Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi?"

Transkript

1 Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi? Ceza Muhakemesi Hukuku ve Demokrasi: 1. Ceza Muhakeme Hukuku gerçekte içerdiği normlar açısından bir ülkenin siyasi sisteminin liberal ya da otoriter olduğu konusunda bir hüküm verebilir. Yargı gücünün bağımsız ve tarafsız olarak işleyebilmesi ancak Ceza Muhakemesi Kanunları nda yer alan ilkeler ile şekillenir. Ceza Muhakemesi Kanunları nı yapanlar, insan haklarına saygılı hükümleri kanuna ithal etmişlerdir. Liberal eğilimli ceza hukuku sistemlerinde, olağanüstü yargı makamları uygulama alanı bulunmaz. Muhakeme ise, masumiyet karinesi, savunma hakkı, silahların eşitliği prensibi, karşılıklılık esas alınmıştır. Hegel in diyalektik düşüncesi muhakeme hukukunda yerleşmiş ve muhakeme hukukunu karşılıklı hale getirmiştir. Bu düşünce, muhakeme hukukunda tez ve anti tez olarak ortaya çıkar, taraflar serbestçe delil sunabilir ve tüm delillere serbestçe ulaşabilmek imkanına da sahiptir. Kuşkusuz bu bildiğimiz silahların eşitliği ilkesidir. Ceza Muhakemesinin tarihi gelişimi içinde itham sistemi ilk sistem olarak kendini gösterir. Daha sonra bu sistem yerini tahkik sistemine bırakmıştır. Tahkik sistemi ise karanlık ortaçağın bir mahsulüdür. Bilindiği gibi yazılı ve gizlilik asıldır. Fransız İhtilaliyle bu sistemden vazgeçilmiş, karma sisteme geçilmiştir. Hukuka bağlı devlet anlayışı itham ve tahkik sistemini karıştırarak, karma bir sistem ortaya koymuştur. Bilindiği gibi dava ancak bir itham ile başlayabilir. Bu ithamı yapan Devlet in bir organıdır. İtham eden ile hüküm verecek olan kişiler aynı şahıs olamaz; Kamu davası iki aşamada tamamlanır. Bu iki aşamada birbirine zıt iki sistem yer almaktadır. Soruşturma yasası tahkik usullerine göre yapılır. Başka bir ifadeyle yazılı ve gizlidir. İkinci aşama ise, hüküm safhasıdır. Bu safha itham usulüne uygun cereyan eder. Yüze karşı sözlülük, açıklık esastır. Vicdani delil, hüküm verilirken esas alınır. Tarafların getirdiği delillere bağlı kalmak veya kalmamak ise bu sistemin itham sisteminden ayrılıp ayrılmadığını sonuçlar. Ceza Muhakemesi Kanunu nda 2001 yılında yapılan değişiklik: 2. Ceza Muhakemesi Kanunu na baktığımızda, karma sistemi benimsediğini görmekteyiz. Ya da başka bir ifadeyle, 1928 yılından beri uygulanan sisteme yabancı olmayan bir düşünce, ileri demokrasiye geçildiği söylendiği halde, demokratik olmayan bir 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda liberal ceza hukukunun dışında kalabilecek hükümlere yer verilmiştir. 1

2 5271 sayılı Kanun un ithamı mı, tahkik sistemini mi kabul ettiğine dair bir konuşma yapmayı amaçladığımdan, anılan Kanunun sistemini baştan aşağı değiştirecek bir Kanunun yayınlanacağından birçokları gibi benim de haberim yoktu. Ancak, 31 Mart 2011 tarihinde kabul edilen ve 14 Nisan 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yeni moda tabiriyle Torba Kanun da Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un ortaya çıkması ceza Muhakemesi Kanunu nda yer alan sistemin daha karmaşık bir hale geldiği saptanabilmektedir. Söz konusu Kanun un 20 inci maddesi, 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun a aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir demek suretiyle, söz konusu Kanun da derinlemesine değişiklik yapmıştır. Burada Geçici 3. madde ve Geçici 4. madde önem taşımaktadır. Bu maddelerde aynen şöyle demektedir: Geçici Madde 3 - (1) 1/1/2004 tarihinde kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Geçici Madde 4 (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazete de ilan edilecek göreve başlama tarihinden altı ay sonra başlamak üzere üç yıl süreyle yapılacak kanun yolu incelemelerinde, bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtay da tebliğname düzenlenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz. Değişikliğe Karşı İleri Sürülen Eleştiriler: 3. Bu maddeleri eleştirdiğimiz zaman, eleştiriye süre açısından girebiliriz. Kanun garip bir şekilde Asliye Ceza Mahkemeleri ndeki duruşmalarda Cumhuriyet Savcısı nın bulunmaması halinin tarihine kadar geçerli olduğunu belirtmiştir. Acaba sadece bu süre içinde Cumhuriyet Savcıları yargı hizmetlerini yavaşlattığı, bundan sonra hızlandıracağı mı düşünülmüştür, yoksa geçici bir süre deneyelim sonucuna göre karar veririz mi denmiştir. Bu düşünce tabii ki kabul edilemez. Ceza Muhakemesi Kanunu temel bir kanundur. Bu kanun üzerinde oynamalar yapılamaz ve el yordamıyla devamlı olup olmamasına da karar verilemez. Bir diğer açıdan olaya baktığımızda, Cumhuriyet Savcısı nın görevi İddianame nin hazırlanması ve bu İddianamenin Mahkemece kabul edilmesinden sonra bitmektedir. Özellikle bu suçlar için kanunda karşılığında 2

3 öngörülen cezalarda göz önüne alındığında, kanun yolu olarak istinaf olduğu anlaşılmakta ve istinafta da savcılık makamının rolü çok kısıtlı olmaktadır. Şöyle ki, Ceza Muhakemesi Kanunu nun 280 inci maddesine göre, savcının taraf işlevi bitmekte, kovuşturma evresinde rolü kalmamaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi dosya üzerinden inceleme yaparak sonuca varmaktadır. Yine Geçici 4. maddede, istinaf mahkemelerinin resmi gazetede ilan edilerek göreve başlama tarihinden 6 ay sonra başlamak üzere, 3 yıl süreyle yapılacak kanun yolu (istinaf) incelemelerine bölge adliye mahkemelerinde veya Yargıtay da tebliğname düzenlenmesine ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı öngörülmüştür. Buradan da hareket ile, Bölge Adliye Mahkemesi ne dosya intikal ettikten sonra, Savcılık makamı 278 ve 280 inci maddede öngörülen tebliğname vermesi, başka bir ifadeyle işe el koyması mümkün değildir. Halbuki, hatırlanacağı üzere, AIHM kararları ışığı altında temyiz savcılığının tebliğnamesinin ilgililere tebliği de öngörülmüştü. Bu Geçici maddelerdeki hükümlere baktığımızda, ceza muhakemesi sisteminin değiştirildiği, kanunda yer alan birçok prensibin ortadan kaldırıldığı ya da uygulama alanından kaldırıldığı, en kötüsü ise Ceza Muhakemesi Hukuku nda yer alan karşılıklılık ilkesinin, diyaliktik metodun sona erdirildiğini görmekteyiz. 3 yıllık bir süre için olsa dahi, adil yargılanma hakkının adeta ortadan kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Böylece, Ceza Muhakemesinde tez ortadan kaldırılmakta, sadece yargılama makamı ile savunma karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu da kuşkusuz bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılamanın yapılıp yapılamayacağı sorusunu da gündeme getirmektedir. Türk Ceza Kanunu na baktığımızda, tespit edebildiğimiz 114 adet suç tanımında, Asliye Ceza mahkemelerinin yetkili ve görevli olduğu görülmektedir. Bu nedenle, 119 adet suç teşkil eden eylemin yargılanması tez olmadan yapılabilecektir. Savcıların Kovuşturmaya Katılmaması Konusunda AIHM Kararları: 4. Bu konuda meseleye adil yargılanma ve kişi özgürlüğü açısından baktığımızda, ilk başvurulacak kaynak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, karşılıklı olmayan davalarla ilgili olarak, 1992 yılında başlayan Case of Thorgeir Thorgeirson v. Iceland (Application no /88, 23 June 1992) case of Ozerov v. Russia (Application no /01, 18 May 2010) ve Case of Krivoshapkin v. Russia (Application no /02, 27 January 2011) 3

4 Krivoshapkin davasında, Strasbourg Mahkemesi olayı incelerken, geçmiş kararlarını da ele alarak bir sonuca varmıştır. Strasbourg Mahkemesi ne göre, demokratik bir toplumda mahkemelerin kamuoyu nezdinde itimat uyandırması temel öneme sahiptir. Özellikle ceza yargılaması ile ilgili konularda bu önem daha çok artar. Bu nedenledir ki, sözleşmenin 6 ıncı maddesi, Mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğunun açık bir şekilde ortaya çıkarılmasını öngörür. Tarafsızlık, mahkemenin yerleşik içtihatlarına göre iki biçimde ortaya çıkar. Subjektif ve objektif olarak. Subjektif tarafsızlık, mahkemenin bir üyesinin ya da hakiminin taraflardan birisinin yanında olması veya önyargılı olması halinde ortaya çıkar. Objektif tarafsızlık ise, mahkemenin objektif olarak hiçbir şüpheye maruz bırakmayacak şekilde tarafların yanında olmaması ve özellikle savcının yerine geçerek yargı işlemleri yapmamasına dayanmaktadır. Strasbourg Mahkemesi, Ozerov Rusya ya karşı davada, Hakimlik ve savcılık fonksiyonlarının karışması sonucunda, objektif olarak Mahkemenin tarafsızlığının yitirildiği ve sözleşmenin 6 ıncı maddesinin 1 inci paragrafını ve 5 inci maddenin 3 üncü paragrafının ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Aynı şekilde, Daktaras Litvanya, no /98, 35-38, 5 inci madde ihlali açısından Birincat İtalya ya karşı 26 Kasım 1992, Series A no. 249-A, pp , 20-22; Huber İsviçre ye karşı, 23 Ekim 1990, PP , Kyprianou Kıbrıs a karşı no /01, 127, ECHR 2005-XIII aynı sonuca varmıştır. Ozerov davasında Strasbourg Mahkemesi Savcının tüm dava süresince mahkemede hazır bulunmamasını, 6 ıncı maddenin ihlali olarak görmüştür. Bu olayda yargılamayı yapan Moskova Mahkemesi nin kovuşturma süresince delillerin değiştiği, yeni deliller elde ederek bunun üzerine mahkumiyet hükmü verdiği eleştirilmiştir. Mahkemenin resen elde etmiş olduğu bu delillerin, savcılık makamı tarafından sunulan delillerin dışında olduğu ve o delillerin kararda yer almadığına temas ederek savcı ve hakim rollerinin karıştırılmış olduğunu belirtmiştir. Krivoshapkin Rusya ya karşı olan davasında da, savcı kovuşturma süresince duruşmaya katılmamış, sanık ve müdafii buna sözle itiraz etmiş olmalarına rağmen, mahkeme yargılamayı yapmış ve sonuca varmıştır. Bu davada Moskova mahkemesi, savcılık tarafından iddianame ile beraber sunulan tanıkları ve sanığın ifadesini almış, sanık tarafının gösterdiği tanıkların dinlenmesini reddetmiştir. Bunu gözönüne alan Strasbourg Mahkemesi, ceza muhakemesinde karşılıklılık ilkesinin gerçekleşmediğini kabul ederek, hakimlik ile savcılık görevlerinin karıştığını ve sadece savcının delillerini değerlendirerek, sanığın suçluluğuna karar verdiğine işaret ederek, 6 ıncı maddenin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Bu kararda, Strasbourg mahkemesi, sanığın istinaf yoluna başvurduğunda, yine davanın savcının yokluğunda yapılmış olduğunu da tespit 4

5 etmiş, ancak bu istinaf başvurusu karar tarihinde henüz sonuçlanmadığı için bir karara varılmamıştır. Strasbourg Mahkemesi nin vermiş olduğu kararlarda temel unsur, mahkemenin objektif olarak tarafsız davranıp davranmadığının tespitidir. Her ne kadar Rus hükümeti bu davalara vermiş olduğu cevaplarda, Rusya da yürürlükte olan Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, Savcının duruşmada bulunması zorunlu değildir. Strasbourg Mahkemesi bu savı da kabul etmemiş, hakimin yapmış olduğu işlemlerin savcı işlemlerinin yerine geçip geçmediğinin tespiti yoluna gitmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu ndaki Durum: 5. Türk Hukuk Sistemi açısından meseleye baktığımızda, Ceza Muhakemesi Kanunu nun Delilerin Ortaya Konulması ve Tartışılması başlığını taşıyan bölümde, 206 ıncı maddede, düzenlenmiştir. Bu maddenin 1412 sayılı Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu ndaki karşılığı olan, Delillerin İkamesi ve Bu Babdaki Talep ve Kararlar başlıklı 237 inci maddesinin son fıkrasında ise, Mahkeme vuku bulan talep üzerine veya kendiliğinden tanık ve bilirkişi celbini ve başkaca sübut sebeplerini ihzar ve iradını emredebilir. Hükmü yer almakta idi. Yeni Kanun un 206 ıncı maddesinde bu hüküm yer almamaktadır. Bu açıklık karşısında, mahkemenin resen kendiliğinden delil toplama yetkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Mahkeme, sadece tarafların talebi üzerine tanık ve bilirkişi ve başkaca ispat delillerini toplayabilir. Yapılan değişiklik ile kovuşturma süresinde, cumhuriyet savcısının davaya katılmayacağı da gözönüne alındığında, savcılık tarafından hiçbir delil istemi yapılamayacaktır. Savcılık makamının, iddianame ve iddianameye esas teşkil eden delilleri mahkemeye sunması ve iddianame ve eklerinin mahkemece kabul edilmesinden sonra duruşma sırasında hiçbir görevi ve talebi kalmamaktadır sayılı Kanun un 26 ıncı maddesinde yer alan Ek 3 üncü maddesinde, savcıların yalnızca Asliye Ceza Mahkemeleri nden verilen hüküm, tutuklama ya da tutuklamaya son vermeye ilişkin kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilme imkanı tanımış bulunmaktadır. Bu hükümler ışığı altında, Ceza Muhakemesi Kanunu ndaki sistem değiştirilmiş, tahkik sistemine son verilmiş ve itham sistemine dönülmüştür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ilke kararlarına göre, delillerin açık duruşmada sanığın huzurunda tartışılması, incelenmesi ve karşılıklı olarak tartışılması gerekir. Bu davranış sözleşmenin 6 ıncı maddesinin 1 inci ve 3 üncü (d) paragrafına uygun bir gelişmedir. Bu maddeler sanığa adil ve eşit olarak şahitlerin ifadelerinin irdelenmesi ve kendi görüşlerini açıklama hakkını vermektedir. (Bkz. Van Mechelen and Others v. The Netherlands, P51, Lüdi v. Switzerland, 15 June 1992, 49, Series A no. 238) 5

6 Kanunlarda bazı istisnaların bulunması, sanığın savunma hakkını ihlal etmediği sürece geçerli olabilmektedir. Önemli olan sanığa, kendisi hakkında, kendi aleyhine veya lehine verilmiş olan ifadelere ve delillere ulaşabilmek ve bunları tartışabilmek imkanının tanınmış olmasıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu nun 217 inci maddesi, Hakim, kararını, ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir şeklinde temel ilkeyi tespit etmiştir. Aynı Kanunun 201 inci maddesi, doğrudan soru yöneltme hakkını tanımıştır. Kanun un bu maddeyle ilgili gerekçesinde, Türk Hukuku nda bunun bir yenilik olduğu söylenmiş ve çapraz sorgu sisteminin Türk Hukuk Sistemine de getirildiği belirtilmiş olmakla birlikte, yapılan son değişiklikle Cumhuriyet Savcısının duruşmaya katılmasının önlenmesi sonucu, silahların eşitliği prensibine aykırı hareket edilerek, çapraz sorgu tek taraflı hale getirilmiştir. Bu maddeye göre, hakimin tanıklara soru sorma imkanı da hukuken kalmamaktadır. Hakim sadece 192 inci maddede belirtildiği gibi sanığı sorguya çekmekle yetkisi sınırlandırılmıştır. Bu ifadenin de yanlış olduğunu, sanığın sorguya çekilmesinin tahkik sisteminin bir kalıntısı olduğunu, sanığın ifadesinin tespiti şekline dönüştürülmesi gerekir. Uluslararası Hukukta Yer Alan Belgeler: 6. Bugünkü Türk Hukuk Sistemi nde Savcılık ile hakimlik makamları birbiriyle içiçedir. Bunun adil yargılanma hakkını ağır bir şekilde yaraladığı açıktır. Nitekim, Avrupa Konseyi (2000)19 sayılı rekomandasyonda bu rekomandasyon Bakanlar Komitesi tarafından 6 Ekim 2000 tarihinde ve 724 üncü oturumda kabul edilmiştir- Avrupa Ceza sistemi içinde savcıların ithamlarını göstermek, delilleri sunmak veya vazgeçmek, bu delilleri de mahkemeler nezdinde ileri sürmek, kanun yoluna başvurmak yetkilerinden oluşmaktadır. Bu rekomandasyonun da devletlerin, savcıların hukuki statülerini, görev ve yetkilerini, yargılamada oynayacağı rolleri bir kanun ile göstermeleri ve mahkeme hakimlerinin tarafsızlığı ve bağımsızlığı hususunda hiçbir şüpheye maruz kalmayacak şekilde ortaya koyması, ayrıca ve özellikle Devletin bir kişinin aynı zamanda savcı görev ve yetkilerini kullanması ve aynı zamanda mahkeme hakimi olmasının da önlenmesi gerektiğinin altı çizilerek ifade edilmiştir. Birleşmiş Milletlerce, 1990 yılında savcının rollerini düzenleyen önergede, savcı ve adli yargı fonksiyonu gören kişilerin çalıştığı yerlerin dahi kesin bir şekilde ayrı olması öngörülmüştür. (Havana, Küba, 27 Ağustos 7 Eylül 1990, Mahkumların Tretmanı ve Suçun Önlenmesine Dair 8 inci Birleşmiş Milletler Kongresi.) 6

7 Ülkemizde bu Avrupa Konseyi rekomandasyonuna bakan düzeyinde katılmış ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ni de imzalamış bulunmaktadır. Türkiye deki Hakim ve Savcı Ayrılığı: 7. Bu düşünce, savcı ve hakim fonksiyonlarının birbirinden tamamen ayrılmasını öngörmektedir sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, bu iki ayrı mesleği bir olarak nitelendirmiş, bunlarla ilgili bu iki meslek için yetişen kişileri aynı usullerle yetişmesi, aynı sınava tabi tutması sonucu mesleğin başlangıcında iki ayrı fonksiyon gören, iki ayrı meslek olduğunu bir yana bırakmıştır. Hakim ve Savcıları Adalet Bakanlığı na bağlı kişiler olarak görev görmelerini sağlayacak hükümlere yer vermiştir. Anılan Kanunun 34 üncü maddesi bu görüşümüzü kuvvetlendirmiştir. Adli yargıda görevli hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla hakim ve Cumhuriyet savcısı olup da Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki görevlerde çalışanlar, sınıf ve dereceleri bakımından eşittir. İdari yargıda görevli hakim ve savcılar ile idari yargı hakim ve savcıkı olup da Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki görevlerde çalışanlar, sınıf ve dereceleri bakımından eşittir. Bu hüküm Hakimlerin bağımsızlıklarına gölge düşüren bir örünüm vermektedir. Oysa, yeni yapılan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda, cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri genişletilmiş, hakime ait yetkiler ile donatılmıştır. Söz gelimi, özel hayatın gizliliği bakımından çok önemli olan arama, cumhuriyet savcısının kararı ve hatta cumhuriyet savcısının yazılı emri sonucu kolluk görevlileri tarafından yapılabilmektedir. El koyma, keza mülkiyet hakkına ilişkin çok önemli bir işlem olmasına rağmen, cumhuriyet savcısının yazılı emri ile gerçekleştirilebilmektedir. Suçun delillerini oluşturduğu kuşkusu ile resmi veya özel kuruluşta bulunan gönderilere hakim kararıyla el konması asıl iken, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının kararıyla da el konabileceği, hakimin kararının veya cumhuriyet savcısının emrini yerine getiren kolluk görevlileri el koydukları iletileri hakime veya cumhuriyet savcısına teslim edebilir. Böylece cumhuriyet savcısı eski kanunda olduğu gibi, sadece hakimin yetkili olduğu posta iletilerinin açılmasını bu kez cumhuriyet savcısına bırakmaktadır. (129 uncu madde) Keza CMK 135 inci maddede, iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması cumhuriyet savcısı ve hakim tarafından karar altına alınabilmektedir. Bütün bu imkanlara Kanun da yer alan sadece sihirli bir cümle sebep olmaktadır. Gecikmesinde sakınca bulunan haller. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerin tanımını CMK 2 inci maddesinde yer alan tarifler arasında yer verilmiş idi. Bu halin tarifini, tasarının gerekçesinde aynen; Tasarının değişik maddelerinde belirtildiği üzere, delil, iz, eser ve emarelerin saptanması bakımından adli mercilerce yetkilerin ne suretle kullanılacağı insan haklarına 7

8 saygı ve adil yargılama esasları çerçevesinde gösterilmiştir. Ancak, bir kısım Batı kanunlarında da gösterilmiş olduğu üzere gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu işlemlerin kolluk tarafından da yapılabilmesi öngörülmüştür. Fakat, bu tür istisnai uygulama kural halini alabildiğinden gecikmesinde sakınca bulunan hal in bu maddede tanımlanması ve bu uygulamanın, gerektiği durumlarda maddesinde açıkça gösterilmesi uygun görülmüştür. Buna karşılık Komisyon bu kavramın tanımının belirsiz olduğu, tanımlar maddesinde böyle bir kavrama yer verilmesinin uygun olmayacağı düşüncesiyle tasarıdan çıkarıldığını gerekçesinde belirtmiştir. Gerek Ceza Muhakemesi Kanunu nda gerek Polis Vazife ve Selahiyetleri Hakkındaki Kanun da ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan arama, yakalama, iletişimin dinlenmesiyle ilgili yönetmeliklerde bu cümle yer almış bulunmaktadır. Oysa, içinde bulunduğumuz yüzyılda iletişim araçları oldukça genişlemiştir. Buna uygun olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu nun 43 üncü maddenin 2 inci fıkrasında, tanıklara yapılan çağrının telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle yapılabileceği öngörülmüştür. Hakime ulaşamamak, savcıya ulaşamamak, bu asırda bir mazeret olarak kabul edilemez. Hürriyetlerin kısıtlanmasında en önemli aktör, hakimdir. Hürriyetlerin kısıtlanması için bir yetkinin cumhuriyet savcısına tanınmış olması muhakemede taraf olan adalet bakanına bağlı savcıyı bağımsız ve tarafsız olan hakim mertebesine çıkartır ki, bu da yanlış bir uygulamadır. Hakimin Resen CMK ya Göre Delil Toplayamayacağı: 8. Ceza Muhakemesi Kanunu nun 216 ıncı maddesi Delillerin Tartışılması başlığı altında delillerin toplanması ve tartışılması bitince, iddia ve savunmanın bildirilmesi aşamasına geçildiği herkesin malumudur. Bu konuda davaya katılan iddia ve isteklerini bildirir, daha sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü bildirir. Bundan sonra da savunma makamı genel savunmasını yapar. Bu değişiklik ile kanunun 216 ıncı maddesi Asliye Ceza Mahkemeleri nde yapılan kovuşturmalarda hukuken ve fiilen ortadan kalkmıştır. Söz konusu maddeye göre, Savcının yapmış olduğu iddianın duruşmada tartışılan deliller karşısında geçerli olmadığını gördüğü taktirde, Sanığın beraatini isteyebilme imkanından da mahrum bırakılmıştır. Bu da karşılıklılık prensibinin ilkesinin, demokratik bir devlette bulunmaması sonucunu doğurur. Muhakeme hukuku açısından bugün için geçerli olmayan bir davranıştır. Yine Asliye Ceza Mahkemeleri nde yapılan, yargılaması yapılan fiiller bakımından suçun niteliğinin değişmesi de söz konusu olmayacaktır. 226/1 inci madde suçun niteliğindeki değişiklikten söz etmektedir. İddianamede kanuni unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başka bir suçla mahkum 8

9 edilmesi artık işlevsiz kalacaktır. İddianamede yer alan fiilin hukuki açıdan değerlendirilmesinde, iddia ve savunma ile hakimin bağlı olduğu suçun hukuki niteliğinin değişmesini veya cezanın arttırılması konularında ek savunma verme imkanının dahi ortadan kalktığı sonucuna varılabilir. Asliye Ceza Mahkemelerinde Savcının görev yapmasına son verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 6 ıncı maddesinde garanti edilen ve çok önemli bulunan temel haklarının ve özellikle bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma haklarının ortadan kaldırılması sonucunu vermemelidir. Böylece ceza yargılaması kadı yargılamasına dönüşmektedir. Hakim, kadı rolünü yüklenmektedir. İşaret etmiş olduğumuz Ceza Muhakemesi Kanunu ndaki hükümlerin uygulanmasına devam edilir ise, hakim-savcı karışımı bir yargılama ortaya çıkacaktır ki, bu da 6 ıncı maddeye açık bir şekilde aykırılık teşkil edeceğinden şüphe duyulmamalıdır. 9. Temelde tüm olarak itham sistemine dönülmesini temenni etmekteyiz. Böylece otoriter sistemden hürriyetçi sisteme geçiş yapılacaktır. Geleneksel Ceza Muhakemesi Hukuku nda karma sistemin getirilmesiyle, tahkik sistemi itham sistemi ayırımının özelliğini kaybettiğini söyleyemeyiz. İtham ve tahkik sistemi birbiriyle çelişkili olan iki sistemdir. İki ayrı sistemin homojen bir hale getirilmesinin mantıklı olmadığı açıktır. Usul diyalektiği ancak itham sistemi içinde söz konusu olabilir. Hakimle savcının fonksiyonlarının ayrılması, soruşturma safhasında da önem kazanır. Soruşturma evresinde hakimin tutuklama kararı verebilmesi için savcının istemi şarttır. Buna karşılık kovuşturma evresinde sanığın tutuklanması savcının istemi üzerine veya resen mahkemece karar verilir denmektedir (CMK Madde 101). Mahkemenin resen tutuklama kararı vermesi, savcılık fonksiyonlarını gasp etmesidir. Bu nedenle, Mahkemenin isteme bağlı olmaksızın tutuklama kararı vermesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 5 inci madde 1 inci fıkra (b) bendindeki hükmün ihlali sayılır. Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılan muhakemeye cumhuriyet savcısı iştirak edemeyeceğinden, talepte bulunamayacak, dolayısıyla mahkemede resen bir karara varamayacaktır. Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yapılan bir yargılamada, savcı tutuklama isteminde bulunmuş, fakat mahkeme sanık müdafii ve sanıklara söz vermeden bu konuyu karara bağlayıp, bütün sanıkların tutuklanmasını hükme bağlamıştır. Verilen bu kararın CMK 215 ve 216 ncı maddesine aykırı olduğu açıktır. Buna rağmen Mahkeme aykırı davrandığını bilebile savcının istemini unutmuş, ben resen tutuklama kararı verdim diyebilmiştir. 10. Bitirirken, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku demokratikleşmesi, liberal sistemi getirir ki, bu sistemde itham usulüne 9

10 yatkındır. Soruşturma evresi de savunma makamının yetkilerinin itham makamının yetkilerine eşit kılınması, daha az gizlilik, daha fazla yüze karşılık olmayı zorunlu kılmıştır. Delil araştırma ve karar verme, bir başka ifadeyle savcılık ve hakimlik aynı kişide birleşemez. Birleşirse her iki görevde bundan zarar görecektir. Türk Ceza Hukuk Sistemi nde geçmiş yıllarda sorgu hakimliği uygulaması mevcut idi. Bugünde, Asliye Ceza Mahkemelerinde savcıların kaldırılmasıyla bir nevi sorgu hakimliği müessesesi tekrar getirilmektedir. Mülga 1412 sayılı CMUK dan farklı olarak, ilk tahkikattan sonra mahkeme önüne çıkabilmek ve karşılıklılık esasına göre yargılama yapılmakta iken, bu değişiklikle iddia makamının gıyabında gerek derece mahkemesinde, gerek kanun yolu mahkemesinde karşılıklı olmadan tek yanlı bir yargılama yapılabilecektir. Bu da peşin hükme yargıyı götürebilir. Gerçekte adaletin peşin hükümden uzak kalması zorunludur. İddia makamının yapmış olduğu ithamı, ortaya koyduğu delilleri, savunma makamının ortaya koyduğu karşı deliller ile delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda mahkemenin hüküm vermesi icap eder. Adalet güçlerin karşılıklı olarak tartışması ile gerçekleşir. Adil bir yargılamanın yapılabilmesi, toplumda güvenlik duygusunu sağlar. Adaletin bulunmadığı ülkede herkes suçludur. Mahkemelerin görevi herkesi suçlu sayarak, siyasi yönlendirmeye uygun olarak davranıp, insanları mahkum etmek değildir. Gerçeği ve hukuka uygun olanı bulmaktır. Sözlerimi Faruk Erem hocanın bir cümlesiyle bitirmek istiyorum; Sokrates i ölüme mahkum eden, 501 Atina lı hakimden hiçbiri bugüne kadar yaşayabilmiş değildir. Sanık Sokrates, hala kendini savunmaktadır. Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 10

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı. Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER I. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU A. Tanım ve Terim B. Hukuk Düzenindeki Yeri C. Amacı D. Tarihçesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Ders Planı Birinci Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA Yrd. Doç. Dr. HASAN SINAR İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI İktisat Bölümü CEZA USUL HUKUKU 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Ceza muhakemesi hukukunu tanımlayınız ve temel ilkelerini yazınız. (en az 10 temel ilke, birer cümle

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

MADDE GEREKÇELERİ MADDE

MADDE GEREKÇELERİ MADDE GENEL GEREKÇE Bilindiği üzere özel görevli mahkemeler ve bu mahkemelerin artık rutin hale gelmiş olduğu bilinen adil yargılanma hakları ihlalleri, ceza muhakemesi hukukumuzun en önemli sorunudur. Bu mahkemeler

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ 1. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58.nci maddesine göre Avukatların, avukatlık veya

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları

Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ceza Usul Hukuku (LAW 403) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Usul Hukuku LAW 403 Güz 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM GİRİŞ Ceza Muhakemesinin Ana Yapısı I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU HUK204U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1.ÜNİTE Ceza Muhakemesine İlişkin Temel Bilgiler GİRİŞ Ceza muhakemesi,

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GİRİŞ CEZA MUHAKEMESININ ANA YAPISI I. GENEL OLARAK... 3 II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI... 3 III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 11 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 311/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 76/11 Başvurucu Avni Aliaj Yüksek Mahkeme nin Pkl. nr. 25/2011 sayı ve 22 Mart 2011 tarihli kararı ile Yüksek Mahkeme nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF. Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi CEZA MUHAKEMESİNDE İSTİNAF Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstinaf Kavramı Ġstinaf, ilk derece mahkemelerinin verdikleri hükümlerin, bölge adliye mahkemesi (BAM) tarafından

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG 20 Ekim 2005 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Ankara, 2010 Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Eğitimci El Kitabı 3 YAZARLAR (İsimlerine göre sıralanmıştır) - Ahmet TÜYSÜZ (Avukat, Şanlıurfa Barosu) - Feridun YENİSEY (Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU

PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU PARASAL SINIRLAR TABLOSU A. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNA GÖRE PARASAL SINIRLAR VE TABLOSU 04.02.2011 tarihli 27836 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk

Detaylı

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5219 sayılı, numaralı, nolu yasası) Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5219 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5219 Kabul Tarihi : 14.7.2004 MADDE

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Av. Coşkun ÖZBUDAK* * Ankara Barosu. 1. Giriş Bilindiği gibi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), beraat eden sanık yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU DURUŞMA YÖNTEMİ TÜZÜĞÜ

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU DURUŞMA YÖNTEMİ TÜZÜĞÜ KAMU HİZMETİ KOMİSYONU DURUŞMA YÖNTEMİ TÜZÜĞÜ [(1.12.1985 - R.G. 104 - EK III - A.E. 546 Sayılı Tüzüğün), (26.2.1987- R.G. 22 - EK III - A.E.108) Sayılı Tüzük ile Birleştirilmiş Şekli.] KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

18 Temmuz 1995 te, TRT bu talebi 2954 sayılı yasanın 27. Maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir.

18 Temmuz 1995 te, TRT bu talebi 2954 sayılı yasanın 27. Maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Mahmut ALINAK/Türkiye Davası 30514/96 17 Ekim 2000 Başvuranın cevap verme hakkıyla ilgili işlemler Başvuran, 17 Temmuz 1995 de TRT (Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) Hukuk Müşavirliği ne 13 Temmuz 1995

Detaylı

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ CEZA YARGILAMASI HUKUKU

GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ CEZA YARGILAMASI HUKUKU İÇİNDEKİLER I Prof. Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Anabilim Dalı Başkanı GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ CEZA YARGILAMASI HUKUKU II GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-659-0289-2012/658/57864 09/12/2013 Konu : Soruşturma aşamasında avukatların dosya içeriği incelemesi. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 5271 sayılı Ceza

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı