C UKUROVA U NIVERSITESI FEN BILIMLERIENSTITU SU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C UKUROVA U NIVERSITESI FEN BILIMLERIENSTITU SU"

Transkript

1 C UKUROVA U NIVERSITESI FEN BILIMLERIENSTITU SU YU KSEK LISANS TEZI Iskender BOZKURT IKISIRA BOS LUKLU DEPREM PERDELERININ SU REKLIBAG LANTI YO NTEMIILE ZORLANMIS TITRESIM ANALIZI INS AAT MU HENDISLIGIANABILIM DALI ADANA, 005

2 C UKUROVA U NIVERSITESI FEN BILIMLERIENSTITU SU IKISIRA BOS LUKLU DEPREM PERDELERININ SU REKLIBAG LANTI YO NTEMIILE ZORLANMIS TITRESIM ANALIZI Iskender BOZKURT YU KSEK LISANS TEZI INS AAT MU HENDISLIGIANABILIM DALI Bu tez 3/06/005 Tarihinde Asagüdaki Juri U yeleri Tarafündan Oybirligi ile Kabul Edilmistir. Imza:Ğ ĞĞĞĞĞĞ... Imza:... Imza:Ğ ĞĞĞĞĞĞ Prof. Dr. Orhan AKSOG AN Yard. Doc. Dr. H. Murat ARSLAN Yard. Doc. Dr. Seren AKAVCI DANISMAN U YE U YE (GU VEN) Bu tez Enstitu mu z Insaat Mu hendisligi Anabilim Dalönda hazörlanmöstör. Kod No: Bu C alüsma C ukurova U niversitesi Bilimsel Arastürma Projeleri Birimi Tarafündan Desteklenmistir. Proje No: FBE.004.YL.4 Prof. Dr. Aziz ERTUNC Enstitu Mu du ru Imza ve Mu hu r Not: Bu tezde kullanölan ozgu n ve baska kaynaktan yapölan bildirislerin, c izelge, sekil ve fotograflarön kaynak gosterilmeden kullanömö, 5846 sayölö Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hu ku mlere tabidir.

3 O Z YU KSEK LISANS TEZI IKISIRA BOS LUKLU DEPREM PERDELERININ SU REKLIBAG LANTI YO NTEMIILE ZORLANMIS TITRESIM ANALIZI Iskender BOZKURT C UKUROVA U NIVERSITESI FEN BILIMLERIENSTITU SU INS AAT MU HENDISLIGIANABILIM DALI Danşsman : Prof. Dr. Orhan AKSOG AN Yşl : 005, Sayfa: 84 Juri : : Prof. Dr. Orhan AKSOG AN : Yard. Doc. Dr. H. Murat ARSLAN : Yard. Doc. Dr. Seren AKAVCI (GU VEN) Surekli baglantö yontemi, yatay yukler etkisindeki bosluklu perdelerin analizi ic in c ok yaygön olarak kullanölan bir yontemdir. Bu c alösmada, elastik temele oturan ve baglantö kirisleri ve perde duvarlarö birlesiminde baglantö elastikligi bulunan, belirli yuksekliklerine guc lendirici kirisler yerlestirilmis iki acöklöklö simetrik olmayan bosluklu perdelerin serbest ve zorlanmös titresim analizi yapölmöstör. Toplanmös kutle modeline donusturulen sistem icin surekli baglantö yontemi kullanölöp, baglantö kirislerinin ve guc lendirici kirislerin orta noktalarönda dusey yerdegistirme icin uygunluk denklemi yazölarak cozume gidilmistir. Bu analiz sörasönda temelin dusey, yatay ve donel rijitlikleri de goz onune alönarak tabanda sönör sartlarö yazölmöstör. Birim yukleme durumlarö icin duvarlardaki yerdegistirme sekilleri bulunduktan sonra esneklik matrisi yazölöp tersi alönarak da rijitlik matrisi bulunmustur. Rijitlik matrisi ve toplanmös kutle kabulu ile elde edilen kutle matrisinin serbest titresim denkleminde yerine konulmasö ile sistemin dogal frekanslarö ve bunlara ait mod sekil vektorleri elde edilmistir. Mod birlestirme teknigi kullanölarak girisimsiz denklem takömlarö elde edilip, Newmark yontemi kullanölarak zaman tanöm alanönda analiz yapölmöstör. Daha sonra da, Wilson spektral ivme degerleri kullanölarak spektrum analizi yapölmöstör. Yapölan analiz icin Fortran yazölöm dilinde genel amac lö bir bilgisayar programö hazörlanmös ve c esitli ornekler ic in bu program ile cozumler yapölmöstör. Bu ornekler SAP000 yapö analizi programö ile de cozulerek hazörlanan programön dogrulugu kontrol edilmistir. Anahtar kelimeler: Surekli Baglantö Yontemi, Deprem Perdeleri, Iki Söra Bosluklu, Guc lendirici Kiris, Dinamik Analiz I

4 ABSTRACT MSc THESIS THE FORCED VIBRATION ANALYSIS OF TWO-BAY COUPLED SHEAR WALLS USING CONTINUOUS CONNECTION METHOD Iskender BOZKURT DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF C UKUROVA Supervisor : Prof. Dr. Orhan AKSOG AN Year : 005, Pages: 84 Jury : Prof. Dr. Orhan AKSOG AN : Assist. Prof. Dr. H. Murat ARSLAN : Assist. Prof. Dr. Seren AKAVCI (GU VEN) The continuous connection method is a method widely used for the analysis of coupled shear walls subject to horizontal loads. In this study, the free and forced vibration analyses of a nonsymmetric two-bay coupled shear wall with stiffening beams at certain heights and elastic connecting beam-wall connections, resting on an elastic foundation are carried out. The solution of the problem is realized by writing the compatibility equation for the vertical displacements at the midpoints of the connecting and stiffening beams using continuous connection method for the system which is modeled as a system of lumped masses. During this analysis, the boundary conditions at the bottom are written considering vertical, horizontal and rotational rigidities of the foundation. Having found the displacements of the piers for unit loadings, the flexibility matrix is written. The stiffness matrix is found by inverting the flexibility matrix. Substituting the mass matrix obtained by the lumped mass assumption and the stiffness matrix into the vibration equation, the natural frequencies and the corresponding mode shape vectors are obtained. Uncoupled systems of equations being obtained, the analysis has been carried out in the time domain using Newmark method. Using Wilson spectral acceleration values, spectrum analysis has been carried out. Following the analysis, a general purpose computer program in Fortran language has been prepared and, then, using this program various examples have been solved. These examples have been solved by SAP000 structural analysis program, as well, so as to check the validity of the prepared program. Key Words: Continuous Connection Method, Shear Walls, Two-Bay Coupled, Stiffening Beam, Dynamic Analysis. II

5 TES EKKU RLER Bu tezin hazğrlanmasğnda deg erli bilgi ve yardğmlarğnğ hicbir zaman esirgemeyen danğs man hocam saygğdeg er Prof. Dr. Orhan AKSOG AN ve sayğn hocam Ars. Gor. Engin EMSENüe en icten tes ekku rlerimi sunarğm. III

6 ICINDEKI LER SAYFA O Z... I ABSTRACT...II TESEKKUR...III ICINDEKILER... IV CIZELGELER DIZINI...VII SEKILLER DIZINI... X SEMBOLLER VE KISALTMALAR DIZINI...XIII. GIRIS.... O NCEKI CALISMALAR MATERYAL VE METOD YUKSEK BINALARDA IKI SIRA BOSLUKLU PERDELER Giris Yu ksek Binalarda Yatay Yu k Tasçyçcç Elemanlar Cerceveler Perdeler Bosluklu Perdeler Perde-Cerceve Tasçyçcç Elemanlar Tu p Cerceveler Cekirdekler Yatay Yu kler Etkisi Altçndaki Iki Sçra Bosluklu Perdelerin Davrançsç Guclendirilmis Bosluklu Perde SUREKLI BAG LANTI YO NTEMI Giris Su rekli Baglantç Yonteminde Yapçlan Kabuller Baglantç Kirisi-Duvar Baglantç Esnekliginin Esdeger Cerceve Yontemiyle Modellenmesi IKI SIRA BOSLUKLU DEPREM PERDELERININ SUREKLI BAG LANTI YO NTEMI ILE SERBEST TITRESIM ANALIZI Giris Ku tle Matrisinin Olusturulmasç Rijitlik Matrisinin Olusturulmasç... 8 IV

7 6.3..Giris Birinci ve Ikinci Bosluktaki Perde Eksenel Kuvvet Bileseni (T i, T i ) ve Baglantç Kirislerinde Olusan Birim Boydaki Kesme Kuvvetleri (q i, q i ) Arasçndaki Iliski Moment-Egrilik Iliskisi Iki Sçra Bosluklu Perdelerin Dusey Dogrultudaki Bagçl Hareketleri Perdelerin Donmesinden Dogan Bagçl Dusey Yerdegistirme ( δ, r i δ r i ) Baglantç Kirisindeki Kesme Kuvvetinden Dogan Bagçl Dusey Yerdegistirme ( δ, Baglantç Kirisi-Duvar Elastik Baglantçsçndan s i δ s i ) Dogan Bagçl Dusey Yerdegistirme ( δ, δ ) Temel Hareketinden Dogan Bagçl Dusey Yerdegistirme ( δ, f e i e i δ f ) Perde Eksenel Kuvvetlerinden Dogan Bagçl Dusey Yerdegistirme ( δ, a i δ a i ) Perde Eksenel Kuvvet Fonksiyonunun Bulunmasç Guclendirici Kiristeki Kesme Kuvveti Degerinin Belirlenmesi Sçnçr Kosullarç Perdelerde Yanal Yerdegistirme Fonksiyonunun Bulunmasç O zdeger ve O zvektorlerin Belirlenmesi IKI SIRA BOSLUKLU DEPREM PERDELERININ ZORLANMIS TITRESIM ANALIZI Giris Mod-Su perpozisyon ( Birlestirme ) Yontemi Giris Girisimsiz Denklem Takçmçnçn Olusturulmasç Zaman Tançm Alançnda Analiz Newmark Yontemi V

8 7.4. Spektrum ( Deprem ) Analizi SAYISAL UYGULAMALAR VE SONUCLAR Giris Sayçsal Uygulamalar O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek O rnek 4... O rnek O rnek O rnek Sonuclar ve O neriler... 0 KAYNAKLAR... 3 O ZGECMIS... 8 EKLER... 9 EK. Fortran Dilinde Hazçrlanmçs Serbest Titresim Analizi ve Zorlanmçs Titresim Analizi Programçnçn Veri Dosyasç EK. Fortran Dilinde Hazçrlanmçs Serbest Titresim Analizi ve Zorlanmçs Titresim Analizi Programçnçn Listesi VI

9 CIZELGELER DI ZI NI SAYFA Cizelge 8.. O rnek e ait dogal frekanslarçn ( Hz ) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç...78 Cizelge 8.. Sonu msu z durum icin O rnek ye ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç.80 Cizelge 8.3. Sonu mlu durum icin O rnek ye ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç...8 Cizelge 8.4. O rnek 3 icin spektral ivme degerleri...83 Cizelge 8.5. O rnek 3 e ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç..83 Cizelge 8.6. Sonu msu z durum icin O rnek 4 e ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç...84 Cizelge 8.7. Sonu mlu durum icin O rnek 4 e ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.8. Sonu msu z durum icin O rnek 5 e ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.9. Sonu mlu durum icin O rnek 5 e ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç...87 Cizelge 8.0. O rnek 6 da degisik zemin tipleri icin SBY ile bulunan dogal frekanslarçn ( Hz) SAP000 programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç... 9 Cizelge 8.. Sonu msu z durum icin O rnek 7 ye ait maksimum tepe yerdegistirmelerinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç...93 VII

10 Cizelge 8.. Sonu mlu durum icin O rnek 7 ye ait maksimum tepe yerdegistirmelerinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.3. O rnek 8 icin spektral ivme degerleri Cizelge 8.4. O rnek 8 e ait maksimum tepe yerdegistirmelerinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.5. O rnek 9 a ait SBY ile bulunan dogal frekanslarçn (Hz) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.6. Sonu msu z durum icin O rnek 0 a ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç...00 Cizelge 8.7. Sonu mlu durum icin O rnek 0 a ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç... 0 Cizelge 8.8. O rnek icin spektral ivme degerleri Cizelge 8.9. O rnek e ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.0. O rnek de guclendiricisiz durum icin SBY ile bulunan ilk on dogal frekansçnçn (Hz) SAP000 programç ile elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.. O rnek de guclendiricili durum icin SBY ile bulunan ilk on dogal frekansçn (Hz) SAP000 programç ile elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç Cizelge 8.. Guclendiricisiz durum icin O rnek 3 e ait maksimum tepe yerdegistirmelerinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç VIII

