Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi?"

Transkript

1 Türk Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim İlkeler: İtham Sistemi mi, Tahkik Sistemi mi? Ceza Muhakemesi Hukuku ve Demokrasi: 1. Ceza Muhakeme Hukuku gerçekte içerdiği normlar açısından bir ülkenin siyasi sisteminin liberal ya da otoriter olduğu konusunda bir hüküm verebilir. Yargı gücünün bağımsız ve tarafsız olarak işleyebilmesi ancak Ceza Muhakemesi Kanunları nda yer alan ilkeler ile şekillenir. Ceza Muhakemesi Kanunları nı yapanlar, insan haklarına saygılı hükümleri kanuna ithal etmişlerdir. Liberal eğilimli ceza hukuku sistemlerinde, olağanüstü yargı makamları uygulama alanı bulunmaz. Muhakeme ise, masumiyet karinesi, savunma hakkı, silahların eşitliği prensibi, karşılıklılık esas alınmıştır. Hegel in diyalektik düşüncesi muhakeme hukukunda yerleşmiş ve muhakeme hukukunu karşılıklı hale getirmiştir. Bu düşünce, muhakeme hukukunda tez ve anti tez olarak ortaya çıkar, taraflar serbestçe delil sunabilir ve tüm delillere serbestçe ulaşabilmek imkanına da sahiptir. Kuşkusuz bu bildiğimiz silahların eşitliği ilkesidir. Ceza Muhakemesinin tarihi gelişimi içinde itham sistemi ilk sistem olarak kendini gösterir. Daha sonra bu sistem yerini tahkik sistemine bırakmıştır. Tahkik sistemi ise karanlık ortaçağın bir mahsulüdür. Bilindiği gibi yazılı ve gizlilik asıldır. Fransız İhtilaliyle bu sistemden vazgeçilmiş, karma sisteme geçilmiştir. Hukuka bağlı devlet anlayışı itham ve tahkik sistemini karıştırarak, karma bir sistem ortaya koymuştur. Bilindiği gibi dava ancak bir itham ile başlayabilir. Bu ithamı yapan Devlet in bir organıdır. İtham eden ile hüküm verecek olan kişiler aynı şahıs olamaz; Kamu davası iki aşamada tamamlanır. Bu iki aşamada birbirine zıt iki sistem yer almaktadır. Soruşturma yasası tahkik usullerine göre yapılır. Başka bir ifadeyle yazılı ve gizlidir. İkinci aşama ise, hüküm safhasıdır. Bu safha itham usulüne uygun cereyan eder. Yüze karşı sözlülük, açıklık esastır. Vicdani delil, hüküm verilirken esas alınır. Tarafların getirdiği delillere bağlı kalmak veya kalmamak ise bu sistemin itham sisteminden ayrılıp ayrılmadığını sonuçlar. Ceza Muhakemesi Kanunu nda 2001 yılında yapılan değişiklik: 2. Ceza Muhakemesi Kanunu na baktığımızda, karma sistemi benimsediğini görmekteyiz. Ya da başka bir ifadeyle, 1928 yılından beri uygulanan sisteme yabancı olmayan bir düşünce, ileri demokrasiye geçildiği söylendiği halde, demokratik olmayan bir 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda liberal ceza hukukunun dışında kalabilecek hükümlere yer verilmiştir. 1

2 5271 sayılı Kanun un ithamı mı, tahkik sistemini mi kabul ettiğine dair bir konuşma yapmayı amaçladığımdan, anılan Kanunun sistemini baştan aşağı değiştirecek bir Kanunun yayınlanacağından birçokları gibi benim de haberim yoktu. Ancak, 31 Mart 2011 tarihinde kabul edilen ve 14 Nisan 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yeni moda tabiriyle Torba Kanun da Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un ortaya çıkması ceza Muhakemesi Kanunu nda yer alan sistemin daha karmaşık bir hale geldiği saptanabilmektedir. Söz konusu Kanun un 20 inci maddesi, 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun a aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir demek suretiyle, söz konusu Kanun da derinlemesine değişiklik yapmıştır. Burada Geçici 3. madde ve Geçici 4. madde önem taşımaktadır. Bu maddelerde aynen şöyle demektedir: Geçici Madde 3 - (1) 1/1/2004 tarihinde kadar, asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet savcısı bulunmaz ve katılma hususunda Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaz. Ancak, verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı Cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Geçici Madde 4 (1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazete de ilan edilecek göreve başlama tarihinden altı ay sonra başlamak üzere üç yıl süreyle yapılacak kanun yolu incelemelerinde, bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtay da tebliğname düzenlenmesine ilişkin hükümler uygulanmaz. Değişikliğe Karşı İleri Sürülen Eleştiriler: 3. Bu maddeleri eleştirdiğimiz zaman, eleştiriye süre açısından girebiliriz. Kanun garip bir şekilde Asliye Ceza Mahkemeleri ndeki duruşmalarda Cumhuriyet Savcısı nın bulunmaması halinin tarihine kadar geçerli olduğunu belirtmiştir. Acaba sadece bu süre içinde Cumhuriyet Savcıları yargı hizmetlerini yavaşlattığı, bundan sonra hızlandıracağı mı düşünülmüştür, yoksa geçici bir süre deneyelim sonucuna göre karar veririz mi denmiştir. Bu düşünce tabii ki kabul edilemez. Ceza Muhakemesi Kanunu temel bir kanundur. Bu kanun üzerinde oynamalar yapılamaz ve el yordamıyla devamlı olup olmamasına da karar verilemez. Bir diğer açıdan olaya baktığımızda, Cumhuriyet Savcısı nın görevi İddianame nin hazırlanması ve bu İddianamenin Mahkemece kabul edilmesinden sonra bitmektedir. Özellikle bu suçlar için kanunda karşılığında 2

3 öngörülen cezalarda göz önüne alındığında, kanun yolu olarak istinaf olduğu anlaşılmakta ve istinafta da savcılık makamının rolü çok kısıtlı olmaktadır. Şöyle ki, Ceza Muhakemesi Kanunu nun 280 inci maddesine göre, savcının taraf işlevi bitmekte, kovuşturma evresinde rolü kalmamaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi dosya üzerinden inceleme yaparak sonuca varmaktadır. Yine Geçici 4. maddede, istinaf mahkemelerinin resmi gazetede ilan edilerek göreve başlama tarihinden 6 ay sonra başlamak üzere, 3 yıl süreyle yapılacak kanun yolu (istinaf) incelemelerine bölge adliye mahkemelerinde veya Yargıtay da tebliğname düzenlenmesine ilişkin hükümlerin uygulanamayacağı öngörülmüştür. Buradan da hareket ile, Bölge Adliye Mahkemesi ne dosya intikal ettikten sonra, Savcılık makamı 278 ve 280 inci maddede öngörülen tebliğname vermesi, başka bir ifadeyle işe el koyması mümkün değildir. Halbuki, hatırlanacağı üzere, AIHM kararları ışığı altında temyiz savcılığının tebliğnamesinin ilgililere tebliği de öngörülmüştü. Bu Geçici maddelerdeki hükümlere baktığımızda, ceza muhakemesi sisteminin değiştirildiği, kanunda yer alan birçok prensibin ortadan kaldırıldığı ya da uygulama alanından kaldırıldığı, en kötüsü ise Ceza Muhakemesi Hukuku nda yer alan karşılıklılık ilkesinin, diyaliktik metodun sona erdirildiğini görmekteyiz. 3 yıllık bir süre için olsa dahi, adil yargılanma hakkının adeta ortadan kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Böylece, Ceza Muhakemesinde tez ortadan kaldırılmakta, sadece yargılama makamı ile savunma karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu da kuşkusuz bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılamanın yapılıp yapılamayacağı sorusunu da gündeme getirmektedir. Türk Ceza Kanunu na baktığımızda, tespit edebildiğimiz 114 adet suç tanımında, Asliye Ceza mahkemelerinin yetkili ve görevli olduğu görülmektedir. Bu nedenle, 119 adet suç teşkil eden eylemin yargılanması tez olmadan yapılabilecektir. Savcıların Kovuşturmaya Katılmaması Konusunda AIHM Kararları: 4. Bu konuda meseleye adil yargılanma ve kişi özgürlüğü açısından baktığımızda, ilk başvurulacak kaynak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, karşılıklı olmayan davalarla ilgili olarak, 1992 yılında başlayan Case of Thorgeir Thorgeirson v. Iceland (Application no /88, 23 June 1992) case of Ozerov v. Russia (Application no /01, 18 May 2010) ve Case of Krivoshapkin v. Russia (Application no /02, 27 January 2011) 3

4 Krivoshapkin davasında, Strasbourg Mahkemesi olayı incelerken, geçmiş kararlarını da ele alarak bir sonuca varmıştır. Strasbourg Mahkemesi ne göre, demokratik bir toplumda mahkemelerin kamuoyu nezdinde itimat uyandırması temel öneme sahiptir. Özellikle ceza yargılaması ile ilgili konularda bu önem daha çok artar. Bu nedenledir ki, sözleşmenin 6 ıncı maddesi, Mahkemelerin bağımsız ve tarafsız olduğunun açık bir şekilde ortaya çıkarılmasını öngörür. Tarafsızlık, mahkemenin yerleşik içtihatlarına göre iki biçimde ortaya çıkar. Subjektif ve objektif olarak. Subjektif tarafsızlık, mahkemenin bir üyesinin ya da hakiminin taraflardan birisinin yanında olması veya önyargılı olması halinde ortaya çıkar. Objektif tarafsızlık ise, mahkemenin objektif olarak hiçbir şüpheye maruz bırakmayacak şekilde tarafların yanında olmaması ve özellikle savcının yerine geçerek yargı işlemleri yapmamasına dayanmaktadır. Strasbourg Mahkemesi, Ozerov Rusya ya karşı davada, Hakimlik ve savcılık fonksiyonlarının karışması sonucunda, objektif olarak Mahkemenin tarafsızlığının yitirildiği ve sözleşmenin 6 ıncı maddesinin 1 inci paragrafını ve 5 inci maddenin 3 üncü paragrafının ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Aynı şekilde, Daktaras Litvanya, no /98, 35-38, 5 inci madde ihlali açısından Birincat İtalya ya karşı 26 Kasım 1992, Series A no. 249-A, pp , 20-22; Huber İsviçre ye karşı, 23 Ekim 1990, PP , Kyprianou Kıbrıs a karşı no /01, 127, ECHR 2005-XIII aynı sonuca varmıştır. Ozerov davasında Strasbourg Mahkemesi Savcının tüm dava süresince mahkemede hazır bulunmamasını, 6 ıncı maddenin ihlali olarak görmüştür. Bu olayda yargılamayı yapan Moskova Mahkemesi nin kovuşturma süresince delillerin değiştiği, yeni deliller elde ederek bunun üzerine mahkumiyet hükmü verdiği eleştirilmiştir. Mahkemenin resen elde etmiş olduğu bu delillerin, savcılık makamı tarafından sunulan delillerin dışında olduğu ve o delillerin kararda yer almadığına temas ederek savcı ve hakim rollerinin karıştırılmış olduğunu belirtmiştir. Krivoshapkin Rusya ya karşı olan davasında da, savcı kovuşturma süresince duruşmaya katılmamış, sanık ve müdafii buna sözle itiraz etmiş olmalarına rağmen, mahkeme yargılamayı yapmış ve sonuca varmıştır. Bu davada Moskova mahkemesi, savcılık tarafından iddianame ile beraber sunulan tanıkları ve sanığın ifadesini almış, sanık tarafının gösterdiği tanıkların dinlenmesini reddetmiştir. Bunu gözönüne alan Strasbourg Mahkemesi, ceza muhakemesinde karşılıklılık ilkesinin gerçekleşmediğini kabul ederek, hakimlik ile savcılık görevlerinin karıştığını ve sadece savcının delillerini değerlendirerek, sanığın suçluluğuna karar verdiğine işaret ederek, 6 ıncı maddenin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Bu kararda, Strasbourg mahkemesi, sanığın istinaf yoluna başvurduğunda, yine davanın savcının yokluğunda yapılmış olduğunu da tespit 4

5 etmiş, ancak bu istinaf başvurusu karar tarihinde henüz sonuçlanmadığı için bir karara varılmamıştır. Strasbourg Mahkemesi nin vermiş olduğu kararlarda temel unsur, mahkemenin objektif olarak tarafsız davranıp davranmadığının tespitidir. Her ne kadar Rus hükümeti bu davalara vermiş olduğu cevaplarda, Rusya da yürürlükte olan Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, Savcının duruşmada bulunması zorunlu değildir. Strasbourg Mahkemesi bu savı da kabul etmemiş, hakimin yapmış olduğu işlemlerin savcı işlemlerinin yerine geçip geçmediğinin tespiti yoluna gitmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu ndaki Durum: 5. Türk Hukuk Sistemi açısından meseleye baktığımızda, Ceza Muhakemesi Kanunu nun Delilerin Ortaya Konulması ve Tartışılması başlığını taşıyan bölümde, 206 ıncı maddede, düzenlenmiştir. Bu maddenin 1412 sayılı Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu ndaki karşılığı olan, Delillerin İkamesi ve Bu Babdaki Talep ve Kararlar başlıklı 237 inci maddesinin son fıkrasında ise, Mahkeme vuku bulan talep üzerine veya kendiliğinden tanık ve bilirkişi celbini ve başkaca sübut sebeplerini ihzar ve iradını emredebilir. Hükmü yer almakta idi. Yeni Kanun un 206 ıncı maddesinde bu hüküm yer almamaktadır. Bu açıklık karşısında, mahkemenin resen kendiliğinden delil toplama yetkisinin olmadığını söyleyebiliriz. Mahkeme, sadece tarafların talebi üzerine tanık ve bilirkişi ve başkaca ispat delillerini toplayabilir. Yapılan değişiklik ile kovuşturma süresinde, cumhuriyet savcısının davaya katılmayacağı da gözönüne alındığında, savcılık tarafından hiçbir delil istemi yapılamayacaktır. Savcılık makamının, iddianame ve iddianameye esas teşkil eden delilleri mahkemeye sunması ve iddianame ve eklerinin mahkemece kabul edilmesinden sonra duruşma sırasında hiçbir görevi ve talebi kalmamaktadır sayılı Kanun un 26 ıncı maddesinde yer alan Ek 3 üncü maddesinde, savcıların yalnızca Asliye Ceza Mahkemeleri nden verilen hüküm, tutuklama ya da tutuklamaya son vermeye ilişkin kararlarına karşı kanun yoluna başvurabilme imkanı tanımış bulunmaktadır. Bu hükümler ışığı altında, Ceza Muhakemesi Kanunu ndaki sistem değiştirilmiş, tahkik sistemine son verilmiş ve itham sistemine dönülmüştür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ilke kararlarına göre, delillerin açık duruşmada sanığın huzurunda tartışılması, incelenmesi ve karşılıklı olarak tartışılması gerekir. Bu davranış sözleşmenin 6 ıncı maddesinin 1 inci ve 3 üncü (d) paragrafına uygun bir gelişmedir. Bu maddeler sanığa adil ve eşit olarak şahitlerin ifadelerinin irdelenmesi ve kendi görüşlerini açıklama hakkını vermektedir. (Bkz. Van Mechelen and Others v. The Netherlands, P51, Lüdi v. Switzerland, 15 June 1992, 49, Series A no. 238) 5

6 Kanunlarda bazı istisnaların bulunması, sanığın savunma hakkını ihlal etmediği sürece geçerli olabilmektedir. Önemli olan sanığa, kendisi hakkında, kendi aleyhine veya lehine verilmiş olan ifadelere ve delillere ulaşabilmek ve bunları tartışabilmek imkanının tanınmış olmasıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu nun 217 inci maddesi, Hakim, kararını, ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere dayandırabilir şeklinde temel ilkeyi tespit etmiştir. Aynı Kanunun 201 inci maddesi, doğrudan soru yöneltme hakkını tanımıştır. Kanun un bu maddeyle ilgili gerekçesinde, Türk Hukuku nda bunun bir yenilik olduğu söylenmiş ve çapraz sorgu sisteminin Türk Hukuk Sistemine de getirildiği belirtilmiş olmakla birlikte, yapılan son değişiklikle Cumhuriyet Savcısının duruşmaya katılmasının önlenmesi sonucu, silahların eşitliği prensibine aykırı hareket edilerek, çapraz sorgu tek taraflı hale getirilmiştir. Bu maddeye göre, hakimin tanıklara soru sorma imkanı da hukuken kalmamaktadır. Hakim sadece 192 inci maddede belirtildiği gibi sanığı sorguya çekmekle yetkisi sınırlandırılmıştır. Bu ifadenin de yanlış olduğunu, sanığın sorguya çekilmesinin tahkik sisteminin bir kalıntısı olduğunu, sanığın ifadesinin tespiti şekline dönüştürülmesi gerekir. Uluslararası Hukukta Yer Alan Belgeler: 6. Bugünkü Türk Hukuk Sistemi nde Savcılık ile hakimlik makamları birbiriyle içiçedir. Bunun adil yargılanma hakkını ağır bir şekilde yaraladığı açıktır. Nitekim, Avrupa Konseyi (2000)19 sayılı rekomandasyonda bu rekomandasyon Bakanlar Komitesi tarafından 6 Ekim 2000 tarihinde ve 724 üncü oturumda kabul edilmiştir- Avrupa Ceza sistemi içinde savcıların ithamlarını göstermek, delilleri sunmak veya vazgeçmek, bu delilleri de mahkemeler nezdinde ileri sürmek, kanun yoluna başvurmak yetkilerinden oluşmaktadır. Bu rekomandasyonun da devletlerin, savcıların hukuki statülerini, görev ve yetkilerini, yargılamada oynayacağı rolleri bir kanun ile göstermeleri ve mahkeme hakimlerinin tarafsızlığı ve bağımsızlığı hususunda hiçbir şüpheye maruz kalmayacak şekilde ortaya koyması, ayrıca ve özellikle Devletin bir kişinin aynı zamanda savcı görev ve yetkilerini kullanması ve aynı zamanda mahkeme hakimi olmasının da önlenmesi gerektiğinin altı çizilerek ifade edilmiştir. Birleşmiş Milletlerce, 1990 yılında savcının rollerini düzenleyen önergede, savcı ve adli yargı fonksiyonu gören kişilerin çalıştığı yerlerin dahi kesin bir şekilde ayrı olması öngörülmüştür. (Havana, Küba, 27 Ağustos 7 Eylül 1990, Mahkumların Tretmanı ve Suçun Önlenmesine Dair 8 inci Birleşmiş Milletler Kongresi.) 6

7 Ülkemizde bu Avrupa Konseyi rekomandasyonuna bakan düzeyinde katılmış ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ni de imzalamış bulunmaktadır. Türkiye deki Hakim ve Savcı Ayrılığı: 7. Bu düşünce, savcı ve hakim fonksiyonlarının birbirinden tamamen ayrılmasını öngörmektedir sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, bu iki ayrı mesleği bir olarak nitelendirmiş, bunlarla ilgili bu iki meslek için yetişen kişileri aynı usullerle yetişmesi, aynı sınava tabi tutması sonucu mesleğin başlangıcında iki ayrı fonksiyon gören, iki ayrı meslek olduğunu bir yana bırakmıştır. Hakim ve Savcıları Adalet Bakanlığı na bağlı kişiler olarak görev görmelerini sağlayacak hükümlere yer vermiştir. Anılan Kanunun 34 üncü maddesi bu görüşümüzü kuvvetlendirmiştir. Adli yargıda görevli hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla hakim ve Cumhuriyet savcısı olup da Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki görevlerde çalışanlar, sınıf ve dereceleri bakımından eşittir. İdari yargıda görevli hakim ve savcılar ile idari yargı hakim ve savcıkı olup da Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki görevlerde çalışanlar, sınıf ve dereceleri bakımından eşittir. Bu hüküm Hakimlerin bağımsızlıklarına gölge düşüren bir örünüm vermektedir. Oysa, yeni yapılan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda, cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri genişletilmiş, hakime ait yetkiler ile donatılmıştır. Söz gelimi, özel hayatın gizliliği bakımından çok önemli olan arama, cumhuriyet savcısının kararı ve hatta cumhuriyet savcısının yazılı emri sonucu kolluk görevlileri tarafından yapılabilmektedir. El koyma, keza mülkiyet hakkına ilişkin çok önemli bir işlem olmasına rağmen, cumhuriyet savcısının yazılı emri ile gerçekleştirilebilmektedir. Suçun delillerini oluşturduğu kuşkusu ile resmi veya özel kuruluşta bulunan gönderilere hakim kararıyla el konması asıl iken, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının kararıyla da el konabileceği, hakimin kararının veya cumhuriyet savcısının emrini yerine getiren kolluk görevlileri el koydukları iletileri hakime veya cumhuriyet savcısına teslim edebilir. Böylece cumhuriyet savcısı eski kanunda olduğu gibi, sadece hakimin yetkili olduğu posta iletilerinin açılmasını bu kez cumhuriyet savcısına bırakmaktadır. (129 uncu madde) Keza CMK 135 inci maddede, iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması cumhuriyet savcısı ve hakim tarafından karar altına alınabilmektedir. Bütün bu imkanlara Kanun da yer alan sadece sihirli bir cümle sebep olmaktadır. Gecikmesinde sakınca bulunan haller. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerin tanımını CMK 2 inci maddesinde yer alan tarifler arasında yer verilmiş idi. Bu halin tarifini, tasarının gerekçesinde aynen; Tasarının değişik maddelerinde belirtildiği üzere, delil, iz, eser ve emarelerin saptanması bakımından adli mercilerce yetkilerin ne suretle kullanılacağı insan haklarına 7

8 saygı ve adil yargılama esasları çerçevesinde gösterilmiştir. Ancak, bir kısım Batı kanunlarında da gösterilmiş olduğu üzere gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bu işlemlerin kolluk tarafından da yapılabilmesi öngörülmüştür. Fakat, bu tür istisnai uygulama kural halini alabildiğinden gecikmesinde sakınca bulunan hal in bu maddede tanımlanması ve bu uygulamanın, gerektiği durumlarda maddesinde açıkça gösterilmesi uygun görülmüştür. Buna karşılık Komisyon bu kavramın tanımının belirsiz olduğu, tanımlar maddesinde böyle bir kavrama yer verilmesinin uygun olmayacağı düşüncesiyle tasarıdan çıkarıldığını gerekçesinde belirtmiştir. Gerek Ceza Muhakemesi Kanunu nda gerek Polis Vazife ve Selahiyetleri Hakkındaki Kanun da ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılan arama, yakalama, iletişimin dinlenmesiyle ilgili yönetmeliklerde bu cümle yer almış bulunmaktadır. Oysa, içinde bulunduğumuz yüzyılda iletişim araçları oldukça genişlemiştir. Buna uygun olarak, Ceza Muhakemesi Kanunu nun 43 üncü maddenin 2 inci fıkrasında, tanıklara yapılan çağrının telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle yapılabileceği öngörülmüştür. Hakime ulaşamamak, savcıya ulaşamamak, bu asırda bir mazeret olarak kabul edilemez. Hürriyetlerin kısıtlanmasında en önemli aktör, hakimdir. Hürriyetlerin kısıtlanması için bir yetkinin cumhuriyet savcısına tanınmış olması muhakemede taraf olan adalet bakanına bağlı savcıyı bağımsız ve tarafsız olan hakim mertebesine çıkartır ki, bu da yanlış bir uygulamadır. Hakimin Resen CMK ya Göre Delil Toplayamayacağı: 8. Ceza Muhakemesi Kanunu nun 216 ıncı maddesi Delillerin Tartışılması başlığı altında delillerin toplanması ve tartışılması bitince, iddia ve savunmanın bildirilmesi aşamasına geçildiği herkesin malumudur. Bu konuda davaya katılan iddia ve isteklerini bildirir, daha sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü bildirir. Bundan sonra da savunma makamı genel savunmasını yapar. Bu değişiklik ile kanunun 216 ıncı maddesi Asliye Ceza Mahkemeleri nde yapılan kovuşturmalarda hukuken ve fiilen ortadan kalkmıştır. Söz konusu maddeye göre, Savcının yapmış olduğu iddianın duruşmada tartışılan deliller karşısında geçerli olmadığını gördüğü taktirde, Sanığın beraatini isteyebilme imkanından da mahrum bırakılmıştır. Bu da karşılıklılık prensibinin ilkesinin, demokratik bir devlette bulunmaması sonucunu doğurur. Muhakeme hukuku açısından bugün için geçerli olmayan bir davranıştır. Yine Asliye Ceza Mahkemeleri nde yapılan, yargılaması yapılan fiiller bakımından suçun niteliğinin değişmesi de söz konusu olmayacaktır. 226/1 inci madde suçun niteliğindeki değişiklikten söz etmektedir. İddianamede kanuni unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başka bir suçla mahkum 8

9 edilmesi artık işlevsiz kalacaktır. İddianamede yer alan fiilin hukuki açıdan değerlendirilmesinde, iddia ve savunma ile hakimin bağlı olduğu suçun hukuki niteliğinin değişmesini veya cezanın arttırılması konularında ek savunma verme imkanının dahi ortadan kalktığı sonucuna varılabilir. Asliye Ceza Mahkemelerinde Savcının görev yapmasına son verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 6 ıncı maddesinde garanti edilen ve çok önemli bulunan temel haklarının ve özellikle bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılanma haklarının ortadan kaldırılması sonucunu vermemelidir. Böylece ceza yargılaması kadı yargılamasına dönüşmektedir. Hakim, kadı rolünü yüklenmektedir. İşaret etmiş olduğumuz Ceza Muhakemesi Kanunu ndaki hükümlerin uygulanmasına devam edilir ise, hakim-savcı karışımı bir yargılama ortaya çıkacaktır ki, bu da 6 ıncı maddeye açık bir şekilde aykırılık teşkil edeceğinden şüphe duyulmamalıdır. 9. Temelde tüm olarak itham sistemine dönülmesini temenni etmekteyiz. Böylece otoriter sistemden hürriyetçi sisteme geçiş yapılacaktır. Geleneksel Ceza Muhakemesi Hukuku nda karma sistemin getirilmesiyle, tahkik sistemi itham sistemi ayırımının özelliğini kaybettiğini söyleyemeyiz. İtham ve tahkik sistemi birbiriyle çelişkili olan iki sistemdir. İki ayrı sistemin homojen bir hale getirilmesinin mantıklı olmadığı açıktır. Usul diyalektiği ancak itham sistemi içinde söz konusu olabilir. Hakimle savcının fonksiyonlarının ayrılması, soruşturma safhasında da önem kazanır. Soruşturma evresinde hakimin tutuklama kararı verebilmesi için savcının istemi şarttır. Buna karşılık kovuşturma evresinde sanığın tutuklanması savcının istemi üzerine veya resen mahkemece karar verilir denmektedir (CMK Madde 101). Mahkemenin resen tutuklama kararı vermesi, savcılık fonksiyonlarını gasp etmesidir. Bu nedenle, Mahkemenin isteme bağlı olmaksızın tutuklama kararı vermesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin 5 inci madde 1 inci fıkra (b) bendindeki hükmün ihlali sayılır. Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılan muhakemeye cumhuriyet savcısı iştirak edemeyeceğinden, talepte bulunamayacak, dolayısıyla mahkemede resen bir karara varamayacaktır. Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yapılan bir yargılamada, savcı tutuklama isteminde bulunmuş, fakat mahkeme sanık müdafii ve sanıklara söz vermeden bu konuyu karara bağlayıp, bütün sanıkların tutuklanmasını hükme bağlamıştır. Verilen bu kararın CMK 215 ve 216 ncı maddesine aykırı olduğu açıktır. Buna rağmen Mahkeme aykırı davrandığını bilebile savcının istemini unutmuş, ben resen tutuklama kararı verdim diyebilmiştir. 10. Bitirirken, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku demokratikleşmesi, liberal sistemi getirir ki, bu sistemde itham usulüne 9

10 yatkındır. Soruşturma evresi de savunma makamının yetkilerinin itham makamının yetkilerine eşit kılınması, daha az gizlilik, daha fazla yüze karşılık olmayı zorunlu kılmıştır. Delil araştırma ve karar verme, bir başka ifadeyle savcılık ve hakimlik aynı kişide birleşemez. Birleşirse her iki görevde bundan zarar görecektir. Türk Ceza Hukuk Sistemi nde geçmiş yıllarda sorgu hakimliği uygulaması mevcut idi. Bugünde, Asliye Ceza Mahkemelerinde savcıların kaldırılmasıyla bir nevi sorgu hakimliği müessesesi tekrar getirilmektedir. Mülga 1412 sayılı CMUK dan farklı olarak, ilk tahkikattan sonra mahkeme önüne çıkabilmek ve karşılıklılık esasına göre yargılama yapılmakta iken, bu değişiklikle iddia makamının gıyabında gerek derece mahkemesinde, gerek kanun yolu mahkemesinde karşılıklı olmadan tek yanlı bir yargılama yapılabilecektir. Bu da peşin hükme yargıyı götürebilir. Gerçekte adaletin peşin hükümden uzak kalması zorunludur. İddia makamının yapmış olduğu ithamı, ortaya koyduğu delilleri, savunma makamının ortaya koyduğu karşı deliller ile delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi sonucunda mahkemenin hüküm vermesi icap eder. Adalet güçlerin karşılıklı olarak tartışması ile gerçekleşir. Adil bir yargılamanın yapılabilmesi, toplumda güvenlik duygusunu sağlar. Adaletin bulunmadığı ülkede herkes suçludur. Mahkemelerin görevi herkesi suçlu sayarak, siyasi yönlendirmeye uygun olarak davranıp, insanları mahkum etmek değildir. Gerçeği ve hukuka uygun olanı bulmaktır. Sözlerimi Faruk Erem hocanın bir cümlesiyle bitirmek istiyorum; Sokrates i ölüme mahkum eden, 501 Atina lı hakimden hiçbiri bugüne kadar yaşayabilmiş değildir. Sanık Sokrates, hala kendini savunmaktadır. Prof. Dr. Duygun Yarsuvat 10

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Ankara, 2010 Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Eğitimci El Kitabı 3 YAZARLAR (İsimlerine göre sıralanmıştır) - Ahmet TÜYSÜZ (Avukat, Şanlıurfa Barosu) - Feridun YENİSEY (Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Av. Coşkun ÖZBUDAK* * Ankara Barosu. 1. Giriş Bilindiği gibi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), beraat eden sanık yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-659-0289-2012/658/57864 09/12/2013 Konu : Soruşturma aşamasında avukatların dosya içeriği incelemesi. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 5271 sayılı Ceza

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun Birinci kitap, Dördüncü kısmın İkinci Bölümünde 100. ve müteakibindeki

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA Elektrik Mühendisleri Odası nın (EMO) kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırıyla katledilen üyesi Hasan Balıkçı anısına iki

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: ASKER KİŞİLERİN KITA, KARARGÂH VE KURUMLARDA YA DA GÖREV ESNASINDA VEYA GÖREV YERLERİNDE ÖLÜMÜ HÂLİNDE YASAL MİRASÇILARINI

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015 BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 1988/46 KARAR NO : 1988/47 ÖZET : 2247 Sayılı Kanunun 14* maddesinde belirlenen olumsuz görev uyuşmazlığının koşulları gerçekleşmediğinden, bu konudaki başvurunun

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

İKİNCİ KISIM Olağan Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM İtiraz

İKİNCİ KISIM Olağan Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM İtiraz İKİNCİ KISIM Olağan Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM İtiraz İtiraz olunabilecek kararlar Madde 297- Kanunun gösterdiği hâllerde, hâkim veya mahkeme kararlarına karşı itiraz veya acele itiraz yoluna gidilebilir.

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

UYARILAR. Bilgi edinme başvuruları doğrudan birim ofisine ya da posta veya elektronik posta ile yapılabilecektir.

UYARILAR. Bilgi edinme başvuruları doğrudan birim ofisine ya da posta veya elektronik posta ile yapılabilecektir. UYARILAR Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerini hayata geçirmek üzere yürürlüğe konulan ve kişilerin bilgi kamu faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

İTHALAT SÜRECİNDE TAHSİL EDİLEN EK MALİ YÜKLERİN HUKUKSAL ANLAMI

İTHALAT SÜRECİNDE TAHSİL EDİLEN EK MALİ YÜKLERİN HUKUKSAL ANLAMI İTHALAT SÜRECİNDE TAHSİL EDİLEN EK MALİ YÜKLERİN HUKUKSAL ANLAMI Nevzat BOZKURT * I. Giriş Bilindiği üzere ithalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu (Tarım Payı), Antidamping

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı

[Miloseviç / Hollanda ve diğer NATO üyeleri Davası] 1 Karar Tarihi:20 Aralık 2001

[Miloseviç / Hollanda ve diğer NATO üyeleri Davası] 1 Karar Tarihi:20 Aralık 2001 İzmir Barosu Dergisi 2002 Nisan Sayısı İngilizce Özgün Metinden Çeviren Av. Serkan Cengiz 2 [Miloseviç / Hollanda ve diğer NATO üyeleri Davası] 1 Karar Tarihi:20 Aralık 2001 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(İkinci

Detaylı

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme Halit Dönmez *1 GİRİŞ 31.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren CMK nın 102. maddesindeki tutukluluk süreleriyle ilgili Türkiye nin değişik yerlerindeki

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ hakemli makaleler Devrim AYDIN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ Devrim AYDIN * 1. Genel Olarak Yargılama makamlarının karar veya hükümlerinde hukuka aykırılıkların veya hataların bulunması söz konusu

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Sınavı (09.04.2012 Saat:09.00 )

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Sınavı (09.04.2012 Saat:09.00 ) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Sınavı (09.04.2012 Saat:09.00 ) Açıklamalar: 1-Sınav süresi 75 dakikadır. 2-Mevzuat kullanılabilir. 3-Soruların sırasını

Detaylı

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 Sayı: 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

GİZLİ TANIKLIK. Prof. Dr. Ersan ŞEN

GİZLİ TANIKLIK. Prof. Dr. Ersan ŞEN 273 GİZLİ TANIKLIK Prof. Dr. Ersan ŞEN Esas olan, tanığın kimliğini gizlemeden ve duruşmaya katılmasını sağlamak ve böylece, sanığın hakları korumak suretiyle yargılamanın yapılıp maddi gerçeğe ulaşmaktır.

Detaylı

HUKUKUN BÖLÜMLERİ HUKUKUN BÖLÜMLERİ ÖZEL HUKUK KAMU HUKUK AYIRIMI

HUKUKUN BÖLÜMLERİ HUKUKUN BÖLÜMLERİ ÖZEL HUKUK KAMU HUKUK AYIRIMI HUKUKUN BÖLÜMLERİ ÖZEL HUKUK: Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini eşitlik ve irade serbestliği esasına göre göre düzenleyen hukuk kuralların bütünüdür. KAMU HUKUKU: Bir devleen teşkilafnı, bir devlet

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28578 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı