AZERBAYCAN TARİHİ İÇİN KAYNAK BİR ESER: ŞECAATNAME VE XVI. ASIRDA BAKÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZERBAYCAN TARİHİ İÇİN KAYNAK BİR ESER: ŞECAATNAME VE XVI. ASIRDA BAKÜ"

Transkript

1 AZERBAYCAN TARİHİ İÇİN KAYNAK BİR ESER: ŞECAATNAME VE XVI. ASIRDA BAKÜ Mehmet RIHTIM Qafqaz Üniversitesi, Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü Bakü / AZERBAYCAN ÖZET XVI. yüzyıl sonlarında başlayan Osmanlı Safevi savaşları onbir yıl devam etmiştir. Bu mücadeleler neticesinde Şirvan, Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından Osmanlı devletine bağlanmıştır. Ancak Safevilerin devam eden mücadeleleri sonucunda Osmanlı devleti bu coğrafyada fazla tutunamayarak tekrar eski sınırlarına çekilmiştir. Tarihçi Asafi Dal Mehmet Çelebi bu sefer esnasında gördüğü ve yaşadığı hadiseleri nazmen kaleme almıştır. Şecaatname diye adlandırdığı bu eserini Sultan III. Murad a takdim etmiştir. Osmanlı ve Azerbaycan tarihi için önemli bir kaynak olan Şecaatname de, Şirvan ın bu asırdaki vaziyeti, şehirleri, insanları, coğrafi, içtimai, iktisadi ve tabii özellikleri hakkında geniş bilgiler vardır. Özellikle Bakü hakkında çok ilginç ve değerli bilgiler yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Şirvan, Özdemiroğlu Osman Paşa, Bakü, Asafi, Şecaatname XVI CENTURY SOCIAL AND ECONOMIC LIFE OF BAKU ACCORDING TO SHECAATNAME THE CREDIBLE SOURCE FOR AZERBAIJANI HISTORY ABSTRACT Ottoman Safevi wars continued for 11 years which started in late 16 th century. As a result of these wars, Shirvan became a part of Ottoman Empire by Ozdemiroghlu Osman Pasha. However, Ottomans could not endure in this geography and receded to previous broads because of continuous Safevi struggles. Historian Asafi Dal Mehmet Chelebi poetically wrote his experiences and events during this visit. He offered this work to Sultan III Murad which he called Shecaatname. In Shecaatname, there is wide information about situations, cities, people, geography, social, economical and natural features of Shirvan. Especially, the information about Baku is both interesting and important. Key words: Shirvan, Ozdemiroghlu Osman Pasha, Baku, Asafi, Secaatname. Giriş Osmanlı tarih yazıcılığında XV. asırda ortaya çıkan ve genellikle manzum ve mesnevi tarzında yazılmış olan, Gazaname veya Gazavatname türündeki edebi eserlerde, belli bir şahsın veya ordunun savaşları, kahramanlıkları ve zaferleri anlatılır. 1 Bu eserler özellikle gazanın kahramanı ve konu edindiği savaşa ait verdikleri malumat ile o şahıs ve savaş hakkında araştırma yapmak isteyenlere teferruatlı bilgiler verir. Yavuz Sultan Selim in savaşlarını konu alan Selimname; Kanuni 1 Köprülü M.Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, s.401, Akçağ, Yay. Ankara,