11 Cizelge 8.3. Guclendiricili durum icin O rnek 3 e ait maksimum tepe yerdegistirmelerinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç... 0 Cizelge 8.4. O rnek 4 icin spektral ivme degerleri... Cizelge 8.5. O rnek 4 e ait maksimum tepe noktasç yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç... Cizelge 8.6. O rnek 5 e ait SBY ile bulunan dogal frekanslarçn (Hz) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç... 4 Cizelge 8.7. Sonu msu z durum icin O rnek 6 ya ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç...6 Cizelge 8.8. Sonu mlu durum icin O rnek 6 ya ait maksimum tepe yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç...7 Cizelge 8.9. O rnek 7 icin spektral ivme degerleri... 9 Cizelge O rnek 7 ye ait maksimum tepe noktasç yerdegistirmesinin (m) SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenle karsçlastçrçlmasç... 9 IX

12 SEKI LLER DI ZI NI SAYFA Sekil 4..Cerceve ve elastik egrisi... 0 Sekil 4.. Perde, en kesiti ve elastik egrisi... Sekil 4.3. Iki sçra bosluklu perde... Sekil 4.4. Yu ksek yapçlarda tu p cerceveler... 3 Sekil 4.5. Yu ksek yapçlarda cekirdekler... 3 Sekil 4.6. Iki sçra bosluklu perdenin yatay yu kler etkisi altçndaki davrançsç... 5 Sekil 4.7. Guclendirilmis iki sçra bosluklu perde... 7 Sekil 5.. Iki sçra bosluklu perdenin SBY ile modellenmesi... 9 Sekil 5.. Guclendirici kirisleri olan iki sçra bosluklu perde... Sekil 5.3. Egilmis bir baglantç kirisi... 3 Sekil 5.4. Elastik baglantçlç kiris modeli... 4 Sekil 6.. Iki sçra bosluklu perdeler icin toplanmçs ku tle modeli... 7 Sekil 6.. Perdenin (i) bolgesindeki dusey kuvvetlerin dengesi... 9 Sekil 6.3. Iki sçra bosluklu perdenin yatay bir kesitindeki ic kuvvetler... 3 Sekil 6.4. Duvarlarçn donmesinden dogan bagçl dusey yerdegistirme Sekil 6.5. Baglantç kirislerindeki kesme kuvvetlerinden dogan bagçl dusey yerdegistirme Sekil 6.6. Baglantç kirislerinin elastik baglantçlç olmasç durumu Sekil 6.7. Birinci boslukta temel hareketinden dogan bagçl dusey yerdegistirme Sekil 6.8. Ikinci boslukta temel hareketinden dogan bagçl dusey yerdegistirme Sekil 6.9. Duvarlar u zerindeki dusey kuvvetler... 4 Sekil 6.0. Birinci boslukta perde eksenel kuvvet bilesenlerinden dogan bagçl dusey yerdegistirme... 4 Sekil 6.. Ikinci boslukta perde eksenel kuvvet bilesenlerinden dogan bagçl dusey yerdegistirme Sekil 6.. Iki sçra bosluklu perde tepesinde dusey kuvvetlerin dengesi Sekil 6.3. x i yu kseklikteki guclendirici kirise etki eden dusey kuvvetler Sekil 7.. a) Statik analizde ve b) dinamik analizde elastik egrinin durumu Sekil 7.. Toplanmçs bir ku tlenin a) deprem etkisi ile hareketi b) serbest cisim diyagramç...7 Sekil 8.. O rnek e ait iki sçra bosluklu perde ve en kesiti...77 X

13 Sekil 8.. O rnek in birinci, ucu ncu ve besinci mod sekil vektorlerinin SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç...79 Sekil 8.3. O rnek ye ait yu kleme...80 Sekil 8.4. O rnek de sonu msu z durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi... 8 Sekil 8.5. O rnek de sonu mlu durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi...8 Sekil 8.6. O rnek 4 e ait yu kleme...84 Sekil 8.7. O rnek 4 te sonu msu z durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi Sekil 8.8. O rnek 4 te sonu mlu durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi Sekil 8.9. O rnek 5 e ait yu kleme Sekil 8.0. O rnek 5 e ait sonu msu z durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi Sekil 8.. O rnek 5 e ait sonu mlu durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi...89 Sekil 8.. O rnek 6 ya ait iki sçra bosluklu perde ve en kesiti...90 Sekil 8.3. O rnek 6 daki perdenin farklç tipteki zeminlere oturmasç durumlarç icin bulunan birinci mod sekil vektorlerinin karsçlastçrçlmasç... 9 Sekil O rnek 6 daki perdenin farklç tipteki zeminlere oturmasç durumlarç icin bulunan ucu ncu mod sekil vektorlerinin karsçlastçrçlmasç... 9 Sekil 8.5. O rnek 6 daki perdenin farklç tipteki zeminlere oturmasç durumlarç icin bulunan besinci mod sekil vektorlerinin karsçlastçrçlmasç... 9 Sekil 8.6. O rnek 7 ye ait yu kleme Sekil 8.7. O rnek 7 de sonu msu z durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi Sekil 8.8. O rnek 7 de ait sonu mlu durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi Sekil 8.9. O rnek 9 a ait iki sçra bosluklu perde ve en kesiti Sekil 8.0. O rnek 9 un birinci, ucu ncu ve besinci mod sekil vektorlerinin SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç XI

14 Sekil 8.. O rnek 0 a ait yu kleme Sekil 8.. O rnek 0 da sonu msu z durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi... 0 Sekil 8.3. O rnek 0 da sonu mlu durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerin zamanla degisimi... 0 Sekil 8.4. O rnek ye ait iki sçra bosluklu perde ve en kesiti Sekil 8.5. O rnek de guclendiricili durum icin birinci, ucu ncu ve besinci mod sekil vektorlerinin SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç...07 Sekil 8.6. O rnek de guclendiricili ve guclendiricisiz durumlar icin SBY ile bulunan birinci, ucu ncu ve besinci mod sekil vektorlerinin karsçlastçrçlmasç Sekil 8.7. O rnek 3 e ait yu kleme Sekil 8.8. O rnek 3 te sonu msu z durumun guclendiricili ve guclendiricisiz perde icin tepe yerdegistirmelerinin zamanla degisimi... 0 Sekil 8.9. O rnek 3 te sonu mlu durumun guclendiricili ve guclendiricisiz perde icin tepe yerdegistirmelerinin zamanla degisimi... Sekil O rnek 5 e ait iki sçra bosluklu perde ve en kesiti... 3 Sekil 8.3. O rnek 5 in birinci, ucu ncu ve besinci mod sekil vektorlerinin SAP000 yapç analizi programçndan elde edilenlerle karsçlastçrçlmasç... 5 Sekil 8.3. O rnek 6 ya ait yu kleme... 6 Sekil O rnek 6 ya ait sonu msu z durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerinin zamanla degisimi... 7 Sekil O rnek 6 ya ait sonu mlu durum icin perde tepesindeki yerdegistirmelerinin zamanla degisimi... 8 XII

15 SEMBOLLER VE KISALTMALAR DI ZI NI a a A A A 3 b b b 3 C cb i, : inci bosluk genisligi, : inci bosluk genisligi, : inci perde kesit alanç, : inci perde kesit alanç, : 3 u ncu perde kesit alanç, : inci perde genisligi, : inci perde genisligi, : 3 u ncu perde genisligi, C cb : ve inci bosluklar icin kiris duvar baglantç rijitlikleri, i C sb : guclendirici-duvar baglantç rijitligi, i D i, D i D 3i, D 4i : perde eksenel kuvvet fonksiyonlarçna ait integrasyon sabitleri, E : elastisite modu lu, F : esneklik matrisi, G i, h i H H p H i : yanal deplasman fonksiyonuna ait integrasyon sabitleri, : kat yu ksekligi, : perde toplam yu ksekligi, : birim yu ku n uygulandçgç yu kseklik, I I I I 3 : perdelerin atalet momentleri toplamç, : inci perde atalet momenti, : inci perde atalet momenti, : 3 u ncu perde atalet momenti, I c : inci boslukta baglantç kirisi atalet momenti, i I c : inci boslukta baglantç kirisi atalet momenti, i I s : i x i yu kseklikteki guclendirici kirisin atalet momenti, i : bolge ve bolgeler arasç sçnçr numaralarç, XIII

16 K : rijitlik matrisi, K v, K h, K r, K v, K h, K r, K v :, ve 3 u ncu perde temelinde 3 esdeger dusey rijitlik sabitleri, K h :, ve 3 u ncu perde temelinde 3 esdeger yatay rijitlik sabitleri, K r :, ve 3 u ncu perde temelinde 3 esdeger donel rijitlik sabitleri, K R : donel rijitlik sabitleri toplamç L L M : ve inci perde eksenleri arasçndaki mesafe, : ve 3 u ncu perde eksenleri arasçndaki mesafe, : ku tle matrisi, M : i bolgesinde dçs yu kten dolayç olusan moment, ei n N N i N i, S a S d S v P i, q i, i T i, V i, x i N i, 3i : dusey dogrultuda bolge sayçsç, : bosluklu perdenin serbestlik derecesi, : i numaralç bolgedeki toplanmçs ku tle sayçsç, N : i bolgesinde perdelerdeki eksenel kuvvet fonksiyonlarç : ivme spektrumu : deplasman spektrumu : hçz spektrumu P : baglantç kirisi orta noktasçnda kesme kuvveti i q : i bolgesinde ve inci bosluktaki T i kesme kuvveti akçs fonksiyonlarç : i bolgesinde ve inci bosluklardaki kesme kuvvetlerinin perde tepesinden itibaren toplamç, V : i x i yu kseklikteki guclendirici kirisin ve inci boslugundaki kesme kuvveti, : i bolgesinin u st noktasçnçn yu ksekligi, X : yerdegistirme vektoru, XIV

17 X & : ivme vektoru, y i δ r i, δ s i, e i : i bolgesinde yatay yerdegistirme fonksiyonu, δ r i : i bolgesinde perdelerin donmesinden dogan bagçl dusey yerdegistirmeler, δ s i : i bolgesinde baglantç kirisi kesme kuvvetinden dogan bagçl dusey yerdegistirmeler, δ, δ : i bolgesinde ve inci bosluktaki baglantç kirislerinin δ a i, δ f, θ Φ ω λ i =ω i e i duvarlara elastik baglanmasçndan dogan bagçl dusey yerdegistirmeler, δ a i : i bolgesinde duvarlardaki perde eksenel kuvvetinden dogan bagçl dusey yerdegistirmeler, δ f : inci ve inci bosluklarda sag ve sol duvar tabanlarçnçn bagçl dusey yerdegistirmeleri, : faz acçsç, egim, : modal matris, : frekans, : sisteme ait ozdegerler. XV

18 .GIRIS Iskender BOZKURT. GI RIS Bina yukseklig inin artmasşna bag lş olarak, ruzgar ve depremden dolayş yapşlara daha fazla yatay kuvvet etki etmekte ve dus ey yukleri ileten kolonlar, bu yatay kuvvetlerin olusturdug u egilme momentlerine karsş yeterli dayanşmş go sterememektedir. Yapş yukseklig i boyunca yatay yerdeg istirmeler yuksek deg erlere ulasmakta, yapşnşn yatay yondeki rijitlig i yetersiz kalmaktadşr. Yatay etkilere karsş emniyeti yalnşz cercevelerle temin etmek, kolon boyutlarşnş buyuteceg inden, gerek alt katlardaki hacim kaybş nedeniyle, gerekse maliyet bakşmşndan uygun co zum olmamaktadşr. Yapşnşn yatay yondeki rijitlig ini artşrmak icin betonarme binalarda deprem perdeleri adş verilen egilme rijitlig i yuksek betonarme duvarlar kullanşlmaktadşr. Bu duvarlar icleri dolu oldug unda birer konsol gibi calşsşrlar ve hesaplarş kolaydşr. Ancak perde duvarlarda, katlarda bulunan kapş, pencere ve koridorlar icin bşrakşlan bosluklar nedeniyle bosluklu perdeye do nus t ukleri zaman yuksek dereceden hiperstatik olduklarş icin hesaplarş guclesmektedir. Hesaplama islemini basitlestirmek icin cesitli yontemler gelistirilmistir. Yatay yukler etkisindeki bosluklu perdelerin analizi icin cok yaygşn olarak kullanşlan bir yontem Surekli Bag lantş Yontemi (SBY) dir. Bu yontemde, bosluklu perdeler birlesik perdeler gibi dusunulerek bag lantş kirisi adş verilen kat kirisleri ve dosemeler bina yukseklig i boyunca esdeg er rijitlikteki surekli yayşlş kirisler olarak go sterilir ve bunlarşn eksenel sekil deg istirmeleri gozardş edilmektedir. Bu elemanlarda olusan kesme kuvvetleri surekli dagştşlmşs reaksiyonlar olarak modellenir. Perdeler arasşndaki bosluklardan dolayş bag lantş rijitlig inin yeterli duzeyde olmadşgş durumlarda bina tepe yerdeg istirmesi ve tabandaki egilme momenti yuksek deg erlere ulasabilmektedir. Bu durumun giderilmesi icin bina boyunca belirli yuksekliklere guclendirici kiris adş verilen egilme rijitlig i yuksek bag lantş elemanlarş konulmaktadşr. Guclendirici kirisler binada depo, makine ve servis amacş ile bos bşrakşlan katlara yapşlmaktadşr. Guclendirici kiris sayşsş ve geometrisi, binanşn yukseklig ine, izin verilen deplasman miktarşna, temelin durumuna bag lşdşr.

