Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün bir araya getirilerek oluþturulduðu bu sistem; ayný güçteki tek bir jeneratör ile karþýlaþtýrýldýðýnda önemli avantajlar saðlamaktadýr. Özellikle Teksan Jeneratör mühendisleri tarafýndan tasarlanan senkronizasyon panolarý, kullanýlan teknoloji ile, müþteriye entegre bir çözüm sunmaktadýr. Teksan Jeneratör birden çok jeneratörün senkronize edilerek büyük güçlerde enerji elde edilmesi konusundaki teknik uzmanlýðýný, global kaynaklarý ve üretim yöntemlerini kullanarak, her türlü senaryoya uygun çalýþabilecek, düþük maliyetli sistemler geliþtirmiþ ve farkýný ortaya koymuþtur. DAHA ÇOK JENERATÖR, DAHA ÇOK AVANTAJ Küçük güçteki jeneratör setlerinin senkronize edilmesiyle kurulan sistem; büyük güçteki tek bir jeneratörün kullanýlmasýna göre avantaj saðlamaktadýr. Bunlar sýrasýyla, Düþük maliyet, Maliyet karþýlaþtýrmalarý, Düþük ilk yatýrým bütçesi, Esnek kullaným, Güvenilir sistem, Servis ve bakým kolaylýðý, Teslimat ve yedek parça temininde kolaylýktýr. 1

2 DÜÞÜK MALÝYET Senkronizasyon sistemleri, diðer avantajlarýnýn yaný sýra, büyük güçteki tek bir jeneratör ile karþýlaþtýrýldýðýnda ciddi bir fiyat avantajý sunmaktadýr. Motor imalatýnda 570 kw a kadar üretilen motorlarýn kullaným alanlarý oldukça geniþtir. Aðýr iþ makinalarý, kamyon, týr v.b. gibi kullaným alanlarý dolayýsýyla, üretim sayýlarý fazla olduðundan ve imalat hatlarý seri imalata yönelik tasarlandýðýndan, maliyetleri büyük güçteki motorlara göre düþüktür. Büyük güçlerdeki motorlar, spesifik uygulamalarda kullanýldýðýndan, üretim miktarlarý düþük, bu sebeple maliyetleri çok daha yüksektir. Aþaðýdaki tabloda, her kva baþýna düþen birim fiyat maliyeti incelendiðinde, en ekonomik güç aralýðýnýn 200 kva kva olduðu görülmektedir. Talebin fazla olmasý seri imalatýn getirmiþ olduðu avantajlar sayesinde bu aralýktaki motorlarýn maliyetlerini düþürmüþtür. 1 kva Maliyeti kva Düþük maliyetli motorlarla gerçekleþtirilen senkron sistemlerinde saðlanan fiyat avantajý ayný zamanda yedek parça ve sarf malzemeleri için de geçerlidir. Senkron sistemlerde çalýþan jeneratör sayýsý, yük miktarý ve yükün deðiþim hýzýna baðlý olarak kontrol panosu tarafýndan ayarlanmaktadýr. Bu çalýþma þekli sayesinde tekli jeneratörle karþýlaþtýrýldýðýnda yakýt maliyetlerinde tasarruf saðlamaktadýr. Motorlarýn imalatçýlarýn belirlemiþ olduðu düþük yük seviyelerinin altýnda çalýþmalarý sonucunda ciddi problemler ortaya çýkmakta, bakým masraflarýnýn artmasýna sebep olmakta ve motorun iþletme ömrü kýsalmaktadýr. Senkron sistemlerde ise yüke göre çalýþma mantýðý ile jeneratörler istenilen yük seviyesinde çalýþtýrýlarak problemlerin ortaya çýkmasý engellendiði gibi bakým masraflarý da minimize edilmektedir. Teksan Jeneratör Senkronizasyon Sistemleri ilk yatýrým maliyetinde %15 - % 20 gibi bir fiyat avantajý sunarken, iþletme giderlerinde de önemli tasarruf saðlamaktadýr. 2

3 MALÝYET KARÞILAÞTIRMALARI Aþaðýdaki maliyet karþýlaþtýrma grafiklerinde görüldüðü üzere; farklý kva kombinasyonlarýndan oluþan senkronizasyon sistemleri tekli jeneratör gruplarýna göre hem satýn alýrken hem de satýþ sonrasý hizmetlerde de avantaj saðlamaktadýr. Yaklaþýk 2100 kva gücündeki senkronizasyon sisteminin ayný güçteki tekli jeneratörle maliyet karþýlaþtýrmasý. Yatýrým maliyeti Bakým maliyeti Yaklaþýk 1540 kva gücündeki senkronizasyon sisteminin ayný güçteki tekli jeneratörle maliyet karþýlaþtýrmasý. Yatýrým maliyeti Bakým maliyeti 3

4 DÜÞÜK ÝLK YATIRIM BÜTÇESÝ Hýzlý bir büyümenin öngörüldüðü yatýrýmlarda, kuruluþ aþamasýnda satýn alýnacak ileriye dönük büyük güçte tek bir jeneratör, ilk yatýrým maliyetini oldukça yükseltecektir. Teksan senkronizasyon sistemlerinin tercih edilmesiyle ilk yatýrým sýrasýndaki güç ihtiyacýna göre daha küçük bir jeneratörle baþlanabilir, böylelikle ilk yatýrým maliyeti düþük tutulabilir. Büyüme hýzýna göre, istenilen sayýda ve güçte jeneratör ilave ederek sorunsuz ve esnek bir sistem kurulabilir. Güç Ýhtiyacý (kva) Zaman (t) ESNEK KULLANIM Teksan Senkronizasyon Sistemlerindeki esnek kullaným konusunu, lojistik ve iþlevsellik anlamýnda ele alýnabilir. Bilindiðinin aksine, senkronizasyon sistemleri sadece eþit güçteki jeneratörler arasýnda deðil, ayný zamanda birbirinden farklý güçleri de senkronize hale getirebilirler. Bu uygulamanýn sonucunda ise, yýlýn deðiþik dönemlerinde ya da günün deðiþik saatlerinde güç ihtiyacý farklýlaþan iþletmeler için esnek bir çözüm saðlanabilir. Yaz dönemlerinde çok yoðun güç ihtiyacý olan bir otelde, kýþ dönemlerinde bu ihtiyaç azalabilmektedir.farklý güçlerde jeneratörlerle yapýlan senkron sistemde yaz aylarýndaki yoðun güç ihtiyacý, büyük ve küçük güçte jeneratörlerin senkron çalýþmasýyla karþýlanýrken, sezon dýþýnda düþen güç, bu güce uygun seçilen küçük jeneratörün tekil çalýþmasý ile karþýlanabilir. Böylece yakýt maliyetleri ve yýpranma paylarý minimize edilmiþ olur. Lojistik anlamda bakýldýðýnda, çoklu jeneratör sistemleri, tek ve büyük jeneratörlere göre jeneratör sisteminin kurulacaðý yerde çýkabilecek lojistik zorluklara karþý önemli avantajlar sunar. Senkronizasyonda kullanýlan jeneratörler daha küçük ve hafif olduðu için kurulumunda avantaj saðlayabilmektedir. Teksan Jeneratör senkronizasyon üniteleri yan yana konumlandýrýlmak zorunda deðildir. Bundan dolayý, farklý lokasyonlardaki küçük alanlar kullanýlarak kablolar yoluyla ortak barada paylaþým saðlandýðýnda, yer açýsýndan önemli bir avantaj elde edilebilir. 4

5 GÜVENÝLÝR SÝSTEM Senkron sistemlerde enerjinin sürekliliði göz önüne alýndýðýnda tekli jeneratöre göre aþaðýdaki nedenlerden dolayý daha fazla güvenilirlik sunmaktadýr. Sistemin birden fazla jeneratör bulundurmasý. Jeneratörlerden birinin deðiþik sebeplerden devre dýþý kalmasý durumunda dahi yük alma/atma sistemi ile kritik yükler beslenmeye devam edilebilir. SERVÝS VE BAKIM KOLAYLIÐI Standart olarak sunulan eþ yaþlandýrma yöntemi sayesinde çoklu jenerator uygulamalarýnda her jenerator baþýna düþen jenerator çalýþma süresi azalmaktadýr. Eþyaþlandýrma senkron sisteminin kullaným süresini arttýrýrken, revizyona girme süresini uzatýr, iþletim ve bakým maliyetlerini azaltýr. Senkronizasyon Sistemleri, servis iþlemleri sýrasýnda da esneklik saðlar. Senkronize sistemlerde, jeneratörler çalýþma anýnda sýra ile devreden çýkartýlarak servis ve bakým iþlemleri yapýlabilir. Bu süre önceden planlanýp yük miktarýnýn düþük olduðu zamanlar belirlenerek, bakým yapýlýrken kesinti oluþmamasý saðlanýr. Büyük bakýmlarda ise, kritik yükler diðer jeneratörden beslenirken diðer makinalarýn revizyon iþlemi gerçekleþtirilebilir. TESLÝM KOLAYLIÐI Büyük güçlerde jeneratör motorlarýnýn sipariþ üzerine üretilmesi, üretici sayýsýnýn sýnýrlý olmasý gibi sebepler yüzünden seri üretimi yapýlan motorlarla karþýlaþtýrýldýðýnda, teslim süreleri çok daha uzun olmaktadýr. Seri üretim motorlara talebin çok daha fazla olmasý, bu motorlarýn stokta tutulmasýna ve tesliminin erken yapýlabilmesine olanak tanýmaktadýr. 5

6 UYGULAMALAR Prime Güç Ýçin Çoklu Jeneratör Uygulamasý Þebeke enerjisinin kullanýmýnýn mümkün olmadýðý yerlerde iki veya daha fazla jeneratör senkron olarak, yükleri sürekli olarak besler ve bu yükler jeneratörlerin güçleri oranýnda paylaþýlýr. Jeneratör setleri iþletmenin yük seviyesine göre ekonomik kullanýma izin verecek þekilde devreye girer ve çýkar. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI DEMÝRSAN HADDECÝLÝK SAN.TÝC.A.Þ. / SUDAN 3 x 2120 kva 2 x 1915 kva SAUDÝ DÝESEL GENERATORS COMPANY LTD. 10 x 680 kva PETROLEUM EXPLORATION MEDÝTERRANEAN INC. PEMÝ 4 x 685 kva KATAR HAVAALANI ÝNÞAASI 3 x 680 kva IRAK TÝKRÝT DFAC 3 x 1425 kva Standby Güç Ýçin Çoklu Jeneratör Uygulamasý Þebeke enerjisinin belirlenen limitlerin dýþýna çýkmasý durumunda iki veya daha fazla jeneratör senkron olarak, yükleri güçleri oranýnda besler. Þebeke enerjisinin geri gelmesi ile kesintili olarak yükler transfer edilir. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI CITY S NÝÞANTAÞI ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 2 x 1540 kva 560 kva KONYA ADLÝYE SARAYI BÝNASI 4 x 880 kva BRT SÝNANDAÐ VERÝCÝ ÝSTASYONU / KIBRIS 2 x 330 kva ARMADA ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 5 x 740 kva MEDICAL PARK HASTANESÝ / GAZÝANTEP 2 x 775 kva MEDICAL PARK HASTANESÝ / BURSA 3 x 680 kva MEDICAL PARK HASTANESÝ / BAKIRKÖY 3 x 775 kva CASPER BÝLGÝSAYAR SÝSTEMLERÝ A.Þ. 2 x 715 kva BASRA / IRAK 2 x 3125 kva TEKNORAT OTOMOTÝV 2 x 1425 kva Yumuþak Geçiþ (Soft transfer) Þebeke enerjisinin belirlenen limitlerin dýþýna çýkmasý durumunda bir veya daha fazla jeneratör grubu senkron olarak, elektriksel yükleri güçleri oranýnda paylaþarak besler. Jeneratör setleri iþletmenin yük seviyesine göre ekonomik kullanýma izin verecek þekilde devreye girer ve çýkar. Þebeke enerjisinin limitler dahilinde tekrar kullanýlabilir olmasý durumunda, kontrol sistemi jeneratör veya jeneratör grubunu þebeke ile kýsa bir süre için senkron edecektir. Bu kýsa zaman zarfýnda senkron sistem üzerindeki yük, bir rampa ile kesintisiz bir þekilde þebekeye aktarýlýr. Bu yöntemin en çok raðbet gördüðü uygulama; enerji üretim santrallerinde sistemin çökmesi(trip) sonrasýnda, tekrar kalkýnabilmek için enerjiye ihtiyaç duyduðu andýr. Jeneratör veya jeneratör grubu çalýþarak santral ekipmanlarýný besler, santralin enerji üretmeye baþlamasý ile yükleri yumuþak geçiþ ile transfer eder. Bu uygulama black start olarak adlandýrýlýr. 6

7 Sürekli Paralel Çalýþma Elektrik enerjisi daðýtým firmalarýnýn gün içerisinde deðiþik tarifelere sahip olmasý, belirlenen gücün üzerine çýkýlmasý durumunda yüksek fiyattan tarife uygulanmasý veya tüketiciye yetersiz altyapý sebebiyle elektrik enerjisinde sýnýrlamalar getirilmesi, durumlarýnda þebeke ile sürekli olarak paralelde kalmak tüketici açýsýndan avantajlý olabilmektedir. Paralel çalýþma için birkaç deðiþik çalýþma yöntemi bulunmaktadýr. Bunlardan ilki, belirlenen aktif yük miktarýnýn istenen güç faktörü altýnda jeneratör sistemi ile, geri kalan yük miktarýnýn þebeke tarafýndan karþýlandýðý temel yük tepe kesme(base load peak lopping) yöntemidir. Bu yöntem sabit yükün tercih edildiði kojenerasyon sistemlerinde olduka popülerdir. Bir diðer uygulama ise þebekeden çekilen güç miktarýnýn sýnýrlandýrýldýðý, bu sýnýrýn üzerindeki gücün jeneratör tarafýndan karþýlandýðý gerçek tepe kesme (true peak lopping) yöntemidir. Bu çalýþma þekli belli bir gücün üzerinde tarife fiyatlarýnýn çok arttýðý ya da çekilecek gücün sýnýrlý olduðu uygulamalarda kullanýlmaktadýr. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ KARMÝ KAMPÜSÜ 2 x 600 kva K.K.T.C. ÝÇ ÝÞLERÝ BAKANLIÐI, 3 x 530 kva GREAT MAN PROJECT METÝÞ ÞANTÝYESÝ TRÝPOLÝ / LÝBYA 2 x 275 kva Çoklu Þebeke Ýki veya daha fazla þebekenin bulunduðu iþletmelerde þebekenin kesilmesi ile jeneratörler senkron olur ve yükü beslemeye baþlar. Her iki trafodan beslenen yükleri tek baradan besleyebilmek için kuplaj kesicisi kapanýr. Þebekenin gelmesi ile yükler ilk gelen þebekeye aktarýlýr. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI ÇALIK ENERJÝ TÜRKMENÝSTAN DASHOGUZ ENERJÝ SANTRALÝ 2 x 2120 kva ATAÞEHÝR MEMORIAL HASTANESÝ 4 x 715 kva 7

8 TEKSAN SENKRONÝZASYON KONTROL PANOLARI (TJPS) Teksan Jeneratör, istenilen güçlerde jeneratör setlerinde senkronizasyon ve yük paylaþýmý için kendi tasarladýðý senkronizasyon panolarýný kullanmaktadýr. Deðiþik senkronizasyon uygulamalarý için aþaðýdaki çözümler sunulmaktadýr : Birden çok jeneratör setinin kendi aralarýnda senkron çalýþmasý (TJPS10 x jeneratör sayýsý) Tek jeneratör setinin þebeke ile senkron çalýþmasý (TJPS20) Birden çok jeneratör setinin þebeke ile senkron çalýþmasý (TJPS10 x jeneratör sayýsý + TJPS60) Birden çok jeneratör setinin birden çok þebeke ile senkron çalýþmasý. (TJPS10 x jeneratör sayýsý + TJPS60 x þebeke sayýsý) YÜKSEKLÝK 185 CM EN 70 CM BOY 70 CM 8

9 TJPS10 SENKRONÝZASYON PANOSU ÖZELLÝKLER YÜK ÖZELLÝKLERÝ Otomatik ve manuel senkronizasyon özelliði 16 adet jeneratöre kadar kendi aralarýnda senkron olup, yükü besleyebilmesi Jeneratörler arasýnda güce göre yük paylaþýmý Yük miktarýna göre jeneratörü otomatik çalýþtýrma ve durdurma Jeneratör setlerinin otomatik olarak çalýþma saatlerinin dengelenmesi (eþ yaþlandýrma) HABERLEÞME ÖZELLÝKLERÝ Elektronik motor kontrol üniteleri ile (AQ) bus üzerinden haberleþme (opsiyonel) Sms ile alarm mesajý (opsiyonel) RS 232 veya RS 485 arayüzleri üzerinden haberleþmeye açýk Motbus RTU protokolünü destekler (scada sistemlerine uyumlu) GÖSTERGE ÖZELLÝKLERÝ LCD metin göstergesi Tüm motor ve alternatör parametrelerinin izlenmesi Motor ve alternatör korumalarý Jeneratörün alarm kayýtlarýnýn tutulmasý,son 25 kayýt. Geniþleme modülleri (giriþ ve çýkýþ) TJPS10 senkronizasyon panosundaki LCD ekran aracýlýðý ile aþaðýdaki ölçülen deðerler gözlemlenirken, belirtilen korumalar ile sistem güvenilirliði en üst düzeyde tutulmaktadýr. ÖLÇÜMLER DOÐRUDAN ÖLÇÜMLER Yað basýncý Soðutucu sýcaklýðý Yakýt seviyesi (opsiyon) Yað sýcaklýðý (opsiyon) Akü gerilimi Motor devri Jeneratör frekansý Jeneratör faz-nötr gerilimleri Jeneratör faz arasý gerilimleri Jeneratör faz akýmlarý Jeneratör toprak akýmý(opsiyon) Jeneratör faz sýrasý 9

10 TÜRETÝLEN ÖLÇÜMLER Jeneratör toplam aktif gücü (kw) Jeneratör toplam görünür gücü (kva) Jeneratör toplam reaktif gücü (kvar) Jeneratör ortalama güç faktörü (cosf) SAKLANAN ÖLÇÜMLER Güncel zaman Bir dahaki bakýma kalan süre Jeneratör pozitif kwh Jeneratör negatif kwh Jeneratör kvah Jeneratör kvarh Marþlama adedi Maksimum pozitif vektörel kayma Maksimum negatif vektörel kayma KORUMALAR MOTOR KORUMALARI Düþük yað basýncý Yüksek suðutma suyu sýcaklýðý Yüksek yað sýcaklýðý (opsiyon) Düþük/yüksek devir Þarj redresörü hatasý Düþük/yüksek akü gerilimi Düþük/yüksek yakýt seviyesi (opsiyon) ALTERNATÖR KORUMALARI Düþük/yüksek gerilim Düþük/yüksek frekans Aþýrý akým Topraklama hatasý (opsiyonel) Ters güç Alternatör hatalý faz dönüþ yönü Ýkaz kaybý ÞALT KORUMALARI Jeneratör kapatma hatasý Jeneratör açma hatasý 10

11 TJPS20 SENKRONÝZASYON PANOSU ÖZELLÝKLER YÜK ÖZELLÝKLERÝ Otomatik ve manuel senkronizasyon özelliði Þebeke ile senkron olma özelliði Þebeke ile paralel çalýþýrken sabit yükte veya peak topping yöntemi ile yük paylaþýmlý Yük miktarýna göre jeneratörü otomatik çalýþtýrma ve durdurma Jeneratör setlerinin otomatik olarak çalýþma saatlerinin dengelenmesi (eþ yaþlandýrma) HABERLEÞME ÖZELLÝKLERÝ Elektronik motor kontrol üniteleri ile (AQ) bus üzerinden haberleþme (opsiyonel) Sms ile alarm mesajý (opsiyonel) RS 232 veya RS 485 arayüzleri üzerinden haberleþmeye açýk Motbus RTU protokolünü destekler (scada sistemlerine uyumlu) GÖSTERGE ÖZELLÝKLERÝ LCD metin göstergesi Tüm motor ve alternatör parametrelerinin izlenmesi Motor ve alternatör korumalarý Jeneratörün alarm kayýtlarýnýn tutulmasý,son 25 kayýt. Geniþleme modülleri (giriþ ve çýkýþ) TJPS20 senkronizasyon panosundaki LCD ekran aracýlýðý ile aþaðýdaki ölçülen deðerler gözlemlenirken, belirtilen korumalar ile sistem güvenilirliði en üst düzeyde tutulmaktadýr. ÖLÇÜMLER DOÐRUDAN ÖLÇÜMLER Yað basýncý Soðutucu sýcaklýðý Yakýt seviyesi (opsiyon) Yað sýcaklýðý (opsiyon) Þarj redresörü gerilimi Akü gerilimi Motor devri Jeneratör frekansý Jeneratör faz-nötr gerilimleri Jeneratör faz arasý gerilimleri Jeneratör faz akýmlarý Jeneratör toprak akýmý(opsiyon) Jeneratör faz baþýna aktif güçleri (kw) Þebeke frekansý Þebeke faz-nötr gerilimleri Þebeke faz arasý gerilimleri 11

12 TÜRETÝLEN ÖLÇÜMLER Jeneratör toplam aktif gücü (kw) Jeneratör toplam görünür gücü (kva) Jeneratör toplam reaktif gücü (kvar) Jeneratör faz baþýna güç faktörü (cosf) Jeneratör ortalama güç faktörü (cosf) Þebeke toplam aktif gücü (kw) Þebeke toplam görünür gücü (kva) Þebeke toplam reaktif gücü (kvar) Þebeke faz baþýna güç faktörü (cosf) Þebeke ortalama güç faktörü (cosf) SAKLANAN ÖLÇÜMLER Güncel zaman Bir dahaki bakýma kalan süre Jeneratör pozitif kwh Jeneratör negatif kwh Jeneratör kvah Jeneratör kvarh Marþlama adedi Maksimum pozitif vektörel kayma Maksimum negatif vektörel kayma KORUMALAR ÞEBEKE KORUMALARI Þebeke G59 düþük frekans Þebeke G59 yüksek frekans Þebeke G59 düþük gerilim Þebeke G59 yüksek gerilim Þebeke G59 trip Þebeke düþük/yüksek gerilim Þebeke hatasý Þebeke hatalý faz dönüþ yönü MOTOR KORUMALARI Düþük yað basýncý Yüksek suðutma suyu sýcaklýðý Yüksek yað sýcaklýðý Düþük/yüksek devir Þarj redresörü hatasý Düþük/yüksek akü gerilimi Düþük/yüksek yakýt seviyesi 12

13 ALTERNATÖR KORUMALARI Düþük/yüksek gerilim Düþük/yüksek frekans Aþýrý akým Topraklama hatasý Ters güç Alternatör hatalý faz dönüþ yönü Ýkaz kaybý ÞALT KORUMALARI Jeneratör kapanma hatasý Þebeke kapanma hatasý Jeneratör açma hatasý Þebeke açma hatasý TJPS10+TJPS60 SENKRONÝZASYON PANOSU ÖZELLÝKLER YÜK ÖZELLÝKLERÝ Otomatik ve manuel senkronizasyon özelliði Jeneratör ve þebeke sayýsýnýn 20 adet ile sýnýrlandýðý sistemde 16 jeneratör ve 16 þebeke ile senkron olabilme özelliði Jeneratörler arasýnda güce göre yük paylaþýmý, þebeke ile paralel durumda sabit yük veya pezle lapping ile yük paylasýmý yöntemi Yük miktarýna göre jeneratörü otomatik çalýþtýrma ve durdurma Jeneratör setlerinin otomatik olarak çalýþma saatlerinin dengelenmesi (eþ yaþlandýrma) HABERLEÞME ÖZELLÝKLERÝ Elektronik motor kontrol üniteleri ile (AQ) bus üzerinden haberleþme (opsiyonel) Sms ile alarm mesajý (opsiyonel) RS 232 veya RS 485 arayüzleri üzerinden haberleþmeye açýk Motbus RTU protokolünü destekler (scada sistemlerine uyumlu) GÖSTERGE ÖZELLÝKLERÝ LCD metin göstergesi Tüm motor ve alternatör parametrelerinin izlenmesi Motor ve alternatör korumalarý Jeneratörün alarm kayýtlarýnýn tutulmasý,son 25 kayýt. Geniþleme modülleri (giriþ ve çýkýþ) TJPS10+TJPS60 senkronizasyon panosundaki LCD ekran aracýlýðý ile aþaðýdaki ölçülen deðerler gözlemlenirken, belirtilen korumalar ile sistem güvenilirliði en üst düzeyde tutulmaktadýr. 13

14 ÖLÇÜMLER DOÐRUDAN ÖLÇÜMLER Yað basýncý Soðutucu sýcaklýðý Yakýt seviyesi (opsiyon) Yað sýcaklýðý Akü gerilimi Motor devri Jeneratör frekansý Jeneratör faz-nötr gerilimleri Jeneratör faz arasý gerilimleri Jeneratör faz akýmlarý Jeneratör toprak akýmý (opsiyon) Þebeke frekansý Þebeke faz-nötr gerilimleri Þebeke faz arasý gerilimleri Þebeke faz akýmlarý Þebeke toprak akýmý Jeneratör toprak akýmý Jeneratör faz sýrasý Þebeke faz sýrasý Bara faz-nötr gerilimleri Bara faz arasý gerilimleri Bara faz akýmlarý Bara faz baþýna aktif güçleri (kw) TÜRETÝLEN ÖLÇÜMLER Jeneratör toplam aktif gücü (kw) Jeneratör toplam görünür gücü (kva) Jeneratör toplam reaktif gücü (kvar) Jeneratör ortalama güç faktörü (cosf) Þebeke toplam aktif gücü (kw) Þebeke toplam görünür gücü (kva) Þebeke toplam reaktif gücü (kvar) Þebeke faz baþýna güç faktörü (cosf) Þebeke ortalama güç faktörü (cosf) Bara toplam aktif gücü (kw) Bara toplam görünür gücü (kva) Bara toplam reaktif gücü (kvar) Yük toplam aktif gücü (kw) Yük toplam reaktif gücü (kvar) 14

15 SAKLANAN ÖLÇÜMLER Güncel Zaman Bir dahaki bakýma kalan süre Jeneratör pozitif kwh Jeneratör negatif kwh Jeneratör kvah Jeneratör kvarh Marþlama adedi Þebeke pozitif kwh Þebeke negatif kwh Þebeke kwh Þebeke kvah Þebeke kvarh Bara pozitif kwh Bara negatif kwh Bara kwh Bara kvah Bara KVArh Maksimum pozitif þebeke ROCOF Maksimum negatif þebeke ROCOF Maksimum pozitif vektörel kayma Maksimum negatif vektörel kayma KORUMALAR ÞEBEKE KORUMALARI Þebeke aktif güç limiti Þebeke G59 düþük frekans Þebeke G59 yüksek frekans Þebeke G59 düþük gerilim Þebeke G59 yüksek gerilim Þebeke G59 Trip Þebeke düþük/yüksek gerilim Þebeke düþük/yüksek frekans Þebeke Hatasý Þebeke hatalý faz dönüþ yönü 15

16 MOTOR KORUMALARI Düþük yað basýncý Yüksek soðutma suyu sýcaklýðý Yüksek yað sýcaklýðý Düþük/yüksek devir Þarj redresörü hatasý Düþük/yüksek akü gerilimi Düþük/yüksek yakýt seviyesi ALTERNATÖR KORUMALARI Düþük/yüksek gerilim Düþük/yüksek frekans Aþýrý akým Topraklama hatasý Ters güç Alternatör hatalý faz dönüþ yünü Ýkaz kaybý ÞALT KORUMALARI Jeneratör kapama hatasý Þebeke kapama hatasý Jeneratör açma hatasý Þebeke açma hatasý Bara kapama hatasý Bara açma hatasý 16

17 UZAKTAN ÝZLEME (REMOTE MONITORING) HABERLEÞMEYE GENEL BAKIÞ Bu doküman da uzaktan izleme ve haberleþmede çok sýk kullanýlan RS232-RS485 ve ethernet ara yüzlerinin kullaným yöntemleri açýklanmýþtýr. Veri haberleþmesi karmaþýk bir sistemin parametrelerinin izlenmesine kadar pek çok uygulamayý içermektedir. Bu tür izleme iþlemlerine denetimsel kontrol ve veri yakalama ya da diðer adýyla S.C.A.D.A adý verilir. Haberleþme esnasýnda kullanýlacak olan ara yüz sisteminin endüstriyel standartlarý ilgili kurumlarca tanýmlandýðý için, bu standartlara uyan pek çok üretici kontrol ve izleme için gerekli ürünleri saðlayabilmektedir. P810 ARAYÜZÜNÜN KULLANIMI Ekipmanlar arasýnda RS232 ara yüzü, kullanýmý en basit ve en çok tercih edilen haberleþme yöntemidir. Bu haberleþmenin dezavantajlarýndan biri olan farklý toprak potansiyellerinin yaratacaðý problemler, iki cihaz arasýnda elektriksel izolasyon saðlanarak, önlenebilir. 55xx cihazlarýndan biri ve kiþisel bilgisayarýnýz arasýndaki yapýlacak haberleþme iþleminde P810 modülü kullanýlarak bu izolasyon saðlanýr. P810 modülünün kullanýlmasý ile P810 modülü ve 55xx cihazý arasýndaki haberleþme hattýnýn mesafesi 100mt ye kadar arttýrýlabilir. Bilgisayar ve P810 modülü arasýndaki mesafe ise 9600baudrate haberleþme hýzý için standartlarca 15mt max. mesafe olarak belirlenmiþtir. Yeni üretilen kiþisel bilgisayarlarda RS232 portunun standart olarak verilmemesi, bu portun yerini usb porta býrakmasý ve üretilen USB- RS232 çeviricilerin bir kýsmýnýn saðlýklý çalýþmamasý yüzünden USB-P810 haberleþme modülleri de bu tür haberleþmeler için kullanýlmaktadýr. Bu durumda P810USB ve bilgisayar arasýndaki kablo USB portun özelliðinden dolayý çok kýsa bir kablo ile kullanýlacaktýr. P810 arabirimi PC COM port 15m max. P810 soket Yaklaþýk100m PSTN veya GSM MODEM ÝLE HABERLEÞME Firmamýz tarafýndan önerilecek standart telefon hattý(pstn) modemleri ile RS232 üzerinden kiþisel bilgisayar ve 55xx cihazý arasýnda haberleþme yapmak mümkündür. Kullanýlacak modem ile RS232 haberleþme sinyalleri standart telefon hattý üzerinden ses sinyallerine çevirerek, Modülatör/Demodülatör mantýðýyla haberleþme saðlanmaktadýr. Haberleþme ayný zamanda GSM modem ile de baþarýlý bir þekilde saðlanabilmektedir. Bu uygulamada Public switched telephone network seçilecek olan modem servis saðlayýcýnýzýn frekans bandýnda (900,1800,1900Mhz) çalýþacak þekilde seçilmelidir. Eðer istenirse, GSM modem kullanýlan sistemlerde, kontrol cihazý alarm durumlarýnda SMS gönderilecek þekilde konfigüre edilebilir. Çoðu modem üreticisi bu konudaki standartlara uymasýna raðmen ayný marka modemlerde farklý çalýþma kodlarý olabilmektedir. Bu sebeple kontrol cihazýmýzla uygun çalýþabilmesi için firmamýzca önerilecek modemi almanýz tavsiye edilir. MODEM power RS232 data MODEM MODEM 17

18 UZAKTAN ÝZLEME (REMOTE MONITORING) RS485 ARAYÜZÜ RS232 haberleþme arayüzünde en fazla iki elektronik cihaz 9600baudrate haberleþme hýzýnda maximum 15metre kablo boyu ile sýnýrlý kalmaktadýr. Ayný zamanda farklý toprak potansiyellerinin olduðu sistemlerde optik izolasyonun gerekliliði önümüze farklý bir çözüm olarak RS485 arayüzünü ortaya koymaktadýr. RS485 2 uçlu kablonun kullanýldýðý ayný hatta 32 cihaza kadar baðlantý yapýlabilen diferansiyel gerilim mantýðýný kullanan haberleþme katmanýdýr. Bu haberleþme aðýna baðlanan her cihazýn kendine ait bir kimlik (ID) numarasý bulunmaktadýr ve cihazlar arasýndaki kablo baðlantýsý zincir þeklinde bir cihazdan 120 Ohm hat sonlandýrma direnci baðlantý hattýnýn sonuna eklenmelidir. A B SCR diðerine uzanmaktadýr. Bu hattýn uzunluðu kullanýlacak olan kablonun da kalitesine baðlý olarak 4095ft e kadar arttýrýlabilir. Mesafenin daha uzun olmasý halinde her 4095ft te bir bir kuvvetlendirici kullanýlarak daha uzun mesafelere çýkmak teknik olarak mümkündür. Dikkat!: RS485 için kullanýlan kablo özel bir kablo olup BELDEN ? RS485 olarak adlandýrýlýr. Bu kablonun baþýndaki ve sonundaki cihazlara 120ohm hat sonlandýrma direnci mutlaka takýlmalýdýr. Kiþisel bilgisayar tarafýnda kullanýlan RS485/232 veya RS485/USB dönüþtürücü kartýnda bu direnç baðlý ise hat baþýndaki direnç baðlanmamalýdýr. Tek bilgisayara 31 adede kadar bilgisayar baðlanabilir. 120 Ohm hat sonlandýrma direnci baðlantý hattýnýn sonuna eklenmelidir. A B A B A B SCR SCR SCR ÝNTERNET BAÐLANTISI Tek bir ekranda altý jeneratöre kadar senkron sistemi internet baðlantý paketi ile görüntülenebilir. Altý adet 55xx cihazý ve 5560 cihazýnýn ölçmüþ olduðu deðerlerin izlenmesinin yaný sýra ayný zamanda jeneratörlere çalýþ ve dur komutu da bu program vasýtasýyla izlenebilmektedir. 6 tane DSE cihaza kadar baðlantý yapýlabilir. DSE 5510 DSE 5510 DSE 5510 PLC DSE 5560 HABERLEÞME PROTOKOLLERÝ RS232 veya RS485 arayüzleri üzerinden baðlanan cihazlar birbirlerini anlayabilmek için ayný elektronik dili kullanýrlar. Bu dil protokol olarak adlandýrýlýr. Panolarýmýzda kullanýlan cihazlar haberleþme için Modbus protokolünü kullanmaktadýrlar. Modbus son derece dayanýklý, sorgulayan(master) ve cevap veren(slave) mantýðýyla çalýþan bir protokol olup, 55xx cihazlarý cevap veren ve kiþisel bilgisayarýnýza yükleyeceðiniz Link5000Plus programý sorgulayan olarak adlandýrýlabilir. Bu protokolün standartlarý belli olduðu için, bu protokolde ile çalýþan her türlü SCADA sistemi ile uyumludur. **Cihazýn Modbus adres ve bilgileri firmamýz tarafýndan istek üzerine saðlanacaktýr. 18

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK

SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Buz Depolarýnýn Ön Boyutlandýrmasý SOÐUTMA TESÝSÝNÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜ MÝNÝMÝZE ETMEK Pre-dimensioning Ice Depots - Minimizing Size of Cooling Facilities Eðer bir prosesin veya bir binanýn soðutma kapasitesi

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý

Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý Çapraz Gruplu ve Kendi Kendine Kontrollü Çalýþmalar ÇAPRAZ GRUPLU VE KENDÝ KENDÝNE KONTROLLÜ ÇALIÞMALAR Oktay ÖZDEMÝR, Doç. Dr. Omega CRO Ýki ya da daha fazla hasta grubunun bir çalýþmanýn parçasý olarak,

Detaylı

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI SERÝ GÜÇ FAZ DOÐRULTUCU EVÝRÝCÝ E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA REJENERATÝF ÞARJÖR ENDÜSTRÝ ENDÜSTRÝ E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva LOJÝSTÝK LOJÝSTÝK TEKNOLOJÝ TEKNOLOJÝ D SERÝSÝ UPS

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

CEP TELEFONLARI VE BAZ ÝSTASYONLARI

CEP TELEFONLARI VE BAZ ÝSTASYONLARI ELEKTROMANYETÝK KÝRLÝLÝK, CEP TELEFONLARI VE BAZ ÝSTASYONLARI Doç.Dr. Levent Sevgi EMO Ýstanbul Þubesi (e_posta: sevgil@itu.edu.tr, Tel: 532 599 5090) Özetçe: Günümüzde, yaºanmakta olan çevre, gürültü,

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK**

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK** DOSYA/DERLEME TÜRKÝYE'DE ÜRETKEN OLMAYAN AN ÝÞÇÝLER SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? Bazý sorular, "dam üstünde saksaðan" misali, insana "bu da nereden çýktý" dedirtir. Baþlýktaki soru da Marksist teoriye, özellikle

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract

Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN1 Özet 1. Giriþ Anahtar Sözcükler Abstract hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Deðiþkenli Ýstatistik Analizi (Porsuk Çayý Örneði) Ozan ARSLAN 1 Özet Günümüzde

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı