AZERBAYCAN TARİHİ İÇİN KAYNAK BİR ESER: ŞECAATNAME VE XVI. ASIRDA BAKÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZERBAYCAN TARİHİ İÇİN KAYNAK BİR ESER: ŞECAATNAME VE XVI. ASIRDA BAKÜ"

Transkript

1 AZERBAYCAN TARİHİ İÇİN KAYNAK BİR ESER: ŞECAATNAME VE XVI. ASIRDA BAKÜ Mehmet RIHTIM Qafqaz Üniversitesi, Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü Bakü / AZERBAYCAN ÖZET XVI. yüzyıl sonlarında başlayan Osmanlı Safevi savaşları onbir yıl devam etmiştir. Bu mücadeleler neticesinde Şirvan, Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından Osmanlı devletine bağlanmıştır. Ancak Safevilerin devam eden mücadeleleri sonucunda Osmanlı devleti bu coğrafyada fazla tutunamayarak tekrar eski sınırlarına çekilmiştir. Tarihçi Asafi Dal Mehmet Çelebi bu sefer esnasında gördüğü ve yaşadığı hadiseleri nazmen kaleme almıştır. Şecaatname diye adlandırdığı bu eserini Sultan III. Murad a takdim etmiştir. Osmanlı ve Azerbaycan tarihi için önemli bir kaynak olan Şecaatname de, Şirvan ın bu asırdaki vaziyeti, şehirleri, insanları, coğrafi, içtimai, iktisadi ve tabii özellikleri hakkında geniş bilgiler vardır. Özellikle Bakü hakkında çok ilginç ve değerli bilgiler yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Şirvan, Özdemiroğlu Osman Paşa, Bakü, Asafi, Şecaatname XVI CENTURY SOCIAL AND ECONOMIC LIFE OF BAKU ACCORDING TO SHECAATNAME THE CREDIBLE SOURCE FOR AZERBAIJANI HISTORY ABSTRACT Ottoman Safevi wars continued for 11 years which started in late 16 th century. As a result of these wars, Shirvan became a part of Ottoman Empire by Ozdemiroghlu Osman Pasha. However, Ottomans could not endure in this geography and receded to previous broads because of continuous Safevi struggles. Historian Asafi Dal Mehmet Chelebi poetically wrote his experiences and events during this visit. He offered this work to Sultan III Murad which he called Shecaatname. In Shecaatname, there is wide information about situations, cities, people, geography, social, economical and natural features of Shirvan. Especially, the information about Baku is both interesting and important. Key words: Shirvan, Ozdemiroghlu Osman Pasha, Baku, Asafi, Secaatname. Giriş Osmanlı tarih yazıcılığında XV. asırda ortaya çıkan ve genellikle manzum ve mesnevi tarzında yazılmış olan, Gazaname veya Gazavatname türündeki edebi eserlerde, belli bir şahsın veya ordunun savaşları, kahramanlıkları ve zaferleri anlatılır. 1 Bu eserler özellikle gazanın kahramanı ve konu edindiği savaşa ait verdikleri malumat ile o şahıs ve savaş hakkında araştırma yapmak isteyenlere teferruatlı bilgiler verir. Yavuz Sultan Selim in savaşlarını konu alan Selimname; Kanuni 1 Köprülü M.Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, s.401, Akçağ, Yay. Ankara,

2 Azerbaycan Tarihi İçin Kaynak Bir Aser: Şecaatname ve XVI. Asırda Bakü Sultan Süleyman ın bazı savaşlarının anlatıldığı Süleymanname bu türün örneklerindendir. 2 Bizim konumuz olan Gazavatname XVI. asrın sonlarında yazılmış ve Özdemiroğlu Osman Paşa nın tarihlerinde şarktaki askeri ve siyasi faaliyetlerini konu alan Asafi mahlaslı Dal Mehmet Çelebi nin yazdığı Şecaatname adlı eserdir. 3 Yemen ve Habeşistan Fatihi Dağıstanlı Özdemir Paşa nın oğlu Osman Paşa Sadrazam Lala Mustafa Paşa nın maiyetinde katıldığı Çıldır muharebesinin kazanılmasında üstün gayret göstermiştir. Şirvan ın zaptının ve muhafazasının zorluğu yüzünden beylerbeyliği vazifesini hiçbir paşa kabul etmemiş, ancak Özdemiroğlu Osman Paşa gönüllü olarak bu vazifeye talip olmuştur. Bunun üzerine Şirvan eyaletine beylerbeyi tayin edilmiştir. 4 Ona asıl şöhret kazandıran tarihleri arasında Şirvan ve Dağıstan daki faaliyetleri olmuştur. Özdemiroğlu Osman Paşa bu bölgedeki savaşları yanında, aldığı tedbirler sayesinde büyük bir devlet adamı olduğunu göstermiştir. 5 Hazar denizinde kurduğu donanma, Şirvan şehirlerinin imarı ve Safeviler ile yaptığı savaşlarda elde ettiği başarılarla adını duyurmuştur. Onun en meşhur savaşı 8 11 Mayıs 1583 te vuku bulan, kesif sis altında, tarafların birbirini görmek için gündüz bile meşaleler yakarak yaptıkları savaştır. Bu hadise tarihe Meşaleler Savaşı diye geçmiş ve müstakil eserlere konu 2 Levent A.Sırrı, Gazavatname, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, c.iii, s Şecaatname, Asafi Mehmet Paşa, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY Kırzıoğlu F. Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.303, TTK, Ank, Rahimizade, Tarih i Osman Paşa, s.6. (terc. Y. Zeyrek), Kültür Bakanlığı, Ankara, olmuştur. 6 Osman Paşa, bu bölgede gösterdiği üstün başarılardan dolayı Sultan III. Murad ın iltifatlarına mazhar olmuş ve 1584 yılında Vezir i azamlığa getirilmiştir. 7 A. Asafi Dal Mehmet Paşa Mehmet Çelebi, uzun boylu olması sebebi ile Dal veya Koca sıfatları ile kendisinin ve ailesinin mesleklerinden ötürü de Okçuzade ve Defterdar lakaplarıyla anılır. Asıl meşhur olduğu Asafi mahlasını Şecaatname adlı eserinde sıkça kullanır /1577 yılı sonlarında Safevilere savaş ilan edilmesi üzerine, Lala Mustafa Paşa nın (ö.1580) himayesinde, sefer katibi olarak hizmete girmiştir. Kafkasya nın fethinden sonra, 1578 tarihinde Şirvan serdarı tayin edilen Özdemiroğlu Osman Paşa nın (ö. 1585) tezkereciliğine getirilmiş ve yeni kurulan Şirvan eyaletinin tahrir işlemlerini yapmıştır (1578) yılı sonunda Kafkasya da Osmanlı idaresine yönelik Safevi baskısının artması üzerine, Osmanlı birliklerinin Demirkapu ya (Derbend) çekilmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Bundan sonraki üç yıl boyunca bir Osmanlı askeri olarak Osman Paşa nın emri altında çalışan Mehmet Çelebi, Şirvan ı ele geçirme çabaları çerçevesinde Şamahı kuşatmasına ve Kırım kuvvetleriyle beraber de Gence seferine (987/ 1580) katılmıştır kışında ise yine Osman Paşa tarafından bir miktar askerle Gebele kalesinin zaptı ve tahkimi ile görevlendirilmiş ancak, kalenin Safeviler in eline geçmesi üzerine esir düşmüştür. 9 6 Şecaatname, Tıpkı Basım, s.xii. Çamlıca yay. İstanbul, 2006; Gelibolulu M. Âli, Künhu l Ahbar, (çev. F.Çerçi), c.i, s.195. Kayseri, Bilge M.Sadık, Osmanlı Devleti ve Kafkasya, s. 64, Eren yay. İst Şecaatname, 300, 302, 303, 482, 489 vd sayfalar. 9 Şecaatname, 293. Number 20,

3 Mehmet Rıhtım Mehmet Çelebi, Tebriz de ve Isfahan da geçirdiği esirlik hayatı süresince kendisine saygı gösterilmiş, ancak Osmanlılar ile ilgili sorulara istenen cevapları vermemesi üzerine Alamut kalesine gönderilerek hapsedilmiştir. Yaklaşık iki yıl Alamut ta bir kuyuda hapis kalan Asafi / yılları arasında gerçekleştirilen Şirvan seferlerine katılan eski dostu ve kader arkadaşı Gazi Giray ın (ö.1016 / 1607) yardımı ile kale hapsinden kurtularak 1584 senesinde Isfahan a gönderilmiştir. Bir süre burada kalan Asafi, Safavi devletinin dâhili karışıklıklarından faydalanarak kaçmıştır. Önce Şiraz a, oradan deniz yolu ile Basra ya gitmiş, nihayet Bağdad ve Diyarbakır yoluyla Erzurum a gelerek, bu esnada Tebriz seferine çıkmak üzere olan Özdemiroğlu Osman Paşa ya iltihak etmiştir te Osman Paşa nın Tebriz seferine katılarak sefer müverrihi olarak hizmet etmiştir. Tebriz in fethinden sonra Özdemiroğlu Osman Paşa nın himmeti ile Kefe (Theodosia) beylerbeyliğine getirilen Asafi, bu görevine başlayamadan aynı yıl Haleb beylerbeyliğine atanmıştır. Bu görevden alındıktan kısa bir süre sonra da, 1587 yılında vefat etmiştir. 11 B. Şecaatname Asafi bu manzum tarihinde, Ekim 1585 tarihinde Tebriz seferi esnasında vefat eden, Serdar Özdemiroğlu Osman Paşa nın / seneleri arasındaki hayatını menkıbevi bir şekilde anlatmıştır. Müellif eserinin giriş kısmında, Osman Paşa nın savaşlardaki cesaretini anlatan otuz kırk cüzden oluşan bir eseri, Firdevsi nin (ö. 411/1020) Şehname si tarzında yazmayı amaçladığını ifade eder. Otuz cüzden oluşan eserin her cüzü farklı bir konuyu ele alır. Eserini III. Murad ın ( / ) teşvikiyle manzum olarak yazan müellif, giriş kısmını nesir, geri kalanını mesnevi tarzında kaleme almıştır. Hatimede 994/1586 olarak verilen yazılış tarihinin giriş kısmında 995/1587 olarak nazım halinde düşülmesi dibace bölümünün bir yıl sonra yazıldığını gösterir. 12 Müellif, eserini sanatlı bir üslupla yazdığını ifade ederse de benzeri eserlerden daha sade bir Türkçe ile yazmıştır. Eserde anlatılan olayların çoğu yazarın kişisel gözlemlerine dayanır. Eser, Osman Paşa nın hayatının 986/ 1578 senesine kadarki kısmına dair, genel tezkere kitaplarında bulunmayan bilgileri içerir ve doğu seferlerini detaylarıyla anlatır. 13 Eserin muhtevası şu şekildedir: Giriş kısmında, Allah a hamd ve Peygambere salavattan sonra, III Murad a övgüler yer alır. Daha sonra, Çıldır ile Koyun Geçidi muharebeleri ve ordunun Şirvan a ulaşması. Lala Mustafa Paşa komutasındaki ordunun Erzurum a dönmesi ve Osman Paşa nın Şirvan da vezaret ünvanı ile kalması. Osman Paşa nın aslı ve nesli, beylerbeyi olarak Habeşistan, Yemen, Basra, Bağdad ve Diyarbakır daki hizmetleri. Ereş şehrinin özellikleri. Osman Paşa nın Demirkapu yu fethetmek için gayretleri. Şirvan da Eres Han kumandasındaki Safevi kuvvetleri ile mücadeleleri. Şah oğlu ile Şamahı daki çarpışmalar ve çekilen sıkıntılar. Osmanlı kuvvetlerinin Demirkapu ya çekilmesi ve burayı üs haline getirmeleri. Osman Paşa nın Kırım 10 Şecaatname, Şecaatname Tıpkı Basım, s. XXIX. 12 Mustafa Eravcı,

4 Azerbaycan Tarihi İçin Kaynak Bir Aser: Şecaatname ve XVI. Asırda Bakü kuvvetleri ile beraber Şirvan ı tekrar ele geçirmesi. Bakü ye asker gönderilmesi ve imar edilmesi. Gazi Giray ve Mehmet Çelebi nin Safeviler e esir düşmeleri. İmam Kulı muharebesi. Osman Paşa nın Kefe ye dönmesi ve bu esnada vuku bulan muharebeler. Ruslarla savaş. Kırım Hanı Mehmed Giray ın tahttan indirilmesi. İstanbul a dönüş ve vezir i azamlık makamına geçiş. Tebriz seferinden önce vuku bulan hadiseler ve Tebriz seferi. Mehmet Çelebi nin İran dan kaçışı. Tebriz in fethi esnasında beylerbeylerin mücadeleleri, Osman Paşa nın vefatı ve Hatime. Şecaatname nin günümüze kadar iki nüshası intikal etmiştir. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi nde bulunanı nüsha tezhipli ve minyatürlü olup Ali b. Yusuf tarafından güzel bir nesih hat ile yazılmıştır. Bu nüshada bulunan 79 adet minyatür XV. yüzyıl Osmanlı minyatür sanatının güzel örneklerindendir. Bu minyatürlerden Şamahı, Gabele, Derbent ve Bakü nün tasvir edildiği bölümler Azerbaycan şehirlerinin en eski resimler olup, büyük değere sahiptir. Kitap 1586 da III. Murad için yazılmış ve ona takdim edilmiştir. Kitabın sultana arz edilişini gösteren bir minyatür bütün bir sayfaya yerleştirilmiştir. Bu nüshanın ilk sayfasında bulunan üç mühürden ilki nesihle yazılmış Selim b. Mustafa Han tuğrası, ikincisi ise talik hatla yazılmış olan Selim b. Mustafa Han ibaresidir. Üçüncü mühür yine III. Selim e ( / ) aittir. III. Murad a sunulmakla beraber Şecaatname nin bu nüshasının II. Abdülhamid döneminde ( ) Yıldız Sarayı na taşındığı, daha sonra İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ne devredildiği anlaşılmaktadır. Topkapı Sarayı, Revan Köşkü Kütüphanesinde bulunan nüsha ise 1587 tarihinde yine Ali b. Yusuf tarafından istinsah edilmiş olup minyatürler bulunmamaktadır. C. XVI. Asır Sonlarında Bakü Şecaatname XVI. Asır Azerbaycan tarihine dair birçok hakikatin bizzat şahidinden öğrenilmesine imkan verdiği için çok önemli bir kaynak durumundadır. Osmanlı Azerbaycan ilişkileri yanında özellikle Azerbaycan şehirleri; Ereş, Şamahı, Gabele, ve Bakü hakkında gözleme dayalı, detaylı bilgileri ihtiva eder. Bakü den bahseden kısımlar kitabın yaprakları arasındadır sayfada Bakü ye ait bir de minyatür bulunmaktadır. Bu bölümde, Bakü şehrinin fiziki yapısından, insanlarının karakterlerinden, petrolden, Hazar denizinden bahsedilir. Bakü nün harap halde iken, Osmanlı ordusu tarafından yeniden imar edilmesi ve Safevilerin Bakü yü almak uğrunda cehdleri tafsilatlı olarak verilir. Müellif, Şehr i Badkuye tarifidir diye isimlendirdiği bu bölümde; Dinle tarif edeyim ol şehri ben, Bülbül dil mehdine açsun dehen diyerek, Bakü nün Hazar denizinin kıyısında, etrafı surlarla çevrili, eşsiz güzellikte bir yer olduğunu şu sözlerle anlatır: Var bağı içre bülbüller hezar, Fasl ı gülde kalmaz âdemde karar. Şöyle vermiş Bahr i Kulzum şehre fer, Görmedi mislin gezenler bahr ü ber. Nev cevan gibi meyanına meğer, Bağlamışlar surdan simin kemer. Payine emvac i Kulzum bendevar, Yüz sürer bin aczile leyl ü nehar. Aşiyanı şahbaz imiş ezel, Ana benzer şehir az imiş ezel Şecaatname, 241 Number 20,

5 Mehmet Rıhtım Bakü şehrini ve ahalisini anlatırken; şehirde çok güzel, süslü evlerin bulunduğunu, güller, laleler ve çemenlerle müzeyyen olduğunu, yaz mevsiminde halkın şehri bırakıp bağlara gittiğini anlatır. Çoktur ol şehr içre huld asa mekan, Hasılı her bağı cennettir heman. Lale vü sünbüldürür sahnı çemen, Cümle sahra lale vü gül yasemen. Ehl i bezmi cümleten medhuş idi. Her tarafdan bân ki nuşa nuş idi. Bağda gül vakti eylerler karar, Varimez şehre biri san yağı var. Deşti ü sahra hem şükufedir tamam, Her müzellef dilberi destinde cam. 15 Bakü ehlinin zevke ve eğlenceye düşkün ehl i keyf insanlar olduğunu, musiki meclislerinde ney ve muhtelif musiki aletleri çalıp, gazel okuduklarını şöyle anlatır: Ehli işrettir o şehrin ademi, Naydır meclislerinde hemdemi. Çengler bezme gelüb baş eğdiler, Kalbine sazendeler çok değdiler. Kari hep sazendeden efgan idi, Ellerinden muttasıl nalan idi. Derdin uşşaka şikayet etmede, Meclis ehlinden hikayet etmede. 16 Eserin 240. sayfasında yer alan Badkuye nam şehrin kal asın tamir etdirdikleri bölümünde 1501 yılında Bakü nün Safeviler tarafından zaptı esnasında, 1539 da Şirvanşahlar devletinin lağvedilmesinde ve daha sonraları meydana gelen hadiselerde tahrip olan Bakü şehri, taş ve toprak yığınlarından oluşan harabezara dönmüş, kaleden eser kalmamış, adeta bir örümcek ağına dönmüştür. Bu durumda olan şehir sık sık yağmacıların hücumlarına maruz 15 Şecaatname, s kalır. Bundan bizar olan ahali de şehri terk eder. 17 Kal asın yıkmışlar itmişler harab, Harkı hod memlu idi seng u turab. Kal asından yok idi illa eser, Her tarafdan eyler idi har güzar. Kal ası gitmiş veli kalmış büyut, Tar u mar olmuş ke beyti Ankebut senesinde Safeviler Şirvan a hücum etmezler. Bunu fırsat bilen Osman Paşa harap haldeki Bakü şehrinin ve kalesinin imarına başlar. Kalenin her bir bedenine bir grup işçi tayin eder ve başlarına da bir mesul koyarak nasıl bina edileceğini tarif eder. Gerekli para ve eşyayı etraftan toplar. Asker ve sivil kimini maaş ile kimini ise zor ile çalıştırarak dört beş ay gibi kısa bir müddet içinde kale ve şehrin tamirini tamamlamaya muvaffak olur. Bakü yeniden âbad olur. Gelip gezenler şehrin yeni haline çok şaşırırlar. Bunun üzerine şehri terk etmiş olan halk geri döner. Bakü yeniden canlanır ve kalabalıklaşır. Bu dönemde birçok nakışlı mükemmel kasırlar inşa edilir ve ejderler gibi yelkenli gemiler yapılır. Yaptılar anda münakkaş çok kusur, Yoğidi hergiz kusurunda kusur. Keştiler var idi ejderler gibi Yelkeni var idi serverler gibi. 19 Tüccarlar ve sanatkarlar yeniden işlerinin başına geçerler. Şehir kısa zamanda iktisadi açıdan gelişir. Asafi Bakü halkının ticaret ve sanat ehli, zevk sahibi olduğunu, evlerinin nakışlarla müzeyyen, mahzenlerinin neft ile dolu olduğunu söyler. 17 A.g.e. s A.g.e. s A.g.e. s

6 Azerbaycan Tarihi İçin Kaynak Bir Aser: Şecaatname ve XVI. Asırda Bakü Maldar idi şehirlü ademi Zevk ü şevk ile geçerdi her demi. Cümleten bezzaz ü erbab ı hiref Her biri ehl i heva destinde def. Dilkeş ü pürnak idi meskenleri Neft ile memlu idi mahzenleri Cahları var idi içi neft dolu Came i ashabı hep zer be idi. 20 Asafi Bakü neftinden de uzun uzadıya bahseder. Neft kuyu ve ambarlarından, neftin kullanıldığı yerler ile ticaretinden söz eder. Neftin hâsılatının günlük bin yük olduğunu bunun da on yük akçe gelir getirdiğini anlatır. Ayrıca su gibi yerden kaynayan beyaz neftten bahseder. Nece bin yük neft olur hasılları Nakd on yük akçe var hasılları Ağ neftin madeni var anda hem Abveş çah içre kaynar dem bedem. 21 Bu devirde çoğu kapanmış olan ve kalanları da şahıslar eline geçerek zaptedilen neft kuyuları yeniden açılır ve halkın istifadesine verilir. Neft çukurlarından kaynayan ziftin kullanıldığı yerlerden birisi de Bakü hamamlarıdır. Hamamlarda suyun ve hamamın ısıtılmasında zift palçıklarından istifade edilir. Feth olucak çahlar miri içün, Zabt olundu kalmadı biri içün. Külhan u hamamlarda bittemam, Hime veş balçık yanar ey niknam. Zifte hod hergiz virilmez bir baha, Müft zifti kaynardı anda ca be ca. 22 Asafi, yanardağdan da bahseder. Yağmurda ve karda sönmeden devamlı surette yanan bu ateş, onu şaşırtmışa benzemektedir. Hem o sahralarda çok müddet ile, Sönmeyip odlar yanar kudret ile. Üstüne kar ile yağmurlar yağar, Yine dinlenmez o sahralar yanar. 23 Bakü de tuz ihtihsalatı da yapılmakta ve ticari olarak değerlendirilmektedir. Yıllık üretimi üç bin mahzen miktarınca olan bu tuzun günlük haracı on bin akça imiş. Eskiden beri uygulanan bu vergi sisteminin Osmanlı hakimiyeti zamanı da aynen devam ettirildiği anlaşılmaktadır. Var dahi yanında bir duz madeni, Doldurur her yıl otuz yüz mahzeni. Bendi mahi var dahi şil namıdur, Sim ü zer mahilerinin damıdur. Günde on bin akçadur ana harac, Böyle bağlanmış ezelden ana bac. 24 Petrol ticaretinde Geylan önemli bir ihracat limanıdır. Gemilerle yapılan petrol sevkinde karşılık olarak kumaşla takas edilir. Bu ithalat işinde her maldan yirmi beşte bir tamga (gümrük) vergisi alınır. Keştiler memlu gelur her dem kumaş, Neft ile tebdil edüp eyler maaş. Keşti Geylan kesilmez muttasıl, Hocalar sevdadan olmaz munfasıl. Her metaından yirmi beşte bir, Alınur tamga deyu ey bi nazir. 25 Asafi nin Badkuye kurbunda medfune olan Seyyidü n nisa Bibi Heybet nam azize vasfıdır. Başlığı altında İmam Rıza nın kızı Bibi Heybet in faziletinden ve makamından da bahseder. Bakü yakınlarında kabri olan ve halk arasında bugün de Bibi Heybet olarak tanınan bu kabir günümüzde de halkın büyük teveccüh gösterdiği önemli bir ziyaret makamıdır A.g.e. s Number 20,

7 Mehmet Rıhtım Asafi nin dört asır önceki sözleri adeta günümüze aitmiş hissini vermektedir. Bir Osmanlı müverrihinin Şiilerce kutsal kabul edilen bu makam hakkındaki takdirkar sözleri Osmanlıların bütün dini makamlar ve şahsiyetlere hoşgörü ve saygı ile baktıklarını göstermesi açısından dikkat çekicidir. Yine ol şehrin yakınında meğer, Var idi medfune zenlerden bir er. Bibi Heybet derler idi adıyle, Ol azize yar idi evtadıyle. Sahili Kulzumda medfundu ol, Dür gibi ol yerde mahzun idi ol. Gerçi dür idi veli dürr i yetim, Oldu sanduk u sadef içre mukim. Yoğ idi anın keramatına had, Hiç hesab olmaz muhibbi la yuad. Cay ı hub ve dilkeş idi ol makam, Zari olmuş gelür idi has u am. Ol velayet bahrine cümle cihan, Cuylar gibi akardı her zaman. Duhter i Pakize gevher i senc idi, Başı örtülü heman bir genc idi. Ol idi Zeyni l ibadın duhteri, Hem keramet asumanı ahteri. Nice ahter şems i taban idi ol, Arşda mah ı dırahşan idi ol. Mürg i kuds idi o buldu payesin, Dime kabridir o rahmet sayesin. Badkuye halkı sıdk ile tamam, Mutekıd olmuşlar idi vesselam. 26 Mehmet Paşa, burada zamanın geçmesi ile bugün unutulmuş olan çok ilginç ve ibretli bir hadise anlatır. Safevilerin Şirvan Beylerbeyi Selman han, Bakü önlerine gelerek kırk gün müddetle şehri kuşatarak şiddetli hücumlarda bulunur. Kalede bulunan az sayıdaki Osmanlı askeri bu kuşatmaya metanetle direnir. Ancak tü 26 A.g.e kenme noktasına gelindiği bir sırada, Selman hanın gördüğü rüya, kuşatmanın sona ermesine sebep olur sayfada yer alan rüya hadisesi kısaca şöyledir: Selman Han rüyasında görür ki, bir su kenarındadır ve orada Bibi Heybet elleri çamur içinde durmaktadır. Hemen ayağına yüz sürer ve elindeki çamurun hikmetini bilmek ister. bu su ile abdest aldığınız halde ellerinizin çamur içinde olması nedendir. diye sual eder. Bibi Heybet hışımla ona dönerek şöyle cevap verir: Döndü hışmile verdi ana cevab Gerçi destim kildir, ettim çok savab, Siz yıkarsız Badkuye kalasın, Ben yaparım emr ile her kullesin Hak teala bunları hıfz eyledi, Müjdeler edip resule söyledi. Çar i yar ile resulun emridir. Hayderi zevci l betulun emridir. Yıktığın sencileyin zalimlerin Yapmışam darın bu dem alimlerin. Zatınızda Hak tan etmek yok hicab Yanınızda her taassub bir savab Zulmünüzden yumağa değmez elim Taşlar komadan ağırdı belim. 27 Bunun üzerine uykusundan uyanan Selman han ın Bibi Heybet e olan inancı kuvvetlenir ve aynı zamanda yaptığı işe pişman olur. Tevbe edip, kurbanlar keserek nezirler verir. Bibi Heybetin kabrine yüz sürerek gözyaşı döker ve kuşatmayı kaldırır. Yüklerini ve askerlerini toplayarak buradan ayrılıp gider. Şehir ahalisi bunun üzerine büyük sevinç gösterisinde bulunurlar. Borular ziller çalınır, insanların sevinç çığlıkları yükselir. Selman han ise buradan gittikten sonra Şabran şehrinde can verir Şecaatname, s A.g.e. s

8 Azerbaycan Tarihi İçin Kaynak Bir Aser: Şecaatname ve XVI. Asırda Bakü Netice XVI XVII. asırlarda Osmanlılar ve Safeviler arasında cereyan eden harpler her iki devletin de yararına olmamıştır. İki asır devam eden muharebeler, hem Osmanlı hem de Safevi devletine ekonomik ve siyasi açıdan büyük zararlar vermiştir. Aynı kök ve dine mensup Osmanlı ve Azerbaycan Türkleri bu savaşlar sebebi ile birbirlerinden uzun müddet uzak kalmışlardır. Gerek Safevi gerekse Osmanlı tarihçileri bu dönem tarihine dair önemli eserler yazmışlardır. Osmanlı İran ilişkilerinin anlatıldığı bu eserlerde daha çok Osmanlı Safevi savaşlarının sebepleri, cereyan şekilleri ve sonuçları yer almaktadır. Ancak bu tarihi kaynaklar daha ayrıntılı incelendiğinde bu seferlerin sadece bir savaştan ibaret olmadığı, aynı zamanda bir kültür etkileşimi olduğu görülecektir. Şecaatname de yer alan bilgiler bu hususu açıkça göstermektedir. Şecaatname muharebelerden daha çok bu devir Şirvan ve çevresindeki tarihi, coğrafi, içtimai, mimari ve kültürel unsurlardan ve hadiselerden bahseder, birçok değerli bilgiler verir. Devrimizde yazılan tarih kitaplarında bu gibi eserler kaynak olarak kullanılırken, sadece savaşlar hakkındaki bilgilerin ele alınıp değerlendirilmesi büyük bir eksiklik ve yanlışlıktır. Bilindiği gibi tarihi hadiseler içinde bulundukları zaman ve şartlara göre değerlendirilir. Osmanlı ve Safevi devletleri arasında cereyan eden hadiseler her iki devletin kendi şartları ve gerçekleri göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Bu hadiseler maalesef tarihçiler tarafından içinde bulundukları hakim ideoloji ve zihniyete göre yanlış ve taraflı bir şekilde yazılmış, günümüze kadar da böyle gelmiştir. Bu devirle ilgili tarihi kaynakların henüz tam olarak ortaya çıkarılıp incelenmediği de bir gerçektir. Yeni devirde bu kaynaklar Türkiyeli ve Azerbaycanlı ilim adamı tarihçiler tarafından karşılaştırmalı olarak birlikte incelenmeli, hadiseler serinkanlı, objektif ve ilmi olarak değerlendirilerek yeniden yazılmalıdır. Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin daha sağlam temellere oturması ve istikrarlı biçimde inkişaf etmesi için aklın, mantığın yanında ilmin ve gerçeklerin yol göstericiliğine ihtiyaç vardır. Bu çerçevede XVI. asır Azerbaycan ı hakkında birçok faydalı bilgiler veren Şecaatname, Osmanlı ve Azerbaycan tarihi için tartışmasız değerli bir tarihi kaynaktır. O günün şehirleri, halkın yaşayış şekilleri, siyasi hadiseleri, savaşları, önemli şahsiyetleri ve daha birçok konuda hiçbir yerde olmayan değerli bilgiler verir. Eserin sadeleştirilerek Azerbaycan da neşredilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. BİBLİYOGRAFYA 1. Abdurrahman Şeref. Özdemiroglı Osman Paşa. Ta rih i Osmani Encümeni Mecmuası, IV/24, 1332/ Bekir Kütükoğlu. Osmanlı İran Siyasi Münasebetleri, İstanbul, 1993, Bilge M.Sadık, Osmanlı Devleti ve Kafkasya, s. 64, Eren yay. İst Cornell H. Fleisher. Tarihçi Mustafa Ali Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı. Çev. Ayla Ortaç, İstanbul, F.E. Karatay. Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmalar Kataloğu c. 1, 145 Istanbul, Fahrettin Kırzıoğlu, Kafkas Ellerinin Fethi, Ankara, 1993, Franz Babinger. Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. Çev. C. Üçok, Ankara, İ.H. Danişmend. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Ankara, 1961, c. 3, Number 20,

9 Mehmet Rıhtım 9. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Revan Joseph v. Hammer Purgstall. Osmanlı Devleti Tarihi. Çev. M. Ata, İstanbul, 1985, c. 7, Kınalızade Hasan Çelebi. Tezkiretü ş Şuara. Haz. İbrahim Kutluk Ankara, 1989, c. I, Köprülü M.Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, s.401, Akçağ, Yay. Ankara, Levent A.Sırrı, Gazavatname, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, c.iii, s Mehmed Süreyya. Sicill i Osmani, İstanbul, Rahimizade, Tarih i Osman Paşa, s.6. (terc. Y.Zeyrek), Kültür Bakanlığı, Ankara, Şecaatname, Tıpkı Basım, hazırlayan A. Özcan, Çamlıca Basım, İstanbul, Gelibolulu M. Âli, Künhu l Ahbar, (çev. F.Çerçi), c.i, s.195. Kayseri, Selaniki Mustafa Efendi. Ta rih i Selaniki. Haz. Mehmed İpşirli, İstanbul, 1989, c. I, Mustafa Eravcı, ttp://www.ottomanhistorians.com//database/ht ml/dalmehmed.html 21. Yücel Öztürk. Osmanlı Hakimiyetinde Kefe, , Ankara,

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598)

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598) DALMEḤMEDÇELEBĪ Āṣafī (ö.1597veya1598) HAYATI DalrumuzuileberaberPas aveçelebīünvanlarınıdataşıyanm.ç.öncelikleāṣafī mahlası ile tanınır ve bunu Sȩcāʿatnāme de sıkça kullanır. Çok yönlü bir birikime sahipolanm.ç.

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA *

Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 253-260 Hoca Abdülkadir e Atfedilen Terkipler Erol BAŞARA * Özet Bu çalışmada, Türk Müziğinin elyazması kaynaklarından, müstensihi ve yazarı belli olmayan, Yapı-Kredi

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

CAM SANATI. Selim SÜRER 11B 1315

CAM SANATI. Selim SÜRER 11B 1315 CAM SANATI Selim SÜRER 11B 1315 Cam günümüz modern çevresinin önemli bir parçasıdır. Basit bir su bardağından sofistike bir teknik donanım malzemesine kadar kullanım alanı geniştir. Camın kullanımı günlük

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

DOI: /fsmia

DOI: /fsmia FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 8 Yıl/Year 2016 Güz/Autumn 2016 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

TURSUN BEY TARİH-İ EBU L FETH SULTAN MEHMET HAN

TURSUN BEY TARİH-İ EBU L FETH SULTAN MEHMET HAN 30 TURSUN BEY TARİH-İ EBU L FETH SULTAN MEHMET HAN Ceylan OKTAY Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, III. Sınıf, I. Öğretim Öğrencisi. 1. Hayatı Giriş XV. asırda Osmanlı tarihçisidir.

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

REVAN 1956 NUMARALI KANUNĠ DEVRĠ MUHÂBERAT MECMUASI (DEĞERLENDĠRME VE METĠN)

REVAN 1956 NUMARALI KANUNĠ DEVRĠ MUHÂBERAT MECMUASI (DEĞERLENDĠRME VE METĠN) T. C. FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI TARĠH PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ REVAN 1956 NUMARALI KANUNĠ DEVRĠ MUHÂBERAT MECMUASI (DEĞERLENDĠRME VE METĠN)

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Nedim. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Nedim. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT

KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT KONULARINA GÖRE G OSMANLI MİNYATM NYATÜRLERİ OTTOMAN MİNİATURES ACCORDİNG TO SUBJECT Metin And, Osmanlı Tasvir Sanatları:1-Minyatür, T. İş Bankası, 2002 PORTRELER PORTRAITS Fatih Portresi Portrait of Mehmed

Detaylı

OSMANLI ARAŞTIRMALARI

OSMANLI ARAŞTIRMALARI SAYI 38 2011 OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES Kitâbiyat saraya mensûbiyet dönemini veya saraya sunduğu eserleri dolayısıyla sarayla olan bağlantısının ne oranda sürdüğünü/sürekli olduğunu

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN

AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN 71 AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN Nihat ŞEMİN Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, III. Sınıf, I. Öğretim Öğrencisi. AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂ- RİH-İ MÜLÛK-İ

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI EDEBİYAT Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI GENC-NÂME HAZİNE KİTABI DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, 2016 DBY: 20 Edebiyat: 3 ISBN: 978-605-4635-15-3 Sertifika No: 18188 Birinci Baskı: İstanbul,

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Karikatüristlere fırsat

Karikatüristlere fırsat Karikatüristlere fırsat Beşiktaş Belediyesi etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Beşiktaş Belediyesi bu sefer karikatür sanatının öncülerinden bir tanesi olan 'Nehar Tüblek' adına bir karikatür yarışmasına

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ T.C. FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL SANATLAR ENSTĠTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ġevkġ EFENDĠ ve HASAN RIZA EFENDĠ SÜLÜS-NESĠH MURAKKAʻLARININ MUKAYESESĠ

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım,

KINALI HASAN. Ey gözümün nuru Hasan ım, KINALI HASAN Yüzbaşi Sirri Bey, ikindi vakti yeni gelen erati teftiş ederken, içlerinde bir tanesinin saçinin bir tarafi kinalanmiş oldugunu görür ve takilir: Hiç erkek kinalanir mi? Mehmetçik: Buraya

Detaylı

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876

SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 BAKİ SARISAKAL SELANİK ALMANYA VE FRANSA KONSOLOSLARININ ÖLDÜRÜLMESİ 1876 Bosna-Hersek ve Bulgaristan olaylarının devam ettiği sırada Selanik

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

MUṢṬAFĀ NŪRĪ (d. 1824; ö. 1890)

MUṢṬAFĀ NŪRĪ (d. 1824; ö. 1890) HISTORIANSOFTHEOTTOMANEMPIRE MUṢṬAFĀNŪRĪ (d.1824;ö.1890) HAYATI 1240/1824 yılının Eylül ayında İzmir de doğmus olanm.n. 1 busȩhrinilerigelenailelerinden olan Mıṣır veya Tūnus kökenli Manṣūrīzādelere mensuptur.

Detaylı

85 IVAN KONSTANTINOVIC AYVAZOVSKI ( ) Kalyonlar, tual üzeri yağlıboya, 1869 imzalı. 90x138 cm.

85 IVAN KONSTANTINOVIC AYVAZOVSKI ( ) Kalyonlar, tual üzeri yağlıboya, 1869 imzalı. 90x138 cm. I 85 IVAN KONSTANTINOVIC AYVAZOVSKI (1817-1900) Kalyonlar, tual üzeri yağlıboya, 1869 imzalı. 90x138 cm. Osmanlı uyruklu bir Ermeni ailesinin oğlu olan Ayvazovski 1817 yılında Kırım ın Feodosiya kentinde

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014

Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 38 YEDİKITA EYLÜL 2014 Tarihi Siyesepol Köprüsü nün altı ... Nısf-ı Cihan İsfahan... Hz. Ömer (r.a.) devrinde fethedilmişti. Selçukluların başşehri, Harzemşahların, Timurluların ve Safevilerin gözdesiydi.

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu

Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Bin Yıllık Vakıf Medeniyeti ve Vakıfların Eğitimdeki Yeri Sempozyumu Hüseyin Çınar* Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü nün son yıllarda vakıflar haftası çerçevesinde öne çıkardığı; çevre yılı, su yılı,

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri

Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih Sultan Mehmet'in Başarı Sırları ve Liderlik Özellikleri Fatih'in Askerî ve İdarî Vasıfları > Fatih, büyük hayallerin ve geniş coğrafyaları fethetmeyi öngören hedeflerin insanıydı. Fatih Sultan Mehmed'in

Detaylı

GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR

GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR 18-25 Ekim tarihleri arasında Napoli,Pompei, Sorrento, Matera, Lecce, Alberobello ve Bari gibi İtalya'nın en gözde şehirleri ile sahillerini görme fırsatı bulabileceğiniz turumuz

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin.

Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. ETTİM DE BULMADIM!!! Hayatta gerek yaşayarak,gerek duyarak veya görerek,hiç kimse yoktur ki,etti de bulmadı,desin ve de denilsin. Etme,bulma dünyası Eden bulur,genel bir kural halinde hayatta tecelli etmektedir.

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Celal Bayar dan İsmail Efe ye Bir Mektup

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Celal Bayar dan İsmail Efe ye Bir Mektup ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl VI, Sayı 2, Temmuz 2014 Kültürümüzde Efe, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

İbrahim Peçevi Ve Tarih-Î Peçevi

İbrahim Peçevi Ve Tarih-Î Peçevi 30 Tarih Öğrencisi Sevgi Taşkaya Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İbrahim Peçevi Ve Tarih-Î Peçevi I.İbrahim Peçevi nin Hayatı, Tarihçiliği ve Eseri A. Hayatı 1574 te Macaristan ın Pecs

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

FAALİYETİNİ TERK EDEN BİR MÜKELLEFİN TERK DÖNEMİNE AİT ZARARLARININ MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR

FAALİYETİNİ TERK EDEN BİR MÜKELLEFİN TERK DÖNEMİNE AİT ZARARLARININ MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR FAALİYETİNİ TERK EDEN BİR MÜKELLEFİN TERK DÖNEMİNE AİT ZARARLARININ MAHSUBU MÜMKÜN MÜDÜR KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ Bilindiği üzere gelir vergisi uygulamasında ticari kazançlarından

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

İÇİNDEKİLER TAKDİM ÖNSÖZ KISALTMALAR

İÇİNDEKİLER TAKDİM ÖNSÖZ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER TAKDİM XI ÖNSÖZ XV KISALTMALAR XXI TABLOLAR XXIII GİRİŞ 1 I. Kaynaklar 1 A. Kaynak Kitaplar 1 1. Top Dökümü ve Topçuluk Konusunda İlk Eserler 3 2. Osmanlılarda Top Dökümü ve Topçuluk Konusunda

Detaylı

Osmanlı, Titanic i böyle görmüştü

Osmanlı, Titanic i böyle görmüştü Osmanlı, Titanic i böyle görmüştü Titanic Faciası Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. 14.04.2017 / 10:47 Titanic Faciası Osmanlı basınında da geniş

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2 Türkiye de Reform Arayışları (1839-1908) ÜNİTE:3 Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 Avrupa ve Türkiye (1838-1918) ÜNİTE:5 1 Mondros tan Lozan

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK

PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK 1 - VALETTA PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK EKSTRA TUR PAKETİ Tur süresi: 4 saat 55 Varışımız takiben otobüslerimize biniyoruz ve Valetta turumuza başlıyoruz. İlk durağımız Barakka Bahçeleri, burada

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

SELANİK HORTACI CAMİSİ

SELANİK HORTACI CAMİSİ SELANİK HORTACI CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HORTACI CAMİSİ Portakapı Mahallesinde günümüzde Egnatia Caddesinin üzerinde Erken dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. İlk başta bir pagan tapınak ya da türbe

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi (XV-XVI. As rlarda) Doktora Tezi, stanbul: stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998

Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi (XV-XVI. As rlarda) Doktora Tezi, stanbul: stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998 721 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 2, Say 4, 2004, 721-725 Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi (XV-XVI. As rlarda) Doktora Tezi, stanbul: stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

ALTININ DEĞERİNİ SARRAF, KELAMIN DEĞERİNİ ERBAP ANLAR!.. - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

ALTININ DEĞERİNİ SARRAF, KELAMIN DEĞERİNİ ERBAP ANLAR!.. - Genç Gelişim Kişisel Gelişim SAMİ ÖZEY 05.04.2016 ALTININ DEĞERİNİ SARRAF, KELAMIN DEĞERİNİ ERBAP ANLAR!.. Bir zamanlar bende Süleyman idim.. Ateşe rüzgâra hükümran idim.. Sanmayın Sultan Süleyman idim.. Tersanede körükçü Süleyman

Detaylı