giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd :47 Page I filetmelerde STRATEJ K YÖNET M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd 22.11.2010 16:47 Page I filetmelerde STRATEJ K YÖNET M"

Transkript

1 giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd :47 Page I filetmelerde STRATEJ K YÖNET M I

2 giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd :47 Page II II

3 giris bolumudeneme_2013.qxd:giris bolumu.qxd 4/5/13 10:21 AM Page III filetmelerde STRATEJ K YÖNET M Dr. Hayri Ülgen stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi flletme Yönetimi ve Organizasyon Ana Bilim Dal Profesörü Dr. S. Kadri Mirze stanbul Kültür Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü Yard mc Doçenti 2013, Nisan Beta III

4 giris bolumudeneme_2013.qxd:giris bolumu.qxd 4/5/13 11:08 AM Page IV Hayri Ülgen - S. Kadri Mirze, 2013 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı - Nisan İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Tasarım : Cemalettin Mutver Dizgi : Bürograf Ltd. Baskı - Cilt : Pasifik Ofset (Sertifika No: 12027) Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar/İSTANBUL Tel: (0-212) Beta BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu, İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) IV

5 giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd :47 Page V V

6 giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd :47 Page VI Cumhuriyetimize verece imiz en büyük arma an, gençlerimizin e itilmesi olacakt r. M.K. Atatürk VI

7 giris bolumudeneme_2013.qxd:giris bolumu.qxd 4/5/13 10:21 AM Page VII Kitab n gerçekleflmesine katk da bulunan kurumlara teflekkür ederiz. VII

8 giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd :47 Page VIII Veysel eli nideceksin Herkes etti ini çeksin Önüne bak düfleceksin Do ru gitsen ulafl rs n Afl k Veysel Tafllama adl fliirinden VIII

9 giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd :47 Page IX Selva ve Nilgün e y llar boyu süregelen destekleri için... Arzu, Ali ve Esra, Ömer e do ru gidip amaçlar na ulaflmalar dile i ile... IX

10 giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd :47 Page X SUNUfi Bu su nufl ya z s na, Prof. Dr. Hay ri Ül gen ve Dr. Kad ri Mir ze yi Türk fl let me Yö ne ti mi li te ra tü rü ne yap m fl ol - duk la r bu kat k ve ha z r la m fl ol duk la r bu gü zel eser için kut la ya rak bafl la mak is ti yo rum. Stra te jik Yö ne tim ko nu - su, ki tap ve ma ka le aç s n dan Türk çe fl let me ya z n n n en fa kir ala n d r. Mev cut ki tap sa y s ne re de ise sa de ce bir elin par mak la r ka dar d r. Bu ne den le ken di le ri nin yap m fl ol duk la r kat k n n öne mi bü yük tür. Sa y n Prof. Dr. Ül gen ve Dr. Mir ze ha z r la d k la r bu Stra te jik Yö ne tim ki ta b için bir su nufl ya z s yaz ma m is - te dik le ri za man bu nu mem nu ni yet le ka bul et tim. Son ra aca ba böy le bir Su nufl a ne re den bafl la mak ge re kir di ye epey ce dü flün düm. So nun da, bu su nufl un sa de ce bir te flek kür ni te li in de kal ma ma s - n n, Stra te jik Yö ne tim ile il gi li ba z me saj la r n da bu lun ma s n n, bu ne den le ko nu ile il gi li k sa bir kro no lo jik yak la fl m n uy gun ola ca na ka rar ver dim. Bil lin di i üze re, ifl let me ci lik e i ti mi nin bafl lan g c çok es ki le re git mek te ve esas iti ba - r y le ti ca ri ifl let me le ri esas ala rak bafl la m fl bu lun mak ta d r. Bu e i ti mi tal ya da Pac ci oli nin mu za af mu ha se be - çift ka y t dü ze ni ni esas alan mu ha se be ö re ti mi ne ka dar gö - tür mek müm kün dür. Za man için de, ifl let me ci lik e i ti mi nin önem li dö nüm nok ta la r ol - mufl tur. Stra te jik Yö ne tim ko nu su ile il gi li en önem li dö nüm nok ta s 1958 y l n da ABD de ya y n la nan iki ra por ol mufl tur. Pi er son Ra po ru ile Gor don-ho well Ra po ru ola rak bi li nen bu ra por lar, o ta ri he ka dar ya p lan ifl let me e i ti mi ni kri tik bir göz le de er le mifl, çok önem li elefl ti ri ler yap m fl ve tüm üni ver si te ler bu ra por la r n öne ri le ri do rul tu sun da ders prog ram la r n, ö re tim me tot la r n, ö re tim üye si ye tifl tir me ve is tih dam ko flul la r n ra di - kal fle kil de de ifl tir mifl ler dir. Bu ra por la r n te mel elefl ti ri si flu ol mufl tur: fl let me ci lik e i ti mi ile il gi li prog ram lar son de re ce dar bir gö rüfl aç s na sa hip tir; da ha çok ti ca ret ifl let me le ri ne yö nel mifl tir; ö re tim üye le ri nin ye tifl me tar z ve ni te lik le ri ye ter siz dir; ö ren ci seç me sis te mi ye ter siz olup ye te - nek li ö ren ci le ri se çe me mek te dir; kul la n lan ö re tim ve arafl t r ma tek nik le ri son de re ce ba sit tir; ya p lan e i tim ve arafl t r ma la r n bi lim sel ni te li i son de re ce dü flük tür. Gor don-ho well ve Pi er son Ra por la r n n Stra te jik Yö ne tim ile il gi li tes pit ve öne ri si de flu ol mufl tur : fl let me ci lik e i ti mi ya pan okul la r n prog ram la r, sa de ce ifl let me le rin be - lir li alan la r na ör ne in mu ha se be, üre tim vs gi bi a r l k ver mek te dir. Prog ram la r n en önem li ek si i ifl let me yi bir bü tün ola rak gö re bil me, bü tün cü- ge ne ra list bir gö rü fle sa - hip ol ma, ifl let me nin çe flit li fonk si yon la r n bir ara da gör me ve bir bir le ri ile ilifl ki le ri ni de - er le ye bil me ; ifl let me nin bü tü nü ile il gi li ka rar la r ve re bil me ye te nek le ri ni ge lifl ti ren ders le rin ol ma y fl d r. Bu ek si i gi der mek üze re, ifl let me okul la r prog ram la r na, ter ci han X

11 giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd :47 Page XI ö re tim ba sa ma n n son y l n da, ya ni tüm fonk si yo nel alan lar ö ren ci ler ta ra f n dan ifl - len dik ten son ra, bir fl let me Po li ti ka s der si nin kon ma s ve bu der sin ka rar ver me yi vur gu la ya cak fle kil de oku tul ma s öne ril mifl tir. fl te bu öne ri ile bir lik te he men he men bü - tün ifl let me okul la r prog ram la r na böy le bir der si yer lefl tir mifl tir. Böy le ce bu gün su nufl unu yap t m ki ta b n ko nu su olan Stra te jik Yö ne tim, ön ce fl let me Po li ti ka s ola rak ifl let me okul la r n n prog ra m na gir mifl tir. Ya ni bir an lam da ko nu nun, bir ifl let me ci lik di - sip li ni ola rak bi lim sel bir sis te ma tik için de in ce len me si yak la fl k k rk y l ge ri ye git mek te dir. fiüp he siz bu ta rih ten ön ce, stra te jik dü flün ce ve uy gu la ma yok tu de mek müm kün de il dir. Ti ca ri ve ya s nai her ifl let me nin, ad stra te ji ola rak be lir til me se bi le, ku ru cu su - nun zih nin de bir stra te ji si ol mufl tur. Ya ni bu ifl let me ne ya pa cak, na s l ya pa cak, na s l sa ta - cak, ne gi bi ye ni lik ler ya pa cak vs gi bi te mel so ru lar için, ku ru cu ve gi ri flim ci nin zih nin de ce vap lar ol mufl tur. Yu ka r da sö zü edi len Ra por lar, bu ve ben ze ri so ru la r n ve ce vap la r n da ha aç k, ö re ti le bi lir tarz da, bil gi bi ri ki mi ne esas tefl kil ede cek fle kil de ve bir bi lim sel di - sip lin için de in ce len me si ile so nuç lan m fl t r. Böy le ce ifl let me ö ren ci le ri nin ifl let me yi çev re - si ile bir bü tün ola rak gö re rek ana liz et me ve ka rar ver me ye te nek le ri nin ge lifl ti ril me si he - de fi ön pla na ç k m fl t r. Bafl lan g ç ta fl let me Po li ti ka s ola rak bafl la yan bu e i tim da ha son ra, da ha son ra Stra te jik Yö ne tim ve fl let me Po li ti ka s ola rak de vam et mifl, ni ha yet özel lik le 1980 ler den iti ba ren tek isim le Stra te jik Yö ne tim e dö nüfl müfl tür. Bu ra da ki te mel et men de, fl let me Po li ti ka s n n da ha çok ifl let me içi ba k fl aç s ile ifl let me nin çev re si ni nis pe ten de ifl mez ka bul eden an la y fl ol mufl tur. An cak çev re ko flul la r n n h z la ve sü rek li de ifl me ye bafl la - ma s, özel lik le gü nü müz kü re sel re ka bet or ta m, ifl let me içi ba k fl aç s n n ye ter siz li i ni or - ta ya ç kar m fl t r. Bu nun üze ri ne ko nu lar ifl let me le rin d fl çev re si ni esas alan bir ze mi ne otur tul mufl, ve flu an da eli niz de ki ki tap ta çok gü zel aç k lan d fle kil de ifl len me ye bafl lan - m fl t r. Prof. Dr. Hay ri Ül gen ve Dr. Kad ri Mir ze de, Stra te jik Yö ne ti mi, de vam l sü re gi den bir sü reç ola rak ele al p, bu sü reç için de ya p lan la r ön ce d fl çev re çer çe ve si ne oturt - mufl lar d r. Da ha son ra bu çer çe ve için de ya p lan de er le me le re gö re Stra te jik Yö ne tim in di er ko nu la r n in ce le me ye al m fl lar d r. Ki ta b n uy gu la ma dan al nan vak alar la des tek len - mifl ol ma s ka rar ver me pra ti i ya pa cak kul la n c lar için önem li bir avan taj ol mufl tur. Bu gü zel ça l fl ma la r ve bu ala na yap m fl ol duk la r kat k için de er li mes lek tafl ve k rk y l l k dost la r m Sa y n Prof. Dr. Hay ri Ül gen ve Sa y n Dr. Kad ri Mir ze yi tek rar kut lar, bun dan son ra ki ça l fl ma la r n da da ba fla r lar di le rim. Prof. Dr. Tamer Koçel s tan bul Kül tür Üniver sitesi XI

12 giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd :47 Page XII ÖNSÖZ De erli okuyucular, Elinizdeki kitap, Üniversitelerimizin flletme Bölümlerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde yürütülen Stratejik Yönetim derslerini izleyen ö renciler; ifl hayat nda stratejik yönetim çal flmalar ve uygulamalar ile görevli uzman stratejistler ve günlük ifllerinin yan s ra iflletmelerinin uzun dönemde sürdürülebilir bir rekabet üstünlü ü sa lamas konular na duyarl olan, stratejik yönetim bilincine sahip üst düzey yöneticiler için haz rlanm flt r. Dolay s yla, bu kitap iflletmelerde stratejik yönetim çal flmalar nda ele al nan ve tart fl lan teorileri bilimsel bir platformda, global boyutu ile ele al p incelerken; ayn zamanda, ifl hayat nda bu çal flmalarla ilgili uygulamalar n nas l yap lmas gerekti ini de aç klamaya çal flmaktad r. Teori ve uygulamaya iliflkin bilgiler, kitab n her bölümünde, bilimsel yaklafl m gere i, aç klay c (descriptive) bir uslupla yaz lm flt r. Ancak, yazarlar n deneyimlerinin ve birikimlerinin aktar ld son bölümde, özellikle önerici (prescriptive) bir uslup kullan lm flt r. Bu kitap yaz l rken yazarlar n kararlaflt rd ilkelerden en önemlisi okunabilir ve anlafl labilir olmakt. Bu nedenle bilimsel teori ve uygulamalar n okuyucu taraf ndan kolayca anlafl labilmesi için, ifllenen konular yazarlar n kendi bak fl aç lar ndan tutarl ve sistem yaklafl m içinde bir bütünün parçalar olarak ele al nm fl ve s ras ile aç klanmaya çal fl lm flt r. Yaz mda kullan lan dil, bir ders kitab nda olabilecek kadar sade olup, Konuflulan Türkçe dir. Ayr ca metin içindeki aç klamalar çeflitli grafikler ve flekiller yard m ile görsel hale getirilmeye çal fl lm flt r. Dikkatli okuyucular, kitab n hemen hemen her bölümünde üç önemli konunun defalarca vurguland n göreceklerdir. Bunlar: yaflam n devam ettirilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlü ü elde edilmesi ve ortalama üzerinde getiri sa lanmas d r. Bu konular, modern stratejik düflüncenin ulaflmak istedi i sonuçlard r. Yazarlar, yukar da belirtildi i gibi, kitab n her bölümünü, bu nihai sonuçlara odakl, modern stratejik yönetim bak fl aç s ndan ele alarak yazmay tercih etmifllerdir. XII

13 giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd :47 Page XIII Stratejik Yönetim bir süreçtir ve bu süreç hiçbir zaman bitmez. Çünkü h zla de iflen çevresel koflullar iflletmeler için her an yeni tehditler ve f rsatlar oluflturur. Bu tehdit ve f rsatlara uygun davran fllarda bulunabilmek iflletmenin rakiplerine göre sahip bulundu u üstünlükler ve zay fl klara ba l d r. Bu nedenle stratejik yönetim uzun dönemde nihai sonuçlara odakl ( yaflam n devam ettirilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlü ü ve ortalaman n üzerinde getiri sa lanmas ) olmak zorundad r. Ancak, günlük ifllerle bunalm fl her düzeydeki yöneticinin, uzun dönemli davran fllar n belirleyecek olan stratejik yönetim süreci ile ilgilenebilmeleri ve bu konulara zaman ay rabilmeleri ne derecede gerçekleflebilmektedir?.. Bunun yan s ra, stratejik yönetim çal flmalar n n baflar y garanti etmemeleri nedeni ile önemsenmesi ve çal flmalara ilgi gösterilmesi gerçekten gerekli midir?. Tüm bu konular olaylar daha da karmafl k bir hale getirmektedir. Ancak bilinen ve benimsenen gerçek; Stratejik Yönetim in, nereye varmak istedi ini bilen ve hedeflerini belirleyenlerin, amaçlad klar n gerçeklefltirmeye çabalayanlar n, k saca kendi gelece ini olumlu olarak etkileyebileyece i düflüncesine sahip kiflilerin di erlerinden daha fazla yarar sa layabilecekleri bir disiplin olmas d r. Bu ay r m bizi amaçlanan stratejiler ve gerçekleflen stratejiler kavramlar na götürmektedir. Bu görüflte olmayanlar için her yol ve davran fl ile bir yere var labilece inden, stratejik yönetim çal flmalar -gerçek öyle olmasa bile- önemsiz ve gereksiz görülebilir. Modernist görüfl yaklafl m ile stratejileri ve stratejik süreci, üst düzey yönetimi bak fl aç s ndan ele alan kitap, iki ay r mdan oluflmaktad r. Birinci ay r m, stratejik yönetim çal flmalar ve uygulamalar ile ilgili aç klamalar içeren teori veya metin k sm d r. kinci ay r m ise, ifl hayat m zda gerçekleflen örnek olaylar kapsamaktad r. Bu ayr m, teori de aç klanan bilgilerin kullan larak, stratejik analizlerin yap labilmesini temin etmek için eklenmifltir. yi bir örnek olay analizi, okuyucunun sahip oldu u bilgileri pekifltirecek; terim, kavram ve süreçlerin daha da fazla anlam kazanmas n sa layacakt r. XIII

14 giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd :47 Page XIV Kitab n içeri i ve yöntemi hakk nda daha genifl aç klamalar, Birinci Bölüm sonunda yer alan Stratejik Yönetimle lgili De iflik Görüfller ve Yaklafl mlar n Özeti, Metod hakk nda Birkaç Söz k sm nda yap lm flt r. Her bölümde yeterli bilgilerin yan nda ayr ca kutu içlerinde konularla ilgili ek bilgi, okuma parçalar ve uygulama örnekleri yer almaktad r. Kutularda yer alan ve yazar ad belirtilmemifl yaz lar, kitap yazarlar taraf ndan kaleme al nm flt r. Kitaba ek olarak haz rlanm fl olan ö retim el kitab ve sunular için Powerpoint olarak haz rlanm fl slayt CDsi, yay nc kurulufl taraf ndan ö retim üyelerine iste e ba l olarak ayr ca takdim edilecektir. Bu ö retim el kitab nda; s n fland r lm fl özet bilgiler, her bölümle ilgili çoktan seçmeli, tart flmal ve anlat ma dayal sorulardan oluflan bir soru bankas ile grafik ve tablolar n master kopyalar bulunmaktad r. Bu kitab n oluflturulmas nda çeflitli akademik, profesyonel ve uzman meslekdafl ve dostlar n katk lar olmufltur. Kitab m z n tan t m yaz s, ülkemizde Yönetim Bilimi alan nda çal flmalar ile tan nan, y llard r akademik önderli i ile bizlere örnek olan, dostumuz ve meslekdafl m z Prof.Dr.Tamer Koçel taraf ndan yaz lm flt r. lk teflekkürümüzü kendisine sunmak isteriz. Akademik bilgi kutular nda yaz lar yer alan ve örnek olaylar n haz rlanmas nda katk da bulunan, afla da isimleri yaz l genç meslekdafllar m z ve dostlar m z Doç.Dr.Alp Baray, Doç.Dr.Fatih Semerciöz, Doç.Dr.Cüneyt Aslantafl, Dr. Burak Koçer, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Acar, Yrd. Doç. Dr. Onur Dikmenli, Yrd. Doç. Dr. Özgür Karagülle ve Arfl.Grv.U ur Erdo an a teflekkürlerimiz sonsuzdur. fl yaflam n n gerçek temel direkleri giriflimci, yönetici ve stratejist dostlar m z, bölümlerin içerisinde, kendi imzalar alt nda yazd klar yaz lar ile kitab m za de er katm fllar d r. Kendilerine teflekkürlerimiz sonsuzdur. XIV

15 giris bolumudeneme_2013.qxd:giris bolumu.qxd 4/5/13 10:23 AM Page XV Kitab n tasar m n yapan Cemalettin Mutver e, editörümüz Doç.Dr.Alp Baray ile bask ve da t m aşamas nda titiz çal şmalar için yay nc m z BETA Yay nevi sahibi Seyhan Satar ve de erli çal şma arkadaşlar na teşekkür etmeyi bir borç bilmekteyiz. Farkedece iniz gibi, kitab n farkl bir tasar m ve titiz bask anlay ş ile gerçekleşmesinde katk lar son derecede büyüktür. Tasar m ve bask farkl l n n do al bir sonucu olarak bu kitap emsallerinden daha yüksek bir maliyetle üretilmifltir. Ancak maliyetlerin bir k sm n n e itim konusuna gönül vermifl sponsorlar m z taraf ndan karfl land n belirtmek isteriz. Bu nedenle; kitab m z emsal kitaplardan daha düflük bir bedelle okuyucular m za ve özellikle ö rencilerimize sunulabilme olana na kavuflmufltur. Kitab m z n uygun bir bedelle okuyucuya sunulmas nda katk lar bulunan sponsor kurulufllara ve yöneticilerine teflekkür ediyor, benzer kurulufllar n da ayn duyarl l k içinde e itim dünyas na yapabilecekleri çeflitli katk lar n yürekten diliyoruz. De erli okuyucular m z, Bir ekip çal flmas içinde gerçeklefltirilmifl bu kitap sizlere uzun, rekabetçi ve belirsizliklerle dolu bir ifl yaflam süresince amaçlad klar n z, analitik bir yaklafl mla, uzun dönemde nihai sonuca odakl olarak sa laman za yard mc olabilecek bilinç kazand rabilmek; yöntem ve yol göstermek amac ile haz rlanm flt r. Sizlere birer yönetici olarak, karfl laflaca n z f rsatlar n bol, tehditlerin az, stratejik baflar lar n z n sürdürülebilir olmas n temenni eder, tüm yaflam n z boyunca esenlikler dileriz. stanbul, 31 Mart, 2013 Dr. Hayri Ülgen Dr. S.Kadri Mirze XV

16 giris bolumudeneme_2013.qxd:giris bolumu.qxd 4/5/13 10:24 AM Page XVI Ç N D E K L E R SUNUfi X-XI ÖNSÖZ XII-XV Ç NDEK LER XVI - 19 BÖLÜMLER ÖRNEKOLAYLAR B YOGRAF D Z N XVI

17 ICINDEK2_2013.qxd:YENI ICINDEK.qxd 4/5/13 11:16 AM Page 1 ANAL Z BÖLÜM 1 STRA TE J K YÖ NE T M, L G L TE R M VE KAV RAM LAR BÖLÜM 2 STRA TE J K YÖ NE T M SÜ RE C VE UN SUR LA RI BÖLÜM 3 DIfi ÇEV RE ANA L Z BÖLÜM 4 fi LET ME ANA L Z BÖLÜM 5 ÇEV RE UN SUR LA RI NIN ÖL ÇÜL ME S ve DU RUM BE L R LE ME MAT R S LE R BÖLÜM 6 STRATEJ K YÖNLEND RME STRATEJ LER BÖLÜM 7 TE MEL STRA TE J LER ve ALT GRUP LA RI BÖLÜM 8 ÜST YÖNET M STRATEJ LER : KURUMSAL STRATEJ LER BÖLÜM 9 fi YÖ NE TIM STRA TE J LE R : RE KA BET STRA TE J LE R BÖLÜM 10 fi LEV SEL (FONK S YO NEL) STRA TE J LE R : BÖ LÜM SEL STRA TE J LER BÖLÜM 11 ULUSLARARASI STRATEJ LER UYGULAMA VE KONTROL BÖLÜM 12 YÖ NE T M STRA TE J LE R N N UY GU LAN MA SIN DA KUL LA NI LAN TEK N K LER BÖLÜM 13 STRA TE J LE RIN UY GU LAN MA SI-1 : fi LET ME YA PI LA RI ve S S TEM LER BÖLÜM 14 STRATEJ LER N UYGULANMASI-2 : YÖNET M B Ç MLER PAYLAfiILAN DE ERLER NSAN KAYNAKLARI ve filetme YETENEKLER BÖLÜM 15 STRA TE J K DE ER LE ME ve KONT ROL BÖLÜM 16 KU RUM SAL YÖ NE T fi M ve YÖ NET SEL ET K ÖRNEKOLAY YÖNTEM BÖLÜM 17 fi LET ME LER DE STRA TE J K YÖ NE T M UY GU LA MA LA RI ve ÖR NE KO LAY ANA L Z YÖN TE M ÖRNEKOLAYLAR

18 ICINDEK2_YENI ICINDEK.qxd :59 Page 2 2

19 ICINDEK2_YENI ICINDEK.qxd :59 Page 3 STRA TE J K YÖ NE T M, L G L TE R M ve KAV RAM LAR 21 BÖLÜM 1 Yö ne tim ve Stra te jik Yö ne tim 22 fl let me Yö ne ti mi 23 Et ki li ve Ve rim li ola bil mek 24 Yö ne tim fl lev le ri 25 Yö ne ti ci ler 26 fl let me ler de Stra te jik Yö ne tim 27 Uzun Dö nem de Yö ne tim 29 fl let me nin Ya fla m n Sür dü re bil me si 30 fl let me nin Sür dü rü le bi lir Re ka bet Üs tün lü ü Sa la ma s 32 Stra te jik Yö ne tim Sü re ci 33 Stra te jik Yö ne tim ile l gi li Te rim ve Kav ram lar 34 Plan la ma, Amaç lar ve Plan 34 Stra te ji 35 Tak tik ve Po li ti ka 37 Stra te jik Yö ne timin Ev re le ri 38 Stra te jik Plan la ma Ev re si 38 Stra te jik Yö ne ti me Ge çifl 39 Stra te jik Yö ne tim de Dav ra n fl sal Bo yut lar 41 Stra te jik Yö ne tim le l gi li Fark l Gö rüfl ler 42 Stra te jik Yö ne tim de Du rum sall k Yak la fl m 44 An soff : Çev re De i flim Dü ze yleri Yak la fl m 46 Mintz berg : Belirsiz Çevrelerde Oluflan Stratejiler 47 D Ave ni : Yük sek Be lir siz lik ve Afl r Re ka bet Du rum la r n da Stra te jik Ma nev ra lar Mo de li 48 Stratejik Yönetimle lgili De iflik Görüfller ve Yaklafl mlar Hakk nda Bir Kaç Söz 48 Mo der nist Yak la fl m 40 Ras yo nel ve r ras yo nel n san 44 Stratejik Yönetim ve Do ufl Grubu : Ferit fiahenk 50 3

20 ICINDEK2_YENI ICINDEK.qxd :59 Page 4 BÖLÜM 2 STRA TE J K YÖ NE T M SÜ RE C ve UN SUR LA RI 55 Stra te jik Yö ne tim Sü re ci 56 Stra te jist lerin Seçimi ve Görevlendirilmesi Evresi 59 Yö ne ti ci Stra te jist ler 60 Üst Yö ne tim Dü ze yin de ki Yö ne ti ci Stra te jist ler 61 Or ta Yö ne tim Dü ze yin de ki Yö ne ti ci Stra te jist ler 62 Alt Yö ne tim Dü ze yin de ki Yö ne ti ci Stra te jist ler 62 Pro fes yo nel Uz man Stra te jist ler 63 Stra te jik Ana liz Ev re si 64 Bil gi Top la ma ve De er le me 64 Çev re Ana li zi 65 Stra te jik Yön len dir me Ev re si 68 fl let me nin Yap t flin Ta n m 68 fl let me nin Mis yo nu 68 fl let me nin Viz yo nu 69 fl let me nin Amaç ve He def le ri 70 Stra te ji Olufl tur ma Ev re si; Stra te ji ler ve Stra te jik Se çim 71 Stra te jik Uy gu la ma Ev re si 73 Stra te jik Kont rol Ev re si 73 Stra te jik Yö ne tim Ça l fl ma la r n daki Ha re ket Nok ta la r ile l gi li Yak la fl m lar 74 Aç k Ana li zi Yak la fl m 74 F r sat Yak la fl m 75 Kaynak Yaklafl m 76 Granitafl da Stratejik Yönetim Süreci: Suat Sarısoy 66 4

21 ICINDEK2_2013.qxd:YENI ICINDEK.qxd 4/5/13 10:41 AM Page 5 DIfi ÇEV RE ANA L Z 79 BÖLÜM 3 Ge nel Çev re Ana li zi 82 Po li tik Çev re ve Un sur la r 82 Ya sal Çev re ve Un sur la r 83 Eko no mik Çev re ve Un sur la r 84 Sos yokültürel Çev re ve Un sur la r 86 De mog ra fik Çev re ve Un sur la r 87 Tek no lo jik Çev re ve Un sur la r 88 Ulus la ra ra s Çev re ve Un sur la r 89 Sek tör / fl Çev re si Ana li zi 90 Ana Pa za r n n ce len me si 91 Sek tör/ fl Çev re si Re ka bet Ana li zi 94 Sek tör/ fl Çev re si ne Gi re bi le cek Ye ni Fir ma la r n Ya rat t Teh dit 96 fl let me nin Ürü nü ne Al ter na tif Ola bi le cek ka me Ürün le rin Yara t t Teh dit 97 Te da rik çi le rin Pa zar l k Gü cü 97 Müfl te ri le rin Pa zar l k Gü cü 99 Pa zar da ki Ra kip ler Ara s n da ki Re ka be tin fiid de ti 100 Ra kip Fir ma Ana li zi 101 D fl Çev re Ana li zin de Ya rar la n lan Tek nik ler 102 Bil gi Top la mak 103 Ge nel Çev rey le l gi li Bil gi Kay nak la r 103 Sek tör/ fl Çev re siy le l gi li Bil gi Kay nak la r 104 Ra kip ler Hak k n da Bil gi Top la mak 105 Var sa y m Ge lifl tir mek 108 Tah min Tek nik le ri 109 Sa y sal Ol ma yan(ka li ta tif) Tah min Tek nik le ri 110 Sa y sal (Kan ti ta tif) Tah min Tek nik le ri 111 Ya ra t c Tah min Tek nik le ri 111 En yi Tah min Tek ni i ni Seç mek 112 Uzak D fl Çev re Ana li zi ile l gi li Bir Ör nek (Özet) 98 Ya k n D fl Çev re (Sek tör/ fl çev re si) Ana li zi ile l gi li Bir Ör nek(özet) 110 Çevresel İtici Unsur Olarak Turquality : Salim Çam 106 5

22 ICINDEK2_YENI ICINDEK.qxd :59 Page 6 BÖLÜM 4 fi LET ME ANA L Z 115 fl let me nin Var l k ve Ye te nek le ri 117 fl let me nin Var l k la r 117 fl let me nin Ye te nek le ri 118 Te mel Ye te nek ler 120 Re ka bet Üs tün lü ü Sa la ya bilecek fl let me Fa ali yet le ri nin ve Ye te nek le ri nin Be lir len me si: De er Zin ci ri Ana li zi 121 De er Ya ra tan Fa ali yet ler 123 De er in Ya ra t l ma s 125 Ana liz Sü re cin de Dik kat Edil me si Ge rek li Ko nu lar 126 fl let me nin Fi nan sal Du rumunun ve Per for mans n n Ana li zi 127 fl let me fl lev le rin de Du rum Be lir le me si 132 Kri tik Ba fla r Fak tör le ri nin Ana li zi 135 fl let me Ana li zi nin Ya p l ma s n da Kul la n lan Tek nik ler 137 Bir Havayolu flletmesinde De er Zinciri Analizi le Uygulama Çal flmalar 134 Türkiye de Blue Jean Sektörünün Kilometre Tafllar ve MAV : Sait Akarl lar 136 6

23 ICINDEK2_YENI ICINDEK.qxd :59 Page 7 ÇEV RE UN SUR LA RI NIN ÖL ÇÜL ME S ve DU RUM BE L R LE ME MAT R S LE R 141 BÖLÜM 5 D fl Çev re- Ge nel Çev re nin Öl çül me si 142 Ge nel Çev re Öl çüm le me Tek nik le ri 143 Çev re sel Risk Mat ri si 145 D fl Çev re- Sek tör/ fl Çev re si nin Öl çül me si 147 Sek tör/ fl ile l gi li Ge nel Bil gi le rin Kap sa m 147 Sek tör de Re ka bet Du ru mu nun Öl çül me si 148 Ra kip Ana li zi-1 : Esas Ra kip Analizi ile l gi li Öl çüm le me ler 150 Ra kip Ana li zi-2 : Kri tik Ba fla r Fak tör le ri Aç s n dan fl let me nin Ra kip ler le Gö re ce li Ola rak Öl çü lerek De er le me si 152 fl let me Ana li zi- fl let me çi Un sur la r n Öl çül me si 163 De er Zin ci ri Ana li zin de De er Ya ra tan Fa ali yet le rin Öl çül me sin de Kul la n lan Bir Tek nik : Fa ali yet Ta ban l Ma li yet le me 163 fl let me Var l k ve Ye te nek le ri Tab lo su 158 Du rum Be lir le me Mat ris le ri 160 SWOT (FÜTZ) Ana li zi 160 SWOT Mat ri si nin Ha z r lan ma s 163 Per for mans Güç le ri Ana li zi 167 Den ge Ana li zi 168 Enf las yon ve Pa ha l l k 154 USD Ku ru nun Ger çek De e ri nin He sap lan ma s 164 Sektördeki ihtiyaçları analiz ederek, bilgi birikimimizi ve inovasyon yetene imizi ortaya koyduk: Ali Haydar Kurtdarcan, Dr. M. Sani fiener, Hamdi Ak n 162 7

24 ICINDEK2_YENI ICINDEK.qxd :59 Page 8 BÖLÜM 6 STRATEJ K YÖNLEND RME 171 fl let me nin Yap t flin Ta n m 172 fl let me nin Mis yo nu 173 Ör güt sel Mis yon Kav ra m ve Mis yon Bil dir ge le ri 174 Ör güt sel Mis yo nun fl lev le ri ve Özel lik le ri 176 Ör güt sel Mis yon ve De i flim 176 fl let me nin Viz yo nu 177 fl let me ler de Viz yo nun Öne mi ve Ge re i 177 Viz yo nun Tür le ri 179 fl let me ler de Viz yo nun Olufl tu rul ma s 180 Viz yo nun Un sur la r 181 fl let me nin Amaç ve He def le ri 182 Amaç la r n Özel lik le ri 183 Amaç la r n Tür le ri 184 Sos yal Pay dafl la r n Bek len ti le ri ve Amaç lar Ara s Uyum 187 Misyon Aç klamas Örne i 175 Temel De erler ve Sloganlar Misyon Bildirgeleri ile Kar flt rmayal m! Hayal etmek, vizyon oluflturmak, uygulamak ve de iflmek : Ayhan Bermek 186 8

25 ICINDEK2_YENI ICINDEK.qxd :59 Page 9 TE MEL STRA TE J LER ve ALT GRUP LA RI 195 BÖLÜM 7 Te mel Stra te ji ler 197 Bü yü me Stra te ji le ri 198 Kü çül me Stra te ji le ri 201 Du ra an Stra te ji ler 203 Kar ma Stra te ji ler 204 Te mel Stra te ji le rin Alt Grup la r 205 Ba m s z ve Ba m l Te mel Stra te ji ler 206 lifl ki li ve lifl ki siz Te mel Stra te ji ler 207 Ya tay ve Di key Te mel Stra te ji ler 209 Ak tif ve Pa sif Te mel Stra te ji ler 210 Te mel Stra te ji ler de Öl çüm le me ler 212 fl let me ler de Bü yü me nin Öl çül me si 213 De er Esas l Stra te jik Yö ne tim 215 Te mel Stra te ji Öl çüm le me le ri ile l gi li Ba z Konular 217 Te mel stra te ji ler le il gi li Ör nek ler 1: Bü yü me Stra te ji le ri 206 Te mel Stra te ji ler le l gi li Ör nek ler 2 : Çe kil me Stra te ji le ri 213 TEKFEN Tar m Sektöründe de büyüyor : Erhan Öner 202 9

26 ICINDEK2_YENI ICINDEK.qxd :59 Page 10 BÖLÜM 8 ÜST YÖNET M STRATEJ LER : KURUMSAL STRATEJ LER 219 Üst Düzey/Kurumsal Stratejiler 221 Çeflitlendirme Stratejisi 222 liflkili Çeflitlendirme Stratejisi 224 liflkisiz Çeflitlendirme Stratejisi 225 Ba ms z ve Ba ml Çeflitlendirme Stratejileri 226 Çekilme Stratejisi 227 Tasarruf Stratejisi 229 K smi Tasfiye Stratejisi 230 Tam Tasfiye Stratejisi 231 Ba ms z ve Ba ml Çekilme Stratejileri 232 Üst Düzey/Kurumsal Stratejilerin Saptanmas nda ve Yönetilmesinde Kullan lan Teknikler 233 Boston Dan flma Grubu(BDG) flbirimleri Portföy Yönetim Matrisi 235 Hofer flbirimleri Portföy Yönetim Matrisi 239 Yönlendirici Politika Matrisi (YPM) 241 Stratejik Durum ve Faaliyetlerin De erlemesinde Kullan lan Bir Teknik: Rowe Modeli 245 flbirimleri Yönetim Matrisleri Hakk nda Dikkat Edilmesi Gerekli Baz Hususlar 246 Stratejik flbirli i ile Uluslararas Pazarlarda Büyüme Stratejisi : Ethem Sancak

27 ICINDEK2_YENI ICINDEK.qxd :59 Page 11 fi YÖNET M STRATEJ LER : REKABET STRATEJ LER 249 BÖLÜM 9 fl Yö ne tim/re ka bet Stra te ji le ri ni Et ki le yen Un sur lar 250 Müfl te ri ler 252 Müfl te ri le rin Grup lan d r l ma s 253 Müfl te ri Ge rek si nim le ri ve De er le ri 254 Re ka bet Stra te ji le ri 255 Ma li yet Li der li i Stra te ji si 258 Fark l lafl t r ma Stra te ji si 262 Odak lan m fl Stra te ji ler 265 Bir le flik Re ka bet Stra te ji le ri 267 Re ka bet Po zis yo nu Mat ri si 269 Sür dü rü le bi lir Re ka bet Üs tün lü ü 270 fl let me Ye te nek le ri ve Sür dü rü le bi lir Re ka bet Üs tün lü ü 270 Pa zar De i flim H z, Sür dü rü le bi lir ve Ge çi ci Re ka bet Üs tün lük le ri 274 Dav ra n fl Za man la ma s na Gö re Re ka bet Stra te ji le ri 275 fl Yö ne tim (Re ka bet) Stra te ji le ri 1: Ma li yet Li der li i Stra te ji si 256 fl Yö ne tim (Re ka bet) Stra te ji le ri 2 : Fark l lafl t r ma Stra te ji si Yok As l n da Bir bi ri miz den Bir Far k m z Üc ret ve ma afl la r dü flü rün... k ra mi ye ve tefl vik prim le ri ni ver me yin... Ham mad de te da rik çi si ne söy le yin fi yat la r dü flür sün... Aç k la ma is te yen le re de ar t k ma li yet li der li i stra te ji si uy gu la d m z söy le yin Tüketici merkezli stratejimizle ekonomik krizde pazar pay m z art rd k : Nevzat Demir

28 ICINDEK2_YENI ICINDEK.qxd :59 Page 12 BÖLÜM 10 fi LEV SEL (FONK S YO NEL) STRA TE J LE R : BÖ LÜM SEL STRA TE J LER 279 Pa zar la ma, Sa t fl ve Ser vis fl le vi ile il gi li Stra te ji ler 281 fl let me çi Faktörlere Dönük Pazarlama Stratejileri 282 fl let me D fl Re ka bet çi Pa zar la ma Stra te ji le ri 283 Üre tim fl le vi ile il gi li Stra te ji ler 287 Kalite ile lgili Çal flmalar 286 Mal ve Hizmet Tasar m Çal flmalar 286 Süreç ve Kapasite Çal flmalar 287 Yer Seçimi Çal flmalar 287 flyeri Düzenlemesi ve Yerleflimi 287 Stok Kontrol Sistemi 288 Üretim Planlama Çal flmalar 288 Bak m Çal flmalar 289 Te da rik ve Lo jis tik fl le vi ile il gi li Stra te ji ler 289 n san Kay nak la r Yö ne ti mi ifl le vi ile il gi li Stra te ji ler 291 flgücü Planlamas 292 Yönetici Yetifltirme ve Gelifltirme 292 flgücünün Sahip Oldu u Yeteneklerin De erlendirilmesi 293 Rekabet ve Yarat c l a Yön Veren Kurumsal Kültürün Oluflturulmas 293 Tek no lo ji Ge lifl tir me/arafl t r ma ve Ge lifl tir me fl le vi ile il gi li Stra te ji ler 296 Fi nans man ve Mu ha se be fl le vi ile l gi li Stra te ji ler 297 Net Çal flma Sermayesi 299 Nakit Bütçeleri 299 Sermaye Maliyeti 301 Yat r m Kararlar n n De erlendirilmesi : Sermaye Bütçelemesi 304 fllevsel Stratejilerle lgili Örnek Uygulamalar 286 Stratejik Bir Araç Olarak Kalite Evleri : Doç. Dr. Alp Baray 302 İDO; Sektöründe Dünya Lideri: Ahmet Paksoy

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd 22.11.2010 16:47 Page I filetmelerde STRATEJ K YÖNET M

giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd 22.11.2010 16:47 Page I filetmelerde STRATEJ K YÖNET M giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd 22.11.2010 16:47 Page I filetmelerde STRATEJ K YÖNET M I giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd 22.11.2010 16:47 Page II II giris bolumudeneme_giris bolumu.qxd 22.11.2010

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor

M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS Ekonomik Rapor M m TÜRMOB AYLIK YAYI N ORGANI SAYI : 236 AĞUSTOS 2 0 1 6 5.00 TL ISSN:1307-6620 Ekonomik Rapor m M B LAN ÇO Yıl : 23 Sa yı : 236 Ağustos 2016 TÜR MOB Adı na Sa hi bi ve Ge nel Ya y n Yö net me ni Na

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti m-kasim:layout 1 11/21/12 4:09 PM Page 1 Mimarl k Haftas Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Yo ğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU Derleyen: Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7. BASKI I Yayın No : 2538 Hukuk Dizisi : 1233 6. Bas ıdan Tıpkı 7. Baskı Ekim 2012

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak

Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l Ekim 2011 Tarihleri Aras nda  nsan Hakk Olarak Mimarl k Temas yla Kutlanacak Mimarlık Haftası Şubemiz Taraf ndan Her Y l Düzenlenen Mimarl k Haftas Bu Y l 03-09 Ekim 2011 Tarihleri Aras nda " nsan Hakk Olarak Mimarl k" Temas yla Kutlanacak Her y l Ekim ay n n ilk pa zar te si gü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

2

2 2 3 4 Mustafa Kemal Atat rk 1881 Ð 1938 5 İÇİNDEKİLER ORGANİZASYON ŞEMASI........................................................... 9 ÖĞRETİM YILI BAŞLANGICI SOSYOLOJİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ............

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014

: EKOYAY Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara 2014 Editör Dil Uzman Görsel Tasar mc Program Gelifltirme Uzman : Dr. Metin OKTAY : Mustafa BEKTAŞ : Hüseyin Turhan SOLAK : Doç. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Ölçme De erlendirme Uzman : Hasan PEKTAfi Rehberlik ve Geliflme

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777

: Dr. Murat ATEŞ. Ölçme Değerlendirme Uzmanı : Hasan PEKTAŞ. : Ekoyay Eğitim Yayıncılık, Matbaacılık - Ankara Sertifika No: 19777 Her hakkı saklıdır ve EKOYAY Eğitim Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz. Editör Dil Uzmanı Görsel Tasarımcı Program

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S LKÖ RET M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S 4 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI Prof. Dr. Recai Doğan Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 28 Kasım 2011 ta rih ve 173 sa

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 06 Kongrelerle büyüyor, güçleniyoruz 20 Baflbakan Erdo an n yo un d fl temas trafi i Nisan ay nda bafllayan AK PARTi il ola an kongreleri

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 12 Türkiye nin yard m eli Güney Asya da 24 Önceli imiz e itim Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, tsunami felaketinin yafland bölgeye giden ilk

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı