YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT"

Transkript

1 VOLVO KAMYON VOLVO TÜRK LTD. N N YAYINIDIR NO YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT KESK N KARTAL NEFES KESEN NAKL YE PERU DA DA LARA TIRMANIfi ÖZEL TAfiIMA S STEM ZOR filere TUTKUN ALTAN BAL KAMYONCULAR ÖZGÜVEN YÜKSEK NSANLARDIR

2 VOLVO KAMYON MAGAZ N içindekiler #1/ NEFES KESEN NAKLİYE Yo un trafik ve her nefes al fl veriflte ci erleri zorlayan düflük oksijenli hava. José Astete Torres, Peru nun da l k iç k sm nda bulunan madenlerden çinko yükü almak üzere her gün Volvo FH kamyonuyla deniz seviyesinden metre yüksekte araç kullan yor. D ER KONULAR: 2 VOLVO KAMYON MAGAZ N # KESKİN KARTAL YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT Yollar ve yol güzergahlar, ülkelerin, kentlerin, endüstriyel tesislerin ve markalar n, hatta kiflilerin hayat n etkiler, belirler. Her devirde geçit vermez, aman bilmez da lar aflanlar n öyküleri, yollar n ve yolcular n hikayesidir. 20 VOLVO KULLANILSAYDI NASIL OLURDU? Dünya, inflaatlar kan, ter ve gözyafl na mal olan çok say da bina bar nd rmaktad r. Peki ya inflaat süreçlerinde Volvo nun kamyonlar kullan lm fl olsayd neler olurdu? 24 SİSTEM ZOR İŞLERE TUTKUN Proje tafl malar nda, her tafl ma bir di erinden farkl özelliklere sahiptir. Hatta ayn tafl man n farkl parçalar için farkl çözümler gerekir. Bu durumu bu iflin uzman Sistem in kurucusu Yusuf Ak nc flu sözlerle özetliyor. 19 GELECEK 23 BEN M VOLVO M 26 RÖPORTAJ 28 VOLVO GÜNCEL VOLVO KAMYON MAGAZ N, Volvo Türk Ltd. Volvo fl Merkezi çerenköy mah. Engin Sok No:9 Kad köy stanbul Turkey Tel: Faks: Sahibi: Ulf Magnusson S. Yaz flleri Müdürü: Özlem Çopuro lu Yay n Haz rl k: Maya Bas n Yay n ve Matbac l k Ltd. fiti. shakpafla Cad. Özbenli Apt. No: 4/1 st.-türkiye Tel: Bask : Esen Ofset Tel: Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n. 3 ayda bir yay mlan r. Say 8 Volvo Kamyon Magazin dergisi T.C yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. Fotograf ve bilgilerinin kullan m hakk Volvo Kamyon Magazin Dergisine aittir, izinsiz kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. LİDERDEN De erli okurlar m z ve müflterilerimiz, Türkiye, Volvo Kamyon için önemli bir pazar, Volvo da Türkiye için önemli bir marka. Ve inan yorum ki ana de erlerimiz Kalite, Güvenlik ve Çevreye Sayg oldu u sürece Volvo, Türkiye tafl mac l k pazar nda önemli bir rol oynamaya devam edecek. Yaflanan politik ve finansal belirsizliklerin sonucu olarak yak t fiyatlar oldukça yüksek seyrediyor ve gelecekte de yüksek seyredecek. Tafl mac l k fiyatlar bask alt nda ve Avrupa tafl mac l k lisanslar s n rl say da. Tüm bu nedenlerden dolay iflinizin toplam maliyetini yeniden gözden geçirmenizin zaman. Bizim hedefimiz Toplam Tafl mac l k Çözümlerinin lider tedarikcisi olmak ve Volvo olarak, siz müflterilerimize kamyonunuzun kullan m ömrü boyunca kilometre bafl na en uygun maliyeti sundu umuzu kan tlamak. Ürünlerimizin kalitesine tan k olmufl pek çok müflterimiz, kamyonlar m z hem uluslararas hem de yurtiçi tafl mac l kta baflar yla kullan yorlar. Müflterilerimizin daha kolay flartlarda Volvo Kamyon sahibi olabilmeleri için Volvo Finansal Hizmetler arac l ile finansal çözümler sunuyoruz. Müflterilerimizin bu hizmetimize gösterdikleri ilgiden çok memnunuz. Volvo Otomotiv Türk, flu anda müflterilerimizin toplam çözümlere yönelik yükselen taleplerini karfl lamak üzere bir yeniden yap lanma dönemi içinde. Yeni talepler; yeni beceriler ve geliflim gerektirir. Bu da daha çeflitli ve yo un Volvo hizmeti demektir. Bu yeni dönemin bafllamas yla birlikte Kad köy'de yeni ofis binam za tafl d k. flimizi gelifltirip büyütmeye buradan devam edece iz. Ayr ca gelecek y l bafl nda stanbul'daki ilk %100 Volvo sermayeli Volvo Kamyon Sat fl Sonras Servisimizin aç l fl n gerçeklefltirece iz. fllerinizde baflar lar diliyor ve bu sene gerçeklefltirece imiz aktivitelerimizde sizleri aram zda görmeyi umuyoruz. Sayg lar mla, ULF MAGNUSSON GENEL MÜDÜR VOLVO TÜRK

3 GÜNDEM TÜRK YE N N 1 Ocak 2009 tarihinde taraf olaca ADR Anlaflmas n n kapsam, yarataca f rsatlar ve tehditler, 20 Mart 2008 de Otokar n ana sponsorlu unda Ortaköy Esma Sultan Yal s nda düzenlenen 1. Tehlikeli Madde Tafl mac l Zirvesi nde tart fl ld. Kamu kurum ve kurulufllar, ifl dünyas ve sivil toplum kurulufllar temsilcileri ile akademisyenleri biraraya getiren zirvede, OSD Genel Sekreteri Ercan Tezer, Petder Yönetim Kurulu Baflkan Melih Türker ve TREDER ADR/ATP Komisyon Baflkan Murat Tokatl ile Türkiye nin ilk ADR sertifikal tankerini üreten Otokar n Genel Müdür Yard mc s Basri Akgül konuflmac olarak yer ald. Zirvede, Almanya Ulaflt rma Bakanl Direktörü Helmut Rein de tehlikeli maddelerin karayoluyla tafl nmas hakk nda Avrupa Konseyi direktifi ve Almanya daki de iflim süreci hakk nda bilgi verdi. Basri Akgül, tehlikeli madde tafl mac l ve ADR konular n n belirli sektörleri etkileyen teknik bir konu gibi göründü ünü ancak, çevre koruma ile can ve mal güvenli ine önemli katk lar sa layan, yeni teknolojilerle de kaçakç l k ve ürün kalitesizli i gibi sorunlar engelleyen önemli ve kritik bir alan oldu unu söyledi. Yönetmelik devreye girene kadar çözüme kavuflturulmas gereken konulara da dikkat çeken Akgül: Türkiye de bu yönetmeli in uygulanmas ndan ve kontrolünden sorumlu olacak KAMYON DÜNYASINDAN NOTLAR Türkiye nin gündemi; ADR ba ms z kurumlar n belirlenmesi gerekli. Yönetmelik kapsam nda Ulaflt rma Bakanl ile Sanayi ve Ticaret Bakanl ana sorumlu ve yönlendirici olarak görülse bile alt konular n takip ve kontrolünde, özellikle ADR sertifikasyonu için daha teknik bir alt kadroya ihtiyaç duyulacak. kinci konu da yönetmeli in uygulamaya al nmas n takiben at lacak ad mlar n belirlenmesi dedi. Murat Tokatl da 1 Ocak 2009 sonras üretilecek ve trafi e ç kacak araçlar n kontrol süreçlerinde ba ms z kurum ve kurulufllar n h zl bir flekilde görevlendirilmesi, tescil için aranacak flart ve belgelerin neler olaca n n netleflmesi gerekti ini hat rlatt. OSD N N görüfllerini aç klayan Ercan Tezer ise ADR li araçlarda muayenenin en önemli konulardan biri oldu unu, y ll k muayene zorunlulu unun TÜV- Türk gibi bir kurulufl taraf ndan denetlemesi gerekti ini söyledi. Halen ADR niteliklerine haiz olmayan araç ve tankerlerin tehlikeli madde tafl mac l n sürdürdü üne de de inen Tezer, bu araçlar n yerine uygun nitelikte araçlar n hizmete sokulmas için kademeli bir geçifl plan yap lmas gerekti ini ifade etti. Tezer, ayr ca OSD nin tehlikeli madde tafl mac l ile ilgili olarak ald karar ve önerilerin de flunlar oldu unu aç klad ; - Tehlikeli madde tafl mac l çok ayr nt l küresel kurallara tabidir, - Türkiye en k sa zamanda uluslararas antlaflmaya taraf olmal d r, - Uygulama için kamu ile birlikte iflletmecilerin de yer ald bir ADR teknik komitesi kurulmal d r, - Kamuda dari Kapasite yeterli hale getirilmelidir, - Mevzuat n uygulanmas nda test alt yap s ile teknik servislerin kurulmas, küresel geçerlikte belgelendirme ve muayeneler için bir ulusal program yap lmal ve uygulanmal d r. Volvo yeni yerinde 11 N SAN 2008 tarihi itibari ile Volvo Kamyon, Volvo fl Makineleri, Volvo Penta, Volvo IT, Volvo Finans ve Ortak Hizmetler ofisleri, 7 y l aflk n bir süredir hizmet verdi imiz merkez ofisimizin bulundu u Tozkoparan Merter adresinden tafl nd. Yedek parça da t m depomuz PDC ve Volvo fl Makinesi servisimiz mevcut adresimizde müflterilerimize hizmet sunmaya devam edecektir. stanbul Anadolu yakas nda bulunan yeni merkez ofisimizin adres ve iletiflim bilgileri afla daki gibidir: çerenköy mah. Engin Sok No:9 Volvo fl Merkezi Kad köy ST. Tel: SORU Volvo nun h z sabitleyicisi ve h z performans için ne düflünüyorsunuz? B LAL AKGÜN, Sahra Nakliyat, 2006 FH 440 -Volvo seri bir araç ve bundan dolay oldukça memnunum. Arac mda h z sabitleyici var. Bunu çok gerekli buluyorum. Yolda ise aras nda seyrediyorum. Zaten h z konusunda Volvo ya rakip tan m yorum. Tabi kurallara uymak flart yla. AYDO AN GEZER, Fedai Ünal Nakliyat, 1983 F12 -Arac m eski model oldu u için h z sabitleyici yok. Fakat markas Volvo oldu u için performans halen çok iyi. Volvo m yerine ayn yaflta baflka marka bir araç kullansayd m ayn verimi alamazd m. NURETT N TAfi, Canl Nakliyat, 2003 FH12 -Arac m n h z sabitleyicisi harika. Araca ve kendime olan güvenim art yor. Zaten Volvo için yokufl veya düz farketmiyor. 15 y ld r Volvo kullan yorum. Kulland m bütün Volvo modellerinde h zla alakal bir sorun yaflamad m. SELAHATT N KARA, Öznakliyat 2001 F Arac mla yokufllar t rmanmada ve iniflte sorun yaflam yorum. H z otobanlarda sabitliyorum. Bugüne kadar çok faydas n gördüm. Volvo da h z ve emniyet birarada, bundan dolay araca güvenim tam. Fakat önce sürücü tedbirli olmal. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

4 YOL VE HAYAT KESKİN KARTAL YOLA ADANMIŞ BİR HAYAT 4 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

5 YOL VE HAYAT Yollar ve yol güzergahlar, ülkelerin, kentlerin, endüstriyel tesislerin ve markalar n, hatta kiflilerin hayat n etkiler, belirler. Her devirde geçit vermez, aman bilmez da lar aflanlar n öyküleri, yollar n ve yolcular n hikayesidir. Zorlu ve önemi azalmayan bir co rafyaya sahip illerimizden Bolu da dünün kervan yollar n n yerini bugün v z r v z r iflleyen otoyollar alsa da, ülkemizin bu yöresi, yollar, da lar, tafl mac lar ve aflç lar ile bugün de an lmaya devam ediyor. Bolu da do an, ilk gençlik, hatta çocukluk y llar ndan beri geçimini yollardan sa layan Naci Keskin, hayat n yollara adayan ve yollar Volvolarla aflm fl biri. Yol tutkusu, Volvo tutkusu, yaln z ve sahipsiz sürücülerin s rdafl, gönüldafl, abisi, güvendikleri dostlar olma tutkusu, Naci Keskin in yolunu bir baflka geçifl bölgesi olan Macaristan a kadar uzatm fl. Naci Keskin, kardefli Sedat Keskin ile birlikte Avrupa n n her dilini konuflan, tüm ülkelerden gelip giden sürücülerin tan d, güvendi i bir dost olarak, Macaristan n en önemli kavflak noktalar ndan birinde a r vas ta sürücüleri için bir dinlenme tesisi açm fl. Naci Keskin, bu tesiste kardeflleri, arkadafllar, dostlar, müflterileri olarak niteledi i sürücülere kendi ülkesinin yemeklerini, lezzetlerini de sunuyor. Türkiye den gelen, özenle seçilmifl g dalarla Türk ve Avrupal sürücülerin sofralar n donat yor. En lezzetlisini, en tazesini, en uygun fiyata sunmak tutkusuyla Macaristan a Bolu dan aflç götüren Naci Keskin, Türkiye den tedarik etti i g dalar kendi mutfa na tafl mak için en güvendi i, en iyi oldu unu bildi i Volvo dan ilk arac n alarak frigofirik tafl malara, ara verdi i eski tutkusu nakliyecili e yeniden bafllam fl. Bu bafllang c n ard ndan Naci Keskin in Volvolar n n say s her y l artm fl. Macaristan daki dinlenme tesislerinin mutfa için bafllayan tafl mac l k hizmetleri, Türkiye de özenle yetifltirilen domatesi, biberi, kiraz, üzümü tazeli ini kaybetmeden Avrupal al c lara; baflta Almanya, Avusturya ve Macaristan olmak üzere Avrupa n n ve Rusya n n önemli hallerine, bazen de süpermarket raflar na k sa zamanda ulaflt ran bir hatta dönüflmüfl. Bu hat, 1998 y l ndan bu yana Volvolarla, kaliteyi ve lezzeti Malatya dan Antalya dan, Bursa dan, Mersin den Avrupa daki sofralara tafl yor. NAC KESK N, Volvo yu seçmesinin nedenlerini flöyle anlat yor: Yafl meyve ve sebze ifli, frigorifik tafl ma, tafl mac l k türleri aras nda en fazla dikkat, bilgi ve beceri gerektiren ifltir. Meyve ve sebze canl d r, dal ndan koptuktan sonra da yaflar. Meyve ve sebzelerin lezzeti, kokusu ve >> VOLVO KAMYON MAGAZ N #

6 YOL VE HAYAT >> tazeli i kaybolmadan sofraya ulaflmas gerekir. Bu nedenle çekiciniz, römorkunuz, so utucunuz, kendi alan nda en iyi, en kaliteli, en güçlü araç olmal d r. Yol uzad kça gücün, performans n önemi ortaya ç kar. Bu nedenle biz Volvo lar tercih ediyoruz. Benim Volvo ile tan fl kl m çocuklu uma dayan r. Bolu da 1959 model burunlu Volvolarla tafl mac l a bafllad k. O y llardan beri Volvo bizi kalite ve dayan kl l k konusunda hiç flafl rtmad. Bu nedenle bugün de Volvo yu tercih edip al yoruz. B Z VOLVOLARIN en yüksek beygir gücünde, en yüksek donan m seviyesinde olan n tercih ederiz. Bu tercihimizin nedenlerinden biri yüksek ortalama sürata olan ihtiyac m zd r, di eri ise uluslararas yollarda Türkiye yi ve markam z en iyi flekilde temsil ediyor olmakt r. Ömrü yollarda geçen sürücülerimizin yorulmadan, y pranmadan, menziline ulafl p yükünü teslim etmesi gerekir. Bu nedenle Keskin Kartal filosunda en üst donan mda araçlar yer almaktad r. Ayr ca ben en iyilerle çal flmay tercih ederim. Volvo, en iyidir. Konusunda Avrupa birincisidir. Yine bizim tercih etti imiz römorklar, frigofirik tafl mada Avrupa n n en iyi markas d r. Biz bu ikisini, tecrübe ve özverimizle birlefltirip hizmet veriyoruz. Evet, araçlar m z n ilk yat r m maliyeti yüksektir. Ama biliyoruz ki kalitenin bedeli vard r ve biz bu bedeli ödüyoruz. Bu bedel karfl l nda müflteri memnuniyeti ve prestij kazan yoruz. Araçlar m z satarken ikinci el de erlerinin yüksekli i sayesinde ilk yat r m maliyetlerimizin bir bölümünü geri al yoruz. Yüksek beygir gücüne sahip araçlar, düflünülenin aksine fazla yak t tüketmez. fiunu unutmay n, yüklü iken 40 tona ulaflan bir katar n en fazla yak t tüketti i zaman; kalk fltan sonra km/s lik h za ulaflmas aflamas d r. Bu h za ulaflma süresi, e er motor gücünüz yeterli de ilse daha uzun olur, siz hem zaman kaybedersiniz, hem de daha fazla yak t tüketirsiniz. Ayr ca bizim yapt m z meyve-sebze tafl mac l zamana çok hassas bir tafl mac l kt r. Yüksek beygirli bir arac n Antalya dan ç k p Kap kule ye varmas daha k sa sürede gerçeklefltir. Bu da sizi rakiplerinizden bir ad m öne ç kart r. Yak ta gelince, yüksek beygir gücü fazla yak t yakmaz. lk h zlanmadaki süreç k sal rsa, yak t tüketimi de azal r. Nakliyecili e bafllad m z zamandan beri Volvo nun bu özelli ini biliyoruz ve araçlardan memnunuz YILINDAN BER Volvo yetkililerinin önerileri do rultusunda otomatik flanz manl Volvolar ald k. Otomatik flanz manl araçlar kullanan sürücülerimizin tepkilerinden ve araçlar n yak t oranlar ndan memnunuz. Henüz ar zas n görmedik. 500 ila 700 bin km aras yol yapm fl araçlar m z var, ciddi bir ar zalar olmad. Bak mlar düzenli olursa ve yetkili servislerde yapt r l rsa, orijinal parçalar kullan l rsa ar za pek ç km yor. KESK N KARTAL SM, arabalar m z n çok bak ml, kaliteli ve hep üst model olmas yla ak llarda kal yor. Kimilerine çok iddial gelen Keskin Kartal ismi, asl nda benim yazg mla, flahs mla ilgili... Keskin, benim soyad m y l nda Bolu da faaliyet gösteren Kartal Nakliyat n %75 ini sat n alm flt m y l nda yafl meyve sebze tafl mac l yapmak üzere kendi soyad m olan Kesin i de ekleyerek Keskin Kartal ad nda kardeflim Sedat Keskin ile bir aile flirketi kurdum ve Kartal Nakliyat taki araçlar m da bu ifle aktararak uzmanlaflt m yafl meyve sebze tafl mac l faaliyetine her y l yeni yat r mlar yaparak devam ettim. Daha sonra bünyemize Bolu nun uluslar aras nakliyedeki en eski firmalar ndan Ulu Nakliyat da kat ld. Ulu Nakliyat n benim için sembolik bir önemi de var. Ulu Nakliyat ta sürücü olarak çal flm flt m. Daha sonra k smet oldu, Ulu Nakliyat n yöneticisi ve sahibi oldum. Bu firman n ismini koruyoruz. Böylece bizim markam z kimi zaman Ulu Keskin Kartal oluyor. Bunu biz seçmedik, böyle denk geldi... Çal fl p, çabalayarak bugünlere geldik.. Buna ra men Türkiye de tafl mac l k yapmak çok zor, çok özveri istiyor. Bizim araç konusunda en iyileri ve en yenileri seçmemizin bir nedeni de Avrupal n n karfl s nda dik durabilmek, Avrupa ülkelerindeki kontrollerde s k nt çekmemek, 6 VOLVO KAMYON MAGAZ N #

7 YOL VE HAYAT Keskin Kartal firmas n n sahibi Naci Keskin ve tafl mac l kta kader birli i yapt flirket yöneticisi Necati Özmen, sürücülere en iyi arac vererek, en iyi performans ald klar n belirtiyorlar. asgari limitten otoban ücreti ödemek, geçifl belgesi gibi say s z engelden kurtulma iste idir. Buna ra men Türk nakliyecisine sektör olarak hiç bir flekilde destek ç k lm yor, hatta deste i b rak n, biz hakk m z arayam yoruz. Nakliyecinin flu anda s fat yok, nakliyeciler bir s fat istiyorlar. Nakliyeci olmazsa hiçbir fley olmaz. Nakliyeci olmazsa ekmek bir yerden bir yere gitmez. Nakliyeci olmazsa Ankara da sebze yenilmez. KESK N KARTAL firmas nda uzun y llard r üst düzey yöneticilik yapan Necati Özmen de firmas n anlat rken kalitelerini ve hizmet anlay fllar n n üstünlü ünü vurguluyor. Avrupal ve Avrupa normlar na uymufl müflterilerine problemsiz hizmet üretmek için en iyi ve donan ml araçlar Volvolar tercih ettiklerini söylüyor. Naci Keskin ile uzun y llard r kader birli i yapan Necati Özmen, sürücülere en iyi arac vererek, en iyi performans ald klar n belirtirken, flunlar söylüyor: Sürücü kalitesi, nakliye firmalar için araç kalitesi kadar önemli. Bunlar birbirlerini tamaml yor. Bu nedenle sürücü seçiminde ve yönetiminde özel bir dikkat ve gayret gösteriyoruz. Ayr ca, araçlar m z n periyodik bak mlar na da çok özen gösteriyoruz Tüm bunlara karfl l k özellikle vize s n rlamalar nedeniyle tecrübeli ve iflini özümsemifl sürücülerimizi tam performansl olarak kullanamamaktay z. Sürekli olarak vize ve çal flma süresinden dolay gerekti inden daha fazla say da sürücü istihdam ediyoruz. Vizeleri takip etmek ayr bir ifl, vize harçlar ayr bir masraf kalemi oluflturuyor. Tüm bunlara ra men operasyonlarda devaml l k ve zamanlara sürekli uyma bizim çal flma prensimiz. VFS ile Volvo sahibi olmak Keskin Kartal, araç al mlar n, Volvo Finansal Kiralama (VFS) Afi avantajlar ndan yararlanarak gerçeklefltirmeyi tercih eden bir firma. Necati Özmen Nas l tafl mac l a Volvolarla bafllam fl ve Volvolarla bugüne gelmiflsek, VFS hizmetleri bafllad ndan beri de yeni araçlar m z n al m nda Volvo nun bu hizmetinden yararlan yoruz. Tafl ma filomuzu güçlendirirken, araçlar m z yenilerken gerekiyorsa VFS bize destek sa l yor. Uygun ödeme koflullar ve planlar ile çözüm gelifltiren Volvo nun finans uzmanlar ndan çok memnunuz y l ndan beri ald m z araçlar n 27 sini VFS finansman ile sa lad k diyor. 80. y l kamyonu Keskin Kartal firmas n n sahibi Naci Keskin, babadan Volvocu y ll k Volvo tarihinde 40 y l aflk n bir süredir Volvo kullan yor... Keskin Kartal filosunda 80. y l için s n rl say da üretilen Volvo lardan biri de bulunuyor. Filosunda 35 Volvo su bulunan Keskin Kartal ve Ulu Nakliyat firmas, Türkiye ve Avrupa ülkeleri aras nda meyve, sebze tafl yor. Özellikle sezonda full çal flan firma, yüksek beygir gücünde, tam donan ml araçlar tercih ediyor. Araçlar n n 7 tanesi 610 Bg lik... Naci Keskin, Sürücülerime hoflgörü ile yaklafl r m. Yorgunlu u, çileyi bilirim. Bu nedenle hem güçlü ve h zl olan hem de sürücülerimi rahat ettirecek araçlar seçerim diyor. VOLVO KAMYON MAGAZ N #

8 İŞİNİZİ BÜYÜTÜN KİŞİLER ARASI İŞ BÜYÜMEYİ DESTEKLER Karayolu taşımacılığı sektörü, sadece kamyonlarla ilgili değildir. Volvo nun kişiler arası iş diye adlandırdığı bir yaklaşımın sonucu olarak kişisel ilişkiler ve kamyon üreticisi ile müşteri arasındaki uyum giderek daha önemli hale gelmektedir. Televizyon seti almak için bir mağazaya girdiğinizi hayal edin. Yalnızca satıcı onu gösterdiği için belirli bir modeli alır mısınız? Muhtemelen hayır. Ancak bir TV de ne aradığınıza ilişkin ihtiyaçlarınız konusunda size sorular sorulduğunda ve mevcut set seçenekleri arasında bir seçim yapmanız konusunda size rehberlik edildiğinde, büyük olasılıkla TV setinizi bu mağazadan alır ve yaptığınız alışverişten de daha memnun olursunuz. Bu, ilişkilere dayalı bir sektördür, hem de çoğu insanın düşündüğünden de daha fazla, diyor Volvo Kamyon Avrupa Perakende Gelişimi Direktörü Mikael Benzow. Sık sık bir seferde 300 kamyon alabilen şirketlerden bahsederiz, ancak müşterilerimizin çoğunluğu iki ya da üç araçla faaliyet gösteren küçük işletmelerdir. Her yeni kamyon alımı bu işletmeler için büyük bir yatırım. Bu gibi durumlarda bayi ve müşteri arasındaki kişisel ilişkinin değerini hafife alamayız. Kişisel ilişki terimi değişik anlamlar içerebilir. Volvo için bunun anlamı, toplam sürecin değişik aşamalarında müşteri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaktır. İlk aşamada bu, müşteri bir kamyon satın almaya geldiğinde, ona bilgili ve güven verici bir tarzda yaklaşabilme meselesidir. Burada önemli olan, müşteri ihtiyaçlarının neler olduğunu belirlemeye çalışmaktır. Hangi alanda faaliyet gösteriyor? Yılda kaç kilometre yapıyor? Diğer bir deyişle, ticari faaliyetlerine ilişkin bilgi toplamaktır. Sonrasında ise daha çok doğrudan kamyonlarla ilişkili olmayan konular tartışılır, diye açıklıyor Mikael Benzow. Gerekli kişisel ilişkinin geliştirilmesi ve ulaşılabilir konumda olmaya odaklanılır. Müşteri ihtiyaçları elbette farklılık gösterir ve tarihsel açıdan bakıldığında, ihtiyaçlar yıllar içinde de değişmiştir. Örneğin, günümüzde, müşteriler yalnızca kamyonun ilk satın alma fiyatı yerine, belirli bir süredeki kilometre başına maliyeti öğrenmekle daha fazla ilgileniyorlar. Kamyon fiyatının 700,000 ya da 750,000 kron olması tabii ki önemli bir parametre, ancak esas önemli olan, kamyonun kullanım ömrü boyunca toplam maliyeti ve bu sürede getireceği toplam gelirdir. Dahası, günümüzde satış sonrası hizmetler, bundan 8 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

9 Servis hizmetine rekor düzeyde ilgi Volvo Kamyon un şu sıralar tüm satış sonrası ağı olmak üzere, toplam 17,000 çalışanına müşterilerine daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla eğitim verdiğini biliyor muydunuz? Volvo Kamyon satış sonrası operasyonlar müdürü Torbjörn Christensson a göre bu, Volvo nun tarihindeki en geniş kapsamlı eğitim kampanyasıdır. Avrupa çapında 1,100 bayi sertifika alacak. Bu sertifika, bayilerin hizmet için gerekli kaynakları ve kapasiteyi sağlayabileceğine dair Volvo nun verdiği onaydır. Tüm bayiler müşteriyle ilgili olarak belirlenmiş bir dizi standardı karşılama kapasitesine sahip olmalı. Bu standartlar, hız, 24 saat servis hizmeti ve müşteri Avrupa nın neresinde olursa olsun, aynı yüksek kalitenin sunulması ile ilgili. Torbjörn Christensson bu konuda Volvo Kamyon, serviste bir numara olmaya aday diyor. VOLVO İLE TİCARİ AÇIDAN BÜYÜYEN ÜÇ MÜŞTERİ DAHA FAZLA BİLGİ >> 20 yıl önce olduğundan çok daha önemli hale gelmiştir. Ters giden bir şey olursa, müşteri bunu çok kısa bir sürede düzeltilebileceğini bilmek ister. PEKİ MÜŞTERİNİN bayiden talep etme hakkı olan hizmetler tam olarak neler? Mikael Benzow a göre en önemli konu bayinin, müşterinin ihtiyaçlarını belirleyerek, müşterinin işine yönelik optimum ürün sunma yeteneğinin olduğunun doğrulanmasıdır. Kuşkusuz bunun için ilk olarak aracın teknik özelliklerine, diğer bir deyişle, örneğin hangi yürüyen aksamın en uygunu olduğuna odaklanmak gerekir. Müşteri ihtiyaçlarına dayanarak, hangi destekleyici hizmetlerin müşteriye günlük faaliyetlerinde yardımcı olabileceğini gösterebilmek de önemlidir. Ve elbette bayi müşterinin faaliyetlerini analiz ederek genellikle bir nakliye ekonomisi hesabı da sunabilir, diyor Mikael Benzow. Daha sonra bayi, maliyetleri en düşük seviyeye indirgeme aracı olarak, örneğin sürücü eğitimi gibi Yakıt Takibi kavramlarından birisini teklif edebilmelidir. Bu konuda, Volvo nun müşterilerin işletim maliyetlerini düşürmesine yardımcı olduğunu gösteren istatistikler vardır. Genellikle yüzde altı ila yedi arasında bir azalma söz konusu. Rakam daha da yüksek olabilir, ancak bu verdiğim oran, kesin olarak doğrulayabildiğimiz iyileştirmelerdir. Benzow ayrıca servislerin yaygın olmasının öneminden de bahsediyor. Volvo nun Avrupa geneline yayılmış 1,100 yetkili servisten oluşan hizmet ağı, uluslararası çapta faaliyetler gösteren müşteriler için oldukça caziptir. Bir araç uzun yoldayken sorunların mümkün olan en kısa sürede çözülebilmesi elbette önemli bir konu, diye açıklıyor Mikael Benzow. Bir müşterinin Volvo ile faaliyetlerini nasıl geliştirdiğine dair bir örnek, Coca-Cola nın Rusya da faaliyete geçmeyi planladığı sırada, Volvo nun bu ülkede Coca-Cola nın istediği yerlere servis açmasıdır. Bu, müşteri hizmetinin oldukça uç bir örneğidir, ancak onlara bu derece bağlılık göstermemiz bizim açımızdan önemlidir. Rusya da, Avrupa nın başka hiçbir yerinde olmayan muazzam bir potansiyel var, diyor Mikael Benzow. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

10 İŞİNİZİ BÜYÜTÜN MARTIN STOLP, FELDSCHLÖSSCHEN, İSVİÇRE: Her zaman ortak bir çözüme ulaşıyoruz 2002 YILINDA İSVİÇRE FİRMASI Feldschlösschen kamyon filosunu gözden geçirip, bir sonraki yıl 200 yeni Volvo kamyon alımı gerçekleştirdi. İsviçre nin en büyük meşrubat tedarikçilerinden biri olan Feldschlösschen in filo yöneticisi Martin Stolp, Volvo ile ilişkimiz resmi bir formaliteden ziyade karşılıklı güvene dayalı bir ilişkidir ve bu yaklaşım sayesinde her iki taraf da kazançlı çıkıyor, diyor. Dünyanın en büyük bira üreticilerinden biri olan Carlsberg Group un bünyesinde olan şirketin filosunda 2002 yılından önce ortalama 10 yaşında 15 değişik marka kamyon bulunuyordu. Martin Stolp o yılları Bu, yüksek tamir masrafları ve oldukça yüksek bozulma riski anlamına geliyordu, diye anımsıyor. İsviçre genelinde sıvı meşrubat dağıtımı kısa mesafeleri, diğer bir deyişle, birkaç kilometre gidip müşterinin işyerinde boşaltım için uzun süre duraklamayı kapsar, Feldschlösschen, bu işleyişe özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortak arayışı içindeydi. Yalnızca kamyon değil, bir çözüm paketi arıyorduk. Şirket bu arayışta tercihini Volvo dan yana kullandı ve bugün finansal kiralama ile 200 Volvo Feldschlösschen hakkında 1970: Feldschlösschen çok sayıda küçük şirketten oluşan bir şirkettir. Filosu çok çeşitli markalarda kamyonlardan oluşmaktadır. 2007: Bugün şirket İsviçre nin en büyük meşrubat tedarikçisi konumunda olup ve 200 adet Volvo kamyona sahiptir. kamyon çalıştırıyor. Volvo nun Feldschlösschen e uygun bir anlaşma sunabilmesinin yanı sıra, şirketin bayi ile kurmuş olduğu ilişki, tedarikçi olarak özellikle Volvo nun seçilmesindeki en önemli nedenlerden biridir. Tüm bu süre boyunca aynı kişi ile irtibat halindeydik ve bu çok büyük bir avantajdır. Bu, aynı konuları farklı kişilere tekrar tekrar anlatmak zorunda olmadığınız ve ayrıntılarda kaybolmayacağınız anlamına gelir. Bunun yerine deyim yerindeyse büyük resme odaklanabiliyorsunuz, diye devam ediyor Martin Stolp. Sıcak bir kişisel ilişkiniz varsa, sadece oturup neyin önemli olduğu hakkında sohbet edebiliyorsunuz. Taleplerde bazen bizim geri adım atmamız, bazen de Volvo nun geri adım atması gerekiyor. Ancak her zaman ortak bir çözüm buluyoruz. Yeni kamyonlardan birinde arızalanan bir motoru ve bu arızayla ilgili olarak sürücü sorumluluğunun belirsiz olduğu bir olayı örnek olarak veriyor. Sözleşmeye göre kimin sorumlu olduğu hakkında sonu gelmeyen tartışmalara girmek yerine, arızalı motoru olan kamyonu satmak üzere bir anlaşmaya vardık. Bu şekilde sorunu çözmüş olduk ve her iki taraf da tatmin oldu, diyor Martin Stolp. Feldschlösschen bira fabrikasındaki 200 Volvo kamyonunun sorumlusu olarak Martin Stolp, Volvo ile yakın bir ilişki içinde olmaktan memnun. 10 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

11 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

12 İŞİNİZİ BÜYÜTÜN Andrey Bornyakov, Volvo ile olan ilişkisini profesyonellik, ortaklık ve güven kelimeleriyle tanımlıyor. ANDREY BORNYAKOV, TK CERBER, RUSYA: Biz daha farkına varmadan onlar neye ihtiyacımız olduğunu biliyor! RUS ŞİRKETİ TK CERBER, Volvo ile ilişkisini profesyonellik, ortaklık ve güven kelimeleriyle tanımlıyor. Bu ilişki sayesinde şirketin potansiyelinden tam olarak yararlanabiliyoruz, diyor genel müdür Andrey Bornyakov. Küçük ölçekli bir şirketin, Rus pazarında itibarı olan 200 çalışanlı bir şirkete dönüştürülmesi çok sayıda beceri gerektirir. Bunun temelinde kuşkusuz iyi bir ticari fikir ve kaliteli ürünler yatsa da, bu ticari fikirlerin ve ürünlerin geliştirilmesinde yardıma ihtiyaç vardır. Andrey Bornyakov a göre TK Cerber, Volvo olmadan da büyüyebilirdi, ancak yapılan işbirliğinin TK Cerber hakkında 1997: Beş kamyonu olan küçük ölçekli bir şirket. 2007: TK Cerber artık yarısından fazlası Volvo olan toplam 112 kamyonla Rusya da önemli bir firma. tüm işletmeye fayda sağlayan bir dinamizmi ve verimliliği de beraberinde getirdiği bir gerçektir. Volvo nun en iyi ürünleri sağlamasının yanı sıra, Bornyakov a göre en önemli faktör bayinin şirketin adına hareket etmesidir. Kamyon, servis ve mali çözümler açısından neye ihtiyacımız olduğunu sanki bizden önce biliyorlar. Bayi, zaten üstün olan bir hizmeti mükemmel hale getiren pastanın üzerindeki krema gibidir, diye açıklıyor. Diğer bayiler küçük ya da basit sorunlarla geldiğinizde sizi dikkate almayabilir. Ancak Volvo da bir konuyu tartışmak istediğimizde bize her zaman vakit ayırabildiklerini hissediyorum. Ve sorunlar ortaya çıksa bile, ki çıkıyor, Volvo bunları her zaman en kısa sürede gideriyor. Andrey Bornyakov a göre Volvo bayisini rakipsiz yapan, gösterilen bu çabadır. Kamyondan mali çözümlere kadar her şeyi kapsayan eksiksiz taşımacılık çözümlerini aynı kişiden alabilmemiz, işimiz açısından çok önemlidir. Bu sayede enerjimizi başka konulara yöneltebiliyoruz. Bayisi ile dostça bir ilişki içinde olmak istemeyen birisini tanıyorsanız, o kişiyi ben de tanımak isterim, işlerim yoğun olsa bile taşımak için vakit ayırırım! Şaka bir yana, Volvo nun müşterileriyle bireysel olarak çalışma politikası, Volvo yu seçmemizin en önemli nedenlerinden biridir. Bunun sonucunda şirket olarak büyüdük, diyor Andrey Bornyakov. 12 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

13 ALIN POPA, EDY GROUP, ROMANYA: Hepimiz bu ilişkiden kazanç sağlıyoruz ROMANYA DA, birçok ülkede olduğu gibi, deneyimli kamyon şoförü sıkıntısı var. Ülkenin en büyük taşımacılık şirketi olan Edy Group için bu, önemli bir sorundu. O yıllarda küçük çapta faaliyet gösteren şirket faaliyetlerini geliştirmek niyetindeydi, ancak bunu nasıl gerçekleştirebileceği konusunda emin değildi yılında Edy Group, Volvo ile temasa geçerek karşı karşıya olduğu belirli engelleri anlattı ve mükemmel bir işbirliği kuruldu. Kendimizi ve Volvo yu yalnızca müşteri ve tedarikçi olarak değil, stratejik ortaklar olarak görüyorum. İlişkimiz, ikimizin de ortaklıktan kazanç sağladığı anlamına geliyor. Son yıllardaki büyüme oranımız oldukça etkileyici düzeydedir, diyor Edy Group'un kurucusu, Alin Popa. Filosunda dört yaşından büyük kamyonu olmayan, Dynafleet Online gibi en güncel teknik yardımlardan faydalanan Edy Group, Dynafleet Online ın Avrupa daki en büyük kullanıcısıdır ve sürücü eğitimi gibi imkanlara büyük yatırımlar yapmaktadır: Kazanmayı garantileyen formül işte budur. Volvo Finans aracılığıyla istediğimiz zaman uygun mali çözümlere erişebildiğimizden, her zaman için yeni bir filo ile faaliyet gösterebiliyoruz. Bu, rakiplerimize göre avantajlı olduğumuz, aynı zamanda da yeni kamyonlar iyi bir çalışma ortamı olduğundan, şoförlerimizin bizim için bağlılıkla çalışması anlamına gelir. Volvo ile yakın işbirliği sayesinde Edy Group, başta genç ve deneyimsiz şoförler olmak üzere, Edy Group hakkında 1992: Edy Group, yerel faaliyet gösteren küçük ölçekli bir şirkettir. Filosu beş kamyondan oluşmaktadır. 2007: Edy Group un bünyesinde artık 1200 adet Volvo kamyon var ve faaliyetleri uluslararası alana yayılmıştır. tüm şoförlerin araç kullanımı, kamyonlar ve çeşitli teknik çözümler konusunda bilgi sahibi olabildikleri bir Şoför Akademisi geliştirmiştir. Edy Group, yaptığı yatırımların gerçekten de yüksek oranda kar getirdiğini doğruladı. Şirketin altı şoförü, 2007 yılında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği tarafından ödüllendirildi. Bu ödülün kriterleri oldukça zor: 20 yılı ve bir milyon kilometreyi kapsayan bir dönemde tek bir ciddi problem yaşanmamış olması lazım. Elbette bu ödülleri, doğru konulara odaklandığımızın bir onayı olarak görüyoruz. Yüksek kalitemiz, eğitimli ve motive çalışanlara dayanmaktadır, diyor Alin Popa. Volvo nun yardımı ile Alin Popa nın şirketi Edy Group, karayolu taşımacılığı sektörüne genç şoförler kazandırıyor. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

14 14 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

15 PERU'DA DAĞLARA TIRMANIŞ NEFES KESEN NAKLİYE Dik yokuşlar. Keskin virajlar. Yoğun trafik ve her nefes alış verişte ciğerleri zorlayan düşük oksijenli hava. José Astete Torres, Peru nun dağlık iç kısmında bulunan madenlerden çinko yükü almak üzere her gün Volvo FH kamyonuyla deniz seviyesinden metre yüksekte araç kullanıyor. Hem insanın hem de makinenin sınırlarını sınayacağı kesin olan bu seyahate hoş geldiniz. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

16 PERU'DA DAĞLARA TIRMANIŞ Sabahın erken saatler ve Pasifik Okyanusu ndan gelen bulutlar her zamanki gibi Lima nın üzerinde çökmüş. Birkaç milyon nüfuslu başkent Peru nun üzerine çöken ince bir bulut katmanı her şeyi gri renge boyuyor. Yani, neredeyse her şeyi. Altın sarısı bir Volvo FH12 nin farının yanına yapıştırılmış küçük bir kartal çıkartması güneşin tüm ışığını kendinde toplamış gibi, gökkuşağının tüm renkleriyle parıldıyor. José Astete Torres kamyonunda olağan güvenlik kontrollerini yapıp, çevik bir hareketle kabinine atlayıp mesaisine başlamadan önce gözüne son takılan şey bu küçük kartal oluyor. Bu benim şans tılsımım, diyor ve sessizce gülümsüyor: Kartal güç ve kesinliğin simgesidir. Muazzam bir yükseklikten dalışa geçip kaçmakta olan bir hayvanı milimetrelik bir kesinlikle yakalayabilir ve avını pençeleriyle kavrayarak yeniden yükseklere havalanabilir. Kamyonumdan beklediğim özellikler de bunlardır işte bu yüzden kartal benim için bu kadar önemli. Önümüzdeki birkaç saat içinde ne demek istediğini anlayacağım. Ancak o anda şans tılsımına çok da ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Lima nın sanayi limanı yanında çitlerle çevrili bir garajda park halindeyiz. Kargo platformu boş, yakıt deposu dolu. Sakin bir sabah, yine de giriş kapısının ardındaki şehirden gittikçe yükselen gürültüler bu sakinliğin yakında sona ereceğini haber veriyor. JOSÉ ASTETE TORRES, 65 yıldır Peru nun önde gelen çinko ve kurşun üreticilerinden biri olan Simsa şirketi için çalışıyor. Şirketin yıllık 65 bin tonluk üretimi dünyanın her yerinde madene ihtiyaç duyan endüstrilere sevk ediliyor. Garaj José nin başlangıç noktası. Her iki günde bir, şirketin 300 kilometreden daha uzakta bulunan ve ülkenin stratejik merkezi olan San Ignacio daki madeninden bir çeşit rafine çinko madeni olan çinko konsantresi yükünü almak üzere buradan yola çıkıyor. Başka bir deyişle: ülkenin zirvesine tırmanıyor. Madene ulaşabilmesi için deniz seviyesinden metre yukarı tırmanması gerekiyor. And sıradağlarının üzerinden geçmesi, üç iklim bölgesini ardında bırakması ve karmaşık bir trafiğin içinden kendisine yol bularak hedefine ulaştıktan sonra kamyonu yüklü halde eve geri dönmesi gerekiyor. Ve tüm bunları yalnızca birkaç saatlik bir zaman diliminde yapmak zorunda. Garajdan çıkıyoruz ve yolculuk başlıyor. José liman bölgesinin kalabalık yollarında yavaş ilerliyor. Bu hızda bile yoldaki çukurları aşmak veya gittikçe yoğunlaşan sabah işe gidiş trafiğinde önünü kesmeye çalışan diğer araç kullanıcılarından kaçınmak için fren yapmak zorunda. Trafik işimin en zor kısmı, özellikle de otobüsler, diyor ve gaz pedalının dibine kadar basmış, açık olan kapısından insanlar sarkmakta olan beyaz bir minibüsün Volvo nun ön tamponunun bir iki metre önünden nasıl bir anda şeridimize geçtiğini gösteriyor. Bu şoförlerin çoğunun ehliyeti yok, her zaman aceleleri var ve dönüş yaptıklarında sinyal vermek gibi lükslerle uğraşmıyorlar. Biz rotamızı genellikle otobüs rotalarını takip edecek şekilde planlarız. Trafikte yolcu kapmak için birbirleriyle yarıştıklarında otobüslerle karşılaşmaktansa, arkalarından takip etmek çok daha güvenli! Yaklaşık bir saat sonra Lima şehir sınırlarından çıkıyoruz. Hareketli metropol arkamızda kalırken hava da daha temiz bir hal alıyor. Güneş kendisini gösteriyor. Yolun gittikçe daha dik bir hal alması nereye gittiğimizin kesin bir kanıtı: meşhur And Dağlarının efsanevi yamaçlarını tırmanıyoruz. Köy nüfusunun renkli giysilerinden ve Süspansiyon, hidrolik direksiyon, sürücü koltuğu, yatak yeni Volvo yu böyle bir ortamda kullanmak gerçekten keyifli. JOSÉ ASTETE TORRES, SIMSA NIN KAMYON ŞOFÖRÜ teraslı tarım alanlarından, bir de bazen telaffuz edilemeyen köy adlarından Peru nun yüzyıllar öncesine dayanan İnka mirasını görebiliyorum. Burada, Güney Amerika nın tam kalbinde İnka Yerlileri, İspanyol ve Portekizliler gelmeden çok önce gelişmiş bir medeniyet kurmuşlardı. Dağ yamacının yarısını henüz geçtiğimizde, yaklaşık 3,000 metrede, hava hissedilir şekilde inceliyor. Her hareket çaba gerektiriyor, her kalp atışı dışarıdaki zorlu koşulları hatırlatıyor. Önümüzde seyreden yorgun ve yaşlı bir Volvo N7 bu bölgelerde hayatın ne kadar zor olabileceğinin canlı bir kanıtı. Ağır yükünü taşıyan motorun sesinde hissedilen yokuş yukarı zorlu mücadele, ciğerlerimde gittikçe artan rahatsızlık hissini yansıtıyor. José yepyeni FH12 siyle bu kamyonu rahatlıkla sollarken yüzünde geniş bir gülümseme beliriyor. Ben de aynı durumdaydım! 1975 yılında kamyon kullanmaya başladım, hem de az önce solladığımız modelde bir kamyon. O tarihten beri de piyasada bulunan neredeyse tüm araçları kullandım. Tüm bu yıllar boyunca dağın her metresini tırmanmak için mücadele etmem gerekti, hatta bazen neredeyse hiç ilerlemiyordum. Ama şimdi, hem yokuş yukarı hem de yokuş aşağı kamyonlar daha hızlı gidiyor. Konforda ise karşılaştırma bile yapılamaz, diyor ve parmaklarını saymaya başlıyor: Süspansiyon, hidrolik direksiyon, sürücü koltuğu, yatak yeni Volvo yu böyle bir ortamda kullanmak gerçekten büyük bir keyif. TÜM BUNLARLA BİRLİKTE, modern Volvo nun konforları, her gün karşılaştığı çalışma koşullarını gerçekten kolaylaştıran tek bir özelliğin yanında hiç kalıyorlar. José nin kamyonu, Volvo nun güçlü motor freni VEB ile donatılmış Andların dik yamaçlarından aşağı daha hızlı, aynı zamanda da çok daha güvenli şekilde inmesini sağlayarak ona dörtte bir oranında zaman kazandıran bir özellik. İnsanın yüreği ağzında yapılan 12, 13 saatlik yolculuk bugün güvenli ve rahat şekilde yapılan 10 saatlik bir yolculuğa inmiş durumda. Daha fazla uyku dinlenme ve daha ayrıntılı güvenlik denetimleri için ayırabileceğim vaktim oluyor. Bu da çok daha güvenli sürüş anlamına geliyor. Ayrıca yoldaki hırsızlar ve çapulculara karşı korunmasızlığımı da azaltmış oluyorum. Özellikle akşamları soygun riski en büyük sorunlardan biri, üzerinizde sürekli olarak bir gerilim yaratıyor. Ama artık belirlenmiş >> 16 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

17 José Astete Torres kamyonuyla üç iklim bölgesini aşarak, deniz seviyesinden metre gibi etkileyici yükseklikte Abra Anticona dağ geçidinden geçiyor. Bu, işinin bir parçası. José Astete Torres, uğur getiren kartalının ve farların üzerindeki koruyucu ızgaraların, Volvo parçaları arayan hırsızları uzak tutacağını umuyor. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

18 PERU'DA DAĞLARA TIRMANIŞ And Dağlarında yollar sıklıkla tren köprüleri ile kesişiyor. Peru nun dağlık arazisinde hem tren hem de kamyon kargo taşımacılığında önemli yer tutuyor. >> dinlenme yerlerimize her zaman güneş batmadan önce varabiliyorum. Simsa ile Volvo Peru ortaklığı 90 ların ortasından beri süregelmekte. Volvo FM kamyonlarının şirketin madenlerinde başarıyla test edilmesinden sonra uzun yolda kullanım için çekici alma zamanı geldiğinde seçim yine Volvo dan yana kullanılmıştır. Bugün şirket, 23 ü Volvo amblemini taşıyan toplam 31 kamyonluk bir filoya sahip. Buna ek olarak, yakın tarihte yedi yeni kamyon teslim edilecek ve bu, global madencilik endüstrisindeki yüksek talebi açıkça ortaya koymakta. Endüstrimizdeki itici güç güçlü dünya ekonomisidir. Ancak bu her zaman böyle değildi, diye belirtiyor Simsa nın Mali İşler Genel Müdürü Jorge Best ve şöyle devam ediyor: VOLVO YA GEÇİŞ yaptığımız yıllarda hem fiyatlar hem de ürünlerimize olan talep dibe vurmuş durumdaydı. O zamanlarda madencilik kamyonlarımızın ortalama ömrü yalnızca üç yıldı. Volvo ile bu beşe yükseldi ve bu da bizim ekonomik çöküşten kurtulmamıza yardımcı oldu. Ayrıca bu görüşte olan tek şirket Simsa değil. Belki de her yerde olduğundan daha fazla olarak Peru da Volvo, güçlü ve dayanıklı kamyonların tanımı olarak görülmektedir. Şirketin %30 dan fazla olan pazar payı bunu açıkça gösteriyor, ancak dünya çapında termos, gore-tex ve nescafe gibi terimlerin ilgili ürün segmentleri için yaygın adlar haline gelmesi Jorge Best. gibi, ülkede Volvo teriminin de halk dilinde çoğu kez kamyon kelimesiyle eşanlamlı olarak kullanıldığı da bir gerçektir. Bunun nedeni geçmişe dayanmaktadır. Onlarca yıl boyunca Volvo, Peru da kendi fabrikası olan tek kamyon üreticisiydi. Burada monte edilen kamyonlar rakiplerinden hem daha dayanıklı hem de daha donanımlı oldular ve bu, yıllar içinde Peruluların kalbinde yer edindi. Günümüzde üretimin tamamı Brezilya ya taşınmış durumda, ancak Volvo nun pazardaki en gelişmiş marka olduğuna ilişkin itibarı sürmektedir. José Astete Torres bunu kendi tarzında ifade ediyor: Bilirsiniz: Volvo, Volvo dur! Zirveye ulaştık. Dondurucu, buz gibi bir rüzgar Lima nın nemli kıyı iklimini çok gerimizde bıraktığımızı doğruluyor. Yoldaki büyük bir tabela bunu kanıtlıyor: Deniz seviyesinden metre üstelik yalnızca dört saatlik bir yolculuk ile! Bu noktadan itibaren José doğuya dönerek dağın diğer tarafındaki ormanların içinde yer alan Simsa nın çinko madenlerine yönelecek. Burada onu bekleyen koşullar 30 derecelik sıcaklık, yapışkan kilden yollar ve sivrisinekler Beni yol kenarında indirip, zor nefes alıp vermekten bembeyaz olmuş yüzüme bakıp gülüyor. Soroche! diyor, Akut dağ hastalığına karşı tek bir çare var: koka çayı ve uzun süreli bir dinlenme! Gaza bastığı anda gözüm kamyonun önündeki kartala takılıyor. Bir an için bana göz kırptığına yemin edebilirim. Simsa hakkında kısaca Merkezi Lima, Peru da bulunan madencilik şirketi. Çinko ve kurşun madenciliğinde uzmanlaşmıştır. Son 35 yıldır ana üretim tesisi Lima nın 300 kilometre doğusunda yer alan San Vicente madenidir. Şirket yılda 62 bin ton çinko ve 3 bin ton kurşun üretmektedir. Bu ürünlerin çoğu yurtdışındaki pazarlara ihraç edilir. Şirketin 31 kamyondan oluşan bir filosu var; bunlardan 20 si uzun yolda taşıma faaliyetlerinde kullanılan çekiciler ve 11 i madenlerde nakliye için kullanılan damperli kamyonlardır. Çekicilerin 12 si Volvo FH modelidir. Madendeki tüm kamyonlar Volvo FM dir. Tüm kamyonların özelliklerine uygun servis sözleşmeleri vardır. 18 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

19 Gelecek Kabin içinde nasıl bir ses istersiniz? Kamyon kabini içindeki dikkat dağıtıcı gürültünün çok düşük düzeylere çekilmesi sayesinde artık araştırmacılar ve mühendisler dikkatlerini kabin içi akustiğe yöneltebilmektedir. Bu, gelecekte kendi özelleştirilmiş kabin sesimizi tasarlayabileceğimiz anlamına gelmektedir. Gürültünün mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi Volvo Kamyon için geçmişte ve günümüzde öncelikli bir konu olmuştur. Rahatsız edici gürültü sürücüyü yorar; sessiz ve sakin bir kamyon kabini hem güvenlik hem de çalışma ortamı açısından önemli bir faktördür. Bununla birlikte gelecekte araştırma ve geliştirme kısmen başka sorunlara da odaklanacaktır. Konu ile ilgili olarak Volvo iç mekan ses özellikleri müdürü Christina Keulemans, Gün geçtikçe gürültünün niteliği ve içeriğinin sürücü için ne anlama geldiği ve sesin mümkün olan en iyi şekilde algılanmasına yönelik düzenlemeler üzerine odaklanıyoruz, dedi. Keulemans desibel cinsinden ölçülen sesi, bir kase çorbadaki sıcaklık ile karşılaştırıyor. Bu, çorbanın ne kadar sıcak olduğuyla ilgili bir şeyler söyler, ancak tadı hakkında hiçbir bilgi vermez. Gürültü, kişilerin duyularına ve ortam koşullarına bağlı olarak farklı şekillerde algılanabilir. Sesin kişiye özel algılanışı, kabinde değişik hızlarda ve değişik koşullarda kamyon kullanırken sesin kulağa nasıl geldiği konusunu geniş çapta inceliyoruz. VOLVO NUN STRATEJİSİ sessiz bir sürücü ortamı sağlamak olmasına karşın, kaputun altında beygir gücü yüksek bir motor olduğunu duymak isteyen müşteriler de vardır. Bu, gelecekte Volvo nun sesi müşterinin istediği şekilde tasarlayacağı anlamına gelebilir. Tamamen sessiz çalışan bir elektrikli melez kamyon, sürücünün motor gücünü gerçek anlamda hissetmesi ve böylelikle kendini araç kullanma deneyiminden soyutlanmış hissetmemesi için ses eklenmesini gerektirebilir. Fazla ses çıkarmayan 600 bg lik bir motor güçlü olarak algılanmayabilir. Klasik Harley- Davidson iyi bilinen tasarlanmış sesin güzel bir örneğidir. Tasarlanmış ses, müşterinin deneyimlerine ve aynı zamanda Volvo nun sesin neyi temsil etmesi gerektiği konusunda vereceği karara dayanmalıdır. Örneğin bastırılmış, düşük ve tok bir ses hem lüksü hem de kaliteyi temsil eder. Kapıdaki kilit ve yalıtımın, kapı kapandığında çıkacak olan sesin üzerinde büyük etkisi vardır. Tasarlanmış ses büyük ölçüde değişik tipteki seslerin farklı amaçlara yönelik olarak azaltılması ve artırılmasıyla ilgilidir. Volvo Kamyon gürültü ve titreşim laboratuvarında araştırma ve geliştirme, önceden kaydedilmiş kamyon seslerinin dinlenip kıyaslandığı kabin şeklindeki bir kamyon iç mekan ses simülatörünü de içeren farklı tipteki ölçüm odacıklarında gerçekleştirilmektedir. Dahası, Volvo Kamyon, Göteborg daki Chalmers Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen ve mümkün olan en yüksek güvenlik ve konfor özelliklerinin en düşük düzeydeki sürücü yorgunluğu ile birleştirilmesi üzerine odaklanan bir araştırmayı da finanse etmektedir. Chalmers daki Mimari Akustik Profesörü Mendel Kleiner, Kabinin içinde, gelen tüm işitsel girdilerin aynı mekanda birbirleriyle yarıştıkları rekabetçi bir durum söz konusudur, diye açıklıyor. Ses dikkat dağıtıcı olmamalı, ancak aynı zamanda bilgi taşıyıcısı görevini görmeli ve belirli durumlarda amacı sürücünün düşünmeksizin anında tepki vermesini sağlamak olmalıdır. VOLVO KAMYON MAGAZİN #

20 TARİH Volvo kullanılsaydı nasıl olurdu? Dünya, inşaatları kan, ter ve gözyaşına mal olan çok sayıda bina barındırmaktadır. Peki ya inşaat süreçlerinde Volvo nun kamyonları kullanılmış olsaydı neler olurdu? Bunu görmek için tarihteki en ünlü yapıların inşaat sahalarında günümüz teknolojisinin kullanıldığını bir an için hayal edelim. Giza daki büyük piramidin (Keops Piramidi) inşasında Belki de dünyanın en iyi bilinen piramidi, M.Ö yıllarında Mısır firavunu Khufu (daha yaygın olarak Yunancadan gelen Keops adıyla bilinir) için anıtmezar olarak inşa edilen piramittir. Gökyüzüne 146 metre yükselen piramit, 4,000 yıldan uzun süre boyunca dünyanın en büyük yapısıydı. Ayrıca inşası da çok pahalıya mal olmuştur. Yunanlı tarihçi Herodot a göre piramidin inşaatında 100,000 işçi 20 yıldan uzun bir süre çalışmıştır. Çok sayıda işçi inşaat sırasında hayatını kaybetmiştir. İşin en zor kısmı, en ağırı 15 ton olmak üzere, ortalama 2.5 ton ağırlığındaki 2.5 milyon taş bloğun, yalnızca ilkel rampalar, vinçler ve basit kaldıraçlar kullanılarak yapının en tepesine taşınması olmuştur. Elbette aletlerin yanı sıra gerekli kas gücünü de unutmamak gerekir. Açık yükleme platformlu bir Volvo FM 6 4 şasi kamyon bu işi daha iyi ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirdi. Kazanılabilecek zamanı bir düşünün: Yükleme platformu 21 ton taşıyabilmekte. Yani kamyon ile yapılan tek sefer, yürüyerek ter içinde yapılan sekiz sefere eşit olurdu. Şimdi de buna çölde devasa ölçülerdeki temellerin kazılması için kullanılacak bir VCE ekskavatörü ekleyin: köle sayısı ve gerekli çalışma saati sayısı çok düşük bir orana indirilmiş olurdu. 20 VOLVO KAMYON MAGAZİN #

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye

Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE. Türkiye Titre du projet 2014 FİLO BAROMETRE Türkiye 1 Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEB ARVAL CVO SUNUMU. 29 Kasım 2013 İstanbul

TEB ARVAL CVO SUNUMU. 29 Kasım 2013 İstanbul TEB ARVAL CVO SUNUMU 29 Kasım 2013 İstanbul Tüm filo profesyonelleri için uzman platformu: CVO nedir? Filo müdürleri, tedarik uzmanları, üreticiler, leasing şirketleri, reklamcılar, sigortacılar, basın,

Detaylı

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor

MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor MAKİNELERİN YÜKSELİŞİ: Avrupa, mobil işgücü seçeneklerini araştırmaya başlıyor Hibrit cihazlar, iş amaçlı dizüstü bilgisayarların Avrupa daki egemenliğini tehdit ediyor Tabletlerin mobil çalışma biçimini

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

Sayısız özellik, kusursuz güzellik.

Sayısız özellik, kusursuz güzellik. Caddy Maxi Van Sayısız özellik, kusursuz güzellik. Caddy Maxi Van işiniz ne olursa olsun keyfe dönüştürüyor. Geniş iç hacmi ve keskin dış hatlarıyla size yakışan iş ortağınız oluyor. TDI teknolojisine

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta

Şasi kamyon 8 2 RADT-AR Yüksek RADT-GR Yüksek 43 43, RAPDT-GR Yüksek Orta ÇEKİŞ / ŞASİ YÜKSEKLİĞİ / DİNGİL MESAFESİ (boyutlar dm olarak verilmiştir) Şasi kamyon 4 2 RAD-L90 Yüksek 34 35 37 40 43 46 49 52 56 60 RAD-GR Yüksek 34 37 40 43 46 49 52 56 60 63 65 67 Orta 37 40 43 46

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw SD130 Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw Santrifüj gücü Yüksek santrifüj gücü ile yüksek silindir ağırlığının birleşimi, mükemmel sıkıştırmayı kolaylaştırır ve malzeme hedef derinliğine daha az geçişte

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR

BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR T.C. PODGORİCA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BAR LİMANI SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA RAPOR HAZİRAN 2007 BERLİN Ocak 2015 Bu Rapor T.C. Podgorica Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Tarafından Hazırlanmıştır

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma

İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma İşletme Sonuçları Elde Etmek için Daha İyi Bir Çağrı Merkezi Deneyimi Sunma Yayınlanan Temmuz 2016 Konular Hareketli Arama Tüketicilerin aklına takılan soruları yanıtlamanın en kolay yolu bazen gerçek

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri

Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri Araç Gövdesi İmalatına Yönelik Sert Lehimleme Çözümleri voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding voestalpine Böhler Welding En İyi Kaynak Sonuçları için Metalürjik Uzmanlık voestalpine Böhler

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek Mobil Takip Operatörü. FiloTürk. Liderlerin tercihi!

Türkiye nin ilk ve tek Mobil Takip Operatörü. FiloTürk. Liderlerin tercihi! Türkiye nin ilk ve tek Mobil Takip Operatörü FiloTürk Liderlerin tercihi! ÜRÜNLER ARAÇ TAK P PAKET Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi'ni 3 farkl hizmet paketi ile sunan FiloTürk, Süresiz ve Koşulsuz Garanti

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Problem değil çözüm üretiyoruz. Problem değil çözüm üretiyoruz. GROUP

Problem değil çözüm üretiyoruz. Problem değil çözüm üretiyoruz. GROUP Problem değil üretiyoruz. Problem değil çözüm çözüm üretiyoruz. GROUP HAKKIMIZDA İSTAŞ TURİZM, Kurulduğu günden bu yana turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı konularında faaliyet gösteren bir kuruluştur.

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik İlan no: 234487 Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik Sahibinden SERVİS BAKIMLI 100.000 KM DE ML 280 CDİ LÜKS,kapalı garaj 135.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ

GAZBETONLU. HAFİF ÇELiK YAPI. SiSTEMLERİ GAZBETONLU HAFİF ÇELiK YAPI SiSTEMLERİ Patentli Sistemimiz PACKET Gazbetonlu ÇELİK YAPI MESKEN Çelik Yapı nın kendine ait patentli yapı sistemi olan PACKET, çelik yapının bildiğiniz tüm avantajlarından

Detaylı

Toyota Ayrıcalıklar Dünyasına Hoş Geldiniz!

Toyota Ayrıcalıklar Dünyasına Hoş Geldiniz! Toyota Ayrıcalıklar Dünyasına Hoş Geldiniz! Müşteri Memnuniyeti Toyota dünyanın en çok tercih edilen otomotiv markası çünkü tüketicisini en çok memnun eden marka. Bunun kanıtı ortada: Toyota, Ulusal Kalite

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

2013 TE ÇİMEN HALI BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR!

2013 TE ÇİMEN HALI BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR! ÇİMEN HALI 2013 TE %25 BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR! Kaşmir Halı Marmara Bölge Bayi Çimen Halı, Bağcılardaki 5 bin m2 lik yeni yerinde satış öncesi ve satış sonrası verdiği hizmetle halı sektöründe yükselişini

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

Rüzgârın elektriğe dönüşümü

Rüzgârın elektriğe dönüşümü Rüzgârın elektriğe dönüşümü Rüzgâr enerjisi sektörünü küresel ölçekte destekleyen uzmanlık ve çözümler TÜV SÜD Türkiye Daha temiz bir gelecek için rüzgâr enerjisi çözümleri Nüfus artışı, enerji güvenliği

Detaylı

Volkswagen Amarok ve yeni Amarok Canyon 2014 incelemesi

Volkswagen Amarok ve yeni Amarok Canyon 2014 incelemesi Volkswagen Amarok ve yeni Amarok Canyon 2014 incelemesi Volkswagen ticarinin ilk pick up ı olarak sahaya sunulan Amarok alıcılarına hem zorlu arazi şartlarında hem de sportif ve göz alıcı çizgileriyle

Detaylı

Otomobil Minibüs Kamyonet Kamyon Otobüs Çekici Römork Yar römork Hafif römork Yük motosikleti

Otomobil Minibüs Kamyonet Kamyon Otobüs Çekici Römork Yar römork Hafif römork Yük motosikleti TANIMLAR Tafl t tiplerine ait kapsaml tan mlama ve s n fland rmalar; Karayollar Trafik Kanunu, A TMY (Araç mal Tadil ve Montaj Yönetmeli i) ve MARTOY da (Motorlu Araçlar ve Römorklar Tip Onay Yönetmelikleri)

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

BAJAJ AUTO (GÜNLÜK) ULAŞIMIN DÜNYA LİDERİ

BAJAJ AUTO (GÜNLÜK) ULAŞIMIN DÜNYA LİDERİ COVER PAGE PAGE No. 1 PAGE No. 2 BAJAJ AUTO (GÜNLÜK) ULAŞIMIN DÜNYA LİDERİ Bajaj, dünyada en çok güvenilen 3 tekerli taşıt markasıdır. Bajaj RE dünyada günde 58 milyondan fazla yolcu taşımaktadır. 25 ten

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

HAKKIMIZDA. Üretim Planı. Misyon Vizyon. Showroom. Ülkeler. Standlar. İnovasyon

HAKKIMIZDA. Üretim Planı. Misyon Vizyon. Showroom. Ülkeler. Standlar. İnovasyon institutional AQUA COSMETICS TM Copyright 2014 aquacosmetic.com 04 Üretim Planı Avrupa kalite standartlarına uygun, en gelişmiş çevre dostu donanımları ve kozmetik ürünlerinin otomatik üretimi, ambalaj

Detaylı

Dubai de yükselen Selenium Yaşam Kalitesi Midtown Selenium

Dubai de yükselen Selenium Yaşam Kalitesi Midtown Selenium Dubai de yükselen Selenium Yaşam Kalitesi Midtown Selenium Dubai nin Jeostratejik Konumu Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören Dubai, Basra Körfezi'nin güneydoğu kıyılarında bulunmaktadır. Eski

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri TÜV SÜD

TÜV SÜD. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri TÜV SÜD İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Teknik Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri 149 yıllık uzmanlık ile gelen başarı 1866 21 teknisyen ve buhar kazanı sahibi tarafından Mannheim da, teknolojinin bilinmeyen formundan

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Online teknik sayfa HISIC450 AŞIRI YÜKSEKLIK ALGILAMA SENSÖRLERI

Online teknik sayfa HISIC450 AŞIRI YÜKSEKLIK ALGILAMA SENSÖRLERI Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

HMK 490 LC HD ve HMK 370 LC HD

HMK 490 LC HD ve HMK 370 LC HD FORMEN / Temmuz 2016 Genç İnşaat ın hızlı işçileri: HMK 490 LC HD ve HMK 370 LC HD Haber İsmail Center ASKİ nin isale hattı projelerinden birini yürüten Genç İnşaat, Nisan 2015 te başladığı projenin çalışmalarına

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

EDRİNE ENERJİ İNŞ. TAHH. MÜH. TUR. TEM. REST. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

EDRİNE ENERJİ İNŞ. TAHH. MÜH. TUR. TEM. REST. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. EDRİNE ENERJİ İNŞ. TAHH. MÜH. TUR. TEM. REST. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 25 yıllık ticari deneyimi ile Araç Kiralama sektöründe saygın firmalarından biridir. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışıyla

Detaylı