T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü /19735 BAKANLIK MAKAMINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA"

Transkript

1 T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü Say : B.10.0.THG Konu : Yönerge De ikli i /19735 BAKANLIK MAKAMINA Bilindi i gibi, ülkemizde organ ve doku nakli hizmetleri 2238 say Organ ve Doku Al nmas, Saklanmas ve Nakli Hakk nda Kanun ile tarih ve say Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli i ve bu yönetmeli e istinaden ç kar lan Yönergeler kapsam nda yürütülmektedir. Organ nakli bekleyen hastalar için Ulusal Böbrek Bekleme Listesi program haz rlanm r. Söz konusu program n uygulamaya geçebilmesi, kadavradan karaci er ve kalp da nda de iklik yap lmas amac yla Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi nde yeniden düzenleme yap lmas ihtiyac has l olmu tur. Ayr ca organ ve doku nakli konusunda görev yapacak organ ve doku nakli koordinatörleri ve yard mc lar n itimi ve e itim sonras sertifikaland lmas için müstakil Yönerge eklinde Organ ve Doku Nakli Koordinatörlü ü E itim Yönergesi haz rlanm r. Bu ba lamda; Makam n tarih ve 950 say Onay ile yürürlü e giren Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi nin yürürlükten kald larak, ekte sunulan Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi ile Organ ve Doku Nakli Koordinatörlü ü E itim Yönergesi nin yürürlü e konulmas hususunu; Tensiplerinize uygun görü le arz ederim. Doç.Dr. Öner ODABA Genel Müdür OLUR.../.../2008 Prof. Dr. Recep AKDA Bakan 1

2 ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKL KOORD NASYON S STEM YÖNERGES (Makam n tarih ve say Onaylar ile yürürlü e girmi tir. ) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac ; tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli inin 29 uncu maddesi ile öngörülen Organ ve Doku Da na ili kin usûl ve esaslar belirlemek; organ ve doku nakli hizmetleri ile ilgili merkezlerin ve bu merkezlerde görevli personelin görev ve sorumluluklar na ili kin usul ve esaslar düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge, kamu ve özel tüm sa k kurum ve kurulu lar kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 181 say Sa k Bakanl 'n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname'nin 43 üncü maddesine ve 01 Haziran 2000 tarih ve say Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli inin 29 uncu maddesine dayan larak haz rlanm r. Tan mlar Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakanl k: Sa k Bakanl, b) Kanun: 29/05/1979 tarihli ve 2238 say Organ ve Doku Al nmas, Saklanmas ve Nakli Hakk nda Kanunu, c) Yönetmelik: 01/06/2000 tarih ve say Resmi Gazete de yay mlanan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli ini, ç) UKS: Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemini, d) UKM: Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezini, e) BKM: Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezini, f) Organ ve Doku Nakli Merkezi: Organ ve doku nakillerinin uyguland t bbi tedavi merkezlerini, g) Organ ve Doku Kayna Merkezi: Beyin ölümü kriterlerini tespit edebilecek donan m ve personele sahip resmi ve özel hastaneleri, ) Doku Tipleme Laboratuar : Verici aday ile al lar n doku tiplemelerini yapabilecek donan m ve personele sahip Bakanl kça ruhsatland lm laboratuarlar, h) Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi: Organ nakli olmak üzere bekleyen ve nakil merkezleri taraf ndan Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Program na kaydedilmi hastalar içeren listeyi, ) Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Program : Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesine kay tl hastalar n kimlik ve t bbi bilgilerini içeren, nakil merkezlerince hasta kayd, UKM taraf ndan e le tirme, puanlama ve organ da amac yla kullan lan bilgisayar program, i) E le tirme ve Puanlama: Kadavra vericiden al nan organ n gönderilece i nakil merkezinin saptanmas ve bu merkezde bekleyen hastalar aras ndaki en uygun al lar n tespit edilmesi amac yla, (Ek 7) de yer alan tabloda belirtilen puanlara göre, UKM taraf ndan Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Program vas tas yla Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesinde yer alan hastalar için yap lan e le tirme ve puanlama i lemini, j) Asgari Doku Uyumu art : Verici ve al dokular aras nda en az 1 DR uyumunu, ifade eder. 2

3 NC BÖLÜM Kadavra Vericiden Organ ve Doku Da m lkeleri Genel ilkeler Madde 5- (1) Organ ve doku da Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde, bilimsel kurallara, t bbî-etik anlay a uygun ve adaletli bir ekilde gerçekle tirilir. (2) Organ ve doku da nda acil organ talepleri öncelikle de erlendirilir ve acil talepler için Acil Bekleme Listesi olu turulur. (3) Organ ve dokular 6 nc, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen usul ve esaslara göre kullan r. Yeni aç lan veya ruhsat iptal edilen nakil merkezi olmas halinde Bakanl kça Ulusal Sistemden Organ Ve Doku Al m ve Ç kar m S ras ndaki (Ek 3) listede ekleme ya da karma yap r. (4) Bakanl k taraf ndan her organ için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi olu turuldu unda, nakil merkezleri kendi organ nakli bekleme listelerindeki hasta bilgilerini Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesine kaydetmekle yükümlüdür. (5) Organ bekleyen hastalar Ulusal Bekleme Listesine kaydetmeyen merkezlere kadavra organ da yap lmaz. Ancak, bu merkezler kendilerinde ç kacak kadavra vericileri UKS ne sunmak zorundad r. (6) Organ n ehir içi ta nmas nda veya havaalan na ula lmas nda refakat etmekle görevli personeli BKM veya UKM belirler. (7) Kornea da, Göz Bankas ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesine göre yap r. Kalp ve akci er da m ilkeleri Madde 6- (1) Kalp ve akci er greftlerinin da ilkeleri unlard r: a) Kalp dokular n da s rayla; Bölgesel Acil, Bölgesel S ra, Ulusal Acil, Ulusal S ra olacak ekilde BKM ve /veya UKM taraf ndan yap r. b) Acil kalp nakli bekleme listesine al nacak hastalar, status 1 kriterlerine uyan; mekanik pompa deste i alan hastalar, intraaortik balon pompa deste i alt nda olan hastalar ve devaml inotropik ilaç deste ine ihtiyaç duyan hastalard r. Acil bildirimleri yap lm ayn artlara sahip olan hastalar aras nda öncelik, bildirimi en erken yap lm hastaya verilir. c) Nakil merkezleri acil bildirimlerini Acil Hasta Bildirim Formu (Ek 8-A) ile UKM ne bildirir. Acil bildiriminin geçerli olabilmesi için UKM taraf ndan, Kalp, Akci er, Kalp Kapa Bilimsel Dan ma Kurulu nun belirledi i konuyla ilgili üç uzman hekimin olurunun al nmas gereklidir (görü ler faks ile teyit edilecektir). Acil hastalar n aciliyetleri 24 saatte bir hastan n bulundu u nakil merkezince yap lacak yeni bildirimlerle teyit edilir. Nakil merkezinin teyit i lemini gerçekle tirmemesi halinde, daha önce acil bildirimi yap lm olan hasta acil listesinden ç kar r. ç) Kalp ve akci er da nda verici ve al kan gruplar aras nda kan transfüzyonu kurallar dikkate al r; Rh uyumu art aranmaz. d) Bir kalp ve/veya akci er nakli merkezi, kendisine UKM taraf ndan verici bildirimi yap lmas takip eden süre içerisinde en geç 30 dakika içinde kadavra kalbi veya akci eri al p almayaca UKM ne bildirmek zorundad r. Bu sürenin a lmas halinde, kadavradan al nacak kalp veya akci er UKM taraf ndan s radaki kalp ve/veya akci er nakli merkezine teklif edilir. (2) UKM ne kay tl acil kalp ve akci er nakli bekleyen hasta bulunmuyor veya bulunuyor ve fakat kalp ve akci er greftinin organ koruma süresi içinde, hastan n bulundu u merkeze ula labilme imkan yok ise; a) Verici, kalp ve/veya akci er nakli uygulayan hastanelerin birinden ç yorsa öncelikle o merkezdeki uygun hastaya nakledilir. O merkezde nakledilmiyorsa (Ek 3-A) daki Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formunda belirtilen s raya göre bölgede bulunan di er kalp ve/veya akci er nakli merkezlerine teklif edilir. b) Verici, kalp ve/veya akci er nakli uygulanmayan hastanelerin birinden ç yorsa, (Ek 3-A) daki Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formunda belirtilen s raya göre bölgede bulunan di er kalp ve/veya akci er nakli merkezlerine teklif edilir. 3

4 c) BKM ne o bölgenin herhangi bir hastanesinden bildirilmi ve klinik olarak beyin ölümü te hisi konulmu ve fakat beyin ölümü karar verecek Kanun da belirtilen uzmanlar n bulunamad hallerde veya ba ka sebeplerle beyin ölümü te hisi konulamam potansiyel vericilerin ayn bölgedeki kalp ve/veya akci er nakli yapan merkezlerden birine veya ba ka bir organ nakli merkezine sevk edilmesi halinde, kazan lacak kalp ve akci er greftlerinin da bu maddenin (2) numaral f kras n (b) bendinde belirtilen usûl ile da r. ç) Bölgesinde kullan lmayan kalp ve akci er greftleri BKM taraf ndan UKM ne bildirilerek (Ulusal Acil Bildirim yoksa) (Ek 3-A) daki Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formunda belirtilen s raya göre kalp ve/veya akci er nakli merkezlerine teklif edilir. (3) Greft al m s ras gelen merkezler, BKM veya UKM taraf ndan teklif edilen grefti, uygun kan grubunda al hasta olmamas, fizikî artlar ve insan gücü ile ilgili sorunlar gibi zorunlu sebeplerle nakledemeyecek durumdaysa bir sonraki teklif edilecek greft için ayn ralar muhafaza ederler. (4) Greft al m s ras gelen merkezler BKM veya UKM taraf ndan teklif edilen grefti naklettikleri takdirde, greft al m s ralar, greft BKM den teklif edilmi se BKM listesinde, UKM taraf ndan teklif edilmi se UKM listesinde en sona geçer. BKM, kendi greft al m listesi de ti inde UKM ne listenin son halini bildirir. Karaci er da m ilkeleri Madde 7- (1) Karaci er greftlerinin da m ilkeleri unlard r: a) Acil karaci er greftlerinin da UKM taraf ndan yap r. b) UKM ne bildirilmi, herhangi bir bölgede acil karaci er nakli gerektiren fulminan ve subfulminan hepatitli veya acil retransplantasyon gerektiren hasta var ise, ülkede ç kan ilk karaci er grefti, kan grubu uyumuna bak lmaks n bu hastaya nakledilmek üzere ilgili merkeze UKM taraf ndan teklif edilir. Fulminan ve subfulminan hepatitli hastalarda transplantasyon endikasyonu koymak ve bu suretle acil karaci er grefti talep edebilmek için a daki kriterlerin tamam n bulunmas gerekir: 1) Daha önce bilinen bir karaci er hastal olmamal r. 2) kter ve ansefalopati aras geçmesi gereken süre, fulminan hepatitliler için en fazla 15 gün, subfulminan hepatitliler için ise, en fazla iki ay olmal r. 3) Ansefalopati grade iki ve üzerinde olmal r. 4) Protrombin zaman 20 saniye ve üzerinde olmal r. Acil retransplantasyon için greft talebi, transplantasyondan sonraki ilk 8 gün içinde primer non-fonksiyon, hepatik arter ve / veya portal ven trombozu geli mesi halinde yap lmal r. Nakil merkezleri acil bildirimlerini Acil Hasta Bildirim Formu (Ek 8-B) ile UKM ne bildirir. Acil bildiriminin geçerli olabilmesi için UKM taraf ndan, Karaci er Bilimsel Dan ma Kurulu nun belirledi i konuyla ilgili üç uzman hekimin olurunun al nmas gereklidir (görü ler faks ile teyit edilecektir). Acil karaci er greft taleplerinin, hastan n klinik durumunun yukar daki kriterler do rultusunda tekrar de erlendirilerek her 48 saatte bir UKM ne tekrar bildirilmesi gerekir. Acil greft talebi ayn hasta için en fazla 5 kez tekrarlanabilir. Acil bildirimi ile karaci er alm olan merkez, UKS ile kendine sunulan (kendi merkezinde kan veya kendine bölgesel/ulusal s radan sunulan) ilk karaci eri, ald merkeze geri ödemek zorundad r. Bir merkez alacakl oldu u merkezden gelecek karaci er ile bir ba ka merkeze olan borcunu ödeyemez. Geri ödemeler ile ilgili liste UKM taraf ndan yap r. c) UKM ne kay tl acil karaci er nakli bekleyen hasta yok ise, bir bölgede, merkez veya ba illerin bütün hastanelerinde beyin ölümü te hisi konulmu ve ba yapm vericilerden kacak karaci er greftleri; 1) Verici, karaci er nakli uygulayan hastanelerin birinden ç yorsa, karaci er grefti öncelikle o merkezde nakledilir. O merkezde nakledilemiyorsa, BKM taraf ndan (Ek 3-B) de düzenlenen Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formundaki s raya göre ayn ilde veya o bölge illerindeki di er merkezlerine teklif edilir. 4

5 2) Verici, karaci er nakli uygulanmayan bir hastaneden ç yorsa, karaci er grefti o bölge içerisinde karaci er nakli uygulayan merkezlere BKM taraf ndan (Ek 3-B) de düzenlenen Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formundaki bölgesel raya göre da r. ç) BKM ne o bölgenin herhangi bir hastanesinden bildirilmi, klinik olarak beyin ölümü te hisi konulmu ve fakat Kanun da belirtilen uzmanlar bulunamad veya ba ka sebeplerle te hisi konulamam potansiyel vericilerin, ayn bölgedeki karaci er veya ba ka bir organ nakli yapan merkezlerin birine sevk edilmesi durumunda kazan lacak karaci er greftlerinin da, o bölge içerisinde karaci er nakli uygulayan merkezler aras nda, BKM taraf ndan (Ek 3-B) de düzenlenen Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formundaki bölgesel s raya göre da r. d) Bölgesinde kullan lamayan karaci er greftleri, BKM taraf ndan UKM ne bildirilir. UKM bu grefti, (Ek 3-B) deki Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formundaki Ulusal s raya göre di er bölgelerde bulunan karaci er nakli merkezlerine teklif eder ve nakledilmesini sa lar. e) Karaci er al m s ras gelen merkezler, BKM veya UKM taraf ndan teklif edilen grefti, uygun kan grubunda al hasta olmamas, fizikî artlar ve insan gücü ile ilgili sorunlar gibi zorunlu sebeplerle nakledemeyecek durumda ise, bir sonra teklif edilecek greft için ayn ralar muhafaza ederler. f) Greft al m s ras gelen merkezler BKM veya UKM taraf ndan teklif edilen grefti naklettikleri takdirde, greft al m s ralar, greft BKM den teklif edilmi se BKM listesinde, UKM taraf ndan teklif edilmi se UKM listesinde en sona geçer. BKM, kendi greft al m listesi de ti inde UKM ne listenin son halini bildirir. g) Karaci eri alacak merkez, crossklemp i lemini takip eden 1 saatlik süreyi a ktan sonra karaci eri almaktan vazgeçer ise, karaci eri kullanm say laca ndan Bölgesel veya Ulusal Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras nda son s raya geçer. ) Kadavra karaci er, gönderildi i merkezde split yap larak birden fazla hastaya nakledilebilir. Split yap lan ancak kullan lmayan karaci er dokusu Bölgesel veya Ulusal raya göre bir ba ka merkeze sunulabilir. Böbrek da m ilkeleri Madde 8- (1) Böbrek da m ilkeleri unlard r: a) Böbrek da UKM taraf ndan Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesinde yap lan le tirme ve puanlamaya göre yap r. (Nakil merkezi tespitine yönelik yap lan puanlamada, merkezler, en yüksek puanl 3 hastan n toplam puan na göre en yüksekten en dü e do ru ralan rlar). b) Her al, kendisiyle ayn kan grubundan olan vericiden böbrek al r. c) Acil böbrek bildirimi için: 1) Herhangi bir diyaliz yöntemi ile tedavisi mümkün olmayan (damar yolu giri i olmayan, periton diyalizi uygulanamayan, vb.) hastalar için nakil merkezleri acil bildirimlerini Acil Hasta Bildirim Formu (Ek 8-C) ile UKM ne bildirir. 2) Söz konusu talebin kabul edilmesi için UKM taraf ndan Diyaliz Bilim Kurulundan üç üyenin olurunun al nmas gereklidir (görü ler faks ile teyit edilecektir). UKM, gerekti inde hastan n ve dosyan n Bakanl n belirleyece i bir nefrolog ve/veya kalp-damar cerrahisi uzman taraf ndan yerinde görülmesini sa lar. 3) Olumlu görü al nd ktan sonra böbrek, acil bildirimi yap lan hastaya (birden fazla acil hasta varsa puan s ras na göre) yönlendirilir. ç) Acil bildiriminin olmad hallerde s r mismatch al larda uygulanacak kurallar unlard r: 1) Ayn kan grubundan s r mismatch olan al var ise böbrek arts z olarak o al ya gider. 2) Birden fazla s r mismatch al n olmas halinde, s ras yla vericinin ç kt nakil merkezi, bölgesel ve ulusal s ralamaya göre yap lan puanlama neticesinde, böbrek en yüksek puanl al ya gider. 5

6 d) Böbrek da nda uygulanacak genel kurallar ve yükümlülükler unlard r: 1) Nakil merkezleri, kadavradan böbrek nakli olmay bekleyen hastalar Ulusal Böbrek Bekleme Listesine kay t yapmakla yükümlüdür. Ulusal Böbrek Bekleme Listesinde kayd olmayan hastaya kadavradan böbrek nakli yap lamaz. 2) Nakil merkezleri, böbrek veya böbrek ile birlikte pankreas naklini gerçekle tirecekleri hastalar seçerken UKM taraf ndan kendilerine sunulmu olan e le tirme ve puanlama sonuçlar dikkate al rlar. 3) Böbrekle birlikte pankreas nakli bekleyen hastalara böbrekle birlikte pankreas nakli yapmak üzere puanlama s ras na uymak kayd yla öncelik verilebilir. 4) Nakil merkezleri, nakil yapma karar verdikleri hastalar n isim ve T.C. kimlik numaralar nakil i lemi gerçekle tirilmeden hemen önce UKM ne bildirir. 5) Böbrek naklinin puan s ras na uyulmadan gerçekle tirilmesi halinde, nakil merkezleri, bu durumun gerekçelerini bildiren, kendi merkezlerinde bekleyen ve nakil yap lan hastadan daha yüksek puanl oldu u halde nakil yap lamayan her hasta için ayr aç klama yapmak üzere haz rlanacak ayr nt bir raporu en geç nakil i leminin gerçekle tirilmesini takip eden iki i günü içerisinde UKM ne iletir. Nakil merkezi, (Ek 6-C) deki Al zleme Formunu nakil i leminin gerçekle tirilmesinden sonra derhal UKM ne iletir. UKM, Al zleme Formundaki bilgiler do rultusunda nakil olan hastay bekleme listesinden ç kar r. 6) Nakil merkezleri canl vericiden nakil olmu hastas n kayd Ulusal Böbrek Bekleme Listesinden ç kar r. 7) Puanlamada nakil merkezleri veya ayn merkezdeki hastalar aras nda e itlik olmas halinde, HLA antijenlerinden önce DR, sonra B, daha sonra A uyumu dikkate al narak merkeze veya hastaya öncelik verilir. 8) Bir nakil merkezine teklif edilen böbre in, o nakil merkezi taraf ndan herhangi bir nedenle reddedilmesi veya asgari doku uyumu art n gerçekle memesi halinde, puanlamaya göre s radaki nakil merkezine böbrek teklif edilir. 9) Vericiden al nacak kan, doku, vb. numunenin doku tipleme laboratuvar na ta nmas ile böbreklerin uygun al lar n bulundu u nakil merkezine ula lmas amac yla il içi veya iller aras yap lmas gerekli ta ma i lemleri UKM veya BKM nin organizasyonunda, vericinin bulundu u ildeki sa k müdürlü ü veya böbrek nakli merkezlerince temin edilecek araçlar vas tas yla gerçekle tirilir. 10) Böbrek bekleyen hastalar sadece bir nakil merkezinde kay tl olaca ndan, birden fazla nakil merkezine kay t yapt rm olan hastalar ile kayd ba ka bir nakil merkezine ald rmak isteyen hastalar, böbrek nakli olmay tercih ettikleri nakil merkezini Bakanl a dilekçe ile bildirirler. 11) Diyalize girme sürelerinin puanlanmas için hastalar n diyalize ilk ba lama tarihlerini belirten belgeyi kay tl olduklar nakil merkezine sunmas ve nakil merkezinin bu belgeyi hastan n dosyas nda saklamas gereklidir. 12) Bekleme süresinin tespitinde hastan n diyalize ilk giri tarihi veya böbrek naklinden sonra diyalize yeniden girmeye ba lad tarih ilk gün olarak kabul edilir. E er hasta böbrek naklinden sonra 6 ay içinde böbre i kaybederse, bekleme süresi s rdan ba lamaz, kald yerden devam eder. Nakil merkezi hastay tekrar bekleme listesine kaydederken diyalize ba lama tarihini buna göre belirler. 13) UKM taraf ndan yap lan kontrollerde bekleyen hasta verilerinde yanl k oldu u tespit edilen merkezler Bakanl kça uyar r. Verilerindeki yanl k nedeniyle haks z olarak böbrek ald saptanan merkezler, her benzer vaka için iki defa olmak üzere, böbrek da ndan faydalanamazlar. 14) Nakil merkezleri vericinin doku tipinin belirlenmesini sa lamak, belirlenen doku tipini UKM ne bildirmek ve nakil i lemini, acil durumlar hariç olmak kayd yla, UKM taraf ndan yap lacak puanlama i lemi tamamland ktan sonra gerçekle tirmekle yükümlüdür. 15) Nakil merkezleri, bekleyen hastalar n verilerini, T.C. kimlik numaras dahil, Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesine eksiksiz, do ru ve zaman nda girilmesinden, hasta bilgilerinin do rulu unun en az 6 ayda bir kontrol edilerek güncellenmesinden sorumludur. 6

7 16) Doku tipleme laboratuvarlar, BKM veya UKM nin koordinasyonu ile böbrek nakli merkezleri veya organ ve doku kayna merkezlerinden kendilerine ula lan, beyin ölümü saptanm ba sa lanan vericilerin doku tiplerini belirlemek üzere gerekli testleri, en h zl ekilde, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat yapmakla yükümlüdür. 17) Acil bildirimi veya s r mismatch nedeniyle bir bölgeden ba ka bir bölgeye kadavra böbrek gönderilmesi halinde, böbre i alan nakil merkezi, ç kar m s ras nedeniyle veya vericinin kendi hastanesinde ç kmas nedeniyle elde edece i ilk böbre i kendisine daha önce böbrek gönderen nakil merkezine vermek zorundad r. Bu organ borçlanmas ve geri ödeme durumu UKM taraf ndan takip edilir. 18) Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Program n olu abilecek herhangi bir teknik nedenle çal amamas halinde, teknik sorun giderilene kadar Makam n 30/01/2001 tarih ve 950 say Onaylar ile yürürlü e giren ve bu Yönerge ile yürürlükten kald lan Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesinin ilgili hükümlerinde belirtilen böbrek da m ilkelerine göre i lem yap r. e) Kadavra vericinin böbrek nakli merkezlerinde ç kmas durumunda a daki kurallar uygulan r: 1) Böbrek nakli merkezi vericinin doku tipinin belirlenmesini sa lar, belirlenen doku tipini UKM ne bildirir. 2) UKM, kendisine bildirilen vericiye en uygun böbrek al lar bulmak amac yla le tirme ve puanlama i lemini gerçekle tirir. 3) UKM, asgari doku uyumu art na uygun olmak kayd yla bir böbre i vericinin ç kt nakil merkezine verir. Nakil merkezi bu maddenin 1inci f kras n (d) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilen hususlar dikkate alarak nakil i lemini gerçekle tirir. 4) Di er böbrek, e le tirme ve puanlama i lemi neticesine göre saptanan nakil merkezine teklif edilir. f) Kadavra vericinin böbrek nakli merkezi d ndaki bir organ ve doku kayna merkezinde ç kmas durumunda a daki kurallar uygulan r: 1) Organ ve doku kayna merkezlerinde ç kan kadavra vericilerden böbrek ç kar, BKM ne ba illerdeki (Ek 2) nakil merkezleri taraf ndan ve (Ek 3-C) ye göre s ra ile gerçekle tirilir. 2) Böbrek ç kar yapacak nakil merkezi ile karaci eri kullanacak nakil merkezi ayn hastane bünyesinde ise, böbrek ç kar karaci eri kullanacak karaci er transplant cerrah n sorumlulu unda gerçekle tirilebilir. 3) Kadavradan böbrek ç kar gerçekle tiren nakil merkezi ekibi her iki böbre i kendi merkezine götürür ve vericinin doku tipinin belirlenmesine yönelik testlerin yap lmas sa lar. Nakil merkezi, vericinin doku tipi sonuçlar UKM ne bildirir. Ancak, vericinin kt merkeze yak n bir doku tipleme laboratuvar n mevcut oldu u hallerde, UKM, vericinin doku tipinin belirlenmesine yönelik testlerin söz konusu laboratuvarda yap lmas sa layabilir. 4) UKM, kendisine bildirilen vericiye en uygun böbrek al lar bulmak amac yla le tirme ve puanlama i lemini gerçekle tirir. 5) UKM, asgari doku uyumu art na uygun olmak kayd yla, bir böbre i ç kar gerçekle tiren nakil merkezine verir. Nakil merkezi bu maddenin 1inci f kras n (d) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilen hususlar dikkate alarak nakil i lemini gerçekle tirir. 6) Di er böbrek, e le tirme ve puanlama i lemi neticesine göre saptanan nakil merkezine teklif edilir. 7) S radaki nakil merkezinin organ ç kar yapamamas durumunda, bölgesel ç kar m ras nda bir sonraki böbrek nakli merkezi, ç kar gerçekle tirir. UKM, asgari doku uyumu art na sahip hastas olmak art yla, bir böbre i bu merkeze verir. g) Gerekli görülen hallerde yap lacak olan histopatolojik incelemede nefroskleroz saptanan marjinal kadavra vericilerden elde edilecek böbrekler blok olarak nakledilebilir. 7

8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Organ ve Doku Nakli Hizmetlerini Yürüten Merkezlerin ve Personelin Görev ve Sorumluluklar Organ ve doku nakli merkezlerinin görev ve sorumluluklar Madde 9- (1) Organ ve doku nakli merkezlerinin görev ve sorumluluklar unlard r: a) Organ ve doku nakli merkezleri nakil amac yla ba vuran hastalar için nakil türlerine göre ilgili Bilimsel Dan ma Kurulu taraf ndan haz rlanan formata uygun olarak hasta bekleme listelerini olu tururlar. Organ ve doku nakli merkezleri hasta bekleme listelerini UKM ne gönderir. b) Hasta bekleme listelerinde kay tl olan hastalara ili kin acil organ taleplerini BKM ne ve UKM ne bildirirler. c) Hasta bekleme listelerini güncelle tirerek, yeni ba vurular ve listeden ç kan hastalar en geç bir i günü içinde UKM ne bildirirler. ç) Kanun a uygun olarak beyin ölümü te hisi konulan ve ba sa lanan vericiye ait bilgiler organ nakli koordinatörü vas tas yla (Ek 4) deki Verici Bilgi Formu doldurularak BKM ne ve UKM ne bildirilir. d) Organ al gerçekle tirildi inde (EK 5) deki Organ Bilgi Formu organ ç karan organ ve doku nakli merkezi taraf ndan doldurularak organ ile birlikte organ n nakledilece i merkeze gönderilir. Ayn form BKM ne ve UKM ne hemen bildirilir. e) Organ ve doku nakli yapan merkez, nakil sonras 1inci gün, 1inci, 3 üncü, 6 nc, 12 nci aylarda, daha sonra her 12 ayda bir olmak üzere ve ölüm günlerinde (Ek 6) daki Al zleme Formunu doldurarak BKM ve UKM ne bildirilir. f) Canl dan organ ve doku nakli, al n dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kay n h mlar ndan yap labilir. Bu kapsam d nda kalan organ ve doku verici adaylar n durumlar, ilgili organ ve doku nakli merkezindeki Yerel Etik Kurullar taraf ndan de erlendirilir, uygun bulunmas halinde nakil gerçekle tirilir. (2) Kemik ili i, kök hücre ve kordon kan nakillerinde h ml k ba art aranmaz. (3) Ülke genelinde canl dan yap lan organ ve doku nakillerinde, al ve vericinin Ba hekimlikçe onayl nüfus cüzdan fotokopisi, akrabal k durumunu gösteren nüfus kay tlar, Verici Bilgi Formu ve Al zleme Formu ( lk 24 saatlik form) ile Yerel Etik Kurul çal malar n ayl k olarak Bakanl k Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü üne (UKM) gönderilmesi zorunludur. Organ ve doku kayna merkezlerinin görev ve sorumluluklar Madde 10- (1) Organ ve doku kayna merkezlerinin görev ve sorumluluklar unlard r: a) Yönetmeli in 22 nci maddesi uyar nca organ ve doku kayna merkezi niteli i ta yan hastaneler, Kanun da belirtilen Beyin Ölümü Kurulunu olu turarak BKM ne bildirirler. b) Organ ve doku kayna merkezlerinde görev alacak organ ve doku nakli koordinatörü ve yard mc lar n isimlerini, meslek ûnvanlar ve telefon numaralar BKM ne bildirirler. c) Bütün resmî ve özel hastaneler, beyin ölümü vakalar ba oldu u BKM ne ve UKM ne bildirmek zorundad r. Hastane servislerindeki potansiyel beyin ölümü vakalar servis sorumlu tabibi çal kurumun organ ve doku nakli koordinatörüne bildirir. Organ ve doku nakli koordinatörü veya yard mc lar beyin ölümünün te his edilmesi için beyin ölümü kurulunu göreve davet eder. Kanun un 11 inci ve 13 üncü maddeleri uyar nca beyin ölümü karar al nd ktan sonra organ ve doku nakli koordinatörü veya yard mc lar taraf ndan Kanun a uygun olarak hasta yak nlar ndan, organ ve doku ba talep edilir. Organ ve doku nakli koordinatörü vakay ve ba durumunu (Ek 1) de düzenlenen Beyin Ölümü Bildirim Formunu ve Aile zin Formunu (Ek 9) doldurarak ba bulundu u BKM ne ve UKM ne bildirmek zorundad r. Kurumda organ ve doku nakli koordinatörü bulunmuyor ise, beyin ölümü vakas Ba tabip taraf ndan ilgili BKM ne ve UKM ne bildirilir. (2) Beyin Ölümü Bildirim Formlar n Ba hekimlikçe ayl k olarak Bakanl k Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü üne gönderilmesi zorunludur. 8

9 Organ ve doku nakli merkezleri koordinatörlü ü Madde 11- (1) Beyin ölümü tespiti yapabilecek yo un bak m servisine sahip her hastanede bir organ ve doku nakli koordinatörü ile bir koordinatör yard mc bulunmas zorunludur. (2) Sertifikal organ ve doku nakli koordinatörü ve koordinatör yard mc lar aktif olarak donör ç kar sa lad klar sürece bulunduklar hastanede ba ka bir görevde çal lamaz. Hastane yönetimi, organ ve doku nakli koordinasyonu için uygun bir mekan, ehirleraras görü meye aç k bir telefon ve internet ba lant bilgisayar sistemi sa lamakla yükümlüdür. (3) Organ ve Doku Nakli Koordinatörü; a) Ulusal Koordinasyon Sistemi içinde yer alan birimler aras ndaki koordinasyonu sa lamak, b) Potansiyel vericiler için 24 saat icapç olarak haz r bulunmak ve verici adaylar tespit etmek, c) Kendi merkezinde tespit edilen verici aday n yo un bak m ünitesinde destek tedavisinin sürdürülmesini sa lamak, ç) Beyin ölümü üphesi halinde, Beyin Ölümü Kurulunu olu turan hekimlerin vaka ba na intikallerini ve beyin ölümü tan n kesin olarak konmas, beyin ölümü tutana n beyin ölümü kriterlerine göre ve kurallara uygun biçimde düzenlenmesini sa lamak, d) Verici aday n ailesiyle görü erek, Kanun a göre gerekiyorsa, verici ailesinden izin almak, organ ve doku ba belgesinin onaylanmas sa lamak, e) Organ ve dokunun ç kar lmas ilgili cerrahlarla i birli i yaparak organize etmek, f) Al nan organ ve dokunun ilgili al merkeze naklini sa lamak, oradaki ilgili personele ula arak organ ve doku ile al n kolayca bulu turulmas sa lamak, g) Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinden kendi merkezine teklif edilen organ ve dokular de erlendirmek amac yla ilgili transplantasyon hekimleriyle ileti im kurarak doku veya organ kabul veya reddetmek, ) Organ nakli merkezinde bekleme listelerini olu turmak, güncellemek ve Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezine bildirmek, h) Organ ve doku kayna merkezlerinde beyin ölümü olu an her hastay Bölge ve Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezlerine bildirmek, ) Potansiyel verici tespitini artt faaliyetlerde bulunmak, i) Organ ba kampanyalar düzenlemek, j) Hastane personeline ve halka e itim vermek, k) Organ ve doku nakli koordinatör yard mc na organ ve doku nakli ile ilgili yapt planlarda görev vermek ve kontrol etmek, l) Bakanl k taraf ndan organ ve doku nakli konusunda düzenlenecek her türlü e itim ve kampanyalara bölgesinde i tirak etmek ve destek vermek, ile görevli ve sorumludur. (4) Organ ve doku nakli koordinatör yard mc, organ ve doku nakli koordinatörünün verdi i görevleri yapar ve organ ve doku nakli koordinatörünün yukar da belirtilen görevleri yerine getirmesinde yard mc olur. Bölge koordinasyon merkezlerinin görev ve sorumluluklar Madde 12- (1) BKM ler bulunduklar ilin Sa k Müdürlü üne ve UKM ne ba olarak Bakanl n belirleyece i görevleri yaparlar. BKM den l Sa k Müdürünün görevlendirece i bir l Sa k Müdür Yard mc sorumludur. l Sa k Müdürlü ü, BKM ne uygun bir çal ma mekan, ehirleraras görü meye aç k bir telefon, internet ba lant bilgisayar sistemi ve il içi ve il d görevlerde kullan lmak üzere araç sa lamak dahil olmak üzere, organ ve doku nakli ile ilgili hizmetin yürütülmesini kolayla racak her türlü deste i vermekle yükümlüdür. (2) BKM nin görev ve sorumluluklar unlard r: a) Bölgesine ba bütün illerin organ ve doku nakli hizmetleriyle ilgili koordinasyonunu sa lar. Her bir BKM ne ba lanan illerin listesi (Ek 2) de gösterilmi tir. b) Beyin ölümü ve organ ba vakalar bildirildi inde, UKM taraf ndan gerekli görülen hallerde vericiye ait doku tiplemesinin yapt lmas sa lar ve sonucu UKM ne bildirir. 9

ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ

ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 1. BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli bu kanun hükümlerine

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü 2012-2013 1 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM Kat l m Öncesi Yard m Arac K rsal Kalk nma Program (IPARD) Tar msal letmelerin Yeniden Yap land r lmas ve Topluluk Standartlar na Ula t r lmas na Yönelik Yat r mlar SÜT ÜRETEN TARIMSAL LETMELERE YATIRIM

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER

ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 2011 ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN VE KAN ÜRÜNLER REHBER ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLER REHBER 2011 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt.

Detaylı

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI

SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI UYGULAMA B LG LER SIEMENS SAN. VE TIC. A.. EMEKLI VE YARDIM SANDI I VAKFI GRUP ÖZEL SA LIK S GORTASI UYGULAMA ESASLARI Siemens L M TS Z POL ÇE TEM NATLARI TEM NATIN ADI TEM

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

1- Sabit yat m tutar ve asgari kapasite

1- Sabit yat m tutar ve asgari kapasite VERG S RKÜLER NO: 2012/27 TAR H: 29.06.2012 KONU Yeni Te vik Yasas olarak bilinen Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar ve bu karar n uygulanmas na ili kin 2012/1 seri no lu Tebli Resmi Gazete de

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU

YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU DENET M RAPORU YÜKSEKÖ REN M KRED VE YURTLAR KURUMU 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 1 SAYI

Detaylı

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ZM R BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN SORUMLULU

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı