C UKUROVA U NIVERSITESI FEN BILIMLERIENSTITU SU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C UKUROVA U NIVERSITESI FEN BILIMLERIENSTITU SU"

Transkript

1 C UKUROVA U NIVERSITESI FEN BILIMLERIENSTITU SU YU KSEK LISANS TEZI Iskender BOZKURT IKISIRA BOS LUKLU DEPREM PERDELERININ SU REKLIBAG LANTI YO NTEMIILE ZORLANMIS TITRESIM ANALIZI INS AAT MU HENDISLIGIANABILIM DALI ADANA, 005

2 C UKUROVA U NIVERSITESI FEN BILIMLERIENSTITU SU IKISIRA BOS LUKLU DEPREM PERDELERININ SU REKLIBAG LANTI YO NTEMIILE ZORLANMIS TITRESIM ANALIZI Iskender BOZKURT YU KSEK LISANS TEZI INS AAT MU HENDISLIGIANABILIM DALI Bu tez 3/06/005 Tarihinde Asagüdaki Juri U yeleri Tarafündan Oybirligi ile Kabul Edilmistir. Imza:Ğ ĞĞĞĞĞĞ... Imza:... Imza:Ğ ĞĞĞĞĞĞ Prof. Dr. Orhan AKSOG AN Yard. Doc. Dr. H. Murat ARSLAN Yard. Doc. Dr. Seren AKAVCI DANISMAN U YE U YE (GU VEN) Bu tez Enstitu mu z Insaat Mu hendisligi Anabilim Dalönda hazörlanmöstör. Kod No: Bu C alüsma C ukurova U niversitesi Bilimsel Arastürma Projeleri Birimi Tarafündan Desteklenmistir. Proje No: FBE.004.YL.4 Prof. Dr. Aziz ERTUNC Enstitu Mu du ru Imza ve Mu hu r Not: Bu tezde kullanölan ozgu n ve baska kaynaktan yapölan bildirislerin, c izelge, sekil ve fotograflarön kaynak gosterilmeden kullanömö, 5846 sayölö Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hu ku mlere tabidir.

3 O Z YU KSEK LISANS TEZI IKISIRA BOS LUKLU DEPREM PERDELERININ SU REKLIBAG LANTI YO NTEMIILE ZORLANMIS TITRESIM ANALIZI Iskender BOZKURT C UKUROVA U NIVERSITESI FEN BILIMLERIENSTITU SU INS AAT MU HENDISLIGIANABILIM DALI Danşsman : Prof. Dr. Orhan AKSOG AN Yşl : 005, Sayfa: 84 Juri : : Prof. Dr. Orhan AKSOG AN : Yard. Doc. Dr. H. Murat ARSLAN : Yard. Doc. Dr. Seren AKAVCI (GU VEN) Surekli baglantö yontemi, yatay yukler etkisindeki bosluklu perdelerin analizi ic in c ok yaygön olarak kullanölan bir yontemdir. Bu c alösmada, elastik temele oturan ve baglantö kirisleri ve perde duvarlarö birlesiminde baglantö elastikligi bulunan, belirli yuksekliklerine guc lendirici kirisler yerlestirilmis iki acöklöklö simetrik olmayan bosluklu perdelerin serbest ve zorlanmös titresim analizi yapölmöstör. Toplanmös kutle modeline donusturulen sistem icin surekli baglantö yontemi kullanölöp, baglantö kirislerinin ve guc lendirici kirislerin orta noktalarönda dusey yerdegistirme icin uygunluk denklemi yazölarak cozume gidilmistir. Bu analiz sörasönda temelin dusey, yatay ve donel rijitlikleri de goz onune alönarak tabanda sönör sartlarö yazölmöstör. Birim yukleme durumlarö icin duvarlardaki yerdegistirme sekilleri bulunduktan sonra esneklik matrisi yazölöp tersi alönarak da rijitlik matrisi bulunmustur. Rijitlik matrisi ve toplanmös kutle kabulu ile elde edilen kutle matrisinin serbest titresim denkleminde yerine konulmasö ile sistemin dogal frekanslarö ve bunlara ait mod sekil vektorleri elde edilmistir. Mod birlestirme teknigi kullanölarak girisimsiz denklem takömlarö elde edilip, Newmark yontemi kullanölarak zaman tanöm alanönda analiz yapölmöstör. Daha sonra da, Wilson spektral ivme degerleri kullanölarak spektrum analizi yapölmöstör. Yapölan analiz icin Fortran yazölöm dilinde genel amac lö bir bilgisayar programö hazörlanmös ve c esitli ornekler ic in bu program ile cozumler yapölmöstör. Bu ornekler SAP000 yapö analizi programö ile de cozulerek hazörlanan programön dogrulugu kontrol edilmistir. Anahtar kelimeler: Surekli Baglantö Yontemi, Deprem Perdeleri, Iki Söra Bosluklu, Guc lendirici Kiris, Dinamik Analiz I

4 ABSTRACT MSc THESIS THE FORCED VIBRATION ANALYSIS OF TWO-BAY COUPLED SHEAR WALLS USING CONTINUOUS CONNECTION METHOD Iskender BOZKURT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF C UKUROVA Supervisor : Prof. Dr. Orhan AKSOG AN Year : 005, Pages: 84 Jury : Prof. Dr. Orhan AKSOG AN : Assist. Prof. Dr. H. Murat ARSLAN : Assist. Prof. Dr. Seren AKAVCI (GU VEN) The continuous connection method is a method widely used for the analysis of coupled shear walls subject to horizontal loads. In this study, the free and forced vibration analyses of a nonsymmetric two-bay coupled shear wall with stiffening beams at certain heights and elastic connecting beam-wall connections, resting on an elastic foundation are carried out. The solution of the problem is realized by writing the compatibility equation for the vertical displacements at the midpoints of the connecting and stiffening beams using continuous connection method for the system which is modeled as a system of lumped masses. During this analysis, the boundary conditions at the bottom are written considering vertical, horizontal and rotational rigidities of the foundation. Having found the displacements of the piers for unit loadings, the flexibility matrix is written. The stiffness matrix is found by inverting the flexibility matrix. Substituting the mass matrix obtained by the lumped mass assumption and the stiffness matrix into the vibration equation, the natural frequencies and the corresponding mode shape vectors are obtained. Uncoupled systems of equations being obtained, the analysis has been carried out in the time domain using Newmark method. Using Wilson spectral acceleration values, spectrum analysis has been carried out. Following the analysis, a general purpose computer program in Fortran language has been prepared and, then, using this program various examples have been solved. These examples have been solved by SAP000 structural analysis program, as well, so as to check the validity of the prepared program. Key Words: Continuous Connection Method, Shear Walls, Two-Bay Coupled, Stiffening Beam, Dynamic Analysis. II

5 TES EKKU RLER Bu tezin hazğrlanmasğnda deg erli bilgi ve yardğmlarğnğ hicbir zaman esirgemeyen danğs man hocam saygğdeg er Prof. Dr. Orhan AKSOG AN ve sayğn hocam Ars. Gor. Engin EMSENüe en icten tes ekku rlerimi sunarğm. III

6 ICINDEKI LER SAYFA O Z... I ABSTRACT...II TESEKKUR...III ICINDEKILER... IV CIZELGELER DIZINI...VII SEKILLER DIZINI... X SEMBOLLER VE KISALTMALAR DIZINI...XIII. GIRIS.... O NCEKI CALISMALAR MATERYAL VE METOD YUKSEK BINALARDA IKI SIRA BOSLUKLU PERDELER Giris Yu ksek Binalarda Yatay Yu k Tasçyçcç Elemanlar Cerceveler Perdeler Bosluklu Perdeler Perde-Cerceve Tasçyçcç Elemanlar Tu p Cerceveler Cekirdekler Yatay Yu kler Etkisi Altçndaki Iki Sçra Bosluklu Perdelerin Davrançsç Guclendirilmis Bosluklu Perde SUREKLI BAG LANTI YO NTEMI Giris Su rekli Baglantç Yonteminde Yapçlan Kabuller Baglantç Kirisi-Duvar Baglantç Esnekliginin Esdeger Cerceve Yontemiyle Modellenmesi IKI SIRA BOSLUKLU DEPREM PERDELERININ SUREKLI BAG LANTI YO NTEMI ILE SERBEST TITRESIM ANALIZI Giris Ku tle Matrisinin Olusturulmasç Rijitlik Matrisinin Olusturulmasç... 8 IV

7 6.3..Giris Birinci ve Ikinci Bosluktaki Perde Eksenel Kuvvet Bileseni (T i, T i ) ve Baglantç Kirislerinde Olusan Birim Boydaki Kesme Kuvvetleri (q i, q i ) Arasçndaki Iliski Moment-Egrilik Iliskisi Iki Sçra Bosluklu Perdelerin Dusey Dogrultudaki Bagçl Hareketleri Perdelerin Donmesinden Dogan Bagçl Dusey Yerdegistirme ( δ, r i δ r i ) Baglantç Kirisindeki Kesme Kuvvetinden Dogan Bagçl Dusey Yerdegistirme ( δ, Baglantç Kirisi-Duvar Elastik Baglantçsçndan s i δ s i ) Dogan Bagçl Dusey Yerdegistirme ( δ, δ ) Temel Hareketinden Dogan Bagçl Dusey Yerdegistirme ( δ, f e i e i δ f ) Perde Eksenel Kuvvetlerinden Dogan Bagçl Dusey Yerdegistirme ( δ, a i δ a i ) Perde Eksenel Kuvvet Fonksiyonunun Bulunmasç Guclendirici Kiristeki Kesme Kuvveti Degerinin Belirlenmesi Sçnçr Kosullarç Perdelerde Yanal Yerdegistirme Fonksiyonunun Bulunmasç O zdeger ve O zvektorlerin Belirlenmesi IKI SIRA BOSLUKLU DEPREM PERDELERININ ZORLANMIS TITRESIM ANALIZI Giris Mod-Su perpozisyon ( Birlestirme ) Yontemi Giris Girisimsiz Denklem Takçmçnçn Olusturulmasç Zaman Tançm Alançnda Analiz Newmark Yontemi V

8 7.4. Spektrum ( Deprem ) Analizi SAYISAL UYGULAMALAR VE SONUCLAR Giris Sayçsal Uygulamalar O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek 4... O rnek O rnek O rnek Sonuclar ve O neriler... 0 KAYNAKLAR... 3 O ZGECMIS... 8 EKLER... 9 EK. Fortran Dilinde Hazçrlanmçs Serbest Titresim Analizi ve Zorlanmçs Titresim Analizi Programçnçn Veri Dosyasç EK. Fortran Dilinde Hazçrlanmçs Serbest Titresim Analizi ve Zorlanmçs Titresim Analizi Programçnçn Listesi VI

9 CIZELGELER DI ZI NI SAYFA Cizelge 8.. O rnek e ait dogal frekanslarçn ( Hz ) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç...78 Cizelge 8.. Sonu msu z durum icin O rnek ye ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç.80 Cizelge 8.3. Sonu mlu durum icin O rnek ye ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç...8 Cizelge 8.4. O rnek 3 icin spektral ivme degerleri...83 Cizelge 8.5. O rnek 3 e ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç..83 Cizelge 8.6. Sonu msu z durum icin O rnek 4 e ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç...84 Cizelge 8.7. Sonu mlu durum icin O rnek 4 e ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.8. Sonu msu z durum icin O rnek 5 e ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.9. Sonu mlu durum icin O rnek 5 e ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç...87 Cizelge 8.0. O rnek 6 da degisik zemin tipleri icin SBY ile bulunan dogal frekanslarçn ( Hz) SAP000 programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç... 9 Cizelge 8.. Sonu msu z durum icin O rnek 7 ye ait maksimum tepe yerdegistirmelerinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç...93 VII

10 Cizelge 8.. Sonu mlu durum icin O rnek 7 ye ait maksimum tepe yerdegistirmelerinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.3. O rnek 8 icin spektral ivme degerleri Cizelge 8.4. O rnek 8 e ait maksimum tepe yerdegistirmelerinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.5. O rnek 9 a ait SBY ile bulunan dogal frekanslarçn (Hz) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.6. Sonu msu z durum icin O rnek 0 a ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç...00 Cizelge 8.7. Sonu mlu durum icin O rnek 0 a ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç... 0 Cizelge 8.8. O rnek icin spektral ivme degerleri Cizelge 8.9. O rnek e ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.0. O rnek de guclendiricisiz durum icin SBY ile bulunan ilk on dogal frekansçnçn (Hz) SAP000 programç ile elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.. O rnek de guclendiricili durum icin SBY ile bulunan ilk on dogal frekansçn (Hz) SAP000 programç ile elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.. Guclendiricisiz durum icin O rnek 3 e ait maksimum tepe yerdegistirmelerinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç VIII

11 Cizelge 8.3. Guclendiricili durum icin O rnek 3 e ait maksimum tepe yerdegistirmelerinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç... 0 Cizelge 8.4. O rnek 4 icin spektral ivme degerleri... Cizelge 8.5. O rnek 4 e ait maksimum tepe noktasç yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç... Cizelge 8.6. O rnek 5 e ait SBY ile bulunan dogal frekanslarçn (Hz) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç... 4 Cizelge 8.7. Sonu msu z durum icin O rnek 6 ya ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç...6 Cizelge 8.8. Sonu mlu durum icin O rnek 6 ya ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç...7 Cizelge 8.9. O rnek 7 icin spektral ivme degerleri... 9 Cizelge O rnek 7 ye ait maksimum tepe noktasç yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç... 9 IX

12 SEKI LLER DI ZI NI SAYFA Sekil 4..Cerceve ve elastik egrisi... 0 Sekil 4.. Perde, en kesiti ve elastik egrisi... Sekil 4.3. Iki sçra bosluklu perde... Sekil 4.4. Yu ksek yapçlarda tu p cerceveler... 3 Sekil 4.5. Yu ksek yapçlarda cekirdekler... 3 Sekil 4.6. Iki sçra bosluklu perdenin yatay yu kler etkisi altçndaki davrançsç... 5 Sekil 4.7. Guclendirilmis iki sçra bosluklu perde... 7 Sekil 5.. Iki sçra bosluklu perdenin SBY ile modellenmesi... 9 Sekil 5.. Guclendirici kirisleri olan iki sçra bosluklu perde... Sekil 5.3. Egilmis bir baglantç kirisi... 3 Sekil 5.4. Elastik baglantçlç kiris modeli... 4 Sekil 6.. Iki sçra bosluklu perdeler icin toplanmçs ku tle modeli... 7 Sekil 6.. Perdenin (i) bolgesindeki dusey kuvvetlerin dengesi... 9 Sekil 6.3. Iki sçra bosluklu perdenin yatay bir kesitindeki ic kuvvetler... 3 Sekil 6.4. Duvarlarçn donmesinden dogan bagçl dusey yerdegistirme Sekil 6.5. Baglantç kirislerindeki kesme kuvvetlerinden dogan bagçl dusey yerdegistirme Sekil 6.6. Baglantç kirislerinin elastik baglantçlç olmasç durumu Sekil 6.7. Birinci boslukta temel hareketinden dogan bagçl dusey yerdegistirme Sekil 6.8. Ikinci boslukta temel hareketinden dogan bagçl dusey yerdegistirme Sekil 6.9. Duvarlar u zerindeki dusey kuvvetler... 4 Sekil 6.0. Birinci boslukta perde eksenel kuvvet bilesenlerinden dogan bagçl dusey yerdegistirme... 4 Sekil 6.. Ikinci boslukta perde eksenel kuvvet bilesenlerinden dogan bagçl dusey yerdegistirme Sekil 6.. Iki sçra bosluklu perde tepesinde dusey kuvvetlerin dengesi Sekil 6.3. x i yu kseklikteki guclendirici kirise etki eden dusey kuvvetler Sekil 7.. a) Statik analizde ve b) dinamik analizde elastik egrinin durumu Sekil 7.. Toplanmçs bir ku tlenin a) deprem etkisi ile hareketi b) serbest cisim diyagramç...7 Sekil 8.. O rnek e ait iki sçra bosluklu perde ve en kesiti...77 X

13 Sekil 8.. O rnek in birinci, ucu ncu ve besinci mod sekil vektorlerinin SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç...79 Sekil 8.3. O rnek ye ait yu kleme...80 Sekil 8.4. O rnek de sonu msu z durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi... 8 Sekil 8.5. O rnek de sonu mlu durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi...8 Sekil 8.6. O rnek 4 e ait yu kleme...84 Sekil 8.7. O rnek 4 te sonu msu z durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi Sekil 8.8. O rnek 4 te sonu mlu durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi Sekil 8.9. O rnek 5 e ait yu kleme Sekil 8.0. O rnek 5 e ait sonu msu z durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi Sekil 8.. O rnek 5 e ait sonu mlu durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi...89 Sekil 8.. O rnek 6 ya ait iki sçra bosluklu perde ve en kesiti...90 Sekil 8.3. O rnek 6 daki perdenin farklç tipteki zeminlere oturmasç durumlarç icin bulunan birinci mod sekil vektorlerinin karsçlastçrçlmasç... 9 Sekil O rnek 6 daki perdenin farklç tipteki zeminlere oturmasç durumlarç icin bulunan ucu ncu mod sekil vektorlerinin karsçlastçrçlmasç... 9 Sekil 8.5. O rnek 6 daki perdenin farklç tipteki zeminlere oturmasç durumlarç icin bulunan besinci mod sekil vektorlerinin karsçlastçrçlmasç... 9 Sekil 8.6. O rnek 7 ye ait yu kleme Sekil 8.7. O rnek 7 de sonu msu z durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi Sekil 8.8. O rnek 7 de ait sonu mlu durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi Sekil 8.9. O rnek 9 a ait iki sçra bosluklu perde ve en kesiti Sekil 8.0. O rnek 9 un birinci, ucu ncu ve besinci mod sekil vektorlerinin SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç XI

14 Sekil 8.. O rnek 0 a ait yu kleme Sekil 8.. O rnek 0 da sonu msu z durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi... 0 Sekil 8.3. O rnek 0 da sonu mlu durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi... 0 Sekil 8.4. O rnek ye ait iki sçra bosluklu perde ve en kesiti Sekil 8.5. O rnek de guclendiricili durum icin birinci, ucu ncu ve besinci mod sekil vektorlerinin SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç...07 Sekil 8.6. O rnek de guclendiricili ve guclendiricisiz durumlar icin SBY ile bulunan birinci, ucu ncu ve besinci mod sekil vektorlerinin karsçlastçrçlmasç Sekil 8.7. O rnek 3 e ait yu kleme Sekil 8.8. O rnek 3 te sonu msu z durumun guclendiricili ve guclendiricisiz perde icin tepe yerdegistirmelerinin zamanla degisimi... 0 Sekil 8.9. O rnek 3 te sonu mlu durumun guclendiricili ve guclendiricisiz perde icin tepe yerdegistirmelerinin zamanla degisimi... Sekil O rnek 5 e ait iki sçra bosluklu perde ve en kesiti... 3 Sekil 8.3. O rnek 5 in birinci, ucu ncu ve besinci mod sekil vektorlerinin SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç... 5 Sekil 8.3. O rnek 6 ya ait yu kleme... 6 Sekil O rnek 6 ya ait sonu msu z durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerinin zamanla degisimi... 7 Sekil O rnek 6 ya ait sonu mlu durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerinin zamanla degisimi... 8 XII

15 SEMBOLLER VE KISALTMALAR DI ZI NI a a A A A 3 b b b 3 C cb i, : inci bosluk genisligi, : inci bosluk genisligi, : inci perde kesit alanç, : inci perde kesit alanç, : 3 u ncu perde kesit alanç, : inci perde genisligi, : inci perde genisligi, : 3 u ncu perde genisligi, C cb : ve inci bosluklar icin kiris duvar baglantç rijitlikleri, i C sb : guclendirici-duvar baglantç rijitligi, i D i, D i D 3i, D 4i : perde eksenel kuvvet fonksiyonlarçna ait integrasyon sabitleri, E : elastisite modu lu, F : esneklik matrisi, G i, h i H H p H i : yanal deplasman fonksiyonuna ait integrasyon sabitleri, : kat yu ksekligi, : perde toplam yu ksekligi, : birim yu ku n uygulandçgç yu kseklik, I I I I 3 : perdelerin atalet momentleri toplamç, : inci perde atalet momenti, : inci perde atalet momenti, : 3 u ncu perde atalet momenti, I c : inci boslukta baglantç kirisi atalet momenti, i I c : inci boslukta baglantç kirisi atalet momenti, i I s : i x i yu kseklikteki guclendirici kirisin atalet momenti, i : bolge ve bolgeler arasç sçnçr numaralarç, XIII

16 K : rijitlik matrisi, K v, K h, K r, K v, K h, K r, K v :, ve 3 u ncu perde temelinde 3 esdeger dusey rijitlik sabitleri, K h :, ve 3 u ncu perde temelinde 3 esdeger yatay rijitlik sabitleri, K r :, ve 3 u ncu perde temelinde 3 esdeger donel rijitlik sabitleri, K R : donel rijitlik sabitleri toplamç L L M : ve inci perde eksenleri arasçndaki mesafe, : ve 3 u ncu perde eksenleri arasçndaki mesafe, : ku tle matrisi, M : i bolgesinde dçs yu kten dolayç olusan moment, ei n N N i N i, S a S d S v P i, q i, i T i, V i, x i N i, 3i : dusey dogrultuda bolge sayçsç, : bosluklu perdenin serbestlik derecesi, : i numaralç bolgedeki toplanmçs ku tle sayçsç, N : i bolgesinde perdelerdeki eksenel kuvvet fonksiyonlarç : ivme spektrumu : deplasman spektrumu : hçz spektrumu P : baglantç kirisi orta noktasçnda kesme kuvveti i q : i bolgesinde ve inci bosluktaki T i kesme kuvveti akçs fonksiyonlarç : i bolgesinde ve inci bosluklardaki kesme kuvvetlerinin perde tepesinden itibaren toplamç, V : i x i yu kseklikteki guclendirici kirisin ve inci boslugundaki kesme kuvveti, : i bolgesinin u st noktasçnçn yu ksekligi, X : yerdegistirme vektoru, XIV

17 X & : ivme vektoru, y i δ r i, δ s i, e i : i bolgesinde yatay yerdegistirme fonksiyonu, δ r i : i bolgesinde perdelerin donmesinden dogan bagçl dusey yerdegistirmeler, δ s i : i bolgesinde baglantç kirisi kesme kuvvetinden dogan bagçl dusey yerdegistirmeler, δ, δ : i bolgesinde ve inci bosluktaki baglantç kirislerinin δ a i, δ f, θ Φ ω λ i =ω i e i duvarlara elastik baglanmasçndan dogan bagçl dusey yerdegistirmeler, δ a i : i bolgesinde duvarlardaki perde eksenel kuvvetinden dogan bagçl dusey yerdegistirmeler, δ f : inci ve inci bosluklarda sag ve sol duvar tabanlarçnçn bagçl dusey yerdegistirmeleri, : faz acçsç, egim, : modal matris, : frekans, : sisteme ait ozdegerler. XV

18 .GIRIS Iskender BOZKURT. GI RIS Bina yukseklig inin artmasşna bag lş olarak, ruzgar ve depremden dolayş yapşlara daha fazla yatay kuvvet etki etmekte ve dus ey yukleri ileten kolonlar, bu yatay kuvvetlerin olusturdug u egilme momentlerine karsş yeterli dayanşmş go sterememektedir. Yapş yukseklig i boyunca yatay yerdeg istirmeler yuksek deg erlere ulasmakta, yapşnşn yatay yondeki rijitlig i yetersiz kalmaktadşr. Yatay etkilere karsş emniyeti yalnşz cercevelerle temin etmek, kolon boyutlarşnş buyuteceg inden, gerek alt katlardaki hacim kaybş nedeniyle, gerekse maliyet bakşmşndan uygun co zum olmamaktadşr. Yapşnşn yatay yondeki rijitlig ini artşrmak icin betonarme binalarda deprem perdeleri adş verilen egilme rijitlig i yuksek betonarme duvarlar kullanşlmaktadşr. Bu duvarlar icleri dolu oldug unda birer konsol gibi calşsşrlar ve hesaplarş kolaydşr. Ancak perde duvarlarda, katlarda bulunan kapş, pencere ve koridorlar icin bşrakşlan bosluklar nedeniyle bosluklu perdeye do nus t ukleri zaman yuksek dereceden hiperstatik olduklarş icin hesaplarş guclesmektedir. Hesaplama islemini basitlestirmek icin cesitli yontemler gelistirilmistir. Yatay yukler etkisindeki bosluklu perdelerin analizi icin cok yaygşn olarak kullanşlan bir yontem Surekli Bag lantş Yontemi (SBY) dir. Bu yontemde, bosluklu perdeler birlesik perdeler gibi dusunulerek bag lantş kirisi adş verilen kat kirisleri ve dosemeler bina yukseklig i boyunca esdeg er rijitlikteki surekli yayşlş kirisler olarak go sterilir ve bunlarşn eksenel sekil deg istirmeleri gozardş edilmektedir. Bu elemanlarda olusan kesme kuvvetleri surekli dagştşlmşs reaksiyonlar olarak modellenir. Perdeler arasşndaki bosluklardan dolayş bag lantş rijitlig inin yeterli duzeyde olmadşgş durumlarda bina tepe yerdeg istirmesi ve tabandaki egilme momenti yuksek deg erlere ulasabilmektedir. Bu durumun giderilmesi icin bina boyunca belirli yuksekliklere guclendirici kiris adş verilen egilme rijitlig i yuksek bag lantş elemanlarş konulmaktadşr. Guclendirici kirisler binada depo, makine ve servis amacş ile bos bşrakşlan katlara yapşlmaktadşr. Guclendirici kiris sayşsş ve geometrisi, binanşn yukseklig ine, izin verilen deplasman miktarşna, temelin durumuna bag lşdşr.

19 .GIRIS Iskender BOZKURT Surekli bag lantş yonteminde yapşlan en o nemli kabul bag lantş kirislerinin ve gucl endirici kirislerin eksenleri dog rultusunda rijit olarak kabul edilmesidir. Bu kabule dayanarak her iki perdenin belirli bir seviyesindeki yerdeg istirmeler aynş deg ere sahip olacaktşr. Buna bag lş olarak perdelerin aynş egime ve egrilig e sahip olacaklarş kabul edilir. Bu kabul yaygşn olarak kullanşlan rijit diyafram modeli ile de desteklenmektedir. Surekli bag lantş yonteminde temel diferansiyel denklemler, her iki acşklşkta bag lantş kirislerinin orta noktalarşndaki dus ey yerdeg istirme icin yazşlan uygunluk denklemleridir. Elde edilen ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklem takşmş icin, perde tabanşnda ve tepesinde sşnşr sartlarş ve guclendirici kirislerde sureklilik sartlarş yazşlarak co zum yapşlşr. Analiz sonucunda perde duvarlardaki eksenel kuvvet fonksiyonlarş bulunur. Problemin ikinci asamasşnda ise her bo lge icin perdelerde moment-eg rilik iliskisi kullanşlarak yatay yerdeg istirme fonksiyonlarş bulunur. Bosluklu perde problemi, surekli bag lantş yontemi sayesinde iki boyutlu problemden tek boyutlu probleme indirgenmis olur. Bu calşsmada, elastik ve rijit temele oturan, bag lantş kirislerin ve perde duvar birlesiminde bag lantş esneklig i bulunan, binanşn deg isik yuksekliklerine yerlestirilmis guclendirici kirisler ile desteklenmis, iki acşklşklş simetrik olmayan bosluklu perdelerin serbest titresim analizleri yapşlmşs ve daha sonra da, zamanla deg isen yukler etkisinde mod-superpozisyon teknig i ve Newmark yontemi kullanşlarak zorlanmşs titresim analizleri yapşlmşstşr. Bu calşsmanşn dinamik analizinde kullanşlacak yontem iki adşmdan olusmaktadşr. Birinci adşmda elastik temele oturan iki sşra bosluklu perde, ayrşk kutlelerden olusan toplanmşs kutleler sistemine donus t ur ul ur. Kutle sayşsş sistemin serbestlik derecesini olusturur ve bolgedeki kat sayşlarşndan bagşmsşz olarak serbestce secilebilir. Ancak, her bir kutlenin buyukluguyapşnşn yukseklig i boyunca ortalama kutle dagşlşmşndan elde edilir ve bo ylece yapşnşn kutle matrisi kosegen bir matris olarak bulunur. Ikinci adşmda sistem rijitlik matrisi bulunacaktşr. Bunun icin ayrşk kutlelerin her birinin yatay yerdeg istirmeleri dog rultusunda birim yuk ile yuklemeleri sonucu yerdeg istirmeleri bulunmasş gerekir. Bu yuklemelerin her biri icin SBY

20 .GIRIS Iskender BOZKURT kullanşlarak bosluk sşralarşndaki bag lantş kirislerinin ve guclendirici kirislerin dugum noktalarş olan orta noktalarşnda uygunluk denklemleri yazşlşr. Bosluk sayşsş kadar denklemden olusan ikinci dereceden, lineer, girisimli diferansiyel denklem takşmş, guclendirici kirislerle iki veya daha fazla bo lgeye ayrşlmşs olan perdenin her bo lgesi icin tekrarlanşr. Bosluk sayşsş m, bolge sayşsş n olmak uzere mxn sayşda denklem iceren diferansiyel denklem takşmş ortak olarak co zulur. Bu analiz sşrasşnda temelin dus ey, yatay ve do nel rijitlikleri de go zo nune alşnarak tabanda sşnşr kosullarş yazşlşr. Yatay yerdeg istirmenin bulunmasş sşrasşnda, bolgeler arasşnda komsu iki bolgenin aynş yatay yerdeg istirme ve eg ime sahip olmalarş kosullarş uygulanşr. Birinci adşmda bulunan ayrşk kutleler sisteminin yerdeg istirme sekilleri, tum birim yukleme durumlarş icin bulunduktan sonra, esneklik matrisi dog rudan dog ruya yazşlabilir ve tersi alşnarak da rijitlik matrisi bulunur. Rijitlik matrisi ve toplanmşs kutle kabulu ile elde edilen kutle matrislerinin serbest titresim denkleminde yerlerine konulmasş ile sistemin dog al frekanslarş ve bunlara ait mod sekil vekto rleri elde edilir. Tasarşm sşrasşnda, bir yapşnşn serbest titresim o zelliklerini bilmek, dinamik yatay yuklerin ele alşnşsş ve ona gore hesap yapşlmasş icin buyuk o nem tasşr. Sistemin zorlanmşs titresim analizi sistem rijitlik ve kutle matrisleri modsuperpozisyon yontemi yardşmş ile girisimli durumdan girisimsiz duruma cevrilerek yapşlşr. Matrisler girisimsiz duruma donus t ur uldukten sonra sayşsal co zum yo ntemlerinden Newmark yontemi kullanşlarak zamanla deg isen yukler etkisindeki guclendirilmis cok sşra bosluklu perdelerin Time-History analizi yapşlmşstşr. Iki sşra bosluklu perdelerin deprem analizi spektral ivme egrileri ile yapşlşr. Her mod icin elde edilen dugumlerin maksimum yerdeg istirmeleri SRSS (Square Root of Sum of Squares) yontemi ile birlestirilerek verilen deprem spektrumundan dolayş dugumlerde olusan maksimum yerdeg istirme belirlenir. Yukarşda anlatşlan serbest titresim ve zorlanmşs titresim analizleri yapşldşktan sonra FORTRAN bilgisayar dilinde bir program yapşlmşstşr. Analizlerin dog rulug unu kontrol etmek icin bu calşsmada hazşrlanan programla co zulen problemlerin sonuclarş SAP000 yapş analizi programş ile elde edilen sonuclarla karsşlastşrşlmşs ve sonuclarşn uyumlu oldug u go rulmus t ur. 3

21 . O NCEKI CALIS MALAR Iskender BOZKURT. O NCEKI CALIS MALAR Rosman (964), surekli bag lantö yontemini kullanarak bir veya iki söra bosluklu ve tepesinde tekil yuk ile yuklenmis bosluklu perdeler uzerinde calösmöstör. Yazar, bu calösmada, perdelerin simetrik olmama durumunu, temel cesitlerinin bag lantö kirislerindeki kesme kuvvetlerine ve perde ayaklarönda olusan egilme momentlerine etkisini ve en alttaki bag lantö kirisinin atalet momentinin deg ismesi ile olusacak etkileri incelemistir. Coull ve Puri (968), tek kesit deg isiklig i olan tepesinde tekil veya uniform yukle yuklenmis simetrik perdeler icin yatay yeredeg istirme fonksiyonunu veren formulleri sunmuslardör. Yazarlar, yaptöklarö calösmada perdelerdeki kayma deformasyonlarönön etkilerini de hesaba katarak bulunan sonuclarö cesitli deney sonuclarö ile karsölastörmöslardör. Coull ve Subedi (97), simetrik olmayan iki söra bosluklu ve simetrik uc söra bosluklu perdelerin surekli bag lantö yontemi ile analizini sunmuslar ve kesme kuvveti fonksiyonunun kapalö ifadelerini vermislerdir. Ayröca bes orneg in teorik cozumunden elde edilen sonuclar ile bu orneklerin model yapölar uzerindeki deney sonuclarönön uyumlarönö grafikler uzerinde gostermislerdir. Hussein (97), cok söra bosluklu perdelerin analizinde, sistemi idare eden diferansiyel denklem takömönön baska arastörmacölar taraföndan deg isik yontemlerle cozulmeye calösöldögönö fakat bu cozum yontemlerinden bir kösmönön formulasyonunun cok karösök oldug unu bir kösmönön ise bosluk sörasö adedinin artmasö ile birlikte yanlös sonuc vermeye basladögönö belirttikten sonra matris ortogonalizasyon yontemini kullanarak diferansiyel denklem takömönön cozumunu vermistir. Mukherjee ve Coull (973), tek söra bosluklu perdelerin serbest titresim analizi icin SBY ni kullanmöslardör. Bu calösmada kesit deg isiklig i ve guclendirici kirisi olmayan bosluklu perdelerin dog al titresim sekilleri ve frekanslarö Galerkin yontemi kullanölarak belirlenmis ve ele alönan ornek yapönön deneysel ve teorik sonuclarö karsölastörölmöstör. 4

22 . O NCEKI CALIS MALAR Iskender BOZKURT Elkholy ve Robinson (973), sonlu farklar yontemini kullanarak rijit ve elastik temeller uzerine oturan cok söra bosluklu perdelerin analizini yapmöslar ve problem icin kapalö bir cozum elde ederek farklö temeller uzerine oturmus altö söra bosluklu perde duvarön cozumunu yaparak grafikler sunmuslardör. Coull (974), tek söra bosluklu, tepesinde guclendirici kiris bulunan, elastik temel uzerine oturmus ve simetrik olmayan bosluklu perdeler uzerinde surekli bag lantö yontemi ile calösmös ve kapalö cozumler sunmustur. Bu makalenin sonunda sayösal bir ornek cozulmus ve bunun sonucunda guclendirici kirisin perdenin yapösal davranösönda sag ladögö iyilestirmeye dikkat cekilmistir. Koo ve Cheung (984), surekli bag lantö yontemini kullanarak tekil, uniform ve ucgen yayölö yatay yukler etkisindeki cok söra bosluklu perde duvarlarön analizini sunmuslardör. Bu calösmalarön perde duvarlardaki eksenel kuvvetlerin deg isimini koordinat fonksiyonlarö cinsinden ifade ederek cozum yapmöslardör. Choo ve Coull (984), elastik temel uzerine oturan ve yatay yukler etkisinde olan tek söra bosluklu perdeler icin perdenin tepesinde ve tabanönda bulunan guclendirici kirislerin etkilerini incelemislerdir. SBY ile yapölan bu analizin sonucunda kapalö cozum verilmis ve farklö zemin turleri icin perdenin tepesinde ve tabanönda bulunan guclendirici kirislerin perdede olusan kuvvetlere ve yerdeg istirmelere etkileri incelenmistir. Coull ve Bensmail (99), surekli bag lantö yontemi ile kesit deg isiklig i olmayan, elastik veya rijit temel uzerine oturmus ve iki guclendirici kirisi olan perdeleri incelemislerdir. Yazarlar, kapalö cozumler vererek cesitli grafikler sunmuslardör. Aksog an ve ark. (993) surekli bag lantö yontemi ile elastik zemine oturan bosluklu perdeleri incelemisler ve cok sayöda guclendirici kiris icin cozum yapabilen bir bilgisayar programö hazörlamöslardör. Arslan ve Aksog an (996) surekli bag lantö yontemi ile elastik zemine oturan ve kesit deg isiklikleri ve guclendirici kirisleri olan bosluklu perdeleri incelemisler ve cok bolgeli problemler icin cozum yapabilen bir bilgisayar programö hazörlamöslardör. 5

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi ALIŞTIRMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0 Baskõ 1.1.2001 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers

Detaylı

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AYAKLI DEPOLARIN SIVI-YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMLERİ DİKKATE

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AYAKLI DEPOLARIN SIVI-YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMLERİ DİKKATE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AYAKLI DEPOLARIN SIVI-YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİMLERİ DİKKATE ALINARAK DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ İnş. Yük. Müh.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Cilt... ... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358 ...

İÇİNDEKİLER. 2. Cilt... ... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358 ... İÇİNDEKİLER 2. Cilt...... İKİNCİ BÖLÜM... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358...Döşemeler...... 383...Çizimler...... 390...Metrajlar......... 403...Yük Taşõyan Duvarlar... 408...Kazõklar.....

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ZAYIF ZEMİNLERDE YAPILAN BİNALARDA DİNAMİK YAPI KAZIK ZEMİN ETKİLEŞİMİ İÇİN UYGULAMAYA YÖNELİK

Detaylı

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi *

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2009 4675-4700, Yazı 307 Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Ahmet Can ALTUNIŞIK** Barış SEVİM*** Temel TÜRKER**** ÖZ Bu çalışmada, Malatya-Elazığ

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI

ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI Mimar Sunay SEYDİOĞLU FBE Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programında

Detaylı

«DEPREMİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ VE STRUKTÜREL AÇIDAN DEPREM -YAPI İLİŞKİSİ»

«DEPREMİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ VE STRUKTÜREL AÇIDAN DEPREM -YAPI İLİŞKİSİ» Ana Tema: Depremde Çökmeyen bina «DEPREMİN MİMARİ TASARIMA ETKİSİ VE STRUKTÜREL AÇIDAN DEPREM -YAPI İLİŞKİSİ» TMMOB MİMARLAR ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ 22 Ağustos 2013 Deprem Etkisi (Mw, t, R, Site) Deprem

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

T. C. PARÇALANMIŞ 1-BOYUTLU BURGERS DENKLEMİNİN SONLU FARK. Muaz SEYDAOĞLU

T. C. PARÇALANMIŞ 1-BOYUTLU BURGERS DENKLEMİNİN SONLU FARK. Muaz SEYDAOĞLU T. C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PARÇALANMIŞ 1-BOYUTLU BURGERS DENKLEMİNİN SONLU FARK YÖNTEMLERİ İLE NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ Muaz SEYDAOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI MALATYA

Detaylı

ÜST ÇENE TASARIMI VE DENTAL ĠMPLANTLARIN STATĠK ANALĠZĠ

ÜST ÇENE TASARIMI VE DENTAL ĠMPLANTLARIN STATĠK ANALĠZĠ T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÜST ÇENE TASARIMI VE DENTAL ĠMPLANTLARIN STATĠK ANALĠZĠ Emre ÖZYILMAZ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI DANIġMAN Prof. Dr. Halil AYKUL

Detaylı

Bursa-Karacabey-Eskisaröbey Ko yu Arazi Toplulastörma Projesi C ercevesinde Ko y Yerlesiminin Iyilestirilmesi U zerine Bir C alösma

Bursa-Karacabey-Eskisaröbey Ko yu Arazi Toplulastörma Projesi C ercevesinde Ko y Yerlesiminin Iyilestirilmesi U zerine Bir C alösma Bursa-Karacabey-Eskisaröbey Ko yu Arazi Toplulastörma Projesi C ercevesinde Ko y Yerlesiminin Iyilestirilmesi U zerine Bir C alösma Serife Tulin AKKAYA* Kemal Sulhi GU NDOG DU** Ismet ARICI*** O ZET U

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KATI YAKITLI BUHAR KAZANININ BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE TAM OTOMASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

AISI 1040 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETLERİNİN VE TİTREŞİMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ. Abdullah TURAN

AISI 1040 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETLERİNİN VE TİTREŞİMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ. Abdullah TURAN T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AISI 1040 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETLERİNİN VE TİTREŞİMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ Abdullah TURAN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR, NEDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR, VE NE ELDE EDİLİR?

YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR, NEDEN YAPILIR, NASIL YAPILIR, VE NE ELDE EDİLİR? Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YAPI TİTREŞİMLERİNİN İZLENMESİ: NEDİR,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı

Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı ii KLASİK MEKANİKTEKİ MEKANİK SİSTEMLERİN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA İLE MODELLENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mehmet ÖZAR Danışman: Yard. Doç.

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Okan KARAHAN LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FREZELEME İŞLEMLERİNDE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞMI İLE KESME KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU EMİNE TOSUN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Konya,

Detaylı