2 Azerbaycan Tarihi İçin Kaynak Bir Aser: Şecaatname ve XVI. Asırda Bakü Sultan Süleyman ın bazı savaşlarının anlatıldığı Süleymanname bu türün örneklerindendir. 2 Bizim konumuz olan Gazavatname XVI. asrın sonlarında yazılmış ve Özdemiroğlu Osman Paşa nın tarihlerinde şarktaki askeri ve siyasi faaliyetlerini konu alan Asafi mahlaslı Dal Mehmet Çelebi nin yazdığı Şecaatname adlı eserdir. 3 Yemen ve Habeşistan Fatihi Dağıstanlı Özdemir Paşa nın oğlu Osman Paşa Sadrazam Lala Mustafa Paşa nın maiyetinde katıldığı Çıldır muharebesinin kazanılmasında üstün gayret göstermiştir. Şirvan ın zaptının ve muhafazasının zorluğu yüzünden beylerbeyliği vazifesini hiçbir paşa kabul etmemiş, ancak Özdemiroğlu Osman Paşa gönüllü olarak bu vazifeye talip olmuştur. Bunun üzerine Şirvan eyaletine beylerbeyi tayin edilmiştir. 4 Ona asıl şöhret kazandıran tarihleri arasında Şirvan ve Dağıstan daki faaliyetleri olmuştur. Özdemiroğlu Osman Paşa bu bölgedeki savaşları yanında, aldığı tedbirler sayesinde büyük bir devlet adamı olduğunu göstermiştir. 5 Hazar denizinde kurduğu donanma, Şirvan şehirlerinin imarı ve Safeviler ile yaptığı savaşlarda elde ettiği başarılarla adını duyurmuştur. Onun en meşhur savaşı 8 11 Mayıs 1583 te vuku bulan, kesif sis altında, tarafların birbirini görmek için gündüz bile meşaleler yakarak yaptıkları savaştır. Bu hadise tarihe Meşaleler Savaşı diye geçmiş ve müstakil eserlere konu 2 Levent A.Sırrı, Gazavatname, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, c.iii, s Şecaatname, Asafi Mehmet Paşa, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY Kırzıoğlu F. Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.303, TTK, Ank, Rahimizade, Tarih i Osman Paşa, s.6. (terc. Y. Zeyrek), Kültür Bakanlığı, Ankara, olmuştur. 6 Osman Paşa, bu bölgede gösterdiği üstün başarılardan dolayı Sultan III. Murad ın iltifatlarına mazhar olmuş ve 1584 yılında Vezir i azamlığa getirilmiştir. 7 A. Asafi Dal Mehmet Paşa Mehmet Çelebi, uzun boylu olması sebebi ile Dal veya Koca sıfatları ile kendisinin ve ailesinin mesleklerinden ötürü de Okçuzade ve Defterdar lakaplarıyla anılır. Asıl meşhur olduğu Asafi mahlasını Şecaatname adlı eserinde sıkça kullanır /1577 yılı sonlarında Safevilere savaş ilan edilmesi üzerine, Lala Mustafa Paşa nın (ö.1580) himayesinde, sefer katibi olarak hizmete girmiştir. Kafkasya nın fethinden sonra, 1578 tarihinde Şirvan serdarı tayin edilen Özdemiroğlu Osman Paşa nın (ö. 1585) tezkereciliğine getirilmiş ve yeni kurulan Şirvan eyaletinin tahrir işlemlerini yapmıştır (1578) yılı sonunda Kafkasya da Osmanlı idaresine yönelik Safevi baskısının artması üzerine, Osmanlı birliklerinin Demirkapu ya (Derbend) çekilmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Bundan sonraki üç yıl boyunca bir Osmanlı askeri olarak Osman Paşa nın emri altında çalışan Mehmet Çelebi, Şirvan ı ele geçirme çabaları çerçevesinde Şamahı kuşatmasına ve Kırım kuvvetleriyle beraber de Gence seferine (987/ 1580) katılmıştır kışında ise yine Osman Paşa tarafından bir miktar askerle Gebele kalesinin zaptı ve tahkimi ile görevlendirilmiş ancak, kalenin Safeviler in eline geçmesi üzerine esir düşmüştür. 9 6 Şecaatname, Tıpkı Basım, s.xii. Çamlıca yay. İstanbul, 2006; Gelibolulu M. Âli, Künhu l Ahbar, (çev. F.Çerçi), c.i, s.195. Kayseri, Bilge M.Sadık, Osmanlı Devleti ve Kafkasya, s. 64, Eren yay. İst Şecaatname, 300, 302, 303, 482, 489 vd sayfalar. 9 Şecaatname, 293. Number 20,

3 Mehmet Rıhtım Mehmet Çelebi, Tebriz de ve Isfahan da geçirdiği esirlik hayatı süresince kendisine saygı gösterilmiş, ancak Osmanlılar ile ilgili sorulara istenen cevapları vermemesi üzerine Alamut kalesine gönderilerek hapsedilmiştir. Yaklaşık iki yıl Alamut ta bir kuyuda hapis kalan Asafi / yılları arasında gerçekleştirilen Şirvan seferlerine katılan eski dostu ve kader arkadaşı Gazi Giray ın (ö.1016 / 1607) yardımı ile kale hapsinden kurtularak 1584 senesinde Isfahan a gönderilmiştir. Bir süre burada kalan Asafi, Safavi devletinin dâhili karışıklıklarından faydalanarak kaçmıştır. Önce Şiraz a, oradan deniz yolu ile Basra ya gitmiş, nihayet Bağdad ve Diyarbakır yoluyla Erzurum a gelerek, bu esnada Tebriz seferine çıkmak üzere olan Özdemiroğlu Osman Paşa ya iltihak etmiştir te Osman Paşa nın Tebriz seferine katılarak sefer müverrihi olarak hizmet etmiştir. Tebriz in fethinden sonra Özdemiroğlu Osman Paşa nın himmeti ile Kefe (Theodosia) beylerbeyliğine getirilen Asafi, bu görevine başlayamadan aynı yıl Haleb beylerbeyliğine atanmıştır. Bu görevden alındıktan kısa bir süre sonra da, 1587 yılında vefat etmiştir. 11 B. Şecaatname Asafi bu manzum tarihinde, Ekim 1585 tarihinde Tebriz seferi esnasında vefat eden, Serdar Özdemiroğlu Osman Paşa nın / seneleri arasındaki hayatını menkıbevi bir şekilde anlatmıştır. Müellif eserinin giriş kısmında, Osman Paşa nın savaşlardaki cesaretini anlatan otuz kırk cüzden oluşan bir eseri, Firdevsi nin (ö. 411/1020) Şehname si tarzında yazmayı amaçladığını ifade eder. Otuz cüzden oluşan eserin her cüzü farklı bir konuyu ele alır. Eserini III. Murad ın ( / ) teşvikiyle manzum olarak yazan müellif, giriş kısmını nesir, geri kalanını mesnevi tarzında kaleme almıştır. Hatimede 994/1586 olarak verilen yazılış tarihinin giriş kısmında 995/1587 olarak nazım halinde düşülmesi dibace bölümünün bir yıl sonra yazıldığını gösterir. 12 Müellif, eserini sanatlı bir üslupla yazdığını ifade ederse de benzeri eserlerden daha sade bir Türkçe ile yazmıştır. Eserde anlatılan olayların çoğu yazarın kişisel gözlemlerine dayanır. Eser, Osman Paşa nın hayatının 986/ 1578 senesine kadarki kısmına dair, genel tezkere kitaplarında bulunmayan bilgileri içerir ve doğu seferlerini detaylarıyla anlatır. 13 Eserin muhtevası şu şekildedir: Giriş kısmında, Allah a hamd ve Peygambere salavattan sonra, III Murad a övgüler yer alır. Daha sonra, Çıldır ile Koyun Geçidi muharebeleri ve ordunun Şirvan a ulaşması. Lala Mustafa Paşa komutasındaki ordunun Erzurum a dönmesi ve Osman Paşa nın Şirvan da vezaret ünvanı ile kalması. Osman Paşa nın aslı ve nesli, beylerbeyi olarak Habeşistan, Yemen, Basra, Bağdad ve Diyarbakır daki hizmetleri. Ereş şehrinin özellikleri. Osman Paşa nın Demirkapu yu fethetmek için gayretleri. Şirvan da Eres Han kumandasındaki Safevi kuvvetleri ile mücadeleleri. Şah oğlu ile Şamahı daki çarpışmalar ve çekilen sıkıntılar. Osmanlı kuvvetlerinin Demirkapu ya çekilmesi ve burayı üs haline getirmeleri. Osman Paşa nın Kırım 10 Şecaatname, Şecaatname Tıpkı Basım, s. XXIX. 12 Mustafa Eravcı,

4 Azerbaycan Tarihi İçin Kaynak Bir Aser: Şecaatname ve XVI. Asırda Bakü kuvvetleri ile beraber Şirvan ı tekrar ele geçirmesi. Bakü ye asker gönderilmesi ve imar edilmesi. Gazi Giray ve Mehmet Çelebi nin Safeviler e esir düşmeleri. İmam Kulı muharebesi. Osman Paşa nın Kefe ye dönmesi ve bu esnada vuku bulan muharebeler. Ruslarla savaş. Kırım Hanı Mehmed Giray ın tahttan indirilmesi. İstanbul a dönüş ve vezir i azamlık makamına geçiş. Tebriz seferinden önce vuku bulan hadiseler ve Tebriz seferi. Mehmet Çelebi nin İran dan kaçışı. Tebriz in fethi esnasında beylerbeylerin mücadeleleri, Osman Paşa nın vefatı ve Hatime. Şecaatname nin günümüze kadar iki nüshası intikal etmiştir. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi nde bulunanı nüsha tezhipli ve minyatürlü olup Ali b. Yusuf tarafından güzel bir nesih hat ile yazılmıştır. Bu nüshada bulunan 79 adet minyatür XV. yüzyıl Osmanlı minyatür sanatının güzel örneklerindendir. Bu minyatürlerden Şamahı, Gabele, Derbent ve Bakü nün tasvir edildiği bölümler Azerbaycan şehirlerinin en eski resimler olup, büyük değere sahiptir. Kitap 1586 da III. Murad için yazılmış ve ona takdim edilmiştir. Kitabın sultana arz edilişini gösteren bir minyatür bütün bir sayfaya yerleştirilmiştir. Bu nüshanın ilk sayfasında bulunan üç mühürden ilki nesihle yazılmış Selim b. Mustafa Han tuğrası, ikincisi ise talik hatla yazılmış olan Selim b. Mustafa Han ibaresidir. Üçüncü mühür yine III. Selim e ( / ) aittir. III. Murad a sunulmakla beraber Şecaatname nin bu nüshasının II. Abdülhamid döneminde ( ) Yıldız Sarayı na taşındığı, daha sonra İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ne devredildiği anlaşılmaktadır. Topkapı Sarayı, Revan Köşkü Kütüphanesinde bulunan nüsha ise 1587 tarihinde yine Ali b. Yusuf tarafından istinsah edilmiş olup minyatürler bulunmamaktadır. C. XVI. Asır Sonlarında Bakü Şecaatname XVI. Asır Azerbaycan tarihine dair birçok hakikatin bizzat şahidinden öğrenilmesine imkan verdiği için çok önemli bir kaynak durumundadır. Osmanlı Azerbaycan ilişkileri yanında özellikle Azerbaycan şehirleri; Ereş, Şamahı, Gabele, ve Bakü hakkında gözleme dayalı, detaylı bilgileri ihtiva eder. Bakü den bahseden kısımlar kitabın yaprakları arasındadır sayfada Bakü ye ait bir de minyatür bulunmaktadır. Bu bölümde, Bakü şehrinin fiziki yapısından, insanlarının karakterlerinden, petrolden, Hazar denizinden bahsedilir. Bakü nün harap halde iken, Osmanlı ordusu tarafından yeniden imar edilmesi ve Safevilerin Bakü yü almak uğrunda cehdleri tafsilatlı olarak verilir. Müellif, Şehr i Badkuye tarifidir diye isimlendirdiği bu bölümde; Dinle tarif edeyim ol şehri ben, Bülbül dil mehdine açsun dehen diyerek, Bakü nün Hazar denizinin kıyısında, etrafı surlarla çevrili, eşsiz güzellikte bir yer olduğunu şu sözlerle anlatır: Var bağı içre bülbüller hezar, Fasl ı gülde kalmaz âdemde karar. Şöyle vermiş Bahr i Kulzum şehre fer, Görmedi mislin gezenler bahr ü ber. Nev cevan gibi meyanına meğer, Bağlamışlar surdan simin kemer. Payine emvac i Kulzum bendevar, Yüz sürer bin aczile leyl ü nehar. Aşiyanı şahbaz imiş ezel, Ana benzer şehir az imiş ezel Şecaatname, 241 Number 20,

5 Mehmet Rıhtım Bakü şehrini ve ahalisini anlatırken; şehirde çok güzel, süslü evlerin bulunduğunu, güller, laleler ve çemenlerle müzeyyen olduğunu, yaz mevsiminde halkın şehri bırakıp bağlara gittiğini anlatır. Çoktur ol şehr içre huld asa mekan, Hasılı her bağı cennettir heman. Lale vü sünbüldürür sahnı çemen, Cümle sahra lale vü gül yasemen. Ehl i bezmi cümleten medhuş idi. Her tarafdan bân ki nuşa nuş idi. Bağda gül vakti eylerler karar, Varimez şehre biri san yağı var. Deşti ü sahra hem şükufedir tamam, Her müzellef dilberi destinde cam. 15 Bakü ehlinin zevke ve eğlenceye düşkün ehl i keyf insanlar olduğunu, musiki meclislerinde ney ve muhtelif musiki aletleri çalıp, gazel okuduklarını şöyle anlatır: Ehli işrettir o şehrin ademi, Naydır meclislerinde hemdemi. Çengler bezme gelüb baş eğdiler, Kalbine sazendeler çok değdiler. Kari hep sazendeden efgan idi, Ellerinden muttasıl nalan idi. Derdin uşşaka şikayet etmede, Meclis ehlinden hikayet etmede. 16 Eserin 240. sayfasında yer alan Badkuye nam şehrin kal asın tamir etdirdikleri bölümünde 1501 yılında Bakü nün Safeviler tarafından zaptı esnasında, 1539 da Şirvanşahlar devletinin lağvedilmesinde ve daha sonraları meydana gelen hadiselerde tahrip olan Bakü şehri, taş ve toprak yığınlarından oluşan harabezara dönmüş, kaleden eser kalmamış, adeta bir örümcek ağına dönmüştür. Bu durumda olan şehir sık sık yağmacıların hücumlarına maruz 15 Şecaatname, s kalır. Bundan bizar olan ahali de şehri terk eder. 17 Kal asın yıkmışlar itmişler harab, Harkı hod memlu idi seng u turab. Kal asından yok idi illa eser, Her tarafdan eyler idi har güzar. Kal ası gitmiş veli kalmış büyut, Tar u mar olmuş ke beyti Ankebut senesinde Safeviler Şirvan a hücum etmezler. Bunu fırsat bilen Osman Paşa harap haldeki Bakü şehrinin ve kalesinin imarına başlar. Kalenin her bir bedenine bir grup işçi tayin eder ve başlarına da bir mesul koyarak nasıl bina edileceğini tarif eder. Gerekli para ve eşyayı etraftan toplar. Asker ve sivil kimini maaş ile kimini ise zor ile çalıştırarak dört beş ay gibi kısa bir müddet içinde kale ve şehrin tamirini tamamlamaya muvaffak olur. Bakü yeniden âbad olur. Gelip gezenler şehrin yeni haline çok şaşırırlar. Bunun üzerine şehri terk etmiş olan halk geri döner. Bakü yeniden canlanır ve kalabalıklaşır. Bu dönemde birçok nakışlı mükemmel kasırlar inşa edilir ve ejderler gibi yelkenli gemiler yapılır. Yaptılar anda münakkaş çok kusur, Yoğidi hergiz kusurunda kusur. Keştiler var idi ejderler gibi Yelkeni var idi serverler gibi. 19 Tüccarlar ve sanatkarlar yeniden işlerinin başına geçerler. Şehir kısa zamanda iktisadi açıdan gelişir. Asafi Bakü halkının ticaret ve sanat ehli, zevk sahibi olduğunu, evlerinin nakışlarla müzeyyen, mahzenlerinin neft ile dolu olduğunu söyler. 17 A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s

6 Azerbaycan Tarihi İçin Kaynak Bir Aser: Şecaatname ve XVI. Asırda Bakü Maldar idi şehirlü ademi Zevk ü şevk ile geçerdi her demi. Cümleten bezzaz ü erbab ı hiref Her biri ehl i heva destinde def. Dilkeş ü pürnak idi meskenleri Neft ile memlu idi mahzenleri Cahları var idi içi neft dolu Came i ashabı hep zer be idi. 20 Asafi Bakü neftinden de uzun uzadıya bahseder. Neft kuyu ve ambarlarından, neftin kullanıldığı yerler ile ticaretinden söz eder. Neftin hâsılatının günlük bin yük olduğunu bunun da on yük akçe gelir getirdiğini anlatır. Ayrıca su gibi yerden kaynayan beyaz neftten bahseder. Nece bin yük neft olur hasılları Nakd on yük akçe var hasılları Ağ neftin madeni var anda hem Abveş çah içre kaynar dem bedem. 21 Bu devirde çoğu kapanmış olan ve kalanları da şahıslar eline geçerek zaptedilen neft kuyuları yeniden açılır ve halkın istifadesine verilir. Neft çukurlarından kaynayan ziftin kullanıldığı yerlerden birisi de Bakü hamamlarıdır. Hamamlarda suyun ve hamamın ısıtılmasında zift palçıklarından istifade edilir. Feth olucak çahlar miri içün, Zabt olundu kalmadı biri içün. Külhan u hamamlarda bittemam, Hime veş balçık yanar ey niknam. Zifte hod hergiz virilmez bir baha, Müft zifti kaynardı anda ca be ca. 22 Asafi, yanardağdan da bahseder. Yağmurda ve karda sönmeden devamlı surette yanan bu ateş, onu şaşırtmışa benzemektedir. Hem o sahralarda çok müddet ile, Sönmeyip odlar yanar kudret ile. Üstüne kar ile yağmurlar yağar, Yine dinlenmez o sahralar yanar. 23 Bakü de tuz ihtihsalatı da yapılmakta ve ticari olarak değerlendirilmektedir. Yıllık üretimi üç bin mahzen miktarınca olan bu tuzun günlük haracı on bin akça imiş. Eskiden beri uygulanan bu vergi sisteminin Osmanlı hakimiyeti zamanı da aynen devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Var dahi yanında bir duz madeni, Doldurur her yıl otuz yüz mahzeni. Bendi mahi var dahi şil namıdur, Sim ü zer mahilerinin damıdur. Günde on bin akçadur ana harac, Böyle bağlanmış ezelden ana bac. 24 Petrol ticaretinde Geylan önemli bir ihracat limanıdır. Gemilerle yapılan petrol sevkinde karşılık olarak kumaşla takas edilir. Bu ithalat işinde her maldan yirmi beşte bir tamga (gümrük) vergisi alınır. Keştiler memlu gelur her dem kumaş, Neft ile tebdil edüp eyler maaş. Keşti Geylan kesilmez muttasıl, Hocalar sevdadan olmaz munfasıl. Her metaından yirmi beşte bir, Alınur tamga deyu ey bi nazir. 25 Asafi nin Badkuye kurbunda medfune olan Seyyidü n nisa Bibi Heybet nam azize vasfıdır. Başlığı altında İmam Rıza nın kızı Bibi Heybet in faziletinden ve makamından da bahseder. Bakü yakınlarında kabri olan ve halk arasında bugün de Bibi Heybet olarak tanınan bu kabir günümüzde de halkın büyük teveccüh gösterdiği önemli bir ziyaret makamıdır A.g.e. s Number 20,

7 Mehmet Rıhtım Asafi nin dört asır önceki sözleri adeta günümüze aitmiş hissini vermektedir. Bir Osmanlı müverrihinin Şiilerce kutsal kabul edilen bu makam hakkındaki takdirkar sözleri Osmanlıların bütün dini makamlar ve şahsiyetlere hoşgörü ve saygı ile baktıklarını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Yine ol şehrin yakınında meğer, Var idi medfune zenlerden bir er. Bibi Heybet derler idi adıyle, Ol azize yar idi evtadıyle. Sahili Kulzumda medfundu ol, Dür gibi ol yerde mahzun idi ol. Gerçi dür idi veli dürr i yetim, Oldu sanduk u sadef içre mukim. Yoğ idi anın keramatına had, Hiç hesab olmaz muhibbi la yuad. Cay ı hub ve dilkeş idi ol makam, Zari olmuş gelür idi has u am. Ol velayet bahrine cümle cihan, Cuylar gibi akardı her zaman. Duhter i Pakize gevher i senc idi, Başı örtülü heman bir genc idi. Ol idi Zeyni l ibadın duhteri, Hem keramet asumanı ahteri. Nice ahter şems i taban idi ol, Arşda mah ı dırahşan idi ol. Mürg i kuds idi o buldu payesin, Dime kabridir o rahmet sayesin. Badkuye halkı sıdk ile tamam, Mutekıd olmuşlar idi vesselam. 26 Mehmet Paşa, burada zamanın geçmesi ile bugün unutulmuş olan çok ilginç ve ibretli bir hadise anlatır. Safevilerin Şirvan Beylerbeyi Selman han, Bakü önlerine gelerek kırk gün müddetle şehri kuşatarak şiddetli hücumlarda bulunur. Kalede bulunan az sayıdaki Osmanlı askeri bu kuşatmaya metanetle direnir. Ancak tü 26 A.g.e kenme noktasına gelindiği bir sırada, Selman hanın gördüğü rüya, kuşatmanın sona ermesine sebep olur sayfada yer alan rüya hadisesi kısaca şöyledir: Selman Han rüyasında görür ki, bir su kenarındadır ve orada Bibi Heybet elleri çamur içinde durmaktadır. Hemen ayağına yüz sürer ve elindeki çamurun hikmetini bilmek ister. bu su ile abdest aldığınız halde ellerinizin çamur içinde olması nedendir. diye sual eder. Bibi Heybet hışımla ona dönerek şöyle cevap verir: Döndü hışmile verdi ana cevab Gerçi destim kildir, ettim çok savab, Siz yıkarsız Badkuye kalasın, Ben yaparım emr ile her kullesin Hak teala bunları hıfz eyledi, Müjdeler edip resule söyledi. Çar i yar ile resulun emridir. Hayderi zevci l betulun emridir. Yıktığın sencileyin zalimlerin Yapmışam darın bu dem alimlerin. Zatınızda Hak tan etmek yok hicab Yanınızda her taassub bir savab Zulmünüzden yumağa değmez elim Taşlar komadan ağırdı belim. 27 Bunun üzerine uykusundan uyanan Selman han ın Bibi Heybet e olan inancı kuvvetlenir ve aynı zamanda yaptığı işe pişman olur. Tevbe edip, kurbanlar keserek nezirler verir. Bibi Heybetin kabrine yüz sürerek gözyaşı döker ve kuşatmayı kaldırır. Yüklerini ve askerlerini toplayarak buradan ayrılıp gider. Şehir ahalisi bunun üzerine büyük sevinç gösterisinde bulunurlar. Borular ziller çalınır, insanların sevinç çığlıkları yükselir. Selman han ise buradan gittikten sonra Şabran şehrinde can verir Şecaatname, s A.g.e. s

8 Azerbaycan Tarihi İçin Kaynak Bir Aser: Şecaatname ve XVI. Asırda Bakü Netice XVI XVII. asırlarda Osmanlılar ve Safeviler arasında cereyan eden harpler her iki devletin de yararına olmamıştır. İki asır devam eden muharebeler, hem Osmanlı hem de Safevi devletine ekonomik ve siyasi açıdan büyük zararlar vermiştir. Aynı kök ve dine mensup Osmanlı ve Azerbaycan Türkleri bu savaşlar sebebi ile birbirlerinden uzun müddet uzak kalmışlardır. Gerek Safevi gerekse Osmanlı tarihçileri bu dönem tarihine dair önemli eserler yazmışlardır. Osmanlı İran ilişkilerinin anlatıldığı bu eserlerde daha çok Osmanlı Safevi savaşlarının sebepleri, cereyan şekilleri ve sonuçları yer almaktadır. Ancak bu tarihi kaynaklar daha ayrıntılı incelendiğinde bu seferlerin sadece bir savaştan ibaret olmadığı, aynı zamanda bir kültür etkileşimi olduğu görülecektir. Şecaatname de yer alan bilgiler bu hususu açıkça göstermektedir. Şecaatname muharebelerden daha çok bu devir Şirvan ve çevresindeki tarihi, coğrafi, içtimai, mimari ve kültürel unsurlardan ve hadiselerden bahseder, birçok değerli bilgiler verir. Devrimizde yazılan tarih kitaplarında bu gibi eserler kaynak olarak kullanılırken, sadece savaşlar hakkındaki bilgilerin ele alınıp değerlendirilmesi büyük bir eksiklik ve yanlışlıktır. Bilindiği gibi tarihi hadiseler içinde bulundukları zaman ve şartlara göre değerlendirilir. Osmanlı ve Safevi devletleri arasında cereyan eden hadiseler her iki devletin kendi şartları ve gerçekleri göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Bu hadiseler maalesef tarihçiler tarafından içinde bulundukları hakim ideoloji ve zihniyete göre yanlış ve taraflı bir şekilde yazılmış, günümüze kadar da böyle gelmiştir. Bu devirle ilgili tarihi kaynakların henüz tam olarak ortaya çıkarılıp incelenmediği de bir gerçektir. Yeni devirde bu kaynaklar Türkiyeli ve Azerbaycanlı ilim adamı tarihçiler tarafından karşılaştırmalı olarak birlikte incelenmeli, hadiseler serinkanlı, objektif ve ilmi olarak değerlendirilerek yeniden yazılmalıdır. Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin daha sağlam temellere oturması ve istikrarlı biçimde inkişaf etmesi için aklın, mantığın yanında ilmin ve gerçeklerin yol göstericiliğine ihtiyaç vardır. Bu çerçevede XVI. asır Azerbaycan ı hakkında birçok faydalı bilgiler veren Şecaatname, Osmanlı ve Azerbaycan tarihi için tartışmasız değerli bir tarihi kaynaktır. O günün şehirleri, halkın yaşayış şekilleri, siyasi hadiseleri, savaşları, önemli şahsiyetleri ve daha birçok konuda hiçbir yerde olmayan değerli bilgiler verir. Eserin sadeleştirilerek Azerbaycan da neşredilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. BİBLİYOGRAFYA 1. Abdurrahman Şeref. Özdemiroglı Osman Paşa. Ta rih i Osmani Encümeni Mecmuası, IV/24, 1332/ Bekir Kütükoğlu. Osmanlı İran Siyasi Münasebetleri, İstanbul, 1993, Bilge M.Sadık, Osmanlı Devleti ve Kafkasya, s. 64, Eren yay. İst Cornell H. Fleisher. Tarihçi Mustafa Ali Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı. Çev. Ayla Ortaç, İstanbul, F.E. Karatay. Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmalar Kataloğu c. 1, 145 Istanbul, Fahrettin Kırzıoğlu, Kafkas Ellerinin Fethi, Ankara, 1993, Franz Babinger. Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Çev. C. Üçok, Ankara, İ.H. Danişmend. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Ankara, 1961, c. 3, Number 20,

9 Mehmet Rıhtım 9. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Joseph v. Hammer Purgstall. Osmanlı Devleti Tarihi. Çev. M. Ata, İstanbul, 1985, c. 7, Kınalızade Hasan Çelebi. Tezkiretü ş Şuara. Haz. İbrahim Kutluk Ankara, 1989, c. I, Köprülü M.Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, s.401, Akçağ, Yay. Ankara, Levent A.Sırrı, Gazavatname, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, c.iii, s Mehmed Süreyya. Sicill i Osmani, İstanbul, Rahimizade, Tarih i Osman Paşa, s.6. (terc. Y.Zeyrek), Kültür Bakanlığı, Ankara, Şecaatname, Tıpkı Basım, hazırlayan A. Özcan, Çamlıca Basım, İstanbul, Gelibolulu M. Âli, Künhu l Ahbar, (çev. F.Çerçi), c.i, s.195. Kayseri, Selaniki Mustafa Efendi. Ta rih i Selaniki. Haz. Mehmed İpşirli, İstanbul, 1989, c. I, Mustafa Eravcı, ttp://www.ottomanhistorians.com//database/ht ml/dalmehmed.html 21. Yücel Öztürk. Osmanlı Hakimiyetinde Kefe, , Ankara,

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET

SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET SAYI 17 / 2013 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET Genel Yayın Yönetmeni Nevzat KÜTÜK Yayın Danışma Kurulu Prof. Dr. Halil

Detaylı

KIZILDENİZ DE OSMANLI HÂKİMİYETİ: ÖZDEMİROĞLU OSMAN PAŞA NIN HABEŞİSTAN BEYLERBEYLİĞİ (1561-1567) 1

KIZILDENİZ DE OSMANLI HÂKİMİYETİ: ÖZDEMİROĞLU OSMAN PAŞA NIN HABEŞİSTAN BEYLERBEYLİĞİ (1561-1567) 1 Cilt:3 Sayı:5 Ağustos 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com KIZILDENİZ DE OSMANLI HÂKİMİYETİ: ÖZDEMİROĞLU OSMAN PAŞA NIN HABEŞİSTAN BEYLERBEYLİĞİ (1561-1567) 1 The Ottoman Domination In

Detaylı

EBU L-HASAN HARAKÂNÎ NİN MENKIBEVÎ VE TARİHÎ ŞAHSİYETİ Epic and Historical Personality of Abu l-hasan Haraqani

EBU L-HASAN HARAKÂNÎ NİN MENKIBEVÎ VE TARİHÎ ŞAHSİYETİ Epic and Historical Personality of Abu l-hasan Haraqani Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 13, Bahar Spring 2014, 103-121 Gönderim Tarihi:31.02.2014 Kabul Tarihi: 27.03.2014

Detaylı

17. YÜZYIL BOYUNCA OSMANLI- HABSBURG İLİŞKİLERİNDE BELGRAD-I DÂRU L- CİHÂD

17. YÜZYIL BOYUNCA OSMANLI- HABSBURG İLİŞKİLERİNDE BELGRAD-I DÂRU L- CİHÂD 17. YÜZYIL BOYUNCA OSMANLI- HABSBURG İLİŞKİLERİNDE BELGRAD-I DÂRU L- CİHÂD BELGRADE THE GATE OF HOLY WAR IN THE OTTOMAN- HABSBURG RELATIONS DURING THE 17TH CENTURY İlhan TÜRKMEN 1 Özet Belgrad Balkan coğrafyasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a.

İÇİNDEKİLER ÖZET... i ABSTRACT...iii ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi KISALTMALAR CETVELİ...viii KAYNAKLAR VE TETKİKLER A.Kaynaklar... 1 a. v ÖNSÖZ Yöneticilerin halka karşı nasıl hareket edeceği, halka karşı vazifeleri, halkın devlete karşı görevleri kısacası yöneten-yönetilen ilişkisi her dönemde olduğu gibi bugünde üzerinde durulan önemli

Detaylı

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi

Türk Turizm Tarihi İçerisinde Evliya Çelebi nin Yeri ve Önemi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Türk Turizm Anatolia: Tarihinden Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, Güz: 260-268, 2014. Copyright 2014 anatolia

Detaylı

SİYASETNÂME ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN RÂHATÜ S-SUDÛR UN DEĞERLENDİRMESİ

SİYASETNÂME ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN RÂHATÜ S-SUDÛR UN DEĞERLENDİRMESİ SİYASETNÂME ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN RÂHATÜ S-SUDÛR UN DEĞERLENDİRMESİ Criticism of Rahatu s Sudur Related to the Features of Siyasetnâme Süleyman ÖZBEK 1 ÖZET İnsanlar tarihin ilk çağlarından itibaren çeşitli

Detaylı

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER Bâki ASĐLTÜRK * ÖZET Bu makalede Türk edebiyatındaki seyahat kitapları inceleniyor. Makale, esas olarak 15. yüzyıldan günümüze kadar yazılan seyahat kitaplarına

Detaylı

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler

Detaylı

Yeniçeri Ocağının Manevi Eğitimi ve Bektaşilik

Yeniçeri Ocağının Manevi Eğitimi ve Bektaşilik Yeniçeri Ocağının Manevi Eğitimi ve Bektaşilik Yrd. Doç. Dr. Osman EĞRĠ ABSTRACT The Janissary corp, which constituted the principal brunch of the army in the Ottoman State, was educated spritually by

Detaylı

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış

Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr I/2, 2011, 213-223 Klasik Dönem Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserlerine Kısa Bir Bakış Some Observations concerning the Classical Period of Ottoman

Detaylı

NEVŞEHİRLİ DAMÂD İBRAHİM PAŞAʹNIN İSKÂN FAALİYETLERİ: LÂLE DEVRİ NİN ŞANSLI ŞEHRİ NEVŞEHİR. Mustafa Fırat GÜL

NEVŞEHİRLİ DAMÂD İBRAHİM PAŞAʹNIN İSKÂN FAALİYETLERİ: LÂLE DEVRİ NİN ŞANSLI ŞEHRİ NEVŞEHİR. Mustafa Fırat GÜL TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2013, Sayı: 10 Sayfa: 237 254 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2013, Issue: 10

Detaylı

AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ

AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ AMASYA ŞEHRİ Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ AMASYA BELEDİYESİ www.amasya.bel.tr Kültür Yayınları No: 14 Temmuz 2010 ISBN: 978-605-61549-1-1 Yayın Danışmanı Osman

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ DÎVÂNININ TENKİTLİ METNİ (İNCELEME-METİN) YÜKSEK LİSANS

Detaylı

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI

EDİRNELİ KÂMÎ DÎVÂNI EDİRNELİ KÂMÎ VE DÎVÂNI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülgün Erişen YAZICI 1 ÖZ GEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Dr. Gülgün Yazıcı, Antakya da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ankara da tamamladı. Ankara Üniversitesi,

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ. ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) sınıf AĞUSTOS 2014 KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KIBRIS TÜRK TARİHİ ORTAOKULLAR İÇİN TARİH KİTABI (Temel Eğitim 2. Kademe) 7 sınıf AĞUSTOS 2014 Akademik Danışma ve Yazı Kurulu Başkan Mehmet Kortmaz AKADEMİK DANIŞMA KURULU:

Detaylı

SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU

SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU TC FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU YÜKSEK LİSANS TEZİ MEHMET IŞIK 120121003 DANIŞMAN YRD.DOÇ. DR. NURDAN ŞAFAK

Detaylı

Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları

Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 637-656, 100. Yıl Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları Ahmet KOÇAK * Öz Modern

Detaylı

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN

TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN TÜRKİYE DE HANLAR, KERVANSARAYLAR, OTELLER VE ÇEŞİTLİ BARINMA YERLERİ OSMAN NURİ ERGİN 2 Türkiye de Hanlar, Kervansaraylar, Oteller ve Çeşitli Barınma Yerleri T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Songül ÇOLAK Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Songül ÇOLAK Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Özet Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 13, s. 386-403 BİR İNGİLİZ HANIMEFENDİSİ

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

FARKLI BİR TURAN YORUMU: GÖNÜL HANIM

FARKLI BİR TURAN YORUMU: GÖNÜL HANIM FARKLI BİR TURAN YORUMU: GÖNÜL HANIM Yrd. Doç. Dr. Osman YILDIZ ÖZ: Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Türkçülük ve Turancılık görüşleriyle öne çıkan yazarlardandır. Onun Gönül Hanım adlı romanı sadece ele aldığı

Detaylı

BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER

BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 7, Sayı: 10, 2006/1 BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER Alev SINAR ÇILGIN * ÖZET Nilüfer, Bursa da yayınlanan ilk edebiyat ve sanat

Detaylı

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ BİLİM DALI HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN VİLÂYETNÂMESİ NDEKİ İSLÂM ÖNCESİ VE İSLÂMÎ MOTİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KASTAMONULU HATTATLAR

KASTAMONULU HATTATLAR KASTAMONULU HATTATLAR Mustafa ASLAN * ÖZET Hat sanatı İslâm kültürünün önemli unsurlarındandır. Bu sebeple Osmanlı Türkleri de ona büyük önem vermişler, kıymetli hattatlar yetiştirmişlerdir. Bugün yerli

Detaylı

ŞARKIN BÜYÜK FİLOZOFLARINDAN CEMALEDDİN AFGANÎ VE ONUN TÜRK DÜNYASINA TESİRLERİ

ŞARKIN BÜYÜK FİLOZOFLARINDAN CEMALEDDİN AFGANÎ VE ONUN TÜRK DÜNYASINA TESİRLERİ ŞARKIN BÜYÜK FİLOZOFLARINDAN CEMALEDDİN AFGANÎ VE ONUN TÜRK DÜNYASINA TESİRLERİ Pervane BAYRAM Qafqaz Üniversitesi Bakü / AZERBAYCAN pervane32@yahoo.com ÖZET Gezgin filozof olarak adlandırılan Afganî,

Detaylı

AHISKA ARAŞTIRMALARI

AHISKA ARAŞTIRMALARI AHISKA ARAŞTIRMALARI Yunus ZEYREK Ankara 2007 BU KİTABIN MEVCUDU BULUNMAKTADIR İSTEME ADRESİ: P. K. 24 MALTEPE-ANKARA Tel. 0506 468 62 45 zeyrek.y@gmail.com Fiyatı (posta ücreti dahil): 15 TL (Birden fazla

Detaylı

Safevi Döneminde İran ve Osmanlı Toplumsal İlişkileri

Safevi Döneminde İran ve Osmanlı Toplumsal İlişkileri Safevi Döneminde İran ve Osmanlı Toplumsal İlişkileri Çeviri: Hasan Bedel Dr. Ebulfazıl Abidini Özet ki Müslüman komşu ülke olan İran ve Osmanlı, tarih boyunca İ oldukça iyi ilişkiler içerisinde olmuşlardır.

Detaylı