Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi?"

Transkript

1 Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi? Ceza Muhakemesi Hukuku ve Demokrasi: 1. Ceza Muhakeme Hukuku gerçekte içerdiği normlar açısından bir ülkenin siyasi sisteminin liberal ya da otoriter olduğu konusunda bir hüküm verebilir. Yargı gücünün bağımsız ve tarafsız olarak işleyebilmesi ancak Ceza Muhakemesi Kanunları nda yer alan ilkeler ile şekillenir. Ceza Muhakemesi Kanunları nı yapanlar, insan haklarına saygılı hükümleri kanuna ithal etmişlerdir. Liberal eğilimli ceza hukuku sistemlerinde, olağanüstü yargı makamları uygulama alanı bulunmaz. Muhakeme ise, masumiyet karinesi, savunma hakkı, silahların eşitliği prensibi, karşılıklılık esas alınmıştır. Hegel in diyalektik düşüncesi muhakeme hukukunda yerleşmiş ve muhakeme hukukunu karşılıklı hale getirmiştir. Bu düşünce, muhakeme hukukunda tez ve anti tez olarak ortaya çıkar, taraflar serbestçe delil sunabilir ve tüm delillere serbestçe ulaşabilmek imkanına da sahiptir. Kuşkusuz bu bildiğimiz silahların eşitliği ilkesidir. Ceza Muhakemesinin tarihi gelişimi içinde itham sistemi ilk sistem olarak kendini gösterir. Daha sonra bu sistem yerini tahkik sistemine bırakmıştır. Tahkik sistemi ise karanlık ortaçağın bir mahsulüdür. Bilindiği gibi yazılı ve gizlilik asıldır. Fransız İhtilaliyle bu sistemden vazgeçilmiş, karma sisteme geçilmiştir. Hukuka bağlı devlet anlayışı itham ve tahkik sistemini karıştırarak, karma bir sistem ortaya koymuştur. Bilindiği gibi dava ancak bir itham ile başlayabilir. Bu ithamı yapan Devlet in bir organıdır. İtham eden ile hüküm verecek olan kişiler aynı şahıs olamaz; Kamu davası iki aşamada tamamlanır. Bu iki aşamada birbirine zıt iki sistem yer almaktadır. Soruşturma yasası tahkik usullerine göre yapılır. Başka bir ifadeyle yazılı ve gizlidir. İkinci aşama ise, hüküm safhasıdır. Bu safha itham usulüne uygun cereyan eder. Yüze karşı sözlülük, açıklık esastır. Vicdani delil, hüküm verilirken esas alınır. Tarafların getirdiği delillere bağlı kalmak veya kalmamak ise bu sistemin itham sisteminden ayrılıp ayrılmadığını sonuçlar. Ceza Muhakemesi Kanunu nda 2001 yılında yapılan değişiklik: 2. Ceza Muhakemesi Kanunu na baktığımızda, karma sistemi benimsediğini görmekteyiz. Ya da başka bir ifadeyle, 1928 yılından beri uygulanan sisteme yabancı olmayan bir düşünce, ileri demokrasiye geçildiği söylendiği halde, demokratik olmayan bir 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda liberal ceza hukukunun dışında kalabilecek hükümlere yer verilmiştir. 1

2 5271 sayılı Kanun un ithamı mı, tahkik sistemini mi kabul ettiğine dair bir konuşma yapmayı amaçladığımdan, anılan Kanunun sistemini baştan aşağı değiştirecek bir Kanunun yayınlanacağından birçokları gibi benim de haberim yoktu. Ancak, 31 Mart 2011 tarihinde kabul edilen ve 14 Nisan 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yeni moda tabiriyle Torba Kanun da Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un ortaya çıkması ceza Muhakemesi Kanunu nda yer alan sistemin daha karmaşık bir hale geldiği saptanabilmektedir. Söz konusu Kanun un 20 inci maddesi, 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun a aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir demek suretiyle, söz konusu Kanun da derinlemesine değişiklik yapmıştır. Burada Geçici 3. madde ve Geçici 4. madde önem taşımaktadır. Bu maddelerde aynen şöyle demektedir: Geçici Madde 3 - (1) 1/1/2004 tarihinde kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Geçici Madde 4 (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazete de ilan edilecek göreve başlama tarihinden altı ay sonra başlamak üzere üç yıl süreyle yapılacak kanun yolu incelemelerinde, bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtay da tebliğname düzenlenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz. Değişikliğe Karşı İleri Sürülen Eleştiriler: 3. Bu maddeleri eleştirdiğimiz zaman, eleştiriye süre açısından girebiliriz. Kanun garip bir şekilde Asliye Ceza Mahkemeleri ndeki duruşmalarda Cumhuriyet Savcısı nın bulunmaması halinin tarihine kadar geçerli olduğunu belirtmiştir. Acaba sadece bu süre içinde Cumhuriyet Savcıları yargı hizmetlerini yavaşlattığı, bundan sonra hızlandıracağı mı düşünülmüştür, yoksa geçici bir süre deneyelim sonucuna göre karar veririz mi denmiştir. Bu düşünce tabii ki kabul edilemez. Ceza Muhakemesi Kanunu temel bir kanundur. Bu kanun üzerinde oynamalar yapılamaz ve el yordamıyla devamlı olup olmamasına da karar verilemez. Bir diğer açıdan olaya baktığımızda, Cumhuriyet Savcısı nın görevi İddianame nin hazırlanması ve bu İddianamenin Mahkemece kabul edilmesinden sonra bitmektedir. Özellikle bu suçlar için kanunda karşılığında 2

3 öngörülen cezalarda göz önüne alındığında, kanun yolu olarak istinaf olduğu anlaşılmakta ve istinafta da savcılık makamının rolü çok kısıtlı olmaktadır. Şöyle ki, Ceza Muhakemesi Kanunu nun 280 inci maddesine göre, savcının taraf işlevi bitmekte, kovuşturma evresinde rolü kalmamaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi dosya üzerinden inceleme yaparak sonuca varmaktadır. Yine Geçici 4. maddede, istinaf mahkemelerinin resmi gazetede ilan edilerek göreve başlama tarihinden 6 ay sonra başlamak üzere, 3 yıl süreyle yapılacak kanun yolu (istinaf) incelemelerine bölge adliye mahkemelerinde veya Yargıtay da tebliğname düzenlenmesine ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı öngörülmüştür. Buradan da hareket ile, Bölge Adliye Mahkemesi ne dosya intikal ettikten sonra, Savcılık makamı 278 ve 280 inci maddede öngörülen tebliğname vermesi, başka bir ifadeyle işe el koyması mümkün değildir. Halbuki, hatırlanacağı üzere, AIHM kararları ışığı altında temyiz savcılığının tebliğnamesinin ilgililere tebliği de öngörülmüştü. Bu Geçici maddelerdeki hükümlere baktığımızda, ceza muhakemesi sisteminin değiştirildiği, kanunda yer alan birçok prensibin ortadan kaldırıldığı ya da uygulama alanından kaldırıldığı, en kötüsü ise Ceza Muhakemesi Hukuku nda yer alan karşılıklılık ilkesinin, diyaliktik metodun sona erdirildiğini görmekteyiz. 3 yıllık bir süre için olsa dahi, adil yargılanma hakkının adeta ortadan kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Böylece, Ceza Muhakemesinde tez ortadan kaldırılmakta, sadece yargılama makamı ile savunma karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu da kuşkusuz bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılamanın yapılıp yapılamayacağı sorusunu da gündeme getirmektedir. Türk Ceza Kanunu na baktığımızda, tespit edebildiğimiz 114 adet suç tanımında, Asliye Ceza mahkemelerinin yetkili ve görevli olduğu görülmektedir. Bu nedenle, 119 adet suç teşkil eden eylemin yargılanması tez olmadan yapılabilecektir. Savcıların Kovuşturmaya Katılmaması Konusunda AIHM Kararları: 4. Bu konuda meseleye adil yargılanma ve kişi özgürlüğü açısından baktığımızda, ilk başvurulacak kaynak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, karşılıklı olmayan davalarla ilgili olarak, 1992 yılında başlayan Case of Thorgeir Thorgeirson v. Iceland (Application no /88, 23 June 1992) case of Ozerov v. Russia (Application no /01, 18 May 2010) ve Case of Krivoshapkin v. Russia (Application no /02, 27 January 2011) 3

4 Krivoshapkin davasında, Strasbourg Mahkemesi olayı incelerken, geçmiş kararlarını da ele alarak bir sonuca varmıştır. Strasbourg Mahkemesi ne göre, demokratik bir toplumda mahkemelerin kamuoyu nezdinde itimat uyandırması temel öneme sahiptir. Özellikle ceza yargılaması ile ilgili konularda bu önem daha çok artar. Bu nedenledir ki, sözleşmenin 6 ıncı maddesi, Mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğunun açık bir şekilde ortaya çıkarılmasını öngörür. Tarafsızlık, mahkemenin yerleşik içtihatlarına göre iki biçimde ortaya çıkar. Subjektif ve objektif olarak. Subjektif tarafsızlık, mahkemenin bir üyesinin ya da hakiminin taraflardan birisinin yanında olması veya önyargılı olması halinde ortaya çıkar. Objektif tarafsızlık ise, mahkemenin objektif olarak hiçbir şüpheye maruz bırakmayacak şekilde tarafların yanında olmaması ve özellikle savcının yerine geçerek yargı işlemleri yapmamasına dayanmaktadır. Strasbourg Mahkemesi, Ozerov Rusya ya karşı davada, Hakimlik ve savcılık fonksiyonlarının karışması sonucunda, objektif olarak Mahkemenin tarafsızlığının yitirildiği ve sözleşmenin 6 ıncı maddesinin 1 inci paragrafını ve 5 inci maddenin 3 üncü paragrafının ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Aynı şekilde, Daktaras Litvanya, no /98, 35-38, 5 inci madde ihlali açısından Birincat İtalya ya karşı 26 Kasım 1992, Series A no. 249-A, pp , 20-22; Huber İsviçre ye karşı, 23 Ekim 1990, PP , Kyprianou Kıbrıs a karşı no /01, 127, ECHR 2005-XIII aynı sonuca varmıştır. Ozerov davasında Strasbourg Mahkemesi Savcının tüm dava süresince mahkemede hazır bulunmamasını, 6 ıncı maddenin ihlali olarak görmüştür. Bu olayda yargılamayı yapan Moskova Mahkemesi nin kovuşturma süresince delillerin değiştiği, yeni deliller elde ederek bunun üzerine mahkumiyet hükmü verdiği eleştirilmiştir. Mahkemenin resen elde etmiş olduğu bu delillerin, savcılık makamı tarafından sunulan delillerin dışında olduğu ve o delillerin kararda yer almadığına temas ederek savcı ve hakim rollerinin karıştırılmış olduğunu belirtmiştir. Krivoshapkin Rusya ya karşı olan davasında da, savcı kovuşturma süresince duruşmaya katılmamış, sanık ve müdafii buna sözle itiraz etmiş olmalarına rağmen, mahkeme yargılamayı yapmış ve sonuca varmıştır. Bu davada Moskova mahkemesi, savcılık tarafından iddianame ile beraber sunulan tanıkları ve sanığın ifadesini almış, sanık tarafının gösterdiği tanıkların dinlenmesini reddetmiştir. Bunu gözönüne alan Strasbourg Mahkemesi, ceza muhakemesinde karşılıklılık ilkesinin gerçekleşmediğini kabul ederek, hakimlik ile savcılık görevlerinin karıştığını ve sadece savcının delillerini değerlendirerek, sanığın suçluluğuna karar verdiğine işaret ederek, 6 ıncı maddenin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Bu kararda, Strasbourg mahkemesi, sanığın istinaf yoluna başvurduğunda, yine davanın savcının yokluğunda yapılmış olduğunu da tespit 4

5 etmiş, ancak bu istinaf başvurusu karar tarihinde henüz sonuçlanmadığı için bir karara varılmamıştır. Strasbourg Mahkemesi nin vermiş olduğu kararlarda temel unsur, mahkemenin objektif olarak tarafsız davranıp davranmadığının tespitidir. Her ne kadar Rus hükümeti bu davalara vermiş olduğu cevaplarda, Rusya da yürürlükte olan Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, Savcının duruşmada bulunması zorunlu değildir. Strasbourg Mahkemesi bu savı da kabul etmemiş, hakimin yapmış olduğu işlemlerin savcı işlemlerinin yerine geçip geçmediğinin tespiti yoluna gitmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu ndaki Durum: 5. Türk Hukuk Sistemi açısından meseleye baktığımızda, Ceza Muhakemesi Kanunu nun Delilerin Ortaya Konulması ve Tartışılması başlığını taşıyan bölümde, 206 ıncı maddede, düzenlenmiştir. Bu maddenin 1412 sayılı Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu ndaki karşılığı olan, Delillerin İkamesi ve Bu Babdaki Talep ve Kararlar başlıklı 237 inci maddesinin son fıkrasında ise, Mahkeme vuku bulan talep üzerine veya kendiliğinden tanık ve bilirkişi celbini ve başkaca sübut sebeplerini ihzar ve iradını emredebilir. Hükmü yer almakta idi. Yeni Kanun un 206 ıncı maddesinde bu hüküm yer almamaktadır. Bu açıklık karşısında, mahkemenin resen kendiliğinden delil toplama yetkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Mahkeme, sadece tarafların talebi üzerine tanık ve bilirkişi ve başkaca ispat delillerini toplayabilir. Yapılan değişiklik ile kovuşturma süresinde, cumhuriyet savcısının davaya katılmayacağı da gözönüne alındığında, savcılık tarafından hiçbir delil istemi yapılamayacaktır. Savcılık makamının, iddianame ve iddianameye esas teşkil eden delilleri mahkemeye sunması ve iddianame ve eklerinin mahkemece kabul edilmesinden sonra duruşma sırasında hiçbir görevi ve talebi kalmamaktadır sayılı Kanun un 26 ıncı maddesinde yer alan Ek 3 üncü maddesinde, savcıların yalnızca Asliye Ceza Mahkemeleri nden verilen hüküm, tutuklama ya da tutuklamaya son vermeye ilişkin kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilme imkanı tanımış bulunmaktadır. Bu hükümler ışığı altında, Ceza Muhakemesi Kanunu ndaki sistem değiştirilmiş, tahkik sistemine son verilmiş ve itham sistemine dönülmüştür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ilke kararlarına göre, delillerin açık duruşmada sanığın huzurunda tartışılması, incelenmesi ve karşılıklı olarak tartışılması gerekir. Bu davranış sözleşmenin 6 ıncı maddesinin 1 inci ve 3 üncü (d) paragrafına uygun bir gelişmedir. Bu maddeler sanığa adil ve eşit olarak şahitlerin ifadelerinin irdelenmesi ve kendi görüşlerini açıklama hakkını vermektedir. (Bkz. Van Mechelen and Others v. The Netherlands, P51, Lüdi v. Switzerland, 15 June 1992, 49, Series A no. 238) 5

6 Kanunlarda bazı istisnaların bulunması, sanığın savunma hakkını ihlal etmediği sürece geçerli olabilmektedir. Önemli olan sanığa, kendisi hakkında, kendi aleyhine veya lehine verilmiş olan ifadelere ve delillere ulaşabilmek ve bunları tartışabilmek imkanının tanınmış olmasıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu nun 217 inci maddesi, Hakim, kararını, ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir şeklinde temel ilkeyi tespit etmiştir. Aynı Kanunun 201 inci maddesi, doğrudan soru yöneltme hakkını tanımıştır. Kanun un bu maddeyle ilgili gerekçesinde, Türk Hukuku nda bunun bir yenilik olduğu söylenmiş ve çapraz sorgu sisteminin Türk Hukuk Sistemine de getirildiği belirtilmiş olmakla birlikte, yapılan son değişiklikle Cumhuriyet Savcısının duruşmaya katılmasının önlenmesi sonucu, silahların eşitliği prensibine aykırı hareket edilerek, çapraz sorgu tek taraflı hale getirilmiştir. Bu maddeye göre, hakimin tanıklara soru sorma imkanı da hukuken kalmamaktadır. Hakim sadece 192 inci maddede belirtildiği gibi sanığı sorguya çekmekle yetkisi sınırlandırılmıştır. Bu ifadenin de yanlış olduğunu, sanığın sorguya çekilmesinin tahkik sisteminin bir kalıntısı olduğunu, sanığın ifadesinin tespiti şekline dönüştürülmesi gerekir. Uluslararası Hukukta Yer Alan Belgeler: 6. Bugünkü Türk Hukuk Sistemi nde Savcılık ile hakimlik makamları birbiriyle içiçedir. Bunun adil yargılanma hakkını ağır bir şekilde yaraladığı açıktır. Nitekim, Avrupa Konseyi (2000)19 sayılı rekomandasyonda bu rekomandasyon Bakanlar Komitesi tarafından 6 Ekim 2000 tarihinde ve 724 üncü oturumda kabul edilmiştir- Avrupa Ceza sistemi içinde savcıların ithamlarını göstermek, delilleri sunmak veya vazgeçmek, bu delilleri de mahkemeler nezdinde ileri sürmek, kanun yoluna başvurmak yetkilerinden oluşmaktadır. Bu rekomandasyonun da devletlerin, savcıların hukuki statülerini, görev ve yetkilerini, yargılamada oynayacağı rolleri bir kanun ile göstermeleri ve mahkeme hakimlerinin tarafsızlığı ve bağımsızlığı hususunda hiçbir şüpheye maruz kalmayacak şekilde ortaya koyması, ayrıca ve özellikle Devletin bir kişinin aynı zamanda savcı görev ve yetkilerini kullanması ve aynı zamanda mahkeme hakimi olmasının da önlenmesi gerektiğinin altı çizilerek ifade edilmiştir. Birleşmiş Milletlerce, 1990 yılında savcının rollerini düzenleyen önergede, savcı ve adli yargı fonksiyonu gören kişilerin çalıştığı yerlerin dahi kesin bir şekilde ayrı olması öngörülmüştür. (Havana, Küba, 27 Ağustos 7 Eylül 1990, Mahkumların Tretmanı ve Suçun Önlenmesine Dair 8 inci Birleşmiş Milletler Kongresi.) 6

7 Ülkemizde bu Avrupa Konseyi rekomandasyonuna bakan düzeyinde katılmış ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ni de imzalamış bulunmaktadır. Türkiye deki Hakim ve Savcı Ayrılığı: 7. Bu düşünce, savcı ve hakim fonksiyonlarının birbirinden tamamen ayrılmasını öngörmektedir sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, bu iki ayrı mesleği bir olarak nitelendirmiş, bunlarla ilgili bu iki meslek için yetişen kişileri aynı usullerle yetişmesi, aynı sınava tabi tutması sonucu mesleğin başlangıcında iki ayrı fonksiyon gören, iki ayrı meslek olduğunu bir yana bırakmıştır. Hakim ve Savcıları Adalet Bakanlığı na bağlı kişiler olarak görev görmelerini sağlayacak hükümlere yer vermiştir. Anılan Kanunun 34 üncü maddesi bu görüşümüzü kuvvetlendirmiştir. Adli yargıda görevli hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla hakim ve Cumhuriyet savcısı olup da Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki görevlerde çalışanlar, sınıf ve dereceleri bakımından eşittir. İdari yargıda görevli hakim ve savcılar ile idari yargı hakim ve savcıkı olup da Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki görevlerde çalışanlar, sınıf ve dereceleri bakımından eşittir. Bu hüküm Hakimlerin bağımsızlıklarına gölge düşüren bir örünüm vermektedir. Oysa, yeni yapılan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda, cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri genişletilmiş, hakime ait yetkiler ile donatılmıştır. Söz gelimi, özel hayatın gizliliği bakımından çok önemli olan arama, cumhuriyet savcısının kararı ve hatta cumhuriyet savcısının yazılı emri sonucu kolluk görevlileri tarafından yapılabilmektedir. El koyma, keza mülkiyet hakkına ilişkin çok önemli bir işlem olmasına rağmen, cumhuriyet savcısının yazılı emri ile gerçekleştirilebilmektedir. Suçun delillerini oluşturduğu kuşkusu ile resmi veya özel kuruluşta bulunan gönderilere hakim kararıyla el konması asıl iken, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının kararıyla da el konabileceği, hakimin kararının veya cumhuriyet savcısının emrini yerine getiren kolluk görevlileri el koydukları iletileri hakime veya cumhuriyet savcısına teslim edebilir. Böylece cumhuriyet savcısı eski kanunda olduğu gibi, sadece hakimin yetkili olduğu posta iletilerinin açılmasını bu kez cumhuriyet savcısına bırakmaktadır. (129 uncu madde) Keza CMK 135 inci maddede, iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması cumhuriyet savcısı ve hakim tarafından karar altına alınabilmektedir. Bütün bu imkanlara Kanun da yer alan sadece sihirli bir cümle sebep olmaktadır. Gecikmesinde sakınca bulunan haller. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerin tanımını CMK 2 inci maddesinde yer alan tarifler arasında yer verilmiş idi. Bu halin tarifini, tasarının gerekçesinde aynen; Tasarının değişik maddelerinde belirtildiği üzere, delil, iz, eser ve emarelerin saptanması bakımından adli mercilerce yetkilerin ne suretle kullanılacağı insan haklarına 7

8 saygı ve adil yargılama esasları çerçevesinde gösterilmiştir. Ancak, bir kısım Batı kanunlarında da gösterilmiş olduğu üzere gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu işlemlerin kolluk tarafından da yapılabilmesi öngörülmüştür. Fakat, bu tür istisnai uygulama kural halini alabildiğinden gecikmesinde sakınca bulunan hal in bu maddede tanımlanması ve bu uygulamanın, gerektiği durumlarda maddesinde açıkça gösterilmesi uygun görülmüştür. Buna karşılık Komisyon bu kavramın tanımının belirsiz olduğu, tanımlar maddesinde böyle bir kavrama yer verilmesinin uygun olmayacağı düşüncesiyle tasarıdan çıkarıldığını gerekçesinde belirtmiştir. Gerek Ceza Muhakemesi Kanunu nda gerek Polis Vazife ve Selahiyetleri Hakkındaki Kanun da ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan arama, yakalama, iletişimin dinlenmesiyle ilgili yönetmeliklerde bu cümle yer almış bulunmaktadır. Oysa, içinde bulunduğumuz yüzyılda iletişim araçları oldukça genişlemiştir. Buna uygun olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu nun 43 üncü maddenin 2 inci fıkrasında, tanıklara yapılan çağrının telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle yapılabileceği öngörülmüştür. Hakime ulaşamamak, savcıya ulaşamamak, bu asırda bir mazeret olarak kabul edilemez. Hürriyetlerin kısıtlanmasında en önemli aktör, hakimdir. Hürriyetlerin kısıtlanması için bir yetkinin cumhuriyet savcısına tanınmış olması muhakemede taraf olan adalet bakanına bağlı savcıyı bağımsız ve tarafsız olan hakim mertebesine çıkartır ki, bu da yanlış bir uygulamadır. Hakimin Resen CMK ya Göre Delil Toplayamayacağı: 8. Ceza Muhakemesi Kanunu nun 216 ıncı maddesi Delillerin Tartışılması başlığı altında delillerin toplanması ve tartışılması bitince, iddia ve savunmanın bildirilmesi aşamasına geçildiği herkesin malumudur. Bu konuda davaya katılan iddia ve isteklerini bildirir, daha sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü bildirir. Bundan sonra da savunma makamı genel savunmasını yapar. Bu değişiklik ile kanunun 216 ıncı maddesi Asliye Ceza Mahkemeleri nde yapılan kovuşturmalarda hukuken ve fiilen ortadan kalkmıştır. Söz konusu maddeye göre, Savcının yapmış olduğu iddianın duruşmada tartışılan deliller karşısında geçerli olmadığını gördüğü taktirde, Sanığın beraatini isteyebilme imkanından da mahrum bırakılmıştır. Bu da karşılıklılık prensibinin ilkesinin, demokratik bir devlette bulunmaması sonucunu doğurur. Muhakeme hukuku açısından bugün için geçerli olmayan bir davranıştır. Yine Asliye Ceza Mahkemeleri nde yapılan, yargılaması yapılan fiiller bakımından suçun niteliğinin değişmesi de söz konusu olmayacaktır. 226/1 inci madde suçun niteliğindeki değişiklikten söz etmektedir. İddianamede kanuni unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başka bir suçla mahkum 8

9 edilmesi artık işlevsiz kalacaktır. İddianamede yer alan fiilin hukuki açıdan değerlendirilmesinde, iddia ve savunma ile hakimin bağlı olduğu suçun hukuki niteliğinin değişmesini veya cezanın arttırılması konularında ek savunma verme imkanının dahi ortadan kalktığı sonucuna varılabilir. Asliye Ceza Mahkemelerinde Savcının görev yapmasına son verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 6 ıncı maddesinde garanti edilen ve çok önemli bulunan temel haklarının ve özellikle bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma haklarının ortadan kaldırılması sonucunu vermemelidir. Böylece ceza yargılaması kadı yargılamasına dönüşmektedir. Hakim, kadı rolünü yüklenmektedir. İşaret etmiş olduğumuz Ceza Muhakemesi Kanunu ndaki hükümlerin uygulanmasına devam edilir ise, hakim-savcı karışımı bir yargılama ortaya çıkacaktır ki, bu da 6 ıncı maddeye açık bir şekilde aykırılık teşkil edeceğinden şüphe duyulmamalıdır. 9. Temelde tüm olarak itham sistemine dönülmesini temenni etmekteyiz. Böylece otoriter sistemden hürriyetçi sisteme geçiş yapılacaktır. Geleneksel Ceza Muhakemesi Hukuku nda karma sistemin getirilmesiyle, tahkik sistemi itham sistemi ayırımının özelliğini kaybettiğini söyleyemeyiz. İtham ve tahkik sistemi birbiriyle çelişkili olan iki sistemdir. İki ayrı sistemin homojen bir hale getirilmesinin mantıklı olmadığı açıktır. Usul diyalektiği ancak itham sistemi içinde söz konusu olabilir. Hakimle savcının fonksiyonlarının ayrılması, soruşturma safhasında da önem kazanır. Soruşturma evresinde hakimin tutuklama kararı verebilmesi için savcının istemi şarttır. Buna karşılık kovuşturma evresinde sanığın tutuklanması savcının istemi üzerine veya resen mahkemece karar verilir denmektedir (CMK Madde 101). Mahkemenin resen tutuklama kararı vermesi, savcılık fonksiyonlarını gasp etmesidir. Bu nedenle, Mahkemenin isteme bağlı olmaksızın tutuklama kararı vermesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 5 inci madde 1 inci fıkra (b) bendindeki hükmün ihlali sayılır. Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılan muhakemeye cumhuriyet savcısı iştirak edemeyeceğinden, talepte bulunamayacak, dolayısıyla mahkemede resen bir karara varamayacaktır. Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yapılan bir yargılamada, savcı tutuklama isteminde bulunmuş, fakat mahkeme sanık müdafii ve sanıklara söz vermeden bu konuyu karara bağlayıp, bütün sanıkların tutuklanmasını hükme bağlamıştır. Verilen bu kararın CMK 215 ve 216 ncı maddesine aykırı olduğu açıktır. Buna rağmen Mahkeme aykırı davrandığını bilebile savcının istemini unutmuş, ben resen tutuklama kararı verdim diyebilmiştir. 10. Bitirirken, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku demokratikleşmesi, liberal sistemi getirir ki, bu sistemde itham usulüne 9

10 yatkındır. Soruşturma evresi de savunma makamının yetkilerinin itham makamının yetkilerine eşit kılınması, daha az gizlilik, daha fazla yüze karşılık olmayı zorunlu kılmıştır. Delil araştırma ve karar verme, bir başka ifadeyle savcılık ve hakimlik aynı kişide birleşemez. Birleşirse her iki görevde bundan zarar görecektir. Türk Ceza Hukuk Sistemi nde geçmiş yıllarda sorgu hakimliği uygulaması mevcut idi. Bugünde, Asliye Ceza Mahkemelerinde savcıların kaldırılmasıyla bir nevi sorgu hakimliği müessesesi tekrar getirilmektedir. Mülga 1412 sayılı CMUK dan farklı olarak, ilk tahkikattan sonra mahkeme önüne çıkabilmek ve karşılıklılık esasına göre yargılama yapılmakta iken, bu değişiklikle iddia makamının gıyabında gerek derece mahkemesinde, gerek kanun yolu mahkemesinde karşılıklı olmadan tek yanlı bir yargılama yapılabilecektir. Bu da peşin hükme yargıyı götürebilir. Gerçekte adaletin peşin hükümden uzak kalması zorunludur. İddia makamının yapmış olduğu ithamı, ortaya koyduğu delilleri, savunma makamının ortaya koyduğu karşı deliller ile delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda mahkemenin hüküm vermesi icap eder. Adalet güçlerin karşılıklı olarak tartışması ile gerçekleşir. Adil bir yargılamanın yapılabilmesi, toplumda güvenlik duygusunu sağlar. Adaletin bulunmadığı ülkede herkes suçludur. Mahkemelerin görevi herkesi suçlu sayarak, siyasi yönlendirmeye uygun olarak davranıp, insanları mahkum etmek değildir. Gerçeği ve hukuka uygun olanı bulmaktır. Sözlerimi Faruk Erem hocanın bir cümlesiyle bitirmek istiyorum; Sokrates i ölüme mahkum eden, 501 Atina lı hakimden hiçbiri bugüne kadar yaşayabilmiş değildir. Sanık Sokrates, hala kendini savunmaktadır. Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 10

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına

Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK* * Adalet Eski Bakanı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Temmuz 2011 de patlak veren şike

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI

YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI Yeni CMK da Bilirkişi Kavramı 1145 YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI Yrd. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ * GĐRĐŞ Bilirkişilik, ceza muhakemesi hukukunun uygulamada ciddi sorunları bulunan kurumlarından bir tanesidir.

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI Avukat Ülkercan Özbey İlhan, Ankara Barosu CMK Kurulu üyesi, Gelincik Merkezi Rehber Avukatı Ara Muhakeme Evresi C.Savcılığı tarafından

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme Mart 2014 tarihli Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Hande Özhabeş SUNUŞ Türkiye de son yıllarda yargı reformu kapsamında ceza hukukuna ilişkin, özellikle

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA, TANIMA VE TENFİZ, SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı

Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara Barosu.

Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara Barosu. Tebligat K anununda Yapılan Değişiklikler Ve Bir Yargıtay K ararı Işığında (Yargıtay 12. H.d. 2012 / 32459 E. 2013 / 3328 K. S. -11.02.2013 T.) Tebligat Kanunu Uygulamaları Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU Doç. Dr. A. Caner Yenidünya (*) Özet Türk Ceza Kanunu nun 75 inci maddesinde düzenlenen önödeme alternatif uyuşmazlık

Detaylı