T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARI HASTANESİ"

Transkript

1 T.C. SA LIK BAKANLI I STANBUL L ÖZEL DARES A IZ VE D HASTALIKLARI HASTANES 1 A z Ve Di Hastal klar Hastanesi le 4 A z Ve Di Sa l Merkezi Y llar 72 Kalem laç ve Serum Al m halesi Teknik artnamesi 1- Sa l k Bakanl imal ruhsat veya ithal ruhsat /izni olan ve Sa l k Bakanl nca ç kar lm genelge ve tüzüklere uygun olan Bütçe Uygulama Talimat kapsam ndaki ilaçlar sat n al nacakt r. 2- Son kullan m tarihleri ilaç partilerinin teslim tarihinde; a) Yerli üretim ilaçlar ve serumlar teslim al n rken 1(bir) y l miatl olanlar teslim tarihinde en az 10(on) ay; 18 (onsekiz) ay miatl olanlar en az 12(oniki) ay; 2 (iki) y l miatl olanlar en az 20(yirmi) ay; 3 (üç) y l miatl olanlar en az 30(otuz) ay; 5(be ) y l miatl olanlar en az 48(k rk sekiz) ay miatl olacakt r. b) thal kalem ilaçlar teslim al n rken 1 (bir) y l miatl olanlar teslim tarihinde en az 8(sekiz) ay; 18 (onsekiz) ay miatl olanlar en az 12(oniki) ay; 2(iki) y l miatl olanlar en az 18(on sekiz) ay;3(üç) y l miatl olanlar en az 27(yirmi yedi) ay miatl olacakt r. c) Üniteye teslim edilen serumlar ve ilaçlar kar k miadl olmayacakt r, ancak irsaliyede belirtildi i taktirde ayn miadl ve farkl seri nolu ilaçlar teslim al nabilir. d) Yukar da artlara uygun olmayan miadl ilaçlar n Hastanemize gönderilmesi halinde kabul edilmesi durumunda söz konusu ilaçlar yükleniciye iade edilecek, iade ile ilgili tüm giderler yüklenici taraf ndan kar lanacak, Hastaneden geri al nan ilaç ile bunun yerine verilecek olan ilaç aras ndaki fiyat fark yüklenici taraf ndan kar lanacakt r. e) laçlar, kullanma süresi bitiminden, yüklenicinin sözle mesi sona ermi olsa bile, miad 1 y ldan uzun ilaçlarda 3 (üç) ay önceden; miad 1(bir) y l ve daha k sa olan ilaçlarda 1 (bir) ay önceden bildirmek art yla, bildirilen adet kadar fiyat fark gözetmeksizin yüklenici taraf ndan a maddesinde belirtilen ko ullara uygun miatl ilaçlarla de i im talebinin yüklenici firmaya faksla bildirilmesinden sonra en geç 10 (on) gün içinde de i tirilecektir. hale konusu ilaç ünitelerde bitene kadar yüklenicinin sorumlulu u devam eder. 3- a) Bütün ilaçlarda üzerinde preparat formu, etken madde miktar, ihtiva etti i hacim, adet ünite vs. seri numaras, imal tarihi, ruhsat tarihi, ruhsat numaras varsa kontrol numaras, son kullanma tarihi yaz l olacak, her ilaca ait prospektüs kutusunda bulunacak (Klinik ambalaj hariç) b) Etken maddesi ayn olan ilaçlar n muadilleri kabul edilebilecektir. Ancak ayn etken maddeyi içeren ve e it fiyat verilen ilaçlarda perakende sat fiyat yüksek olan ilaç tercih edilecektir. c) laçlar n ve serumlar n üzerindeki etikete, ruhsat tarihi ve seri numaras, imal tarihi ve kontrol numaras, son kullanma tarihi yaz l olacak ve ambalaj içerisinde ilac n prospektüsü bulunacakt r. laç üzerindeki etiketler dü meyecek ekilde olacak, ampullerin ise üzerindeki isimler ve miadlar silinmeyecek ekilde yaz lacakt r. d) laçlar n Ünite laç deposuna teslimi sonras nda Muayene ve Tesellüm Komisyonunca yap lan kontrolde k r k, bo ve kullan lamaz durumda oldu u tespit edilen miktar kadar ilaç yüklenici taraf ndan 10 gün içinde üniteye teslim edilecektir. e) Teklif edilecek ilaçlar n etken maddeleri mutlaka ihale listesindeki etken madde ile tam olarak ayn olacak, istenen mg ve ml ye uygun olarak üniteye teslim edilecektir. Teslimat s ras nda do abilecek yanl l klar iade sebebi say lacakt r. f) laçlar n ampul formlar nda hastane ambalaj, kapsül, tablet,draje gibi formlar nda blister ambalaj tercih sebebidir. 4- a) Etken madde belirterek ihaleye ç kar lan ilaçlar n teklifi verilirken yüklenici hangi piyasa preparatlar n verecekse ticari ismini aç k olarak belirtecektir. halede kabul edilen ve sat n al nan ilaç ayn ticari isimle üniteye teslim edilecek,muadilleri kabul edilmeyecektir. b) halede miligram ve ünite baz nda al nmas özellikle belirlenen ilaçlar n piyasada mevcut tüm formlar na fiyat teklifi verilecek;hangi formundan, ne miktarda al naca ihale sonras yaz l sipari lerle ünite taraf ndan yükleniciye bildirilecek ve bu miktarlar yüklenici taraf ndan aynen kar lanacakt r.

2 c) laçlar n her kalemi Sa l k Bakanl n n Ruhsat formülüne uygun ve Bakanl kça kabul edilip, onaylanan orijinal ambalaj nda olacakt r. d) laçlar n teklifi, mutlaka sa l k Bakanl ndan ruhsat /izni al nm t r özel ismine göre verilecektir. e) laçlar n farmasötik ekilleri yanl yaz lm ise, listede yaz lm bu ilaç için yüklenici taraf ndan sat a arz edilmek üzere Sa l k Bakanl ndan al nm bulunan ilaç ruhsat ndaki kay t esas al nacakt r. (Örne in: Drage yerine kapsül veya tablet, ampul yerine flakon, urup yerine süspansiyon yaz lm olabilir.) f) Yüklenici, ilaç kutular üzerinde barkotlar n do ru olarak yaz lm olmas n garanti edecek, yanl yaz ld Hastane yetkilerince düzenlenmi tutanakla saptanan barkod etiketlerinden dolay Hastanenin u rayaca zarar kar lamay önceden kabul ve taahhüt edecektir. 5- laçlar n hastane ambalaj olanlar tercih sebebidir. 6- hale konusu ilac n Sa l k Bakanl nca bütün serilerin veya belirlenen serilerin toplat lmas durumunda yüklenici, iade ald ilac n miktar na ve son ihale fiyat na göre düzenledi i iade dekontunu en geç 10 gün içinde ilgili üniteye teslim etmek zorundad r. Sa l k Bakanl nca belirlenen serilerin toplat lmas halinde yüklenici, iade ald miktar kadar toplat lmayan serilerden ilac 2 a maddesinde belirtilen ko ullara uygun olmak art yla en geç bir hafta içinde de i tirecektir. Fiyat kupürlerinin üzerine gelecek ekilde,ihaleyi alan firma taraf ndan boyutlar kullan ld alana uyumlu olmak üzere HALE MALIDIR SATILAMAZ ibaresi Fiyat küpürü üzerinde ilac n ismini kapsayacak ekilde k rm z renkte matbaa harfleri ile silinmeyecek ekilde bas lacakt r.fiyat küpürleri delinmi olarak teslim edilecektir.aksi takdirde iade sebebi say lacakt r. 7- So uk zincir ile da t m ve saklanmas zorunlu ilaçlar bu artlara uygun ekilde teslim edilecektir. Aksi takdirde teslim al nmayacak, sorumluluk kabul edilmeyecektir. 8- Muayene ve Tesellüm Komisyonlar gerek duydu u zaman ilaçlar n ve serumlar n kabulünde gerekse preparatlar n kullan m s ras nda belirli aral klarla her seriden yeterli say da numune al p, Refik Saydam Merkez H fz s hha Ba kanl na analiz için gönderecek, analiz ücreti ile gönderilecek numune kadar ilaç veya serum sto u yüklenici taraf ndan kar lanacakt r. 9- Sat n al nan ilaçlar n ve serumlar n etiketi üzerinde belirtilen kullanma süresi içinde stabilite yönünden bir bozulma oldu u ve durum Refik Saydam H fz s hha Ba kanl Raporu ile tespit edildi inde, yüklenici bozulan miktar kadar ilaç ve serumu 2-a maddesinde belirtilen ko ullara uygun olmak art yla,10 gün içerisinde teslim edecek, yap lan tahlil, nakliye, ambalaj vb bütün giderleri ödemeyi yüklenici kabul ve taahhüt edecektir. 10- Talep edilmesi halinde yüklenici Sa l k Bakanl nca onaylanan biyoe de erlilik belgesini de sunmak durumundad r. 11- hale sonuçland ktan sonra ilaçlar n da l m, ünitelerden yükleniciye mevzuat uygun olarak bildirilen miktarda k smi olarak yaz l sipari lere dayan larak yap l r. Yaz l sipari belgelerinde yer alan ilaçlar yüklenici taraf ndan, sipari i veren ünitenin ilaç deposuna en geç 2(iki) i günü içerisinde teslim edecektir. 12- laçlar n ünite ilaç deposuna geli tarihi ve zaman en az bir gün önceden ve mesai saati içinde yüklenici taraf ndan hastanede görevli eczac lara bildirilecek, ilaçlar n ünite deposundaki yerine kadar ta t lmas yükleniciye ait olup, teslimat yüklenicinin yetkili elemanlar nca mesai saati içinde yap lacakt r. 13- Yüklenici teslim etti i ilaçlar n ve serumlar n seri numaralar n ve ne seriden ne miktarda teslim etti ini irsaliyede yaz l olarak belirlenecektir.

3 14- Al nan ilaçlara ait düzenlenen 1 as l 4 suret fatura irsaliyesi ile birlikte ilac n üniteye teslimi s ras nda ünite ilaç deposu yetkililerine teslim edilecektir. Fatura üzerinde teslim al nan ilac n ayr ca perakende sat fiyat da belirtilecektir. 15- Üniteler taraf ndan yaz l sipari belgesinde istenilmeksizin veya istenilen miktardan fazla gönderilen ilaçlar n yükleniciye iade edilmesine ili kin tüm giderler yükleniciye aittir. Bu ilaçlara ait fatura ödeme kapsam d nda tutulur. 16- haleye sadece ecza depolar ile ihaleye ç k lan ürünlerin imalatç veya ithalatç firmalar girebilecektir. 17- Cam i e parenteral solüsyonlarda: a) Serum i eleri üzerindeki etiketler dü meyecek ekilde olacak ve bu etiketlere; - Çözeltinin formulü, miktar, elektrolit içeri i (meq/l) - mal tarihi, son kullanma tarihi -Seri numaras - Çözelti berrak de ilse veya vakum bozulmu sa kullanmay n z yaz s iri puntolarla yaz lacakt r. -Perakende sat fiyat yaz lacakt r. - HALE MALIDIR SATILAMAZ ibaresi mutlaka bas lacakt r. b) i elerdeki hacim göstergeleri etiket üzerinde belirlenmi ve hacmi do ru gösterecek ekilde yap t r lm olacakt r. c) i eler ve t palar, parenteral çözeltiler için kullan labilecek vas flar ta yacak, t palar serum setinin kolayca girebilece i esneklikte, i e içindeki dü ük bas nc muhafaza edebilecek ekilde s k kapat lm olup, d kontaminasyondan korunmu olacakt r. d) Sistem kapal, hava yolluksuz olacakt r. e) Her i enin plastik ask s olacakt r. f) haleye konu edilen serumlar setli veya setsiz belirtildi i gibi al nacakt r. 18- PVC torbalarda parenteral solüsyonlarda; a) Plastik torbalar n alt taraf nda iki plastik ç k borusu ta yacak, biri infüzyon setinin giri ine, ikincisi ise a z kauçukla kapl ve ilaç pu esine uygun olacakt r. b) Torbalar üzerinde belirgin ekilde a a daki bilgiler bulunacakt r. - Çözeltinin fomülü, miktar, elektrolit içeri i (meq/l) - Steril, apirojen yaz s, - Hacim göstergeleri, - Ruhsat tarihi, numaras, üretim ve son kullanma tarihi, - Solüsyon berrak de ilse veya torba zedelenmi ise kullanmay n z ibaresi - Zerkten sonra torbada kalan solüsyonun kullan lamayaca ibaresi c) Her torba kendinden ask l olacakt r. d) Torbalar n üstünde ayr ca plastik bir muhafaza bulunacakt r. Bu muhafazan n içi de steril olacakt r. e) Torbalar n fiyat etiketlerinin üzerinde HALE MALIDIR SATILAMAZ ibaresi bulunacakt r. f) Serum setleri Sa l k Bakanl n n belirledi i standartlara uygun olacakt r. 19- Serumlar n ihale sonras üniteye tesliminden sonra hastane içindeki serum depolar ndan eczaneye nakliyesi yüklenici firmaya aittir.yüklenici firmalar serum nakliye talebinin ünite taraf ndan yaz l faksla bildirilmesinden sonra; en geç 2 gün içinde serumlar ta mak zorundad rlar. 20- Serum kolileri istiflenmeye dayan kl materyalden yap lm olmal d r.e er kullan lan materyal mukavva ise en az 2 oluklu olmal,mukavva olan her koli içinde ayr ca ayn kalitede mukavva astar olmal d r. 21- Yüklenici teklif etti i her ticari parenteral mayii için teklifine Sa l k Bakanl na verilen en son ruhsat dosyas ndaki spesifikasyon belgesini(analiz sertifikas ) ilave etmek zorundad r.gerek teslimatta gerekse kullan m s ras nda bu spesifikasyonlara uymayan hususlar n sorumlulu u yüklenicinindir. Serumlar teslim edilirken seri numaralar na göre o serinin fabrika ç k analiz raporlar

4 mutlaka getirilecektir.analiz sertifikalar nda a a daki bilgiler bulunmal d r; a) Sterilizasyon öncesi mikrobiyolojik yük; b) Partikül madde miktar ; c) Bakteriyel endotoksin miktar ; d) Ürün formülünde belirtilen etken madde miktar ve di er ilgili kimyasal testler 22- Üretici firma teklif etti i PVC serumlar n ilaçlar ile geçimlili ini gösteren raporlar sunmakla yükümlüdür. 23- Serumlar denenerek al nacakt r. 24- Yüksek riskli ilaçlar kazanan istekli (konsantre elektrolit çözeltileri,intravenöz antikoagülanlar, insülinler, antineoplastik ajanlar,opioidler, narkotikler vb.) kutu üzerine k rm z uyar etiketi yap t rmakla yükümlüdür. (Yüksek Riskli laçlar listesi ekte sunulmu tur.) 25- Kabul ve muayene s ras nda ihale konusu mal n teknik özelliklerinden ve muayenede olu abilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur. 26- Firma temsilcisi olmadan ilaçlar kargo ile gönderilmeyecek, e er gönderilirse teslim al nmayacakt r. 27- dari ve Teknik artnamede bulunmayan hükümler için muayene ve kabul i leri hakk ndaki yönetmelik hükümleri uygulan r. Tu ba SAYAR Eczac ( l Özel daresi A z ve Di Hastal klar Hastanesi) Dt. Esra ÖZKANLI (Kad köy A z ve Di Sa l Merkezi) Dt. Murat YETK N (Göztepe A z ve Di Sa l Merkezi) Dt. Hülya ÖZ (B.Evler A z ve Sa l Merkezi) Kadir ÇELEB Sa l k Memuru (Kartal A z ve Di Sa l Merkezi) OLUR 17/03/2010 Dt. Hasan ÜLGEN Ba hekim

5 YÜKSEK R SKL LAÇLAR - ADRENAL N 0,5 MG 10 AMPUL - ATROP N SÜLFAT 0,50 MG 1 ML'L K 10 AMPUL - CALC UM AMPUL - EFEDR NE HCL AMPUL - L DOCA NE +EP NEFR N AMPUL 2ML AMPUL - L DOCA NE AMPUL - PROPOFOL %1 10 GR 20 ML V AMPUL - SUDAK SOLÜSYON 500 ML E %20 (DEKSTROZ SETL ) - TRANEZAM C AC D AMPUL %10 2,5 ML 250 MG

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI

T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI T.C. ORDU ÜN VERS TES MAL LEMLER N SÜREÇ AKIM EMASI B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali i lemlerin süreç ak m emas n n amac, Ordu Üniversitesi harcama birimlerinin

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i

Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeli i 31.12.2003 tarihli ve 25333 say Resmi Gazete (3. Mükerrer) Birinci Bölüm Genel Esaslar ve Tan mlar Madde 1- hracat ve ithalata konu mallardan

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI UYGULAMA B LG LER SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI Siemens L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI TEM NATIN ADI TEM

Detaylı

7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE

7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE 7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE DEONTOLOJ Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Eczac lar için önemli bir meslek kuruluflu olan Türk Eczac lar Birli i nin yap s ve ifllevleri hakk nda bilgi

Detaylı

UYARILAR BA VURU SÜREC

UYARILAR BA VURU SÜREC STANBUL, SARIYER LÇES, GAR PÇE KÖYÜ, 4 PAFTA 138 PARSEL LE 2 PAFTA 43 PARSELDE YER ALAN TA INMAZLAR stanbul li, Sar yer lçesi, Garipçe Köyü, 4 pafta, 138 parselde yer alan Kale vas fl ta nmaz ile 2 pafta

Detaylı

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ

SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ iiwiftfnn» SIRA NO i 2 1 i LawJ TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI I / İ o. o S. o i. Sadece Progesteron İçeren Oral Hormonal Kontraseptif 100.000 Bilister 1Aylık Hormonal Enjektabl

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET

SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET SEYAHAT SİGORTA TEMİNAT AÇIKLAMALARI SEYAHAT PAKET TEM NATLAR 1) T bbi Tedavi Teminat Sigortal n n, sigorta kapsam nda olmak art ile sigorta süresi içinde yurtd seyahati esnas nda aniden hastalanmas veya

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

OGM OCAK-2012 ANKARA

OGM OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM REV ZYON NO : 1 OGM LG S STEMLER DA RES BA KANLI I OCAK-2012 ANKARA M KAYNAKLARI KULLANIM Döküman No : 0001 AMAÇ Madde 1- Bu Talimat n amac, Orman Genel Müdürlü ü (OGM) bünyesinde

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı