1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. MERMER. Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr."

Transkript

1 1. MERMER 1.1 Giriş Doğaltaşlar sõnõfõna giren mermer yüzyõllardan beri insanõn yaşadõğõ alanlarda, sanatsal amaçlarla ve yapõsõ itibariyle sağlam olmasõ sebepleriyle kullanõlmõştõr. Günümüzde de inşaat sektörünün gelişmesiyle birlikte giderek daha fazla tüketilmeye başlanmõştõr. Ülkemiz mermer potansiyeli ve çeşitliliği bakõmõndan zengin bir ülkedir li yõllardan itibaren ivme kazanan sektör sürekli bir gelişim içindedir Ürün Tanõmõ Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrõ tanõmõ bulunmaktadõr. Bilimsel tanım: Başkalaşõm (metamorfizma) süreci geçiren ve başkalaşõmõn izlerini taşõyan kalker dominit gibi karbonat bileşimli kayaçlara mermer adõ verilir. 1 Gerçek mermer olarak da adlandõrõlan bu kayaçlar, yüksek oranlara kalsiyum karbonat, daha az oranlarda magnezyum karbonat ve değişik metal oksitler içerirler. 2 Saf olduklarõ zaman yarõ saydam ve beyaz renkli olan mermerler daha sonra uğradõklarõ biçim değişiklikleri ve kimyasal çözünme süreçleri ilginç renkli görünümler kazanõr. Örneğin, sarõ, pembe, kõrmõzõ, mavimtrak ve siyah renkli olabilmektedirler. Ayrõca yer hareketleri mermer kayacõnõn kõrõlarak buralarõn sonradan kalsitle dolmasõ sonucunda damarlarõn oluşmasõna yol açabilir. Böylece ortaya çok hoş görünümlü breşli ya da damarlõ mermerler ortaya çõkar. Ticari tanım: 3213 sayõlõ Maden Kanunu na göre ticari standartlara uygun boyutlarda blok verebilen, kesilip parlatõlan veya yüzeyi işlenebilen ve taş özellikleri kaplama taşõ normlarõna uygun olan her türden aş (tortul, magmatik ve metaformik) ticari dilde mermer olarak tanõlanmaktadõr. Bu tanõmlamanõn içindeki hakiki mermerin yanõnda iyi parlatõlabilen kalker, traverten, kumtaşõ gibi tortul; gnays, kuvarsit gibi metamorfik; granit, siyenit, serpartin, andezit, bazalt gibi magmatik taşlar da mermer olarak isimlendirilmektedir. Ancak, günümüzde doğaltaş endüstrisinde kesilip parlatõlmadan kullanõlan taşlar da mevcuttur. Bunlar, granit, siyenit gibi plutonitler, bazalt, andezit gibi volkaniklerden oluşabileceği gibi traverten, tüfit ve kumtaşlarõ da bu tanõmlamanõn içine girebilmektedir. Ticari alanda sözkonusu doğaltaşlar peyzaj taşlarõ olarak da 1 DPT, Madencilik Endüstriyel Hammaddeler (Yapõ Malzemeleri), Özel İhtisas Raporu, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Ankara-2001, s: 9 2 İzmir Ticaret Odasõ, Mermercilik Sektörünün Potansiyeli, İzmir,

2 anõlmaktadõr. Peyzaj amaçlõ kullanõm için yerinde kesme, doğal ve süreksizliklerden yararlanma ve zayõf patlayõcõ maddeler kullanõmõ yoluyla ocak üretimi yapõlõr Mermerin Kullanõm Alanlarõ Doğaltaştan elde edilen ürünler tarih boyunca insanlar tarafõndan işlenerek kullanõlmõştõr. Mermer uzmanlõğõ incelik ve dikkat gerektiren bir iş olduğundan nasõl işleneceğinin bilinmesi gerekir. Önceleri estetik ve dayanõklõlõğõ sebebiyle sanatsal alanlarda kullanõlan mermerin bugünkü başlõca kullanõm alanlarõ, inşaat sektörü, dekorasyon, heykelcilik, süs eşyalarõnõn yapõmõ ve mezarcõlõktõr. Bloktan üretilen plakalar ve diğer boyutlu ürünler, binalarõn iç ve dõş kaplamasõnda, taban döşemesinde, merdiven basamaklarõnda, şömine, mutfak ve banyolarda, taşõyõcõ sütunlarda kullanõlõr. İç dekorasyonda masa, sehpa, biblo, avize, kültablasõ vs. ürünlerin yapõmõnda önemli miktarlarda özellikle damarlõ mermer, renkli mermer, oniks mermeri ve yeşil somaki tüketilmektedir. Sanat malzemesi olarak anõtlar ve heykellerde ise en değerli mermer türü olan arõ beyaz renkli ve düzenli tane yapõlõ mermer kullanõlmaktadõr. Doğaltaşlar süsleme ve estetik kullanõmlarõnõn yanõ sõra dayanõklõlõklarõ, atmosferik şartlar ve çevre kirliliği nedeniyle granit gibi sert taşlar özellikle metro, havaalanlarõ, otobüs terminallerinde, gökdelen ve ticaret merkezlerinin yapõmõnda kullanõlmaktadõr. Milli gelir ve refah düzeyi ile yakõndan ilişkili olan mermerin kullanõmõ alanlarõ ülkeden ülkeye farklõlõklar göstermektedir. ABD ile Almanya dünyada en çok mermer tüketen ülkelerin başõnda gelmektedir. Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinin de son yõllarda mermer tüketimlerinde bir artõş olduğu gözlemlenmiştir Mermerciliğin Tarihçesi Zengin mermer ve doğaltaş kaynaklarõna sahip olan Anadolu topraklarõnda çeşitli medeniyetler tarih boyunca bu zenginliği kullanarak önemli eserler meydana getirmiştir. Anadolu da mermer kullanõmõ Hititler döneminde başlamõş, Frigyalõlar ve İyonlar da saray, tapõnak inşaasõ ve tanrõ heykelleri yapõmõnda doğaltaşlar kullanõlmõştõr. Ancak, mermer altõn çağõnõ Helenistik Dönem ve Roma İmparatorluklarõ zamanõnda yaşamõştõr. Selçuklu ve Osmanlõ İmparatorluklarõ döneminde de mermer cami, han, saray ve hamam gibi yapõlarda kullanõlmõştõr. Osmanlõ İmparatorluğu zamanõnda özellikle Marmara Adasõ, Gebze, İzmit, İzmir ve Bilecik yöresindeki mermer ocaklarõndan önemli miktarlarda mermer getirilerek İstanbul çevresindeki eserlerde kullanõlmõştõr. 3 DPT, age, s:10 2

3 Cumhuriyetle birlikte ekonomik sõkõntõlarõn da etkisiyle mermer üretimi belirli bölgelerde devam etmiştir. Mermer daha çok Ziraat Bankasõ şubelerinde, demiryolu veya okul inşaatõ gibi kamu yapõlarõnda kullanõlmõştõr lõ yõllarda Anõtkabir inşaatõ nedeniyle Afyon ve Denizli de ocaklar çalõştõrõlmõş, Avrupa dan getirilen modern makinelerle bu mermerler işlenmiştir. Bu dönemde önemli yapõlarõn dõşõnda mezar taşõ, kurna ve tuvalet taşõ yapõmõ için sõnõrlõ miktarlarda mermer üretilmiştir li yõllara kadar çok yavaş bir tempoda ilerleyen sektör, döneminde inşaat sektörünün canlanmasõ, 80 lerden sonra dõşa açõlma, iç talebin artmasõ ve yatõrõm teşviklerinin uygulamaya konulmasõyla birlikte hõzlõ bir ivmeyle tõrmanõşa geçmiştir yõlõnda 3123 Maden Kanunu kapsamõna alõnan mermere yatõrõm miktarõ da her geçen yõl artmaya başlamõştõr. Bu kanunla ocak yatõrõmcõsõna uzun süreli ruhsat garantisi verilerek uzun vadeli yatõrõmlarõn yapõlmasõ teşvik edilmiştir. Ayrõca, fuar organizasyonlarõ ve ihracat teşvikleri ile birlikte ülkemizde modern üretim ve kesme sistemleri kullanõlmaya başlanmõştõr. 2. TÜRKİYE DE MERMERCİLİK SEKTÖRÜNÜN YAPISI VE DURUMU 2.1. Türkiye de Mermer Kaynaklarõ Türkiye değişik jeolojik kuşaklarõn yer aldõğõ bir bölgede yer alan ve bu kuşaklarõn farklõ taşlar içermesi sebebiyle zengin doğaltaş rezervlerine sahip bir ülkedir. Sözkonusu Alp kuşağõ çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervini bulundurmaktadõr. Ancak, jeolojik rezerv içinde işletilebilir rezervin oranõ ülke geneli içinde tam olarak belli değildir. Bu sebepten dolayõ çeşitli kaynaklar farklõ rakamlar verebilmektedir. Tablo 1: Türkiye Mermer Rezervi Ton Bilinen Rezervler Muhtemel Rezervler Mümkün Rezervler Toplam Potansiyel Kaynak: Türkiye Mermer Firmalarõ m 3 Ülkemiz 5 milyar metreküp olan toplam mermer rezervi ile dünya rezervlerinin %40 õ gibi yüksek bir orana sahiptir. Sahip olunan bu yüksek oranlõ mermer rezervler açõsõndan Türkiye hiçbir zaman sõkõntõ çekmeyecek ülkeler arasõnda yer almaktadõr. En önemli rezervler Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayõlmõştõr. 3

4 ! Batõ Anadolu da İzmir, Tire, Torbalõ, Selçuk, Afyon, Eskişehir, Uşak, Muğla ilindeki Milas, Yatağan ve Kavaklõdere çevresinde! Trakya Bölgesi nde Kõrklareli, Dereköy ve Kafçaz da! Doğu Anadolu Bölgesi nde ise Bitlis ve Elazõğ çevresinde kaliteli mermer ve granit yataklarõ bulunmaktadõr. Aşağõdaki tablodan da görüldüğü üzere en önemli beş mermer üretim bölgesi toplam üretim içinde yüzde 73 civarõnda pay almaktadõr. Bu üretim bölgeleri içinde Ege bölgesinde yer alan 3 ilin rezerv ve potansiyel miktarlarõ toplamõ 131 milyon metreküp düzeyinde olup toplamda yine bu 5 il içinde yüzde 83 lük bir paya sahiptir. Tablo 2: Türkiye nin mermer rezervinde en önemli 5 il İl Rezerv+Potansiyel(milyon m 3) Toplam içindeki payõ(%) Balõkesir ,8 Denizli ,6 Afyon ,2 Tokat Çanakkale 252 4,9 Toplam ,4 Kaynak: Gözlem Dergisi, 26 Mart 2001, s:10 Ancak, jeolojik rezerv içinde işletilebilir rezervin oranõ belli değildir. Ülkemizde masif niteliği gösteren metaformik temeller içinde küçük ya da büyük yayõlõmlõ mercek şeklinde mermer yataklarõ bulunmaktadõr. 4 Ülkemizin bilinen işletilebilir mermer rezervlerinin dağõlõmõ aşağõdaki çizelgede verilmiştir. Tablo 3: Türkiye İşletilebilir Mermer Rezervleri Bölge İl İşletilebilir Rezerv(x1000m 3 ) Balõkesir Marmara Bursa Kõrklareli Afyon Aydõn Ege İzmir Muğla Kütahya Uşak İMMİB, Türkiye Endüstriyel Mineraller Envanteri, Aralõk,

5 Ankara Eskişehir İç Anadolu Kõrşehir Niğde TOPLAM Kaynak: İMMİB, Türkiye Endüstriyel Mineraller Envanteri, Aralõk, 1999, s: Türkiye de Mermer Çeşitleri Ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirlemede yer altõ ve yerüstü doğal kaynaklarõnõn zenginliği ve mevcut olan bu kaynaklarõn ekonomiye en yüksek oranda katkõ sağlayacak şekilde değerlendirilmesi rol oynamaktadõr. Ülkemiz mermer çeşitliliği bakõmõndan 290 çeşitle dünya ortalamasõnda ilk sõrada yer almaktadõr. Ancak, ticari anlamda sürekliliğini kanõtlamõş 80 nin üzerinde değişik yapõda ve 120 nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi bulunmaktadõr. Türkiye deki mermer çeşitleri dünya pazarõnda rekabet edebilecek zenginliğe ve kaliteye sahiptir. Uluslararasõ piyasada en tanõnmõş Türkiye de üretilen mermer çeşitleri Afyon beyazõ, Bilecik pembe, Marmara beyazõ, M. Kemalpaşa beyazõ, Karacabey siyah, Elazõğ vişne, Denizli traverten ve Trakya graniti örnekleri olarak verilebilir. Tablo 4: Türkiye deki Mermerler Afyon Beyaz-Kaplan Postu- Menekşe Akhisar Beji Akhisar Siyah Bartõn Bej Bilecik Pembe-Gül Kurusu Burdur-Kahverengi-Bej Denizli Pembe Diyarbakõr Bej Ege Bordo(Muğla) Ege Kahve(Manisa) Ege Füme-Ege Vişne(İzmir) Efes Güneşi(Balõkesir) Elazõğ-Vişne-Petrol Yeşili-Sunta-Siyah İnci(Elazõğ) Gölpazarõ Bej-Harmankaya Hazar Pembe Karacabey Siyahõ Karaburun Bej Kõrşehir Beyazõ-Siyahõ 5

6 Kastamonu Eflani Bej Kumru Türü(Balõkesir) Leopar-Afrodit-Salome-Süpren(Eskişehir) Manyas Beyaz Marmara Beyaz Milas Leylak-Sedef-Newyork-Limon-Kavaklõdere(Muğla) Muğla Beyazõ-Pembe Osmaniye Vişne(Adana) Sazara Sedef Saracakaya Bej Sivas Beji Sivrihisar Bej Söğüt Bej Teos Yeşil-Teos Ateş Toros Siyah-Bej Uşak Yeşil-Beyaz Vize Pembesi Kaynak: İzmir Ticaret Odasõ, Mermercilik Sektörünün Potansiyeli, İzmir, Türkiye de Üretim 1985 yõlõnda mermerin Maden Kanunu kapsamõna alõnmasõyla birlikte yatõrõmcõya sektörde beklenilen güven ortamõnõ sağlamõştõr. Bu tarihten sonra inşaat sektörünün canlanmasõ ve iç talebin artmasõyla birlikte doğaltaş ve mermer üretimi hõz kazanmõştõr. Özellikle son yõllarda büyük firmalarõn yapmõş olduklarõ yatõrõmlarla işletmecilikte büyük boyutlu üretim sağlayan modern ekipmanlarõn kullanõmõna geçilmiştir. Ocak üretimlerinde uygulanan modern teknolojilerle birlikte Türkiye doğaltaş üretiminde dünyada büyük üretici yedi ülkeden biri olmuştur. Tablo 5: Mermer üretiminde ilk 7 ülke Ülkeler Üretim Miktarlarõ (ton)* Çin İtalya İspanya Hindistan Brezilya Kore Türkiye *Ham Blok Üretimleri Kaynak: TMMOB Maden Mühendisleri Odasõ, Mermer Rapor 6

7 Türkiye de mermer amaçlõ blok taş üretimindeki veriler sağlõklõ olmamakla beraber bu konudaki en sağlõklõ çalõşma yõllarõnõ kapsayan DPT nin yapmõş olduğu Türkiye Mermer Envanteri projesinin sonuçlarõdõr. Sözkonusu yõllar arasõnda blok üretimdeki artõş yüzde 13 olmuştur ve daha sonraki yõllara ait değerlerin belirlenmesi için iç tüketim ve ihracattaki artõş dikkate alõnmõştõr. 5 Tablo 6: Türkiye Blok Üretiminin Yõllara Göre Dağõlõmõ YILLAR BLOK ÜRETİMİ (m 3) Kaynak: DPT, Madencilik Endüstriyel Hammaddeler (Yapõ Malzemeleri), Özel İhtisas Raporu, Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ, Ankara-2001 Türkiye de 500 e yakõn ocakta blok mermer üretimi yapõlmaktadõr. Bu ocaklarõn yüzde 27 si Balõkesir, yüzde 24 ü Afyon, yüzde 12 si Bilecik, yüzde 8 i Denizli, yüzde 6 sõ Muğla ve yüzde 4 ü Eskişehir de bulunmaktadõr. Entegre nitelikte tesis ülkemizde 20 dolayõnda tesis ve orta büyüklükte 40 kadar işletme mevcut olup, sektörde 1000 adetin üzerinde fabrika ve irili ufaklõ adet atölye olduğu tahmin edilmektedir. Entegre tesisler başta İstanbul olmak üzere Afyon, İzmir, Balõkesir, Ankara, Muğla ve Bilecik illerinde faaliyet göstermektedir. Ülkemizde mermer üretimi her geçen yõl artõş göstermektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ na bağlõ Maden İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre maden arama ruhsatlarõnõn yüzde 50 si ve işletme ruhsatlarõnõn yüzde 35 i mermer ruhsatlarõdõr. Mermer işletme ruhsatlarõnõn; Yüzde 32 si Ege Bölgesi Yüzde 26 sõ Marmara Bölgesi Yüzde 22 si İç Anadolu Bölgesi 5 DPT, age, s:16 7

8 Yüzde 9 u Akdeniz Bölgesi Yüzde 7 si Karadeniz Bölgesi Yüzde 3 ü Doğu Anadolu Bölgesi Yüzde 1 i ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadõr. Tablo 7: İllere Göre Mermer Üretimi, 2000 İLLER MERMER(m 3 ) İLLER MERMER(m 3 ) Adana İstanbul Afyon İzmir Amasya Kastomonu Antalya Kayseri Aydõn Kõrklareli 614 Balõkesir Kõrşehir Bilecik Konya Bolu 150 Kütahya Burdur Manisa Bursa Muğla Çanakkale Ordu Çorum Sakarya 645 Denizli Sivas Diyarbakõr Tokat Elazõğ Uşak Eskişehir Zonguldak Giresun Aksaray Hatay 23 Karaman 611 İçel Karabük TOPLAM Kaynak: İzmir Ticaret Odasõ, Mermercilik Sektörünün Potansiyeli, İzmir, Mermer Dõş Ticareti Mermer İhracatõmõz Dünyada ve Türkiye de mermer kullanõmõna artan talep sektörü cazip bir yatõrõm alanõ olarak kõlmaktadõr. Mermer kullanõmõ ve görünümü ve fiziksel dayanõklõlõğõ açõsõndan özellikle inşaat sektörü için vazgeçilmez bir üründür. Aynõ zamanda yüksek refah düzeyinin de bir göstergesi olan mermere ilgi bu sebepten dolayõ gelişmiş ülkelerden gelmektedir. Gelişmiş olan ülkeler yüksek gelir düzeylerinin dõşõnda doğal kaynaklarõnõ etkin biçimde kullanmalarõndan dolayõ bu tip 8

9 ülkelerin dünya mermer üretiminde ve tüketiminde paylarõ yüksek oranda seyretmektedir. Ülkemizde mermercilik 80 li yõllarõn sonuna doğru gelişmeye başlamõştõr. VI., VII., ve VIII. 5 Yõlõk Kalkõnma Planlarõ doğrultusunda, sektörde önemli gelişmeler elde edilerek, özellikle blok işleme tesisleri için alõnan tedbirler ve teşvikler sayesinde modern teknoloji uygulamalarõ gerçekleştirilmiş, yatõrõmlarla ihracat artõşõnõn yanõ sõra istihdam artõşõ da sağlanmõştõr. 6 Ticari anlamdaki mermer bloklarõ ile kesilen ve parlatõlan işlenmiş ürünler pazarlarda talep bulmaktadõr. İhracat değerlerinde işlenmiş ürünler en yüksek katma değere sahiptir. Türkiye blok ve plaka şeklinde mermer ihraç etmektedir ve sözkonusu işlenmiş ürünlerin ihracatõ sürekli artõş içindedir. Tablo 7 de görüldüğü üzere 2001 yõlõnda toplam doğaltaş ihracatõmõz bir önceki yõla göre değer olarak %20 oranõnda artarak 223 milyon dolara ulaşmõştõr. Bu değer içinde en yüksek değere 154 milyon dolar ile işlenmiş mermere aittir. Blok mermer ise ihracatõn en fazla artõş gösterdiği ürün grubudur. Sözkonusu ürününün 2001 yõlõ ihracatõ %77 oranõnda artarak 53 milyon olmuştur. Tablo 8: Doğaltaş İhracatõmõz (Miktar: ton, Değer 1000$) ÜRÜNLER Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Blok mermer İşlenmiş mermer Blok granit İşlenmiş granit Diğerleri TOPLAM Kaynak: Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ülkemizin mermer ihracatõnda 1980 li yõllarõn ortalarõna kadar Ortadoğu ülkeleri ağõrlõğa sahipken, 1986 yõlõndan sonra ihracat Avrupa Birliği ülkelerine yönelmiştir. Özellikle son 10 yõlda mermer sektörü hõzla gelişerek 2001 yõlõnda değerine ulaşmõştõr. 6 Gözlem Dergisi, Mermer İhracatõ Artacak isimli makale, Mart

10 Tablo 9: Ülkelere Göre Ham-Blok Mermer İhracatõmõz (Miktar: ton, Değer 1000$) ÜLKE Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer İtalya Çin Yunanistan Hong Kong Suriye Tayvan İspanya Kaynak: İMMİB, Çalõşma Raporu, 2001 Ham plaka ve blok mermer ihracatõmõzda yeni pazar olarak göze çarpan ve en çok ihracat yapõlan ülke 2002 yõlõnda 19 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur. Bu dönemde sözkonusu ülkeye yapõlan ihracat bir önceki yõla göre %83.66 oranõnda artõş ile tona ulaşmõştõr. Diğer önemli pazarlarõmõzdan olan Suriye ye olan ham plaka ve blok mermer ihracatõmõz % ve Yunanistan a %90.86 oranõnda artõş göstermiştir. Tablo 10: Ülkelere Göre İşlenmiş Mermer İhracatõmõz (Miktar: ton, Değer 1000$) ÜLKE Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer A.B.D İsrail Suudi Arabistan İspanya İtalya Türkmenistan Kaynak: İMMİB, 2001 Yõlõ Çalõşma Raporu İşlenmiş mermer ihracatõmõzda en büyük alõcõ ülke olan ABD ye olan ihracatõmõz 2002 yõlõnda %18.85 oranõnda bir artõşla 21 milyon dolara ulaşmõştõr. Bu ülkeyi 14 milyon dolarla İsrail ve 13 milyon dolarla Suudi Arabistan takip etmektedir. İhracat miktarõndaki en yüksek oranlõ gelişme % artõşla Türkmenistan a gerçekleştirilmiştir. 10

11 3. DÜNYADA MERMER 3.1 Dünya Mermer Dõş Ticareti Doğaltaşlarõn yapõ ve dekorasyon malzemesi olarak kullanõlmaya başlamasõ ve dünya talebinin giderek artmasõyla doğaltaşlarõn üretiminde ve ticaretinde önemli artõşlar kaydedilmiştir. Özellikle işlenmiş mermer ve granite olan uluslararasõ talep yüksek düzeylerde artmõştõr. Seçici piyasalar ve kaliteli ürünlerdeki uluslararasõ rekabet, geleneksel ülkeler olan İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan dõşõnda son iki yõldõr önemli gelişmeler gösteren Türkiye, Hindistan ve Çin arasõnda da yaşanmõştõr. Dünya mermer ticaretinde Avrupa Birliği ülkelerinin paylarõnõn miktar ve değer olarak yüksek olmasõ bu ülkelerin ellerindeki kaynaklarõnõ çok iyi şekilde değerlendirmelerinde ileri gelmektedir Dünya Mermer İhracatõ 2000 yõlõnda dünya doğal taş ihracatõ toplam 5,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değerin 1 milyar dolarõ ham-blok taş ihracatõna 4,3 milyar dolarõ ise işlenmiş ürünlere aittir. İtalya, İspanya, Çin, Fransa ve Portekiz her iki ürün grubunda da önemli ihracatçõ ülkelerindendir Tablo 11: Dünya Doğaltaş İhracatõ (1000 $) GTİP NO Tanõm Başlõca İhracatçõÜlkeler (2000) Ham Kayagan Taşõ Çin(%27), İtalya(%15), İspanya(%11), Fransa (%7) Ham Mermer- Traverten İtalya (%42), Türkiye(%17), İspanya(%13) Blok Mermer-Traverten İspanya (%50) İtalya(%34) Portekiz(%3) Ham Ekosin-İnşaata Elverişli Kireçli Taşlar Fransa(%18), İspanya(%17), Belçika- Lüksemburg (%15) Ham Granit Çin(%13), A.B.D.(%10), Finlandiya(%10) Blok Granit İtalya (%20), Brezilya(%18), İspanya(%12) 11

12 Ham Gre Polonya(%10), Fransa(%10 ), İngiltere(%8) Blok Gre Polonya(%14), Avusturalya(%12), Fransa(%11) İnşaata Elverişli Diğer Ham Taşlar Norveç(%65), İtalya(%10), Fransa(%3) Toplam Karolar,Küpler İtalya (%38), Kanada(%20), Endonezya(%10) Yontulmuş Mermer,Traverten İtalya (%69), İspanya(%6), Çin(%5) İşlenmiş Diğer Kalkerli Taşlar Fransa (%27), Almanya(%15), Belçika(%15) Basitçe Kesilmiş Granit Çin (%58), İtalya(%16), Brezilya(%12) Basitçe Kesilmiş İnşaata Elverişli Diğer Taşlar Mermer,Traverten,Su Mermerleri,kesilmiş, parlatõlmõş Diğer Kalkerli Taşlar, kesilmiş, parlatõlmõş İtalya(%18), Finlandiya(%12), Fransa(%4) İtalya(%47), Türkiye(%14), İspanya(%12) İtalya (%48), Almanya(%14), Fransa(%14) Granit,kesilmiş, parlatõlmõş İtalya(%55), İspanya(%10), Çin(%8) Diğer Taşlar İtalya (%24), Çin(%13), Fransa(%11) İşlenmiş Kayagan Taşõ Mamulleri İspanya (%68), İtalya(%5), Çin(%5), Brezilya(%5) Toplam Genel Toplam Kaynak:PC-TAS (Trade Analysis System On Personal Computer), Harmonized System 3.2 Dünya Mermer İthalatõ Dünya doğal taş ithalatõ ise 2000 yõlõnda 6,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değerin 1,7 milyar dolarõ ham-blok taş ithalatõna, 4,4 milyar dolarõ ise işlenmiş ürün ithalatõna aittir. Önemli ithalatçõ ülkeler ham-blok taş ithalatõnda 12

13 Fransa, İtalya, Çin ve Almanya; işlenmiş ürünlerde ise A.B.D., Almanya, Belçika- Lüksemburg, Fransa ve Japonya olmuştur. Çin in ham-blok mermer ithalatõ 2000 yõlõnda %87 oranõnda artõş göstermiştir. Çin doğaltaş işleme kapasitesi yüksek olan bir ülkedir. Ve mermer makinelerinin çoğu Çin de üretilmeye başlanmõştõr. Tablo 12: Dünya Doğaltaş İthalatõ (1000 $) GTİP NO Tanõm Başlõca İthalatçõ Ülkeler (2000) Ham Kayagan Taşõ Fransa(%18), İngiltere(%17), Almanya(%9) Ham Mermer- Traverten Çin(%47), İtalya(%29), Japonya(%5) Blok Mermer-Traverten Çin (%38), Hong Kong (%12), İspanya(%11) Ham Ekosin-İnşaata Elverişli Kireçli Taşlar Hollanda(%47), Almanya(%6), Kanada(%5) Ham Granit İtalya (%40), Çin(%17), İspanya(%9) Blok Granit Hong Kong(%9), Almanya(%9), İngiltere(%8) Ham Gre Almanya (%20), Çin(%11), Fransa(%6) Blok Gre İngiltere(%21), Almanya(%13), Hollanda(%10) İnşaata Elverişli Diğer Ham Taşlar A.B.D. (%17), İtalya(%12), Almanya(%10) Toplam Karolar,Küpler A.B.D.(%38), Singapur(%13), Bahreyn(%4) Yontulmuş Mermer,Traverten Hong Kong(%20), ABD(%8), Kore Cumh.(%8) İşlenmiş Diğer Kalkerli Taşlar Belçika Lüksemburg(%23), A.B.D.(%11), İsrail(%10) Basitçe Kesilmiş Granit Kore (%16), ABD(%10), Hong Kong(%9) 13

14 Basitçe Kesilmiş İnşaata Elverişli Diğer Taşlar Mermer,Traverten,Su Mermerleri,kesilmiş, parlatõlmõş Diğer Kalkerli Taşlar, kesilmiş, parlatõlmõş Almanya (%11), Türkiye(%7), A.B.D.(%7) A.B.D.(%49), Almanya(%7), Japonya(%6) A.B.D.(%79), İsrail(%7), Belçika- Lüksemburg(%2) Granit,kesilmiş, parlatõlmõş Japonya (%37), A.B.D.(%26), Almanya(%12) Diğer Taşlar A.B.D.(%60), Almanya(%6), Japonya(%4) İşlenmiş Kayagan Taşõ Mamulleri Fransa (%30), A.B.D. (%20) Almanya(%19) Toplam Genel Toplam Kaynak:PC-TAS (Trade Analysis System On Personal Computer), Harmonized System 4. MERMERCİLİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE 4.1 Maden Kanunu Madencilik faaliyetleri 1954 yõlõna kadar 6 Haziran 1901 de yürürlüğe konulan Taş Ocaklarõ Nizamnamesiyle yürütüldükten sonra 1954 yõlõnda 6309 sayõlõ Maden Kanunu yürürlüğe girmiştir. Ancak, günün koşullarõna cevap vermeyen 6309 sayõlõ kanun yerine, madencilik faaliyetlerine hõz kazandõrmak amacõyla 1985 yõlõnda 3213 sayõlõ Maden Kanunu yürürlüğe girmiştir sayõlõ Maden Kanunu ile birlikte yatõrõmcõya sektörde güvence için gerekli ortam sağlanmõş, bürokratik engellerde kolaylõk sağlanarak daha kõsa sürede ruhsat alõnmasõna ve güvencesine ulaşõlmõştõr. Mermerin Maden Kanunu kapsamõna alõnmasõyla ocak yatõmlarõnda büyük bir artõş gerçekleşmiş, büyük boyutlu üretim için modern makinelerin kullanõmõna geçilmiştir. Maden Kanununun 4. maddesinde Madenler devletin hüküm ve tasarrufu altõnda olup, içinde bulunduklarõ arzõn mülkiyetine tabi değildir ifadesiyle madenlerin yalnõzca devletten alõnacak olan izin ve ruhsat alõmõyla işletilebileceği belirtilmektedir. Maden sektörüne finansal destek vermek amacõyla 3123 sayõlõ Kanun ile Madencilik Fonu kurulmuştur. Bu destek ile 1989 yõlõnda 30 milyon dolar olan mermer 14

15 ihracatõmõz 2001 yõlõnda 223 milyon dolara çõkmõştõr. Sözkonusu fonun önemli bir bölümü gerek fabrika yatõrõmõ ve gerekse ocak üretimi açõsõndan mermercilik sektörüne verilmiştir. 4.2 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ülkemizde çevrenin korunmasõ amacõyla Çevre Bakanlõğõ 7 Şubat 1993 yõlõnda Resmi Gazetede Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği ni yayõnlamõştõr. Bu yönetmeliğe göre mermer, ön araştõrmasõ uygulanacak projeler listesinin madencilik bölümünde yer almaktadõr. Çevresel etki değerlendirmesinde hazõrlanmasõ gereken iki rapor bulunmaktadõr. ÇED Raporu: Sözkonusu rapor proje sahibi tarafõndan bir dilekçe ile Çevre Bakanlõğõ na sunulduktan sonra raporun formatõna uygunluğu oluşturulan çalõşma grubu tarafõndan incelendikten sonra herhangi bir sorun olmazsa yedi gün içinde proje sahibine geri verilir. Düzeltilen ÇED raporunun altõ ay içinde Bakanlõğa sunulmasõ gerekmektedir, aksi takdirde rapor olumsuzlukla sonuçlandõrõlõr. Formatõna uygun olan rapor Bakanlõğa sunulduğunda ise değerlendirme süreci başlar ve komisyon tarafõndan incelenir. ÇED kararõnõn olumsuz çõktõğõ durumunda, bu koşullarõn değişmesi sonucunda tekrar başvuruda bulunulabilir. Olumlu bir kararõn beş yõl sonrasõnda herhangi bir yatõrõm yapõlmaz ise de ÇED kararõ olumsuz sayõlõr. Ön Araştõrma Raporu: Ön Araştõrma Raporu, proje sahibinin ÇED uygulamasõnõn gerekli olup olmadõğõnõn araştõrõlmasõ amacõyla Valiliğe sunulur. Valilik raporu 10 işgünü içinde inceleyerek uygun bulduğu takdirde proje sahibine 20 gün içerisinde proje hakkõnda halkõ bilgilendirmesi ve görüşleri alarak sonuçlarõnõ Valiliğe sunmasõnõ bildirir. Valilik inceleme raporunu ve belgeleri 7 gün içinde Bakanlõğa sunar ve Bakanlõk 45 işgününde incelemesini tamamlayarak ÇED in gerekli olup olmadõğõnõ proje sahibine bildirir Madencilik Fonu 3123 sayõlõ Maden Kanunu uyarõnca, 1985 yõlõnda madencilik sektöründe arama, teknolojik araştõrma, geliştirme, proje, tesis, altyapõ, istihsal, ihracat ve finansman kredilerinde kullanõlmak, madencilik faaliyetlerinde istikrarõ sağlamak ve desteklemek üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ nezdinde Madencilik Fonu oluşturulmuştur. 15

16 Fonun kaynaklarõ ile kullandõrõlan 5 çeşit kredi türü şunlardõr; Maden araştõrma ve geliştirme Tesis, tevsii ve yenileştirme İşletme İhracat Stok kredileri Madencilik Fonu nun tüzel kişiliği bulunmamaktadõr tarih ve 4629 sayõlõ Kanunla Fon tasfiyesi edilmiştir. Tablo 13: Madencilik Fonu Tarafõndan Kullandõrõlan Kredi Tutarlarõ Yõllar Toplam Kredi Sayõsõ Mermer Kredi Sayõsõ Toplam Kaynak: Madencilik Fonu Genel Sekreterliği 4.4. Yatõrõm Teşvikleri 1985 yõlõnda Madencilik Fonu nun uygulamaya başlamasõyla birlikte mermer sektörü yatõrõmlarõnda büyük artõşlar sağlanmõştõr yõlõnda ise Gümrük Birliği ve sonrasõnda Avrupa Birliği içinde uyum sorunlarõyla karşõlaşacağõ düşünülen küçük ve orta boy işletmelerden oluşan ve korunmasõndan öte desteklenmesi gereken mermer sektörü KOBİ kredileri kapsamõna alõnmõştõr. Aşağõdaki tablodan da görüldüğü üzere yatõrõm teşvik belgeli toplam yatõrõmlar 2002 yõlõnda %92 oranõnda artarak milyar TL. düzeyine ulaşmõştõr; aynõ yõl belge sayõsõnda ise %98 oranõnda artõş kaydedilmiştir. 16

17 Tablo 14: Yatõrõm Teşviki Belge Sayõsõ(adet) Toplam Yatõrõm(milyar TL) İstihdam(kişi) Kaynak:T.C. Başbakanlõk Hazine Müsteşarlõğõ 4.5. Yabancõ Sermaye Yatõrõmlarõ Genel olarak ülkemizde madencilik sektöründe izin verilen yabancõ sermaye oranõ diğer sektörlere göre daha düşük oranõnda kalmaktadõr. Bunun nedenlerin de sektördeki korumacõlõğõn dõşõnda, verilen ruhsatlarõ 3-5 yõl ile sõnõrlõ olmasõ, yatõrõm ortamõnõn devlet tarafõndan tam olarak sağlanamamasõ ve sözkonusu yatõrõmlarõn risk içermesi olarak özetlenebilir li yõllardan itibaren yabancõ sermaye yatõrõmlarõna izinlerin artmasõyla birlikte madencilik sektöründe de yabancõ sermaye yatõrõmõna izin verildikten sonra sözkonusu sektörde yatõrõmlar artmõştõr. Tablo 15: Madencilik Sektöründe İzin Verilen Yabancõ Sermayenin Yõllara Göre Dağõlõmõ YILLAR MADENCİLİK % ,

18 Toplam Kaynak:T.C. Başbakanlõk Hazine Müsteşarlõğõ, MERMER SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 5.1. ÇED Raporu Alma Zorluğu ÇED raporu çevre sağlõğõ bakõmõndan zararlõ olabilecek projeleri için alõnmasõ gerekli olan bir belgedir. Sözkonsu raporun alõnmasõ için kanuni süre beş aydõr. Ancak, bu çoğu zaman 1 veya 1,5 yõlõ bulmaktadõr. Bunun en önemli sebeplerinden biri bürokratik işlemlerin uzun sürmesidir. ÇED raporunu almak için izin alõnacak yerlerin fazlalõğõ ve buralardan gelecek cevaplarõn uzun sürmesi bu süreyi daha da artõrmaktadõr. Aslõnda, mermer üretiminde herhangi bir kimyasal madde kullanõlmadõğõndan, çevreye zarar verecek bir atõk madde sözkonusu değildir. Ancak, mermer ocaklarõnda atõk taş kirliliği mevcuttur. Sözkonusu raporun alõmõnõn bürokratik engeller ile uzun sürmesi yatõrõmcõyõ zarara sokmakta, pek çok ocak bu sebepten atõl olarak bekletilmektedir. ÇED yönetmeliğinde yapõlacak olan bazõ değişiklikler yatõrõmcõlar için kolaylõklar sunabilir. Örneğin, belirli bir kapasitenin altõnda üretim yapacak olan mermer ocaklarõndan bu belge istenmemesi, ÇED izninin illerden de alõnabilmesi, ön işletme aşamalarõnda ÇED izni istenilmemesi gibi yapõlacak olan değişiklikler sektörde rahatlama yaratabilecek önlemlerdir Üretimde Karşõlaşõlan Sorunlar Mermer üretiminde karşõlaşõlan zorluklarõndan bir diğeri de ocak aşamasõnda karşõlaşõlan sorunlardõr. Bunlar, altyapõ yatõrõmlarõ, kullanõlan teknoloji, maliyet girdilerindeki artõşlar ve yoğun bürokrasi olarak sõralanabilir. Ocaklarõn bulunduğu arazilere ulaşõm ve elektrik tesisinin mevcut olmamasõ ocak sahiplerinin kendi bulduklarõ çözümlerle aşõlmaya çalõşõlmaktadõr. Ayrõca, elektrik enerjisinin yoğun olarak kullanõldõğõ bu sektörde enerji maliyetleri sõkõntõ 18

19 yaratmaktadõr. Bu nedenden dolayõ, enerji ve akaryakõt teşvikleri sektörün yükünü önemli ölçüde azaltabilecektir. 7 Ayrõca, her sektörde önem taşõdõğõ gibi bu sektörde de eğitilmiş yönetici ve kalfiye elemana gerek duyulmaktadõr. Bunun için, sektörün temsilcileri bir araya gelerek eğitim projeleri geliştirmelidir İhracatõn Yeterince Artmamasõ Mermer rezervleri bakõmõndan önemli bir potansiyele sahip olan ülkemiz, bu potansiyel karşõsõnda yeteri kadar dõşsatõm gerçekleştirememektedir. Bunun en önemli sebeplerinden birisi olarak mermer üretimine ve ihracatõna verilen teşvikin yetersiz bulunmasõdõr. Diğer mermer ihracatçõsõ ülkelerle karşõlaştõrõldõğõnda ülkemizin mermer ihracatçõlarõna verdiği teşviklerin daha düşük seviyede olduğu görülmektedir. Bir diğer sorun da enerji maliyetlerinin yüksek oluşudur. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşan sektör için enerji tüketiminin yoğun olduğu göze alõndõğõnda yüksek bir maliyet olarak yatõrõmlarõ olumsuz etkilemektedir. Ayrõca, kalifiye eleman eksikliği, iç ve dõş pazarlarda tanõtõmõn eksikliği ve fiyatlandõrma politikalarõnda dengesizlik gibi sorunlar da sektörün yeteri kadar dõşsatõm gerçekleştirmesinin önünde engel olarak durmaktadõr. Mermer sektöründe ihracatõn artõrõlmasõ için, devlet örneğin; kullanõlan enerjinin maliyetinde indirim yapõlmasõ, düşük faizli kredi sağlanmasõ ve dõş pazarlarda tanõtõm yapõlmasõ gibi destekler sağlayabilir. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Türkiye dünya genelinde yüksek oranda mermer rezervlerine sahip olan bir ülke olarak elinde olan bu kaynağõ yeteri kadar kullanamamaktadõr li yõllardan itibaren hõzlõ bir gelişim sürecine giren mermer sektörünün önemi gün geçtikçe artmaktadõr. Dünya doğaltaş piyasalarõnda ise mermer potansiyelimiz ve değişik türden mermer kaynaklarõna sahip olmamõz ülkemizin bu piyasalarda yer edinmesini sağlamõştõr. Ancak, sözkonusu bu zenginliğin değerlendirilmesinde karşõmõza çõkan sorunlar mermer sektörümüzü dünyada hakettiği yere getirememiştir. Öncelikli olarak yatõrõma başlanõrken firmalarõn önünde en büyük engel olarak bürokratik işlemlerin yoğunluğu gelmektedir. Yatõrõma başlamadan önce istenen ÇED raporunu almak için birçok müdürlükten izin istenmesi, geçen sürenin en iyi şartlarla 5-6 ayõ bulmasõ gibi bürokratik engeller firmalarõ yatõrõm yapmaktan caydõrmaktadõr. Yatõrõma başlandõktan 7 Gözlem Dergisi, Mermer

20 sonraki adõmlarda, altyapõnõn eksikliği, enerji maliyetinin yüksekliği gibi etkenler de sektörde bulunan firmalar açõsõndan sõkõntõ yaratan unsurlardõr. Ayrõca, kalifiye eleman eksikliği ve mermer sektöründe fiyat istikrarsõzlõğõ da sektörün istediği potansiyele ulaşmasõnõ engellemektedir. Bu gibi sorunlarõn düzeltilmesi için devletin sektöre olan desteği ve yatõrõmlarda ihracat için daha yüksek oranlarda teşvik vermesi önem taşõmaktadõr. Kaliteli işlenmiş ürünleri oluşturmak için şirketler ar-ge çalõşmalarõna önem vermeli ve sektöre eleman yetiştiren eğitim kurumlarõnda yeterli öğretim elemanõ ve teknik donanõm sağlanmalõdõr. Mermer sektörünün uluslararasõ pazarlarda tanõtmak için fuar, sergi, panel, sempozyum gibi yapõlmasõ gerekli olan etkinliklerin devlet tarafõndan desteklenmelidir. Mermer sektöründeki firmalarõn ve devletin ortak olarak yapacağõ iyileştirmelerle sahip olduğumuz potansiyel daha etkin kullanõlarak uluslararasõ pazarlarda söz sahibi olarak ülke ekonomisine de ihracatõn artmasõyla katkõda bulunabiliriz. 20

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

DOĞAL TAŞLAR. Hazırlayan Tülay UYANIK 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR Hazırlayan Tülay UYANIK 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DOĞAL TAŞLAR HS No:2514, 2515, 2516, 6802 TÜRKİYE ÜRETİMİ Dünyanın en zengin mermer

Detaylı

2.4.1. İhracat... 11 2.4.2. İthalat... 13. 3.3.1. İhracat... 20 3.3.2. İthalat... 22

2.4.1. İhracat... 11 2.4.2. İthalat... 13. 3.3.1. İhracat... 20 3.3.2. İthalat... 22 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Blok Mermer ve Mermer İşleme Sektörü Hazırlayan Ömür GENÇ Ekim 2004 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No. TABLOLAR LİSTESİ... ii GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN TANIMI... 2 2. ARZ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

DOĞAL TAŞLAR. Doğal Taşlar GTİP Kapsamı

DOĞAL TAŞLAR. Doğal Taşlar GTİP Kapsamı DOĞAL TAŞLAR Doğal Taşlar GTİP Kapsamı Doğal taş sektörü Armonize Sistem Nomanklatöründe 25. ve 68. Fasıllarda sınıflandırılmıştır. 25. fasılda ham kayağan taşı (arduvaz), mermer ve granit yer almaktadır.

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI

ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI BÖLÜM I ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1 Geleneksel anlamda seramik ürünler anorganik endüstriyel hammaddelerin belirli oranlarda karõştõrõlõp şekillendirildikten sonra pişirilerek sertleşmesi suretiyle elde edilen

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI 116. yıl IÇINDEKILER ÖNSÖZ "^^-^ttlo Sayfa No: BIRINCI BOLUM 1 GENEL BİLGİLER 3 1.1. MERMERİN TANIMI VE SINIFUNDIRMA 5 1.2. MERMERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2013 yılında 151,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %3,3 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %20,6 artışla 5,04 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2014 yılında 157,6 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,9 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %7,7 azalışla 4,6 milyar USD olarak Tablo

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV

DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU PAGEV DÜNYA PLASTİK SEKTÖR RAPORU 2016 PAGEV 1. DÜNYA PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER 1.1. DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

BURTARIM 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURTARIM 2014 Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı BURSA 7. ULUSLARARASI HAYVANCILIK VE EKİPMANLARI FUARI 14 18 Ekim 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI Bursa

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2016 yılında 142,1 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %3,1 lik azalışla 3,79 milyar USD olarak

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 8.HAFTA

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 8.HAFTA ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER 8.HAFTA 16. MERMER 16.1. Mineralojik, kimyasal ve fiziksel özellikler Mermerin bilimsel ve ticari olmak üzere iki ayrı tanımı yapılmaktadır. Bilimsel tanım: Başkalaşım (metamorfizma)

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı

AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ 2006 19. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı İNTERMOB 2006 9. Uluslararası Mobilya Yan Sanayii ve Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ 2015 yılında 143,7 milyar USD olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,7 pay alan madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %16 lık azalışla 3,9 milyar USD olarak

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2645 - ÖİK: 653 BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2909-1 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2514 ÖİK: 532 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA Mayõs 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) YILI PROGRAMI 18 Ekim 1996 Gün ve 22791 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1996 Gün ve 96/8629 Sayõlõ Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ

CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ CAM VE SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ HS No: 6907, 6908, 6910, 7003, 7004, 7005, 7008, 7016, 7019 Cam ve seramik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında başlıca ihraç ürünlerimiz refrakter (69.02), seramik yer

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE DE ÜRETİM 1990'ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi de olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatında

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1995 Gün ve 95/7376 Sayõlõ nõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN Ekim-Aralõk 2000 ÜLKEMİZDE HUZUREVLERİ; VEHİD 239 ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ* Suphi VEHİD Background.- The problems of the community are like skins of an onion.

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ARALIK /

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KALIP AVRASYA 2014 BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2014 BELEX 2014 BURSA 5. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2014 4 7 Aralık 2014 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında ilk defa bu yıl organize edilen ELECTRONIST Fuarı bölgede önemli bir fuar olma yolunda ilk adımını

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT III: EKONOMİK SEKTÖRLER

Detaylı

İHRACATIN GELİŞİMİ

İHRACATIN GELİŞİMİ İHRACATIN GELİŞİMİ 2001-2016 YILLAR İTİBARİYLE İHRACATIN GELİŞİMİ 180.0 DEĞER VE MİKTAR BAZINDA İHRACAT 160.0 140.0 120.0 100.0 142.5 104.0 80.0 60.0 40.0 20.0 45.4 31.3 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü... 4 Toz... 4 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU

EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU EKİM AYI DIŞ TİCARET RAPORU İLLER BAZINDA İHRACAT SIRALAMASI ve TÜRKİYE İHRACATI Kayseri ili yılı Ocak -Ekim ayı dönemi( İlk on aylık) ihracat rakamlarında %, küçülme söz konusu olmuştur. yılı Ekim ( İlk

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GELİŞİM PLANLAMA KURULU SEKRETERLİĞİ GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI ARALIK 2002 BURSA İÇİNDEKİLER Araştõrma Geliştirme Alt Kurulu Raporu ve Güçlülük Zayõflõk Analizi...1

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi

Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 3-4 Türkiye Geneli 2014 Yılı Sektörel Bazda İhracat Rakamları Değerlendirmesi 5 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik Sektörü 2014 Yılı İhracatında Ürün Grubu Değerlendirmesi 6 Demir ve Demir Dışı Metaller-Çelik

Detaylı

Güncelleme Tarihi : 05.06. 2007 Ülke No: 800 Ş.O. / 64

Güncelleme Tarihi : 05.06. 2007 Ülke No: 800 Ş.O. / 64 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AVUSTRALYA ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi : 05.06. 2007 Ülke No: 800 Ş.O. / 64 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adõ : Avustralya Topluluğu Yönetim Şekli

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Soner HALDENBİLEN 1 Yetiş Şazi MURAT 2 Halim CEYLAN 3 SUMMARY This study deals with transport

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

ARALIK 2016 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI $ AKİB - TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALI

ARALIK 2016 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI $ AKİB - TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALI SEKTÖRLER ARALIK 2016 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $ AKİB - TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALI (OCAK-ARALIK) - TÜRKİYE GENELİ Değişim Pay(16) 2015 2016 ('16/'15) (%) (OCAK-ARALIK) - AKİB Değişim

Detaylı

2007 yõlõ Nisan ayõnda Cumhurbaşkanlõğõ seçimi ve Kasõm ayõnda ise genel seçimlerin

2007 yõlõ Nisan ayõnda Cumhurbaşkanlõğõ seçimi ve Kasõm ayõnda ise genel seçimlerin 1. 26 Yõlõnõn Ekonomik Değerlendirmesi Ekonomik ve siyasi istikrarõn 26 yõlõnda da devam etmesi, Türkiye ekonomisinin pozisyonunu güçlendiren önemli bir etken oldu. Mayõs ve Haziran döneminde yaşanan sõcak

Detaylı

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ Reysaş HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ, 31/01/2006 Alper Çelik (212) 318 2739 YAPISI GENEL BİLGİ Reysaş õn ödenmiş sermayesi 3,500,000 YTL den 50,000,000 YTL ye çõkartõlacak, nakit karşõlõğõ artõrõlan

Detaylı