19 .GIRIS Iskender BOZKURT Surekli bag lantş yonteminde yapşlan en o nemli kabul bag lantş kirislerinin ve gucl endirici kirislerin eksenleri dog rultusunda rijit olarak kabul edilmesidir. Bu kabule dayanarak her iki perdenin belirli bir seviyesindeki yerdeg istirmeler aynş deg ere sahip olacaktşr. Buna bag lş olarak perdelerin aynş egime ve egrilig e sahip olacaklarş kabul edilir. Bu kabul yaygşn olarak kullanşlan rijit diyafram modeli ile de desteklenmektedir. Surekli bag lantş yonteminde temel diferansiyel denklemler, her iki acşklşkta bag lantş kirislerinin orta noktalarşndaki dus ey yerdeg istirme icin yazşlan uygunluk denklemleridir. Elde edilen ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklem takşmş icin, perde tabanşnda ve tepesinde sşnşr sartlarş ve guclendirici kirislerde sureklilik sartlarş yazşlarak co zum yapşlşr. Analiz sonucunda perde duvarlardaki eksenel kuvvet fonksiyonlarş bulunur. Problemin ikinci asamasşnda ise her bo lge icin perdelerde moment-eg rilik iliskisi kullanşlarak yatay yerdeg istirme fonksiyonlarş bulunur. Bosluklu perde problemi, surekli bag lantş yontemi sayesinde iki boyutlu problemden tek boyutlu probleme indirgenmis olur. Bu calşsmada, elastik ve rijit temele oturan, bag lantş kirislerin ve perde duvar birlesiminde bag lantş esneklig i bulunan, binanşn deg isik yuksekliklerine yerlestirilmis guclendirici kirisler ile desteklenmis, iki acşklşklş simetrik olmayan bosluklu perdelerin serbest titresim analizleri yapşlmşs ve daha sonra da, zamanla deg isen yukler etkisinde mod-superpozisyon teknig i ve Newmark yontemi kullanşlarak zorlanmşs titresim analizleri yapşlmşstşr. Bu calşsmanşn dinamik analizinde kullanşlacak yontem iki adşmdan olusmaktadşr. Birinci adşmda elastik temele oturan iki sşra bosluklu perde, ayrşk kutlelerden olusan toplanmşs kutleler sistemine donus t ur ul ur. Kutle sayşsş sistemin serbestlik derecesini olusturur ve bolgedeki kat sayşlarşndan bagşmsşz olarak serbestce secilebilir. Ancak, her bir kutlenin buyukluguyapşnşn yukseklig i boyunca ortalama kutle dagşlşmşndan elde edilir ve bo ylece yapşnşn kutle matrisi kosegen bir matris olarak bulunur. Ikinci adşmda sistem rijitlik matrisi bulunacaktşr. Bunun icin ayrşk kutlelerin her birinin yatay yerdeg istirmeleri dog rultusunda birim yuk ile yuklemeleri sonucu yerdeg istirmeleri bulunmasş gerekir. Bu yuklemelerin her biri icin SBY

20 .GIRIS Iskender BOZKURT kullanşlarak bosluk sşralarşndaki bag lantş kirislerinin ve guclendirici kirislerin dugum noktalarş olan orta noktalarşnda uygunluk denklemleri yazşlşr. Bosluk sayşsş kadar denklemden olusan ikinci dereceden, lineer, girisimli diferansiyel denklem takşmş, guclendirici kirislerle iki veya daha fazla bo lgeye ayrşlmşs olan perdenin her bo lgesi icin tekrarlanşr. Bosluk sayşsş m, bolge sayşsş n olmak uzere mxn sayşda denklem iceren diferansiyel denklem takşmş ortak olarak co zulur. Bu analiz sşrasşnda temelin dus ey, yatay ve do nel rijitlikleri de go zo nune alşnarak tabanda sşnşr kosullarş yazşlşr. Yatay yerdeg istirmenin bulunmasş sşrasşnda, bolgeler arasşnda komsu iki bolgenin aynş yatay yerdeg istirme ve eg ime sahip olmalarş kosullarş uygulanşr. Birinci adşmda bulunan ayrşk kutleler sisteminin yerdeg istirme sekilleri, tum birim yukleme durumlarş icin bulunduktan sonra, esneklik matrisi dog rudan dog ruya yazşlabilir ve tersi alşnarak da rijitlik matrisi bulunur. Rijitlik matrisi ve toplanmşs kutle kabulu ile elde edilen kutle matrislerinin serbest titresim denkleminde yerlerine konulmasş ile sistemin dog al frekanslarş ve bunlara ait mod sekil vekto rleri elde edilir. Tasarşm sşrasşnda, bir yapşnşn serbest titresim o zelliklerini bilmek, dinamik yatay yuklerin ele alşnşsş ve ona gore hesap yapşlmasş icin buyuk o nem tasşr. Sistemin zorlanmşs titresim analizi sistem rijitlik ve kutle matrisleri modsuperpozisyon yontemi yardşmş ile girisimli durumdan girisimsiz duruma cevrilerek yapşlşr. Matrisler girisimsiz duruma donus t ur uldukten sonra sayşsal co zum yo ntemlerinden Newmark yontemi kullanşlarak zamanla deg isen yukler etkisindeki guclendirilmis cok sşra bosluklu perdelerin Time-History analizi yapşlmşstşr. Iki sşra bosluklu perdelerin deprem analizi spektral ivme egrileri ile yapşlşr. Her mod icin elde edilen dugumlerin maksimum yerdeg istirmeleri SRSS (Square Root of Sum of Squares) yontemi ile birlestirilerek verilen deprem spektrumundan dolayş dugumlerde olusan maksimum yerdeg istirme belirlenir. Yukarşda anlatşlan serbest titresim ve zorlanmşs titresim analizleri yapşldşktan sonra FORTRAN bilgisayar dilinde bir program yapşlmşstşr. Analizlerin dog rulug unu kontrol etmek icin bu calşsmada hazşrlanan programla co zulen problemlerin sonuclarş SAP000 yapş analizi programş ile elde edilen sonuclarla karsşlastşrşlmşs ve sonuclarşn uyumlu oldug u go rulmus t ur. 3

21 . O NCEKI CALIS MALAR Iskender BOZKURT. O NCEKI CALIS MALAR Rosman (964), surekli bag lantö yontemini kullanarak bir veya iki söra bosluklu ve tepesinde tekil yuk ile yuklenmis bosluklu perdeler uzerinde calösmöstör. Yazar, bu calösmada, perdelerin simetrik olmama durumunu, temel cesitlerinin bag lantö kirislerindeki kesme kuvvetlerine ve perde ayaklarönda olusan egilme momentlerine etkisini ve en alttaki bag lantö kirisinin atalet momentinin deg ismesi ile olusacak etkileri incelemistir. Coull ve Puri (968), tek kesit deg isiklig i olan tepesinde tekil veya uniform yukle yuklenmis simetrik perdeler icin yatay yeredeg istirme fonksiyonunu veren formulleri sunmuslardör. Yazarlar, yaptöklarö calösmada perdelerdeki kayma deformasyonlarönön etkilerini de hesaba katarak bulunan sonuclarö cesitli deney sonuclarö ile karsölastörmöslardör. Coull ve Subedi (97), simetrik olmayan iki söra bosluklu ve simetrik uc söra bosluklu perdelerin surekli bag lantö yontemi ile analizini sunmuslar ve kesme kuvveti fonksiyonunun kapalö ifadelerini vermislerdir. Ayröca bes orneg in teorik cozumunden elde edilen sonuclar ile bu orneklerin model yapölar uzerindeki deney sonuclarönön uyumlarönö grafikler uzerinde gostermislerdir. Hussein (97), cok söra bosluklu perdelerin analizinde, sistemi idare eden diferansiyel denklem takömönön baska arastörmacölar taraföndan deg isik yontemlerle cozulmeye calösöldögönö fakat bu cozum yontemlerinden bir kösmönön formulasyonunun cok karösök oldug unu bir kösmönön ise bosluk sörasö adedinin artmasö ile birlikte yanlös sonuc vermeye basladögönö belirttikten sonra matris ortogonalizasyon yontemini kullanarak diferansiyel denklem takömönön cozumunu vermistir. Mukherjee ve Coull (973), tek söra bosluklu perdelerin serbest titresim analizi icin SBY ni kullanmöslardör. Bu calösmada kesit deg isiklig i ve guclendirici kirisi olmayan bosluklu perdelerin dog al titresim sekilleri ve frekanslarö Galerkin yontemi kullanölarak belirlenmis ve ele alönan ornek yapönön deneysel ve teorik sonuclarö karsölastörölmöstör. 4

22 . O NCEKI CALIS MALAR Iskender BOZKURT Elkholy ve Robinson (973), sonlu farklar yontemini kullanarak rijit ve elastik temeller uzerine oturan cok söra bosluklu perdelerin analizini yapmöslar ve problem icin kapalö bir cozum elde ederek farklö temeller uzerine oturmus altö söra bosluklu perde duvarön cozumunu yaparak grafikler sunmuslardör. Coull (974), tek söra bosluklu, tepesinde guclendirici kiris bulunan, elastik temel uzerine oturmus ve simetrik olmayan bosluklu perdeler uzerinde surekli bag lantö yontemi ile calösmös ve kapalö cozumler sunmustur. Bu makalenin sonunda sayösal bir ornek cozulmus ve bunun sonucunda guclendirici kirisin perdenin yapösal davranösönda sag ladögö iyilestirmeye dikkat cekilmistir. Koo ve Cheung (984), surekli bag lantö yontemini kullanarak tekil, uniform ve ucgen yayölö yatay yukler etkisindeki cok söra bosluklu perde duvarlarön analizini sunmuslardör. Bu calösmalarön perde duvarlardaki eksenel kuvvetlerin deg isimini koordinat fonksiyonlarö cinsinden ifade ederek cozum yapmöslardör. Choo ve Coull (984), elastik temel uzerine oturan ve yatay yukler etkisinde olan tek söra bosluklu perdeler icin perdenin tepesinde ve tabanönda bulunan guclendirici kirislerin etkilerini incelemislerdir. SBY ile yapölan bu analizin sonucunda kapalö cozum verilmis ve farklö zemin turleri icin perdenin tepesinde ve tabanönda bulunan guclendirici kirislerin perdede olusan kuvvetlere ve yerdeg istirmelere etkileri incelenmistir. Coull ve Bensmail (99), surekli bag lantö yontemi ile kesit deg isiklig i olmayan, elastik veya rijit temel uzerine oturmus ve iki guclendirici kirisi olan perdeleri incelemislerdir. Yazarlar, kapalö cozumler vererek cesitli grafikler sunmuslardör. Aksog an ve ark. (993) surekli bag lantö yontemi ile elastik zemine oturan bosluklu perdeleri incelemisler ve cok sayöda guclendirici kiris icin cozum yapabilen bir bilgisayar programö hazörlamöslardör. Arslan ve Aksog an (996) surekli bag lantö yontemi ile elastik zemine oturan ve kesit deg isiklikleri ve guclendirici kirisleri olan bosluklu perdeleri incelemisler ve cok bolgeli problemler icin cozum yapabilen bir bilgisayar programö hazörlamöslardör. 5

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BOŞLUKLU PERDELİ YAPI SİSTEMLERİNDE GÜÇLENDİRİCİ KİRİŞ ETKİSİNİN İNCELENMESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI ADANA, 29 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BOŞLUKLU PERDELİ YAPI SİSTEMLERİNDE GÜÇLENDİRİCİ KİRİŞ ETKİSİNİN İNCELENMESİ *

BOŞLUKLU PERDELİ YAPI SİSTEMLERİNDE GÜÇLENDİRİCİ KİRİŞ ETKİSİNİN İNCELENMESİ * BOŞLUKLU PERDELİ YAPI SİSTEMLERİNDE GÜÇLENDİRİCİ KİRİŞ ETKİSİNİN İNCELENMESİ * An Investıgatıon Of Effect Of Stıffenıng Beam On Structures Contaınıng Coupled Sheear Walls Olcay GENÇ İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi Dr. Bilge DORAN Dr. Sema NOYAN ALACALI ÖNSÖZ Günümüzde bilgisayar teknolojisinin hizla ilerlemesinin dogal bir sonucu olarak insaat mühendisligi

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

KESİT TESİR DİYAGRAMLARI YAPI STATİĞİ 1

KESİT TESİR DİYAGRAMLARI YAPI STATİĞİ 1 KESİT TESİR DİYAGRAMLARI YAPI STATİĞİ 1 GİRİŞ Sabit yu klerden meydana gelen kesit tesiri fonksiyonlarından elde edilen grafiklere Kesit Tesir Diyagramları denir. Du zlem c ubuk sistemlerde M, N, T (V)

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com Öz: Deprem yükleri altında yapının analizi ve tasarımında, sistemin yatay ötelenmelerinin sınırlandırılması

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BÖLÜM 1.... 1 1.1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. LİNEER ELASTİSİTE TEORİSİNDE YAPILAN KABULLER... 3 1.3. GERİLME VE GENLEME... 4 1.3.1. Kartezyen Koordinatlarda

Detaylı

Doç. Dr. Bilge DORAN

Doç. Dr. Bilge DORAN Doç. Dr. Bilge DORAN Bilgisayar teknolojisinin ilerlemesi doğal olarak Yapı Mühendisliğinin bir bölümü olarak tanımlanabilecek sistem analizi (hesabı) kısmına yansımıştır. Mühendislik biliminde bilindiği

Detaylı

ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR

ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR ÇELİK YAPILAR YÜKSEK BİNALAR Çelik Yapılar Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çelik Yapılar Taşıyıcı Sistem Düzenleme İlkeleri İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Yüksek Binalar 2015 Yüksek bina: h>20~40m Düşey yüklerden çok yatay kuvvetler önemli Çelik, BA

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi N. MERT/APJES III-I (015) 48-55 Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 1 Ezgi SEVİM, 1

Detaylı

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri Örnek 9.: NPI00 profili ile imal edilecek olan sağdaki düzlem çerçeveni normal, kesme ve moment diyagramları çizilecektir. Yapı çeliği

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi

Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Bina Türü Yapı Sistemlerinin Analizi Üzerine Rijit Döşeme ve Sınır Şartları ile İlgili Varsayımların Etkisi Rasim Temür İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Sunum Planı Giriş Rijit Döşeme

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran

Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı. Doç.Dr. Bilge Doran Yapısal Analiz Programı SAP2000 Bilgi Aktarımı ve Kullanımı Dersin Adı : Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Koordinatörü : Doç.Dr.Bilge DORAN Öğretim Üyeleri/Elemanları: Dr. Sema NOYAN ALACALI,

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ

DOKUZ KATLI TÜNEL KALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE GÜNCELLENMESİ DOUZ ATLI TÜNEL ALIP BİNA SONLU ELEMAN MODELİNİN ZORLAMALI TİTREŞİM TEST VERİLERİ İLE ÜNCELLENMESİ O. C. Çelik 1, H. Sucuoğlu 2 ve U. Akyüz 2 1 Yardımcı Doçent, İnşaat Mühendisliği Programı, Orta Doğu

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi

Üzerinde birden fazla yay-kütle sistemi bulunan eksenel yük etkisi altındaki kirişlerin serbest titreşim analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 011 (1-11) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 011 (1-11) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit

İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı. Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit İtme Sürme Yöntemi İle İnşa Edilmiş Sürekli Ardgermeli Köprülerin Deprem Tasarımı Özgür Özkul, Erdem Erdoğan, Hatice Karayiğit 09.Mayıs.2015 İTME SÜRME YÖNTEMİ - ILM Dünya çapında yaygın bir köprü yapım

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

(, ) = + + yönünde yer değiştirme fonksiyonu

(, ) = + + yönünde yer değiştirme fonksiyonu . Üçgen levha eleman, düzlem gerilme durumu. Üçgen levha eleman, düzlem gerilme durumu Çok katlı yapılardaki deprem perdeleri ve yüksek kirişler düzlem levha gibi davranır. Sağdaki şekilde bir levha sistem

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM

MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM MESLEKTE UZMANLIK KURSLARI 2017 EKİM - 2018 OCAK BETONARME TASARIM BETONARME İLERİ TASARIM ÇELİK TASARIM ÇELİK İLERİ TASARIM GEOTEKNİK TASARIM BETONARME TASARIM KURSU 1. Betonarme Ön Tasarım, Statik Proje

Detaylı

UYGULAMALI ELASTİSİTE TEORİSİ

UYGULAMALI ELASTİSİTE TEORİSİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI ELASTİSİTE TEORİSİ Prof.Dr. Paşa YAYLA 2010 ÖNSÖZ Bu kitabın amacı öğrencilere elastisite teorisi ile ilgili teori ve formülasyonu

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar (SE)Yöntemi, çesitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklasımla

Detaylı

EĞRİSEL YAPI ELEMANLARININ ETKİN SAYISAL ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1. A Study on An EfficientNumerical Analysis of TheCurvedStructuralElements

EĞRİSEL YAPI ELEMANLARININ ETKİN SAYISAL ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1. A Study on An EfficientNumerical Analysis of TheCurvedStructuralElements EĞRİSEL YAPI ELEMANLARININ ETKİN SAYISAL ANALİZİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 A Study on An EfficientNumerical Analysis of TheCurvedStructuralElements Timuçin Alp ASLAN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Beytullah

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI

PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI PERDELĠ BETONARME YAPILAR ĠÇĠN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALĠZ METOTLARI Nonlinear Analysis Methods For Reinforced Concrete Buildings With Shearwalls Yasin M. FAHJAN, KürĢat BAġAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

Standart Lisans. www.probina.com.tr

Standart Lisans. www.probina.com.tr Standart Lisans Standart Lisans Paketi, Probina Orion entegre yazılımının başlangıç seviyesi paketidir. Özel yükleme ve modelleme gerektirmeyen, standart döşeme sistemlerine sahip bina türü yapıların analiz

Detaylı

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Gerilme ve Şekil değiştirme bileşenlerinin lineer ilişkileri Hooke Yasası olarak bilinir. Elastisite Modülü (Young Modülü) Tek boyutlu Hooke

Detaylı

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Altıncı Ulusal Deprem Muhendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA KISA KOLONA ETKİ EDEN PARAMETRELERİN

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

BOŞLUKLU PERDELERİN MODELLENMESİ. Mehmet Reşat DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BOŞLUKLU PERDELERİN MODELLENMESİ. Mehmet Reşat DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BOŞLUKLU PERDELERİN MODELLENMESİ Mehmet Reşat DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEMMUZ 2008 ANKARA Mehmet Reşat DEMİR tarafından hazırlanan BOŞLUKLU

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

Perde Duvar Modelleme Teknikleri

Perde Duvar Modelleme Teknikleri Perde Duvar Modelleme Teknikleri Mustafa Tümer TAN İnşaat Mühendisi PROTA YAZILIM LTD. Tüm Hakları Saklıdır 2006 Perde Duvar Modelleme Teknikleri 2 İÇERİK Giriş Basit 2-Boyutlu Perde Duvar Boşluklu (Bağ

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

AÇI YÖNTEMİ Slope-deflection Method

AÇI YÖNTEMİ Slope-deflection Method SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT ÜHENDİSLİĞİ BÖLÜÜ Department of Civil Engineering İN 303 YAPI STATIĞI II AÇI YÖNTEİ Slope-deflection ethod Y.DOÇ.DR. USTAA KUTANİS kutanis@sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

BETONARME - II. Onur ONAT

BETONARME - II. Onur ONAT BETONARME - II Onur ONAT Konu Başlıkları Betonarme döşemelerin davranışları, özellikleri ve çeşitleri Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler-uygulama İki doğrultuda

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya DİNAMİK YÜKLER ETKİSİ ALTINDAKİ ÜSTYAPI-ZEMİN ORTAK SİSTEMİNİN EMPEDANS FONKSİYONLARINA DAYALI ÇÖZÜMÜ SUBSTRUCTURING ANALYSIS BASED ON IMPEDANCE FUNCTIONS FOR SOIL-STRUCTURE COUPLING SYSTEM SUBJECTED TO

Detaylı

Elemanlardaki İç Kuvvetler

Elemanlardaki İç Kuvvetler Elemanlardaki İç Kuvvetler Bölüm Öğrenme Çıktıları Yapı elemanlarında oluşan iç kuvvetler. Eksenel kuvvet, Kesme kuvvet ve Eğilme Momenti Denklemleri ve Diyagramları. Bölüm Öğrenme Çıktıları Elemanlarda

Detaylı

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN Yapı Sistemleri: İzostatik (Statikçe Belirli) Sistemler : Bir sistemin tüm kesit tesirlerini (iç kuvvetlerini) ve mesnet reaksiyonlarını

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Sonlu elemanlarla analiz yöntemi uygulamalarõnda en fazla zaman alan kõsõm sonlu eleman hasõrlarõnõn üretimi ve düzenlenmesidir.

Sonlu elemanlarla analiz yöntemi uygulamalarõnda en fazla zaman alan kõsõm sonlu eleman hasõrlarõnõn üretimi ve düzenlenmesidir. SONLU ELEMAN HASIR GRUPLARININ BİRLEŞİMİNDE SAP2000 ve ETABS õn SAĞLADIĞI KOLAYLIK (Mesh Transition and Compatibility, The Automated Line Constraint in ETABS & SAP2000) Ashraf Habibullah, S.E., President

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Alemdar BAYRAKTAR Temel TÜRKER Ahmet Can ALTUNIŞIK Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar Yöntemi, çeşitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklaşımla çözüm arayan bir sayısal çözüm yöntemidir. Uniform yük ır Sabit sın

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır. Ayrıca idecad Statik çıktıları ile incelenmesi

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI

KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI IM 566 LİMİT ANALİZ DÖNEM PROJESİ KİRİŞLERDE PLASTİK MAFSALIN PLASTİKLEŞME BÖLGESİNİ VEREN BİLGİSAYAR YAZILIMI HAZIRLAYAN Bahadır Alyavuz DERS SORUMLUSU Prof. Dr. Sinan Altın GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

REZA SHIRZAD REZAEI 1

REZA SHIRZAD REZAEI 1 REZA SHIRZAD REZAEI 1 Tezin Amacı Köprü analiz ve modellemesine yönelik çalışma Akberabad kemer köprüsünün analizi ve modellenmesi Tüm gerçek detayların kullanılması Kalibrasyon 2 KEMER KÖPRÜLER Uzun açıklıklar

Detaylı

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ İÇİNDEKİLER Lisanslı

Detaylı

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi AĞIRLIK MERKEZİ Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir. Statikte çok küçük bir alana etki eden birbirlerine

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Deprem ve Yapı Bilimleri GEBZE TEMSİLCİLİĞİ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr http://www.gyte.edu.tr/deprem/ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

YAPI STATİĞİ MESNETLER

YAPI STATİĞİ MESNETLER YAPI STATİĞİ MESNETLER Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR STATİK Kirişler Yük Ve Mesnet Çeşitleri Mesnetler Ve Mesnet Reaksiyonları 1. Kayıcı Mesnetler 2. Sabit Mesnetler 3. Ankastre (Konsol) Mesnetler 4. Üç

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN KAYNAK KİTAPLAR Cisimlerin Mukavemeti F.P. BEER, E.R. JOHNSTON Mukavemet-2 Prof.Dr. Onur SAYMAN, Prof.Dr. Ramazan Karakuzu Mukavemet Mehmet H. OMURTAG 1 SİMETRİK

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 9 Ağırlık Merkezi ve Geometrik Merkez Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 9. Ağırlık

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI

MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Türkiye Prefabrik Birliği İ.T.Ü. Steelab Uluslararası Çalıştayı 14 Haziran 2010 MOMENT AKTARAN BİRLEŞİMLER YAPI MERKEZİ DENEYSEL ÇALIŞMALARI Dr. Murat Şener Genel Müdür, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş.

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu BASİT MESNETLİ KİRİŞTE SEHİM DENEYİ Deneyin Amacı Farklı malzeme ve kalınlığa sahip kirişlerin uygulanan yükün kirişin eğilme miktarına oranı olan rijitlik değerin değişik olduğunun gösterilmesi. Kiriş

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü akkose@ktu.edu.tr Giriş

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 5. HAFTA 1 V. TEMELLER Yapının ağırlığı ve faydalı yüklerini zemine aktaran yapı elemanlarına "TEMEL" denilmektedir. Temelin oturacağı doğal zemine ise "TEMEL YATAĞI" denir.

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı