Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün bir araya getirilerek oluþturulduðu bu sistem; ayný güçteki tek bir jeneratör ile karþýlaþtýrýldýðýnda önemli avantajlar saðlamaktadýr. Özellikle Teksan Jeneratör mühendisleri tarafýndan tasarlanan senkronizasyon panolarý, kullanýlan teknoloji ile, müþteriye entegre bir çözüm sunmaktadýr. Teksan Jeneratör birden çok jeneratörün senkronize edilerek büyük güçlerde enerji elde edilmesi konusundaki teknik uzmanlýðýný, global kaynaklarý ve üretim yöntemlerini kullanarak, her türlü senaryoya uygun çalýþabilecek, düþük maliyetli sistemler geliþtirmiþ ve farkýný ortaya koymuþtur. DAHA ÇOK JENERATÖR, DAHA ÇOK AVANTAJ Küçük güçteki jeneratör setlerinin senkronize edilmesiyle kurulan sistem; büyük güçteki tek bir jeneratörün kullanýlmasýna göre avantaj saðlamaktadýr. Bunlar sýrasýyla, Düþük maliyet, Maliyet karþýlaþtýrmalarý, Düþük ilk yatýrým bütçesi, Esnek kullaným, Güvenilir sistem, Servis ve bakým kolaylýðý, Teslimat ve yedek parça temininde kolaylýktýr. 1

2 DÜÞÜK MALÝYET Senkronizasyon sistemleri, diðer avantajlarýnýn yaný sýra, büyük güçteki tek bir jeneratör ile karþýlaþtýrýldýðýnda ciddi bir fiyat avantajý sunmaktadýr. Motor imalatýnda 570 kw a kadar üretilen motorlarýn kullaným alanlarý oldukça geniþtir. Aðýr iþ makinalarý, kamyon, týr v.b. gibi kullaným alanlarý dolayýsýyla, üretim sayýlarý fazla olduðundan ve imalat hatlarý seri imalata yönelik tasarlandýðýndan, maliyetleri büyük güçteki motorlara göre düþüktür. Büyük güçlerdeki motorlar, spesifik uygulamalarda kullanýldýðýndan, üretim miktarlarý düþük, bu sebeple maliyetleri çok daha yüksektir. Aþaðýdaki tabloda, her kva baþýna düþen birim fiyat maliyeti incelendiðinde, en ekonomik güç aralýðýnýn 200 kva kva olduðu görülmektedir. Talebin fazla olmasý seri imalatýn getirmiþ olduðu avantajlar sayesinde bu aralýktaki motorlarýn maliyetlerini düþürmüþtür. 1 kva Maliyeti kva Düþük maliyetli motorlarla gerçekleþtirilen senkron sistemlerinde saðlanan fiyat avantajý ayný zamanda yedek parça ve sarf malzemeleri için de geçerlidir. Senkron sistemlerde çalýþan jeneratör sayýsý, yük miktarý ve yükün deðiþim hýzýna baðlý olarak kontrol panosu tarafýndan ayarlanmaktadýr. Bu çalýþma þekli sayesinde tekli jeneratörle karþýlaþtýrýldýðýnda yakýt maliyetlerinde tasarruf saðlamaktadýr. Motorlarýn imalatçýlarýn belirlemiþ olduðu düþük yük seviyelerinin altýnda çalýþmalarý sonucunda ciddi problemler ortaya çýkmakta, bakým masraflarýnýn artmasýna sebep olmakta ve motorun iþletme ömrü kýsalmaktadýr. Senkron sistemlerde ise yüke göre çalýþma mantýðý ile jeneratörler istenilen yük seviyesinde çalýþtýrýlarak problemlerin ortaya çýkmasý engellendiði gibi bakým masraflarý da minimize edilmektedir. Teksan Jeneratör Senkronizasyon Sistemleri ilk yatýrým maliyetinde %15 - % 20 gibi bir fiyat avantajý sunarken, iþletme giderlerinde de önemli tasarruf saðlamaktadýr. 2

3 MALÝYET KARÞILAÞTIRMALARI Aþaðýdaki maliyet karþýlaþtýrma grafiklerinde görüldüðü üzere; farklý kva kombinasyonlarýndan oluþan senkronizasyon sistemleri tekli jeneratör gruplarýna göre hem satýn alýrken hem de satýþ sonrasý hizmetlerde de avantaj saðlamaktadýr. Yaklaþýk 2100 kva gücündeki senkronizasyon sisteminin ayný güçteki tekli jeneratörle maliyet karþýlaþtýrmasý. Yatýrým maliyeti Bakým maliyeti Yaklaþýk 1540 kva gücündeki senkronizasyon sisteminin ayný güçteki tekli jeneratörle maliyet karþýlaþtýrmasý. Yatýrým maliyeti Bakým maliyeti 3

4 DÜÞÜK ÝLK YATIRIM BÜTÇESÝ Hýzlý bir büyümenin öngörüldüðü yatýrýmlarda, kuruluþ aþamasýnda satýn alýnacak ileriye dönük büyük güçte tek bir jeneratör, ilk yatýrým maliyetini oldukça yükseltecektir. Teksan senkronizasyon sistemlerinin tercih edilmesiyle ilk yatýrým sýrasýndaki güç ihtiyacýna göre daha küçük bir jeneratörle baþlanabilir, böylelikle ilk yatýrým maliyeti düþük tutulabilir. Büyüme hýzýna göre, istenilen sayýda ve güçte jeneratör ilave ederek sorunsuz ve esnek bir sistem kurulabilir. Güç Ýhtiyacý (kva) Zaman (t) ESNEK KULLANIM Teksan Senkronizasyon Sistemlerindeki esnek kullaným konusunu, lojistik ve iþlevsellik anlamýnda ele alýnabilir. Bilindiðinin aksine, senkronizasyon sistemleri sadece eþit güçteki jeneratörler arasýnda deðil, ayný zamanda birbirinden farklý güçleri de senkronize hale getirebilirler. Bu uygulamanýn sonucunda ise, yýlýn deðiþik dönemlerinde ya da günün deðiþik saatlerinde güç ihtiyacý farklýlaþan iþletmeler için esnek bir çözüm saðlanabilir. Yaz dönemlerinde çok yoðun güç ihtiyacý olan bir otelde, kýþ dönemlerinde bu ihtiyaç azalabilmektedir.farklý güçlerde jeneratörlerle yapýlan senkron sistemde yaz aylarýndaki yoðun güç ihtiyacý, büyük ve küçük güçte jeneratörlerin senkron çalýþmasýyla karþýlanýrken, sezon dýþýnda düþen güç, bu güce uygun seçilen küçük jeneratörün tekil çalýþmasý ile karþýlanabilir. Böylece yakýt maliyetleri ve yýpranma paylarý minimize edilmiþ olur. Lojistik anlamda bakýldýðýnda, çoklu jeneratör sistemleri, tek ve büyük jeneratörlere göre jeneratör sisteminin kurulacaðý yerde çýkabilecek lojistik zorluklara karþý önemli avantajlar sunar. Senkronizasyonda kullanýlan jeneratörler daha küçük ve hafif olduðu için kurulumunda avantaj saðlayabilmektedir. Teksan Jeneratör senkronizasyon üniteleri yan yana konumlandýrýlmak zorunda deðildir. Bundan dolayý, farklý lokasyonlardaki küçük alanlar kullanýlarak kablolar yoluyla ortak barada paylaþým saðlandýðýnda, yer açýsýndan önemli bir avantaj elde edilebilir. 4

5 GÜVENÝLÝR SÝSTEM Senkron sistemlerde enerjinin sürekliliði göz önüne alýndýðýnda tekli jeneratöre göre aþaðýdaki nedenlerden dolayý daha fazla güvenilirlik sunmaktadýr. Sistemin birden fazla jeneratör bulundurmasý. Jeneratörlerden birinin deðiþik sebeplerden devre dýþý kalmasý durumunda dahi yük alma/atma sistemi ile kritik yükler beslenmeye devam edilebilir. SERVÝS VE BAKIM KOLAYLIÐI Standart olarak sunulan eþ yaþlandýrma yöntemi sayesinde çoklu jenerator uygulamalarýnda her jenerator baþýna düþen jenerator çalýþma süresi azalmaktadýr. Eþyaþlandýrma senkron sisteminin kullaným süresini arttýrýrken, revizyona girme süresini uzatýr, iþletim ve bakým maliyetlerini azaltýr. Senkronizasyon Sistemleri, servis iþlemleri sýrasýnda da esneklik saðlar. Senkronize sistemlerde, jeneratörler çalýþma anýnda sýra ile devreden çýkartýlarak servis ve bakým iþlemleri yapýlabilir. Bu süre önceden planlanýp yük miktarýnýn düþük olduðu zamanlar belirlenerek, bakým yapýlýrken kesinti oluþmamasý saðlanýr. Büyük bakýmlarda ise, kritik yükler diðer jeneratörden beslenirken diðer makinalarýn revizyon iþlemi gerçekleþtirilebilir. TESLÝM KOLAYLIÐI Büyük güçlerde jeneratör motorlarýnýn sipariþ üzerine üretilmesi, üretici sayýsýnýn sýnýrlý olmasý gibi sebepler yüzünden seri üretimi yapýlan motorlarla karþýlaþtýrýldýðýnda, teslim süreleri çok daha uzun olmaktadýr. Seri üretim motorlara talebin çok daha fazla olmasý, bu motorlarýn stokta tutulmasýna ve tesliminin erken yapýlabilmesine olanak tanýmaktadýr. 5

6 UYGULAMALAR Prime Güç Ýçin Çoklu Jeneratör Uygulamasý Þebeke enerjisinin kullanýmýnýn mümkün olmadýðý yerlerde iki veya daha fazla jeneratör senkron olarak, yükleri sürekli olarak besler ve bu yükler jeneratörlerin güçleri oranýnda paylaþýlýr. Jeneratör setleri iþletmenin yük seviyesine göre ekonomik kullanýma izin verecek þekilde devreye girer ve çýkar. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI DEMÝRSAN HADDECÝLÝK SAN.TÝC.A.Þ. / SUDAN 3 x 2120 kva 2 x 1915 kva SAUDÝ DÝESEL GENERATORS COMPANY LTD. 10 x 680 kva PETROLEUM EXPLORATION MEDÝTERRANEAN INC. PEMÝ 4 x 685 kva KATAR HAVAALANI ÝNÞAASI 3 x 680 kva IRAK TÝKRÝT DFAC 3 x 1425 kva Standby Güç Ýçin Çoklu Jeneratör Uygulamasý Þebeke enerjisinin belirlenen limitlerin dýþýna çýkmasý durumunda iki veya daha fazla jeneratör senkron olarak, yükleri güçleri oranýnda besler. Þebeke enerjisinin geri gelmesi ile kesintili olarak yükler transfer edilir. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI CITY S NÝÞANTAÞI ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 2 x 1540 kva 560 kva KONYA ADLÝYE SARAYI BÝNASI 4 x 880 kva BRT SÝNANDAÐ VERÝCÝ ÝSTASYONU / KIBRIS 2 x 330 kva ARMADA ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 5 x 740 kva MEDICAL PARK HASTANESÝ / GAZÝANTEP 2 x 775 kva MEDICAL PARK HASTANESÝ / BURSA 3 x 680 kva MEDICAL PARK HASTANESÝ / BAKIRKÖY 3 x 775 kva CASPER BÝLGÝSAYAR SÝSTEMLERÝ A.Þ. 2 x 715 kva BASRA / IRAK 2 x 3125 kva TEKNORAT OTOMOTÝV 2 x 1425 kva Yumuþak Geçiþ (Soft transfer) Þebeke enerjisinin belirlenen limitlerin dýþýna çýkmasý durumunda bir veya daha fazla jeneratör grubu senkron olarak, elektriksel yükleri güçleri oranýnda paylaþarak besler. Jeneratör setleri iþletmenin yük seviyesine göre ekonomik kullanýma izin verecek þekilde devreye girer ve çýkar. Þebeke enerjisinin limitler dahilinde tekrar kullanýlabilir olmasý durumunda, kontrol sistemi jeneratör veya jeneratör grubunu þebeke ile kýsa bir süre için senkron edecektir. Bu kýsa zaman zarfýnda senkron sistem üzerindeki yük, bir rampa ile kesintisiz bir þekilde þebekeye aktarýlýr. Bu yöntemin en çok raðbet gördüðü uygulama; enerji üretim santrallerinde sistemin çökmesi(trip) sonrasýnda, tekrar kalkýnabilmek için enerjiye ihtiyaç duyduðu andýr. Jeneratör veya jeneratör grubu çalýþarak santral ekipmanlarýný besler, santralin enerji üretmeye baþlamasý ile yükleri yumuþak geçiþ ile transfer eder. Bu uygulama black start olarak adlandýrýlýr. 6

7 Sürekli Paralel Çalýþma Elektrik enerjisi daðýtým firmalarýnýn gün içerisinde deðiþik tarifelere sahip olmasý, belirlenen gücün üzerine çýkýlmasý durumunda yüksek fiyattan tarife uygulanmasý veya tüketiciye yetersiz altyapý sebebiyle elektrik enerjisinde sýnýrlamalar getirilmesi, durumlarýnda þebeke ile sürekli olarak paralelde kalmak tüketici açýsýndan avantajlý olabilmektedir. Paralel çalýþma için birkaç deðiþik çalýþma yöntemi bulunmaktadýr. Bunlardan ilki, belirlenen aktif yük miktarýnýn istenen güç faktörü altýnda jeneratör sistemi ile, geri kalan yük miktarýnýn þebeke tarafýndan karþýlandýðý temel yük tepe kesme(base load peak lopping) yöntemidir. Bu yöntem sabit yükün tercih edildiði kojenerasyon sistemlerinde olduka popülerdir. Bir diðer uygulama ise þebekeden çekilen güç miktarýnýn sýnýrlandýrýldýðý, bu sýnýrýn üzerindeki gücün jeneratör tarafýndan karþýlandýðý gerçek tepe kesme (true peak lopping) yöntemidir. Bu çalýþma þekli belli bir gücün üzerinde tarife fiyatlarýnýn çok arttýðý ya da çekilecek gücün sýnýrlý olduðu uygulamalarda kullanýlmaktadýr. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ KARMÝ KAMPÜSÜ 2 x 600 kva K.K.T.C. ÝÇ ÝÞLERÝ BAKANLIÐI, 3 x 530 kva GREAT MAN PROJECT METÝÞ ÞANTÝYESÝ TRÝPOLÝ / LÝBYA 2 x 275 kva Çoklu Þebeke Ýki veya daha fazla þebekenin bulunduðu iþletmelerde þebekenin kesilmesi ile jeneratörler senkron olur ve yükü beslemeye baþlar. Her iki trafodan beslenen yükleri tek baradan besleyebilmek için kuplaj kesicisi kapanýr. Þebekenin gelmesi ile yükler ilk gelen þebekeye aktarýlýr. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI ÇALIK ENERJÝ TÜRKMENÝSTAN DASHOGUZ ENERJÝ SANTRALÝ 2 x 2120 kva ATAÞEHÝR MEMORIAL HASTANESÝ 4 x 715 kva 7

8 TEKSAN SENKRONÝZASYON KONTROL PANOLARI (TJPS) Teksan Jeneratör, istenilen güçlerde jeneratör setlerinde senkronizasyon ve yük paylaþýmý için kendi tasarladýðý senkronizasyon panolarýný kullanmaktadýr. Deðiþik senkronizasyon uygulamalarý için aþaðýdaki çözümler sunulmaktadýr : Birden çok jeneratör setinin kendi aralarýnda senkron çalýþmasý (TJPS10 x jeneratör sayýsý) Tek jeneratör setinin þebeke ile senkron çalýþmasý (TJPS20) Birden çok jeneratör setinin þebeke ile senkron çalýþmasý (TJPS10 x jeneratör sayýsý + TJPS60) Birden çok jeneratör setinin birden çok þebeke ile senkron çalýþmasý. (TJPS10 x jeneratör sayýsý + TJPS60 x þebeke sayýsý) YÜKSEKLÝK 185 CM EN 70 CM BOY 70 CM 8

9 TJPS10 SENKRONÝZASYON PANOSU ÖZELLÝKLER YÜK ÖZELLÝKLERÝ Otomatik ve manuel senkronizasyon özelliði 16 adet jeneratöre kadar kendi aralarýnda senkron olup, yükü besleyebilmesi Jeneratörler arasýnda güce göre yük paylaþýmý Yük miktarýna göre jeneratörü otomatik çalýþtýrma ve durdurma Jeneratör setlerinin otomatik olarak çalýþma saatlerinin dengelenmesi (eþ yaþlandýrma) HABERLEÞME ÖZELLÝKLERÝ Elektronik motor kontrol üniteleri ile (AQ) bus üzerinden haberleþme (opsiyonel) Sms ile alarm mesajý (opsiyonel) RS 232 veya RS 485 arayüzleri üzerinden haberleþmeye açýk Motbus RTU protokolünü destekler (scada sistemlerine uyumlu) GÖSTERGE ÖZELLÝKLERÝ LCD metin göstergesi Tüm motor ve alternatör parametrelerinin izlenmesi Motor ve alternatör korumalarý Jeneratörün alarm kayýtlarýnýn tutulmasý,son 25 kayýt. Geniþleme modülleri (giriþ ve çýkýþ) TJPS10 senkronizasyon panosundaki LCD ekran aracýlýðý ile aþaðýdaki ölçülen deðerler gözlemlenirken, belirtilen korumalar ile sistem güvenilirliði en üst düzeyde tutulmaktadýr. ÖLÇÜMLER DOÐRUDAN ÖLÇÜMLER Yað basýncý Soðutucu sýcaklýðý Yakýt seviyesi (opsiyon) Yað sýcaklýðý (opsiyon) Akü gerilimi Motor devri Jeneratör frekansý Jeneratör faz-nötr gerilimleri Jeneratör faz arasý gerilimleri Jeneratör faz akýmlarý Jeneratör toprak akýmý(opsiyon) Jeneratör faz sýrasý 9

10 TÜRETÝLEN ÖLÇÜMLER Jeneratör toplam aktif gücü (kw) Jeneratör toplam görünür gücü (kva) Jeneratör toplam reaktif gücü (kvar) Jeneratör ortalama güç faktörü (cosf) SAKLANAN ÖLÇÜMLER Güncel zaman Bir dahaki bakýma kalan süre Jeneratör pozitif kwh Jeneratör negatif kwh Jeneratör kvah Jeneratör kvarh Marþlama adedi Maksimum pozitif vektörel kayma Maksimum negatif vektörel kayma KORUMALAR MOTOR KORUMALARI Düþük yað basýncý Yüksek suðutma suyu sýcaklýðý Yüksek yað sýcaklýðý (opsiyon) Düþük/yüksek devir Þarj redresörü hatasý Düþük/yüksek akü gerilimi Düþük/yüksek yakýt seviyesi (opsiyon) ALTERNATÖR KORUMALARI Düþük/yüksek gerilim Düþük/yüksek frekans Aþýrý akým Topraklama hatasý (opsiyonel) Ters güç Alternatör hatalý faz dönüþ yönü Ýkaz kaybý ÞALT KORUMALARI Jeneratör kapatma hatasý Jeneratör açma hatasý 10

11 TJPS20 SENKRONÝZASYON PANOSU ÖZELLÝKLER YÜK ÖZELLÝKLERÝ Otomatik ve manuel senkronizasyon özelliði Þebeke ile senkron olma özelliði Þebeke ile paralel çalýþýrken sabit yükte veya peak topping yöntemi ile yük paylaþýmlý Yük miktarýna göre jeneratörü otomatik çalýþtýrma ve durdurma Jeneratör setlerinin otomatik olarak çalýþma saatlerinin dengelenmesi (eþ yaþlandýrma) HABERLEÞME ÖZELLÝKLERÝ Elektronik motor kontrol üniteleri ile (AQ) bus üzerinden haberleþme (opsiyonel) Sms ile alarm mesajý (opsiyonel) RS 232 veya RS 485 arayüzleri üzerinden haberleþmeye açýk Motbus RTU protokolünü destekler (scada sistemlerine uyumlu) GÖSTERGE ÖZELLÝKLERÝ LCD metin göstergesi Tüm motor ve alternatör parametrelerinin izlenmesi Motor ve alternatör korumalarý Jeneratörün alarm kayýtlarýnýn tutulmasý,son 25 kayýt. Geniþleme modülleri (giriþ ve çýkýþ) TJPS20 senkronizasyon panosundaki LCD ekran aracýlýðý ile aþaðýdaki ölçülen deðerler gözlemlenirken, belirtilen korumalar ile sistem güvenilirliði en üst düzeyde tutulmaktadýr. ÖLÇÜMLER DOÐRUDAN ÖLÇÜMLER Yað basýncý Soðutucu sýcaklýðý Yakýt seviyesi (opsiyon) Yað sýcaklýðý (opsiyon) Þarj redresörü gerilimi Akü gerilimi Motor devri Jeneratör frekansý Jeneratör faz-nötr gerilimleri Jeneratör faz arasý gerilimleri Jeneratör faz akýmlarý Jeneratör toprak akýmý(opsiyon) Jeneratör faz baþýna aktif güçleri (kw) Þebeke frekansý Þebeke faz-nötr gerilimleri Þebeke faz arasý gerilimleri 11

12 TÜRETÝLEN ÖLÇÜMLER Jeneratör toplam aktif gücü (kw) Jeneratör toplam görünür gücü (kva) Jeneratör toplam reaktif gücü (kvar) Jeneratör faz baþýna güç faktörü (cosf) Jeneratör ortalama güç faktörü (cosf) Þebeke toplam aktif gücü (kw) Þebeke toplam görünür gücü (kva) Þebeke toplam reaktif gücü (kvar) Þebeke faz baþýna güç faktörü (cosf) Þebeke ortalama güç faktörü (cosf) SAKLANAN ÖLÇÜMLER Güncel zaman Bir dahaki bakýma kalan süre Jeneratör pozitif kwh Jeneratör negatif kwh Jeneratör kvah Jeneratör kvarh Marþlama adedi Maksimum pozitif vektörel kayma Maksimum negatif vektörel kayma KORUMALAR ÞEBEKE KORUMALARI Þebeke G59 düþük frekans Þebeke G59 yüksek frekans Þebeke G59 düþük gerilim Þebeke G59 yüksek gerilim Þebeke G59 trip Þebeke düþük/yüksek gerilim Þebeke hatasý Þebeke hatalý faz dönüþ yönü MOTOR KORUMALARI Düþük yað basýncý Yüksek suðutma suyu sýcaklýðý Yüksek yað sýcaklýðý Düþük/yüksek devir Þarj redresörü hatasý Düþük/yüksek akü gerilimi Düþük/yüksek yakýt seviyesi 12

13 ALTERNATÖR KORUMALARI Düþük/yüksek gerilim Düþük/yüksek frekans Aþýrý akým Topraklama hatasý Ters güç Alternatör hatalý faz dönüþ yönü Ýkaz kaybý ÞALT KORUMALARI Jeneratör kapanma hatasý Þebeke kapanma hatasý Jeneratör açma hatasý Þebeke açma hatasý TJPS10+TJPS60 SENKRONÝZASYON PANOSU ÖZELLÝKLER YÜK ÖZELLÝKLERÝ Otomatik ve manuel senkronizasyon özelliði Jeneratör ve þebeke sayýsýnýn 20 adet ile sýnýrlandýðý sistemde 16 jeneratör ve 16 þebeke ile senkron olabilme özelliði Jeneratörler arasýnda güce göre yük paylaþýmý, þebeke ile paralel durumda sabit yük veya pezle lapping ile yük paylasýmý yöntemi Yük miktarýna göre jeneratörü otomatik çalýþtýrma ve durdurma Jeneratör setlerinin otomatik olarak çalýþma saatlerinin dengelenmesi (eþ yaþlandýrma) HABERLEÞME ÖZELLÝKLERÝ Elektronik motor kontrol üniteleri ile (AQ) bus üzerinden haberleþme (opsiyonel) Sms ile alarm mesajý (opsiyonel) RS 232 veya RS 485 arayüzleri üzerinden haberleþmeye açýk Motbus RTU protokolünü destekler (scada sistemlerine uyumlu) GÖSTERGE ÖZELLÝKLERÝ LCD metin göstergesi Tüm motor ve alternatör parametrelerinin izlenmesi Motor ve alternatör korumalarý Jeneratörün alarm kayýtlarýnýn tutulmasý,son 25 kayýt. Geniþleme modülleri (giriþ ve çýkýþ) TJPS10+TJPS60 senkronizasyon panosundaki LCD ekran aracýlýðý ile aþaðýdaki ölçülen deðerler gözlemlenirken, belirtilen korumalar ile sistem güvenilirliði en üst düzeyde tutulmaktadýr. 13

14 ÖLÇÜMLER DOÐRUDAN ÖLÇÜMLER Yað basýncý Soðutucu sýcaklýðý Yakýt seviyesi (opsiyon) Yað sýcaklýðý Akü gerilimi Motor devri Jeneratör frekansý Jeneratör faz-nötr gerilimleri Jeneratör faz arasý gerilimleri Jeneratör faz akýmlarý Jeneratör toprak akýmý (opsiyon) Þebeke frekansý Þebeke faz-nötr gerilimleri Þebeke faz arasý gerilimleri Þebeke faz akýmlarý Þebeke toprak akýmý Jeneratör toprak akýmý Jeneratör faz sýrasý Þebeke faz sýrasý Bara faz-nötr gerilimleri Bara faz arasý gerilimleri Bara faz akýmlarý Bara faz baþýna aktif güçleri (kw) TÜRETÝLEN ÖLÇÜMLER Jeneratör toplam aktif gücü (kw) Jeneratör toplam görünür gücü (kva) Jeneratör toplam reaktif gücü (kvar) Jeneratör ortalama güç faktörü (cosf) Þebeke toplam aktif gücü (kw) Þebeke toplam görünür gücü (kva) Þebeke toplam reaktif gücü (kvar) Þebeke faz baþýna güç faktörü (cosf) Þebeke ortalama güç faktörü (cosf) Bara toplam aktif gücü (kw) Bara toplam görünür gücü (kva) Bara toplam reaktif gücü (kvar) Yük toplam aktif gücü (kw) Yük toplam reaktif gücü (kvar) 14

15 SAKLANAN ÖLÇÜMLER Güncel Zaman Bir dahaki bakýma kalan süre Jeneratör pozitif kwh Jeneratör negatif kwh Jeneratör kvah Jeneratör kvarh Marþlama adedi Þebeke pozitif kwh Þebeke negatif kwh Þebeke kwh Þebeke kvah Þebeke kvarh Bara pozitif kwh Bara negatif kwh Bara kwh Bara kvah Bara KVArh Maksimum pozitif þebeke ROCOF Maksimum negatif þebeke ROCOF Maksimum pozitif vektörel kayma Maksimum negatif vektörel kayma KORUMALAR ÞEBEKE KORUMALARI Þebeke aktif güç limiti Þebeke G59 düþük frekans Þebeke G59 yüksek frekans Þebeke G59 düþük gerilim Þebeke G59 yüksek gerilim Þebeke G59 Trip Þebeke düþük/yüksek gerilim Þebeke düþük/yüksek frekans Þebeke Hatasý Þebeke hatalý faz dönüþ yönü 15

16 MOTOR KORUMALARI Düþük yað basýncý Yüksek soðutma suyu sýcaklýðý Yüksek yað sýcaklýðý Düþük/yüksek devir Þarj redresörü hatasý Düþük/yüksek akü gerilimi Düþük/yüksek yakýt seviyesi ALTERNATÖR KORUMALARI Düþük/yüksek gerilim Düþük/yüksek frekans Aþýrý akým Topraklama hatasý Ters güç Alternatör hatalý faz dönüþ yünü Ýkaz kaybý ÞALT KORUMALARI Jeneratör kapama hatasý Þebeke kapama hatasý Jeneratör açma hatasý Þebeke açma hatasý Bara kapama hatasý Bara açma hatasý 16

17 UZAKTAN ÝZLEME (REMOTE MONITORING) HABERLEÞMEYE GENEL BAKIÞ Bu doküman da uzaktan izleme ve haberleþmede çok sýk kullanýlan RS232-RS485 ve ethernet ara yüzlerinin kullaným yöntemleri açýklanmýþtýr. Veri haberleþmesi karmaþýk bir sistemin parametrelerinin izlenmesine kadar pek çok uygulamayý içermektedir. Bu tür izleme iþlemlerine denetimsel kontrol ve veri yakalama ya da diðer adýyla S.C.A.D.A adý verilir. Haberleþme esnasýnda kullanýlacak olan ara yüz sisteminin endüstriyel standartlarý ilgili kurumlarca tanýmlandýðý için, bu standartlara uyan pek çok üretici kontrol ve izleme için gerekli ürünleri saðlayabilmektedir. P810 ARAYÜZÜNÜN KULLANIMI Ekipmanlar arasýnda RS232 ara yüzü, kullanýmý en basit ve en çok tercih edilen haberleþme yöntemidir. Bu haberleþmenin dezavantajlarýndan biri olan farklý toprak potansiyellerinin yaratacaðý problemler, iki cihaz arasýnda elektriksel izolasyon saðlanarak, önlenebilir. 55xx cihazlarýndan biri ve kiþisel bilgisayarýnýz arasýndaki yapýlacak haberleþme iþleminde P810 modülü kullanýlarak bu izolasyon saðlanýr. P810 modülünün kullanýlmasý ile P810 modülü ve 55xx cihazý arasýndaki haberleþme hattýnýn mesafesi 100mt ye kadar arttýrýlabilir. Bilgisayar ve P810 modülü arasýndaki mesafe ise 9600baudrate haberleþme hýzý için standartlarca 15mt max. mesafe olarak belirlenmiþtir. Yeni üretilen kiþisel bilgisayarlarda RS232 portunun standart olarak verilmemesi, bu portun yerini usb porta býrakmasý ve üretilen USB- RS232 çeviricilerin bir kýsmýnýn saðlýklý çalýþmamasý yüzünden USB-P810 haberleþme modülleri de bu tür haberleþmeler için kullanýlmaktadýr. Bu durumda P810USB ve bilgisayar arasýndaki kablo USB portun özelliðinden dolayý çok kýsa bir kablo ile kullanýlacaktýr. P810 arabirimi PC COM port 15m max. P810 soket Yaklaþýk100m PSTN veya GSM MODEM ÝLE HABERLEÞME Firmamýz tarafýndan önerilecek standart telefon hattý(pstn) modemleri ile RS232 üzerinden kiþisel bilgisayar ve 55xx cihazý arasýnda haberleþme yapmak mümkündür. Kullanýlacak modem ile RS232 haberleþme sinyalleri standart telefon hattý üzerinden ses sinyallerine çevirerek, Modülatör/Demodülatör mantýðýyla haberleþme saðlanmaktadýr. Haberleþme ayný zamanda GSM modem ile de baþarýlý bir þekilde saðlanabilmektedir. Bu uygulamada Public switched telephone network seçilecek olan modem servis saðlayýcýnýzýn frekans bandýnda (900,1800,1900Mhz) çalýþacak þekilde seçilmelidir. Eðer istenirse, GSM modem kullanýlan sistemlerde, kontrol cihazý alarm durumlarýnda SMS gönderilecek þekilde konfigüre edilebilir. Çoðu modem üreticisi bu konudaki standartlara uymasýna raðmen ayný marka modemlerde farklý çalýþma kodlarý olabilmektedir. Bu sebeple kontrol cihazýmýzla uygun çalýþabilmesi için firmamýzca önerilecek modemi almanýz tavsiye edilir. MODEM power RS232 data MODEM MODEM 17

18 UZAKTAN ÝZLEME (REMOTE MONITORING) RS485 ARAYÜZÜ RS232 haberleþme arayüzünde en fazla iki elektronik cihaz 9600baudrate haberleþme hýzýnda maximum 15metre kablo boyu ile sýnýrlý kalmaktadýr. Ayný zamanda farklý toprak potansiyellerinin olduðu sistemlerde optik izolasyonun gerekliliði önümüze farklý bir çözüm olarak RS485 arayüzünü ortaya koymaktadýr. RS485 2 uçlu kablonun kullanýldýðý ayný hatta 32 cihaza kadar baðlantý yapýlabilen diferansiyel gerilim mantýðýný kullanan haberleþme katmanýdýr. Bu haberleþme aðýna baðlanan her cihazýn kendine ait bir kimlik (ID) numarasý bulunmaktadýr ve cihazlar arasýndaki kablo baðlantýsý zincir þeklinde bir cihazdan 120 Ohm hat sonlandýrma direnci baðlantý hattýnýn sonuna eklenmelidir. A B SCR diðerine uzanmaktadýr. Bu hattýn uzunluðu kullanýlacak olan kablonun da kalitesine baðlý olarak 4095ft e kadar arttýrýlabilir. Mesafenin daha uzun olmasý halinde her 4095ft te bir bir kuvvetlendirici kullanýlarak daha uzun mesafelere çýkmak teknik olarak mümkündür. Dikkat!: RS485 için kullanýlan kablo özel bir kablo olup BELDEN ? RS485 olarak adlandýrýlýr. Bu kablonun baþýndaki ve sonundaki cihazlara 120ohm hat sonlandýrma direnci mutlaka takýlmalýdýr. Kiþisel bilgisayar tarafýnda kullanýlan RS485/232 veya RS485/USB dönüþtürücü kartýnda bu direnç baðlý ise hat baþýndaki direnç baðlanmamalýdýr. Tek bilgisayara 31 adede kadar bilgisayar baðlanabilir. 120 Ohm hat sonlandýrma direnci baðlantý hattýnýn sonuna eklenmelidir. A B A B A B SCR SCR SCR ÝNTERNET BAÐLANTISI Tek bir ekranda altý jeneratöre kadar senkron sistemi internet baðlantý paketi ile görüntülenebilir. Altý adet 55xx cihazý ve 5560 cihazýnýn ölçmüþ olduðu deðerlerin izlenmesinin yaný sýra ayný zamanda jeneratörlere çalýþ ve dur komutu da bu program vasýtasýyla izlenebilmektedir. 6 tane DSE cihaza kadar baðlantý yapýlabilir. DSE 5510 DSE 5510 DSE 5510 PLC DSE 5560 HABERLEÞME PROTOKOLLERÝ RS232 veya RS485 arayüzleri üzerinden baðlanan cihazlar birbirlerini anlayabilmek için ayný elektronik dili kullanýrlar. Bu dil protokol olarak adlandýrýlýr. Panolarýmýzda kullanýlan cihazlar haberleþme için Modbus protokolünü kullanmaktadýrlar. Modbus son derece dayanýklý, sorgulayan(master) ve cevap veren(slave) mantýðýyla çalýþan bir protokol olup, 55xx cihazlarý cevap veren ve kiþisel bilgisayarýnýza yükleyeceðiniz Link5000Plus programý sorgulayan olarak adlandýrýlabilir. Bu protokolün standartlarý belli olduðu için, bu protokolde ile çalýþan her türlü SCADA sistemi ile uyumludur. **Cihazýn Modbus adres ve bilgileri firmamýz tarafýndan istek üzerine saðlanacaktýr. 18

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Bir ENKA GRUP þirketidir. JENERATÖR Ýngilizce açýlýmý Mediterranean Trading olan METRA Akdeniz Dýþ Ticaret A.Þ. ülkemizin lider þirketlerinden ENKA Pazarlama Ýhracat Ýthalat A.Þ nin kuruluþudur. Pazar

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri

Huawei Network Energy, Powering the Future. Huawei UPS Çözümleri Huawei Network Energy, Powering the Future Huawei UPS Çözümleri İçindekiler Huawei UPS Tasarım Konsepti UPS2000-G Serisi UPS5000-E Serisi UPS5000-A Serisi (30-120kVA) UPS5000-A Serisi (160-800kVA) NetEco

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI

TEKNOLOJÝ ENDÜSTRÝ LOJÝSTÝK. E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA. D SERÝSÝ UPS 160-800 kva ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI ENEL KESÝNTÝSÝZ GÜÇ KAYNAKLARI SERÝ GÜÇ FAZ DOÐRULTUCU EVÝRÝCÝ E3 SERÝSÝ UPS 30-800 KVA REJENERATÝF ÞARJÖR ENDÜSTRÝ ENDÜSTRÝ E2 SERÝSÝ UPS 30-200 kva LOJÝSTÝK LOJÝSTÝK TEKNOLOJÝ TEKNOLOJÝ D SERÝSÝ UPS

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM

ELA KABLOLU SEVÝYE ÞALTERÝ 1 ELA. ELA 100 ELA 200 ELA 305s ELA 400 ELA 500 ELA 600 ELA 600/GSM Kablolu seviye þalterleri endüstriyel tesisler ve konutlarda ; tank, depo, atýk su tesisi gibi yerlerde seviye kontrolünü saðlamak için kullanýlýr. Mekanik tasarýmý ile partiküllü ortamlarda sorunsuz çalýþmakta

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

AKSESUAR ÇÖZÜMLERÝ TWISTED PAIR KABLO ÝLE AKILLI ÇÖZÜMLER TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS Twisted Pair Kablo Üzerinden VGA-DATA Ýletim Sistemleri BLW-485-D16C BLW-485-D8C 1 Giriþ 16 Çýkýþ 1U-RS-485 Data

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Bosch-Diagnostik Yaþam için teknoloji ESI[tronic] Yazýlým Test Cihazlarý Servis Eðitimi Teknik Telefon Desteði Profesyonel Klima

Detaylı

DSVR11. Statik Voltaj Regülatörleri. Home& Series. 1 Faz Giriþ / Çýkýþ 7.5kVA - 30kVA

DSVR11. Statik Voltaj Regülatörleri. Home& Series. 1 Faz Giriþ / Çýkýþ 7.5kVA - 30kVA Statik Voltaj Regülatörleri DSVR11 Home& Series 1 Faz Giriþ / Çýkýþ 7.5kVA - 30kVA Datadýgýtal-SVR DSVR11 serisi Statik voltaj regülatörleri, ev ve ofisleri, bilgisayar ve haberleþme sistemlerini, GSM

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET

ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET ELEKTRİK GRUBU ELEKTRİK MAKİNELERİ EĞİTİM SETİ ELECTRICAL MACHINERY TRAINING SET Elektrik Makineleri ve Kumanda Eğitim Seti; çok fonksiyonlu deney masası ve enerji üniteleri, elektrik motorları, motor

Detaylı

15 Ağustos 2013 Fiyat Listesi

15 Ağustos 2013 Fiyat Listesi ENERJİ KALİTESİ JENERATÖR KONTROL Ağustos 20 Fiyat Listesi DKM 4 HERKES İÇİN TEKNOLOJİ EMAIL MERKEZİ İZLEME SNMP HABERLEŞME GÖMÜLÜ WEB SUNUCUSU PC SNMP GSMSMS HMI EKRAN HARİCİ MODEM USB HAFIZA PLC DKM

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-500

THE RAINBOW SCADA D-500 THE RAINBOW SCADA D-500 İNTERNET TABANLI JENERATÖR KONTROL CİHAZI ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI : AMF- KESİNTİSİZ GEÇİŞLİ OTOMATİK TRANSFER PANELİ ATS- TRANSFER CİHAZI REMOTE START- UZAK ÇALIŞTIRMA

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS

SÜRÜCÜ GÝRÝÞ KORUMA REAKTÖRLERÝ ( HAT FÝLTRESÝ ) %4 EMPEDANS HARMONÝK FÝLTRELER ÞÖNT REAKTÖRLER www.federal.com.tr Harmonik Filtreler ÝÇÝNDEKÝLER Harmonik Filtreler Teknik Tablo Hat Filtresi Þönt Reaktörler Teknik Tablo Þönt Reaktörler Federal, teknik özellikleri

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp,

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8. Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) Standby Amper. kw kva kw kva 400/

Güç (kva) 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8. Standby Güç (ESP) Prime Güç (PRP) Standby Amper. kw kva kw kva 400/ Genel Özellikler Model Adı ADG 275 Frekans (HZ) 50 Kullanılan Yakıt Tipi Natural Gas Motor Markası ve Modeli DOOSAN GV158TI Alternatör Markası ve Modeli ECO 38-1L/4 A Kontrol Paneli Modeli 7320 Kabin MS

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta...

Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Kayıt Cihazlarında Gelinen Son Nokta... Hazırlayan Kamil GÜRSEL Fizik / Müh. Elimko Elektronik İmalat ve Kontrol Ltd. Şti. www.elimko.com.tr ISO 9001 OTOMATİK KONTROLDA GÜVENİLİR İSİM... Çok sayıda enstrüman

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ AN96 LHH ENERJİ ANALİZÖRÜ ortalama akım değerinin en büyük olanı) 25. 3Faza ait akımların maximum ve minimum değerleri 26. Toplam akımın maximum ve minimum değerleri 27. Her faza ait gerilimlerin maximum

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP

TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP TAM OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NFP 1236 Profesyonellik detaylarda gizli... Üç parçadan oluþan vibre tablasý, üzerindeki her biri 6000 d/d.'lýk 6 vibrasyon motoru sayesinde yüksek frekanslý vibrasyon

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

THE RAINBOW SCADA D-700

THE RAINBOW SCADA D-700 THE RAINBOW SCADA D-700 İNTERNET TABANLI SENKRONİZASYON CİHAZI REV-03 25.12.2014 GENİŞLEME KAPASİTESİ MAKS 16 YÜK MAKS 48 JENERATÖR MAKS 4 BARA AYIRICI MAKS 16 ŞEBEKE ÇOK FONKSİYONLU AYNI CİHAZIN FONKSİYONLARI

Detaylı