T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü /19735 BAKANLIK MAKAMINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 /19735 BAKANLIK MAKAMINA"

Transkript

1 T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü Say : B.10.0.THG Konu : Yönerge De ikli i /19735 BAKANLIK MAKAMINA Bilindi i gibi, ülkemizde organ ve doku nakli hizmetleri 2238 say Organ ve Doku Al nmas, Saklanmas ve Nakli Hakk nda Kanun ile tarih ve say Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli i ve bu yönetmeli e istinaden ç kar lan Yönergeler kapsam nda yürütülmektedir. Organ nakli bekleyen hastalar için Ulusal Böbrek Bekleme Listesi program haz rlanm r. Söz konusu program n uygulamaya geçebilmesi, kadavradan karaci er ve kalp da nda de iklik yap lmas amac yla Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi nde yeniden düzenleme yap lmas ihtiyac has l olmu tur. Ayr ca organ ve doku nakli konusunda görev yapacak organ ve doku nakli koordinatörleri ve yard mc lar n itimi ve e itim sonras sertifikaland lmas için müstakil Yönerge eklinde Organ ve Doku Nakli Koordinatörlü ü E itim Yönergesi haz rlanm r. Bu ba lamda; Makam n tarih ve 950 say Onay ile yürürlü e giren Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi nin yürürlükten kald larak, ekte sunulan Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi ile Organ ve Doku Nakli Koordinatörlü ü E itim Yönergesi nin yürürlü e konulmas hususunu; Tensiplerinize uygun görü le arz ederim. Doç.Dr. Öner ODABA Genel Müdür OLUR.../.../2008 Prof. Dr. Recep AKDA Bakan 1

2 ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKL KOORD NASYON S STEM YÖNERGES (Makam n tarih ve say Onaylar ile yürürlü e girmi tir. ) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac ; tarihli ve say Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli inin 29 uncu maddesi ile öngörülen Organ ve Doku Da na ili kin usûl ve esaslar belirlemek; organ ve doku nakli hizmetleri ile ilgili merkezlerin ve bu merkezlerde görevli personelin görev ve sorumluluklar na ili kin usul ve esaslar düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge, kamu ve özel tüm sa k kurum ve kurulu lar kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, 181 say Sa k Bakanl 'n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname'nin 43 üncü maddesine ve 01 Haziran 2000 tarih ve say Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli inin 29 uncu maddesine dayan larak haz rlanm r. Tan mlar Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakanl k: Sa k Bakanl, b) Kanun: 29/05/1979 tarihli ve 2238 say Organ ve Doku Al nmas, Saklanmas ve Nakli Hakk nda Kanunu, c) Yönetmelik: 01/06/2000 tarih ve say Resmi Gazete de yay mlanan Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeli ini, ç) UKS: Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemini, d) UKM: Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezini, e) BKM: Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezini, f) Organ ve Doku Nakli Merkezi: Organ ve doku nakillerinin uyguland t bbi tedavi merkezlerini, g) Organ ve Doku Kayna Merkezi: Beyin ölümü kriterlerini tespit edebilecek donan m ve personele sahip resmi ve özel hastaneleri, ) Doku Tipleme Laboratuar : Verici aday ile al lar n doku tiplemelerini yapabilecek donan m ve personele sahip Bakanl kça ruhsatland lm laboratuarlar, h) Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi: Organ nakli olmak üzere bekleyen ve nakil merkezleri taraf ndan Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Program na kaydedilmi hastalar içeren listeyi, ) Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Program : Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesine kay tl hastalar n kimlik ve t bbi bilgilerini içeren, nakil merkezlerince hasta kayd, UKM taraf ndan e le tirme, puanlama ve organ da amac yla kullan lan bilgisayar program, i) E le tirme ve Puanlama: Kadavra vericiden al nan organ n gönderilece i nakil merkezinin saptanmas ve bu merkezde bekleyen hastalar aras ndaki en uygun al lar n tespit edilmesi amac yla, (Ek 7) de yer alan tabloda belirtilen puanlara göre, UKM taraf ndan Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Program vas tas yla Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesinde yer alan hastalar için yap lan e le tirme ve puanlama i lemini, j) Asgari Doku Uyumu art : Verici ve al dokular aras nda en az 1 DR uyumunu, ifade eder. 2

3 NC BÖLÜM Kadavra Vericiden Organ ve Doku Da m lkeleri Genel ilkeler Madde 5- (1) Organ ve doku da Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde, bilimsel kurallara, t bbî-etik anlay a uygun ve adaletli bir ekilde gerçekle tirilir. (2) Organ ve doku da nda acil organ talepleri öncelikle de erlendirilir ve acil talepler için Acil Bekleme Listesi olu turulur. (3) Organ ve dokular 6 nc, 7 nci ve 8 inci maddelerde belirtilen usul ve esaslara göre kullan r. Yeni aç lan veya ruhsat iptal edilen nakil merkezi olmas halinde Bakanl kça Ulusal Sistemden Organ Ve Doku Al m ve Ç kar m S ras ndaki (Ek 3) listede ekleme ya da karma yap r. (4) Bakanl k taraf ndan her organ için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi olu turuldu unda, nakil merkezleri kendi organ nakli bekleme listelerindeki hasta bilgilerini Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesine kaydetmekle yükümlüdür. (5) Organ bekleyen hastalar Ulusal Bekleme Listesine kaydetmeyen merkezlere kadavra organ da yap lmaz. Ancak, bu merkezler kendilerinde ç kacak kadavra vericileri UKS ne sunmak zorundad r. (6) Organ n ehir içi ta nmas nda veya havaalan na ula lmas nda refakat etmekle görevli personeli BKM veya UKM belirler. (7) Kornea da, Göz Bankas ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesine göre yap r. Kalp ve akci er da m ilkeleri Madde 6- (1) Kalp ve akci er greftlerinin da ilkeleri unlard r: a) Kalp dokular n da s rayla; Bölgesel Acil, Bölgesel S ra, Ulusal Acil, Ulusal S ra olacak ekilde BKM ve /veya UKM taraf ndan yap r. b) Acil kalp nakli bekleme listesine al nacak hastalar, status 1 kriterlerine uyan; mekanik pompa deste i alan hastalar, intraaortik balon pompa deste i alt nda olan hastalar ve devaml inotropik ilaç deste ine ihtiyaç duyan hastalard r. Acil bildirimleri yap lm ayn artlara sahip olan hastalar aras nda öncelik, bildirimi en erken yap lm hastaya verilir. c) Nakil merkezleri acil bildirimlerini Acil Hasta Bildirim Formu (Ek 8-A) ile UKM ne bildirir. Acil bildiriminin geçerli olabilmesi için UKM taraf ndan, Kalp, Akci er, Kalp Kapa Bilimsel Dan ma Kurulu nun belirledi i konuyla ilgili üç uzman hekimin olurunun al nmas gereklidir (görü ler faks ile teyit edilecektir). Acil hastalar n aciliyetleri 24 saatte bir hastan n bulundu u nakil merkezince yap lacak yeni bildirimlerle teyit edilir. Nakil merkezinin teyit i lemini gerçekle tirmemesi halinde, daha önce acil bildirimi yap lm olan hasta acil listesinden ç kar r. ç) Kalp ve akci er da nda verici ve al kan gruplar aras nda kan transfüzyonu kurallar dikkate al r; Rh uyumu art aranmaz. d) Bir kalp ve/veya akci er nakli merkezi, kendisine UKM taraf ndan verici bildirimi yap lmas takip eden süre içerisinde en geç 30 dakika içinde kadavra kalbi veya akci eri al p almayaca UKM ne bildirmek zorundad r. Bu sürenin a lmas halinde, kadavradan al nacak kalp veya akci er UKM taraf ndan s radaki kalp ve/veya akci er nakli merkezine teklif edilir. (2) UKM ne kay tl acil kalp ve akci er nakli bekleyen hasta bulunmuyor veya bulunuyor ve fakat kalp ve akci er greftinin organ koruma süresi içinde, hastan n bulundu u merkeze ula labilme imkan yok ise; a) Verici, kalp ve/veya akci er nakli uygulayan hastanelerin birinden ç yorsa öncelikle o merkezdeki uygun hastaya nakledilir. O merkezde nakledilmiyorsa (Ek 3-A) daki Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formunda belirtilen s raya göre bölgede bulunan di er kalp ve/veya akci er nakli merkezlerine teklif edilir. b) Verici, kalp ve/veya akci er nakli uygulanmayan hastanelerin birinden ç yorsa, (Ek 3-A) daki Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formunda belirtilen s raya göre bölgede bulunan di er kalp ve/veya akci er nakli merkezlerine teklif edilir. 3

4 c) BKM ne o bölgenin herhangi bir hastanesinden bildirilmi ve klinik olarak beyin ölümü te hisi konulmu ve fakat beyin ölümü karar verecek Kanun da belirtilen uzmanlar n bulunamad hallerde veya ba ka sebeplerle beyin ölümü te hisi konulamam potansiyel vericilerin ayn bölgedeki kalp ve/veya akci er nakli yapan merkezlerden birine veya ba ka bir organ nakli merkezine sevk edilmesi halinde, kazan lacak kalp ve akci er greftlerinin da bu maddenin (2) numaral f kras n (b) bendinde belirtilen usûl ile da r. ç) Bölgesinde kullan lmayan kalp ve akci er greftleri BKM taraf ndan UKM ne bildirilerek (Ulusal Acil Bildirim yoksa) (Ek 3-A) daki Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formunda belirtilen s raya göre kalp ve/veya akci er nakli merkezlerine teklif edilir. (3) Greft al m s ras gelen merkezler, BKM veya UKM taraf ndan teklif edilen grefti, uygun kan grubunda al hasta olmamas, fizikî artlar ve insan gücü ile ilgili sorunlar gibi zorunlu sebeplerle nakledemeyecek durumdaysa bir sonraki teklif edilecek greft için ayn ralar muhafaza ederler. (4) Greft al m s ras gelen merkezler BKM veya UKM taraf ndan teklif edilen grefti naklettikleri takdirde, greft al m s ralar, greft BKM den teklif edilmi se BKM listesinde, UKM taraf ndan teklif edilmi se UKM listesinde en sona geçer. BKM, kendi greft al m listesi de ti inde UKM ne listenin son halini bildirir. Karaci er da m ilkeleri Madde 7- (1) Karaci er greftlerinin da m ilkeleri unlard r: a) Acil karaci er greftlerinin da UKM taraf ndan yap r. b) UKM ne bildirilmi, herhangi bir bölgede acil karaci er nakli gerektiren fulminan ve subfulminan hepatitli veya acil retransplantasyon gerektiren hasta var ise, ülkede ç kan ilk karaci er grefti, kan grubu uyumuna bak lmaks n bu hastaya nakledilmek üzere ilgili merkeze UKM taraf ndan teklif edilir. Fulminan ve subfulminan hepatitli hastalarda transplantasyon endikasyonu koymak ve bu suretle acil karaci er grefti talep edebilmek için a daki kriterlerin tamam n bulunmas gerekir: 1) Daha önce bilinen bir karaci er hastal olmamal r. 2) kter ve ansefalopati aras geçmesi gereken süre, fulminan hepatitliler için en fazla 15 gün, subfulminan hepatitliler için ise, en fazla iki ay olmal r. 3) Ansefalopati grade iki ve üzerinde olmal r. 4) Protrombin zaman 20 saniye ve üzerinde olmal r. Acil retransplantasyon için greft talebi, transplantasyondan sonraki ilk 8 gün içinde primer non-fonksiyon, hepatik arter ve / veya portal ven trombozu geli mesi halinde yap lmal r. Nakil merkezleri acil bildirimlerini Acil Hasta Bildirim Formu (Ek 8-B) ile UKM ne bildirir. Acil bildiriminin geçerli olabilmesi için UKM taraf ndan, Karaci er Bilimsel Dan ma Kurulu nun belirledi i konuyla ilgili üç uzman hekimin olurunun al nmas gereklidir (görü ler faks ile teyit edilecektir). Acil karaci er greft taleplerinin, hastan n klinik durumunun yukar daki kriterler do rultusunda tekrar de erlendirilerek her 48 saatte bir UKM ne tekrar bildirilmesi gerekir. Acil greft talebi ayn hasta için en fazla 5 kez tekrarlanabilir. Acil bildirimi ile karaci er alm olan merkez, UKS ile kendine sunulan (kendi merkezinde kan veya kendine bölgesel/ulusal s radan sunulan) ilk karaci eri, ald merkeze geri ödemek zorundad r. Bir merkez alacakl oldu u merkezden gelecek karaci er ile bir ba ka merkeze olan borcunu ödeyemez. Geri ödemeler ile ilgili liste UKM taraf ndan yap r. c) UKM ne kay tl acil karaci er nakli bekleyen hasta yok ise, bir bölgede, merkez veya ba illerin bütün hastanelerinde beyin ölümü te hisi konulmu ve ba yapm vericilerden kacak karaci er greftleri; 1) Verici, karaci er nakli uygulayan hastanelerin birinden ç yorsa, karaci er grefti öncelikle o merkezde nakledilir. O merkezde nakledilemiyorsa, BKM taraf ndan (Ek 3-B) de düzenlenen Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formundaki s raya göre ayn ilde veya o bölge illerindeki di er merkezlerine teklif edilir. 4

5 2) Verici, karaci er nakli uygulanmayan bir hastaneden ç yorsa, karaci er grefti o bölge içerisinde karaci er nakli uygulayan merkezlere BKM taraf ndan (Ek 3-B) de düzenlenen Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formundaki bölgesel raya göre da r. ç) BKM ne o bölgenin herhangi bir hastanesinden bildirilmi, klinik olarak beyin ölümü te hisi konulmu ve fakat Kanun da belirtilen uzmanlar bulunamad veya ba ka sebeplerle te hisi konulamam potansiyel vericilerin, ayn bölgedeki karaci er veya ba ka bir organ nakli yapan merkezlerin birine sevk edilmesi durumunda kazan lacak karaci er greftlerinin da, o bölge içerisinde karaci er nakli uygulayan merkezler aras nda, BKM taraf ndan (Ek 3-B) de düzenlenen Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formundaki bölgesel s raya göre da r. d) Bölgesinde kullan lamayan karaci er greftleri, BKM taraf ndan UKM ne bildirilir. UKM bu grefti, (Ek 3-B) deki Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Formundaki Ulusal s raya göre di er bölgelerde bulunan karaci er nakli merkezlerine teklif eder ve nakledilmesini sa lar. e) Karaci er al m s ras gelen merkezler, BKM veya UKM taraf ndan teklif edilen grefti, uygun kan grubunda al hasta olmamas, fizikî artlar ve insan gücü ile ilgili sorunlar gibi zorunlu sebeplerle nakledemeyecek durumda ise, bir sonra teklif edilecek greft için ayn ralar muhafaza ederler. f) Greft al m s ras gelen merkezler BKM veya UKM taraf ndan teklif edilen grefti naklettikleri takdirde, greft al m s ralar, greft BKM den teklif edilmi se BKM listesinde, UKM taraf ndan teklif edilmi se UKM listesinde en sona geçer. BKM, kendi greft al m listesi de ti inde UKM ne listenin son halini bildirir. g) Karaci eri alacak merkez, crossklemp i lemini takip eden 1 saatlik süreyi a ktan sonra karaci eri almaktan vazgeçer ise, karaci eri kullanm say laca ndan Bölgesel veya Ulusal Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras nda son s raya geçer. ) Kadavra karaci er, gönderildi i merkezde split yap larak birden fazla hastaya nakledilebilir. Split yap lan ancak kullan lmayan karaci er dokusu Bölgesel veya Ulusal raya göre bir ba ka merkeze sunulabilir. Böbrek da m ilkeleri Madde 8- (1) Böbrek da m ilkeleri unlard r: a) Böbrek da UKM taraf ndan Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesinde yap lan le tirme ve puanlamaya göre yap r. (Nakil merkezi tespitine yönelik yap lan puanlamada, merkezler, en yüksek puanl 3 hastan n toplam puan na göre en yüksekten en dü e do ru ralan rlar). b) Her al, kendisiyle ayn kan grubundan olan vericiden böbrek al r. c) Acil böbrek bildirimi için: 1) Herhangi bir diyaliz yöntemi ile tedavisi mümkün olmayan (damar yolu giri i olmayan, periton diyalizi uygulanamayan, vb.) hastalar için nakil merkezleri acil bildirimlerini Acil Hasta Bildirim Formu (Ek 8-C) ile UKM ne bildirir. 2) Söz konusu talebin kabul edilmesi için UKM taraf ndan Diyaliz Bilim Kurulundan üç üyenin olurunun al nmas gereklidir (görü ler faks ile teyit edilecektir). UKM, gerekti inde hastan n ve dosyan n Bakanl n belirleyece i bir nefrolog ve/veya kalp-damar cerrahisi uzman taraf ndan yerinde görülmesini sa lar. 3) Olumlu görü al nd ktan sonra böbrek, acil bildirimi yap lan hastaya (birden fazla acil hasta varsa puan s ras na göre) yönlendirilir. ç) Acil bildiriminin olmad hallerde s r mismatch al larda uygulanacak kurallar unlard r: 1) Ayn kan grubundan s r mismatch olan al var ise böbrek arts z olarak o al ya gider. 2) Birden fazla s r mismatch al n olmas halinde, s ras yla vericinin ç kt nakil merkezi, bölgesel ve ulusal s ralamaya göre yap lan puanlama neticesinde, böbrek en yüksek puanl al ya gider. 5

6 d) Böbrek da nda uygulanacak genel kurallar ve yükümlülükler unlard r: 1) Nakil merkezleri, kadavradan böbrek nakli olmay bekleyen hastalar Ulusal Böbrek Bekleme Listesine kay t yapmakla yükümlüdür. Ulusal Böbrek Bekleme Listesinde kayd olmayan hastaya kadavradan böbrek nakli yap lamaz. 2) Nakil merkezleri, böbrek veya böbrek ile birlikte pankreas naklini gerçekle tirecekleri hastalar seçerken UKM taraf ndan kendilerine sunulmu olan e le tirme ve puanlama sonuçlar dikkate al rlar. 3) Böbrekle birlikte pankreas nakli bekleyen hastalara böbrekle birlikte pankreas nakli yapmak üzere puanlama s ras na uymak kayd yla öncelik verilebilir. 4) Nakil merkezleri, nakil yapma karar verdikleri hastalar n isim ve T.C. kimlik numaralar nakil i lemi gerçekle tirilmeden hemen önce UKM ne bildirir. 5) Böbrek naklinin puan s ras na uyulmadan gerçekle tirilmesi halinde, nakil merkezleri, bu durumun gerekçelerini bildiren, kendi merkezlerinde bekleyen ve nakil yap lan hastadan daha yüksek puanl oldu u halde nakil yap lamayan her hasta için ayr aç klama yapmak üzere haz rlanacak ayr nt bir raporu en geç nakil i leminin gerçekle tirilmesini takip eden iki i günü içerisinde UKM ne iletir. Nakil merkezi, (Ek 6-C) deki Al zleme Formunu nakil i leminin gerçekle tirilmesinden sonra derhal UKM ne iletir. UKM, Al zleme Formundaki bilgiler do rultusunda nakil olan hastay bekleme listesinden ç kar r. 6) Nakil merkezleri canl vericiden nakil olmu hastas n kayd Ulusal Böbrek Bekleme Listesinden ç kar r. 7) Puanlamada nakil merkezleri veya ayn merkezdeki hastalar aras nda e itlik olmas halinde, HLA antijenlerinden önce DR, sonra B, daha sonra A uyumu dikkate al narak merkeze veya hastaya öncelik verilir. 8) Bir nakil merkezine teklif edilen böbre in, o nakil merkezi taraf ndan herhangi bir nedenle reddedilmesi veya asgari doku uyumu art n gerçekle memesi halinde, puanlamaya göre s radaki nakil merkezine böbrek teklif edilir. 9) Vericiden al nacak kan, doku, vb. numunenin doku tipleme laboratuvar na ta nmas ile böbreklerin uygun al lar n bulundu u nakil merkezine ula lmas amac yla il içi veya iller aras yap lmas gerekli ta ma i lemleri UKM veya BKM nin organizasyonunda, vericinin bulundu u ildeki sa k müdürlü ü veya böbrek nakli merkezlerince temin edilecek araçlar vas tas yla gerçekle tirilir. 10) Böbrek bekleyen hastalar sadece bir nakil merkezinde kay tl olaca ndan, birden fazla nakil merkezine kay t yapt rm olan hastalar ile kayd ba ka bir nakil merkezine ald rmak isteyen hastalar, böbrek nakli olmay tercih ettikleri nakil merkezini Bakanl a dilekçe ile bildirirler. 11) Diyalize girme sürelerinin puanlanmas için hastalar n diyalize ilk ba lama tarihlerini belirten belgeyi kay tl olduklar nakil merkezine sunmas ve nakil merkezinin bu belgeyi hastan n dosyas nda saklamas gereklidir. 12) Bekleme süresinin tespitinde hastan n diyalize ilk giri tarihi veya böbrek naklinden sonra diyalize yeniden girmeye ba lad tarih ilk gün olarak kabul edilir. E er hasta böbrek naklinden sonra 6 ay içinde böbre i kaybederse, bekleme süresi s rdan ba lamaz, kald yerden devam eder. Nakil merkezi hastay tekrar bekleme listesine kaydederken diyalize ba lama tarihini buna göre belirler. 13) UKM taraf ndan yap lan kontrollerde bekleyen hasta verilerinde yanl k oldu u tespit edilen merkezler Bakanl kça uyar r. Verilerindeki yanl k nedeniyle haks z olarak böbrek ald saptanan merkezler, her benzer vaka için iki defa olmak üzere, böbrek da ndan faydalanamazlar. 14) Nakil merkezleri vericinin doku tipinin belirlenmesini sa lamak, belirlenen doku tipini UKM ne bildirmek ve nakil i lemini, acil durumlar hariç olmak kayd yla, UKM taraf ndan yap lacak puanlama i lemi tamamland ktan sonra gerçekle tirmekle yükümlüdür. 15) Nakil merkezleri, bekleyen hastalar n verilerini, T.C. kimlik numaras dahil, Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesine eksiksiz, do ru ve zaman nda girilmesinden, hasta bilgilerinin do rulu unun en az 6 ayda bir kontrol edilerek güncellenmesinden sorumludur. 6

7 16) Doku tipleme laboratuvarlar, BKM veya UKM nin koordinasyonu ile böbrek nakli merkezleri veya organ ve doku kayna merkezlerinden kendilerine ula lan, beyin ölümü saptanm ba sa lanan vericilerin doku tiplerini belirlemek üzere gerekli testleri, en h zl ekilde, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, 24 saat yapmakla yükümlüdür. 17) Acil bildirimi veya s r mismatch nedeniyle bir bölgeden ba ka bir bölgeye kadavra böbrek gönderilmesi halinde, böbre i alan nakil merkezi, ç kar m s ras nedeniyle veya vericinin kendi hastanesinde ç kmas nedeniyle elde edece i ilk böbre i kendisine daha önce böbrek gönderen nakil merkezine vermek zorundad r. Bu organ borçlanmas ve geri ödeme durumu UKM taraf ndan takip edilir. 18) Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Program n olu abilecek herhangi bir teknik nedenle çal amamas halinde, teknik sorun giderilene kadar Makam n 30/01/2001 tarih ve 950 say Onaylar ile yürürlü e giren ve bu Yönerge ile yürürlükten kald lan Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesinin ilgili hükümlerinde belirtilen böbrek da m ilkelerine göre i lem yap r. e) Kadavra vericinin böbrek nakli merkezlerinde ç kmas durumunda a daki kurallar uygulan r: 1) Böbrek nakli merkezi vericinin doku tipinin belirlenmesini sa lar, belirlenen doku tipini UKM ne bildirir. 2) UKM, kendisine bildirilen vericiye en uygun böbrek al lar bulmak amac yla le tirme ve puanlama i lemini gerçekle tirir. 3) UKM, asgari doku uyumu art na uygun olmak kayd yla bir böbre i vericinin ç kt nakil merkezine verir. Nakil merkezi bu maddenin 1inci f kras n (d) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilen hususlar dikkate alarak nakil i lemini gerçekle tirir. 4) Di er böbrek, e le tirme ve puanlama i lemi neticesine göre saptanan nakil merkezine teklif edilir. f) Kadavra vericinin böbrek nakli merkezi d ndaki bir organ ve doku kayna merkezinde ç kmas durumunda a daki kurallar uygulan r: 1) Organ ve doku kayna merkezlerinde ç kan kadavra vericilerden böbrek ç kar, BKM ne ba illerdeki (Ek 2) nakil merkezleri taraf ndan ve (Ek 3-C) ye göre s ra ile gerçekle tirilir. 2) Böbrek ç kar yapacak nakil merkezi ile karaci eri kullanacak nakil merkezi ayn hastane bünyesinde ise, böbrek ç kar karaci eri kullanacak karaci er transplant cerrah n sorumlulu unda gerçekle tirilebilir. 3) Kadavradan böbrek ç kar gerçekle tiren nakil merkezi ekibi her iki böbre i kendi merkezine götürür ve vericinin doku tipinin belirlenmesine yönelik testlerin yap lmas sa lar. Nakil merkezi, vericinin doku tipi sonuçlar UKM ne bildirir. Ancak, vericinin kt merkeze yak n bir doku tipleme laboratuvar n mevcut oldu u hallerde, UKM, vericinin doku tipinin belirlenmesine yönelik testlerin söz konusu laboratuvarda yap lmas sa layabilir. 4) UKM, kendisine bildirilen vericiye en uygun böbrek al lar bulmak amac yla le tirme ve puanlama i lemini gerçekle tirir. 5) UKM, asgari doku uyumu art na uygun olmak kayd yla, bir böbre i ç kar gerçekle tiren nakil merkezine verir. Nakil merkezi bu maddenin 1inci f kras n (d) bendinin (2) ve (3) numaral alt bentlerinde belirtilen hususlar dikkate alarak nakil i lemini gerçekle tirir. 6) Di er böbrek, e le tirme ve puanlama i lemi neticesine göre saptanan nakil merkezine teklif edilir. 7) S radaki nakil merkezinin organ ç kar yapamamas durumunda, bölgesel ç kar m ras nda bir sonraki böbrek nakli merkezi, ç kar gerçekle tirir. UKM, asgari doku uyumu art na sahip hastas olmak art yla, bir böbre i bu merkeze verir. g) Gerekli görülen hallerde yap lacak olan histopatolojik incelemede nefroskleroz saptanan marjinal kadavra vericilerden elde edilecek böbrekler blok olarak nakledilebilir. 7

8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Organ ve Doku Nakli Hizmetlerini Yürüten Merkezlerin ve Personelin Görev ve Sorumluluklar Organ ve doku nakli merkezlerinin görev ve sorumluluklar Madde 9- (1) Organ ve doku nakli merkezlerinin görev ve sorumluluklar unlard r: a) Organ ve doku nakli merkezleri nakil amac yla ba vuran hastalar için nakil türlerine göre ilgili Bilimsel Dan ma Kurulu taraf ndan haz rlanan formata uygun olarak hasta bekleme listelerini olu tururlar. Organ ve doku nakli merkezleri hasta bekleme listelerini UKM ne gönderir. b) Hasta bekleme listelerinde kay tl olan hastalara ili kin acil organ taleplerini BKM ne ve UKM ne bildirirler. c) Hasta bekleme listelerini güncelle tirerek, yeni ba vurular ve listeden ç kan hastalar en geç bir i günü içinde UKM ne bildirirler. ç) Kanun a uygun olarak beyin ölümü te hisi konulan ve ba sa lanan vericiye ait bilgiler organ nakli koordinatörü vas tas yla (Ek 4) deki Verici Bilgi Formu doldurularak BKM ne ve UKM ne bildirilir. d) Organ al gerçekle tirildi inde (EK 5) deki Organ Bilgi Formu organ ç karan organ ve doku nakli merkezi taraf ndan doldurularak organ ile birlikte organ n nakledilece i merkeze gönderilir. Ayn form BKM ne ve UKM ne hemen bildirilir. e) Organ ve doku nakli yapan merkez, nakil sonras 1inci gün, 1inci, 3 üncü, 6 nc, 12 nci aylarda, daha sonra her 12 ayda bir olmak üzere ve ölüm günlerinde (Ek 6) daki Al zleme Formunu doldurarak BKM ve UKM ne bildirilir. f) Canl dan organ ve doku nakli, al n dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kay n h mlar ndan yap labilir. Bu kapsam d nda kalan organ ve doku verici adaylar n durumlar, ilgili organ ve doku nakli merkezindeki Yerel Etik Kurullar taraf ndan de erlendirilir, uygun bulunmas halinde nakil gerçekle tirilir. (2) Kemik ili i, kök hücre ve kordon kan nakillerinde h ml k ba art aranmaz. (3) Ülke genelinde canl dan yap lan organ ve doku nakillerinde, al ve vericinin Ba hekimlikçe onayl nüfus cüzdan fotokopisi, akrabal k durumunu gösteren nüfus kay tlar, Verici Bilgi Formu ve Al zleme Formu ( lk 24 saatlik form) ile Yerel Etik Kurul çal malar n ayl k olarak Bakanl k Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü üne (UKM) gönderilmesi zorunludur. Organ ve doku kayna merkezlerinin görev ve sorumluluklar Madde 10- (1) Organ ve doku kayna merkezlerinin görev ve sorumluluklar unlard r: a) Yönetmeli in 22 nci maddesi uyar nca organ ve doku kayna merkezi niteli i ta yan hastaneler, Kanun da belirtilen Beyin Ölümü Kurulunu olu turarak BKM ne bildirirler. b) Organ ve doku kayna merkezlerinde görev alacak organ ve doku nakli koordinatörü ve yard mc lar n isimlerini, meslek ûnvanlar ve telefon numaralar BKM ne bildirirler. c) Bütün resmî ve özel hastaneler, beyin ölümü vakalar ba oldu u BKM ne ve UKM ne bildirmek zorundad r. Hastane servislerindeki potansiyel beyin ölümü vakalar servis sorumlu tabibi çal kurumun organ ve doku nakli koordinatörüne bildirir. Organ ve doku nakli koordinatörü veya yard mc lar beyin ölümünün te his edilmesi için beyin ölümü kurulunu göreve davet eder. Kanun un 11 inci ve 13 üncü maddeleri uyar nca beyin ölümü karar al nd ktan sonra organ ve doku nakli koordinatörü veya yard mc lar taraf ndan Kanun a uygun olarak hasta yak nlar ndan, organ ve doku ba talep edilir. Organ ve doku nakli koordinatörü vakay ve ba durumunu (Ek 1) de düzenlenen Beyin Ölümü Bildirim Formunu ve Aile zin Formunu (Ek 9) doldurarak ba bulundu u BKM ne ve UKM ne bildirmek zorundad r. Kurumda organ ve doku nakli koordinatörü bulunmuyor ise, beyin ölümü vakas Ba tabip taraf ndan ilgili BKM ne ve UKM ne bildirilir. (2) Beyin Ölümü Bildirim Formlar n Ba hekimlikçe ayl k olarak Bakanl k Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü üne gönderilmesi zorunludur. 8

9 Organ ve doku nakli merkezleri koordinatörlü ü Madde 11- (1) Beyin ölümü tespiti yapabilecek yo un bak m servisine sahip her hastanede bir organ ve doku nakli koordinatörü ile bir koordinatör yard mc bulunmas zorunludur. (2) Sertifikal organ ve doku nakli koordinatörü ve koordinatör yard mc lar aktif olarak donör ç kar sa lad klar sürece bulunduklar hastanede ba ka bir görevde çal lamaz. Hastane yönetimi, organ ve doku nakli koordinasyonu için uygun bir mekan, ehirleraras görü meye aç k bir telefon ve internet ba lant bilgisayar sistemi sa lamakla yükümlüdür. (3) Organ ve Doku Nakli Koordinatörü; a) Ulusal Koordinasyon Sistemi içinde yer alan birimler aras ndaki koordinasyonu sa lamak, b) Potansiyel vericiler için 24 saat icapç olarak haz r bulunmak ve verici adaylar tespit etmek, c) Kendi merkezinde tespit edilen verici aday n yo un bak m ünitesinde destek tedavisinin sürdürülmesini sa lamak, ç) Beyin ölümü üphesi halinde, Beyin Ölümü Kurulunu olu turan hekimlerin vaka ba na intikallerini ve beyin ölümü tan n kesin olarak konmas, beyin ölümü tutana n beyin ölümü kriterlerine göre ve kurallara uygun biçimde düzenlenmesini sa lamak, d) Verici aday n ailesiyle görü erek, Kanun a göre gerekiyorsa, verici ailesinden izin almak, organ ve doku ba belgesinin onaylanmas sa lamak, e) Organ ve dokunun ç kar lmas ilgili cerrahlarla i birli i yaparak organize etmek, f) Al nan organ ve dokunun ilgili al merkeze naklini sa lamak, oradaki ilgili personele ula arak organ ve doku ile al n kolayca bulu turulmas sa lamak, g) Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinden kendi merkezine teklif edilen organ ve dokular de erlendirmek amac yla ilgili transplantasyon hekimleriyle ileti im kurarak doku veya organ kabul veya reddetmek, ) Organ nakli merkezinde bekleme listelerini olu turmak, güncellemek ve Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezine bildirmek, h) Organ ve doku kayna merkezlerinde beyin ölümü olu an her hastay Bölge ve Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezlerine bildirmek, ) Potansiyel verici tespitini artt faaliyetlerde bulunmak, i) Organ ba kampanyalar düzenlemek, j) Hastane personeline ve halka e itim vermek, k) Organ ve doku nakli koordinatör yard mc na organ ve doku nakli ile ilgili yapt planlarda görev vermek ve kontrol etmek, l) Bakanl k taraf ndan organ ve doku nakli konusunda düzenlenecek her türlü e itim ve kampanyalara bölgesinde i tirak etmek ve destek vermek, ile görevli ve sorumludur. (4) Organ ve doku nakli koordinatör yard mc, organ ve doku nakli koordinatörünün verdi i görevleri yapar ve organ ve doku nakli koordinatörünün yukar da belirtilen görevleri yerine getirmesinde yard mc olur. Bölge koordinasyon merkezlerinin görev ve sorumluluklar Madde 12- (1) BKM ler bulunduklar ilin Sa k Müdürlü üne ve UKM ne ba olarak Bakanl n belirleyece i görevleri yaparlar. BKM den l Sa k Müdürünün görevlendirece i bir l Sa k Müdür Yard mc sorumludur. l Sa k Müdürlü ü, BKM ne uygun bir çal ma mekan, ehirleraras görü meye aç k bir telefon, internet ba lant bilgisayar sistemi ve il içi ve il d görevlerde kullan lmak üzere araç sa lamak dahil olmak üzere, organ ve doku nakli ile ilgili hizmetin yürütülmesini kolayla racak her türlü deste i vermekle yükümlüdür. (2) BKM nin görev ve sorumluluklar unlard r: a) Bölgesine ba bütün illerin organ ve doku nakli hizmetleriyle ilgili koordinasyonunu sa lar. Her bir BKM ne ba lanan illerin listesi (Ek 2) de gösterilmi tir. b) Beyin ölümü ve organ ba vakalar bildirildi inde, UKM taraf ndan gerekli görülen hallerde vericiye ait doku tiplemesinin yapt lmas sa lar ve sonucu UKM ne bildirir. 9

10 c) Organ ve doku naklinin gerçekle mesiyle ilgili verici aday ve al ile ilgili yap lmas gereken t bbi, idari ve hukuki i lemlerin yürütülmesini sa lar. ç) Organ ve doku al ekiplerinin, ç kar lan organlar n ve nakil yap lacak hastalar n nakil merkezlerine ula mlar organize eder. Bölge koordinasyon merkezleri koordinatörlü ü Madde 13- (1) Bölge koordinasyon merkezlerinde en çok be koordinatör hekim veya koordinatör yard mc personel görev al r. Aralar ndan bir hekim BKM nin sorumlulu unu yürütür. BKM de görev yapan personel nöbet sistemi ile çal r ve y n her günü bir koordinatör olmak suretiyle kesintisiz nöbet tutarlar. Görevleri esnas nda nöbet yerinden herhangi bir sebeple ayr lamaz, ileti imi kesintiye u ratmayacak ekilde nöbet tutarlar. Nöbet tutan personel o günkü nöbette i ak yönünden karar vermekle sorumludur. Sorumlu hekimin gündüz mesai yapmas halinde di er personelin nöbetleri mesai bitiminde ba lamak ve hafta sonu 24 saat olmak üzere tutulabilir. Ancak, BKM personel say n yeterli olmad durumlarda gündüz mesaisi haricinde tutulacak nöbet, icap nöbeti eklinde olabilir. (2) Nöbet sonunda nöbet defterine, yap lan i ler aç k bir ekilde ifade edilir ve imzalan r. Nöbet s ras nda usule uygun koordinasyonun sa lanamad durumlarda nöbetçi personel bir tutanak tutar ve BKM sorumlu hekimine teslim eder. (3) Bölge koordinasyon merkezleri personeli; a) Kendisine gelen verici bildirimlerini toplamak, takip etmek, sorunlar n çözümünde rol almak, b) Kendilerine ba illerde, hizmetin yürütülmesinde gereken koordinasyonu sa layarak, ilgili koordinatörler ile sürekli ileti im halinde bulunmak, c) Organ ve doku naklinin gerçekle tirilmesi ile ilgili verici aday ve al ile ilgili yap lmas gereken t bbi, idari ve hukuki i lemlerin tamamlanmas sa lamak, UKM nden ald bilgiler do rultusunda, ilgili hastaya organ tak ld denetlemek ve UKM ne rapor ile bildirmek, ç) Nakilleri yapacak organ nakli merkezi hekimlerini göreve ça rmak, d) Bölgesine organ gelmesi veya gönderilmesi durumunda organ al m ekiplerinin, kar lan organlar n ve nakil yap lacak hastalar n merkezlere ula sa lamak, e) Organ ba kampanyalar düzenlemek, f) Sa k personeline ve halka e itim vermek, g) Bakanl k taraf ndan organ ve doku nakli konusunda düzenlenecek her tür e itim ve kampanyalara bölgesinde i tirak etmek ve destek vermek, ) Organ ve doku kayna merkezleri, doku tipleme laboratuarlar ve organ ve doku nakli merkezleri aras nda koordinasyonu sa lamak, h) Bakanl k taraf ndan verilen di er görevleri yapmak, ile görevli ve sorumludur. Ulusal organ ve doku nakli koordinasyon merkezinin görev ve sorumluluklar Madde 14- (1) UKM nin görevleri unlard r: a) Bölge Koordinasyon Merkezlerinin koordinasyonunu sa lar. b) Ulusal bekleme listesini olu turur. c) Acil bekleme listelerini olu turur ve takip eder. ç) Organ ve doku al m ekiplerinin iller aras nda ula temin eder. Ulusal organ ve doku nakli koordinasyon merkezi koordinatörlü ü Madde 15- (1) Organ ve Doku Nakli Bilgi lem Merkezini de bünyesinde bulunduran Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinde ve Bölge Koordinasyon Merkezlerinde, sertifikal Organ ve Doku Nakli Koordinatörü ve Koordinatör Yard mc bulundurulmas zorunludur. (2) Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinde, tercihen aile hekimli i uzman ya da yoklu unda pratisyen hekim olmak üzere bir ki i sorumlu hekim olarak görev 10

11 yapar. Bunun haricinde en fazla alt koordinatör ve en fazla alt koordinatör yard mc görev yapar. (3) Sorumlu hekim, UKM nin tüm çal malar ndan sorumlu olup, tatil günleri dahil herhangi bir saatte merkeze gelip çal anlar denetlemek, nöbet defterlerini günlük olarak kontrol edip imzalamak, personelin nöbet listelerini haz rlat p ilgili ube müdürüne onaylatmak ve haftal k mesaisini mevzuata uygun olarak tamamlayacak ekilde, bölümlere ay p yerine getirmekle görevlidir. (4) Koordinatör ve yard mc nöbet sistemi ile çal r ve y n her günü bir koordinatör ve bir yard mc olmak suretiyle kesintisiz nöbet tutarlar. Nöbet tutan hekim o günkü nöbette i ak yönünden karar vermekle sorumludur. (5) Nöbet sonunda hekim nöbet defterine yapt klar i leri aç k bir ekilde ifade eder ve yard mc ile birlikte imzalar. Nöbet s ras nda usule uygun koordinasyonun sa lanamad durumlarda nöbetteki hekim bir tutanak tutar ve UKM sorumlu hekimine teslim eder. Görevleri esnas nda nöbet yerinden herhangi bir sebeple birlikte ayr lamazlar. (6) UKM koordinatörleri ve yard mc lar ; a) 24 saatlik çal ma formunda kendisine gelen verici bildirimlerini toplamak, takip etmek, sorunlar n çözümünde rol almak, b) Organ ve doku kayna merkezleri, organ ve doku nakli merkezleri, transplantasyon ekipleri ve organ nakli koordinatörleri aras nda koordinasyonu sa lamak, c) Bu Yönerge ye uygun ekilde organ ve dokular n da sa lamak, ç) Kadavra vericiden organ ve doku nakillerine ait verileri toparlamak, d) Organ nakli merkezleri ve bölge koordinasyon merkezleri ile ileti imi sa lamak, e) Bölgesel olarak koordinatör toplant lar organize etmek, f) Ulusal ve uluslararas organ ve doku da m organizasyonlar ile ileti im sa lamak, g) Organ ba kampanyalar düzenlemek, ) Sa k personeline ve halka e itim vermek, h) Bakanl k taraf ndan organ ve doku nakli konusunda düzenlenecek her tür e itim ve kampanyalara i tirak etmek ve destek vermek, ) Bakanl k taraf ndan verilen di er görevleri yapmak, ile görevli ve sorumludur. (7) Koordinatör yard mc, koordinatörün verdi i görevleri yapar ve koordinatörün yukar da belirtilen görevleri yerine getirmesinde yard mc olur, tek ba na verici sunumu yapamaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yasaklar Madde 16- (1) Yönetmelik ve bu Yönergede belirtilen kurallara ayk olarak organ ve doku da yasakt r. Bu yasa a uymad saptanan merkezlerin faaliyetleri Bakanl kça durdurulur ve haklar nda Kanunun ilgili hükümleri uygulan r. (2) Bu Yönerge hükümleri d nda veya hilaf na olarak organ ve doku nakli hizmetleri ile ilgili hiçbir ekilde koordinatörlük faaliyetinde bulunulamaz. (3) Koordinatörler ve yard mc lar, organ ve doku naklini yapan transplantasyon ekibinden olamaz. (4) UKM ve BKM lerde bu Yönerge hükümlerinin aksine herhangi bir personel görevlendirilemez. (5) Bu madde hükümlerine ayk davrananlar hakk nda genel hükümlere göre idari ve hukuki yapt mlar uygulan r. Yürürlükten kald lan hükümler Madde 17-30/01/2001 tarihli ve 950 say Bakan Onay ile yürürlü e giren Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi yürürlükten kald lm r. Yürürlük Madde 18- (1) Bu Yönerge Bakan onay ile yürürlü e girer. 11

12 Yürütme Madde 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sa k Bakan yürütür. Ekler: Ek: 1 Beyin Ölümü Bildirim Formu Ek: 2 Bölge Koordinasyon Merkezlerine Ba lanan llerin Listesi Ek: 3 Ulusal Sistemden Organ ve Doku Al m/ç kar m S ras Ek: 4 Verici Bilgi Formu Ek: 5 Organ Bilgi Formu Ek: 6 Al zleme Formu Ek: 7 Kadavradan Böbrek Da Puanlama Tablosu Ek: 8 Acil Hasta Bildirim Formu Ek: 9 Aile zin Formu 12

13 EK: 1 BEY N ÖLÜMÜ B LD M FORMU VER MERKEZ :... PROTOKOL NO: :... /... /... VER N; Ad Soyad :... Cinsiyeti :... Do um Yeri/i :... Baba Ad :... Anne Ad :... BA KA KURUMDAN SEVK ED LEN HASTALAR N; Sevk Edildi i Kurum :... Sevk Nedeni :... Sevk i :... Sevk Saati :... zleme Ba lang ç tarih/saat : KOMA NEDEN :... uurun tam kayb :... 2-SPONTAN SOLUNUM :... 3-GÖRSEL, TSEL ve A RILI UYARANLARA YANIT -Spontan hareket :... 4-BEY N SAPI REFLEKSLER :... -Pupillalar :... -Kornea reflexi :... -Okülo-vestibüler refleks :... -Okülo-sefalik refleks :... -Faringeal ve trakeal refleksler :... 5-APNE TEST : D ER : Yukar da belirtilen kriterlere göre... do umlu,... n n... tarihinde, saat... de t bbi ölümünün gerçekle ti ini bildirir tutanakt r. NÖROLOJ UZMANI : MZA : DR.... NÖRO RÜRJ UZMANI : MZA : DR.... ANESTEZ UZMANI : MZA : DR.... KARD YOLOJ UZMANI : MZA : DR... Koordinatör ( sim- mza) Ba hekim ( sim- mza) 13

14 EK :2 BÖLGE KOORD NASYON MERKEZLER NE BA LANAN LLER zmir BKM stanbul BKM Antalya BKM zmir stanbul Antalya Kütahya rklareli Afyon Manisa Edirne Burdur ak Tekirda Isparta Denizli Kocaeli Konya Ayd n Sakarya Karaman Mu la Adana BKM Ankara BKM Erzurum BKM Adana Ankara Erzurum Mersin Eski ehir Erzincan Kahramanmara Bolu Sivas Osmaniye Çank Tunceli Kilis Kastamonu Gümü hane Gaziantep Bart n Bayburt Kayseri Karabük Artvin Ni de Zonguldak Ardahan Hatay kkale Kars Çorum r Yozgat ehir Mu Nev ehir Bingöl Aksaray Diyarbak r BKM Samsun BKM Bursa BKM Diyarbak r Samsun Bursa Bitlis Sinop Çanakkale Siirt Amasya Bal kesir Van Tokat Yalova Hakkari Ordu Düzce rnak Giresun Bilecik Batman Trabzon Mardin Rize anl urfa Ad yaman Malatya Elaz 14

15 EK : 3 A ULUSAL S STEMDEN ORGAN VE DOKU ALIM/ÇIKARIM SIRASI KALP AKC ER ALIMLARI ra No LLER MERKEZLER (1) (2) (3) (4) (5) 1 ADANA Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi 2 ANKARA Ankara Üniversitesi T p Fakültesi. 3 Ba kent Üniversitesi T p Fakültesi 4 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi 5 G.A.T.A. 6 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi. 7 Türkiye Yüksek htisas E itim ve Ara rma 8 ANTALYA Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi 9 STANBUL stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi. 10 Kartal Ko uyolu Yüksek htisas itim ve Ara rma 11 ZM R Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi 12 Ege Üniversitesi T p Fakültesi 15

16 EK: 3-B ULUSAL S STEMDEN ORGAN VE DOKU ALIM/ÇIKARIM SIRASI KARAC ER GREFT ALIMLARI ra No LLER MERKEZLER (1) (2) (3) (4) (5) 1 ADANA Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi 2 ANKARA Ankara Üniversitesi T p Fakültesi 3 Ba kent Üniversitesi T p Fakültesi 4 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi 5 G.A.T.A. 6 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi 7 Türkiye Yüksek htisas E itim ve Ara rma 8 ESK EH R Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi 9 ANTALYA Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi 10 STANBUL stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi 11 stanbul Üniversitesi Cerrahpa a p Fakültesi 12 Özel Memorial 13 Özel Florence Nightingale 14 Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi 15 Haydarpa a Numune E itim ve Ara rma 16 Kartal Ko uyolu Yüksek htisas itim ve Ara rma Hast. 17 BURSA Uluda Üniversitesi T p Fakültesi 18 ZM R Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi. 19 Ege Üniversitesi T p Fakültesi 20 MALATYA nönü Üniversitesi T p Fakültesi 21 KAYSER Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi. 22 MERS N Mersin Üniversitesi T p Fakültesi 23 ERZURUM Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi 16

17 EK: 3-C ULUSAL S STEMDEN ORGAN VE DOKU ALIM/ÇIKARIM SIRASI BÖBREK GREFT ALIMLARI ra No LLER MERKEZLER (1) (2) (3) (4) (5) 1 ADANA Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi 2 ANKARA Ankara Üniversitesi T p Fakültesi 3 Ba kent Üniversitesi T p Fakültesi 4 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi 5 G.A.T.A. 6 Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi 7 Türkiye Yüksek htisas E itim ve Ara rma 8 Ankara Etlik htisas 9 Ankara Numune E itim ve Ara rma 10 ESK EH R Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi 11 ANTALYA Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi 12 STANBUL stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi 13 stanbul Üniversitesi Cerrahpa a p Fakültesi 14 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi 15 Özel Memorial 16 Özel Florence Nightingale 17 Yeditepe Üniversitesi T p Fakültesi 18 Haydarpa a Numune E itim ve Ara rma 19 Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Ara rma 20 Özel Medicana 21 Özel Hizmet 22 Özel Gaziosmanpa a 23 BURSA Uluda Üniversitesi T p Fakültesi 17

18 EK: 3-C ra No LLER MERKEZLER (1) (2) (3) (4) (5) 24 ZM R Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi. 25 Ege Üniversitesi T p Fakültesi 26 zmir E itim ve Ara rma 27 zmir Tepecik E itim ve Ara rma 28 Özel ifa 29 Özel Kent 30 zmir Atatürk E itim ve Ara rma 31 KONYA Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi 32 SAMSUN Ondokuz May s Üniversitesi T p Fakültesi 33 MALATYA nönü Üniversitesi T p Fakültesi 34 KAYSER Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi. 35 MERS N Mersin Üniversitesi T p Fakültesi 36 ERZURUM Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi 37 DEN ZL Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi 18

19 EK: 4 VER B LG FORMU T.C. SA LIK BAKANLI I ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKL KOORD NASYON S STEM VER B LG FORMU Bilgi veren ki i: : Saat: Verici : ehir: Hastane telefon no: Faks no: Koordinatör Ad-Soyad : Cep Tel. No: Koordinatör imza: TEKL F ED LEN ORGAN Böbrek: Sa Sol Karaci er: Tamam Split Lob Kalp: Kalp kapa : Akci er: Sa Sol Pankreas: nce ba rsak: Kornea: Di er: VER B LG LER Ad/Soyad : Cinsiyet: E K Ya : Kalp at ml verici Kalp at ms z verici Hastaneye geli nedeni: Ölüm nedeni: Ölüm tarih ve saati: Boy:... cm A rl k:... kg Gö üs çevresi:... cm Kar n çevresi:... cm Kan grubu: Rh: ( ) HLA Tipi: A.../... B.../... DR.../... ANAMNEZ Sigara kullan : Miktar:... paket/gün/y l Alkol kullan : Miktar: Madde kullan : Di er: Geçirdi i hastal klar: Geçirdi i ameliyatlar: Sürekli kulland ilaçlar: Hipertansiyon: Var Yok Ne kadar süredir: Tedavi: Diabetes Mellitus: Var Yok DM tipi: Kabulden önceki nörolojik durumu: Di er patolojiler: KL K B LG LER Yo un Bak ma kabul tarih/saati: Ventilatöre ba lanma tarih/saati: Akci er grafisi: Sekresyon: Var Yok Ekokardiyografi % EF: EKG: Abdominal USG: CT: MR: Di er tan sal testler: Travma: Var Yok Aç klama: Kullan lan ilaçlar (antibiyotik, diüretik, anti-diüretik) doz ve uygulanma süresi: Kan kültürü: : drar kültürü: : Trakeal aspirasyon kültürü: : Di er: : Enfeksiyon: Var Yok Akci er Aspirasyon Üriner Enfeksiyon Di er: Kan bas nc :.../... mmhg Nab z:... /dk CVP: Ate :... C Hipotansiyon: Var Yok Süresi: Hipertansiyon: Var Yok Süresi: Kardiyak arrest: Var Yok : Saat: Süresi: Reanimasyon: Var Yok Süresi: Respiratuvar arrest: Var Yok : Saat: Süresi: Reanimasyon: Var Yok Süresi: Dopamin: Dozu:...Ünite laca ba lama tarihi/kullanma süresi: Noradrenalin: Dozu:... Ünite laca ba lama tarihi/kullanma süresi: Dobutamin: Dozu:... Ünite laca ba lama tarihi/kullanma süresi: Di er (Doz, ünite ve süreyi belirtiniz): Son saatlik idrar:... ml Son 24 saatlik idrar:... ml Son... saatte... ml idrar ç vard r Yap lan Kan transfüzyonu:... ml Son 24 saatteki kan transfüzyonu miktar :... ml Son 24 saatte verilen plazma geni leticisinin tipi: Miktar :... ml Hemodilüsyon Var Yok 19

20 EK: 4 VER B LG FORMU T.C. SA LIK BAKANLI I ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKL KOORD NASYON S STEM VER B LG FORMU LABORATUVAR TESTLER (Lütfen birim belirterek doldurunuz) Kan testlerinin yap lma tarihi: Saati: HIV: HBsAg: HCV Ab: HIV ag (p24): HBcAb: HTLV I+II: HBsAb: Di er: CMV Ig G Ig M Sfiliz: Toksoplazma Ig G Ig M EBV: Di er: Trombosit: Protrombin zaman : INR: Fibrinojen: PT/PTT: Di er: Troponine: Glukoz: Na: K: Üre: S. kreatinin: drar proteini: drar sedimi: Lökositler Nötrofil: Lenfosit: Bazofil: Eozinofil: Monosit: Hematokrit: Hemoglobin: Test tarihi: Test zaman : Kan Gazlar Klirens: Gebelik testi: SGOT: SGPT: GGT: Alkalen fosfataz: LDH: Di er: FiO 2 (%): PCO 2 : ph: HCO 3 : PO 2 : Baz fazlal : Oksijen satürasyonu: Total Bilirubin: Total protein: Albumin: CPK: 20

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. )

(Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ (Bakanlık Makamının 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. ) (Değişiklikler Bakanlık Makamının 20.12.2005 tarih ve 10802 sayılı Oluru ile yürürlüğe

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi (Makamın 28.05.2008 tarih ve 19735 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi (Makamın 28.05.2008 tarih ve 19735 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir. Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi (Makamın 28.05.2008 tarih ve 19735 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)

Detaylı

ULUSAL ORGAN ve DOKU NAKLİ KOORDİNASYON SİSTEMİ YÖNERGESİ. (Makamın 30.01.2001 tarih ve 950 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir.

ULUSAL ORGAN ve DOKU NAKLİ KOORDİNASYON SİSTEMİ YÖNERGESİ. (Makamın 30.01.2001 tarih ve 950 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir. ULUSAL ORGAN ve DOKU NAKLİ KOORDİNASYON SİSTEMİ YÖNERGESİ (Makamın 30.01.2001 tarih ve 950 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

ORGAN TRANSPLANTASYONU

ORGAN TRANSPLANTASYONU ORGAN TRANSPLANTASYONU LE LG MERAK ED LENLER *Nurcan Çiftçi **Yasemin Güven Cin nternat onal Hospital Hastanesi * Organ Nakil Koordinatörü **E itim ve Geli im Hem iresi Haz rlanma Tarihi: 25.06.2011 ÇER

Detaylı

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8.

Tanımlar Madde 3. Madde 4. Madde 5. Genel İlkeler ve Uygulama Esasları Madde 6. Madde 7. Madde 8. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA YÖNERGESİ (Senato: 09.12.2015-2015/17 Sayılı - 26 Numaralı

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ORGAN NAKLİ. Uzm Hem. NURŞEN ALTUĞ ORGAN NAKLİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORGAN NAKLİ. Uzm Hem. NURŞEN ALTUĞ ORGAN NAKLİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ ORGAN NAKLİ Uzm Hem. NURŞEN ALTUĞ ORGAN NAKLİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ RENAL PRELASMAN TEDAVİSİ UYGULANAN HASTA SAYILARI 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Turk Neph Dial Transpl 2015;24(1):10-16

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

1-SİPARİŞ KABUL MARDAV Yaltım ve İnş. Malz. San Ve Tic. A.Ş. LOJİSTİK PROSEDÜRLERİ (2013) BAYİ Siparişlerinin MARDAV Sipariş Formu kullanılarak faks/mail ile gönderilmiş olması gereklidir. (Sipariş formları

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 / 19734

T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 / 19734 SAYI : B.10.0.THG.0.14.00.05 KONU : Organ Nakli Merkezleri Yönergesi T.C. SA LIK BAKANLI I Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü 28.05.2008 / 19734 BAKANLIK MAKAMINA Bilindi i gibi, ülkemizde organ ve doku

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ve SINAV YÖNERGESĠ Senato: 13 Ekim 2009 / 274-11 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Yabancı

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını,

TEBLİĞ. c) Liman baģkanlığı: UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı liman baģkanlıklarını, 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKĠYE LĠMANLARI VE ĠSKELELERĠ ARASINDA DENĠZ TAġITLARIYLA YAPILAN TAġIMA ĠLE YÜKLEME VE BOġALTMALARDA GÜMRÜK GÖZETĠM

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜ Ü Gebze Belediyesi s n rlar içerisinde vefat eden vatanda lar m z n, cenaze sahiplerinin istek ve görü leri do rultusunda, cenaze yerinden al n p techiz ve tekfin i lemlerinden sonra

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik

NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik KONU VERG S RKÜLER NO: 2012/55 TAR H: 16.10.2012 Yat mlarda Devlet Yard mlar Hakk nda Karar da De iklik Yap lmas na Dair Karar Yay nlanm r. 13/10/2012 tarih 28440 say Resmi Gazete de yay nlanan 2012/3802

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı