YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT KESK N KARTAL NEFES KESEN NAKL YE PERU DA DA LARA TIRMANIfi ÖZEL TAfiIMA S STEM ZOR filere TUTKUN ALTAN BAL KAMYONCULAR ÖZGÜVEN YÜKSEK NSANLARDIR

2 VOLVO KAMYON MAGAZ N içindekiler #1/ NEFES KESEN NAKLİYE Yo un trafik ve her nefes al fl veriflte ci erleri zorlayan düflük oksijenli hava. José Astete Torres, Peru nun da l k iç k sm nda bulunan madenlerden çinko yükü almak üzere her gün Volvo FH kamyonuyla deniz seviyesinden metre yüksekte araç kullan yor. D ER KONULAR: 2 VOLVO KAMYON MAGAZ N # KESKİN KARTAL YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT Yollar ve yol güzergahlar, ülkelerin, kentlerin, endüstriyel tesislerin ve markalar n, hatta kiflilerin hayat n etkiler, belirler. Her devirde geçit vermez, aman bilmez da lar aflanlar n öyküleri, yollar n ve yolcular n hikayesidir. 20 VOLVO KULLANILSAYDI NASIL OLURDU? Dünya, inflaatlar kan, ter ve gözyafl na mal olan çok say da bina bar nd rmaktad r. Peki ya inflaat süreçlerinde Volvo nun kamyonlar kullan lm fl olsayd neler olurdu? 24 SİSTEM ZOR İŞLERE TUTKUN Proje tafl malar nda, her tafl ma bir di erinden farkl özelliklere sahiptir. Hatta ayn tafl man n farkl parçalar için farkl çözümler gerekir. Bu durumu bu iflin uzman Sistem in kurucusu Yusuf Ak nc flu sözlerle özetliyor. 19 GELECEK 23 BEN M VOLVO M 26 RÖPORTAJ 28 VOLVO GÜNCEL VOLVO KAMYON MAGAZ N, Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy mah. Engin Sok No:9 Kad köy stanbul Turkey Tel: Faks: Sahibi: Ulf Magnusson S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Matbac l k Ltd. fiti. shakpafla Cad. Özbenli Apt. No: 4/1 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 8 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. LİDERDEN De erli okurlar m z ve müflterilerimiz, Türkiye, Volvo Kamyon için önemli bir pazar, Volvo da Türkiye için önemli bir marka. Ve inan yorum ki ana de erlerimiz Kalite, Güvenlik ve Çevreye Sayg oldu u sürece Volvo, Türkiye tafl mac l k pazar nda önemli bir rol oynamaya devam edecek. Yaflanan politik ve finansal belirsizliklerin sonucu olarak yak t fiyatlar oldukça yüksek seyrediyor ve gelecekte de yüksek seyredecek. Tafl mac l k fiyatlar bask alt nda ve Avrupa tafl mac l k lisanslar s n rl say da. Tüm bu nedenlerden dolay iflinizin toplam maliyetini yeniden gözden geçirmenizin zaman. Bizim hedefimiz Toplam Tafl mac l k Çözümlerinin lider tedarikcisi olmak ve Volvo olarak, siz müflterilerimize kamyonunuzun kullan m ömrü boyunca kilometre bafl na en uygun maliyeti sundu umuzu kan tlamak. Ürünlerimizin kalitesine tan k olmufl pek çok müflterimiz, kamyonlar m z hem uluslararas hem de yurtiçi tafl mac l kta baflar yla kullan yorlar. Müflterilerimizin daha kolay flartlarda Volvo Kamyon sahibi olabilmeleri için Volvo Finansal Hizmetler arac l ile finansal çözümler sunuyoruz. Müflterilerimizin bu hizmetimize gösterdikleri ilgiden çok memnunuz. Volvo Otomotiv Türk, flu anda müflterilerimizin toplam çözümlere yönelik yükselen taleplerini karfl lamak üzere bir yeniden yap lanma dönemi içinde. Yeni talepler; yeni beceriler ve geliflim gerektirir. Bu da daha çeflitli ve yo un Volvo hizmeti demektir. Bu yeni dönemin bafllamas yla birlikte Kad köy'de yeni ofis binam za tafl d k. flimizi gelifltirip büyütmeye buradan devam edece iz. Ayr ca gelecek y l bafl nda stanbul'daki ilk %100 Volvo sermayeli Volvo Kamyon Sat fl Sonras Servisimizin aç l fl n gerçeklefltirece iz. fllerinizde baflar lar diliyor ve bu sene gerçeklefltirece imiz aktivitelerimizde sizleri aram zda görmeyi umuyoruz. Sayg lar mla, ULF MAGNUSSON GENEL MÜDÜR VOLVO TÜRK

3 GÜNDEM TÜRK YE N N 1 Ocak 2009 tarihinde taraf olaca ADR Anlaflmas n n kapsam, yarataca f rsatlar ve tehditler, 20 Mart 2008 de Otokar n ana sponsorlu unda Ortaköy Esma Sultan Yal s nda düzenlenen 1. Tehlikeli Madde Tafl mac l Zirvesi nde tart fl ld. Kamu kurum ve kurulufllar, ifl dünyas ve sivil toplum kurulufllar temsilcileri ile akademisyenleri biraraya getiren zirvede, OSD Genel Sekreteri Ercan Tezer, Petder Yönetim Kurulu Baflkan Melih Türker ve TREDER ADR/ATP Komisyon Baflkan Murat Tokatl ile Türkiye nin ilk ADR sertifikal tankerini üreten Otokar n Genel Müdür Yard mc s Basri Akgül konuflmac olarak yer ald. Zirvede, Almanya Ulaflt rma Bakanl Direktörü Helmut Rein de tehlikeli maddelerin karayoluyla tafl nmas hakk nda Avrupa Konseyi direktifi ve Almanya daki de iflim süreci hakk nda bilgi verdi. Basri Akgül, tehlikeli madde tafl mac l ve ADR konular n n belirli sektörleri etkileyen teknik bir konu gibi göründü ünü ancak, çevre koruma ile can ve mal güvenli ine önemli katk lar sa layan, yeni teknolojilerle de kaçakç l k ve ürün kalitesizli i gibi sorunlar engelleyen önemli ve kritik bir alan oldu unu söyledi. Yönetmelik devreye girene kadar çözüme kavuflturulmas gereken konulara da dikkat çeken Akgül: Türkiye de bu yönetmeli in uygulanmas ndan ve kontrolünden sorumlu olacak KAMYON DÜNYASINDAN NOTLAR Türkiye nin gündemi; ADR ba ms z kurumlar n belirlenmesi gerekli. Yönetmelik kapsam nda Ulaflt rma Bakanl ile Sanayi ve Ticaret Bakanl ana sorumlu ve yönlendirici olarak görülse bile alt konular n takip ve kontrolünde, özellikle ADR sertifikasyonu için daha teknik bir alt kadroya ihtiyaç duyulacak. kinci konu da yönetmeli in uygulamaya al nmas n takiben at lacak ad mlar n belirlenmesi dedi. Murat Tokatl da 1 Ocak 2009 sonras üretilecek ve trafi e ç kacak araçlar n kontrol süreçlerinde ba ms z kurum ve kurulufllar n h zl bir flekilde görevlendirilmesi, tescil için aranacak flart ve belgelerin neler olaca n n netleflmesi gerekti ini hat rlatt. OSD N N görüfllerini aç klayan Ercan Tezer ise ADR li araçlarda muayenenin en önemli konulardan biri oldu unu, y ll k muayene zorunlulu unun TÜV- Türk gibi bir kurulufl taraf ndan denetlemesi gerekti ini söyledi. Halen ADR niteliklerine haiz olmayan araç ve tankerlerin tehlikeli madde tafl mac l n sürdürdü üne de de inen Tezer, bu araçlar n yerine uygun nitelikte araçlar n hizmete sokulmas için kademeli bir geçifl plan yap lmas gerekti ini ifade etti. Tezer, ayr ca OSD nin tehlikeli madde tafl mac l ile ilgili olarak ald karar ve önerilerin de flunlar oldu unu aç klad ; - Tehlikeli madde tafl mac l çok ayr nt l küresel kurallara tabidir, - Türkiye en k sa zamanda uluslararas antlaflmaya taraf olmal d r, - Uygulama için kamu ile birlikte iflletmecilerin de yer ald bir ADR teknik komitesi kurulmal d r, - Kamuda dari Kapasite yeterli hale getirilmelidir, - Mevzuat n uygulanmas nda test alt yap s ile teknik servislerin kurulmas, küresel geçerlikte belgelendirme ve muayeneler için bir ulusal program yap lmal ve uygulanmal d r. Volvo yeni yerinde 11 N SAN 2008 tarihi itibari ile Volvo Kamyon, Volvo fl Makineleri, Volvo Penta, Volvo IT, Volvo Finans ve Ortak Hizmetler ofisleri, 7 y l aflk n bir süredir hizmet verdi imiz merkez ofisimizin bulundu u Tozkoparan Merter adresinden tafl nd. Yedek parça da t m depomuz PDC ve Volvo fl Makinesi servisimiz mevcut adresimizde müflterilerimize hizmet sunmaya devam edecektir. stanbul Anadolu yakas nda bulunan yeni merkez ofisimizin adres ve iletiflim bilgileri afla daki gibidir: çerenköy mah. Engin Sok No:9 Volvo fl Merkezi Kad köy ST. Tel: SORU Volvo nun h z sabitleyicisi ve h z performans için ne düflünüyorsunuz? B LAL AKGÜN, Sahra Nakliyat, 2006 FH 440 -Volvo seri bir araç ve bundan dolay oldukça memnunum. Arac mda h z sabitleyici var. Bunu çok gerekli buluyorum. Yolda ise aras nda seyrediyorum. Zaten h z konusunda Volvo ya rakip tan m yorum. Tabi kurallara uymak flart yla. AYDO AN GEZER, Fedai Ünal Nakliyat, 1983 F12 -Arac m eski model oldu u için h z sabitleyici yok. Fakat markas Volvo oldu u için performans halen çok iyi. Volvo m yerine ayn yaflta baflka marka bir araç kullansayd m ayn verimi alamazd m. NURETT N TAfi, Canl Nakliyat, 2003 FH12 -Arac m n h z sabitleyicisi harika. Araca ve kendime olan güvenim art yor. Zaten Volvo için yokufl veya düz farketmiyor. 15 y ld r Volvo kullan yorum. Kulland m bütün Volvo modellerinde h zla alakal bir sorun yaflamad m. SELAHATT N KARA, Öznakliyat 2001 F Arac mla yokufllar t rmanmada ve iniflte sorun yaflam yorum. H z otobanlarda sabitliyorum. Bugüne kadar çok faydas n gördüm. Volvo da h z ve emniyet birarada, bundan dolay araca güvenim tam. Fakat önce sürücü tedbirli olmal. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

4 YOL VE HAYAT KESKİN KARTAL YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT 4 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

5 YOL VE HAYAT Yollar ve yol güzergahlar, ülkelerin, kentlerin, endüstriyel tesislerin ve markalar n, hatta kiflilerin hayat n etkiler, belirler. Her devirde geçit vermez, aman bilmez da lar aflanlar n öyküleri, yollar n ve yolcular n hikayesidir. Zorlu ve önemi azalmayan bir co rafyaya sahip illerimizden Bolu da dünün kervan yollar n n yerini bugün v z r v z r iflleyen otoyollar alsa da, ülkemizin bu yöresi, yollar, da lar, tafl mac lar ve aflç lar ile bugün de an lmaya devam ediyor. Bolu da do an, ilk gençlik, hatta çocukluk y llar ndan beri geçimini yollardan sa layan Naci Keskin, hayat n yollara adayan ve yollar Volvolarla aflm fl biri. Yol tutkusu, Volvo tutkusu, yaln z ve sahipsiz sürücülerin s rdafl, gönüldafl, abisi, güvendikleri dostlar olma tutkusu, Naci Keskin in yolunu bir baflka geçifl bölgesi olan Macaristan a kadar uzatm fl. Naci Keskin, kardefli Sedat Keskin ile birlikte Avrupa n n her dilini konuflan, tüm ülkelerden gelip giden sürücülerin tan d, güvendi i bir dost olarak, Macaristan n en önemli kavflak noktalar ndan birinde a r vas ta sürücüleri için bir dinlenme tesisi açm fl. Naci Keskin, bu tesiste kardeflleri, arkadafllar, dostlar, müflterileri olarak niteledi i sürücülere kendi ülkesinin yemeklerini, lezzetlerini de sunuyor. Türkiye den gelen, özenle seçilmifl g dalarla Türk ve Avrupal sürücülerin sofralar n donat yor. En lezzetlisini, en tazesini, en uygun fiyata sunmak tutkusuyla Macaristan a Bolu dan aflç götüren Naci Keskin, Türkiye den tedarik etti i g dalar kendi mutfa na tafl mak için en güvendi i, en iyi oldu unu bildi i Volvo dan ilk arac n alarak frigofirik tafl malara, ara verdi i eski tutkusu nakliyecili e yeniden bafllam fl. Bu bafllang c n ard ndan Naci Keskin in Volvolar n n say s her y l artm fl. Macaristan daki dinlenme tesislerinin mutfa için bafllayan tafl mac l k hizmetleri, Türkiye de özenle yetifltirilen domatesi, biberi, kiraz, üzümü tazeli ini kaybetmeden Avrupal al c lara; baflta Almanya, Avusturya ve Macaristan olmak üzere Avrupa n n ve Rusya n n önemli hallerine, bazen de süpermarket raflar na k sa zamanda ulaflt ran bir hatta dönüflmüfl. Bu hat, 1998 y l ndan bu yana Volvolarla, kaliteyi ve lezzeti Malatya dan Antalya dan, Bursa dan, Mersin den Avrupa daki sofralara tafl yor. NAC KESK N, Volvo yu seçmesinin nedenlerini flöyle anlat yor: Yafl meyve ve sebze ifli, frigorifik tafl ma, tafl mac l k türleri aras nda en fazla dikkat, bilgi ve beceri gerektiren ifltir. Meyve ve sebze canl d r, dal ndan koptuktan sonra da yaflar. Meyve ve sebzelerin lezzeti, kokusu ve >> VOLVO KAMYON MAGAZ N #

6 YOL VE HAYAT >> tazeli i kaybolmadan sofraya ulaflmas gerekir. Bu nedenle çekiciniz, römorkunuz, so utucunuz, kendi alan nda en iyi, en kaliteli, en güçlü araç olmal d r. Yol uzad kça gücün, performans n önemi ortaya ç kar. Bu nedenle biz Volvo lar tercih ediyoruz. Benim Volvo ile tan fl kl m çocuklu uma dayan r. Bolu da 1959 model burunlu Volvolarla tafl mac l a bafllad k. O y llardan beri Volvo bizi kalite ve dayan kl l k konusunda hiç flafl rtmad. Bu nedenle bugün de Volvo yu tercih edip al yoruz. B Z VOLVOLARIN en yüksek beygir gücünde, en yüksek donan m seviyesinde olan n tercih ederiz. Bu tercihimizin nedenlerinden biri yüksek ortalama sürata olan ihtiyac m zd r, di eri ise uluslararas yollarda Türkiye yi ve markam z en iyi flekilde temsil ediyor olmakt r. Ömrü yollarda geçen sürücülerimizin yorulmadan, y pranmadan, menziline ulafl p yükünü teslim etmesi gerekir. Bu nedenle Keskin Kartal filosunda en üst donan mda araçlar yer almaktad r. Ayr ca ben en iyilerle çal flmay tercih ederim. Volvo, en iyidir. Konusunda Avrupa birincisidir. Yine bizim tercih etti imiz römorklar, frigofirik tafl mada Avrupa n n en iyi markas d r. Biz bu ikisini, tecrübe ve özverimizle birlefltirip hizmet veriyoruz. Evet, araçlar m z n ilk yat r m maliyeti yüksektir. Ama biliyoruz ki kalitenin bedeli vard r ve biz bu bedeli ödüyoruz. Bu bedel karfl l nda müflteri memnuniyeti ve prestij kazan yoruz. Araçlar m z satarken ikinci el de erlerinin yüksekli i sayesinde ilk yat r m maliyetlerimizin bir bölümünü geri al yoruz. Yüksek beygir gücüne sahip araçlar, düflünülenin aksine fazla yak t tüketmez. fiunu unutmay n, yüklü iken 40 tona ulaflan bir katar n en fazla yak t tüketti i zaman; kalk fltan sonra km/s lik h za ulaflmas aflamas d r. Bu h za ulaflma süresi, e er motor gücünüz yeterli de ilse daha uzun olur, siz hem zaman kaybedersiniz, hem de daha fazla yak t tüketirsiniz. Ayr ca bizim yapt m z meyve-sebze tafl mac l zamana çok hassas bir tafl mac l kt r. Yüksek beygirli bir arac n Antalya dan ç k p Kap kule ye varmas daha k sa sürede gerçeklefltir. Bu da sizi rakiplerinizden bir ad m öne ç kart r. Yak ta gelince, yüksek beygir gücü fazla yak t yakmaz. lk h zlanmadaki süreç k sal rsa, yak t tüketimi de azal r. Nakliyecili e bafllad m z zamandan beri Volvo nun bu özelli ini biliyoruz ve araçlardan memnunuz YILINDAN BER Volvo yetkililerinin önerileri do rultusunda otomatik flanz manl Volvolar ald k. Otomatik flanz manl araçlar kullanan sürücülerimizin tepkilerinden ve araçlar n yak t oranlar ndan memnunuz. Henüz ar zas n görmedik. 500 ila 700 bin km aras yol yapm fl araçlar m z var, ciddi bir ar zalar olmad. Bak mlar düzenli olursa ve yetkili servislerde yapt r l rsa, orijinal parçalar kullan l rsa ar za pek ç km yor. KESK N KARTAL SM, arabalar m z n çok bak ml, kaliteli ve hep üst model olmas yla ak llarda kal yor. Kimilerine çok iddial gelen Keskin Kartal ismi, asl nda benim yazg mla, flahs mla ilgili... Keskin, benim soyad m y l nda Bolu da faaliyet gösteren Kartal Nakliyat n %75 ini sat n alm flt m y l nda yafl meyve sebze tafl mac l yapmak üzere kendi soyad m olan Kesin i de ekleyerek Keskin Kartal ad nda kardeflim Sedat Keskin ile bir aile flirketi kurdum ve Kartal Nakliyat taki araçlar m da bu ifle aktararak uzmanlaflt m yafl meyve sebze tafl mac l faaliyetine her y l yeni yat r mlar yaparak devam ettim. Daha sonra bünyemize Bolu nun uluslar aras nakliyedeki en eski firmalar ndan Ulu Nakliyat da kat ld. Ulu Nakliyat n benim için sembolik bir önemi de var. Ulu Nakliyat ta sürücü olarak çal flm flt m. Daha sonra k smet oldu, Ulu Nakliyat n yöneticisi ve sahibi oldum. Bu firman n ismini koruyoruz. Böylece bizim markam z kimi zaman Ulu Keskin Kartal oluyor. Bunu biz seçmedik, böyle denk geldi... Çal fl p, çabalayarak bugünlere geldik.. Buna ra men Türkiye de tafl mac l k yapmak çok zor, çok özveri istiyor. Bizim araç konusunda en iyileri ve en yenileri seçmemizin bir nedeni de Avrupal n n karfl s nda dik durabilmek, Avrupa ülkelerindeki kontrollerde s k nt çekmemek, 6 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

7 YOL VE HAYAT Keskin Kartal firmas n n sahibi Naci Keskin ve tafl mac l kta kader birli i yapt flirket yöneticisi Necati Özmen, sürücülere en iyi arac vererek, en iyi performans ald klar n belirtiyorlar. asgari limitten otoban ücreti ödemek, geçifl belgesi gibi say s z engelden kurtulma iste idir. Buna ra men Türk nakliyecisine sektör olarak hiç bir flekilde destek ç k lm yor, hatta deste i b rak n, biz hakk m z arayam yoruz. Nakliyecinin flu anda s fat yok, nakliyeciler bir s fat istiyorlar. Nakliyeci olmazsa hiçbir fley olmaz. Nakliyeci olmazsa ekmek bir yerden bir yere gitmez. Nakliyeci olmazsa Ankara da sebze yenilmez. KESK N KARTAL firmas nda uzun y llard r üst düzey yöneticilik yapan Necati Özmen de firmas n anlat rken kalitelerini ve hizmet anlay fllar n n üstünlü ünü vurguluyor. Avrupal ve Avrupa normlar na uymufl müflterilerine problemsiz hizmet üretmek için en iyi ve donan ml araçlar Volvolar tercih ettiklerini söylüyor. Naci Keskin ile uzun y llard r kader birli i yapan Necati Özmen, sürücülere en iyi arac vererek, en iyi performans ald klar n belirtirken, flunlar söylüyor: Sürücü kalitesi, nakliye firmalar için araç kalitesi kadar önemli. Bunlar birbirlerini tamaml yor. Bu nedenle sürücü seçiminde ve yönetiminde özel bir dikkat ve gayret gösteriyoruz. Ayr ca, araçlar m z n periyodik bak mlar na da çok özen gösteriyoruz Tüm bunlara karfl l k özellikle vize s n rlamalar nedeniyle tecrübeli ve iflini özümsemifl sürücülerimizi tam performansl olarak kullanamamaktay z. Sürekli olarak vize ve çal flma süresinden dolay gerekti inden daha fazla say da sürücü istihdam ediyoruz. Vizeleri takip etmek ayr bir ifl, vize harçlar ayr bir masraf kalemi oluflturuyor. Tüm bunlara ra men operasyonlarda devaml l k ve zamanlara sürekli uyma bizim çal flma prensimiz. VFS ile Volvo sahibi olmak Keskin Kartal, araç al mlar n, Volvo Finansal Kiralama (VFS) Afi avantajlar ndan yararlanarak gerçeklefltirmeyi tercih eden bir firma. Necati Özmen Nas l tafl mac l a Volvolarla bafllam fl ve Volvolarla bugüne gelmiflsek, VFS hizmetleri bafllad ndan beri de yeni araçlar m z n al m nda Volvo nun bu hizmetinden yararlan yoruz. Tafl ma filomuzu güçlendirirken, araçlar m z yenilerken gerekiyorsa VFS bize destek sa l yor. Uygun ödeme koflullar ve planlar ile çözüm gelifltiren Volvo nun finans uzmanlar ndan çok memnunuz y l ndan beri ald m z araçlar n 27 sini VFS finansman ile sa lad k diyor. 80. y l kamyonu Keskin Kartal firmas n n sahibi Naci Keskin, babadan Volvocu y ll k Volvo tarihinde 40 y l aflk n bir süredir Volvo kullan yor... Keskin Kartal filosunda 80. y l için s n rl say da üretilen Volvo lardan biri de bulunuyor. Filosunda 35 Volvo su bulunan Keskin Kartal ve Ulu Nakliyat firmas, Türkiye ve Avrupa ülkeleri aras nda meyve, sebze tafl yor. Özellikle sezonda full çal flan firma, yüksek beygir gücünde, tam donan ml araçlar tercih ediyor. Araçlar n n 7 tanesi 610 Bg lik... Naci Keskin, Sürücülerime hoflgörü ile yaklafl r m. Yorgunlu u, çileyi bilirim. Bu nedenle hem güçlü ve h zl olan hem de sürücülerimi rahat ettirecek araçlar seçerim diyor. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

8 İŞİNİZİ BÜYÜTÜN KİŞİLER ARASI İŞ BÜYÜMEYİ DESTEKLER Karayolu taşımacılığı sektörü, sadece kamyonlarla ilgili değildir. Volvo nun kişiler arası iş diye adlandırdığı bir yaklaşımın sonucu olarak kişisel ilişkiler ve kamyon üreticisi ile müşteri arasındaki uyum giderek daha önemli hale gelmektedir. Televizyon seti almak için bir mağazaya girdiğinizi hayal edin. Yalnızca satıcı onu gösterdiği için belirli bir modeli alır mısınız? Muhtemelen hayır. Ancak bir TV de ne aradığınıza ilişkin ihtiyaçlarınız konusunda size sorular sorulduğunda ve mevcut set seçenekleri arasında bir seçim yapmanız konusunda size rehberlik edildiğinde, büyük olasılıkla TV setinizi bu mağazadan alır ve yaptığınız alışverişten de daha memnun olursunuz. Bu, ilişkilere dayalı bir sektördür, hem de çoğu insanın düşündüğünden de daha fazla, diyor Volvo Kamyon Avrupa Perakende Gelişimi Direktörü Mikael Benzow. Sık sık bir seferde 300 kamyon alabilen şirketlerden bahsederiz, ancak müşterilerimizin çoğunluğu iki ya da üç araçla faaliyet gösteren küçük işletmelerdir. Her yeni kamyon alımı bu işletmeler için büyük bir yatırım. Bu gibi durumlarda bayi ve müşteri arasındaki kişisel ilişkinin değerini hafife alamayız. Kişisel ilişki terimi değişik anlamlar içerebilir. Volvo için bunun anlamı, toplam sürecin değişik aşamalarında müşteri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaktır. İlk aşamada bu, müşteri bir kamyon satın almaya geldiğinde, ona bilgili ve güven verici bir tarzda yaklaşabilme meselesidir. Burada önemli olan, müşteri ihtiyaçlarının neler olduğunu belirlemeye çalışmaktır. Hangi alanda faaliyet gösteriyor? Yılda kaç kilometre yapıyor? Diğer bir deyişle, ticari faaliyetlerine ilişkin bilgi toplamaktır. Sonrasında ise daha çok doğrudan kamyonlarla ilişkili olmayan konular tartışılır, diye açıklıyor Mikael Benzow. Gerekli kişisel ilişkinin geliştirilmesi ve ulaşılabilir konumda olmaya odaklanılır. Müşteri ihtiyaçları elbette farklılık gösterir ve tarihsel açıdan bakıldığında, ihtiyaçlar yıllar içinde de değişmiştir. Örneğin, günümüzde, müşteriler yalnızca kamyonun ilk satın alma fiyatı yerine, belirli bir süredeki kilometre başına maliyeti öğrenmekle daha fazla ilgileniyorlar. Kamyon fiyatının 700,000 ya da 750,000 kron olması tabii ki önemli bir parametre, ancak esas önemli olan, kamyonun kullanım ömrü boyunca toplam maliyeti ve bu sürede getireceği toplam gelirdir. Dahası, günümüzde satış sonrası hizmetler, bundan 8 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

9 Servis hizmetine rekor düzeyde ilgi Volvo Kamyon un şu sıralar tüm satış sonrası ağı olmak üzere, toplam 17,000 çalışanına müşterilerine daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla eğitim verdiğini biliyor muydunuz? Volvo Kamyon satış sonrası operasyonlar müdürü Torbjörn Christensson a göre bu, Volvo nun tarihindeki en geniş kapsamlı eğitim kampanyasıdır. Avrupa çapında 1,100 bayi sertifika alacak. Bu sertifika, bayilerin hizmet için gerekli kaynakları ve kapasiteyi sağlayabileceğine dair Volvo nun verdiği onaydır. Tüm bayiler müşteriyle ilgili olarak belirlenmiş bir dizi standardı karşılama kapasitesine sahip olmalı. Bu standartlar, hız, 24 saat servis hizmeti ve müşteri Avrupa nın neresinde olursa olsun, aynı yüksek kalitenin sunulması ile ilgili. Torbjörn Christensson bu konuda Volvo Kamyon, serviste bir numara olmaya aday diyor. VOLVO İLE TİCARİ AÇIDAN BÜYÜYEN ÜÇ MÜŞTERİ DAHA FAZLA BİLGİ >> 20 yıl önce olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir. Ters giden bir şey olursa, müşteri bunu çok kısa bir sürede düzeltilebileceğini bilmek ister. PEKİ MÜŞTERİNİN bayiden talep etme hakkı olan hizmetler tam olarak neler? Mikael Benzow a göre en önemli konu bayinin, müşterinin ihtiyaçlarını belirleyerek, müşterinin işine yönelik optimum ürün sunma yeteneğinin olduğunun doğrulanmasıdır. Kuşkusuz bunun için ilk olarak aracın teknik özelliklerine, diğer bir deyişle, örneğin hangi yürüyen aksamın en uygunu olduğuna odaklanmak gerekir. Müşteri ihtiyaçlarına dayanarak, hangi destekleyici hizmetlerin müşteriye günlük faaliyetlerinde yardımcı olabileceğini gösterebilmek de önemlidir. Ve elbette bayi müşterinin faaliyetlerini analiz ederek genellikle bir nakliye ekonomisi hesabı da sunabilir, diyor Mikael Benzow. Daha sonra bayi, maliyetleri en düşük seviyeye indirgeme aracı olarak, örneğin sürücü eğitimi gibi Yakıt Takibi kavramlarından birisini teklif edebilmelidir. Bu konuda, Volvo nun müşterilerin işletim maliyetlerini düşürmesine yardımcı olduğunu gösteren istatistikler vardır. Genellikle yüzde altı ila yedi arasında bir azalma söz konusu. Rakam daha da yüksek olabilir, ancak bu verdiğim oran, kesin olarak doğrulayabildiğimiz iyileştirmelerdir. Benzow ayrıca servislerin yaygın olmasının öneminden de bahsediyor. Volvo nun Avrupa geneline yayılmış 1,100 yetkili servisten oluşan hizmet ağı, uluslararası çapta faaliyetler gösteren müşteriler için oldukça caziptir. Bir araç uzun yoldayken sorunların mümkün olan en kısa sürede çözülebilmesi elbette önemli bir konu, diye açıklıyor Mikael Benzow. Bir müşterinin Volvo ile faaliyetlerini nasıl geliştirdiğine dair bir örnek, Coca-Cola nın Rusya da faaliyete geçmeyi planladığı sırada, Volvo nun bu ülkede Coca-Cola nın istediği yerlere servis açmasıdır. Bu, müşteri hizmetinin oldukça uç bir örneğidir, ancak onlara bu derece bağlılık göstermemiz bizim açımızdan önemlidir. Rusya da, Avrupa nın başka hiçbir yerinde olmayan muazzam bir potansiyel var, diyor Mikael Benzow. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

10 İŞİNİZİ BÜYÜTÜN MARTIN STOLP, FELDSCHLÖSSCHEN, İSVİÇRE: Her zaman ortak bir çözüme ulaşıyoruz 2002 YILINDA İSVİÇRE FİRMASI Feldschlösschen kamyon filosunu gözden geçirip, bir sonraki yıl 200 yeni Volvo kamyon alımı gerçekleştirdi. İsviçre nin en büyük meşrubat tedarikçilerinden biri olan Feldschlösschen in filo yöneticisi Martin Stolp, Volvo ile ilişkimiz resmi bir formaliteden ziyade karşılıklı güvene dayalı bir ilişkidir ve bu yaklaşım sayesinde her iki taraf da kazançlı çıkıyor, diyor. Dünyanın en büyük bira üreticilerinden biri olan Carlsberg Group un bünyesinde olan şirketin filosunda 2002 yılından önce ortalama 10 yaşında 15 değişik marka kamyon bulunuyordu. Martin Stolp o yılları Bu, yüksek tamir masrafları ve oldukça yüksek bozulma riski anlamına geliyordu, diye anımsıyor. İsviçre genelinde sıvı meşrubat dağıtımı kısa mesafeleri, diğer bir deyişle, birkaç kilometre gidip müşterinin işyerinde boşaltım için uzun süre duraklamayı kapsar, Feldschlösschen, bu işleyişe özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortak arayışı içindeydi. Yalnızca kamyon değil, bir çözüm paketi arıyorduk. Şirket bu arayışta tercihini Volvo dan yana kullandı ve bugün finansal kiralama ile 200 Volvo Feldschlösschen hakkında 1970: Feldschlösschen çok sayıda küçük şirketten oluşan bir şirkettir. Filosu çok çeşitli markalarda kamyonlardan oluşmaktadır. 2007: Bugün şirket İsviçre nin en büyük meşrubat tedarikçisi konumunda olup ve 200 adet Volvo kamyona sahiptir. kamyon çalıştırıyor. Volvo nun Feldschlösschen e uygun bir anlaşma sunabilmesinin yanı sıra, şirketin bayi ile kurmuş olduğu ilişki, tedarikçi olarak özellikle Volvo nun seçilmesindeki en önemli nedenlerden biridir. Tüm bu süre boyunca aynı kişi ile irtibat halindeydik ve bu çok büyük bir avantajdır. Bu, aynı konuları farklı kişilere tekrar tekrar anlatmak zorunda olmadığınız ve ayrıntılarda kaybolmayacağınız anlamına gelir. Bunun yerine deyim yerindeyse büyük resme odaklanabiliyorsunuz, diye devam ediyor Martin Stolp. Sıcak bir kişisel ilişkiniz varsa, sadece oturup neyin önemli olduğu hakkında sohbet edebiliyorsunuz. Taleplerde bazen bizim geri adım atmamız, bazen de Volvo nun geri adım atması gerekiyor. Ancak her zaman ortak bir çözüm buluyoruz. Yeni kamyonlardan birinde arızalanan bir motoru ve bu arızayla ilgili olarak sürücü sorumluluğunun belirsiz olduğu bir olayı örnek olarak veriyor. Sözleşmeye göre kimin sorumlu olduğu hakkında sonu gelmeyen tartışmalara girmek yerine, arızalı motoru olan kamyonu satmak üzere bir anlaşmaya vardık. Bu şekilde sorunu çözmüş olduk ve her iki taraf da tatmin oldu, diyor Martin Stolp. Feldschlösschen bira fabrikasındaki 200 Volvo kamyonunun sorumlusu olarak Martin Stolp, Volvo ile yakın bir ilişki içinde olmaktan memnun. 10 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

11 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

12 İŞİNİZİ BÜYÜTÜN Andrey Bornyakov, Volvo ile olan ilişkisini profesyonellik, ortaklık ve güven kelimeleriyle tanımlıyor. ANDREY BORNYAKOV, TK CERBER, RUSYA: Biz daha farkına varmadan onlar neye ihtiyacımız olduğunu biliyor! RUS ŞİRKETİ TK CERBER, Volvo ile ilişkisini profesyonellik, ortaklık ve güven kelimeleriyle tanımlıyor. Bu ilişki sayesinde şirketin potansiyelinden tam olarak yararlanabiliyoruz, diyor genel müdür Andrey Bornyakov. Küçük ölçekli bir şirketin, Rus pazarında itibarı olan 200 çalışanlı bir şirkete dönüştürülmesi çok sayıda beceri gerektirir. Bunun temelinde kuşkusuz iyi bir ticari fikir ve kaliteli ürünler yatsa da, bu ticari fikirlerin ve ürünlerin geliştirilmesinde yardıma ihtiyaç vardır. Andrey Bornyakov a göre TK Cerber, Volvo olmadan da büyüyebilirdi, ancak yapılan işbirliğinin TK Cerber hakkında 1997: Beş kamyonu olan küçük ölçekli bir şirket. 2007: TK Cerber artık yarısından fazlası Volvo olan toplam 112 kamyonla Rusya da önemli bir firma. tüm işletmeye fayda sağlayan bir dinamizmi ve verimliliği de beraberinde getirdiği bir gerçektir. Volvo nun en iyi ürünleri sağlamasının yanı sıra, Bornyakov a göre en önemli faktör bayinin şirketin adına hareket etmesidir. Kamyon, servis ve mali çözümler açısından neye ihtiyacımız olduğunu sanki bizden önce biliyorlar. Bayi, zaten üstün olan bir hizmeti mükemmel hale getiren pastanın üzerindeki krema gibidir, diye açıklıyor. Diğer bayiler küçük ya da basit sorunlarla geldiğinizde sizi dikkate almayabilir. Ancak Volvo da bir konuyu tartışmak istediğimizde bize her zaman vakit ayırabildiklerini hissediyorum. Ve sorunlar ortaya çıksa bile, ki çıkıyor, Volvo bunları her zaman en kısa sürede gideriyor. Andrey Bornyakov a göre Volvo bayisini rakipsiz yapan, gösterilen bu çabadır. Kamyondan mali çözümlere kadar her şeyi kapsayan eksiksiz taşımacılık çözümlerini aynı kişiden alabilmemiz, işimiz açısından çok önemlidir. Bu sayede enerjimizi başka konulara yöneltebiliyoruz. Bayisi ile dostça bir ilişki içinde olmak istemeyen birisini tanıyorsanız, o kişiyi ben de tanımak isterim, işlerim yoğun olsa bile taşımak için vakit ayırırım! Şaka bir yana, Volvo nun müşterileriyle bireysel olarak çalışma politikası, Volvo yu seçmemizin en önemli nedenlerinden biridir. Bunun sonucunda şirket olarak büyüdük, diyor Andrey Bornyakov. 12 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

13 ALIN POPA, EDY GROUP, ROMANYA: Hepimiz bu ilişkiden kazanç sağlıyoruz ROMANYA DA, birçok ülkede olduğu gibi, deneyimli kamyon şoförü sıkıntısı var. Ülkenin en büyük taşımacılık şirketi olan Edy Group için bu, önemli bir sorundu. O yıllarda küçük çapta faaliyet gösteren şirket faaliyetlerini geliştirmek niyetindeydi, ancak bunu nasıl gerçekleştirebileceği konusunda emin değildi yılında Edy Group, Volvo ile temasa geçerek karşı karşıya olduğu belirli engelleri anlattı ve mükemmel bir işbirliği kuruldu. Kendimizi ve Volvo yu yalnızca müşteri ve tedarikçi olarak değil, stratejik ortaklar olarak görüyorum. İlişkimiz, ikimizin de ortaklıktan kazanç sağladığı anlamına geliyor. Son yıllardaki büyüme oranımız oldukça etkileyici düzeydedir, diyor Edy Group'un kurucusu, Alin Popa. Filosunda dört yaşından büyük kamyonu olmayan, Dynafleet Online gibi en güncel teknik yardımlardan faydalanan Edy Group, Dynafleet Online ın Avrupa daki en büyük kullanıcısıdır ve sürücü eğitimi gibi imkanlara büyük yatırımlar yapmaktadır: Kazanmayı garantileyen formül işte budur. Volvo Finans aracılığıyla istediğimiz zaman uygun mali çözümlere erişebildiğimizden, her zaman için yeni bir filo ile faaliyet gösterebiliyoruz. Bu, rakiplerimize göre avantajlı olduğumuz, aynı zamanda da yeni kamyonlar iyi bir çalışma ortamı olduğundan, şoförlerimizin bizim için bağlılıkla çalışması anlamına gelir. Volvo ile yakın işbirliği sayesinde Edy Group, başta genç ve deneyimsiz şoförler olmak üzere, Edy Group hakkında 1992: Edy Group, yerel faaliyet gösteren küçük ölçekli bir şirkettir. Filosu beş kamyondan oluşmaktadır. 2007: Edy Group un bünyesinde artık 1200 adet Volvo kamyon var ve faaliyetleri uluslararası alana yayılmıştır. tüm şoförlerin araç kullanımı, kamyonlar ve çeşitli teknik çözümler konusunda bilgi sahibi olabildikleri bir Şoför Akademisi geliştirmiştir. Edy Group, yaptığı yatırımların gerçekten de yüksek oranda kar getirdiğini doğruladı. Şirketin altı şoförü, 2007 yılında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği tarafından ödüllendirildi. Bu ödülün kriterleri oldukça zor: 20 yılı ve bir milyon kilometreyi kapsayan bir dönemde tek bir ciddi problem yaşanmamış olması lazım. Elbette bu ödülleri, doğru konulara odaklandığımızın bir onayı olarak görüyoruz. Yüksek kalitemiz, eğitimli ve motive çalışanlara dayanmaktadır, diyor Alin Popa. Volvo nun yardımı ile Alin Popa nın şirketi Edy Group, karayolu taşımacılığı sektörüne genç şoförler kazandırıyor. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM

fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2008 fi N Z Ç N EN UYGUN ÇÖZÜM VOLVO FM11; YÜKSEK PERFORMANS, EKONOM VE I-SHIFT fianziman A IR NAKL YEN N ÇEK C S VOLVO ERDO ANLAR F LOSU VOLVO YA TERF

Detaylı

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ

VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 3 2007 VOLVO A LES NDE MUTLUYUZ HAS BETON ÇAMURDA EN Y S VOLVO NUN NfiAAT KAMYONU GAMI DAHA GEN fi VE HER ZAMANK NDEN DAHA Y TAfiIMACILI IN P R TÜRKSPED 40

Detaylı

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO

ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO. 4 2007 ZAMANINDA VE DOĞRU TESLİMAT İÇİN VOLVO SIRMA GRUP GRÖNLAND DÜNYANIN EN BÜYÜK ADASINDA NAKL YE METE TRANSPORT TAN KONTROL VE VER ML L K DÖNEM HERMANN

Detaylı

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat

Demiryolu tafl mac l n n esas al nd projenin hayata geçmesi için herkesin deste ini isteyen Seda nflaat sayfa 1 7/20/08 12:43 AM Page 1 Bulgaristan a uluslararas alanda ilk tepki! ulgarlar n 28 Haziran itibariyle uygulad kanunsuz geçifl ücreti uygulamas, stanbul da B 9 Temmuz tarihinde toplanan Karadeniz

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

ARALIK 2008 - SAYI 34. UND ve RODER in tepkileri sonuç verdi Baflbakan Erdo an. depo ya el koydu

ARALIK 2008 - SAYI 34. UND ve RODER in tepkileri sonuç verdi Baflbakan Erdo an. depo ya el koydu -sayfa 1 12/21/08 4:49 PM Page 1 Milyar dolarl k yat r m Araçlar canl bomba gibi! TÜVTURK ün toplant s nda, karayollar nda dolaflan araçlar n teknik yap - lar ile ilgili bilgi veren Kara Ulaflt rma Genel

Detaylı

Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz?

Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz? editör Siz de değişimi izliyor ve yaşıyor musunuz? Öylesine hızlı bir değişim döneminde yaşıyoruz ki, bundan daha 10 yıl önce hayran bir şekilde kullandığımız bir bilgisayara şimdi neredeyse tarihi eser

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Büyüme yavaşlasa da olumlu beklentiler korunuyor

Büyüme yavaşlasa da olumlu beklentiler korunuyor EDİTÖR Büyüme yavaşlasa da olumlu beklentiler korunuyor Ekonominin aşırı ısınması ve gittikçe artan cari açık endişesi ile frene basılan Türkiye ekonomisinin kısa bir süre önce açıklanan 2012 yılı üçüncü

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Doğru stratejiler ve istikrar

Doğru stratejiler ve istikrar editör Doğru stratejiler ve istikrar Yine içerik olarak dopdolu bir sayımızla karşınızdayız. Birçok ulusal ve küresel güncel haber, saha tecrübeleri ve özel röportajlarımızla iş ve inşaat makineleri sektörünün

Detaylı

Türkiye, Asya ve Avrupa Distribütörü KATMERCİLER S: 4-6 FORD TRUCKS S: 28-29 UĞUREL S: 18

Türkiye, Asya ve Avrupa Distribütörü KATMERCİLER S: 4-6 FORD TRUCKS S: 28-29 UĞUREL S: 18 3 27 Türkiye, Asya ve Avrupa Distribütörü KATMERCİLER S: 4-6 UĞUREL S: 18 FORD TRUCKS S: 28-29 R20 R15 R10 R25 Ø20 R45 R15 R18 Yayın Sahibi HIZ MEDYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Burhan FIRAT burhan.firat@radusdergisi.com

Detaylı

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız,

lkler Özeldir editör Değerli Okuyucularımız, editör lkler Özeldir Değerli Okuyucularımız, Her şeyin ilki çok özeldir, değil mi? İlk arkadaşlar, okuldaki ilk gün, ilk aşk, fırından yeni çıkmış sıcacık bir ekmekten koparılan ilk köşe. İş makinaları

Detaylı

TÜRK NAKL YEC S NE YEN RO-RO GÜZERGAHI BLACK SEA EXPRESS RO-RO SEKTÖRÜNE HIZLI GİRDİ İLK GEMİ HAYDARPAŞA DAN KALKACAK

TÜRK NAKL YEC S NE YEN RO-RO GÜZERGAHI BLACK SEA EXPRESS RO-RO SEKTÖRÜNE HIZLI GİRDİ İLK GEMİ HAYDARPAŞA DAN KALKACAK 1..._Layout 1 23.11.2010 21:10 Page 1 LOJISTIK ULUSOY LOJiSTiK YÜZDE 60 BÜYÜDÜ KASIM 2010 SAYI: 49 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Ulusoy Lojistik Genel Müdürü İsmail Yıldız, ciro ve sefer sayısında

Detaylı

Dengeli büyüyen bir pazar beklentisi

Dengeli büyüyen bir pazar beklentisi EDİTÖR Dengeli büyüyen bir pazar beklentisi Ekonomilerdeki büyük dalgalanmalar sanki birer tusunami gibi önüne kattığı her şeyi oradan oraya sürükleyebiliyor. En sağlam olanlar bile ayakta kalıyorlar belki

Detaylı

TASIMACILAR. Zamma k z p kamyon satt lar! Akaryak t fiyatlar nda yap lan

TASIMACILAR. Zamma k z p kamyon satt lar! Akaryak t fiyatlar nda yap lan 1 okt ilan.._layout 1 07.04.2012 18:44 Page 1 BB SERVİSTEN ETKİN ÇÖZÜMLER BB Servis Ekipmanları, takograf servislerine ve nakliye firmalarına etkin çözümler sunmak amacıyla bayilikler verileceği belirtildi.

Detaylı

TASIMACILAR UN RO RO YA REKABET KURULUNUN KESTİĞİ

TASIMACILAR UN RO RO YA REKABET KURULUNUN KESTİĞİ 1 okt ilan_layout 1 28.11.2012 19:13 Page 1 LOJ ST K SAYI: 75 F YATI: 50 KURUŞ OMSAN DA YENİ ATAMA Omsan da stratejik planlama ve pazarlama yöneticisi olarak görev yapan Faysal Yalınkılıç, Kasım 2012 tarihi

Detaylı

editörden Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-0199 Hüseyin Vatansever / editor@aramedya.com ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına Ticari araçlara da odaklanılmalı

Detaylı

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu 1..._Layout 1 27.08.2011 08:59 Page 1 CEVA, ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNİ YÜZDE 17 ARTIRDI LOJISTIK EYLÜL 2011 SAYI: 58 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik

Detaylı

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi.

AMERİKA NIN TERCİHİ DE ZF. kuruluflu olan Nova Bus a 328 adet yeni körüklü otobüs siparifli verdi. 1_Layout 1 16.09.2011 16:23 Page 1 OTOBÜS YOLCU EKREM ÖZCAN DAN TEMSA YA VEDA TURKCELL E MERHABA EYLÜL 2011 SAYI: 39 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Temsa Global A.Ş de 6 yılı aşkın süredir pazarlama

Detaylı

Görmek istemiyorlar!

Görmek istemiyorlar! TT.1:Layout 1 27.07.2013 23:47 Page 1 Isuzu da BT nin başına Ebru Kökten geldi Anadolu Isuzu Bilgi Teknolojileri Müdürlüğüʼne, Ebru Kökten atandı. 1 Temmuz 2013 itibariyle göreve başlayan Kökten, daha

Detaylı

editörden Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-0199 Hüseyin Vatansever / editor@aramedya.com ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına Ticari Araçlar ve Lojistik

Detaylı

DÜNYASI Üç Ayda Bir Yayınlanır

DÜNYASI Üç Ayda Bir Yayınlanır Nisan 2008 DÜNYASI Üç Ayda Bir Yayınlanır İş Makineleri Sayı 6 KOMATSU 25. GURUR YILINDA DA SEKTÖRDEKİ LİDERLİĞİNİ* SÜRDÜRÜYOR... * 2007-2008 İMDER sonuçlarında Ekskavatör, Yükleyici, Dozer ve Greyder

Detaylı

KAMYONCU KURŞUN SIKIYOR GALİBİ OLMAYAN AYAKTA KALMA MARATONU

KAMYONCU KURŞUN SIKIYOR GALİBİ OLMAYAN AYAKTA KALMA MARATONU 1 son_layout 1 27.04.2011 03:10 Page 1 LOJISTIK N SAN 2011 SAYI: 54 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com TÜRK TIR SÜRÜCÜLERİ SURİYE DE KURŞUNLANDI Suriye de devam eden iç karışıklık nedeniyle dönüş yapan

Detaylı

Fırsatlarla birlikte gelen sorumluluk

Fırsatlarla birlikte gelen sorumluluk EDİTÖR Fırsatlarla birlikte gelen sorumluluk İş makinaları sektörünü oldukça hareketli bir dönem bekliyor. Açıklanan ve arka arkaya hayata geçmeye başlayan projeler önemli oranda makina ihtiyacı doğuruyor.

Detaylı

editörden Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-0199 Hüseyin Vatansever / editor@aramedya.com ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına Gelişen Çevreci Teknolojiler

Detaylı

tasımacılar ÖzuLAş A.ş. YÖnETİM KuRuLu BAşKAnı GÖKsEL OvAcıK: Metro Turizm yurtdışında hedeflerini büyütüyor

tasımacılar ÖzuLAş A.ş. YÖnETİM KuRuLu BAşKAnı GÖKsEL OvAcıK: Metro Turizm yurtdışında hedeflerini büyütüyor Tasimacilar 1_Layout 2 2/16/15 4:45 PM Page 1 tasımacılar OTOBÜS YOLCU SAYI: 86 FİYATI: 50 KURUŞ Sadi Toygar (aa) istanbul muhabiri oldu Türkiye nin en köklü haber ajansı Anadolu Ajansı (AA),Türkiye nin

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı