1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr."

Transkript

1 1. MERMER 1.1 Giriş Doğaltaşlar sõnõfõna giren mermer yüzyõllardan beri insanõn yaşadõğõ alanlarda, sanatsal amaçlarla ve yapõsõ itibariyle sağlam olmasõ sebepleriyle kullanõlmõştõr. Günümüzde de inşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte giderek daha fazla tüketilmeye başlanmõştõr. Ülkemiz mermer potansiyeli ve çeşitliliği bakõmõndan zengin bir ülkedir li yõllardan itibaren ivme kazanan sektör sürekli bir gelişim içindedir Ürün Tanõmõ Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr. Bilimsel tanım: Başkalaşõm (metamorfizma) süreci geçiren ve başkalaşõmõn izlerini taşõyan kalker dominit gibi karbonat bileşimli kayaçlara mermer adõ verilir. 1 Gerçek mermer olarak da adlandõrõlan bu kayaçlar, yüksek oranlara kalsiyum karbonat, daha az oranlarda magnezyum karbonat ve değişik metal oksitler içerirler. 2 Saf olduklarõ zaman yarõ saydam ve beyaz renkli olan mermerler daha sonra uğradõklarõ biçim değişiklikleri ve kimyasal çözünme süreçleri ilginç renkli görünümler kazanõr. Örneğin, sarõ, pembe, kõrmõzõ, mavimtrak ve siyah renkli olabilmektedirler. Ayrõca yer hareketleri mermer kayacõnõn kõrõlarak buralarõn sonradan kalsitle dolmasõ sonucunda damarlarõn oluşmasõna yol açabilir. Böylece ortaya çok hoş görünümlü breşli ya da damarlõ mermerler ortaya çõkar. Ticari tanım: 3213 sayõlõ Maden Kanunu na göre ticari standartlara uygun boyutlarda blok verebilen, kesilip parlatõlan veya yüzeyi işlenebilen ve taş özellikleri kaplama taşõ normlarõna uygun olan her türden aş (tortul, magmatik ve metaformik) ticari dilde mermer olarak tanõlanmaktadõr. Bu tanõmlamanõn içindeki hakiki mermerin yanõnda iyi parlatõlabilen kalker, traverten, kumtaşõ gibi tortul; gnays, kuvarsit gibi metamorfik; granit, siyenit, serpartin, andezit, bazalt gibi magmatik taşlar da mermer olarak isimlendirilmektedir. Ancak, günümüzde doğaltaş endüstrisinde kesilip parlatõlmadan kullanõlan taşlar da mevcuttur. Bunlar, granit, siyenit gibi plutonitler, bazalt, andezit gibi volkaniklerden oluşabileceği gibi traverten, tüfit ve kumtaşlarõ da bu tanõmlamanõn içine girebilmektedir. Ticari alanda sözkonusu doğaltaşlar peyzaj taşlarõ olarak da 1 DPT, Madencilik Endüstriyel Hammaddeler (Yapõ Malzemeleri), Özel İhtisas Raporu, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Ankara-2001, s: 9 2 İzmir Ticaret Odasõ, Mermercilik Sektörünün Potansiyeli, İzmir,

2 anõlmaktadõr. Peyzaj amaçlõ kullanõm için yerinde kesme, doğal ve süreksizliklerden yararlanma ve zayõf patlayõcõ maddeler kullanõmõ yoluyla ocak üretimi yapõlõr Mermerin Kullanõm Alanlarõ Doğaltaştan elde edilen ürünler tarih boyunca insanlar tarafõndan işlenerek kullanõlmõştõr. Mermer uzmanlõğõ incelik ve dikkat gerektiren bir iş olduğundan nasõl işleneceğinin bilinmesi gerekir. Önceleri estetik ve dayanõklõlõğõ sebebiyle sanatsal alanlarda kullanõlan mermerin bugünkü başlõca kullanõm alanlarõ, inşaat sektörü, dekorasyon, heykelcilik, süs eşyalarõnõn yapõmõ ve mezarcõlõktõr. Bloktan üretilen plakalar ve diğer boyutlu ürünler, binalarõn iç ve dõş kaplamasõnda, taban döşemesinde, merdiven basamaklarõnda, şömine, mutfak ve banyolarda, taşõyõcõ sütunlarda kullanõlõr. İç dekorasyonda masa, sehpa, biblo, avize, kültablasõ vs. ürünlerin yapõmõnda önemli miktarlarda özellikle damarlõ mermer, renkli mermer, oniks mermeri ve yeşil somaki tüketilmektedir. Sanat malzemesi olarak anõtlar ve heykellerde ise en değerli mermer türü olan arõ beyaz renkli ve düzenli tane yapõlõ mermer kullanõlmaktadõr. Doğaltaşlar süsleme ve estetik kullanõmlarõnõn yanõ sõra dayanõklõlõklarõ, atmosferik şartlar ve çevre kirliliği nedeniyle granit gibi sert taşlar özellikle metro, havaalanlarõ, otobüs terminallerinde, gökdelen ve ticaret merkezlerinin yapõmõnda kullanõlmaktadõr. Milli gelir ve refah düzeyi ile yakõndan ilişkili olan mermerin kullanõmõ alanlarõ ülkeden ülkeye farklõlõklar göstermektedir. ABD ile Almanya dünyada en çok mermer tüketen ülkelerin başõnda gelmektedir. Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinin de son yõllarda mermer tüketimlerinde bir artõş olduğu gözlemlenmiştir Mermerciliğin Tarihçesi Zengin mermer ve doğaltaş kaynaklarõna sahip olan Anadolu topraklarõnda çeşitli medeniyetler tarih boyunca bu zenginliği kullanarak önemli eserler meydana getirmiştir. Anadolu da mermer kullanõmõ Hititler döneminde başlamõş, Frigyalõlar ve İyonlar da saray, tapõnak inşaasõ ve tanrõ heykelleri yapõmõnda doğaltaşlar kullanõlmõştõr. Ancak, mermer altõn çağõnõ Helenistik Dönem ve Roma İmparatorluklarõ zamanõnda yaşamõştõr. Selçuklu ve Osmanlõ İmparatorluklarõ döneminde de mermer cami, han, saray ve hamam gibi yapõlarda kullanõlmõştõr. Osmanlõ İmparatorluğu zamanõnda özellikle Marmara Adasõ, Gebze, İzmit, İzmir ve Bilecik yöresindeki mermer ocaklarõndan önemli miktarlarda mermer getirilerek İstanbul çevresindeki eserlerde kullanõlmõştõr. 3 DPT, age, s:10 2

3 Cumhuriyetle birlikte ekonomik sõkõntõlarõn da etkisiyle mermer üretimi belirli bölgelerde devam etmiştir. Mermer daha çok Ziraat Bankasõ şubelerinde, demiryolu veya okul inşaatõ gibi kamu yapõlarõnda kullanõlmõştõr lõ yõllarda Anõtkabir inşaatõ nedeniyle Afyon ve Denizli de ocaklar çalõştõrõlmõş, Avrupa dan getirilen modern makinelerle bu mermerler işlenmiştir. Bu dönemde önemli yapõlarõn dõşõnda mezar taşõ, kurna ve tuvalet taşõ yapõmõ için sõnõrlõ miktarlarda mermer üretilmiştir li yõllara kadar çok yavaş bir tempoda ilerleyen sektör, döneminde inşaat sektörünün canlanmasõ, 80 lerden sonra dõşa açõlma, iç talebin artmasõ ve yatõrõm teşviklerinin uygulamaya konulmasõyla birlikte hõzlõ bir ivmeyle tõrmanõşa geçmiştir yõlõnda 3123 Maden Kanunu kapsamõna alõnan mermere yatõrõm miktarõ da her geçen yõl artmaya başlamõştõr. Bu kanunla ocak yatõrõmcõsõna uzun süreli ruhsat garantisi verilerek uzun vadeli yatõrõmlarõn yapõlmasõ teşvik edilmiştir. Ayrõca, fuar organizasyonlarõ ve ihracat teşvikleri ile birlikte ülkemizde modern üretim ve kesme sistemleri kullanõlmaya başlanmõştõr. 2. TÜRKİYE DE MERMERCİLİK SEKTÖRÜNÜN YAPISI VE DURUMU 2.1. Türkiye de Mermer Kaynaklarõ Türkiye değişik jeolojik kuşaklarõn yer aldõğõ bir bölgede yer alan ve bu kuşaklarõn farklõ taşlar içermesi sebebiyle zengin doğaltaş rezervlerine sahip bir ülkedir. Sözkonusu Alp kuşağõ çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervini bulundurmaktadõr. Ancak, jeolojik rezerv içinde işletilebilir rezervin oranõ ülke geneli içinde tam olarak belli değildir. Bu sebepten dolayõ çeşitli kaynaklar farklõ rakamlar verebilmektedir. Tablo 1: Türkiye Mermer Rezervi Ton Bilinen Rezervler Muhtemel Rezervler Mümkün Rezervler Toplam Potansiyel Kaynak: Türkiye Mermer Firmalarõ m 3 Ülkemiz 5 milyar metreküp olan toplam mermer rezervi ile dünya rezervlerinin %40 õ gibi yüksek bir orana sahiptir. Sahip olunan bu yüksek oranlõ mermer rezervler açõsõndan Türkiye hiçbir zaman sõkõntõ çekmeyecek ülkeler arasõnda yer almaktadõr. En önemli rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayõlmõştõr. 3

4 ! Batõ Anadolu da İzmir, Tire, Torbalõ, Selçuk, Afyon, Eskişehir, Uşak, Muğla ilindeki Milas, Yatağan ve Kavaklõdere çevresinde! Trakya Bölgesi nde Kõrklareli, Dereköy ve Kafçaz da! Doğu Anadolu Bölgesi nde ise Bitlis ve Elazõğ çevresinde kaliteli mermer ve granit yataklarõ bulunmaktadõr. Aşağõdaki tablodan da görüldüğü üzere en önemli beş mermer üretim bölgesi toplam üretim içinde yüzde 73 civarõnda pay almaktadõr. Bu üretim bölgeleri içinde Ege bölgesinde yer alan 3 ilin rezerv ve potansiyel miktarlarõ toplamõ 131 milyon metreküp düzeyinde olup toplamda yine bu 5 il içinde yüzde 83 lük bir paya sahiptir. Tablo 2: Türkiye nin mermer rezervinde en önemli 5 il İl Rezerv+Potansiyel(milyon m 3) Toplam içindeki payõ(%) Balõkesir ,8 Denizli ,6 Afyon ,2 Tokat Çanakkale 252 4,9 Toplam ,4 Kaynak: Gözlem Dergisi, 26 Mart 2001, s:10 Ancak, jeolojik rezerv içinde işletilebilir rezervin oranõ belli değildir. Ülkemizde masif niteliği gösteren metaformik temeller içinde küçük ya da büyük yayõlõmlõ mercek şeklinde mermer yataklarõ bulunmaktadõr. 4 Ülkemizin bilinen işletilebilir mermer rezervlerinin dağõlõmõ aşağõdaki çizelgede verilmiştir. Tablo 3: Türkiye İşletilebilir Mermer Rezervleri Bölge İl İşletilebilir Rezerv(x1000m 3 ) Balõkesir Marmara Bursa Kõrklareli Afyon Aydõn Ege İzmir Muğla Kütahya Uşak İMMİB, Türkiye Endüstriyel Mineraller Envanteri, Aralõk,

5 Ankara Eskişehir İç Anadolu Kõrşehir Niğde TOPLAM Kaynak: İMMİB, Türkiye Endüstriyel Mineraller Envanteri, Aralõk, 1999, s: Türkiye de Mermer Çeşitleri Ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirlemede yer altõ ve yerüstü doğal kaynaklarõnõn zenginliği ve mevcut olan bu kaynaklarõn ekonomiye en yüksek oranda katkõ sağlayacak şekilde değerlendirilmesi rol oynamaktadõr. Ülkemiz mermer çeşitliliği bakõmõndan 290 çeşitle dünya ortalamasõnda ilk sõrada yer almaktadõr. Ancak, ticari anlamda sürekliliğini kanõtlamõş 80 nin üzerinde değişik yapõda ve 120 nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi bulunmaktadõr. Türkiye deki mermer çeşitleri dünya pazarõnda rekabet edebilecek zenginliğe ve kaliteye sahiptir. Uluslararasõ piyasada en tanõnmõş Türkiye de üretilen mermer çeşitleri Afyon beyazõ, Bilecik pembe, Marmara beyazõ, M. Kemalpaşa beyazõ, Karacabey siyah, Elazõğ vişne, Denizli traverten ve Trakya graniti örnekleri olarak verilebilir. Tablo 4: Türkiye deki Mermerler Afyon Beyaz-Kaplan Postu- Menekşe Akhisar Beji Akhisar Siyah Bartõn Bej Bilecik Pembe-Gül Kurusu Burdur-Kahverengi-Bej Denizli Pembe Diyarbakõr Bej Ege Bordo(Muğla) Ege Kahve(Manisa) Ege Füme-Ege Vişne(İzmir) Efes Güneşi(Balõkesir) Elazõğ-Vişne-Petrol Yeşili-Sunta-Siyah İnci(Elazõğ) Gölpazarõ Bej-Harmankaya Hazar Pembe Karacabey Siyahõ Karaburun Bej Kõrşehir Beyazõ-Siyahõ 5

6 Kastamonu Eflani Bej Kumru Türü(Balõkesir) Leopar-Afrodit-Salome-Süpren(Eskişehir) Manyas Beyaz Marmara Beyaz Milas Leylak-Sedef-Newyork-Limon-Kavaklõdere(Muğla) Muğla Beyazõ-Pembe Osmaniye Vişne(Adana) Sazara Sedef Saracakaya Bej Sivas Beji Sivrihisar Bej Söğüt Bej Teos Yeşil-Teos Ateş Toros Siyah-Bej Uşak Yeşil-Beyaz Vize Pembesi Kaynak: İzmir Ticaret Odasõ, Mermercilik Sektörünün Potansiyeli, İzmir, Türkiye de Üretim 1985 yõlõnda mermerin Maden Kanunu kapsamõna alõnmasõyla birlikte yatõrõmcõya sektörde beklenilen güven ortamõnõ sağlamõştõr. Bu tarihten sonra inşaat sektörünün canlanmasõ ve iç talebin artmasõyla birlikte doğaltaş ve mermer üretimi hõz kazanmõştõr. Özellikle son yõllarda büyük firmalarõn yapmõş olduklarõ yatõrõmlarla işletmecilikte büyük boyutlu üretim sağlayan modern ekipmanlarõn kullanõmõna geçilmiştir. Ocak üretimlerinde uygulanan modern teknolojilerle birlikte Türkiye doğaltaş üretiminde dünyada büyük üretici yedi ülkeden biri olmuştur. Tablo 5: Mermer üretiminde ilk 7 ülke Ülkeler Üretim Miktarlarõ (ton)* Çin İtalya İspanya Hindistan Brezilya Kore Türkiye *Ham Blok Üretimleri Kaynak: TMMOB Maden Mühendisleri Odasõ, Mermer Rapor 6

7 Türkiye de mermer amaçlõ blok taş üretimindeki veriler sağlõklõ olmamakla beraber bu konudaki en sağlõklõ çalõşma yõllarõnõ kapsayan DPT nin yapmõş olduğu Türkiye Mermer Envanteri projesinin sonuçlarõdõr. Sözkonusu yõllar arasõnda blok üretimdeki artõş yüzde 13 olmuştur ve daha sonraki yõllara ait değerlerin belirlenmesi için iç tüketim ve ihracattaki artõş dikkate alõnmõştõr. 5 Tablo 6: Türkiye Blok Üretiminin Yõllara Göre Dağõlõmõ YILLAR BLOK ÜRETİMİ (m 3) Kaynak: DPT, Madencilik Endüstriyel Hammaddeler (Yapõ Malzemeleri), Özel İhtisas Raporu, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Ankara-2001 Türkiye de 500 e yakõn ocakta blok mermer üretimi yapõlmaktadõr. Bu ocaklarõn yüzde 27 si Balõkesir, yüzde 24 ü Afyon, yüzde 12 si Bilecik, yüzde 8 i Denizli, yüzde 6 sõ Muğla ve yüzde 4 ü Eskişehir de bulunmaktadõr. Entegre nitelikte tesis ülkemizde 20 dolayõnda tesis ve orta büyüklükte 40 kadar işletme mevcut olup, sektörde 1000 adetin üzerinde fabrika ve irili ufaklõ adet atölye olduğu tahmin edilmektedir. Entegre tesisler başta İstanbul olmak üzere Afyon, İzmir, Balõkesir, Ankara, Muğla ve Bilecik illerinde faaliyet göstermektedir. Ülkemizde mermer üretimi her geçen yõl artõş göstermektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ na bağlõ Maden İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre maden arama ruhsatlarõnõn yüzde 50 si ve işletme ruhsatlarõnõn yüzde 35 i mermer ruhsatlarõdõr. Mermer işletme ruhsatlarõnõn; Yüzde 32 si Ege Bölgesi Yüzde 26 sõ Marmara Bölgesi Yüzde 22 si İç Anadolu Bölgesi 5 DPT, age, s:16 7

8 Yüzde 9 u Akdeniz Bölgesi Yüzde 7 si Karadeniz Bölgesi Yüzde 3 ü Doğu Anadolu Bölgesi Yüzde 1 i ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadõr. Tablo 7: İllere Göre Mermer Üretimi, 2000 İLLER MERMER(m 3 ) İLLER MERMER(m 3 ) Adana İstanbul Afyon İzmir Amasya Kastomonu Antalya Kayseri Aydõn Kõrklareli 614 Balõkesir Kõrşehir Bilecik Konya Bolu 150 Kütahya Burdur Manisa Bursa Muğla Çanakkale Ordu Çorum Sakarya 645 Denizli Sivas Diyarbakõr Tokat Elazõğ Uşak Eskişehir Zonguldak Giresun Aksaray Hatay 23 Karaman 611 İçel Karabük TOPLAM Kaynak: İzmir Ticaret Odasõ, Mermercilik Sektörünün Potansiyeli, İzmir, Mermer Dõş Ticareti Mermer İhracatõmõz Dünyada ve Türkiye de mermer kullanõmõna artan talep sektörü cazip bir yatõrõm alanõ olarak kõlmaktadõr. Mermer kullanõmõ ve görünümü ve fiziksel dayanõklõlõğõ açõsõndan özellikle inşaat sektörü için vazgeçilmez bir üründür. Aynõ zamanda yüksek refah düzeyinin de bir göstergesi olan mermere ilgi bu sebepten dolayõ gelişmiş ülkelerden gelmektedir. Gelişmiş olan ülkeler yüksek gelir düzeylerinin dõşõnda doğal kaynaklarõnõ etkin biçimde kullanmalarõndan dolayõ bu tip 8

9 ülkelerin dünya mermer üretiminde ve tüketiminde paylarõ yüksek oranda seyretmektedir. Ülkemizde mermercilik 80 li yõllarõn sonuna doğru gelişmeye başlamõştõr. VI., VII., ve VIII. 5 Yõlõk Kalkõnma Planlarõ doğrultusunda, sektörde önemli gelişmeler elde edilerek, özellikle blok işleme tesisleri için alõnan tedbirler ve teşvikler sayesinde modern teknoloji uygulamalarõ gerçekleştirilmiş, yatõrõmlarla ihracat artõşõnõn yanõ sõra istihdam artõşõ da sağlanmõştõr. 6 Ticari anlamdaki mermer bloklarõ ile kesilen ve parlatõlan işlenmiş ürünler pazarlarda talep bulmaktadõr. İhracat değerlerinde işlenmiş ürünler en yüksek katma değere sahiptir. Türkiye blok ve plaka şeklinde mermer ihraç etmektedir ve sözkonusu işlenmiş ürünlerin ihracatõ sürekli artõş içindedir. Tablo 7 de görüldüğü üzere 2001 yõlõnda toplam doğaltaş ihracatõmõz bir önceki yõla göre değer olarak %20 oranõnda artarak 223 milyon dolara ulaşmõştõr. Bu değer içinde en yüksek değere 154 milyon dolar ile işlenmiş mermere aittir. Blok mermer ise ihracatõn en fazla artõş gösterdiği ürün grubudur. Sözkonusu ürününün 2001 yõlõ ihracatõ %77 oranõnda artarak 53 milyon olmuştur. Tablo 8: Doğaltaş İhracatõmõz (Miktar: ton, Değer 1000$) ÜRÜNLER Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Blok mermer İşlenmiş mermer Blok granit İşlenmiş granit Diğerleri TOPLAM Kaynak: Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ülkemizin mermer ihracatõnda 1980 li yõllarõn ortalarõna kadar Ortadoğu ülkeleri ağõrlõğa sahipken, 1986 yõlõndan sonra ihracat Avrupa Birliği ülkelerine yönelmiştir. Özellikle son 10 yõlda mermer sektörü hõzla gelişerek 2001 yõlõnda değerine ulaşmõştõr. 6 Gözlem Dergisi, Mermer İhracatõ Artacak isimli makale, Mart

10 Tablo 9: Ülkelere Göre Ham-Blok Mermer İhracatõmõz (Miktar: ton, Değer 1000$) ÜLKE Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer İtalya Çin Yunanistan Hong Kong Suriye Tayvan İspanya Kaynak: İMMİB, Çalõşma Raporu, 2001 Ham plaka ve blok mermer ihracatõmõzda yeni pazar olarak göze çarpan ve en çok ihracat yapõlan ülke 2002 yõlõnda 19 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu dönemde sözkonusu ülkeye yapõlan ihracat bir önceki yõla göre %83.66 oranõnda artõş ile tona ulaşmõştõr. Diğer önemli pazarlarõmõzdan olan Suriye ye olan ham plaka ve blok mermer ihracatõmõz % ve Yunanistan a %90.86 oranõnda artõş göstermiştir. Tablo 10: Ülkelere Göre İşlenmiş Mermer İhracatõmõz (Miktar: ton, Değer 1000$) ÜLKE Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer A.B.D İsrail Suudi Arabistan İspanya İtalya Türkmenistan Kaynak: İMMİB, 2001 Yõlõ Çalõşma Raporu İşlenmiş mermer ihracatõmõzda en büyük alõcõ ülke olan ABD ye olan ihracatõmõz 2002 yõlõnda %18.85 oranõnda bir artõşla 21 milyon dolara ulaşmõştõr. Bu ülkeyi 14 milyon dolarla İsrail ve 13 milyon dolarla Suudi Arabistan takip etmektedir. İhracat miktarõndaki en yüksek oranlõ gelişme % artõşla Türkmenistan a gerçekleştirilmiştir. 10

11 3. DÜNYADA MERMER 3.1 Dünya Mermer Dõş Ticareti Doğaltaşlarõn yapõ ve dekorasyon malzemesi olarak kullanõlmaya başlamasõ ve dünya talebinin giderek artmasõyla doğaltaşlarõn üretiminde ve ticaretinde önemli artõşlar kaydedilmiştir. Özellikle işlenmiş mermer ve granite olan uluslararasõ talep yüksek düzeylerde artmõştõr. Seçici piyasalar ve kaliteli ürünlerdeki uluslararasõ rekabet, geleneksel ülkeler olan İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan dõşõnda son iki yõldõr önemli gelişmeler gösteren Türkiye, Hindistan ve Çin arasõnda da yaşanmõştõr. Dünya mermer ticaretinde Avrupa Birliği ülkelerinin paylarõnõn miktar ve değer olarak yüksek olmasõ bu ülkelerin ellerindeki kaynaklarõnõ çok iyi şekilde değerlendirmelerinde ileri gelmektedir Dünya Mermer İhracatõ 2000 yõlõnda dünya doğal taş ihracatõ toplam 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değerin 1 milyar dolarõ ham-blok taş ihracatõna 4,3 milyar dolarõ ise işlenmiş ürünlere aittir. İtalya, İspanya, Çin, Fransa ve Portekiz her iki ürün grubunda da önemli ihracatçõ ülkelerindendir Tablo 11: Dünya Doğaltaş İhracatõ (1000 $) GTİP NO Tanõm Başlõca İhracatçõÜlkeler (2000) Ham Kayagan Taşõ Çin(%27), İtalya(%15), İspanya(%11), Fransa (%7) Ham Mermer- Traverten İtalya (%42), Türkiye(%17), İspanya(%13) Blok Mermer-Traverten İspanya (%50) İtalya(%34) Portekiz(%3) Ham Ekosin-İnşaata Elverişli Kireçli Taşlar Fransa(%18), İspanya(%17), Belçika- Lüksemburg (%15) Ham Granit Çin(%13), A.B.D.(%10), Finlandiya(%10) Blok Granit İtalya (%20), Brezilya(%18), İspanya(%12) 11

12 Ham Gre Polonya(%10), Fransa(%10 ), İngiltere(%8) Blok Gre Polonya(%14), Avusturalya(%12), Fransa(%11) İnşaata Elverişli Diğer Ham Taşlar Norveç(%65), İtalya(%10), Fransa(%3) Toplam Karolar,Küpler İtalya (%38), Kanada(%20), Endonezya(%10) Yontulmuş Mermer,Traverten İtalya (%69), İspanya(%6), Çin(%5) İşlenmiş Diğer Kalkerli Taşlar Fransa (%27), Almanya(%15), Belçika(%15) Basitçe Kesilmiş Granit Çin (%58), İtalya(%16), Brezilya(%12) Basitçe Kesilmiş İnşaata Elverişli Diğer Taşlar Mermer,Traverten,Su Mermerleri,kesilmiş, parlatõlmõş Diğer Kalkerli Taşlar, kesilmiş, parlatõlmõş İtalya(%18), Finlandiya(%12), Fransa(%4) İtalya(%47), Türkiye(%14), İspanya(%12) İtalya (%48), Almanya(%14), Fransa(%14) Granit,kesilmiş, parlatõlmõş İtalya(%55), İspanya(%10), Çin(%8) Diğer Taşlar İtalya (%24), Çin(%13), Fransa(%11) İşlenmiş Kayagan Taşõ Mamulleri İspanya (%68), İtalya(%5), Çin(%5), Brezilya(%5) Toplam Genel Toplam Kaynak:PC-TAS (Trade Analysis System On Personal Computer), Harmonized System 3.2 Dünya Mermer İthalatõ Dünya doğal taş ithalatõ ise 2000 yõlõnda 6,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değerin 1,7 milyar dolarõ ham-blok taş ithalatõna, 4,4 milyar dolarõ ise işlenmiş ürün ithalatõna aittir. Önemli ithalatçõ ülkeler ham-blok taş ithalatõnda 12

13 Fransa, İtalya, Çin ve Almanya; işlenmiş ürünlerde ise A.B.D., Almanya, Belçika- Lüksemburg, Fransa ve Japonya olmuştur. Çin in ham-blok mermer ithalatõ 2000 yõlõnda %87 oranõnda artõş göstermiştir. Çin doğaltaş işleme kapasitesi yüksek olan bir ülkedir. Ve mermer makinelerinin çoğu Çin de üretilmeye başlanmõştõr. Tablo 12: Dünya Doğaltaş İthalatõ (1000 $) GTİP NO Tanõm Başlõca İthalatçõ Ülkeler (2000) Ham Kayagan Taşõ Fransa(%18), İngiltere(%17), Almanya(%9) Ham Mermer- Traverten Çin(%47), İtalya(%29), Japonya(%5) Blok Mermer-Traverten Çin (%38), Hong Kong (%12), İspanya(%11) Ham Ekosin-İnşaata Elverişli Kireçli Taşlar Hollanda(%47), Almanya(%6), Kanada(%5) Ham Granit İtalya (%40), Çin(%17), İspanya(%9) Blok Granit Hong Kong(%9), Almanya(%9), İngiltere(%8) Ham Gre Almanya (%20), Çin(%11), Fransa(%6) Blok Gre İngiltere(%21), Almanya(%13), Hollanda(%10) İnşaata Elverişli Diğer Ham Taşlar A.B.D. (%17), İtalya(%12), Almanya(%10) Toplam Karolar,Küpler A.B.D.(%38), Singapur(%13), Bahreyn(%4) Yontulmuş Mermer,Traverten Hong Kong(%20), ABD(%8), Kore Cumh.(%8) İşlenmiş Diğer Kalkerli Taşlar Belçika Lüksemburg(%23), A.B.D.(%11), İsrail(%10) Basitçe Kesilmiş Granit Kore (%16), ABD(%10), Hong Kong(%9) 13

14 Basitçe Kesilmiş İnşaata Elverişli Diğer Taşlar Mermer,Traverten,Su Mermerleri,kesilmiş, parlatõlmõş Diğer Kalkerli Taşlar, kesilmiş, parlatõlmõş Almanya (%11), Türkiye(%7), A.B.D.(%7) A.B.D.(%49), Almanya(%7), Japonya(%6) A.B.D.(%79), İsrail(%7), Belçika- Lüksemburg(%2) Granit,kesilmiş, parlatõlmõş Japonya (%37), A.B.D.(%26), Almanya(%12) Diğer Taşlar A.B.D.(%60), Almanya(%6), Japonya(%4) İşlenmiş Kayagan Taşõ Mamulleri Fransa (%30), A.B.D. (%20) Almanya(%19) Toplam Genel Toplam Kaynak:PC-TAS (Trade Analysis System On Personal Computer), Harmonized System 4. MERMERCİLİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE 4.1 Maden Kanunu Madencilik faaliyetleri 1954 yõlõna kadar 6 Haziran 1901 de yürürlüğe konulan Taş Ocaklarõ Nizamnamesiyle yürütüldükten sonra 1954 yõlõnda 6309 sayõlõ Maden Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ancak, günün koşullarõna cevap vermeyen 6309 sayõlõ kanun yerine, madencilik faaliyetlerine hõz kazandõrmak amacõyla 1985 yõlõnda 3213 sayõlõ Maden Kanunu yürürlüğe girmiştir sayõlõ Maden Kanunu ile birlikte yatõrõmcõya sektörde güvence için gerekli ortam sağlanmõş, bürokratik engellerde kolaylõk sağlanarak daha kõsa sürede ruhsat alõnmasõna ve güvencesine ulaşõlmõştõr. Mermerin Maden Kanunu kapsamõna alõnmasõyla ocak yatõmlarõnda büyük bir artõş gerçekleşmiş, büyük boyutlu üretim için modern makinelerin kullanõmõna geçilmiştir. Maden Kanununun 4. maddesinde Madenler devletin hüküm ve tasarrufu altõnda olup, içinde bulunduklarõ arzõn mülkiyetine tabi değildir ifadesiyle madenlerin yalnõzca devletten alõnacak olan izin ve ruhsat alõmõyla işletilebileceği belirtilmektedir. Maden sektörüne finansal destek vermek amacõyla 3123 sayõlõ Kanun ile Madencilik Fonu kurulmuştur. Bu destek ile 1989 yõlõnda 30 milyon dolar olan mermer 14

15 ihracatõmõz 2001 yõlõnda 223 milyon dolara çõkmõştõr. Sözkonusu fonun önemli bir bölümü gerek fabrika yatõrõmõ ve gerekse ocak üretimi açõsõndan mermercilik sektörüne verilmiştir. 4.2 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ülkemizde çevrenin korunmasõ amacõyla Çevre Bakanlõğõ 7 Şubat 1993 yõlõnda Resmi Gazetede Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği ni yayõnlamõştõr. Bu yönetmeliğe göre mermer, ön araştõrmasõ uygulanacak projeler listesinin madencilik bölümünde yer almaktadõr. Çevresel etki değerlendirmesinde hazõrlanmasõ gereken iki rapor bulunmaktadõr. ÇED Raporu: Sözkonusu rapor proje sahibi tarafõndan bir dilekçe ile Çevre Bakanlõğõ na sunulduktan sonra raporun formatõna uygunluğu oluşturulan çalõşma grubu tarafõndan incelendikten sonra herhangi bir sorun olmazsa yedi gün içinde proje sahibine geri verilir. Düzeltilen ÇED raporunun altõ ay içinde Bakanlõğa sunulmasõ gerekmektedir, aksi takdirde rapor olumsuzlukla sonuçlandõrõlõr. Formatõna uygun olan rapor Bakanlõğa sunulduğunda ise değerlendirme süreci başlar ve komisyon tarafõndan incelenir. ÇED kararõnõn olumsuz çõktõğõ durumunda, bu koşullarõn değişmesi sonucunda tekrar başvuruda bulunulabilir. Olumlu bir kararõn beş yõl sonrasõnda herhangi bir yatõrõm yapõlmaz ise de ÇED kararõ olumsuz sayõlõr. Ön Araştõrma Raporu: Ön Araştõrma Raporu, proje sahibinin ÇED uygulamasõnõn gerekli olup olmadõğõnõn araştõrõlmasõ amacõyla Valiliğe sunulur. Valilik raporu 10 işgünü içinde inceleyerek uygun bulduğu takdirde proje sahibine 20 gün içerisinde proje hakkõnda halkõ bilgilendirmesi ve görüşleri alarak sonuçlarõnõ Valiliğe sunmasõnõ bildirir. Valilik inceleme raporunu ve belgeleri 7 gün içinde Bakanlõğa sunar ve Bakanlõk 45 işgününde incelemesini tamamlayarak ÇED in gerekli olup olmadõğõnõ proje sahibine bildirir Madencilik Fonu 3123 sayõlõ Maden Kanunu uyarõnca, 1985 yõlõnda madencilik sektöründe arama, teknolojik araştõrma, geliştirme, proje, tesis, altyapõ, istihsal, ihracat ve finansman kredilerinde kullanõlmak, madencilik faaliyetlerinde istikrarõ sağlamak ve desteklemek üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ nezdinde Madencilik Fonu oluşturulmuştur. 15

16 Fonun kaynaklarõ ile kullandõrõlan 5 çeşit kredi türü şunlardõr; Maden araştõrma ve geliştirme Tesis, tevsii ve yenileştirme İşletme İhracat Stok kredileri Madencilik Fonu nun tüzel kişiliği bulunmamaktadõr tarih ve 4629 sayõlõ Kanunla Fon tasfiyesi edilmiştir. Tablo 13: Madencilik Fonu Tarafõndan Kullandõrõlan Kredi Tutarlarõ Yõllar Toplam Kredi Sayõsõ Mermer Kredi Sayõsõ Toplam Kaynak: Madencilik Fonu Genel Sekreterliği 4.4. Yatõrõm Teşvikleri 1985 yõlõnda Madencilik Fonu nun uygulamaya başlamasõyla birlikte mermer sektörü yatõrõmlarõnda büyük artõşlar sağlanmõştõr yõlõnda ise Gümrük Birliği ve sonrasõnda Avrupa Birliği içinde uyum sorunlarõyla karşõlaşacağõ düşünülen küçük ve orta boy işletmelerden oluşan ve korunmasõndan öte desteklenmesi gereken mermer sektörü KOBİ kredileri kapsamõna alõnmõştõr. Aşağõdaki tablodan da görüldüğü üzere yatõrõm teşvik belgeli toplam yatõrõmlar 2002 yõlõnda %92 oranõnda artarak milyar TL. düzeyine ulaşmõştõr; aynõ yõl belge sayõsõnda ise %98 oranõnda artõş kaydedilmiştir. 16

17 Tablo 14: Yatõrõm Teşviki Belge Sayõsõ(adet) Toplam Yatõrõm(milyar TL) İstihdam(kişi) Kaynak:T.C. Başbakanlõk Hazine Müsteşarlõğõ 4.5. Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ Genel olarak ülkemizde madencilik sektöründe izin verilen yabancõ sermaye oranõ diğer sektörlere göre daha düşük oranõnda kalmaktadõr. Bunun nedenlerin de sektördeki korumacõlõğõn dõşõnda, verilen ruhsatlarõ 3-5 yõl ile sõnõrlõ olmasõ, yatõrõm ortamõnõn devlet tarafõndan tam olarak sağlanamamasõ ve sözkonusu yatõrõmlarõn risk içermesi olarak özetlenebilir li yõllardan itibaren yabancõ sermaye yatõrõmlarõna izinlerin artmasõyla birlikte madencilik sektöründe de yabancõ sermaye yatõrõmõna izin verildikten sonra sözkonusu sektörde yatõrõmlar artmõştõr. Tablo 15: Madencilik Sektöründe İzin Verilen Yabancõ Sermayenin Yõllara Göre Dağõlõmõ YILLAR MADENCİLİK % ,

18 Toplam Kaynak:T.C. Başbakanlõk Hazine Müsteşarlõğõ, MERMER SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 5.1. ÇED Raporu Alma Zorluğu ÇED raporu çevre sağlõğõ bakõmõndan zararlõ olabilecek projeleri için alõnmasõ gerekli olan bir belgedir. Sözkonsu raporun alõnmasõ için kanuni süre beş aydõr. Ancak, bu çoğu zaman 1 veya 1,5 yõlõ bulmaktadõr. Bunun en önemli sebeplerinden biri bürokratik işlemlerin uzun sürmesidir. ÇED raporunu almak için izin alõnacak yerlerin fazlalõğõ ve buralardan gelecek cevaplarõn uzun sürmesi bu süreyi daha da artõrmaktadõr. Aslõnda, mermer üretiminde herhangi bir kimyasal madde kullanõlmadõğõndan, çevreye zarar verecek bir atõk madde sözkonusu değildir. Ancak, mermer ocaklarõnda atõk taş kirliliği mevcuttur. Sözkonusu raporun alõmõnõn bürokratik engeller ile uzun sürmesi yatõrõmcõyõ zarara sokmakta, pek çok ocak bu sebepten atõl olarak bekletilmektedir. ÇED yönetmeliğinde yapõlacak olan bazõ değişiklikler yatõrõmcõlar için kolaylõklar sunabilir. Örneğin, belirli bir kapasitenin altõnda üretim yapacak olan mermer ocaklarõndan bu belge istenmemesi, ÇED izninin illerden de alõnabilmesi, ön işletme aşamalarõnda ÇED izni istenilmemesi gibi yapõlacak olan değişiklikler sektörde rahatlama yaratabilecek önlemlerdir Üretimde Karşõlaşõlan Sorunlar Mermer üretiminde karşõlaşõlan zorluklarõndan bir diğeri de ocak aşamasõnda karşõlaşõlan sorunlardõr. Bunlar, altyapõ yatõrõmlarõ, kullanõlan teknoloji, maliyet girdilerindeki artõşlar ve yoğun bürokrasi olarak sõralanabilir. Ocaklarõn bulunduğu arazilere ulaşõm ve elektrik tesisinin mevcut olmamasõ ocak sahiplerinin kendi bulduklarõ çözümlerle aşõlmaya çalõşõlmaktadõr. Ayrõca, elektrik enerjisinin yoğun olarak kullanõldõğõ bu sektörde enerji maliyetleri sõkõntõ 18

19 yaratmaktadõr. Bu nedenden dolayõ, enerji ve akaryakõt teşvikleri sektörün yükünü önemli ölçüde azaltabilecektir. 7 Ayrõca, her sektörde önem taşõdõğõ gibi bu sektörde de eğitilmiş yönetici ve kalfiye elemana gerek duyulmaktadõr. Bunun için, sektörün temsilcileri bir araya gelerek eğitim projeleri geliştirmelidir İhracatõn Yeterince Artmamasõ Mermer rezervleri bakõmõndan önemli bir potansiyele sahip olan ülkemiz, bu potansiyel karşõsõnda yeteri kadar dõşsatõm gerçekleştirememektedir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi olarak mermer üretimine ve ihracatõna verilen teşvikin yetersiz bulunmasõdõr. Diğer mermer ihracatçõsõ ülkelerle karşõlaştõrõldõğõnda ülkemizin mermer ihracatçõlarõna verdiği teşviklerin daha düşük seviyede olduğu görülmektedir. Bir diğer sorun da enerji maliyetlerinin yüksek oluşudur. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşan sektör için enerji tüketiminin yoğun olduğu göze alõndõğõnda yüksek bir maliyet olarak yatõrõmlarõ olumsuz etkilemektedir. Ayrõca, kalifiye eleman eksikliği, iç ve dõş pazarlarda tanõtõmõn eksikliği ve fiyatlandõrma politikalarõnda dengesizlik gibi sorunlar da sektörün yeteri kadar dõşsatõm gerçekleştirmesinin önünde engel olarak durmaktadõr. Mermer sektöründe ihracatõn artõrõlmasõ için, devlet örneğin; kullanõlan enerjinin maliyetinde indirim yapõlmasõ, düşük faizli kredi sağlanmasõ ve dõş pazarlarda tanõtõm yapõlmasõ gibi destekler sağlayabilir. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Türkiye dünya genelinde yüksek oranda mermer rezervlerine sahip olan bir ülke olarak elinde olan bu kaynağõ yeteri kadar kullanamamaktadõr li yõllardan itibaren hõzlõ bir gelişim sürecine giren mermer sektörünün önemi gün geçtikçe artmaktadõr. Dünya doğaltaş piyasalarõnda ise mermer potansiyelimiz ve değişik türden mermer kaynaklarõna sahip olmamõz ülkemizin bu piyasalarda yer edinmesini sağlamõştõr. Ancak, sözkonusu bu zenginliğin değerlendirilmesinde karşõmõza çõkan sorunlar mermer sektörümüzü dünyada hakettiği yere getirememiştir. Öncelikli olarak yatõrõma başlanõrken firmalarõn önünde en büyük engel olarak bürokratik işlemlerin yoğunluğu gelmektedir. Yatõrõma başlamadan önce istenen ÇED raporunu almak için birçok müdürlükten izin istenmesi, geçen sürenin en iyi şartlarla 5-6 ayõ bulmasõ gibi bürokratik engeller firmalarõ yatõrõm yapmaktan caydõrmaktadõr. Yatõrõma başlandõktan 7 Gözlem Dergisi, Mermer

20 sonraki adõmlarda, altyapõnõn eksikliği, enerji maliyetinin yüksekliği gibi etkenler de sektörde bulunan firmalar açõsõndan sõkõntõ yaratan unsurlardõr. Ayrõca, kalifiye eleman eksikliği ve mermer sektöründe fiyat istikrarsõzlõğõ da sektörün istediği potansiyele ulaşmasõnõ engellemektedir. Bu gibi sorunlarõn düzeltilmesi için devletin sektöre olan desteği ve yatõrõmlarda ihracat için daha yüksek oranlarda teşvik vermesi önem taşõmaktadõr. Kaliteli işlenmiş ürünleri oluşturmak için şirketler ar-ge çalõşmalarõna önem vermeli ve sektöre eleman yetiştiren eğitim kurumlarõnda yeterli öğretim elemanõ ve teknik donanõm sağlanmalõdõr. Mermer sektörünün uluslararasõ pazarlarda tanõtmak için fuar, sergi, panel, sempozyum gibi yapõlmasõ gerekli olan etkinliklerin devlet tarafõndan desteklenmelidir. Mermer sektöründeki firmalarõn ve devletin ortak olarak yapacağõ iyileştirmelerle sahip olduğumuz potansiyel daha etkin kullanõlarak uluslararasõ pazarlarda söz sahibi olarak ülke ekonomisine de ihracatõn artmasõyla katkõda bulunabiliriz. 20

Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu

Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu İC Danışmanlık ve Eğitim www.innocentric.com.tr Doğal Taş ve Mermer Sektörü Kümesi İhtiyaç Analizi ve Sektör Stratejisi Raporu

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2527 ÖİK: 543 İÇKİ SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3

1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2. 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2. 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 DONDURMA SEKTÖRÜ Sayfa No 1.ÜRÜN TANIMI VE FİZİKSEL YAPISI 2 1.1 Dondurmada Üretiminde Kullanõlan Maddeler 2 1.2 Dondurma Üretim Makineleri 3 2.DONDURMA ÜRETİMİ 4 2.1 Dondurma Üretimindeki Yeni Arayõşlar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A

9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A 9 Nisan 2007 A R A Ş T I R M A IMKB100 endeksi yõl başõndan bugüne YTL bazõnda %17, ABD dolarõ bazõnda ise %22 oranõnda artarak 45,889 değerine ulaşmõştõr. Her ne kadar Türkiye de 16 Nisan da başlayacak

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2584 ÖİK: 596 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU HAVA YOLU ULAŞTIRMASI ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 200 ISBN 975 9 2727-7 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Salih KÖSE(*) Özet: 24 Ocak 1980 ile 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarõ öncesinde ekonomik yapõnõn birbirine benzememesi gerek ekonomik

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar 2 Grafikler 2 1. GİRİŞ 3

İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar 2 Grafikler 2 1. GİRİŞ 3 HAZIRLAYAN BAHAR ÖZSU 2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar 2 Grafikler 2 1. GİRİŞ 3 2. KONTAKT LENS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 4 2.1. Geçmişten Günümüze Kontakt Lensler 4 2.2. Kontakt Lensin Tanõmõ 5 2.3.

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

DÜNYA MERMER TİCARETİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ

DÜNYA MERMER TİCARETİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ DÜNYA MERMER TİCARETİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ Sevim YALÇIN 1, Tülay UYANIK 2 1 IGEME, ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi,ANKARA 2 İGEME, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi,ANKARA ÖZET Türkiye, 5,2 milyar m 1 lük

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

XXVI. dönem çalõşma raporu. türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu

XXVI. dönem çalõşma raporu. türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu XXVI. dönem çalõşma raporu türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVI. dönem çalõşma raporu TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLERİ

Detaylı

Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ

Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ Yeni bir finansman aracõ olarak barten'õn, diğer finansman teknikleri ile karşõlaştõrõlmasõ MEHMET ERKAN Hesap Uzmanõ Mehmet Erkan, 1970 yõlõnda Şanlõurfa'da doğdu. Orta öğrenimini Şanlõurfa'ta tamamladõktan

Detaylı

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI

MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI MERMER SEKTÖRÜNDE KATMA DEĞERİN VE İHRACATIN ARTIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA (Koordinatör) Doç. Dr. Duygu KIZILDAĞ Yrd.Doç.Dr. Fikret YAMAN Öğr.Gör. Liyaddin YEŞİLKAYA Öğr.Gör. Gökay

Detaylı

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI MERKEZ BANKASINA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK PARA KURULU SİSTEMİ, DÜNYADAKİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı