Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi"

Transkript

1 E.KARATOPRAK Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi Ertuğrul KARATOPRAK * Özet Bu çalışmanın amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği Stratejik Plana Dayalı Yönetim Anlayışının içinde Maliye Bakanlığının taşra teşkilatları olan ve halen illerde müşavir kurum olma özelliğini sürdürebilen Defterdarlıkların da bulunduğunu vurgulamak, bu doğrultuda Defterdarlıklarda yeni projelerin geliştirilip uygulanabilmesinin yolunu açacak bir takım yöntemler ortaya atarak bu konuda yapılabilecek idari düzenlemelere zemin oluşturmaya çalışmak ve ayrıca, Bakanlığın merkezden yürüteceği proje çalışmalarına Defterdarlıkların da katkıda bulunmalarını sağlamasının uygulamada son derece faydalı olacağına işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Maliye Bakanlığı (Bakanlık), Taşra Teşkilatları (Defterdarlıklar), Strateji, Proje, Öneri, Yöntem Project Practices in the Financial Offices and Suggestion of a Method Abstract: The aim of this study is to emphasize that there are Financial Offices which still maintain the feature of being the aduiser institution in the provinces and which are the Field Services of the Ministry of Finance occording to the Strategic Plan Based Management Mentality which is brought by the Public Finance Management and Control Law number This study refers that to try to provide a basis for administrative arrangements about this subject by suggesting a group of methods that will help to improve and practise new projects in the Financial Offices, and also it points out the fact that to provide the contribution of the Financial Offices to the project studies which are carried out from the central office by the Ministry is extremely beneficial in practice. Key Words: Ministry of Finance (Ministry), Field Services (Financial Offices), * Amasya Defterdarlığı Personel Müdürü / Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

2 Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi Strategy, Project, Suggestion, Method JEL Classification: D 73, H 11 1.Giriş 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde: Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. denilmektedir. Bu bağlamda Maliye Bakanlığının faaliyetleri altında yer alan projelerin uygulamalarına ilişkin idari düzenlemeler merkez teşkilatınca yapılarak yürürlüğe konulmaktadır. Söz konusu düzenlemelere örnek olarak; Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesinin kaidelerini gösteren Maliye Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergesi ve son yıllarda merkez ve taşra teşkilatlarında birimler bazında yürütülen otomasyon projelerinin işletim kurallarını belirleyen...uygulama Kılavuzları verilebilir. Her ne kadar Bakanlık bünyesinde yürütülen projelerin uygulama yöntemlerini ortaya koyan idari düzenlemeler yapılmış olsa da merkez ve taşra birimlerinde proje hazırlanmasına ve izlenmesine yönelik genel bir idari düzenlemenin bulunmadığını görüyoruz. Bilindiği kadarı ile Bakanlığın teknoloji transferine veya mevzuatın geliştirilmesine yönelik proje geliştirme çabaları merkez teşkilatının ilgili birimleri tarafından özel yöntemler kullanılarak sürdürüle gelmektedir. Burada dikkatimizi çeken husus, acaba böyle bir düzenleme olmadığından mı bire bir uygulamanın içinde olan taşra teşkilatlarında bu güne kadar kayda değer projeler üretilememiş, sadece merkezin geliştirip yürürlüğe koyduğu projelerin rutin uygulamaları ile yetinilmiştir. Bu tespit, bizi Teknik donanım ve personel itibarıyla alt yapısı proje geliştirmeye müsait olan Defterdarlıkların, kurumsal proje çalışmalarının içinde yer alması gerekmez mi? sorusuna yanıt aramaya yönlendirmiştir. Kanımızca, kamu idarelerinin farkındalık sürecini geride bırakarak değişim sürecine girdiği bu yeniden yapılanma döneminde, Defterdarlıkların kendi faaliyetleri altında yer alacak yerel projeleri bizzat üretmeleri veya merkezin gündemine aldığı genel projelere uygulayıcılar olarak katkıda bulunmaları kuşkusuz mali idareyi daha da geliştirip güçlendireceği gibi görülen hizmetlerin de sürat ve kalitesini büyük ölçüde arttıracaktır. Zira, Bakanlığın mevcut Stratejik Planına ve halen yürürlükte olan Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergesine bakıldığında, merkez-taşra teşkilatı ayrımı yapılmaksızın tüm personelin asli görevlerini aksatmayacak şekilde proje üretimine yönlendirildiği ve mesleki bilgi birikimlerini idarenin gelişip güçlenmesi için kullanmalarının teşvik edildiği görülmektedir. 2. Yönetsel Uygulamalarda Projelerin Yeri ve Önemi 2.1. Stratejik Plana Dayalı Yönetim Anlayışı Mevcut veya muhtemel bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirme amacı ile özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama süreci olarak tanımlanabilen Proje kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden birisi olan Stratejik Plana Dayalı Yönetim Anlayışının Genel Yönetim kapsamındaki kamu 268 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

3 E.KARATOPRAK kurum ve kuruluşlarına yerleşmesi ile birlikte idarelerde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu yönetsel anlayışa göre idareler, var oluş sebepleri ve fonksiyonlarını tanımlayarak (Misyon) gelecekte ulaşmak istedikleri koşulları tasarlarlar (Vizyon). Bu kapsamda idareler, hazırladıkları Stratejik Planlar ile kurumsal organizasyon yapısı ve iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik hedeflerini belirleyerek bu hedeflere ulaşmada gösterdikleri performans ve başarıyı kamuoyunun bilgisine sunarlar. Buna göre, Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yıllarını kapsayan Stratejik Planlarını ve bu planlara dayalı olarak oluşturulan yıllık Performans Bütçelerini hazırlayarak uygulamaya koymuş bulunmaktadırlar. Söz konusu planlar incelendiğinde, Bakanlık teşkilatlarında tespit edilen yapısal ve işlevsel zayıflıkların giderilmesi ile belirlenen stratejik amaçlara ulaşılmasının yolunun üretilecek yeni projelerden geçtiğine işaret edilmektedir. O halde, her şeyi merkezden beklemek yerine taşradaki nitelikli iş gücü ve yoğun teknoloji potansiyelini harekete geçirerek Bakanlığın proje geliştirme ve uygulama çabalarına Defterdarlıkların da katkıda bulunmalarını sağlamak gerekmektedir. Ancak, Defterdarlıklarda üretilebilecek projelerin; hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi ve izlenmesi gibi hususları yazılı kurallara bağlayan idari bir düzenlemenin hali hazırda bulunmaması konuyu yine merkeze kanalize etmektedir Toplam Kalite Yönetimi Maliye Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergesinin 10 uncu maddesinde: Kalite Geliştirme Ekipleri projede belirtilen iyileştirme konularının yanı sıra, birimin mevcut iş ve işlemlerinin kalitesini artırmaya yönelik sorunlu ve iyileştirmeye açık alanlarına ilişkin proje çalışmaları yapar, çözüm önerilerini araştırır, sorunun ve geliştirilecek sürecin niteliğine göre, hizmet sunulan kişi ve kuruluşlardan temsilcilerin de katılımını sağlar ve konu hakkında görüş ve önerilerine başvurur. Bu önerileri; a) Birim tarafından alınacak önlemlerle yapılacak iyileştirmeler, b) Bakanlık makamının onayıyla yapılacak iyileştirmeler, c) Yasa değişikliği ile yapılacak iyileştirmeler, olmak üzere üç grupta sınıflandırır. denilerek Maliye Kalite Yönetimi çerçevesinde Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personelin ekip halinde yeni projeler geliştirebileceği belirtilmektedir. Görüldüğü gibi, bu uygulamada da merkez ve taşra birimlerine proje çalışmaları yapılsın denilmekte ancak, bu işin nasıl ve ne şekilde yapılacağını gösteren usul ve esaslara yer verilmemektedir. Bu nedenle, konu havada kaldığından Defterdarlıklar, basit nitelikli bir kaç proje çalışması dışında etkili ve kapsamlı proje çalışmalarına girişememektedirler. 3. İl Yönetimlerinin Proje Yaklaşımları 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca Valilikler, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına proje geliştirmeleri ve uygulamaları yönünde talimatlar vererek İl Stratejik Planlarına taşra teşkilatlarının katkısını sağlamaya çalışmaktadırlar. Nitekim, Amasya Valiliğinin yıllarına ait Hizmetlerin Yürütümü konulu Genel Yazılarında, ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarından il Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

4 Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi düzeyinde yapılan araştırma-geliştirme faaliyetlerine iştirak ederek destek vermeleri, bu meyanda kurum personeline proje geliştirme alışkanlığının kazandırılması ve her kurumun bünyesinde birer proje takımı kurulması istenilmektedir. Anılan kanun hükümlerine göre Valilik talimatlarının ildeki tüm daire amir ve memurlarınca yerine getirilme zorunluluğu olmasına rağmen, il düzeyinde bile olsa bu yönde yapılmış bir idari düzenlemenin olmaması nedeni ile bu talimatlar temenniye dönüşmektedir. 4. Sonuç ve Öneriler Bakanlığın yönetsel uygulamalarını ve il yönetimlerinin proje yaklaşımlarını bir arada değerlendirdiğimizde; Defterdarlıkların proje geliştirme ve kendi geliştirdikleri projeleri uygulayabilme noktasında günün şartlarına göre zayıf kaldıkları, dolayısı ile mevcut yapılarının güçlendirilmesine yönelik somut çözüm önerilerinde bulunamadıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle, Defterdarlıklarda ve benzer yapıda olan Vergi Dairesi Başkanlıklarında; bilhassa kurumsal yapı, görev alanlarının çeşitliliği ve mahalli hizmet şartlarının dikkate alınarak; idarenin etkinliğini, personelin verimliliğini ve sunulan hizmetlerin kalitesini arttırabilecek yeni projelerin üretilmesine ihtiyaç duyulduğu gerçeğinin artık kabul edilmesi gerekmektedir. Esasen, taşrada uzman ve uzman yardımcılarının çalıştırılması ve bilişim teknolojilerinin son derece yaygın kullanılması ile birlikte bu işin alt yapısı kısmen oluşturulmuş durumdadır. Burada vurgulanmak istenen asıl mesele, projelerin hazırlanmasına ve izlenmesine yönelik mevcut alt yapıya işlerlik kazandıracak idari düzenlemelerin Bakanlık veya il teşkilatları düzeyinde bir an önce yapılarak hizmet yerinden ve bizzat uygulayıcılar tarafından üretilecek yeni projelerin önünün açılmasının gerekliliğidir. Diğer taraftan, Bakanlığımızın taşra birimlerinde yürütmeyi düşündüğü projelerin çalışma gruplarında Defterdarlıklarda görevli uygulayıcılara da yer vermesi halinde, bu çalışmalardan daha isabetli sonuçların alınabileceği düşünülmektedir. Böylelikle, uygulayıcılar başından beri işin içinde olacağından uygulamada karşılaşılan sıkıntılar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Bunun ilk örneğini, Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi ni güncelleme projesi kapsamında yapılan hazırlık çalışmalarına sistemli bir şekilde taşradaki uygulayıcıları (Personel Müdürlerini) dahil ederek onların bire bir görüş ve önerilerini dikkate alan Personel Genel Müdürlüğü vermiş bulunmaktadır. Diğer merkez birimlerinin de bu uygulamayı devam ettirmeleri arzu edilmektedir. Yukarıda bahsedilen tespitlere binaen, Defterdarlıkların proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerine girişmelerini sağlayabilecek bir yöntem önerisine bu çalışmada yer verilmiştir. Amasya Defterdarlığı materyal alınarak geliştirilen bu projede, il merkezi ve ilçelerdeki tüm Defterdarlık birimlerinin yürütmek istedikleri projelerini sistemli bir şekilde idareye teklif etmeleri ve tam bir ciddiyet içerisinde uygulayıp sonuçlandırmaları hedeflenmiştir. Ayrıca, teşkilatlarında yapılacak proje çalışmalarına ilişkin nihai kararları Bakanlık vereceğinden, yürütme vasıtası durumundaki Valiliğin (Defterdarlık) işi takip ve koordine edeceği varsayımından hareket edilerek merkezi yetkilere bağlı kalınmasına azami özen gösterilmiştir. Çalışmamızın; proje etkinliklerinde bulunacak Defterdarlıklara, Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve diğer kurumların taşra teşkilatlarına faydalı olmasını diliyoruz. 270 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

5 E.KARATOPRAK -Öneri- Amasya Defterdarlığı Proje Hazırlama ve İzleme Yöntemleri Birinci Bölüm 1-Bu Çalışmanın Amacı:178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanmış Defterdarlık faaliyetleri altında yer alacak projelerin teklifinde, ön değerlendirmesinde ve izlenmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 2-Bu Çalışmanın Kapsamı: Amasya Defterdarlığının İl ve İlçe Birimlerinde yürütülecek proje çalışmalarında uygulanması gereken kurallar ile sınırlıdır. 3-Bu Çalışma Üzerine Yapılabilecek İdari Düzenlemelerin Hukuki Dayanağı:178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesi esas alınmalıdır. 4-Bu Çalışmada Kullanılan İfadelerden: - Bakanlık ifadesi, Maliye Bakanlığını (İlgili Genel Müdürlük veya Başkanlık), - Valilik ifadesi, Amasya Valiliğini (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü), - Defterdarlık ifadesi, Amasya Defterdarlığını, - Kurul ifadesi, Defterdarlık Proje Ön Değerlendirme ve İzleme Kurulunu, - Proje Programı ifadesi, Yürütülen Öneri Projelerin Kaydedildiği Uygulama Programını, - Birim ifadesi, Projeyi Teklif Eden ve Yürütecek Olan Defterdarlık Birimini, - Proje Yöneticisi ifadesi, Proje Takımını Kuran ve Projeyi Yönetecek Olan Birim Amirini, - Proje Takımı ifadesi, Projede Görevli Olan Kişileri (Araştırıcı ve Destek Personel), - Araştırıcı ifadesi, Defterdarlıkta; Müdür Yardımcısı, Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarında Görev Yapanları, ifade eder. İkinci Bölüm Bu Çalışmada Ele Alınan Genel Usul ve Esaslar 1-Proje Türleri:Defterdarlık bünyesinde yürütülecek projelerin iki farklı yöntemden birisi ile yürürlüğe girmesi benimsenmiştir. A) Defterdarlık faaliyetlerine uygun olarak konusu, kapsamı, amacı, tahmini süresi, bütçesi ve diğer şartları Defterdarlık İl veya İlçe Birimlerince belirlenerek teklif edilen, Valiliğin destekleyeceği ve Bakanlığın yürütülmesine izin vereceği Öneri Projeler. B) Defterdarlık faaliyetlerine uygun olarak konusu, kapsamı ve diğer şartları Bakanlıkça belirlenip önceden ödeneği gönderilen veya Valilikçe belirlenerek önceden proje maliyeti transfer edilen, Defterdarlık birimlerinde yürütülmesi öngörülmüş Güdümlü Projeler. Bu Yöntemlerin uygulamalarında (A) işaretli Öneri Projeler esas alınmıştır. Birimlerin, Defterdarın talimatı ile hazırlayıp sunacakları projelerin de Öneri Projeler sayılması gerekir. 2-Proje Kapsamı: Defterdarlık bünyesinde yürütülecek projelerin; Defterdarlık faaliyetleri kapsamında yeni bilgiler üretilmesi, mevzuat düzenlemelerine ilişkin mesleki ve teknik çalışmalar yapılması, mevcut uygulamalar ile gerçekleştirilmesi zor olan işlemler için yeni yöntemler araştırılması ve geliştirilmesi veya önceden yapılmış araştırmalardan elde edilen sonuçlardan faydalanılarak yeni süreç ve Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

6 Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi sistemlerin oluşturulmasına katkıda bulunulması, bilişim teknolojilerinde meydana gelebilecek problemlerin çözümlenmesi veya mevcut teknolojilerin daha da geliştirilmesine yönelik teknoloji transferi ve/veya adaptasyonunu kapsaması yeterli olacaktır. 3-Proje Teklifleri: Birimlerin Öneri Proje teklifleri, Proje Yöneticileri ve Araştırıcılar tarafından ilgili projenin konusuna göre geliştirilip doldurulacak olan ve içeriğinde; konusu, kapsamı, amacı, tahmini süresi, bütçesi, başlıca iş türleri, uygulama programı, araştırma planları, Birimin faaliyet bilgileri, projede görev alacak kişilerin kimlik ve adres bilgileri ile imza sirküleri, Birimde mevcut olan; araç, gereç, tesisat, cihaz, insan gücü vb. olanaklar ile mesai saatlerinden projeye ayrılan süreler, projenin belli başlı aşamalarını gösterir çalışma takvimi ve proje bütçesinden yapılacak harcamaların iş türlerine göre dağılımlarını gösteren tabloların bulunduğu özel proje numarası verilmiş Proje Teklif Formu ile yapılmalıdır. Bu formda ayrıca; teklif edilen projenin Defterdarlık görevleri arasında ve teknolojik gelişmesinde hangi boşluğu dolduracağı, proje sonucunda elde edilecek ürün ve çıktılar ile sağlanabilecek diğer yararlar da belirtilmelidir. Birimler, hazırladıkları bir veya birden fazla projeyi ön değerlendirmeye tabi tutulmak üzere her yılın Ocak ayı içerisinde Defterdarlığa sunacaklardır. 4-Proje Ön Değerlendirmesi: Birimlerin proje teklifleri, Defterdarın başkanlığında Defterdar Yardımcıları, Merkez Birim Amirleri ve Defterdarlık Denetmenlerinin katılımı ile oluşturulacak ve Sekreteryası Personel Müdürlüğünce yürütülecek olan Kurul tarafından öncelikle; projenin gerekliliği, hukuka uygunluğu, Defterdarlıkta uygulanabilme imkanı ve olası yaygın etkileri hususlarında ön değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu hususlar, temel değerlendirme alanları olup teklif edilen projenin özelliğine göre değerlendirmeye alınacak diğer alanları Kurul belirlemelidir. Bu Bölümün 3 üncü sırasının son cümlesinde belirtilen süre içerisinde usulüne uygun olarak yapılmış proje tekliflerinin olması halinde Şubat ayının ilk haftasında Defterdar, Kurulu toplar. Bu ilk toplantıda teklifte bulunan Birimlerin Amirleri, ilgili projeye ait teklif formları ve eklerini dosya halinde Kurul görevlilerine dağıtarak projelerinin kısa tanıtımlarını yaparlar. Kurul, teklifleri sırası ile ele alarak her bir projenin diğer değerlendirme alanlarını ve aralarından seçilecek proje tetkik elemanlarını belirler. Tetkik elemanlarının, görevli oldukları alanlarda projeleri tetkik ederek iki hafta içerisinde teklif başına birer Proje Tetkik Raporu hazırlamaları gerekir. Teknik analizlere dayalı tetkiklerin yapılmasına gerek duyulduğunda o kısmın tetkikine münhasır Valilikten talepte bulunularak Amasya Üniversitesinden veya İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından proje tetkik elemanları görevlendirilebilir. Gelen raporlar üzerine Defterdar, Kurulu yeniden toplar. Yapılacak bu ikinci toplantıda, hazırlanan Proje Tetkik Raporlarının sonuçları okunup konsolide edilerek tartışmaya açılır. Değerlendirme alanlarının çakışması nedeni ile raporlar arasında ortaya çıkabilecek aykırılıklar tetkik elemanlarının çoğunluk görüşleri doğrultusunda giderilir, ancak bu durum formun son sayfasına dip not olarak düşülür. Ardından, her bir öneri için Sekreterya tarafından geliştirilecek olan Proje Ön Değerlendirme Formu derecelendirme usulü ile (çok iyi-iyi-zayıf) doldurulacak ve sonuçları formun son sayfasına çıkartılarak Kurul görevlilerince imza altına alınacaktır. 272 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

7 E.KARATOPRAK Yapılan ön değerlendirmede çok iyi veya iyi derece alan projelere ilişkin değerlendirme sonuçları Valiliğin uygun görüşüne sunulur. Valiliğin sonuçlarını uygun bularak desteklediği projelerin incelenip değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilmesi gerekir. Valilikçe sonuçları uygun bulunmayan veya yürütülmesinde sakınca görülen projeler ile ön değerlendirmede zayıf derece alan projeler teklif sahibi Birimlere iade edilecektir. Bakanlığın nihai olarak inceleyip değerlendirmesi sonucunda yürütülmesine izin verdiği projeler, Defterdar tarafından Proje Yöneticilerine tebliğ edilir. Defterdar, ayrıca Sekreteryaya talimat vererek kabul edilen projelerin Proje Kurul Dosyalarının açılmasını ve Defterdarlığın Proje Programına kaydedilmelerini sağlar. Kabul edilmeyen projeler ise teklif sahibi Birimlere iade edilecektir. Öte yandan, Bakanlıktan alınan proje inceleme ve değerlendirme sonuçlarının birer örneği de Valiliğe iletilerek kabul veya reddedilen projeler bildirilmelidir. Yürütülmesine izin verilen projeler için başka bir kamu kurum ve kuruluşundan destek alınması öngörülmüş ise ilgili idare haberdar edilerek istenilecek bilgi ve belgeler gönderilir. Burada belirtilen hususlara göre iade edilen projelerin, zayıf bulunan veya sakıncalı görülen noktalardan eksikleri giderilerek bir sonraki yıl yeniden teklif edilmesi mümkündür. 5-Proje Yürütümü: Projelerle ilgili her türlü koordinasyon, bilgi akışı ve yazışmaların Defterdarlığın proje önerisinde bulunan Birimi tarafından yürütüleceği tabiidir. Birimler; projeleri için düzenlenen form, rapor, onay, tutanak, yazı vb. tüm bilgi ve belgeleri işlem sırasına göre açılacak Proje Dosyalarında izleyecek ve istenildiğinde ibraz edeceklerdir. 6-Proje Sorumluluğu: Proje Yöneticileri; belirlenen konu, kapsam, amaç, tahmini süre, bütçe, iş türleri, uygulama programları ve araştırma planları çerçevesinde projelerin yürütülmesinden öncelikle sorumludurlar. Bu nedenle yürütülmesi kabul edilen projeler üzerinde personel değişiklikleri hariç, Bakanlığın iznini almadan hiç bir değişiklik yapamaz veya yaptıramazlar. Proje Yöneticileri ayrıca, yürütülen veya yürütülmesi durdurulan projelere ilişkin Bakanlığın veya Defterdarlığın talimatlarını aynen uygulamak ve projelere ait tüm işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamakla yükümlüdürler. 7-Proje İhtiyaçlarının Karşılanması: Yürütülen projeler için temin edilecek makine, teçhizat ve tüketim malzemeleri Bakanlığın göndereceği proje ödenekleri dikkate alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatının öngördüğü kurallar çerçevesinde temin edilir. Bu cihaz ve malzemeler için ihtiyaç listeleri, gerekli ise keşif cetvelleri ile idari ve teknik şartnameler Proje Yöneticisi ve Proje Takımı tarafından hazırlanmalıdır. Proje Yöneticileri, belirlenmiş ihtiyaçların yerinde ve zamanında karşılanmasına yönelik tedbirleri almalıdırlar. 8-Proje Gelişim Bildirimleri: Yürütülmesi devam eden ve tahmini süresi bir yıl ve üzeri olan projelerin; teknik, idari ve mali gelişim bilgileri her altı ayda bir Proje Yöneticileri ve Araştırıcılar tarafından projenin konusuna göre geliştirilip doldurulacak olan Proje Gelişimi Bildirim Formu ile Defterdarlığa bildirilecektir. Bu formda; gelişim bilgilerinin yanı sıra sonradan ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri, projenin kaynak hedef ve Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

8 Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi önceliklerinde düşünülen değişiklikler ile yapılması gereken personel değişikliklerine de yer verilmelidir. Tayin, emeklilik, istifa, görevden uzaklaştırma gibi nedenler ile projedeki görevine devam edemeyeceği anlaşılan personelin değiştirilmesinde yukarıda belirtilen süreler dikkate alınmaksızın formun yalnızca değişikliğe ilişkin bölümü doldurularak Defterdardan onay alınması yeterlidir. Ölüm hali hiç bir işlemi gerektirmez, Proje Takımına o görev paylaştırılır. Defterdarın onayı ile değiştirilen personel arasında en geç bir hafta içerisinde devir teslim yapılması zorunludur. Proje Yöneticisinin nezaretinde yapılacak devir teslime ilişkin tutanakların birer örneği Proje Kurul Dosyasına konulmak üzere Sekreteryaya gönderilir. Ayrıca, projeden ayrılan ve projeye yeni katılan personel bir yazı ile Bakanlığa bildirilecektir. 9-Proje İzlemeleri: İzlemelerde amaç öncelikle; sunulan gelişim bilgilerinden yararlanılarak projenin fiili durumunun belirlenmesine, gelinen noktalar ile varılan ara sonuçların karşılaştırılmasına, faaliyetlerin başlangıçta öngörülmüş planlara uygun olup olmadığının görülmesine ve aksamalar var ise bunları aşmak için önlem alınmasına olanak sağlanmasıdır. Bu hususlar, temel izleme sahaları olup izlemeye dahil edilebilecek diğer sahaları Kurul belirlemelidir. Bu Bölümün 8 inci sırasında belirtilen bildirim formunun verilmesi üzerine Defterdar, Kurulu toplar. Bu ilk toplantıda Kurul görevlileri, ilgili projenin gelişim bilgilerini irdeleyerek diğer izleme sahalarını ve Birimlerden seçilecek proje izleyicilerini belirler. Proje izleyicileri, iki hafta süre ile görevli oldukları sahalarda projeyi fiilen izleyerek birer Proje İzleyici Raporu hazırlamalıdırlar. İzleme çalışmalarına veri tabanı oluşturacak donelerin projenin teknik detaylarının izlenmesi sureti ile ölçülebileceği anlaşıldığında o kısmın izletilmesine münhasır Valilikten talepte bulunularak Amasya Üniversitesinden veya İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarından proje izleyicileri görevlendirilmesi istenilebilir. Diğer taraftan Defterdar, yürütülen projeye yapılan harcamaların mevzuatına ve amacına uygunluğunu Defterdar Yardımcılarına veya Defterdarlık Denetmenlerine denetleterek iki hafta içerisinde bir Proje Denetim Raporu hazırlatır. Gelen raporlar üzerine Defterdar, Kurulu yeniden toplar. Yapılacak bu ikinci toplantıda, Proje İzleyici Raporlarındaki tespitler okunup konsolide edilir. İzleme sahalarındaki çakışmalar nedeni ile raporlar arasında ortaya çıkabilecek aykırılıklar izleyicilerin çoğunluk olarak raporlarında belirttikleri tespitler doğrultusunda giderilir, ancak bu durum formun ilgili sayfasına dip not olarak düşülür. Ardından, Proje Denetim Raporunun sonuçları da izlemeye dahil edilir ve Sekreteryanın geliştireceği Proje İzleme Formu soru-cevap usulü ile (evet-hayır) doldurularak her sayfası Kurul görevlilerince imza altına alınır. Düzenlenen bu form ve ekleri Proje Gelişimi Bildirim Formu ile birlikte Bakanlığa gönderilmelidir. Projelerin gelişim bilgileri ile izleme sonuçlarının Bakanlıkça gözden geçirilmesi sonucunda; ilerleme kaydedilemeyen, yürütülmesinde fayda görülmeyen, hatalı yürütülen veya konusu kalmayan projeler kapatılabileceği gibi revize de edilebilir. Defterdar, Bakanlıktan gelen gözden geçirme sonuçlarını Proje Yöneticilerine tebliğ edecektir. Ayrıca, bu sonuçların birer örneği Valiliğe iletilerek ilgili projelerin akibetleri bildirilmelidir. Kapatılma veya revize işlemleri itiraza açık olmamalıdır. Kapatılan projenin 274 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

9 E.KARATOPRAK yürütülmesi tebliğ işlemi ile kendiliğinden durur. Defterdar, tebligatı müteakip Merkez Birim Amirleri arasından görevlendireceği en az üç kişilik bir tasfiye ekibine ilgili projeyi tasfiye ettirir ve düzenlenecek Proje Tasfiye Dosyasını Bakanlığa gönderilmek üzere Personel Müdürlüğüne verir. Ayrıca, Sekreteryanın talimatlandırılarak kapatılan projeye ilişkin Proje Kurul Dosyasının işlemden kaldırılması ve Defterdarlığın Proje Programından çıkartılması sağlanmalıdır. Bakanlık, izlemesi yapılsın yapılmasın devam eden tüm projeleri, burada belirtilen hususlar dışında farklı yöntem ve usuller ile izletebilir, sonuçlarına göre işlem tesis edebilir. 10-Faaliyet ve Proje Sonuçları: Yürütülmesi devam eden ve tahmini süresi iki yıl ve üzeri olan aktif projeler için Proje Yöneticileri ve Araştırıcılar tarafından her yıl bir Aktif Proje Faaliyet Raporu hazırlanıp Defterdarlığa sunulacaktır. Defterdar, bu raporları gözden geçirerek proje faaliyetleri hakkında kanaatlerini de belirten bir yazı ekinde Bakanlığa göndermelidir. Bu rapor ve yazıların bir örneği Proje Kurul Dosyasına konulmak üzere Sekreteryaya verilir. Birimler, tahmini sürelerine bakılmaksızın kapatılan projeleri için yürütülmesinin durdurulduğu tarihten itibaren iki hafta içerisinde bir Pasif Proje Faaliyet Raporu hazırlayacaklardır. Bu rapora ilgili projeye ilişkin tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu Proje Dosyası da eklenerek Defterdarlığa sunulur. Defterdar, Birimden aldığı Pasif Proje Faaliyet Raporu ile eki Proje Dosyasını proje incelenmelerinde kullanılmak ve Bakanlığa gönderilmek üzere Personel Müdürlüğüne vermekle birlikte, kapatılan projenin kapatılma nedenlerini ve proje için yapılan harcamaların kamu zararı oluşturup oluşturmadığını tespit etmek amacı ile Defterdar Yardımcılarına veya Defterdarlık Denetmenlerine projeyi inceleterek bir Proje İnceleme Raporu hazırlatmalıdır. Yapılan incelemeler sonucunda projenin, projede görev alan kişilerin ihmal veya kastından kaynaklanan sebeplerden dolayı kapatıldığı ve kamu zararının oluşmasına neden olunduğu tesbit edilir ise ilgili personel hakkında yasal işlem başlatılmalıdır. Ayrıca, husule gelen zararın Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kamu kaynağında eksilmeye neden olanlardan tahsil edilmesi gerekir. Personel Müdürlüğü tarafından; -Proje Tasfiye Dosyası, -Proje Dosyası, -Pasif Proje Faaliyet Raporu, -Proje İnceleme Raporu, -İncelemeler sonucu bu sıranın 4 üncü paragrafına göre başlatılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler, birleştirilerek Bakanlığa gönderilmelidir. Burada belirtilen hususlar haricinde Bakanlık, Birimlere değişik zamanlarda ve farklı formatlarda faaliyet raporları hazırlatabilir. Tüm projeleri her safhasında incelemeye aldırabilir. Faaliyet ve inceleme sonuçlarına göre lüzum göreceği işlemleri tesis ettirebilir. Belirli bir süreye dayalı olarak yürütülen projelerin sonuçları, Proje Yöneticisi ve Araştırıcılar tarafından bir Proje Sonuç Raporuna bağlanarak üç nüsha halinde Defterdarlığa sunulacaktır. Defterdar; gelen raporun bir nüshasını Bakanlığa gönderecek, diğer nüshasını Valiliğe iletecek, son nüshasını da Sekreteryaya vererek sonuçlanan projeye ilişkin Proje Kurul Dosyasının işlemden kaldırılmasını ve Defterdarlığın Proje Programından çıkartılmasını sağlayacaktır. Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

10 Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi Üçüncü Bölüm Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Hususlar 1-Kişisel projeler: Defterdarlık Birimlerinin her kademesinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan personel, çalıştığı Birimin faaliyetleri ile ilgili alt mevzuatın geliştirilmesine yönelik maliyet gerektirmeyen basit nitelikli araştırma ve geliştirme projeleri hazırlayabilir. Defterdar, sunulan bu projeleri bizzat veya Kurul marifeti ile inceleyip değerlendirecektir. Dikkate aldıklarını kanaatini de belirtir bir üst yazı ekinde nihai olarak değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderir. Diğerlerini ise biraz daha geliştirilmesi için ilgilinin Birimine iade eder. 2-Kullanılacak Form ve Raporlar: Bu çalışmada geçen ve projelerin konusuna göre geliştirileceği bildirilen formlar ile hazırlanacak olan raporlar, TÜBİTAK'ın internet sitesinde yayınlamış olduğu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı ekindeki güncel standart formlar, raporlar ve eki belge örneklerinden faydalanılarak geliştirilip hazırlanabilir. 3-Proje Gelirleri: Defterdarlık birimlerinde yürütülen projelerde yer alan kamu personeli ile gerçek ve tüzel kişilere telif hakkı verilmesi veya gelirlerden herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir. Ayrıca, Bakanlığın bilgisi dışında Defterdarlık adına proje kaynaklı gelir tahsilatı yapılamaz. Bakanlıkça bedeli belirlenerek tahsiline izin verilen gelirlerin tamamının bütçeye gelir kaydedilmesi gerekir. 4-Projelerin Yayınlanması: Devam eden veya tamamlanan projelere ilişkin elde edilen sonuçlar, o tarihte projede görevli olan veya Proje Sonuç Raporunda adı geçen Proje Yöneticileri ile projenin o kısmından sorumlu Araştırıcılar tarafından Bakanlıktan izin alınması kaydı ile yayınlanabilir. 5-Patent Hakkı Elde Edilmesi: Defterdarlık birimlerinde yürütülen projelere ait patent hakları tabii olarak Bakanlığa ait olacaktır. 6-Tereddütlerin Giderilmesi: Bu çalışmada belirlenen Yöntemlerin uygulamalarında ortaya çıkabilecek tereddütleri, sekreterya görevini yürüten Personel Müdürlüğü giderebilir. 7-Bu Çalışma Üzerine Yapılabilecek İdari Düzenlemelerin Yürütülmesi: Bakanlığın veya ilde mümessili olan Valinin onaylamasına müteakip, Defterdar tarafından yürütülebilir. 276 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ MART 2008 Bu Yönerge; 12/07/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu

Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu H. Kitapçı ve Ö. Erdoğan, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 39-61, Bahar 2012 Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu Hakan KİTAPÇI Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi kitapci@gyte.edu.tr

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 2013 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P İ S T A N B U L Sayfa 1 / 80 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği

Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:2 Yıl:2008 Yerel Yönetim Birliklerinde Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Örneği Niyazi Çiçek bilgibelgeci@hotmail.com Recep Bozlağan recepbozlagan@gmail.com

Detaylı