> Kore deyince Hyundai. > Marble 2008 de Hyundai fark. > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker. Say : /2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "> Kore deyince Hyundai. > Marble 2008 de Hyundai fark. > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker. Say : 9 2008/2"

Transkript

1 C M Y CM MY CY CMY K Say : /2 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Kore deyince Hyundai > Marble 2008 de Hyundai fark > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker

2

3

4 Ç NDEK LER HABERLER Dünyan n en iyi Hyundai distribütörü HMF YURTDIfiI Kore denince Hyundai 06 > 08 > FUAR Mermerde Hyundai fark MÜfiTER LER M Z Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker Hafriyat DEPARTMANLARIMIZ thalat: Dikkatle kotar lmas gereken bir süreç 10 > 12 > 14 > SERV SLER M Z Teknik Makina: Servisler HMF nin evlatlar gibi Ç M ZDEN B R lker Urcan: Kap y açan güvendir NSAN KAYNAKLARI Yarat c l n anahtar 16 > 17 > 18 > HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.fi. Yayg n süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. mtiyaz Sahibi Tamer Öztoygar HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yanyol Üzeri No: Kartal - stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Reyhan U urlu Yücel HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yanyol Üzeri No: Kartal - stanbul Yay n Kurulu Ömer Uzun H. Nüzhet Gökberk Bora Ça larcan Y lmaz Arkan Gülflah Çetinel Meltem Baflak Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yanyol Üzeri No: Kartal - stanbul Tel: (pbx) Faks: Yap m TETRA letiflim Hizmetleri Halaskargazi Cad. Sait Kuran fl Merkezi No: 301/5 fiiflli stanbul Tel: Faks: Editör Türkflan Karatekin Görsel Uygulama Didem ncesa r Orçun Peköz Bu dergide yay nlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipografik hatalar ba lay c unsur teflkil etmez. Bask Tarihi Haziran Bask Ekspress Bask A.fi. Nato Cad. No: 17 Seyrantepe 4. Levent - stanbul Tel: Da t m HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi.

5 BAfiYAZI Yaza merhaba, sezon aç ld Merhaba, S cak bir yaz bekliyor bizi. stanbul k fl n rehavetinden çabuk kurtuldu, yaza yelken açt bugünlerde. fl makinasi sektöründe de s cak geliflmeler yaflan yor. KDV oran n n yüzde 18 e ç kmas n n ard ndan ekskavatör ve bekoloderlerde bu oran yüzde 8 e geriledi. Bu da y la iliflkin revizyonlar - m z yeniden güncellememizi gerektirdi. Sektörde y l n bafl itibariyle beklenen daralman n da inflaat sezonunun bafllamas yla birlikte yerini hareketli günlere b rakaca n umuyoruz. Bu ba lamda marka görünürlü ümüzü art ran fuarlarda boy gösterdik. Bu say da MARBLE 2008 in ard ndan de erlendirmelerimizi sizlerle paylafl - yor olaca z. Gelecek say da da ANKOMAK yer alacak. HMF Makina olarak bize de er katan, Hyundai taraf ndan üst üste Y l n en iyi distribütörü olarak seçilmemizde aslan pay na sahip ifl makinas bayilerimizi ve müflterilerimizi gelenekselleflen Kore gezimizde a rlad k. Hyundai nin Ulsan daki genel merkezini gezen HMF bayi ve müflterileri, hem Hyundai nin gücünü görmüfl oldular hem de bizden binlerce kilometre uzakl ktaki bir ülkeyi ve kültürünü daha yak ndan tan ma f rsat n yakalad lar. Müflteriler ve servisler bafll klar nda iki farkl bölgeye uzand k bu kez. Özbükerler zmir bölgesinde y k m ve hafriyatla u raflan köklü bir aile. Türkiye de pek efli benzeri olmayan bir alanda, y - k mda onlar n üstüne yok! Makina parkurlar nda Hyundai markal modeller h zla art yor. Serviste de Adana n n parlayan y ld z Teknik Makina ya uzan yoruz. Teknik Makina ifl makinas anlam nda en iyi ç k fl yapan HMF bayisi olarak hem sat fl hem de servis aya nda HMF Makina n n güneydeki ifl ortaklar ndan. Her zaman oldu u gibi iç müflterimiz yani çal flanlar m z da dergimizin olmazsa olmaz konu bafll klar ndan. çimizden biri ve departmanlar bafll klar nda stanbul Bölgesi Endüstriyel Ürün Sat fl Yönetmeni lker Urcan ve thalat Departman sayfalar m za konuk oluyor. lker Urcan, Hyundai markal forkliftlerin piyasada giderek yayg nlaflma serüvenini de keyifli yaflam öyküsünün aras nda dile getirdi. flimizde ithalat ve nakliye süreçlerinin sa l kl yürütülmesi hayati bir önem arz ediyor. Günün büyük bölümünü telekomünikasyon alanlar nda geçiren stres yüklü bu görevi thalat Yönetmeni Esra Yelkenci ve asistan Hale Çeri yönetiyor. flin detaylar n onlardan dinliyoruz. flte yeni bir HMF Vizyon daha elinizde... Umar z sizin için keyifle okunacak bir dergi haz rlam fl zd r yine. Gelecek say dan itibaren dergimize yeni konu bafll klar eklemek istiyoruz. Sizlerin de katk s yla bu çeflitlili i sa lamak istedik. Lütfen duygu, düflünce ve önerilerinizi adresine iletin. Güzel bir yaz, keyifli bir yar y l diliyorum tüm HMF ailesine... Tamer Öztoygar Genel Müdür HMFV ZYON OCAK-MART 2008 > 05

6 HABERLER Dünyan n en iyi Hyundai distribütörü HMF... HMF Makina, 2007 de de gelene i bozmad ve Hyundai taraf ndan Dünyan n En yi Distribütörü ödülüne bir kez daha lay k görüldü. Hyundai fl Makinalar Türkiye Distribütörlü ü nü 1993 y l ndan itibaren baflar yla yürüten HMF Makina, Hyundai nin Güney Kore deki merkezi taraf ndan 90 ülkedeki, 412 distribütör firma aras ndan birinci seçildi ve 2004 y l ndan bu yana dördüncü kez Dünyan n En yi Distribütörü ödülünü kazand. HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar, konuyla ilgili aç klamas nda; Bu baflar n n ard nda, HMF olarak maksimum müflteri memnuniyeti sa lamak ad na mümkün olan en verimli ve ifllevsel hizmetleri sunmaya olan ba l l m z yat yor. Bu ödülü kazanmam zda eme i olan tüm çal flanlar m za, bayilerimize ve servis elemanlar m za teflekkür ederim dedi. Tamer Öztoygar, HMF nin ifl makinalar sektöründe daima istikrarl, güçlü, dürüst ve sayg n bir firma oldu unu, Türkiye nin dört bir yan ndaki sat fl bürolar, bayileri ve servis istasyonlar yla en süratli ve etkin hizmeti verdiklerini, bu sayede önümüzdeki y llarda da ödülü Türkiye ye getirmeyi hedeflediklerini belirtti. HMF Makina n n distribütörlü ünü yapt Hyundai fl Makinalar aras nda paletli ve tekerlekli ekskavatörler, yükleyiciler ve forkliftler bulunuyor. Minimum çaba ile maksimum fayda sunan Hyundai ekskavatör ve yükleyiciler, seri kule dönüflü, iyi korunmufl gövde, modern kabin ve kilitli kapaklar, rahat ve güvenli bak m olana gibi teknik avantajlara sahip. Ayr ca kolay kullan m ve operatör konforu gibi özellikleriyle rakipleri aras nda ön plana ç k - yor. Hyundai forkliftler; dizel, LPG li ve akülü olmak üzere üç farkl çeflidiyle ekstra güç ve performans sunarak, depo içi ve d fl nda ifl verimlili ini en üst seviyelere ç kar yor. Hyundai özellikle düflük bak m giderleri ve bol yedek parça özelli i sayesinde sektörün en çok tercih edilen markalar aras nda yer al yor. HMF Makina, Hyundai ifl makinalar n n yan s ra Atlet depo içi istif araçlar ve Hydro Khan k r c lar n n da Türkiye distribütörlü ünü baflar yla yürütüyor. Operatör kiti da t m bafllad HMF Pazarlama Departman taraf ndan gelifltirilen Operatör Kiti projesiyle amaçlanan HMF veri taban ndaki operatör bilgilerini güncellemek ve gelifltirmek. Bu amaçla operatör kitinin gönderilmesiyle ilgili olarak özel bir uygulama bafllat ld. Buna göre makina sat fl n n gerçekleflmesini takip eden servis ziyaretlerinde operatör taraf ndan doldurulacak bir form eflli inde kitler operatörlere teslim edilecek. Formlarda yer alan kod numaralar yla sisteme operatörün bilgileri girilecek. Kod numaralar kitlerin amaç d fl nda kullan lmas n da önlemifl olacak. Operatör kitinde, çanta, yelek, tiflört, flapka, anahtarl k gibi HMF logolu yedi çeflit ürün yer al yor. Atlet ten Bankong gezisi HMF Makina n n temsil etti i markalardan depo içi ekipmanlarda dünyan n bir numaral markas Atlet, sat fl temsilcilerini 5-10 Mart tarihleri aras nda Bankong ta a rlad. ki y lda bir dünya genelindeki Atlet sat fl temsilcilerini bir araya getiren buluflmalar n sonuncusu stanbul da 2005 y l nda yap lm flt. Birleflik Arap Emirlikleri nden spanya ya, Polonya dan talya ya pek çok ülkeden gelen Atlet temsilcileri Bankong ta unutulmaz bir hafta yaflad lar. Atlet çal flanlar aras nda bir anlamda kaynaflma yaratan gezide Bankong un tarihi ve turistik bölgeleri de gezildi. Ayr ca Atlet bünyesindeki son geliflmeler hakk nda kat l mc lar bilgilendirildi. HMF Makina taraf ndan bu geziye kat - l mla ilgili yap lan duyuru da Atlet genel merkezi taraf ndan çok be enilmifl. Yeni buluflma noktas n n Amerika olaca yönünde duyumlar al n yor. Tüm forklift sat fl temsilcilerine duyurulur. 06 <

7 fl makinas bayi toplant s yap ld Forkliftçiler 2008 e h zl bafllad HMF fl Makinalar genel de erlendirme bayi bölge toplant s sene bafl nda gerçeklefltirildi. Yaklafl k 40 kiflinin kat ld toplant da 2007 de erlendirmesi yap ld, 2008 hedefleri aç kland. HMF Makina forklift bayi ve endüstriyel sat fl ekipleri de erlendirme toplant s yap ld. Her y l HMF taraf ndan düzenlenen ifl makinas bayilerine yönelik vizyon toplant lar n n yenisi Ocak 2008 tarihleri aras nda Belek Adam&Eve Otel de yap ld. Üç bölge müdürlü ünün yan s ra HMF bayilerinin kat ld toplant da HMF Makina üst düzey yöneticileri de sorumlu olduklar alanlarla ilgili sunumlar yapt lar. Sektörel anlamda ifl potansiyelinin sakin oldu u sene bafllar nda yap lan bayi toplant lar motivasyon amaçl buluflmalar olmas n n yan nda geçmifl bir y l n rakamlar n n de erlendirildi i, gelecek y la dair öngörülerin paylafl ld ortak ak l toplant lar niteli inde. Bu yüzden HMF Makina için ayr bir öneme sahip. Üstelik HMF Makina her y l toplant lar farkl bir yerde yaparak buluflmalara ayr bir dinamizm de kat yor. Toplant lar n yap laca yeri kat l mc lar belirliyor. Toplant lar s ras nda yap lan anketlerde sektörel bafll klar n yan s - ra yeni toplant yerinin seçimine dair sorular da yer al yor. Böylece HMF bayileri gelecek y l n bayi toplant yerine karar vermede belirleyici konumda oluyorlar. HMF bayi toplant lar n n bir özelli i daha var ki o da y l n bayisi ve y l n en iyi ç k fl yapan bayisi nin belirleniyor olmas. Bölgeler tafl d klar potansiyel anlam nda farkl l klar gösterdikleri için HMF yetkilileri haks z bir k yaslama olmamas için farkl bir kriter getirerek, bulunduklar bölgede ifl makinesi pazar n n büyümesine katk da bulunan bayilerini ödüllendirme yoluna gidiyor. Bu sebeple Adana Teknik Makina, 2007 içinde gösterdi i üstün performansla y l n en iyi ç k fl yapan HMF Bayisi ödülüne lay k görüldü. Diyarbak r Nett Makina da y l n en çok sat fl yapan HMF Bayisi ödülünü ald. HMF fl Makinas bayileri farkl hizmet anlay fl yla dikkat çeken Belek Adam&Eve Otel de unutulmaz bir iki gün geçirdiler. HMF Forklift bayileri ve endüstriyel sat fl ekibi Ocak 2008 tarihlerinde antalya Concorde Otel de bir araya gelerek 2007 y l n de erlendirdiler, 2008 y l na ait hedefleri paylaflt lar. HMF Makina taraf ndan ilk kez endüstriyel gruba yönelik organize edilen buluflman n en güzel anlar ndan biri de 2007 de gerçeklefltirilen 500 adetlik sat fl n kutland gece oldu. Toplant da HMF Makina Endüstriyel Sat fl Müdürü Nüzhet Gökberk taraf ndan da forklift e itimi verildi. Antalya da uça a benzer mimarisyle hayranl k yaratan Concorde Otel deki iki günlük toplant da kat l mc lar ayr ca çok sevindirecek bir duyuru da yap ld. Toplant sonunda Mart ay nda Atlet firmas taraf ndan Bangkok ta gerçeklefltirilen sat fl temsilcilerine yönelik geziye kat lacaklar n listesi aç kland. E itim ve de erlendirme toplant s nda sektörel bazda yaflanan olumsuz geliflmelere ra men hedeflenen sat fl rakam n n geçen y ldan az olmayaca vurguland. HMF forklift bayi ve sat fl temsilcileri de pazar n geliflmesi yönünde fikirlerini meslektafllar yla paylaflt lar. HMFV ZYON OCAK-MART 2008 > 07

8 YURTDIfiI Kore denince Hyundai... HMF nin gelenekselleflen VIP Kore Turu na kat lanlar Hyundai markas n n gücünü yerinde gördüler. Güney Kore de Hyundai nin merkezi Ulsan gezen HMF bayi ve müflterileri, temsil ettikleri markan n a r sanayi d fl ndaki ifl kollar n da yak ndan görme f rsat buldular. HMF Makina n n, bayi ve müflterilerine yönelik gerçeklefltirdi i geleneksel Güney Kore gezisi, 24 fiubat-1 Mart 2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. HMF yetkilileri ve bas nla birlikte 46 kifliden oluflan HMF grubunun alt gün süren seyahati yine unutulmaz an larla dolu geçti. Özellikle Hyundai bayi ve müflterileri markan n gücünü yerinde gördüler, Kore ve Hyundai nin birbirini tamamlayan iki kavram oldu una gezdikleri süre boyunca tan kl k ettiler. Özellikle Hyundai nin ana üssü konumundaki Ulsan da ve ziyaret ettikleri di er kentlerde sokaklarda Hyundai marka otomobil, otobüs ve kamyon d fl nda nadir oranda farkl markalara rastlad lar. Ulsan nüfusunun büyük ço unlu unun Hyundai fabrikalar nda çal fl yor olmas, markan n ülke ekonomisi ve toplumsal yaflam için önemini ortaya koyan baflka bir keflifti onlar için. Tüm kat l mc lar bir ülkeyle özdefl bir markay temsil ediyor olmaktan dolay ayr bir gurur ve keyif yaflad lar. Devasa fabrikalarda üretim HMF Makina taraf ndan gerçeklefltirilen Güney Kore VIP turlar - n n temel hedefi de Hyundai markas n n gücünü, sergiledi i performans ve gerçek kapasitesini kullan c lar ve bayiler nezdinde ortaya koyabilmek. Gezi boyunca büyüme e ilimi gösteren Hyundai A r Sanayi (HHI) n n yan s ra gemi inflaat, otomotiv ve liman iflletmecili i gibi di er ifl kollar nda da tan t m faaliyetlerine kat lan HMF grubu özellikle gemi motorlar n n üretildi- i devasa fabrikalardan çok etkilendiler. Yüzölçümüyle küçük bir kenti and ran otomotiv fabrikas nda ancak yar m saatlik bir araba yolculu undan sonra üretim bantlar na ulafl nca, gerçek büyüklü ün ne anlama geldi ini daha iyi anlad lar. HMF grubunun HHI ziyaretinde en çok dikkatlarini çeken de Hyundai nin en büyük ekskavatörü olan 80 tonluk R800 oldu. HHI n hedefleri Son y llardaki istikrarl büyümesini devam ettirmeyi hedefleyen HHI, bayiler a n da buna paralel geniflletmeye ve Avrupa pazar na yeni modeller sürmeye haz rlan yor. Bu hedefin bir uzant s olarak HHI, yeni bir makina neslinin 9 serisinin, y llar aras nda piyasaya sürülece ini duyurdu. 08 <

9 HMF grubunun Kore de ilk ziyaret etti i yer Birleflmifl Milletler Kore fiehitli i ydi. HMF VIP turuna kat lanlar bol bol hat ra foto raf çektirmeyi de ihmal etmediler. HHI 2009 y l içinde de çok talep gören kuyruksuz makina serisini 8, 11 ve 14 tonluk üç yeni modelle güçlendirme çal flmalar n da sürdürüyor. Kore kültürünü tan d lar Hyundai markas na olan güveni pekifltiren, marka imaj n güçlendiren Kore turlar sadece ifl odakl geziler de il. HMF Makina, Hyundai üretim tesislerinin d - fl nda baflkent Seul ü ve Kore kültürünü de kat l mc lara tan tmak üzere sosyal bir program haz rlad. Güney Kore nin befl bin y ll k geçmifle sahip tarihi ve kültürünü tan tmay amaçlayan turistik gezi bölümünde Kore flehitli i ve tarihi tap naklar n yan s ra Kore nin modern yüzünü temsil eden mekanlar da vard. Özellikle 10 milyonluk nüfusuyla hareketli bir sosyal yaflam olan Seul, gökdelenleri, yo un ticari yaflam ve geleneksel pazarlar yla kat - l mc larda unutulmaz izler b rakt. yi ki Hyundai yi tercih etmifliz Korelilerin alçakgönüllü yaflam tarzlar - n, misafirperverlikleri ve sanayideki baflar lar karfl s nda etkilenen HMF ekibi, Türk-Kore dostlu unu bir kez daha pekifltirerek Kore den ayr ld. Ziyaretten son derece memnun kald klar n ifade eden Hyundai ifl makinas bayi ve müflterileri, Hyundai nin gücünü ve teknolojisini gördükten sonra do ru bir karar verdiklerini daha iyi anlad klar - n ifade ettiler. VIP turuna kat lan HMF yönetici, bayi ve müflterileri Hyundai cephesindeki son geliflmeler ve yeni model ifl makinalar hakk nda bilgi ald lar. HHI istikrarl büyüyor VIP turunun ilk dura do al olarak ziyaretçilerin de merakla bekledi i Hyundai A r Sanayi (HHI) oldu. Ekskavatörler, tekerlekli loaderler ve forkliftler üreten inflaat makinalar bölümü son y llarda çok yüksek büyüme rakamlar na ulaflm fl de yaln zca 565 milyon dolar cirolar varken, bunu 2006 da milyar dolara, 2007 de milyar dolara yükselmifl. Hyundai nflaat Makinalar, tüm dünyada yüzde 7 lik, Avrupa da ise yüzde 6,1 lik pazar pay na sahip. Pazarlama ve sat fl kolu, 41 tanesi Avrupa, 71 i Amerika olmak üzere 269 bayiden oluflan bir a la çal fl yor. HHI, HMF Makina ile Türkiye pazar na hitap etmek üzere 1993 y l ndan beri birlikte çal fl yor. HMFV ZYON OCAK-MART 2008 > 09

10 FUAR 14. Uluslararas Do altafl ve Teknolojileri Fuar Mart 2008 tarihlerinde düzenlendi. Mermerde Hyundai fark Mermer Fuar, ifl makinas sektörü oyuncular taraf ndan yak ndan takip edilen buluflmalardan biri. Sektörde leasing odakl daralmalar n yaflanmas na ra men mermerdeki ifl hacmi artarak devam ediyor. HMF zmir Bölge Müdürlü ü liderli inde fuarda boy gösteren Hyundai markal ürünler de mermerde cazibe yarat yor. zfafl ( zmir Fuarc l k) taraf ndan her y l düzenlenen Uluslararas Do altafl ve Teknolojileri Fuar (MARBLE 2008), Mart 2008 tarihleri aras nda Kültürpark ta ifl makinas ve mermer sektörünün profesyonellerini a rlad. Beflinci kez fuara kat lan Hyundai markas, hem mermere uygun hem de bölgesel ihtiyaçlar do rultusunda belirlenen farkl modelleriyle fuarda yer ald. Alan nda dünyan n ikinci büyük fuar olarak kabul edilen Uluslararas Do altafl ve Teknolojileri Fuar nda 80 ülkeden toplam 1097 firma metrekarelik alanda ürünlerini sergiledi. Hemen hemen tüm MDER üyeleri fuarda yerlerini ald. Havuz bafl nda Hyundai keyfi HMF zmir Bölge Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan Hyundai stand ve sergi alan 315 m 2 lik büyüklü üyle fuar n en rahat ve keyifle gezilen noktalar ndan biri oldu. Fuar n Lozan Girifli nde Kaskatl Havuz yan nda yer alan iki katl stand n showroom bölümünde 2 adet paletli ekskavatör, 1 adet yükleyici, 1 adet lastikli ekskavatör, 1 adet Hyundai mini ekskavatör, 1 adet Hyundai SSL, 2 adet Hyundai forklift, 3 adet de Hydro Khan k r c olmak üzere toplam 11 ürün sergilendi. Havuz kenar nda mola için duraksayanlar Hyundai nin farkl modellerini daha yak ndan inceleme f rsat buldular. Mermer piyasas önemli çünkü... MARBLE 2008 ile ilgili görüfllerini ald - m z HMF Pazarlama Bölümü ve zmir Bölge Müdürlü ü yetkilileri, mermer piyasas n n ifl makinas sektörü için önemli bir pazar oldu unu vurgulad lar. Müflteri potansiyeli olarak fuar n geçen y lla paralellik gösterdi ini ifade eden HMF zmir Bölge Müdürü Tarkan Yorulmaz piyasadaki belirsizli e ra - MARBLE 2008 de sergilenen Hyundai modeller Paletli ekskavatör : R360LC-7A, R320LC-7A Yükleyici : HL 770-7A Lastikli ekskavatör : R200W-7A Mini ekskavatör : R35Z-7 Skeed Steer Loder : HSL850-7 Forklift : 33D-5, 45DS-7 K r c : SG1200S, SG2800S, SG3300S 10 <

11 men fuar n iyi geçti ini söyledi. MARB- LE 2008 i yeni ürünler ve genel e ilimler aç s ndan sektörün nabz n tutmak ad na iyi bir f rsat gibi okuduklar n belirten Tarkan Yorulmaz, Sat fl ekibimizle birlikte gerek ciromuzu gerekse sat fl adedimizi art racak de iflik hedef kitlelerine yönelik etkinlikler planl yoruz dedi. Mermer krizden etkilenmez HMF Pazarlama Müdürü Reyhan U urlu Yücel, MARBLE 2008 in ürün gamlar nda mermer müflterisinin beklenti ve taleplerine yan t oluflturacak Hyundai fl Makinas modellerini sergileme ad na önemli bir f rsat olarak alg lad klar n ifade ediyor. fl makinas sektöründeki da l ma bak ld nda hafriyat, inflaat ve mermer pastan n yüzde 90 n n oluflturuyor. Bu yüksek oran da sektör oyuncular - n n dikkatini üç alandaki sektörel buluflmalar çekiyor. Markalar n imaj tazeleme ad na tercih ettikleri sektör buluflmalar asl nda fuarlar. Markalar fuarlarda vitrine ç k yor, marka imajlar n güçlendiriyor, bilinirlik ve görünürlüklerini art r yor. Yeni trendler, rakipler, müflteri beklentileri ve piyasa dinamikleri hakk nda en güncel bilgilere sahip oluyorlar. MDER rakamlar na göre ifl makinas sektöründeki daralmaya ra men mermercilerin bundan etkilenmediklerini söyleyen Reyhan U urlu Yücel; Mermerciler bankalar ya da leasingle mal al m konusunda muhafazakar bir müflteri grubu. Dolay s yla leasing oranlar ndaki de iflme onlar etkilemeyecektir. Sat fl potansiyeli tafl yan bu grup, bizim öncelikli hedef gruplar m z aras ndad r diyor. Beklenen sat fllar oldu MARBLE 2008 süresince potansiyel müflteri bilgileri toplayan HMF sat fl ekibi, fuar sonunda da alt adetlik sat fl yapt. Antalya bölgesinden 35Z-7, 33D-7, R360LC-7A sat fllar n n yan nda zmir bölgesinden de 1 adet R320LC-7A, 1 adet HSL ve 1 adet 30D-7 sat fl gerçeklefltirildi. Sat fllar d fl nda, 16 potansiyel müflteri kayd al nd, 200 ün üzerinde ziyaretçiye de makinalarla ilgili bilgi verildi. HMF zmir Bölge Sat fl ekibinin MARBLE 2008 ile ilgili görüflleri ve 2008 hedefleri flöyle: Gökçe Orhun: Pazar dar, oyuncu fazla olunca rekabet de yo un oluyor haliyle. Hyundai kendi kendini satan bir marka oldu u için flansl y z. Yedek parçam z bol, çal flma maliyetleri düflük, makinalar m z n kronik sorunlar yok, sat fl sonras hizmetlerimiz çok iyi, servis a m z gitgide geniflliyor. Rakiplere göre bunlar bizi ön plana ç kartan art lar. Bu y l ekonomik s k nt lar n getirdi i bir daralma fuarda da kendini hissettiriyor. Stand m zda mermercilere yönelik paletli ekskavatörlerimize ve yükleyici ile k r c lar m za ilgi fazla. En çok sorulan da 450 tonajl ekskavatörümüz. Bu model birçok firman n 36 ton makinas yla ayn fiyatta ama onlardan daha düflük çal flma maliyetleriyle dikkat çekiyor. Çok daha güçlü ve seri çal fl yor, daha az yak yor, tonaj ndan dolay fazla yorulmad için kolay kolay ar za vermiyor. Bölgemizde bu modele çok ra bet var. Cüneyt Küpelio lu: Endüstriyel ürünlerden sorumluyum. Mermer Fuar beklentimizin alt nda kalmad. Farkl modellerde forklift sat fllar gerçeklefltirdik forklift aç s ndan iyi geçti, y l içinde 80 inin üzerinde sat fl yapt k. Bu y lki hedefimiz bu rakam 100 ün üstüne ç karmak. Ancak ekonomik göstergeler çok parlak de il. Leasingte ifllem hacminin yüzde 48 azald düflünülürse ister istemez bu durumdan biz de etkileniyoruz. Serdar Özkaya: fl makinas sektörünün a rl kl müflteri hedef grubu inflaat ve hafriyat olmakla birlikte Hyundai markas olarak maden ve mermer gibi endüstriyel sahalardaki portföyümüzü art rmak istiyoruz. 2008, bir önceki y l n ayn döneminin sat fl rakamlar na bakt m zda küçük de olsa bir art flla bafllad. Leasingte KDV nin yüzde 18 olmas ilk baflta müflteriye yüzde 34 lük bir vergi art - fl getiriyor gözükse de piyasadaki ifllemlerin kay t alt na al nmas zorunlulu unu getirmesinden ötürü de art bir de er yarat - yor. Her türlü de iflikli in piyasan n geçmifl al flkanl klar na göre adaptasyonunda s - k nt l süreçler olacakt r. HMF zmir Bölge olarak bu süreci markam z lehine bir f rsat gibi de erlendirerek çal flmalar m z sürdürece iz. zmir HMF Bölge Müdürlü ü Ekibi soldan sa a: Serdar Özkaya, Tarkan Yorulmaz, Gökçe Orhun, Özgür Yald rgan, Cüneyt Küpelio lu HMFV ZYON OCAK-MART 2008 > 11

12 MÜfiTER LER M Z /ÖZBÜKER Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker Hafriyat zmir de 1922 den beri aral ks z y k m ve hafriyat ifliyle u raflan Özbüker ailesi, son olarak ünlü Efes Oteli nin y k m n gerçeklefltirdi. fiirketin üçüncü kuflak temsilcisi Selahattin Özbüker ald hizmetten, makinalar n performans ndan ve fiyatlardan memnun kalm fl ki farkl model Hyundaileri portföye katmaya haz rlan yor. Özbüker ailesinin kökenleri Ardahan a kadar uzan yor. Önce Ankara, sonra stanbul ve ard ndan son durak zmir e geliyor aile. Geçilen her noktada ve Anadolu nun de iflik bölgelerine genifl ailenin kollar göçlerle uzan yor. Selahattin Özbüker, Ak ll adamlarm fl, ço unlukla büyükflehirlere gelmifller ve burada ifl tutmufllar diyerek bundan 70 sene öncesinde aile büyüklerinin sahip oldu u vizyonu özetliyor de Kurtulufl Savafl n n zaferle taçlanmas zmir de oluyor olmas na ama kent bir anda kaç p gidenlerin ard nda b rakt yang nlarla tan nmaz hale geliyor. flte yeni zmir in kurulmas nda Özbükerlerin hanesine de tarihi bir f rsat düflüyor. Savafl n ve yang nlar n yar m b rakt y k k zmir in inflas nda ilk kazmay Özbükerler at yor. Y k lacaklar y k p, hafriyat üstleniyorlar. Zamanla birbirinden beslenen ifl kollar sayesinde büyüyor, endüstriyel bir sektörde faaliyet gösteren güçlü oyunculardan biri haline geliyorlar. Dedesi ve babas ndan sonra iflleri devralan Selahattin Özbüker, batakl kta yetiflen nilüfer çiçe i benzetmesini an msatacak bir baflar öyküsünden söz etti bizlere. Y k m ve hafriyat ifli ne kadar eskiye uzan yor? Büyüklerimiz memlekette hayvanc l kla u rafl yorlarm fl. 1. Dünya Savafl zaman nda yörede art k neredeyse cepheye gönderilecek erkek kalmam fl. Onlar da bat ya do ru göç etmifller. nflaatlarda çal flmaya bafllam fllar, sonra 1922 zmir yang n yla beraber y k m ifline girmifller. Zamanla hafriyat, dekapaj, taahhütlü ifller yaparak y k m destekleyen ifl kollar nda da faaliyet göstermeye bafllad k. Y k mlar s ras nda ç kan ve ifle yarar durumdaki kap, pencere, dolap gibi malzemeleri uygun koflullarda ihtiyaç sahiplerine satarak art bir de er de yaratt k. Dönüm noktas zmir yang n demek ki. Biraz açar m s n z o günleri? Babam 17 yafl nda zmir e gelmifl. lk dükkan m z flimdiki Fevzi Pafla Bulvar üzerinde bir arsadayd. Bayburtlu Kürt Niyazi olarak tan n yorduk. ki tekerlekli at arabalar m z vard, bunlar hem mal tafl mada hem de damperli kamyon gibi hafriyat atmada kullan rd k. O zamanki binalar n ço u ahflapt, öyle makinaya falan gerek yoktu, kazma, kürekle yapard k iflimizi. Babadan o ula devam eden y k m faaliyetlerini 70 y ld r aral ks z sürdürüyoruz. Benden sonra bayra o lum alacak, zaten flu anda birlikte çal fl yoruz. Selahattin Özbüker, ifli ve evi aras nda mekik dokuyan, torunlar yla zaman geçirmekten hofllanan mazbut bir hayat yafl yor. Büyüme düflüncesinin aksine yaparak de il, y karak bugünkü konumunuza gelmiflsiniz... Üç kuflakt r zmir i y k p duruyoruz. Bizim eserlerimiz y kt m z binalard r. Alsancak, Güzelyal, Hatay, Karfl yaka k sacas zmir'in büyük bir bölümünde y k lan binalar n alt nda hep Özbüker imzas vard r. Son olarak da Efes Oteli nin y k m iflini gerçeklefltirdik. Müteahhitler yapt yla övünüyor ve kazan yor, ben y kt mla... Size göre bu iflte baflar l olmak için nas l bir formül uygulamak laz m? Hangi ifl olursa olsun herkesin yapt ifli sevmesi laz m. Severek yaparsan baflar ya ulafl rs n, bir de do ru düzgün bir insan 12 <

13 olmak laz m. Aile terbiyesi ve sayg çok önemli. flletmemizde kimse kimseye ilk ad yla hitap etmez. Örne in burada çal flan m z bile olsa o lum kendinden büyük birine abi der, resmi durumlarda bey diye hitap eder. Biz burada bir aile gibiyiz aras bir çal flan kadromuz var. Her dertlerine koflmaya çal fl r m. flimiz birtak m riskler içerdi- inden en ufak bir kazada tüm olanaklar m seferber ederim. Yard msever olmay bir mecburiyet gibi görüyorum ve ihtiyaç duyan herkese yard m etmeye çal fl yorum. Ardahanl lar Derne i nde baflkanl k yapt m dönemde de hiç tan mad m insanlar gelir, yard m isterlerdi, eli bofl göndermezdim onlar da. Zaten bizim dinimiz de zekat mutlaka ramazanda vereceksin demiyor. Yard m istendi i anda e er durumun müsaitse edeceksin. Bu bir vicdan meselesi. Okumak istemediniz mi hiç? 1968 Meslek Lisesi Motor Sanat Bölümü mezunuyum. Tesadüftü buraya gitmem, okul evimize yak nd. Asl nda Tepecik gibi zmir in kozmopolit bir mahallesinde yetiflen biri olarak meslek lisesine gitmem, oradan mezun olmam, tan - nan, sayg duyulan bir isim haline gelmemiz az msanmayacak bir baflar. Tepecik, kurtar lm fl bölge gibi bir yerdi o zamanlar, hala da öyledir. O çevrede kaybolmadan, bozulmadan ve yok olmadan büyüdüm, çünkü babam çok disiplinli biriydi. Hatta eli sopal yd bile denebilir. Ben de ondan ald m terbiyeyle o lumu büyüttüm. Hangisi daha zor? Baba olmak m, patron olmak m? Çocuk yetifltirmek, hele de riskli bir çevrede yaflamak zorundaysan z çok zor. Yanl fl bir yola sapmamalar, kötü arkadafll klar kurmamalar için gözünüz hep onlar n üzerinde olmak zorunda. Öylesine bir batakl n içinden temiz ç kabilmek önemlidir. Neticede biz yaflad - m z çevreden ötürü her fleyi bilen insanlar z. Bu yüzden benim için motor sanat mezunu olabilmek çok büyük bir baflar - d r diyorum zaten. Okul adeta bütün o karanl k dünyadan bir kaç flt. Kald ki motor sanat mezunlar benim mezuniyetime kadar askerlikte de yedek subay olma hakk na sahip, ayr cal kl bir kesimdi. Biraz HMF ile iliflkilerinizden söz edelim. Nas l bir araya geldiniz? Akl m n ucundan geçmezdi Hyundai alaca m. HMF zmir Bölge Müdürü Tarkan Bey i evvelden tan r m. Zaman zaman ziyaretimize gelir, karfl l kl sohbet ederdik. Bir gün ofisimdeki maket koleksiyonumu gördü ve hemen yan ndaki Hyundai fl Makinalar maketlerinden birini verdi. Biz e er o gün ofiste buluflmasayd k, belki de bugün söylefli yap yor olmazd k. Ben biraz seçiciyimdir. Hemen her konuda, ifl yapt m adamlar seçerim. Neticede ben de seçiliyorum. Bu piyasada ad m z Vakko gibi çal fl yor a ç kt için bu itibar korumam z, devam ettirmemiz laz m. Birlikte çal flaca m insanlara güven duymal y m. Bunun için prensiplerimden asla taviz vermem. O zaman siz HMF Makina ile çal flmay seçtiniz diyebiliriz. Sezar n hakk n sezara vereceksin. Tarkan Bey in samimi yaklafl m karfl s nda daha önce makina parkurumuzda olmayan Hyundai markas n denemeye karar verdik. Deneyelim dedik ama bir makinayla s n rl kalmad k sonra. Fiyatlar makul bir noktadayd. Zaten pahal olsa bu kadar cazibe yaratamazd bizim nazar m zda. Ben de ilk y llar mda kendimi kabul ettirene kadar baz iflleri kârs z, baz lar nda çok az kârla çal flt m. Laf olsun kâr olmas n diyorduk. Hyundai makinalar n n performans ndan da memnun kald k ve 2003 y l ndan bu yana belli periyotlarla ihtiyaç hissetti imiz alanlarda kullan lmak üzere farkl modellerde makinalar ald k. fiu an 20 ifl makinam z var ve bunlardan befli Hyundai marka. Hangi modeller var ve daha çok nerelerde bunlar kullan yorsunuz? Temel kaz lar, bina sökümleri, tasfiye, tesviye gibi alan ifllerinde kullan yoruz. lk ald m z 20 tonluk lastikli ekskavatördü, daha sonra 30 tonluk paletli ekskavatör ald k. Bir y l sonra 36 tonluk ekskavatörü parkura ekledik. Mini ekskavatör al nd. Son ald m z metreye uzayan, yükseklerden yük tafl yan endüstriyel model, 290 Long Reach. zmir de çok az firmada var bu makinadan. Tüm makinalar m z zmir ve ilçelerindeki ifllerimizde kullan yoruz. tibar - m z güçlü, köklü bir firmay z, dolay s yla kamu ve özel sektörden çok ifl al yoruz. Yönetim anlay fl n z özetler misiniz? At piyadenin süngüsü ucundad r. flletmenin özünde de insan yatar. nsan olmadan hiçbir fley olmaz. Yani bomba atmakla savafl kazanamazs n. Karfl karfl ya gelecek, bire bir mücadele edeceksin, zafer ya da yenilgi orada belli olur. Yapt n z ifli nas l tan ml yorsunuz? Zenginin binas n y k yorum, oradan ç - kan mal da ihtiyaç sahiplerine sat yorum. Ç kma kap, pencere dolab baflka kim al r ki zaten. Her iki kesime de hitap ediyorum. Bu yüzden zmir in en zengini de en fakiri de beni tan r. Türkiye de benim pozisyonumda baflka insan yok. Ben araflt rd mda bulamad m en az ndan. Hyundai R 35-7 Özbüker Hafriyat n y k m ifllerinde kulland en yeni Hyundai ürünü Hyundai Mini serisinin 3.5 tonluk güçlü makinas R35-7, do al gaz kanallar açma, tünel içi vb. alt yap çal flmalar nda, dar bina ve sokak aralar nda, tar m arazilerinde ve bina y k mlar nda üstün performans ve manevra kabiliyetiyle etkin çözümler sunar. Motor : Mitsubishi S3L2 26.6hp/19.9kW Çal flma A rl : 3320 kg Kova Kapasitesi : 0,10 m3 HMFV ZYON OCAK-MART 2008 > 13

14 DEPARTMANLARIMIZ thalat Yönetmeni Esra Yelkenci liderli inde az ama etkin elemanlardan oluflan HMF thalat ekibi, müflterinin sözleflmeyi imzalamas yla bafllayan ve ürünlerin teslimat na kadar yo un dikkat ve bir dolu bürokratik iflin takibini gerektiren uzun bir süreci baflar yla yönetiyorlar. Dikkatle kotar lmas gereken bir süreç: thalat HMF Makina da özellikle sat fl departman çal flanlar n n performanslar n sonuca ulaflt racak thalat Departman n konuk ediyoruz bu kez sayfalar m za. Söylefli s ras nda susmayan telefonlara bak l rsa departmandakiler günün büyük bölümünü yo un bir kofluflturmaca içinde geçiriyorlar. Ancak hiç flikayetçi de iller, çünkü bu iflin çok zevkli oldu unu düflünüyorlar! Öyle ki Sevmeden yap lamaz diyor thalat Yönetmeni Esra Yelkenci. Asistan Hale Çeri de bunu do ruluyor. Uzun ve kendi içinde önemli pek çok sürecin yönetiminden sorumlu departman çal flanlar, yo un dikkat gerektiren bir alanda keyifle top koflturuyor. flinizin temposundan biraz söz eder misiniz? Güney Kore den ifl makinalar, forkliftler, k r c lar, sveç ten de depo içi ekipmanlar ithal ediyoruz. Makinalar yurtd - fl ndan Derince Liman na geliyor.tahliye için nakliye organizasyonu yaparak önce gemiden limana, daha sonra da limandan serbest bölgeye tahliyeleri yap l yor. Tahliye esnas nda, serbest bölgede bulunduklar süre içerinde ve müflteri teslim adresine kadar "all risk" olarak sigorta teminat bafllat l - yor. Sat fllar m z n büyük ço unlu u leasingle oluyor. Dolay s yla leasing firmalar yla yak n iletiflim içinde olmam z flart. Gün içersinde leasingler, gümrük müflavirimiz, nakliyecimiz, bayi ve bölgelerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Ayr ca yurtd fl borçlar n takibi ve ithalatla ilgili tüm masraflar n kontrol edilerek taraf m zdan onayland ktan sonra muhasebelefltirilmesi gerekiyor. Nakliye de sorumlulu unuz alt nda, de il mi? Yurtiçi nakliyeler ve yurtd fl na gidecek ürünlerin nakliyesi bizim kontrolümüzde. Makinalar n gümrüklenmesi ile nakliye araçlar n, sevk adreslerine teslim etmeleri için serbest bölgeye yönlendiriyoruz. Ancak forkliftlerin teslimattan önce birtak m ataflman süreci oldu u için önce Kartal daki servisimize al p daha sonra müflteriye sevkiyat n gerçeklefltiriyoruz. Nelere dikkat ediyorsunuz? Sözleflme imzalanm fl ve peflinat yatm fl m, sorun varsa eksiklik nedir, hangi taraftan kaynaklanmaktad r gibi pek çok sorunun do ru yan tlar n bulmaya çal fl yoruz. Sat fl temsilcisi ve leasinge dönüp bize ulaflan son bilgileri onlarla paylafl yoruz. Uzun ve çok katmanl bir süreç bizimkisi. Özellikle de akreditifli sat fllarda evrak haz rlamak çok dikkat, bilgi ve emek ister. Bilgiler yüzde 100 do ru olmal. Akreditif sat fl ne anlama geliyor? Akreditif, koflullar yerine getirildi inde bir bankan n flarta ba l ödeme garantisidir. Uluslararas ticarette taraflar, birbirlerini çok iyi tan yamad klar ve farkl ülkelerde farkl kambiyo rejimleri uyguland için karfl l kl bir güvensizlik ve risk tafl rlar. Sat c, satt mal n bedelini tahsil etmek, al c ise sözleflmede saptanan mallar zaman nda almak amac ndad r. Akreditifle, uluslararas ticari faaliyetler bankalar taraf ndan düzenlenmifl ve her iki tarafa da en yüksek düzeyde güvence sa lanm flt r. 14 <

15 YURTDIfiI thalat anlam nda sektöre özgü yenilikler var m? fiu ana kadar bizi etkileyen en önemli geliflmelerden birincisi KDV oran, ikincisi ürünlerin TSE ye uygunlu u. Bakanlar Kurulu karar na göre KDV oran nda yap - lan de ifliklik, afla da yer alan tabloda da görüldü ü üzere, paletli ekskavatörler ve lastik tekerli ekskavatörler 7 Nisan 2008 den itibaren yüzde 8 KDV uygulamas na, bu listede yer almayan di- er makina gruplar ve makina eklentileri yüzde 18 KDV oran na tabi olacakt r Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen) Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar) kinci önemli yenilik ise; tarihli say l Resmi Gazete'de yay mlanan Makina Emniyet Yönetmeli i kapsam nda ifl makinalar ve k r c ithalat nda CE iflareti aranmas. Makinalar - m z CE normlar na uygun halde geliyor ancak ürünlerin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun oldu u, Sanayi ve Ticaret Bakanl ad na Türk Standardlar Enstitüsü taraf ndan verilecek uygunluk yaz - s yla belirleniyor.bu durum ithalat süremizi ortalama üç-dört güne uzatt. Herhangi bir ayr nt y atlar m, unuturum endiflesi yok mu? Uzun y llard r bu ifli yap yorum. Sürecin her basama ndaki ifllemlere o kadar al flk n m ki. Benim için günlük hayatta yapt m s radan ifller kadar do al hale geldi. Zorland m z durumlar elbette ki oluyor, o zamanlarda da üst yönetimden ve ilgili birimlerden gereken deste i zaten al yoruz. En çok hangi aflamada s k nt yafl yorsunuz? Gecikmeler neden kaynaklan - yor? Özellikle TSE uygulamas ndan dolay ithalat sürelerinin ortalama üç gün uzamas müflteri kitlemiz taraf ndan gecikme olarak de erlendiriliyor. Asl nda bunun bir sorun olmad n ithalat prosedüründen kaynakland n aktaramaman n s k nt s n yafl yoruz. Kore den kalkan bir gemi ortalama kaç günde Derince Liman 'na ulafl yor? Gümrük süreçleri ne kadar sürüyor? Reel bir örnek veriyim: 18 Nisan'da Kore den kalkan bir gemi, 16 May s ta limana geldi. K fl aylar nda hava flartlar ndan dolay bu süreler elbette de iflebiliyor. Gümrük süreçleri, ürünlerin limandan Serbest Bölge Gümrü ü'ne aktar lmas, gelen ürünün adedine göre üçbefl gün sürüyor. Kaç kiflilik bir ekipsiniz? Merkezdeki departmanda iki, serbest bölgede de operatörümüz Süleyman Bey ve idari personelimiz Abdülkerim Bey olmak üzere dört kifliyiz. S k lm yor musunuz? Bu ifli yapabilmek için sevmek gerekiyor, asl nda çok zevkli. Gerek bankadaki ilk ifl deneyim gerekse SIF teki çal flma hayat m boyunca birlikte çal flt m insanlardan mesleki anlamda çok yararland m. Onlar benim bugün geldi im noktaya ulaflmamda katk lar olan insanlar. Ben de bu alan çok sevdim ve kariyer olarak seçtim. Dönem dönem ayn fleyleri yapmaktan yoruldu umuz da oluyor. O anlarda bir-iki dakikal na baflka ifllerle u raflarak rahatl yoruz, ama fluras bir gerçek ki bu ifli sevmeden yapamazs n z. Esra Yelkenci 1977 stanbul do umlu ama aslen Rize Çayelili. Profesyonel ifl hayat na Esbank ta bafllayan Esra Yelkenci, 1997 de SIF in ithalat bölümünde görev al yor. HMF Makina n n kurulmas yla birlikte thalat Departman n n sorumlulu una getiriliyor. Aç kö retim Fakültesi flletme Fakültesi nde okuyor. Evli ve 2,5 yafl nda bir k z var. Mesle inizi yaparken kendinize ilke edindi iniz bir düsturunuz var m? Benim için en önemli kavram sorumluluk. Ne kendimde ne de çal flt m insanlarda sorumsuzlu u asla kabul edemem. Stresli ve yo un bir ifl oldu u için sorumluluk sahibi olan birinin bu ifli yapmas gerekiyor. Kendi ad ma birtak m temel prensiplerim de var. Örne in, akflam iflten ç karken gün içindeki tüm kofluflturmacay masamda b rak r, eve iflin stresini götürmem. Bazen zaman planlamas nda ö rendi imiz ama uygulamas zor olan durumlar yafl yoruz. Yüzde 100 motivasyonla buraya geliyor ve tamam n burada tüketebiliyoruz. Ben kap - dan ç karken yine o yüzde 100 ü tamamlamaya çal fl r m her zaman, çünkü evde gülen yüzümle beni bekleyen minik bir k z m var. Hale Çeri: Zamanla yar fl yoruz D fl Ticaret Bölümü mezunuyum.teorik okul bilgilerimi burada pratik hale getirdim. HMF Makina da santral operatörü olarak çal flmaya bafllad m. Endüstriyel sat fl departman nda asistan olarak k - sa bir süre görev ald m ve ithalat departman na geçtim. Yapt m ifli seviyorum. thalat yönetmenimiz bilgi ve tecrübelerini bana aktar yor, ben de ö renmeye son derece hevesliyim, uyum içinde çal fl yoruz. thalat, zamanla yar fl - lan ve çok dikkat gerektiren bir süreç. Binlerce rakam n içinden birinin bile yanl fl yaz lmas gümrükten yanl fl makinan n ç kmas demek. Bu da geri dönülemez bir hata anlam na geliyor. HMFV ZYON OCAK-MART 2008 > 15

16 SERV SLER M Z / Teknik Makina HMF Adana Servis Müdürü Volkan Cengiz: Servisler HMF nin evlatlar gibi HMF Adana Servisi Teknik Makina, krizi f rsata dönüfltüren bir öngörüyle kurulmufl. Servis Müdürü Volkan Cengiz ve Yedek Parça Müdürü Ali Cengiz, Hyundai gibi güçlü bir markaya sat fl ve servis olmak üzere iki yönlü hizmet vermekten ötürü çok mutlu olduklar n söylüyorlar. HMF Adana Servisi, Teknik Makina çat - s alt nda toplan yor. Bir aile iflletmesi olan Teknik Makina n n servis aya ndan sorumlu müdür Volkan Cengiz sorular m z yan tlad. Servis hizmetine ne zaman ve neden bafllad n z? 2001 y l n n flubat ay nda vatani görevimi tamamlad m ve askerlik öncesi çal flmaya bafllad m sektöre geri döndüm. Ülke tam da o günlerde ciddi bir ekonomik krizin içindeydi. Krizin f rsatlar da beraberinde getirdi i düflüncesiyle sektörde profesyonel anlamda teknik eleman ve iflletmelere ihtiyaç duyuldu unu gördük. Maddi anlamda zorlu koflullara ra men dostlar m z n deste i ve kredilerle Atakan fl Makinalar n kurduk. Firmam z ilk bir-iki y l nda özel servis olarak hizmet verdi, ard ndan Kawasaki nin yetkili servisi olduk. Sektörde birçok ilke imza att k. Maliyetleri yüksek olan ekskavatör grubundaki hidrolik sistemleri modifiye ederek yüksek performans art fl ve maliyet indirimine gittik. Bu da bizi müflteri grubunda aran lan firma konumuna getirdi. May s 2005 te Ali Özev in deste i do rultusunda Teknik Makina ile beraber Hyundai fl Makinalar n sektörde temsil etmeye bafllad k. Hizmet verdi imiz bölgede sektörün lideri konumundad r. Yurt içi ve d fl nda kesintisiz 24 saat servis anlay fl yla modern cihazlar ve teknolojiler kullanarak müflterilerine en iyi hizmeti veriyor. Bayi ve servisin ayn yerde olmas n n avantaj ve dezavantajlar nelerdir? Bayi ile servisin ayn çat alt nda olmas büyük avantaj. Servistekiler sat fl elemanlar na makina hakk nda verdikleri e itimleri daha etkinlefltiriyor. Daha yo- un bir paylafl m oldu u için sat fl elemanlar kendi makinalar m z yak ndan tan makla kalm yor. Rakipleri de en ince detaylar na kadar analiz etme imkan n buluyor. Böylece müflteri karfl s nda makinalar m z n üstünlüklerini k yaslamal olarak vurguluyorlar. Makinalar n avantaj ve dezavantajlar n bilerek sat fl stratejisi gelifltiriyor, beklenti ve taleplere en uygun çözümleri üretiyorlar. Firma olarak günümüz teknolojilerini yak ndan takip ediyor ve uyguluyoruz. Bu anlamda ilklerin firmas y z. Servis hizmetini de bünyemize ald ktan sonra sat fllar m z da belli bir art fl oldu. ki hizmetin bir arada olmas ve uzun y llar bu sektörde faaliyet göstermemizden ötürü kazand - m z kurumsal itibar da eklenince müflteri portföyümüz ister istemez artt. Servisinizin çal flma temposu nas l? Serviste günün 24 saati dolu geçiyor. Tatil kavram literatürümüzden ç kal epey oldu. Sürekli periyodik bak m hizmeti verdi imiz makina say s günlük ortalama dört. Bölgemiz d fl ndan gelen makinalarla günlük ortalama 5-10 makina revizyon, makina periyodik bak m görüyor. HMF Makina ile iliflkilerinizden söz eder misiniz? Ald n z hizmetten memnun musunuz? HMF Makina ile iliflkilerimiz tam bir aile tad nda. Servisler HMF nin evlatlar gibi. Tam bir anne baba flefkatiyle servis ve bayilerine sahip ç kan HMF ailesine flükranlar m z sunuyoruz. Hizmet konusunda HMF çal flanlar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya özen gösteriyorlar. Eksiklerimiz var ama geçmifle bak ld nda ve di er firmalarla k yasland nda HMF koflan çocuk durumuna gelmifltir. 16 <

17 Ç M ZDEN B R Kap y açan güvendir Do ma büyüme stanbullu lker Urcan. Kocamustafapafla da keyifli bir çocukluk geçiriyor. Kendini bildi bileli de mühendis olmak istiyor. stanbul un köklü liselerinden Pertevniyal dan mezun olduktan sonra bu büyük kentle ilk büyük ayr l n üniversite okumak için Antalya ya gitmesiyle yafl yor. Hayat, ifl ve hobiler ekseninde lker Urcan la konufltuk. Kariyeriniz nas l flekillendi? fl hayat na bafllang c m ne okudu um bölümle ne de flu an çal flt m sektörle alakal yd fiubat nda askerden döndü ümde Türkiye de derin bir ekonomik kriz yaflan yordu, ben de bir bankaya girdim önce. Sonras nda hem üretim yapan hem proje üreten hem de sat fl yapan bir firmaya geçtim. Bu ifl beni daha çok gelifltirdi y l nda da HMF de endüstriyel ürünler sat fl temsilcisi olarak göreve bafllad m. Bu sektöre HMF ile girdim, satt m ürünü de ilk kez burada tan d m. Ancak mühendislik e itimi ald m için kolay adapte oldum ve iflin teknik k sm n çabuk ö rendim. Hem kendi ürünlerimizi hem de rakiplerin ürün portföyünü çok iyi bildi imi düflünüyorum önemli bir tarih olmufl profesyonel kariyerinizde... Asl nda çifte mutluluk diyebilirim te iki ailem oldu. Biri HMF, di eri de evlenerek kurdu um aile. Beflinci y l m n içindeyim ve art k sorumlu oldu- um Avrupa yakas ve Edirne ye kadar olan potansiyel ifl makinas pazar nda lker deyince Hyundai, Hyundai deyince de lker ak llara geliyor. Böyle olmas da aç kcas beni çok sevindiriyor. Peki bu iflin zorlu u nedir? Sat fl iflinde yaflad m z en önemli zorluk Hyundai nin forklift pazar nda yeterince tan nmam fl olmas yd. Kalitemizi anlatmakta epey zorland k. Marka imaj m z çok güçlü de ildi. Ço u müflteri görüflme taleplerimizi geri çeviriyordu. Ancak zamanla bütün bu zorluklar aflt k, belli bir güven oluflturduk. Makinalar m z kalitesini ispatlad. Rekabette avantajl olan yönlerimizi aç a ç karacak sat fl stratejileri gelifltirdik. Forklift piyasas nda iyi bir ivme yakalad k ve bunu da sürdürüyoruz. Geçen y l 56 adet forklift sat fl yaparak kendi hedeflerimin bile üzerine ç kt m. HMF Makina da Endüstriyel Sat fl Yönetmeni olarak 2004 y l ndan beri görev yapan lker Urcan, geçen y l yakalad 56 forkliftlik sat flla bu alanda ne kadar iyi bir mümessil oldu unu kan tlam fl. Ancak ser verip, s r vermiyor ve sat fl stratejisinden söz etmeyip tek bir sözcükle durumu aç kl yor: Güven Nas l bir sat fl stratejiniz var? Stratejilerimi çok paylaflmak istemem do rusu. Bunca y lda oluflan bir güven var ve sat fl iflinde güven çok önemli. Dürüst oldu unuz müddetçe tutunursunuz. Yalan mutlaka bir yerde patlak veriyor. Bu flekilde bir makina satabilirsiniz ama ikincisi asla olmaz. Ben iletiflim yönü güçlü bir insan m. ddial oldu um konulardan biri de bu. Herkesle ortak bir payda yaratabilece ime inan yorum. Zor ama temeli sabra dayan yor. Hyundai forkliftlerin üstünlükleri? Teknik anlamda Hyundai forkliftlerin rakiplerden çok üstün oldu unu düflünüyorum. Özellikle forklift pazar n n de iflmez ürünü 3 tonluk makinalarda Hyundai emsallerine nazaran çok avantajl. Kronik hiçbir sorunumuz yok ve bu da sat fl destekleyen bir durum. fl d fl nda yaflam n zda neler var? Eflimle birlikte gezmekten ve her tür sporu denemekten büyük keyif al yoruz. Örne in, yamaç paraflütü yap yor, dal - yor, snowboard yap yoruz. fiimdilerde de bir motorsiklet sevdam z var. HMFV ZYON OCAK-MART 2008 > 17

18 NSAN KAYNAKLARI Yarat c l n anahtar Sürekli ve aral ks z çal flman n beyin ve beden üzerinde olumsuz etkiler b rakt -, bu nedenle belirli süreli dinlenmelere ihtiyaç oldu u uzmanlar taraf ndan da kan tlanan bir olgu. Tatil ise dinlenme ve yenilenme dönemi olarak kabul ediliyor. Tatilin ifl hayat üzerinde de pozitif etkisi var. Tatil yaparken zihni özgür b rakmal y z. Tatil, asl nda özgür çal flman n anahtar. Önemli olan ifli iflte b rakabilmek ve gerçekten dinlenebilece imiz ortam yakalayabilmek. Bu sayede enerji depolamas dedi imiz durum yaflanabiliyor ve zihin çok daha berrak bir biçimde ifllevini yerine getirebiliyor. Yo unluk ve stres nedeniyle zihinde biriken engeller ortadan kalk yor. Çözülemeyecekmifl gibi görünen problemler kendili inden çözüm bulabiliyor. Zihni özgür b rakabilmek kolay de il. Öncelikle, 52 haftan n yükünü 1-2 haftada üstümden atamam önyarg s tamamen k r lmal. Tatil program, maddi manevi külfete girilmeyecek flekilde planlanmal. Tatili tabulaflt r p, gerçeklefltirilmesi zor olan bütün planlar çok k sa bir zamanda yapmaya çal flmak ve tatilden çok fley beklemek hakikaten pek çok bireyin tatilde daha çok strese girmesine sebep olabiliyor. fli kesinlikle yan m zda götürmeden tatil yapmak rahatlamak için flart. Biz yokken de ifllerin sürebilmesini sa layan profesyonel yöntemlerle çal flma felsefesini edinmek, iyi bir tatilin bafllang c n oluflturuyor. Ancak bu flekilde tatilden keyif al naca da unutulmamal. Düflüncelerimizi bütünüyle ifl ortam ndan s y rabilmek çok zor, mutlaka zihnin bir köflesinde sorular oluyor, düflünceler birbirini koval yor. Fakat kendimizi gerçekten keyifli ve özgür hissetti imiz bir anda, tatilin tam ortas nda, iflle ilgili uzun süredir problem yuma haline gelmifl bir konuyu kolayl kla çözebiliriz de. Beynimizin çok daha verimli bir flekilde çal flt n fark ederiz. Çok k sa bir süre için bile vermifl oldu umuz es ne derecede yarat c bir kiflili e sahip oldu umuzu ortaya ç karabilir ve tatilin verdi i keyif daha da perçinlenir. Olumsuz pek çok duygu ve düflünceden ar nmak için y ll k izinleri beklemek yerine, bir tak m aktiviteleri hafta sonlar nda gerçeklefltirmeliyiz. Zihni engelleyen durumlar n fark na vararak, bunlardan bizi s y rabilecek aktivite ve ortamlar n ne oldu unu keflfetmeliyiz. Ancak bu sayede hayat m z n bütün olarak daha dengeli ve verimli geçmesine f rsat verecek, özgürce çal flma yetisini kazanabilecek seviyeye gelebiliriz. Özgürlü ün getirece i yarat c l n anahtar, k sa süreli de olsa, iyi planlanm fl bir tatil olabilir Bu yaz Profera Dan flmanl k bünyesinde kaleme al nm flt r. BULMACA Anahtar kelime: 7 1 Anahtar kelimeyi bulan ilk befl kifli Hyundai Ürün Maketi kazanacakt r. Anahtar kelimeyi bulanlar n adresine veya numaral faksa göndermeleri rica olunur. HMF ile ilgili sorular n cevaplar n derginin içinden bulabilirsiniz SOLDAN SA A:1- zmir de düzenlenen Uluslararas Do altafl ve Teknolojileri Fuar n n k sa ad -Kifli; 2- fiark larda her k tadan sonra tekrarlanan parça; 3- Tema, düflünce, görüfl-baz eflyalar parlatmaya veya korumaya yarar; 4- M harfinin ngilizce okunuflu-yunus Emre nin ünlü fliirinde (Ben yürürüm...) yanarak anlam nda kullan - lan kelime; 5- Didem adl yazar ve çevirmenin soyad -Tüketiciyi korumak amac yla, resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat; 6- Kimyada "Normal koflullar n k saltmas -Söz dinleme, boyun e me; 7- Bir erkek ismi-garfield çizgi filmindeki köpek; 8- Katma De er Vergisi (K saltmas )-Ünlü Türk filozofu(... Sina); 9-Hyundai nin Güney Kore deki Merkezi-Üye; 10- Tah l n ekildikten sonraki hali- HMF nin depo içi ekipmanlar nda temsil etti i marka. YUKARIDAN AfiA IYA 1-HMF Makina n n Y l n en iyi ç k fl yapan bayisi unvan n alan Adana bayisi; 2- Kans z-çekim eki; 3- Boyun e en, kendini baflkas n n buyru una b rakan-evlenmifl olan; 4- Berkelyum un simgesi-umutsuzluktan do an karamsarl k, üzüntü-kalay n simgesi; 5- Esans olarak da kullan lan bir tür çiçek; 6-Ermifl-Yunanistan n baflkenti; 7- Bo a gürefli, yar fl gibi gösterilerin yap ld alan; 8- Özellikle cep telefonu ve internet yaz flmalar nda zaten in k saltmas -Ton ve makam temeline ba l kalmadan oluflturulan (beste); 9- branice'nin k saltmas - fiiirin sat rlar ndan her biri, m sra; 10- Efli olmayan, biricik, yegâne- Hyundai A r Sanayi nin k saltmas -Bir hayvan. Geçen say n n cevab : Anahtar kelime: A N K O M A K 7 18 <

19 Bölge Müdürlükleri ve Bayilerimiz HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal/ STANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) HMF stanbul Avrupa Yakas Bölge Müdürlü ü HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: Kartal/ STANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) HMF Ankara Bölge Müdürlü ü Çetin Emeç Bulvar 6.Cad. 75/15 Dikmen/ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) Servislerimiz B..M Forklift Beflevler Küçük San.Sit. 10.Blok No:4 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) Faks: (0224) HMF zmir Bölge Müdürlü ü Egemenlik Mah Sok. No:10 Ifl kkent/ ZM R Tel: (0232) Faks: (0232) Adana Bayisi Teknik Makina nflaat San. ve Tic. Ltd. fiti. Yefliloba Mah. Metal Sanayi Sitesi 1 Nolu Çarfl 13. Sok No:22/24 Seyhan/ADANA Tel: (0322) : (0322) : (0322) Faks: (0322) Ankara Bayisi HMSESA 689. Sok. No:85 vedik Org. San. Bölgesi Ostim/ANKARA Tel: (0312) /82/83 Faks: (0312) Güçlü Makina Yeni Ata Sanayi Sitesi Eski Tofafl Arkas No:15 S VAS Tel: (0346) Faks: (0346) Trabzon Bayisi Birlik Makina Haf. Nak. ve Tic. Ltd. fiti. Pelitli Beldesi Rize Cad. 194/B Havaalan /TRABZON Tel: (0462) Faks: (0462) Antalya Bayisi Hüseyin Turan Önal fl Mak. Ltd. fiti. Sinan Mah. Antalya Cad. No:53 Alt nova/antalya Tel: (0242) Faks: (0242) Bursa Bayisi Prokar Makina A.fi Bar fl Mah. kbal Sok. Atalay 10 Sitesi No:13 D:11 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) Faks: (0224) Diyarbak r Bayisi Nett Makina A.fi. Diyarbak r Merkez Elaz Karayolu 5. km D YARBAKIR Tel: (0412) Faks: (0412) Sistem Makina 2. Küçük San. Sit. 10. Ada 4. Blok No:5 AFYONKARAH SAR Tel: (0272) Faks: (0272) stanbul Bayisi/Anadolu Yakas Gürtay Makina Ltd.fiti. ncirlibostan Mah.Yeniyol Sok. Etap fl Merkezi No:22 D Blok D: Ac badem/ STANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) Kayseri Forklift Bayisi Zen Makina Demirciler Sitesi Orgazine San. Girifli 18. Cad. No:6 Ambar/KAYSER Tel: (0352) Faks: (0352) Bursa Forklift Bayisi Koçaslan Forklift Beflevler Küçük San. Sit. 11. Blok No:45 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) Faks: (0224) Görüfl Makina Ayaza a Köy Yolu No:1 Maslak/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Egemenler Forklift Org.San.Bölgesi Demirciler Sit E2 Blok No:421 kitelli/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Güç Servis Akdeniz San.Sit Sok. No:40 ANTALYA Tel: (0242) Faks: (0242) fimak Köseköy San. Sit. B Blok No:61 ZM T Tel: (0262) Faks: (0262) Nett Otomotiv D YARBAKIR Merkez Elaz Karayolu 5. km D YARBAKIR Tel: (0412) Faks: (0412) Baran Makina Küslet G Blok 61 Nolu Cad. No:2 GAZ ANTEP Tel: (0342) Faks: (0342) Egemen Foklift-Çorlu Servisi Yeni Sanayi Sitesi M 6 Blok No:13 Çorlu/TEK RDA Tel: (0282) Faks: (0282) Kartal Forklift Gül Sanayi Sitesi G Blok No:1 ISPARTA Tel: (0246) Faks: (0246) Özgür Makina Sanayi Keresteciler Sitesi No:13 ERZURUM Tel: (0442) Faks: (0442) Beren fl Makinalar Koca Grup San.Sit.No:3 Gebze/KOCAEL Tel: (0262) Faks: (0262) Elce Makina Karatay San.Beykent Sok. No:9/11 KONYA Tel: (0332) Faks: (0332) Güven fl Makinalar 19 May s San. Sit. 74.Sok. No:33 SAMSUN Tel: (0362) Faks: (0362) Koçaslan Forklift Beflevler Küçük San. Sit. 11.Blok No.45 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) Faks: (0224) Birlik Makina Pelitli Beldesi Adnan Kahveci Mah. No:190 TRABZON Tel: (0462) Faks: (0462) Forksan Esentepe Mah. E5 Yanyol Üzeri No: Kartal/ STANBUL Tel: (0216) Faks: (0216) HMÇ fl Makinalar Teksan San. Sit. E3 Blok N/3 ESK fieh R Tel: (0222) Faks: (0222) Maksoy fl Makinalar zmir Yolu 13. km Özlüce Mevkii Nilüfer/BURSA Tel: (0224) Faks: (0224) Teknik Makina Yefliloba Mah. Metal San. Sit. 1 Nolu Çarfl 13. Sok. 22/24 ADANA Tel: (0322) Faks: (0322) Bornova 93 Egemenlik Mah. 108.Sok. No:8 Ifl kkent/ ZM R Tel: (0232) Faks: (0232) HMSESA 689.Sok. No:85 vedik Org. San. Böl. Ostim/ANKARA Tel: (0312) /82/83 Faks: (0312) Çal flkanlar Makina 100.Y l San. Sit. 10/B No:2 TEK RDA Tel: (0282) Faks: (0282) Zen Makina Demirciler Sitesi Organize San. Girifli 18. Cad. No:6 Ambar/KAYSER Tel: (0352) Faks: (0352) Raf stif Mimarsinan Cad. Velibaba San. Sit. A/1 Blok No:11 Dolayoba Pendik/ STANBUL Tel: (0216) Umut Makina Sanayi Çarfl s 3. Sok. No: 16 DÜZCE Tel: (0380) Faks: (0380) Görgün Makina 412. Sok. No: San. Sitesi Bornova/ ZM R Tel: (0232) Faks: (0232) HMFV ZYON OCAK-MART 2008 > 19

20 Composite

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift > Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift Ç NDEK LER HABERLER Hyundai Avrupa Bauma'ya damgas n vurdu MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina Ç NDEK LER Haberler Endüstriyel Ürünler Grubu na yeni bayi 6 Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu 8 Gündem Logist Eurasia Fuar ve Uluslararas Makinalar Kongresi 10/11 Gündem Hyundai Makinalar Türkiye

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı