Promosyon modu lu ile magazada kullanülacak olan tu m promosyon tipleri parametrik olarak tanumlanabilmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Promosyon modu lu ile magazada kullanülacak olan tu m promosyon tipleri parametrik olarak tanumlanabilmektedir."

Transkript

1 PROMOSYON MODU LU Promosyon tanümlarünün yapülabilmesi Promosyon Modu lu nu n aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bu modu l ancak Genius Office 2.08 versiyonu ve sonrasünda desteklenmektedir. Promosyon modu lu ile magazada kullanülacak olan tu m promosyon tipleri parametrik olarak tanumlanabilmektedir. Tanümlarü ilgili versiyonlarda aktif hale getirmek ic in Gnconfiguration.ini ic erisinde Order Type=3 tanümünün yapülmasü gerekmektedir. Bo ylelikle bu modu l ic in yapülan tu m tanümlar Gnpromo.ini isimli dosyaya kaydedilmektedir. Gnpromo.ini dosyasü kasada promosyon islemlerinin yapülabilmesi ic in gerekli olan bir tanüm dosyasüdür. Bu dosya dogrudan arka ofis tarafündan tanümlanmüs olarak transfer edilebilir ya da o n ofiste tanümlanabilir. Dosya Ofis programünün c alüstügü dizinde bulunmalüdür. Promosyon modu lu ana ekranü ve sec enekleri asagüdaki gibidir. 1

2 Promosyon modu lu aktif edildiginde stok kartlarü ekranüna Kasa/Kasiyer Seceneklerinde I ndirim/puan Katsayçlarç alanü gelir. Sekiz adet olan bu alana ayrü indirim tanümlarü yapülabilir.bu indirim alanlarü kart prefixlerine atanabilirler. 2

3 Promosyonlarü ikiye ayürabiliriz. A. Stok kartlarç icerisinden tançmladçgçmçz indirim ve promosyonlar X Kart Indirimi : Stok kartü ic erisinde yuzde indirimi olarak kullanülan alan, bu karta atanmak istendiginde promosyon dosyasünda (Gnpromo.ini) *603307=1 olarak tanümlanmasü gerekir. ( X = Herhangi bir kart ismi ) Y Kart Indirimi : Bu karta sahip olan musterilere yapülan indirimin tutar bazünda yapülmasü istendiginde stok kartlarü icerisinde tutar indirim alanü kullanülüyor. Promosyon dosyasünda (Gnpromo.ini) *603016=7 olarak tanümlanmasü gerekir. ( Y = Herhangi bir kart ismi ) 3

4 Promosyon dosyasünda (Gnpromo.ini) tanümlanmüs olan 6 hanelik kart prefixi istenildigi sekilde ayarlanabilmektedir. Bu iki kartün aynü anda kullanüldügü durumlarda satülan u ru ne ait hangi kartün indirim yuzdesi yuksek ise o indirim kasa tarafündan uygulanmaktadür.aynü anda iki indirim uygulanamamaktadür. Puan uygulamasü icin promosyon dosyasünda (Gnpromo.ini) *603307=14,0 olarak tanümlanmasü gerekir. Tanümlamada 14 puan uygulamasünün kullanülacagünü belirtmektedir. 0 ise tanümlü olan sekizli indirim grubundan birinci hucrenin kullanülacagünü belirtiyor.bu hucredeki deger 0 ise stok kartü ic inden tanümlanmüs olan puan kullanülüyor. 4

5 B. Promosyon Giris Ekrançndan tançmlamakta oldug umuz promosyon ve indirimler Promosyon girisi ekranündan tanümladügümüz Mix&Match (x adet u ru n alana y kadarüna indirim ) uygulamasünda hem yuzdesel hemde tutarsal indirim uygulayabiliyoruz.bu promosyon herkese uygulanmak istendiginde Herkese Uygulanacak sec enegi isaretlenmeli.eger karta bagümlü yapülacaksa.promosyon dosyasünda (Gnpromo.ini) *603307=11 olarak tanümlanmasü gerekir.alttaki o rnege gore kodu tanümlanmüs olan u ru nden 3 adet alana 1 tanesinde % 100 indirim yapülacagü belirtilmis. Iki tarih saat arasü indirim : Bu promosyonda herhangi iki tarih ve saat aralügünda tanümlanmüs olan u ru ne tutar veya yuzde bazünda indirim yapülacagünü belirtiyoruz. Bu promosyonu karta tanümlayacak olursak promosyon dosyasünda (Gnpromo.ini) *603307=10 olarak tanümlamalüyüz. Karttan bagümsüz olarak bu tu n musterilere uygulamamüz da mu mku ndu r. Alttaki promosyon ise haftanün belli gunlerinde yapülabilmesi icin kullnülüyor.bu promosyonun tanümlarü yukarüdaki promosyonla aynüdür. 5

6 U run Promosyon Parametresi : Sec ildiginde Extra Bilgiler bo lu mu nde bir u ru n barkoduna 3 adet Promosyon u ru n bilgisi sec ilebilir. Uc promosyonun amacü birden fazla promosyon kriterine bir u ru nu baglamaktür. C arpan ve bolen bo lu mlerine girilen degerler oranünda ilgili u ru n ic in toplama yansütülabilecek ayrüca bir puan hesaplamasü yaptürülabilir. U stteki ekranda u ru n ic in puan verilmesi yapülmadü. 6

7 Toplam Promosyon :Fis toplamüna verilen promosyondur.herkese uygulanmak istendiginde promosyon dosyasünda TotalPromo bolumunde UseCardPrefix = 0 olmalü.karta bagümlü yapülacaksa bu deger 1 olmalüdür.toplam promosyona dahil edilmesi istenmeyen KDV gruplarü varsa [EXCLUDEDEPS] alanünda Vats=0,8 denilmesi gerekir.bu satür hesaplamalarda 0 ve 8 Kdv grubuna ait olan u ru nleri promosyona dahil etmez. Promosyon dosyasünda (Gnpromo.ini) *603307=8 olarak tanümlanmalüdür. Kademeli toplam indirimi fis ve fatura toplamüna, promosyon dosyasünda tanümlanmüs olan kart prefixiindeki yu zde indiriminin yapülabilmesini saglüyor.is lem kodu 16İdür. [CPOPER] *kart_prefix = 16,indirim_detayi *6243 = 16,X_INDIRIM *7645 = 16,Y_INDIRIM [X_INDIRIM] -> indirim detayi sira_no = indirim_kazanma_limiti,yapilacak_yu zde_indirim 1 = 0,5 -> 0 TL'den bu yu k her alüs verise %5 indirim verir 2 = ,10 -> toplam 1 milyondan bu yu kse %10 indirim verir 3 = ,20 ->toplam 10 milyondan bu yu kse %20 indirim verir 4 = ,0 -> toplam 50 milyondan bu yu kse indirim vermez Toplama Puan Uygulamasü:Bu promosyon, toplama belirli yuzdesel oranda puan verilmesini saglüyor.is lem kodu 4 tu r ve asagüdaki gibi kullanülür. [CPOPER] *kart_prefix=4,puan_yu zde,exclude_dep_aktif kart_prefix : ilgili kartin prefix'i puan_yu zde : uygulanacak puanün yu zde degeri exclude_dep_aktif: eger bu deger 0 ise tu m u ru nlere, 1 ise [EXCLUDEDEP]'le haric tutulan 7

8 u ru nlerin düsündakilere puanlama uygulanür. Toplama % indirim:bu promosyonda satüs toplamüna tanümlanmüs sabit % indirimi uygulanabiliyor.is lem kodu 3 ' tu r ve asagüdaki gibi kullanülür. [CPOPER] *kart_prefix=3,indirim_yu zde,exclude_dep_aktif kart_prefix : ilgili kartin prefix'i indirim_yu zde : uygulanacak indirimin yu zde degeri exclude_dep_aktif : eger bu deger 0 ise tu m u ru nlere, 1 ise [EXCLUDEDEP]'le haric tutulan u ru nlerin düsündakilere indirim uygulanür Kart Mesajlarü:Kasada kullanülan kart ile ilgili Genius Officeİte tanümlanmüs olan mesajlarün kontrol edilmesi ic in kullanülüyor. promosyon dosyasünda *603016=6 tanümlanmasü gerekir.prefix'i verilen kartlar ic in mesaj sorgulama ya da kara listedeki kartlarü kullandürmamayü saglar.(bu o zellik sadece online c alüsür) C ek kullanümü: C ek uygulamasünda kullanülacak olan c eklerin sadece kart musterilerinde kullanülmasü amac lanmaktadür.promosyon dosyasünda *603016=15 olarak tanümlanmasü gerekiyor. C eklerde para u stu verilemiyor ve bundan dolayü kullanülacak olan c ekin satüstan az olmasü gerekiyor.c ekin barkodu 16 hanelidir. Promosyon versiyonunun kasada kullanülabilmesi ic in -m parametresinin kullanülmasü gerekiyor.bu parametre programün c alüsma modunu ifade eder.kullanüm sekli Gn94 ğ mx dir. Burada x dedigimiz degisken ;Gima ic in 1,Pasabahc e ic in 2,Tansas ic in 4 tu r. Bu versiyonda ayrüca kullanülmasü gereken bir baska parametre ise ğ s2 parametresidir.bu parametre ile program prefix islemleri ic in check digit kontrolu yapmaz fakat kartün 16 haneli olmasünü ister.parametrenin degisik kullanüm sekilleri; -s0 :Herhangi bir kontrol yapülmaz. -s1 :Kartün kredi kartü olup olmadügü kontrol edilir.( default ) -s2 :Check digit kontrolu yapülmaz sadece girilen kartün 16 karakter olmasü istenir. Startupİda tanümlanan kasa programü Gn94 ğ mx ğ s2 olmalüdür. Bir fis u zerinde aynü prefixe ( ilk 6 digit aynü ) sahip kartlar kullanülamüyor. Musteri numarasü fis numarasüna yazülüyor. Limit promosyonda verilen hediyeler fise yazdürülüyor. Fise baslandüktan sonra da musteri girisi yapülabiliyor. Tu m musteri kart numaralarü fis sonuna yazülüyor. U ru n ile ilgili puan bilgileri fis in altüna yazülüyor. 8

9 Program Ic inde Dig er Promosyon Kriterlerinin Tanümlanmasü U ye Musteri Bilgileri Ekranü Ekrana ulasmak ic in \Genius Office\Tanümlar\U ye Musteri Bilgileri tus sürasü gerc eklestirilir. Musteri tanüm ekranüna eklenen 10 adet 20 karakterlik Promosyon Bilgileri ekranündan ilgili musteri icin promosyon kriteri tanümlanür. Bu alanlara musterinin dogum gunu gibi veriler girebilir. (promosyon ekranlaründa bu alanlar Musteri O zel Kod 1,2,3,4,5,Ş olarak ekrana gelir.) 9

10 Reyon Tanümlarü Ekranü Ekrana ulasmak ic in \Genius Office\Reyon,Bo lu m Bilgileri\Reyon Tanümlarü tus sürasü gerc eklestirilir Reyon kodlarü (Genius programündaki reyon ekranünda girilen degerler kullanülür.reyon Tançmlarç arasünda deger alabilir.alfanu merik degerler kullanülamaz.) 10

11 Puan Uygulamasü Ekrana ulasmak icin \Genius Office\Promosyonlar\Promosyon Puan Bilgileri tus sürasü gerc eklestirilir No alanü program tarafündan u retilen otomatik numaradür. Baslangüc Tarihi, Bitis Tarih, Baslangüc Saati, Bitis Saati alanlarüna promosyonun baslayacagü tarih ve saat aralüklarü girilir. Saat degeri girilirken Promosyonun bir gun icerisinde hangi saatler arasünda aktif olacagü go z o nu ne alünmalüdür. Tip alanünda Puan ve +Puan sec enekleri cükacaktür. +Puan sec ildiginde toplam elde edilen puanün iki katü verilecektir. Puan sec enegi hesaplanan deger oranünda puan verir. Type alanündan puan uygulamasünün tipi sec ilir. Kullanülabilen degerler; Gec ersiz, Tum musteriler, Tum kartlü musteriler, Kosula uyan tum musteriler, Kosula uyan tum kartlü musteriler. 11

12 Kod numarasü 1 alanünda daha o nce anlatmüs oldugumuz kriterlerden birisi sec ilir. Bu alanlar; Musteri Kod numarasü 1,2,Ş., Reyon, Su anki zaman, Toplam Belge. U stteki o rnek ekranda herhangi bir musterinin dogum gunune artü puan uygulamasünün giris degerleri mevcuttur. Su anki zaman kriteri sec ildigi zaman kaynak bilgisi olarak, sistem tarafündan YYYYAAGGSSDD formatünda tarih ve saat bilgisi u retir. Bu deger Hedef alanda verilen bir sabit deger ile karsülastürülarak, istenilen kos ullarda aktif ya da pasife gec mesi saglanür. Belge toplamü kriteri sec ildiginde o anki satüsün toplam degeri kaynak bilgisi olarak kabul edilir. Bu deger Hedef alanda verilen bir sabit deger ile karsülastürülarak, istenilen kosullarda aktif ya da pasife gec mesi saglanür. Kaynak Baslangüc 1 ve Hedef Baslangüc 1 alanlarü kaynak ve hedef kriterlerinde alünacak bilgilerin sutun degerlerinin girildigi alanlardür. 5. sutundan 8. sutuna gibi bir ifade kriter ic inde 5. su tun dahil olarak 8. su tuna kadar 8. sutun da dahil olmak u zere toplam 4 karakterin baz alünmasü gerektigini go sterir. Sabit 1 alanüna karsülastürmak istediginiz sabit bir deger girebileceginiz gibi program tarafündan belirlenmis olan bazü kodlarü da kullanabilirsiniz. O rnegin; KKK=101 degeri bugu n anlamüna gelen bir koddur. Islem 1 alanü esitlik fark ve benzeri bu yu klu k kucuklu k gibi sartlarün saglandügü alandür. Her promosyon ekranünda iki sorgulama birden yapülabilir u st ekranün sec enekleri 1, alt ekranün sec enekleri 2 dir.1 nolu secenekler ic in anlatülanlar 2 nolu secenekler ic inde aynüdür. Bo len ve C arpan alanüna, puan hesaplanacak toplam tutarün hangi degere bo lu nu p, hangi deger ile c arpülacagü yazülür. Bu islem sonucunda musterinin kazanacagü puan degeri hesaplanmüs olacaktür. Yukarüdaki o rnek ekranda herhangi bir musterinin dogum gunene artü puan uygulamasünün giris degerleri mevcuttur. O rnegimizde bir musterinin O zel kod 1 alanüna dogum tarihi girildi bu bilginin 5. sutundan 8. sutununa kadar alünmasü ve Sabit degerin 5. su tundan 8. sutunundaki bilgi ile karsülastürülmasü saglandü. Boylece islem sonucunda musteri toplam tutarün e bo lu nmesi ile olusan puanün iki katünü almasü saglanmüstür. 12

13 Promosyon Toplam Indirim Bilgileri Bu ekranda satüs toplamüna tutar veya yu zde indirim yapülmasü ic in planlanan kriterler tanümlanür. Ekrana ulasmak ic in \Genius Office\Promosyonlar\ Promosyon Toplam Indirim Bilgileri tus sürasü gerc eklestirilir. Baslangüc Tarihi, Bitis Tarih, Baslangüc Saati, Bitis Saati alanü ilgili gunlerdeki verilen satüs aralügünü kapsar. Tip alanünda yu zde indirim veya tutar indirimi bulunmaktadür. Ekranda Kos ullar Bolumundeki alanlar, Puan uygulama ekanündaki gibi tanümlanmaktadür. Indirim alanünda Tip alanünda sec ilen yuzde veya tutar indirim tipine gore bir indirim degeri yazülür. Yukarüdaki O rnek ekranda tum musteriler ic in arasündaki belgeler ic in yuzde 25 oranünda indirim yapülmasü saglanmüstür. 13

14 Promosyon U run Indirim Bilgileri Ekrana ulasmak icin \Genius Office\Promosyonlar\ Promosyon U ru n Indirim Bilgileri tus sürasü gerc eklestirilir. Bu ekrandan u ru nler ic in promosyon tanümlanarak, yuzde veya tutar olarak u ru ne indirim yapülmasü saglanür. Ekranda tanümlanan bilgiler Promosyon Giris ekranündaki u ru nler ile eslenmelidir. Baslangüc Tarihi, Bitis Tarih, Baslangüc Saati, Bitis Saati alanü ilgili gunlerverilen sat aralügünü kapsar. Tip bo lu mu nde tanümlanmak istenen yu zde veya tutar indirimi sec enegi bulunmaktadür. Ekranda Kos ullar bolumundeki kriterler, Puan uygulama ekanündaki gibi tanümlanmaktadür. Indirim alanünda Tip alanünda sec ilen yuzde veya tutar indirim tipine gore bir indirim degeri yazülür. 14

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com GENIUS OFI S KULLANIM KILAVUZU 1 IC INDEKILER GENIUS OFIS...1 GENIUS OFFICE... Error! Bookmark not defined. PROGRAM ICINDE EKRANLARIN GENEL KULLANIMI... 4 KAYIT IS LEMLERI...4 Genel...6 KullanşcşGiris

Detaylı

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SI PARI S MODULU KULLANIM KILAVUZU 1 I C I NDEKI LER GENIUS OFFICE STOK ENVANTER SIPARIS MODU LU BAS LIK...1 TANIMLAR...4 Teminci KartlarŞ...5 GENEL BILGILER...5 C ALIS MA BILGILERI...6

Detaylı

HUGIN POS Ofis Kullanım Hugin Ofis Yönetim Yazılımı Kullanı Kılavuzu m Kılavuzu 1

HUGIN POS Ofis Kullanım Hugin Ofis Yönetim Yazılımı Kullanı Kılavuzu m Kılavuzu 1 Hugin HUGIN Ofis POS Yönetim Ofis Kullanım Yazılımı Kullanım Kılavuzu 1 İçindekiler İçindekiler... 1 1. HUGIN OFİS... 2 1-1. Hugin Ofis Yönetim Hakkında... 2 1-2. Açılış Menüsü... 3 1-3. Ayarlar Menüsü...

Detaylı

Gü nsonu Raporları... 20. Detaylı Kasada İptal Edilen Ü rü nler... 10 Stok bazında DCS raporu... 11 Mağaza bazında DCS raporu...

Gü nsonu Raporları... 20. Detaylı Kasada İptal Edilen Ü rü nler... 10 Stok bazında DCS raporu... 11 Mağaza bazında DCS raporu... İÇ İNDEKİLER GENIUS RAPORLAR... 3 LİSTE RAPORLARI... 4 Gü nsonu Raporları... 5 Ü rü n Listesi... 6 Ü rü n Listesi(DCS)... 6 Yeni Açılan Stok Kartları Raporu... 7 Detaylı Ü rü n Listesi Raporu... 7 GÜ NSONU

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Banka LOGO Haziran 2008

Banka LOGO Haziran 2008 Banka LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2014

GO Plus Banka LOGO Kasım 2014 GO Plus Banka LOGO Kasım 2014 İçindekiler Banka... 3 Banka Fişleri... 4 Banka Fiş Türleri... 6 Banka Fiş Bilgileri... 7 Banka Fişleri Başlık Bilgileri... 8 Banka Fişleri Satır Bilgileri... 10 Rusya, Azerbaycan

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR

BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Tüm Ticari Paketler Tarih : 23.09.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG destekleyecek araçlar

Detaylı

Siparişler LOGO Ocak 2012

Siparişler LOGO Ocak 2012 Siparişler LOGO Ocak 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma ve Satış Siparişleri... 4 Satınalma ve Satış Sipariş Fişi Bilgileri... 5 Satınalma Satış Sipariş Fişi Başlık Bilgileri... 6 Satınalma-Satış

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler

BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler BAY.t Entegre_PRO v5.1 Yapılan Geliştirmeler * Fiyat Farkı Faturalarının Alış/Satış Faturalarına bağlanması sağlandı Fiyat farkı faturasının stok kartının maliyetine sağlıklı bir şekilde dağıtılabilmesi

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması...

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 6 Talep Fişinin Onaylanması... 10 Talep

Detaylı

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1 GENIUS OFS KULLANIM KILAVUZU 1 ÇNDEKLER GENIUS OFS...1 KULLANIM KILAVUZU...1 PROGRAM ÇNDE EKRANLARIN GENEL KULLANIMI...4 KAYIT LEMLER...4 Genel...6 Kullanıcı Girii...6 Ana Menü...6 1. TANIMLAR...7 Stok

Detaylı

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012

GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 GO Plus Fatura LOGO Kasım 2012 İçindekiler Fatura... 5 Satınalma ve Satış Faturaları... 6 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 9 Fatura Bilgileri... 10 Fatura Başlık Bilgileri... 11 Fatura Satır Bilgileri...

Detaylı

Fatura LOGO Kasım 2009

Fatura LOGO Kasım 2009 Fatura LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...5 Alım ve Satış Faturaları...6 Alım ve Satış Fatura Türleri...8 Fatura Bilgileri...9 Fatura Başlık Bilgileri...10 Fatura Satır Bilgileri...11 Fatura

Detaylı

SHOP MANAGER LOGO Kasım 2012

SHOP MANAGER LOGO Kasım 2012 SHOP MANAGER LOGO Kasım 2012 İçindekiler Mağaza... 4 İlk Tanımlar... 4 Satış Noktası Elemanları... 4 Satış Noktalarında Kullanılacak Terminaller... 6 Satış noktalarında kullanılacak malzemeler... 9 Malzeme

Detaylı

Programı indirebilmek için. İndirme Adresi : ftp1.kalemyazilim.com Kullanıcı Adı : teknik Kullanıcı Şifresi : kinket

Programı indirebilmek için. İndirme Adresi : ftp1.kalemyazilim.com Kullanıcı Adı : teknik Kullanıcı Şifresi : kinket KTPOS,Kalem Yazılım firmasının yazmış olduğu satış konsolu programıdır.program bağlı olduğu (Uyumlu) arka ofis programından gönderilen ürün,cari,kasiyer,promosyon vs. bilgileri alarak dokunmatik ekranda

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma Sipariş

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı