Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi"

Transkript

1 E.KARATOPRAK Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi Ertuğrul KARATOPRAK * Özet Bu çalışmanın amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği Stratejik Plana Dayalı Yönetim Anlayışının içinde Maliye Bakanlığının taşra teşkilatları olan ve halen illerde müşavir kurum olma özelliğini sürdürebilen Defterdarlıkların da bulunduğunu vurgulamak, bu doğrultuda Defterdarlıklarda yeni projelerin geliştirilip uygulanabilmesinin yolunu açacak bir takım yöntemler ortaya atarak bu konuda yapılabilecek idari düzenlemelere zemin oluşturmaya çalışmak ve ayrıca, Bakanlığın merkezden yürüteceği proje çalışmalarına Defterdarlıkların da katkıda bulunmalarını sağlamasının uygulamada son derece faydalı olacağına işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Maliye Bakanlığı (Bakanlık), Taşra Teşkilatları (Defterdarlıklar), Strateji, Proje, Öneri, Yöntem Project Practices in the Financial Offices and Suggestion of a Method Abstract: The aim of this study is to emphasize that there are Financial Offices which still maintain the feature of being the aduiser institution in the provinces and which are the Field Services of the Ministry of Finance occording to the Strategic Plan Based Management Mentality which is brought by the Public Finance Management and Control Law number This study refers that to try to provide a basis for administrative arrangements about this subject by suggesting a group of methods that will help to improve and practise new projects in the Financial Offices, and also it points out the fact that to provide the contribution of the Financial Offices to the project studies which are carried out from the central office by the Ministry is extremely beneficial in practice. Key Words: Ministry of Finance (Ministry), Field Services (Financial Offices), * Amasya Defterdarlığı Personel Müdürü / Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

2 Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi Strategy, Project, Suggestion, Method JEL Classification: D 73, H 11 1.Giriş 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesinde: Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. denilmektedir. Bu bağlamda Maliye Bakanlığının faaliyetleri altında yer alan projelerin uygulamalarına ilişkin idari düzenlemeler merkez teşkilatınca yapılarak yürürlüğe konulmaktadır. Söz konusu düzenlemelere örnek olarak; Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesinin kaidelerini gösteren Maliye Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergesi ve son yıllarda merkez ve taşra teşkilatlarında birimler bazında yürütülen otomasyon projelerinin işletim kurallarını belirleyen...uygulama Kılavuzları verilebilir. Her ne kadar Bakanlık bünyesinde yürütülen projelerin uygulama yöntemlerini ortaya koyan idari düzenlemeler yapılmış olsa da merkez ve taşra birimlerinde proje hazırlanmasına ve izlenmesine yönelik genel bir idari düzenlemenin bulunmadığını görüyoruz. Bilindiği kadarı ile Bakanlığın teknoloji transferine veya mevzuatın geliştirilmesine yönelik proje geliştirme çabaları merkez teşkilatının ilgili birimleri tarafından özel yöntemler kullanılarak sürdürüle gelmektedir. Burada dikkatimizi çeken husus, acaba böyle bir düzenleme olmadığından mı bire bir uygulamanın içinde olan taşra teşkilatlarında bu güne kadar kayda değer projeler üretilememiş, sadece merkezin geliştirip yürürlüğe koyduğu projelerin rutin uygulamaları ile yetinilmiştir. Bu tespit, bizi Teknik donanım ve personel itibarıyla alt yapısı proje geliştirmeye müsait olan Defterdarlıkların, kurumsal proje çalışmalarının içinde yer alması gerekmez mi? sorusuna yanıt aramaya yönlendirmiştir. Kanımızca, kamu idarelerinin farkındalık sürecini geride bırakarak değişim sürecine girdiği bu yeniden yapılanma döneminde, Defterdarlıkların kendi faaliyetleri altında yer alacak yerel projeleri bizzat üretmeleri veya merkezin gündemine aldığı genel projelere uygulayıcılar olarak katkıda bulunmaları kuşkusuz mali idareyi daha da geliştirip güçlendireceği gibi görülen hizmetlerin de sürat ve kalitesini büyük ölçüde arttıracaktır. Zira, Bakanlığın mevcut Stratejik Planına ve halen yürürlükte olan Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergesine bakıldığında, merkez-taşra teşkilatı ayrımı yapılmaksızın tüm personelin asli görevlerini aksatmayacak şekilde proje üretimine yönlendirildiği ve mesleki bilgi birikimlerini idarenin gelişip güçlenmesi için kullanmalarının teşvik edildiği görülmektedir. 2. Yönetsel Uygulamalarda Projelerin Yeri ve Önemi 2.1. Stratejik Plana Dayalı Yönetim Anlayışı Mevcut veya muhtemel bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirme amacı ile özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama süreci olarak tanımlanabilen Proje kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden birisi olan Stratejik Plana Dayalı Yönetim Anlayışının Genel Yönetim kapsamındaki kamu 268 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

3 E.KARATOPRAK kurum ve kuruluşlarına yerleşmesi ile birlikte idarelerde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Söz konusu yönetsel anlayışa göre idareler, var oluş sebepleri ve fonksiyonlarını tanımlayarak (Misyon) gelecekte ulaşmak istedikleri koşulları tasarlarlar (Vizyon). Bu kapsamda idareler, hazırladıkları Stratejik Planlar ile kurumsal organizasyon yapısı ve iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik hedeflerini belirleyerek bu hedeflere ulaşmada gösterdikleri performans ve başarıyı kamuoyunun bilgisine sunarlar. Buna göre, Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yıllarını kapsayan Stratejik Planlarını ve bu planlara dayalı olarak oluşturulan yıllık Performans Bütçelerini hazırlayarak uygulamaya koymuş bulunmaktadırlar. Söz konusu planlar incelendiğinde, Bakanlık teşkilatlarında tespit edilen yapısal ve işlevsel zayıflıkların giderilmesi ile belirlenen stratejik amaçlara ulaşılmasının yolunun üretilecek yeni projelerden geçtiğine işaret edilmektedir. O halde, her şeyi merkezden beklemek yerine taşradaki nitelikli iş gücü ve yoğun teknoloji potansiyelini harekete geçirerek Bakanlığın proje geliştirme ve uygulama çabalarına Defterdarlıkların da katkıda bulunmalarını sağlamak gerekmektedir. Ancak, Defterdarlıklarda üretilebilecek projelerin; hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi ve izlenmesi gibi hususları yazılı kurallara bağlayan idari bir düzenlemenin hali hazırda bulunmaması konuyu yine merkeze kanalize etmektedir Toplam Kalite Yönetimi Maliye Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergesinin 10 uncu maddesinde: Kalite Geliştirme Ekipleri projede belirtilen iyileştirme konularının yanı sıra, birimin mevcut iş ve işlemlerinin kalitesini artırmaya yönelik sorunlu ve iyileştirmeye açık alanlarına ilişkin proje çalışmaları yapar, çözüm önerilerini araştırır, sorunun ve geliştirilecek sürecin niteliğine göre, hizmet sunulan kişi ve kuruluşlardan temsilcilerin de katılımını sağlar ve konu hakkında görüş ve önerilerine başvurur. Bu önerileri; a) Birim tarafından alınacak önlemlerle yapılacak iyileştirmeler, b) Bakanlık makamının onayıyla yapılacak iyileştirmeler, c) Yasa değişikliği ile yapılacak iyileştirmeler, olmak üzere üç grupta sınıflandırır. denilerek Maliye Kalite Yönetimi çerçevesinde Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personelin ekip halinde yeni projeler geliştirebileceği belirtilmektedir. Görüldüğü gibi, bu uygulamada da merkez ve taşra birimlerine proje çalışmaları yapılsın denilmekte ancak, bu işin nasıl ve ne şekilde yapılacağını gösteren usul ve esaslara yer verilmemektedir. Bu nedenle, konu havada kaldığından Defterdarlıklar, basit nitelikli bir kaç proje çalışması dışında etkili ve kapsamlı proje çalışmalarına girişememektedirler. 3. İl Yönetimlerinin Proje Yaklaşımları 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca Valilikler, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına proje geliştirmeleri ve uygulamaları yönünde talimatlar vererek İl Stratejik Planlarına taşra teşkilatlarının katkısını sağlamaya çalışmaktadırlar. Nitekim, Amasya Valiliğinin yıllarına ait Hizmetlerin Yürütümü konulu Genel Yazılarında, ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarından il Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

4 Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi düzeyinde yapılan araştırma-geliştirme faaliyetlerine iştirak ederek destek vermeleri, bu meyanda kurum personeline proje geliştirme alışkanlığının kazandırılması ve her kurumun bünyesinde birer proje takımı kurulması istenilmektedir. Anılan kanun hükümlerine göre Valilik talimatlarının ildeki tüm daire amir ve memurlarınca yerine getirilme zorunluluğu olmasına rağmen, il düzeyinde bile olsa bu yönde yapılmış bir idari düzenlemenin olmaması nedeni ile bu talimatlar temenniye dönüşmektedir. 4. Sonuç ve Öneriler Bakanlığın yönetsel uygulamalarını ve il yönetimlerinin proje yaklaşımlarını bir arada değerlendirdiğimizde; Defterdarlıkların proje geliştirme ve kendi geliştirdikleri projeleri uygulayabilme noktasında günün şartlarına göre zayıf kaldıkları, dolayısı ile mevcut yapılarının güçlendirilmesine yönelik somut çözüm önerilerinde bulunamadıkları sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle, Defterdarlıklarda ve benzer yapıda olan Vergi Dairesi Başkanlıklarında; bilhassa kurumsal yapı, görev alanlarının çeşitliliği ve mahalli hizmet şartlarının dikkate alınarak; idarenin etkinliğini, personelin verimliliğini ve sunulan hizmetlerin kalitesini arttırabilecek yeni projelerin üretilmesine ihtiyaç duyulduğu gerçeğinin artık kabul edilmesi gerekmektedir. Esasen, taşrada uzman ve uzman yardımcılarının çalıştırılması ve bilişim teknolojilerinin son derece yaygın kullanılması ile birlikte bu işin alt yapısı kısmen oluşturulmuş durumdadır. Burada vurgulanmak istenen asıl mesele, projelerin hazırlanmasına ve izlenmesine yönelik mevcut alt yapıya işlerlik kazandıracak idari düzenlemelerin Bakanlık veya il teşkilatları düzeyinde bir an önce yapılarak hizmet yerinden ve bizzat uygulayıcılar tarafından üretilecek yeni projelerin önünün açılmasının gerekliliğidir. Diğer taraftan, Bakanlığımızın taşra birimlerinde yürütmeyi düşündüğü projelerin çalışma gruplarında Defterdarlıklarda görevli uygulayıcılara da yer vermesi halinde, bu çalışmalardan daha isabetli sonuçların alınabileceği düşünülmektedir. Böylelikle, uygulayıcılar başından beri işin içinde olacağından uygulamada karşılaşılan sıkıntılar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Bunun ilk örneğini, Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi ni güncelleme projesi kapsamında yapılan hazırlık çalışmalarına sistemli bir şekilde taşradaki uygulayıcıları (Personel Müdürlerini) dahil ederek onların bire bir görüş ve önerilerini dikkate alan Personel Genel Müdürlüğü vermiş bulunmaktadır. Diğer merkez birimlerinin de bu uygulamayı devam ettirmeleri arzu edilmektedir. Yukarıda bahsedilen tespitlere binaen, Defterdarlıkların proje geliştirme ve uygulama faaliyetlerine girişmelerini sağlayabilecek bir yöntem önerisine bu çalışmada yer verilmiştir. Amasya Defterdarlığı materyal alınarak geliştirilen bu projede, il merkezi ve ilçelerdeki tüm Defterdarlık birimlerinin yürütmek istedikleri projelerini sistemli bir şekilde idareye teklif etmeleri ve tam bir ciddiyet içerisinde uygulayıp sonuçlandırmaları hedeflenmiştir. Ayrıca, teşkilatlarında yapılacak proje çalışmalarına ilişkin nihai kararları Bakanlık vereceğinden, yürütme vasıtası durumundaki Valiliğin (Defterdarlık) işi takip ve koordine edeceği varsayımından hareket edilerek merkezi yetkilere bağlı kalınmasına azami özen gösterilmiştir. Çalışmamızın; proje etkinliklerinde bulunacak Defterdarlıklara, Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve diğer kurumların taşra teşkilatlarına faydalı olmasını diliyoruz. 270 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

5 E.KARATOPRAK -Öneri- Amasya Defterdarlığı Proje Hazırlama ve İzleme Yöntemleri Birinci Bölüm 1-Bu Çalışmanın Amacı:178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanmış Defterdarlık faaliyetleri altında yer alacak projelerin teklifinde, ön değerlendirmesinde ve izlenmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. 2-Bu Çalışmanın Kapsamı: Amasya Defterdarlığının İl ve İlçe Birimlerinde yürütülecek proje çalışmalarında uygulanması gereken kurallar ile sınırlıdır. 3-Bu Çalışma Üzerine Yapılabilecek İdari Düzenlemelerin Hukuki Dayanağı:178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesi esas alınmalıdır. 4-Bu Çalışmada Kullanılan İfadelerden: - Bakanlık ifadesi, Maliye Bakanlığını (İlgili Genel Müdürlük veya Başkanlık), - Valilik ifadesi, Amasya Valiliğini (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü), - Defterdarlık ifadesi, Amasya Defterdarlığını, - Kurul ifadesi, Defterdarlık Proje Ön Değerlendirme ve İzleme Kurulunu, - Proje Programı ifadesi, Yürütülen Öneri Projelerin Kaydedildiği Uygulama Programını, - Birim ifadesi, Projeyi Teklif Eden ve Yürütecek Olan Defterdarlık Birimini, - Proje Yöneticisi ifadesi, Proje Takımını Kuran ve Projeyi Yönetecek Olan Birim Amirini, - Proje Takımı ifadesi, Projede Görevli Olan Kişileri (Araştırıcı ve Destek Personel), - Araştırıcı ifadesi, Defterdarlıkta; Müdür Yardımcısı, Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarında Görev Yapanları, ifade eder. İkinci Bölüm Bu Çalışmada Ele Alınan Genel Usul ve Esaslar 1-Proje Türleri:Defterdarlık bünyesinde yürütülecek projelerin iki farklı yöntemden birisi ile yürürlüğe girmesi benimsenmiştir. A) Defterdarlık faaliyetlerine uygun olarak konusu, kapsamı, amacı, tahmini süresi, bütçesi ve diğer şartları Defterdarlık İl veya İlçe Birimlerince belirlenerek teklif edilen, Valiliğin destekleyeceği ve Bakanlığın yürütülmesine izin vereceği Öneri Projeler. B) Defterdarlık faaliyetlerine uygun olarak konusu, kapsamı ve diğer şartları Bakanlıkça belirlenip önceden ödeneği gönderilen veya Valilikçe belirlenerek önceden proje maliyeti transfer edilen, Defterdarlık birimlerinde yürütülmesi öngörülmüş Güdümlü Projeler. Bu Yöntemlerin uygulamalarında (A) işaretli Öneri Projeler esas alınmıştır. Birimlerin, Defterdarın talimatı ile hazırlayıp sunacakları projelerin de Öneri Projeler sayılması gerekir. 2-Proje Kapsamı: Defterdarlık bünyesinde yürütülecek projelerin; Defterdarlık faaliyetleri kapsamında yeni bilgiler üretilmesi, mevzuat düzenlemelerine ilişkin mesleki ve teknik çalışmalar yapılması, mevcut uygulamalar ile gerçekleştirilmesi zor olan işlemler için yeni yöntemler araştırılması ve geliştirilmesi veya önceden yapılmış araştırmalardan elde edilen sonuçlardan faydalanılarak yeni süreç ve Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

6 Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi sistemlerin oluşturulmasına katkıda bulunulması, bilişim teknolojilerinde meydana gelebilecek problemlerin çözümlenmesi veya mevcut teknolojilerin daha da geliştirilmesine yönelik teknoloji transferi ve/veya adaptasyonunu kapsaması yeterli olacaktır. 3-Proje Teklifleri: Birimlerin Öneri Proje teklifleri, Proje Yöneticileri ve Araştırıcılar tarafından ilgili projenin konusuna göre geliştirilip doldurulacak olan ve içeriğinde; konusu, kapsamı, amacı, tahmini süresi, bütçesi, başlıca iş türleri, uygulama programı, araştırma planları, Birimin faaliyet bilgileri, projede görev alacak kişilerin kimlik ve adres bilgileri ile imza sirküleri, Birimde mevcut olan; araç, gereç, tesisat, cihaz, insan gücü vb. olanaklar ile mesai saatlerinden projeye ayrılan süreler, projenin belli başlı aşamalarını gösterir çalışma takvimi ve proje bütçesinden yapılacak harcamaların iş türlerine göre dağılımlarını gösteren tabloların bulunduğu özel proje numarası verilmiş Proje Teklif Formu ile yapılmalıdır. Bu formda ayrıca; teklif edilen projenin Defterdarlık görevleri arasında ve teknolojik gelişmesinde hangi boşluğu dolduracağı, proje sonucunda elde edilecek ürün ve çıktılar ile sağlanabilecek diğer yararlar da belirtilmelidir. Birimler, hazırladıkları bir veya birden fazla projeyi ön değerlendirmeye tabi tutulmak üzere her yılın Ocak ayı içerisinde Defterdarlığa sunacaklardır. 4-Proje Ön Değerlendirmesi: Birimlerin proje teklifleri, Defterdarın başkanlığında Defterdar Yardımcıları, Merkez Birim Amirleri ve Defterdarlık Denetmenlerinin katılımı ile oluşturulacak ve Sekreteryası Personel Müdürlüğünce yürütülecek olan Kurul tarafından öncelikle; projenin gerekliliği, hukuka uygunluğu, Defterdarlıkta uygulanabilme imkanı ve olası yaygın etkileri hususlarında ön değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu hususlar, temel değerlendirme alanları olup teklif edilen projenin özelliğine göre değerlendirmeye alınacak diğer alanları Kurul belirlemelidir. Bu Bölümün 3 üncü sırasının son cümlesinde belirtilen süre içerisinde usulüne uygun olarak yapılmış proje tekliflerinin olması halinde Şubat ayının ilk haftasında Defterdar, Kurulu toplar. Bu ilk toplantıda teklifte bulunan Birimlerin Amirleri, ilgili projeye ait teklif formları ve eklerini dosya halinde Kurul görevlilerine dağıtarak projelerinin kısa tanıtımlarını yaparlar. Kurul, teklifleri sırası ile ele alarak her bir projenin diğer değerlendirme alanlarını ve aralarından seçilecek proje tetkik elemanlarını belirler. Tetkik elemanlarının, görevli oldukları alanlarda projeleri tetkik ederek iki hafta içerisinde teklif başına birer Proje Tetkik Raporu hazırlamaları gerekir. Teknik analizlere dayalı tetkiklerin yapılmasına gerek duyulduğunda o kısmın tetkikine münhasır Valilikten talepte bulunularak Amasya Üniversitesinden veya İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından proje tetkik elemanları görevlendirilebilir. Gelen raporlar üzerine Defterdar, Kurulu yeniden toplar. Yapılacak bu ikinci toplantıda, hazırlanan Proje Tetkik Raporlarının sonuçları okunup konsolide edilerek tartışmaya açılır. Değerlendirme alanlarının çakışması nedeni ile raporlar arasında ortaya çıkabilecek aykırılıklar tetkik elemanlarının çoğunluk görüşleri doğrultusunda giderilir, ancak bu durum formun son sayfasına dip not olarak düşülür. Ardından, her bir öneri için Sekreterya tarafından geliştirilecek olan Proje Ön Değerlendirme Formu derecelendirme usulü ile (çok iyi-iyi-zayıf) doldurulacak ve sonuçları formun son sayfasına çıkartılarak Kurul görevlilerince imza altına alınacaktır. 272 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

7 E.KARATOPRAK Yapılan ön değerlendirmede çok iyi veya iyi derece alan projelere ilişkin değerlendirme sonuçları Valiliğin uygun görüşüne sunulur. Valiliğin sonuçlarını uygun bularak desteklediği projelerin incelenip değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilmesi gerekir. Valilikçe sonuçları uygun bulunmayan veya yürütülmesinde sakınca görülen projeler ile ön değerlendirmede zayıf derece alan projeler teklif sahibi Birimlere iade edilecektir. Bakanlığın nihai olarak inceleyip değerlendirmesi sonucunda yürütülmesine izin verdiği projeler, Defterdar tarafından Proje Yöneticilerine tebliğ edilir. Defterdar, ayrıca Sekreteryaya talimat vererek kabul edilen projelerin Proje Kurul Dosyalarının açılmasını ve Defterdarlığın Proje Programına kaydedilmelerini sağlar. Kabul edilmeyen projeler ise teklif sahibi Birimlere iade edilecektir. Öte yandan, Bakanlıktan alınan proje inceleme ve değerlendirme sonuçlarının birer örneği de Valiliğe iletilerek kabul veya reddedilen projeler bildirilmelidir. Yürütülmesine izin verilen projeler için başka bir kamu kurum ve kuruluşundan destek alınması öngörülmüş ise ilgili idare haberdar edilerek istenilecek bilgi ve belgeler gönderilir. Burada belirtilen hususlara göre iade edilen projelerin, zayıf bulunan veya sakıncalı görülen noktalardan eksikleri giderilerek bir sonraki yıl yeniden teklif edilmesi mümkündür. 5-Proje Yürütümü: Projelerle ilgili her türlü koordinasyon, bilgi akışı ve yazışmaların Defterdarlığın proje önerisinde bulunan Birimi tarafından yürütüleceği tabiidir. Birimler; projeleri için düzenlenen form, rapor, onay, tutanak, yazı vb. tüm bilgi ve belgeleri işlem sırasına göre açılacak Proje Dosyalarında izleyecek ve istenildiğinde ibraz edeceklerdir. 6-Proje Sorumluluğu: Proje Yöneticileri; belirlenen konu, kapsam, amaç, tahmini süre, bütçe, iş türleri, uygulama programları ve araştırma planları çerçevesinde projelerin yürütülmesinden öncelikle sorumludurlar. Bu nedenle yürütülmesi kabul edilen projeler üzerinde personel değişiklikleri hariç, Bakanlığın iznini almadan hiç bir değişiklik yapamaz veya yaptıramazlar. Proje Yöneticileri ayrıca, yürütülen veya yürütülmesi durdurulan projelere ilişkin Bakanlığın veya Defterdarlığın talimatlarını aynen uygulamak ve projelere ait tüm işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamakla yükümlüdürler. 7-Proje İhtiyaçlarının Karşılanması: Yürütülen projeler için temin edilecek makine, teçhizat ve tüketim malzemeleri Bakanlığın göndereceği proje ödenekleri dikkate alınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatının öngördüğü kurallar çerçevesinde temin edilir. Bu cihaz ve malzemeler için ihtiyaç listeleri, gerekli ise keşif cetvelleri ile idari ve teknik şartnameler Proje Yöneticisi ve Proje Takımı tarafından hazırlanmalıdır. Proje Yöneticileri, belirlenmiş ihtiyaçların yerinde ve zamanında karşılanmasına yönelik tedbirleri almalıdırlar. 8-Proje Gelişim Bildirimleri: Yürütülmesi devam eden ve tahmini süresi bir yıl ve üzeri olan projelerin; teknik, idari ve mali gelişim bilgileri her altı ayda bir Proje Yöneticileri ve Araştırıcılar tarafından projenin konusuna göre geliştirilip doldurulacak olan Proje Gelişimi Bildirim Formu ile Defterdarlığa bildirilecektir. Bu formda; gelişim bilgilerinin yanı sıra sonradan ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri, projenin kaynak hedef ve Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

8 Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi önceliklerinde düşünülen değişiklikler ile yapılması gereken personel değişikliklerine de yer verilmelidir. Tayin, emeklilik, istifa, görevden uzaklaştırma gibi nedenler ile projedeki görevine devam edemeyeceği anlaşılan personelin değiştirilmesinde yukarıda belirtilen süreler dikkate alınmaksızın formun yalnızca değişikliğe ilişkin bölümü doldurularak Defterdardan onay alınması yeterlidir. Ölüm hali hiç bir işlemi gerektirmez, Proje Takımına o görev paylaştırılır. Defterdarın onayı ile değiştirilen personel arasında en geç bir hafta içerisinde devir teslim yapılması zorunludur. Proje Yöneticisinin nezaretinde yapılacak devir teslime ilişkin tutanakların birer örneği Proje Kurul Dosyasına konulmak üzere Sekreteryaya gönderilir. Ayrıca, projeden ayrılan ve projeye yeni katılan personel bir yazı ile Bakanlığa bildirilecektir. 9-Proje İzlemeleri: İzlemelerde amaç öncelikle; sunulan gelişim bilgilerinden yararlanılarak projenin fiili durumunun belirlenmesine, gelinen noktalar ile varılan ara sonuçların karşılaştırılmasına, faaliyetlerin başlangıçta öngörülmüş planlara uygun olup olmadığının görülmesine ve aksamalar var ise bunları aşmak için önlem alınmasına olanak sağlanmasıdır. Bu hususlar, temel izleme sahaları olup izlemeye dahil edilebilecek diğer sahaları Kurul belirlemelidir. Bu Bölümün 8 inci sırasında belirtilen bildirim formunun verilmesi üzerine Defterdar, Kurulu toplar. Bu ilk toplantıda Kurul görevlileri, ilgili projenin gelişim bilgilerini irdeleyerek diğer izleme sahalarını ve Birimlerden seçilecek proje izleyicilerini belirler. Proje izleyicileri, iki hafta süre ile görevli oldukları sahalarda projeyi fiilen izleyerek birer Proje İzleyici Raporu hazırlamalıdırlar. İzleme çalışmalarına veri tabanı oluşturacak donelerin projenin teknik detaylarının izlenmesi sureti ile ölçülebileceği anlaşıldığında o kısmın izletilmesine münhasır Valilikten talepte bulunularak Amasya Üniversitesinden veya İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarından proje izleyicileri görevlendirilmesi istenilebilir. Diğer taraftan Defterdar, yürütülen projeye yapılan harcamaların mevzuatına ve amacına uygunluğunu Defterdar Yardımcılarına veya Defterdarlık Denetmenlerine denetleterek iki hafta içerisinde bir Proje Denetim Raporu hazırlatır. Gelen raporlar üzerine Defterdar, Kurulu yeniden toplar. Yapılacak bu ikinci toplantıda, Proje İzleyici Raporlarındaki tespitler okunup konsolide edilir. İzleme sahalarındaki çakışmalar nedeni ile raporlar arasında ortaya çıkabilecek aykırılıklar izleyicilerin çoğunluk olarak raporlarında belirttikleri tespitler doğrultusunda giderilir, ancak bu durum formun ilgili sayfasına dip not olarak düşülür. Ardından, Proje Denetim Raporunun sonuçları da izlemeye dahil edilir ve Sekreteryanın geliştireceği Proje İzleme Formu soru-cevap usulü ile (evet-hayır) doldurularak her sayfası Kurul görevlilerince imza altına alınır. Düzenlenen bu form ve ekleri Proje Gelişimi Bildirim Formu ile birlikte Bakanlığa gönderilmelidir. Projelerin gelişim bilgileri ile izleme sonuçlarının Bakanlıkça gözden geçirilmesi sonucunda; ilerleme kaydedilemeyen, yürütülmesinde fayda görülmeyen, hatalı yürütülen veya konusu kalmayan projeler kapatılabileceği gibi revize de edilebilir. Defterdar, Bakanlıktan gelen gözden geçirme sonuçlarını Proje Yöneticilerine tebliğ edecektir. Ayrıca, bu sonuçların birer örneği Valiliğe iletilerek ilgili projelerin akibetleri bildirilmelidir. Kapatılma veya revize işlemleri itiraza açık olmamalıdır. Kapatılan projenin 274 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

9 E.KARATOPRAK yürütülmesi tebliğ işlemi ile kendiliğinden durur. Defterdar, tebligatı müteakip Merkez Birim Amirleri arasından görevlendireceği en az üç kişilik bir tasfiye ekibine ilgili projeyi tasfiye ettirir ve düzenlenecek Proje Tasfiye Dosyasını Bakanlığa gönderilmek üzere Personel Müdürlüğüne verir. Ayrıca, Sekreteryanın talimatlandırılarak kapatılan projeye ilişkin Proje Kurul Dosyasının işlemden kaldırılması ve Defterdarlığın Proje Programından çıkartılması sağlanmalıdır. Bakanlık, izlemesi yapılsın yapılmasın devam eden tüm projeleri, burada belirtilen hususlar dışında farklı yöntem ve usuller ile izletebilir, sonuçlarına göre işlem tesis edebilir. 10-Faaliyet ve Proje Sonuçları: Yürütülmesi devam eden ve tahmini süresi iki yıl ve üzeri olan aktif projeler için Proje Yöneticileri ve Araştırıcılar tarafından her yıl bir Aktif Proje Faaliyet Raporu hazırlanıp Defterdarlığa sunulacaktır. Defterdar, bu raporları gözden geçirerek proje faaliyetleri hakkında kanaatlerini de belirten bir yazı ekinde Bakanlığa göndermelidir. Bu rapor ve yazıların bir örneği Proje Kurul Dosyasına konulmak üzere Sekreteryaya verilir. Birimler, tahmini sürelerine bakılmaksızın kapatılan projeleri için yürütülmesinin durdurulduğu tarihten itibaren iki hafta içerisinde bir Pasif Proje Faaliyet Raporu hazırlayacaklardır. Bu rapora ilgili projeye ilişkin tüm bilgi ve belgelerin bulunduğu Proje Dosyası da eklenerek Defterdarlığa sunulur. Defterdar, Birimden aldığı Pasif Proje Faaliyet Raporu ile eki Proje Dosyasını proje incelenmelerinde kullanılmak ve Bakanlığa gönderilmek üzere Personel Müdürlüğüne vermekle birlikte, kapatılan projenin kapatılma nedenlerini ve proje için yapılan harcamaların kamu zararı oluşturup oluşturmadığını tespit etmek amacı ile Defterdar Yardımcılarına veya Defterdarlık Denetmenlerine projeyi inceleterek bir Proje İnceleme Raporu hazırlatmalıdır. Yapılan incelemeler sonucunda projenin, projede görev alan kişilerin ihmal veya kastından kaynaklanan sebeplerden dolayı kapatıldığı ve kamu zararının oluşmasına neden olunduğu tesbit edilir ise ilgili personel hakkında yasal işlem başlatılmalıdır. Ayrıca, husule gelen zararın Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kamu kaynağında eksilmeye neden olanlardan tahsil edilmesi gerekir. Personel Müdürlüğü tarafından; -Proje Tasfiye Dosyası, -Proje Dosyası, -Pasif Proje Faaliyet Raporu, -Proje İnceleme Raporu, -İncelemeler sonucu bu sıranın 4 üncü paragrafına göre başlatılan işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler, birleştirilerek Bakanlığa gönderilmelidir. Burada belirtilen hususlar haricinde Bakanlık, Birimlere değişik zamanlarda ve farklı formatlarda faaliyet raporları hazırlatabilir. Tüm projeleri her safhasında incelemeye aldırabilir. Faaliyet ve inceleme sonuçlarına göre lüzum göreceği işlemleri tesis ettirebilir. Belirli bir süreye dayalı olarak yürütülen projelerin sonuçları, Proje Yöneticisi ve Araştırıcılar tarafından bir Proje Sonuç Raporuna bağlanarak üç nüsha halinde Defterdarlığa sunulacaktır. Defterdar; gelen raporun bir nüshasını Bakanlığa gönderecek, diğer nüshasını Valiliğe iletecek, son nüshasını da Sekreteryaya vererek sonuçlanan projeye ilişkin Proje Kurul Dosyasının işlemden kaldırılmasını ve Defterdarlığın Proje Programından çıkartılmasını sağlayacaktır. Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık

10 Defterdarlıklarda Proje Uygulamaları ve Bir Yöntem Önerisi Üçüncü Bölüm Belirtilmesinde Fayda Görülen Diğer Hususlar 1-Kişisel projeler: Defterdarlık Birimlerinin her kademesinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapan personel, çalıştığı Birimin faaliyetleri ile ilgili alt mevzuatın geliştirilmesine yönelik maliyet gerektirmeyen basit nitelikli araştırma ve geliştirme projeleri hazırlayabilir. Defterdar, sunulan bu projeleri bizzat veya Kurul marifeti ile inceleyip değerlendirecektir. Dikkate aldıklarını kanaatini de belirtir bir üst yazı ekinde nihai olarak değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderir. Diğerlerini ise biraz daha geliştirilmesi için ilgilinin Birimine iade eder. 2-Kullanılacak Form ve Raporlar: Bu çalışmada geçen ve projelerin konusuna göre geliştirileceği bildirilen formlar ile hazırlanacak olan raporlar, TÜBİTAK'ın internet sitesinde yayınlamış olduğu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı ekindeki güncel standart formlar, raporlar ve eki belge örneklerinden faydalanılarak geliştirilip hazırlanabilir. 3-Proje Gelirleri: Defterdarlık birimlerinde yürütülen projelerde yer alan kamu personeli ile gerçek ve tüzel kişilere telif hakkı verilmesi veya gelirlerden herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir. Ayrıca, Bakanlığın bilgisi dışında Defterdarlık adına proje kaynaklı gelir tahsilatı yapılamaz. Bakanlıkça bedeli belirlenerek tahsiline izin verilen gelirlerin tamamının bütçeye gelir kaydedilmesi gerekir. 4-Projelerin Yayınlanması: Devam eden veya tamamlanan projelere ilişkin elde edilen sonuçlar, o tarihte projede görevli olan veya Proje Sonuç Raporunda adı geçen Proje Yöneticileri ile projenin o kısmından sorumlu Araştırıcılar tarafından Bakanlıktan izin alınması kaydı ile yayınlanabilir. 5-Patent Hakkı Elde Edilmesi: Defterdarlık birimlerinde yürütülen projelere ait patent hakları tabii olarak Bakanlığa ait olacaktır. 6-Tereddütlerin Giderilmesi: Bu çalışmada belirlenen Yöntemlerin uygulamalarında ortaya çıkabilecek tereddütleri, sekreterya görevini yürüten Personel Müdürlüğü giderebilir. 7-Bu Çalışma Üzerine Yapılabilecek İdari Düzenlemelerin Yürütülmesi: Bakanlığın veya ilde mümessili olan Valinin onaylamasına müteakip, Defterdar tarafından yürütülebilir. 276 Maliye Dergisi Sayı 157 Temmuz-Aralık 2009

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Ve Planlama Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergedeki

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI AR-GE DESTEĞİ (2013/1 Sayılı Genelge) Hazırlayan: Dr. Nejla Can Güler AB Uzmanı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 20 Kasım 2013 SUNUM PLANI I. GENELGENİN

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu ile ve elektronik ortamdan gelen evraklar

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına,

Detaylı

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ

Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Yönerge No: 20 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KAMERA SİSTEMLERİ KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ MART/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Çevre

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları

Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Vergi İncelemesinde Rapor Değerlendirme Komisyonları Dr. Fazıl AYDIN Gelirler Başkontrolörü I. Giriş 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ

ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTEMİZ İÇ KONTROL EYLEM PLANINDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER İLE İLGİLİ Sorumlu Birim Eylem Kod No SORUMLU BİRİMLER VE TAMAMLANMA TARİHLERİ Tamamlanma Tarihi

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /37-1 VERGİ DAİRELERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /37-1 VERGİ DAİRELERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor Mevzuat 09.02.2015/37-1 VERGİ DAİRELERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde, gelir uzmanları ile ilgili değişiklikler

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı