimdi ülke ekonomisinde istikrarsızlığın temel nedeni olan kamu kesimi açıkları ile borçları hakkında bilgi vermek istiyorum. 10

9 Devlet giderlerinin gelirlerden fazla olması yani bütçenin açık vermesi durumunda bu açığın bir şekilde karşılanması gerekir. Bütçe açığının ekonominin taşıyamayacağı boyuta gelmesi ülkeyi krize sokar. İşte bizde de yaşanan bu olmuştur. Giderlerimizdeki artış hızı gelirlerimizin üzerinde olmuş ve aradaki fark giderek artmıştır. Giderlerimiz, israflarla, har vurup harman savurma politikasıyla o kadar artmıştır ki, bir ara, topladığımız vergiler, ödediğimiz faizlere dahi yetmez duruma gelmiştir. Avrupa Birliği Maastricht kriterlerine göre kamu kesimi açığı GSYİH nın yüzde 3 ünü aşmamalıdır. Oysa ülkemizde kamu kesimi açıklarının GSMH ya oranı 1975 yılından bugüne kadar yüzde 3 ün altına hiç inmemiştir da bu oran yüzde 3.7 iken 1987 yılında yüzde 6.1 e, 1998 de yüzde 9.4 e, 1999 yılında da yüzde 15 e yükselmiştir yılında yüzde 12 ye inmiş 2001 yılında yüzde 16.5 e çıkmıştır yılında yüzde 12.6 olmuştur. Bu açıklar nedeniyle Devlet borçlanmıştır. Ancak borç stokunun makul seviyelerde tutulması yönünde bir borçlanma politikası uygulanmamıştır. İç Borç Stokunun GSMH ya oranı yükselerek 1994 yılında yüzde 20.6 olmuş, yıllarında yüzde 21 lerde kalmış ancak 1999 ve 2000 yıllarında yüzde 29 lara çıkmıştır yılında kamu ve fon bankalarının mali yapılarını güçlendirmek ve görev zararlarını tasfiye etmek amacıyla özel tertip borçlanma senetleri verilmesi borç stokunun yüzde oranında artarak GSMH ya oranının yüzde 69.2 ye sıçramasına sebep olmuştur. Bu oran 2002 yılı sonunda ancak yüzde 55.2 ye gerilemiştir yılı Şubat ayı itibariyle iç borç stoku katrilyon liradır. Konsolide Bütçenin bir de dış borçları vardır yılında 7.4 milyar dolar olan dış borç 1999 da 34.6, 2000 de 40.5 ve 2001 yılında da 38.8 milyar dolardır sonunda ise 56.8 milyar dolara yükselmiştir Şubat ayı itibariyle ise 57.9 milyar dolar olmuştur. Böylece 1980 yılında 16.4 milyar dolar olan Konsolide Bütçe iç ve dış borçları toplamı, 1990 yılında 43.2 milyar dolara, 2000 yılında 94.8 milyar dolara, 2001 yılında milyar dolara ve 2002 yılı sonunda da milyar dolara kadar tırmanmıştır. GSMH ya oranı da 1980 de yüzde 24 iken 2002 yılında yüzde 82.3 olmuştur! 11

10 Borç demek faiz demektir. Bu faiz de dönüp dolaşıp milletimizin cebinden çıkıyor. Yani bedelini milletimiz ödüyor. Şimdi faizin durumuna bir bakalım. Bütçeden yapılan faiz ödemelerinin GSMH ya oranı, döneminde yüzde 3 ve altında iken döneminde yüzde 4 ü aşmamak üzere yüzde 3 ün üzerinde olmuştur yılında yüzde 16.3 e ve 2001 yılında yüzde 23.3 e yükselmiş; 2002 yılında ise yüzde 19.1 e gerilemiştir. Faiz ödemelerinin bütçedeki payı da aynı şekilde büyük bir sıçrama göstermiş; 1983 de yüzde 8.1 iken 1986 da yüzde 16 ya, 1994 te yüzde 33.1 e, 2001 yılında yüzde 51 e çıkmıştır de ise yüzde 44.9 olmuştur yılında faiz ödemeleri ilk defa toplam vergilerle karşılanamayacak seviyede olmuştur yılında 400 milyon dolar olan konsolide bütçe faiz ödemeleri 1984 yılında 1.2 milyar dolara, 1993 yılında 10.6 milyar dolara, 1998 yılında 23.7 milyar dolara, 2000 yılında da 32.8 milyar dolara yükselmiştir sonu itibariyle 34.4 milyar dolardır. Faiz harcamalarının bütçe içindeki payı artarken personel, diğer cari ve yatırım harcamalarının payları önemli ölçüde gerilemiştir. Personel giderlerinin payı dönemindeki yüzde 23 lerden 1992 de yüzde 41.7 ye kadar çıktıktan sonra sürekli azalarak 2002 yılında da yüzde 20.1 olmuştur. Diğer cari giderlerin payı 1985 de yüzde 13.9 iken 2002 de yüzde 6.8; yatırım giderlerinin payı ise 1985 de yüzde 22.8 iken 2002 de yüzde 6 olmuştur. Türkiye 1990 lı yıllar boyunca tüm kazanımlarını heba etmiş, imkanlarının üzerinde harcama yaparak borçlanmış; bu borçların faizleri kar topu gibi büyüyerek bu günlere gelinmiştir. Kamu kesimi borç stokunun yüksekliği ve borcun borçla kapatılması, bir taraftan mali piyasalardaki kaynakların kamu tarafından kullanılarak özel kesime, yatırıma, üretime, ihracata yeterli kaynak bırakmamakta, diğer taraftan faiz oranlarını yükselterek maliyetleri artırmaktadır. Öte yandan özel sektörün kaynaklarını yatırım veya üretim yerine yüksek faizlerden faydalanmak amacıyla kamu borçlanma senetlerine ya da kısa dönemde sonuç verecek yatırımlara ayırmasına zorlamaktadır. İlaveten, ödenecek faizlerin bütçe içerisindeki payının giderek artması, bütçenin esnekliğini yok etmektedir. Türkiye, 2003 yılında 65.5 katrilyon lira, yani 37 milyar dolar faiz ödeyecektir! Devraldığımız tablo budur. Bu tablo karşısında yeterli faiz dışı fazla vermek başta olmak üzere iç borç stokunun makul seviyelere indirilmesi ve faiz ödemelerinin bütçedeki 12

11 payının azaltılması büyük önem arz etmektedir. Bu tabloyu kalıcı şekilde değiştirmemiz gerekmektedir. Hükümetin en önemli mücadelesi bu yönde olacaktır. Bu mücadeleyi kamu veya özel, bütün kurum ve kesimlerin sahiplenmesi ve destek vermesi hayati önemi haizdir KESİNHESAP KANUNU Kesinhesap Kanun Tasarısı görüşülecek olan 2001 yılı Bütçesinde, giderler bir önceki yıla göre yüzde 72.5 oranında artarak 80.6 katrilyon lira, gelirler yüzde 54.1 oranında artarak 51.5 katrilyon lira ve bütçe açığı da yüzde artışla 29 katrilyon lira düzeyinde gerçekleşmiştir. Giderler içinde yer alan faiz ödemeleri yüzde oranında artarken, sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transferlerdeki artış yüzde 53.9, faiz hariç bütçe giderlerindeki artış yüzde 50.5 olmuş, konsolide bütçe faiz hariç dengede 12 katrilyon lira fazla vermiştir yılında vergi gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı yüzde 49.3, bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama oranı ise yüzde 64 olmuştur yılında bütçe giderlerinin GSMH ya oranı yüzde 45.7 ye, bütçe gelirlerinin oranı da yüzde 29.2 ye yükselmiştir. Bütçe açığının GSMH ya oranı ise yüzde 16.5 e yükselmiş, faiz hariç denge GSMH nın yüzde 6.8 i oranında fazla vermiştir YILI BÜTÇESİ Şimdi de 2002 yılı konsolide bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin bilgi vermek istiyorum yılında bütçe giderlerinin GSMH ya oranı önceki yıla göre 3.1 puan azalışla yüzde 42.6 olurken, bütçe gelirlerinin oranı da 1.1 puan azalışla yüzde 28.1 e gerilemiştir. Bütçe açığının GSMH ya oranı 2.1 puan azalarak yüzde 14.4, faiz hariç dengedeki fazlanın oranı ise 2.1 puanlık azalışla yüzde 4.7 olmuştur yılında konsolide bütçe giderleri hedeflenenin yüzde 17.7, bütçe gelirleri ise yüzde 7.3 üzerinde gerçekleşmiştir. Bütçe açığındaki sapma yüzde 45.2 oranında olurken faiz dışı fazla hedeflenenin yüzde 19.5 gerisinde kalmıştır. 13

12 Giderler içinde faiz ödemeleri yüzde 21.2, sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transferler yüzde 41.3 ve vergi iadeleri de yüzde 66.6 oranlarında olmak üzere hedeflenenin üzerinde gerçekleşmiştir yılı konsolide bütçe giderlerindeki sapmanın tutarı 17.4 katrilyon liradır. Mali disiplinin korunamamasının temel nedenlerinden olan bu soruna daha yakından bakmamız gerekmektedir. Zira, bu bizim bu sene aldığımız tasarruf tedbirlerinin niçin alındığının ve mali disiplini sağlamaya dönük olarak Bütçe Kanununda yer verdiğimiz düzenlemelerin niçin yapıldığının anlaşılmasına yardım edecektir. Bu sapma esas itibariyle; Kamu personeline yapılan seyyanen zamdan, Sağlık giderlerinde öngörülmeyen artışlardan, Özel ödenek ve dış proje kredi kaynaklı yatırımlardan, Prim tahsilatında karşılaşılan sıkıntılar ve sağlık giderlerinin tahminlerin üzerinde artmasına bağlı olarak sosyal güvenlik kurumlarının açıklarının yükselmesinden, 3 Kasım seçimleri öncesinde yaşanan siyasi çalkantılar nedeniyle borçlanma maliyetlerinin yüksek gerçekleşmesinden, İhracat hedefinin önemli ölçüde aşılmasına bağlı olarak vergi iadelerinin artış göstermesinden, kaynaklanmıştır. Sözkonusu harcama kalemleri içinde en büyük sapma, 9.1 katrilyon lira ile faiz giderlerinde görülmüştür. Bu durum, ekonomik istikrarın sağlanması ve bu amaçla kararlı ekonomik politikaların uygulamaya konulması yoluyla reel faiz oranlarının düşürülmesi gereğinin ne kadar hayati bir unsur olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bizim yapmaya çalıştığımız da işte bunu sağlamaktır YILI HEDEFLERİ Daha öncede ifade ettiğim üzere ülkemiz, uzun bir süredir yüksek enflasyon, büyük bir kamu borç stoku, istikrarsız büyüme, dengesiz gelir dağılımı, yüksek işsizlik gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Bunu, kimsenin moralini bozmak için söylemiyorum. Sadece, ekonomiyi istikrara kavuşturmak, sağlam bir kamu maliyesine sahip olmak ve borç stokunu eritmek için fazla zamanımız olmadığını, artık mali disiplinsizliğe, savurganlığa ve ilkel ekonomik yönetim anlayışına prim verilmemesine dönük çabalarımızın ne kadar mantıklı bir temele oturduğunu vurgulamak için üzerinde duruyorum. Hükümet, 2002 yılı sonu itibariyle sadece konsolide bütçe olarak 92 milyar doları iç borç ve 57 milyar doları da dış borç olmak üzere toplam

13 milyar dolar tutarında borç stoku devralmıştır yılında konsolide bütçeden ödenecek faiz tutarı ise 37 milyar dolardır. Bu nedenlerle Hükümetimiz, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek, kamu borç stokunu düşürmek, yüksek ve istikrarlı bir büyüme performansına ulaşmak için yürürlükteki ekonomik programın aksayan ve yetersiz bölümlerini de dikkate alarak toplumumuzun desteğini alacak yeni bir ekonomik program uygulayacaktır. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen 2003 yılı makroekonomik büyüklükleri şöyledir; Gayri Safi Milli Hasıla Büyüme oranı yüzde 5, katrilyon lira Gayri Safi Milli Hasıla deflatörü yüzde 24.4, TEFE yıl sonu yüzde 17.4, TÜFE yıl sonu yüzde 20, İhracat İthalat 39.4 milyar dolar, 55.6 milyar dolardır Bütçesinin büyüklükleri ve dengeleri de bu hedeflere göre belirlenmiştir YILI BÜTÇESİ Daha önce verdiğim rakamlardan da görüleceği üzere, son yıllarda bütçeler Devletin temel fonksiyonlarını finanse etmekte dahi zorlanır hale gelmiştir. Bütçeler, kamu kaynaklarının önemli bir kısmının faiz ödemelerine ayrılması nedeniyle, enflasyonla mücadele, gelir dağılımını düzeltme ve piyasalarda meydana gelebilecek olağanüstü gelişmelere karşı bir politika aracı olarak kullanılabilme esnekliğini büyük ölçüde kaybetmiş bulunmaktadır. Bu durum, faiz bütçesini yeniden devlet bütçesi haline getirecek tedbirleri uygulayacak iradeyi gerekli kılmaktadır. Bunun bilincinde olan Hükümetimiz, mali disiplinin sağlanması amacıyla 2003 yılı Bütçesinde önemli yeniliklere yer vermiş; harcamaları miktar olarak değil harcamaların kalitesini artırmak suretiyle gerçek bir bütçe anlayışına geçmeye dönük bir tercih yapmıştır. Bu çerçevede, harcamalarda tasarrufu ve etkinliği artıran, israfı önleyen bir bütçe hazırladık. Ancak şu unutulmamalıdır ki, mali disiplinin gerçekleştirilmesi, harcamalarda tasarrufun ve etkinliğin sağlanması ve savurganlığın önlenmesine 15

14 yönelik tedbirler alınması, kamu hizmetleri için gerekli ödeneklerin konulmadığı gibi bir kuşkuya yer vermemelidir. Hükümetimiz, Programında da belirtildiği üzere, 2003 Bütçesine reel ekonomiyi güçlendirecek, sıkıntı içinde olan sosyal sınıfları destekleyecek ve Devletin temel fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlayacak ölçüde gerekli ödenek tahsis etmiş bulunmaktadır Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısında bütçe giderleri katrilyon lira, faiz dışı giderler 81.5 katrilyon lira, gelirler katrilyon lira ve bütçe açığı da 46.1 katrilyon lira olarak öngörmüştü. Plan ve Bütçe Komisyonu, yaptığı görüşmeler sonucunda bütçe tasarısını çok az bir değişiklikle kabul etmiştir. Böylece 2003 Mali Yılı Konsolide Bütçesinde; Giderler Faiz dışı giderler Gelirler Bütçe açığı olarak belirlenmiştir. Konsolide bütçe giderleri içinde; Personel giderleri Diğer cari giderler Yatırım giderleri Transferler Transfer ödenekleri içinde; Borç faizi ödemelerine Kamu iktisadi teşebbüslerine Vergi iadelerine Sosyal güvenlik kurumlarına Tarımsal destekleme ödemelerine ayrılmıştır. Bütçe gelirleri içinde; Vergi gelirleri Vergi dışı normal gelirler Özel gelir ve fonlar Katma bütçe gelirleri katrilyon lira, 80.5 katrilyon lira, katrilyon lira, 45.2 katrilyon lira, 29.5 katrilyon lira, 9.3 katrilyon lira, 8 katrilyon lira, 99.1katrilyon liradır katrilyon lira, 1.9 katrilyon lira, 6.8 katrilyon lira, 14.9 katrilyon lira, 2.5 katrilyon lira, 86 katrilyon lira, 10.3 katrilyon lira, 4.1 katrilyon lira, 425 trilyon liradır. 16

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları 2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları Tasarım: Ali RENÇBER Maliye Uzmanı İçindekiler 6 35 54 55 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2015-2017) 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI BÜTÇE

Detaylı

ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006)

ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006) ANKARA ARALIK 2003 (Yüksek Planlama Kurulu nun 22 Aralık 2003 tarih ve 2003/61 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.) Yönetici Özeti YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI - 1-2011 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu

Detaylı

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI - 1-2013 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1

2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2 Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2012 2011

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 26 Ekim 2011 T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 26 Ekim 2011 2 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI

- 1 - 2014 YILI PROGRAMI - 1-2014 YILI PROGRAMI 25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Ekim 2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI 15 Mayıs 2001 İÇİNDEKİLER I. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2 Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler 2 Kasım

Detaylı

60. HÜKÜMET PROGRAMI

60. HÜKÜMET PROGRAMI 60. HÜKÜMET PROGRAMI Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimizin 60 ıncı, Adalet ve Kalkınma Partisinin 3 üncü Hükûmeti adına aziz milletimizi ve siz değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyor,

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu 1 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu Ekim 2014 2 3 4 5 Sunuş 2013 yılında küresel ekonomi bir önceki yıla göre daha ılımlı bir büyüme sergilemiştir. Bununla birlikte,

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK. Ref: B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/ 60422 Ankara, 27 Kasım 2006

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK. Ref: B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/ 60422 Ankara, 27 Kasım 2006 TERCÜME TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Ref: B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/ 60422 Ankara, 27 Kasım 2006 Sn. Rodrigo de Rato Başkan Uluslararası Para Fonu Washington DC 20431 A.B.D. Sayın de Rato, 1. Yıl içerisinde

Detaylı

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2009 Türkiye Bankalar

Detaylı

60. HÜKÜMET PROGRAMI EM PLANI

60. HÜKÜMET PROGRAMI EM PLANI / T C j -- / 60. HÜKÜMET PROGRAMI EM PLANI T.C. 60. HÜKÜMET PROGRAMI EYLEM PLANI 10 OCAK 2008 SUNUŞ Bildiğiniz gibi, 60'ıncı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 5 Eylül 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden

Detaylı